* HABERÝ 7 DE. Meltem Banko. Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn 2023 yýlýna kadar ivedilikle yapýlmasý öngörülüyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 7 DE. Meltem Banko. Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn 2023 yýlýna kadar ivedilikle yapýlmasý öngörülüyor."

Transkript

1 Halil Oflu dan boþalan göreve Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Orman Ýþletme'ye yeni müdür * HABERÝ 7 DE Devlet, Çorum dan bir alýp iki veriyor diyen Defterdar Ali Sormaz: Yan gelip yatmak yok Çorum Defterdarý Ali Sormaz göreve baþladý. Mesleki tecrübelerini Çorum için hizmete dönüþtürmeyi amaçladýðýný anlatan Defterdar Sormaz, Yan gelip yatmak yok, herkes görevini yapacak diye konuþtu. * HABERÝ 10 DA Tabip Odasý saðlýk çalýþanlarýný unutmadý * HABERÝ 7 DE Çorum Defterdarý Ali Sormaz Mustafa Tolga Çýrak Osmancýk Ömer Derindere MYO ya atama * HABERÝ 2 DE 1 AÐUSTOS 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Meltem Banko Dikkat! Hýrsýzlar sosyal medyayý da takip ediyor Ankara Barosu Avukatlarýndan Meltem Banko, bayram tatiline çýkan vatandaþlarýn sosyal medya aracýlýðýyla yer bildiriminde bulunmalarý veya tatil fotoðraflarýný paylaþmalarýnýn olasý hýrsýzlýk olaylarýna davetiye çýkardýðýný belirterek, "Eðer eviniz ya da iþ yeriniz siz uzaktayken yeterince korunmuyor ve güvenli deðil ise sosyal medyada yer bildirimi yaparken bir kez daha düþünün" dedi. * HABERÝ 5 DE Çorum'un gözü YPK'da Haber Yorum Mustafa Demirer Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, seçim bölgesi Karaman'da düzenlediði basýn toplantýsýnda ilk kez Çorum'un demiryolu projesine deðindi. Hükümetin en yetkili aðzýndan gelen bilgileri Hakimiyet'in dünki manþetinden 'Demiryolunda somut geliþme' baþlýðýnda duyurduk. * SAYFA 4 DE Yüksek Hýzlý Tren de Samsun'dan Çorum, Çorum'dan diðer iller ile Mersin'e ulaþan bir aks yer alýyor. Çin yine katliama baþladý Doðu Türkistan'da iþgalci Çin'in asker ve polis zulmü devam ediyor. Bayramýn birinci günü baþlayan ve halen süren olaylarda en az 100 Uygur, Çin polisi ve askeri tarafýndan vurularak öldürüldü. * HABERÝ 6 DA Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn 2023 yýlýna kadar ivedilikle yapýlmasý öngörülüyor. Bölücü olmayan herkesi MHP ye davet ediyoruz Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Vahit Demiran, bölücü olmayan herkesi partiye davet ettiklerini söyledi. * HABERÝ 2 DE Operasyonda 80 bin TL olan 30 kilo 750 gram afyon sakýzý ile 16 kilo kurutulmuþ haþhaþ kapsülü ele geçiril- Sakýz operasyonu Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekiplerince düzenlenen uyuþturucu operasyonunda piyasa deðeri yaklaþýk 80 bin TL olan 30 kilo 750 gram afyon sakýzý ile 16 kilo kurutulmuþ haþhaþ kapsülü ele geçirildi. * HABERÝ 5 DE Genç öðretmen topraða verildi Çorum'daki evinde ölü bulunan coðrafya öðretmeni, 30 yaþýndaki Çaðlar Ulaþ Kara, dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. * HABERÝ 5 DE Çaðlar Ulaþ Kara Yýldýrým can aldý Çorum'da yýldýrým düþmesi sonucu 1 kiþi yaþamýný yitirdi. * HABERÝ 5 DE * SAYFA 12 DE Milliyetçi Hareket Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. Yaz Kuran Kursu öðrencilerine yönelik seminer Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan Kuran kursunda trafik semineri Çorum Emniyet Müdürlüðü, Yaz Kuran Kursu öðrencilerine yönelik olarak Trafik Eðitim Semineri düzenledi. * HABERÝ 10 DA

2 2 CUMA 1 AÐUSTOS 2014 Bölücü olmayan herkesi MHP ye davet ediyoruz Erol Taþkan Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Uzm. Dr. Vahit Demiran, gazetemizi ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Vahit Demiran, bölücü olmayan herkesi partiye davet ettiklerini söyledi. Hakimiyet i ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulunan Demiran, siyasi partilerin kanun ve iç tüzükleri doðrultusunda çalýþma yaptýklarýný, Anayasa ve kanunlara baðlý kalarak siyasi faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. Ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüðünün korunmasýný temel ilke edindiklerini belirten Demiran, Bölücü olmayan herkesi partimize davet ediyoruz. Yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Sayýn Ekmeleddin Ýhsanoðlu nu destekliyoruz. dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. MHP den Hakimiyet e nezaket ziyareti Sandýða gidin, ülkeye sahip çýkýn Gülesin Aðbal Demirer CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ramazan Bayramý nedeniyle bir dizi ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Köse ye CHP eski il baþkaný Gürsel Yýldýrým, Ýl Genel Meclis Üyesi Yýldýz Bek, eski parti yöneticilerinden Kadim Sarýkaþ eþlik etti. Çorum merkezde bazý kahvehanelere giderek vatandaþlarla bayramlaþan Köse, esnaf ziyareti yaptý. Kýzýlpýnar, Bektaþoðlu, Tahran, Düdüklü, Kadýderesi, Mollahasan köylerini ziyaret ederek þenliklere katýlan Köse, daha sonra Ýskilip ve Bayat Ýlçelerinde parti teþkilatlarýyla bayramlaþtý. Ýlçede yaþayan vatandaþlarla da bayramlaþan Köse, Dedesli Ovasý nda bazý köylerde düzenlenen þenliklere katýldý. Milletvekili Köse yaptýðý konuþmada, Bayramlarýn en güzel yönü birleþtirici, bütünleþtirici, barýþtýrýcý özelliðidir. Bayramlarda dertlerimizi, sorunlarýmýzý, kinimizi, nefretimizi unutuyoruz. Kardeþliðin, sevginin, saygýnýn önemini belirtiyoruz. Birlik, beraberliðin, kardeþliðin ne kadar önemli olduðunun anlam ve önemini daha iyi anlýyoruz. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde de bu güzel birlik, beraberlik ve kardeþliði yansýtmamýz gerekiyor. Ayrýlýðýn gayrýlýðýn zamaný deðil, geçen gün ömürden, geçen zaman halkýn hakkýndandýr. Biz bu coðrafyada horlanmaya, ötelenmeye, ötekeleþtirmeye karþýyýz. Biz hepimiz diyoruz. Zaferlerin, baþarýlarýn sýrrý budur. Hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü olamayýz. Bu nedenle sandýða gidip, devletimize, milletimize, ülkemize sahip çýkma adýna, sorumluluðumuz olan oy kullanma hakkýmýzý bilinçli bir þekilde kullanarak yurttaþlýk görevini yerine getirmeliyiz. dedi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ramazan Milliyetçi Hareket Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Uzm. Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Salih Çýplak, parti yöneticileri Adil Çetin, Mustafa Tolga Çýrak Milletvekili Köse ye CHP eski yöneticileri eþlik etti. Osmancýk Ömer Derindere MYO ya atama Hurþit Bozkurt Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürlüðü görevine atandý. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, atamasý yapýlan öðretim üyesini tebrik etti. Kýzýlpýnar, Bektaþoðlu, Tahran, Düdüklü, Kadýderesi, Mollahasan köyleri ziyaret edildi. Köse, Ýskilip ve Bayat Ýlçelerinde parti teþkilatlarýyla bayramlaþtý. MHP yöneticileri hem Basýn Bayramý ný kutladý hem de yayýnlarýmýzdan dolayý teþekkür etti. Ünal Berçin ve Galip Karakaþ hazýr bulundu. MHP yöneticilerini Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer karþýladý

3 CUMA 1 AÐUSTOS

4 4 CUMA 1 AÐUSTOS 2014 Çorum'un gözü YPK'dan HABER YORUM çýkacak kararda Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, seçim bölgesi Karaman'da düzenlediði basýn toplantýsýnda ilk kez Çorum'un demiryolu projesine deðindi. Hükümetin en yetkili aðzýndan gelen bilgileri Hakimiyet'in dünki manþetinden 'Demiryolunda somut geliþme' Mustafa Demirer baþlýðýnda duyurduk. kanlýðý kaynaklarýndan Çorum'un demiryolu talebi týpký müstakil karþýlanmasý üzerinde çalýþma yapýlýrken, Çin'- bir havaalaný ve üniversite gibi hayalleri arasýnda den dýþ kredi teminine onay çýktý. yer alýyordu. Üniversite gerçekleþti, havaalaný bir Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn saatlik mesafede, yani Merzifon'da devreye girdi. Müstakil bir havaalaný hakkýmýz saklý kalmak kaydý þartýyla uzunca bir süredir Çorum'un tüm dinamikleri Çorum demiryolu projesini Yüksek Planlama Kurulu'na göndermesi yatýrýmýn 2015 yýlý yatýrým programýna girmesi anlamý taþýyordu. Böyledefine demiryolu hece avan projesi tamamla- kilitlendi. nan Ankara-Samsun demiryolu Bilhassa hükümetin hattýnda uygula- son yýllarda hýzlý tren ma projesi yapýlmasýna yatýrýmlarýna aðýrlýk vermesi Çorumlu'nun söz gerek kalmayarak, zaman kaybýnýn önüne geçilmiþ oldu. konusu yatýrýma dair hassasiyetini artýrdý. Ýktidar milletvekilleri ve teþkilatlarý ile sivil toplum Bakan; 'Demiryolunda Kuzey-Güney Aksýný, kuruluþlarý da Çorumlu'nun Samsun-Çorum- demiryolu hususunda Mersin yapacaðýz' gösterdiði ýsrarlý Ramazan Bayra- ve net tavrý karþýsýnda çabalarýný sürdürüyor. Demiryolunun yakýn geçmiþi Demiryolu yatýrýmý mý'nda beklediðimiz güzel haber Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'dan geldi. Bakan Elvan, "Ankara-Sivas hususunda Ramazan ayý arasýndaki öncesinde neler olmuþtu YHT çalýþmalarý devam hatýrlayalým; ediyor. Sivas'tan sonra, Çorum'un demiryolu Erzincan, Erzurum ve yatýrýmýnda önemli iki Kars hattý var. Onun da ayrý aþama daha kaydedildi. Ulaþtýrma Bakanlý- yapýmýna süratle baþlayacaðýz. Ýzmir-Afyonkarahisar, Afyonkarahiðý Ankara-Kýrýkkale-Çorum-Samsun demiryolu projesini Yüksek Planlama sar'dan Konya-Karaman, Kurulu'na (YPK) gönderdi. Karaman'dan Mersin ve Adana hattýný yapacaðýz. Aralarýnda Çorum'un Bu Habur'a kadar uzanacak da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn 2023 yýlýna kadar ivedilikle olan bir hat. Van'a bir baþka aksýmýz var. Kuzey güney akslarýna bakdü. yapýlmasý öngörültýðýmýzda Samsun'dan Çorum'u ilgilendiren 279 kilometre uzunluðundaki Çorum, Çorum'dan diðer illerimize Mersin'e ulanýn demiryolu hattýþan bir aks. Trabzon'dan 5.5 milyar dolar maliyeti olduðu belirtildi. yine Þanlýurfa'ya uzanan bir aks var."dedi. Demiryolu projelerinin yap-iþlet-devret, dýþ Çorum'un demiryolu projesini takip kredi veya Kalkýnma Ba- eden AK Parti Doðu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Van il teþkilatýyla bir araya geldi. Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve 6. Bölge Koordinatörü Murat Yýldýrým, Van da partililerle bir araya geldi. Parti binasýnda düzenlenen toplantýya AK Parti Tuþba Belediye Baþkaný Fevzi Özgökçe, Gevaþ Belediye Baþkaný Sinan Hakan, ilçe baþkanlarý, belediye meclis üyeleri ve çok sayýda partili katýldý. AK Parti Van Ýl Baþkaný Av. Zahir Soðanda nýn selamlama konuþmasýnýn ardýndan konuþan Bölge Koordinatörü Yýldýrým, birlik ve beraberlik mesajý vererek, 10 Aðustos taki cumhurbaþkanlýðý seçiminin Türkiye nin kader oylamasý olduðunu ifade etti. Yýldýrým, Türkiye de 10 yýl içerisinde çok önemli geliþmeler oldu. Büyük projelerin, 10 yýl önce hayal bile olamayan projelerin hepsi hayata geçirildi. Birçok ilkler yaþandý. 10 yýlýn mimarý olan Sayýn Baþbakanýmýz, halkýn büyük bir teveccühü ile cumhurbaþkanlýðý adaylýðýna gösterildi. 10 Aðustos ta ülkemiz bu çok önemli seçime gidiyor. Filistin deki, Gazze deki ve tüm mazlumlarýn ahýnýn yerde kalmayacaðý Ortadoðu nun, Türkiye nin bir kader seçiminin olacaðý o gün, halkýmýz Türkiye nin refahý için, huzur için, barýþ için, zulümlerin önüne geçebilmek için Erdoðan diyecektir. Uzun süredir Filistin de, Gazze de çok acý verici þeyler yaþanýyor. Ýnsanlýk adeta orada kan aðlýyor. Gazze tamamen Ýsrail zulmü altýndadýr. Katil Ýsrail rejimi orada resmen soykýrým gerçekleþtiriyor. Birleþmiþ Milletler binasýný bombalarken dahi Birleþmiþ Milletlerin sesi çýkmýyor. Bir yiðidin çýkmasý gerekiyor ki akan kanlar son bulsun. Biz diyoruz isimler arasýnda yer alan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Bakan Elvan'ýn açýklamalarýný 'beklenen müjde' olarak yorumladý. Bundan sonra ne olacak? Bakan Elvan'ýn açýklamalarýnýn ardýndan sürecin nasýl iþleyeceði merak ediliyor elbette. Bundan sonra YPK'dan çýkacak sonuç beklenecek. Yani AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Yüksek Planlama Kurulu'na gönderilen (YPK) demiryolunda Kuzey- Güney Aksýný oluþturan Samsun-Çorum-Mersin hattý ile ilgili karar çýktýðýnda ayrýca açýklama yapabilirler. Biz Çorumlular hasretle, umutla ve sabýrla bu kararý bekleyeceðiz. Aksi takdirde 'Kara tren gelmez mi ola, düdüðünü çalmaz mý ola' türküsünü söylemeye devam edeceðiz... Yüksek Hýzlý Tren de Samsun'dan Çorum, Çorum'dan diðer iller ile Mersin'e ulaþan bir aks yer alýyor. Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn 2023 yýlýna kadar ivedilikle yapýlmasý öngörülüyor. Milletvekili Yýldýrým Van da çalýþma yaptý ki sandýkta adalet saðlansýn. Dünya, bu zulme sessiz kalmýþken, Türkiye nin Baþbakaný, cumhurbaþkaný adayý ise her konuþmasýnda katil Ýsrail zulmünü dünyanýn gözleri önünde lanetliyor. Halkýmýz bu zulme baþ kaldýracak olan yiðit bir cumhurbaþkaný adayý ortaya çýkarmýþken diðer bir tarafta; paralelin adayý, Rusya da büyümüþ, Ýstiklal Marþý ný dahi bilmeyen bir adayý projelendirerek önümüze aday olarak koyuyor. Türkiye deki insanlarýn aklý ile oynuyorlar. Ama Allah ýn izni ile halk gerekeni yapacaktýr. Biz istikbal mücadelemiz için, Ortadoðu nun kaderi için, çözüm sürecinin, ülkemizdeki huzurun sürdürülebilmesi için üzerimize düþeni yapmalýyýz. Ýnanýyoruz ki Sayýn Baþbakanýmýz ilk turda yüzde 50 nin üzerinde oy alarak bu ülkenin seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný olacaktýr dedi.(ýha) Milletvekili Yýldýrým, seçim çalýþmalarý için van a gitti. AK Parti Doðu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Van il teþkilatýyla bir araya geldi. Öteki Duran Durmuþ 'Jilet'i olan var mý? Psikologlar televizyonlarda, gazete köþelerinde sevdiðiniz renge göre kiþilik tahminlerinde bulunurlar Bunlarýn içinde de yoktur gri rengi sevenler þöyledir ya da böyledir diye bir benzetme Gri, gizlenmiþliðin, fark edilmemenin, kabullenmiþliðin rengidir. Neden mi? Çünkü gri ne siyahtýr ne beyaz. Siyah beyaz arasýna sýkýþmýþtýr Ýkisinden de izler taþýr ama orijinal deðildir... Aslýnda gri bize çok benziyor Ülke insanlarý olarak hastayý evde unutup, ambulansa doluþan hasta yakýnlarý gibiyiz Kafalar karmakarýþýk... Temel ile Dursun, birbirinin can düþmanýymýþ... Ýkisi de iþledikleri suç yüzünden hapse girmiþ ve idama mahkûm olmuþlar Ýdam mahkûmlarýna son arzularý sorulur Temel'e de sorulmuþ; o da boynunu bükerek 'Annemi görmek isterim' demiþ. Dursun'a sormuþlar; o ise Temel'in gözlerine kin dolu bakmýþ ve 'Temel, anasýný görmesin' demiþ. Bizdeki farklý fikirdeki insanlarýn durumu da; 'Temel, annesini görmesin' tavrýdýr... Neyse, unutun bu yazdýklarýmý Ben de zaten kafa yapýyorum. Hani Coca Cola boykotuyla tüm dünyaya gücümüzü gösterdik ya Sýrada PKK var Lahmacun, Çið köfte, Diyarbakýr karpuzu yemezsek örgüt biter bence!!(??).. Bu beni kesmedi 'Jilet'i olan var mý? Not: Bu yazýyý yazmadan önce Tolkien'in eserlerini okuyordum Neyse lafý uzatmadan Tolkien'in bir sözüyle yazýyý bitireyim, yoksa adama ayýp olacak "Parlak bir kýlýcý keskinliðinden ötürü sevmem, oku süratinden dolayý veya savaþçýyý zaferinden dolayý sevmem. Tüm bunlar neyi savunuyorsa iþte onu severim.".. Ben de Filistin halkýný savunduðu deðerler nedeniyle seviyorum Direniþe selam olsun Katil Ýsrail tarafýndan katledilip öldürülen ve bayramý göremeyen Filistinli çocuklarýn ölü gözlerinden öpüyorum Dip not: Bayramda Mimar Sinan Mahallesi'nde bol bol karasinek vardý Hepsiyle tek tek bayramlaþtýk Sabahýn ilk ýþýklarý ile birlikte ellerimizi ayaklarýmýzý öptüler Çok kalabalýk geldiler Ýlk günü sýrf onlara ayýrdým Þekerledim, kolonyaladým gidin artýk dedim, gitmeyip yavþadýlar Bir de gurursuzlar, bir öpen bir daha öpmek istedi Ama içlerinden birine çok kýzgýným; geldi etrafýmda döndü döndü öpmeyi býrakýn, konmadan gitti. Þimdiye kadar hiç böyle aþaðýlandýðýmý hissetmemiþtim - Kýnýyorum(!)

5 CUMA 1 AÐUSTOS Dikkat! Hýrsýzlar sosyal medyayý da takip ediyor Ankara Barosu Avukatlarýndan Meltem Banko, bayram tatiline çýkan vatandaþlarýn sosyal medya aracýlýðýyla yer bildiriminde bulunmalarý veya tatil fotoðraflarýný paylaþmalarýnýn olasý hýrsýzlýk olaylarýna davetiye çýkardýðýný belirterek, "Eðer eviniz ya da iþ yeriniz siz uzaktayken yeterince korunmuyor ve güvenli deðil ise sosyal medyada yer bildirimi yaparken bir kez daha düþünün" dedi. Banko, yaptýðý açýklamada, sosyal medyanýn özellikle son zamanlarda adýndan sýkça söz ettiren bir kavram olduðuna dikkati çekerek, sosyal medya platform ve uygulamalarýnýn her geçen gün daha çok kiþi ve kitleler tarafýndan kullanýldýðýný vurguladý. Sosyal medyanýn özgürlükçü ve anonim yapýsýnýn da etkisiyle bu alanda devamlý artýþ gösteren pek çok suç ve suistimale rastlandýðýný ifade eden Banko, kullanýcý sayýsýna paralel olarak suistimal ve suç iþleme oranlarýnýn da arttýðýna dikkati çekti. Sosyal medya aracýlýðý ile Türkiye de en sýk karþýlaþýlan adli olaylarýn kiþisel haklara saldýrý, hakaret, iftira, kiþisel verilerin rýza dýþýnda kaydedilmesi, tehdit ve þantaj, zararlý ve casus yazýlým bulaþtýrma, dijital veri manipülasyonu, yetkisiz eriþim, dinleme ve kayda alma ile telif haklarý ihlali gibi konular olduðunu anlatan Banko, sosyal medya kullanýcýlarýn farkýnda olmadan hýrsýzlara da davetiye çýkardýklarýný vurguladý. Sosyal medyayý kullanan birçok kiþinin, baþta bayram tatilleri olmak üzere uzun süreli tatiller için gittikleri ve gezdikleri yerleri sanal alemde duyurduklarýný ifade eden Banko, þunlarý kaydetti: "Günün her saati elimizden düþürmediðimiz cihazlar ya da bilgisayarlarý kullanarak pek çok sosyal medya platformunda bulunduðumuz yerleri, yaný baþýmýzdakileri, sevincimizi, üzüntümüzü, seyahatlerimizi, yediklerimizi ve içtiklerimizi fütursuzca internette paylaþýyoruz. eviniz ya da iþ yeriniz siz uzaktayken yeterince korunmuyor ve güvenli deðilse sosyal medyada yer bildirimi yaparken bir kez daha düþünün." Kiþisel bilgilerin paylaþýmýna da dikkat Meltem Banko Paylaþýrken farkýnda olmasak da mevcut durumumuz, kiþiliðimiz, arkadaþlarýmýz, akrabalarýmýz ve yaþadýðýmýz çevre hakkýnda çok fazla veriyi içermekte ve bu veriler eðer kötü niyetli kiþiler tarafýndan kýymetlendirilir ve bir suistimal aracý olarak kullanýlýrsa hiç beklemediðimiz olaylar baþýmýza gelebilir. Ýnterneti, kötü niyetli ve bu bilgileri bir suistimal aracý olarak kullanmak isteyenlerin de kullandýðýný düþünürsek, evinizde ya da ofisinizde olmadýðýnýzý sosyal medyadan sizi takip eden bir hýrsýzýn neler yapabileceði hiç aklýnýza geliyor mu? Ya sizden intikam almak için fýrsat kollayanlar varsa? Eðer Banko, yaptýðý açýklamada, sosyal medyanýn özellikle son zamanlarda adýndan sýkça söz ettiren bir kavram olduðuna dikkat çekti. Banko, sosyal paylaþým sitesindeki "aile" bölümünde 'dayý' olarak tanýmlanan kiþinin soyadýnýn, ayný zamanda "anne kýzlýk" soyadý olduðuna dikkati çekerek, "Bu bilginin bankacýlýk dahil pek çok sektörde bir güvenlik sorusu olduðunu unutmamak gerekir. Doðum günlerinizi, özel günlerinizi, sevdiðiniz rakamlarý, en çok sevdiðiniz hayvanlarý, ilkokulunuzu, mezun olduðunuz okullarý, üye olduðunuz dernekleri sosyal medyadan rahat rahat paylaþýrken internetteki pek çok uygulama ve servisin sizden gizli soru olarak bu sorularýn cevaplarýný sorduðunu unutmayýnýz" ifadelerini kullandý. Gerekli tedbirler alýnmadan yer bildirimi ve özel bilgilerin paylaþýlmasýnýn pek çok suistimale davetiye çýkarabileceðini anlatan Banko, "Hasmý ve düþmaný olan kiþiler kendi güvenliðini tehlikeye atmýþ olabilir. Yapýlan beðeniler, yer bildirimleri bir kiþinin kiþiliði ve günlük hayatý hakkýnda pek çok bilgi vereceðinden, bu bilgiler istismar edilebilir. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn bu konuda çok daha dikkatli olmasý gerekir diye düþünüyorum. Unutmayýn paylaþtýðýnýz bir fotoðraf gelecekte hayatýnýzý deðiþtirebilir" diye konuþtu. (A.A.) Osmancýk ta kaza, 2 yaralý Çorum un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Irmak sahilinde bulunan düðün salonunda þehir merkezine istikametine gitmekte olan Mustafa Çoban (35) yönetimindeki 19 HA 038 plakalý otomobil ile þehir merkezinden düðün salonuna gitmekte olan Seyit Akgül (41) yönetimdeki 19 HK 627 plakalý motosikletle çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisizle motosiklet yola savrularak kullanýlamaz hale gelirken, otomobilde ise hasar meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Seyit Akgül ile yanýnda yolcu olarak bulunan eþi Birdane Akgül (38) çeþitli yerlerinden yaralandýlar. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýlar. Otomobil sürücüsü Mustafa Çoban ýn düðün salonunun iþletmeciliðini ve ayný zamanda da kameramanlýðýný yaptýðý, motosiklet sürücüsünün ise eþini de yanýna alarak salonda gerçekleþtirilecek olan yakýnlarýnýn düðününe gitmekte olduklarý öðrenildi. Kazayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi.(ýha) Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Jandarma Ortaköy ilçesinde ormanlýk arazide afyon sakýzý imalatý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Jandarma dan sakýz operasyonu Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekiplerince düzenlenen uyuþturucu operasyonunda piyasa deðeri yaklaþýk 80 bin TL olan 30 kilo 750 gram afyon sakýzý ile 16 kilo kurutulmuþ haþhaþ kapsülü ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri Ortaköy ilçesinde ormanlýk arazide afyon sakýzý imalatý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine geniþ çaplý bir araþtýrma baþlatan KOM Þube Müdürlüðü ekipleri ve Ortaköy Ýlçe Jandarma Operasyonda 80 bin TL olan 30 kilo 750 gram afyon sakýzý ile 16 kilo kurutulmuþ haþhaþ kapsülü ele geçirildi. Komutanlýðý ekipleri, Dirgenli köprüsü mevkiinde ormanýn içerisinde bulunan bir barakada kurutulmuþ haþhaþ kapsüllerinin kaynatýlarak eroinin ham maddesi konumundaki afyon sakýzý yapýldýðýný tespit etti. Barakayý bir süre takibe aldýktan sonra operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 30 kilo 750 gram afyon sakýzý ile 16 kilo kurutulmuþ haþhaþ kapsülü ele geçirdi. Operasyonda afyon sakýzý imalatý yapan G.K. isimli þahýsta gözaltýna alýndý. Jandarmadaki ifadesinin ardýndan hakkýnda yasal iþlem yapýlan G.K. çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklanarak Çorum L Sürücülere bayram þekeri Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Trafik ekipleri, bayramda durdurduklarý araçlardaki vatandaþlara þeker ve kolonya ikram etti. Jandarma ekipleri yol kontrolünde durdurduklarý sürücülere trafik kurallarýna uymalarý konusunda uyarýda bulunurken Yine Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, Bayramýn son günüde Ýl ve Ýlçe karayolunda kontrol noktasý oluþturarak araçlarý durdurdu. Sürücüler ile araçlarda bulunanlara þeker ikram eden jandarma, Sürücüler özellikle kemer takmalarý hususunda uyarýldý. trafik kurallarýna uymalarý konusunda bir kez daha uyarýda bulundu. Özellikle kemer takmalarý konusunda araçta bulunanlarý uyaran jandarma ekipleri, sürücülere de uzun yolculuklarda dinlenmelerini tavsiye etti. Ayrýca broþür daðýtýldý. Vatandaþlar jandarmanýn yaptýðý uygulamadan memnun olduklarýný belirtti. Kaynak:www.cor umolayhaber Genç öðretmen topraða verildi Yaralanan iki kiþi hastaneye kaldýrýldý. Yýldýrým can aldý Çorum'da yýldýrým düþmesi sonucu 1 kiþi yaþamýný yitirdi. Olay merkeze baðlý Yoðunpelit Köyü'nde meydana geldi. 45 yaþýndaki Bektaþ Özburak, þiddetli yaðmur ve gök gürültülü havada evinin yakýnýnda bulunan su deposunun vanasýný açmak için dýþarýya çýktý. Bu sýrada Özbudak'ýn bulunduðu alana yýldýrým düþtü. Olay yerinde yaþamýný yitiren Özbudak'ýn cesedi otopsi yapýlmak üzere hastaneye kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA) Çorum'daki evinde ölü bulunan coðrafya öðretmeni, 30 yaþýndaki Çaðlar Ulaþ Kara, dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Çorum'un Yeniyol Mahallesi'nde bayramýn ikinci günü evinde kýz arkadaþý tarafýndan ölü olarak bulunan Çaðlar Ulaþ Kara'nýn cenazesi Ankara'da yapýlan otopsi ardýndan ailesine teslim edildi. Özel bir dersanede coðrafya öðretmeni olarak görev yapan Kara'nýn cenazesi önceki akþam Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi morguna konuldu. Dün vakfýn morgundan alýnan cenaze için tören düzenlendi. Ailesi, yakýnlarý mesai arkadaþlarýnýn katýldýðý tören ardýndan Kara'nýn cenazesi merkeze baðlý Kavacýk Köyü'ne götürüldü, burada kýlýnan cenaze namazýndan sonra topraða verildi. Ölüm nedeninin Ankara'dan gönderilecek otopsi sonuçlarý ile belli olacaðý ifade edildi. (DHA) Çaðlar Ulaþ Kara Oðlundan þikâyetçi oldu Osmancýk ta oðlunun dapt ettiði anne þikâyetçi oldu. Yeni Mahalle Rüzgarlý Sokak ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunlarý olan M.D. isimli genç, annesi A.D. yi dövdü. Kadýn oðlundan þikâyetçi olurken, suçlamalarý kabul eden M.D. tedavi görmek istediðini söyledi.

6 6 CUMA 1 AÐUSTOS 2014 Hayrettin Karaman Candan, temizlik iþçilerini dinledi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bayramda da mesaisinin baþýnda olan Temizlik Ýþleri personeli ile bayramlaþtý. Temizlik Ýþleri Amiri Seydi Merdoðlu'nun da hazýr bulunduðu bayramlaþma töreninde konuþan Turhan Candan, temizlik iþleri personelinin bayramlar, resmi tatiller dahil hiç ara vermeden çalýþtýðýný belirterek temizlik iþlerinde çalýþan personelin aðýr bir görevi layýkýyla yerine getirdiðini söyledi. "Belediye yönetimi olarak sizlerin hangi þartlarda çalýþtýðýnýzý çok iyi biliyoruz. Fedakarlýklarýnýz için Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü adýna hepinize çok teþekkür ediyorum" diyen Turhan Candan, "Çorum çok temiz bir þehir. Ramazan ayý boyunca hepiniz evlerinizden, ailelerinizden fedakârlýk yaptýnýz. Yurt için geç kalmayýn Yeni akademik yýlda yurtta kalmak isteyen üniversiteliler için baþvurular baþladý. Üniversite yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan, þehir dýþýnda eðitimine devam edecek öðrenciler için yurt baþvurularý da baþladý. Yurt baþvurularý, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü nün (YURTKUR) internet sitesi üzerinden alýnýyor akademik yýlýnda Türkiye de veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ndeki (KKTC) bir yükseköðrenim programýna girmeye hak kazanan veya ara sýnýf öðrencileri baþvuru yapabiliyor. Baþvurular 11 Aðustos'ta sona eriyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bayramda mesaisinin baþýnda olan temizlik iþçileri ile buluþtu. Çorum'u yine tertemiz tuttunuz. Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" dedi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, daha sonra tüm temizlik iþleri personeli ile tek tek bayramlaþtý. Ýþçiler, serbest mikrofonda isteklerini dile getirdi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli ile bayramlaþmasý esnasýnda iþçilerin sorunlarýný rahatlýkla dile getirebilmeleri amacýyla mikrofonu iþçilere verdi. Ýþçilerin kendilerine sormak istedikleri her türlü soruyu rahatlýkla sormalarýný isteyen Candan, iþçilerin sorularýný cevaplandýrdý, Ssorunlarýna çözüm bulacaklarýný dile getirdi. Ýþçiler, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a teþekkür etti. Haber Merkezi Ziyarette Temizlik Ýþleri Amiri Seydi Merdoðlu da hazýr bulundu. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, daha sonra tüm temizlik iþleri personeli ile tek tek bayramlaþtý. Çin yine katliama baþladý Doðu Türkistan'da iþgalci Çin'in asker ve polis zulmü devam ediyor. Kaþgar Camii'nin imamý Cuma Tahir uðradýðý suikast sonucu hayatýný kaybetti. Doðu Türkistan'da iþgalci Çin'in asker ve polis zulmü devam ediyor. Bayramýn birinci günü baþlayan ve halen süren olaylarda en az 100 Uygur, Çin polisi ve askeri tarafýndan vurularak öldürüldü Doðu Türkistan'da Çin güvenlik güçlerinin Uygur Türklerine baskýlarý ve saldýrýlarý devam ediyor. Ramazan bayramýnýn birinci gününde meydana gelen olaylarda 1 0 Uygur Türkü'nün hayatýný kaybettiði bildirilmiþti. Ancak devam eden olaylarda en az 100 Uygur Türkü'nün Çin polisi tarafýndan öldürüldüðü bildiriliyor. Çin haber ajansý Xinhua olaylarda onlarca kiþinin hayatýný kaybettiðini bildirmiþ ama belli bir sayý telaffuz etmemiþti. Diðer taraftan sürgündeki Uygur Türklerinin kurduðu Dünya Uygur Kongresi olaylarda öldürülen Uygur Türklerinin sayýsýnýn 100 civarýnda olduðunu narak duyurdu. Bölgedeki bazý kaynaklarsa ölü sayýsýnýn yüzden fazla olduðunu ifade ediyor. Bölgeden gelen bazý haberlerde sadece yarkent kentinde 120'den fazla ölü olduðu iddialarý var. Çin uzun yýllardýr Doðu Türkistan'daki Uygur Türklerine etnik ayrýmcýlýk ve þiddet uyguluyor. Son yýllarda bu saldýrýlarýný artýran Çin yönetimi, en son 2009 yýlýnda büyük bir katliam yapmýþ ve 200 Uygur Türkü'nü öldürmüþtü. KAÞGAR CA- MÝÝ'NÝN ÝMAMI SUÝ- KASTE UÐRADI Uygur Özerk bölgesinde bulunan ve bölgenin en büyük camisi olan Kaþgar Camii'nin imamý Cuma Tahir uðradýðý suikast sonucu hayatýný kaybetti. Uygur asýllý imamýn býçaklanarak öldürüldüðü belirtildi. Suikastle ilgili açýklama yapan Kaþgar'daki istikrar komitesi yöneticilerinden Abdugani Dolkun, 70 yaþýndaki imamýn suikaste uðradýðýný ve hayatýný kaybettiðini ifade etti. Cuma Tahir için "vatansever bir din adamýydý ve bir suikastle hayatýný kaybetti" ifadelerini kullandý. Uygur asýllý imam Cuma Tahir'in býçakla- öldürüldükten sonra bedeninin caminin yanýndaki havuza atýldýðý ifade edildi. Ýmam ile ilgili olarak bölgeden gelen haberlerde, Cuma Tahir'in iþgalci Çin'in yanýnda durduðu ve bu yüzden Uygurlar tarafýndan öldürüldüðü iddialarý var. (Dünya Bülteni) Ýmam- Hatipler'de neler olmalý? Pek deðerli bir mütefekkir eðitimcimiz, Ýmam Hatiplerle ilgili yazýlarýmý lütfedip okumuþ, tamamlayýcý mahiyette önemli bir mektup kaleme almýþ; bu mektubun paylaþmaya açýk kýsmýný okurlarýmla paylaþýyorum: 'Dün, Yeni Þafak'ta Ýmam Hatipler hakkýnda yazdýðýnýz yazýnýzý okuduktan sonra bu satýrlarý size yazmaya karar verdim. Ýstanbul'da düz liseden Anadolu Ýmam Hatip Lisesine dönüþtürülen bir okulda Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni olarak görev yapmaktayým. Bu yýl, hassaten Ýmam Hatip kýsmýnda okuyan öðrencilerin derslerine girmeyi istedim. Yazýnýzda dile getirdiðiniz hususlara katký olmasý bakýmýndan birkaç hususu size iletmeye karar verdim, dedim Ýmam Hatip Lisesini bitirdiðimi söylememin sonraki satýrlarda yazacaklarýmý anlaþýlýr kýlmasýndan ötürü gerekli bir hatýrlatma olacaðýný düþünüyorum. Öncelikle, Ýmam Hatip Liselerinin en temel sorunu öðretici yani öðretmen sorunu olmaya devam ediyor. Bu sorun, maalesef bizim öðrencilik yýllarýmýzdan bu yana süreklilik kazanmýþ durumda. Öðretmenlerin öðrencilerden beklentileri konusunda ciddi farklýlýklar söz konusu. Çalýþmakta olduðum okuldan hareketle diyebilirim ki, öðretmenler genellikle bu okullarý 'yüksek Kur'an Kursu' gibi düþünüyorlar. Bununla, kesinlikle Kur'an Kurslarýný horlamadýðýmý belirtmeliyim. Yazýnýzda bahsettiðiniz 'Müslüman âlim' yetiþtirme ufkuna bir engel gibi görünüyor bu durum bana. Þüphesiz, siz yýllardýr bu meselelerle ilgilisiniz. Ýmam Hatiplerin niteliðini arttýrma sürecinde 'asgari þartlar üzerinde düþünmeli ve bu þartlarý gerçekleþtirmeyi 'ibadet-vazife' bilmeliyiz' ifadelerinizden ilham alarak birkaç meseleyi size yazmayý uygun buldum: 1) Öncelikle, Ýmam Hatiplerin tümüne bir kimlik, bir ideal en iyi tabirle ufuk kazandýracak süreli bir yayýn çýkarýlmalýdýr. Zira bu yayýn organý vasýtasýyla öðrencilerin fikrî ve hissî geliþmelerinde son derece önemli olan birtakým kazanýmlar saðlanabilecektir. Ne var ki, günümüzün enformasyon fazlalýðý içinde bunu yapmak o kadar kolay deðil, farkýndayým. Hele mevcut gençlik/ilk gençlik dergileri dikkate alýndýðýnda, bunun nasýl olabileceði üzerinde ciddi olarak düþünmeye baþlamak bile önemli bana kalýrsa. 2) Bu cihetten günümüzün önemli kalemlerinin özellikle ortaokul 2 ile lise 1 öðrencilerini muhatap alan nitelikli metinler kaleme almalarý okuryazar buluþmalarýný daha anlamlý kýlabilecektir. 3) Zekai Konrapa'nýn kaleme aldýðý gibi yorumdan ziyade olaylarý ve tarihsel akýþý merkeze almanýn yanýnda muhtasar bir siyer de mutlaka düþünülmelidir. 4) Sizin kaleme aldýðýnýz Ýmam Hatipli öðrencilere þuur kazandýrmayý amaçlayan kitaplarýn bugünün neslini kuþatacak bir biçimde güncellenmesi zaruret arz etmekte. Fakat bunun metin kýsmý yanýnda, bilhassa kâðýt, yazý karakteri, kapak, görsel vb. unsurlarla birlikte düþünülmesi lazým. Elbette öncelikle öðrencilere verilebilecek metinler/kitaplar üzerinde çalýþýlmalý. 5) Belki bununla irtibatlý olarak baský kalitesi iyi fakat çok þatafatlý olmayan 96 sayfalýk bir imam hatip tarihinin her yýl okullarýn açýldýðý gün öðrencilere ulaþtýrýlmasý aidiyeti saðlama konusunda iþlevsel olabilir. 6) Öðrencilerin okuma kültürlerine katký sunacak hacmi fazla olmayan seçkiler hazýrlanmalý. Mesela merhum Muhammed Hamidullah hocanýn eserlerinden bir seçki hazýrlanmalý. Fakat bu sadece 'meslekî derslerin' kazanýmlarýna dönük olarak düþünülmemeli. Eðitin faaliyetlerinin bütünlüðü dikkate alýnarak, Türk Dili ve Edebiyatý dersinin 'öðretici metinler' kazanýmlarýyla da iliþkilendirilerek hazýrlanmasýna dikkat edilmelidir. Bu konuda Yapý Kredi Yayýnlarýnýn Doðan Kardeþ Dizisinden çýkan kitaplar emsal olabilir. Bunun deneme, þiir, öykü vb. türleri içerecek ayaklarýný saðlamak için deðiþik yayýnevleriyle irtibat halinde olunmalý. Özellikle 100 Temel Eser'le birlikte ele alýnabilir bu kitaplarýn bir kýsmý. 7) Özellikle 9. Sýnýf öðrencilerinin seçmeli dersleri planlanýrken, mutlaka Beden Eðitimi dersleri üzerinde ayrýca durulmalý. Aksi takdirde yaþ itibariyle oldukça hareketli olan öðrencilerin diðer derslere motive olmasýnda birtakým güçlüklerle karþýlaþýlmaya devam edecektir. 8) Bildiðiniz üzere, Arapça öðretimi konusunda da ciddi sýkýntýlar var. Ders kitaplarýna baktým fena deðil. Fakat öðretmenler dil öðretimi konusundan pek düþünmüyorlar. Hal böyle olunca sene sonuna gelindiðinde en basit diyalogu bile anlayamýyor öðrenciler. Tabii bunda öðrencilerin Arapçayý yazma konusunda yaþadýklarý sýkýntýlar etkili oluyor. Belki bu soruna hat dersleri üzerinden bir ara çözüm bulunabilir. Þimdilik durum bu. Þüphesiz, bunlarla sýnýrlý deðil meseleler. Fakat þimdilik bu kadarla yetinmeliyim. Tabii bunlar sadece sizin yönlendirmenizle altýndan kalkýlabilecek 'sorunlar' ve eksiklikler deðil. Heyecanla yazdýðým bu satýrlarda birtakým eksikler ve kusurlar olabilir. Bunlar için 'peþinen' baðýþlanmamý dilerim.' Sevgili Hocam, Allah senden razý olsun. Bu yazdýklarýný ben de köþemde yayýnlamýþ oldum, inþallah ilgililer okurlar ve gereðini yaparlar.

7 Orman Ýþletme'ye yeni müdür Mustafa Demirer Samsun Orman Ýþletme müdürlüðü'ne tayini çýkan Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu dan boþalan göreve Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Dün Orman Ýþletme Müdürlüðü makamýnda gerçekleþtirilen devir teslim töreninden sonra Vali Sabri Baþköy makamýnda ziyaret edildi. Orman Ýþletme Halil Oflu dan boþalan göreve Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Müdürü Orhan Üniversitesi Orman Çatalçam, 1992 yýlýnda Mühendisliði Karadeniz Teknik bölümünden mezun Eski ve yeni müdürler Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. oldu yýlýnda Çoruh Üniversitesi'nde Yüksek Lisansýný tamamladý. Kastamonu da yevmiyeli mühendis, Ankara Orman Ýdaresi Planlama Dairesi'nde mühendis, Gölbaþý ve Salýpazarý Orman Ýþletme Müdürlüklerinde Ýþletme Þefi, Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðü'nde Müdür Yardýmcýsý ve 123 Nolu Orman Kadastro Komisyon Baþkanlýðý görevlerinde bulundu. Orhan Çatalçam evli, 2 çocuk babasý. Yurt dýþýnda oy verme iþlemi baþladý Cumhurbaþkaný seçimi için yurt dýþýnda oy verme iþlemi baþladý. Ýlk oy, Avustralya'da kullanýldý. MELBOURNE Yurtdýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarýna, ilk kez cumhurbaþkanýný belirlemek için bulunduklarý ülkelerdeoy verme hakký tanýnan seçimde, Avustralyalý Türkler sandýk baþýna gitti. Melbourne Baþkonsolosluk binasýndaki özel odada tutulan sandýklar, boþ oy pusulalarý, seçmen listeleri, mühürler ve oy verme iþleminde kullanýlacak malzemeler, sabah erken saatlerde Melbourne Konsolosu Sinan Yeþildað, seçim komisyonu üyeleri ve konsolosluk görevlileri tarafýndan, sandýk baþkanlarý ve kurul üyelerine teslim edildi. Yaklaþýk 2 saatlik son hazýrlýklardan sonra oy verme iþlemi baþladý. Baþkent Canberra ile Sydney ve Melbourne kentlerinde kurulan oy verme merkezlerine gelen Türk vatandaþlarý, kimliklerini görevlilere ibraz ederek, Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan kendilerine oy kullanma hakký verilen sandýklarda oylarýný verdi. Melbourne'de oy verme merkezi St. Kilda City Hall'da kuruldu. Buraya gelen Türk vatandaþlarý saat de açýlan merkezde herhangi bir yoðunlukla karþýlaþmadan oylarýný kullandý. St. Kilda City Hall da ilk oyu 8 numaralý sandýkta Samsunlu Sinan Seven kullandý. Sinan Seven, ''Meodow Heihgts semtinde oturuyorum. Bir saatlik yoldan geldim. Birincilik bana nasip oldu'' dedi. Yurt dýþýnda ilk kez oy kullandýklarý için heyecanlý olduðunu belirten Seven, ''Çok gururluyum. Vatanýmýza, milletimize hayýrlý olur inþallah'' diye konuþtu. 3 bin 500 kilometre uzaktan oy kullanmaya geldi Cumhurbaþkanlýðý seçimine katýlmak için, 3 bin 500 kilometre uzaklýktaki Batý Avustralya nýn baþkenti Perth den Melbourne'e gelen Salih Arslan, AA muhabirine, mesafenin uzaklýðýndan dolayý birçok kiþinin oy veremeyeceðini savundu. Perth kentinde 4 binden fazla Türk vatandaþýnýn yaþadýðýný ifade eden Arslan, Bu, vatandaþlýk görevi. Bu nedenle maddi külfetine veya uzaklýk gibi diðer zorluklarýna bakmadan gelip oyumuzu kullandýk. Vatana, millete hayýrlý olsun'' dedi. Mesafenin uzaklýðýndan dolayý Perth te yaklaþýk 2 bin kiþinin oy kullanamayacaðýný tahmin ettiðini dile getiren Arslan, ''Eðer Perth'te sandýk olursa 2 binin üzerinde oy kullanabilir'' deðerlendirmesinde bulundu. Avustralya da 15 yýldýr yaþadýðýný ifade eden Tülay Orhan ise ''Ýlk defa oy kullandým. Oylar inþallah çalýnmaz, hile olmadan kullanýlýr. Bu seçimin daha adaletli ve eþit bir þekilde olmasýný umarým dedi. Baki Altýn da yurtdýþýnda oy kullanma hakkýndan dolayý mutlu olduðunu belirterek, ''Bizim için çok büyük bir mutluluk, bize tanýnan bir hak. Memleketimiz için hayýrlý olsun'' diye konuþtu. ''Avustralya da tarihi bir an'' Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Baþkonsolosu ve Seçim Komisyonu Baþkaný Seyit Apak, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, þunlarý söyledi: ''Bugün gerçekten tarihi bir an, ülkemiz için, yurtdýþýnda yaþayan insanlarýmýz için. Hep birlikte bu tarihi aný Melbourne da yaþýyoruz. Hazýrlýklarýmýz güzel bir þekilde tamamlandý. Vatandaþlarýmýz da gelmeye baþladýlar. Bu tarihi anda cumhurbaþkanlýðý seçiminde oylarýný kullanmaya baþladýlar. Ýlgi olduðunu görüyoruz ama ne kadar oy kullanýlacaðýný þu aþamada bilemiyoruz. 3. günün sonunda bunu daha iyi göreceðiz.'' Çin Çin'de yaþayan Türkler de cumhurbaþkaný seçiminde oy kullanmak için sandýk baþýna gitti. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliði ve Þanghay Baþkonsolosluðu'nda yerel saatle 08.00'de baþlayan oy verme iþlemi için her iki seçim merkezinde birer sandýk kuruldu. Çin'de sadece 31 Temmuz'da yapýlacak oy verme iþlemi için sandýk baþýna giden Türkler, 17.00'ye kadar oylarýný kullanabilecek. Ülkede Pekin Büyükelçiliði ve Þanghay Baþkonsolosluðu'nun yaný sýra Guangcou kentindeki konsolosluk ile birlikte toplam üç seçim merkezi bulunuyor. Cumhurbaþkaný seçiminde ikinci turun gerekli olmasý durumunda Çin'de oylama, 18 Aðustos'ta yapýlacak. Almanya Baþkonsolosluklardaki güvenli odalarda bulunan pusulalarý ve diðer malzemeler, sabah erken saatlerde görevliler eþliðinde bir kargo firmasý tarafýndan Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Münih ve Karlsruhe kentlerinde oluþturulan seçim merkezlerinde götürüldü. Daha sonra tüm seçim merkezlerinde oy kullanma iþlemi baþlamadan önce gazeteciler içeri alýnarak, seçim sandýklarý ve oy kullanma paravanlarý gösterildi. Yerel saatle da ise oy kullanma iþlemleri baþladý. Sabah erken saatlerde seçim merkezleri önünde toplanan vatandaþlar, kimlik kontrollerinin ardýndan Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) aldýklarý randevu saatinde içeri girerek oylarýný kullanýyorlar. Almanya'da yaþayan 1 milyon 385 bin 141 seçmenin, 3 Aðustos'a kadar sürecek seçimlerin ilk turunda kurulan 498 sandýkta oy kullanacaðý öðrenildi. Ülkede en fazla seçmenin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde olduðu, burada Düsseldorf ve Essen seçim merkezlerinin kurulduðu kaydedildi. Öte yandan, seçim merkezleri içinde özel güvenlik görevlilerinin, dýþýnda ise Alman polisinin güvenlik önlemi aldýðý görüldü. Hollanda Hollanda da ikamet eden Türk vatandaþlarý, cumhurbaþkaný seçimi için oy vermeye baþladý. Yerel saatle de baþlayan oy verme iþlemi, de sona erecek. Seçmen niteliklerine sahip 240 bin Türk ün ikamet ettiði ülkede seçmenler, Rotterdam da Ahoy kongre ve fuar merkezinde, Deventer de ise De Scheg spor salonunda kurulan iki ayrý merkezde oy kullanacak. Hollanda genelinde toplam 4 gün sürecek oy verme iþleminin ilk turu 31 Temmuz-3 Aðustos, gerekmesi halinde ikinci tur oy verme iþlemi ise 17 Aðustos-20 Aðustos'ta gerçekleþecek. Yurt dýþýndaki en büyük seçim bölgesi olan Rotterdam daki Ahoy kongre ve fuar merkezinde 63, Deventer bölgesinde ise 24 sandýk kurulduðu belirtildi. Gün sonunda tüm kapalý oy zarflarý gerekli tutanaklar hazýrlanýp mühürlü torbalara konularak, elçilik ve baþkonsolosluklarda oluþturulan güvenlikli odalara nakledilecek. Her bir parti temsilcisinde birer anahtarý olan odalarda muhafaza edilecek oylar, 4 günün sonunda toplu halde Türkiye ye gönderilerek sayým iþlemi yapýlacak. Türkmenistan Türkmenistan'ýn baþkenti Aþkabat'ta Türkler, cumhurbaþkaný seçimi için sandýk baþýna gitti. Aþkabat'taki Türk Büyükelçiliði binasýnda kurulan seçim merkezinde oy kullanma iþlemi yerel ile baþladý seçmenin kayýt yaptýrdýðý Aþkabat Büyükelçiliðinde ilk oyu, Aþkabat Büyükelçisi Þevki Mütevellioðlu kullandý. Basýn mensuplarýna deðerlendirmede bulunan Büyükelçi Mütevellioðlu, 4 gün sürecek seçime yoðun ilgi beklediðini söyledi. Günlük ortalama 900 seçmen beklediklerini kaydeden Mütevellioðlu, ilk defa randevu sistemiyle oy kullanýldýðýný vurguladý. Merkezde 2 seçim sandýðý kurulurken, görevliler oy kullanmaya gelen vatandaþlara yardýmcý oluyor. Son gün 3 Aðustos YSK'nýn aldýðý karar uyarýnca, Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Ýsrail, Ýsviçre, Ýtalya, KKTC, Lübnan, Norveç, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkmenistan'da ilk tur için oylama 31 Temmuz-3 Aðustos'ta 4 günde yapýlacak. Kanada, Avustralya ve Rusya'da oy verme iþlemi 31 Temmuz-2 Aðustos, Bulgaristan ve Kazakistan'da 1-3 Aðustos arasýnda gerçekleþtirilecek. Sandýk kurulacak diðer ülkeler ve oy kullanma süreleri þöyle olacak: "Avusturya, Yunanistan, Cezayir, Ýngiltere, Ýsveç, Japonya, Katar, Kýrgýzistan, Macaristan ve Makedonya'da 2-3 Aðustos, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 31 Temmuz, Birleþik Arap Emirlikleri'nde 2 Aðustos, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Güney Afrika, Gürcistan, Ýran, Ýrlanda, Ýspanya, Kosova, Kuveyt, Mýsýr, Özbekistan, Polonya, Sudan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da 3 Aðustos." Yurt dýþýndaki seçmenler, randevu aldýðý ya da kendisi için belirlenen günde oy kullanamadýðý takdirde 10 Aðustos'a kadar gümrük kapýlarýnda oy verebilecek. Mustafa Demirer Çorum Tabip Odasý yönetimi Ramazan Bayramý dolayýsý saðlýk çalýþanlarýný ziyaret etti. Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr Mustafa Azak, Yönetim Kurulu Üyeleri Yrd Doç Dr Ece Yazla ve Uzm Dr Mustafa Sungur ile birlikte Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Acil ve Çocuk Acil Poliklinikleri, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Özel Elitpark Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi ve Özel Saðlýk Diyaliz Merkezi ni ziyaret etti. Tabip Odasý yöneticileri, bayram-tatil demeden büyük bir özveri ile fedakarca görevlerini icra eden saðlýk çalýþanlarýnýn bayramýný kutladý. Görevli hekimler ve saðlýk çalýþanlarý ziyaretten duyduklarý memnuniyetlerini dile getirdiler. CUMA 1 AÐUSTOS Çorum Tabip Odasý yönetimi Ramazan Bayramý dolayýsý saðlýk çalýþanlarýný ziyaret etti. Tabip Odasý saðlýk çalýþanlarýný unutmadý Cumhurbaþkaný seçimi için seçim propagandasý ve yasaklarý dün baþladý. Seçim yasaklarý kapsamýnda; kamuoyu araþtýrmalarý, anketler, tahminler, bilgi ve iletiþim telefonlarý yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayýn lehinde veya aleyhinde veya vatandaþýn oyunu etkileyecek biçimde yayýn ve herhangi bir surette daðýtým yapýlamayacak. Oy verme gününü takip eden güne kadar; þehir içi veya þehir dýþýnda, toplu taþýma amacýyla kamu hizmetlerinde kullanýlan taþýtlarda propaganda içeren yayýnlar yapýlamayacak. Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr Mustafa Azak, saðlýk çalýþanlarýnýn bayramýný kutladý. Görevli hekimler ve saðlýk çalýþanlarý ziyaretten duyduklarý memnuniyetlerini dile getirdiler. Seçim yasaklarý baþladý Kamu yararýna çalýþan dernek ve vakýflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek giriþimlerde bulunamayacak. Yurt içinde yapýlacak seçim propaganda gezilerine; Baþbakan ve Bakanlarla, milletvekilleri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasýtalarla katýlamayacak. Yine seçim gezilerinde; protokol icabý olan karþýlama ve uðurlama törenleri yapýlamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek. Seçim propagandasýyla ilgili gezilere hiçbir memur katýlamayacak. Bu arada yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi de dün baþladý. Oy verme 3 Aðustos Pazar günü sona erecek. Adaylar, radyo ve televizyon propaganda konuþmalarýna da yine 3 Aðustos Pazar günü baþlayacak. Seçmen bilgi kaðýtlarýnýn seçmenlere daðýtýlmasý ise 4 Aðustos Pazartesi günü tamamlanacak. Seçim propaganda dönemi 9 Aðustos Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Ýlk oylamada geçerli oylarýn salt çoðunluðu saðlanamadýðý takdirde seçimin ikinci tur oylamasý 24 Aðustos Pazar günü yapýlacak.(trt Haber) Cumhurbaþkaný seçimi için seçim propagandasý ve yasaklarý dün baþladý.

8 8 CUMA 1 AÐUSTOS 2014 Ebussud Efendi Ýlkokulu nun baþarýsý Ebussuud Efendi Ýlkokulu hafta sonlarýnda açtýðý yetiþtirme kursu ile sadece kendi öðrencilerine deðil, ilçede tüm ortaokul öðrencilerine de hizmet vererek ilklere imza atmaya devam ediyor. Ýlçemizde ilk defa Ebussuud Efendi Ýlkokulu tarafýndan hayata geçirilen kursa iki yýldýr tüm okullardan öðrenci geliyor Okulda açýlan kursta Öðretim yýlýnda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Yabancý Dil dersleri verildi. Cumartesi ve Pazar günleri 6'þar ders olmak üzere haftada toplam 12 saat kurs gören öðrenciler büyük baþarý elde ettiler. çocuklarýný seviyoruz." Söz konusu eðitim ise gerisi teferruattýr Ebussuud Efendi Ýlkokulu Müdürü Ahmet Bilen ise, "Ýskilip'imiz geçmiþte "Ýlim ve Hilim Beldesi" olarak bilinmektedir. Þeyhülislamlar ve evliyalar yetiþtirdiði gibi devletin pek çok kademesinde ve çok önemli görevlerde hizmet veren bürokratlar yetiþtirmiþtir. Ben de bu memleketin bir evladý olarak elimden geldiði kadar memleketime hizmet etmeye çalýþýyorum. Okul Aile Birliðimizin desteðiyle okulumuzda böyle bir kurs açýlmasý bizleri mutlu etti. Tabi ilçemizdeki pek çok öðrenciden ve veliden teveccüh gör Ýskilip bizim, buradaki çocuklar bizim mesinden de büyük onur duyduk. Herhangi bir görevde olmanýn, insanýn üzerine getirdiði sorumluluklarýn gereebussuud Efendi okul Aile Birliði Baþkaný Bünyaðini yapabilmek insaný mutlu ediyor. min Zeren, yaptýðý açýklamada, þöyle dedi; "Ýskilip bizim memleketimiz. Biz eðitimin neresinde olursak olalým, Okulumuz ve ilçemizdeki öðretmenlerin de katýlýkendimizi ilçemizin tüm çocuklarýnda destek olmak zomýyla böyle bir organizasyona imza atan bir ekibin içinrunda hissediyoruz. Okul Aile Birliðimizin çok iyi bir de olmak çok güzel. Gelecek yýl okulumuzdan Fen ve yönetim kurulu var. Yönetim kurulu olarak sadece kendi Teknoloji Öðretmeni Emre Erden, Yabancý Dil Öðretmeokulumuza deðil, tüm ilçemizin çocuklarýna da destek ni Çaðrý Erden, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni olmayý görev addettik. Zira ilçemizde eðitim yönünden Sinan Karakuþ, Azmimilli Ýlk ve Orta Okulu Müdür Yarbir þeyler yapýlmasý gerektiði aþikâr olarak ortadadýr. Biz dýmcýsý Türkçe Öðretmeni Sadýk Eþki, Ýmam Hatip Orde Okul Aile Birliði olarak aklýmýz erdiðince, gücümüz taokulu Matematik Öðretmeni Süleyman Kaþtan ve Sosyettiðince ilçemiz eðitiminin bir tarafýndan tutup kaldýryal Bilgiler Öðretmeni Sinan Tekindemir, öðretmenlerimak istiyoruz. miz öðrencilerimizin derslerine girecekler. Kursta ders veren öðretmenler ilçedeki okullarda Okulumuzda açýlan kursta Öðretim yýgörev yapan öðretmenlerden oluþuyor. Öðrenciler ve öðlýnda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilretmenler farklý okullardan da olsalar yýl boyunca büyük giler ve Yabancý Dil dersleri verildi. Gelecek yýl ise kurbir uyum içinde ve öðrencilerin zevk alarak devam ettiksun programýna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de leri kursun sonunda da güzel bir baþarý tablosu oluþtureklenecek. Böylece öðrenciler Cumartesi ve Pazar gündular. Kursa gelen öðrencilerden 14 tanesi 400 puan üzeleri 6'þar ders olmak üzere haftada toplam 12 saat kurs rinde alýrken 19 tanesi de puan aralýðýnda bagörecekler. þarý gösterdiler. Aldýklarý bu puanlar ile tercih döneminekip olarak güzel bir hava yakaladýðýmýzý ve tek de öðrencilerin % 100'ü fen ve anadolu grubu liselere baþýna baþarýnýn olamayacaðýný düþünüyorum. Konuþyerleþmeleri bekleniyor. Bu baþarý tablosu öðrencilerimak ve dedikodu yapmak, su-i zanda bulunmak yerine miz biz aileleri adýna gurur verici bir durum. Ýlçemizin yaptýklarýyla, çalýþmalarýyla, ürettikleriyle çocuklarýmýza tüm öðrencilerine hizmet etmenin haklý gururunu yaþýhizmet edinmeyi amaç edinmiþ bir takýmýn üyesi olmakyoruz. Umarým tüm öðrencilere çok daha baþarýlý olabiltan son derece mutluyum, gururluyum. Bu memleketin meleri için faydalý olmaya devam ederiz. Biz sadece bir evladý olarak söz konusu eðitim ise gerisi teferruatkendi çocuklarýmýzý sevmekle kalmýyor, ilçemizin tüm týr." dedi. Öte yandan öðretim yýlýnda da kurslar devam edecek. Kurslar 5, 6, 7, ve 8. sýnýflarýn hepsinden açýlacak. MEB tarafýndan yapýlan ortak sýnavlarýn tarihleri dikkate alýnarak kurslarýn 6-7 Eylül 2014 tarihinde baþlatýlmasý planlandýðý belirtildi. Aday kayýtlarý 15 Aðustos 2014 e kadar yapýlacak. 23 Aðustos ta ise bir deðerlendirme sýnavý yapýlacak. Ýlgilenen veliler daha ayrýntýlý bilgi ve gerekli belgeleri Ebussuud Efendi Ýlkokulu ndan temin edebilecek. Ebussuud Efendi Ýlkokulu hafta sonlarýnda açtýðý yetiþtirme kursu ile sadece kendi öðrencilerine deðil, ilçede tüm ortaokul öðrencilerine de hizmet veriyor. Baþkan personelle bayramlaþtý Gülesin Aðbal Demirer Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, bayram sonrasý ilk mesai günü önceden planlandýðý gibi belediye personeli ile makamýnda bayramlaþtý. Belediye'de görev yapan memur, iþçi ve þirket elemanlarý ile ayrý ayrý bayramlaþan Çatma "Ýskilip'e hizmet adýna gayretle görev yapan tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ediyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamý temennisi ile saðlýk, huzur ve mutluluklar diliyorum." dedi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Laçin ve köylerinde bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Laçin in köylerini ziyaret etti Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Laçin ve köylerinde bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Kaya, ilçe merkezinde bulunan Özel Çorum Bakým Merkezi ile ilçedeki dört köyü ziyaret etti. Karasoku köyünde park açýlýþýna katýlan Kaya, Muhtar Mustafa Diþkaya'nýn eþliðinde köy halký ile bir araya geldi. Doðanlar, Çamlýpýnar ve Çamlýca köylerini zyaret eden Kaya, Doðanlar Köyü Muhtarý Metin Þenol, Çamlýca Köyü Muhtarý Yaþar Özdilli ve Çamlýpýnar Köyü Muhtarý Hüseyin Al ile görüþerek köyün ve köylünün sorunlarýný dinledi. Meclis Baþkaný Kaya'ya Laçin Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit, Laçin AK Parti Ýlçe Doðanlar, Çamlýpýnar ve Çamlýca köyleri ziyaret edildi. Laçin de sorunlar dinlendi, çözüm yollarý üzerinde fikir alýþveriþinde bulunuldu. Baþkaný Mustafa Otluseki, Laçin eski Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ eþlik etti. Ayrýca Meclis Baþkaný Kaya, ziyaretleri sýrasýnda Hamamözü Belediye Baþkaný Bahattin Destebaþ ile de karþýlaþarak görüþtü. Haber Merkezi Bayat'tan Erdoðan'a destek Enise Aðbal Bayat'ta bulunan sivil toplum örgütlerinden Anadolu Gençlik Derneði, Yüksekokul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði, Eðitim Bir Sen, Diyanet Sen, Saðlýk Sen, Bem Bir Sen ve Muhtarlar Derneði'nin birleþerek oluþturduðu Bayat Milli Ýdare Platformu üyeleri, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a destek olmak amacýyla, Bayat Ziraat Bankasý'nda toplanarak baðýþta bulundular. Platform sözcüsü Adem Okumuþ, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan'ýn seçim kampanyasýna baðýþta bulunan kiþi sayýsýnýn bine yaklaþtýðýný ifade etti. Bayat ta Erdoðan'ýn seçim kampanyasýna baðýþta bulunan kiþi sayýsýnýn bine yaklaþtýðýný ifade etti. Bayat Milli Ýdare Platformu üyeleri, Erdoðan a destek verdi. Bayramlaþmaya belediyede görev yapan memur, iþçi ve þirket elemanlarý katýldý. Engin Nurþani yarýn Çorum da Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, belediye personeli ile bayramlaþtý. Türk Halk Müziði'nin sevilen seslerinden Engin Nurþani, 2 Aðustos Cumartesi günü Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþacak. Palabýyýk'ýn sahne alacaðý müzik þöleni saat 18.00'de baþlayacak. Konser menüsü ise salata, serpme zeytinyaðlýlar, peynir, ordövr tabaðý, meyve, ana yemek ve ara sýcaktan oluþuyor. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri Ýþletme Sahibi Recep Gür'den edindiðimiz bilgilere göre, Engin Nurþani'nin yaný sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy ve Reha Ýþletme Sahibi Recep Gür, konser için biletlerin Özdoðanlar Kavþaðý'nda hizmet veren Gür Dayýoðlu Kebap ve Çorba Salonu'ndan temin edilebileceðini ifade etti. Engin Nurþani Haber Merkezi

9 CUMA 1 AÐUSTOS Ýslam coðrafyasýnda yaþanan acýlara dikkat çekti Zulme Bir Ýsyan ve Haykýrýþ' isimli bir Gülesin Aðbal Demirer bildiri yayýnlamýþ ve bildiride, son zagenç Barýþ Ýnisiyatifi Baþkaný Faruk manlarda þiddetle artan ve dünya vicdanýardoðan, Ramazan Bayramý mesajýnda, Ýsný aðýr þekilde yaralayan bu elim olaylar lam coðrafyasýnda yaþanan acýlara dikkat dünya barýþýný tehdit etmektedir. Savaþ, çekti. kargaþa, katliamlar ve zulümler ülkelere Bayramlarýn kültürümüzde önemli yer ve toplumlara hýzlý bir þekilde sýçramaktatuttuðunu, sevgi ve muhabbetlerin, eþ, dost, dýr. Tüm dünya geneline hýzlý bir þekilde akraba ziyaretlerinin arttýðý, birlik ve berasýçrayan bu zulme ve þiddete tüm dünya berliðin, toplumsal dayanýþmanýn tavan insanlarý ve devletleri hep birlikte güçlü yaptýðý günler olduðunu belirten Ardoðan, bir þekilde karþý çýkmalý, sebep olanlarý mesajýnda þöyle dedi; Maalesef Ýslam coðkim olursa olsun lanetlemelidir. Bu zulüm, katliam ve saldýrýlara karþý sessiz rafyasý birçok bayramda olduðu gibi bu kalmamalý, tek ses olmalý ve hep birlikte bayrama da, buruk ve hüzünlü girdi. Ýslam Faruk Akdoðan dünya barýþý için iþ birliði yaparak çaba göscoðrafyasýnda yaþanan savaþlar hepimizi de termelidir.'' Diyerek tüm insanlýða seslenmiþtik. derinden üzmektedir. Bu savaþlar, þiddetin ve yýkýmýn Biz, barýþýn ve kardeþliðin daimi savunucularý olaçocuk, kadýn, yaþlý, sivil ayrýmý yapmadýðýný, þiddetten rak tüm insanlarýn huzur içinde eþit hak ve özgürlüklere ve savaþtan herkesin etkilendiðini göstermektedir. Dünsahip olarak bir arada yaþayabileceði bir toplum ve dünyanýn önemli güç merkezlerinin ise, yaþanan bu þiddet ya hayaline tüm bu yaþananlara raðmen hala uzak olmave yýkýma seyirci kalmasý ise bizleri daha derinden üzdýðýmýza inanmaktayýz. Barýþa giden bu zorlu yolda; gemektedir. Sivillere karþý iþlenen bu suçlarý görmezden rekli cesaretin, anlayýþýn, sabrýn ve inancýn korunmasýna gelmek uluslar arasý hukukun varlýðýna olan güveni sorher zamankinden daha çok ihtiyacýmýz olduðuna inanýgulamaya neden olmaktadýr. yoruz. Bu meþakkatli yolun sonunda; tüm çekilen sýkýntýlarýn yerini aydýnlýk ve umut vadeden toplumlara ve Geçen günlerde, GBÝ olarak 'Bölgemizde Yaþanan yarýnlara býrakacaðýna eminiz diyoruz. KKSM'li kursiyerler mültecileri ziyaret etti Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurslara katýlan kadýnlar, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ekipleri ile birlikte Çorum'da yaþayan mültecileri evlerinde ziyaret etti. Ýpekli Baðlarý, Kale Mahallesi ve Albayrak Sokak'taki Iraklý, Suriyeli ve Ýranlý mültecileri Ramazan Bayramý öncesi ziyaret eden kursiyerler, mültecilerin sorunlarýný dinledi. Kursiyerler, ailelerin ihtiyaçlarý konusunda yardýmcý olmak için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Haber Merkezi KKSM kursiyerleri Çorum'da yaþayan mültecileri evlerinde ziyaret etti. Esnaf, ÇESOB'ta bayramlaþtý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine yoðun katýlým oldu. Bayramlaþma törenine ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþta olmak üzere ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Duran Ongu, Lütfi Barut, Osman Aþutoðlu, Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun, ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan, Ýl ve Ýlçe Esnaf Odasý Baþkanlarý, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda esnaf katýldý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç misafirleri ile tek tek bayramlaþýrken, kýsa bir teþekkür konuþmasý yaptý. Kýlýç konuþmasýnda, bayramlarýn birlik ve beraberlik duygularýnýn pekiþtiði özel günler olduðunu belirterek, bayramlaþma törenine Bayramlaþma törenine ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ev sahipliði yaptý. Oda baþkanlarý ve esnaf bayramlaþtý. katýlýmlarýndan dolayý herkese teþekkür etti. Esnaf ve sanatkarlar ile Çorum halkýnýn bayramýný kutlayan Kýlýç, "Allah hepimize birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Birlik ve beraberliðimiz daimi olsun. ÇESOB sadece yöneticilerin deðil, siz deðerli oda baþkanlarýmýn her zaman hizmetindedir. ÇESOB tek baþýna proje yapmaz. Odalarýmýzýn yapacaðý tüm projelere maddi ve manevi destek olmaya hazýrýz" dedi. Haber Merkezi Emniyet mensuplarýný kutladý Kursiyerler, ailelerin ihtiyaçlarý konusunda yardýmcý olmak için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Orman iþçilerine saðlýk taramasý Gülesin Aðbal Demirer Orman Ýþletme Müdürlüðü orman yangýnlarýnýn hýzlý ve kýsa sürede söndürülmesinde canla baþla çalýþan iþçileri saðlýk taramasýndan geçirdi. Orman Ýþletme Müdürlüðü nde görevli toplam 70 iþçinin saðlýk taramalarý kapsamlý þekilde yapýlarak iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda uzman kiþiler tarafýndan seminer verildi. Seminer sonunda sertifika töreni düzenlendi. Orman Ýþletme Müdürlüðü yetkilileri, tüm iþçilerin bu eðitimlerden en iyi þekilde faydalanmalarýný iþ kazalarýnýn asgariye indirilmesi bakýmýndan çok büyük önem taþýdýðýný bildirdi. ÇESOB ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine yoðun katýlým oldu. Orman iþçileri saðlýk taramasýndan geçirildi. Orman Ýþletme Müdürlüðü nde görevli toplam 70 iþçinin saðlýk taramasý yapýldý. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayrada görevi baþýnda olan emniyet ve jandarma mensuplarýný ziyaret ederek, bayramlarýný kutladý. Tahsin Þahin, beraberinde Oda Yönetim Kurulu üyeleri Halil Mumcu Arap Ali Altunkeser ve Recep Mumcu ile birlikte ilk olarak Çarþý Polis Karakolu, daha sonra sýrasýyla Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil, Bahçelievler Polis Karakolu, Bölge Trafik Müdürlüðü ve son olarak Jandarma Trafiði ziyaret ederek, burada görev yapan emniyet ve jandarma personelleri ile bayramlaþtý. Çorumlu vatandaþlarýn bayramlarýný huzurlu bir ortamda geçirmeleri için görevi baþýnda olan emniyet ve jandarma mensuplarýnýn her türlü övgüyü hak ettiklerini kaydeden Þahin, "Çorumlu hemþerilerimizin huzurlu bir bayram yaþamasý için olaðanüstü tedbirler alýp, halkýn yoðun olduðu bölgelerde kuþ uçurtmayan emniyet ve jandarma mensuplarýmýza minnettarýz" dedi. Haber Merkezi Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, polisleri ziyaret etti. Þahin, emniyet ve jandarma mensuplarýnýn bayramlarýný kutladý. Polis ve jandarma ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

10 10 CUMA 1 AÐUSTOS 2014 Basýn toplantýsýnda konuþan Defterdar Ali Sormaz: Devlet Çorum dan bir alýp iki veriyor Recep Mebet Çorum Defterdarý Ali Sormaz göreve baþladý. standardý daha yüksek olacak. Anadolu nun yýldýzlarýndan olan Çorum, hizmetin en iyisine layýk. Sanayi Sakarya Defterdarlýðý ve tarým gibi sektörlerde görevinden Çorum a tayin kendini ispatlamýþ bir il olan Ali Sormaz dün makamýnda basýn toplantýsý dü- olan Çorum da 500 e yakýn personelimizle Maliye Bakanlýðý nýn taþraya yönelik zenledi. Özgeçmiþi ve mali hizmetler konusunda bilgiler hizmetlerini en iyi þekilde sunmaya çalýþacaðýz. veren Defterdar Sormaz, Çorum un ekonomik yapýsýna YAN GELÝP YAT- MAK YOK iliþkin açýklamalarda da bulundu. Maliye Bakanlýðý, devletin bütçesini hazýrlayan ve uygulayan bir ba yýlýnýn ilk yarýsýnda Çorum a 500 milyon kanlýk yýlý bütçemiz TL nin üzerinde kamu harcamasý yapýldýðýný belirten 440 milyar lira civarýnda. Bu miktarda kamu harcamasý yapýlmasý beklenir- Sormaz, buna karþýlýk 300 milyon TL üzerinde kamu Çorum Defterdarý Ali Sormaz göreve baþladý. ken 400 milyar lira gelir geliri elde edildiðini söyledi. bekleniyor. Rakamlara bakýldýðýnda Çorum dan bir alýp iki vermiþiz diyen Sormaz, Devlet in aldýðýndan fazlasýný vatandaþa yatýrým ve hizmet olarak sunduðunu kaydetti. Çorum un sanayi ve tarým sektörlerinde kendini ispat etmiþ bir þehir olduðunu vurgulayan Sormaz, Defterdarlýk olarak Hazine ye ait 50 binin üzerinde taþýnmazdan sorumlu bulunduklarýný dile getirdi. Mesleki tecrübelerini Çorum için hizmete dönüþtürmeyi amaçladýðýný anlatan Defterdar Sormaz, Yan gelip yatmak yok, herkes görevini yapacak diye konuþtu. Basýn mensuplarýnýn sorularýný da cevaplayan Sormaz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: ÇORUM, HÝZMETÝN EN ÝYÝSÝNE LAYIK 40 milyarlýk bir açýk söz konusu, yani devle- timiz aldýðýndan fazlasýný vatandaþýna veriyor. Bütçe için ayrýlan kaynaklar eðitim, savunma, saðlýk gibi alanlarýn yaný sýra bayýndýrlýk, teknoloji gibi alanlarda yatýrýma dönüþüyor. Diðer ülkelerle aramýzdaki geliþmiþlik farkýný kapatmak için rekabet halindeyiz. Türkiye gerek yüzölçümü gerekse nüfus bakýmýndan büyük bir ülke. 180 den fazla üniversitenin bulunduðu ülkemizde eðitime ayrýlan kaynak da önemli, çünkü eðitim her iþin baþý. En acil ihtiyaç ise yetiþmiþ insan gücü. Yan gelip yatmak yok, herkes görevini yapacak. Bunun için bilinçli olmak, sorgulamak ve sonuç çýkarmak gerek. Bütçeden harcama yapan kamu kurumlarýnýn da hesap verme sorumluluðu var. Bu hesap da basýn aracýlýðýyla veriliyor. Yozgatlý olduðum için bu topraklarýn çocuðuyum. Maliye Meslek Lisesi nin ardýndan Dokuz Eylül ÇORUM DA 50 BÝNDEN FAZLA TAÞINMAZ VAR Üniversitesi nden mezun oldum. 30 yýlý aþan meslek hayatýmda 10 yýl müdürlük, 2 yýl defterdar yardýmcýlýðý ve 10 yýl da defterdarlýk görevlerinde bulundum. yarýdan fazlasý yani 3 milyonun üzerinde Hazine ye ait Ülkemizin üzerinde bulunduðu kara parçasýnýn Yurdun muhtelif yerlerinde görev yaptým. Karadeniz in taþýnmaz var. Çorum da ise bu rakam 50 binin üzerinde. Defterdarlýk olarak bu taþýnmazlarýn sorumluluðu- þirin bir þehri olan Çorum da görev yapmak üzere buradayým. Sakarya ve Erzincan gibi þehirlerin ardýndan nu da taþýyoruz. daha tecrübeli ve yetkin bir vaziyette Çorum a geldim. O nedenle Çorum a sunacaðýmýz hizmetlerin kalite ve Çorum da yýlýn ilk yarýsýnda 500 milyon liranýn üzerinde kamu harcamasý yapýlýrken 300 milyon lira civarýnda gelir elde etmiþiz. Yani Çorum dan bir alýp, iki vermiþiz. Devletin taraf olduðu davalarý Hazine avukatlarý takip ediyor. Genel idarenin dýþýnda üniversite ve saðlýk kurumlarýndaki döner sermayelerin saymanlýk iþlerini de biz takip ediyoruz. Çorum da hali hazýrda 3 tane saymanýmýz var. Ayrýca devletin tüm taþýnýrlarýný da tasfiye ediyoruz. Gelirlerimizi ise Çorum daki iki Vergi Dairesi aracýlýðýyla 20 binin üzerindeki mükellefimizden Çorum a atanan Ali Sormaz dün makamýnda basýn toplantýsý düzenledi. saðlýyoruz. Tatil bavulunun içinde neler olmalý? Çok sýcak geçen bir Ramazan ýn ardýndan gelen bayram tatili için planlar yapýldý, biletler alýndý. Þimdi bavul hazýrlama zamaný Tüm kýyafetlerinizi, aksesuvarlarýnýzý, ayakkabýlarýnýzý hazýrlamýþ olabilirsiniz. Peki, bavulunuza saðlýðýnýz için gerekli olanlarý koydunuz mu? Hisar Intercontinental Hospital Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný Dr. Ramazan Gözüküçük ten saðlýklý bir tatil geçirmek için bavulunuzda bulunmasý gerekenleri ve saðlýðýnýzý korumak için dikkat edilecekleri öðrendik Yaz ishalleri Virüs, parazit, toksinlere baðlý olarak ortaya çýkan yaz ishalleri ateþ, halsizlik, aþýrý su kaybý ile kendini gösterir. Temiz olmayan sular, kirli suyla yýkanan besinler, açýkta satýlan gýdalar, kiþisel hijyen eksikliði temel sebepleridir. Sinek ve böcek sokmalarý Kaþýntý ve deride iltihaba neden olan sinek ve böcek sokmalarýndan korunmak için özellikle akþamlarý uzun kollu, hava alan pamuklu giysiler tercih edin. Yanýnýzda hekiminizin önerdiði antihistaminik ilaç ve losyonlarý bavulunuzda bulundurmayý unutmayýn. Kulak enfeksiyonlarý Kirli suya maruz kalýndýðýnda dýþ kulak kanalýnýn bakteriyel dengesinin bozularak enfeksiyonlarýn açýða çýkmasýdýr. Kulaðýnýzda hassasiyet söz konusuysa mutlaka tatile gitmeden önce hekiminize muayene olun. Gireceðiniz havuzun temizliðinden emin olun. Mümkünse havuz yerine denize girmeyi tercih edin. Havuza ya da denize girmeden önce bone ve kulak týkacý kullanýn. Uzun süre su altýnda kaldýðýnýzda kulaðýnýzda Aðrý ve dolgunluk hissi oluþuyorsa kulaðýnýzý kurulayarak bir süre suya girmeyin. Baþýnýzý çok uzun süre su altýnda tutmayýn. Solunum yolu enfeksiyonlarý Nefes yoluyla vücudunuza giren mikroplar üst solunum yolu enfeksiyonlarýna neden olarak ateþ, halsizlik ve boðaz aðrýsýyla kendilerini gösterebilirler. Bu nedenle tatile gitmeden önce özellikle de çocuðunuz varsa mutlaka hekiminize danýþarak yanýnýzda bulundurmanýz gereken ilaç ve vitaminleri öðrenin. Ýdrar yollarý enfeksiyonlarý Özellikle kýz çocuklarýnda daha fazla görülen idrar yollarý enfeksiyonlarýndan korunmak için çocuðunuzu ýslak mayo ile gezdirmeyin, temizliðinden emin olmadýðýnýz sulara sokmayýn ve bu sularýn çevresinde oynamasýna izin vermeyin. Kýyafet ve ayakkabý seçimine dikkat! Tatilinizi geçireceðiniz yerin hava koþullarýný öðrenin. Yazlýk kýyafetlerinizin yaný sýra akþamlarý daha serin olacaðý için uzun kollu kýyafetler alýn. Diyabet, tansiyon gibi kronik hastalýklarýnýz varsa tatile gitmeden önce mutlaka hekiminize danýþarak ilaçlar ve dozlarýný gözden geçirin. Yanýnýzda güneþten korunmak için þapka ve gözlük bulundurun. Beslenme düzeniniz hastalýðýn seyrini etkileyeceðinden gideceðiniz yerde sizin saðlýklý beslenmenize uygun mönü olup olmadýðýný önceden sorgulayýn. Mümkün olduðunca rahat edebileceðiniz ayakkabýlar seçin. Diyabet hastasýysanýz parmak arasý terlik giymeyin. Güneþ çarpmasý Güneþin altýnda uzun süre kalýr ve vücudunuzun kaybettiði sývýyý yerine koymazsanýz güneþ çarpmasý yaþayabilirsiniz. Ateþ, halsizlik gibi belirtilerle kendisini gösteren güneþ çarpmasý kaybettiðiniz suyun oranýna baðlý olarak çok ciddi sonuçlara da yol açabilir. Bu nedenle güneþ çarpmalarýndan korunmak için bol bol su, ayran, meyve suyu gibi sývýlarý tüketin. Mümkün olduðunca güneþin altýnda kalmayýn. Çocuklarýnýzý öðlen güneþine çýkarmayýn. Güneþ Yanýðý Bronzlaþmak için gereðinden fazla güneþin altýnda kalmanýz cildinize zarar vererek güneþ yanýðýna neden olabilir. Bu nedenle 10:00-16:00 saatleri arasýnda güneþlenmeyin. Sadece yüzüyorum, güneþlenmiyorum diyerek güneþ kremi sürmeyi ihmal etmeyin. Çünkü güneþ suyun içerisindeyken de yakar. Henüz bronzlaþmadýysanýz mutlaka dermatoloji uzmanýnýzýn önerisini alarak cilt tipinize göre güneþ koruyucu alýn. Güneþ koruyucularýnýzý güneþe çýkmadan yarým saat önce sürün ve en az 3 saatte bir, yüzüyorsanýz daha sýk yenileyin. Yüzünüzü korumak için güneþ gözlüðü ve þapka kullanýn.(haber Merkezi) Yaz Kuran Kursu öðrencilerine yönelik seminer Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlendi. Abdibey de trafik semineri Recep Mebet Abdibey Camii nde geçtiðimiz günlerde Trafik Eðitim Semineri düzenlendi. Yaz Kuran Kursu öðrencilerine yönelik olarak organize edilen seminer Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlendi. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamýnda düzenlenen seminere Emniyet Müdürlüðü Trafik Eðitim Büro Amir Vekili Hasan Çay konuþmacý olarak katýldý. Çocuklarýn büyük ilgi gösterdiði seminerde karþýdan karþýya geçiþler, gece yürüyüþleri, ýþýklý iþaret cihazlarý, emniyet kemeri, bisiklet ve ilkyardým ile okul servis araçlarýnda uyulmasý gereken kurallar hakkýnda bilgiler verildi. Slayt sunumu ve trafik kazalarý konulu kýsa film gösterimlerinin de yer aldýðý seminerde konuþan Baþpolis Hasan Çay, çocuklarý kurallara uymalarý yönünde uyardý. Öðrencilere trafik kurallarýnýn önemi hakkýnda açýklamalarda bulunan Hasan Çay, yayalarýn dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verdi. Trafik kazalarýnda yaþanan ölümlere ve yaralanmalara dikkat çeken Çay, Öðrendiklerinizi ailelerinize anlatýn. Böylece trafik konusundaki toplumsal bilinçlenme hareketinde siz de üzerinize düþen görevi yapmýþ olacaksýnýz. diye konuþtu. Recep Mebet Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Allah Ýçin Muhabbet konulu vaaz programý yarýn Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan vaaz programý akþam namazýnýn ardýndan baþlayacak ve yatsýya kadar sürecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. Seminerde yayalarýn dikkat etmesi gereken hususlar da anlatýldý. Çocuklarýn büyük ilgi gösterdiði seminerde trafik konusunda bilgiler verildi. Abdibey Camii nde geçtiðimiz günlerde Trafik Eðitim Semineri verildi. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði trafik eðitim semineri, yapýlan sunumlarýn ardýndan soru-cevap bölümü ile sona erdi. Balkanlýoðlu, manevi muhabbeti anlatacak Allah Ýçin Muhabbet konulu vaaz programý yarýn Abdibey Camii nde

11 LYS þampiyonlarýnýn hayalleri gerçek oldu Recep Mebet Üniversite adaylarýnýn merakla beklediði 2014 LYS yerleþtirme sonuçlarý Ramazan Bayramý öncesinde açýklandý. LYS de aldýklarý puanlarla Çorum ve Türkiye derecesi elde eden öðrenciler, açýklanan yerleþtirme sonuçlarý ile hayalini kurduklarý yükseköðretim kurumlarýna yerleþtiler. Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi nin Dilþad Er araþtýrmasýna göre; 2014 LYS de 12 puan türünün 9 unda il birincisi olan Dilþad Er Orta Doðu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) Bölümü nü kazandý. Dil 1 ve Dil 2 puan türlerinde il birincisi olan Kývýlcým Akbay ise Boðaziçi Üniversitesi Ýngilizce Uluslarasý Ticaret Bölümü ne yerleþti. LYS yerleþtirme sonuçlarýna göre Türkiye'nin seçkin üniversite ve bölümlerine yerleþmeye hak kazanan þampiyon öðrenciler, elde ettikleri baþarýnýn ardýndan kazandýklarý yükseköðrenim kurumlarýyla da ailelerini ve öðretmenlerini sevince boðdular. Kývýlcým Akbay Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi, LYS þampiyonlarý baþta olmak üzere üniversite sýnavýnda baþarýlý olarak yerleþmeye hak kazanan tüm adaylarý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný diler. Yaz Kuran Kursu öðrencileri Akþemsettin Camii ni gezdi Recep Mebet Ýsa Halife Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri, Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette bazý dernek yöneticileri de hazýr bulundu. Ýsa Halife Camii Ýmam Hatibi Erdal Güler ve Müezzin Mustafa Çetinkaya nýn da katýldýðý ziyarette Akþemsettin Camii inþaatýný gezen öðrencilere Dernek yetkilileri tarafýndan bilgiler verildi. Cami inþaasý ve devam eden çalýþmalar hakkýnda açýklamalar yapan Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz, hayýrseverlerden yardým beklediklerini ifade etti. Caminin taþ kaplama iþlerinden dolayý borcunun bulunduðunu hatýrlatan Celal Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Çorum Belediyesi tarafýndan yürütülen çalýþmalar dahilinde gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþlandý. Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Yeþilay Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Karaman, bonzai gibi yeni nesil uyuþturucu maddelerle ilgili yasal düzenlemenin yetersiz olduðunu söyledi. Türkiye de özellikle gençler arasýnda kullanýmý hýzla artan ve ardý ardýna gelen ölümler nedeniyle son dönemde kamuoyunun gündemine bomba gibi düþen bonzai isimli sentetik uyuþturucu, can almaya devam ediyor. Sokaklarda genel olarak bonzai olarak adlandýrýlan uyuþturucu, gerçekte Sentetik Cannabinoid ismi altýndaki birçok zehirli maddeden oluþuyor. Böbrek ve kalp yetmezliðine yol açan bonzai, esrardan çok daha etkili ve ani ölümlere de sebebiyet verebiliyor. Türkiye Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman, Korkumuz þu; bonzai son derece hýzlý yayýlma gösteriyor ve kullaným yaþý ortalamasý düþtü, 10 yaþýndaki bir çocuk dahi bonzai kullanmaya baþladý. Sentetik olduðu için merdiven altýnda rahatlýkla yapýlýyor. 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya alýnabiliyor, internette rahatlýkla 24 saat satýlýyor dedi. Uyuþturucuyla; Saðlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý, güvenlik güçleri ve Yeþilay ýn uzun yýllardýr sürdürdüðü mücadeleye dikkatleri çeken Karaman, bu çabalara yasal düzenlemenin eklenmesi gerektiðini, bütüncül bir bakýþ açýsýyla daha hýzlý sonuçlar alýnacaðýný belirtti. Uyuþturucuyla Mücadele Yasasý Yeni nesil uyuþturucu sektörünün hedef aldýðý kesim deðiþti ve uyuþturucu maddeler artýk toplumun her sýnýfýna, her yaþ grubuna sirayet etmiþ durumda. Mücadele edilmesi gereken bu sorunun boyutunun çok büyük olduðunu ve bu nedenle ciddi yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiðini söyleyen Karaman, þunlarý kaydetti: Ülkemizde hem mevzuat açýsýndan hem de yetkiler açýsýnda büyük bir karýþýklýk ve daðýnýklýk var. Kurumlar uyuþturucu mücadelesinde birbirleriyle koordine olmalý. Yeþilay olarak iki temel önlem önerimiz var. Birinci önerimiz; acil olarak önleyici hizmet standartlarýnýn geliþtirilmesi; yoksa çeþitli STK larýn yaptýðý bir dizi iyi niyetli çalýþma bilimsellikten uzak olmasý nedeniyle bir fayda saðlamýyor ya da beklenilen etkiyi gösteremiyor. Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere teþekkür ediyor, devamýný diliyoruz. Ýsa Halife Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri, Akþemsettin Camii ni gezdi. YEÞÝLAY dan yeni nesil uyuþturucu uyarýsý Ýkincisi ise arz ve talep azaltýmýnýn topyekûn deðerlendirildiði, madde baðýmlýlýðýn her yönden ele alýndýðý bütüncül bir Uyuþturucuyla Mücadele Yasasý nýn çýkarýlmasý. Yeþilay ýn baðýmlýlýkla amansýz mücadelesi Baðýmlýlýklarýn önlenmesinde farkýndalýk oluþturmaya devam eden Yeþilay, uyuþturucuyla mücadele kapsamýnda dünyaca ünlü Ýtalyan fotoðraf sanatçýsý Valerio Bispuri nin, bonzainin muadili ve son dönemde pek çok gencin ölümüne neden olan bir uyuþturucu türü Paco nun sergisine ev sahipliði yaptý. Karaman; Yeþilay olarak baðýmlýlýklarýn önlenmesinde ilk adým, farkýndalýk oluþturmaktýr. Bunun için þimdiye dek pek çok etkinlik, seminer, konferans düzenledik. Bu kez de sanatsal bir bakýþ açýsý ile baðýmlýlýklarýn görünmeyen yüzünü göstermek istedik dedi. Hedef 8 milyon öðrenci! Yeþilay ve Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði ile baþlatýlan, Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim Programý (TBM) nda öðrencilerin eðitimlerine baþlandý. Proje ile Ýstanbul da 60 bin öðrenciye ulaþýldý. Gelecek okul döneminde tüm Türkiye de uygulanmasý planlanan proje ile ülkemizde 8 milyon öðrenciye baðýmlýlýk eðitimi verilmiþ olacak. Kurumlar arasý koordinasyon Baðýmlýlar, aileleri ve bundan etkilenen tüm paydaþlarýn her konuda danýþmanlýk hizmeti alacaklarý Yeþilay Danýþmanlýk Merkezi ni de çok kýsa zamanda faaliyet geçirecek olan Yeþilay, bilimsel çalýþmalarý da destekleyecek olan mali destek programlarýný açýkladý. Gençlik projelerine hibe desteði Paydaþlarla daha yakýn iþbirliði ana stratejisine paralel olarak madde baðýmlýlýðý ve madde baðýmlýlýðý riski taþýyan dezavantajlý gruplar konusunda faaliyet gösteren diðer STK lar, kamu kurum ve kuruluþlarý ile sinerjik ve etkin iþbirliði gerçekleþtirmeyi hedefleyen Yeþilay, bu doðrultuda yapýlacak olan projeleri mali açýdan destekleyen mali destek programýný açýkladý. Yeþilay bu kapsamda yapýlacak olan, STK ve üniversitelerin gençlik projelerine TL ye kadar hibe desteði saðlayacak. Hz. Ebubekir Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Aslan Yýldýrým, ilk minarenin tamamlandýðýný ikinci minare için ise yardýma ihtiyaç olduðunu söyledi. Ýnþaasý devam eden Hz. Ebubekir Camii, hayýrseverlerin desteðini bekliyor. CUMA 1 AÐUSTOS Hz. Ebubekir Camii inþaatý yardým bekliyor Recep Mebet Kapaklý Baðlarý mevkiinde yapýmýna baþlanan Hz. Ebubekir Camii, hayýrseverlerin desteðini bekliyor. Devam eden inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Hz. Ebubekir Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Aslan Yýldýrým, ilk minarenin tamamlandýðýný ikinci minare için ise yardýma ihtiyaç olduðunu söyledi. Dýþ cephe çalýþmalarýna geçilen caminin zemin katýnda Ramazan Ayý nda teravih kýlýndýðýný hatýrlatan Aslan Yýldýrým, bu bölüme alýnan halýlardan dolayý 20 bin TL civarýnda bir borcun bulunduðunu kaydetti. Gülabibey Mahallesi ne yeni bir cami kazandýrmayý hedeflediklerini belirten Yýldýrým, 1,5 yýl önce yapýmýna baþlanan cami inþaatýnda hayýrseverlerin desteði ile önemli mesafe aldýk dedi. Maddi imkansýzlýklar nedeniyle inþaa çalýþmalarýnýn yavaþ ilerlediðini belirten Yýldýrým, hayýrsever Çorum halkýna seslenerek yardým çaðrýsýnda bulundu. GELECEK YIL ÝBADETE HAZIR Hýzlý yapýlaþmanýn yaþandýðý bölgede bulunan ve halk arasýnda Yeþil Camii olarak bilinen Kapaklý Camii nin imar düzenlemesinden dolayý yola gittiðini hatýrlatan Yýldýrým, mahallede yeni bir camiye ihtiyaç doðduðunu vurguladý. Hz. Ebubekir Camii nin Kapaklý Baðlarý bölgesindeki ibadethane ihtiyacýna cevap vereceðini anlatan Yýldýrým, kiþi kapasiteli camiyi 2015 Dernek Baþkaný Aslan Yýldýrým yýlý Ramazan Ayý öncesinde ibadete açmayý planladýklarýný açýkladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Müftü Mehmet Aþýk ýn destekleriyle projesi hazýrlanan caminin 500 metrekare alan üzerine inþaa edildiðini belirten Yýldýrým, Osmanlý ve Arap mimarisini buluþturacak olan camimizin minareleri Mescid-i Nebevi ye benzeyecek dedi. HAYIRSEVERLERE YARDIM ÇAÐRISI Ýki katlý cami inþaatý için ayni ve nakdi yardým bekliyoruz diyen Yýldýrým, hayýrsever Çorum halkýný ve mahalle sakinlerini cami için elbirliði yapmaya davet etti. Yýldýrým, þöyle konuþtu: Küme Evler Kapaklý Camii nin yola gitmesi nedeniyle mahallelinin gayretleri doðrultusunda kollarý sývadýk. Derneðimizi kurduktan sonra projemizi hazýrlayýp el birliðiyle Hz. Ebubekir Camii inþaasýna baþladýk. Hz. Ebubekir Camii nin ismi hürmetine baðýþta bulunmak isteyenler Derneðimize baþvurabilir, ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Camimizin yapýmýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere þimdiden teþekkür ediyor, desteklerinin devamýný diliyoruz. Hz. Ebubekir Camii, tamamlandýðýnda Kapaklý Baðlarý bölgesindeki ibadethane ihtiyacýna cevap verecek.

12 12 CUMA 1 AÐUSTOS 2014 TÝTANÝK Hitler ele geçirilen Ýngiliz, Fransýz ve Yahudi üç esire bir þans tanýmak istemiþ.. - "Size birer soru soracaðým, bilirseniz sizi býrakacaðým" demiþ. Ýngilize sormuþ: - "Titanik kaç yýlýnda battý? Ýngiliz hemen cevap vermiþ - "1912" Hitler Ýngilizi göndermiþ, Fransýza sormuþ bu kez, - "Titanik'te kaç kiþi öldü?" Fransýz cevap vermiþ - "1050" - "Tamam, sen de gidebilirsin" diye özgür býrakmýþ. Ve Yahudi'ye dönmüþ: - "Say lan ölenlerin isimlerini!"

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:5 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:19 Temmuz 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Ýyi kimsenin kalbinde iyi, kötü kimsenin kalbinde kötü düþünceler dolaþýr. Ýbn-i Hibbân "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER METEOROLOJÝ VEFAT EDENLER 1-Ömerbey köyünden gelme, Sanayi esnafýndan Satýlmýþ HAYTA"nýn oðlu Nejdet HAYTA. 2-Mecitözü Köprübaþý köyünden, samancý Lütfi ÖZ- SOY"un amcasý, Hakký ÖZSOY"un babasý, samancý Halil ÖZSOY. 3-Gümüþhacýköyden gelme, Mehmet ve Zeynep KA- RA"nýn oðullarý, Çaðdaþ, Ozan ve Çaðtay"KARA"nýn kardeþleri, EM-AY Butik dershanesi Coðrafya öðretmeni, Çaðlar Ulaþ KARA. 4-Çorum Belediyesi çalýþaný Metin YEÞÝL, Yazýçarþý Esnafýndan Recep ve Ýlhan YEÞÝL ile Nazýf ve Ali YEÞÝL' in amcasý; Abdullah YEÞÝL. 5-Ýsmet AKAR' ýn eþi, Bekir, Adem ve Arif AKAR' ýn annesi; Asiye AKAR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU YAZI-YAZMAK- YAZAR Üstüne 1 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bayram ziyaretlerinde göze takýlanlar (Bu üç kavram kelime üzerine yazýlmýþ sözleri; kendi baþlýklarý altýnda çeþitli yazar ve düþünce sahiplerinin sözlerinden derlenmiþ bir þekilde beþ gün sürecek bir yazý dizisi olarak okuyucularýma sunuyorum. Umarým genç okuyucularýmýz, yazýya deðer verenler ve yazmak hevesinde olanlara, yazmayý bir sorumluluk olarak algýlayan yazarlarýmýza bayram armaðaný olur. A. Ozulu.) 1- YAZI - Enerjimi, tartýþmaktansa kelimelere vermek daha akýllýca oldu. ssonradan gördüm ki, duygularýmý çýðlýklarla harcamak yerine sayfalarla baðlamak beni yazar yaptý. - Françoise Sagan - Akýcý olmayan bir yazý, en iyimser yaklaþýmla kabýzdýr. - Mehmet Ergüven - Arasýra ekleyiniz, ama çok zaman siliniz. - Bolleau (ozan, bilimadamý, denemeci) - Vaktim olsaydý daha kýsa yazardým. - Anton Çehov - Her yazý, kaðýda düþen her dize bir çýðlýktýr oysa... Ve yazan, o çýðlýðýn varýp sahibini bulmasýný, bulup onu uyandýrmasýný bekler. Bir tek okur bile olsa bu, sesinin ona ulaþtýðýný bilmek, yazýyor olmasýný anlamlý kýlar. Onu yitirmek korkunçtur. - Ali Çolak - Siyasetin giremediði yerlere girebiliyor yazý ve sanat. Dönüþtürebiliyor tavsamýþ kalýplarý, iyileþtirebiliyor eski yaralarý. Bilhassa edebiyatýn görevi tam da bu. Hudut bulandýrmak. Kategorileri, kalýplarý zorlamak. - Elif Þafak - Öyle þairler vardýr ki, efsundur þiirleri; öyle romancýlar vardýr ki kurgu þaheseridir kitaplarý, okumaya baþlar baþlamaz hissedersiniz oradaki yaratýcýlýðý, zekayý, hüneri; yazý aracýlýðýyla kalbinize seslenir, içinizdeki nice saklý sýrlarý ifþa eder. Okur, etkilenir, hayran olursunuz belki. Ama þairin ya da romancýnýn kendisini tanýyýnca düþ kýrýklýðýna uðrayabilirsiniz. O incelikler bu kaba adamdan / kadýndan mý çýktý? diye hayrete düþtüðünüz olabilir. Mümkündür pekala. Çünkü yazý ile yazarý ayný þey deðildir hiçbir zaman. - Elif Þafak - Aslolan yazýdýr. Yazarlar deðil. Konuþulmasý gereken yazýnýn özellikleridir, yazarlarýn nasýl insanlar olduklarý deðil. Günün sonunda, biz bunu kabul etsek de etmesek de, yazar kýsmý genellikle pek de çekilir insanlar deðildir zaten. Þiþkin egolar yaratýr roman da þiir de. Yaratýcýlýk nefsi pohpohlayýp, þýmartabilir. Ya da fazla hassaslaþtýrýp, alýnganlaþtýrabilir. Yazarlar duygusal insanlardýr. Çabuk nem kapar, jet hýzýyla küserler. En yakýnlarýna, birbirlerine, geçmiþlerine, koca bir topluma, geleceðe hatta kendilerine küsebilirler. Özünde en insani zaaflarla yoðrulmuþlardýr onlar da, hepimiz gibi hepimiz kadar sevilmek isterler. - Elif Þafak - Beni ne kadar çok çocuk okursa, o kadar çok yaþarým. - Fazýl H. Daðlarca - Yazý iletiþimin korkak hali. Konuþarak ya da öfkeyle söyleyemediklerimizi bir iki þekille birilerine gösterme biçimi. Hepimiz baþka nedenlerden dolayý yazýyoruz. Ben þahsen biraz politik yanýmý ortaya koymak isterim. Þu bitmeyen kadýn-erkek, zengin-fakir, saðcý-solcu çekiþmelerine bir son vermek amacýyla söylüyorum. Yazdýklarýmýn her satýrýnda umuda, özgürlüðe ya da inanca çýkan ortak yol özlemi var. Kimseyi zor durumda býrakmayacak, biri ya da diðeri olmayacak ve sadece bir gün uyandýðýmýzda kýrmýzý bir güneþ ya da deniz görmemizi engelleyecek. Ýþte sanýrým asýl yazma nedenim bu. -Margaret Atwood - Hissettiðiniz þeyler yazmak, bildiðiniz þeyleri yazmaktan daha iyidir. - L. P. Hartley - Yazýlmýþ her kelime ölüme karþý kazanýlmýþ bir zaferdir. - Butor (Sürecek) Bayramlarýn hayatýmýzda önemli bir yeri vardýr. Bayramlar vesile kýlýnarak çalýnmayan ziller çalýnýr, açýlmayan kapýlar açýlýr. Öpülmeyen eller öpülür. Ýçilmeyen çaylar içilir. Alýnmayan gönüller alýnýr, bazen de o gönüllerden çýkýlmaz artý veya eksi olarak bir ömür boyu kalýnýr. Diðer taraftan bayram ziyaretleri insanlarý tanýma noktasýnda da önem arz eder. Özellikle ilçelere, köylere doðru gidildiðinde yazýyý çiziyi sevenler, toplumda olup bitenlere farklý gözlükten bakmaya çalýþanlar için epey malzeme verir. Anadolu insaný doðaldýr, candandýr, misafirperverdir. Ýyi dediði zaman kolay kolay kötü demez, kötü dediði zamanda iyi demez. Halk tabiri ile lafýný çekmeden, toplum içinde kýrýlýr mý kýrýlmaz mý diye düþünmeden LOMBUDA konuþabilen bir yapýya sahiptir. Özellikle köylerde, ilçelerde bayram için diðer þehirlerden gelen akrabalarýnýn, köylülerinin üniversitede okuyanlarýna, amir - memur olmuþ çocuklarýna, damatlarýna, gelinlerine ayrý bir önem verir. Bayram ziyareti nedeniyle kapýsýný açan o öðrencilere, gelinlere, damatlara 70'lik teyzemiz, amcamýz 'OÐ- LUMUZ, GELÝNÝMÝZ HOÞ GELDÝN' deyip bir anne-baba sýcaklýðýyla sarýlmaya çalýþýrken, diðer taraftan ta ikram için tabiri caizse pervane olur. Kendince deðerli olan ceviz, sucuk, bal, pestil turþu, kabak, süt, yoðurt vs. türü elinde eteðinde ne varsa sofraya döker. Dökmekle de kalmaz doðal saflýðýnda samimiyetle ''oðlumuz, kýzýmýz, gelinimiz HADÝ YÝYÝVÝN, YÝYÝ- VÝN'' diye durmadan ýsrar eder. Bu kadar doðal saflýðýnda misafirperverlik her millete nasip olmaz. Bu olsa olsa öz benliðini kaybetmemiþ güzel ülkemin güzel insanlarýna nasip olur. Temennimiz bu güzel hasletlerin þehirleþmenin getirdiði apartman hayatýyla beraber kaybolmamasýdýr. Bir öðretmenimiz çocuklar, þunu asla unutmayýn: ''Ýnsan, makamla mekânda farklý olmalý. Makamdaki ciddiyet mekânda (evine gelen misafirlerine) ayný olursa kibir olur. Evdeki samimiyet makamda ayný olursa bu seferde görevde ciddiyetsizlik oluþur. Gelecekte farklý görevlerde olacaksýnýz, bunun için terazinin okkasýný iyi ayarlamanýz gerekir '' diye nasihatte bulunmuþtu. Bizim nesil misketle büyürken, þimdiki nesil disketle büyüyor. BÝZ ANNE - BABALAR ÇOCUK- LARIMIZI GALÝBA ÝYÝ YETÝÞTÝREMÝYORUZ. Bu deðiþim hayatýn her alanýnda açýkça fark ediliyor. Ýsterseniz bu konuda yukarýda izah etmeye çalýþtýðým mevzu ile ilgili olarak bir örnek vereyim. Büyükþehirde memur - amir olarak görev yapan oðlunuz, kýzýnýz, geliniz veya damadýnýz bayram ziyareti için köye geldi. Bayram günü köydeki akrabanýzýn veya sevdiðiniz bir komþununuz evine giderken gurbetten gelen çocuklarýnýzý da götürdünüz yaþýndaki teyzemiz, amcamýz kapýda sizleri ve misafir çocuklarýnýzý görünce bir taraftan ' O BUYRUN, BUYRUN derken, diðer taraftan hanýmýna: ' Haným bak aðýr misafirlerimiz gelmiþ. Malýnýn gittiðine bakma, yüzünün aðardýðýna bak. Dökül saçýl ' türü samimiyet esprileri yapýyor. Bu arada teyze de geldi, '' yavrum hoþ geldiniz, sefalar verdiniz' diyerek sarýlýyor. Ama oðlunuz, kýzýnýz, geliniz, damadýnýz zoraki sarýlýyor. Kurulan sofraya oturmaya gerek duymuyor. 'Ben tokum, onu sevmiyorum' diyor. Peþinden teyze baþka bir þeyler ikram etmeye çalýþýyor ama ayný tür gerekçeler. Kýzýnýzýn veya oðlunuzun baþka þehirden; öðretmen, hâkim, savcý, doktor vs. olan eþleri o ortamda yaþça en küçükler. Fakat gelin görün ki, 70'lik ninemiz veya dedemiz sofra kurmak için koþtururken, çay dökmeye çalýþýrken bizimkiler yerinden oynamýyor. Daha da olmadý ' benim çayým açýk olabilir mi?' türü konuþabiliyor. Çocuklarýnýzýn bu rahatlýðý karþýsýnda siz anne- babalar için için kendinizi yiyorsunuz. Belki de çocuklarýnýzýn o açýðýný kapatma adýna anne-baba olarak siz yardým etmeye çalýþýyor ve lisani halle, ''KIZIM SA- NA SÖYLÜYORUM, GELÝNÝM SEN ANLA'' diye haykýrýyorsunuz ama NAFÝLE Tabi bu arada siz evden ayrýldýktan sonra teyzemiz - dedemiz, ''Oðlan iyi de, gelin çok kibirli veya gelin iyi de damadý kibirli'' türü dedi - kodu yapmaya. Diðer taraftan da bir daha bayrama geldiklerinde o kadar samimi olmaz. Belki de mecburiyetten evin kapýsýný açar ama gönül kapýsýný kapatýr. Bulduðu her fýrsatta olumsuz reklamýný köye, mahalleye yapar Cemal Süreyya Darphane müdürüdür. Hiç sevmediði Maliye Bakaný bir gün teftiþe gelir. Darphanenin her tarafýný gezer, bir ara þaire sorar: - Açmadýðýnýz kapý kaldý mý? - Cemal Süreyya'nýn cevabý þöyle olur. - Size bütün kapýlarýmýzý açtýk. Biri hariç! - Bakan þaþýrýr ve merakla sorar: - Hangi kapýymýþ o? - Kelimelerin ustasý acýlý sözle karþýlýk verir; - Gönül kapýmýz! Ýsterseniz yukarýdaki örneði tersine çevirelim. Sofra kurulurken kýzýnýz, gelininiz hemen yardýma koþuyor. Oðlunuz, damadýnýz çaylarý doldurmaya yardým ediyor. Sofra kaldýrýlmasýna yardým ediyor, olmadý ''teyze bulaþýklarý ben yýkayým'' diyor... Bunu duyan teyzemiz, dedemiz % 90 ''YAVRUM KESÝN- LÝKLE OLMAZ, BEN SÝZE KIYAMAM, SONRA YAPARIM'' diyerek çalýþtýrmaz. Annenize, babanýza dönerek: ''Allah baþa kadar versin. GELÝNÝN - DA- MADININ KIYMETÝNÝ BÝL. ALTIN GÝBÝ ÇO- CUKLAR'' diyerek iltifat eder. Sizin bu duyarlýðýnýzý gören ve iltifata þahit olan anne- babalar kim bilir ne kadar sevinir. Siz evden ayrýldýktan sonra teyzemiz, dedemiz muhtemelen ''Ahmet A'gil tam geline, damada düþmüþ. Çocuklara baktýn mý, insan evladý. Sanki yýllardýr bizimle beraberler. Kocaman memur (hâkim, savcý, doktor, hemþire, öðretmen vs) ama hemen mutfaktaki bulaþýða giriþiverdi '' türü olumlu düþüncelerle köye, mahalleye reklam yapar ÖZETÝN ÖZETÝ: Çocuklarýmýz biz anne- babalarýn en kýymetli deðerleridir. Onlarý hayata tutunmuþ veya memur - amir olarak görmek her anne babanýn ölmeden önceki hayalidir. Baþka bir ifade ile yavrularýmýzýn BÝRÝNCÝ olmasý iyidir. Ancak bir -ÝNCÝ olarak birinci olmasý (aile bireyleriyle gittiði ziyaretlere üst kademede amir-memur olsa da uyum saðlamasý, mütevazý, samimi olmasý, yaþça en küçükse yardýma koþmasý) daha iyidir diye düþünüyorum. Yýllardýr toplumda yaþanan olaylarý gözlemleyen biri olarak bazen göz gördü, bazen kulak duydu ve bir bayram sonrasýnda anne-babalara ve çocuklarýmýza faydalý olabilir niyetiyle kaleme alýndý. Temennim o dur ki, BÜYÜKLER gelecek bayramlarda ziyaretler sonrasýnda çocuklarýmýzý ve onlarý yetiþtiren anne-babalarýný güzel düþüncelerle yâd etsinler Çocuklarýmýza; bayramda ne kazandýn? diye sorunca, ebemin - dedemin- halamýn- teyzemin - amcalarýmýn DUASINI KAZANDIM diye cevap verebiliyorsa, her þey yolunda demektir Yoksa,. (yazarý eleþtiri - öneri: ) CUMA 1 AÐUSTOS Lensle denize veya havuza girenlerde körlük riski Kontak lensle denize girmenin kalýcý körlüklere yol açýlabileceði belirtildi. Kontakt lensle denize veya havuza girenlerde, banyo yapanlarda körlüðe kadar giden saðlýk sorunlarý ortaya çýkabileceði bildirildi. Doç. Dr. Küçükerdönmez, kontakt lense baðlý geliþen rahatsýzlýklarla ilgili açýklamalarda bulundu. Kontakt lensin yapýsýnýn bozulmasý veya göz üzerinde oluþturduðu deðiþikliklere baðlý komplikasyonlarýn en sýk görülen sorunlar olduðunu dile getiren Küçükerdönmez, þunlarý söyledi: "Kontakt lensler gözümüzde bazý deðiþikliklere yol açar, özellikle de gözyaþýnda. Vücuda yabancý bir madde olan kontakt lens, baðýþýklýk sistemini harekete geçirir. Kirpik dibi hastalýðý, kiþinin kontakt lensi kötü kullanýmý, kontakt lens materyalinin gözle uyum saðlamamasý veya kontakt lensin kendi parametrelerinin uyumsuz olmasý gibi sebepler bu türlü komplikasyonlarýn çýkmasýna yol açabilir." Korneanýn iltihaplanmasýnda kontakt lenslerin risk faktörü oluþturabileceðine iþaret eden Küçükerdönmez, bu vakalarýn yüzde 19-42'sinin kontakt lens kullanýmýyla iliþkili olduðunu anlattý. Kontakt lensle denize, havuza girmenin bu tür hastalýklara davetiye çýkardýðýný dile getiren Küçükerdönmez, "Bu her kontakt lensle denize girenlerde hastalýðýn çýktýðý anlamýna gelmiyor, hatta çoðunda olmuyor. Çünkü gözyaþý fonksiyonlarý, kontakt lensin düzgün temizliði korumada etkili oluyor, gözün savunma mekanizmalarý tarafýndan iltihaba yol açmýyor. Ama bir kez yol açarsa ciddi körlüklerle karþý karþýya kalýnabilir. Çünkü tedavisi çok zordur" diye konuþtu. Doç. Dr. Küçükerdönmez, devamlý temizlik görevi saðladýðý için gözyaþýnýn göz için büyük önem taþýdýðýný vurgulayarak, "Kontakt lens iþte bu noktada etkili oluyor. Taþýyýcý görevi yaptýðý gibi hem gözyaþýný bozabiliyor hem de mikroorganizmayý kendi içine hapseden biyofilmler daha kolay oluþuyor ve tutunuyor. Böylece gözümüze mikroorganizmalar taþýnmýþ oluyor" ifadesini kullandý. Kontakt lens kullanýmýna baðlý geliþen iltihaplanma belirtileriyle ilgili bilgi de veren Doç. Dr. Küçükerdönmez, hastalarýn genellikle gözde yabancý cisim hissi, gözyaþýnda artma, sulanma ya da kýzarýk gözle baþvurduðunu belirtti. NÖBETÇÝ ECZANELER Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský MACÝTOÐLU BAHÇELÝEVLER MAH LOZAN KAVÞAÐI-ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK GAZÝ ÇORUM ÖZEL HASTANESÝ - ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK ALTI , 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 1 AÐUSTOS 2014 Osmancýk Haber 19 yaþýnda Osmancýk Haber 19. kuruluþ yýldönümünü kutluyor. Osmancýk'ýn ve Osmancýklý nýn gazetesi Osmancýk Haber 31 Temmuz 2014 itibarýyla 18 yýlýný doldurup 19'uncu yýlýna girdi. Dürüst ve tarafsýz habercilik Osmancýk Haber Gazetesi Sahibi Orhan Güçlü, 31 Temmuz 1996 tarihinde ilk sayýsý yayýmlanan gazetenin 18 yýl boyunca her zaman Osmancýk'ýn ve Osmancýklýnýn yanýnda, doðru, ilkeli, dürüst ve tarafsýz habercilik düsturuyla hareket ettiðini bildirdi. Yenilere öncü olduk" "Gazetemizin 19'uncu yýlýna girmesinin mutluluðunu yaþýyoruz" diyen OSMANCIK HABER Ýmtiyaz Sahibi Orhan Güçlü, "Bundan 18 yýl önce çýktýðýmýz bu Osmancýk Haber 19. kuruluþ yýldönümünü kutluyor. yolda, Osmancýk'ýn sesi olmayý baþaran, gündem belirleyen ve referans gösterilen bir yayýn organý olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bundan baþka ilçemizde yeni açýlan haber ajanslarýna, internet sitelerine, gazetelere öncü olduðumuzu da düþünüyoruz" ifadelerini kullandý. Osmancýk Haber in tarihinde mihenk taþlarý 1996 Osmancýk Haber, Belediye'nin altýndaki ilk bürosunda yayýn hayatýna baþladý Osmancýk Haber, dijital baský cihazýný devreye alarak kendi tesislerinde basýlmaya baþlandý. Yine ayný yýl, Basýn Ýlan Kurumu'nun denetiminden baþarýyla geçerek vasýflý gazete unvanýný aldý Çaðýn gerekliliklerine de ayak uymayý bilen Osmancýk Haber, yeni yüzyýlýn en önemli gerekliliklerinden biri olan internet dünyasýna da adýmýný atarak tr adresinde internet yayýnýna da baþladý Osmancýk Haber, modern ofset baský cihazýna kavuþtu. Güçlü Ofset bünyesinde basýlmaya baþlanan gazeteþu an bulunduðu yeni yerine geçti. (Osmancýk) TEGV yaz etkinlikleri bitti Enise Aðbal TEGV Çorum Öðrenim Birimi geçtiðimiz hafta sonu düzenlediði geziyle yaz etkinliklerini tamamladý. Çocuklarýn görsel ve yazýn kabiliyetini geliþtirmek, toplumda farkedilmelerini saðlamak amaçlý gezilerin son duraðý Çorum Müzesi oldu. Müze geziini yapan çocuklar Çorum tarihi hakkýnda detaylý bilgi sahibi oldu. TEGV Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, etkinliklerin çok renkli geçtiðini bildirdi. Kayseri Þeker Genel Kurulu na Çorum dan katýlým Kayseri Þeker Fabrikasýnýn 59.Genel Kurul Toplantýsý Þeker Fabrikasý Toplantý salonunda yapýldý. Genel Kurulu Divan heyeti; Turhan Özer, Av.Mehmet Eroðlu ve Harun Halýcý dan oluþtu. Kayseri Þeker Fabrikasýnýn 31 ortaðý arasýnda en büyük ortaðý ise Kayseri Pancar Kooperatifi ile birlikte olup Baþbakanlýk Özelleþtirme idaresi Baþkanlýðý, Pankobirlik, Alpullu, Balýkesir-Bursa, Kastamonu, Eskiþehir, Afyon, Elbistan, Burdur- Ýsparta, Konya, Ereðli, Uþak, Dinar, Malatya, Elazýð, Sivas, Akþehir- Ilgýn, Muþ,Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciþ, Yozgat, Bor ve Kýrþehir Pancar Ekicileri Kooperatifleri temsilcilerinin katýldýðý genel kurulda gündem maddeleri üzerinde zaman zaman ortaklar adýna söz alýnarak açýklama talepleri yerine getirildi. Kayseri Þeker Fabrikasýnýn 59.Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. TEGV Çorum Öðrenim Birimi yaz etkinliklerini tamamladý. En son Çorum Müzesi ziyaret edildi. Genel Kurul gündem maddeleri arasýnda bulunan dilek ve temenniler bölümünde söz alan Kayseri Þeker Fabrikasý Genel Müdürü Levent Benli Kayseri Þeker Fabrikasýnýn sýrtýna yüklenen kamburlardan bir bir kurtulduðuna dikkat çekti. Kayseri Pancar kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Akay ise yaptýðý konuþmasýnda, Kayseri Þeker Fabrikasýnýn þeker ýskontolarýnda %24 lere varan indirimlerin yaþandýðý günlere dikkat çekerek "pancar çiftçisinin hakký yýllarca indirim adý altýnda yok edilirken þimdi þirketin artýk kar daðýtacak seviyeye gelmesi ve ilk defa artý iþletme sermayesi bulunan bilanço çýkarýlmýþ olmasý önemlidir. Kayseri Þeker sadece Kayseri þeker pancar ekicilerinin deðil Ýç Anadolu çiftçisinin en önemli gelir kaynaðý olan pancar ekimi ve ürünün deðerlendirilmesi, pancar çiftçisinin geleceði ve 2017 yýlýnda kaldýrýlmasý muhtemel olan kota sýnýrlamasýna karþý ilk önlem olarak deðerlendikleriyoruz" dedi, Genel Kurul sonrasýnda Yönetim Kurulu Baþkaný Turhan Özer,Baþkan Vekili Atilla Yalçýn, Yönetim Kurulu Üyeleri, Hurþit Dede, Abdulkadir Güneþ, Niðmetullah Sevim, Halis Lektemur ve Levent Benli tebrikleri kabul ettiler.(ýha) Milliyetçi Hareket Partisi Osmancýk Ýlçe Teþkilatý bayramlaþtý. Dünyada katliamlar son bulsun Milliyetçi Hareket Partisi Osmancýk Ýlçe Teþkilatý nda Ramazan Bayramý nýn ikinci günü bayramlaþma töreni düzenlendi. Bayramlaþma törenine parti yönetiminin yaný sýra çok sayýda partili ve vatandaþ da katýldý. Burada partililere hitab eden MHPÝlçe Baþkaný Musa Kara þunlarý söyledi: Mübarek Ramazan ayýnýn sonunda, bir Ramazan Bayramý na daha ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Milletimizin manevi deðerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardýmlaþma ve dayanýþma geleneðinin en güzel yaþandýðý günler bayramlardýr. Ramazan Bayramý, milletçe sahip olduðumuz dostluk, kardeþlik, sosyal dayanýþma ve Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde D-100 karayolunda bayram tatili nedeniyle yoðunluk yaþanýrken, uzun araç kuyruklarý oluþtu. Bayram tatili sonrasý yola çýkan vatandaþlar, Ýstanbul- Samsun D-100 karayolunda yoðunluða neden oldu. Çorum'un Osmancýk Ýlçesi bölge ve þehir içi trafik ekipleri, yoðunluðu azaltmak için ýþýklý kavþaklarda sürücüleri zaman zaman ikaz ederek Kýrýkkale'de yolcu otobüsünün devrildiði kazada 1'i aðýr 9 kiþi yaralandý. Çorum'dan Ýstanbul'a giden Samet Bakmaz'ýn kullandýðý 22 ER 968 plakalý yolcu otobüsü, Kýrýkkale-Samsun karayolunun 30. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada yedek sürücü Ömer Yavuz ile yolcular Gamze Özakþehir, Serdar Aydýn, Hüseyin ve Damla Demir, Seda, Hatice ve Efe Çuvacý ile Tamer Akkaya yaralandý. Programda dünya genelinde yaþanan zulümlere dikkat çekildi. duygularýnýn güçlendiði bu özel günlerin, anlam ve önemini hissederek yaþamalýyýz. Kýymetini bilmeliyiz. Tüm yüreklerin sevinçle dolacaðý Ramazan Bayramýnda en büyük temennimiz, evrensel insani deðerleri hiçe sayan, bunlarla kavgalý olan vicdansýzlarýn, bu deðerlerle barýþmasý, soydaþlarýmýza, Müslüman kardeþlerimize yapýlan saldýrýlarýn ve acýlarýn bir an önce son bulmasýdýr. Türkmenelinde, yardýmlaþma gibi ulvi duygularýn yeniden canlandýðý, halkýmýzý birbirine baðlayan müstesna bir bayramdýr. Bayramlarýn getirdiði barýþ, huzur ve kardeþlik ortamýnýn deðerini iyi bilmeliyiz. Hain ve zalimlere karþý birlik ve beraberlik içinde olmalý, vatanýmýzýn bütünlüðü ve milletimizin huzuru için her türlü fedakârlýðý göstermeliyiz. Sevgi, saygý ve hoþgörünün arttýðý, yardýmlaþma ve dayanýþma trafik kurallarýna uymalarý için yönlendirdi. Ýlçenin giriþinde bulunan Ulusoy Iþýklý Kavþaðý'ndan itibaren uzun uzun araç kuyruðu oluþtu. Yaralýlar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi ve Yüksek Ýhtisas hastanelerine Zaman zaman trafiðin durma noktasýna geldiði karayolunda dakikalarca ayný bölgede kalan sürücüler, kurallara uymayan bazý kaldýrýldý. Yaralýlardan Damla Demir'in hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenildi. Kazanýn ardýndan olay yerine gelen Ýl Saðlýk Müdürü Irak ta, Filistin de ve bütün Dünya da, insanlarýn ve milletlerin barýþ ve demokrasiyle kuþatýldýðý ve bir arada yaþama erdemine ulaþtýðý, çocuklarýn anneleriyle kucaklaþtýðý, katliamlarýn son bulduðu bir Ramazan Bayramýna eriþmemiz dileðiyle, siz Osmancýklý hemþehrilerimin, Türk Milletinin ve Ýslam Âleminin Ramazan Bayramýný tebrik ediyorum. (Osmancýk) D-100 de bayram trafiði D-100 karayolunda bayram tatili nedeniyle yoðunluk yaþanýrken, uzun araç kuyruklarý oluþtu. sürücülere tepki gösterdi. Trafik ekiplerinin uyarýlarý ile yoðunluk azalarak normal seyrine döndü. (DHA) Çorum dan çýktý Kýrýkkale de kaza yaptý Mustafa Uzun, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kazaya 6 ambulansla müdahale ettiklerini belirterek, 1'i aðýr 9 yaralýnýn hastanelere sevk edildiðini söyledi.(a.a.) Kýrýkkale'de yolcu otobüsünün devrildiði kazada 1'i aðýr 9 kiþi yaralandý.

15 CUMA 1 AÐUSTOS Sungurlu için gece gündüz çalýþacaðýz Çorum'un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir þahiner göreve geldikten sonra yaptýklarý ve yapmayý hedefledikleri çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Öncelikle su konusuna deðinen Baþkan Abdulkadir Þahiner, kuraklýðýnýn ülke genelinde ve ilçemizde yaþanmasýndan dolayý bazý kötü niyetli kiþilerin hakkýmýzda su ile ilgili karalama kampanyasý baþlatarak halkýmýzý kandýrmaya çalýþtýklarýný söyledi. Allah'tan gelen sel felaketlerini, kuraklýðý fýrsat bilerek bizlere saldýrmaya çalýþan kötü niyetli kiþiler 3 ay gibi kýsa bir zamanda yapmýþ olduðumuz baþarýlý çalýþmalarýmýzdan dolayý þaþkýn haldeler diyen Baþkan Þahiner, "Sungurlumuzun 15 günlük arayla iki defa 25 yýldýr yaþanmayan sel felaketini yaþanmasý bizlerle birlikte tüm halkýmýzý üzmüþtür. Bizler Belediyemizin imkanlarýyla gece gündüz çalýþarak kýsa zamanda selin izlerini silmek için kendim baþlarýnda olmak üzere tüm ekibimle, araç ve gereçlerimizle maðdur olan vatandaþlarýmýzla omuz omuza çalýþarak, selden zarar gören halkýmýzýn yaralarýný sarmaya çalýþtýk hep yanlarýnda olduk, olmaya da devam edeceðiz" dedi. 24 SAAT ÇALI- Bankalar kesinti yapýyor, tüketicinin ruhu duymuyor Bankalar müþteriden deðiþik isimler altýnda kesinti yapýyor. 60'ýn üzerinde kalemde tüketiciden kesinti yapýlýyor. Tüketiciler Derneði (TÜDER) Genel Baþkaný Aydýn Aðaoðlu, yeni Tüketici Kanunu'nun yürürlüðe girmesi ve bankalarýn tüketicilerden alabileceði ücretlerle ilgili sýnýrlamalar getirilmesine raðmen bazýlarýnýn halen hukuk dýþý iþlemlere devam ettiðini ifade etti. Kimi bankalarýn, Banka Kartlarý ve Kredi Kartlarý Kanunu na sýðýnarak haksýz kazanç elde ettiðini kaydeden Aðaoðlu, belirlenen faizler dýþýnda tüketicilerden herhangi bir isim altýnda ücret tahsil edilmesinin, Tüketici Kanunu nun ihlali olduðunu anlattý. BDDK oranlarý açýklamadý Bankalara halen bir tüketicinin en basit bir iþlem için bile borçlandýrýldýðýný vurgulayan Aðaoðlu, þöyle devam etti: "Bankalar, 'Deli Dumrul vergileri' þeklinde nitelendirilecek ölçüde 60'ýn üzerinde kalemde tüketiciden kesinti yapmayý sürdürüyor. Bu arada yeni Tüketici Kanunu kapsamýnda BDDK nýn belirlemesi gereken bankalarýn alacaðý komisyon, aidat ve masraflara yönelik ücretler açýklanmadý. Baþkan Abdulkadir Þahiner, su sorununa çare bulmak için çalýþtýklarýný belirtti. ÞARAK 4 ADET YENÝ KUYU AÇTIK Ýlçemizde yaþanan kýsa süreli su sýkýntýlarýndan dolayý halkýmýzýn göstermiþ olduðu hoþgörüden dolayý Sungurlu halkýmýza teþekkür ediyorum diyen Baþkan Þahiner, "Geçmiþ dönemlerde Sungurlu Belediyesi olarak 30 yýlda 6 adet kuyu açýlmýþ bu kuyular zamanla çökme yapmýþ kullanýlmaz hale gelmiþ, yýllardýr bakýmlarý yapýlmayan kuyularýnda bakýmýný yaptýk. Çalýþan kuyulardaki su miktarlarý aþýrý derecede azalma göstermiþtir. Bizler gece gündüz demeden çalýþarak, 3 ayda günde 24 saat çalýþarak 4 adet yeni kuyu açtýk. Ýleride Sungurlu'nun su problemi olmamasý için yeni kuyu açma çalýþmalarýmýzda devam etmektedir" diye konuþtu. Yanýcak ve Salman köyündeki hattýn dýþýnda Akçalý bölgesinden gelen hattýn 30 yýldýr bakýmý yapýlmamýþ, borular da dere yataklarýndan geçirildiði için gelen sel, borularý götürdüðü gibi hatlarýn içini de çamurla doldurmasýndan dolayý büyük sýkýntý yaþadýklarýný söyleyen Baþkan Þahiner, belediye olarak günlerce çalýþarak borularýn temizliði, ihtiyaç olan yeni borularýn döþenmesini tamamladýklarýný bildirdi. Akçalý köyünde Mülkiyeti Zeki Eröksüz e ait olan tarladan çýkan suyu da Sungurlu halký adýna istediðini söyleyen Baþkan Þahiner, "Zeki beyde baþkaným sizi seviyorum diyerek ücretsiz olarak verdi. Kendisine buradan ilçem adýna çok teþekkür ediyorum" dedi. Bizleri göreve getiren Sungurlu halkýmýza layýk olabilmek için tüm imkanlarýmýzý seferber ederek önceliðimiz olan su sýkýntýsýný da Allah'ýn izniyle en kýsa süre içinde tamamen çözeceðimize inanýyorum diyen Þahiner, "Biz Hakka hizmet Halka hizmet düsturu ile yola çýktýk. göreve geldiðimiz kýsa süre içinde Allahtan gelen sel ve kuraklýk mazeretine sýðýnmadan çalýþmalarýmýza devam ettik" þeklinde konuþtu. BÝZÝMLE BÝR- LÝKTE ÝLÇEMÝZÝN KADERÝ DEÐÝÞMEYE BAÞLADI Baþkan Þahiner, "Yýllarca sürümce de olan Yüksek okul Kampusunun ve Sungurlu Fen Lisesi'nin temeli biz göreve gelince atýldý. Belediyemiz tarafýndan Yurt kura arsa tahsisi yaparak ilçemize 300 kiþilik öðrenci yurdu kazandýrdýk. Sungurlumuza kýsa zamanda ismi Þehit pilot üsteðmen Yýlmaz Ergiþi olan modern aile parkýný Belediye olarak halkýmýzýn hizmetine açtýk. Ýki yýldýr çalýþmayan Sungurlumuzun simgesi olan tarihi eser saat kulemizin saatini çalýþýr hale getirtirdik. Sungurlu parkýnýn ihtiyacý olan bayanlar ve erkekler için ayrý ayrý yeni mescit ve tuvaletler yaptýrdýk. Yýllardýk el atýlmayan sarý tepe Mezarlýðýmýzýn kapýsýný merdivenlerini yeniledik. Yýllardýr hiç temizlenmeyen mevcut su depolarýmýzýn temizliðini yaptýk. Park, bahçe ve temizlik konusundaki çalýþmalarýmýz oldu. Bizim Sevdamýz Sungurlu. Beþ yýldýr yapýlamayanlarý bizler aylarýn içine sýðdýrýyoruz. Birileri hizmet yapamadýlar beþ yýldýr sadece konuþtular halkýmýz gereken dersi seçimlerde verdi. Þu anda sadece görevleri bizlere iftira atmak ve karalama iþiyle meþguller. Bizi hiç bir þey yýldýramaz sözümüz var. Allah'ýn izin verdiði müddetçe Sungurlu için gece gündüz çalýþacaðýz" ifadelerini kullandý.(ýha) Liseler için tercih maratonu baþladý Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yýl ilk kez uygulanan ortak sýnavlar sonucuyla yapýlacak lise yerleþtirmeleri için tercihleri almaya baþladý. Ortaöðretim Kurumlarýna Geçiþ Uygulamasý Tercih ve Yerleþtirme e- Kýlavuzu'na göre, Anadolu liselerine, anadolu imam hatip liselerine, çok programlý anadolu liselerine, fen liselerine, mesleki ve teknik anadolu liselerine, sosyal bilimler liselerine, mesleki ve teknik eðitim merkezlerine, Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðüne baðlý ve Yerleþtirme Esas Puanýna (YEP) göre öðrenci alan özel okullara, eðitim-öðretim yýlý için öðrencilerin YEP'ine göre yerleþtirme yapýlacak. Liselere, eðitim-öðretim yýlýnda ortaokul 8. sýnýfý baþarýyla tamamlayan, baþvuru yapýlacak okulun kayýt-kabul þartlarýný taþýyan ve YEP'e sahip olan öðrenciler baþvurabilecek. Tercihler, öðrenci ya da veli tarafýndan, https://e okul.meb.gov.t r internet adresinden yapýlabileceði gibi öðrencinin 8. sýnýfý tamamladýðý ortaokuldan ya da Lise yerleþtirmeleri için tercihler alýnýyor. herhangi bir ortaokul müdürlüðünden de yapýlabilecek. Tercihler iki grupta alýnacak. Öðrencilerin Agrubu tercihleri, okullarýn kodlarýna göre, B grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapýlacak. Agrubu tercihleri Bakanlýðýn veya https://e okul.meb.gov.t r internet adreslerinde yayýmlanan, okullarýn kodlarýna göre velisi tarafýndan en fazla 15 tercih olmak üzere yapýlacak. Agrubu tercih listesinde yer alan tercihlerine yerleþemeyen öðrenciler, öðrencinin ikamet adresi, YEP, tercih önceliði, okul kontenjaný ve okulun A grubu yerleþtirme taban puaný dikkate alýnarak B grubundan tercih edeceði okul türlerine göre sistem tarafýndan otomatik yerleþtirilecek. B grubu tercih listesinde, 6 okul türünden en az 4'ünün bulunmasý zorunlu olacak. Elektronik tercih yapamayanlar için okul müdürlükleri tercihleri yapacak Elektronik ortamda tercih iþlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlüðü, tercih iþlemlerini öðrenci velisi adýna, velinin doldurup imzalayarak verdiði "Yerleþtirme Ýþlemi Tercih Ön Çalýþma Formu"na baðlý kalarak yapacak. Tercihler okul müdürlüðü tarafýndan elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylanmadan önce elektronik ortamda yapýlacak. Tercih listesinden öðrenci velisi, onay iþleminden ise okul müdürlüðü ile veli sorumlu olacak. Elektronik ortamda onaylanan "Tercih Baþvuru Bilgileri Formu"nun çýktýsý alýnarak okul müdürlüðü yetkilisi ve veli tarafýndan imzalandýktan sonra aslý okulda saklanacak ve bir nüshasý imza karþýlýðý veliye verilecek. Tercih baþvurusu bir kez yapýlacak. Baþvuru iþleminden sonra deðiþiklik yapýlamayacak. Sonuçlar 22 Aðustos'ta açýklanacak YEPile öðrenci alan okullarýn yerleþtirme sonuçlarý 22 Aðustos'ta ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek ve kesin kayýtlarý da bu tarihte sistem tarafýndan otomatik yapýlacak.(aa) Avrasya Yazarlar Birliði yarýþma düzenliyor Kaþgarlý Mahmut Hikâye yarýþmasý baþladý Gülesin Aðbal Demirer Hemþehrimiz yazar Osman Çeviksoy un da üyesi olduðu Avrasya Yazarlar Birliði nce ilki 2008 yýlýnda düzenlenen Uluslararasý Kaþgarlý Mahmut Hikâye Yarýþmasýnýn bu yýl üçüncüsünü gerçekleþtirilecek. 14 ülkede duyurulan yarýþma, Türk dünyasýnýn tek ortak edebi yarýþmasý olma özelliðini taþýyor. Þartnamesi o ülkelerin dillerinde yayýmlanan yarýþmada ortak takvime baðlý olarak önce ulusal Sungurlu da Açýk hava sinemasýna yoðun ilgi Çorum'un Sungurlu Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamýnda düzenlediði yazlýk sinema þölenine vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. 27 Temmuz Pazar günü baþlayan ve bayram süresince devam eden açýk hava sinemasýnda dört film izletildi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner etkinliði, deðerlendirmeler yapýlýp dereceler belirlenecek, ödül törenleri yapýlacak. Ýkinci aþamada her ülkenin birincileri Türkiye Türkçesine çevrilecek ve uluslar arasý dereceler belirlenecek. Ankara'da yapýlacak bir büyük törenle uluslararasý ödüller sahiplerini bulacak. Yarýþma takvimine göre, hikâyelerin son teslim tarihi 30 Eylül Dereceye girenler ise 1 Kasým 2014 tarihinde açýklanacak. kültürel belediyecilik kapsamýnda Atatürk Meydanýnda unutulmaya yüz tutmuþ geleneklerden biri olan açýk havada sinema gösterimini hatýrlatmak ve bu geleneði devam ettirmek amacýyla yaptýklarýný söyledi. Vatandaþlar Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e açýk hava sinemasý için teþekkür etti.(ýha) Vatandaþlar Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e açýk hava sinemasý için teþekkür etti. Enerji kesintisi var Çorum'da programlý elektrik kesintisi yapýlacak. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamaya göre; Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacaktýr. Kesinti yapýlacak bölgeler þöyle; tarihinde 09:00-11:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez ilçesinde Cumhuriyet kök ve Damlaçimen fiderinde belirli noktalarda bulunan hatta yakýn aðaçlarýn kesimi yapýlacaðýndan Ayar Köyüne programlý olarak elektrik verilemeyecek.

16 16 CUMA 1 AÐUSTOS 2014 I-GÝRÝÞ Konut kapýcýlarý yönetmeliðinde, kapýcýlarýn hizmetlerinin kapsam ve niteliði ile çalýþma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yýllýk ücretli izin haklarý ve kapýcý konutlarýna iliþkin usul ve esaslarý düzenlenmiþtir. Konut kapýcýsý ile ilgili yýllýk izin hükmü ise, yönetmeliðin 11. maddesinde belirtilmiþ olup, bu madde metninde, kapýcýlarýn yýllýk izin olarak Ýþ Kanunu hükümlerine göre yýllýk izin kullandýrýlacaðý belirtilmektedir. Bu makalede kapýcýlarýn yýllýk izin ve uygulamalarý deðerlendirilecektir. II-KAPICILARIN YILLIK ÝZÝN HAKKI VE UYGULAMALARI Kapýcýnýn yýllýk ücretli izine hak kazanmasý için Ýþ Kanunun 53. Maddesinde yer alan ayný apartmanda deneme süresi dahil, bir yýl çalýþmýþ olmasý gerekir. Kapýcýnýn aralýklý çalýþma durumu olduðunda bu çalýþma süreleri dikkate alýnýr. Kapýcýlarýn bir yýllýk süre içinde, Ýþ Kanununun 55. maddesinde sayýlan haller de yýllýk izinli süreler içinde sayýlacaktýr. Ýþ kanunun 55. Maddesinde sayýlan bu haller; a-ýþçinin uðradýðý kaza veya tutulduðu hastalýktan ötürü iþine gidemediði günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralý bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlasý sayýlmaz.). Ýþ kanunun 25. Maddesi (I) numaralý bendinin (b) alt bendinde yer alan hükümde, "Ýþçinin tutulduðu hastalýðýn tedavi edilemeyecek nitelikte olduðu ve iþyerinde çalýþmasýnda sakýnca bulunduðunun Saðlýk Kurulunca saptanmasý durumudur. b-kadýn iþçilerin 74 üncü madde gereðince doðumdan önce ve sonra çalýþtýrýlmadýklarý günler. Ýþ Kanunu 74. Maddesinde yer alan bu hüküm, analýk halinde çalýþma ve süt izni durumlarý halinde geçen sürelerinde çalýþma süresinden sayýlan hallerden olduðunu belirtir. Madde hükmüne göre; "Kadýn iþçilerin doðumdan önce sekiz ve doðumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altý haftalýk süre için çalýþtýrýlmamalarý esastýr. Çoðul gebelik halinde doðumdan önce çalýþtýrýlmayacak sekiz haftalýk süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, saðlýk durumu uygun olduðu takdirde, doktorun onayý ile kadýn iþçi isterse doðumdan önceki üç haftaya kadar iþyerinde çalýþabilir. Bu durumda, kadýn iþçinin çalýþtýðý süreler doðum sonrasý sürelere eklenir. Yukarýda öngörülen süreler iþçinin saðlýk durumuna ve iþin özelliðine göre doðumdan önce ve sonra gerekirse artýrýlabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadýn iþçiye periyodik Ali Kemal TERZÝ Ýþ Müfettiþi, Güvenlik Bilimleri Doktora Öðrencisi Kapýcýlarda yýllýk izin uygulamasý nasýl olacaktýr kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüðü takdirde, hamile kadýn iþçi saðlýðýna uygun daha hafif iþlerde çalýþtýrýlýr. Bu halde iþçinin ücretinde bir indirim yapýlmaz. Ýsteði halinde kadýn iþçiye, on altý haftalýk sürenin tamamlanmasýndan veya çoðul gebelik halinde on sekiz haftalýk süreden sonra altý aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yýllýk ücretli izin hakkýnýn hesabýnda dikkate alýnmaz" Kadýn iþçilere bir yaþýndan küçük çocuklarýný emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasýnda ve kaça bölünerek kullanýlacaðýný iþçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalýþma süresinden sayýlýr denilerek bu sürelerin de çalýþma sürelerinden sayýlacaðý Yasa metninde belirtilmiþtir. c) Ýþçinin muvazzaf askerlik hizmeti dýþýnda manevra veya herhangi bir kanundan dolayý ödevlendirilmesi sýrasýnda iþine gidemediði günler (Bu sürenin yýlda 90 günden fazlasý sayýlmaz.). d) Çalýþmakta olduðu iþyerinde zorlayýcý sebepler yüzünden iþin aralýksýz bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak iþçinin çalýþmadan geçirdiði zamanýn on beþ günü (iþçinin yeniden iþe baþlamasý þartýyla). e) 66 ncý maddede sözü geçen zamanlar, Ýþ Kanunun 66. maddesin de, çalýþma süresinden sayýlan hallerden kapýcýlarý ilgilendirecek yasa hükümleri ise b, c, d ve e hükümleri olabilecektir. Bu hükümler; b)"ýþçilerin iþveren tarafýndan iþyerlerinden baþka bir yerde çalýþtýrýlmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler, c) Ýþçinin iþinde ve her an iþ görmeye hazýr bir halde bulunmakla beraber çalýþtýrýlmaksýzýn ve çýkacak iþi bekleyerek boþ geçirdiði süreler, d) Ýþçinin iþveren tarafýndan baþka bir yere gönderilmesi veya iþveren evinde veya bürosunda yahut iþverenle ilgili herhangi bir yerde meþgul edilmesi suretiyle asýl iþini yapmaksýzýn geçirdiði süreler, Dünya Hepatit Günü Dünya Saðlýk Örgütü ve Dünya Hepatit Birliði tarafýndan "Dünya Hepatit Günü" olarak belirlenen 28 Temmuz günü, bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de gün dolayýsýyla düzenlenen etkinliklerle, kamuoyunun dikkati hepatit hastalýklarýna çekilmesi amaçlanmaktadýr. Hepatit çoðunlukla virüslerden bulaþýr. Hepatit hastalýðýnýn 7 türü olup A, E, F tipi hepatitler, virüs bulaþan su ve besin maddelerinin aðýzdan alýnmasý ile oluþur. B, C, D, G türü hepatitler ise kanla temas, tükürük ve cinsel iliþki yoluyla bulaþýr. Hepatit A, Hepatit A virüsünün neden olduðu bir karaciðer hastalýðýdýr. Ülkemizde, genellikle okul çaðý çocuklarýnda sýk görülür. Tuvalet hijyeni kötü olan kiþilerin ellerini yýkamamasý ve sonrasýnda yiyecek-içeceklere dokunmasý sonucu kiþiden kiþiye bulaþýr. Bu nedenle, kiþisel hijyenin ve saðlýk koþullarýnýn yetersiz ve kötü olduðu toplu yaþanan yerlerde kolayca yayýlýr. Hepatit B ve C hastalýðýna sebep olan virüsler sessizdir. Pek çok insan farkýnda olmadan bu virüsü almýþ olabilir ve hiçbir belirti olmaksýzýn bu virüsü taþýyabilir. Tedavi edilmez ise her iki virüs de karaciðer sirozuna neden olabilir. Siroz ise kanama, asit, koma, karaciðer yetmezliði gibi yaþamý tehdit eden hastalýklar ya da ölüm ile sonuçlanabilir. Uzun süreli Hepatit B hastalýðýnda siroz ortaya çýkmadan önce de karaciðer kanseri görülebilir. Hepatit B ve Hepatit C hastalýklarýnýn bulaþma yollarý þunlardýr: Kan ve diðer vücut sývýlarýyla bulaþma Deri bütünlüðünün bozulduðu durumlarda (kesik-açýk yara vb) mikrobun bulaþmasý Cinsel iliþki Hepatit taþýyýcý gebeden bebeðine bulaþma Hepatit B Risk Gruplarý: Hepatit B'li anneden doðan bebekler, Hepatit B taþýyýcýsý ile aile içi temas edenlerden aþýsýz olanlar, Kan ve kan ürünleri kullananlar, Hemodiyaliz uygulanan kiþiler, Damar içi ilaç baðýmlýlarý, Hasta ve hasta çýkartýlarý ile temasý bulunan tüm saðlýk personeli Toplu halde bulunulan yerlerde (okullar, kreþler, kýþlalar, yurtlar, huzurevleri, v.b.) yaþayanlar, Steril olmayan aletlerle yapýlan sünnet ve kulak delme gibi iþlemler de Hepatit B'nin bulaþmasý için önemli bir risk oluþturmaktadýr Berberler, kuaförler, manikür-pedikürcüler, itfaiye personeli, askerler, polis memurlarý, kazalarda ve afetlerde ilk yardým uygulayan kiþiler de risk grubunda yer almaktadýr. Hepatit B ve Hepatit C tipi sarýlýk mikroplarýndan korunmak için dikkat edilmesi gereken kurallar þunlardýr: Týraþ býçaðý, diþ fýrçasý, küpe, týrnak makasý gibi kiþisel malzemeleri diðer insanlarla paylaþmaktan kaçýnýlmalý, Dövme veya piercing yaptýrýrken temiz iðneler kullanýldýðýndan emin olunmalý, Berbere gidildiðinde kullanýlmamýþ týraþ býçaðý ve steril edilmiþ ustura kullanýldýðýndan emin olunmalýdýr, Cinsel iliþki sýrasýnda, özellikle çok eþli durumlarda, mutlaka prezervatif kullanýlmalýdýr, Uyuþturucu kesinlikle kullanýlmamalý, Saðlýk görevlileri enjeksiyon uygulamasýný güvenli yöntemlerle gerçekleþtirmeli, tek kullanýmlýk enjektör kullanýlmalý, Gebeler mutlaka B tipi sarýlýk mikrobu olup olmadýðýna iliþkin test yaptýrmalý, Ailede (özellikle anne baba kardeþ eþ gibi yakýn akrabalarda) sarýlýk hastasý, siroz veya karaciðer kanseri hastasý varsa mutlaka test yaptýrmalý, Aþýlanma: Hepatit A ve B virüsünden korunmanýn en etkili yolu aþýlanmaktýr. Ülkemizde Hepatit A aþýsý, çocuklara 18. Ay ile 24. Ayda ücretsiz uygulanmaktadýr. Hepatit B aþýsý da güvenli ve etkili bir aþýdýr. Ülkemizde Hepatit B aþýsý, 1998 yýlýndan beri her yeni doðan bebeðe ücretsiz olarak doðum yapýlan hastanelerde ve aile hekimliðinde uygulanmaktadýr. Hepatit B aþýsý bebeklere doðumda, 1.ayýn sonunda ve 6.ayýn sonunda; çocuklara ve risk grubunda olan kiþilere Aylarda toplam 3 doz ücretsiz olarak saðlýk kuruluþlarýmýzda uygulanmaktadýr. Hepatit C hastalýðýna karþý aþý henüz bulunmamaktadýr. Hepatit tanýsý alan kiþilerin mutlaka tedavi olmalarý ve saðlýklý yaþam yöntemlerini uygulamalarý kendileri ile çevresinin saðlýðý açýsýndan çok önemli olduðu unutulmamalýdýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þube Müdürlüðü) Borusan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi nde kreþ ve gündüz bakýmevi açacak. Borusan'ýn "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda 10 organize sanayi bölgesinde inþa edeceði "Borusan Neþe Fabrikasý" kreþ ve gündüz bakýmevlerinin ilki, Adýyaman'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam tarafýndan gerçekleþtirilen törenle hizmete girdi. Adýyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleþtirilen törene; Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, il yöneticileri ve davetliler katýldý. Açýlýþta konuþan Borusan Holding CEO'su Agah Uður, "Türkiye'nin hedefi 2023'e kadar dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýnda yer alabilmek. Böyle bir hedefi gerçekleþtirebilmek için nitelikli, verimli ve çalýþkan bir iþ gücüne gerek var. Özellikle kadýnlarýn iþ gücüne yeterince katýlamamasý bu hedefe ulaþmanýn önünde ciddi bir engel. Maalesef ülkemizde kadýnlarýn iþ gücüne katýlým oraný sadece yüzde 28 seviyelerinde. Yapýlan araþtýrmalar bunun en önemli nedeninin ise çocuk bakýmý olduðunu gösteriyor. Kadýnlarýn eþit çalýþma fýrsatýna sahip olmalarý gerektiðine inanýyoruz. Bu proje ile çocuk bakýmý nedeniyle çalýþamayan kadýnlara destek sunarak iþ gücüne katýlmalarýna olanak saðlýyoruz. Böylece bir yandan daha fazla kadýn sanayide çalýþma fýrsatý bulacak, bir yandan da çocuklarýmýz zihinsel ve fiziksel geliþim için deðerli bir eðitime kavuþacak. Bu gibi projelerle Türkiye'nin daha da güçleneceðine inancýmýz tam. Toplam 75 çocuk kapasiteli Adýyaman Borusan Neþe Fabrikasý açýldýðý ilk haftada 34 çocuða yuva oldu. Ýlki Adýyaman'da açýlan Borusan Neþe Fabrikalarýnýn ikincisi eylül ayýnda Afyonkarahisar da hizmete girecek. Öte yandan Borusan, mayýs ayýnda yaþanan Soma maden kazasý e) Çocuk emziren kadýn iþçilerin çocuklarýna süt vermeleri için belirtilecek süreler", Öte yandan dikkat edilecek bir husus, iþin niteliðinden doðmayýp da iþveren tarafýndan sýrf sosyal yardým amacýyla iþyerine götürülüp getirilme esnasýnda araçlarda geçen süre çalýþma süresinden sayýlmayacaktýr. f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, g) 3153 sayýlý Kanuna dayanýlarak çýkarýlan tüzüðe göre röntgen muayenehanelerinde çalýþanlara pazardan baþka verilmesi gereken yarým günlük izinler, h) Ýþçilerin arabuluculuk toplantýlarýna katýlmalarý, hakem kurullarýnda bulunmalarý, bu kurullarda iþçi temsilciliði görevlerini yapmalarý, çalýþma hayatý ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantýlara yahut iþçilik konularý ile ilgili uluslararasý kuruluþlarýn konferans, kongre veya kurullarýna iþçi veya sendika temsilcisi olarak katýlmasý sebebiyle iþlerine devam edemedikleri günler, ý) Ýþçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarýnýn, eþlerinin, kardeþ veya çocuklarýnýn ölümünde üç güne kadar verilecek izinler, j) Ýþveren tarafýndan verilen diðer izinler ile 65 inci maddedeki kýsa çalýþma süreleri, k) Bu Kanunun uygulanmasý sonucu olarak iþçiye verilmiþ bulunan yýllýk ücretli izin süresi, Yukarýda belirtilen süreler, kapýcýlar içinde çalýþma sürelerinden sayýlmakta olup, kapýcýnýn yýlýk ücretli izin hakkýnda bu hükümler hizmet süresi eklenir ve bu suretle iþçinin izin hakkýna sahip olabilir. Dolayýsýyla, kapýcý kazandýðý her hizmet yýlýna karþýlýk, yýllýk iznini gelecek hizmet yýlý içinde kullanýr. Kapýcýlarýn yýllýk izin sürelerinde de, Ýþ Kanunun 53. maddesinde belirtilen yýllýk süreleri uygulanýr. Kapýcýlara, evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarýnýn, eþlerinin, kardeþ veya çocuklarýnýn ölümünde üç güne kadar mazeret izin Ýþ Kanunun 55. Maddesine göre, verilecektir. Mazeret izninin ücretli olup olmayacaðý sözleþme de bir hüküm olmasý halinde kapýcýya verilecektir. Ayrýca, apartman yönetimi tarafýndan yýl içinde verilmiþ bulunan diðer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalýk izinleri yýllýk izinden düþülmez. Diðer taraftan, Ýþ Kanunun 56. Maddesinde belirtildiði üzere kapýcýlarýn yýllýk ücretli izni apartman yönetimi tarafýndan bölünemeyecektir. Kaldý ki, kapýcý ile apartman yönetimi anlaþmasý halinde, izin sürelerinin bir bölümü on günden aþaðý olmamak üzere en çok üçe bölebileceklerdir. Öte yandan, kapýcý yýllýk ücretli izin hakkýndan yasal olarak vazgeçmesi mümkün olmayýp, bu talepleri apartman yönetimleri tarafýndan dikkate alýnmamalýdýr. Ýþ Kanununda iþçilerin izinlerini bulunduklarý yerden baþka bir yerde geçirmeleri durumunda olduðu gibi, kapýcýlarýnda istekte bulunmasý ve bu hususu belgelemeleri þartýyla apartman yönetimi tarafýndan dört güne kadar ücretsiz izin verilmek zorundadýr. Ancak, kapýcý yol izni alýp ta, bu izni kullanmayýp erken dönerse, apartman yönetimi tarafýndan yol süresinin bitiminden önce kapýcýyý iþe baþlatmama hakký vardýr. Bununla birlikte, apartman yönetimi, yýllýk ücretli iznini kullanan kapýcýya, Ýþ Kanunun 57. Maddesinde belirtilen hüküm çerçevesinde, "Ýþveren, yýllýk ücretli iznini kullanan her iþçiye, yýllýk izin dönemine iliþkin ücretini ilgili iþçinin izine baþlamasýndan önce peþin olarak ödemek veya avans olarak vermek" zorundadýr. Ayrýca bu madde bendinin son fýkrasýnda yer alan hüküm uyarýnca, "Yýllýk ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrýca" ödemek zorundadýr. Ayrýca, kapýcýlara ödenecek yýllýk ücretli izin hesabýnda ayný Yasanýn 50 nci madde hükmü çerçevesinde uygulamaya gitmek zorundadýr. Bu madde hükmüne göre, Fazla çalýþma karþýlýðý olarak alýnan ücretler, primler, iþyerinin temelli iþçisi olarak normal çalýþma saatleri dýþýnda hazýrlama, tamamlama, temizleme iþlerinde çalýþan iþçilerin bu iþler için aldýklarý ücretler ve sosyal yardýmlarý, yýllýk ücretli izin hesabýnda apartman yönetimi tarafýndan dikkate alýnmamalýdýr. III-SONUÇ Kapýcýlarýn yýllýk izin haklarý ve uygulamasý Ýþ Kanununda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilmektedir. Apartman yönetimi tarafýndan kapýcýlarýn yýllýk izin haklarýný kullanmalarýna yönelik düzenlemeleri, Ýþ Kanunun 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61.madde hükümleri çerçevesinde yerine getirmeleri halinde uygulamada karþýlaþabilecek sorunlarýn çözümünde yardýmcý olacaktýr. Bu makale, 2014/Aðustos ayý Yaklaþým Dergisinde yayýnlanmýþtýr. Borusan Çorum OSB de kreþ açacak nedeniyle Balýkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapýlacak olan Borusan Neþe Fabrikasý çalýþmalarýna bu yýl içinde baþlama kararý aldý. Bu kreþte, kazadan etkilenen ailelerin çocuklarýna öncelik verilecek ve Borusan tarafýndan eðitim bursu saðlanacak. Malatya, Þanlýurfa, Çorum, Karaman, Ordu- Fatsa, Mardin ve Diyarbakýr OSB'lerde kurulacak Borusan Neþe Fabrikalarý ile de proje tamamlanacak. Ailelere destek amaçlý kurulan kreþ ve gündüz bakým evleri, organize sanayi bölgeleri yönetimine devrediliyor ve ildeki taban fiyatýn altýnda bir ücretle hizmet vermesi saðlanýyor" þeklinde konuþtu. Daha sonra konuþan Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam ise, "Bugün dünyanýn en geliþmiþ ülkelerine baktýðýmýzda kadýnlarýn ekonomik ve sosyal açýdan etkin olduklarýný görüyoruz. Kadýnlarýn iþ gücü piyasasýnda yer almasý, aileleri ile refah düzeyinin artmasýyla kadýnlarýn bireysel olarak güçlenmesi son derece önemli. Kadýn istihdamýnýn artýrýlmasý amacýyla çocuk bakýmlarý olmak üzere iþ ve anne hayatýnýn uyumlaþtýrýlmasý çalýþmalarý bakanlýk olarak önem verdiðimiz konular arasýnda yer alýyor. Bir yandan çocuk bakým hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, bir yandan aile ve iþ hayatý uyumlaþtýrýlmasý kapsamýnda kadýn istihdamýný desteklerken diðer yandan çocuk bakým hizmetleri sektöründe kadýnlar için iþ imkanlarýnýn da önünü açýyoruz sonuna kadar 10 farklý ildeki sanayi bölgesinde Borusan Neþe Fabrikalarý adý ile kreþlerin kurulmasý planlanmýþtýr. Adým atacak diðer firmalar için örnek olan bir giriþimdir. Onun için bunu özellikle belirtmek isterim. Bugün burada Adýyaman'a sizlerle birlikte ilk kreþimizin açýlýþýný yapmanýn mutluluðunu yaþýyorum. Aslýnda ilk planýmýz Soma faciasýnýn yaþandýðý günlerde açmaktý, Adýyaman Neþe Fabrikasýný o sebepten dolayý ertelemiþtik ama þimdi inanýyoruz ki Soma'da da bir Neþe Fabrikasý açacaðýz" þeklinde konuþtu.(ýha)

17 CUMA 1 AÐUSTOS Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi'nin yerleþtirme dönemi bu yýl ilk kez yapýldý. Çok dikkat edilmesi bir dönemdeyiz. Yani tercih dönemi. Bilindiði üzere, TEOG öncesindeki 201 taban puan uygulamasý kaldýrýldý. Bütün öðrencilerimiz istedikleri okullarý tercih edebilecekler. Ama Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimini baz alarak tercih yaparlarsa istenmeyen süprizlerle karþýlaþmamýþ olacaklardýr. TEOG TERCÝHLERÝ 31 TEMMUZ-8 AÐUSTOS'TA Öðrencilerin tercih iþlemleri, 31 Temmuz itibariyle baþlayýp 8 Aðustos tarihine kadar devam edecek. Tercih sonuçlarý ise 22 Aðustos'ta bildirilecek. Tercihler öðrenci ya da veli tarafýndan https:eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapýlabileceði gibi öðrencinin 8'inci sýnýfý tamamladýðý okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüðünden de yapýlabilecek. A ve B olmak üzere iki grupta tercih yapacak olan öðrencilerin yerleþtirme sonuçlarý, 22 Aðustos'ta duyurulacak ve kesin kayýt yapýlacak. Yerleþtirme sonrasýnda boþ kalan kontenjanlara, ortaöðretim yönetmeliðinin nakil esaslarý doðrultusunda nakil yoluyla öðrenci kaydedilecek. TERCÝHLER NASIL YAPILACAK E -okul üzerinden tercih yapacak olan öðrencilerin karþýsýna üç seçenek çýkacak: "Özel yetenek sýnavýyla yerleþtim", "Özel okula kayýt yaptýrdým", "Tercih yapmak istiyorum." Öðrenci yetenek sýnavý ya da özel okul kayýt yaptýrdýðýna dair seçeneði iþaretlerse tercih listesi yapamayacak. Bunun için de özel okula kayýt yapýlsa bile iyi bir fen, Anadolu, imam hatip, sosyal bilimler ya da meslek liselerinden birine gitme umudu olanlarýn "Tercih yapmak istiyorum" bölümünü iþaretlemeleri gerekiyor. A GRUBUNDA 15 OKULUK LÝSTE Okul tercih kodlarýna göre oluþturulacak A grubu tercih iþlemleri, Bakanlýðýn www. meb. gov.tr, veya https://e- 0kul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayýnlanan tercih listelerinde yer alan okullarýn tercih kodlarýna göre öðrenci velisi tarafýndan 31 Temmuz-08 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda en fazla 15 tercih olmak üzere yapýlacak. Bu tercihlerde il ve okul türü sýnýrlamasý olmayacak. B GRUBUNDA EN AZ 4 OKUL TÜRÜ SE- ÇÝLECEK Okul türlerine göre oluþturulacak B grubu tercih listesinde ise, en az 4 okul türü zorunlu olarak seçilecek. Yerleþmeme ihtimaline karþý öðrenciler B grubu listesinden en az birini iþaretlemeye zorunlu tutuyor. Bu listede tür önceliði esas alýnacak. Tercihe göre en yakýn boþ kontenjaný olan okula puan üstünlüðüne göre yerleþtirme yapýlacak. Analiz Dergisi Dershaneleri Yönetim Kurulu Üyesi-Eðitimci Mustafa ÜZEL TEOG Tercihleri bilinmesi gerekenler... OKUL ÜZERÝNDEN TERCÝH LÝSTESÝ OLUÞTURDUKTAN SONRA HERHANGÝ BÝR ORTAOKULA ONAYLATMAK GEREKÝYOR MU? Tercihler öðrenci/veli tarafýndan, https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapýlabileceði gibi öðrencinin 8'inci sýnýfý tamamladýðý okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüðünden de yapýlabilecek. Elektronik ortamda tercih iþlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüðü, tercih iþlemlerini, velinin doldurup imzalayarak verdiði Ek-1'deki "Yerleþtirme Ýþlemi Tercih Ön Çalýþma Formu"na baðlý kalarak veli adýna yapacak (08 Aðustos 2014 saat 17:00 ' ye kadar). Tercihler okul müdürlüðü tarafýndan elektronik olarak onaylanacak. Her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapýlacak. Onaylama iþlemi yapýldýðý anda öðrencinin tercih iþlemi tamamlanmýþ olacak aksi takdirde öðrenci tercih yapmamýþ sayýlacak. DOÐRUDAN HERHANGÝ BÝR OKULA Öðrenci bu gruptan iþaretleme yapmasa bile Bakanlýk otomatik olarak öðrenciyi herhangi bir okula yerleþtirilebilecek. Bu okullar arasýnda meslek lisesi, fen lisesi de olabileceði gibi tercih etmese bile imam hatip lisesine gidebilecek. B grubunda yer alacak liseler þunlar: Fen, Sosyal Bilimler, Meslek ve Teknik Anadolu, Anadolu Ýmam Hatip, Çok Programlý Anadolu, Anadolu liseleri. ORTAK LÝSELERDE YABANCI OKUL- LAR YOK Ortak listede özel okullar olmayacak. Türk ve yabancý özel okullar ayný tercih listesinde yer almayacak. Ancak, özel okullar isterlerse tam burslu olarak alacaklarý öðrencileri Türkiye çapýndaki ilk yüzde 5'lik dilimden seçebilecekler. Daha önce 3 dersten 6 sýnavýn sonucuna göre öðrencilerini alacaklarýný açýklayan özel okullara bu puan bilgileri verilmeyecek. Özel okullar kendi yerleþtirme puanlarýný kendileri hesaplayacak. PUANLAR ÖZEL KALACAK Öðrencilerini Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin sýnavlarýna göre seçeceklerini açýklayan özel okullara Milli Eðitim Bakanlýðý beklemedikleri bir sürpriz yaptý. Bu okullara üç dersin puaný verilmeyecek. "Öðrencilerin kiþisel bilgilerini kimse ile paylaþamayýz" diyen Bakanlýk, dileyen özel Kadir Yüktaþýr com okulun tam burslu öðrencileri kendi sistemine dahil olarak seçebilecekleri mesajýný verdi. Tercihler okul müdürlüðü tarafýndan elektronik olarak onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapýlacak. Onaylama iþlemi yapýldýðý anda öðrencinin tercih iþlemi tamamlanmýþ olacak. Aksi takdirde öðrenci tercih yapmamýþ sayýlacak. Elektronik ortamda tercihlerin hatasýz, eksiksiz olarak e-kýlavuzuna uygun doldurulmasý gerekiyor. Tercih listesinde öðrenci velisi, onay iþleminden ise okul müdürlüðü ile veli birlikte sorumlu olacak. Elektronik ortamda onaylanan "Tercih Baþvuru Bilgileri Formu"nun çýktýsý alýnarak okul müdürlüðü yetkilisi ile veli tarafýndan imzalandýktan sonra aslý okulda saklanacak. Bir nüshasý ise imza karþýlýðý veliye verilecek. Tercih ve yerleþtirme ile ilgili tüm iþlem ve bilgilendirmeler ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapýlacak. Tercih baþvurusu bir kez yapýlacaðý için baþvuru iþleminden sonra deðiþtirilmeyecek. ÖÐRENCÝ AYNI ANDA HEM ÖZEL OKU- LU HEM DE DEVLET OKULUNU KAZANABÝ- LÝR MÝ? Sisteme dahil olan özel okullarýn tam burslu öðrenci kontenjanlarýna yerleþtirme iþlemleri Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Uygulamasý kapsamýnda yapýlacak. Bunun dýþýnda özel okullar için tercih listesi oluþturulmayacak, okula bireysel baþvuru yapýlacak. Bu durumda özel okula kayýt yaptýrýlsa bile e-okul üzerinde "tercih yapmak istiyorum" seçeneðini iþaretlemek en doðrusu. Eðer öðrenci devlet okullarý için yaptýðý tercih listesinden bir okula yerleþtirilirse ve bu okula devam etmek isterlerse özel okuldan kaydýný alabilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan geçmiþ yýllardaki tercih iþlemlerinde ciddi deðiþiklikler yapýldý. Öðrenci ve veliler tüm bu deðiþiklikleri iyi anlamalý ve tercihlerini de bunlara göre þekillendirmeli. Geçmiþ yýllarda tercih listeleri en fazla 12 okuldan oluþurken bu sene tercihler, okul tercih kodlarýna göre yapýlacak. Tercihleri içeren 15 adet Agrubu ve okul türlerine göre yapýlacak tercihleri içeren 6 adet B grubu olmak üzere iki grupta alýnacak. RESMÎ FEN LÝSELERÝNE VE ÖZEL FEN LÝSELERÝNE HAZIRLIK SINIFLARI BU YIL AÇILACAK MI? eðitim öðretim yýlýndan itibaren resmî ve özel tüm Fen Liselerinde hazýrlýk sýnýfý uygulanmayacak. 25 Aðustostan itibaren öðrencilerin her nakil döneminde yer deðiþtirme hakký olduðu söyleniyor. Öðrenci nakilleri konusunda bir tahdit getirilecek mi? Nakil iþlemleri Eylül ayý boyunca okullarýn taban puanlarý dikkate alýnmaksýzýn puan üstünlüðü esas alýnarak okullarýn kontenjan durumlarýna göre haftalýk periyotlarla devam edecek. Ekim ayýndan itibaren yapýlacak nakil iþlemlerinde ise Eylül ayý sonuna kadar yapýlan nakiller sonucu oluþan okul taban puanlarý esas alýnacak. ÖÐRENCÝ KARASIZ KALIP HERHANGÝ BÝR DÖNEMDE DAHA DÜÞÜK PUANLI DA OLSA KAYDINI ALDIÐI ESKÝ RESMÎ OKU- LUNA DÖNEBÝLECEK MÝ? Nakil iþlemleri, ortaöðretim kurumlarý yönetmeliðinde yer alan nakil þartlarýna göre yapýlacaktýr. Bu þartlarý haiz öðrenciler bu prosedürü iþleterek istedikleri okula gidebilecek. SIRALAMA VE YÜZDELÝK DÝLÝM AÇIK- LANMADIÐI TAKDÝRDE TERCÝH LÝSTESÝ NEYE GÖRE YAPILACAK? Ýsmi deðiþen okullar dýþýndaki okullarýmýzýn okullarýn kontenjanlarý ve öðrencilerin yüzdelik dilimleri yayýnlandý. B GRUBUNDAN OKUL TERCÝHÝ OLUÞ- TURULURKEN ÝKAMET ADRESÝ MÝ BAZ ALINACAK? Öðrenciler, B grubu tür önceliðini içeren tercih baþvurularýna göre ikamet ettikleri adrese en yakýn boþ kontenjaný olan okula puan üstünlüðü esasýna dayalý olarak yerleþtirilecektir. Bu yerleþtirmede öðrencinin B grubu tercih baþvurusundaki önceliðini belirttiði okul türü sýrasýyla dikkate alýnarak ikametine göre yerleþtirme iþlemi yapýlacak. TERCÝHLERÝNDE YERLEÞEMEYEN ÖÐ- RENCÝLERÝN DURUMU NE OLACAK? Bu 15 tercihi içinde bir okula yerleþemeyen ya da hiç baþvurumu yapmayanlar için ikinci bir aþama söz konusu deðil. Bakanlýk, toplam öðrenci sayýsý içinde çok az bir grubu kapsayacaðýný düþünüyor. Bu gruptakiler tercih formunda B kategorisinde yar alan okul türlerinden birini seçecek. EYLÜL'DEN SONRA NAKÝL ÝÞLEMLERÝ NASIL YÜRÜYECEK? Eylül'de nakiller olacak. Ekim ayý itibariyle yapýlacak nakillerde ise Eylül ayý sonuna kadar yapýlan nakiller sonucu oluþan taban puan esas alýnacak, diye açýklamalarýný tamamlayan Üzel; Analiz Dergisi Dershaneleri olarak tercih döneminde bütün öðrencilerimize yardýma hazýr olduklarýný ve gönüllerince okullara yerleþmelerini diliyorum dedi. TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 101 Ada, 3 Parsel Mevkii: Ankara yolu 7. Km 'de Ankara yoluna cepheli boþ arsa Adres : Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ankara yolu 7. Km. Çorum - Tel: Ýhale tarihi: Ýhale saati: 14:00 Ýhale yeri: Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ýdari bina Yüzölçümü : ,57 m2 Durumu : Endüstri bölgesi Ýhaleye Girme Þartlarý: Ýhaleye teklif verecek olanlarýn Kýzýlýrmak döküm San. ve Tic. A.Þ.'nin Ýþ bankasý TR nolu hesabýna veya firmamýz tahsilat veznesine ,00TL ihale giriþ teminatý yatýrmasý yada ayný tutarda geçici teminat mektubunu ibraz etmesi zorunludur. Þartname: Satýþ þartnamesi Ankara yolu 7. Km, Kýzýlýrmak Döküm San. ve tic a.þ.'den temin edilebilir. Ýstekliler, ihaleye iliþkin bilgileri ve satýþ þartnamesini yukarýdaki adres ve telefon numarasýndan, Sözleþme Makamýnýn görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. (Ç.HAK:2294) Süt içerek kilo verin Ramazan ayýnda ve bayramda günlük beslenme düzeninin deðiþmesi ile meydana gelebilecek kilo deðiþiklikleri saðlýk sorunlarýna neden oluyor. Uzmanlar, ramazanla birlikte alýnan kilolarýn her gün düzenli olarak içilen iki bardak sütle verilebileceðini savunuyor. Ramazan ayýnda günlük beslenme düzeninin deðiþmesi ile birlikte kilo alýmý da hýz kazanýyor. Uzmanlar özellikle sahurda içilen sütün kiþiyi hem tok tuttuðunu hem de aþýrý kilo alýmýný engellediðini ifade ediyor. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için saðlýklý ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi gerektiðini belirten uzmanlar düzenli olarak her gün içilen iki bardak sütün de kilo alýmýný önlemede önemli bir besin olduðunu ifade ediyor. Prof. Dr. Neriman Ýnanç, vücudun ramazan ayýnda deðiþen beslenme düzenine uyum saðlama sürecinde yað tutabileceðini belirtti. Bu düzen deðiþikliklerine karþý sahurda içilecek bir bardak süt ile kilo alýmýnýn yavaþlayacaðýný kaydeden Ýnanç, "Uzun süreli açlýk bazal metabolik hýzda yavaþlamaya ve ramazan sonunda kilo alýmýna sebep oluyor. Ramazan ayýnda alýþýlan bu düzenin bir ay sonra deðiþmesi vücudun ayný tepkileri tekrarlamasýna neden oluyor. Ayrýca bayramda tüketilen gýdalar ile birlikte sindirim sisteminin dengesini düzenlemek iyice zorlaþýyor ve kiþi kilo almaya devam ediyor" dedi. Bu sorunlarýn sýklýkla kilo alýmý ile baþladýðýný ve obezite hastalýðý ile son bulduðunu dile getiren Ýnanç, her gün düzenli olarak tüketilen sütün, kiþiyi fazla kilolardan uzak tutabileceðine dikkat çekti.(ýha)

18 18 CUMA 1 AÐUSTOS 2014 Kýzýlcabölük güçleniyor Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor'un Antrenörü Cahit Terzi, sezon hazýrlýklarýnýn ilk Sezonun ilk maçýnda Çorum Belediyespor un deplasmanda karþýlaþacaðý Kýzýlcabölükspor, transfer çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Kýrmýzý Mavili takým Ýsviçre ekibi FC Basel altyapýsýnda yetiþen, Ýsviçre Süper Lig ekibi FC Lurzen takýmýnda top koþturan, 1995 doðumlu sol bek Özkan Taþtemur ve Yimpaþ Yozgatspor'dan 25 yaþýndaki orta saha oyuncusu Emre Uzunca'yý kadrosuna kattý. Ýsviçre ekibi FC Basel altyapýsýnda yetiþen ve daha önce gelecek vadeden yýldýz adaylarý arasýnda gösterilen, Ýsviçre Süper Lig ekibi FC Lurzen takýmýnda top koþturan, 1995 doðumlu sol bek Özkan Taþtemur ile 2 yýllýðýna anlaþtý. Hem Ýsviçre, hem de Türkiye'nin yakýn takibinde olan yetenekli futbolcu, futbola 5 yaþýndayken Concordia Basel'de baþladý ve burada gösterdiði baþarý ile Ýsviçre'nin 1995 doðumlular yaþ grubundaki en umut vadeden oyunculardan biri olmayý baþardý. Solak futbolcu, hýrsý ve sol kanattaki Transfer çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, kadrosuna bir sað bek ve bir stoper katýyor. Transfer çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, kadrosuna bir sað bek ve bir stoper katýyor. Ünyespor dan bir saðbek ile bir stoperi kadrosuna katmaya hazýrlanan Kýrmýzý-Beyazlýlar, ayrýca bir kaleci, iki stoper ve bir santrafor almak için de görüþmelerini sürdürüyor. Öte yandan Batman Petrolspor un ikinci etap kampýna alt yapýdan dört isim ikinci etabada çaðrýldý. Isparta daki birinci etap kampa davet edilen 7 Batmanlý futbolcudan dördü ikinci etap kampa davet edildi. Isparta daki birinci etabýný istedikleri þekilde tamamladýklarýný söyledi. Antrenör Cahit Terzi, sabah Fener Sa- etap kampa davet edilen 7 Batmanlý futbolcudan dördü ikinci etap kampa davet edildi. Teknik heyetin raporu doðrultusunda Bolu daki kampa hasý'nda yapýlan idman sonrasý ilk etap çalýþmasýný deðerlendirerek, "Ýlk hazýrlýk döneminin Zonguldak'ta yaptýðýmýz son antrenmanýydý. Son antrenmaný test ile bitirdik. Çocuklarla üç gün sonra þehirde buluþacaðýz. Üç gün antrenman yapýp Nevþehir'e kampa gideceðiz. Buradaki çalýþmalardan çok memnunum. Çocuklar gerçekten iyi çalýþtý. Bu çalýþmanýn semeresi zaten ön hazýrlýk antrenmanlarýydý. Kampa hazýrlýktý. Kampta daha rahat edeceklerine inanýyorum. Kampa hazýrlýk maçlarýnýn yoðunluk olduðu bir program düþünüyoruz Nevþehir'de. Onun içinde gelen arkadaþlarýnda adaptasyon çalýþkanlýðý ile göze batýyor ve futbol tekniði ile birçok otoriteden tam not aldý. Kýzýlcabölükspor un diðer transferi Emre Uzunca ise yedi sezon 3.Lig'de mücadele eden tecrübeli oyuncu 1988 Sakarya Akyazý'da doðdu. Futbol hayatýna Kastamonuspor'da baþlayan Emre, 2008/2009 sezonunda Bafra Belediyespor'a transfer oldu. Burada gösterdiði baþarýlý performansýn ardýndan 2009/2010 sezonunda Bank Asya 1.Lig takýmlarýndan Kayseri Erciyesspor'la anlaþtý. Burada 10 maçta forma giyen oyuncu devre arasý Balýkesirspor'la anlaþtý yýlýnda Sivas 4 Eylülspor'la anlaþtý ve 2 sezon bu kulübün formasýný giydi. Ardýndan 2012/2013 sezonunda Orhangazispor'a transfer oldu. Geçen sezonu Spor Toto 3.Lig 3.Grup takýmlarýndan Yimpaþ Yozgatspor'da geçiren Emre 30 Maçta 4 gol kaydetti ve istikrarlý performansýyla dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Kýzýlcabölükspor ilk Batman ta transfer bitmiyor katýlacak futbolcular þöyle; Muhammed Ýkbal, Geylani Öztürk, Muhammed Ýmren ve Sergen Özdemir Terzi, ilk dönemden memnun anlamýnda, uyum anlamýnda çok güzel bir birlikteliði oldu takýmla. Zaten biliyorsunuz mevcut takýmýn omurgasýný kurmuþtuk, 10 tane oyuncu ile anlaþtýk. Gelen arkadaþlarda bize katký verebilecek gerçekten genç, yetenekli, iyi futbolcular. Onun için herkesin merak ettiði þeyler flaþ transferlerdi. Her zaman flaþ transferlerle þampiyonluklar gelmiyor, baþarý gelmiyor. Biz geçen seneki düþüncemizi devam ettiriyoruz, o felsefede devam ediyoruz. Baþarýlý olacaðýmýza kesinlikle inanýyorum. Çünkü çok istekli, arzulu ve yetenekli gençleri bir araya getirdik. Tabi kampta eksik olan bir, iki yer olabilir. Bunla da ilgili nokta transferler düþünüyoruz zaten. Onun için ikinci kamp bizim eksiklerimizi görebileceðimiz bir süreç olacak. Orada yapacaðýmýz hazýrlýk maçlarýnda gördüðümüz eksiklikler üzerine ve bunun fazla bir þey olacaðýna kesinlikle inanmýyorum. Bir ya da iki olabilir. Onun da en iyisini almaya çalýþacaðýz" dedi. hazýrlýk dönemini tamamladý ve bayram izninin ardýndan ikinci etaba yarýn baþlayacak. Koþu, koordinasyon çalýþmalarýyla, kanat organizasyonlarý ve dar alanda yapýlan çift kale maçla antrenmaný tamamlayan takýmýmýz oldukça neþeliydi. Bu arada, idmanýn ardýndan Hasan Þermet futbolculara Ramazan Bayramý nedeniyle 3 gün izin verdi. Sarý-kýrmýzýlý ekibimizin, hazýrlýklarýna 31 Temmuz dan itibaren devam edeceði ve 2 Aðustos Cumartesi günü de Kýzýlcabölük kampýna hareket edece- KIRTASÝYE MALZEMESÝ SATIN ALINACAKTIR ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Kýrtasiye Malzemeleri alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2014/ Ýdarenin a)adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampusu MERKEZ/ ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 2 kýsým ve toplam 166 kalemden oluþan kýrtasiye malzemeleri alýmýdýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Sözleþmenin imzalandýðýnýn, Ýdare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren ayda bir idarenin belirlemiþ olduðu oranlardaki kýrtasiye malzemelerini Hitit Üniversitesine baðlý tüm birimler ilçeler dahil (Sungurlu, Osmancýk, Ýskilip, Alaca, Boðazkale) teslim edecek ve teslim tutanaklarýný idareye sunacaktýr. c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn, Ýdare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren 30 takvim günü içerisinde kýrtasiye malzemelerini Hitit Üniversitesine baðlý merkez ve ilçelerdeki tüm birimlere teslim edecek ve teslim tutanaklarýný idareye sunacaktýr. 3- Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu b)tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettiði ürünlerin teknik þartnameye cevaplarýný teklif zarfý içerisinde sunmalýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 85 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 100 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Haikbank Çorum Þubesi TR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. Resmi Ýlanlar: de Tuzlaspor dan savunmaya takviye Çorum Belediyespor'un grubunda sezona þampiyonluk iddiasýyla hazýrlanan Tuzlaspor savunmasýna takviye yaptý. Ýstanbul ekibi Tuzlaspor bir baþka Ýstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ten transfer desteði aldý. Tuzlaspor Karagümrük'ün geçtiðimiz yýl 2. Lig'e çýkan kadrosunda 24 maçta sahaya çýkan savunma oyuncusu Aykut Topal'ý renklerine kattý. ÝRTÝBAT Aykut Topal (Basýn: 791) (Ç.HAK:959)

19 CUMA 1 AÐUSTOS AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 06 DP8070 plakalý 2012 model Ford marka Transit 330S tek kabin 125 tipli açýk kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý kuru sistem banyo cihazýnda kullanýlan röntgen filmi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Çorum Merkez Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi deprem güçlendirme yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilköðretim okullarý ithal kaloriferlik ve sobalýk kömür alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Oðuzlar Ýlçe Devlet YÝTÝK Yýldýz Teknik Üniversitesi nden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Tunahan ÞAHÝN Faruk oðlu 01/6/1994 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2301) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Hastanesi Hizmet Binasý bakým onarým yapýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Fidan alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Akþemsettin Cami dýþ cephe kaplama, tezyinat yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 BAYAN AÞÇI ALINACAKTIR Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasý evli, temizlik ve hijyen kurallarýna hakim, disiplinli BAYAN aþçý alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baki Cam (Ç.HAK:) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Kaynakcý, * Autocad programý kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Balaban Makina (Ç.HAK:2293) Küçük Sanayi Sitesi 75. Sok. No: 6 ÇORUM Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda (Ç.HAK:2295) (Ç.HAK:2297) model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: SATILIK ÝMARLI ARSALAR Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy mevkiinde imarlý, müstakil tapulu arsalar (Ç.HAK:1602) K.S.S. 19. Sokak No: çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: satýlýktýr. Müracaat: (Ç.HAK:2291) (Ç.HAK:2292) (Ç.HAK:2296) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1583) Satýlýk Oto Halý Yýkama Yeri Halen faal durumda hazýr müþteri potansiyeline sahip, 10 yýllýk geçmiþi olan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ÖÐRETMEN ARANIYOR Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi Matematik, Sosyal Bilgiler, Ýngilizce, Fen Bilgisi, Türkçe, Müzik alanlarýnda Branþ Öðretmenleri ve Sýnýf Öðretmenleri Alýnacaktýr. Tel: Ilýca Cad. Lise 1. Sok. No:1/1 Çorum Merkez ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli kaynakçýlar makina ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) FAX CEP TEL : (Ç.HAK:1995) ÝÞ ARIYORUM E sýnýfý ehliyetim mevcut. (SRC (Ç.HAK:2065) SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1863) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) Psikoteknik) þoförüm iþ arýyorum ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Þahin Boya Ltd. Þti. (Ç.HAK:2218) Satýlýk Daire Ulukavak Mah. Mavral 1. sok. Burhan Apt. 3. kattaki m2 daire (Ç.HAK:2217) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Küçük Sanayi Sitesi 87. Sok. No: 1 Tel: sahibinden satýlýktýr. Müracaat: aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D (Ç.HAK:2121) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * CNC Operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Meydancýlar. Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM BAY&BAYAN ELEMAN ARANIYOR Alçý, Model, Kalýp iþlerinden anlayan Bay&Bayan eleman (Ç.HAK:2119) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. aranmaktadýr. Mür.Tel: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 Þimdi çalýþýn sezon içinde güçlü olun Ali Kireþ kampta Çorum Belediyespor kadrosuna Ali Kireþ i kattý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn yakýndan tanýdðý futbolcu maliyeti düþük olmasý ve sað sol kanata alternatif olmasý amacýyla kadroya katýldýðý belirtildi Konya Meram doðumlu Ali Kireþ, Torku Konyaspor da beþ yýl amatör futbol oynadýktan sonra 2009 yýlýnda ilk profesyonel imzayý attý. üç yýl yeþil beyazlý takýmda forma giydikten sonra bir sezon Konya Anadolu Selçukluspor la anlaþan Ali Kireþ iki sezon önce Yavuz Ýncedal ýn görev yaptýðý Gümüþhanespor da forma giymiþ ve kulübeden oyuna girdikten sonra beþ gole imza atmýþ. Geçen sezon ortasýnda da Adýyamanspor da kiralýk forma giyen Ali Kireþ 25 maçta forma giymiþ ve bir gol atmýþ. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn takýmýn sað ve sol kanadýnda alternatif isimler eksikliði ve maliyeti düþük olduðu için kadroya katmak istediði Ali Kireþ e yönetimde onay verdi ve önceki gün yapýlan kampa katýlarak takýmla ilk antrenmanýný yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Nevþehir kampýnda ilk çalýþma öncesinde futbolculara yaptýðý konuþmada, sezon baþý çalýþmalarýnýn önemine dikkat çekti ve bu dönemde yapýlan çalýþmalarý tam yapanlarýn sezon içinde güçlü olacaðýný söyledi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Nevþehir kampý öncesinde futbolcularla yaptýðý toplantýda bu dönemde yapýlan çalýþmalarýn önemine dikkat çekti ve Bu dönemi en iyi þekilde geçirenler sezon içinde güçlü olurlar dedi. Kamptaki ilk antrenman öncesinde futbolcularla saha kenarýnda bir toplantý yapan Ýncedal, üst sýralara oynayan takýmlar arasýnda olduklarýný bunun içinde güçlü olmalarýnýn birinci öncelikleri olmasý gerektiðini belirterek Takýmlarýn sezon içindeki performansýný sezon baþýndaki bu çalýþmalar belirler. Sezon baþýnda alýnan fizik kondisyon sezon içinde aðýr þartlarda futbolcuyu ayakta tutan en önemli unsurdur. Bu nedenle hepimizin bu çalýþmalarda maksimum verimi almamýz gerekiyor. Çalýþmalara kendinizi verin ve zorlayýn. Ýlk etap çalýþmalarýnda Çorum Belediyespor un Nevþehir kampýnda yapacaðý hazýrlýk maçlarý programý netleþiyor. Ýki gündür yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Nevþehir de sürdüren Çorum Belediyespor ilk hazýrlýk maçýnda 6 Aðustos çarþamba günü Bayrampaþaspor ile yapacak. gösterdiðiniz performanstan memnunum. Bunun ikinci etaptada devam etmesi gerekiyor. Futbolda devamlýlýk çok önemli bu yüzden çalýþmalarý bir bütün olarak düþünün ve ona göre kendinizi hazýrlayýn. Bu dönemde kazanacaðýnýz fizik kondisyon ile sezon içinde güçlü olacaksýnýz. Buda sezon içinde formayý kampa þansýnýz yüksek olacaktýr. Formayý hiç bir hoca vermez, futbolcu alýr bunu unutmayýn. Bu yüzden çalýþmalarda göstereceðiniz performans sizi formayý kapma konusunda bir adým öne geçirecektir. Bu dönemde yapacaðýnýz çalýþmalar sizi, tabiki sizinlede birlikte takýmý hedefe ulaþtýracaktýr. Unutmayýnki takým olmadýktan sonra baþarýlý olmak mümkün deðil, Siz hem kendi fiziksel gücünüzü en üst seviyeye çýkardýðýnýz hemde takým olmayý baþardýðýmýz takdirde hedefe ulaþacaðýmýza inanýyorum dedi. Hazýrlýk maçlarý netleþiyor Belediyespor 6 Aðustos ta Bayrampaþaspor, 10 Aðustos ta Tokatspor ve 12 Aðustos ta ise Bugsaþspor ile karþýlaþacak. 8 Aðustos içinde arayýþlar sürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn 10 Aðustos ta oynayacaðý takým ise Tokatspor. Daha önce anlaþma saðlanan kamptaki son hazýrlýk maçý ise 12 Aðustos salý günü Bugsaþspor ile yapýlacak. Çorum Belediyespor kampta 8 Aðustos cuma günü hazýrlýk maçý yapacak takým arayýþlarý ve görüþmeleri ise devam ediyor. CUMA 1 AÐUSTOS 2014 Kampta tempo yükseliyor Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Nevþehir Dedeman Otel de yaptýðý kampla sürdüren Çorum Belediyespor dünü çift antrenmanla geçirdi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde Nevþehir Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü tesislerinde sabah yapýlan ilk antrenmanda aþil tendonlarýnda aðrýlarý bulunan Oðuzhan Yalçýn, Murathan ve kaleci Osman takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Dayanýklýlýðý artýrmaya yönelik tempolu koþularla tamamlanan günün ilk çalýþmasýnýn ardýndan kýrmýzý siyahlý takým Dedeman Otel de dinlenmeye çekildi. Günün ikinci çalýþmasýný yine ayný sahada saat de yapan kýrmýzý siyahlý takýmda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal topla teknik ve taktik geliþtirmeye yönelik bir program uyguladý. Çalýþmanýn son bölümünde taktik antrenman yaptýran Ýncedal, futbolcularaçabuk düþünmeleri ve çabuk oynamalarý konularýnda uyarýlarda bulundu. Kýrmýzý Siyahlý takým yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný bugün sabah ve akþam yapacaklarý çift çalýþma ile sürdürecekler. Ulukavak YENÝ sezon startýný verdi Ulukavakspor Baþkaný Ýlhen Kýlýç ve Antrenör Yusuf Aydemir ilk antrenman öncesinde bir arada Çorum un BAL daki temsilcisi Ulukavakspor yeni sezona yeni yönetim ve tamamen yenilenmiþ bir kadro ile dün start verdi. Ulukavakspor Yönetimi Ýlhan Kýlýç baþkanlýðýnda oluþtu ve dün takýmla ilk antrenmanda birlikte oldular. Baþkan Kýlýç, tüm Çorum un takýmý olduklarýný belirterek destek istedi. Antrenör Yusuf Aydemir de genç tecrübesiz bir kadro ile ligde mücadele edeceklerini bu yýl kazanacaklarý tecrübe ile yeni sezonda hedefli bir takým olacaklarýný belirtti. Yeni sezonda Çorum u Bölgesel Amatör Lig de temsil edecek olan Ulukavakspor da yönetim belirlendi ve takým ilk antrenmanýný yaptý. Ýlhan Kýlýç baþkanlýðýnda oluþturulan yönetim kurulunda Baþkan Yardýmcýlarý Volkan Sakallý, Mehmet Þimþek, Basýn Sözcüsü Hüseyin Saka, Genel Kaptan Faruk Durukan, Sayman Mustafa Küyükoðlu, Mali Ýþler Yusuf Çatal, Hukuk Ýþleri Derya Öztekin, Muhasebe ve Sekreter Mustafa Önder ile Yönetim Kurulu üyesi Hanefi Özdemir ve Necati Çatal. Dün yapýlan ilk antrenman öncesinde bir açýklama yapan Baþkan Ýlhan Kýlýç, geçen sezon görev yapan yönetim kuruluna kulübe verdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Kýlýç, yeni bir yönetimle bu iþte ilk kez görev alacaklarýný belirterek Ðeçen yýlki kadroyu bozmadan Yusuf Aydemir hocamýzýn raporu doðrultusunda transferler yapacaðýz. Önümüzdeki hafta içinde Çorum içinden yapacaðýmýz seçmelerle kadromuza yeni isimler kazandýrmak istiyoruz. Yeni sezon öncesinde gerekli transferleri yapacaðýz ve kamp yaparak takýmý fiziksel olarak en iyi duruma getirmek istiyoruz. Hedefimiz bu sezon ligde kalmak elde edeceðimiz tecrübe ile önümüzdeki sezon hedefli bir takým kurmayý amaçlýyoruz. Ulukavakspor sadece Ulukavak mahallesinin deðil tüm Çorum un takýmýdýr. Ulukavak ýn baþarýsý tüm Çorum un baþarýsý olacaktýr. Maçlarýmýzý 1 nolu sentetik çim sahada oynayacaðýz. Tüm Çorumlularý BAL da Çorum u temsil edecek olan Ulukavakspor a destek vermeye davet ediyoruz. Bu yükün altýndan sadece yönetim olarak bizlerin kalkmasý mümkün deðil. Çorumlulardan destek bekliyoruz dedi. Ulukavakspor da bu sezonda antrenör olarak görev yapacak olan Yusuf Aydemir ilk antrenman öncesinde yaptýðý açýklamada, genç ve tecrübesiz bir kadro ile ligde mücadele edeceklerini, ancak mücadeleleri ile bu açýklarýný kapacaklarýný belirterek Bu yýl kazanacaðýmýz tecrübe ile önümüzdeki sezon daha güçlü bir takýmla ligde mücadele etmek istiyoruz dedi. Aydemir, yeni sezon hazýrlýklarýnýn hafta içi hergün yapacaklarý antrenmanlarla sürdüreceklerini söyledi. Daha sonra yapýlan dua ve yönetim tarafýndan futbolculara yapýlan tatlý ikramýnýn ardýndan Ulukavakspor daha çok geçen sezon U 19 takýmýnda forma giyen gençlerin oluþturduðu bir kadro ile sezonun ilk antrenmanýný yaptý. Anadolu Üsküdar, Nurettin i býrakmadý Geçtiðimiz sezon Anadolu Üsküdarspor da forma giyen Çorumlu futbolcu Nurettin Çaðlar ý kulübü býrakmadý. Bir çok kulüpten teklif gelmesine raðmen kulüp baþkaný Nurettin Çaðlar ý bu sezonda oynadýktan sonra önümüzdeki sezon býrakacaðýný belirterek transferine izin vermedi. Kýrýkhanspor da profesyonel olduktan sonra, geçtiðimiz sezon baþýnda Anadolu Üsküdar a transfer olan Nurettin devre arasýnda kiralýk olarak Elazýð Belediyespor a verilmiþti. Yeni sezon için bir çok kulüpten teklif alan genç futbolcu baþkaný izin vermeyince kulübünde kaldý. Nurettin Anadolu Üsküdar takýmý ile birlikte Ankara da Fenerbahçe tesislerinde yeni sezona hazýrlanýyor. Ulukavakspor un yapýlan sezonun ilk antrenmanýna katýlan yeni yönetim kurulu üyeleri ile futbolcularýn bazýlarý toplu halde

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, Devr- i Alem Belgesel Programı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU

2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU 2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN 12. TÜRKİYE NİN AYDINLATMA VE ELEKTRİK FUARLARI LED, Aydınlatma, Elektrik ve Elektronik Yan Sanayi alanlarında dünyanın nadir fuar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU 2017 smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN ISAF MARKASI 21. 21.si düzenlenen ISAF; Güvenlik, Bilişim Güvenliği, Akıllı Bina, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yangın,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı