Anadolu Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Üniversitesi"

Transkript

1 Anadolu Üniversitesi AÇIKÖ RET M FAKÜLTES KOD NO: 1. Stüdyo AÖF Stüdyo AÖF D fl Çekim Olanaklar AÖF Obwan AÖF Non Lineer Kurgu Sistemi AÖF Ses Stüdyosu AÖF Video Konferans AÖF Üç Boyutlu Bilgisayar Animasyon (HP 4100) AÖF nscriber AÖF CD-DVD Ço altma Ünitesi AÖF Inc Yaz c AÖF

2 1. STÜDYO Anadolu Üniversitesi AÖF TV e itim programlar n n yap m, ara ve y lsonu s navlar öncesi TRT-4 ten canl yay nlar n yap ld bu stüdyo 270 m 2 büyüklü ünde alt gen formdad r. Stüdyo KW fl k kapasitesi ve 48 kanall fl k mikseri yard m yla kontrol edilmektedir. Yap m ve yay n amaçl dizayn edilen stüdyo analog video ve ses kayd na uygundur. Standart olarak üç kameral çekimlere uygun montaj yap lan stüdyo, d fl çekim kameralar n n sisteme entegrasyonuyla dört kameral çekime uygunlaflt r labilir. Cihazlar SONY BVP-570 Stüdyo Kameras (prompter ile beraber) 3 SONY BVW -75 Betacam Kay t Cihaz 1 SONY BVW -65 Betacam Playback Cihaz 1 SONY DSR-1800 DVCAM Kay t Cihaz 1 SONY DSR-1600 DVCAM Playback Cihaz 1 EREL EBH-01 Telefon Hibrit 2 NSCR BER ki Boyutlu Grafik Bilgisayar 2 SONY MXP-2000 Ses Mikseri (12 kanal 4 grup) 1 RANK STRAND TEMPUS M24 Ifl k Mikseri Dim edilebilir 48 kanall 1 AMPEX AVC330 Video Mixer (Analog) 32 Kanall 1 SONY DFS-700 Video Mixer (Digital/Analog) 8 Kanal 1 SONY & BARCO Video Monitör 51 cm CRT 24 Sony KE-42TS2E Plazma TV (105 cm) 1 TASCAM CD-401 CD Player 1 SONY DRE2000A Digital Reverberatör 1 STUDER A 710 Cassette Recorder 1 KATALOG NO: AÖF-001

3 2. STÜDYO Anadolu Üniversitesi AÖF TV e itim programlar n n yap m ve TVA programlar n n yap m ve yay nlar n n yap ld bu stüdyo 210 m 2 büyüklü ünde dikdörtgen formdad r. Bu stüdyo kompleksi içerisinde 42 m 2 büyüklü ünde haber stüdyosu da bulunmaktad r. Teknik olanaklar afla da belirtilen TV Stüdyosunun 180 kw fl k kapasitesi 48 kanall fl k mikseri yard m yla kontrol edilmektedir. Yap m ve yay n amaçl dizayn edilen stüdyo analog video ve ses kayd na uygundur. Standart olarak üç kameral çekimlere uygun montaj yap lan stüdyo, d fl çekim kameralar n n sisteme entegrasyonuyla dört kameral çekime uygunlaflt r labilir. Cihazlar SONY DXC-D35P Stüdyo Kameras (prompter ile beraber) 3 SONY BVW -75 Betacam Kay t Cihaz 1 SONY BVW -65 Betacam Playback Cihaz 1 SONY DSR-1800 DVCAM Kay t Cihaz 1 SONY DSR-1600 DVCAM Playback Cihaz 1 SAV LGA 200P Logo Üreteci 1 NSCR BER ki Boyutlu Grafik Bilgisayar 1 SOUNDCRAFT JH600 Ses Mikseri (16 kanal 4 grup) 1 STRAND LIGHTING TEMPUS 24FX Ifl k Mikseri Dim edilebilir 48 kanall 1 AMPEX AVC230 Video Mixer (Analog) 32 Kanall 1 GURAMEX GVM 1200 Video Mixer (Digital/Analog) 12 Kanal 1 SONY & BARCO Video Monitör 51 cm CRT 21 Sony KE-42TS2E Plazma TV (105 cm) 1 Technics SL-PS840 CD Player 1 Yamaha SPX 90 Effect Processor 1 KATALOG NO: AÖF-002

4 Anadolu Üniversitesi DIfi ÇEK M OLANAKLARI Stüdyo teknik olanaklar ndan ba ms z, d fl ortamlarda çekim yapmaya yarayan kamera, kay t cihaz, tele yada genifl aç mercekler, fl k kaynaklar ve d fl çekim monitöründen oluflan donan m ihtiva eder. Bant yada disk ortam na yap lan kay tlar çekim sonras do rusal olmayan kurgu ünitelerine aktar l r. Cihazlar SONY BVP-70 D fl Çekim Kameras 1 SONY CVC-50 D fl Çekim Kameras 3 SONY DXC-D30P D fl Çekim Kameras 2 CANON XL-H1 HDV D fl Çekim Kameras 2 SONY CVR-5 Tak labilir Kay t Ünitesi (Betacam) 4 SONY PVV-3P Tak labilir Kay t Ünitesi (Betacam) 2 Sachtler ENG2CF Tripod 6 SONY PVM-14L1 Genifl Aç Objektif 2 SONY PVM-9044QM D fl Çekim Monitörü 9 inch 5 STRAND LIGHTING SRIO Day Light Ifl k Kayna (1200 W) 2 STRAND LIGHTING SRIO Day Light Ifl k Kayna (575 W) 2 IANBEAM D fl Çekim Ifl k Kayna (800 W) 4 lü 3 KATALOG NO: AÖF-003

5 OBWAN Anadolu Üniversitesi Mercedes model araç içerisinde hemen hemen gerekli tüm stüdyo ekipman n n bulundu u gezici stüdyo diye adland r lan donan md r. Sistem gere i kurgulu kay t yap laca ndan kaydedilen bant üzerinde ifllem yapmadan en k sa sürede yay na verilebilece i gibi arac n video ve ses program ç k fllar karasal link yard m yla yada uydu arac l ile canl yay na verilebilir. Dört kameral çal flmaya müsait montaj yap lan araçta video sinyalleri Analog Composit ve di ital (SD-SDI) formatta kayda uygundur. Cihazlar SONY DXC-D50WSPL Stüdyo Kameras 4 SONY CCU - TX50P Kamera Kontrol Ünitesi 4 SONY RCP-D50P Kamera Uzaktan Kontrol Ünitesi 4 SONY DSR-1800 DVCAM Kay t Cihaz 1 SONY DSR-1600 DVCAM Playback Cihaz 1 LE TCH PANACEA P16X8 SDI Video Routing Switcher 1 SONY DFS-700 Video Mixer (Digital/Analog) 8 Kanal 1 AUDIO AD031 Ses Mikseri (8 kanal) 1 TEKTRON X SPG600 Referans Sinyal Üreteci 1 PHILIP DRAKE CA 1273 nterkom 1 LEADER LV-5100D V/F VECTOR MON TÖR (SDI) 1 SONY LMD-7220W LCD Panel 4 SONY LMD-5320 LCD Panel 1 SONY LMD-172W LCD Panel 1 POWER WARE 9125 UPS 6 KVA 1 FISCHER PANDA P12000 NE PVMVN Jeneratör 12 KVA 1 KATALOG NO: AÖF-004

6 Anadolu Üniversitesi NON L NEER KURGU S STEM Machintosh ve PC tabanl olmak üzere iki farkl bilgisayar üzerinde kurulu AV D yaz l m ile çal flan cihazlard r. Bilgisayar teknolojisinin geliflmesi ile görüntü kay t ve kurgu ifllemlerinin tek bir cihazda toplanarak Do rusal Olmayan Kurgu (non-lineer editing) ad verilen bir yöntemle daha basit kurgu ve çeflitli görüntü efektleri ile alt yaz lar eklenmesinde çok büyük kolayl k sa lanm flt r. Do rusal olmad için bir görüntünün ya da sesin ayn anda birden fazla defa kullan lmas kolayl n sa lar. 4 set PC tabanl ve 3 set Mac tabanl non-lineer kurgu sistemi mevcuttur. Cihaz n Teknik Özelikleri HP XW8200 Workstation 3,6 GHz. Xeon ifllemci, 4 Gb ram, 73 Gb. Scsi hdd 4 Avid Mojo Analog ve Say sal Sinyal Girifl/Ç k fl 4 Avid Xpress Pro Avid kurgu yaz l m 4 RS Pc VTR Kontrol Kablosu 4 SONY DSR-45 DVCAM kay t Cihaz 4 SONY PVW-2800 DVCAM kay t Cihaz 4 SONY PVM-14L1 14inç Renkli TV Monitörü 4 SONY SMS-1P Ses Monitörü 15 W 4 POWER MAC. 9600/300 Machintosh Bilgisayar 3 Avid MC Xpress Avid Kurgu Yaz l m 3 MDOCK-CH-TWR Harici Disk Ünitesi 3 SONY DSR-45 DVCAM Kay t Cihaz 3 SONY PVW-2800 DVCAM Kay t Cihaz 3 SONY PVM-14L1 14inç Renkli TV Monitörü 3 ROLAND MA-20 Ses Monitörü 17 W 6 KATALOG NO: AÖF-005

7 SES STÜDYOSU Anadolu Üniversitesi AÖF ders çekimlerine yönelik ses ve müzik kay tlar n n yap ld stüdyodur. Cihazlar SOUNDCRAFT 200 BVE Ses Mikseri (16 Kanal 4 Grup) 1 YAMAHA SPX 90 Ses Sinyal flleyici 1 SONY MDS-E10 Mini Disk Kaydedici 2 SONY PCM-R700 Di ital Ses Kaydedici 2 SONY CDP-D500 Tümleflik Disk Okuyucu 2 SAUNDSCAPE SSHDR1-PLUS Di ital Ses flleme stasyonu 1 COOPER ELECTRONICS CS-10 Saundscape Sshdr1-Plus Cihaz n n Kontrol stasyonu 1 STUDER A721 Kaset Teyp Kaydedici 2 SONY SRP-P50 Güç Yükseltici 2 Kanal 75 W 1 SONY SRP-S720 Pasif Hoparlör Kabini 110 W 2 TANNOY SYSTEM 600A Aktif Hoparlör Kabini 2 TASCAM MH-40MKII 4 Kanal Kulakl k Da t c 1 KATALOG NO: AÖF-006

8 Anadolu Üniversitesi V DEO KONFERANS Uluslararas haberleflme standartlar n n kullan ld, güvenli bir flekilde ve yüksek performansla ses görüntü ve bilgi aktar m n n efl zamanl olarak gerçeklefltirildi i profesyonel sistemlerden oluflmaktad r. IP tabanl, ISDN altyap s üzerinden yada özel data devreleri kullan larak bu sistemleri karfl l kl haberlefltirmek mümkündür. AÖF bünyesinde Eskiflehir, Siirt, stanbul/aksaray, Lefkofle ve Köln Bürosu olmak üzere befl video konferans noktas bulunmaktad r. Cihaz n Teknik Özelikleri VTEL TC-1000 Video Konferans Sistemi 2 VTEL SMAX 115S/117S Video Konferans Sistemi 1 POLYCOM Video Konferans Sistemi 1 VCON FALCON IP Video Konferans Cihaz 3 VTEL DM-1 Ses Ve Görüntü Ara Birimi 1 SONY PVM-2950 Video Monitor 1 SONY KV-29X1U Video Monitor 3 SONY 105 cm Plazma TV 1 BOSTON Hoparlör 2 YAMAHA Hoparlör 2 VTEL Ptz Kamera 3 TELLABS STU 2048 Modem 2 ZYXEL Prestige 792H G-SHDSL Modem 2 KATALOG NO: AÖF-007

9 Anadolu Üniversitesi ÜÇ BOYUTLU B LG SAYAR AN MASYON (HP 4100) 3dsmax animasyon program kullan larak kat modelleme ve üç boyutlu görsellefltirmeler gerçeklefltirilmektedir. Üç boyutlu canland rma ve modelleme ifllemleri video bant ve CD / DVD ortam na aktar labilmektedir. Cihaz n Teknik Özelikleri Cihaz n markas ve modeli: Hp workstationxw Ghz 2.00 GB Ram 160 GB Harddisk DVD Writer 128 MB Quadro FX 1300 Ekran kart 19 inç LCD monitor Kullan lan programlar: AutoDesk 305max 9.0 Adobe Photoshop CS2 Adobe Premier Pro 2.0 Adobe After Effects 7.0 KATALOG NO: AÖF-008 DE SJP 238SA184

10 INSCRIBER Anadolu Üniversitesi TV programlar na basit anlamda yaz yazma, metin oluflturma, isim bindirme ifllemlerini gerçeklefltirmektedir. Bu program cihaz sadece TV yay n sistemi içinde kullan l r. Cihaz n Teknik Özelikleri INSCRIBER MATROX CARD VE PROGRAMI A KATALOG NO: AÖF-009

11 Anadolu Üniversitesi CD-DVD ÇO ALTMA ÜN TES Sistemde bulunan master haz rlama üniteleri sayesinde her türlü master bant ortam ndan CD veya DVD olarak master disk'ler oluflturulur. Ünite de bulunan 5 adet CD ve 7 adet DVD ço altma ünitesi sayesinde saatte 500 CD-DVD tek bir masterdan ço alt labilir. Ünite de bulunan VHS videolar sayesinde tek bir master dan Video bantlar ço altmas da mümkündür. Ayr ca ünite de bulunan uydu cihaz sayesinde TV yay nlar da kaydedilebilmektedir. Cihaz n Teknik Özelikleri PIONEER DVR-520 Master DVD Recorder 4 DATAVIDEO Master CD 5 CD Ço altma CD ço altma ünitesi 7 li 5 DVD Ço altma DVD ço altma ünitesi 7 li 7 AMSTRAT Uydu al c s 1 VESTEL DVD Player 35 SONY SLV 480 Video player 48 SONY PVW-2650 Betacam Oynat c 2 SONY PVW-2600 Betacam Oynat c 1 SONY PVW-2800 Betacam Kaydedici 1 SONY DSR-45 DV-Cam Recorder-Player 1 KATALOG NO: AÖF-0010

12 42 INC YAZICI Anadolu Üniversitesi Mimarlar, inflaat mühendisleri veya tasar mc lar n profesyonel seçimi olan bu cihaz, geliflmifl renk denetimiyle, hassas çizimler ve foto raf kalitesinde görüntüler elde edilmesini sa lar. HP sa lad daha iyi renk do rulu u ve daha kolay renk yönetimi ile, müflterilerinizin projelerini ve tasar mlar n daha iyi renk tutarl l ve güvenebilece iniz görüntü kalitesiyle gelifltirilmesine olanak verir. Cihaz n Teknik Özelikleri Cihaz n modeli ve markas : HP Designjet 500 Bask kartufllar n n renkleri: 4 (siyah, cyan, magenta, sar ) Uyumlu Mürekkep Türleri: Siyah: HP Pigmentli Mürekkep; mavi, k rm z, sar : HP Boya Temelli Mürekkep Desteklenen ortam türleri: Parlak beyaz mürekkep püskürmeli ka t (mektupluk), do al ayd nger, saydam film, mat film, kaplamal ka t, kal n kaplamal ka t, extra parlak foto raf ka d, yar parlak foto raf ka d, ka t temelli yar parlak, stüdyo brandas, Tyvek ile afifller, colorfast yap flkan vinil Standart ortam boyutlar : ISO A0 (42 inç model için), ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4 Özel ortam boyutlar : 210 x 210 mm'den büyük ve 1067 x mm'den küçük herhangi bir özel boyut Marjinler, ilk/son kenarlar: 17 mm (varsay lan) Yan kenar boflluklar : 5 mm (varsay lan) Maksimum rulo uzunlu u: 45.7 m Azami ortam geniflli i: 1067 mm Maksimum yazd rma uzunlu u: 15.2 m Ka t kullanma: Tek yaprak besleme, rulo besleme, otomatik kesici, ortam kutusu, yaz c sehpas. SG21F3102R KATALOG NO: AÖF-0011

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Donan m katalo u Ç NDEK LER KATALOG NO Sunufl....................................................................... I Neden Anadolu Üniversitesi......................................................

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Dokunmatik grafik operatör panelleri Magelis XBT GT serisi Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Magelis XBT GT serisi Büyük ödüle do ru ilerleyin! Yeni Magelis XBT GT grafik terminal ailesi farkl

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Yüksek Performans ve Kolay Kullanım

Yüksek Performans ve Kolay Kullanım PT-LB90 Serisi LCD Projektörler PT-LB90NTE PT-LB90E PT-LB78VE PT-LB75VE Yüksek Performans ve Kolay Kullanım Parlak, Kullan m Kolay, Toza Dayan kl Tafl nabilir Projektörler Panasonic LB90 Serisi, tafl nabilir

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $ ESPRIT SER S 728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli; 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet keypad zonu, 2 K s m 49 Kullan c kodu, 256 Olay haf zas, 1 PGM ç k fl, 950mA switching güç kayna,

Detaylı

nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber

nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas hizmetinizdedir Yaz l m serisi Yarat

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir. Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli

Detaylı

LAZER KESME MAK NELER HD SER S

LAZER KESME MAK NELER HD SER S LAZER KESME MAK NELER HD SER S Durmazlar Headquarter & Ataevler Plant 1956 y l nda kurulan Durmazlar Türkiye deki ilk sac iflleme makineleri üreticisidir.üretimine ilk olarak manuel sac kesme makineleri

Detaylı

Tekno Group YETK L TEKNO GROUP ÜYES

Tekno Group YETK L TEKNO GROUP ÜYES Tekno Group Tekno Group Nedir? Bina Elektroni i ve Zayıf akım sistemleri konusunda en modern ve geliflmifl ürün ve hizmetleri sunabilmek için konusunun uzmanı firmaların biraraya gelerek oluflturdu u bir

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı