AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç"

Transkript

1 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç Akış Planının amacı, Ahi Evran Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin süreçleri belirlemektir. Mali İşlemlerin Süreç Akış Planı, Ahi Evran Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerini kapsar. Dayanak Madde 2- Mali işlemlerin süreç akış planı, Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12. maddesine ve Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi'nin "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Süreci ve Usulü" başlıklı 6. Maddesi dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Süreç Akış Planında geçen; İdare: Ahi Evran Üniversitesini, Üst Yönetici: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü, Harcama Birimi; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü, Ön Malî Kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Mali İşlemlerin Süreci Süreç Kontrolü Madde 4- Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendi kadrosuna en yakın yöneticiler arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. Kamu İhale Kanununa Tabi Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları (22/d kapsamında yapılan alımlar hariç) Madde 5- Harcama birimlerinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na tâbi (22/d kapsamında yapılan alımlar hariç) harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının hazırlanma süreci aşağıda belirtildiği şekilde oluşacaktır. 1-İhtiyaç sahibi birim tarafından, yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik (yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili) teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen diğer unsurlara ilişkin dokümanlar hazırlanır. 2-Harcama birimince bu ihtiyacın yaklaşık maliyetinin tespiti için personel görevlendirilir ve ilgili personel tarafından yaklaşık maliyet tespiti yapılır. Bunun sonucuna göre bütçe ödenekleri dikkate alınarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirtilen onay belgesi hazırlanır ve ilan yapılacaksa süreleri ile ihale tarihi tespit edilir. Onay belgesinde ihale usulü, ilan yapılacaksa

2 ilanın şekli, bütçe tertibi ve diğer bilgiler belirtilir ve onay belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. 3-Kamu İhale Kurumuna ihale kaydı yapılır ve ihale kayıt formu alınır. 4-Harcama birimince isteklilere satılmak üzere işe ilişkin ihale doküman dosyası ve işe ait tüm bilgi ve belgeleri kapsayan işlem dosyası hazırlanır Sayılı Kanunun 19, 20 ve 21. maddelerine göre yapılacak ihalelerde 4734 Sayılı Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonu yedek üyeleri ile birlikte oluşturulur. Oluşturulan ihale komisyonu üyelerine ilan veya daveti izleyen üç gün içerisinde gerekli incelemeleri yapmalarını sağlamak için ihale işlem dosyasının birer örneği yazı ekinde gönderilir Sayılı Kanunun 22. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri gereğince tek kaynaktan yapılan alımlarda Kamu İhale Mevzuatında belirtilen standart form, formda yer alan dipnotlar da dikkate alınarak, mevzuatta belirtilen koşullara uygun şekilde düzenlenerek kanıtlayıcı belgelerle birlikte harcama yetkilisinin onayına sunulur. İhale Komisyonunca ihale tarihinde yasal prosedüre göre ihale gerçekleştirilir ve ihale komisyon kararı eki yasaklı teyit belgesi ile birlikte harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisi tarafından ihale komisyon kararı yasal süresi içinde onaylandıktan sonra 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince tebligat süreleri başlatılır. Yasal süreler sonunda ihale uhdesinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilme sürecine (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri gereğince tek kaynaktan yapılan alımlarda standart formun harcama yetkilisince imzalanması ve sözleşme yapılması gereken hallerde sözleşmenin tasarısının düzenlendiği aşamaya) gelindiğinde; A) Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesine göre belirlenen limitleri aşan alımlarda; a) Komisyon kurulan, karar alınan ve sözleşme düzenlenen hallerde Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesinin 11. maddesinde sayılan belgeler eklenerek kronolojik sıraya göre fihristi olarak tanzim edilir ve harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimine bir asıl ve bir de suret olmak üzere iki dosya (asıl dosya ile suret dosyadaki fotokopi olan evraklar aslı gibidir yapılarak) gönderilir. b) Komisyon kurulmayan ve karar alınmayan ancak sözleşme düzenlenen hallerde taahhüt ve sözleşme tasarıları ile bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası harcama birimince kronolojik sıraya göre fihristili olarak tanzim edilir ve harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimine bir asıl ve bir de suret olmak üzere iki dosya (asıl dosya ile suret dosyadaki fotokopi olan evraklar aslı gibidir yapılarak) gönderilir. c) Komisyon kurulmayan, karar alınmayan ve sözleşme düzenlenmeyen hallerde alıma ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası harcama birimince kronolojik sıraya göre fihristi olarak tanzim edilir ve harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimine bir asıl ve bir de suret olmak üzere iki dosya (asıl dosya ile suret dosyadaki fotokopi olan evraklar aslı gibidir yapılarak) gönderilir. B) Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesine göre belirlenen limitlere eşit veya altında olan alımlarda; a) Komisyon kurulan, karar alınan ve sözleşme düzenlenen hallerde istekli sözleşmeye davet edilir, sözleşme imzalanmadan önce ihale karar ve sözleşme damga vergisi bedellerinin, varsa 4734 Sayılı Kanunun 53. maddesinin (j) bendi gereğince yatırılması gereken kurum payı ile kesin teminatın yatırılması istenir. Bu bedeller yatırıldıktan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihale uhdesinde kalan isteklinin bu aşamada vermesi gereken diğer belge ve bilgiler de alındıktan sonra sözleşme taraflarca imzalanır, iş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgeler de işlem dosyasına eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi tarafından "KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhi düşülerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisi tarafından da imzalanır (Tüm ödeme emri belgelerine gerçekleştirme görevlileri tarafından "KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhi düşülecektir) ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine ödenmek üzere gönderilir.

3 b) Komisyon kurulmayan ve karar alınmayan ancak sözleşme düzenlenen hallerde sözleşme damga vergisi bedelinin, teminat alınması öngörülen durumlarda kesin teminatın yatırılması istenir. Bu bedeller yatırıldıktan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihale uhdesinde kalan isteklinin bu aşamada vermesi gereken diğer belge ve bilgiler de alındıktan sonra sözleşme taraflarca imzalanır, iş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgeler de işlem dosyasına eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi tarafından "KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhi düşülerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisi tarafından da imzalanır ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine ödenmek üzere gönderilir. c) Komisyon kurulmayan, karar alınmayan ve sözleşme düzenlenmeyen hallerde iş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgeler de işlem dosyasına eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi tarafından "KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhi düşülerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisi tarafından da imzalanır ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine ödenmek üzere gönderilir. 5- Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesine göre belirlenen limitlerin üstünde olan ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Birimine gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları en geç 10 iş günü içerisinde kontrol edilir ve düzenlenen görüş yazısı işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine gönderilir. 6- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Birimince kontrol edilerek uygun görüş yazısı ile harcama yetkilisine gönderilen taahhüt evraklarına ilişkin işlemler 4. maddesinde belirtildiği gibi yürütülür. 7- Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesine göre belirlenen limitlerin üzerinde olan Ödeme Emri Belgeleri ön mali kontrol işlemine tabi tutulmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Birimine, limite eşit veya altında olanlar ise doğrudan Muhasebe Birimine gönderilecektir. 8- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimince incelenen ödeme emri belgeleri uygun bulunduğu takdirde ödenmek üzere muhasebe birimine, uygun bulunmadığı takdirde görüş yazısı ekinde harcama yetkilisine gönderilir. 9- Harcama birimlerince yukarıda belirtilen süreçte yapılacak her bir işlem, önceki işlemlerin kontrolünü içermelidir. Kamu İhale Kanunu'nun 22/d bendi kapsamında yapılan alımlar Madde Sayılı Kanun'un 22/d kapsamında yapılacak alımlarda süreç aşağıda belirtildiği şekilde işleyecektir. 1- İhtiyaç sahibi birim tarafından ihtiyaca yönelik talep yazısı hazırlanır. Gerekiyorsa yazının ekinde teknik şartnameler ve maliyeti etkileyecek unsurların dokümanları da verilir sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince Harcama Talimatı düzenlenir. Harcama yetkilisi tarafından doğrudan alım işini yapmak üzere yetkilendirilen ilgili personel tarafından alınacak Mal ve Hizmetin fiyatına göre tespiti yapılır ve bunun sonucuna göre bütçe ödenekleri dikkate alınarak onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde alım usulü, bütçe tertibi, bütçe ödeneği ve diğer bilgiler belirtilir ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisi tarafından imzalanır. 3- Doğrudan alım işini yapmakla yetkilendirilen personel alımla ilgili piyasa fiyat araştırmasını yapar ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki piyasa fiyat araştırma sonuç tutanağını hazırlar.(doğrudan Temin alımlarında Yaklaşık Maliyet hesaplamak zorunlu olmayıp, Piyasa Fiyat Araştırması Yapmak zorunludur.) 4- Piyasa araştırması neticesinde alım işi gerçekleştirilir ve işin gerçekleştiğine dair belgelerle birlikte tanzim edilen ödeme emri belgesi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilir. 5- Harcama birimlerince yukarıda belirtilen süreçte yapılacak her bir işlem, önceki işlemlerin kontrolünü içermelidir.

4 Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Madde 7- Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi olmayan (bilimsel projelerden yapılacak alımlar dâhil) harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının hazırlanma süreci aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. 1-İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde gerekiyorsa ihtiyaca yönelik teknik şartnameler ile maliyeti etkileyen diğer unsurların dokümanları hazırlanarak harcama birimine gönderilir. 2-Harcama birimince ilgili personel tarafından yaklaşık maliyet tespiti yapılır. Bunun sonucuna göre bütçe ödenekleri dikkate alınarak onay belgesi hazırlanır ve ilan yapılacaksa ilan süreleri ile ihale tarihi tespit edilir. Onay belgesinde alım usulü (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun istisna maddesi ve var ise ilgili kararnamenin alım usulü), ilan yapılacaksa ilanın şekli, bütçe tertibi ve diğer bilgiler belirtilir ve onay belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. 3-Harcama birimince ihale yapılacaksa ihaleye ilişkin şartları kapsayan ihale dokümanının da yer aldığı ihaleye ait tüm bilgi ve belgeleri kapsayan ihale işlem dosyası hazırlanır. İhale için oluşturulan ihale komisyonu üyelerine ilan veya daveti izleyen üç gün içerisinde gerekli incelemeleri yapmalarını sağlamak için ihale işlem dosyasının birer örneği yazı ekinde gönderilir. Harcama birimlerince 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (e) bendi gereğince yapılacak alımlar 24/04/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 4-İhale ile yapılan alımlarda ihale komisyonu yasal prosedüre göre ihaleyi gerçekleştirir ve ihale komisyon kararı harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisinin ihale kararını onaylamasını müteakip yasal prosedür sonunda ihale uhdesinde kalan istekli ile sözleşmeye davet aşamasına gelindiğinde; A) Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi'ne göre belirlenen limitleri aşan alımlarda; a) Komisyon kurulan, karar alınan ve sözleşme (protokol) düzenlenmesi öngörülen hallerde sözleşme tasarısı ile bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası harcama birimince kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilir ve harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimine bir asıl ve bir de suret olmak üzere iki dosya (asıl dosya ile suret dosyadaki fotokopi olan evraklar asıl gibidir yapılarak) gönderilir. b) Komisyon kurulmayan ve karar alınmayan ancak sözleşme (protokol) düzenlenen hallerde taahhüt ve sözleşme tasarıları ile bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası harcama birimince kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilir ve harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimine bir asıl ve bir de suret olmak üzere iki dosya (asıl dosya ile suret dosyadaki fotokopi olan evraklar aslı gibidir yapılarak) gönderilir. c) Komisyon kurulmayan, karar alınmayan ve sözleşme (protokol) düzenlenmeyen hallerde alıma ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası harcama birimince kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilir ve harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimine bir asıl ve bir de suret dosya olmak üzere iki dosya (asıl dosya ile suret dosyadaki fotokopi olan evraklar aslı gibidir yapılarak) gönderilir. B) Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi'ne göre belirlenen limitlere eşit veya altında olan alımlarda; a) Komisyon kurulan, karar alınan ve sözleşme (protokol) düzenlenen hallerde istekli sözleşmeye davet edilir, sözleşme imzalanmadan önce (muafiyet yoksa) karar ve sözleşme damga vergisi bedellerinin ve kesin teminat alınması gereken hallerde kesin teminatın yatırılması istenir. Bu bedeller yatırıldıktan ve ilgili mevzuat gereğince ihale uhdesinde kalan isteklinin bu aşamada vermesi gereken diğer belge ve bilgilerde alındıktan sonra sözleşme taraflarca imzalanır. İş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgelerde işlem dosyasına eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi tarafından "KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhi düşülerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisi tarafından da imzalanır ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine ödenmek üzere gönderilir.

5 b) Komisyon kurulmayan ve karar alınmayan ancak sözleşme (protokol) düzenlenen hallerde sözleşme imzalanmadan önce muafiyet yoksa karar ve sözleşme damga vergisi bedellerinin ve kesin teminat alınması hallerinde kesin teminatın yatırılması istenir. Bu bedeller yatırıldıktan ve ilgili mevzuat gereğince ihale uhdesinde kalan isteklinin bu aşamada vermesi gereken diğer belge ve bilgilerde alındıktan sonra sözleşme taraflar tarafından imzalanır. İş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgelerde işlem dosyasına eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi tarafından "KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhi düşülerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisi tarafından da imza edilir ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine ödenmek üzere gönderilir. c) Komisyon kurulmayan, karar alınmayan ve sözleşme (protokol) düzenlenmeyen hallerde iş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgeler de işlem dosyasına eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi tarafından "KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhi düşülerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisi tarafından da imza edilir ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine ödenmek üzere gönderilir. 5- Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesine göre belirlenen limitlerin üstünde olan ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Birimine gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme (protokol) tasarıları en geç 10 iş günü içerisinde kontrol edilir ve düzenlenen görüş yazısı işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine gönderilir. 6- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Birimince kontrol edilerek uygun görüş yazısı ile harcama yetkilisine gönderilen taahhüt evraklarına ilişkin işlemler 5. maddenin 4. fıkrasının (B) bendi hükümlerine göre yürütülür. 7- Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesine göre belirlenen limitlerin üzerinde olan ödeme emri belgeleri ön mali kontrol işlemine tabi tutulmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Birimine, parasal limite eşit veya altında olanlar ise doğrudan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Muhasebe Birimine gönderilir. 8- Harcama birimlerince yukarıda belirtilen süreçte yapılacak her bir işlem, önceki işlemlerin kontrolünü içermelidir. Ön ödeme işlemlerinin süreci Madde 8- Harcama birimlerinin, harcamayı gerektirecek ön ödeme işlemlerinin hazırlanma süreci aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. A- Avans İşlemleri 1- Kendisine ödenek tahsis edilen yada ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen harcama yetkilileri kendilerine bağlı her bir birim için birer mutemet görevlendirebilir. 2- Harcama birimlerinin Maliye Bakanlığınca her yıl parasal sınır ve oranlara ilişkin tebliğ ile belirlenen avans sınır tutarlarına kadar mal, hizmet ve yapım işlerini harcama yetkilisi mutemedi avansı ile gerçekleştirecekleri hallerde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirtilen harcama talimatı ve onay belgesi hazırlanır. Avans ve Kredilerde Harcama Talimatı eklenir. Harcama talimatı gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imza edilir. Harcama talimatında avansın hangi iş için verileceği, bütçe tertibi, bütçe ödeneği, kime verileceği ve diğer bilgiler yer alır. 3- Harcama talimatı gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisinin imzaladığı muhasebe işlem fişine bağlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilir. 4- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimi tarafından harcama yetkilisi mutemedine avans verilir. 5- Harcama yetkilileri, harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avanslarda; a) Belirlenen sınırlar dahilin de olmak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans verilmesine, b) Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü durumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde başlanılmasına,

6 c) Avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansın tamamının veya kullanılmayan kısmının, bekletilmeden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının banka hesaplarına yatırılmasına özen gösterecekler, İdareye ait paranın gereksiz yere mutemetler üzerinde kalmasına izin vermeyeceklerdir. 6- Harcama yetkilisi mutemedi alım işini gerçekleştirdikten sonra harcama birimi alımın gerçekleştiğine dair yasal belgelerle birlikte ödeme emri belgesini düzenler. Ödeme emri belgesi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilir. Avanstan arta kalan tutar harcama yetkilisi mutemetleri tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimi banka hesabına yatırılır. Buna ilişkin ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince imzalanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Muhasebe Birimine teslim edilir. Harcama yetkilisi mutemetleri avans mahsup işlemlerini en fazla bir ay içerisinde ve her halde yılsonuna kadar (bir aylık süre tamamlanmamış olsa bile) sonuçlandırmak zorundadırlar. Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde avanstan arta kalan tutarı iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. Zamanında kapatılmayan avanslarda 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 7- Harcama birimlerince yukarıda belirtilen süreçte yapılan her işlem önceki işlemlerin kontrolünü içerecektir. B- Kredi İşlemleri Harcama birimleri 5018 sayılı kanuna göre kredi açabilmeleri için, ön ödeme yapılmasının ilgili kanunda öngörülmüş olması yapım işi mal veya malzemeye ivedi ihtiyaç duyulması, zorunlu bir gider olması ve gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması için yeterli sürenin bulunmaması gerekir. Kanunun öngördüğü şartlar oluşmadan kredi açılması ve bu suretle kamu idarelerine ait nakdin, idarenin tasarrufu dışındaki hesaplarda tutulması 5018 sayılı kanuna aykırıdır. Bu nedenle, harcama yetkilileri kredi izin taleplerinde ön ödeme yapılmasını öngören ilgili kanun ve madde numarası ile ivedilik veya zorunluluk gerekçelerini mutlaka belirteceklerdir. 1- Harcama biriminin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir. 2- Harcama birimlerince kredi açtırılması hallerinde harcama talimatı onay belgesi ve kredi talepnamesi hazırlanır. Harcama talimatı gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. 3- Harcama birimi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzaladığı muhasebe işlem fişi ekine harcama talimatını ve kredi talepnamesini ekleyerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderir. 4- Muhasebe birimi kredi talepnamesinde belirtilen kamu kuruluşunun hesabına doğrudan ödeme yapar. Kredi, mutemede nakden verilmez veya şahsi hesabına aktarılmaz. 5- Harcama birimi kredinin mahsubu için, işin gerçekleştiğine dair yasal belgelerle birlikte ödeme emri belgesi düzenler. Ödeme emri belgesi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilir. Krediden arta kalan tutar kredinin açıldığı kurum-kuruluş veya harcama yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe biriminin hesabına iade edilir. Harcama yetkilisi mutemetleri kredi mahsup işlemlerini en fazla üç ay içerisinde ve her halde yılsonuna kadar (üç aylık süre tamamlanmamış olsa bile) sonuçlandırmak zorundadırlar. Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödemeden arta kalan tutarı iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. 6- Harcama birimlerince yukarıda belirtilen süreçte yapılan her bir işlem önceki işlemlerin kontrolünü içerecektir.

7 Diğer işlemlerin süreci Madde 9- Harcama birimlerinin, harcamayı gerektirecek diğer işlemlerinin hazırlanma süreci aşağıda belirtildiği şekilde işleyecektir. 1- Harcama biriminde görevlendirilen personelce, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken belgeler hazırlanır. 2- Muhasebe işlem fişi düzenlenmesi gereken hallerde bu belge düzenlenir ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisi tarafından imzalanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilir. 3- Ödeme emri düzenlenmesi gereken hallerde bu belge düzenlenir ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisi tarafından imzalanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilir. Harcama birimlerince yapılacak işlemler Madde 10- Harcama birimlerince Mali İşlemlerin Akış Planında yer alan işlemleri gerçekleştirecek olan personel veya personellerin belirlenmesi ve buna göre görev dağılımlarının yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Tereddütlerin giderilmesi Madde 11- Mali işlemlerin Süreç Akış Planının uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Üst Yönetici adına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yetkilidir. Bu Mali İşlemlerin Süreç Akış Planında belirtilen hususlarda ilgili olarak yasal mevzuatta meydana gelecek değişikliklerde yeni düzenlemeye göre işlem yapılır. Mali işlemlerin Süreç Akış Planı en az yılda bir kez değerlendirmeye tabi tutulur. İhtiyaç duyulduğunda değişiklikler yapılabilir. Yürürlük Madde 12- Mali İşlemlerin Süreç Akış Planı, Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13- Mali İşlemlerin Süreç Akış Planında belirtilen hususları Üst Yönetici yürütür.

8 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL GİDERLERİ (Maaş) AKIŞ SÜRECİ HARCAMA BİRİMİ - İlgili personel tarafından, yabancı dil puanı, aile yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri KBS ye girildikten sonra personel tarafından yetkili olunmayan bilgilerin girilebilmesi için de; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine ilgili aya ait maaş güncelleme bilgilerinin yer aldığı dosya ayın beşinci gününe kadar bizzat getirilerek, personelin derece, kademe, kıdem, terfi gibi özlük haklarında değişiklik meydana getirecek her türlü bilgi ve belgenin (Atama ve Görevlendirme), Kesintilere ilişkin bilgiler; icra, sendika, emekli borçlanması, kira, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152. maddesine göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri güncellenir. Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da Say2000i sisteminden çıkışı yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır. Say2000i sisteminde Harcama Birim Maaşları birimler bazında onaylanır. Onaylanan ve dökümü hazır hale getirilen maaş bordro ve eklerine Harcama birimleri KBS üzerinden ulaşabilirler. İlgili personeller tarafından çıktıkları alınan maaş bordro ve eklerinin gerekli kontrolleri yapılır. Hayır Kontrol Sonucunda KBS den alınan bordro ve ekleri ile o aya ilişkin güncellemeler doğru mu? Evet Ödeme Emri Belgesi KBS den düzenlenir sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince Harcama Talimatı ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 9. ve 10. maddelerinde sayılan gerekli belgelerin aslı veya onaylı örnekleri eklenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda Ödeme Emri Belgesine Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle birlikte Harcama Yetkilisine gönderilir. Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler her ayın en geç 7 sine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA gönderilen ödeme evrakı Ön Mali kontrole tabi değil ise Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşleri Akış sürecine göre yapılır.

9 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL GİDERLERİ (Ek Ders) AKIŞ SÜRECİ HARCAMA BİRİMİ Her öğretim döneminin ilk ayında akademik takvime uygun olarak aylık karşılığı okutulacak dersin adı ve haftalık ders saati ile ek branş derslerinin adını ve haftalık ders saatini gösteren onay ilgili akademik birim tarafından hazırlanır. (Programda değişiklik halinde onay yeniden alınır.) Belirlenen dersi verecek öğretim elemanı birimde yoksa 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca diğer birimlerden görevlendirme istenir. Diğer birimler tarafından uygun görülen görevlendirmeler, öğretim elemanının kendi biriminde verdiği dersler ve varsa başka birimlerde verdiği dersler detaylı olarak listelenir ve ilgili birime gönderilir. Ders yükü dağılımı harcama birimi yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. İlgili aya ait fiilen yapılan derslerden zorunlu ders yükü düşülüp geriye kalan ders yüklerinden ek ders ücret çizelgesi (MYHBY Örnek 15/A) hazırlanır. Hazırlanan çizelge YÖK tarafından belirlenen Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslara ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu yönünden kontrol edilir. Bu çizelgeler doğrultusunda KBS üzerinden Ek Ders uygulaması bölümünden ilgili aya ait ders saatleri girilerek bordro ve eklerinin güncellemeleri yapılarak çıktıları alınır. Ödeme Emri Belgesi sistem üzerinden düzenlenir ve yine Ek Ders Uygulama sistemi üzerinden say2000i ye yollanır. Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle birlikte harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler her ayın 5 ine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA gönderilen ödeme evrakı Ön Mali kontrole tabi değil ise Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşleri Akış sürecine göre yapılır.

10 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YOLLUK ÖDEMELERİ AKIŞ SÜRECİ HARCAMA BİRİMİ Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında : İlgilinin dilekçesi 5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince Harcama Talimatı Atamalarda onayı, diğer hallerde görevlendirme oluru İşe başlama yazısı ve aile bildirim formu Personel nakil bildirimi Yurtiçi/Yurtdışı sürekli görev yolluğu bildirimi Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli İlgilinin ikametgahının değişip değişmediğini gösteren belge (Adrese Dayalı İkametgah) Ödeme emrine bağlanır. Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında : İlgilinin dilekçesi 5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince Harcama Talimatı Görevlendirme yazısı (Gerekli hallerde; Rektörlük oluru ve Y.K.K) Yurtiçi/Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. Geçici görevlendirme yapılacak personelin Geçici Görev Yolluğu alabilmesi için görevlendirmenin ikametgahının yada kadrosunun bulunduğu yerde olmadığına dair ilgili k l d l k b l l k Ödeme Emri Belgesi Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden düzenlenir. Eki belgeler ile birlikte gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme Görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda Ödeme Emri Belgesi Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA gönderilen ödeme evrakı Ön Mali kontrole tabi değil ise Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşleri Akış sürecine göre yapılır.

11 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ AKIŞ SÜRECİ HARCAMA BİRİMİ Harcama Yetkilisi tarafından Ön Ödeme işlemlerini yürütmek üzere ilgili mevzuata uygun olarak mutemet görevlendirilir. Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen parasal sınırlar ve oranlara ilişkin tebliğde belirlenen tutara kadar olan Mal ve Hizmet Alımların ile Yapım İşlerine ilişkin giderler için Avans, bu tutarın üstünde yapılacak giderler için kredi verilir. Buna göre yapılacak Ön Ödemenin avansı mı kredi mi? Açılacak kredinin ilgili mevzuat da öngörülen şartlara sahip olmasına dikkat edilmelidir. Ön ödeme şekli kredi ise kredi açılacak kurumun 4734 sayılı Kanunda ve ilgili tebliğlerde sayılan kurumlar içerisinde yer aldığı belirlenmelidir. Ön ödemenin şekli kredi ve ön mali kontrol olurunda belirtilen limitin üzerinde ise Kredi Talep Formu hazırlanarak kredi izin talebinde bulunulur. Harcama çeşidine göre harcama talimatı veya ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi düzenlenir. Harcama talimatı veya onay belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Kredilerde harcama yetkilisinin oluru ile gidere ait liste düzenlenir. Harcama talimatı veya onay belgesi, kredilerde olur ve liste, gereken hallerde kredi izin yazısı (kredi talepnamesi) muhasebe işlem fişine bağlanır ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimine gönderilir Muhasebe birimince; avanslarda mutemet adına, kredilerde ise ilgili kurum hesabına ödeme yapılarak avans veya kredi açılır. Alımla ilgili Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri gereğince aranması gereken belgeler Muhasebe İşlem Fişine bağlanır ve gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilip Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi mutemedi alım işini gerçekleştirdikten sonra avanslarda en geç bir ay, kredilerde ise üç ay içinde mahsup işlemlerini tamamlamak zorundadır. Mutemet işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir ve üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve sürensince mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır.

12 Harcama yetkilisi tarafından imzalanan Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA gönderilen ödeme evrakı Ön Mali kontrole tabi değil ise Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşleri Akış sürecine göre yapılır.

13 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK ALIM İŞLERİ AKIŞ SÜRECİ HARCAMA BİRİMİ İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik (yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili) teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen diğer unsurlara ilişkin dokümanlar hazırlanır ve satın alma birimine gönderilir. Harcama Yetkilisi tarafından doğrudan temin usulü ile alımı gerçekleştirecek görevli ya da görevliler tespit edilir. Görevli personel tarafından harcama talimatı alınarak, onay belgesi düzenlenir. Onay belgesinde yer alan; işin nev i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımında uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları v.b. bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisince de imzalanır. Görevli personel tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak Piyasa Araştırma Tutanağı (MHBY Ek 2) düzenlenir. Alımı yapılan işin Muayene ve Kabul Komisyonunu Tutanağı kontrolü yapılarak kabul işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağına verilecek olan tarihin fatura tarihi ile aynı gün olmasına özen gösterilmeli ve ayrıca düzenlenen tutanağa ilgili defterden sayı verilir. Mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisince girişi yapılarak ilgili mevzuata göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Görevli personel tarafından, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen tüm belgelerle birlikte KBS den ödeme emri belgesi düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA gönderilen ödeme evrakı Ön Mali kontrole tabi değil ise Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşleri Akış sürecine göre yapılır.

14 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DİĞER ÖDEME İŞLERİ AKIŞ SÜRECİ HARCAMA BİRİMİ Harcama birimlerinin; elektrik, su, telefon gibi giderleri ve diğer giderlerinin ödenmesinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir. Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa, kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler HYS de düzenlenen ödeme emri belgesine Harcama Talimatı ile birlikte gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA gönderilen ödeme evrakı Ön Mali kontrole tabi değil ise Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşleri Akış sürecine göre yapılır.

15 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE İŞLEMİ AKIŞ SÜREÇİ HARCAMA YETKİLİSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ilgili mevzuata göre ödeme öncesi kontrol yapılır. (5018/Madde 61) -Yetkililerin imzası, -Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, -Maddi hata bulunup bulunmadığı, -Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerinin kontrolü Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren dört iş günü içinde incelenir. Evrakta eksiklik veya hata var mı? Belgesi eksik veya hatalı olan evrak, hatanın tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişinin Say2000i sisteminden kontrolü yapılır Ödemelerin yapılmasında nakit mevcudu ve öncelik durum dikkate alınır. Evrakın Say2000i sisteminde onay işlemi yapılıp muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır ve yevmiye numarası verilir. Aylık ve ücret ödemelerinde, 6 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği nde belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan banka listeleri ilgili bankalara sistem üzerinden gönderilerek ödeme talimatları verilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA gönderilen ödeme evrakı Ön Mali kontrole tabi değil ise Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşleri Akış sürecine göre yapılır.

16 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ HARCAMA YETKİLİSİ İhtiyaç sahibi birimi tarafından, yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik (yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili) teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen diğer unsurlara ilişkin dokümanlar hazırlanır ve satın alma birimine gönderilir. Alım usulünün belirlenmesine ilişkin görevlendirilen personel tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet tespit edilir. Görevli personel tarafından Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır, ihale dokümanına oluşturacak idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı, ilan metni ve varsa diğer dokümanlar da ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır. Ödenek durum, ihale ilanının şekli ve zamanı, avans ve fiyat farkı verilip verilmeyeceği v.b. hususlar dikkate alınarak ihale onay belgesi düzenlenir. Onay belgesinde yer alan; işin nev i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak ihale usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları v.b bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisince (İhale Yetkilisi) de imzalanır. İhale usulüne göre ihale ilanı yayımlanır veya davet mektupları gönderilir. İhale yetkilisi tarafından ilgili mevzuatına uygun olarak ilan gereken ihalelerde ilanın yayınlandığı, ilan gerektirmeyen hallerde davetin yapıldığı tarihten itibaren 3 gün içinde ihale komisyonu asıl ve yedek üyelerde birlikte oluşturulur ve komisyon üyelerine (asıl-yedek) ihale işlem dosyası ile birlikte gerekli tebligatlar yapılır. İhale dokümanı idarede bedelsiz olarak görülebilir, ancak ihaleye katılmak isteyen isteklilere ihale dokümanı bedeli karşılığı satılır. İhale tarih ve saatine kadar idare görevlisi tarafından ihaleye katılacak olan isteklilere ait teklif zarfları sıra numarası verilerek alınır ve ilgili standart formlar düzenlenerek ihale komisyonuna teslim edilir. İhale dokümanında belirtilen yer ve saatte ihale gerçekleştirilir. İhale komisyonu tarafından, Kanun 36,37 ve 38. maddelerine göre teklifler açılır ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde ihalenin bırakılmasına ve ikinci en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesine ilişkin ihale komisyonunun gerekçeli kararı Kanun ve ilgili mevzuata göre düzenlenir ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Daha sonra ihale üzerinde bırakılmasına karar verilen kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Kanunun 58. maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit edilerek buna ilişkin KİK belgesi karara eklenir ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale komisyon kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder. Kanunun 41. maddesine göre kesinleşen ihale kararı, onayı izleyen en geç üç gün içinde ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü postalanır. Faks ile tebligatın mümkün olması halinde fakslanır ve aynı gün iadeli taahhütlü postaya verilmesi sağlanır. Sözleşme imzalanma aşamasına geldiğinde şikayet vb süreleri geçtikten sonra ihale konusu işin tutarı, Ahi Evran Üniversitesi Ön Mali Oluruna göre belirlenen parasal limiti aşıp aşmadığına bakılır. Tutar Ahi Evran Üniversitesi tarafından alınacak Ön Mali Kontrol Olurunda belirtilen limitlere göre belirlenen parasal limitin üzerinde mi? Evet Hayır Harcama Yetkilerince:Kanunun 42. maddesine göre ihale üzerinde kalan istekliden, kesin teminatı karar ve sözleşme damga vergilerini ve varsa KİK payını yatırması istenerek sözleşmeye davet edilir. Söz konusu tutarları yatıran ve taahhüt edilen belgeleri getiren isteklinin yasaklı teyidi KİK modülünden yapıldıktan sonra sözleşme imzalanarak iş ihale edilir. Ihale sonucu KİK modülüne girilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca uygun görüş verilmediği halde ihale edilen işler üst yöneticiye raporlanır ayrıca iç ve dış denetçilere sunulmak üzere dosyalanır. EVET Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Ön mali kontrole tabi alım ve yapım işine ilişkin ihale işlem dosyası bir asıl, bir onaylı suret olmak üzere iki nûsha hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ûn Mali Kontrol Birimine gönderilir. Işlem dosyası Ön Mali Kontrol Birimince en geç on is günü içinde kontrol edilir. Ihale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı yatırmayıp sözleşmeyi imzalamaması durumunda herhangi bir işlem yapmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ve belirtilen süreler içinde gerekli tebligatlar yapılmak suretiyle bu istekliyle sözleşme yapılabilir. Ekonomık açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu isteklinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Ayrıca bunlara ilişkin yasaklama kararı alınması için gerekli işlemler yapılır. Uygun görülmeme nedenlerin belirten görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine gönderilir. Uygun Değil Mali Karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Uygun Sözleşme bedeli, her yıl belirlenen parasal limiti aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları, Kanun 47. madde çerçevesinde en geç onbeş gün içinde kamu ihale bülteninde ilan edilir. İhale konusu mal veya hizmet alımı ile yapım işinin muayenesi, kontrolü ve kabulü, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oluşturulan Kontrol Teşkilatı-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Mal alımlarında ilgili mevzuata göre taşınır kayıt işlemleri yapılarak taşınır işlem fişi düzenlenir Uygun görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine gönderilir. Görevli personel tarafından, MYHBY nin ilgili maddelerinde belirtilen tüm belgelerile birlikte ödeme emri belgesi düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından.ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmis ve uygun görülmüstür,"şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Gelİştirme Daire Başkanlığına gönderilir. HARCAMA YETKİLİSİNİN ÖDEME ISRARA HALİNDE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA gönderilen ödeme evrakı Ön Mali kontrole tabi değil ise Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak Muhasebe İşleri Akış sürecine göre yapılır.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı Giresun Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.GSÜ.070.82.00/ 113 24 Temmuz 2006 Konu : Ön Mali Kontrol 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP VERME SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hazırlayanlar Hasan Basri DAYIOĞLU

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı