OTÝZMDE DUYGU ALGILAMA ve ÝFADE ETME : BÝR OLGU SUNUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTÝZMDE DUYGU ALGILAMA ve ÝFADE ETME : BÝR OLGU SUNUMU"

Transkript

1 OTÝZMDE DUYGU ALGILAMA ve ÝFADE ETME : BÝR OLGU SUNUMU Emek Bilal SAYMAZ* ÖZET Ýlk olarak Kanner (1943) tarafýndan týp yazýnýna kazandýrýlan otizm; toplumsallaþmada, sözel ve sözel olmayan iletiþimde bozukluk, sýnýrlanmýþ, tekrarlayan davranýþ örüntüleri gibi belirtileri olan süregen bir bozukluktur. Otistik çocuklar, insanlarla kurduklarý duygusal iliþkilerde diðerlerinin duygularýný algýlama ve kendi duygularýný ifade etme zorluklarý yaþamaktadýrlar, çoðunlukla sosyal ya da duygusal karþýlýklýlýk gösteremezler. Bu zorluklarýnýn sonucu olarak da sosyal durumlarda diðerlerinin beden dillerini, ses tonlarýný, duygusal sinyallerini (yüz ifadeleri ya da postür aracýlýðýyla gönderilen) yorumlayamayabilirler. Yine sosyal etkileþim gerektiren durumlarda karþý tarafýn ne söyleyeceðini ya da ne yapacaðýný yordayamayabilirler. Otistik çocuklar duygularý algýlama ve ifade etme becerilerinde, normal geliþim gösteren çocuklardan farklý olarak dýþarýdan bir desteðe ihtiyaç duymaktadýrlar. Özellikle son yýllarda yapýlan çalýþmalarda, sosyal beceri eðitimi, sosyal öyküler, akran öðretimi gibi yöntemler otistik çocuklarýn sosyal/duygusal becerilerini geliþtirmede önerilmektedir. Bu yazýda 13 yaþýnda, yüksek iþlevli otizm tanýsý konulmuþ bir erkek çocukla, duygu algýlama ve ifade etme becerilerini geliþtirmeye yönelik yapýlan görüþmelerin genel bir sunumu bulunmaktadýr. Anahtar Sözcükler: Otizm, duygu algýlama, duygu ifade etme, duygu etiketleme-adlandýrma. SUMMARY: EMOTION PERCEPTION AND EMOTION EXPRESSION AT AUTISM: A CASE REPORT Autism, first identified and subscribed in medicine literature by Kanner (1943), is a chronic disorder characterized by symptoms as impairment in verbal, non verbal communication, social skills, limited and repetitive behavioral patterns. Autistic children lack intuition of others' feelings and have difficulty in expressing their own. They also generally lack social and emotional reciprocity. As a result of mentioned impairments they may not understand others' body language, tone of voice and emotional signals (delivered by gestures and posture). They also may not infer others' reactions in social interactions. Autistic children, divergent from normally developing children, need assistance regarding, comprehending and expressing their feelings. Recent studies suggest use of social skills education, social stories, peer education to support social/emotional skills of autistic children. In this paper, sessions to improve emotion perception and emotion expression abilities of a 13 years old boy with a diagnosis of high-functional autism is reported. Key Words: Autism, emotion perception, emotion expression, emotion labeling. GÝRÝÞ 32 Ýlk olarak 1943'te Kanner tarafýndan tanýmlanmýþ olan otizmin, temel taný ölçütlerinden biri toplumsal etkileþime girmemek olarak belirtilmiþtir (Amerikan Psikiyatri Birliði 1994). Otistik çocuklarýn birincil bakým veren annenin duygusal tepkilerine dahi kayýtsýzlýklarý, her türlü iliþkiden çabuk sýkýlmalarý, hatta iletiþim kurmaya yönelik þiddetli dirençleri, sosyal-duygusal geliþimlerini oldukça olumsuz etkilemektedir. Duygu algýlama ve ifade etme zorluklarý da önemli sosyal beceri eksikliklerindendir. Ancak otistik çocuklarda duygu algýlama becerisi üzerine yapýlan çalýþmalardaki bulgular çeliþkilidir. Bu çalýþmalarýn bir kýsmýnda, otistiklerin duygusal yüz ifadelerini algýlamada anlamlý derecede bir zorluklarý olmadýðý bulgulanýrken (Gepner ve ark. 2001), bir kýsmýnda ise algýlamada bozukluklar bildirilmiþtir (Celani ve ark. 1999, Mazefsky, ve Oswald, 2007). Otistik çocuklarda duygu ifade etme becerisi üzerine yapýlan çalýþmalar, duygu algýlama becerileri üzerine yapýlan çalýþmalarýn tersine, oldukça tutarlý sonuçlar bildirmiþtir. Genel kabul, otistik çocuklarla otistik olmayan çocuklar arasýnda duygu etiketleme ve ifade etme becerilerinde önemli farklýlýklar olduðu þeklindedir. Oysa çocuklarýn geliþimlerinde, duygularý anlama yeteneði önemli bir kavramdýr. Bu beceri, duygusal sinyaller (yüz ifadeleri ya da postür aracýlýðýyla gönderilen), duygusal durumlar ve baðlamlar arasýnda iliþki kurabilmeyi içerir. Zamanla geliþen ve karmaþýklaþan bu beceriyi, yaþamýn çok erken dönemlerinde dahi (örneðin annesinin sesine gülümseyerek tepki veren bir bebekte) görebiliriz. Ancak otistik çocuklar, * Uzm. Psk., Ýlk Günebakan Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi, ANKARA Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi : 15 (1) 2008

2 Otizmde Duygu Algýlama ve Ýfade Etme annelerine uzun süreli bakmamakta, sosyal gülümseme, iþaret etme ya da ilgilendiði nesneleri getirme, gösterme davranýþlarýný yapamamakta (Pehlivantürk 2004), karmaþýk duygularý etiketlemede karþýlaþtýrma grubundaki çocuklara göre daha kötü performans göstermekte (Hertzig ve ark. 1989), duygulaným harekete geçirici bazý videolarý izledikten sonra kendi duygularýný adlandýrmada oldukça zorlanmakta (Yirmiya ve ark. 1992) ve yaþadýklarý duyguyu bir nedene baðlamada ciddi sýkýntýlar yaþamaktadýrlar (Jaedicke ve ark. 1994). Özellikle 2 ya da daha fazla sayýda birey arasýnda sözel ya da sözel olmayan mesajlar gerektiren, karþýlýklý sosyal etkileþimlerde olumlu duygulaným ifade etmekte güçlükleri olduðu belirtilmektedir (Dawson ve ark. 1990). Ýletiþimde, mesaj alýþ-veriþinin ancak küçük bir bölümünü sözlü mesajlar oluþturur. Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, ses tonu gibi sözsüz mesajlar, iletiþimde kullanýlan mesajlarýn büyük bir bölümünü kapsar (Cüceloðlu 1997). Otistik çocuklarýn duygu algýlama ve ifade etme becerilerinde yaþadýklarý zorluklarýn bir olasý nedeni de, sözel ya da sözel olmayan bilgi kaynaklarýna yönelik dikkat eksiklikleri olabilir (Sigmanve ark. 1992). Loveland ve arkadaþlarýnýn (1997) yaptýklarý bir çalýþmada düþük iþlevli otistiklerin, duygu açýkça sözelleþtirilmediyse karþýdaki kiþinin ne hissettiðini yordamada çok zorlandýklarý bulgulanmýþtýr. Yine ayný çalýþmada, yüksek iþlevli otistiklerin ise konuþmacýnýn duygusunu belirlemede (duygunun açýkça adlandýrýldýðý durumlar hariç), sözel olmayan bilgilere (gözyaþý, kahkaha, yüksek ses tonu gibi) sözel bilgilerden daha çok güvendikleri bildirilmiþtir. Bu yazýda, yüksek iþlevli otizm tanýsýyla izlenmekte olan 13 yaþýnda bir erkek çocukla, duygu algýlama ve ifade etme becerilerini geliþtirmeye yönelik yapýlan görüþmelerin genel bir sunumu amaçlanmýþtýr. OLGU A., doðumlu, ilköðretim 6. sýnýf öðrencisi, erkek, "yüksek iþlevli otizm" tanýsýyla özel eðitime devam eden bir çocuk. Orta sosyoekonomik düzeyde bir ailenin ilk çocuðu olarak 8 aylýk iken normal doðumla dünyaya gelmiþ. Annesi 34 yaþýnda ev hanýmý, babasý 35 yaþýnda astsubay. Temel bakýmýný ilk yýl anne üstlenmiþ. Doðum sonrasý 40 gün hiç aðlamamýþ. Genelde de sakin bir bebekmiþ. 3 yaþlarýnda adýna tepki vermemesi, konuþmaya baþlamamasý ve uzun süreli tekrarlayýcý ilgileri nedenleriyle polikliniðe götürülmüþ. Otizm tanýsý 3.5 yaþýnda iken Gülhane Askeri Týp Hastanesi'nde konulmuþ. 4 yaþýnda özel eðitim almaya baþlamýþ. 6 yaþ sonrasýnda konuþmaya baþlamýþ. Okula gitmeden okuma ve yazmayý öðrenmiþ, 2 yaþýnda iken kýz kardeþi F. doðmuþ. A.'la haftada iki olacak seanslara baþlamadan önce ilköðretimdeki öðretmeniyle bir görüþme yapýldý. Öðretmeni A.'nýn eðitsel performansýnýn orta düzeyde iyi olduðunu ancak 1. sýnýftan bu yana sürekli davranýþ problemleri olduðunu ifade etti. Sýnýf kurallarýna uymamasý (örneðin parmak kaldýrarak konuþmamasý, dikkati daðýldýðýnda sýnýfta gezinmesi, arkadaþlarýný sürekli konuþarak rahatsýz etmesi), onunla ilgili olmayan konuþmalarda üzerine alýnmasý ve aðlamasý, her gün birçok defa arkadaþlarýný þikâyet etmesi, arkadaþlarýna ve bazen de öðretmenlerine küsmesi öðretmenin ifade ettiði problemlerden bazýlarýydý. Öðretmeni bir kurala neden uymasý gerektiðini anlattýðýnda A.'nýn anlamýyormuþ gibi baktýðýný ve grup oyunlarýnda kurallara uymadýðý için hiçbir arkadaþýnýn A.'yý oyunlarýna almak istemediðini ifade etti. A.'nýn çoðu zaman donuk bir yüz ifadesi olduðunu ve göz temasýnýn sýnýrlý olduðunu belirtti. A.'ya ilk seansta yapýlandýrýlmýþ oyun testi uygulandý. Sahneleri canlandýrmada ve kuklalarý konuþturmada oldukça zorlandý. Sosyal alanda annenin veya babanýn çözmesi gereken bir problem olduðunda (örneðin 5. sahnede kavga eden 2 çocuða ebeveynlerden birinin müdahalesi bekleniyordu) A. "bilmem ne yapar ki" diye cevap verdi. Ýhtiyaç gideren ebeveyn olarak her sahnede anneyi kullandý. Babanýn olduðu sahnelerde baba, sahnedeki ana figürü (A.'la ayný cinsiyette olan kuklayý) kýz olan figürle kýyaslýyordu (örneðin 6. sahnenin ilk kýsmýnda yemek yemeyi reddeden çocuða babasý "Yemek yemelisin. Bak kýzým yemek yiyor. Senin gibi deðil o. Cezalýsýn." yanýtýný verdi.). Dikkat çeken bir nokta da diyaloglarý oldukça az kullanmasý ve duygu belirten bir sözcük kullanmamasýydý. 33

3 SAYMAZ Ayný seansta A.'ya bazý hayali durum örnekleri verildi ve bu durumdaki çocuðun ne hissetmiþ olabileceði soruldu. Verdiði cevaplarda hiç duygu adý kullanmadý. Örneðin "Bir hýrsýz Ali'nin en sevdiði oyuncaðýný çalmýþ. Sence Ali ne hissetmiþ olabilir?" sorusuna A. "parfüm kokusu" yanýtýný verdi. Bu noktada bir diðerinin duygularýný anlamaktan daha kolay olacaðý düþünülerek sorular doðrudan kendisinin ne hissedeceði þeklinde sorulmaya baþlandý. Cevaplar ayný oldu. Ýkinci seansta A.'nýn duygusal yüz ifadeleriyle duygu adlarýný eþleþtirip eþleþtiremediði deðerlendirildi. 3 duygusal yüz ifadesinin (mutlu, üzgün, kýzgýn) çizili olduðu kartlarý duygu adlarýyla doðru eþleþtirdi. Çalýþmada 3 kart önüne konulup, "bu yüzlerden hangisi mutlu/üzgün/kýzgýn?" diye sorulduðunda doðru kartý gösterdi. Ancak bir kart gösterilip "bu çocuk ne hissediyor/nasýl görünüyor?" diye sorulduðunda duygu adýný söylemesi birkaç dakika aldý. Daha sonraki 2.5 ay boyunca her seansta (ve terapinin sonraki aþamalarýnda 2-3 haftada bir) "Macera Ormaný" adlý oyun oynandý. Macera Ormaný, yaþ arasýndaki çocuklarýn duygularýný uygun biçimde ifade etmeyi, davranýþlarýný kontrol edebilmeyi, bir þey yapmadan önce düþünmeyi, plan yapabilmeyi öðrenmelerine yardýmcý olmak amacýyla üretilmiþ, 2-6 kiþiyle oynanabilen bir oyundur. Oyunda Duygular Vadisi, Bataklýk (Ayaðýn Kaydý), Çýkmaz Yol, Söyleneni Yap Yolu, Dur, Sýkýntý Ormaný, Gevþeme Yolu, Düþünme Tepesi ve Karmaþa Maðarasý (Kafan Karýþtý) bölümleri bulunmaktadýr. Özellikle "Duygular Vadisi" bölümü çocuklarýn duygularýný tanýmlamalarýna, uygun biçimde ifade etmelerine, duygusal yaþantýlarýný sözelleþtirmelerine yardýmcý olmak amacýný taþýmaktadýr. A. 'nýn duygularýný adlandýrma ve ifade etme becerilerini geliþtirmeye yardýmcý olabileceði düþünülen bu oyunun oynandýðý seanslarýn bazýlarýna, kendisiyle ayný yaþta olan bir erkek çocuðu da dâhil edildi. Buradaki amaç A.'nýn terapist dýþýnda bir akranýný da model alarak öðrenmesiydi. Bu süre içerisinde A.'ya gevþeme egzersizleri yaptýrýldý. Gergin olmakla rahat olmak arasýndaki ayrým pekiþtirilmeye çalýþýldý. Gevþeme eðitiminin amacý A.'ya bedenin sinyallerine dikkatini yöneltmesini öðretmekti. Yine ayný amaç için A.'ya nefes alýp veriþlerinin ve kalp atýþlarýnýn sýklýðýna dikkat etmesi öðretildi. Öðretimlerde terapist çoðu zaman model oldu. Seanslarýn 4. ayýna girildiðinde A.'ya duygu adlandýrmayý öðretmek için ilk duygu olarak "heyecan" seçildi. Bu seçimin nedeni bedensel belirtilerin en yoðun heyecan durumunda yaþanýyor olmasýydý. A.'ya her insanýn bir duyguyu yaþarken farklý davranabileceði ancak bazý davranýþlarýn bazý duygularý yaþarken benzerlik gösterdiði söylendi. Ardýndan bir kiþinin heyecanlandýðýnda yaþayabileceði beden belirtilerinden (kalbin hýzlý hýzlý atmasý, sýk nefes alýp verme, terleme, titreme, vücudun genel olarak gergin olmasý gibi) söz edildi. Daha sonra A.'dan gözlerini kapatmasý ve mümkün olabildiðince söylenecek olanlarý gözlerinde canlandýrmasý istendi. A., bir futbol takýmýnýn fanatiðiydi. Hiçbir maçý kaçýrmaz ve takýmýn oyuncularýný sýrt numaralarýyla sayardý. Bu nedenle imgelemede ilk sahne olarak tuttuðu takýmýn bir kupa için oynadýðý maç canlandýrýldý. A. tribündeydi, maç berabere devam ediyordu ve maçýn bitmesine oldukça az zaman kalmýþtý. Tuttuðu takýmýn oyuncularýndan biri topu ayaðýna aldý. Hýzla karþý takýmýn kalesine koþuyordu. Futbolcu kaleyi karþýsýna almýþtý ki sahne durduruldu ve A.'dan bu sahnede kendisinin ne yaptýðý soruldu. A. ayakta olduðunu ve hadi diyerek baðýrdýðýný söyledi. Dikkatinin bedenine yöneltmesi istendi. Neler oluyordu? A. yumruklarýný sýktýðýný, ellerinden ve alnýndan terler aktýðýný, kalbinin yerinden çýkacak gibi attýðýný söyledi. Bu cevaptan sonra A.'dan sahneyi istediði gibi canlandýrarak bitirmesi ve ardýndan gözlerini açmasý istendi. Ýmgeleme sonrasý o an ne hissetmiþ olabileceði sorulduðunda A. "heyecan" cevabýný verdi. Terapist "A. gol olup olmayacaðýný bilmediði için heyecanlanmýþ." þeklinde yansýttý bu durumu. Ve her çalýþmada ". olduðu için. hissettin" kalýbýný kullanmaya önem verdi. Buradaki amaç A.'nýn duyguyu nedene baðlama becerisini geliþtirmekti. A.duygusal yüz ifadeleri ile duygu adlarýný eþleþtirebildiði için mutluluk ve üzüntü duygularýný adlandýrmayý öðrenmede de zorlanmadý. Gülmenin mutluluðun en sýk yaþanan iþaretlerinden biri olduðu, aðlamanýn ise çoðu zaman üzüntülü olmanýn bir iþareti olduðu bilgileri tartýþýldý. Hikâye kitaplarýndaki kiþilerin yüz ifadelerine dikkat etmesinin ve kiþinin ne 34

4 Otizmde Duygu Algýlama ve Ýfade Etme hissediyor olabileceðini tahmin etmesinin istendiði çalýþmalar yapýldý. Ýlk zamanlarda "gülümsüyor mu, yüzü asýk mý?" gibi sorularla zihninden yüz ifadesine uygun duygu adýný geri çaðýrmasýna yardým edildi. Yapýlan çalýþmalardan biri de A.'yý kurgulanmýþ bazý sahnelere maruz býrakmaktý. Bu sahnelerin canlandýrýlmasýnda özel eðitim kurumundaki grup öðretmeninden yardým alýndý. Örneðin, öðretmeni bir gün habersiz küçük bir yazýlý yaptý. Ertesi gün cevap kâðýtlarýný öðrencilere daðýtýrken A.'nýn kâðýdýný en sona býraktý. A. için notlar çok önemli olduðundan (kardeþi ile de bir çeþit yarýþ içindeydi) terapistin beklentisi bekleme süresi artarsa A.'nýn heyecanlanacaðý þeklindeydi. Cevap kâðýdýný beklerken öðretmen A.'ya duygusunu sordu ve A. "heyecan hissediyorum" þeklinde cevap verdi. Öðretmen bedeninde neler olduðunu sorarak duygu adýný zihninden çaðýrýrken kullandýðý ipuçlarýný öðrendi ve ardýndan "Yazýlýdan kaç aldýðýný bilmediðin ve öðrenmeyi bekliyor olduðun için heyecan hissediyorsun" þeklinde duyguyu yansýttý. Yine grup öðretmeni, verdiði doðru bir cevaptan sonra A.'yý arkadaþlarýna alkýþlattýrdý. A. duygusunu "mutluluk" olarak ifade etti. Duygusal deðiþimleri dikkatle izlendi ve her deðiþimde A.'ya duygusu soruldu. A. ile yapýlan seanslarýn 5. ayýna girildiðinde A. mutluluk, üzüntü ve heyecan duygularýný adlandýrmada oldukça baþarýlýydý. Ancak verdiði cevaplar "mutlu oldum, üzüldüm, heyecanlandým" yerine "mutluluk/üzüntü/heyecan hissettim veya hissediyorum" þeklindeydi. Bu durum terapistin dikkatini çekmiþti. Bunun üzerine terapist çalýþmalarda kullandýðý kelimelere dikkat etmeye baþladý. Özellikle "Macera Ormaný" oyunundaki sorularda "heyecanlanýrým, üzülürüm" kalýplarýný kullandý. Duygusunu sadece sorulduðunda cevaplamak yerine bir olayý anlatýrken duygu adý kullanma becerisinin de geliþtirilmesi amaçlanarak A.'dan her gün o gün yaþadýðý bir olayý yazmasý istendi. A. olayý yazarken þu sorulara cevap verecekti: * Olay nerede oldu? * Olay ne zaman oldu? * Kimler vardý? * Ne oldu? * Sonrasýnda ne ya da neler hissetti? Bu çalýþmayla beraber öykü tamamlama çalýþmalarý da yapýlmaya baþlandý. Her iki çalýþmada da A. oldukça zorlanýyordu. Çünkü ayrýntýlarý (örneðin mekân ya da eþyalarla ilgili ayrýntýlarý) çok fazla kullanýyor ve asýl önemli noktalarý kaçýrýyordu. Örneðin, günlük yazarken çevredeki nesneleri (rengini, þeklini, büyüklüðünü belirterek) çok ayrýntýlý yazýyor, olayýn kendisine hissettirdiklerini ya yazmayý unutuyor ya da yazýnýn sonunu ". hissettim" þeklinde bitiriyordu. Öykü tamamlama çalýþmalarýnda da benzer zorluklarý yaþýyor, olayý devam ettirmek yerine son sahneyi ayrýntýlandýrýyordu. Terapist bu noktada ayrýntýlara kýsýtlama getirip, yönlendirici sorularla devam ediyordu. Bu çalýþmalar yaklaþýk 4 ay daha sürdü. A. gittikçe daha az yardým almaya baþladý. Hatta gündelik konuþmalarýnda mutlaka duygusunu söyler olmuþtu. Görüþmelerin 10. ayýnda terapiste yazdýðý bir not þu þekildeydi: " Sizi çok seviyorum. Sizinle çok gurur duyuyorum. Niye ben üzüldüm? Çünkü Birgül, Nalan ve Kezban benim hakkýmda söyledikleri için ve Birgül benden gýcýk kaptýklarý için ben çok üzüldüm. Ben sevinmem için arkadaþlarýmdan bir daha suç atmamalýyým. Ne olur? Birgül benden gýcýk kapmasýn. Onunla bir ara konuþun." Bu mektup aylarca beklenen bir becerinin kazanýldýðýna dair ilk iþaretlerden biriydi. Çünkü A. bundan sonra buna benzer oldukça fazla mektup yazdý. Þu an özel eðitime devam ediyor ve terapisti tarafýndan hala izleniyor. Karþýlaþýlabilecek durumlarda verilebilecek en uygun tepkileri modelleyen sosyal öykülere her seansta yer veriliyor. Son okul görüþmesinde sýnýf öðretmeni A.'nýn hýrçýnlýðýnýn azaldýðýný, dikkat süresinin arttýðýný ancak çok fazla ve kuralsýz cümlelerle konuþmasýnýn devam ettiðini ifade etti. TARTIÞMA Vakanýn geliþimsel öyküsü, anne-baba ve öðretmeninin bildirimleri dikkate alýndýðýnda, mevcut en önemli zorluðunun, geliþim düzeyine uygun toplumsal iletiþim kuramama olduðu görülmektedir. Yüz ifadesi ve göz temasý gibi sözel olmayan iletiþim becerilerindeki gerilik, duygu etiketleme ve adlandýrma becerilerinde yaþadýðý zorluklar oldukça belirgindir. Devrik 35

5 SAYMAZ cümle ve uygunsuz zamir kullanýmý, dil geliþiminde de otizmin getirdiði klinik açýdan anlamlý bir geriliðin olduðunun göstergesidir. Duygu algýlama becerisinde, duygusal yüz ifadeleri gibi görsel malzemenin kullanýldýðý durumlarda duygu adýný söyleyebilmesi, durumsal faktörlerden çok sözel olmayan ipuçlarýndan yararlandýðýný düþündürmektedir. Tek bir vakadan yola çýkarak genellemede bulunmak yöntem olarak yanlýþ olacaktýr. Ayrýca otistik spektrumun çeþitli alt gruplardan oluþmasý genelleme yapmayý zorlaþtýrmaktadýr. Ancak bu olgu, yüksek iþlevli otistiklerde duygu algýlama ve ifade etme becerilerini geliþtirmeye yönelik çalýþmalarýn olumlu sonuçlar verebileceðini düþündürmüþtür. Ýlgili yazýnda bulunan çalýþmalarýn önemli bir kýsmý otistiklerle otistik olmayanlar ya da yüksek iþlevli ile düþük iþlevli otistikler arasýnda, duygu algýlama ve ifade etme becerilerini karþýlaþtýrmaya yöneliktir (Celani ve ark. 1999, Gepner ve ark. 2001, Hertzig ve ark. 1989). Becerilerin karþýlaþtýrýlmasýnda standart yüz ifade kartlarý (Hertzig ve ark. 1989), akran eðitimi (Pierce ve Schreibman 1995), duygulaným harekete geçirici videolar (Yirmiya ve ark. 1992) ya da sosyal öyküler (Thiemann ve Goldstein 2001) kullanýlmýþtýr. A. ile yapýlan görüþmelerde bu tekniklerin kullanýmýna mümkün olduðunca yer verilmiþ, ek bazý yöntemler (gevþeme öðretimi, maruz býrakma gibi) terapistin iþlevsel olabileceði öngörüsü nedeniyle uygulanmýþtýr. Eðitimlerinde bu becerileri geliþtirmeye yönelik yapýlabilecek çalýþmalar konusundaki paylaþýmlarýn Türkiye'de yok denecek kadar az olmasý nedeniyle, bu olgu sunumunun bu amaca hizmet etmesi amaçlanmýþtýr. KAYNAKLAR Amerikan Psikiyatri Birliði (1994) Mental Bozukluklarýn Tanýsal ve Sayýmsal El Kitabý, dördüncü baský (DSM-IV) (çev.ed.: E.Köroðlu) Hekimler Yayýn Birliði, Ankara, Celani G, Battacchi MW, Arcidiacono L. (1999) The understanding of the emotional meaning of facial expressions in people with autism. J Autism Dev Dis 29(1): Dawnson G, Hill D, Spencer A ve ark. (1990) Affective exchanges between young autistic children and their mothers. J Abnorm Child Psychol 18(3): Gepner B, Deruelle C, Grynfeltt S (2001) Motion and emotion: A novel approach to the study of face processing by young autistic children. J Autism Dev Dis 31(1): Hertzig ME, Snow ME, Sherman M (1989) Affect and cognition in autism. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 28: Jaedicke S, Storoschik S, Lord C (1994) Subjective experience and causes of affect in high-functioning children and adolescents with autism. Dev Psychopathol 6: Loveland KA Kotoský BT, Chen YR ve ark. (1997) Emotion recognition in autism: Verbal and nonverbal information. Dev Psychopathol 9: Mazefsk CA, Oswald DP (2007) Emotion perception in Asperger's Syndrome and High-functioning Autism: The importance of diagnostic criteria and cue intensity. J Autism Dev Dis 37(6): Pehlivantürk B (2004) Otistik bozukluðu olan çocuklarda baðlanma. Türk Psikiyatri Dergisi 15(1): Pierce K, Schreibman L (1995) Increasing complex social behavioursin children with autism: Effects of peer-implemented pivotal response training. J Appl Behav Annal 28 (3): Sigman MD, Kasari C, Kwon JH ve ark. (1992) Responses to the negative emotions of others by autistic, mentally retarded, and normal children. Child Dev 63: Thiemann KS, Goldstein H (2001) Social stories, written text cues, and video feedback effects on social communication of children with autism. J Appl Behav Anal 34: Yirmiya N, Kasari C, Sigman M ve ark. (1989) Facial expressions of affect in autistic, mentally retarded and normal children. J Child Psychol Psychiatry 30(5): Cüceloðlu D. (1997) Yeniden Ýnsan Ýnsana. 14. Basým, Remzi Kitabevi, Ýstanbul. 36

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME Ýbrahim DURUKAN*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Amaç: Ortak dikkat kiþinin dikkati kendisi, etkileþim halinde olduðu kiþi ve nesne arasýnda düzenlemesi olarak tanýmlanmaktadýr.

Detaylı

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Ayþegül YOLGA TAHÝROÐLU*, Sunay FIRAT**, Rasim SOMER DÝLER***, Ayþe AVCI**** ÖZET Yaygýn geliþimsel

Detaylı

BÝR OLGU ÖRNEÐÝ ÜZERÝNDEN BEBEK GÖZLEMÝ SEMÝNERLERÝNÝN PSÝKANALÝZ VE PSÝKOTERAPÝ EÐÝTÝMÝNDEKÝ YERÝ VE ÖNEMÝ

BÝR OLGU ÖRNEÐÝ ÜZERÝNDEN BEBEK GÖZLEMÝ SEMÝNERLERÝNÝN PSÝKANALÝZ VE PSÝKOTERAPÝ EÐÝTÝMÝNDEKÝ YERÝ VE ÖNEMÝ BÝR OLGU ÖRNEÐÝ ÜZERÝNDEN BEBEK GÖZLEMÝ SEMÝNERLERÝNÝN PSÝKANALÝZ VE PSÝKOTERAPÝ EÐÝTÝMÝNDEKÝ YERÝ VE ÖNEMÝ Margaret RUSTIN*, Taner GÜVENÝR**, Aylin ÖZBEK** ÖZET Bebek gözlemi seminerleri, dünyanýn birçok

Detaylı

Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanýsal Ayýrýmý

Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanýsal Ayýrýmý Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanýsal Ayýrýmý Özgür YORBIK*, Hakan ERMAN**, Teoman SÖHMEN*** ÖZET Bu yazýda yüksek fonksiyonlu otistik bozukluk ile Asperger sendromunun bugünkü taný ölçütleri

Detaylı

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Dr. Þahin Bodur*, Dr. A. Þebnem Soysal** Ýlk olarak Kanner (1943) tarafýndan týp yazýnýna kazandýrýlan otizm; kýsýtlanmýþ, yinelenen davranýþ örüntüleri, toplumsallaþmada,

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Geliþimi

Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Geliþimi Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Geliþimi Elvan KARACAN* ÖZET Geliþimsel açýdan biyolojik, nörolojik, psikososyal, psikoseksüel ve biliþsel geliþim birarada ve birbirini yakýndan etkileyerek oluþmaktadýr.

Detaylı

Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý

Detaylı

Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu

Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu EMDR for Post Travmatic Stress Disorder and Test Anxiety: A Case Report Önder Kavakçý 1, Osman Yýldýrým 2, Nesim Kuðu

Detaylı

ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI

ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Esra CEYHAN* ÖZET Amaç: Günümüzde internete iliþkin baðýmlýlýk veya patolojik internet kullanýmý büyük bir ilgi, araþtýrma, tartýþma alaný

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý A. Þebnem Soysal 1, Handan Can 2, Kýzbes Meral Kýlýç

Detaylı

Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere

Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere Yaþlýya ve Demanslý Hastaya Psikososyal Yaklaþým Doç. Dr. Erol GÖKA*, Uz. Dr. Çiðdem AYDEMÝR* A. YAÞLILIKLA ÝLGÝLÝ BAZI TEMEL KONU- LAR Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere yaþlý denileceði oldukça

Detaylı

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu OLGU SUNUMU Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu Selda Þahin 1, Burhanettin Kaya 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi2 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151. Çocuk istismarý

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151. Çocuk istismarý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151 Derleme Çocuk istismarý Bülent Kara 1, Ümit Biçer 2, Ayþe Sevim Gökalp 3 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Yardýmcý Doçenti, 2 Adli Týp

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 2 Þubat 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 2 Þubat 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Kurucu

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı