Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler"

Transkript

1 2. DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu haleleri sözle me kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlü ümüzün ihtiyaç duydu u Mal ve Hizmetleri temin etmek say l kanunun 60. maddesine istinaden di er harcama birimlerine ait olan ve üst yönetici taraf ndan onay verilen; mal ve hizmet al mlar na ili kin piyasa ara t rmas n yapmak. Di er harcama birimlerinin ihtiyaç duyduklar Mal ve Hizmetler ile Yap m i lerine ili kin olan ve Müdürlü ümüze gönderilen ihale dosyalar n n ilan a amas ndan sözle melerin ba tlanmas a amas na kadar ihale i ve i lemlerini yapmak. Belediyemize ait hizmet binalar n n 5188 say l Özel Güvenlik kanununa göre Özel Güvenlik irketlerinden hizmet sat n almak suretiyle güvenlik hizmetini sa lamak ve hak edi lerini yapmak. Tüm hizmet birimlerine ait binalar ile bürolar n genel temizlik hizmetlerini yapmak veya ihale ile yapt rmak kontrollük hizmetlerini ve hak edi lerini yapmak. Hizmet binalar na ait s nma so utma sistemlerine ait küçük çapl elektrik tesisat onar mlar, telefon sistemi, telefon santralleri büro makineleri ve cihazlar vb. bak m onar mlar n yapmak - yapt rmak ve hak edi lerini düzenlemek. Hizmet birimlerimize ait kapal alanlarda vektörlerle mücadele ve ilaçlama hizmetlerini sa lamak. Birimlerimize ait ortak ve benzer nitelikte olan, hizmetleri yapmak ve yapt rmak. Belediyemizce düzenlenen kültürel etkinlikler ile çe itli aktivitelerde ta ma ve organizasyonlarda personel deste ini vermek. Tüm birimlerimizin ihtiyaç duydu u k rtasiye malzemesi, Fotokopi tonerleri yaz c kartu lar, temizlik malzemeleri vb. di er tüketim malzemelerini ta n r mal ambar nda stoklamak ve hizmetlerine sunmak. Ortak kullan lan ana hizmet binalar na ait, elektrik, su, telefon santrallerine ba l telefon ücretlerinin takibi, tetkiki ile hak edi lerini düzenlemek. Ba kanl k Makam nca verilecek di er görevleri yapmak. Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler 5393 Say l Belediye Kanunu 5018 Say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 4734 Say l Kamu hale Kanunu 4735 Say l Kamu hale Sözle meleri Kanunu 4734 Say l Kamu hale Kanununun lgili Yönetmelikler Di er lgili Kanun ve Yönetmelikler 1

2 EVRAK KAYIT ve AR V B R M Müdürlü ümüzün evrak kay t i lemleri, dosyalama ve ar ivleme hizmetlerini yürütmektedir. Tablo 1 S ra No Evrak Türü Adet 1 Gelen Evrak Say s Giden Evrak Say s Resen Ç kan Evrak Say s 883 Toplam kay tlara intikal eden evrak say s Gelen Evrak Say s Giden Evrak Say s Resen Ç kan Evrak Say s 2

3 2008 YILI Ç NDE 4734 SAYILI YASANIN 22 NC MADDES DO RUDAN TEM N VE KANUNUN 3/E MADDES NE GÖRE ST SNALAR KAPSAMINDA VE 5018 SAYILI KANUNUN 35 NC MADDES NE ST NADEN N N TEL NE GÖRE PARASAL DA ILIMLAR TABLO 2 DO RUDAN TEM N B LG LER Do rudan Temin 22/D Mal ,63 TL Do rudan Temin 22/D Hizmet ,78 TL Do rudan Temin 22/D Yap m i 1.050,00 TL stisnalar 3/E Mal ,88 TL 5018 Say l Kanunun 35.Maddesi Avans - Mal ,14 TL 5018 Say l Kanunun 35.Maddesi Avans - Hizmet ,96 TL Toplam ,39 TL ,63 Do rudan Temin 22/D Mal Do rudan Temin 22/D Hizmet , , , , ,96 Do rudan Temin 22/D Yap m i stisnalar 3/E Mal 5018 Say l Kanunun 35.Maddesi Avans - Mal 5018 Say l Kanunun 35.Maddesi Avans - Hizm et *Tablo 2 ve Grafik 2 de belirtildi i gibi 2008 mali y l içersinde 4734 say l kanunun 22 inci maddesinin ilgili bendleri ve ayn kanunun istisnalar 3 üncü maddesi ile 5018 say l yasan n 35. maddesi kapsam nda Destek Hizmetleri Müdürlü ü ve di er harcama birimleri için gerçekle tirilen al mlar n toplam ,39 TL dir. *4734 say l yasan n istisnalar 3 üncü maddesi kapsam nda yap lan al mlarda Foça Aç k Ceza Evinden yo urt, Devlet Malzeme Ofisinden k rtasiye ve temizlik malzemeleri gibi tüketim mallar ile dayan kl ta n r malllar al nm t r. 3

4 LEM GÜREN DOSYA SAYILARI Do rudan Temin 22/D Mal 136 Do rudan Temin 22/D Hizmet 47 Do rudan Temin 22/D Yap m i 1 stisnalar 3/E Mal Say l Kanunun 35. Maddesi Avans (Mal ) Say l Kanunun 35. Maddesi Avans (Hizmet ) say l kanun madde say l kanun madde 3-i say l kanun madde21-b 1 Aç k ihalelerde çe itli nedenlerle iptal edilen say l kanun madde 3-i sinde çe itli nedenlerle iptal edilen 2 TOPLAM Do rudan Temin 22/D Mal Do rudan Temin 22/D Hizmet Do rudan Temin 22/D Yap m i stisnalar 3/E Mal Say l Kanunun 35. Maddesi Avans (Mal ) 5018 Say l Kanunun 35. Maddesi Avans (Hizmet ) say l kanun madde say l kanun madde 3-i say l kanun madde21-b Aç k ihalelerde çe itli nedenlerle iptal edilen 4734 say l kanun madde 3-i sinde çe itli nedenlerle iptal edilen Tablo 3 ve Grafik 3 de 2008 y l içinde 4734 say l yasan n ilgili maddelerine göre i lem gören dosya say lar belirtilmi tir. Y l içersinde toplam 609 adet dosya i lem görmü ve sonuçlanm t r. 4

5 HALE B R M Belediyemiz harcama birimlerinden gönderilen mal al m, hizmet al m ve yap m i lerine ait ihale dosyalar ile müdülü ümüzce düzenlenen ihale dosyalar n n kontrolü, ilan islemleri, dokümanlar n sat, ihale komisyonu üyelerine doküman teslimi, ihale süreci yaz malar, teklif zarf teslim al nmas, yeterlilik belgesi onaylar, ihale kararlar n n tebli i, teminatlar n iadesi i lemleri, yaz malar, sözle meye davet, sözle me dosyas n n ilgili birimlere da t lmas, tüm birimlere doküman haz rlama konusunda teknik yard m verilmesi hizmetleri ihale birimimizce yürütülmektedir Say l kanunun 19 uncu - 21/B ve 3i maddelerine göre tüm harcama birimlerine ait olan ihaleler Mal Hizmet Yap m i Toplam ,28 TL ,71 TL ,45 TL ,44 TL Yap m i 24% Mal 9% Hizmet 67% 4734 say l kanunun 19 uncu ve 21 inci maddesinin (B) bendi ve 3i maddesine göre yap lan Mal, Hizmet, Yap m ihalelerinin parasal tutar ,44TL dir 5

6 TA INIR MAL AMBAR B R M Ta n r Mal Ambar Birimi, belediyemiz birimlerinin k rtasiye talepleri aksat lmadan düzenli bir ekilde kar lanm t r. A a da ki tablo 5 te aylara ili kin giri ve ç k bedelleri belirtilmi tir YILI G R VE ÇIKI LARI G R LER ÇIKI LAR 2007 y l ndan 2008 y l na devr eden tutar ,38 Ocak 0,00 0,00 ubat , ,06 Mart , ,41 Nisan 7.643, ,42 May s 2.264, ,37 Haziran 5.783, ,64 Temmuz 3.497, ,08 A ustos 9.580, ,10 Eylül , ,46 Ekim 6.685, ,86 Kas m 2.309, ,78 Aral k , , , , Y l Toplam Ambar Mal Giri i , Y l Toplam Ambar Mal Ç k , Y l na Devir ,17 GRAF K Ambar Mal Hareketi 6

7 Demirba Ta n r I.Düzey Detay Kalemleri 2007 y l ndan 2008 y l na devir eden tutar ,24 TL y l içersinde giren tutar ,76 TL den devir ve 2008 y l nda giri lerin Toplam Tutar ,00 TL y l içersinde ç kan tutar ,79 TL y la devir eden tutar ,21 TL. 7

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU 5. ULA IM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Belediyemiz birimlerinin günlü ve saatli araç ihtiyaçlar n n kar lanmas, hizmette kullan lan araçlar n Trafik Tescil i lerinin takip edilmesi, bu araçlar ve i makinelerinin

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012

NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012 Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok No: 285 Kat: 3 li / STANBUL Eski ehir Yolu No: 6 Armada Merkezi A Blok Kat: 11 Daire: 15 Sö ütözü / ANKARA VERG S RKÜLER NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012 KONU

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1)

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı