Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluþturulan Kindlingin Davranýþ ve Emosyonel Öðrenme Üzerine Etkisinin Deðerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluþturulan Kindlingin Davranýþ ve Emosyonel Öðrenme Üzerine Etkisinin Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Epilepsi 2007;13(2-3): e-posta: Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluþturulan Kindlingin Davranýþ ve Emosyonel Öðrenme Üzerine Etkisinin Deðerlendirilmesi Assesment of The Effect of Pentylenetetrazole-induced Kindling on Behavior and Emotional Learning in Rats Füsun ERDOÐAN*, Ayþegül KÜÇÜK**, Asuman GÖLGELÝ**, Narin LÝMAN***, Hakan SAÐSÖZ*** * Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý ** Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalý *** Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalý Özet Amaç: Pentilentetrazol (PTZ)-kindling in spasiyal öðrenme, hafýza ve davranýþ deðiþikliklerine yol açtýðý bilinmekle birlikte emosyonel öðrenme üzerine etkileri konusunda bilgiler yetersizdir. Bu çalýþmada PTZ-kindling modelinde emosyonel öðrenme, davranýþ deðiþiklikleri ve hipokampusun histolojik deðiþikliklerini deðerlendirmeyi amaçladýk. Materyal ve Metod: Deney grubunda 24 adet, kontrol grubunda 10 adet wistar albino rat kullanýldý. EEG kaydý için kafa kemiklerine elektrotlar yerleþtirildi, 1 hafta sonra PTZ-kindling iþlemine baþlandý. Deney grubuna 38 gün süre ile gün aþýrý 35mg/kg PTZ intaperitoneal (ip) ve kontrol grubuna ayný günlerde salin ip enjekte edildi. Enjeksiyondan sonraki yarým saat içinde nöbetler EEG ve video ile kayýt edildi, nöbet skorlamasý yapýldý. Kindling iþlemi tamamlandýktan 1 gün sonra davranýþ deðiþiklikleri açýk alan testi ve emosyonel öðrenme yükseltilmiþ T-labirent testi ile deðerlendirildi. Histolojik incelemede Kluver and Barrera Luxol Fast Blue metodu ile hipokampus deðerlendirildi. Bulgular: PTZ-kindling sonrasý emosyonel öðrenmede herhangi bir etkilenme saptanmazken açýk alanda anksiyeteye iþaret eden deðiþiklikler saptandý. Histolojik incelemede hipokampus CA3 bölgesinde nöron kaybý ve CA3 ve CA1 bölgesinde nöron dejenerasyonu saptandý. Sonuç: Bu çalýþmada PTZ-kindlingin kýsa sürede anksiyeteye benzer davranýþ deðiþikliklerine yol açarken, emosyonel öðrenmeyi etkilemediði ve bu davranýþ deðiþikliklerinin hipokampal nöronal hasar ile ilgili olabileceði saptanmýþtýr. Summary Objective: Pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling causes changes related with spatial learning, memory and behavior. However knowledge regarding its effects on emotional learning is unsufficient. This study aims to investigate the emotional learning, behavioral changes and the histological changes in the hippocampus using PTZ-kindling model. Materials and Methods: This study employes 34 wistar albino rats 24 for the experimental group and 10 for the control group. PTZ-kindling was initiated one week after the implantation of cortical electrodes. The experimental group received 35mg/kg PTZ intraperitoneally (ip) every other day for 38 days, while control group received ip saline in the same period. EEG and video recordings taken for 30 minutes after injection revealed seizures staged as 0-5. Kindling completed behavioral changes were assessed in the open field test, and emotional learning in the elevated T-maze test. The hippocampus was assessed with the method Kluver and Barrera Luxol Fast Blue. Results: PTZ-kindling did not affect emotional learning, but caused anxiety. Neuronal loss in the CA3 section and neuronal degeneration in the CA3 and CA1 section of hippocampus were observed. Conclusion: We concluded that PTZ-kindling causes anxiety-like behaviors while not affecting emotional learning which may have resulted from hippocampal neuronal damages. Anahtar kelimeler: Levetirasetam, ek tedavi, epilepsi, antiepileptik ilaçlar Key words: Levetiracetam, add on treatment, epilepsy, antiepileptic drugs Yayýn kabul tarihi:

2 Epilepsi serebral nöronlardaki artmýþ deþarjlar nedeniyle tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir bozukluktur. Bu tekrarlayan nöbetler kognitif defisitler, emosyonel bozukluklar ve psikososyal problemlere neden olabilir. 1-6 Epilepsinin kindling modelleri potansiyel antiepileptik ilaçlarýn test edilmesi ve hastalýðýn olasý etyolojilerinin daha incelikli tanýmlanabilmesi için geliþtirilmiþtir. 7 Kimyasal kindling tekrarlayan subkonvülsif kimyasal stimülasyon ile progresif nöbet aktivitesine yol açan epilepsi ve epileptogenezisin deneysel modelini oluþturan bir iþlemdir. 8 Özellikle konvulsif uyarana karþý artmýþ hassasiyet epileptogenezisin progresif karakterinin bazý yönlerini yansýtmaktadýr. 9 Kimyasal ya da elektriksel kindling ile oluþturulan epileptogenezisin hayvan modellerindeki gözlemleri, epilepsinin öðrenme, hafýza ve emosyonel bozukluklarla birlikteliðine kanýtlar oluþturmaktadýr. 10,11 Kimyasal ve elektriksel kindling modelleri kullanýlarak yapýlan araþtýrmalarda spasial öðrenme, davranýþ ve kognitif fonksiyonlarda nöbetler sonrasý oluþan fonksiyon bozukluklarý gösterilmiþtir Ancak bu çalýþmalarda spasyal öðrenme deðerlendirilirken, emosyonel öðrenme sýklýkla ihmal edilmiþtir. Pentilentetrazolün (PTZ) ratlara uygulanmasý ile oluþturulan kindling sýklýkla kullanýlan kimyasal kindling modelidir. 7 PTZ merkezi sinir sistemini etkileyen konvülsif bir ajandýr. Pikrotoksinin g-aminobütirik asid tip A (GABAA) ya baðlanma noktasýnda etkilidir. Cl kanallarýndaki allosentrik etkileþim aracýlýðý ile GABA baðlantýlý Cl akýmýný bloke ederek nöronal memran depolarizasyonu ile nöbet aktivitesinin sürekliliði ve yayýlýmýna yol açar. Ayrýca N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörleri ile baðlantýlý ileti, PTZ ile indüklenen jeneralize tonik-klonik nöbetlerin oluþumunda önemlidir. 26 PTZ-kindling modelinin insanlarda epilepside görülen semptomlara benzer özellikler gösterdiðinden nöbetlerden sonra oluþabilecek kognitif, emosyonel ve nöropatolojik bozukluklarýn deðerlendirilmesi açýsýndan kullanýlabilecek faydalý bir model olduðu bildirilmiþtir. 7 Biz bu çalýþmada PTZ-kindling modelini kullanarak emosyonel öðrenme ve davranýþ özelliklerini deðerlendirmeyi amaçladýk. Emosyonel öðrenmeyi deðerlendirmek için yükseltilmiþ T labirent testi kullandýk. Bu test sýklýkla anksiyolitik ilaçlarýn hafýzaya etkileri ve emosyonel davranýþlarý ilgilendiren nöral sistemler ile öðrenmeyi etkileyen süreçlerin iliþkilerini deðerlendirmede kullanýlmaktadýr Yükseltilmiþ T labirent testi ayný denekte iki ayrý sýkýntý uyandýran davranýþýn deðerlendirilmesini saðlar: Bunlardan biri inhibitör sakýnmadýr ki bu pasif sakýnma ya da þartlý komponent olarak da bilinir. Pasif sakýnma, deneðin cezadan kaçýnmak için hareketsiz kalmayý öðrenmesini ifade eder. Denek tecrübe ile davranýþýnýn ceza ile sonlandýðýný ve cezaya uðramamak için hareketsiz kalmasý gerektiðini öðrenmektedir (þartlý durum). Diðer sýkýntý uyandýran davranýþ doðal korkudur ki bu aktif sakýnma ya da þartsýz komponent olarak da bilinir. Hayvan aktif olarak zararlý yer ya da objeden sakýnmayý öðrenir. Bu durum hayvanýn sahip olduðu doðal korkularý sonucu açýða çýkar Ratlarýn davranýþ özelliklerinin deðerlendirilmesi için açýk alan testini kullandýk. Açýk alan testi orijinal çevre ortamýnda davranýþ deðiþikliklerini ve motor yeteneklerini deðerlendirmede kullanýlýr. Bu test, hayvanýn yeni ortamý araþtýrma ve etrafý duvarlarla çevrilerek kaçmasý önlenmiþ bu ortamdan hoþlanmama duygularýnýn çatýþmasý temeline dayanýr. Bu ortamdan kaynaklanan uyaranlar ayný zamanda anksiyete ve araþtýrma davranýþlarýný harekete geçirir. 33 Lokomotor aktivite, araþtýrma aktivitesi ve korku seviyesi, açýk alan testinde deðerlendirilebilir. Açýk alan parametreleri kullanýlarak anksiyetenin olup olmadýðý anlaþýlabilir. 27 Materyal ve Metod Çalýþma için gerekli etik kurul onayý alýndýktan sonra deney hayvanlarý Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Deneysel ve Klinik Araþtýrmalar merkezinden saðlandý. Çalýþmada deney grubu için 24 adet ve kontrol grubu için 10 adet günlük, gr aðýrlýðýnda erkek wistar albino rat kullanýldý. Hayvanlar 12 saatlik karanlýk aydýnlýk siklüsünde, yiyecek ve suya serbest olarak ulaþabilecekleri bir ortamda bulunduruldu. Kortikal EEG kaydý için kayýt elektrodlarý kafa kemiðine yerleþtirildi. Ratlara bu iþlem için anestezi, ketamin (100mg/kg intraperitoneal) ve xylazine (20mg/kg intraperitoneal) kullanýlarak yapýldý. Anestezi sonrasý kafaya orta hat insizyonu uygulanarak kafa derisi açýldý. Elektrodlar frontal, paryetal ve serebellar bölgeye vida yardýmý ile sabitlendi. Daha sonra soðuk akrilik ile üzeri kapatýlarak kafa derisi sütüre edildi(34). Elektrodlar yerleþtirildikten 1 hafta sonra PTZ-kindling iþlemine baþlandý. Tüm deneyler saat arasýnda sessiz bir odada ve oda ýsýsý 22-24ºC olduðu halde gerçekleþtirildi. Tüm ratlara 38 gün süre ile gün aþýrý PTZ 35mg/kg dozunda 67

3 Epilepsi 2007;13(2-3): ip enjekte edildi. Kontrol grubuna ayný miktarda salin ip enjekte edildi.enjeksiyondan sonraki 30 dakika süre ile ratlarýn EEG kayýtlarý alýndý (EEG100B; Biopac sistem), nöbetleri gözlenerek video kayýtlarý elde edildi ve aþaðýdaki gibi skorlandý: 33 Evre 0. Cevap yok Evre 1. Kulaklar ve yüzde seyirmeler Evre 2. Vücuda yayýlan konvülsif dalga Evre 3. Myoklonik jerkler ya da arka ayaklar üzerinde þaha kalkma Evre 4. Hayvanýn olduðu yere düþmesi ile birlikte klonik nöbetler Evre 5. Tekrarlayan þiddetli tonik-klonik yada ölümcül nöbetler Kindling iþlemi tamamlandýktan bir gün sonra tüm ratlara yükseltilmiþ T labirent testi ve açýk alan testi uygulandý. Yükseltilmiþ T Labirent Testi Yükseltilmiþ T labirent ayný ebatta (50x12cm) yerden 50cm yüksekte 3 plastik koldan oluþmaktadýr. Bu kollardan biri 40 cm yüksekliðinde plastik yan duvarlarla kapalýdýr ve birbirine ters yönde duran iki açýk kola dik olarak yerleþtirilmiþtir. Rat kapalý kolun sonuna yerleþtirildiðinde kapalý kolun diðer ucuna gidip baþýný dýþarý doðru çýkarmadan açýk kollarý göremez. Kapalý koldan dýþarý çýkmasý için geçen zaman kaydedilir (baseline latansý). Hayvan tekrar alýnarak kapalý kolun sonuna yerleþtirilerek ayný ölçüm 30 saniye aralarla iki kez daha tekrarlanýr ve her bir denemede hayvan dýþarý çýkmazsa 300 saniye süre ile beklenir (Ýnhibitör yada pasif sakýnma 1 ve 2). Bu sonraki iki deneme ile hayvanýn labirenti araþtýrmasý inhibitör sakýnma davranýþýný öðrenmesine izin verir. Ýnhibitör sakýnma davranýþý beklentisel anksiyete ile ilgili olduðundan bu tür davranýþlar þartlý davranýþlar olarak adlandýrýlýr. Bu iþlemden 30 saniye sonra rat saðdaki açýk kolun sonuna yerleþtirilir ve rat kapalý kola doðru hareket eder (tek yönlü kaçýþ, kaçmayý öðrenme). Açýk kolu terk ederek kapalý kola girmesi için geçen süre kaçma latansý olarak deðerlendirilir. 27,30,35 Ratlarýn yükseklik ve açýk alandan doðal korkularý olduðundan açýk kolda bulunmalarý hoþlarýna gitmeyen bu durumla iliþkili korku reaksiyonlarýna neden olur. Bu doðal korku tek yönlü kaçmaya yol açar ve ratlar bu aktif davranýþý böylece öðrenirler. Bu tipteki þartsýz davranýþlar aktif sakýnma olarak adlandýrýlýr. 30 (Resim1) Resim 1. Açýk Alan Testi Açýk alan plastikten yapýlmýþ, 100x100cm ebatlarýnda, 16 eþit kareye ayrýlmýþ ve kenarlarý 30 cm yüksekliðinde yine plastik ile kapatýlmýþ, üzeri açýk bir araçtýr. Rat açýk alanýn bir köþesine býrakýlarak bu alaný araþtýrmalarýna izin verilir. Hayvanýn aktivite seviyesi (lokomotor yanýt) 5 dakika süre içerisinde geçtiði kare sayýsý ile, araþtýrma aktivitesi yine ayný sürede iki arka ayaðý üzerine kalkarak etrafý inceleme hareketi (rearing) sayýsý ile ölçülür. Korku seviyesi 5 dakika içerisinde bu alan içerisinde yaptýðý defekasyon sayýsý ile deðerlendirilir. 15,36-38 Lokomotor yanýt ve araþtýrma aktivitesinde artýþ ile defekasyon sayýsýndaki düþme, emosyonel aktivitede azalma olarak, tersi durum yani lokomotor yanýt ve araþtýrma aktivitesinde azalma ile defekasyon sayýsýndaki fazlalýk ise emosyonel aktivitede artýþ yani anksiyete olarak deðerlendirilir. 39 Her bir rat açýk alanda deðerlendirildikten sonra araç alkol ile temizlenir. Temizleme nedeni bir önceki hayvana ait kokunun daha sonraki hayvanýn davranýþlarýný etkileyebilmesidir. 40 (Resim 2) Resim 2 68

4 Histolojik Ýnceleme Nörolojik parametrelerin kaydedilmesinden 3 gün sonra çalýþmanýn sonunda 8 adet kontrol ve 8 adet PTZ verilmiþ olan deneme grubuna ait ratlar xylazine hidrochlorid (10mg/kg, Rompun, Bayer,) ile premedikasyonu takiben ketamin hidrochloride (50 mg/kg, Ketalar, Eczacýbaþý) kullanýlarak derin anesteziye alýndý. Ratlarýn göðüs kafesi açýldýktan sonra sol ventriküle ince bir kanül (24GA, 0.75 inch) yerleþtirildi ve sað atrium kesildi. Bu kanül aracýlýðýyla 150cm su basýncý altýnda her bir rata 50 ml fosfat buffer perfüze edildi. Takiben %10 luk formalin verilerek tespit iþlemi gerçekleþtirildi. Ratlarýn kafataslarý açýldýktan sonra beyinleri çýkarýldý ve 24 saat %10 luk formalinde tespit iþlemine devam edildi. Tespiti takiben 24 saat yýkanan doku örnekleri dereceli alkoller, metil benzoat ve benzollerden geçirilerek paraplastta bloklandý. Kontrol grubundan bir ratýn beyninden seri kesit alýnarak hipokampusun beyindeki yerleþimi saptandý. Daha sonra sistematik rastgele örnekleme metoduna göre her bir bloktan 8 mikron kalýnlýðýndaki 12 kesit atýldý ve 13 ile 14. kesitler alýnarak lama yerleþtirildi. Hazýrlanan preparatlar Kluver and Barrera Luxol Fast Blue metodu (41) ile boyandý ve ýþýk mikroskobunda incelendi. Hipokampusun CA1, CA2, CA3a, CA3b, CA3c, CA4 ve dentat girus bölgelerindeki nöronlarýn morfolojik özellikleri ile bu bölgelerdeki nöronlarýn miktarlarý Olymus BX51 model mikroskopta göreceli olarak deðerlendirildi ve fotoðraflandý. Ýstatistiksel Analiz PTZ-kindling iþlemi süresince her bir enjeksiyondan sonraki yarým saat süre içinde gözlenen nöbet tiplerinin süreleri Friedman repeated measure analysis of variance on ranks testi ile deðerlendirildi. Açýk alan ve yükseltilmiþ T labirent testindeki parametrelerin her iki grup arasýndaki karþýlaþtýrmasý için nonparametrik Mann-Withney U testi kullanýldý. P<0.05 deðerleri istatistiksel olarak anlamlý farklýlýðý göstermekte idi. Bulgular Nöbetler: Kindligin erken evrelerinde evre 0 ve 1 nöbetler daha sýk görülürken, ilerleyen evrelerde özelikle son iki enjeksiyondan sonra evre 4 ve 5 nöbetlerinin daha sýk olarak açýða çýktýðý gözlendi. Yükseltilmiþ T labirent Testi Kindling sona erdikten sonra kontrol ve denek grubuna uygulanan bu test sonrasý her iki grup açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý bir fark olmadýðý saptandý. Açýk Alan Testi Kindling sonrasý uygulana açýk alan testinde deney grubundaki hayvanlarda araþtýrma aktivitesinin (rearing) kontrol grubuna göre anlamlý olarak azaldýðý saptandý (p<0.05) (Þekil 1). Þekil 1: Kindling Ýþlemi Sonrasý Açýk Alan Test Parametrelerinin Karþýlaþtýrýlmasý Açýk alan testi parametrelerinin sayýsý Histoloji rearing Çizgi geçme defekasyon Açýk alan testi parametreleri PTZ-Kindling Kontrol Her bir sütun ortanca ± SH (standart hata) göstermektedir. Araþtýrma aktivitesi (rearing) PTZ-kindling grubunda anlamlý olarak azalmýþ saptandý. (Mann- Whitney U=22.5, p<0.05) Kontrol grubundaki (þekil 1) ile PTZ uygulanarak epileptik nöbet oluþturulan gruptaki ratlarýn hipokampal bölgeleri (þekil 2) karþýlaþtýrýldý., Epileptik nöbet geçiren grubun (n:8) yaklaþýk %50 sinde hem nöron dejenerasyonun þekillendiði, hem de nöron sayýsýnýn göreceli olarak azaldýðý görüldü. Epilepsi grubu sadece nöron kaybý açýsýndan deðerlendirildiðinde ratlarýn %60 ýnda nöron kaybýnýn bulunduðu ve bu kaybýn genelde hipokampusun CA3c bölgesinde (þekil 1a, þekil 2a), daha az olarak da CA3a (þekil 1b, þekil 2b) ve CA3b (þekil 1c, þekil 2c) bölgelerinde þekillendiði belirlendi. Nöron dejenerasyonunun ise epilepsi grubunun yaklaþýk %60 ýnda gerçekleþtiði ve özellikle CA3a (þekil 2b), CA3b (þekil 2c) ve CA3c (þekil 2a) bölgelerinde, daha az olarak da CA1 (þekil1d, þekil 2d) bölgesinde meydana geldiði tespit edildi. Bu dejenere nöronlarýn piknotik çekirdekli olduðu ve sitoplazmalarýnýn homojen boyandýðý (Nissle cisimlerinin saðlam nöronlardan farklý olarak ayrýntý 69

5 Epilepsi 2007;13(2-3): göstermediði) belirlendi. Hipokampusun CA2 ile CA4 bölgelerinde ve dentat girusun hilusunda herhangi bir deðiþiklik görülmedi. Tartýþma Bu çalýþmanýn sonuçlarý PTZ-kindling modelinde kindling oluþumundan sonra erken dönemde ratlarda emosyonel davranýþ deðiþiklikleri oluþurken, emosyonel öðrenmenin etkilenmediðini göstermektedir Deneysel çalýþmalarda öðrenme fonksiyonu 2 farklý paradigma olan þartlý korku ve Moris su labirenti kullanýlarak yaygýn olarak uygulanmaktadýr. Þartlý korkuyu hayvan doðal, hoþa gitmeyen zararlý bir uyaran ile baðlantýlý olarak öðrenir. Moris su tankýnda ise spasiyal öðrenme test edilmektedir. Hayvan su dolu bir havuzda gizli olarak bulunan platformu çevrede bulunan görsel ipuçlarý yardýmý ile bularak üzerine çýkmayý öðrenmektedir. 42 Emosyonel deneyimler sýrasýnda oluþan hafýza, benzer durumlarda yeniden kullanýlabilecek þekilde depolanýr. Uygun uyaran ile emosyonel yanýtýn dýþa vurumu emosyonel öðrenme ile baðlantýlýdýr. Korku þartlanmasý emosyonel hafýza ve öðrenmenin nöral temellerinin anlaþýlmasýnda kullanýlan güçlü bir süreçtir. Öðrenme hýzla oluþur ve oluþan hafýza son derece kalýcýdýr. 43 Kainik asit, pilokarpin ve elektriksel amigdala kindling kullanýlarak matür ratlarda oluþturulan temporal lob epilepsisinin hayvan modellerinde spasiyal öðrenme ve davranýþ deðiþikliklerine neden olduðuðu gösterilmiþtir ,44 PTZ-kindling modelinde Moris su tanký kullanýlarak yapýlan çalýþmalarda spasiyal öðrenme bozukluðu ve davranýþ deðiþikliklerinin oluþtuðu gösterilmiþtir. 7 Literatürde yapýlan çalýþmalarda spasial öðrenme ve davranýþ deðiþiklikleri incelenirken emosyonel öðrenme ile ilgili sýnýrlý sayýda veri bulunmaktadýr. Yükseltilmiþ T-labiret testi ayný denekte þartlý ve þartsýz emosyonlara baðlý geliþen öðrenme fonksiyonunu test etmekte kullanýlan bir yöntemdir. 28,30 Bizim bulgularýmýz PTZ-kindling modelinde þartlý ve þartsýz emosyonel öðrenmenin etkilenmediðini göstermektedir. Becker, PTZ-kindling sonrasý iki yönlü aktif sakýnmayý test ettiði çalýþmada geç dönemde ve Rüthrich ise kindling sonrasý erken dönemde öðrenmenin bozulduðunu bildirmiþtir. 45 Ancak iki yönlü aktif sakýnma testi Stephanicev ve arkadaþlarý tarafýndan spasial öðrenmeyi test eden bir yöntem olarak bildirilmiþtir. 46 Çalýþmamýzda davranýþ deðiþikliklerini deðerlendirmek için uyguladýðýmýz açýk alan testinde deneklerde araþtýrma aktivitesinde azalma saptadýk. Bu testte araþtýrma aktivitesindeki azalma anksiyete varlýðýna iþaret etmektedir. 27 Franke ve arkadaþlarý PTZkindling modelinde benzer þekilde açýk alanda araþtýrma aktivitesinin azaldýðýný ve anksiyeteye benzer bulgularýn varlýðýný bildirmiþtir. 27 Biz PTZ ile oluþturulan status epileptikus modelinde açýk alanda anksiteye iþaret eden bulgular saptamýþtýk. 47 Mortavazi ve arkadaþlarý da PTZkindling sonrasý açýk alanda anksiyete ile uyumlu bulgular bildirmiþtir. 7 Çalýþmamýzda Kluver ve Barrera Luxol fast blue yöntemi ile yapýlan histolojik deðerlendirmede hipokampal CA3c bölgesinde belirgin olmak üzere CA3a ve CA3b bölgelerinde nöron kaybý saptadýk. Ayrýca CA3a, CA3b, CA3c ve daha az oranda da CA1 bölgelerinde nöronal dejenerasyon saptadýk. Hassan ve arkadaþlarý Timm boyama yöntemi ile PTZ-kindling sonrasý CA3 bölgesinde mossy fiber sprouting (yosunsu liflerde filizlenme) olduðunu bildirmiþtir. 48 Becker ve arkadaþlarý toluidin blue ile yaptýklarý hipokampal incelemede CA1 bölgesinde nöron kaybý, Franke ve arkadaþlarý blue/acid fucsin boyamada CA4 ve CA1 bölgelerinde nöronal hasar göstermiþtir, Farzad ve arkadaþlarý da cresyl violet ve Timm boyama yönteminde CA1de nöron kaybý ve dentat girusta mossy fiber sprouting saptamýþtýr. 7,11,27 Matür ratlarda PTZ-kindling modelinde hipokampal hasar ile birlikte kalýcý davranýþ deðiþiklikleri ve spasiyal öðrenme ve hafýza bozukluklarý bildirilmiþtir. 9,11,27,34,36,49,50 Bizim bulgularýmýz PTZ-kindlingin erken dönemde davranýþ deðiþikliklerine yol açarken, emosyonel öðrenme üzerinde etkisiz olduðunu göstermektedir. Histolojik incelemede açýða çýkan hipokampal nöronal hasarlar davranýþ deðiþiklikleri ile baðlantýlý gözükmektedir. Klasik korkuya baðlý þartlanma ve bununla ilgili öðrenmede amigdalanýn fonksiyonu olduðu bilinmektedir. PTZ-kindling modelinde emosyonel öðrenme fonksiyonunda amigdalanýn histolojik incelenmesi ve kalýcý etkilerin anlaþýlabilmesi için kindlingden sonraki geç dönemlerde de emosyonel öðrenme fonksiyonunu test eden araþtýrmalarýn yapýlmasý gereklidir. Kaynaklar 1. Dodrill CB. Corelates of generalized tonic-clonic seizures with intellectual, neuropsychological, emotional, and social functions in patients with epilepsy. Epilepsia 1986; 27: Dodrill CB. Neuropsychological effects of seizures. Epilepsy Behav 2004;5(suppl1):S

6 3. Levi R, Banks S, Berg B. Psychosocial dimensions of epilepsy: A review of literature. Epilepsia 1988;29: Adamec RE. Does kindling model anything clinically relevant? Biol Psychiatry 1990;27: Giovagnoli AR, Mascheroni S, Avanzini G. Self reporting of everyday memory in patients with epilepsy: relation to neuropsychological, clinical, pathological and treatment factors. Epilepsy Res 1997;28: Depaulis A, Helfer V, Deransart C, Marescaux CH. Anxiogenic like consequenses in animal models of complex partial seizures. Neurosci Biobehav Rev 1997;21: Mortavazi F, Ericson M, Story D, Hulce V, Dunbar G. Spatial learning deficits and emotional impairments in pentylenetetrazolekindled rats. Epilepsy Behav 2005;7: Mason Cr, Cooper RM. A permamenet change in convulsive treshold in normal and brain damaged rats with repeated small doses of pentylenetetrazol. Epilepsia 1972;13: Becker A, Grecksch G, Rüthrich HL, Pohle W, Markx B, Matthies H. Kindling and its consequences on learning in rats. Behavioral Neural Biology 1992;57: Lamberty Y, Klitgaard H. Consequences of pentylenetetrazole kindling on spatial memory and emotional responding in the rat. Epilepsy Behav 2000;1: Becker A, Tiedge A, Grecksch G. Diazepam-its effects on the development of pentylenetetrazole kindling, related learning impairments, and neuronal cell loss. Pharmacological Res 1997;1: Rice AC, Floyd CL, Lyeth BG, Hamm RJ, De Lorenzo RJ. Status epilepticus causes long-term NMDA receptor-dependent behavioral changes and cognitive deficits. Epilepsia 1998; 39: Holmes GL, Thompson JL, Marchi TA, Feldman DS. Behavioral effects of kainic acid administration on the immature brain. Epilepsia 1988;29: Thurber S, Chronopoulos A, Stafstrom CE, Holmes GL. Behavioral effects of continuous hippocampal stimulation in the developing rat. Brain Res Dev Brain Res 1992; 68: Stafstrom CE, Chronopoulos A, Thurber S, Thompson JL, Holmes GL Age-dependent cognitive and behavioral deficits after kainic acid seizures. Epilepsia 1993;34: Liu Z, Gatt A, Werner SJ, Mikati MA, Holmes GL Long term behavioral deficits following pilocarpine seizures in immature rats. Epilepsy Res. 1994; 19: Letty S, Lerner-Natoli M, Randouin G. Differential impairments of spatial memory and social behavior in two models of limbic epilepsy. Epilepsia 1995; 36: Santos NF, Marques RH, Correia L. Multiple pilocarpine-induced status epilepticus in developing rats: a long-term behavioral and electrophysiological study. Epilepsia 2000;41 Suppl 6: S64 S Kalynchuk LE. Long-term amygdala kindling in rats as a model for the study of interictal emotionality in temporal lobe epilepsy. Neurosci Biobehav Rev 2000;24: Mikati MA, Tarif S, Lteif L, Jawad MA. Time sequence and types of memory deficits after experimental status epilepticus. Epilepsy Res 2001;43: Balakrishnan S, Nidhi G, Pandhi, P. Effect of duration of pilocarpine-induced status epilepticus on subsequent cognitive function in rats. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2001;23: Wu CL, Huang LT, Liou CW. Lithium pilocarpine-induced status epilepticus in immature rats result in long-term deficits in spatial learning and hippocampal cell loss. Neurosci Lett 2001;312: Haas KZ, Sperber E, Opanashuk LA, Stanton PK, Moshe SL. Resistance of immature hippocampus to morphologic and physiologic alterations following status epilepticus or kindling. Hippocampus 2001;11: Dube C, da Silva Fernandes MJ, Nehlig A. Age-dependent consequences of seizures and the development of temporal lobe epilepsy in the rat. Dev Neurosci 2001;23: Rutten A, Van Albada M, Silveira DC. Memory impairment following status epilepticus in immature rats: time-course and environmental effects. Eur J Neurosci 2002;16: Velisek L, Kusa R, Kulovana M, Mares P. Excitatory amino acid antagonists and pentylenetetrazol-induced seizures during ontogenesis: I. The effects of 2-amino-7-phosphonoheptanoate. Life Sci 1990; 46: Franke H, Kittner H. Morphological alterations of neurons and astrocytes and changes in emotional behavior in pentylenetetrazolkindled rats. Pharmacol Biochem Behav 2001;70 : Graef FG, Viana MB, Tomaz C. The elevated T maze, a new experimental model of anxiety and memory: effect of diazepam. Braz J Med Biol Res 1993; 26: Gargiulo PA, Viana MB, Graeff FG, Silva MA, Tomaz C. Effects of anxiety and memory of systemic and intra-amygdala injection of 5-HT3 receptor antagonist BRL 46470A. Neuropsychobiology 1996;33: Conde CA, Costa V, Tomaz C. Measuring emotional memory in the elevated T-maze using a training-to criterion procedure. Pharmacol Biochem Behav 1999;63: Tomaz C, Dickinson-Anson H, McGaugh JL, Souza-Silva MA, Viana MB Graeff FG. Localization in the amygdala of the amnestic action of diazepam on emotional memory. Behav Brain Res 1993; 58: O'Keefe J, Nadel L. The hippocampus as a cognitive map, Clarendon Press, Oxford Grecksch G, Becker A, Rauca C. Effect of age on pentylenetetrazolkindling and kindling-induced impairments of learning performance. Pharmacol Biochem Behav 1997;56:

7 34. Ateþ N, Akman Ö, Karson A. The effects of the immature rat model of febrile seizures on the occurance of later generalized tonic-clonic and absance epilepsy. Dev Brain Res 2005;154: Conde C, Costa V, Tomaz C, Effects of emotional reactivity on inhibitory avoidance in the elevated T-maze. Braz J Med Biol Res 2000; 33: Huang LT, Yang SN, Liou CW. Pentylenetetrazol-induced recurrent seizures in rat pups: time course on spatial learning and longterm effects. Epilepsia 2002;43: Volke V, Soosaar A, Koks S, Bourin M, Mannisto P, Vasar E. 7-Nitroindazole, a nitric oxide synthase inhibitor, has anxiolyticlike properties in exploratory models of anxiety. Psychopharmacology 1997;131: Harro J, Haidkind R, Harro M. Chronic mild unpredictable stress after noradrenergic denervation: attenuation of behavioural and biochemical effects of DSP-4 treatment. Eur Neuropsychopharmacol 1999; 10: Mechan A, Moran P, Elliot J, Young A, Joseph M, Green A. A study of the effect of a single neurotoxic dose of 3,4- methylenedioxymethamphetamine (MDMA; ecstasy') on the subsequent long-term behaviour of rats in the plus maze and open field. Psychopharmacology 2002;159: Phillips K. Effects of time and administration of ethanol on open field behavior in hamsters. Physiol Behav 1982; 29: Bancroft JD, Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. Churchill Livingstone. Third Ed 1990; Selcher JC, Atkins CM, Trzaskos JM, Paylor R, Sweatt J. A necessity for MAP kinase activation in mammalian spatial learning, Learn Mem 1999;6: Rodrigues SM, Schafe GE, LeDoux JE. Molecular mechanisms underlying emotional learning and memory in the lateral amygdala, Neuron 2004;44: Sarkisian MR, Tandon P, Liu Z. Multiple kainic acid seizures in the immature and adult brain: ictal manifestations and longterm effects on learning and memory. Epilepsia 1997;38: Rütrich H, Grecksch G, Krug M. Development of long-lasting potentiation effects in the dentate gyrus during pentylenetetrazolkindling. Int J Devl Neuroscience 2001;19: Stepanichev M, Kudryashova I, Yakovlev A, Onufriev M, Khaspekov L, Lyzhýn A, Lazereva N, Gulyaeva N. Central administration of a caspase inhibitor impairs shuttle-box performance in rats. Neuroscience 2005;136: Erdoðan F, Gölgeli A, Arman F, Ersoy AÖ. The effects of pentylenetetrazole-induced status epilepticus on behavior, emotional memory, and learnings in rats. Epilepsy Behav 2004; Hassan H, Pohle W, Rütrich H, Brödemann R, Krug M. Repeated long-term potentiation induces mossy fibre sprouting and changes the sensibility of hippocampal granule cells to subconvulsive doses of pentylenetetrazol. European J Neurosci 2000;12: Grecksch G, Becker A, Gadau C, Matthies H. Gangliosides improve a memory deficits in pentylenetetrazol-kindled rats. Pharmacol Biochem Behav 1990;39: Voigt JP, Morgenstern E. Pentylenetetrazole kindling impairs learning in mice. Biomed Biochim Acta 1990;1:

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats Ayþegül Küçük 1, Asuman Gölgeli

Detaylı

Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði

Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði Evaluation of the Sustained Damage in Brain and Heart Tissues

Detaylı

Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi

Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi DERLEME Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi Tayfun Uzbay 1 1 Prof.Dr., Gülhane Askeri Týp Fakültesi Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Þizofreni ve benzeri

Detaylı

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article.

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. 248 Araştırma Makalesi / Research Article DOI: 10.4274/npa.y5884 Erken Gelişim Döneminde Uygulanan Sıçanlarda, Standart ve Zengin Çevrede Oluşturulan Sosyal İzolasyonun Yetişkinin Duygusal Davranışları

Detaylı

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Sibel Çakýr 1 1 Uz.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Þizofreni her ne kadar heterojen bir hastalýk olsa da, hemen

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety

DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety DERLEME (Review Article) Küçük A, Gölgeli A DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety Ayşegül KÜÇÜK 1, Asuman

Detaylı

OLAYA ÝLÝÞKÝN POTANSÝYELLERÝN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENÝLÝÐÝNÝ YANSITMAKTADIR*

OLAYA ÝLÝÞKÝN POTANSÝYELLERÝN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENÝLÝÐÝNÝ YANSITMAKTADIR* ARAÞTIRMALAR (Research Reports) OLAYA ÝLÝÞKÝN POTANSÝYELLERÝN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENÝLÝÐÝNÝ YANSITMAKTADIR* The N2 Wave of Event-Related Potentials Reflects the Novelty of the Eliciting Stimuli Tolgay

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

Anksiyetenin De erlendirilmesinde Güncel Olarak Kullan lan Baz Deneysel Hayvan Modelleri

Anksiyetenin De erlendirilmesinde Güncel Olarak Kullan lan Baz Deneysel Hayvan Modelleri Derlemeler/Reviews Anksiyetenin de erlendirilmesinde güncel olarak kullan lan baz deneysel hayvan modelleri Anksiyetenin De erlendirilmesinde Güncel Olarak Kullan lan Baz Deneysel Hayvan Modelleri Nazan

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Zengin Çevrenin Beyin Fonksiyonlarındaki Rolü

Zengin Çevrenin Beyin Fonksiyonlarındaki Rolü ARŞİV 2009; 18: 13 Zengin Çevrenin Beyin Fonksiyonlarındaki Rolü Arş. Gör. Dr. Kübra AKILLIOĞLU* Doktora Öğr. Sayad KOCAHAN* Doç. Dr. Emine BABAR MELİK* Doç. Dr. Enver MELİK* Çevresi ile sürekli etkileşim

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. S. Oğuz KAYAALP Toplantısı 17-19 Mart 2014 Palandöken, Erzurum

Detaylı

Saðlýklý Yaþlanmanýn Nöroelektrik Potansiyellere Etkisi

Saðlýklý Yaþlanmanýn Nöroelektrik Potansiyellere Etkisi Saðlýklý Yaþlanmanýn Nöroelektrik Potansiyellere Etkisi Hatice KAFADAR*, Sirel KARAKAÞ** ÖZET Bu çalýþmanýn amacý, yaþa baðlý olarak farklý biliþsel süreçlerde ortaya çýkan deðiþimleri olay-iliþkili potansiyel

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Sýçanlarda karnitinin yüzme egzersizi dayanýklýlýk süresine etkisi

Sýçanlarda karnitinin yüzme egzersizi dayanýklýlýk süresine etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Sýçanlarda karnitinin yüzme egzersizi dayanýklýlýk süresine etkisi Effect of carnitine on the swimming endurance time in rats Sefa Gültük, Asst. Prof. Dr., MD. sgulturk@yahoo.com

Detaylı

DERLEME REVIEW Ruh Saðlýðýnýn Ýyileþtirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaþýmý: Hayvan Destekli Tedavi Sibel CEVÝZCÝ, Doç. Dr. Ethem ERGÝNÖZ, Prof. Dr. Zuhal BALTAÞ Ýstanbul Üniversitesi, Cerrahpaþa Týp

Detaylı

Demans Þiddeti Derecelendirme Ölçeðine Baðýmlýdýr: Kýsa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeðinin Karþýlaþtýrýlmasý

Demans Þiddeti Derecelendirme Ölçeðine Baðýmlýdýr: Kýsa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeðinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Demans Þiddeti Derecelendirme Ölçeðine Baðýmlýdýr: Kýsa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeðinin Karþýlaþtýrýlmasý H. Can 1, Ceyla Ýrkeç 2, Sirel Karakaþ 3 1 Dr., Uludað Üniversitesi

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý ARAÞTIRMA Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý Sirel Karakaþ 1, Belma Bekçi 2, Elvin Doðutepe 2, Ö.Utku Erzengin 3 1 Prof.Dr., 2 Dr.,

Detaylı

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Paroksetin spesifik serotonin geri alým inhibitörleri

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

Temporomandibuler Bozukluklarýn Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm

Temporomandibuler Bozukluklarýn Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm DERLEME Temporomandibuler Bozukluklarýn Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm Nurper Erberk Özen 1 1 Yard.Doç.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Kýrýkkale ÖZET Temporomandibular

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI TGKD Cilt 12, Sayý 2 Mayýs 2008:67-74 Levosimendan ýn etkinlik ve gücenilirliði 67 DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

Detaylı

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME Ýbrahim DURUKAN*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Amaç: Ortak dikkat kiþinin dikkati kendisi, etkileþim halinde olduðu kiþi ve nesne arasýnda düzenlemesi olarak tanýmlanmaktadýr.

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 109-118 Yorum Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze G. Aydan Genç 1, B. Berrin Ertürk 2, Erol Belgin 3 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

Nikotinin ince yapý düzeyinde sýçanlarda beyin frontal korteksine etkisi

Nikotinin ince yapý düzeyinde sýçanlarda beyin frontal korteksine etkisi ARAÞTIRMA 5 Nikotinin ince yapý düzeyinde sýçanlarda beyin frontal korteksine etkisi Ahmet Ergun*, E.Oðuzhan Oðuz**, M.Cengiz Güven***, Belgin Can***, Fuat Erten****, Yüksel Saran*** *Ankara Üniversitesi

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði

Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði Belma BEKÇÝ* Sirel KARAKAÞ** ÖZET Bu çalýþmanýn amacý, bir biliþsel paradigma altýnda elde edilen olay-iliþkili

Detaylı