Bern Kantonu ndaki Okullar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bern Kantonu ndaki Okullar"

Transkript

1 Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü Bern Kantonu ndaki Okullar Yabancõ Dilli Çocuk ve Gençlerin Ana-Babalarõ İçin Bilgi Broşürü Sevgili Ana-Babalar Siz yurdunuzu terkettiniz ve şimdi çocuklarõnõzla birlikte Bern Kantonu nda ikamet ediyorsunuz. Biz size ve ailenize iyi bir kabul ve çocuğunuza mutlu ve bilgi dolu bir okul süreci diliyoruz. Siz, aldõğõnõz bu bilgi broşürüyle, okul sistemimiz hakkõnda bilgi edinebilirsiniz. Bu broşür, çocuğunuzun okullaşmasõyla ilgili sorulara cevap vermeye çalõsmaktadõr. Daha başka bilgilere ihtiyaç duymanõz halinde, çocuğunuzun gittiği okulun öğretmenleri ile okul komisyonlarõ, sizleri bilgilendirmeye hazõrdõr. Eğitim Müdürlüğü Schulen im Kanton Bern Informationsschrift für Eltern Türkisch #192120v2 Download: Les écoles dans le canton de Berne Brochure d information à l attention des parents Turc #192120v2 Download:

2 Okullaştõrma... Yabancõ dilli çocuklar, Bern'li öğrencilere sunulan eğitimden aynõ düzeyde yararlanõrlar. Okul sürelerinin sonundaki Almanca ya da Fransõzca (Kanton'un Fransõzca konuşulan kesimde) bilgileri ne kadar yüksek olursa, onlarõn meslek eğitimine ya da bir üst okula başarõlõ olarak geçişleri o ölçüde yüksek olur. Yeni gelenler, yeni çevrede yerini çabuk bulabilmek için, dil öğrenmenin yanõnda, bulunduklarõ ülkenin davranõş normlarõnõ da tanõmak ve kullanmayõ öğrenmek zorundadõrlar. Burada şu da geçerlidir: Onlar bunu ne kadar çabuk kavrarlarsa, yeni toplumda emin hareket etmeleri o kadar hõzlõ mümkün olur. Okullaştõrma modelleri, bazõ okul bölgelerinde farklõdõr. Ancak, hepsinin hedefi aynõdõr, yani, enteg-rasyondur.... Anaokulu'nda (im Kindergarten): Yabancõ dilli çocuklar için, yerel dil (Dialekt) ile yüksek Almanca'nõn (Hochdeutsch) öğrenilmesi, anlaşabilmek için şarttõr. Bu duruma katkõda bulunmak için, değişik programlar sunulur. Henüz iyi dil öğrenememiş, daha az anlaşabilen çocuklarõ özel takviye için, ek olarak, uzman bir kişi devreye girer. Bu özel takviyenin amacõ, Almanca veya Fransõzca'yõ (ikamet yerine göre), çocuklarõn gelişimlerine uygun bir şekilde, oyun destekli ders tekniğiyle takviye etmektir. Ders, küçük gruplar halinde yapõlõr. Okula geçiş, bu amaçlõ teşvikle kolaylaştõrõlõr....temel Eğitime (in die Volksschule): Yabancõ Dilliler İçin Sõnõflar (Klassen für Fremdsprachige) (KfF, ağõrlõklõ olarak şehir okullarõnda) Yabancõ dilli çocuklarõn sõnõflarõndaki (KfF) derslerin ağõrlõğõ, Almanca ya da Fransõzca'nõn (Kanton'un Fransõzca konuşulan kesiminde) öğrenilmesi olup, amaç, çocuklarõn Temel Eğitim Okulu'nun normal sõnõfõna geçişlerini en çabuk biçimde mümkün kõlmaktõr. Temel Almanca Kursu (Grundkurs Deutsch) (ağõrlõklõ olarak şehir okullarõnda ve sadece Kanton'un Almanca konuşulan kesiminde) Yeni gelmiş olan öğrenciler, ilk on iki okul haftasõnda, temel bir kursa giderler. Bu zaman içerisinde, çocuğun hangi sõnõfa gideceği tespit edilir ve çocuk, yeni sõnõf öğretmeniyle birlikte, yeni sõnõfa geçişe hazõrlanõr. Ek Ders (Yabancõ Dilliler İçin Almanca Ya da Fransõzca) Yabancõ dilliler için sõnõf açõlamayan yerlerde, yabancõ dillilere ek ders sunulur. Böylece, onlarõn, mümkün olan en kõsa zamanda dile vakõf olmalarõ ve dersi izleyebilecek seviyeye gelmeleri sağlanõr.... Zorunlu Öğretim Çağõ Sonrasõnda Mesleğe Hazõrlayõcõ Öğretim Yõlõ (Berufsvorbereitendes Schuljahr/BVS) Zorunlu eğitim çağõ dõşõnda kalan yabancõ dilli gençlerin, bir mesleğe hazõrlayan öğretim yõlõnda, amacõ ağõrlõklõ bir şekilde uyum entegrasyon olan, bir yõllõk bir öğretime katõlma imkanlarõ vardõr. Entegrasyonun amacõ, Almanca'nõn öğrenilmesi ve meslek seçimine hazõrlõk ile gencin bilgi düzeyinin, Bern Müfredat Programõ'nõn öngördüğü bilgi düzeyine uydurulmasõdõr. (Mesleğe Hazõrlõk Okullarõ'na bakõnõz) Okula gitme zorunluluğundan muaf tutulma: Bern Kantonu'na gelen gençler, 15 yaşõnõ doldurmuşlarsa ve zorunlu eğitimi tamamladõklarõnõ kanõtlarlarsa, artõk Bern Kantonu'nda okula gitme zorunluluklarõ yoktur. Anadili ve Kültürü Kurslarõ (Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur/ HSK) İkinci bir dilin öğrenilmesi için (Almanca ya da Fransõzca) anadilinin bilinmesi önemli bir koşuldur. Büyükelçilikler, konsolosluklar ve ana-baba dernekleri, anadili ve kültürünün takviyesi için kurslar sunarlar. Bu kurslar, toplam, haftada en fazla yarõm günlük olup, Temel Eğitim seviyesinde normal ders saatleri içerisinde alõnabilir. Çocuğunuzun öğretmeni, bu derse katõlma konusunda yardõmcõ olabilir. Çocuğunuzun anadili ve kültürü kurslarõna katõlmasõnõ temin edin. Şu ana kadarki tecrübeler, bu derse katõlõmõn, anavatanla ilgili kimliğin oluşmasõna ve çocuğun kendi değer duygusunun güçlenmesine katkõda bulunduğunu göstermiştir. Daha sonraki bir geri dönüş durumunda, kendi kültürüyle bağ bir gerekliliktir. Anadili bilgisi ve becerisi, hem ikinci dilin öğrenilmesini kolaylaştõrõr hem de okul başarõsõnõ destekler.

3 Bern Kantonu Okul Sistemi Temel Eğitim hizmeti (Volksschulwesen), kantonlar ile belediyelerin (Gemeinde) ortak görevidir. Belediye (Gemeinde)ler, bütün çocuklarõn zorunlu Temel Eğitim Okulu'na gitmelerini temin ederler. Okul müfettişlikleri, eğitim müdürlüklerinin direktifiyle, anaokulu ve okullarda, uzmanlõk alanlarõyla ilgili teftişleri yaparlar. Okullarõn işleyişlerinden, belediyelerde, okul komisyonlarõ sorumludur. Onlar, yerel kontrolleri yaparlar. Anaokullarõ için, anaokulu veya okul komisyonlarõ sorumludur. A. Anaokullarõ (Kindergarten) Çocuklar, anaokulunda, okulda devam edecekleri bir yola başlarlar. Anaokulu ve okulun ortak hedefleri vardõr. Onlar, çocuklarõn özbilinç, sosyal bilinç ve konu bilgilerini takviye eder.. Anaokulunda, hangi yetenek ve becerilerin takviye edilmesi gerektiğini gösteren, belli bir müfredat programõna göre çalõşõlõr. En önemli iş oyundur. Çocuklar, oynarken öğrenir, öğrenirken oynarlar. Anaokulu, mekanõ, donanõmõ ve malzemesiyle, çocuklara, çok yönlü oyun ve öğrenme için, en üst düzeyde imkan ve ilham sağlar. Her çocuğun, en az bir sene, bedava olarak anaokuluna gitme hakkõ vardõr. İki yõllk bir anaokulu, beledi-yeler (Gemeinde) tarafõndan sunulabilir. Zorunlu olmadõğõ halde, hemen hemen bütün çocuklar, anaokuluna gider. B. Temel Eğitim (Die Volksschule) 1. Kuşbakõşõ /Yapõ Temel Eğitim, 9 yõllõk zorunlu eğitimi kapsar. İlk 6 sene İlköğretim'i, geri kalan 3 yõl ise, Ortaöğretim I. Kademe'yi oluşturur. 6 yõllõk İlköğretim süresince, bütün çocuklar, ortak ders alõrlar. Öğretmenler, çoğunlukla, branş ayõrõmõna göre değil, aksine, bir çok branşõn (dersin) konularõnõ, alanlarõna göre birleştirerek ders yaparlar. 5. öğretim yõlõndan itibaren öğrenciler, birinci yabancõ dil olarak Fransõzca'yõ (Kanton'un Fransõzca konuşulan kesimlerinde Almanca'yõ) öğrenirler. İlköğretim'den Ortaöğretim I. Kademe'ye geçişte, geçiş prosedürü uygulanõr. Bu aşamada, öğrenciler, Real veya Sekundarschule'ye ya da Real veya Sekundarschule düzeyinde öğretim yapõlan sõnõflara sevk edilir. Kanton'un Fransõzca konuşulan kesimlerinde ise, öğrenciler, ya Realklasse (classe/section générale), ya Sekundarklasse'lere (classe/section moderne) ya da progymnasiale Klassen'lara (classe/section préparant aux écoles de maturité) geçerler. Geçiş, öğretmenin verdiği bilgi üzerine, geçiş prosedürüne uygun olarak yapõlõr. Bu arada, ana-babalar, bir bilgilendirme yazõsõ alõr. Bu yazõda, geçiş için istenenler ve geçiş prosedürü detaylõ olarak açõklanõr. Kanton'un Almanca konuşulan kesiminde, Ortaöğretim I. Kademe (7.-9. öğretim yõllarõ), Realschule, Sekundarschule ve hem Sekundar hem de Realschule seviyelerinin bir arada bulunduğu (karma) okullar olarak sõnõflandõrõlõr. Kanton'un Fransõzca konuşulan kesiminde ise, Ortaöğretim I. Kademe, esas itibariyle, Sekundarschule merkezlerinde yer alan ve yukarõda sözü edilen sõnõflar ya da bölümlerden (classe/section) oluşur. Her belediye (Gemeinde), öğrencilerin ayrõ ya da kõsmen ortak ders yapõp yapmayacağõna bizzat kendisi karar verir. Real ve Sekundarschule'ler için, Kanton'un Almanca konuşulan kesimlerinde, büyük ölçüde aynõ eğitim programõ ve ders aracõ geçerlidir. Sekundarschule'lerdeki öğrencilerden, Realschule'lerdekilere göre daha yüksek başarõ beklenir öğretim yõllarõnda, meslek seçimine hazõrlõk yapõlõr. Okul, bu önemli süreci, derste uygun konularõ işlemek suretiyle destekler. Gençlere, karar süreçlerinde, ana-babalar ve meslek danõşmanlarõyla işbirliği halinde refakat edilir. Kanton'un Almanca konuşulan kesiminde, Sekundarschule düzeyinde öngörülen konu bilgisiyle ilgili temel talepleri belirgin şekilde karşõlayan ve gerekli koşullarõ yerine getiren öğrenciler, Okul Komisyonu vasõtasõyla, 8. öğretim yõlõnõn sonuna kadar, 9. öğretim yõlõndaki Gymnasium (lise) öğrenimine başvuruda bulunabilir. (Matura okullarõna bakõnõz) Çocuğunuzun öğretmeniyle kontak kurmaya özen gösteriniz ve dil bilen tanõdõklarõnõzõ, tercüman olarak görüşmelere getirmekten çekinmeyiniz. Okulla düzenli kontak halinde olmak, çocuğunzun yararõnadõr. Ortaya çõkan sorunlar veya güçlükler için önerilen çözümler hoşunuza gitmezse, durumu Okul İdaresi'ne veya Okul Komisyonu'na bildirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, anadili ve kültürü öğretmenleri de size yardõmcõ olabilirler. 2. Temel Eğitimde Değerlendirme ve Yönlendirme Değerlendirme alanõnda ve Bern Kantonu Temel Eğitim okullarõnda İlköğretim'den Ortaöğretim I. Kademe'ye geçiş konusunda, ana-babalarõ bilgilendirme broşürü vardõr. Bu broşür, bir çok dile tercüme edilmiştir ve Güterstrasse 13, 3008 Bern adresindeki, Bern Ders Kitaplarõ ve Öğretim Araçlarõ Basõmevi'nden (schulverlagblmv AG) veya çocuğunuzun gittigi okuldan temin edilebilir. Anadili ve kültürü kurslarõ için de değerlendirme formu vardõr. Bu form, anadili ve kültürü öğretmenleri tarafõndan doldurulabilir ve çocuğun doküman dosyasõna konulabilir. Anadili ve kültürü öğretmeni, bu formu, dönem ya da sene sonunda, sõnõf öğretmenine vermek durumundadõr.

4 3. Temel Eğitim'deki Özel Sõnõflar (Besondere Klassen der Volksschule) Normal bir sõnõfta, güçlük çeken çocuklar vardõr. Onlarõn okullaşmasõ özel sõnõflarda mümkün kõlõnõr. - Küçük Sõnõf A (Kleinklasse A) Bu sõnõf, öğrenme güçlüğü çeken veya öğrenme özürlü olan çoçuklar içindir. - Küçük Sõnõf B (Kleinklasse B) Bu sõnõf, okul veya davranõş problemi nedeniyle özel dikkat ve ihtimam gerektiren normal yetenekli öğrenciler içindir. - Küçük Sõnõf C (Kleinklasse C) Bu sõnõf, beden özürlü, fakat, normal yetenekli öğrenciler içindir. - Küçük Sõnõf D (Kleinklasse D) Bu sõnõf, gelişimleri yavaş, fakat, normal yetenekli öğrenciler içindir. Bu durumda, bir yõlda verilmesi gereken müfredat, iki yõla yayõlõr. 4. Özel Eğitim (Spezialunterricht) Öğrenme güçlüğü veya öğrenme özürü olan normal sõnõf öğrencileri, durumlarõ teşhis edildikten sonra, Eğitim Danõşma Bürosu, Çocuk ve Gençlik Psikiatri Servisi veya okul doktorunun teklifi üzerine, özel eğitime sevk edilebilirler. - Heilpädagogisches Ambulatorium (Kanton'un Almanca konuşulan kesimi) Tamamen öğrenme özürlü çocuklar ya da zor durumlar ortaya çõktõğõnda, ana-babalara ve öğretmenlere danõşmanlõk ve destek içindir. - Legasthenie- und Dyskalkulieunterricht (Kantonun Almanca konuşulan kesimi) Dil ve matematik alanõnda öğrenme sorunlarõ olan öğrenciler içindir. - Logopädieunterricht Dil ve konuşma gelişimi gecikmiş çocuklar içindir. - Psychomotorikunterricht Tepki verme ve algõlama konusunda özürlü çocuklar içindir. 5. Özetlenmiş Kanuni Hükümler (kurzgefasste gesetzliche Bestimmungen) a) Genel olarak (Allgemeines) - Resmi Temel Eğitim Okulu, mezhep bakõmõndan tarafsõzdõr. Bu Okul, ana-babanõn, Medeni Hukuk'ta düzenlenmiş din ve vicdan özgürlüğü ile eğitim haklarõnõ zedeleyemez. - Zorunlu Eğitim, Devlet okullarõnda parasõzdõr. - Belediye (Gemeinde), bireysel ders araçlarõnõ ve okul malzemesini öğrencilere bedava verir. b) Okula Devam (Schulbesuch) - Ana-babalar, çocuklarõnõ düzenli olarak okula yollamakla yükümlüdürler. - Çocuğu okula yollamakla sorumlu olduğu halde, bunu yapmayan kişi, kendisini suçlu duruma düşürür. Bu takdirde, Okul Komisyonu, ilgili kişiyi dinledikten sonra, ihbarda bulunmak durumundadir. c) Okula Devamsõzlõk ve Muaf Tutulma (Absenzen und Dispensationen) - Ana-babalar, çocuklarõnõ, önceden haber vermek ve bir öğretim yõlõ içinde en fazla beş yarõm günü geçmemek kaydõyla, okula göndermeme hakkõna sahiptirler. - Beklenmedik yokluklar ve kõsa süreli devamsõzlõklar, aşağidaki nedenlerle, bu süreler kadar mazeretli sayõlõr: Çocuğun hastalanmasõ veya kaza geçirmesi, aile içindeki hastalõk veya ölüm durumu, aile üyelerinden biri için doktor tarafõndan düzenlenmiş hastalõk veya dinlenme tatili, taşõnma, doktor veya diş doktoru randevularõ. Ana-babalar, mazeretlerini, öğretmene bildirirler. Okul Komisyonu, yazõlõ özür veya özel durumlarda, doktor raporu talep edebilir. - Dersten muaf tutulma talebi, aşağõdaki nedenler ileri sürülerek yapõlabilir: Önemli dini bay-ramlar, aile içerisinde meydana gelen önemli olaylar, Anadili ve Kültürü Kursu'na katõlma (haftada yarõm güne kadar), meslek seçimi öncesi mesleği tanõmak amacõyla deneme mahiyetinde yapõlan bir haftalõk zorunlu çõraklõk eğitim (Schnupperlehre). Çocuğunuzun öğretmeni ya da okul idaresiyle bir an önce irtibata geçin. Onlar, size, devamsõzlõk ve muaf tutulma konularõnda ne yapmanõz gerektiği hakkõnda bilgi verirler. d) Disiplin ve Tedbirler (Disziplin, Massnahmen) - Öğrenciler, öğretmenlerin ve okul idarelerinin talimatlarõna uymak durumundadõrlar. - Öğretmenler, kusurlu öğrencilere karşõ tedbirler almaya yetkilidirler. Ceza ağõrlaştõrõcõ çok özel durumlarda, Okul Komisyonu, öğrencileri en fazla 12 hafta okuldan uzaklaştõrabilir. - Öğrencilerin kişilikleri ve ana-babalarõn haklarõ korunmalõdõr. e) Sağlõk ve Rehberlik Hizmetleri (Gesundheitsund Beratungsdienste) - Okul doktorluk hizmetleri, belediyelerin (Gemeinde) meselesidir. Bu hizmet, resmi ve özel Temel Eğitim okullarõndaki sağlõk şartlarõnõ denetler ve gerekli tedbirleri alõr. Öğrencilerin sağlõk durumlarõ, okul doktorunun periodik olarak yaptõğõ muayenelerle kontrol edilir. - Belediyeler (Gemeinde), okul doktorluğu hizmetini, kendi bölgelerindeki okullar için garanti ederler. - Eğitim ve okulla ilgili yönlendirmede teşhis için, büyük belediyelerde (Gemeinde), bölgesel eğitim danõşma bürolarõ hizmete hazõrdõr.

5 Adresler: Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü (Erziehungsdirektion des Kantons Bern); Anaokulu, Temel Eğitim ve Danõşma Bürosu (Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung), Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern: Anadili ve Kültürü kurslarõ hakkõndaki bilgileri, okullar, Elçilikler ya da veli dernekleri veya Eğitim Müdürlügü (Erziehungsdirektion) Eğitim Araştõrma Şubesi (Abteilung für Bildungsforschung) verir. Anaokulu Komisyonu (Kindergartenkommission): Komisyon başkanõnõn adõ ve adresi, anaokulundan veya belediye (Gemeinde) idaresinden alõnabilir. Okul Komisyonu (Schulkommission): Komisyon başkanõnõn adõ ve adresi, okuldan veya belediye (Gemeinde) idaresinden öğrenilebilir. Okul Doktoru (Schulärztin/Schularzt): Adõ ve adresi, okuldan veya belediye (Gemeinde) yönetiminden alõnabilir. Okul Diş Doktoru (Schulzahnärztin/ Schulzahnarzt ): Adõ ve adresi, okuldan veya belediye (Gemeinde) yönetiminden öğrenilebilir. Eğitim Danõşma (Erziehungsberatung): Adres ve telefon numarasõ, okuldan veya eğitim müdürlüğünden öğrenilebilir. Meslek Danõşma (Berufsberatung): Adres ve telefon numarasõ, okuldan veya Meslek, Yüksek Öğretim ve Yönlendirme Danõşma Merkezin den (Zentralstelle für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Brunngasse 16, 3011 Bern) öğrenilebilir. Zorunlu Eğitim bittikten sonra, Ortaöğretim II. Kademe de, aşağõdaki eğitim imkanlarõ mevcuttur. C. Mesleğe Hazõrlõk Okullarõ (Berufsvorbereitungsschulen/BVS) Mesleğe Hazõrlayan Öğretim Yõlõ, öğrencilere, Temel Eğitim'in bitiminden sonra, bir üst okula ya da uygun bir mesleğe gidebilmeleri için, gerekli kişisel ya da bir uzmanlõk alanõyla ilgili becerileri elde etme imkanõ sunar. Meslek seçme olgunluğunun takviyesi ve okulla ilgili kişisel açõklarõn kapatõlmasõ, temel hedeftir. Bu konuda sunulan temel olanaklar şunlardõr: - BSI: Yabancõ dilli öğrencilerin entegrasyonunun ağõrlõkta olduğu bir mesleğe hazõrlõk, - BSP: Pratik Eğitimi nin ağõrlõkta olduğu mesleğe hazõrlõk, - BSA: Genel Eğitim in ağõrlõkta olduğu bir mesleğe hazõrlõk. Mesleğe hazõrlayan bir öğretim yõlõna devam için, Temel Eğitim i tamamlayan öğrencilerden, aşağõdaki özelliklere sahip olanlar dikkate alõnõr: - Meslek seçimi veya meslek eğitimine hazõrlõk için ilave bir öğretim yõlõna ihtiyaç duyanlar, - Gerçekçi bir meslek hedefi açõsõndan, okulla ilgili eksikliği olanlar, - İlave bir öğretim yõlõnõ başarmaya istekli olanlar, - Uygun bir kursta talep edilenleri yerine getirmeye hazõr olanlar, - Kayõt prosedürünü başarõyla tamamlayanlar. Başvuru ve Kabul ile bir BVS'ye (Mesleğe Hazõrlõk Okulu'na) devam için gerekli diğer şartlar hakkõndaki bilgileri, 9. öğretim yõlõnõn öğretmeninden, okul yönetiminden, meslek okullarõndan ve Bern Kantonu Egitim Müdürlügü (Erziehungdirektion des Kantons Bern) Meslek Eğitimi Bürosu undan (Mittelschul- und Berufsbildungsamt), Sulgeneckstrasse 19, 3007 Bern, adresinden temin edebilirsiniz. Tel Bölgesel yürütülen ve entegrasyonun ağõrlõkta olduğu Mesleğe Hazõrlõk Okulu (BVS) hakkõndaki spesifik bilgileri, aşağõdaki kurumlar verirler: - Berufs- Fach- und Fortbildungsschule, Monbijoustr. 21, 3001 Bern; Tel , - Berufsbildungszentrum Biel, Wasenstr. 5, Postfach 4264, 2500 Biel; Tel , - Centre de formation professionelle Bienne, Rue du Wasen 5, Case postale 4264, 2500 Bienne; Tel , - Gewerblich-industrielle Berufsschule, Zähringerstr. 13, 3400 Burgdorf; Tel , - Berufsschulzentrum Oberland, Obere Bönigstrasse 21, Postfach, 3800 Interlaken; Tel , - Gewerblich-industrielle Berufsschule, Weststr. 24, 4900 Langenthal; Tel , - Centre professionel artisanal et industriel du Jura bernois, Rue de la Clef 44, case postale 51, 2610 St. Imier; Tel , - Schlossbergschule, Schulanlage Räumli, Schlüsselmattenweg 23, 3700 Spiez; Tel , D. Çõraklõk Öncesi Eğitim (Vorlehre) Çõraklõk Öncesi Eğitim de, gençler, bu Eğitim in yapõldõğõ firma ve meslek okulunda, bu okul bittikten sonra, kendi yetenek ve tahayyüllerine uygun bir Meslek (Berufslehre) ya da Çõraklõk Eğitimi ne (Anlehre) başlayacak şekilde takviye edilirler. Çõraklõk Öncesi Eğitim, aşağõdaki öğrencilere yöneliktir: - Temel Eğitim den sonra, çõraklõk yeri ve iş bulamamõş, fakat, bir ara yõl çerçevesinde kendilerini bir meslek eğitimine hazõrlayabilecek gençler, - Dil eksikliği ve eksik okul koşullarõ nedeniyle bir meslek eğitimine başlayamayan yabancõ dilli ve İsviçre uyruklu gençler, - Kõsa süreden beri (2-4 sene) Almanca konuşulan bölgede yaşayan ve bu nedenle var olan eksik Almanca bilgisi yüzünden bir meslek eğitimine başlayamayan yabancõ dilli gençler.

6 Başvuru ve kabul ile bir Çõraklõk Öncesi Eğitim'e devam için gerekli diğer şartlar hakkõndaki bilgileri, aşağõdaki kurumlar verir: - Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern; Lorrainestr. 1; Tel Gewerblich-Industrielle Berufsschule Burgdorf, Zähringerstr. 13; Tel Gewerblich-Industrielle Berufsschule Biel, Wasenstr. 5; Tel Centre de formation professionelle Bienne, Rue du Wasen 5, Tel Schlossbergschule, Schulanlage Räumli, Schlüsselmattenweg 23; Tel Berufs- Fach- und Fortbildungsschule, Monbjoustr. 21, 3001 Bern; Tel E. Meslek Çõraklõk Eğitimi (Berufslehre) Zorunlu Eğitim süresinin bitmesinden sonra, gençlerin büyük bir çoğunluğu, Mesleki Çõraklõk Eğitimine başlarlar. Mesleki Çõraklõk Eğitimi, bir meslek için gerekli pratik ve teori ile ilgili eğitimi verir. Çõraklõk Eğitimi gören genç (Lehrling), bir işletmede yaptõğõ pratik çalõşmasõnõn yanõnda, haftada 1-2 gün bir meslek okuluna (Berufsschule) gider. Çõraklõk Eğitimi, normal şartlarda, seçilen mesleğe göre, iki yõldan dört yõla kadar sürer. Bu eğitim, bir bitirme sõnavõyla sona erer ve bir Yeterlik Belgesi (Fähigkeitszeugnis)ne götürür. Bern Kantonu'ndaki çoğu mesleki-endüstriyel okul, ek destek kurslarõ (öğrenme eksiklikleri, öğrenme zorluklarõ, yabancõ dillilikten doğan anlaşma güçlükleri konularõnda) sunar. Mesleki Matura Okullarõ (Berufsmaturitätsschule /BMS), yetenekli ve başarmaya azimli meslek okulu öğrencilerine, genel eğitimlerini derinleştirme ve genişletmeleri için, zorunlu derslere ek olarak, daha geniş bir teorik eğitim ve öğretim sunarlar. Bu eğitim ve öğretim, meslek eğitiminin bitminde, onlarõn, meslek yüksek okullarõna (Fachhochschulen) sõnavsõz girmesini mümkün kõlar. Daha fazla bilgiyi, adlarõ ve adresleri aşağõda yazõlõ yerler verir: - die Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Sulgeneckstr. 19, 3007 Bern; Tel die regionalen Berufs- und Laufbahnberatungsstellen oder die Zentralstelle für Berufs-, Studienund Laufbahnberatung, Brunngasse 16, 3011 Bern Tel F. Çõraklõk Eğitimi (Anlehre) Çõraklõk Eğitimi, pratik kabiliyeti olan gençlere, makineyle üretim ve iş işlemlerine hakim olma beceri ve bilgisi kazandõrõr. Bu eğitim, en az bir, fakat, normal şartlarda, iki sene sürer. Çõraklar, Meslek Okulu'na, haftada bir gün, özel sõnõflarda devam ederler. Muhtemelen 2005 yõlõndan itibaren, bu eğitimin yerini, iki sene süren, bir sõnavla bitirilen ve ülke çapõnda tanõnan bir belgeye götüren bir temel eğitim alacaktõr. Şu anda, Bern Kantonu'nda, ilgili deneme (pilot) çalõşmalarõ yürümektedir. Başvuru ve kabul ile bir Çõraklõk Eğitimi ne devam için gerekli diğer şartlar hakkõndaki bilgileri, aşağõdaki kurumlar verir: - Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Sulgeneckstr.19, 3007 Bern; Tel Berufsbildungszentrum Biel, Wasenstr. 5; Tel Centre de formation professionelle Bienne, Rue du Wasen 5, Tel Gewerblich-industrielle Berufsschule Bern, Lorrainestr. 1; Tel Gewerblich-industrielle Berufsschule Thun, Mönchstr. 30B; Tel Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern, Monbijourstr. 21; Tel G. Diplommittelschulen Bu okullar, iki yõllõk eğitimle, Ortaokul (Sekundarschule) bilgisini tamamlamayõ ve ileri götürmeyi sürdürür ve 18 yaşõndan itibaren mesleğe girişe hazõrlar. Burada, sağlõk hizmetleri ve sosyal alanlar ile ilgili meslekler sözkonusudur. Kişilik eğitimi ve iş tekniklerinin öğretilmesi, bu okullarõn daha ağõrlõklõ noktasõdõr. Kanton'un Fransõzca konuşulan kesimindeki Moutier şehrinde, üç yõllõk eğitim veren bir Diplommittelschule vardõr. Daha fazla bilgiyi, sözü edilen okullar ya da bölgesel meslek ve yönlendirme danõşma merkezleri verir. H. Matura Okullarõ (Maturitätsschulen/Gymnasien) Lise (Gymnasium) öğrenimi (gymnasialer Unterricht), Kanton'un Almanca konuşulan kesiminde, uygun bir yeterlik belgesi elde edildikten sonra, Ortaokul'da (Sekundarschule) ya da bir Lise'de (Gymnasium), 9. öğretim yõlõnda başlar ve toplam 4 yõl sürer. 10. öğretim yõlõndan itibaren, bütün öğrenciler, bir Liseye'ye (Gymnasium) gider ve ağõrlõklõ bir branş seçerler. Kanton'un Fransõzca konuşulan kesiminde, Lise'ye (Gymansium) başlama, Ön Lise (Progymnasium) sõnõfõna devam ettikten veya zorunlu eğitimi tamamladõktan sonra, belli koşullar altõnda olur. Geçişte, öğrenciler ağõrlõklõ bir branş seçerler. Zorunlu eğitimden sonraki eğitim, 3 yõl sürer. ( ögretim yõllarõ) Bir Lise'deki (Gymnasium) eğitim, Matura Sõnavõ (Yeterlik Belgesi Sõnavõ/Maturitätsprüfung) ile sona erer. Bu sõnavdan önce, bir Matura-Arbeit (Bitirme Çalõşmasõ) yapõlmak durumundadõr. Matura Belgesi (Maturitätsausweis), üniversitelere, öğretmen yetiştiren okullara veya Federal Teknik Yüksek Okullara (ETH) girme hakkõ verir. Bu konudaki bilgileri ve kayõt prosedürü hakkõndaki detaylarõ, bulunduğunuz yöredeki lisenin (Gymnasium) okul yönetiminden alabilirsiniz.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MART 2002 SAYI: 2534 Yönetmelikler TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destekler, içinde bulunduklarõ durumun olumsuz

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI

İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI i Yrd. Doç. Dr. Asım ARI İSVİÇRE (BASEL) OKUL SİSTEMİ ISBN 9944-919-12-8 2006, Öğreti* Pegem A Yayıncılık

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

Almanca Türkçe Rusça. Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü

Almanca Türkçe Rusça. Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü Almanca Türkçe Rusça Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü 2 Okuldan meslek hayatına Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü İçindekiler Belediye başkanının mesajı

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları im Landkreis Lüneburg Veliler İçin Türkçe Eğitim Kılavuzu 2013 / 2014 Öğretim yılından itibaren 1 Genel okul eğitiminden sonra ne gelir? Içindekiler

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 137 Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme

Detaylı

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM 8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM ÖNSÖZ 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM Bu kez sizlere bir kitap özeti değil bir rapor özeti sunuyoruz: Avrupa Yuvarlak Masa European Round Table (ERT) kuruluşu tarafõndan hazõrlanan

Detaylı

Bern Kantonuna Hoş Geldiniz Kantonumuza yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

Bern Kantonuna Hoş Geldiniz Kantonumuza yeni yerleşenler için yararlı bilgiler Bern Kantonuna Hoş Geldiniz Kantonumuza yeni yerleşenler için yararlı bilgiler Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern Sozialamt Fachstelle für Integration Sevgili yeni yerleşenler; Son derece

Detaylı

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3390 BİLİM ve KÜLTÜR ESERLERİ DİZİSİ : 1205 Öğretmen Kitaplarõ Dizisi: 200 Kitabõn adõ SINIF YÖNETİMİ Yayõn Kodu

Detaylı

Avusturya daki Eğitim Yolları

Avusturya daki Eğitim Yolları Avusturya daki Eğitim Yolları 2014 Avusturya Eğitim Sistemi Özel eğitim / kapsayıcı eğitim Sonderpädagogik / Inklusive Bildung Okul öncesi Vorschulstufe Ortaokul** Genel Hauptschule** General ISCED 2 Yeni

Detaylı

OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ

OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ Uluslarası Okul Ve Eğitim Yabancı kökenli Öğrencilerin Okul geleceklerinin planlanmasına yönelik Danışmanlık Yardımı Bu broşürü, Münih Belediyesinin Okullar Dairesinin

Detaylı

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA I. Eğitim Sisteminin Tanımı AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA 1. Eğitimdeki Nüfus ve Öğrenim dili 2002 yılında 29 yaşındaki ve 29 yaş altındaki insanların sayısı 26,761,235 ti

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İsviçre ye Hoş Geldiniz Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İçindekiler 5 Bir ülkenin farklı çehreleri Küçük bir alanda büyük kültürel çeşitlilik 7 Birlikte yaşamak Fırsat eşitliği ve saygı

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1 Bakanlar Kurulu Kararõnõn Tarihi : 5.7.1967, No: 6/8517 14.6.1930, No: 1721 Dayandõğõ Kanunun Tarihi : 13.7.1965,

Detaylı

(Ana Okulu, Ilkokul, Ortaögretim)

(Ana Okulu, Ilkokul, Ortaögretim) ALMAN EGITIM SISTEMI HAKKINDA BILMEK ISTEDIKLERINIZ (Ana Okulu, Ilkokul, Ortaögretim) Hazirlayan : Veli ÖZ Egitim Atasesi MAINZ, 2001 T.C. MAINZ BASKONSOLOSLUGU EGITIM ATASELIGI ALMAN EGITIM SISTEMI HAKKINDA

Detaylı

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME 179 MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralõk 1950 tarih ve 429 (V) sayõlõ Kararõyla toplanan Konferansta kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu ELS INTERNATIONAL PATHWAYS ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu Günümüz global iş piyasasına katılmak için, İngilizce uzmanlığı, başarmanızı

Detaylı

Almanya daki Türk Medyas

Almanya daki Türk Medyas Almanya daki Türk Medyas Dr. Dirk Halm - Dr. Martina Sauer Medya Gettolar m Yoksa Medya Entegrasyonu mu? Almanya daki Türk Göçmenler Girifl Medya, insanlarõn gerek toplum gerekse siyasi ve ekonomik şartlarla

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yukarı Avusturya ya. Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH

Yukarı Avusturya ya. Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH Yukarı Avusturya ya Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH Yukarı Avusturya Entegrasyon Dairesi Hoşgeldin Dosyası nın hazırlanmasında katkısı olan aşağıdaki kurumlara teşekkür eder: Abteilung Wohnbauförderung/Land

Detaylı

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA)

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) EKLER EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) ABD de olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Kurumu dur (FEMA). FEMA

Detaylı