İD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İSTEK SÖZ EDİMLERİNİ ÜRETİM DÜZEYLERİ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İSTEK SÖZ EDİMLERİNİ ÜRETİM DÜZEYLERİ 1"

Transkript

1 İD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İSTEK SÖZ EDİMLERİNİ ÜRETİM DÜZEYLERİ Giriş Dr. Yusuf Polat Uluslararası alanyazında yer alan birçok araştırma (Bardovi-Harlig ve Mahan-Taylor, 2003; Cohen ve Ishihara, 2005; Koike, 1989; Rasek-Eslami ve diğ. 2004; Tanck 2002) İD öğretiminin dilin yalnızca sözvarlığı ve dilbilgisi kurallarının öğretimiyle sınırlanamayacağını kesin bir dille ortaya koymaktadır. Araştırmalar, ayrıca, iletişim yetisinin bileşenlerinden biri ve en zor gelişeni olarak kabul edilen edimbilimsel becerinin söz edimleri üzerine yapılacak çalışmalarla geliştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Edimbilimsel beceri araştırmalarının üzerinde durdukları noktalardan biri, eldeki izlencelerle ve yaklaşımlarla dil öğrenen öğrencilerin hedef dilde konuşurken kendi anadillerindeki edimsel kuralları ikinci dil iletişim deneyimlerinde de kullanmaları (Koike, 1989; Seedhouse, 2005) olarak dikkat çekmektedir. Sözü edilen durumun girdi (öğrenciye sunulan dil), aktarım (BD den İD ye aktarım) ve yaklaşım (öğretim yaklaşımı) etkenleriyle ilişkili olup olmadığı tartışılmaktadır. Genellikle öğretilen ve kullanılan dil ikiliği biçiminde karşımıza çıkan tartışma, gerçek yaşam ortamlarında gerçekleşen konuşmalarla yabancı dil öğretim kitaplarındaki konuşma veya diyaloglar arasında önemli farklılıklar bulunması (Bardovi-Harlig, 1989; Koester, 2000), konuşma veya diyalog içeren ders kitaplarının öğrencilere edimbilimsel olarak gerçekte kullanılan (gerçekleşen) modeller sunmamaları (Bardovi-Harlig 1996: 24), kitaplarda belli söz edimlerinin veya dilsel işlevlerin hiç yer almamış olması, yer alan söz edimlerinin ya yetersiz bir biçimde sunulmuş olmaları ya da gerçeğe uygun olmayışları (Bardovi-Harlig, 1996: 24; Flament-Boistrancourt, 2001: 163)) gibi gerekçelere dayandırılmaktadır Araştırmanın Konusu Araştırmanın konusu, birincil düzeyde İD Türkçe öğretimi, ikincil düzeyde ise Fransızca öğretiminin çıktısı olan öğrenci söz edimi üretim düzeylerinin araştırılmasıdır. Bu çerçevede araştırmada, İD Türkçe ve Fransızca kitaplarıyla dil öğrenen öğrencilerin söz edimi kullanma görünümlerinin sıklık çözümlemesi yoluyla ortaya konması amaçlanmaktadır Araştırma Geçmişi Uluslararası alanyazında İD öğretiminde edimbilimsel beceriyi ve söz edimlerini inceleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Araştırmaların topluca ele alındığı bir çalışma için bkz. Kasper ve Rose, 1999). Araştırmalar yönelimleri bakımından başlıca kültürlerarası ve diliçi olmak üzere iki yönelimli olup birincisi dillerarasındaki söz edimi üretim ve algılama süreçlerini ortaya çıkarma amaçlıyken, ikincisi belli bir dildeki söz edimi üretim ve algılama süreçlerini araştırma amaçlıdır. Çoğunlukla yetişkin İD öğrencilerini konu alan araştırmalardan, külterlerarası yönelimli olanlardan en bilineni kuşkusuz Kültürlerarası Söz Edimi Gerçekleştirme Projesi (Cros-Cultural Speech Act Realisation Project) dir. Proje kapsamında çok sayıda dilin BDK ve İDK larından Konuşma Tamamlama Testi / Görevi aracılığıyla istek söz edimlerinin gerçekleşme örüngülerine ilişkin veriler toplanmıştır (Achiba, 2003:10). Ülkemizde de özellikle İD İngilizce öğrencilerinin reddetme (Balçıkanlı, 2008; Tekyıldız, 2006), istek (Kal Ünal, 2004; Madak, 2004), söz edimi kullanım özellikleri, edimbilimsel aktarım (Erçetin, N. G., 1995; Doğançay-Aktuna, S. ve Kamışlı, S., 1997; Bulut, D., 2000) ve yabancı dil olarak İngilizce öğretmeni yetiştirmede edimbilimsel farkındalık (Karatepe, Ç., 2001), Türkçede görüş belirtme (Bayraktaroğlu, 2001), Türkçede güç ve incelik (Doğançay-Aktuna ve Kamışlı, 2001; Yemenici, 2001), Türkçede iltifat (Ruhi ve Gürkan, 2001) olguları üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Araştırmalarda genel olarak farklı söz edimlerinin BDK lar ve İD öğrencileri tarafından nasıl gerçekleştirildiği, öğretim etkinliğinin çıktısı olarak öğrencilerce üretilen söz edimlerinin BDK larınkiyle benzerliği veya farklılığı üzerinde durulmakta, buradan elde edilen sonuçlarla edimbilimsel aradil kavramı, edimbilimsel aktarım olgusu, kullanılan dil ve öğretilen dil ikiliği, açık veya örtük söz edimi öğretiminin etkileri, vb üzerine görüşler geliştirilmektedir. Ülkemizde İD Türkçe öğretiminde yüksek lisans veya doktora düzeyinde çalışmalar bulunmakla birlikte, tüm dünyada yabancı dil olarak bir dili öğrenme ve öğretme üzerine sayısız çalışma yapılırken, Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda uygulamalı dilbilim dahilinde yapılan 1 POLAT, Yusuf (2010). Yabancı Dil Öğretiminde Söz Edimleri. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü, Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı. adlı doktora tezinden üretilmiştir. 1

2 çalışmaların kısıtlı olması dikkat çekmektedir (Koç ve Değer, 2008). Alanyazında, İD Türkçe öğretiminde özellikle konuşma becerisinin edimbilimsel bileşen ve söz edimleri çerçevesinde ele alındığı deneysel çalışma bulunmaması da ilgi çekicidir. Bu durumun, alanın göreli olarak yeni bir alan olmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Nitekim, günümüzde edimbilimsel bileşen çerçevesinde söz edimi öğretimine ilişkin çalışmalar yavaş yavaş gündeme gelmektedir. Örneğin, Polat (2002: 62 75) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi ve Edim Sözler adlı çalışmada, söz edimlerinin İD Türkçe öğretiminde nasıl kullanılacağına ilişkin kimi genel bilgi ve uygulamalar hakkında bilgi verirken, Erdem (2009: 121) de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İletişim Yeteneklerinin Geliştirilmesinde Etkileşimsel Toplumdilbilimsel Bir Yaklaşım adlı çalışmasında, Boğaziçi Üniversitesi nde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmaları sırasında yabancı öğrencilerin yaptıkları kimi söz edimi yanlışlarını ele almaktadır. Edimbilimsel bileşene ilişkin İD Türkçe öğretimi alanındaki araştırmaların azlığına karşın, başta ABD olmak üzere, birçok ülkede özellikle İngilizce, Japonca, İspanyolca, Korece, Arapça, İbranice, Danca, Norveççe, Macarca, vb dilleri öğrenen farklı uluslardan öğrencileri konu alan dillerarası ve kültürlerarası çalışmalar oldukça çoktur. Bu çalışmalar kitap yazarları ve öğretmenlere yararlı veriler sağlamıştır (Kubota, 1996) Araştırma Soruları ve Varsayımlar Araştırma Soruları Araştırmayla aşağıdaki soru ile alt sorularının yanıtları aranacaktır: 1. İD Türkçe konuşuru (İDTK) öğrencilerin karşılıklı konuşma gerçekleştirimlerinde söz edimlerini kullanma becerileri ne düzeydedir? a) Söz konusu öğrencilerin kullandıkları söz edimleri ile BD Türkçe konuşurlarınınkiler (BDTK) arasında ne tür farklar bulunmaktadır? b) İD Türkçe konuşuru öğrencilerin söz edimi kullanımları ile İD Fransızca konuşuru öğrencilerin (İDFK) söz edimi kullanımları karşılaştırıldığında belirgin farklar var mıdır? Varsayım Yukarıdaki sorunun yanıtına bağlı olarak araştırmada aşağıdaki varsayım doğrultusunda sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır: İD öğrencileri dilsel bileşenler konusunda ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, gerçek yaşam durumlarında iletişim kurmaya çalıştıklarında, durumun gerektirdiği iletişimsel edinci, yüksek olarak nitelenen kurlarda bile gereğince gösterememektedirler Yöntem, Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri Araştırmada ikinci dil öğrenimi/ edinimi, edimbilimsel aradil, iletişim yetisi kuram ve kavramları çerçevesinde betimleme ve tarama (bkz. Büyüköztürk ve diğerleri 2010: 16) tabanlı nitel bir yöntem izlenmiştir. Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER in Ankara (Kızılay), İzmir ve İstanbul Şubelerinde Yeni Hitit dizisini kullanarak Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, Taxi! dizisi ve Le Nouvel Espaces 3 kitaplarını kullanarak Kızılay şubesinde Fransızca öğrenimi görmekte olan, yüksek düzey Türk öğrencilerin, Konuşma Tamamlama Testine verdikleri yanıtlar gözlem yoluyla taranmıştır. Çalışmada, bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışma (Büyüköztürk ve diğerleri, 2008: 16) olarak tanımlanan tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yukarıda adı geçen kurumda İD ve YD Türkçe ve Fransızca öğrenmekte olan Yüksek 1, 2, 3 ve 4 düzeyindeki yabancı öğrencilerin birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimlerini üretim özelliklerini belirlemek üzere, Konuşma Tamamlama Testi (Discourse Completion Test; bundan böyle KTT) (Ek 1) uygulanmış ve Kişisel Bilgi Formu (KBF) doldurtulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde, insanların söyledikleri ve yazdıklarının açık talimatlara göre kodlanarak nicelleştirilmesi-sayısallaştırılması süreci olarak tanımlanan (Balcı, 2009: 189) içerik çözümlemesi tekniği benimsenmiştir. Araştırmayla, a) İDTK ve İDFK öğrencilerinin başarım ortalamalarının karşılaştırılması c) öğrenci hatalı kullanımlarının söz ediminin hangi noktasında yoğunlaştığı üzerine veriler elde edilmeye çalışılmıştır Konuşma Tamamlama Testi (KTT) Edimbilimin İDE araştırmalarında kullandığı başlıca veri toplama teknikleri Konuşma Tamamlama Testi (KTT; Discours Completion Test), Diyalog Oluşturma (Discourse Construction) ve Canlandırma (Role play) teknikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan başka, doğal konuşma kayıtları da edimbilimsel aradil araştırmalarında kullanılan teknikler arasında yer almaktadır. Bardowi-Harlig ve Hadford, Kasper ve Dahl 2

3 (1991) a dayanarak 34 edimbilimsel üretim araştırmasından 6 sının özgün konuşma, 54 ünün KTT, 40 ınınsa canlandırma tekniği kullanarak veri topladığını belirtmektedir (2005: 9). KTT, verilen bir durumda BDK ve İDK ların ne söyleyebileceklerini soran testtir. Kendi içerisinde iki türe ayrılmaktadır. Açık uçlu sorulardan oluşan birinci tür KTT de ikinci sıra söz edimi yer almamaktadır. Yalnızca elde edilmek istenen söz ediminin üretimini gerektiren bir durum verilmekte ve katılımcının bu durumda söyleyebileceğine inandığı söz edimini verilen noktalı bölüme yazması istenmektedir. Örneğin: Arkadaşınız eşine bir hediye almak istiyor ve size hediye konusunda akıl danışıyor. Ona bir hediye (yüzük, kitap, elbise, vb) öneriyorsunuz: Siz:. Biz, araştırmamızın amaçları çerçevesinde, açık uçlu sorulardan oluşan KTT yi, bir başka deyişle, hem durumu hem de giriş söz edimini veren yaklaşımı benimsedik Testlerin Doldurtulması Araştırma, ikinci veya üçüncü dil olarak Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler (İDTK) ile ikinci veya üçüncü dil olarak Fransızca öğrenen Türk öğrencilere (İDFK) farklı tarihlerde uygulanmıştır. Yabancı öğrenci anketi 21 Ocak 2010, 18 Şubat 2010 ve 29 Mart 2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Ankara (Kızılay), İstanbul ve İzmir Şubelerinde uygulanmıştır. Ankara daki uygulamada, araştırmacı tarafından doğrudan sınıflara gidilerek ve anket boyunca sınıfta bulunularak, İstanbul daki ve İzmir deki uygulamalarda ise sınıf okutmanı gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Fransızca öğrencilerine aynı anket 16 Ocak 2010 tarihinde Türkçe olarak aynı merkezde uygulanmış, yanıtlar, söz edimlerinin üretim boyutu göz önünde bulundurulduğundan, Fransızca olarak istenmiştir. Uygulama ders sonrasında, bölüm başkanlığı odasında ikinci bir okutman gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sırasında önce öğrencilere sözlü olarak araştırma hakkında bilgi verilmiş, ardından Bilgilendirme Formu (Ek A) ile Araştırma İçin İzin Formu (Ek B) doldurtulmuştur. Formların doldurtulmasının ardından, KBF (Kişisel Bilgi Formu) doldurtulduktan sonra KTT ler dağıtılmıştır. KTT lerin doldurulması sırasında öğrencilerin anlamadıkları sözcükler veya bölümler örnekler vermek suretiyle açıklanmıştır. Formların ve KTT lerin toplanması 30 dakika ile 40 dakika arasında süre almıştır. Ancak, süre sınırlaması konmamıştır. Bu süre içerisinde yetiştiremeyen öğrencilere (2 öğrenci) sınıfın boşaltılması gerektiği için eksikleri tamamlayarak araştırmacıya anketi getirmeleri söylenmiştir. Erken çıkması gereken 1 öğrenci ise doldurabildiği kadarıyla formu doldurarak araştırmacıya teslim etmiştir. Araştırma 42 İD Türkçe, 9 İD Fransızca öğrenci ile 11 BDK üzerinde uygulanmıştır. Öğrencilere doldurtulan anketin kişisel bilgi formu değiştirilmek suretiyle aynı anket 11 BDTK ye farklı tarihlerde doldurtulmuştur. Çalışmanın amacı, ülküsel yanıtın araştırmacı sezgisiyle değil, BDTK verileriyle oluşturulmasıdır Verilerin Değerlendirilmesi ve Ölçekler Öğrencilerin duruma karşılık verdikleri yanıtlar, yazım yanlışları göz önünde bulundurulmaksızın ele alınmıştır. Yanıtlar duruma göre farklılık gösterdiğinden, her bir durum için BDTK verilerden elde edilen ülküsel yanıtta olması beklenen söz edimi takımı öğeleri (seslenme, özür bildirimi, vb) ulam (kategori) olarak belirlenmiş ve aşağıdaki gibi ölçeklendirilmiştir: Dikkat çekme Seslenme İsteğe hazırlama İzin isteği İncelik düzeyi İncelik bildirimi Erişilememiş Aktarım Toplam / 18 BDTK verilerinden elde edilen bu ulamlar 0, 1, 2 biçiminde değer verilerek oluşturulan ölçekler aracılığıyla nicel verilere dönüştürülmüştür. 0 öğenin kullanılmadığını veya bütünüyle hatalı kullanıldığını, 1 hatalı kullanıldığını, 2 ise doğru kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca, her bir durum için BDTK ülküsel yanıtından hareketle ölçek en yüksek değeri belirlenmiştir. Bu değer, her bir durum farklı sözceler gerektirdiğinden, durumdan duruma farklılık gösterebilmektedir. Ölçekte, dilsel öğelere ek olarak, aktarım olgusu da değerlendirilmiştir. Açık bir aktarım varsa 0, aktarımı çağrıştıran bir kullanım söz konusu ise 1, aktarım söz konusu değilse 2 puan verilmiştir. Tüm durumlar için, son değerlendirme birimi Erişilememiş ulamına ayrılmıştır. Durum hiç yanıtlanmamışsa 0 (Erişilememiş), durumun gerektirdiğinden farklı bir söz edimi yazılmışsa 1 (Kısmen erişilmiş), hatalara rağmen durumun gerektirdiği söz edimi yazılmışsa 2 (Erişilmiş) olarak puanlandırılmıştır. Öğrenci yanıtları, oluşturulan ölçekler aracılığıyla nicel veri tablolarına aktarılarak iki açıdan değerlendirilmiştir. Veri girilmiş tablolarda, a) her bir öğrencinin tarafımızca belirlenen en yüksek ölçek değerine göre aldığı başarım notu hesaplanmış; b) tüm öğrencilerin (İDTK, İDFK) ve BDK ların her bir durum 3

4 için verdikleri yanıtlarda yer alan söz edimi öğelerini (seslenme, dikkat çekme, vb) kullanmama (0), hatalı kullanma (1) ve hatasız kullanma (2) düzeylerini belirlemek amacıyla yüzde () olarak hesaplanmıştır Araştırma Alanı, Evreni, Örneklem ve Sınırlılıklar Araştırma Alanının Genel Özellikleri Araştırma, Ankara Üniversitesi ne bağlı Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER de uygulanmıştır. Merkezde dil öğretimi 5-16 şar kişilik, TV ve DVD donanımlı, U oturma düzenli sınıflarda yürütülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, uzman anadili konuşuru Türk öğretmenler görev yapmaktadır. Sınıf içi iletişimde, çok büyük oranda hedef dil olan Türkçe kullanılmaktadır. Basamaklı kur sisteminin benimsendiği kurumda, yabancı dil olarak Türkçe kursları 4 temel, 4 orta, 4 de yüksek olmak üzere, toplam 12 kur sürmektedir. Fransızca öğretimi yukarıda belirtilen koşullarda gerçekleştirilmekte olup, üç temel farklılık söz konusudur. İlki, Türkçede 12 olan kur sayısının Fransızca öğretiminde, 4 temel, 6 orta ve 4 yüksek olmak üzere toplam 14 olması, ikincisi ise dersleri yürüten öğretmenlerin, Türkçe öğretmenlerinden farklı olarak, anadili konuşuru olmamalarıdır. Ancak, sınıf içi iletişim Fransızca kurslarında da, hedef dil olan Fransızcada yürütülmektedir. Buna ek olarak, her iki dilin öğretimi için ayrılan süre farklıdır. Türkçe öğretimi toplam 960 saatte gerçekleştirilirken, Fransızca öğretimi, 560 saatte gerçekleştirilmektedir. Fransızca öğretiminde Taxi! 1, 2, 3 ve Le Nouvel Espaces 3 kitapları kullanılırken, Türkçe öğretiminde Yeni Hitit 1, 2, 3 kitapları kullanılmaktadır. Fransızca kurslarında Taxi! 3 kitabı 20. derse kadar kullanılmakta, yüksek kurlarda Le Nouvel Espaces 3 kitabına geçilmektedir Evren Araştırmanın evrenini; 1. Ankara Üniversitesi TÖMER de Türkçe öğrenen Yüksek kurlardaki öğrenciler; 2. Ankara Üniversitesi TÖMER de Fransızca öğrenen Yüksek kurlardaki Türk öğrenciler oluşturmaktadır Örneklem Araştırmada, birinci dil olarak Türkçe konuşurları (BDTK, 11), ikinci dil olarak Türkçe konuşurları (İDTK 42, (4 ü Yüksek 1, 5 i Yüksek 4), 42 İDTK (10 Arap (Arap (2), Mısırlı (1), Filistinli (3), Faslı (1), Cezayirli (1), Sudanlı (1) Iraklı (1)), 7 Rus, 4 Amerikalı, 2 Endonezyalı, 2 Yunan, 2 Koreli, 2 Tayvanlı, 2 İranlı Azeri, 2 Macar ve 1 ed Japon, Alman, Fildişi Sahili, Dağıstanlı, Slovak, Ukraynalı, Polonyalı, Meksikalı ve Kanadalı)) ve ikinci dil olarak Fransızca konuşurları (İDFK, 9) olmak üzere üç örneklem grubundan veriler toplanmıştır. BDTK örneklem grubu rastgele örnekleme ve gönüllü katılım tekniğiyle belirlenmiştir. İDTK ve İDFK öğrencileri Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi nde Türkçe ve Fransızca öğrenmekte olan Yüksek 1, 2, 3 ve 4 düzeylerindeki yabancı ve Türk yetişkin öğrenciler arasından rastgele örnekleme ve gönüllü katılım yoluyla belirlenmiştir. Test değerlendirmesinde İDTK öğrencilerinden birinci dilleri Türkçe (Azeri, Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız) olanlar değerlendirme dışı tutulmuştur. Yalnızca 2 öğrenci İran Azerisi olmaları ve kullandıkları Türkçenin herhangi bir yabancınınkinden farklı olmadığı yönünde izlenim edinilmesi nedeniyle değerlendirme dışı tutulmamıştır Sınırlılıklar Araştırma, 1. Birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimi ile bunların öğrencilerce üretimi; 2. Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER de Türkçe ve Fransızca öğrenimi görmekte olan yüksek düzeydeki öğrenciler ile sınırlıdır Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği Araştırma, bir ölçme aracının içerik muhtevasının ve beklenen davranışları ne derecede ölçtüğünün tayin edilmesi ne (Balcı, 2009: 112) dayanan içerik-kapsam geçerliliği yaklaşımının yanı sıra, yukarıda Balcı (2009) ya dayanarak tanımını verdiğimiz yargıçlar-uzmanlar arası uyuşma derecesine dayanan yüz-görünüş geçerliği yaklaşımıyla belirlenmiştir. 4

5 Balcı (2009: 112) ya göre, bütün başarı testlerinde kapsam geçerliliğine bakmak gerekir. Bu çerçevede, verilen 5 durum, tez kapsamında yer alan ve İD öğretim kitaplarının öğrencilerine kazandırmayı amaçladıkları, birinden bir şey (yapmasını) isteme söz ediminin İDTK ve İDFK öğrencilerince başarılı bir biçimde kullanılıp kullanılamadığının görülmesi açısından yeterli gözükmektedir. Ayrıca, verilen 5 durumun tamamında hatalı veya bütünüyle yanlış yanıtların yanı sıra doğru yanıtların da yer alıyor olması, test maddelerinin programda hedef alınan davranışları kazanan bireyler tarafından doğru, buna karşılık diğer bireyler tarafından doğru cevaplandırılmaması madde geçerliliği olarak bilinir (Balcı, 2009: 113) bilgisiyle uyuşmaktadır. Buna ek olarak, araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini güvence altına almak üzere, doktora tezi kapsamında incelediğimiz 22 durum için hazırlamış olduğumuz durumlar, her durum için BDTK yanıtlarından elde ettiğimiz ülküsel yanıtlar ile bu yanıtlara dayanarak oluşturduğumuz ölçekler ölçme değerlendirme, İD Türkçe ve İD öğretimi alanlarında üç uzmana gönderilmek suretiyle değerlendirmeleri istenmiştir. Bu amaçla oluşturduğumuz ölçekte, her bir durum için uygun değil (1), kısmen uygun (2) ve bütünüyle uygun (3) seçeneklerine yer verilmiştir. Ölçme değerlendirme uzmanı 7 durumun ve ölçeğin uygun olmadığını ( 17), buna karşılık, 15 durumdan 2 sinin kısmen ( 33), 13 ünün bütünüyle ( 50) uygun olduğunu belirtirken, İD uzmanı ve İD Türkçe uzmanı arasında, durum ve ölçeklerin uygun olmadığına ilişkin değerlendirmeye rastlanmamıştır. İD uzmanı, 22 durum ve ölçekten 4 ünün kısmen ( 23), 18 inin bütünüyle ( 77), İD Türkçe uzmanı ise 7 sinin kısmen ( 32), 15 inin bütünüyle ( 68) uygun olduğunu belirtmişlerdir. En az iki uzman tarafından uygun değil biçiminde değerlendirilen maddeye rastlanmamıştır. Kısmen uygun ve bütünüyle uygun değerlendirmeleri göz önünde bulundurulduğunda, uzmanlar arası uyuşma derecesinin en düşük 93, en yüksek 100 oranında gerçekleşmiştir. 2. Kavramsal Çerçeve : Edimbilim, Söz Edimleri ve İletişim Yetisi Araştırmanın kavramsal çerçevesi yabancı dil öğretiminin genel ilkeleri ile edimbilimin kavramsal çerçevesi doğrultusunda belirginleştirilmektedir. Araştırma boyunca sıklıkla kullanılmakta olan kavram ve terimler aşağıda sunulmuştur. Türkçede edimbilim, kullanımbilim, kullanımbilgisi, kılgıbilim, dil edimbilimi, edimbilimsel dilbilim (fr. pragmatique, alm. Pragmalinguistik, ing. Pragmalinguistics) gibi adlarla anılan dilbilim alanı, Koike (1989: 279) ye göre, konuşucunun söz edimlerini anlama ve oluşturma yöntemini belirleyen uygunluk ve incelik kurallarına ilişkin bilgisi ve bunları kullanımıdır. Bialystok (1993: 21) a göre ise edimbilimsel beceri, bir yandan farklı amaçlarla dil kullanımını, öte yandan dinleyicinin hedeflediği gerçek anlamları anlamayı, diğer yandan da konuşmayı oluşturmak üzere sözcelerin sıkı ilişki içerisinde oldukları kuralları yönetmeyi içermektedir. İlk olarak Austin (1970) tarafından ortaya atılan, ardından öğrencisi Searle (2000) tarafından geliştirilen söz edimi kavramı ayrıca dil edimi ve söylem edimi olarak da adlandırılmaktadır (Maingueneau, 1996). Edim eyleme, söz ise dile gönderme yapmakta olup genel bir tanımla söz edimi, gerçekleştirilmesi için dile gereksinim duyulan edimleri gerçekleştirmeye yarayan (Robert, 2008 : 6) ve amacı konuşucuların birbirleri karşısındaki durumlarını değiştirmek olan en küçük birimdir (Maingueneau, 1996). Gerçekleştirilmesi için dile gereksinim duyulan eylem ya da edim kavramı, teşekkür etme, davet etme, öneride bulunma, kabul etme, reddetme, vb dil aracılığıyla gerçekleştirilebilen eylemlere karşılık gelmektedir. Bulaşıkları yıkamak eylemini gerçekleştirmek için Bulaşıkları yıkıyorum. deme gereksinimi duymayız, çünkü bu bir söz edimi değildir. Buna karşılık, Bulaşıkları yıka. dediğimizde birinden bir şey yapmasını isteme söz edimini gerçekleştirmiş oluruz. İletişim yetisi konusunda alanyazında sıkça sözü edilen üç model bulunmaktadır. Bunlardan en çok kabul göreni Canale ve Swain (1980) tarafından önerilmiş olandır. Canale ve Swain, iletişim yetisinin dilbilgisel (biçimsel olarak mümkün olan), ruhdilbilimsel (insan bilgi işleme süreçleri anlamında yapılabilir olan), toplumsalkültürel (belli bir sözcenin toplumsal anlamı veya değeri) ve olasılıksal (gerçekleşen şey) yeti dizgelerinin bir etkileşimi (1980 : 16) olduğunu belirtmektedirler. Yazarlar iletişim yetisine ilişkin genel değerlendirmelerinin ardından üç bileşenli bir model önermektedirler (1980 : 28). Buna göre, iletişim yetisi üç ana yetiden oluşmaktadır: dilbilgisel yeti, toplumdilbilimsel yeti ve stratejik yeti. 3. Birinden Bir Şey (Yapmasını) İsteme Daha geniş bir alanı kapsayan genel istek (arzu, dilek, hayal, vb) kavramından farklı olarak, burada sözü edilen istek eylemi alanyazında rica kavramıyla ele alınmaktadır (bkz. Demir, 2008: 147). İstek söz edimi basit bir yaklaşımla x gibi bir konuşucunun y gibi bir dinleyiciden z gibi bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamaya yönelik bir edimdir. Bu yönüyle, araştırmamızda birinden bir şey (yapmasını) isteme olarak adlandırılmaktadır. 5

6 Austin, beşli söz edimi sınıflamasında, buyurmak eylemine erk-belirticiler sınıfında yer vermektedir (2009: 166). Searle ise, edimsöz amaçlarına dayalı olarak önerdiği 5 li edimsöz edimi sınıflamasında emir, komut ve ricalara yönlendirici söz edimleri başlığı altında yer vermektedir (2006: 169). Konuşan ile dinleyen ilişkisinde söz konusu olan dildışı eylem konuşucunun değil, dinleyenin eylemidir. Ancak, yararlanma ilişkisi bakımından, eylemden yarar gören konuşucudur. Çünkü istek söz edimi, bir konuşucunun (istek sahibi) bir dinleyiciden (istekte bulunulan) konuşucunun kendi yararına olan bir edimi gerçekleştirmesine yönelik isteğini aktardığı edimsözel bir edimdir (Trosborg, 1995: 187). Konuşan, dilsel eylemin gerkçekleştiricisi olarak dinleyenin önerme içeriği Ö doğrultusunda (dünyada) bir değişiklik yaratmasını (Aysever, Searle 2000 içinde: 50) sağlamaya çalışmaktadır. Uyma yönü daima dünyadan söze doğru (Searle, 2006: 169) olup, dünya söze uydurulur (Aysever, Searle, 2000 içinde: 50). Bir başka deyişle, söz edimi gerçekleştirilmeden önce kapalı durumda olan pencere, konuşanın Pencereyi açar mısın? söz edimini dile getirmesi ve dinleyenin edimsöz gücünü anlaması üzerine kapalı konumdan açık konuma getirilmekte; bu biçimde dünyada dinleyen tarafından edimsöz amacı doğrultusunda bir değişiklik yapılmaktadır. Edimin gerçekleşmesi için gerekli olan psikolojik içtenlik şartı da daima arzudur (Searle, 2006: 170), bir başka deyişle istektir. Buna ek olarak, dinleyenin kendisine yöneltilen isteği yerine getirebilecek durumda olması ve konuşanın dinleyenden güç ilişkileri bağlamında bu tür bir istekte bulunabilecek konumda olması gerekmektedir. Bu açıdan istek söz edimi dayatmacı bir edim (Trosborg, 1995: 187, 188) olup dinleyeni, yani istekte bulunulanı belli bir yükümlülük altına sokmaktadır. Bu özelliği nedeniyle, istek söz edimleri yüz tehdit edici birer edimdir. Çünkü, konuşucu dinleyenin davranışı üzerinde denetim sağlamaya çalışırken, kendi yüzünü bozma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Seçeceği söz ediminin doğrudanlık düzeyi, yaptırım derecesi gibi nedenlerle, örneğin, kaba olarak değerlendirilebilir. Genelde yönelticilerin, özelde ise istek, komut veya rica söz edimlerinin temel özelliklerinden biri doğru veya yanlış olarak değil, söz edimleri kuramı açısından yerinde veya yersiz olarak değerlendirilebilir olmalarıdır. Genel olarak söz edimleri, özelde ise istek söz edimleri gerçekleştirilme yaklaşımları bakımından iki temel biçime sahiptir: doğrudan ve dolaylı. Demir (2008: 147) aynı ayrımı Blum-Kulka ve Olshtain 1984, Tolon 1997 ile Mızıkacı 2001 e dayanarak edimbilim çalışmalarında doğrudan ricalar, standartlaşmış dolaylı ricalar ve standartlaşmamış ricalar olmak üzere üç tür istek (rica) tanımlamasından söz ederek yapmaktadır. Doğrudanlık ve dolaylılık, istek bildiren sözcelerin kimi özelliklerine göre belirlenmektedir. Demir, bu özellikleri, rica işaretleyiciler başlığı altında a) morfoloji-leksikoloji (biçimbilim-sözcükbilim) 2 bağıntılı rica işaretleyicileri (kiplik sözler (rica ediyorum, lütfen, vb) ve gönüllülük kipi (emir kipi); yeterlilik fiili + geniş zaman + soru edatı); b) sözlüksel rica işaretleyicileri (kiplik yüklemler (rica etmek, vb); kiplik sözler (zahmet olmazsa, vb)); c) sözdizimi-leksikoloji (sözdizimi-sözcükbilim) 3 bağıntılı rica işaretleyicileri (bilgi yapısı farklı olan isim cümleleri: Sizden ricam...; kiplik sözler + eksiltili cümleler (Bir kilo elma lütfen) biçiminde sıralamaktadır (2008: ). Doğrudan isteklerde, sözcelenen söz ediminin önerme içeriği (tümce anlamı) ile konuşanın niyeti arasında koşutluk bulunmaktadır. Örneğin, emir kipinde sözcelenmiş; (36) Pencereyi aç! sözcesinin dinleyici tarafından başka türlü yorumlanması veya anlaşılması emir kipinde sözcelenmiş olması nedeniyle pek olanaklı değildir. Bir başka deyişle, konuşanın dinleyenden pencereyi açmasına yönelik niyeti ve isteği açıktır (Achiba, 2003: 7). Nitekim, Austin de belirtik edimsellere ilişkin ölçüt arayışında (2009: ), ilk ölçüt olarak kip ulamını önermiştir. Bununla birlikte, emir tümcesi biçiminde oluşturulmuş her sözcenin bir istek olamayacağı da bilinmektedir. Nitekim, Doğan (1996: 249) a göre, genelde kiplik, özelde buyrum tümceleri, yalnızca yapıya bakarak açıklanamayacak anlam farklılaşmalarına neden olabilmekte ve bu çeşitliliğin anlaşılabilmesi için söylem ve bağlam kavramlarına başvurulmaktadır. Gerçekten de, dilbilgisel olarak emir tümcesi görünümündeki bir tümce akıl veya öğüt verme, yol gösterme, izin verme, tehdit etme, iyi dilekte bulunma, öneride bulunma, vb çok sayıda iletişimsel değer yüklenebilmektedir. Doğrudanlık kavramında, yukarıda andığımız kipsel belirleyiciden başka ikinci bir belirleyici özellikse sözlüksel ölçüttür. Sözlüksel ölçüt, edimsözel bir değer taşıyan eylemlere karşılık gelmektedir. Bu tür eylemlerin özelliği, eylemi gerçekleştirirken aynı zamanda onu adlandırma özelliğine de sahip olmalarıdır (Kerbrat- Orecchioni, 2005: 36). Örneğin, istemek, rica etmek, emretmek, talep etmek, talebinde bulunmak, vb eylemler içeren sözcelerin birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimini gerçekleştirme olasılıkları yüksektir: Bonjour, madame. Je voudrais commander le livre Nouveaux Contes de Noёl. (Merhaba, hanımefendi. Yeni Noel Masalları adlı kitabı sipariş etmek istiyorum.) (Alter Ego 1) Bununla birlikte, istemek eylemini içermesi bir sözcenin birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimini gerçekleştirmesi açısından her zaman yeterli olamayabilmektedir. Örneğin, aşağıdaki iki örnekten hangisinin manavda elma almak için kullanılacağına ilişkin bir soru karşısında yanıt, b de vouloir (istemek) 2 Bizim eklememiz. 3 Bizim eklememiz. 6

7 eylemi olmasına karşın a dır, çünkü b deki sözce şimdilik yalnızca bir istek bildirimidir, bir başka deyişle yalnızca konuşanın bu yöndeki isteğini (arzusunu, dileğini, vb) dile getirmektedir: a) Donnez-moi des pommes. (Bana elma verin.) (Alter Ego 1) b) Je voudrais des pommes. (Elma istiyorum (isteyecektim).) (Alter Ego 1) b deki sözcenin birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimini kesin olarak gerçekleştirebilmesi için; a) sözceye kimi ek dilsel öğeler (Austin e göre belirteçler) (lütfen, mümkün mü, vb) eklenmelidir; Je voudrais des pommes, s il vous plaît 4! (Elma istiyorum, lütfen!) b) sözce, edimin gerçekleştirildiği bir dildışı bağlamda söylenmiş olmalıdır; İyi günler. Konya ya iki bilet istiyorum. (Yeni Hitit 1) c) uygun kip ve kişide (örneğin, birinci tekil kişi, şimdiki zaman etken çatıda) söylenmiş olmalıdır, çünkü; Tıraş olmak istiyorum.(yeni Hitit 1) yerine, Tıraş olmak istedim. dendiğinde sözce uygun bir bağlamda söylenmiş olsa bile edimsel, dolayısıyla da doğrudan bir istek olmaktan çıkmaktadır. d) sözcede istekte bulunan ile istekte bulunulan açıkça görülüyor olmalıdır; Bu akşam eve erken gelmenizi istiyorum. (Yeni Hitit 1) sözcesinde ben kişisinin siz kişisinden bir şey yapmasını istediği açıktır. Sözlüksel doğrudan söz edimlerinin bir başka özelliği ise, tüm söz edimleri için bu tür açık dilsel adlandırma ve gerçekleştirme eylemlerinin bulunmaması ve bunların var olsa bile diğerlerine kıyasla, göreli olarak az kullanılmasıdır (Kerbrat-Orecchioni, 2006: 36). Bu ölçütlerden başka, Austin (2009: ) ses tonu, ritim ve vurgu, sözceye eşlik eden el, kol, yüz hareketleri ve bağlantı sözcükleri gibi ölçütler de sıralamaktadır. Biz, gözlemlenebilir olmaları nedeniyle, doğrudan istek seçimimizde yukarıda saydığımız dört ölçütü kullandık. Bu nedenle, tablolarda doğrudan istek söz edimlerini kipsel ve sözlüksel doğrudan olmak üzere iki başlık altında sınıflandırdık. Bunlardan başka, istek söz edimleri toplumsal önkabuller çerçevesinde kaba, buyurucu (otoriter), ince, vb olarak değerlendirilebilmektedir: Kaba / Otoriter Donne-moi tout de suite les dates du stage! (Bana hemen staj tarihlerini ver.) (Taxi! 2) İnce Tu pourrais téléphoner à l office de tourisme? (Turizm ofisine telefon edebilir misin (miydin)?) (Taxi! 2) Doğrudan istek biçimlerinden farklı olarak, dolaylı istek biçimlerinde konuşucunun niyeti örtük olarak dile getirilmektedir. Diğer bir deyişle, biçim ile işlevin örtüştüğü doğrudan söz edimleri nden (Grundy, 2000: 59) farklı olarak, dolaylı söz edimlerinde, biçimsel olarak, örneğin gelecekte gerçekleşecek eylemleri belirten bir sözce birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimi olabilmektedir: Sonra tekrar buraya geleceksiniz. (Yeni Hitit 1) ya da yeterlik kipi soru biçiminde dile getirilmiş bir sözce, biçimsel özelliklerine (yeterlik eylemi, soru) rağmen birinden bir şey (yapmasını) isteme amacıyla kullanılmaktadır: Est-ce que vous pourriez envoyer vos dons à l adresse suivante? (Bağışlarınızı aşağıdaki adrese gönderebilir misiniz?...) (Taxi! 2) Bunlardan başka, Grice (1989) in sezdirim, Austin (2009) in etkisöz kavramlarıyla açıklamaya çalıştıkları, belli bir uzlaşıma dayanmayan, ancak dinleyenin çıkarımına veya yorumlamasına bağlı olarak, istek söz edimi değeri yüklenen söz edimleri bulunmaktadır: Tu fais quelque chose cet après-midi? J ai besoin d aide. (Bu öğleden sonra bir şey yapıyor musun? Yardıma ihtiyacım var.) (Taxi! 2) örneğinde, açıkça dile getirilmiş bir istek olmamasına karşın, gerek sözceleme koşulları gerekse de dinleyicinin çıkarımı, konuşanın dinleyiciden bir şey (burada yardım) istediğini ortaya koymaktadır. Bu tür söz edimleri uzlaşımsal olmayan dolaylı istek biçimleri olarak sınıflandırılmışlardır. 4. İDTK ve İDFK Öğrencilerin Söz Edimi Kullanım Özellikleri Bu bölümde, İDTK ve İDFK öğrencilerin, araştırma kapsamında incelediğimiz birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimini gerçekleştirme düzeylerini belirlemek üzere gerçekleştirtiğimiz KTT sonuçları yer almaktadır. 4 s il vous plaît (lütfen) tarafımızdan eklenmiştir. 7

8 Birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimlerinin elde edilmesi amacıyla 5 durum verilmiştir. Durumlardan 1 i dildışı nesne (kalem), 1 i dildışı hizmet (telefon bağlama), 1 i erteleme isteği (randevu), 1 i ise hasar giderme isteği (fotoğraf makinesi) gerçekleştirmek üzere kullanılan söz edimlerinin elde edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Seçimimizi yönlendiren ana etken, Yeni Hitit ve Taxi dizilerinde bu söz edimlerinin açık değil, örtük öğretim yaklaşımıyla ele alınıyor olmasıdır. Durumlardan 1 inde konuşan kişi (öğrenci) üst konumda, 4 ünde ise eşit konumda yer almaktadır. 5 durumdan 2 si telefonla, 1 i epostayla iletişimi hedeflerken, 2 si yüz yüze iletişime yöneliktir: 4.1. Erişilme Oranları Durumlar İletişimsel niyet Konuşucular Oluk arası ilişki düzeyi 1. Durum Dildışı nesne isteği K = D Yüzyüze 2. Durum Dildışı hizmet isteği K > D Telefon 3. Durum Dilsel hizmet isteği K = D Yüzyüze 4. Durum Dildışı hizmet isteği K = D Telefon 5. Durum Dildışı hizmet isteği K = D Eposta Birinden bir şey (yapmasını) isteme söz ediminin elde edilmesi amacıyla verilen 5 durumun erişilme oranları İDTK larda 1. durumda 100; 2. durumda 86; 3. durumda 83; 4. durumda 93 ve 5. durumda 95 olup, bu oranlar anket sonucunda araştırılan konu üzerine yargı geliştirmek için kabul edilen 80 anket geri dönüş oranının (Bkz. Balcı, 2009: 163) üzerindedir. En yüksek boş bırakılan durumlar 12 oranıyla 2., 10 oranıyla da 3. durum olup bu sonucun, durumların öğrencilerin sıkça karşılaşmadıkları veya deneyimlemedikleri durumlar olmasıyla ilgili olabileceği düşünülmektedir. İDFK larda (İkinci Dil Olarak Fransızca Konuşurları) erişilme oranları tüm durumlarda 100 olarak gerçekleşmiştir. Bunun, durumların Türkçe olarak sunulmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir Hatalı Kullanım Oranları İDTK lar istek bildirimlerini 1. durumda 81 (34), 2. durumda 37 (14), 3. durumda 35 (14), 4. durumda 40 (17), 5. durumda ise 38 (15) oranında hatasız kullanmışlardır. Başarılı kullanım oranının en yüksek olduğu durum 1. durum olup durumdaki hatalı kullanım oranı 17 ile sınırlı kalmış, 2 lik küçük bir oran isteği bütünüyle kabul edilemez sözceler üreterek gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu sonucun, dildışı nesne (kalem) isteğinin temel bir gereksinim olarak öğrencilerin sıklıkla karşılaşabildikleri, bir başka deyişle deneyimledikleri bir edim olmalarından ileri geldiği düşünülmektedir. Nitekim, diğer durumlardan (2., 3., 4. ve 5.) hatalı istek ifadelerinin en yüksek olduğu durumlar, sırasıyla telefon bağlama isteğinin söz konusu olduğu 2. durum ( 63), görüş sorma isteğinin söz konusu olduğu 3. durum ( 65), erteleme isteğinin söz konusu olduğu 4. durum ( 60), hasar giderme isteğinin söz konusu olduğu 5. durum ( 62) olup bunların öğrencilerin yaşamlarında deneyimlemedikleri ya da dersler boyunca karşılaşmadıkları durumlar olma olasılığı yüksektir: DURUM / İSTEK İFADESİ 1. DURUM Dildışı nesne (kalem) isteği 2. DURUM Dildışı hizmet (telefon bağlama) isteği 3. DURUM Dilsel hizmet (görüş) isteği 4. DURUM Dildışı hizmet (erteleme) isteği 5. DURUM Dildışı hizmet (hasar giderme) İDTK İDFK İDFK lar 1., 3. ve 5. durumlarda oranında hatasız istek bildirmişlerdir, 2. durumda ise hatasız kullanıma rastlanmamıştır. 4. durumda 22 oranında hatasız kullanmışlardır. Hatalı kullanım oranının en yüksek olduğu durum 2. durum olup İDTK larda olduğu gibi bu sonucun, durumun öğrencilerin sıklıkla deneyimleyemedikleri bir durum olmasıyla yakından ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Nitekim, 4. durumda da İDFK öğrencilerinin hatalı kullanım oranları ( ) yüksektir. 5. Bulgular, Tartışma ve Değerlendirme İDTK ve İDFK öğrencilerin hatalı kullanım oranları ile başarım ortalamalarına ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıda sunulmuştur: Sıra Konum Hatalı kullanım oranı İDTK İDFK Oluk Alan En yüksek değer İDTK başarım ortalaması İDFK başarım ortalaması Fark 8

9 1. Dildışı nesne isteği 1 K = D Dildışı hizmet isteği 1 K < D Dilsel görüş isteği 1 K = D Sorun giderme isteği 1 K = D Erteleme isteği 1 K = D Yy B Tel K Yy B Ep K Tel K Tablo incelendiğinde, hatalı kullanım oranlarının en yüksek olarak gerçekleştiği durumların kamusal alan örnekleri olduğu görülmektedir. Bireysel alanda söz edimi kullanımında hatalı kullanım oranı her iki örneklem topluluğunda da göreli olarak düşük gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, her iki örneklem topluluğunda, özellikle telefonla veya epostayla iletişimin söz konusu olduğu durumlarda, söz edimi üretiminde hatalı kullanım oranının yükseldiği gözlemlenmiştir. Söz konusu durumun, söz ediminin öğrencilerce deneyimlenmiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu düşünce, deneyimlenme sıklığı ve olasılığının görece düşük olduğu düşünülen diğer durumlarda hatalı kullanım oranlarının yüksek olmasıyla doğrulanmış gözükmektedir. İDTK ve İDFK örneklem topluluklarının belirlenen en yüksek değere göre başarım ortalamaları karşılaştırıldığında, 1., 3. ve 5. durumlarda aralarında anlamlı farklılıklar bulunmadığı gözlemlenmekle birlikte, 2. ve 4. durumlarda hatalı kullanım oranlarının İDFK lar lehine belirgin oranda yüksek olduğu görülmektedir. İDTK öğrencilerinin 3 durumda da daha başarılı gözükmesinin, öğrenilen dilin konuşulduğu bağlamda bulunulması ve BDTK öğretmenlerle dil öğreniyor olmaları ile ilişkili olabileceği düşünülmekle birlikte, diğer iki durumda İDFK larla İDTK ların yakın sonuçlar elde etmeleri bu düşünceyi kuşkulu hale getirmektedir. Öte yandan, İDFK ların görece daha az ders saati almalarına karşın, kimi durumlarda İDTK larla benzer sonuçlar elde etmiş olmalarının, öğretim sürecine etki eden diğer etkenlerle (kitap, yaklaşım, vb) ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan, her iki örneklem topluluğunda kullanılan kitapların söz edimlerini örtük bir yaklaşımla öğretmeyi benimsemiş olmaları (bkz. Polat, 2010), örtük yaklaşımın ileri düzeylerde bile öğrencilerin durumun gerektirdiği uygun sözceyi üretmeleri açısından yeterli olmayabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. Bundan başka, kimi durumlarda (4. durum) başarım ortalamalarının düşük düzeyden yüksek düzeye doğru aşamalı bir artış göstermemesi, bir başka deyişle yüksek 1 düzeyindeki öğrencilerin yüksek 3 düzeyindekilerden daha yüksek başarım ortalamalarına erişmeleri, düzey değişkeninin söz edimi kullanımında bütünüyle belirleyici olmadığı düşüncesini akla getirmektedir. Bu noktada belirleyici olanın öğrencilerin artalan bilgileri olduğu yönünde alanyazında da önemli bulgularla karşılaşılmaktadır. BDTK ve İDTK kullanımları karşılaştırıldığında, BDTK kullanımlarının söz ediminin belli bir biçiminde yoğunlaştığı, buna karşılık, İDTK kullanımlarının çeşitlilik gösterdiği gözlenmektedir. Örneğin, kalem isteğinin söz konusu olduğu birinci durumda BDTK ların 74 ü isteği Fazla kalemin var mı?, 13 ü Kaleminizi alabilir miyim?, 13 ü Bir kalem versene. gibi sınırlı sözceyle gerçekleştirirken, İDTK lar aynı durumda altı farklı istek gerçekleştirimine ( var mı?, alabilir miyim?, verir misiniz?, ödünç verir misin?, rica edebilir miyim?, kullanabilir miyim?) başvurmuşlardır. Ayrıca, BDTK ların kullanım oranının 74 olduğu Fazla kalemin var mı? sözcesinin kullanım oranı İDTK larda 24 te kalmaktadır. Bu bulgu, ilk olarak belli bir durumda BDTK ların hangi sözceyi daha fazla tercih ettikleri, ardından, aynı durumda hangi olası sözcelerin kullanıldığı konusunda sezgisel verilerden çok BDTK lardan toplanmış doğal veriye olan gereksinimi ortaya koyması bakımından önemlidir. Hatalı kullanımlar değerlendirildiğinde, dilbilgisel hatalara ek olarak, sıkça karşılaşılan hatalardan biri gereksiz sözcük kullanımı olarak dikkat çekmektedir: Bundan dolayı bu makinayı değiştirmeni istiyorum. Ya da sorunun çözümünü istiyorum. Bunda dolayı sizden haber bekliyorum en kısa zamanda sorunun çözmesini istiyorum! (Yüksek 2, Ukraynalı) Buna ek olarak, incelik düzeyi hataları da her iki örneklem topluluğundaki öğrencilerde karşılaşılan hatalardan olup, Dewaele (2002 : 6) nin araştırmasıyla koşut bir biçimde, sen kişisine siz ya da tersi biçiminde seslenilmesinden ileri gelmektedir: Peux-tu me donner un stylo, svp? J ai oublie le mien. (Yüksek 1, Türk) (Bana bir kalem verebilir misin, (siz) lütfen?) İncelik düzeyine ilişkin hataların varlığı, edimbilimsel becerinin kimi yönlerinin evrensel nitelikte olduğu ve öğrencilerin zaten sahip oldukları bir bilgi olması nedeniyle üzerinde durulması gerekmeyen bir bilgi olduğu yönündeki tartışmayı geçersiz kılıyor olması bakımından önemlidir. İncelik düzeyine ilişkin hataların bir bölümü ise incelik bildirimi lütfenin kullanımına rağmen fazlasıyla yaptırımcı ya da isteğin incelik düzeyi açısından fazla doğrudan olarak değerlendirdiğimiz şu sözcelerde gözlemlenmektedir ; Bu sorunlarından dolayı sizden yeni bir fotograf makinesi istiyorum. Lütfen iade işlemini anlatın. (Yüksek 3, Amerikalı) Çözümesi sizden istiyorum. (Yüksek 2, Amerikalı) Tamam. Ama en çok üç gün sonra getir şunu lütfen. (Yüksek 2, Dağıstanlı) İncelik düzeyi hatalarından başka dikkat çeken hatalardan biri de seslenme hataları olup bunların başında İDTK larda efendi, kardeşim, arkadaşım, arkadaş, patron(um), müdürüm gelirken, İDFK larda mon prof (öğretmenim), mon cher (azizim), ma chère (?) veya ilk adın önünde genellikle 9

10 kullanılmayan Mme / Mlle gibi kimileri aktarımı veya aradil kullanımını çağrıştıran seslenme biçimleri gelmektedir: Kardeşim Gazeten alabilirmiyim? (Yüksek 1, Filistinli) Pardon, Mme Ayla, pourriez-vous phoner (Yüksek 4, Türk) Her iki örneklem topluluğunda dikkat çeken hatalı kullanımlardan biri, hatalı sözcük kullanımı olup, İDTK ların fazla sıfatı yerine yedek, ikinci ve bir daha kullandıkları durumda İDFK lar extra sıfatını kullanarak kalem isteğini gerçekleştirmeye çalışmışlardır; Yedek bir kalem varsa (Yüksek 1, Rus); bir daha kalem varsa (Yüksek 2, Slovak); ikinci kalemin var mı acaba? (Yüksek 2, Yunan);... sende yedek bir kalem var mı? (Yüksek 3, İngiliz); Excusez-moi, avez-vous un extra crayon? (Yüksek 4, Türk) Benzer bir hata türü, bilinen bir eylemden yola çıkılarak oluşturulmuş, HD de var olmayan aradil eylemlerinin kullanılmasına dayanmaktadır. İDFK larda résoudre (çözmek) yerine soludre, corriger (düzeltmek) yerine correcter bu hata türünün örneklerindendir; J ai acheté un appareille photo sur votre site internet, mais malheureusement j ai eu quelque problemes. La baterie est toujours faible, et c est impossible d envoyer les photos à l ordinateur. J espere que vous pourez soludre ces problemes. (İnternet sitenizden bir fotoğraf makinesi satın aldım, fakat bazı sorunlarım oldu. Batarya her zaman zayıf ve fotoğrafları bilgisayara göndermek imkansız. Umarım bu sorunları çözebilirsiniz.) (Yüksek 4, Türk) Il y a un problem avec l appareil photo que j ai acheté sur votre cite internet. Il a problem avec le battery. Il n est pas dure et en plus je ne peux pas transformer les photos au l ordinateur, il y a un error. Est-ce que vous faisent quelquechose pour correcter ce problem? (İnternet sitenizden satın aldığım fotoğraf makinesiyle bir sorunum var. Bataryasıyla bir problemi var. Sert değil ve ayrıca fotoğrafları bilgisayara dönüştüremiyorum, bir hata var. Bu sorunu çözmek için bir şey yapıyor musunuz?) (Yüksek 4, Türk) Hatalı sözcük veya eylem kullanımı, söz edimlerinin öğrencilerce sezgisel yollarla üretilemeyeceği, dolayısıyla örtük değil de, gereksinime dayalı açık ya da belirtik bir öğretim yaklaşımının öğrencilerin söz edimlerini doğru kullanmaları açısından önemli olduğu yönünde ipuçları sağlamaktadır. Araştırma sonuçları, İDTK öğrencilerin söz edimi kullanım düzeylerinin özellikle kamusal alan örneklerinde ileri düzeylerde bile sorunlu olduğunu, BDTK söz edimi gerçekleştirimleri ile İDTK gerçekleştirimleri arasında belirgin farklar bulunduğu, buna karşılık, öğrenme sürecindeki önemli farklılıklara karşın, İDTK ve İDFK ların söz edimi üretimlerinde belirgin farklılıklar bulunmadığını göstermektedir. KAYNAKÇA ACHIBA, Machiko (2003). Learning to request in a second language: a study of child interlanguage pragmatics. Multilingual Matters. AUSTIN, J. L. (1970). Quand dire, c est faire. Çeviren: Gilles Lane. Éditions du Seuil, Paris. BALCI, Ali (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler. Pegem Akademi, Ankara. BARDOVI-HARLIG, Kathleen (1996). Pragmatics and Language Teaching: Bringing Pragmatics and Pedagogy Thogether. BOUTON, Lawrance F., Pragmatics and Language Learning. Monograph Series, Volume 7, içinde, s BARDOVI-HARLIG, Kathleen ve MAHAN-TAYLOR, Rebecca (2003). Introduction to Teaching Pragmatics. English Teaching Forum, July. son BIALYSTOK, Ellen (1993). Symbolic Representation and Attentional Control in Pragmatic Competence. KASPER, Gabriele ve SHOSHANA Blum-Kulka (1993). Interlanguage Pragmatics. içinde s Oxford University Press. BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, KILIÇ ÇAKMAK, Ebru, AKGÜN, Özcan Erkan, KARADENİZ, Şirin ve DEMİREL, Funda (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları, Ankara. CANALE, Michaël ve SWAIN, Merril (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, Vol.1, No. 1. DEMİR, Sema Aslan (2008). Türkçede İsteme Kipliği. Grafiker Yayınları, Ankara. DEWAELE, Jean-Marc (2002). L acquisition de la compétence sociopragmatique en langue étrangère. Revue Française de Linguistique Appliquée, No. 72, pages Distribution électronique Cairn pour les éditions Publications Linguistiques. DOĞAN, Gürkan (1997). Buyurmayan Buyrum Tümceleri. VIII. Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri, , 7-9 Ağustos 1996, Ankara. DOĞANÇAY-AKTUNA, Seran ve KAMIŞLI, Sibel (2001). Linguistic of power and politeness in Turkish: Revelations from speech acts. BAYRAKTAROĞLU, Arın ve SIFIANOU, Maria (2001) Linguistic politeness across boundaries: the case of Greek and Turkish. içinde s Yayınlayan: John Benjamins Publishing Company. ERDEM, Bilgen (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İletişim Yeteneklerinin Geliştirilmesine Etkileşimsel Toplumbilimsel Bir Yaklaşım. YAYLI, Derya; BAYYURT, Yasemin (2009) Yabancılara Türkçe Öğretimi, Politika Yöntem ve Beceriler içinde, sayfa ESLAMI-RASEKH, Zohreh ve ABBAS, FATAHI, Azizollah (2004). The Effect of Explicit Metapragmatic Instruction on the Speech Act Awareness of Advanced EFL Students. TESL-EJ, Vol. 8, No. 2, A-2, 10

11 FLAMENT-BOISTRANCOURT, Danièle (2001). Pragmatique et approche communicative. La constribution du corpus LANCOM. Le Français dans le monde, Théories linguistiques et enseignement du français aux non francophones içinde, s GRICE, Paul (1989). Studies in the Way of Words. Harvard University Press. KARATEPE, Çiğdem (2001). Pragmalinguistic Awareness in EFL Teacher Training. Language Awareness, Vol. 10, No KASPER, Gabriele ve R. ROSE, Kenneth (1999). Pragmatics and SLA. Annual Review of Applied Linguistics, 19, Cambridge University Press. KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2005). Les actes de langage dans le discours. Armand Colin, Paris. KOÇ, Serkan ve DEĞER, Ayşen Cem. (2008). Türkçe de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri. Dilbilim Araştırmaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, s KOIKE, Dale April (1989). Pragmatic Competence and Adult L2 Acquisition: Speech Acts in Interlanguage. The Modern Language Journal, 73, MAINGUENEAU, Dominique (1996). Les termes clés de l analyse du discours. Éditions du Seuil. org/ej30/a2.html. POLAT, Yusuf (2002). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi ve Edim Sözler. Anadili Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER İzmir Şubesi Yayını, s ROBERT, Jean-Pierre (2008). Dictionnaire pratique du dictatique du FLE. Éditions OPHRYS. RUHİ, Şükriye ve DOĞAN, Gürkan (2001). Relevance theory and compliments as phatic communication: The case of Turkish. BAYRAKTAROĞLU, Arın ve SIFIANOU, Maria (2001) Linguistic politeness across boundaries: the case 468 of Greek and Turkish. içinde s Yayınlayan: John Benjamins Publishing Company. SEARLE, John R. (2000). Söz Edimleri. Çeviren: Levent Aysever. Ayraç Yayınevi, Ankara. SEARLE, John R. (2006). Zihin, Dil, Toplum. Çeviren: Alaattin Tural. Litera Yayıncılık, İstanbul. SEDHOUSE, Paul (2005). Conversation Analysis and Language Learning. Language Teaching, 38, , Cambridge University Press. TANCK, Sharyl (2002). Speech Act Sets of Refusal and Complaint: A Comparison of Native and Non-Native English Speakers Production. TESL 532 Second Language Acquisition, American Üniversity, Washington, DC. TROSBORG, Anna (1995). Requests, Complaints and Apologies. Yayımlayan Walter de Gruyter. Ziyaret tarihi: İNCELENEN KİTAPLARA İLİŞKİN KAYNAKÇA Yeni Hitit Dizisi UZUN, N. Engin (Editör), KURT, Cemil, AYGÜN, E. Nurşen, LEBLEBİCİ, Elif, ALTINKAYNAK COŞKUN, Özden (2009). Yeni Hitit 1, Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi TÖMER. Taxi! Dizisi CAPELLE, Guy, MENAND, Robert (2003). Taxi! 1. Méthode de français. Hachette Livre. CAPELLE, Guy, MENAND, Robert (2003). Taxi! 1. Méthode de français, Cahier d exercices. Hachette Livre. MENAND, Robert (2003). Taxi! 2. Méthode de français. Hachette Livre. Katkıda bulunan: BERTHET, Annie, KIZIRIAN, Véronique. MENAND, Robert (2003). Taxi! 2. Méthode de français, Cahier d exercices. Hachette Livre. Katkıda bulunan: BERTHET, KIZIRIAN, Véronique. Alter Ego dizisi BERTHET, Annie, HUGOT, Catherine, M. KIZIRIAN, Véronique, SAMPSONIS, Béatrix, WAENDENDRIES, Monique (2006). Alter Ego 1, Méthode de français A1. Hachette. BERTHET, Annie, HUGOT, Catherine, Véronique, SAMPSONIS, Béatrix, WAENDENDRIES, Monique (2006). Alter Ego 1, Méthode de français, A 1, Cahier d activités. Hachette. 11

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA SÖZ EDİMİ ÖĞRETİMİ *

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA SÖZ EDİMİ ÖĞRETİMİ * YABANCI DİL ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA SÖZ EDİMİ ÖĞRETİMİ * Yusuf Polat Özet İkinci veya yabancı dil öğretiminde kitaplar önemli bir yer tutmaktadır. Örgün ve yaygın öğretim kurumlarında büyük bir kullanım

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR I.A-YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ / Derya YAYLI - Demet YAYLI 1- Giriş... 3 2- Yaklaşım, Yöntem, Teknik

Detaylı

YD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN HASAR GİDERME İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİRİMLERİ * ÖZET

YD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN HASAR GİDERME İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİRİMLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1083-1093, ANKARA-TURKEY YD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN HASAR GİDERME İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİRİMLERİ

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Düzsöz, etkisöz ve edimsöz eylemleri

Düzsöz, etkisöz ve edimsöz eylemleri Sözeylemler Düzsöz, etkisöz ve edimsöz eylemleri! Yalın önermeler herhangi bir şey iletmez. İletişim için önermelerin bir «güç» ile ifade edilmesi gerek. İletişim; belirtmek, söz vermek, uyarmak vs. gibi

Detaylı

TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Seda Gökmen - Nilay Çağlayan Dilber Özet Okuldaki anadili eğitiminin ve öğretiminin dil edinim sürecine destek vermesi beklenmektedir.

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI 1 KAZANIMLAR Eylem araştırmalarının ortaya çıkış nedenini ve felsefi temelini açıklayabileceğiz Eylem araştırmalarının araştırma sorularını belirleyebileceğiz

Detaylı

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 2016- FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI I.Dönem : Latitudes A1-A2 192 saat 1 Selam veren insanları Pazartesi anlama Selamlaşma Tu ve vous ayrımı 1 3-7 Ekim 2016 1 1 Biriyle

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri I ETI471 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Fransızca-Türkçe

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri Evren & Örneklem (Fraenkel & Wallen, 1990) Evren & Örneklem 2 Evren Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği,

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri II ETI472 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 BİLİM VE ARAŞTIRMA 11 1.1.İnsan, Bilim ve Bilgi 12 1.1.1.Bilimsel Bilgi Türleri 16 1.2. Bilgi Edinme Yolları 17 1.2.1.Otoriter Figürü Yaklaşım 17 1.2.2.Mistiksel Yaklaşım

Detaylı

Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları

Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Fransızca II ETI172 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Temel Fransızca

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I ETI371 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklamcılığın Temelleri PR 328 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları

Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medyada Ürün Üretim Süreçleri PR 227 Güz 2 1 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Bilimsel Metin Üretimi 1

Bilimsel Metin Üretimi 1 Diyalog 2014/2: 105-109 Bilimsel Metin Üretimi 1 İrem Atasoy, Barış Konukman, İstanbul Günümüzde bilim insanlarının çalıştıkları alanlarda başarılı olabilmeleri, aynı alanda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ BÖLÜM 1. BİLİMSEL İRADE ALGI ÇERÇEVESİ... 3 BİLGİNİN KAYNAĞI:

Detaylı

Fransızca II (FRE202) Ders Detayları

Fransızca II (FRE202) Ders Detayları Fransızca II (FRE202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fransızca II FRE202 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i FRE201 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EK-1 Tez önerisi öğrencinin yapacağı tez çalışmasını ana hatlarıyla tanımlandığı bir dokümandır. Ayrıca

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Hazırlayan Mustafa Altun İnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI FELSEFE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI FELSEFE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI FELSEFE CEVAP 1: (TOPLAM 7 PUAN) Galileo Galilei Dünya yuvarlaktır dediğinde, hiç kimse ona inanmamıştır. Bir dönem maddenin en küçük parçası molekül zannediliyordu. Eylemsizlik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA 102 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 101 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

İlaçla-İlgili Sorunlar için Sınıflandırma

İlaçla-İlgili Sorunlar için Sınıflandırma İlaçla-İlgili Sorunlar için Sınıflandırma (14.01.2010 da revize edilmiştir) 2003-2010 Pharmaceutical Care Network Europe Foundation Vakıf, sınıflandırmanın kullanım ve validasyon sonuçları konusunda bilgilendirildiği

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I (PR 309) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I (PR 309) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I (PR 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin

Detaylı

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal İletişim Kampanyası PR 432 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... 1 1.1. Bir İleti Kodu Olarak Dil... 1 1.1.1. Dilin Bireysel ve Toplumsal Yönü / Uzlaşımsal Niteliği... 4 1.1.2. Dilin Yapısal Yönü / Dizge Olma

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Yabancı Dil I Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Araştırma Yöntemleri (TUR 555) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri (TUR 555) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri (TUR 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri TUR 555 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Seminer (PR 403) Ders Detayları

Seminer (PR 403) Ders Detayları Seminer (PR 403) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer PR 403 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Fransızca Okuma ve Yazma II (ETI272) Ders Detayları

Fransızca Okuma ve Yazma II (ETI272) Ders Detayları Fransızca Okuma ve Yazma II (ETI272) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fransızca Okuma ve Yazma II ETI272 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Halkla İlişkilere Giriş I (PR 201) Ders Detayları

Halkla İlişkilere Giriş I (PR 201) Ders Detayları Halkla İlişkilere Giriş I (PR 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilere Giriş I PR 201 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği YÖK ALES TE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR: ALES DAHA YALIN VE İŞLEVSEL HALE GETİRİLİYOR

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği YÖK ALES TE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR: ALES DAHA YALIN VE İŞLEVSEL HALE GETİRİLİYOR 07.09.2017 YÖK ALES TE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR: ALES DAHA YALIN VE İŞLEVSEL HALE GETİRİLİYOR Mevcut Durum Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), ilk defa 1997 yılında Lisansüstü

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği Fatih Dervent, Erhan Devrilmez, M. Levent İnce, Phillip Ward Alan Bilgisi Öğrencilerin öğrenmesi beklenen beceri

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta GÜNDEM BEP NEDİR? BEP İN ÖĞELERİ BEP EKİBİ BÖP TÜM HİZMET PLANI BEP(IEP) Rehberlik araştırma merkezlerinde Eğitsel Değerlendirme

Detaylı

İstatistik. Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 1

İstatistik. Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 1 İstatistik Temel Kavramlar 26.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Evren (Kitle/Yığın/Popülasyon) Herhangi bir gözlem ya da inceleme kapsamına giren obje ya da bireylerin oluşturduğu bütüne ya da gruba Evren veya

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rassal Modeller IE 324 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i IE 201 Olasılık ve İstatistik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS302 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 & ENG102

Detaylı

Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları

Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kriz Yönetimi PR 405 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları

İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş II ECON 102 Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı