PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN"

Transkript

1 YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park Güzelyurt Mh Sk. No: 27/A Yunusemre - MANÝSA

2 Çocuklar yaz aylarýnda birbirinden eðlenceli ve birbirinden öðretici aktivitelerle geçirmeye hazýrlanýyor. Dolu dolu bir programla hem öðreniyor, hem eðleniyor hem de merak duygularýný harekete geçiriyor.

3 TEMEL BRANÞ AKTÝVÝTELERÝ Temel Cimnastik: Cimnastik branþý tüm spor branþlarýn temelini oluþturur. En erken yaþta baþlanabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branþtýr. Artistik Cimnastik: Yarýþma sporcusu yetiþtirmek, yer, kulplu beygir, halka, atlama masasý, kýz paraleli, barfiks, denge aletlerinde yapýlan özel antrenman faaliyetleridir. Aerobik Cimnastik : Cimnastiðin ritmik ve artistik kollarýnýn etkileþiminden doðan cimnastik branþýdýr. Ritmik cimnastikteki esneklik ve estetik açýdan oluþan görsel þölen ile artistik cimnastikteki gücün ve kuvvetin, hýz ve çabukluðun düþündürme yeteneði ile tek bedende buluþturulmasýnýn yanýnda dansta yer alan ritim ve tiyatral ifadelerle de desteklenmesi sonucu oluþan faaliyettir Trampolin Cimnastik: Trampolin Cimnastik Artistik ve Akrobasi hareketlerinden oluþan karmaþýk, kombinasyonlarda farklý pozisyonlarda sergilenen çok yeni, görsel seyri çok yüksek ve teknik taktik bakýmýndan oldukça zor ve farklýlýk gösteren son derece hýzla geliþen bir cimnastik branþýdýr. Yüzme: En temel ve yaygýn spor branþý olan yüzme, çoçuklarýmýzýn fiziksel geliþimi sürecinde tüm kaslarýný çalýþtýrmasý nedeniyle, en yararlý sporlardan biridir. Yüzme sporu, týpký yürümek ve koþmak gibi, insan bedenine oldukça uygun ve doðal hareketlerle ilgili bir spor branþýdýr.. Ayný zamanda vücuda kazandýrdýðý güç ve direnç ile birlikte, bu sporla uðraþanlara da iyi bir hayat disiplini vermektedir.

4 YAN BRANÞ AKTÝVÝTELERÝ Mini Futbol: Çocuklar mini futbolda vücut hakimiyetini, ayak kontrollerini bunlarýnýn yaný sýra yaratýcýlýklarýný, bireysel yeteneklerini ortaya çýkartarak fiziksel geliþimlerini saðlarlar kazanma ve kaybetme rekabetini öðrenerek takým arkadaþlýðýný ve öz güvenlerini pekiþtirirler. Mini Basket: Çocuklar mini basketbolda el göz hakimiyetini, yaratýcýlýklarýný, bireysel yeteneklerini ortaya çýkartarak fiziksel geliþimlerini saðlarlar kazanma ve kaybetme rekabetini öðrenerek takým arkadaþlýðýný ve öz güvenlerini pekiþtirirler. Ritim Eðitimi ve Dans: Her çocuðun içinde hissettiði bir ritme fiziksel olarak cevap vermek için bir uyarýcý vardýr. Günlük yaþamda hareketlerin bir ritim içerisinde geliþtiðini fark eder. Dans etmekten zevk alýr ve algýladýðý ritmi, vücut dilini kullanarak hareketlerle ifade eder. Temel dans tekniklerini öðrenir. Duyduðu ritimleri algýlar. Sportif Eðitsel Oyunlar: Oyun çocuklarýn hareket ihtiyacýný karþýladýðý bir eðitim sürecidir. Çocuðun fiziksel, sosyal, psikolojik ve zeka geliþimi üzerinde olumlu etkiler gösterir. Çocuklarýmýza mahallelerde oynadýðýmýz oyunlarý hatýrlatarak tanýþtýrmak istiyoruz (Yakar top, Yedi kiremit, Birdirbir) Týrmanma Duvarý: Çocuklarýn yükseklik korkusunu, baský altýnda karar verebilme, yenme, problem çözme, planlama yapabilme, kendine güven duygusunu geliþtirebilme gibi becerilerini geliþtirmede etkilidir.

5 HOBÝ AKTÝVÝTELERÝ El Sanatlarý: Çocuklarýmýz kullanacaklarý malzemeleri tanýyýp kendi elleriyle yaptýklarý ürünleri GYM PARK ta sergileyerek keyifli vakit geçirirler. Mutfak Etkinliði: Çocuklarýn malzemeleri tanýmasý ve el becerilerinin geliþmesi açýsýndan önemli bir etkinliktir. Çocuklarýmýzýn mutfakta bolca eðlenmesi ve stres atmasý ayrýca kendiliðinden bir iþe baþlama ve bitirme çabasýnýn geliþimini öngörmektir. Çocuklarýmýzýn sorumluluk alma ve yerine getirme adýna þimdiden mutfak alýþkanlýðýnýn kazanýlmasý ve kendi bireysel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, mutfak kültürünün kazanýlmasýný öðretmektir. ( bir dönem içinde 2 defa düzenlenecektir.) Doðum Günü Etkinlikleri: Çocuklarýmýzýn özel günlerinde yeni yaþlarýný hafýzalardan silinmeyecek bir etkinlikle kutlayacaklarýna emin olabilirsiniz. Doðum günü partilerinizi istersiniz biz isterseniz siz organize edin.

6 TAM GÜN YAZ OKULU Derslerimiz sabah 09:30 baþlayýp öðleden sonra 17:00 de bitecektir. Öðle yemeði, ikindi kahvaltýsý YARIM GÜN YAZ OKULU TERCÝHÝNÝZE GÖRE Derslerimiz sabah 09:30 baþlayýp 13:00 de bitecektir. Öðle yemeði dahil Derslerimiz öðlen 13:00 de baþlayýp 17:00 da bitecektir. Ýkindi kahvaltýsý dahil ÖÐLE YEMEÐÝ ve ÝKÝNDÝ KAHVALTISI Anlaþmalý olduðumuz Catering firmasý tarafýndan tabldot olarak GYM PARK Cafe de servis edilecektir. Yemek listemiz haftalýk olarak internet sitemizde yayýnlanacaktýr YAÞ GURUPLARI 5 12 yaþ arasýndaki çocuklar YAZ OKULU programlarýmýza katýlabilir. Sýnýflarýmýz yaþ gruplarýna göre uzman eðitmenler tarafýndan belirlenmektedir. ULAÞIM: Çocuklarýmýzý evinizden alýp evinize ulaþtýracaktýr. Servis ücreti Yaz Okulu programýmýza dahil deðildir. (Tam gün ve Yarým gün için 150 TL) YAZ OKULU DÖNEMLERÝ (4 HAFTALIK PROGRAM) 1.Dönem: 15 Haziran 10 Temmuz 2. Dönem: 20 Temmuz 14 Aðustos 3. Dönem: 17 Aðustos 11 Eylül YAZ OKULU FÝYATLARI TAM GÜN: 800 YARIM GÜN: 500. Salonumuz, çalýþan velilerimize özel Sabah 08.00'da hizmete baþlayacaktýr. Ayrýca 08.30'da, öðrencilerimize kahvaltý verilecektir. ÖZEL BRANÞ DERSLERÝ Cimnastik ve Yüzme: 275 TL Cimnastik: 125 TL Yüzme: 175 TL Yaz okulu süresince gelmediði günlerin ve derslerin telafisi ve ücret iadesi yoktur. 1 Haziran 2015'e kadar yaz okulu fiyatlarýmýzda %10 erken kayýt indiriminden yararlanabilirsiniz GYM PARK üyeleri yaz okulu dönemi boyunca % 5 indirimden yararlanabilir. Kardeþler % 5 indirimden yararlanabilecektir. KAYIT: 1 adet vesikalýk fotoðraf, kimlik fotokopisi, saðlýk raporu, idrar tahlili. FAALÝYETLERDE BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER Yüzme; Mayo, havlu, terlik, bone. Su Matarasý, Spor ayakkabý, Spor kýyafetler, Yedek kýyafetler.

7 ÇAÐLAYAN SÝTESÝ CEREN CLUP SÝTESÝ Y ATLANTÝS SÝTESÝ I OLÝMPÝK YÜZME HAVUZU ATLANTÝS SÝTESÝ II SPOR LÝSESÝ TENÝS DAÐCILIK 23 NÝSAN ÝLKOKULU HEDEF KOLEJÝ ÞELALE PLAZA

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192

son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192 son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192 son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 193 Etkinlikler Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali; plastik sanatlar disiplinlerinin güncel sanat uygulama ve düzenlemeleriyle

Detaylı

ENKA YÜZME EL KİTABI ENKA YÜZME ŞUBESİ EL KİTABI

ENKA YÜZME EL KİTABI ENKA YÜZME ŞUBESİ EL KİTABI ENKA YÜZME EL KİTABI ENKA YÜZME ŞUBESİ EL KİTABI 1 Enka Spor Kulübü Yüzme takımına hoş geldiniz! Yüzme Şubemiz rekabetçi bir ortamda mükemmelliğe ulaşmak için sürekli kendini geliştirmektedir. Kurumumuz

Detaylı

gençliğe değer 2015 YAZ GENÇLİK KAMPI

gençliğe değer 2015 YAZ GENÇLİK KAMPI gençliğe değer 2015 YAZ GENÇLİK KAMPI Amacımız 1. Gençliğin enerjisi ve heyecanına dokunarak onlara iletmek istediğimiz değerlerin aktarımına zemin hazırlamak 2. Yıl boyunca On Yirmi Bilgi Evleri ve Gençlik

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜZME SPOR KULÜBÜ YÜZME ŞUBESİ EL KİTABI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜZME SPOR KULÜBÜ YÜZME ŞUBESİ EL KİTABI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜZME SPOR KULÜBÜ 2014 2015 Pamukkale Üniversitesi Yüzme Spor Kulübü Spor Kulübü Yüzme takımına hoş geldiniz! Yüzme Şubemiz rekabetçi bir ortamda mükemmelliğe ulaşmak için sürekli

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) 1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANLARI Bölümler BESÖ-SYP-AEP-REK (1. ÖĞRETİM) SYP-REK AEP (2.

Detaylı

MART 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Mart ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz.

MART 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Mart ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz. MART 2015 BÜLTENİ Merhaba! Mart ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu içindeyiz. DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ Drama ve Müzik dersleri her hafta

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Kongrenin daha sağlıklı işleyebilmesi için bir kaç konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Kongrenin daha sağlıklı işleyebilmesi için bir kaç konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sevgili Öğrenciler; Atölye Çalışmaları oturum saatlerinize paralel olarak planlanmıştır. Atölye çalışmalarının; temaları, katılımcı sayıları ve ücretleri ile ilgili tüm bilgileri sizlere vermek için aşağıdaki

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Kadýnlar Ýçin Aile Ýçi Þiddetle Mücadele El Kitabý, Kadýnýn Statüsü

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

BİLMEMİZ GEREKENLER SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ

BİLMEMİZ GEREKENLER SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında çocuklarımızla birlikte hazırlayacağımız tüm etkinliklerimizi aylık bültenimizden takip edebilirsiniz. Bültenimizde sınıf içerisinde uyguladığımız tüm

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı