İD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İSTEK SÖZ EDİMLERİNİ ÜRETİM DÜZEYLERİ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İSTEK SÖZ EDİMLERİNİ ÜRETİM DÜZEYLERİ 1"

Transkript

1 İD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İSTEK SÖZ EDİMLERİNİ ÜRETİM DÜZEYLERİ Giriş Dr. Yusuf Polat Uluslararası alanyazında yer alan birçok araştırma (Bardovi-Harlig ve Mahan-Taylor, 2003; Cohen ve Ishihara, 2005; Koike, 1989; Rasek-Eslami ve diğ. 2004; Tanck 2002) İD öğretiminin dilin yalnızca sözvarlığı ve dilbilgisi kurallarının öğretimiyle sınırlanamayacağını kesin bir dille ortaya koymaktadır. Araştırmalar, ayrıca, iletişim yetisinin bileşenlerinden biri ve en zor gelişeni olarak kabul edilen edimbilimsel becerinin söz edimleri üzerine yapılacak çalışmalarla geliştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Edimbilimsel beceri araştırmalarının üzerinde durdukları noktalardan biri, eldeki izlencelerle ve yaklaşımlarla dil öğrenen öğrencilerin hedef dilde konuşurken kendi anadillerindeki edimsel kuralları ikinci dil iletişim deneyimlerinde de kullanmaları (Koike, 1989; Seedhouse, 2005) olarak dikkat çekmektedir. Sözü edilen durumun girdi (öğrenciye sunulan dil), aktarım (BD den İD ye aktarım) ve yaklaşım (öğretim yaklaşımı) etkenleriyle ilişkili olup olmadığı tartışılmaktadır. Genellikle öğretilen ve kullanılan dil ikiliği biçiminde karşımıza çıkan tartışma, gerçek yaşam ortamlarında gerçekleşen konuşmalarla yabancı dil öğretim kitaplarındaki konuşma veya diyaloglar arasında önemli farklılıklar bulunması (Bardovi-Harlig, 1989; Koester, 2000), konuşma veya diyalog içeren ders kitaplarının öğrencilere edimbilimsel olarak gerçekte kullanılan (gerçekleşen) modeller sunmamaları (Bardovi-Harlig 1996: 24), kitaplarda belli söz edimlerinin veya dilsel işlevlerin hiç yer almamış olması, yer alan söz edimlerinin ya yetersiz bir biçimde sunulmuş olmaları ya da gerçeğe uygun olmayışları (Bardovi-Harlig, 1996: 24; Flament-Boistrancourt, 2001: 163)) gibi gerekçelere dayandırılmaktadır Araştırmanın Konusu Araştırmanın konusu, birincil düzeyde İD Türkçe öğretimi, ikincil düzeyde ise Fransızca öğretiminin çıktısı olan öğrenci söz edimi üretim düzeylerinin araştırılmasıdır. Bu çerçevede araştırmada, İD Türkçe ve Fransızca kitaplarıyla dil öğrenen öğrencilerin söz edimi kullanma görünümlerinin sıklık çözümlemesi yoluyla ortaya konması amaçlanmaktadır Araştırma Geçmişi Uluslararası alanyazında İD öğretiminde edimbilimsel beceriyi ve söz edimlerini inceleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Araştırmaların topluca ele alındığı bir çalışma için bkz. Kasper ve Rose, 1999). Araştırmalar yönelimleri bakımından başlıca kültürlerarası ve diliçi olmak üzere iki yönelimli olup birincisi dillerarasındaki söz edimi üretim ve algılama süreçlerini ortaya çıkarma amaçlıyken, ikincisi belli bir dildeki söz edimi üretim ve algılama süreçlerini araştırma amaçlıdır. Çoğunlukla yetişkin İD öğrencilerini konu alan araştırmalardan, külterlerarası yönelimli olanlardan en bilineni kuşkusuz Kültürlerarası Söz Edimi Gerçekleştirme Projesi (Cros-Cultural Speech Act Realisation Project) dir. Proje kapsamında çok sayıda dilin BDK ve İDK larından Konuşma Tamamlama Testi / Görevi aracılığıyla istek söz edimlerinin gerçekleşme örüngülerine ilişkin veriler toplanmıştır (Achiba, 2003:10). Ülkemizde de özellikle İD İngilizce öğrencilerinin reddetme (Balçıkanlı, 2008; Tekyıldız, 2006), istek (Kal Ünal, 2004; Madak, 2004), söz edimi kullanım özellikleri, edimbilimsel aktarım (Erçetin, N. G., 1995; Doğançay-Aktuna, S. ve Kamışlı, S., 1997; Bulut, D., 2000) ve yabancı dil olarak İngilizce öğretmeni yetiştirmede edimbilimsel farkındalık (Karatepe, Ç., 2001), Türkçede görüş belirtme (Bayraktaroğlu, 2001), Türkçede güç ve incelik (Doğançay-Aktuna ve Kamışlı, 2001; Yemenici, 2001), Türkçede iltifat (Ruhi ve Gürkan, 2001) olguları üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Araştırmalarda genel olarak farklı söz edimlerinin BDK lar ve İD öğrencileri tarafından nasıl gerçekleştirildiği, öğretim etkinliğinin çıktısı olarak öğrencilerce üretilen söz edimlerinin BDK larınkiyle benzerliği veya farklılığı üzerinde durulmakta, buradan elde edilen sonuçlarla edimbilimsel aradil kavramı, edimbilimsel aktarım olgusu, kullanılan dil ve öğretilen dil ikiliği, açık veya örtük söz edimi öğretiminin etkileri, vb üzerine görüşler geliştirilmektedir. Ülkemizde İD Türkçe öğretiminde yüksek lisans veya doktora düzeyinde çalışmalar bulunmakla birlikte, tüm dünyada yabancı dil olarak bir dili öğrenme ve öğretme üzerine sayısız çalışma yapılırken, Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda uygulamalı dilbilim dahilinde yapılan 1 POLAT, Yusuf (2010). Yabancı Dil Öğretiminde Söz Edimleri. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü, Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı. adlı doktora tezinden üretilmiştir. 1

2 çalışmaların kısıtlı olması dikkat çekmektedir (Koç ve Değer, 2008). Alanyazında, İD Türkçe öğretiminde özellikle konuşma becerisinin edimbilimsel bileşen ve söz edimleri çerçevesinde ele alındığı deneysel çalışma bulunmaması da ilgi çekicidir. Bu durumun, alanın göreli olarak yeni bir alan olmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Nitekim, günümüzde edimbilimsel bileşen çerçevesinde söz edimi öğretimine ilişkin çalışmalar yavaş yavaş gündeme gelmektedir. Örneğin, Polat (2002: 62 75) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi ve Edim Sözler adlı çalışmada, söz edimlerinin İD Türkçe öğretiminde nasıl kullanılacağına ilişkin kimi genel bilgi ve uygulamalar hakkında bilgi verirken, Erdem (2009: 121) de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İletişim Yeteneklerinin Geliştirilmesinde Etkileşimsel Toplumdilbilimsel Bir Yaklaşım adlı çalışmasında, Boğaziçi Üniversitesi nde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmaları sırasında yabancı öğrencilerin yaptıkları kimi söz edimi yanlışlarını ele almaktadır. Edimbilimsel bileşene ilişkin İD Türkçe öğretimi alanındaki araştırmaların azlığına karşın, başta ABD olmak üzere, birçok ülkede özellikle İngilizce, Japonca, İspanyolca, Korece, Arapça, İbranice, Danca, Norveççe, Macarca, vb dilleri öğrenen farklı uluslardan öğrencileri konu alan dillerarası ve kültürlerarası çalışmalar oldukça çoktur. Bu çalışmalar kitap yazarları ve öğretmenlere yararlı veriler sağlamıştır (Kubota, 1996) Araştırma Soruları ve Varsayımlar Araştırma Soruları Araştırmayla aşağıdaki soru ile alt sorularının yanıtları aranacaktır: 1. İD Türkçe konuşuru (İDTK) öğrencilerin karşılıklı konuşma gerçekleştirimlerinde söz edimlerini kullanma becerileri ne düzeydedir? a) Söz konusu öğrencilerin kullandıkları söz edimleri ile BD Türkçe konuşurlarınınkiler (BDTK) arasında ne tür farklar bulunmaktadır? b) İD Türkçe konuşuru öğrencilerin söz edimi kullanımları ile İD Fransızca konuşuru öğrencilerin (İDFK) söz edimi kullanımları karşılaştırıldığında belirgin farklar var mıdır? Varsayım Yukarıdaki sorunun yanıtına bağlı olarak araştırmada aşağıdaki varsayım doğrultusunda sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır: İD öğrencileri dilsel bileşenler konusunda ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, gerçek yaşam durumlarında iletişim kurmaya çalıştıklarında, durumun gerektirdiği iletişimsel edinci, yüksek olarak nitelenen kurlarda bile gereğince gösterememektedirler Yöntem, Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri Araştırmada ikinci dil öğrenimi/ edinimi, edimbilimsel aradil, iletişim yetisi kuram ve kavramları çerçevesinde betimleme ve tarama (bkz. Büyüköztürk ve diğerleri 2010: 16) tabanlı nitel bir yöntem izlenmiştir. Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER in Ankara (Kızılay), İzmir ve İstanbul Şubelerinde Yeni Hitit dizisini kullanarak Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, Taxi! dizisi ve Le Nouvel Espaces 3 kitaplarını kullanarak Kızılay şubesinde Fransızca öğrenimi görmekte olan, yüksek düzey Türk öğrencilerin, Konuşma Tamamlama Testine verdikleri yanıtlar gözlem yoluyla taranmıştır. Çalışmada, bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışma (Büyüköztürk ve diğerleri, 2008: 16) olarak tanımlanan tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yukarıda adı geçen kurumda İD ve YD Türkçe ve Fransızca öğrenmekte olan Yüksek 1, 2, 3 ve 4 düzeyindeki yabancı öğrencilerin birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimlerini üretim özelliklerini belirlemek üzere, Konuşma Tamamlama Testi (Discourse Completion Test; bundan böyle KTT) (Ek 1) uygulanmış ve Kişisel Bilgi Formu (KBF) doldurtulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde, insanların söyledikleri ve yazdıklarının açık talimatlara göre kodlanarak nicelleştirilmesi-sayısallaştırılması süreci olarak tanımlanan (Balcı, 2009: 189) içerik çözümlemesi tekniği benimsenmiştir. Araştırmayla, a) İDTK ve İDFK öğrencilerinin başarım ortalamalarının karşılaştırılması c) öğrenci hatalı kullanımlarının söz ediminin hangi noktasında yoğunlaştığı üzerine veriler elde edilmeye çalışılmıştır Konuşma Tamamlama Testi (KTT) Edimbilimin İDE araştırmalarında kullandığı başlıca veri toplama teknikleri Konuşma Tamamlama Testi (KTT; Discours Completion Test), Diyalog Oluşturma (Discourse Construction) ve Canlandırma (Role play) teknikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan başka, doğal konuşma kayıtları da edimbilimsel aradil araştırmalarında kullanılan teknikler arasında yer almaktadır. Bardowi-Harlig ve Hadford, Kasper ve Dahl 2

3 (1991) a dayanarak 34 edimbilimsel üretim araştırmasından 6 sının özgün konuşma, 54 ünün KTT, 40 ınınsa canlandırma tekniği kullanarak veri topladığını belirtmektedir (2005: 9). KTT, verilen bir durumda BDK ve İDK ların ne söyleyebileceklerini soran testtir. Kendi içerisinde iki türe ayrılmaktadır. Açık uçlu sorulardan oluşan birinci tür KTT de ikinci sıra söz edimi yer almamaktadır. Yalnızca elde edilmek istenen söz ediminin üretimini gerektiren bir durum verilmekte ve katılımcının bu durumda söyleyebileceğine inandığı söz edimini verilen noktalı bölüme yazması istenmektedir. Örneğin: Arkadaşınız eşine bir hediye almak istiyor ve size hediye konusunda akıl danışıyor. Ona bir hediye (yüzük, kitap, elbise, vb) öneriyorsunuz: Siz:. Biz, araştırmamızın amaçları çerçevesinde, açık uçlu sorulardan oluşan KTT yi, bir başka deyişle, hem durumu hem de giriş söz edimini veren yaklaşımı benimsedik Testlerin Doldurtulması Araştırma, ikinci veya üçüncü dil olarak Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler (İDTK) ile ikinci veya üçüncü dil olarak Fransızca öğrenen Türk öğrencilere (İDFK) farklı tarihlerde uygulanmıştır. Yabancı öğrenci anketi 21 Ocak 2010, 18 Şubat 2010 ve 29 Mart 2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Ankara (Kızılay), İstanbul ve İzmir Şubelerinde uygulanmıştır. Ankara daki uygulamada, araştırmacı tarafından doğrudan sınıflara gidilerek ve anket boyunca sınıfta bulunularak, İstanbul daki ve İzmir deki uygulamalarda ise sınıf okutmanı gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Fransızca öğrencilerine aynı anket 16 Ocak 2010 tarihinde Türkçe olarak aynı merkezde uygulanmış, yanıtlar, söz edimlerinin üretim boyutu göz önünde bulundurulduğundan, Fransızca olarak istenmiştir. Uygulama ders sonrasında, bölüm başkanlığı odasında ikinci bir okutman gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sırasında önce öğrencilere sözlü olarak araştırma hakkında bilgi verilmiş, ardından Bilgilendirme Formu (Ek A) ile Araştırma İçin İzin Formu (Ek B) doldurtulmuştur. Formların doldurtulmasının ardından, KBF (Kişisel Bilgi Formu) doldurtulduktan sonra KTT ler dağıtılmıştır. KTT lerin doldurulması sırasında öğrencilerin anlamadıkları sözcükler veya bölümler örnekler vermek suretiyle açıklanmıştır. Formların ve KTT lerin toplanması 30 dakika ile 40 dakika arasında süre almıştır. Ancak, süre sınırlaması konmamıştır. Bu süre içerisinde yetiştiremeyen öğrencilere (2 öğrenci) sınıfın boşaltılması gerektiği için eksikleri tamamlayarak araştırmacıya anketi getirmeleri söylenmiştir. Erken çıkması gereken 1 öğrenci ise doldurabildiği kadarıyla formu doldurarak araştırmacıya teslim etmiştir. Araştırma 42 İD Türkçe, 9 İD Fransızca öğrenci ile 11 BDK üzerinde uygulanmıştır. Öğrencilere doldurtulan anketin kişisel bilgi formu değiştirilmek suretiyle aynı anket 11 BDTK ye farklı tarihlerde doldurtulmuştur. Çalışmanın amacı, ülküsel yanıtın araştırmacı sezgisiyle değil, BDTK verileriyle oluşturulmasıdır Verilerin Değerlendirilmesi ve Ölçekler Öğrencilerin duruma karşılık verdikleri yanıtlar, yazım yanlışları göz önünde bulundurulmaksızın ele alınmıştır. Yanıtlar duruma göre farklılık gösterdiğinden, her bir durum için BDTK verilerden elde edilen ülküsel yanıtta olması beklenen söz edimi takımı öğeleri (seslenme, özür bildirimi, vb) ulam (kategori) olarak belirlenmiş ve aşağıdaki gibi ölçeklendirilmiştir: Dikkat çekme Seslenme İsteğe hazırlama İzin isteği İncelik düzeyi İncelik bildirimi Erişilememiş Aktarım Toplam / 18 BDTK verilerinden elde edilen bu ulamlar 0, 1, 2 biçiminde değer verilerek oluşturulan ölçekler aracılığıyla nicel verilere dönüştürülmüştür. 0 öğenin kullanılmadığını veya bütünüyle hatalı kullanıldığını, 1 hatalı kullanıldığını, 2 ise doğru kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca, her bir durum için BDTK ülküsel yanıtından hareketle ölçek en yüksek değeri belirlenmiştir. Bu değer, her bir durum farklı sözceler gerektirdiğinden, durumdan duruma farklılık gösterebilmektedir. Ölçekte, dilsel öğelere ek olarak, aktarım olgusu da değerlendirilmiştir. Açık bir aktarım varsa 0, aktarımı çağrıştıran bir kullanım söz konusu ise 1, aktarım söz konusu değilse 2 puan verilmiştir. Tüm durumlar için, son değerlendirme birimi Erişilememiş ulamına ayrılmıştır. Durum hiç yanıtlanmamışsa 0 (Erişilememiş), durumun gerektirdiğinden farklı bir söz edimi yazılmışsa 1 (Kısmen erişilmiş), hatalara rağmen durumun gerektirdiği söz edimi yazılmışsa 2 (Erişilmiş) olarak puanlandırılmıştır. Öğrenci yanıtları, oluşturulan ölçekler aracılığıyla nicel veri tablolarına aktarılarak iki açıdan değerlendirilmiştir. Veri girilmiş tablolarda, a) her bir öğrencinin tarafımızca belirlenen en yüksek ölçek değerine göre aldığı başarım notu hesaplanmış; b) tüm öğrencilerin (İDTK, İDFK) ve BDK ların her bir durum 3

4 için verdikleri yanıtlarda yer alan söz edimi öğelerini (seslenme, dikkat çekme, vb) kullanmama (0), hatalı kullanma (1) ve hatasız kullanma (2) düzeylerini belirlemek amacıyla yüzde () olarak hesaplanmıştır Araştırma Alanı, Evreni, Örneklem ve Sınırlılıklar Araştırma Alanının Genel Özellikleri Araştırma, Ankara Üniversitesi ne bağlı Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER de uygulanmıştır. Merkezde dil öğretimi 5-16 şar kişilik, TV ve DVD donanımlı, U oturma düzenli sınıflarda yürütülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, uzman anadili konuşuru Türk öğretmenler görev yapmaktadır. Sınıf içi iletişimde, çok büyük oranda hedef dil olan Türkçe kullanılmaktadır. Basamaklı kur sisteminin benimsendiği kurumda, yabancı dil olarak Türkçe kursları 4 temel, 4 orta, 4 de yüksek olmak üzere, toplam 12 kur sürmektedir. Fransızca öğretimi yukarıda belirtilen koşullarda gerçekleştirilmekte olup, üç temel farklılık söz konusudur. İlki, Türkçede 12 olan kur sayısının Fransızca öğretiminde, 4 temel, 6 orta ve 4 yüksek olmak üzere toplam 14 olması, ikincisi ise dersleri yürüten öğretmenlerin, Türkçe öğretmenlerinden farklı olarak, anadili konuşuru olmamalarıdır. Ancak, sınıf içi iletişim Fransızca kurslarında da, hedef dil olan Fransızcada yürütülmektedir. Buna ek olarak, her iki dilin öğretimi için ayrılan süre farklıdır. Türkçe öğretimi toplam 960 saatte gerçekleştirilirken, Fransızca öğretimi, 560 saatte gerçekleştirilmektedir. Fransızca öğretiminde Taxi! 1, 2, 3 ve Le Nouvel Espaces 3 kitapları kullanılırken, Türkçe öğretiminde Yeni Hitit 1, 2, 3 kitapları kullanılmaktadır. Fransızca kurslarında Taxi! 3 kitabı 20. derse kadar kullanılmakta, yüksek kurlarda Le Nouvel Espaces 3 kitabına geçilmektedir Evren Araştırmanın evrenini; 1. Ankara Üniversitesi TÖMER de Türkçe öğrenen Yüksek kurlardaki öğrenciler; 2. Ankara Üniversitesi TÖMER de Fransızca öğrenen Yüksek kurlardaki Türk öğrenciler oluşturmaktadır Örneklem Araştırmada, birinci dil olarak Türkçe konuşurları (BDTK, 11), ikinci dil olarak Türkçe konuşurları (İDTK 42, (4 ü Yüksek 1, 5 i Yüksek 4), 42 İDTK (10 Arap (Arap (2), Mısırlı (1), Filistinli (3), Faslı (1), Cezayirli (1), Sudanlı (1) Iraklı (1)), 7 Rus, 4 Amerikalı, 2 Endonezyalı, 2 Yunan, 2 Koreli, 2 Tayvanlı, 2 İranlı Azeri, 2 Macar ve 1 ed Japon, Alman, Fildişi Sahili, Dağıstanlı, Slovak, Ukraynalı, Polonyalı, Meksikalı ve Kanadalı)) ve ikinci dil olarak Fransızca konuşurları (İDFK, 9) olmak üzere üç örneklem grubundan veriler toplanmıştır. BDTK örneklem grubu rastgele örnekleme ve gönüllü katılım tekniğiyle belirlenmiştir. İDTK ve İDFK öğrencileri Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi nde Türkçe ve Fransızca öğrenmekte olan Yüksek 1, 2, 3 ve 4 düzeylerindeki yabancı ve Türk yetişkin öğrenciler arasından rastgele örnekleme ve gönüllü katılım yoluyla belirlenmiştir. Test değerlendirmesinde İDTK öğrencilerinden birinci dilleri Türkçe (Azeri, Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız) olanlar değerlendirme dışı tutulmuştur. Yalnızca 2 öğrenci İran Azerisi olmaları ve kullandıkları Türkçenin herhangi bir yabancınınkinden farklı olmadığı yönünde izlenim edinilmesi nedeniyle değerlendirme dışı tutulmamıştır Sınırlılıklar Araştırma, 1. Birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimi ile bunların öğrencilerce üretimi; 2. Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER de Türkçe ve Fransızca öğrenimi görmekte olan yüksek düzeydeki öğrenciler ile sınırlıdır Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği Araştırma, bir ölçme aracının içerik muhtevasının ve beklenen davranışları ne derecede ölçtüğünün tayin edilmesi ne (Balcı, 2009: 112) dayanan içerik-kapsam geçerliliği yaklaşımının yanı sıra, yukarıda Balcı (2009) ya dayanarak tanımını verdiğimiz yargıçlar-uzmanlar arası uyuşma derecesine dayanan yüz-görünüş geçerliği yaklaşımıyla belirlenmiştir. 4

5 Balcı (2009: 112) ya göre, bütün başarı testlerinde kapsam geçerliliğine bakmak gerekir. Bu çerçevede, verilen 5 durum, tez kapsamında yer alan ve İD öğretim kitaplarının öğrencilerine kazandırmayı amaçladıkları, birinden bir şey (yapmasını) isteme söz ediminin İDTK ve İDFK öğrencilerince başarılı bir biçimde kullanılıp kullanılamadığının görülmesi açısından yeterli gözükmektedir. Ayrıca, verilen 5 durumun tamamında hatalı veya bütünüyle yanlış yanıtların yanı sıra doğru yanıtların da yer alıyor olması, test maddelerinin programda hedef alınan davranışları kazanan bireyler tarafından doğru, buna karşılık diğer bireyler tarafından doğru cevaplandırılmaması madde geçerliliği olarak bilinir (Balcı, 2009: 113) bilgisiyle uyuşmaktadır. Buna ek olarak, araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini güvence altına almak üzere, doktora tezi kapsamında incelediğimiz 22 durum için hazırlamış olduğumuz durumlar, her durum için BDTK yanıtlarından elde ettiğimiz ülküsel yanıtlar ile bu yanıtlara dayanarak oluşturduğumuz ölçekler ölçme değerlendirme, İD Türkçe ve İD öğretimi alanlarında üç uzmana gönderilmek suretiyle değerlendirmeleri istenmiştir. Bu amaçla oluşturduğumuz ölçekte, her bir durum için uygun değil (1), kısmen uygun (2) ve bütünüyle uygun (3) seçeneklerine yer verilmiştir. Ölçme değerlendirme uzmanı 7 durumun ve ölçeğin uygun olmadığını ( 17), buna karşılık, 15 durumdan 2 sinin kısmen ( 33), 13 ünün bütünüyle ( 50) uygun olduğunu belirtirken, İD uzmanı ve İD Türkçe uzmanı arasında, durum ve ölçeklerin uygun olmadığına ilişkin değerlendirmeye rastlanmamıştır. İD uzmanı, 22 durum ve ölçekten 4 ünün kısmen ( 23), 18 inin bütünüyle ( 77), İD Türkçe uzmanı ise 7 sinin kısmen ( 32), 15 inin bütünüyle ( 68) uygun olduğunu belirtmişlerdir. En az iki uzman tarafından uygun değil biçiminde değerlendirilen maddeye rastlanmamıştır. Kısmen uygun ve bütünüyle uygun değerlendirmeleri göz önünde bulundurulduğunda, uzmanlar arası uyuşma derecesinin en düşük 93, en yüksek 100 oranında gerçekleşmiştir. 2. Kavramsal Çerçeve : Edimbilim, Söz Edimleri ve İletişim Yetisi Araştırmanın kavramsal çerçevesi yabancı dil öğretiminin genel ilkeleri ile edimbilimin kavramsal çerçevesi doğrultusunda belirginleştirilmektedir. Araştırma boyunca sıklıkla kullanılmakta olan kavram ve terimler aşağıda sunulmuştur. Türkçede edimbilim, kullanımbilim, kullanımbilgisi, kılgıbilim, dil edimbilimi, edimbilimsel dilbilim (fr. pragmatique, alm. Pragmalinguistik, ing. Pragmalinguistics) gibi adlarla anılan dilbilim alanı, Koike (1989: 279) ye göre, konuşucunun söz edimlerini anlama ve oluşturma yöntemini belirleyen uygunluk ve incelik kurallarına ilişkin bilgisi ve bunları kullanımıdır. Bialystok (1993: 21) a göre ise edimbilimsel beceri, bir yandan farklı amaçlarla dil kullanımını, öte yandan dinleyicinin hedeflediği gerçek anlamları anlamayı, diğer yandan da konuşmayı oluşturmak üzere sözcelerin sıkı ilişki içerisinde oldukları kuralları yönetmeyi içermektedir. İlk olarak Austin (1970) tarafından ortaya atılan, ardından öğrencisi Searle (2000) tarafından geliştirilen söz edimi kavramı ayrıca dil edimi ve söylem edimi olarak da adlandırılmaktadır (Maingueneau, 1996). Edim eyleme, söz ise dile gönderme yapmakta olup genel bir tanımla söz edimi, gerçekleştirilmesi için dile gereksinim duyulan edimleri gerçekleştirmeye yarayan (Robert, 2008 : 6) ve amacı konuşucuların birbirleri karşısındaki durumlarını değiştirmek olan en küçük birimdir (Maingueneau, 1996). Gerçekleştirilmesi için dile gereksinim duyulan eylem ya da edim kavramı, teşekkür etme, davet etme, öneride bulunma, kabul etme, reddetme, vb dil aracılığıyla gerçekleştirilebilen eylemlere karşılık gelmektedir. Bulaşıkları yıkamak eylemini gerçekleştirmek için Bulaşıkları yıkıyorum. deme gereksinimi duymayız, çünkü bu bir söz edimi değildir. Buna karşılık, Bulaşıkları yıka. dediğimizde birinden bir şey yapmasını isteme söz edimini gerçekleştirmiş oluruz. İletişim yetisi konusunda alanyazında sıkça sözü edilen üç model bulunmaktadır. Bunlardan en çok kabul göreni Canale ve Swain (1980) tarafından önerilmiş olandır. Canale ve Swain, iletişim yetisinin dilbilgisel (biçimsel olarak mümkün olan), ruhdilbilimsel (insan bilgi işleme süreçleri anlamında yapılabilir olan), toplumsalkültürel (belli bir sözcenin toplumsal anlamı veya değeri) ve olasılıksal (gerçekleşen şey) yeti dizgelerinin bir etkileşimi (1980 : 16) olduğunu belirtmektedirler. Yazarlar iletişim yetisine ilişkin genel değerlendirmelerinin ardından üç bileşenli bir model önermektedirler (1980 : 28). Buna göre, iletişim yetisi üç ana yetiden oluşmaktadır: dilbilgisel yeti, toplumdilbilimsel yeti ve stratejik yeti. 3. Birinden Bir Şey (Yapmasını) İsteme Daha geniş bir alanı kapsayan genel istek (arzu, dilek, hayal, vb) kavramından farklı olarak, burada sözü edilen istek eylemi alanyazında rica kavramıyla ele alınmaktadır (bkz. Demir, 2008: 147). İstek söz edimi basit bir yaklaşımla x gibi bir konuşucunun y gibi bir dinleyiciden z gibi bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamaya yönelik bir edimdir. Bu yönüyle, araştırmamızda birinden bir şey (yapmasını) isteme olarak adlandırılmaktadır. 5

6 Austin, beşli söz edimi sınıflamasında, buyurmak eylemine erk-belirticiler sınıfında yer vermektedir (2009: 166). Searle ise, edimsöz amaçlarına dayalı olarak önerdiği 5 li edimsöz edimi sınıflamasında emir, komut ve ricalara yönlendirici söz edimleri başlığı altında yer vermektedir (2006: 169). Konuşan ile dinleyen ilişkisinde söz konusu olan dildışı eylem konuşucunun değil, dinleyenin eylemidir. Ancak, yararlanma ilişkisi bakımından, eylemden yarar gören konuşucudur. Çünkü istek söz edimi, bir konuşucunun (istek sahibi) bir dinleyiciden (istekte bulunulan) konuşucunun kendi yararına olan bir edimi gerçekleştirmesine yönelik isteğini aktardığı edimsözel bir edimdir (Trosborg, 1995: 187). Konuşan, dilsel eylemin gerkçekleştiricisi olarak dinleyenin önerme içeriği Ö doğrultusunda (dünyada) bir değişiklik yaratmasını (Aysever, Searle 2000 içinde: 50) sağlamaya çalışmaktadır. Uyma yönü daima dünyadan söze doğru (Searle, 2006: 169) olup, dünya söze uydurulur (Aysever, Searle, 2000 içinde: 50). Bir başka deyişle, söz edimi gerçekleştirilmeden önce kapalı durumda olan pencere, konuşanın Pencereyi açar mısın? söz edimini dile getirmesi ve dinleyenin edimsöz gücünü anlaması üzerine kapalı konumdan açık konuma getirilmekte; bu biçimde dünyada dinleyen tarafından edimsöz amacı doğrultusunda bir değişiklik yapılmaktadır. Edimin gerçekleşmesi için gerekli olan psikolojik içtenlik şartı da daima arzudur (Searle, 2006: 170), bir başka deyişle istektir. Buna ek olarak, dinleyenin kendisine yöneltilen isteği yerine getirebilecek durumda olması ve konuşanın dinleyenden güç ilişkileri bağlamında bu tür bir istekte bulunabilecek konumda olması gerekmektedir. Bu açıdan istek söz edimi dayatmacı bir edim (Trosborg, 1995: 187, 188) olup dinleyeni, yani istekte bulunulanı belli bir yükümlülük altına sokmaktadır. Bu özelliği nedeniyle, istek söz edimleri yüz tehdit edici birer edimdir. Çünkü, konuşucu dinleyenin davranışı üzerinde denetim sağlamaya çalışırken, kendi yüzünü bozma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Seçeceği söz ediminin doğrudanlık düzeyi, yaptırım derecesi gibi nedenlerle, örneğin, kaba olarak değerlendirilebilir. Genelde yönelticilerin, özelde ise istek, komut veya rica söz edimlerinin temel özelliklerinden biri doğru veya yanlış olarak değil, söz edimleri kuramı açısından yerinde veya yersiz olarak değerlendirilebilir olmalarıdır. Genel olarak söz edimleri, özelde ise istek söz edimleri gerçekleştirilme yaklaşımları bakımından iki temel biçime sahiptir: doğrudan ve dolaylı. Demir (2008: 147) aynı ayrımı Blum-Kulka ve Olshtain 1984, Tolon 1997 ile Mızıkacı 2001 e dayanarak edimbilim çalışmalarında doğrudan ricalar, standartlaşmış dolaylı ricalar ve standartlaşmamış ricalar olmak üzere üç tür istek (rica) tanımlamasından söz ederek yapmaktadır. Doğrudanlık ve dolaylılık, istek bildiren sözcelerin kimi özelliklerine göre belirlenmektedir. Demir, bu özellikleri, rica işaretleyiciler başlığı altında a) morfoloji-leksikoloji (biçimbilim-sözcükbilim) 2 bağıntılı rica işaretleyicileri (kiplik sözler (rica ediyorum, lütfen, vb) ve gönüllülük kipi (emir kipi); yeterlilik fiili + geniş zaman + soru edatı); b) sözlüksel rica işaretleyicileri (kiplik yüklemler (rica etmek, vb); kiplik sözler (zahmet olmazsa, vb)); c) sözdizimi-leksikoloji (sözdizimi-sözcükbilim) 3 bağıntılı rica işaretleyicileri (bilgi yapısı farklı olan isim cümleleri: Sizden ricam...; kiplik sözler + eksiltili cümleler (Bir kilo elma lütfen) biçiminde sıralamaktadır (2008: ). Doğrudan isteklerde, sözcelenen söz ediminin önerme içeriği (tümce anlamı) ile konuşanın niyeti arasında koşutluk bulunmaktadır. Örneğin, emir kipinde sözcelenmiş; (36) Pencereyi aç! sözcesinin dinleyici tarafından başka türlü yorumlanması veya anlaşılması emir kipinde sözcelenmiş olması nedeniyle pek olanaklı değildir. Bir başka deyişle, konuşanın dinleyenden pencereyi açmasına yönelik niyeti ve isteği açıktır (Achiba, 2003: 7). Nitekim, Austin de belirtik edimsellere ilişkin ölçüt arayışında (2009: ), ilk ölçüt olarak kip ulamını önermiştir. Bununla birlikte, emir tümcesi biçiminde oluşturulmuş her sözcenin bir istek olamayacağı da bilinmektedir. Nitekim, Doğan (1996: 249) a göre, genelde kiplik, özelde buyrum tümceleri, yalnızca yapıya bakarak açıklanamayacak anlam farklılaşmalarına neden olabilmekte ve bu çeşitliliğin anlaşılabilmesi için söylem ve bağlam kavramlarına başvurulmaktadır. Gerçekten de, dilbilgisel olarak emir tümcesi görünümündeki bir tümce akıl veya öğüt verme, yol gösterme, izin verme, tehdit etme, iyi dilekte bulunma, öneride bulunma, vb çok sayıda iletişimsel değer yüklenebilmektedir. Doğrudanlık kavramında, yukarıda andığımız kipsel belirleyiciden başka ikinci bir belirleyici özellikse sözlüksel ölçüttür. Sözlüksel ölçüt, edimsözel bir değer taşıyan eylemlere karşılık gelmektedir. Bu tür eylemlerin özelliği, eylemi gerçekleştirirken aynı zamanda onu adlandırma özelliğine de sahip olmalarıdır (Kerbrat- Orecchioni, 2005: 36). Örneğin, istemek, rica etmek, emretmek, talep etmek, talebinde bulunmak, vb eylemler içeren sözcelerin birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimini gerçekleştirme olasılıkları yüksektir: Bonjour, madame. Je voudrais commander le livre Nouveaux Contes de Noёl. (Merhaba, hanımefendi. Yeni Noel Masalları adlı kitabı sipariş etmek istiyorum.) (Alter Ego 1) Bununla birlikte, istemek eylemini içermesi bir sözcenin birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimini gerçekleştirmesi açısından her zaman yeterli olamayabilmektedir. Örneğin, aşağıdaki iki örnekten hangisinin manavda elma almak için kullanılacağına ilişkin bir soru karşısında yanıt, b de vouloir (istemek) 2 Bizim eklememiz. 3 Bizim eklememiz. 6

7 eylemi olmasına karşın a dır, çünkü b deki sözce şimdilik yalnızca bir istek bildirimidir, bir başka deyişle yalnızca konuşanın bu yöndeki isteğini (arzusunu, dileğini, vb) dile getirmektedir: a) Donnez-moi des pommes. (Bana elma verin.) (Alter Ego 1) b) Je voudrais des pommes. (Elma istiyorum (isteyecektim).) (Alter Ego 1) b deki sözcenin birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimini kesin olarak gerçekleştirebilmesi için; a) sözceye kimi ek dilsel öğeler (Austin e göre belirteçler) (lütfen, mümkün mü, vb) eklenmelidir; Je voudrais des pommes, s il vous plaît 4! (Elma istiyorum, lütfen!) b) sözce, edimin gerçekleştirildiği bir dildışı bağlamda söylenmiş olmalıdır; İyi günler. Konya ya iki bilet istiyorum. (Yeni Hitit 1) c) uygun kip ve kişide (örneğin, birinci tekil kişi, şimdiki zaman etken çatıda) söylenmiş olmalıdır, çünkü; Tıraş olmak istiyorum.(yeni Hitit 1) yerine, Tıraş olmak istedim. dendiğinde sözce uygun bir bağlamda söylenmiş olsa bile edimsel, dolayısıyla da doğrudan bir istek olmaktan çıkmaktadır. d) sözcede istekte bulunan ile istekte bulunulan açıkça görülüyor olmalıdır; Bu akşam eve erken gelmenizi istiyorum. (Yeni Hitit 1) sözcesinde ben kişisinin siz kişisinden bir şey yapmasını istediği açıktır. Sözlüksel doğrudan söz edimlerinin bir başka özelliği ise, tüm söz edimleri için bu tür açık dilsel adlandırma ve gerçekleştirme eylemlerinin bulunmaması ve bunların var olsa bile diğerlerine kıyasla, göreli olarak az kullanılmasıdır (Kerbrat-Orecchioni, 2006: 36). Bu ölçütlerden başka, Austin (2009: ) ses tonu, ritim ve vurgu, sözceye eşlik eden el, kol, yüz hareketleri ve bağlantı sözcükleri gibi ölçütler de sıralamaktadır. Biz, gözlemlenebilir olmaları nedeniyle, doğrudan istek seçimimizde yukarıda saydığımız dört ölçütü kullandık. Bu nedenle, tablolarda doğrudan istek söz edimlerini kipsel ve sözlüksel doğrudan olmak üzere iki başlık altında sınıflandırdık. Bunlardan başka, istek söz edimleri toplumsal önkabuller çerçevesinde kaba, buyurucu (otoriter), ince, vb olarak değerlendirilebilmektedir: Kaba / Otoriter Donne-moi tout de suite les dates du stage! (Bana hemen staj tarihlerini ver.) (Taxi! 2) İnce Tu pourrais téléphoner à l office de tourisme? (Turizm ofisine telefon edebilir misin (miydin)?) (Taxi! 2) Doğrudan istek biçimlerinden farklı olarak, dolaylı istek biçimlerinde konuşucunun niyeti örtük olarak dile getirilmektedir. Diğer bir deyişle, biçim ile işlevin örtüştüğü doğrudan söz edimleri nden (Grundy, 2000: 59) farklı olarak, dolaylı söz edimlerinde, biçimsel olarak, örneğin gelecekte gerçekleşecek eylemleri belirten bir sözce birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimi olabilmektedir: Sonra tekrar buraya geleceksiniz. (Yeni Hitit 1) ya da yeterlik kipi soru biçiminde dile getirilmiş bir sözce, biçimsel özelliklerine (yeterlik eylemi, soru) rağmen birinden bir şey (yapmasını) isteme amacıyla kullanılmaktadır: Est-ce que vous pourriez envoyer vos dons à l adresse suivante? (Bağışlarınızı aşağıdaki adrese gönderebilir misiniz?...) (Taxi! 2) Bunlardan başka, Grice (1989) in sezdirim, Austin (2009) in etkisöz kavramlarıyla açıklamaya çalıştıkları, belli bir uzlaşıma dayanmayan, ancak dinleyenin çıkarımına veya yorumlamasına bağlı olarak, istek söz edimi değeri yüklenen söz edimleri bulunmaktadır: Tu fais quelque chose cet après-midi? J ai besoin d aide. (Bu öğleden sonra bir şey yapıyor musun? Yardıma ihtiyacım var.) (Taxi! 2) örneğinde, açıkça dile getirilmiş bir istek olmamasına karşın, gerek sözceleme koşulları gerekse de dinleyicinin çıkarımı, konuşanın dinleyiciden bir şey (burada yardım) istediğini ortaya koymaktadır. Bu tür söz edimleri uzlaşımsal olmayan dolaylı istek biçimleri olarak sınıflandırılmışlardır. 4. İDTK ve İDFK Öğrencilerin Söz Edimi Kullanım Özellikleri Bu bölümde, İDTK ve İDFK öğrencilerin, araştırma kapsamında incelediğimiz birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimini gerçekleştirme düzeylerini belirlemek üzere gerçekleştirtiğimiz KTT sonuçları yer almaktadır. 4 s il vous plaît (lütfen) tarafımızdan eklenmiştir. 7

8 Birinden bir şey (yapmasını) isteme söz edimlerinin elde edilmesi amacıyla 5 durum verilmiştir. Durumlardan 1 i dildışı nesne (kalem), 1 i dildışı hizmet (telefon bağlama), 1 i erteleme isteği (randevu), 1 i ise hasar giderme isteği (fotoğraf makinesi) gerçekleştirmek üzere kullanılan söz edimlerinin elde edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Seçimimizi yönlendiren ana etken, Yeni Hitit ve Taxi dizilerinde bu söz edimlerinin açık değil, örtük öğretim yaklaşımıyla ele alınıyor olmasıdır. Durumlardan 1 inde konuşan kişi (öğrenci) üst konumda, 4 ünde ise eşit konumda yer almaktadır. 5 durumdan 2 si telefonla, 1 i epostayla iletişimi hedeflerken, 2 si yüz yüze iletişime yöneliktir: 4.1. Erişilme Oranları Durumlar İletişimsel niyet Konuşucular Oluk arası ilişki düzeyi 1. Durum Dildışı nesne isteği K = D Yüzyüze 2. Durum Dildışı hizmet isteği K > D Telefon 3. Durum Dilsel hizmet isteği K = D Yüzyüze 4. Durum Dildışı hizmet isteği K = D Telefon 5. Durum Dildışı hizmet isteği K = D Eposta Birinden bir şey (yapmasını) isteme söz ediminin elde edilmesi amacıyla verilen 5 durumun erişilme oranları İDTK larda 1. durumda 100; 2. durumda 86; 3. durumda 83; 4. durumda 93 ve 5. durumda 95 olup, bu oranlar anket sonucunda araştırılan konu üzerine yargı geliştirmek için kabul edilen 80 anket geri dönüş oranının (Bkz. Balcı, 2009: 163) üzerindedir. En yüksek boş bırakılan durumlar 12 oranıyla 2., 10 oranıyla da 3. durum olup bu sonucun, durumların öğrencilerin sıkça karşılaşmadıkları veya deneyimlemedikleri durumlar olmasıyla ilgili olabileceği düşünülmektedir. İDFK larda (İkinci Dil Olarak Fransızca Konuşurları) erişilme oranları tüm durumlarda 100 olarak gerçekleşmiştir. Bunun, durumların Türkçe olarak sunulmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir Hatalı Kullanım Oranları İDTK lar istek bildirimlerini 1. durumda 81 (34), 2. durumda 37 (14), 3. durumda 35 (14), 4. durumda 40 (17), 5. durumda ise 38 (15) oranında hatasız kullanmışlardır. Başarılı kullanım oranının en yüksek olduğu durum 1. durum olup durumdaki hatalı kullanım oranı 17 ile sınırlı kalmış, 2 lik küçük bir oran isteği bütünüyle kabul edilemez sözceler üreterek gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu sonucun, dildışı nesne (kalem) isteğinin temel bir gereksinim olarak öğrencilerin sıklıkla karşılaşabildikleri, bir başka deyişle deneyimledikleri bir edim olmalarından ileri geldiği düşünülmektedir. Nitekim, diğer durumlardan (2., 3., 4. ve 5.) hatalı istek ifadelerinin en yüksek olduğu durumlar, sırasıyla telefon bağlama isteğinin söz konusu olduğu 2. durum ( 63), görüş sorma isteğinin söz konusu olduğu 3. durum ( 65), erteleme isteğinin söz konusu olduğu 4. durum ( 60), hasar giderme isteğinin söz konusu olduğu 5. durum ( 62) olup bunların öğrencilerin yaşamlarında deneyimlemedikleri ya da dersler boyunca karşılaşmadıkları durumlar olma olasılığı yüksektir: DURUM / İSTEK İFADESİ 1. DURUM Dildışı nesne (kalem) isteği 2. DURUM Dildışı hizmet (telefon bağlama) isteği 3. DURUM Dilsel hizmet (görüş) isteği 4. DURUM Dildışı hizmet (erteleme) isteği 5. DURUM Dildışı hizmet (hasar giderme) İDTK İDFK İDFK lar 1., 3. ve 5. durumlarda oranında hatasız istek bildirmişlerdir, 2. durumda ise hatasız kullanıma rastlanmamıştır. 4. durumda 22 oranında hatasız kullanmışlardır. Hatalı kullanım oranının en yüksek olduğu durum 2. durum olup İDTK larda olduğu gibi bu sonucun, durumun öğrencilerin sıklıkla deneyimleyemedikleri bir durum olmasıyla yakından ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Nitekim, 4. durumda da İDFK öğrencilerinin hatalı kullanım oranları ( ) yüksektir. 5. Bulgular, Tartışma ve Değerlendirme İDTK ve İDFK öğrencilerin hatalı kullanım oranları ile başarım ortalamalarına ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıda sunulmuştur: Sıra Konum Hatalı kullanım oranı İDTK İDFK Oluk Alan En yüksek değer İDTK başarım ortalaması İDFK başarım ortalaması Fark 8

9 1. Dildışı nesne isteği 1 K = D Dildışı hizmet isteği 1 K < D Dilsel görüş isteği 1 K = D Sorun giderme isteği 1 K = D Erteleme isteği 1 K = D Yy B Tel K Yy B Ep K Tel K Tablo incelendiğinde, hatalı kullanım oranlarının en yüksek olarak gerçekleştiği durumların kamusal alan örnekleri olduğu görülmektedir. Bireysel alanda söz edimi kullanımında hatalı kullanım oranı her iki örneklem topluluğunda da göreli olarak düşük gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, her iki örneklem topluluğunda, özellikle telefonla veya epostayla iletişimin söz konusu olduğu durumlarda, söz edimi üretiminde hatalı kullanım oranının yükseldiği gözlemlenmiştir. Söz konusu durumun, söz ediminin öğrencilerce deneyimlenmiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu düşünce, deneyimlenme sıklığı ve olasılığının görece düşük olduğu düşünülen diğer durumlarda hatalı kullanım oranlarının yüksek olmasıyla doğrulanmış gözükmektedir. İDTK ve İDFK örneklem topluluklarının belirlenen en yüksek değere göre başarım ortalamaları karşılaştırıldığında, 1., 3. ve 5. durumlarda aralarında anlamlı farklılıklar bulunmadığı gözlemlenmekle birlikte, 2. ve 4. durumlarda hatalı kullanım oranlarının İDFK lar lehine belirgin oranda yüksek olduğu görülmektedir. İDTK öğrencilerinin 3 durumda da daha başarılı gözükmesinin, öğrenilen dilin konuşulduğu bağlamda bulunulması ve BDTK öğretmenlerle dil öğreniyor olmaları ile ilişkili olabileceği düşünülmekle birlikte, diğer iki durumda İDFK larla İDTK ların yakın sonuçlar elde etmeleri bu düşünceyi kuşkulu hale getirmektedir. Öte yandan, İDFK ların görece daha az ders saati almalarına karşın, kimi durumlarda İDTK larla benzer sonuçlar elde etmiş olmalarının, öğretim sürecine etki eden diğer etkenlerle (kitap, yaklaşım, vb) ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan, her iki örneklem topluluğunda kullanılan kitapların söz edimlerini örtük bir yaklaşımla öğretmeyi benimsemiş olmaları (bkz. Polat, 2010), örtük yaklaşımın ileri düzeylerde bile öğrencilerin durumun gerektirdiği uygun sözceyi üretmeleri açısından yeterli olmayabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. Bundan başka, kimi durumlarda (4. durum) başarım ortalamalarının düşük düzeyden yüksek düzeye doğru aşamalı bir artış göstermemesi, bir başka deyişle yüksek 1 düzeyindeki öğrencilerin yüksek 3 düzeyindekilerden daha yüksek başarım ortalamalarına erişmeleri, düzey değişkeninin söz edimi kullanımında bütünüyle belirleyici olmadığı düşüncesini akla getirmektedir. Bu noktada belirleyici olanın öğrencilerin artalan bilgileri olduğu yönünde alanyazında da önemli bulgularla karşılaşılmaktadır. BDTK ve İDTK kullanımları karşılaştırıldığında, BDTK kullanımlarının söz ediminin belli bir biçiminde yoğunlaştığı, buna karşılık, İDTK kullanımlarının çeşitlilik gösterdiği gözlenmektedir. Örneğin, kalem isteğinin söz konusu olduğu birinci durumda BDTK ların 74 ü isteği Fazla kalemin var mı?, 13 ü Kaleminizi alabilir miyim?, 13 ü Bir kalem versene. gibi sınırlı sözceyle gerçekleştirirken, İDTK lar aynı durumda altı farklı istek gerçekleştirimine ( var mı?, alabilir miyim?, verir misiniz?, ödünç verir misin?, rica edebilir miyim?, kullanabilir miyim?) başvurmuşlardır. Ayrıca, BDTK ların kullanım oranının 74 olduğu Fazla kalemin var mı? sözcesinin kullanım oranı İDTK larda 24 te kalmaktadır. Bu bulgu, ilk olarak belli bir durumda BDTK ların hangi sözceyi daha fazla tercih ettikleri, ardından, aynı durumda hangi olası sözcelerin kullanıldığı konusunda sezgisel verilerden çok BDTK lardan toplanmış doğal veriye olan gereksinimi ortaya koyması bakımından önemlidir. Hatalı kullanımlar değerlendirildiğinde, dilbilgisel hatalara ek olarak, sıkça karşılaşılan hatalardan biri gereksiz sözcük kullanımı olarak dikkat çekmektedir: Bundan dolayı bu makinayı değiştirmeni istiyorum. Ya da sorunun çözümünü istiyorum. Bunda dolayı sizden haber bekliyorum en kısa zamanda sorunun çözmesini istiyorum! (Yüksek 2, Ukraynalı) Buna ek olarak, incelik düzeyi hataları da her iki örneklem topluluğundaki öğrencilerde karşılaşılan hatalardan olup, Dewaele (2002 : 6) nin araştırmasıyla koşut bir biçimde, sen kişisine siz ya da tersi biçiminde seslenilmesinden ileri gelmektedir: Peux-tu me donner un stylo, svp? J ai oublie le mien. (Yüksek 1, Türk) (Bana bir kalem verebilir misin, (siz) lütfen?) İncelik düzeyine ilişkin hataların varlığı, edimbilimsel becerinin kimi yönlerinin evrensel nitelikte olduğu ve öğrencilerin zaten sahip oldukları bir bilgi olması nedeniyle üzerinde durulması gerekmeyen bir bilgi olduğu yönündeki tartışmayı geçersiz kılıyor olması bakımından önemlidir. İncelik düzeyine ilişkin hataların bir bölümü ise incelik bildirimi lütfenin kullanımına rağmen fazlasıyla yaptırımcı ya da isteğin incelik düzeyi açısından fazla doğrudan olarak değerlendirdiğimiz şu sözcelerde gözlemlenmektedir ; Bu sorunlarından dolayı sizden yeni bir fotograf makinesi istiyorum. Lütfen iade işlemini anlatın. (Yüksek 3, Amerikalı) Çözümesi sizden istiyorum. (Yüksek 2, Amerikalı) Tamam. Ama en çok üç gün sonra getir şunu lütfen. (Yüksek 2, Dağıstanlı) İncelik düzeyi hatalarından başka dikkat çeken hatalardan biri de seslenme hataları olup bunların başında İDTK larda efendi, kardeşim, arkadaşım, arkadaş, patron(um), müdürüm gelirken, İDFK larda mon prof (öğretmenim), mon cher (azizim), ma chère (?) veya ilk adın önünde genellikle 9

10 kullanılmayan Mme / Mlle gibi kimileri aktarımı veya aradil kullanımını çağrıştıran seslenme biçimleri gelmektedir: Kardeşim Gazeten alabilirmiyim? (Yüksek 1, Filistinli) Pardon, Mme Ayla, pourriez-vous phoner (Yüksek 4, Türk) Her iki örneklem topluluğunda dikkat çeken hatalı kullanımlardan biri, hatalı sözcük kullanımı olup, İDTK ların fazla sıfatı yerine yedek, ikinci ve bir daha kullandıkları durumda İDFK lar extra sıfatını kullanarak kalem isteğini gerçekleştirmeye çalışmışlardır; Yedek bir kalem varsa (Yüksek 1, Rus); bir daha kalem varsa (Yüksek 2, Slovak); ikinci kalemin var mı acaba? (Yüksek 2, Yunan);... sende yedek bir kalem var mı? (Yüksek 3, İngiliz); Excusez-moi, avez-vous un extra crayon? (Yüksek 4, Türk) Benzer bir hata türü, bilinen bir eylemden yola çıkılarak oluşturulmuş, HD de var olmayan aradil eylemlerinin kullanılmasına dayanmaktadır. İDFK larda résoudre (çözmek) yerine soludre, corriger (düzeltmek) yerine correcter bu hata türünün örneklerindendir; J ai acheté un appareille photo sur votre site internet, mais malheureusement j ai eu quelque problemes. La baterie est toujours faible, et c est impossible d envoyer les photos à l ordinateur. J espere que vous pourez soludre ces problemes. (İnternet sitenizden bir fotoğraf makinesi satın aldım, fakat bazı sorunlarım oldu. Batarya her zaman zayıf ve fotoğrafları bilgisayara göndermek imkansız. Umarım bu sorunları çözebilirsiniz.) (Yüksek 4, Türk) Il y a un problem avec l appareil photo que j ai acheté sur votre cite internet. Il a problem avec le battery. Il n est pas dure et en plus je ne peux pas transformer les photos au l ordinateur, il y a un error. Est-ce que vous faisent quelquechose pour correcter ce problem? (İnternet sitenizden satın aldığım fotoğraf makinesiyle bir sorunum var. Bataryasıyla bir problemi var. Sert değil ve ayrıca fotoğrafları bilgisayara dönüştüremiyorum, bir hata var. Bu sorunu çözmek için bir şey yapıyor musunuz?) (Yüksek 4, Türk) Hatalı sözcük veya eylem kullanımı, söz edimlerinin öğrencilerce sezgisel yollarla üretilemeyeceği, dolayısıyla örtük değil de, gereksinime dayalı açık ya da belirtik bir öğretim yaklaşımının öğrencilerin söz edimlerini doğru kullanmaları açısından önemli olduğu yönünde ipuçları sağlamaktadır. Araştırma sonuçları, İDTK öğrencilerin söz edimi kullanım düzeylerinin özellikle kamusal alan örneklerinde ileri düzeylerde bile sorunlu olduğunu, BDTK söz edimi gerçekleştirimleri ile İDTK gerçekleştirimleri arasında belirgin farklar bulunduğu, buna karşılık, öğrenme sürecindeki önemli farklılıklara karşın, İDTK ve İDFK ların söz edimi üretimlerinde belirgin farklılıklar bulunmadığını göstermektedir. KAYNAKÇA ACHIBA, Machiko (2003). Learning to request in a second language: a study of child interlanguage pragmatics. Multilingual Matters. AUSTIN, J. L. (1970). Quand dire, c est faire. Çeviren: Gilles Lane. Éditions du Seuil, Paris. BALCI, Ali (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler. Pegem Akademi, Ankara. BARDOVI-HARLIG, Kathleen (1996). Pragmatics and Language Teaching: Bringing Pragmatics and Pedagogy Thogether. BOUTON, Lawrance F., Pragmatics and Language Learning. Monograph Series, Volume 7, içinde, s BARDOVI-HARLIG, Kathleen ve MAHAN-TAYLOR, Rebecca (2003). Introduction to Teaching Pragmatics. English Teaching Forum, July. son BIALYSTOK, Ellen (1993). Symbolic Representation and Attentional Control in Pragmatic Competence. KASPER, Gabriele ve SHOSHANA Blum-Kulka (1993). Interlanguage Pragmatics. içinde s Oxford University Press. BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, KILIÇ ÇAKMAK, Ebru, AKGÜN, Özcan Erkan, KARADENİZ, Şirin ve DEMİREL, Funda (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları, Ankara. CANALE, Michaël ve SWAIN, Merril (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, Vol.1, No. 1. DEMİR, Sema Aslan (2008). Türkçede İsteme Kipliği. Grafiker Yayınları, Ankara. DEWAELE, Jean-Marc (2002). L acquisition de la compétence sociopragmatique en langue étrangère. Revue Française de Linguistique Appliquée, No. 72, pages Distribution électronique Cairn pour les éditions Publications Linguistiques. DOĞAN, Gürkan (1997). Buyurmayan Buyrum Tümceleri. VIII. Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri, , 7-9 Ağustos 1996, Ankara. DOĞANÇAY-AKTUNA, Seran ve KAMIŞLI, Sibel (2001). Linguistic of power and politeness in Turkish: Revelations from speech acts. BAYRAKTAROĞLU, Arın ve SIFIANOU, Maria (2001) Linguistic politeness across boundaries: the case of Greek and Turkish. içinde s Yayınlayan: John Benjamins Publishing Company. ERDEM, Bilgen (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İletişim Yeteneklerinin Geliştirilmesine Etkileşimsel Toplumbilimsel Bir Yaklaşım. YAYLI, Derya; BAYYURT, Yasemin (2009) Yabancılara Türkçe Öğretimi, Politika Yöntem ve Beceriler içinde, sayfa ESLAMI-RASEKH, Zohreh ve ABBAS, FATAHI, Azizollah (2004). The Effect of Explicit Metapragmatic Instruction on the Speech Act Awareness of Advanced EFL Students. TESL-EJ, Vol. 8, No. 2, A-2, 10

11 FLAMENT-BOISTRANCOURT, Danièle (2001). Pragmatique et approche communicative. La constribution du corpus LANCOM. Le Français dans le monde, Théories linguistiques et enseignement du français aux non francophones içinde, s GRICE, Paul (1989). Studies in the Way of Words. Harvard University Press. KARATEPE, Çiğdem (2001). Pragmalinguistic Awareness in EFL Teacher Training. Language Awareness, Vol. 10, No KASPER, Gabriele ve R. ROSE, Kenneth (1999). Pragmatics and SLA. Annual Review of Applied Linguistics, 19, Cambridge University Press. KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2005). Les actes de langage dans le discours. Armand Colin, Paris. KOÇ, Serkan ve DEĞER, Ayşen Cem. (2008). Türkçe de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri. Dilbilim Araştırmaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, s KOIKE, Dale April (1989). Pragmatic Competence and Adult L2 Acquisition: Speech Acts in Interlanguage. The Modern Language Journal, 73, MAINGUENEAU, Dominique (1996). Les termes clés de l analyse du discours. Éditions du Seuil. org/ej30/a2.html. POLAT, Yusuf (2002). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi ve Edim Sözler. Anadili Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER İzmir Şubesi Yayını, s ROBERT, Jean-Pierre (2008). Dictionnaire pratique du dictatique du FLE. Éditions OPHRYS. RUHİ, Şükriye ve DOĞAN, Gürkan (2001). Relevance theory and compliments as phatic communication: The case of Turkish. BAYRAKTAROĞLU, Arın ve SIFIANOU, Maria (2001) Linguistic politeness across boundaries: the case 468 of Greek and Turkish. içinde s Yayınlayan: John Benjamins Publishing Company. SEARLE, John R. (2000). Söz Edimleri. Çeviren: Levent Aysever. Ayraç Yayınevi, Ankara. SEARLE, John R. (2006). Zihin, Dil, Toplum. Çeviren: Alaattin Tural. Litera Yayıncılık, İstanbul. SEDHOUSE, Paul (2005). Conversation Analysis and Language Learning. Language Teaching, 38, , Cambridge University Press. TANCK, Sharyl (2002). Speech Act Sets of Refusal and Complaint: A Comparison of Native and Non-Native English Speakers Production. TESL 532 Second Language Acquisition, American Üniversity, Washington, DC. TROSBORG, Anna (1995). Requests, Complaints and Apologies. Yayımlayan Walter de Gruyter. Ziyaret tarihi: İNCELENEN KİTAPLARA İLİŞKİN KAYNAKÇA Yeni Hitit Dizisi UZUN, N. Engin (Editör), KURT, Cemil, AYGÜN, E. Nurşen, LEBLEBİCİ, Elif, ALTINKAYNAK COŞKUN, Özden (2009). Yeni Hitit 1, Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi TÖMER. Taxi! Dizisi CAPELLE, Guy, MENAND, Robert (2003). Taxi! 1. Méthode de français. Hachette Livre. CAPELLE, Guy, MENAND, Robert (2003). Taxi! 1. Méthode de français, Cahier d exercices. Hachette Livre. MENAND, Robert (2003). Taxi! 2. Méthode de français. Hachette Livre. Katkıda bulunan: BERTHET, Annie, KIZIRIAN, Véronique. MENAND, Robert (2003). Taxi! 2. Méthode de français, Cahier d exercices. Hachette Livre. Katkıda bulunan: BERTHET, KIZIRIAN, Véronique. Alter Ego dizisi BERTHET, Annie, HUGOT, Catherine, M. KIZIRIAN, Véronique, SAMPSONIS, Béatrix, WAENDENDRIES, Monique (2006). Alter Ego 1, Méthode de français A1. Hachette. BERTHET, Annie, HUGOT, Catherine, Véronique, SAMPSONIS, Béatrix, WAENDENDRIES, Monique (2006). Alter Ego 1, Méthode de français, A 1, Cahier d activités. Hachette. 11

TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Seda Gökmen - Nilay Çağlayan Dilber Özet Okuldaki anadili eğitiminin ve öğretiminin dil edinim sürecine destek vermesi beklenmektedir.

Detaylı

Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi

Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi Füsun Şavlı Université de Marmara, Turquie fsavli@marmara.edu.tr Ömrüm Erdaş Keşmer Université de Marmara, Turquie omrumerdas@hotmail.com

Detaylı

İçindekiler. Elif Arıca & Tuğba Çelik Özer Füsun (Bilir) Ataseven & Emine Bogenç Demirel. Sözlük Çevirisi Alanında Proje Tabanlı Bir Model

İçindekiler. Elif Arıca & Tuğba Çelik Özer Füsun (Bilir) Ataseven & Emine Bogenç Demirel. Sözlük Çevirisi Alanında Proje Tabanlı Bir Model İçindekiler Nuray Alagözlü Aslı Altan Aslı Altan & Neşe Arslan Dilek Altunay Elif Arıca & Tuğba Çelik Özer Füsun (Bilir) Ataseven & Emine Bogenç Demirel Pınar Bekar Doğan Bulut & Huriye Mannasoğlu Gülay

Detaylı

ÇEVİRİBİLİM EDİMBİLİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE NESLİHAN KANSU-YETKİNER

ÇEVİRİBİLİM EDİMBİLİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE NESLİHAN KANSU-YETKİNER ÇEVİRİBİLİM EDİMBİLİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE NESLİHAN KANSU-YETKİNER İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları Yayın no. 52 İzmir Ekonomi Üniversitesi Sakarya Cad. No. 156 35330 Balçova İzmir Türkiye 2009, Neslihan

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV ODAKLILIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV ODAKLILIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV ODAKLILIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Bahar Akbal

Detaylı

GEREKSİNİM ÇÖZÜMLEMESİ KULLANILARAK UYGULANAN ÖZEL AMAÇLI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETİMİ (S.D.Ü. EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ)

GEREKSİNİM ÇÖZÜMLEMESİ KULLANILARAK UYGULANAN ÖZEL AMAÇLI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETİMİ (S.D.Ü. EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM PROGRAMI GEREKSİNİM ÇÖZÜMLEMESİ KULLANILARAK UYGULANAN ÖZEL AMAÇLI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETİMİ (S.D.Ü. EĞİRDİR MESLEK

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

Üniversite İngilizce Hazırlık Eğitiminde Özerk Öğrenme Becerileri

Üniversite İngilizce Hazırlık Eğitiminde Özerk Öğrenme Becerileri T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI Üniversite İngilizce Hazırlık Eğitiminde Özerk Öğrenme Becerileri Yüksek Lisans Tezi İsmail DEMİRTAŞ Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZMA HATALARI * ÖZET

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZMA HATALARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 863-877, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZMA

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİMİNDE BİR İZLENCE TASARIMI * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİMİNDE BİR İZLENCE TASARIMI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 451-465, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİMİNDE BİR İZLENCE TASARIMI * Aytaç ÇELTEK

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bülent İnal Çankaya Üniversitesi Ankara inal@cankaya.edu.tr Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Ankara erdem@cankaya.edu.tr

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1023-1042, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI:

Detaylı

Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi

Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi Diyalog 2014/2: 46-60 Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi Nazik Göktaş, Mersin Öz D. Seleskovitch ve M. Lederer in birlikte geliştirmiş oldukları Yorumlayıcı Çeviri

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Gündelik Dil Felsefesi ve Austin in Söz Edimleri Kuramı

Gündelik Dil Felsefesi ve Austin in Söz Edimleri Kuramı Beytulhikme An International Journal of Philosophy ISSN: 1303-8303 Volume 4 Issue 1 June 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Ordinary Language Philosophy and Austin s Theory of Speech Acts VEDAT

Detaylı

İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA) ÖĞRETİMİNDE AVRUPA DİL PORTFOLYOSUNA DAYALI UYGULAMALARIN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA) ÖĞRETİMİNDE AVRUPA DİL PORTFOLYOSUNA DAYALI UYGULAMALARIN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA) ÖĞRETİMİNDE AVRUPA DİL PORTFOLYOSUNA DAYALI UYGULAMALARIN

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Sayı 31 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi Başarısına Ve Kavram Yanılgılarına Etkisi İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA

Detaylı

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1181-1196, ANKARA-TURKEY ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2811-2823 Communicative Approach in Language Curriculums and A Case for Primary Education Arabic Course Curriculum (2011) Dil Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİNLEME/İZLEME ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ Aylin ÖZMEN SAĞLIK

Detaylı