Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluþturulan Kindlingin Davranýþ ve Emosyonel Öðrenme Üzerine Etkisinin Deðerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluþturulan Kindlingin Davranýþ ve Emosyonel Öðrenme Üzerine Etkisinin Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Epilepsi 2007;13(2-3): e-posta: Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluþturulan Kindlingin Davranýþ ve Emosyonel Öðrenme Üzerine Etkisinin Deðerlendirilmesi Assesment of The Effect of Pentylenetetrazole-induced Kindling on Behavior and Emotional Learning in Rats Füsun ERDOÐAN*, Ayþegül KÜÇÜK**, Asuman GÖLGELÝ**, Narin LÝMAN***, Hakan SAÐSÖZ*** * Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý ** Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalý *** Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalý Özet Amaç: Pentilentetrazol (PTZ)-kindling in spasiyal öðrenme, hafýza ve davranýþ deðiþikliklerine yol açtýðý bilinmekle birlikte emosyonel öðrenme üzerine etkileri konusunda bilgiler yetersizdir. Bu çalýþmada PTZ-kindling modelinde emosyonel öðrenme, davranýþ deðiþiklikleri ve hipokampusun histolojik deðiþikliklerini deðerlendirmeyi amaçladýk. Materyal ve Metod: Deney grubunda 24 adet, kontrol grubunda 10 adet wistar albino rat kullanýldý. EEG kaydý için kafa kemiklerine elektrotlar yerleþtirildi, 1 hafta sonra PTZ-kindling iþlemine baþlandý. Deney grubuna 38 gün süre ile gün aþýrý 35mg/kg PTZ intaperitoneal (ip) ve kontrol grubuna ayný günlerde salin ip enjekte edildi. Enjeksiyondan sonraki yarým saat içinde nöbetler EEG ve video ile kayýt edildi, nöbet skorlamasý yapýldý. Kindling iþlemi tamamlandýktan 1 gün sonra davranýþ deðiþiklikleri açýk alan testi ve emosyonel öðrenme yükseltilmiþ T-labirent testi ile deðerlendirildi. Histolojik incelemede Kluver and Barrera Luxol Fast Blue metodu ile hipokampus deðerlendirildi. Bulgular: PTZ-kindling sonrasý emosyonel öðrenmede herhangi bir etkilenme saptanmazken açýk alanda anksiyeteye iþaret eden deðiþiklikler saptandý. Histolojik incelemede hipokampus CA3 bölgesinde nöron kaybý ve CA3 ve CA1 bölgesinde nöron dejenerasyonu saptandý. Sonuç: Bu çalýþmada PTZ-kindlingin kýsa sürede anksiyeteye benzer davranýþ deðiþikliklerine yol açarken, emosyonel öðrenmeyi etkilemediði ve bu davranýþ deðiþikliklerinin hipokampal nöronal hasar ile ilgili olabileceði saptanmýþtýr. Summary Objective: Pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling causes changes related with spatial learning, memory and behavior. However knowledge regarding its effects on emotional learning is unsufficient. This study aims to investigate the emotional learning, behavioral changes and the histological changes in the hippocampus using PTZ-kindling model. Materials and Methods: This study employes 34 wistar albino rats 24 for the experimental group and 10 for the control group. PTZ-kindling was initiated one week after the implantation of cortical electrodes. The experimental group received 35mg/kg PTZ intraperitoneally (ip) every other day for 38 days, while control group received ip saline in the same period. EEG and video recordings taken for 30 minutes after injection revealed seizures staged as 0-5. Kindling completed behavioral changes were assessed in the open field test, and emotional learning in the elevated T-maze test. The hippocampus was assessed with the method Kluver and Barrera Luxol Fast Blue. Results: PTZ-kindling did not affect emotional learning, but caused anxiety. Neuronal loss in the CA3 section and neuronal degeneration in the CA3 and CA1 section of hippocampus were observed. Conclusion: We concluded that PTZ-kindling causes anxiety-like behaviors while not affecting emotional learning which may have resulted from hippocampal neuronal damages. Anahtar kelimeler: Levetirasetam, ek tedavi, epilepsi, antiepileptik ilaçlar Key words: Levetiracetam, add on treatment, epilepsy, antiepileptic drugs Yayýn kabul tarihi:

2 Epilepsi serebral nöronlardaki artmýþ deþarjlar nedeniyle tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir bozukluktur. Bu tekrarlayan nöbetler kognitif defisitler, emosyonel bozukluklar ve psikososyal problemlere neden olabilir. 1-6 Epilepsinin kindling modelleri potansiyel antiepileptik ilaçlarýn test edilmesi ve hastalýðýn olasý etyolojilerinin daha incelikli tanýmlanabilmesi için geliþtirilmiþtir. 7 Kimyasal kindling tekrarlayan subkonvülsif kimyasal stimülasyon ile progresif nöbet aktivitesine yol açan epilepsi ve epileptogenezisin deneysel modelini oluþturan bir iþlemdir. 8 Özellikle konvulsif uyarana karþý artmýþ hassasiyet epileptogenezisin progresif karakterinin bazý yönlerini yansýtmaktadýr. 9 Kimyasal ya da elektriksel kindling ile oluþturulan epileptogenezisin hayvan modellerindeki gözlemleri, epilepsinin öðrenme, hafýza ve emosyonel bozukluklarla birlikteliðine kanýtlar oluþturmaktadýr. 10,11 Kimyasal ve elektriksel kindling modelleri kullanýlarak yapýlan araþtýrmalarda spasial öðrenme, davranýþ ve kognitif fonksiyonlarda nöbetler sonrasý oluþan fonksiyon bozukluklarý gösterilmiþtir Ancak bu çalýþmalarda spasyal öðrenme deðerlendirilirken, emosyonel öðrenme sýklýkla ihmal edilmiþtir. Pentilentetrazolün (PTZ) ratlara uygulanmasý ile oluþturulan kindling sýklýkla kullanýlan kimyasal kindling modelidir. 7 PTZ merkezi sinir sistemini etkileyen konvülsif bir ajandýr. Pikrotoksinin g-aminobütirik asid tip A (GABAA) ya baðlanma noktasýnda etkilidir. Cl kanallarýndaki allosentrik etkileþim aracýlýðý ile GABA baðlantýlý Cl akýmýný bloke ederek nöronal memran depolarizasyonu ile nöbet aktivitesinin sürekliliði ve yayýlýmýna yol açar. Ayrýca N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörleri ile baðlantýlý ileti, PTZ ile indüklenen jeneralize tonik-klonik nöbetlerin oluþumunda önemlidir. 26 PTZ-kindling modelinin insanlarda epilepside görülen semptomlara benzer özellikler gösterdiðinden nöbetlerden sonra oluþabilecek kognitif, emosyonel ve nöropatolojik bozukluklarýn deðerlendirilmesi açýsýndan kullanýlabilecek faydalý bir model olduðu bildirilmiþtir. 7 Biz bu çalýþmada PTZ-kindling modelini kullanarak emosyonel öðrenme ve davranýþ özelliklerini deðerlendirmeyi amaçladýk. Emosyonel öðrenmeyi deðerlendirmek için yükseltilmiþ T labirent testi kullandýk. Bu test sýklýkla anksiyolitik ilaçlarýn hafýzaya etkileri ve emosyonel davranýþlarý ilgilendiren nöral sistemler ile öðrenmeyi etkileyen süreçlerin iliþkilerini deðerlendirmede kullanýlmaktadýr Yükseltilmiþ T labirent testi ayný denekte iki ayrý sýkýntý uyandýran davranýþýn deðerlendirilmesini saðlar: Bunlardan biri inhibitör sakýnmadýr ki bu pasif sakýnma ya da þartlý komponent olarak da bilinir. Pasif sakýnma, deneðin cezadan kaçýnmak için hareketsiz kalmayý öðrenmesini ifade eder. Denek tecrübe ile davranýþýnýn ceza ile sonlandýðýný ve cezaya uðramamak için hareketsiz kalmasý gerektiðini öðrenmektedir (þartlý durum). Diðer sýkýntý uyandýran davranýþ doðal korkudur ki bu aktif sakýnma ya da þartsýz komponent olarak da bilinir. Hayvan aktif olarak zararlý yer ya da objeden sakýnmayý öðrenir. Bu durum hayvanýn sahip olduðu doðal korkularý sonucu açýða çýkar Ratlarýn davranýþ özelliklerinin deðerlendirilmesi için açýk alan testini kullandýk. Açýk alan testi orijinal çevre ortamýnda davranýþ deðiþikliklerini ve motor yeteneklerini deðerlendirmede kullanýlýr. Bu test, hayvanýn yeni ortamý araþtýrma ve etrafý duvarlarla çevrilerek kaçmasý önlenmiþ bu ortamdan hoþlanmama duygularýnýn çatýþmasý temeline dayanýr. Bu ortamdan kaynaklanan uyaranlar ayný zamanda anksiyete ve araþtýrma davranýþlarýný harekete geçirir. 33 Lokomotor aktivite, araþtýrma aktivitesi ve korku seviyesi, açýk alan testinde deðerlendirilebilir. Açýk alan parametreleri kullanýlarak anksiyetenin olup olmadýðý anlaþýlabilir. 27 Materyal ve Metod Çalýþma için gerekli etik kurul onayý alýndýktan sonra deney hayvanlarý Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Deneysel ve Klinik Araþtýrmalar merkezinden saðlandý. Çalýþmada deney grubu için 24 adet ve kontrol grubu için 10 adet günlük, gr aðýrlýðýnda erkek wistar albino rat kullanýldý. Hayvanlar 12 saatlik karanlýk aydýnlýk siklüsünde, yiyecek ve suya serbest olarak ulaþabilecekleri bir ortamda bulunduruldu. Kortikal EEG kaydý için kayýt elektrodlarý kafa kemiðine yerleþtirildi. Ratlara bu iþlem için anestezi, ketamin (100mg/kg intraperitoneal) ve xylazine (20mg/kg intraperitoneal) kullanýlarak yapýldý. Anestezi sonrasý kafaya orta hat insizyonu uygulanarak kafa derisi açýldý. Elektrodlar frontal, paryetal ve serebellar bölgeye vida yardýmý ile sabitlendi. Daha sonra soðuk akrilik ile üzeri kapatýlarak kafa derisi sütüre edildi(34). Elektrodlar yerleþtirildikten 1 hafta sonra PTZ-kindling iþlemine baþlandý. Tüm deneyler saat arasýnda sessiz bir odada ve oda ýsýsý 22-24ºC olduðu halde gerçekleþtirildi. Tüm ratlara 38 gün süre ile gün aþýrý PTZ 35mg/kg dozunda 67

3 Epilepsi 2007;13(2-3): ip enjekte edildi. Kontrol grubuna ayný miktarda salin ip enjekte edildi.enjeksiyondan sonraki 30 dakika süre ile ratlarýn EEG kayýtlarý alýndý (EEG100B; Biopac sistem), nöbetleri gözlenerek video kayýtlarý elde edildi ve aþaðýdaki gibi skorlandý: 33 Evre 0. Cevap yok Evre 1. Kulaklar ve yüzde seyirmeler Evre 2. Vücuda yayýlan konvülsif dalga Evre 3. Myoklonik jerkler ya da arka ayaklar üzerinde þaha kalkma Evre 4. Hayvanýn olduðu yere düþmesi ile birlikte klonik nöbetler Evre 5. Tekrarlayan þiddetli tonik-klonik yada ölümcül nöbetler Kindling iþlemi tamamlandýktan bir gün sonra tüm ratlara yükseltilmiþ T labirent testi ve açýk alan testi uygulandý. Yükseltilmiþ T Labirent Testi Yükseltilmiþ T labirent ayný ebatta (50x12cm) yerden 50cm yüksekte 3 plastik koldan oluþmaktadýr. Bu kollardan biri 40 cm yüksekliðinde plastik yan duvarlarla kapalýdýr ve birbirine ters yönde duran iki açýk kola dik olarak yerleþtirilmiþtir. Rat kapalý kolun sonuna yerleþtirildiðinde kapalý kolun diðer ucuna gidip baþýný dýþarý doðru çýkarmadan açýk kollarý göremez. Kapalý koldan dýþarý çýkmasý için geçen zaman kaydedilir (baseline latansý). Hayvan tekrar alýnarak kapalý kolun sonuna yerleþtirilerek ayný ölçüm 30 saniye aralarla iki kez daha tekrarlanýr ve her bir denemede hayvan dýþarý çýkmazsa 300 saniye süre ile beklenir (Ýnhibitör yada pasif sakýnma 1 ve 2). Bu sonraki iki deneme ile hayvanýn labirenti araþtýrmasý inhibitör sakýnma davranýþýný öðrenmesine izin verir. Ýnhibitör sakýnma davranýþý beklentisel anksiyete ile ilgili olduðundan bu tür davranýþlar þartlý davranýþlar olarak adlandýrýlýr. Bu iþlemden 30 saniye sonra rat saðdaki açýk kolun sonuna yerleþtirilir ve rat kapalý kola doðru hareket eder (tek yönlü kaçýþ, kaçmayý öðrenme). Açýk kolu terk ederek kapalý kola girmesi için geçen süre kaçma latansý olarak deðerlendirilir. 27,30,35 Ratlarýn yükseklik ve açýk alandan doðal korkularý olduðundan açýk kolda bulunmalarý hoþlarýna gitmeyen bu durumla iliþkili korku reaksiyonlarýna neden olur. Bu doðal korku tek yönlü kaçmaya yol açar ve ratlar bu aktif davranýþý böylece öðrenirler. Bu tipteki þartsýz davranýþlar aktif sakýnma olarak adlandýrýlýr. 30 (Resim1) Resim 1. Açýk Alan Testi Açýk alan plastikten yapýlmýþ, 100x100cm ebatlarýnda, 16 eþit kareye ayrýlmýþ ve kenarlarý 30 cm yüksekliðinde yine plastik ile kapatýlmýþ, üzeri açýk bir araçtýr. Rat açýk alanýn bir köþesine býrakýlarak bu alaný araþtýrmalarýna izin verilir. Hayvanýn aktivite seviyesi (lokomotor yanýt) 5 dakika süre içerisinde geçtiði kare sayýsý ile, araþtýrma aktivitesi yine ayný sürede iki arka ayaðý üzerine kalkarak etrafý inceleme hareketi (rearing) sayýsý ile ölçülür. Korku seviyesi 5 dakika içerisinde bu alan içerisinde yaptýðý defekasyon sayýsý ile deðerlendirilir. 15,36-38 Lokomotor yanýt ve araþtýrma aktivitesinde artýþ ile defekasyon sayýsýndaki düþme, emosyonel aktivitede azalma olarak, tersi durum yani lokomotor yanýt ve araþtýrma aktivitesinde azalma ile defekasyon sayýsýndaki fazlalýk ise emosyonel aktivitede artýþ yani anksiyete olarak deðerlendirilir. 39 Her bir rat açýk alanda deðerlendirildikten sonra araç alkol ile temizlenir. Temizleme nedeni bir önceki hayvana ait kokunun daha sonraki hayvanýn davranýþlarýný etkileyebilmesidir. 40 (Resim 2) Resim 2 68

4 Histolojik Ýnceleme Nörolojik parametrelerin kaydedilmesinden 3 gün sonra çalýþmanýn sonunda 8 adet kontrol ve 8 adet PTZ verilmiþ olan deneme grubuna ait ratlar xylazine hidrochlorid (10mg/kg, Rompun, Bayer,) ile premedikasyonu takiben ketamin hidrochloride (50 mg/kg, Ketalar, Eczacýbaþý) kullanýlarak derin anesteziye alýndý. Ratlarýn göðüs kafesi açýldýktan sonra sol ventriküle ince bir kanül (24GA, 0.75 inch) yerleþtirildi ve sað atrium kesildi. Bu kanül aracýlýðýyla 150cm su basýncý altýnda her bir rata 50 ml fosfat buffer perfüze edildi. Takiben %10 luk formalin verilerek tespit iþlemi gerçekleþtirildi. Ratlarýn kafataslarý açýldýktan sonra beyinleri çýkarýldý ve 24 saat %10 luk formalinde tespit iþlemine devam edildi. Tespiti takiben 24 saat yýkanan doku örnekleri dereceli alkoller, metil benzoat ve benzollerden geçirilerek paraplastta bloklandý. Kontrol grubundan bir ratýn beyninden seri kesit alýnarak hipokampusun beyindeki yerleþimi saptandý. Daha sonra sistematik rastgele örnekleme metoduna göre her bir bloktan 8 mikron kalýnlýðýndaki 12 kesit atýldý ve 13 ile 14. kesitler alýnarak lama yerleþtirildi. Hazýrlanan preparatlar Kluver and Barrera Luxol Fast Blue metodu (41) ile boyandý ve ýþýk mikroskobunda incelendi. Hipokampusun CA1, CA2, CA3a, CA3b, CA3c, CA4 ve dentat girus bölgelerindeki nöronlarýn morfolojik özellikleri ile bu bölgelerdeki nöronlarýn miktarlarý Olymus BX51 model mikroskopta göreceli olarak deðerlendirildi ve fotoðraflandý. Ýstatistiksel Analiz PTZ-kindling iþlemi süresince her bir enjeksiyondan sonraki yarým saat süre içinde gözlenen nöbet tiplerinin süreleri Friedman repeated measure analysis of variance on ranks testi ile deðerlendirildi. Açýk alan ve yükseltilmiþ T labirent testindeki parametrelerin her iki grup arasýndaki karþýlaþtýrmasý için nonparametrik Mann-Withney U testi kullanýldý. P<0.05 deðerleri istatistiksel olarak anlamlý farklýlýðý göstermekte idi. Bulgular Nöbetler: Kindligin erken evrelerinde evre 0 ve 1 nöbetler daha sýk görülürken, ilerleyen evrelerde özelikle son iki enjeksiyondan sonra evre 4 ve 5 nöbetlerinin daha sýk olarak açýða çýktýðý gözlendi. Yükseltilmiþ T labirent Testi Kindling sona erdikten sonra kontrol ve denek grubuna uygulanan bu test sonrasý her iki grup açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý bir fark olmadýðý saptandý. Açýk Alan Testi Kindling sonrasý uygulana açýk alan testinde deney grubundaki hayvanlarda araþtýrma aktivitesinin (rearing) kontrol grubuna göre anlamlý olarak azaldýðý saptandý (p<0.05) (Þekil 1). Þekil 1: Kindling Ýþlemi Sonrasý Açýk Alan Test Parametrelerinin Karþýlaþtýrýlmasý Açýk alan testi parametrelerinin sayýsý Histoloji rearing Çizgi geçme defekasyon Açýk alan testi parametreleri PTZ-Kindling Kontrol Her bir sütun ortanca ± SH (standart hata) göstermektedir. Araþtýrma aktivitesi (rearing) PTZ-kindling grubunda anlamlý olarak azalmýþ saptandý. (Mann- Whitney U=22.5, p<0.05) Kontrol grubundaki (þekil 1) ile PTZ uygulanarak epileptik nöbet oluþturulan gruptaki ratlarýn hipokampal bölgeleri (þekil 2) karþýlaþtýrýldý., Epileptik nöbet geçiren grubun (n:8) yaklaþýk %50 sinde hem nöron dejenerasyonun þekillendiði, hem de nöron sayýsýnýn göreceli olarak azaldýðý görüldü. Epilepsi grubu sadece nöron kaybý açýsýndan deðerlendirildiðinde ratlarýn %60 ýnda nöron kaybýnýn bulunduðu ve bu kaybýn genelde hipokampusun CA3c bölgesinde (þekil 1a, þekil 2a), daha az olarak da CA3a (þekil 1b, þekil 2b) ve CA3b (þekil 1c, þekil 2c) bölgelerinde þekillendiði belirlendi. Nöron dejenerasyonunun ise epilepsi grubunun yaklaþýk %60 ýnda gerçekleþtiði ve özellikle CA3a (þekil 2b), CA3b (þekil 2c) ve CA3c (þekil 2a) bölgelerinde, daha az olarak da CA1 (þekil1d, þekil 2d) bölgesinde meydana geldiði tespit edildi. Bu dejenere nöronlarýn piknotik çekirdekli olduðu ve sitoplazmalarýnýn homojen boyandýðý (Nissle cisimlerinin saðlam nöronlardan farklý olarak ayrýntý 69

5 Epilepsi 2007;13(2-3): göstermediði) belirlendi. Hipokampusun CA2 ile CA4 bölgelerinde ve dentat girusun hilusunda herhangi bir deðiþiklik görülmedi. Tartýþma Bu çalýþmanýn sonuçlarý PTZ-kindling modelinde kindling oluþumundan sonra erken dönemde ratlarda emosyonel davranýþ deðiþiklikleri oluþurken, emosyonel öðrenmenin etkilenmediðini göstermektedir Deneysel çalýþmalarda öðrenme fonksiyonu 2 farklý paradigma olan þartlý korku ve Moris su labirenti kullanýlarak yaygýn olarak uygulanmaktadýr. Þartlý korkuyu hayvan doðal, hoþa gitmeyen zararlý bir uyaran ile baðlantýlý olarak öðrenir. Moris su tankýnda ise spasiyal öðrenme test edilmektedir. Hayvan su dolu bir havuzda gizli olarak bulunan platformu çevrede bulunan görsel ipuçlarý yardýmý ile bularak üzerine çýkmayý öðrenmektedir. 42 Emosyonel deneyimler sýrasýnda oluþan hafýza, benzer durumlarda yeniden kullanýlabilecek þekilde depolanýr. Uygun uyaran ile emosyonel yanýtýn dýþa vurumu emosyonel öðrenme ile baðlantýlýdýr. Korku þartlanmasý emosyonel hafýza ve öðrenmenin nöral temellerinin anlaþýlmasýnda kullanýlan güçlü bir süreçtir. Öðrenme hýzla oluþur ve oluþan hafýza son derece kalýcýdýr. 43 Kainik asit, pilokarpin ve elektriksel amigdala kindling kullanýlarak matür ratlarda oluþturulan temporal lob epilepsisinin hayvan modellerinde spasiyal öðrenme ve davranýþ deðiþikliklerine neden olduðuðu gösterilmiþtir ,44 PTZ-kindling modelinde Moris su tanký kullanýlarak yapýlan çalýþmalarda spasiyal öðrenme bozukluðu ve davranýþ deðiþikliklerinin oluþtuðu gösterilmiþtir. 7 Literatürde yapýlan çalýþmalarda spasial öðrenme ve davranýþ deðiþiklikleri incelenirken emosyonel öðrenme ile ilgili sýnýrlý sayýda veri bulunmaktadýr. Yükseltilmiþ T-labiret testi ayný denekte þartlý ve þartsýz emosyonlara baðlý geliþen öðrenme fonksiyonunu test etmekte kullanýlan bir yöntemdir. 28,30 Bizim bulgularýmýz PTZ-kindling modelinde þartlý ve þartsýz emosyonel öðrenmenin etkilenmediðini göstermektedir. Becker, PTZ-kindling sonrasý iki yönlü aktif sakýnmayý test ettiði çalýþmada geç dönemde ve Rüthrich ise kindling sonrasý erken dönemde öðrenmenin bozulduðunu bildirmiþtir. 45 Ancak iki yönlü aktif sakýnma testi Stephanicev ve arkadaþlarý tarafýndan spasial öðrenmeyi test eden bir yöntem olarak bildirilmiþtir. 46 Çalýþmamýzda davranýþ deðiþikliklerini deðerlendirmek için uyguladýðýmýz açýk alan testinde deneklerde araþtýrma aktivitesinde azalma saptadýk. Bu testte araþtýrma aktivitesindeki azalma anksiyete varlýðýna iþaret etmektedir. 27 Franke ve arkadaþlarý PTZkindling modelinde benzer þekilde açýk alanda araþtýrma aktivitesinin azaldýðýný ve anksiyeteye benzer bulgularýn varlýðýný bildirmiþtir. 27 Biz PTZ ile oluþturulan status epileptikus modelinde açýk alanda anksiteye iþaret eden bulgular saptamýþtýk. 47 Mortavazi ve arkadaþlarý da PTZkindling sonrasý açýk alanda anksiyete ile uyumlu bulgular bildirmiþtir. 7 Çalýþmamýzda Kluver ve Barrera Luxol fast blue yöntemi ile yapýlan histolojik deðerlendirmede hipokampal CA3c bölgesinde belirgin olmak üzere CA3a ve CA3b bölgelerinde nöron kaybý saptadýk. Ayrýca CA3a, CA3b, CA3c ve daha az oranda da CA1 bölgelerinde nöronal dejenerasyon saptadýk. Hassan ve arkadaþlarý Timm boyama yöntemi ile PTZ-kindling sonrasý CA3 bölgesinde mossy fiber sprouting (yosunsu liflerde filizlenme) olduðunu bildirmiþtir. 48 Becker ve arkadaþlarý toluidin blue ile yaptýklarý hipokampal incelemede CA1 bölgesinde nöron kaybý, Franke ve arkadaþlarý blue/acid fucsin boyamada CA4 ve CA1 bölgelerinde nöronal hasar göstermiþtir, Farzad ve arkadaþlarý da cresyl violet ve Timm boyama yönteminde CA1de nöron kaybý ve dentat girusta mossy fiber sprouting saptamýþtýr. 7,11,27 Matür ratlarda PTZ-kindling modelinde hipokampal hasar ile birlikte kalýcý davranýþ deðiþiklikleri ve spasiyal öðrenme ve hafýza bozukluklarý bildirilmiþtir. 9,11,27,34,36,49,50 Bizim bulgularýmýz PTZ-kindlingin erken dönemde davranýþ deðiþikliklerine yol açarken, emosyonel öðrenme üzerinde etkisiz olduðunu göstermektedir. Histolojik incelemede açýða çýkan hipokampal nöronal hasarlar davranýþ deðiþiklikleri ile baðlantýlý gözükmektedir. Klasik korkuya baðlý þartlanma ve bununla ilgili öðrenmede amigdalanýn fonksiyonu olduðu bilinmektedir. PTZ-kindling modelinde emosyonel öðrenme fonksiyonunda amigdalanýn histolojik incelenmesi ve kalýcý etkilerin anlaþýlabilmesi için kindlingden sonraki geç dönemlerde de emosyonel öðrenme fonksiyonunu test eden araþtýrmalarýn yapýlmasý gereklidir. Kaynaklar 1. Dodrill CB. Corelates of generalized tonic-clonic seizures with intellectual, neuropsychological, emotional, and social functions in patients with epilepsy. Epilepsia 1986; 27: Dodrill CB. Neuropsychological effects of seizures. Epilepsy Behav 2004;5(suppl1):S

6 3. Levi R, Banks S, Berg B. Psychosocial dimensions of epilepsy: A review of literature. Epilepsia 1988;29: Adamec RE. Does kindling model anything clinically relevant? Biol Psychiatry 1990;27: Giovagnoli AR, Mascheroni S, Avanzini G. Self reporting of everyday memory in patients with epilepsy: relation to neuropsychological, clinical, pathological and treatment factors. Epilepsy Res 1997;28: Depaulis A, Helfer V, Deransart C, Marescaux CH. Anxiogenic like consequenses in animal models of complex partial seizures. Neurosci Biobehav Rev 1997;21: Mortavazi F, Ericson M, Story D, Hulce V, Dunbar G. Spatial learning deficits and emotional impairments in pentylenetetrazolekindled rats. Epilepsy Behav 2005;7: Mason Cr, Cooper RM. A permamenet change in convulsive treshold in normal and brain damaged rats with repeated small doses of pentylenetetrazol. Epilepsia 1972;13: Becker A, Grecksch G, Rüthrich HL, Pohle W, Markx B, Matthies H. Kindling and its consequences on learning in rats. Behavioral Neural Biology 1992;57: Lamberty Y, Klitgaard H. Consequences of pentylenetetrazole kindling on spatial memory and emotional responding in the rat. Epilepsy Behav 2000;1: Becker A, Tiedge A, Grecksch G. Diazepam-its effects on the development of pentylenetetrazole kindling, related learning impairments, and neuronal cell loss. Pharmacological Res 1997;1: Rice AC, Floyd CL, Lyeth BG, Hamm RJ, De Lorenzo RJ. Status epilepticus causes long-term NMDA receptor-dependent behavioral changes and cognitive deficits. Epilepsia 1998; 39: Holmes GL, Thompson JL, Marchi TA, Feldman DS. Behavioral effects of kainic acid administration on the immature brain. Epilepsia 1988;29: Thurber S, Chronopoulos A, Stafstrom CE, Holmes GL. Behavioral effects of continuous hippocampal stimulation in the developing rat. Brain Res Dev Brain Res 1992; 68: Stafstrom CE, Chronopoulos A, Thurber S, Thompson JL, Holmes GL Age-dependent cognitive and behavioral deficits after kainic acid seizures. Epilepsia 1993;34: Liu Z, Gatt A, Werner SJ, Mikati MA, Holmes GL Long term behavioral deficits following pilocarpine seizures in immature rats. Epilepsy Res. 1994; 19: Letty S, Lerner-Natoli M, Randouin G. Differential impairments of spatial memory and social behavior in two models of limbic epilepsy. Epilepsia 1995; 36: Santos NF, Marques RH, Correia L. Multiple pilocarpine-induced status epilepticus in developing rats: a long-term behavioral and electrophysiological study. Epilepsia 2000;41 Suppl 6: S64 S Kalynchuk LE. Long-term amygdala kindling in rats as a model for the study of interictal emotionality in temporal lobe epilepsy. Neurosci Biobehav Rev 2000;24: Mikati MA, Tarif S, Lteif L, Jawad MA. Time sequence and types of memory deficits after experimental status epilepticus. Epilepsy Res 2001;43: Balakrishnan S, Nidhi G, Pandhi, P. Effect of duration of pilocarpine-induced status epilepticus on subsequent cognitive function in rats. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2001;23: Wu CL, Huang LT, Liou CW. Lithium pilocarpine-induced status epilepticus in immature rats result in long-term deficits in spatial learning and hippocampal cell loss. Neurosci Lett 2001;312: Haas KZ, Sperber E, Opanashuk LA, Stanton PK, Moshe SL. Resistance of immature hippocampus to morphologic and physiologic alterations following status epilepticus or kindling. Hippocampus 2001;11: Dube C, da Silva Fernandes MJ, Nehlig A. Age-dependent consequences of seizures and the development of temporal lobe epilepsy in the rat. Dev Neurosci 2001;23: Rutten A, Van Albada M, Silveira DC. Memory impairment following status epilepticus in immature rats: time-course and environmental effects. Eur J Neurosci 2002;16: Velisek L, Kusa R, Kulovana M, Mares P. Excitatory amino acid antagonists and pentylenetetrazol-induced seizures during ontogenesis: I. The effects of 2-amino-7-phosphonoheptanoate. Life Sci 1990; 46: Franke H, Kittner H. Morphological alterations of neurons and astrocytes and changes in emotional behavior in pentylenetetrazolkindled rats. Pharmacol Biochem Behav 2001;70 : Graef FG, Viana MB, Tomaz C. The elevated T maze, a new experimental model of anxiety and memory: effect of diazepam. Braz J Med Biol Res 1993; 26: Gargiulo PA, Viana MB, Graeff FG, Silva MA, Tomaz C. Effects of anxiety and memory of systemic and intra-amygdala injection of 5-HT3 receptor antagonist BRL 46470A. Neuropsychobiology 1996;33: Conde CA, Costa V, Tomaz C. Measuring emotional memory in the elevated T-maze using a training-to criterion procedure. Pharmacol Biochem Behav 1999;63: Tomaz C, Dickinson-Anson H, McGaugh JL, Souza-Silva MA, Viana MB Graeff FG. Localization in the amygdala of the amnestic action of diazepam on emotional memory. Behav Brain Res 1993; 58: O'Keefe J, Nadel L. The hippocampus as a cognitive map, Clarendon Press, Oxford Grecksch G, Becker A, Rauca C. Effect of age on pentylenetetrazolkindling and kindling-induced impairments of learning performance. Pharmacol Biochem Behav 1997;56:

7 34. Ateþ N, Akman Ö, Karson A. The effects of the immature rat model of febrile seizures on the occurance of later generalized tonic-clonic and absance epilepsy. Dev Brain Res 2005;154: Conde C, Costa V, Tomaz C, Effects of emotional reactivity on inhibitory avoidance in the elevated T-maze. Braz J Med Biol Res 2000; 33: Huang LT, Yang SN, Liou CW. Pentylenetetrazol-induced recurrent seizures in rat pups: time course on spatial learning and longterm effects. Epilepsia 2002;43: Volke V, Soosaar A, Koks S, Bourin M, Mannisto P, Vasar E. 7-Nitroindazole, a nitric oxide synthase inhibitor, has anxiolyticlike properties in exploratory models of anxiety. Psychopharmacology 1997;131: Harro J, Haidkind R, Harro M. Chronic mild unpredictable stress after noradrenergic denervation: attenuation of behavioural and biochemical effects of DSP-4 treatment. Eur Neuropsychopharmacol 1999; 10: Mechan A, Moran P, Elliot J, Young A, Joseph M, Green A. A study of the effect of a single neurotoxic dose of 3,4- methylenedioxymethamphetamine (MDMA; ecstasy') on the subsequent long-term behaviour of rats in the plus maze and open field. Psychopharmacology 2002;159: Phillips K. Effects of time and administration of ethanol on open field behavior in hamsters. Physiol Behav 1982; 29: Bancroft JD, Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. Churchill Livingstone. Third Ed 1990; Selcher JC, Atkins CM, Trzaskos JM, Paylor R, Sweatt J. A necessity for MAP kinase activation in mammalian spatial learning, Learn Mem 1999;6: Rodrigues SM, Schafe GE, LeDoux JE. Molecular mechanisms underlying emotional learning and memory in the lateral amygdala, Neuron 2004;44: Sarkisian MR, Tandon P, Liu Z. Multiple kainic acid seizures in the immature and adult brain: ictal manifestations and longterm effects on learning and memory. Epilepsia 1997;38: Rütrich H, Grecksch G, Krug M. Development of long-lasting potentiation effects in the dentate gyrus during pentylenetetrazolkindling. Int J Devl Neuroscience 2001;19: Stepanichev M, Kudryashova I, Yakovlev A, Onufriev M, Khaspekov L, Lyzhýn A, Lazereva N, Gulyaeva N. Central administration of a caspase inhibitor impairs shuttle-box performance in rats. Neuroscience 2005;136: Erdoðan F, Gölgeli A, Arman F, Ersoy AÖ. The effects of pentylenetetrazole-induced status epilepticus on behavior, emotional memory, and learnings in rats. Epilepsy Behav 2004; Hassan H, Pohle W, Rütrich H, Brödemann R, Krug M. Repeated long-term potentiation induces mossy fibre sprouting and changes the sensibility of hippocampal granule cells to subconvulsive doses of pentylenetetrazol. European J Neurosci 2000;12: Grecksch G, Becker A, Gadau C, Matthies H. Gangliosides improve a memory deficits in pentylenetetrazol-kindled rats. Pharmacol Biochem Behav 1990;39: Voigt JP, Morgenstern E. Pentylenetetrazole kindling impairs learning in mice. Biomed Biochim Acta 1990;1:

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats Ayþegül Küçük 1, Asuman Gölgeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GÜLDAL SÜYEN Fizyoloji Profesörü

ÖZGEÇMİŞ. GÜLDAL SÜYEN Fizyoloji Profesörü ÖZGEÇMİŞ GÜLDAL SÜYEN Fizyoloji Profesörü Doğum Tarihi : 28.10.1967 Doğum Yeri : İSTANBUL İş Adresi : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Bölümü Bakü Devlet Üniversitesi 1996-2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Bölümü Bakü Devlet Üniversitesi 1996-2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sayad KOCAHAN 2. Doğum Tarihi: 03.02.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Bakü Devlet Üniversitesi 1996-2000 Y. Lisans

Detaylı

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE Eyüp S. Akarsu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5 Kasım 2013, Antalya 1 Organizmanın çok çeşitli tehdit algısına

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Deneysel epilepsi modelleri. Models of experimental epilepsy

Deneysel epilepsi modelleri. Models of experimental epilepsy Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 118-123 Journal of Clinical and Experimental Investigations DERLEME / REVIEW ARTICLE Deneysel epilepsi modelleri Models of experimental epilepsy Gönül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

: Hızlandırılmış proje destekleme programı. Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; İSTİYORUM

: Hızlandırılmış proje destekleme programı. Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; İSTİYORUM ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi : Hızlandırılmış proje destekleme programı : 12H3330003 : Prof. Dr. Eyüp S. Akarsu

Detaylı

ncü Bilgi İşleyen Makine Olarak Beyin Beyin 2005 Albert Long Hall, Boğazi

ncü Bilgi İşleyen Makine Olarak Beyin Beyin 2005 Albert Long Hall, Boğazi ncü Bilgi İşleyen Makine Olarak Beyin Beyin - Aralık k Deneysel Öğrenme modelleri Deneysel Davranış Modelleri Ertan Yurdakoş Đstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fizyoloji Çalışma belleği i (working memory) Çalışma

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ GİRİŞ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dikkatsizlik,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

STRES ALTINDA OLAN SIÇANLARDA ve NORMAL KOŞULLARDAKİ SIÇANLARDA ANTİDEPRESAN FLUOKSETİN HİDROKLORÜR KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİ

STRES ALTINDA OLAN SIÇANLARDA ve NORMAL KOŞULLARDAKİ SIÇANLARDA ANTİDEPRESAN FLUOKSETİN HİDROKLORÜR KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİ STRES ALTINDA OLAN SIÇANLARDA ve NORMAL KOŞULLARDAKİ SIÇANLARDA ANTİDEPRESAN FLUOKSETİN HİDROKLORÜR KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİ Sevgi Arslan, Ezgi Ateş, Deniz Türküm Atikcan, Esra Uyanık, Ceren

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Sempozyum: Deneysel Epilepsi

Sempozyum: Deneysel Epilepsi Sempozyum: Deneysel Epilepsi Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cafer Marangoz & Prof. Dr. Mehmet Kaya Prof. Dr. Cafer Marangoz: Penisilin Modeli Deneysel Epilepsinin Bazı Özellikleri Prof. Dr. Mehmet Kaya:

Detaylı

GENÇ ERKEK SIÇANLARDA E VİTAMİNİ UYGULAMASININ YER BULMA ÖĞRENMESİNE ETKİSİ* Effect of Vitamin E Administration on Learning in the Young Male Rats

GENÇ ERKEK SIÇANLARDA E VİTAMİNİ UYGULAMASININ YER BULMA ÖĞRENMESİNE ETKİSİ* Effect of Vitamin E Administration on Learning in the Young Male Rats Genç erkek sıçanlarda E Vitamini uygulamasının ARAŞTIRMA yer bulma (Research öğrenmesine Report) etkisi GENÇ ERKEK SIÇANLARDA E VİTAMİNİ UYGULAMASININ YER BULMA ÖĞRENMESİNE ETKİSİ* Effect of Vitamin E

Detaylı

Çiğdem Özkara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Çiğdem Özkara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Çiğdem Özkara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Beyindeki bir grup nöronun aşırı deşarjı sonunda ortaya çıkan ve klinikte gelip geçici, motor, duysal, duygusal, bilişsel,

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı 2010 Yılı Akademik Faaliyet Raporu

Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı 2010 Yılı Akademik Faaliyet Raporu Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı 2010 Yılı Akademik Faaliyet Raporu Uluslararası Yayınlar Gurol A.O., Okten-Kursun A., Suzergoz F., Kucuksezer U.C., Cevik A.,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

Anahtar sözcükler: Ekstratemporal lob epilepsisi; semiyolojik lateralize edici bulgular; temporal lob epilepsisi; video-eeg.

Anahtar sözcükler: Ekstratemporal lob epilepsisi; semiyolojik lateralize edici bulgular; temporal lob epilepsisi; video-eeg. DOI: 10.5505/epilepsi.2011.52523 Parsiyel Epilepsi Hastalarında Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon ile Belirlenen Semiyolojik Lateralize Edici Bulgular ve İktal EEG Özelliklerinin Karşılaştırılması The

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

PROF. DR. BEKİR FARUK ERDEN İN ÖZGEÇMİŞİ ( Ocak 2015 )

PROF. DR. BEKİR FARUK ERDEN İN ÖZGEÇMİŞİ ( Ocak 2015 ) PROF. DR. BEKİR FARUK ERDEN İN ÖZGEÇMİŞİ ( Ocak 2015 ) Adı Soyadı : Bekir Faruk ERDEN Doğum Tarihi : 16-07-1964 Doğum Yeri : Gaziantep Medeni Durumu : 2006 dan beri, Sibel Koçyiğit ile Evli Selin (23)

Detaylı

Demans; bellek, lisan, soyut düþünme, problem

Demans; bellek, lisan, soyut düþünme, problem Epilepsinin Neden Olduðu Biliþsel Bozukluk Dr. Yasemin BÝÇER GÖMCELÝ *, Prof. Dr. Erhan BÝLÝR* Demans; bellek, lisan, soyut düþünme, problem çözme, yönelim, praksi gibi biliþsel iþlevlerde ilerleyici yýkým,

Detaylı

OLAYA ÝLÝÞKÝN POTANSÝYELLERÝN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENÝLÝÐÝNÝ YANSITMAKTADIR*

OLAYA ÝLÝÞKÝN POTANSÝYELLERÝN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENÝLÝÐÝNÝ YANSITMAKTADIR* ARAÞTIRMALAR (Research Reports) OLAYA ÝLÝÞKÝN POTANSÝYELLERÝN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENÝLÝÐÝNÝ YANSITMAKTADIR* The N2 Wave of Event-Related Potentials Reflects the Novelty of the Eliciting Stimuli Tolgay

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety

DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety DERLEME (Review Article) Küçük A, Gölgeli A DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety Ayşegül KÜÇÜK 1, Asuman

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 2012 / Üsküdar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : 2012 / Üsküdar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : İlknur DURSUN 2. Doğum Yeri ve Tarihi : TUNCELİ / 14.04.1978 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Ankara Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ

PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ DERS PROGRAMI VE BEKLENTİLER PROF. DR. NESRİN HİSLİ ŞAHİN PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ PROF.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri

Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2002; 46: 182-186 Orijinal Makale Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri Bülent Ünay 1, Süleyman Kalman 1, Muhittin Serdar 2, Rýdvan Akýn 3, Erdal

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Beyin salınımları ve bağlanırlık

Beyin salınımları ve bağlanırlık Beyin salınımları ve bağlanırlık FF seminerleri Tolga Esat Özkurt 09/11/12 İnsan beyni YeAşkinler için 1300-1400 gram (~ vücudun 50 de 1 i), enerjinin ise 1/5 ini tükeayor 100 milyar nöron Nöronlar: beynin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji Nöbet? Bilinç bozukluğu ve Motor fenomenler içeren olay. Nöbet... Van Gogh Epileptik nöbet neden olur? İnhibisyon Eksitasyon

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2001-2005 Y.

Detaylı

1) Cetin F., Yazıhan N., Dincer S., Akbulut K.G.: The Effect of Intracerebroventricular Injection of

1) Cetin F., Yazıhan N., Dincer S., Akbulut K.G.: The Effect of Intracerebroventricular Injection of ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FERİHAN ÇETİN Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Bilgileri: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1995 Y. Lisans Fizyoloji Gazi Üniversitesi

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 107-113 Orijinal Makale 0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi T. Hakan Doðan 1,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Nöroplastisite ve Güncel Yaklaşımlar

Nöroplastisite ve Güncel Yaklaşımlar Nöroplastisite ve Güncel Yaklaşımlar Deniz Can Başaran, Fırat Yıldırım, Berk Yasin Ekenci, Sera Kılıç, Pınar Ülgen Danışman: Dr. Fatma Helvacıoğlu ÖZET Plastisite terimi en basit anlamda beyin hücrelerinin

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Deneme F, Aşçıoğlu M, Süer C SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24:31-36 SOSYAL İZOLASYON OLUŞTURULAN

Detaylı

Anahtar kelimeler: ayna nöronları, mu supresyonu, empati, mu dalgaları

Anahtar kelimeler: ayna nöronları, mu supresyonu, empati, mu dalgaları EMPATİDE AYNA NÖRONLARININ ETKİSİ Ecem Güçlü,Büşra Kartal, Kemal Küçük,Muratberk Ada Danışman: Doç. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu Özet Bu çalışmada insan ayna nöronlarınının aktivitesinin EEG gösterilmesi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Epilepsi Cerrahisi Sırasında Saptanan Tümörler Slayt Semineri

Epilepsi Cerrahisi Sırasında Saptanan Tümörler Slayt Semineri Epilepsi Cerrahisi Sırasında Saptanan Tümörler Slayt Semineri Prof Dr Taner Akalın Ege ÜTF Patoloji AD 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7 11 Kasım 2012, Antalya Prayson RA. Am J Clin Pathol 2011;136:557 Tümör

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

induced epileptic seizures on hemorheological parameters in rats, Life Sciences, 79:2382-2386, 2006.

induced epileptic seizures on hemorheological parameters in rats, Life Sciences, 79:2382-2386, 2006. 1. Adı Soyadı: Gökşin Nilüfer Yonguç 2. Doğum Tarihi: 18.12.1978 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Tıpta uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN. ozkana@hacettepe.edu.tr.

ÖZGEÇMİŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN. ozkana@hacettepe.edu.tr. ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN ÖZGEÇMİŞ E-Posta: ozkana@hacettepe.edu.tr Telefon: Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe Yerleşkesi Çankaya / ANKARA Eğitim Mezuniyet

Detaylı

Nonkonvulsif Status Epileptikusta Tanı, Klinik Özellikler ve Tedaviye Direnç Sıklığı

Nonkonvulsif Status Epileptikusta Tanı, Klinik Özellikler ve Tedaviye Direnç Sıklığı e-posta: dilaverka@yahoo.com Nonkonvulsif Status Epileptikusta Tanı, Klinik Özellikler ve Tedaviye Direnç Sıklığı Diagnosis, Clinical Features and Refractoriness to Treatment in Nonconvulsive Status Epilepticus

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD SKY- Sıklık 1 275 000 Kişi 259 000 Kişi Ağrı % 48-94 Yaşamı sınırlayan şiddetli ağrı % 11-34 Yaşam kalitesini en fazla düşüren

Detaylı

Karsinoembriyonik Antijene Özgül İmmün Yanıtların HLA-A*0201 Transjenik Fare Modelinde Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Karsinoembriyonik Antijene Özgül İmmün Yanıtların HLA-A*0201 Transjenik Fare Modelinde Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007, 60(3) Karsinoembriyonik Antijene Özgül İmmün Yanıtların HLA-A*0201 Transjenik Fare

Detaylı

SIÇANLARDA DENEYSEL DİYABETİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ The Effect of Experimental Diabetes on the Ability of Learning in Rats

SIÇANLARDA DENEYSEL DİYABETİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ The Effect of Experimental Diabetes on the Ability of Learning in Rats Sıçanlarda deneysel diyabetin öğrenmeye etkisi ARAŞTIRMA (Research Report) SIÇANLARDA DENEYSEL DİYABETİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ The Effect of Experimental Diabetes on the Ability of Learning in Rats Şükran KÖROĞLU

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Nitrik Oksitin Rolü

Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Nitrik Oksitin Rolü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (1) 23-27, 2010 ORİJİNAL YAZI Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Nitrik Oksitin Rolü Barış UZUNOK, Nevzat KAHVECİ, Güldal GÜLEÇ

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ Fatma Betül ÖZGERİŞ, Nezahat KURT, İlknur İBİLİ UCUZ, Kübra KOÇAK YILMAZ, Atilla ÇAYIR, Onur Burak DURSUN,

Detaylı

AÐIZ CERRAHÝSÝNDE ANKSÝYETE KONTROLÜ: HASTALARIN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ

AÐIZ CERRAHÝSÝNDE ANKSÝYETE KONTROLÜ: HASTALARIN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ AÐIZ CERRAHÝSÝNDE ANKSÝYETE KONTROLÜ: HASTALARIN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Nurgül KÖMERÝK* Yrd. Doç. Dr. Mehtap MUÐLALI** ÖZET Bu çalýþma, cerrahi iþlem yapýlacak hastalara iþlem hakkýnda bilgi verilmesinin

Detaylı

Stresli ve stressiz sıçanlarda fluoksetin hidroklorür kullanımının öğrenme ve bellek üzerine etkileri

Stresli ve stressiz sıçanlarda fluoksetin hidroklorür kullanımının öğrenme ve bellek üzerine etkileri Araştırma: Stresli ve stressiz sıçanlarda fluoksetin hidroklorür kullanımının öğrenme ve bellek üzerine etkileri Leyla Aydın 1, Şebnem İlhan 1, Agah Tekindal 2, Nimet Ünay Gündoğan 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı