Bern Kantonu ndaki Okullar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bern Kantonu ndaki Okullar"

Transkript

1 Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü Bern Kantonu ndaki Okullar Yabancõ Dilli Çocuk ve Gençlerin Ana-Babalarõ İçin Bilgi Broşürü Sevgili Ana-Babalar Siz yurdunuzu terkettiniz ve şimdi çocuklarõnõzla birlikte Bern Kantonu nda ikamet ediyorsunuz. Biz size ve ailenize iyi bir kabul ve çocuğunuza mutlu ve bilgi dolu bir okul süreci diliyoruz. Siz, aldõğõnõz bu bilgi broşürüyle, okul sistemimiz hakkõnda bilgi edinebilirsiniz. Bu broşür, çocuğunuzun okullaşmasõyla ilgili sorulara cevap vermeye çalõsmaktadõr. Daha başka bilgilere ihtiyaç duymanõz halinde, çocuğunuzun gittiği okulun öğretmenleri ile okul komisyonlarõ, sizleri bilgilendirmeye hazõrdõr. Eğitim Müdürlüğü Schulen im Kanton Bern Informationsschrift für Eltern Türkisch #192120v2 Download: Les écoles dans le canton de Berne Brochure d information à l attention des parents Turc #192120v2 Download:

2 Okullaştõrma... Yabancõ dilli çocuklar, Bern'li öğrencilere sunulan eğitimden aynõ düzeyde yararlanõrlar. Okul sürelerinin sonundaki Almanca ya da Fransõzca (Kanton'un Fransõzca konuşulan kesimde) bilgileri ne kadar yüksek olursa, onlarõn meslek eğitimine ya da bir üst okula başarõlõ olarak geçişleri o ölçüde yüksek olur. Yeni gelenler, yeni çevrede yerini çabuk bulabilmek için, dil öğrenmenin yanõnda, bulunduklarõ ülkenin davranõş normlarõnõ da tanõmak ve kullanmayõ öğrenmek zorundadõrlar. Burada şu da geçerlidir: Onlar bunu ne kadar çabuk kavrarlarsa, yeni toplumda emin hareket etmeleri o kadar hõzlõ mümkün olur. Okullaştõrma modelleri, bazõ okul bölgelerinde farklõdõr. Ancak, hepsinin hedefi aynõdõr, yani, enteg-rasyondur.... Anaokulu'nda (im Kindergarten): Yabancõ dilli çocuklar için, yerel dil (Dialekt) ile yüksek Almanca'nõn (Hochdeutsch) öğrenilmesi, anlaşabilmek için şarttõr. Bu duruma katkõda bulunmak için, değişik programlar sunulur. Henüz iyi dil öğrenememiş, daha az anlaşabilen çocuklarõ özel takviye için, ek olarak, uzman bir kişi devreye girer. Bu özel takviyenin amacõ, Almanca veya Fransõzca'yõ (ikamet yerine göre), çocuklarõn gelişimlerine uygun bir şekilde, oyun destekli ders tekniğiyle takviye etmektir. Ders, küçük gruplar halinde yapõlõr. Okula geçiş, bu amaçlõ teşvikle kolaylaştõrõlõr....temel Eğitime (in die Volksschule): Yabancõ Dilliler İçin Sõnõflar (Klassen für Fremdsprachige) (KfF, ağõrlõklõ olarak şehir okullarõnda) Yabancõ dilli çocuklarõn sõnõflarõndaki (KfF) derslerin ağõrlõğõ, Almanca ya da Fransõzca'nõn (Kanton'un Fransõzca konuşulan kesiminde) öğrenilmesi olup, amaç, çocuklarõn Temel Eğitim Okulu'nun normal sõnõfõna geçişlerini en çabuk biçimde mümkün kõlmaktõr. Temel Almanca Kursu (Grundkurs Deutsch) (ağõrlõklõ olarak şehir okullarõnda ve sadece Kanton'un Almanca konuşulan kesiminde) Yeni gelmiş olan öğrenciler, ilk on iki okul haftasõnda, temel bir kursa giderler. Bu zaman içerisinde, çocuğun hangi sõnõfa gideceği tespit edilir ve çocuk, yeni sõnõf öğretmeniyle birlikte, yeni sõnõfa geçişe hazõrlanõr. Ek Ders (Yabancõ Dilliler İçin Almanca Ya da Fransõzca) Yabancõ dilliler için sõnõf açõlamayan yerlerde, yabancõ dillilere ek ders sunulur. Böylece, onlarõn, mümkün olan en kõsa zamanda dile vakõf olmalarõ ve dersi izleyebilecek seviyeye gelmeleri sağlanõr.... Zorunlu Öğretim Çağõ Sonrasõnda Mesleğe Hazõrlayõcõ Öğretim Yõlõ (Berufsvorbereitendes Schuljahr/BVS) Zorunlu eğitim çağõ dõşõnda kalan yabancõ dilli gençlerin, bir mesleğe hazõrlayan öğretim yõlõnda, amacõ ağõrlõklõ bir şekilde uyum entegrasyon olan, bir yõllõk bir öğretime katõlma imkanlarõ vardõr. Entegrasyonun amacõ, Almanca'nõn öğrenilmesi ve meslek seçimine hazõrlõk ile gencin bilgi düzeyinin, Bern Müfredat Programõ'nõn öngördüğü bilgi düzeyine uydurulmasõdõr. (Mesleğe Hazõrlõk Okullarõ'na bakõnõz) Okula gitme zorunluluğundan muaf tutulma: Bern Kantonu'na gelen gençler, 15 yaşõnõ doldurmuşlarsa ve zorunlu eğitimi tamamladõklarõnõ kanõtlarlarsa, artõk Bern Kantonu'nda okula gitme zorunluluklarõ yoktur. Anadili ve Kültürü Kurslarõ (Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur/ HSK) İkinci bir dilin öğrenilmesi için (Almanca ya da Fransõzca) anadilinin bilinmesi önemli bir koşuldur. Büyükelçilikler, konsolosluklar ve ana-baba dernekleri, anadili ve kültürünün takviyesi için kurslar sunarlar. Bu kurslar, toplam, haftada en fazla yarõm günlük olup, Temel Eğitim seviyesinde normal ders saatleri içerisinde alõnabilir. Çocuğunuzun öğretmeni, bu derse katõlma konusunda yardõmcõ olabilir. Çocuğunuzun anadili ve kültürü kurslarõna katõlmasõnõ temin edin. Şu ana kadarki tecrübeler, bu derse katõlõmõn, anavatanla ilgili kimliğin oluşmasõna ve çocuğun kendi değer duygusunun güçlenmesine katkõda bulunduğunu göstermiştir. Daha sonraki bir geri dönüş durumunda, kendi kültürüyle bağ bir gerekliliktir. Anadili bilgisi ve becerisi, hem ikinci dilin öğrenilmesini kolaylaştõrõr hem de okul başarõsõnõ destekler.

3 Bern Kantonu Okul Sistemi Temel Eğitim hizmeti (Volksschulwesen), kantonlar ile belediyelerin (Gemeinde) ortak görevidir. Belediye (Gemeinde)ler, bütün çocuklarõn zorunlu Temel Eğitim Okulu'na gitmelerini temin ederler. Okul müfettişlikleri, eğitim müdürlüklerinin direktifiyle, anaokulu ve okullarda, uzmanlõk alanlarõyla ilgili teftişleri yaparlar. Okullarõn işleyişlerinden, belediyelerde, okul komisyonlarõ sorumludur. Onlar, yerel kontrolleri yaparlar. Anaokullarõ için, anaokulu veya okul komisyonlarõ sorumludur. A. Anaokullarõ (Kindergarten) Çocuklar, anaokulunda, okulda devam edecekleri bir yola başlarlar. Anaokulu ve okulun ortak hedefleri vardõr. Onlar, çocuklarõn özbilinç, sosyal bilinç ve konu bilgilerini takviye eder.. Anaokulunda, hangi yetenek ve becerilerin takviye edilmesi gerektiğini gösteren, belli bir müfredat programõna göre çalõşõlõr. En önemli iş oyundur. Çocuklar, oynarken öğrenir, öğrenirken oynarlar. Anaokulu, mekanõ, donanõmõ ve malzemesiyle, çocuklara, çok yönlü oyun ve öğrenme için, en üst düzeyde imkan ve ilham sağlar. Her çocuğun, en az bir sene, bedava olarak anaokuluna gitme hakkõ vardõr. İki yõllk bir anaokulu, beledi-yeler (Gemeinde) tarafõndan sunulabilir. Zorunlu olmadõğõ halde, hemen hemen bütün çocuklar, anaokuluna gider. B. Temel Eğitim (Die Volksschule) 1. Kuşbakõşõ /Yapõ Temel Eğitim, 9 yõllõk zorunlu eğitimi kapsar. İlk 6 sene İlköğretim'i, geri kalan 3 yõl ise, Ortaöğretim I. Kademe'yi oluşturur. 6 yõllõk İlköğretim süresince, bütün çocuklar, ortak ders alõrlar. Öğretmenler, çoğunlukla, branş ayõrõmõna göre değil, aksine, bir çok branşõn (dersin) konularõnõ, alanlarõna göre birleştirerek ders yaparlar. 5. öğretim yõlõndan itibaren öğrenciler, birinci yabancõ dil olarak Fransõzca'yõ (Kanton'un Fransõzca konuşulan kesimlerinde Almanca'yõ) öğrenirler. İlköğretim'den Ortaöğretim I. Kademe'ye geçişte, geçiş prosedürü uygulanõr. Bu aşamada, öğrenciler, Real veya Sekundarschule'ye ya da Real veya Sekundarschule düzeyinde öğretim yapõlan sõnõflara sevk edilir. Kanton'un Fransõzca konuşulan kesimlerinde ise, öğrenciler, ya Realklasse (classe/section générale), ya Sekundarklasse'lere (classe/section moderne) ya da progymnasiale Klassen'lara (classe/section préparant aux écoles de maturité) geçerler. Geçiş, öğretmenin verdiği bilgi üzerine, geçiş prosedürüne uygun olarak yapõlõr. Bu arada, ana-babalar, bir bilgilendirme yazõsõ alõr. Bu yazõda, geçiş için istenenler ve geçiş prosedürü detaylõ olarak açõklanõr. Kanton'un Almanca konuşulan kesiminde, Ortaöğretim I. Kademe (7.-9. öğretim yõllarõ), Realschule, Sekundarschule ve hem Sekundar hem de Realschule seviyelerinin bir arada bulunduğu (karma) okullar olarak sõnõflandõrõlõr. Kanton'un Fransõzca konuşulan kesiminde ise, Ortaöğretim I. Kademe, esas itibariyle, Sekundarschule merkezlerinde yer alan ve yukarõda sözü edilen sõnõflar ya da bölümlerden (classe/section) oluşur. Her belediye (Gemeinde), öğrencilerin ayrõ ya da kõsmen ortak ders yapõp yapmayacağõna bizzat kendisi karar verir. Real ve Sekundarschule'ler için, Kanton'un Almanca konuşulan kesimlerinde, büyük ölçüde aynõ eğitim programõ ve ders aracõ geçerlidir. Sekundarschule'lerdeki öğrencilerden, Realschule'lerdekilere göre daha yüksek başarõ beklenir öğretim yõllarõnda, meslek seçimine hazõrlõk yapõlõr. Okul, bu önemli süreci, derste uygun konularõ işlemek suretiyle destekler. Gençlere, karar süreçlerinde, ana-babalar ve meslek danõşmanlarõyla işbirliği halinde refakat edilir. Kanton'un Almanca konuşulan kesiminde, Sekundarschule düzeyinde öngörülen konu bilgisiyle ilgili temel talepleri belirgin şekilde karşõlayan ve gerekli koşullarõ yerine getiren öğrenciler, Okul Komisyonu vasõtasõyla, 8. öğretim yõlõnõn sonuna kadar, 9. öğretim yõlõndaki Gymnasium (lise) öğrenimine başvuruda bulunabilir. (Matura okullarõna bakõnõz) Çocuğunuzun öğretmeniyle kontak kurmaya özen gösteriniz ve dil bilen tanõdõklarõnõzõ, tercüman olarak görüşmelere getirmekten çekinmeyiniz. Okulla düzenli kontak halinde olmak, çocuğunzun yararõnadõr. Ortaya çõkan sorunlar veya güçlükler için önerilen çözümler hoşunuza gitmezse, durumu Okul İdaresi'ne veya Okul Komisyonu'na bildirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, anadili ve kültürü öğretmenleri de size yardõmcõ olabilirler. 2. Temel Eğitimde Değerlendirme ve Yönlendirme Değerlendirme alanõnda ve Bern Kantonu Temel Eğitim okullarõnda İlköğretim'den Ortaöğretim I. Kademe'ye geçiş konusunda, ana-babalarõ bilgilendirme broşürü vardõr. Bu broşür, bir çok dile tercüme edilmiştir ve Güterstrasse 13, 3008 Bern adresindeki, Bern Ders Kitaplarõ ve Öğretim Araçlarõ Basõmevi'nden (schulverlagblmv AG) veya çocuğunuzun gittigi okuldan temin edilebilir. Anadili ve kültürü kurslarõ için de değerlendirme formu vardõr. Bu form, anadili ve kültürü öğretmenleri tarafõndan doldurulabilir ve çocuğun doküman dosyasõna konulabilir. Anadili ve kültürü öğretmeni, bu formu, dönem ya da sene sonunda, sõnõf öğretmenine vermek durumundadõr.

4 3. Temel Eğitim'deki Özel Sõnõflar (Besondere Klassen der Volksschule) Normal bir sõnõfta, güçlük çeken çocuklar vardõr. Onlarõn okullaşmasõ özel sõnõflarda mümkün kõlõnõr. - Küçük Sõnõf A (Kleinklasse A) Bu sõnõf, öğrenme güçlüğü çeken veya öğrenme özürlü olan çoçuklar içindir. - Küçük Sõnõf B (Kleinklasse B) Bu sõnõf, okul veya davranõş problemi nedeniyle özel dikkat ve ihtimam gerektiren normal yetenekli öğrenciler içindir. - Küçük Sõnõf C (Kleinklasse C) Bu sõnõf, beden özürlü, fakat, normal yetenekli öğrenciler içindir. - Küçük Sõnõf D (Kleinklasse D) Bu sõnõf, gelişimleri yavaş, fakat, normal yetenekli öğrenciler içindir. Bu durumda, bir yõlda verilmesi gereken müfredat, iki yõla yayõlõr. 4. Özel Eğitim (Spezialunterricht) Öğrenme güçlüğü veya öğrenme özürü olan normal sõnõf öğrencileri, durumlarõ teşhis edildikten sonra, Eğitim Danõşma Bürosu, Çocuk ve Gençlik Psikiatri Servisi veya okul doktorunun teklifi üzerine, özel eğitime sevk edilebilirler. - Heilpädagogisches Ambulatorium (Kanton'un Almanca konuşulan kesimi) Tamamen öğrenme özürlü çocuklar ya da zor durumlar ortaya çõktõğõnda, ana-babalara ve öğretmenlere danõşmanlõk ve destek içindir. - Legasthenie- und Dyskalkulieunterricht (Kantonun Almanca konuşulan kesimi) Dil ve matematik alanõnda öğrenme sorunlarõ olan öğrenciler içindir. - Logopädieunterricht Dil ve konuşma gelişimi gecikmiş çocuklar içindir. - Psychomotorikunterricht Tepki verme ve algõlama konusunda özürlü çocuklar içindir. 5. Özetlenmiş Kanuni Hükümler (kurzgefasste gesetzliche Bestimmungen) a) Genel olarak (Allgemeines) - Resmi Temel Eğitim Okulu, mezhep bakõmõndan tarafsõzdõr. Bu Okul, ana-babanõn, Medeni Hukuk'ta düzenlenmiş din ve vicdan özgürlüğü ile eğitim haklarõnõ zedeleyemez. - Zorunlu Eğitim, Devlet okullarõnda parasõzdõr. - Belediye (Gemeinde), bireysel ders araçlarõnõ ve okul malzemesini öğrencilere bedava verir. b) Okula Devam (Schulbesuch) - Ana-babalar, çocuklarõnõ düzenli olarak okula yollamakla yükümlüdürler. - Çocuğu okula yollamakla sorumlu olduğu halde, bunu yapmayan kişi, kendisini suçlu duruma düşürür. Bu takdirde, Okul Komisyonu, ilgili kişiyi dinledikten sonra, ihbarda bulunmak durumundadir. c) Okula Devamsõzlõk ve Muaf Tutulma (Absenzen und Dispensationen) - Ana-babalar, çocuklarõnõ, önceden haber vermek ve bir öğretim yõlõ içinde en fazla beş yarõm günü geçmemek kaydõyla, okula göndermeme hakkõna sahiptirler. - Beklenmedik yokluklar ve kõsa süreli devamsõzlõklar, aşağidaki nedenlerle, bu süreler kadar mazeretli sayõlõr: Çocuğun hastalanmasõ veya kaza geçirmesi, aile içindeki hastalõk veya ölüm durumu, aile üyelerinden biri için doktor tarafõndan düzenlenmiş hastalõk veya dinlenme tatili, taşõnma, doktor veya diş doktoru randevularõ. Ana-babalar, mazeretlerini, öğretmene bildirirler. Okul Komisyonu, yazõlõ özür veya özel durumlarda, doktor raporu talep edebilir. - Dersten muaf tutulma talebi, aşağõdaki nedenler ileri sürülerek yapõlabilir: Önemli dini bay-ramlar, aile içerisinde meydana gelen önemli olaylar, Anadili ve Kültürü Kursu'na katõlma (haftada yarõm güne kadar), meslek seçimi öncesi mesleği tanõmak amacõyla deneme mahiyetinde yapõlan bir haftalõk zorunlu çõraklõk eğitim (Schnupperlehre). Çocuğunuzun öğretmeni ya da okul idaresiyle bir an önce irtibata geçin. Onlar, size, devamsõzlõk ve muaf tutulma konularõnda ne yapmanõz gerektiği hakkõnda bilgi verirler. d) Disiplin ve Tedbirler (Disziplin, Massnahmen) - Öğrenciler, öğretmenlerin ve okul idarelerinin talimatlarõna uymak durumundadõrlar. - Öğretmenler, kusurlu öğrencilere karşõ tedbirler almaya yetkilidirler. Ceza ağõrlaştõrõcõ çok özel durumlarda, Okul Komisyonu, öğrencileri en fazla 12 hafta okuldan uzaklaştõrabilir. - Öğrencilerin kişilikleri ve ana-babalarõn haklarõ korunmalõdõr. e) Sağlõk ve Rehberlik Hizmetleri (Gesundheitsund Beratungsdienste) - Okul doktorluk hizmetleri, belediyelerin (Gemeinde) meselesidir. Bu hizmet, resmi ve özel Temel Eğitim okullarõndaki sağlõk şartlarõnõ denetler ve gerekli tedbirleri alõr. Öğrencilerin sağlõk durumlarõ, okul doktorunun periodik olarak yaptõğõ muayenelerle kontrol edilir. - Belediyeler (Gemeinde), okul doktorluğu hizmetini, kendi bölgelerindeki okullar için garanti ederler. - Eğitim ve okulla ilgili yönlendirmede teşhis için, büyük belediyelerde (Gemeinde), bölgesel eğitim danõşma bürolarõ hizmete hazõrdõr.

5 Adresler: Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü (Erziehungsdirektion des Kantons Bern); Anaokulu, Temel Eğitim ve Danõşma Bürosu (Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung), Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern: Anadili ve Kültürü kurslarõ hakkõndaki bilgileri, okullar, Elçilikler ya da veli dernekleri veya Eğitim Müdürlügü (Erziehungsdirektion) Eğitim Araştõrma Şubesi (Abteilung für Bildungsforschung) verir. Anaokulu Komisyonu (Kindergartenkommission): Komisyon başkanõnõn adõ ve adresi, anaokulundan veya belediye (Gemeinde) idaresinden alõnabilir. Okul Komisyonu (Schulkommission): Komisyon başkanõnõn adõ ve adresi, okuldan veya belediye (Gemeinde) idaresinden öğrenilebilir. Okul Doktoru (Schulärztin/Schularzt): Adõ ve adresi, okuldan veya belediye (Gemeinde) yönetiminden alõnabilir. Okul Diş Doktoru (Schulzahnärztin/ Schulzahnarzt ): Adõ ve adresi, okuldan veya belediye (Gemeinde) yönetiminden öğrenilebilir. Eğitim Danõşma (Erziehungsberatung): Adres ve telefon numarasõ, okuldan veya eğitim müdürlüğünden öğrenilebilir. Meslek Danõşma (Berufsberatung): Adres ve telefon numarasõ, okuldan veya Meslek, Yüksek Öğretim ve Yönlendirme Danõşma Merkezin den (Zentralstelle für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Brunngasse 16, 3011 Bern) öğrenilebilir. Zorunlu Eğitim bittikten sonra, Ortaöğretim II. Kademe de, aşağõdaki eğitim imkanlarõ mevcuttur. C. Mesleğe Hazõrlõk Okullarõ (Berufsvorbereitungsschulen/BVS) Mesleğe Hazõrlayan Öğretim Yõlõ, öğrencilere, Temel Eğitim'in bitiminden sonra, bir üst okula ya da uygun bir mesleğe gidebilmeleri için, gerekli kişisel ya da bir uzmanlõk alanõyla ilgili becerileri elde etme imkanõ sunar. Meslek seçme olgunluğunun takviyesi ve okulla ilgili kişisel açõklarõn kapatõlmasõ, temel hedeftir. Bu konuda sunulan temel olanaklar şunlardõr: - BSI: Yabancõ dilli öğrencilerin entegrasyonunun ağõrlõkta olduğu bir mesleğe hazõrlõk, - BSP: Pratik Eğitimi nin ağõrlõkta olduğu mesleğe hazõrlõk, - BSA: Genel Eğitim in ağõrlõkta olduğu bir mesleğe hazõrlõk. Mesleğe hazõrlayan bir öğretim yõlõna devam için, Temel Eğitim i tamamlayan öğrencilerden, aşağõdaki özelliklere sahip olanlar dikkate alõnõr: - Meslek seçimi veya meslek eğitimine hazõrlõk için ilave bir öğretim yõlõna ihtiyaç duyanlar, - Gerçekçi bir meslek hedefi açõsõndan, okulla ilgili eksikliği olanlar, - İlave bir öğretim yõlõnõ başarmaya istekli olanlar, - Uygun bir kursta talep edilenleri yerine getirmeye hazõr olanlar, - Kayõt prosedürünü başarõyla tamamlayanlar. Başvuru ve Kabul ile bir BVS'ye (Mesleğe Hazõrlõk Okulu'na) devam için gerekli diğer şartlar hakkõndaki bilgileri, 9. öğretim yõlõnõn öğretmeninden, okul yönetiminden, meslek okullarõndan ve Bern Kantonu Egitim Müdürlügü (Erziehungdirektion des Kantons Bern) Meslek Eğitimi Bürosu undan (Mittelschul- und Berufsbildungsamt), Sulgeneckstrasse 19, 3007 Bern, adresinden temin edebilirsiniz. Tel Bölgesel yürütülen ve entegrasyonun ağõrlõkta olduğu Mesleğe Hazõrlõk Okulu (BVS) hakkõndaki spesifik bilgileri, aşağõdaki kurumlar verirler: - Berufs- Fach- und Fortbildungsschule, Monbijoustr. 21, 3001 Bern; Tel , - Berufsbildungszentrum Biel, Wasenstr. 5, Postfach 4264, 2500 Biel; Tel , - Centre de formation professionelle Bienne, Rue du Wasen 5, Case postale 4264, 2500 Bienne; Tel , - Gewerblich-industrielle Berufsschule, Zähringerstr. 13, 3400 Burgdorf; Tel , - Berufsschulzentrum Oberland, Obere Bönigstrasse 21, Postfach, 3800 Interlaken; Tel , - Gewerblich-industrielle Berufsschule, Weststr. 24, 4900 Langenthal; Tel , - Centre professionel artisanal et industriel du Jura bernois, Rue de la Clef 44, case postale 51, 2610 St. Imier; Tel , - Schlossbergschule, Schulanlage Räumli, Schlüsselmattenweg 23, 3700 Spiez; Tel , D. Çõraklõk Öncesi Eğitim (Vorlehre) Çõraklõk Öncesi Eğitim de, gençler, bu Eğitim in yapõldõğõ firma ve meslek okulunda, bu okul bittikten sonra, kendi yetenek ve tahayyüllerine uygun bir Meslek (Berufslehre) ya da Çõraklõk Eğitimi ne (Anlehre) başlayacak şekilde takviye edilirler. Çõraklõk Öncesi Eğitim, aşağõdaki öğrencilere yöneliktir: - Temel Eğitim den sonra, çõraklõk yeri ve iş bulamamõş, fakat, bir ara yõl çerçevesinde kendilerini bir meslek eğitimine hazõrlayabilecek gençler, - Dil eksikliği ve eksik okul koşullarõ nedeniyle bir meslek eğitimine başlayamayan yabancõ dilli ve İsviçre uyruklu gençler, - Kõsa süreden beri (2-4 sene) Almanca konuşulan bölgede yaşayan ve bu nedenle var olan eksik Almanca bilgisi yüzünden bir meslek eğitimine başlayamayan yabancõ dilli gençler.

6 Başvuru ve kabul ile bir Çõraklõk Öncesi Eğitim'e devam için gerekli diğer şartlar hakkõndaki bilgileri, aşağõdaki kurumlar verir: - Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern; Lorrainestr. 1; Tel Gewerblich-Industrielle Berufsschule Burgdorf, Zähringerstr. 13; Tel Gewerblich-Industrielle Berufsschule Biel, Wasenstr. 5; Tel Centre de formation professionelle Bienne, Rue du Wasen 5, Tel Schlossbergschule, Schulanlage Räumli, Schlüsselmattenweg 23; Tel Berufs- Fach- und Fortbildungsschule, Monbjoustr. 21, 3001 Bern; Tel E. Meslek Çõraklõk Eğitimi (Berufslehre) Zorunlu Eğitim süresinin bitmesinden sonra, gençlerin büyük bir çoğunluğu, Mesleki Çõraklõk Eğitimine başlarlar. Mesleki Çõraklõk Eğitimi, bir meslek için gerekli pratik ve teori ile ilgili eğitimi verir. Çõraklõk Eğitimi gören genç (Lehrling), bir işletmede yaptõğõ pratik çalõşmasõnõn yanõnda, haftada 1-2 gün bir meslek okuluna (Berufsschule) gider. Çõraklõk Eğitimi, normal şartlarda, seçilen mesleğe göre, iki yõldan dört yõla kadar sürer. Bu eğitim, bir bitirme sõnavõyla sona erer ve bir Yeterlik Belgesi (Fähigkeitszeugnis)ne götürür. Bern Kantonu'ndaki çoğu mesleki-endüstriyel okul, ek destek kurslarõ (öğrenme eksiklikleri, öğrenme zorluklarõ, yabancõ dillilikten doğan anlaşma güçlükleri konularõnda) sunar. Mesleki Matura Okullarõ (Berufsmaturitätsschule /BMS), yetenekli ve başarmaya azimli meslek okulu öğrencilerine, genel eğitimlerini derinleştirme ve genişletmeleri için, zorunlu derslere ek olarak, daha geniş bir teorik eğitim ve öğretim sunarlar. Bu eğitim ve öğretim, meslek eğitiminin bitminde, onlarõn, meslek yüksek okullarõna (Fachhochschulen) sõnavsõz girmesini mümkün kõlar. Daha fazla bilgiyi, adlarõ ve adresleri aşağõda yazõlõ yerler verir: - die Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Sulgeneckstr. 19, 3007 Bern; Tel die regionalen Berufs- und Laufbahnberatungsstellen oder die Zentralstelle für Berufs-, Studienund Laufbahnberatung, Brunngasse 16, 3011 Bern Tel F. Çõraklõk Eğitimi (Anlehre) Çõraklõk Eğitimi, pratik kabiliyeti olan gençlere, makineyle üretim ve iş işlemlerine hakim olma beceri ve bilgisi kazandõrõr. Bu eğitim, en az bir, fakat, normal şartlarda, iki sene sürer. Çõraklar, Meslek Okulu'na, haftada bir gün, özel sõnõflarda devam ederler. Muhtemelen 2005 yõlõndan itibaren, bu eğitimin yerini, iki sene süren, bir sõnavla bitirilen ve ülke çapõnda tanõnan bir belgeye götüren bir temel eğitim alacaktõr. Şu anda, Bern Kantonu'nda, ilgili deneme (pilot) çalõşmalarõ yürümektedir. Başvuru ve kabul ile bir Çõraklõk Eğitimi ne devam için gerekli diğer şartlar hakkõndaki bilgileri, aşağõdaki kurumlar verir: - Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Sulgeneckstr.19, 3007 Bern; Tel Berufsbildungszentrum Biel, Wasenstr. 5; Tel Centre de formation professionelle Bienne, Rue du Wasen 5, Tel Gewerblich-industrielle Berufsschule Bern, Lorrainestr. 1; Tel Gewerblich-industrielle Berufsschule Thun, Mönchstr. 30B; Tel Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern, Monbijourstr. 21; Tel G. Diplommittelschulen Bu okullar, iki yõllõk eğitimle, Ortaokul (Sekundarschule) bilgisini tamamlamayõ ve ileri götürmeyi sürdürür ve 18 yaşõndan itibaren mesleğe girişe hazõrlar. Burada, sağlõk hizmetleri ve sosyal alanlar ile ilgili meslekler sözkonusudur. Kişilik eğitimi ve iş tekniklerinin öğretilmesi, bu okullarõn daha ağõrlõklõ noktasõdõr. Kanton'un Fransõzca konuşulan kesimindeki Moutier şehrinde, üç yõllõk eğitim veren bir Diplommittelschule vardõr. Daha fazla bilgiyi, sözü edilen okullar ya da bölgesel meslek ve yönlendirme danõşma merkezleri verir. H. Matura Okullarõ (Maturitätsschulen/Gymnasien) Lise (Gymnasium) öğrenimi (gymnasialer Unterricht), Kanton'un Almanca konuşulan kesiminde, uygun bir yeterlik belgesi elde edildikten sonra, Ortaokul'da (Sekundarschule) ya da bir Lise'de (Gymnasium), 9. öğretim yõlõnda başlar ve toplam 4 yõl sürer. 10. öğretim yõlõndan itibaren, bütün öğrenciler, bir Liseye'ye (Gymnasium) gider ve ağõrlõklõ bir branş seçerler. Kanton'un Fransõzca konuşulan kesiminde, Lise'ye (Gymansium) başlama, Ön Lise (Progymnasium) sõnõfõna devam ettikten veya zorunlu eğitimi tamamladõktan sonra, belli koşullar altõnda olur. Geçişte, öğrenciler ağõrlõklõ bir branş seçerler. Zorunlu eğitimden sonraki eğitim, 3 yõl sürer. ( ögretim yõllarõ) Bir Lise'deki (Gymnasium) eğitim, Matura Sõnavõ (Yeterlik Belgesi Sõnavõ/Maturitätsprüfung) ile sona erer. Bu sõnavdan önce, bir Matura-Arbeit (Bitirme Çalõşmasõ) yapõlmak durumundadõr. Matura Belgesi (Maturitätsausweis), üniversitelere, öğretmen yetiştiren okullara veya Federal Teknik Yüksek Okullara (ETH) girme hakkõ verir. Bu konudaki bilgileri ve kayõt prosedürü hakkõndaki detaylarõ, bulunduğunuz yöredeki lisenin (Gymnasium) okul yönetiminden alabilirsiniz.

Oğlunuz veya kõzõnõz bu sõnõftaki öğretimin bir parçasõ olarak, İngilizce öğrenmek için bir

Oğlunuz veya kõzõnõz bu sõnõftaki öğretimin bir parçasõ olarak, İngilizce öğrenmek için bir Welcome Letter [Turkish] öğretmenliğindeki sõnõfõna [ögretmenin adi] [ELD sinifi seviyesi veya türü] Hoş Geldiniz Bu mektubun amacõ oğlunuza veya kõzõnõza sõnõfõmõza hoş geldin demektir. Çocuğunuzun ve

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 EYLÜL 2002 SAYI: 2540 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ:

Detaylı

ilköğretim okulu Veliler için Bilgiler Die Volksschule Elterninformation Türkisch

ilköğretim okulu Veliler için Bilgiler Die Volksschule Elterninformation Türkisch ilköğretim okulu Veliler için Bilgiler Die Volksschule Elterninformation Türkisch Luzern kantonunda ilköğretim okulu Herkes için destek Tüm çocuklar ve gençler Luzern kantonunda ücretsiz ilköğretim okuluna

Detaylı

Bern Kantonu nun Almanca Konuşulan Kesimindeki Anaokulları. İçin Bilgiler. Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü

Bern Kantonu nun Almanca Konuşulan Kesimindeki Anaokulları. İçin Bilgiler. Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü Bern Kantonu nun Almanca Konuşulan Kesimindeki Anaokulları Ana-Babalar İçin Bilgiler Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü Hazırlayan: Yayımcı ve telif hakkı sahibi: Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü 1. Baskı, Ağustos

Detaylı

Tüzük. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü

Tüzük. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Tüzük Tüzük...2 Paragraf 1 Derneğin adõ ve yeri...2 Paragraf 2 Derneğin görevi ve amacõ...2 Paragraf 3 Faaliyet yõlõ yetkili mahkeme...2 Paragraf 4 Derneğin gelirleri...2

Detaylı

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Değerleri Ebeveynler! Değerli Veliler! Kısa zamandır Avusturya da bulunuyorsunuz. Sizin için birçok şey yeni, buna Avusturya daki okul sistemi de dahil. Federal

Detaylı

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU (Bütün sorularõn yanõtlanmasõ gerekmektedir. Gerektiği taktirde lütfen "hayõr" yanõtõnõ kullanõn. Kutularõ boş bõrakmayõn veya tire işareti koymayõn. SİYAH

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2576 ÖİK: 589 ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2722-6. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet

Detaylı

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destekler, içinde bulunduklarõ durumun olumsuz

Detaylı

İlköğretim okulunu bitiren çocukların geleceği

İlköğretim okulunu bitiren çocukların geleceği Erziehungsdirektion des Kantons Bern Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme

Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme Veliler için Bilgilendirme (türkisch) DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT Abteilung Volksschule Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MART 2002 SAYI: 2534 Yönetmelikler TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM (Compulsory Education) Zorunlu eğitim 6 yaşında başlar 9 yıl sürer. İlköğretim 1. Kademe

Detaylı

Lehrplan 21. Bern Kantonunun ilköğretim okullarına getirilecek olan yeni müfredat. Veliler için bilgiler. Elterninformation

Lehrplan 21. Bern Kantonunun ilköğretim okullarına getirilecek olan yeni müfredat. Veliler için bilgiler. Elterninformation Lehrplan 21 Bern Kantonunun ilköğretim okullarına getirilecek olan yeni müfredat Veliler için bilgiler Elterninformation Türkisch Erziehungsdirektion des Kantons Bern www.erz.be.ch Bir bakışta 1 > Lehrplan

Detaylı

Veliler için Bilgilendirme. Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme. Haziran 2010 (türkisch)

Veliler için Bilgilendirme. Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme. Haziran 2010 (türkisch) Veliler için Bilgilendirme Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme Haziran 2010 (türkisch) 1 2010/11 öğretim yılından itibaren Aargau okullarında öğrencilerin değerlendirilmesi için yeni

Detaylı

Anaokulları (Kindergarten)

Anaokulları (Kindergarten) Erziehungsdirektion des Kantons Bern Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l'enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Präsentation der Übertrittskommission I 1

Präsentation der Übertrittskommission I 1 Präsentation der Übertrittskommission I 1 Kanton Zug`da Eğitim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Markus Kunz, Belediye Okulları Müdürlüğü Okul İdaresi Yöneticisi 1. Genel Olarak 2. İkinci Dil Olarak Almanca

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler

İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler Der Oberbürgermeister İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Ocak 2003 Hazõrlayan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKREDİTASYON ÜST KURULU Başkan Prof. Dr. Erdal EMEL Başkan Yardõmcõlarõ

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. MADDE 2. Bu haklar, bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk,

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL 127 Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Protokol KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, yetiştirme yurtlarõndaki

Detaylı

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com Almanya da yaşayan vatandaşlarımız, Alman ve Türk eğitim sistemleri hakkında genellikle yüzeysel bir bilgiye

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de Ortak Eğitim esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 - Bu Yönerge, İYTE de yürütülen Ortak Eğitim ile ilgili esasları

Detaylı

Yasal dayanaklar Aşağı Saksonya Okul Yasası nın 54 a maddesi Haziran 2002 Kabine kararı

Yasal dayanaklar Aşağı Saksonya Okul Yasası nın 54 a maddesi Haziran 2002 Kabine kararı ı Yasal dayanaklar Okul Yasası nın 54 a maddesi Haziran 2002 Kabine kararı Gündüz bakım evlerinde dil Gelişimi Okula yazılmadan önce dil Gelişimi 54 a 1 paragraf Derslere katılacak kadar Almancaya sahip

Detaylı

Aargau Kantonu ndaki Okullar

Aargau Kantonu ndaki Okullar Aargau Kantonu ndaki Okullar Veliler için Bilgilendirme (türkisch) DEPARTEMENT BİLDUNG, KULTUR UND SPORT Abteilung Volksschule Yayımcı Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule Bachstrasse

Detaylı

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr.

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. EKİM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM 8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM ÖNSÖZ 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM Bu kez sizlere bir kitap özeti değil bir rapor özeti sunuyoruz: Avrupa Yuvarlak Masa European Round Table (ERT) kuruluşu tarafõndan hazõrlanan

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

Temmuz Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 513 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Temmuz Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 513 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ Temmuz 2002-2538 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 513 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 TEMMUZ

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

Birinci Basamaktan İkinci Basamağa

Birinci Basamaktan İkinci Basamağa Türkisch Birinci Basamaktan İkinci Basamağa Veliler için Bilgiler 2 / 5 Birinci Basamaktan İkinci Basamağa İlkokul 6. sınıftan itibaren çocukların okulla ilgili gelecekleri konusunda çeşitli yollar açıktır.

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 AĞUSTOS 2002 SAYI: 2539 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ HAZIRLAYAN: HARUN YEŞİLOVA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI 1-) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ders süresi

Detaylı

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ Genel Kurulunun 16 Aralõk 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayõlõ Kararõyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katõlmaya açõlmõştõr. Yürürlüğe giriş:

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

Der Oberbürgermeister. İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler. İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler

Der Oberbürgermeister. İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler. İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler Der Oberbürgermeister İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler İlkokul öğrencilerinin velileri için bilgiler Sayın Anne ve Babalar, Sayın Veliler, Bu

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Ağustos 2015 Kırşehir 1 T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlgi : M.E.B.Ortaöğretim Genel

Detaylı

Aargau Kanton undaki Okullar Veliler için Bilgilendirme (Türkisch)

Aargau Kanton undaki Okullar Veliler için Bilgilendirme (Türkisch) Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule Aargau Kanton undaki Okullar Veliler için Bilgilendirme (Türkisch) İçindekiler: 1. Aargau kanton undaki eğitim sistemine genel bir bakış 2. Anaokulu

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1 Avrupa Topluluklarõna üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladõklarõ sosyal güvenlik programlarõna ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Pandora Vakfı VÜCUDUNUZU DİNLEDİĞİNİZ. oluyor mu? Stichting Pandora, 2003 1/5

Pandora Vakfı VÜCUDUNUZU DİNLEDİĞİNİZ. oluyor mu? Stichting Pandora, 2003 1/5 Stichting Pandora, 2003 1/5 VÜCUDUNUZU DİNLEDİĞİNİZ oluyor mu? Luistert u nog weleens naar u zelf? Over wat (niet) te doen bij psychische klachten. Pandora Vakfı Stichting Pandora, 2003 2/5 Vücudunuzu

Detaylı

İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6, 7 12 ve 13)

İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6, 7 12 ve 13) Version turque/turkish version Çeviri İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6, 7 12 ve 13) 11. Protokol ile değiştirilen metin Sözleşme metni,

Detaylı

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : 0310500140 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6 ve 7)

İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6 ve 7) Version turque/turquish version Çeviri İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6 ve 7) 11. Protokol ile değiştirilen metin Sözleşme metni,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacõ, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlõğõnõn işleyişi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR Yrd.Doç.Dr. Niyazi CAN E.Ü. Fen Edeb. Fak. Eğitim Bil. Böl. E.mail:niyazic@erciyes.edu.tr Özet Öğretmenlerin

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2006 tarihli ve 26184

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : 0310500149 Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

(1955-1992) AN ORAL HISTORY OF THE TEACHER TRAINING INSTITUTIONS IN CANAKKALE (1955-1992)

(1955-1992) AN ORAL HISTORY OF THE TEACHER TRAINING INSTITUTIONS IN CANAKKALE (1955-1992) Çanakkale Aratõrmalarõ Türk Yõllõõ (95 nci Yõl Özel Sayõsõ s.161-194) SÖZLÜ TANIKLARIN DLNDEN ÇANAKKALE DE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARIN TARH (1955-1992) AN ORAL HISTORY OF THE TEACHER TRAINING INSTITUTIONS

Detaylı

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Yönetmelik Türk Akreditasyon Kurumundan: Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, 4457 sayõlõ Kanunun ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangõç Hükümleri 2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği Karar Sayõsõ: 2000/760 Ekli "Turizm Tesisleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasõ;

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

Mesleki eğitim. Mesleki öğrenim (öğretim mukavelesi ile veya BBG nin 41.maddesine göre) Öğretim firmasi ve Meslek okulu

Mesleki eğitim. Mesleki öğrenim (öğretim mukavelesi ile veya BBG nin 41.maddesine göre) Öğretim firmasi ve Meslek okulu 7 Mesleki eğitim Geçit arzları 9. sınıf sonrası meslek öğrenimine çeşitli nedenlerden dolayı direkt giriş bulamayan gençler için geçiş arzları. Temel okul maden = 1. öğretim yılı Önmeslek Baselland Mesleki

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ Hollanda eğitim sistemine genel bakış Eğitim Nüfusu ve öğretim dili Hollanda nın toplam nüfusu 16,2 milyondur. 2003 yılında hükümet tarafından finanse edilen eğitime katılan öğrenci

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme Okul Türü Seçimi Değerli Vatandaşlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların içinde en önemli ve öncelikli olanı eğitimdir. Bu sorunların ortaya

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 2012-2013 ÖĞRETİM YILI Bakanlıkça belirlenen süre içinde İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENCİ KAYITLARI ve e-kayıt ortamında yapılacaktır UYGULAMALI ANAOKULU VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ

Detaylı