Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar"

Transkript

1 OBO koruma ve kıvılcım aralıkları, iflletim uyarınca birbirine ba lı bulunmaması gereken sistem parçalarını birbirinden galvanik olarak ayırmaya ve köprülemeye yaramaktadır. Galvanik ayırma, ör n. korozyon akımlarını önlemekte ve aynı zamanda yıldırım akımı taflıma kabiliyetine sahip bir ba lantı oluflturmaktadır. Kıvılım aralıkları, DIN VDE (IEC 62305) stan dardına uyg un bir yıldırımdan korunma potansiyel dengelemesi ifllevi görmekle birlikte, Parex modelleri, patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanım için gerekli onaya sahiptir. 136 TBS

2 Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar Sistemlere Genel Bak fl Sayfa 138 Temel Bilgiler Sayfa 140 Ürünler Sayfa 142 TBS 137

3 Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Parafudr ve e Genel Bak fl Sayfa 142 Potansiyel Dengeleme Sistemleri Sayfa TBS

4 Y ld r ml k ve Deflarj Düzene i Sistemleri Sayfa 186 Ölçme ve Kontrol Sistemleri Sayfa 150 TBS 139

5 Koruma ve K v lc m aral klar? OBO parafudr ve ekl atörleri, iflle tim flekli bak m ndan birbirine ba l bulunmayan elektrikli tesisat parçalar n birbirinden galvanik olarak ay rmak için öngörülmüfltür. Y ld r m dar beleri nede niyle elektrik sistemine ait bileflenlerde potansiyel art fl söz konusu oldu unda eklatör, iletken bir ba lant kurulmas n ve böylece bir potansiyel deng elemesi gerçek leflmesini sa lamaktad r. Uygulamalar zolasyon flanfllar için indirekt bir ba lant oluflturulmas nda (ka to dik korozyon korumas ). Patla ma tehlikesi bulunan yerler dahil olm ak üzere izolasyon flanfl lar n köprülemek için (ATEX Yönetmeli i 94/9/AT uyar nca test edilmifltir). Kaçak gerilimlerin birlikte sürüklenmesinin önlenmesinde, özellikle TT sisteminde. DIN VDE (IEC 62305) standard nda uygun y ld r md an ko - runma potansiyel dengelemesi için. Y ld r mdan korunma potansiyel dengelemesi için tüm topraklay c lar kullanmak amac yla farkl topraklama sistemlerinin birbirine ba l - anmas nda. Ölçüm ve ko ntrol amac yla ba lant lar n sökülmesine gerek b rakt rmayan bir önlem olarak. Resim: ATEX belgesi Resim: Eklatör 481 için bir uygulama örne i Korumalarda bir k v lc m aral bulunmaktad r. K v lc m aral, bir darbe gerilimi nedeniyle bir k v lc m atlamas meydana geldi inde, izole eden durumdan, ak m geçiren bir duruma geçirilme ktedir. Bir eklat ör ile bir para fudru birbirinden ay ran en önemli unsur kul lan m am ac d r. Eklat örler, birbir inden farkl toprak potan siyelle rini ay r rken, pa - ra fudrlar ise sadece hava hatt n n ba l oldu u çat üstü direklerde ku - llan lmaktad r. 140 TBS

6 Uygulama Örnekleri zolasyon flanfllar için K v lc m aral klar (ör n. gaz bas nc regül atör istasyonu) (Patlama tehlikesi bulunan alan için eklatör) zolasyon flanfllar n veya izolasyon rakorlar n, özellikle de patlama tehlikesi bulunan ortamlarda y ld r m ak m n tafl yabilecek flekilde köprülemek için en uygun eklatör, 480 dir /9/EG (ATEX-Yönetmeli i) Gaz basıncı regülatörü Potansiyel ay rma için K v lc m aral klar (Bir binadaki birden fazla topraklama tesisat ) Bir binada, örn. biri temel topraklamas ve di eri de derin topraklay c olmak üzere iki topraklama tesisat bulun du unda, bu topraklama tesisatlar n n bir eklatör arac l yla birbirine ba lanmas mümkündür. Bu say ede, do r udan galvanik bir ba lant dan farkl olarak topraklay - c lar n elektrokimyasal korozyona u ramalar önlenmifl olmaktad r. Ayr ca do rudan bir y ld r m düflm esinde, tüm topra klay c yüz eleri etkili olmaktad r. 481 Hava hatt ba lant s ( zola syon için çat üstü elek trik dire i k v lc m aral klar ) Bir hava hatt ba lant s nda, bir alçak gerilim hava hatt n n ba l oldu u çat üstü dire i, y ld r mdan korunma tesisat ndan olabildi ince uzak mesafede olmal d r. Aradaki mesafe yar m metreden daha az oldu unda, kapal tip bir parafudr monte edilmelidir. Çat üstü elekt - rik dire ine yap lacak olan ba lant için, yetkili elektrik da t m kurumun undan onay al n mas gerekm ektedir. 482 HK Topraklama tesisatlar n n birbirine ba lanmas (Bir binadaki birden fazla topraklama te sisat ) Özel elekt ronik tertibatlar n çal flmas için ayr bir toprak - lama sistemi (Fonksiyon topraklamas ) mo nte edilmesi gerekti inde, bu topraklama sistemlerinin birbirlerine y ld r m ak m tafl ma kabiliyetine sahip ba l ant lar ile ba lanmas önerilmektedir. Bu sayede, çeflitli topraklama sistem leri aras nda tehlike düz eyde gerilim fark l l klar oluflma s n n önlenmesi mümkündür. Yüksek frekansl gerilim leri fonksiyon topraklamas ndan uzak tutmak için ek bir bobin monte edilmektedir. FS-V20 Fonksiyon topraklaması flletme topraklaması PDB: Potansiyel dengeleme barası TBS 141

7 W A R R A N T Y Koruma ve Kıvılcım Aralıkları Kıvılcım aralıkları 480 ve 481 eklatörleri, bağlantı demirleri veya bağlantı elemanları aracılığıyla köprülenecek olan tesisat parçalarının arasına monte edilmektedir. Uzun kablo kullanımı, indüktif gerilimler nedeniyle izolasyonun gereksiz yere zorlanması tehlikesine neden olabileceği için, kablo uzunlukları mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Parex eklatör YEARS P R O D U C T Bağlantı kablosu uzunluğu Devreye İmpuls Anma Koruma Amb. Ağırlık Seri No. girme gerilimi akımı (10/350) deşarj akımı (8/20) seviyesi m kv ka ka kv Adet kg/100 Adt , < 3,0 1 48, , < 3,0 1 50, , < 3,0 1 53, : Patlama korumalı, kapalı tip eklatör. ATEX Yönetmeliği 94/9/AT uyarınca patlama testinden geçmiştir Tanım işaretleri: Ex II 2G EEx d IIC T6 25 mm² kesite sahip Cu bağlantı kablosu dahildir, kablo pabucu, vida (M 10), somun ve rondela ile yüksek esneklik Darbe akımı 100 ka (10/350µs) BET onaylı Uygulama: Yalıtım flanşlarının ve izolasyon rakorlarının dolaylı olarak köprülenmesi İmpuls akımı (10/350) Iimp ka 100 Anma deşarj akımı (8/20) In ka 100 Koruma seviyesi Up kv < 3,0 Devreye girme süresi ta ns < 100 Devreye girme gerilimi UAS kv < 3,0 < < 3,0 < Parex eklatör için bağlantı demiri Delik Ø Amb. Ağırlık Seri No mm Adet kg/100 Adt. St / F M10 tipi vida için 10 8, M16 tipi vida için 10 7, M20 tipi vida için 10 7, M24 tipi vida için 10 6, : OBO Parex Kıvılcım aralığı 480'i yalıtım flanşlarına monte etmek için bağlantı flanşı. D D Delik Ø Seri No. mm Adet kg/100 Adt. St / F M10 tipi vida için 10 8, M16 tipi vida için 10 8, M20 tipi vida için 10 7, M24 tipi vida için 10 7, : OBO Parex Kıvılcım aralığı 480'i yalıtım flanşlarına monte etmek için bağlantı flanşı. Amb. Ağırlık 42.5 D TBS-Katalog 2008 / tr / 07/08/2008 (LLExport_00016) 142 TBS Lütfen siparişlerde daima Ürün No.'yu belirtiniz

8 W A R R A N T Y W A R R A N T Y W A R R A N T Y Koruma ve Kıvılcım Aralıkları Eklatör Amb. Ağırlık Seri No. YEARS P R O D U C T 481 Adet kg/100 Adt. 1 26, : Elektrik iletkenliğine sahip tesisat parçalarını ayırmak için kapalı tip, yıldırım akımı taşıma özelliğine sahip kıvılcım aralığı. ø40 Bağlantı mili; 10 mm çapında; paslanmaz alaşımlı çelik. Darbe akımı 50 ka (10/350) BET onaylı Uygulama: Dış yıldırımdan koruma ve topraklama sistemlerinin birbirlerinden galvanik olarak ayrılması; örn. karşılıklı etkileşim veya korozyon nedeniyle iki topraklama tesisatının birbirinden galvanik olarak ayrılması (Korozyon akımlarının önlenmesi) İmpuls akımı (10/350) Iimp ka 50 Anma deşarj akımı (8/20) In ka 100 Koruma seviyesi Up kv < 5 Devreye girme süresi ta ns < 100 Devreye girme gerilimi UAS kv 2,5 Parafudr 44 Amb. Ağırlık Seri No. YEARS P R O D U C T 482 Adet kg/100 Adt. 1 56, : Düşük gerilim sistemine ait çatı direği ile bina dışı yıldırımdan koruma tesisatına ait yapı parçalarının birbirlerine yakın durdukları yerlerde köprüleme yapmak için kapalı tip kıvılcım aralığı. Koruma sınıfı IP 54 Rd 8-10 tipi yuvarlak iletken bağlantısı için önceden monte edilmiş 5001 tipi bağlantı elemanı Koruma seviyesi Up kv < 10 kv Devreye girme süresi ta ns < 100 Devreye girme gerilimi UAS kv Eklatör/Topraklama sistemlerini birbirine bağlamak için aşırı gerilim koruması Ölçü Amb. Ağırlık Seri No. mm Adet kg/100 Adt. FS-V x 144 x , FS-V20: FS-V 20 cihazı, aşırı gerilim akım durdurucu ile paralel bağlı bir eklatördür. Birçok farklı topraklama sisteminin birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. Doğrudan ilgili potansiyel dengeleme barasına bağlanmaktadır. Darbe akımlarına karşı yüksek dayanıklılık Düşük koruma seviyesi Hızlı tepkime süresi YEARS P R O D U C T Uygulama: Veri tekniği alanında, topraklama sistemlerini birbirlerine bağlamak için (Fonksiyon ve işletme topraklaması) 02 TBS-Katalog 2008 / tr / 07/08/2008 (LLExport_00016) En yüksek sürekli gerilim UC V 280 İmpuls akımı (10/350) Iimp ka 100 Anma deşarj akımı (8/20) In ka 100 Koruma seviyesi Up kv < 1,5 Devreye girme süresi ta ns < 25 Ölçü mm 196 x 144 x 71 Koruma sınıfı IP 54 Lütfen siparişlerde daima Ürün No.'yu belirtiniz TBS 143

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAW tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

LFS Katalog 2010/2011. Kablo Döşeme Sistemleri

LFS Katalog 2010/2011. Kablo Döşeme Sistemleri Katalog 2010/2011 Kablo Döşeme Sistemleri Müşteri Hizmetlerine Hoş Geldiniz Servis telefonu: 0 23 73 / 89-1500 Başvurular için faks numarası: 0 23 73 / 89-77 77 Siparişler için faks numarası: 0 23 73 /

Detaylı

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAX tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

iç yıldırımlık sistemleri surge protection system

iç yıldırımlık sistemleri surge protection system iç yıldırımlık sistemleri surge protection system Radsan Hakkında Biz, üçüncü kuşağın yönetimde yer almaya başladığı profesyonel bir aile grubuyuz. RADSA ımız bizim için hayat, geçmiş ve gelecekteki mutluluğumuz,

Detaylı

VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka

VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Medium voltage products VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka İçindekiler I. Giriş 4 II. Çevreyi koruma programı 4 1. Ambalaj ve nakliye 4 2. Teslim alınırken kontrol

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı