TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES"

Transkript

1 TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük bir hizmet endüstrisi olarak karmza çkmaktadr. Ülkemizde, salk hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir ekilde yaplabilmesine ilikin planlama çalmalar, son yllarda üzerinde en fazla tartlan konulardan birisi haline gelmitir. Salk hizmeti veren üretim birimlerinin en büyük alt sistemleri hastanelerdir. Dolaysyla söz konusu hizmet üretiminin büyük bir bölümünü üstlenmi olmas sebebiyle hastanelerin çada iletmecilik anlayna göre yönetilmeleri gerekmektedir. Bu çalmann amac; salk hizmetlerinde ekonominin önemini vurgulamak ve salk ekonomisi kavramnn açk bir ekilde verilmesini salamaktr. Çalmamzda salk hizmetleri ile ekonomi ilikisine ksaca deinildikten sonra; Türkiye nin salk statüsü ile Avrupa nn salk statüsü kyaslanp deerlendirilerek, Türkiye deki salk hizmetlerinin gelitirilmesi için yaplmas gerekenler ele alnmtr. Anahtar Kelimeler: Salk Ekonomisi, Türkiye, -ngiltere, ABD ABSTRACT At the present day; healthy services are important go along and great a service industry of country economics. Planning studies concerning with the planning of providing efficient and quality health services are become the most matters in recent days in our country. * Nide Üniversitesi, -.-.B.F. -ktisat Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Nide, ( ** Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -ktisat Bölümü, Sakarya. ( Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 31

2 The most subsystem of health services are hospitals. Accordingly, point at issue service is undertook a major section of production. For this reason; hospitals should be conducted with modern business administration comprehension. The aim of this study is emphasis the economy of health services and provides an explicitly giving of health economy concept. After a shortly explanation of Healthy services and economy relation; is mention of this study. Healthy statute in Turkey and European will be compared and then the needing for the development of health service in Turkey is going to be discussed. Key Words: Healthy Economy, Turkey, England, USA GR Ülkelerin sosyo-ekonomik açdan kalknmlk düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi de salk hizmetleridir. Salk hizmetlerinin temel amac toplumun ihtiyac olan salk hizmetlerini, müterinin istedii kalitede, istedii zamanda ve mümkün olan en düük maliyetle sunmaktr. Ayrca salk sektörü, müterilerin tatminin salanmas bakmndan en problemli sektörlerden biri olarak gözükmektedir. Teknolojinin hzla deimesi, artan maliyetler, hastalarn artan ikâyetleri ve iyi bakm isteinin yaygnlamas salk hizmetlerinin daha karmak bir yapya bürünmesine neden olmutur. Salk sektöründe sunulan hizmet % 100 güvenilirlie sahip olmaldr. Bunun anlam, bu sektörde sunulan hizmetin dier hizmetlere oranla daha yüksek kalite olmas gerektiidir. Salk sektöründe sunulan hizmetler insan sal ile dorudan ilgili olduu için hizmet sunan kiilerin nitelii ve güvenilirlii oldukça önemlidir. - görenler tarafndan yaplacak bir hata bazen öldürücü olabilen çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Dolaysyla bu endüstride hedef sfr hata olmaldr. Ülkemizdeki salk sektöründeki iletmelerin saysnn hzl nüfus artn karlamad bir gerçektir. Toplumun gelir düzeyinin artmas ise müterilerin daha iyi hizmet beklemesine neden olmaktadr. Salk iletmelerinin saysnn yetersizlii, hastanelerde çalan doktor ve hemire saylarnn eksiklii, malzeme ve 32 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

3 ekipmanlarn müterilerin ihtiyaçlarn karlamadaki yetersizlii bu sektörde düzeltici önlemlerin alnmasn ve hizmet kalitesinin yükseltilmesini gerekli klmaktadr. Bu gereklilik ise, hizmet kalitesinin ölçümünü beraberinde getirmektedir. Ölçemediimiz bir eyi iyiletirmemiz mümkün olmadndan hizmet kalitesini ölçme bu sektörde dikkat edilmesi gereken en öncelikli konularn banda yer almaktadr. Ölçüm konusu ise hizmet iletmelerinde en az anlalan konu olmas, hizmetin soyut ve davranlarla ilgili bulunmas, bu sektörde ölçüm ilemini zorlatrmaktadr. 1 Bu çalmada öncelikli olarak salk ekonomisi ile ilgili kavramlar üzerinde durulmu ve Türkiye deki salk hizmetlerinin kalitesi, salk harcamalar ve finansman yöntemleri anlatlmtr. -lerleyen bölümde Türkiye deki salk hizmetleri ile -ngiltere ve ABD deki salk hizmetleri karlatrlmtr. Sonuç ve deerlendirme ksmnda ise 21. yüzylda Türkiye deki salk ekonomisi kavramnn geliimi için gerekli faaliyet ve politikalara yer verilmitir. 1. SALIK EKONOMS KAVRAMLARI Salk hizmeti sunumunda kullanlan kaynaklarn belirli dönemlerdeki miktarlarn, organizasyonunu, finansmann, salk alannda kullanlmak üzere paylatrlan kaynaklarn etkinliini ve verimliliini, bireysel ya da ulusal düzeydeki koruyucu, iyiletirici ve esenlendirici salk hizmetlerinin etkisini inceler. Salk ekonomisi kavramlar; teknolojinin gelimesi, gelimelerin sala yansmas, tan ve tedavi olanaklarnn artmas, ortalama yaam süresinin uzamas, nüfus art, salk hizmetleri giderlerinin artmas, maliyetin tartlmaya balanmas, sala ayrlan payn artmas, salk 1 ARDINÇ, K. ve BAH, T. (2001), Salk Sektöründe Hizmet Kalitesinin (Müteri Tatmininin) Ölçülmesi (Sakarya Doum ve Çocuk Bakmevi Hastanesinde Bir Uygulama), Sosyal Bilimler Dergisi, No.4. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 33

4 bütçesine ayrlan pay giderek snrlama eilimleri, kronik kaynak sknts eklindedir. 2 Salk ekonomisi, hastalarn ve hekimlerin davranlarn, nüfusun salk durumunun veya salk harcamalarnn ekonomik büyüme üzerine etkilerini konu aldndan daha çok mikro ekonomik bir baka sahiptir. Salk ekonomisinin geliiminde önemli rol oynayan unsurlarn banda salk sektörünün giderek daha fazla kaynak kullanlan bir sektör olmas gelmektedir. Bu olgunun deiik nedenleri vardr. Bunlarn balca nedenleri unlardr: Salk bilincinin yükselmesine bal olarak salk hizmeti talebinin artmas, ortalama yaam süresinin uzamas sonucu toplumlarn yalanmas, tp ve salk bilimleri alannda kullanlan teknolojinin gelimesi ve giderek daha pahallamas, bulac hastalklarn azalmas, yerine uzun seyirli kronik hastalklarn artmas eklinde sralayabiliriz(mazgit, 2002:5). Salk sektörünün ekonomik sistemi; arz - talep, optimal fiyat ve finansmandan olumu olup ekonomik özelliklerini aadaki balklar altnda toplayabiliriz. Salk hizmetlerinin talep esneklii katdr. Salk hizmetlerinin bir bölümü toplumsal özellik tar. Salk hizmetlerine olan talep tesadüfîdir. Salk hizmetlerinde kiinin talebini hekim belirler. Hasta alm olduu salk hizmetlerinin kalitesini ve karakterini ölçme yeteneine sahip deildir. Salk hizmetleri çou kez kar amaçl olmayp sosyal amaçldr. 3 Sosyo ekonomik kalknmann temel göstergelerinden olan salk hizmetleri kullanm giderek artan bir önem kazanmaktadr. 2 KARABABA, O. (2005), Saln Maliyeti, Ege Üniversitesi, Tp Fakültesi, Halk Sal Anabilim Dal. (Giri Tarihi: ). 3 TOKAT, M. (1990), Salk Ekonomisi, Milli Prodüktivite Merkezi (Özel Say,), Ankara.www.husep.hacettepe.edu.tr/Belgeler/Saglik%20Ekonomisi%20Mtokat.pdf (Giri Tarihi: ). 34 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

5 Salk hizmetlerinin önemli sunucularndan biri olan hastanelerin varlklarn sürdürebilmeleri, her eyden önce salk bakm hizmetlerini en düük maliyetle ve maksimum nicelikte üretmelerine yani kaynaklarn etkin olarak kullanmalarna baldr. Hastane iletmelerinde verilen salk bakm hizmetlerinin maliyetlerini hesaplamak ve hastanelerin verimliliini ölçmek hastaneler için büyük önem arz etmektedir Sa.l/k Hizmetlerinde Ekonomik Etkinlik Ekonomide salk hizmetlerinin amac; hizmetlerin sunulmasnda ekonomik etkinliin salanmas ve hizmetlerin datmnda adaletin gözetilmesidir. Bu iki amaç ister özel sektörde olsun, isterde kamu sektöründe youn olsun gerçekletirilmesi esastr. 5 MSB MSC MSC E Q1 Hastanedeki Yatak Says MSB ekil 1: Sa.l/k Hizmetlerinde Etkin Hizmet Düzeyi Kaynak: ASLAN, M. H. (1998), Hizmet Ekonomisi, Alfa Yay,nlar,, Yay,n No: 459, Haziran. 4 Y-T-T, V. ve ATIRBAH, -. (2004), Hastanelerde Maliyet- Performans Analizi: Salk Bakanl Tokat Doum ve Çocuk Bakmevi Hastanesinde Bir Uygulama, Hastanelerde Maliyet-Performans Analizi, Hacettepe Sa9l,k daresi Dergisi, Cilt:8 5 ASLAN, M. H. (1998), Hizmet Ekonomisi, Alfa Yaynlar, Yayn No: 459, Haziran. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 35

6 Heklin yatay ekseninde hastane yatak says, dikey eksende ise marjinal fayda ve maliyet ölçülmektedir. Yatak saysna paralel olarak marjinal maliyet yükselirken marjinal fayda azalmaktadr. Balangçta her ilave 1000 yatan marjinal faydas marjinal maliyetten büyüktür (MSB>MSC). Bu eitsizlik, yatak saysnn artrlmasnn toplam sosyal fayday arttracan ifade eder. Bu durum Q1 yatak says kadar devam etmektedir. Q1 noktasnda kesien MSC ve MSB erileri, 1000 yatan marjinal sosyal faydasnn marjinal sosyal maliyetine eit olduunu ifade eder. Q1 sanda ise MSC>MSB olmaktadr. Yani yatak says optimalin üzerindedir Sa.l/k Hizmetlerinde Esneklik, Arz ve Talep Esneklik (elasticity), arz ve talebi etkileyen faktörlerden fiyat ve gelirdeki deiikliklere arz ve talebin verdii cevabn ölçüsüdür. En sk kullanlan ölçü Talebin Fiyat Esneklii (Price Elasticity of Demand) dir. Bu talep edilen miktardaki orantsal deiikliin fiyattaki orantsal deiiklie orandr. E= (D M / M) / ( D F / F) E= -1 0 Fiyat Esnek Olmayan Talep E= Fiyat Esnek Talep (D M: Talep Miktarndaki Deiiklik, M: Talep Edilen -lk Miktar, D F: Fiyattaki Deiiklik, F: -lk Fiyat Düzeyi) Bir fiyattaki arta karn talep oluuyorsa bu mal veya hizmete fiyat esnek olmayan talep - price inelastic demand denir. Normalde ise talebin esneklii negatiftir. Eer mal veya hizmetin esneklik sonucu 0 (sfr) çkyorsa; fiyat tam esnek deildir Sa.l/k Hizmetlerinde Piyasa Mekanizmas/ Serbest piyasa mekanizmasnn salk hizmetlerinde ileyii u ekilde gerçeklemektedir. 6 UZ, H. M. (1998), Salk Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamalar, (Giri Tarihi: ). 36 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

7 Hastaneler kar amac güden kurulular olarak, hastalar sunduklar hizmet çeidi ve süresine göre belirleyecekleri fiyatlar uygularlar. Doktorlarda salk kurumlarndan bamsz olarak özel muayene için bedel alrlar. Özel firmalarca üretilen ilaç ve dier tbbi malzemeler hastane, doktor ve hastalara satlr. Bu ekilde çalan salk sistemi serbest piyasa mekanizmas için büyük avantaj oluturmaktadr; ikinci avantaj ise; hastalarn seçim özgürlükleridir. 7 Salk hizmetinin piyasaya braklmas olanakldr, ancak piyasa mekanizmasnn ileyii çeitli sakncalar yaratacaktr, dolaysyla salk hizmetlerinde piyasa baarszl çok önemli bir sorundur. Piyasa baarszlnn ya da yetersizliinin çeitli yönleri vardr. Salk hizmetinin küçük bir bölümü bölünemeyen hizmet niteliindedir. Böyle bir hizmetin yararn fiyat karlnda sunmak ve fiyat ödemeyenleri dlamak olanakszdr. Bu tür hizmetleri piyasa mekanizmasnn üretmesi olanak ddr. D fayda yaratan salk hizmetleridir. D fayda nn salk hizmetlerindeki klasik örnei bulac hastalklara kar adr. A yaptran kii kendini koruduu gibi bakalarna bulatrma ansn da düürdüü için tanmad, bilmedii kiileri de korumu, yararlandrm olmaktadr. Kukusuz salk hizmetlerinde devlete özel bir görev yüklenmesinin önemli bir nedeni de salk hizmetine baktr. Salk hizmetinin tümüyle piyasaya braklmas demek, bundan yararlanmann gereksinime göre deil, satn alma gücüne göre belirlenmesi demek olacaktr. Bu da gelir ve servet farklarna göre büyük eitsizlikler yarataca gibi, düük gelirli kesimlerin baz hizmetlerden hiç yararlanamamas sonucuna yol açacaktr. 7 ASLAN, M. H. (1998), Hizmet Ekonomisi, Alfa Yaynlar, Yayn No: 459, Haziran. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 37

8 Belirsizlik ve öngörülemezlik nedeniyle salk hizmeti için gerekecek harcamann ne zaman ne kadar olaca da tam bilinemez. Bu soruna piyasa mekanizmasnn yant salk sigortasdr. Özel salk sigortas sisteminin düzgün ilemesinin koullarndan biri taraflarn dürüst bilgi vermesi ve taahhütlerine uymasdr. Bu sorunu önlemek amacyla sigortann ön denetimler ve incelemeler yaptrmas da yine maliyetleri ve primleri yukar iter. Salk hizmetinin önemli bir özellii de asimetrik enformasyon kavram ile ilikilidir. Hekim-hasta ilikisinde taraflarn salk sorunu ve giderilmesi hakkndaki bilgi düzeyleri arasnda çok büyük bir fark vardr. Bu ilikide hekim hizmeti arz eden taraf olmakla birlikte, ayn zamanda talep yaratabilme ve talebi yönlendirme açsndan büyük bir güce sahiptir, bu güç sayesinde sunulan hizmetin kapsamn gereinden fazla geniletmek ve harcama düzeyini yukar doru itmek olana vardr TÜRKYE DEK SALIK HZMETLERNN GELM, MALYET ANALZ VE FNANSMAN YÖNTEMLER Türkiye deki salk harcamalar, gelimi ülkelerin salk harcamalarndan düük olmakla birlikte, sala ayrlan snrl kaynaklarn verimli kullanm gelimi ülkelerdeki kadar önemlidir. Hastane harcamalarnn toplam salk harcamalar içinde önemli bir yer tutmas hastane hizmetlerine yaplan gereksiz harcamalarn önlenmesinin önemini ortaya koymaktadr. Salk harcamalar ülkelerin en önemli kalknmlk göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Ülkelerin kalknmlk düzeylerine göre GSMH içindeki salk harcamalarndan ayrdklar paylar da art göstermektedir. Gelimi ülkelerde salk harcamalarnn GSMH içindeki oran %6,5 8 HENATALAR, B. (2003), Salk Ekonomisine Genel Bir Bak, C. Ü. T,p Fakültesi Dergisi 25 (4), Özel Eki, -stanbul Bilgi Üniversitesi, 8. Halk Sal Günleri, Halk Sal Ve Sosyal Bilimler, Haziran, Sivas. 38 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

9 14 arasnda deien oranlara sahiptir ABD de GSMH dan sala, savunma hizmetlerinden daha fazla kaynak aktarlmaktadr. 9 Bireylerin salk hizmetleri hakknda giderek bilgi sahibi olmas ve kalitenin artmas yönünde kalite geliimi kavram salk hizmetlerinde de ortaya çkmtr. Salk hizmetlerinde kalite duraan deildir, en iyi sonucu alabilmek için sürekli çaba göstermeyi amaçlayan dinamik bir süreçtir. Salk düzeyinin daha iyiye götürülebilmesi ve etkili kaynak kullanm için salkla ilgili faaliyetlerde kullanlan girdi ve çktlarn incelenmesi ve kyaslama yaplmas gerekir. Salk sektöründe maliyet analizi ile tbbi programlarn veya yöntemin potansiyel ekonomik etkisinin maliyetleri incelenebilir Sa.l/k Hizmetlerinde Maliyet Analizi Hastanelerde maliyet ve performans analizinin yaplmasnn temel amac maliyetlerin azaltlmas, etkililik, verimlilik, performans artlarnn salanmas ve kaliteli salk hizmet sunumunu gerçekletirmektir. Maliyet analizi, hastanenin ürettii hizmetin üretimi sürecinde rol oynayan maliyet merkezlerinde oluan maliyetlerin, nihai çkt sunan maliyet merkezlerine datm ölçütleri kullanlarak datlmas ve bu maliyetlerin analiz edilmesi sürecidir. 11 Hastanelerdeki maddi ve beeri kaynaklar, hastanelerin tam kapasite ile çalmas öngörülerek planlanmasna ramen, ülkemizdeki hastanelerin ortalama kapasite kullanm oranlarnn (yatak igal yüzdesi) % 60,2 dolaynda ve doumevi hastanelerinde % 62,2 olduu dikkate alndnda yaklak % 40,0 lk atl kapasite önemli bir maliyet sorununu oluturmaktadr. Hastanenin hizmet sunan bütün hizmet merkezlerinin ihtiyaçlarnn belirlenmesinde ve sunulan 9 Y-T-T, V. ve ATIRBAH, -. (2004), Hastanelerde Maliyet- Performans Analizi: Salk Bakanl Tokat Doum ve Çocuk Bakmevi Hastanesinde Bir Uygulama, Hastanelerde Maliyet-Performans Analizi, Hacettepe Sa9l,k daresi Dergisi, Cilt:8 10 Ç-L-NG-ROTLU, N. (2005), Birinci Basamak Salk Hizmetlerinin Salanmasnda Maliyet, Salk Maliyet Analizi, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sal Ana Bilim Dal, (Giri Tarihi: ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 39

10 hizmetlerin deerlendirilmesinde maliyetlerin ortaya konulmasna gereksinim vardr. 11 Tablo 1: Sa.l/k Hizmetlerindeki Maliyet Analizi Olas/ Ölçütler: M: Maliyetlerle -lgili K: Ekonomik Kazançla -lgili Y: Salk Etkileri -le -lgili E: Yarar Birimleri -le -lgili M1: Dorudan Maliyetle K1: Dorudan Kazanç M2: Dolayl Maliyetler K2: Dolayl Kazanç M3: Ölçülemeyen Maliyetler K3: Ölçülemeyen Kazanç Maliyet Analizi: M1, M+M2 Maliyet - Kazanç Analizi: (K1+K2) - (M1+M2), (K1+K2) / (M1+M2) Maliyet - Etkinlik Analizi: (M1+M2) / E, (M1-K1) / E, [(M1+M2)-(K1-K2)] / E Maliyet - Yarar Analizi: (M1+M2) / Y, (M1-K1) / Y, [(M1+M2)-(K1-K2)] / Y Kaynak: KARABABA, O. (2005), Saln Maliyeti, Ege Üniversitesi, T,p Fakültesi, Halk Sa9l,9, Anabilim Dal,. Ekonomik olarak maliyetler, frsat maliyetleri (opportunity costs) veya baka bir deyile kaçan bir frsatn maliyeti olarak tanmlanr. Herhangi bir mal veya hizmet sonuçta kaybedilmi baka bir mal veya hizmete mal olmutur. Bu maliyetlerin nasl fiyatlandrlaca hakknda deiik yaklamlar vardr. Baz durumlarda pazar fiyatlar kullanlabilir, hastaneler için çalanlarn aylklar uyarlanabilir. Bunun yannda frsat maliyetlerinin ölçülmesi için insanlarn ödemeye raz olduklar miktar (willingness to pay) kullanlabilir. Bu belki gerçek maliyetlere daha yakn sonuçlar 11 Y-T-T, V. ve ATIRBAH, -. (2004), Hastanelerde Maliyet- Performans Analizi: Salk Bakanl Tokat Doum ve Çocuk Bakmevi Hastanesinde Bir Uygulama, Hastanelerde Maliyet-Performans Analizi, Hacettepe Sa9l,k daresi Dergisi, Cilt:8 40 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

11 verecektir ama bunun fizbl olmad da kesindir. Teknolojideki deimeler ve bunun maliyetlere olan etkisi belirlenememektedir. Emee dayal endüstriler enflasyondan daha çok etkilenmektedir. Hastanelerin ortalama % 70 maliyeti insan gücü masraflar olduundan bu durum maliyet analizlerine zorluk getirmektedir. Karar vericilere yardmc olmak için maliyet prosedüründe kabul edilmi olan varsaymlar netletirmek gerekmektedir. 12 Tablo 2: Sa.l/k Ekonomisinde Maliyet ve Kazan/m Ölçümü Analiz Maliye t Ölçüm ü Kazan/ m Ölçümü Kazan/m Ölçütü Özellik Örnek Maliyet analizi (Cost Analysis) Para - - Salt Maliyet Kzamk bakla mas maliyeti Maliyet Düürme Analizi (Cost Minimizatio n Analysis) Para Eit Sonuçlar - -ki seçenein kyaslanma s Ftk ameliyat nda evde bakm/ hastaned e yatma kyaslam as Maliyet Etkinlik Analizi Para Etkinlik Ölçümü Doal birimler (kazanlan Ayn sonucun farkl Diyaliz/b öbrek transplan 12 LEODOLTER, K. ve SUR, H. (2005), Hastane Hizmetlerinde Ölçek Ekonomisi, (Giri Tarihi: ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 41

12 (Cost Effectivene ss Analysis) yaam yl, kan basncnd a düme düzeyde olutuunu n belirlenmes i tasyonun da kazanlan yaam yl kyaslam as Maliyet Yarar Analizi ( Cost Benefit Analysis) Para Parasal Para Etkinliin parasal ifadesi Hipertans iyonun önlenmes iyle durdurula n ölümlerin, influenza alamas yla durdurula n igücü kaybyla kyaslan mas Maliyet Kullanm Analizi (Cost Utility Analysis) Para Deersel Kazanlan yaam kalitesi (kazanlan salkl gün, kaliteye standardiz e yaam yl) Etkinliin deersel (kalite) ifadesi -ki ayr yeni doan bakmnd a kazanlan yaam kalitesini n kyaslan mas 42 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

13 Kaynak: KALKAN, O. (2004), Sa9l,k Ekonomisi AraBt,rmalar,, Halk Sa9l,9, Uzman,, Sa.l/k Hizmetlerinde Uygulanan Finansal Yöntemler Salk hizmetlerinin finansmannda; dorudan finansman yöntemi ve dolayl finansman yöntemi olarak iki yöntem vardr. Dorudan finansman yöntemi, salk hizmeti talebinde bulunanlarn alm olduklar hizmetin bedelini dorudan kendilerine ödenmesi anlamna gelir. Kamu ve özel sektör tarafndan üretilen hizmet, bedeli ödenmek kaydyla tüketici tarafndan satn alnmaktadr. Dolayl finansman yönteminde ise; hizmet sunumu gerçekletiren ile talep eden arasnda üçüncü parti ödeyici yer almaktadr. Bu finansman yönteminde salk sistemi, genel vergilerle, özel vergilerle, tüketici katklar ve balarla finanse edilmektedir. 13 Salk sektöründe yaanan en önemli sorunlarn banda finansman sorunu yer almaktadr. Bu sorun hem gelimi hem de gelimekte olan ülkelerde ortaya çkmakta ancak ekonomik yansmalar her ülkede farkl olmaktadr. Yüksek gelirli ülkelerde salk harcamalar art hz milli gelir art hzn aarken, düük gelirli ülkelerde ise salk kaynaklar açsndan önemli yetersizlikler yaanmaktadr. Bu nedenle gelimi ülkelerde salk gereksinimlerinin daha etkili ekilde karlanmas hedeflenmekte ancak ekonomik yetersizlikler bu hedefin gerektii ölçüde gerçekletirilmesine engel olmaktadr. 14 Aada tabloda yllar itibariyle Türkiye de gerçekletirilen salk harcamalar ile bu salk harcamalarnn Gayri Safi Milli Hâsla ya (GSMH) oranlar ve toplam salk harcamalar içerisinde kamu salk harcamalarnn pay yer almaktadr. 13 AKTAN, Ç. C. ve IHIK, A. K. (2006), Salk Hizmetlerinin Finansman ve Alternatif Yöntemler, (Giri Tarihi: ). 14 BELEK, -. (2005), Genel Salk Sigortas Halka Kar Global Sermaye Saldrs Sorunu, (Giri Tarihi: ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 43

14 Tablo 3: Türkiye de Sa.l/k Harcamalar/, Cari Fiyatlarla ( ) Y/llar KiGi BaG/na Sa.l/k Harcamalar/ ($) Kamu/Toplam (%) ,5 51, ,7 44, ,9 61, ,4 64, ,6 80, ,6 86, ,6 85, ,5 84, ,1 86,1 Kaynak:DPT, (2004), Sa9l,k Harcamalar,, Tabloda yer alan veriler göz önüne alnarak kii bana düen salk harcamalarnn geliimine bakldnda yllar arasnda düme trendinde olduu, sonrasnda yükselme eimine girmitir. Toplam salk harcamalarnn GSMH ya oranlarna bakldnda ise bu orann ortalama olarak %4 seviyelerinde gerçekletii görülür. Kamu kesiminin salk harcamalar içerisindeki yeri ise kamu salk harcamalarn toplam salk harcamalarna bölümüyle bulunur ve genelde art trendinde olduu görülmektedir. GSY-H lerden ald büyük pay ile ekonomik büyüme ve kalknma için büyük bir istihdam alan olan salk sektörü, snrl olan 44 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

15 kaynaklarn rasyonel bir biçimde kullanmak zorundadr. Türkiye de salk alannda da enformasyon sistemi nin eksiklii nedeniyle salkl ve de güvenilir rakamlar verilememektedir. Türkiye nin GSY-H den salna ayrd orann %6 7 civarnda (kayt dlar da hesaba katldnda) olduu rivayet edilmektedir TÜRK SALIK SSTEMNN SWOT ANALZ Türk salk sisteminde zayf yönler güçlü yönlere göre daha baskn durumundadr. Hzla deien dünyadaki yeni artlara ayak uydurmada ise Türk salk sistemi için baz frsatlar ve tehditler söz konusudur. Güçlü Yönler: Salk göstergelerinde gittikçe iyileme vardr. -yi bir tp eitimi vardr. Döner sermaye uygulamas ile salk sistemine reel para ak salanmaktadr. Türkiye de alkol, uyuturucu oran Batl ülkelere göre daha düüktür. Türk insann geleneklere ball, HIV, AIDS ve Hepatit gibi hastalklarn yaylmn azaltmaktadr. Ülke Genelinde yaygn acil yardm hizmetleri bulunmaktadr. 16 Zay/f Yönler: Uzun vadeli stratejik planlama oluturulmamaktadr. Profesyonel salk yönetici hem nitelik hem de nicelik açsndan eksiktir. Salk harcamalarna bütçeden yeterli pay ayrlmaktadr. 15 YILDIRIM, H. (2004), Salkta Dönüüm Program: Salk Hizmetleri Finansman Açsndan Sorgulama, Salkta Dönüüm, T.C. Salk Bakanl, Haziran, (Giri Tarihi: ). 16 AKTAN, Ç. C. (2006), Salk Bakanl Organizasyon ve Yönteminde Yaanan Sorunlar ve Mevcut Durum Analizi,http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisimcaginda/pdf-aktan/durum-analizi.pdf (Giri Tarihi: ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 45

16 Salk harcamalarn çou cari giderlere ve verimsiz alanlara harcanmaktadr. Salk sisteminde merkeziyetçi-bürokratik gelenek ve sistem hâkimdir. Salk Bakanlnda merkezde ve tara örgütünde ikin kadrolama söz konusudur. Çok sayda tp fakültesinin olmas eitimin kalitesini düürmektedir. -letme ve finans açsndan eksiklikler mevcuttur. Enformasyon ve istatistik çalmalar son derece eksiktir. Çarpk kentleme halk saln olumsuz etkilemektedir. -laç, salk malzemeleri ve donanm bakmndan da bamldr. Kalite kontrolü, i verimlilik analizi, denetimler ve geri bildirim kanallar etkin biçimde çalmamaktadr. Salk mevzuatna yönelik düzenlemeler yetersizdir. 18 F/rsatlar: Avrupa Birliine uyum sürecinde, salk alannda olumlu gelimeler ve iyilemeler beraberinde getirecektir. Yeni meslek gruplar salk hizmetlerine olumlu katklarda bulunabilir. Salk turizmi uluslar aras alanda gelimektedir. Türkiye ni Avrupa Birliine katlm, Türk hekim ve salk personeli için yeni kaynaklar oluturulabilir ve Avrupa ülkelerinde yeni i bulma imkân salayabilir. 18 Tehdit ve Tehlikeler: Altyaps düünülmeden açlan tp fakülteleri gelecekte halk saln tehdit edebilir. 46 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

17 Artan yoksullukla beraber beslenme bozukluuna bal hastalklar artabilir. Globalleme insan hareketliliini arttrmtr. AIDS, SARS gibi hastalklar ktalar aras yaylabilmektedir. Dünya trafik kazasna bal yaralanma ve ölümlerin en çok olduu ülkelerden biri Türkiye dir. Türkiye nin deprem ülkesi olmas salk alannda baz tedbirlerin ve ek harcamalarn yaplmas gerekmektedir NGLTERE, ABD VE TÜRKYE KARILATIRMASI Salk ekonomisi gelimi ülkelerin yannda gelimekte olan ülkelerde de giderek önem kazanmaktadr. Aslnda salk ekonomisinin bugünkü geliimi son 20 yln ürünüdür. Tablo 4: Y/llar tibariyle Ülkelerin Sa.l/k Harcamalar/n/n KarG/laGt/r/lmas/ ( ) Y/llar ngiltere nin Toplam Sa.l/k Harcamalar//GSMH (%) ABD nin Toplam Sa.l/k Harcamalar//GSMH (%) Türkiye nin Toplam Sa.l/k Harcamalar/ /GSMH (%) AKTAN, Ç. C. (2006), Salk Bakanl Organizasyon ve Yönteminde Yaanan Sorunlar ve Mevcut Durum Analizi,http://www.canaktan.org/ekonomi/saglikdegisim-caginda/pdf-aktan/durum-analizi.pdf (Giri Tarihi: ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 47

18 Kaynak:WHO, (2007), National Expenditure on Healthy Statistic, (GiriB Tarihi: ) Türkiye ngiltere KarG/laGt/rmas/ Salk ekonomisi kavram ilk olarak -ngiltere ve sonrasnda dier Avrupa ülkelerinde yaygn olarak ele alnmaya balanmtr. Avrupa da salk ekonomisi alannda ilerlemenin elde edilmesi için salk alanndaki kaynaklarn yeniden tahsisi, salk sektörünün içsel verimliliin yükseltilmesi, organizasyon, sosyal deiim ve farkl teknolojilerin elde edilmesi ve bunlarn uygulamas salk alannda ilerleme salayan unsurlar olarak ele alnmas gerektiini vurgulanmaktadr. -ngiltere de 1950 li yllarda balayan salk ekonomisi günümüze kadar hzl bir ekilde gelimitir. Bu konudaki önemli geliimlerden bir taneside -ngiltere Salk Ekonomisi -nceleme Grubu ( Health Economics Survey Group, HESG) kurulmu ve bünyesinde birçok salk ekonomisti istihdam edilmitir. Günümüzde ise York Üniversitesinde Salk Ekonomisi Aratrma Merkezi vardr. Bu merkezde çalan aratrmaclara çeitli fonlardan destek salanmakta ve salk hizmetleri-aratrmalar alannda her yl örenci alnmakta ve bunlar salk ekonomisti olarak yetitirilmektedir. Her yl bu kuruma belli bir kaynak ayrlmaktadr. -ngiltere de toplam salk hizmetleri içinde özel sektörün paynn çok az olmas bunun yannda özel sektörün tamamnn maliyet içerikli sorunlar ile kar 48 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

19 karya bulunmas ve özel sigortalarn kapsad alann çok yava büyümesi -%3 4 gibi- -ngiltere deki salk sektörünün sorunlarndan bir tanesidir. -ngiliz salk ekonomistleri maliyet-etkenlik analizleri için daha çok çaba harcamaya balamlardr. Huanda -ngiltere de verimlilik tekniklerinin kullanm giderek artmakta ve deerlendirme ölçmeye yönelik- tekniklerini giderek gelimektedirler. 18 -ngiltere de salk harcamalarnn yüzde 86 s hükümet tarafndan ödenmektedir. -ngiltere hükümetinin salk bütçesi ise, genel bütçenin yüzde 20 si iken bizde bu oran yüzde 2,7civarlarndadr. -ngiltere de kii bana salk harcamas 522 dolar iken Türkiye de salk harcamas kii bana sadece 63 dolar dr. -ngiltere de kii bana salk harcamasnn yüksek olmasnn temel nedeni, salk hizmetlerinin devlet tarafndan yürütülmesidir. 19 -ngiltere de salk hizmetlerinin finansman 1911 lere dayanmaktadr ve 1948 de uygulamaya konan Ulusal Salk Hizmetinin (National Health Service, NHS) rolü büyüktür. NHS nin amac salk hizmetlerinin ücretsiz olmas, ihtiyacn olduunda her zaman her yerde, hiçbir ölçüt aramakszn herkese sunulmasdr. Bugün salk hizmetleri hükümetin toplad vergiler ve sosyal sigorta fonlar NHS nin finansmannda temel kaynak oluturmaktadr. NHS -ngiltere de halen yürürlüktedir ve herhangi bir salk kurumundan hiçbir ücret ödemeksizin yararlanmak mümkündür. Bu durum salk alannda Türkiye ile -ngiltere arasndaki en büyük farktr. Yukarda tablo incelendiinde Türkiye deki salk harcamalarnn -ngiltere ye göre oldukça düük seviyede gerçekletii görülmektedir Türkiye ABD KarG/laGt/rmas/ 18 MUTLU, A. IHIK, A. K. (2005), Sa9l,k Ekonomisine GiriB, Ekin Kitabevi Yaynlar, Bursa. 19 F-HEK, N. (1990), Genel Salk Sigortas Bir Finansman Kaynadr!.. Para Toplamay Amaçlar, Sa9l,k Bkolunda Sendika Dergisi, Say:2, Haziran, (Giri Tarihi: ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 49

20 ABD de salk ekonomisi ile ilgili dikkati çeken önemli gelime 1960 l yllarda olmutur lardan günümüze salk ekonomistlerinin çalmalar; salk hizmetlerinde eriebilirlik, fiyat ve gelir deiikliklerine kar talebin esneklii, mikro-teori kapsamnda hastane ve doktorlarn davranlarnn incelenmesi ve maliyet içerikli çalmalardr. Amerika daki bu gelimeler Avrupa üzerinde de etkili olmutur. Salk ekonomisi alanndaki dergilerin ve konferanslarn önemli bir ksm Amerika orijinlidir. 20 Wilensky e göre salk ekonomisinin Amerika daki geliimi; salk hizmetlerinin tam olarak yaplmas, ödeme sistemlerinin iyiletirilmesi, sigortal olmayanlarn salk hizmetlerinden yararlanabilmesi, kar amaçl olmayan salk kurumlarnn gelitirilmesi, nüfusun ya bileimi, salk personeli arznn deimesi, salk ekonomisindeki deerlendirme tekniklerinin yeni tekniklerle desteklenmesi üzerinde durulmutur. 21 Amerika da salk hizmetlerinin finansman; kamu ve özel kesimin katklarnn birletii ve bunun çalanlardan alnan primlerle desteklendii karma bir sistemdir. Amerika daki dört farkl finansman örgütlenmesi ise kar amaçl özel sigorta irketleri, mavi haç ve mavi kalkan uygulamas, bamsz sigorta planlar ve salk organizasyonlar, kamu sigortas eklindedir (Medicare and Mecicaid) MUTLU, A. IHIK, A. K. (2005), Sa9l,k Ekonomisine GiriB, Ekin Kitabevi Yaynlar, Bursa. 21 WILENSKY, G. (1987), Future Directions in Health Economics Research in the USA, Health Economics: Prospect for the Future, Edited by George Telling Smith, Croom Helm Ltd. 22 ÖZGEN, H. ve ÖZTÜRK, A. (1992.), Türkiye'deki Devlet Hastanelerinin Yönetim Ve Organizasyon Yapsn Verimlilik Açsndan -nceleyen Bir Aratrma, Sosyal Siyaset Dergisi, Cilt:1, No:8, Austos, s (Giri Tarihi: ). 50 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

21 SONUÇ VE DEERLENDRME Ülkemizde ekonomik gelimeyi salayacak kaynaklarn snrll dikkate alndnda, sunulan salk hizmetlerinin, salk ekonomisinin bak açsyla deerlendirilmesi gereklilii açktr. Salk hizmeti üreten kurum ve kurulularn daha etkin ve verimli bir üretim sürecine girebilmelerinin salanmas için mevcut sorunlarn ortaya konmas ve çözümlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde salk hizmeti üretiminin büyük bir çounluu hastanelerde salanmaktadr. Bu çerçevede salk hizmeti üretiminin en büyük alt sistemleri olan hastanelerin verimli ve etkin olmamalarnda çeitli etmenlerin rolü bulunmaktadr. Bunlarn balcalar u ekilde sralanabilir: Salk hizmetleri üretim faktörleriyle ilgili etkin ve uzun vadeli plan ve programlarn olmamas etkenlerden biridir. Salk hizmeti üretiminin toplumun ihtiyaçlar listesinde hangi öncelie sahip olduunun objektif olarak belli deildir. Salk hizmetlerine yaplan harcamalarn yetersiz oluu. Mevcut üretim faktörlerinden maksimum verim elde edilebilmesi amacyla, çeitli tedbirlerin alnmay ve nihayet salk hizmeti üreten kurum ve kurulularn modern yönetim ve organizasyon anlayna göre yönetilmemeleridir. 21 Ülkemizde salk hizmetlerinin yapsal ve teknik özelliklerinin verimli, kaliteli, süratli ve ekonomik bir ekilde sürdürebilecek bir anlay ile planlanmas, son yllarda üzerinde en fazla tartlan konulardan birisi haline gelmitir. Hizmetlerin daha ileriye götürülebilmesi; yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçirilmesiyle ya da mevcut imkânlarn daha etkin ve verimli bir ekilde kullanlmasn salayacak tedbirlerin alnmas ile mümkün olacaktr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 51

22 KAYNAKÇA AKTAN, Ç. C. (2006), Salk Bakanl Organizasyon ve Yönteminde Yaanan Sorunlar ve Mevcut Durum Analizi,http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisimcaginda/pdf-aktan/durum-analizi.pdf (Giri Tarihi: ). AKTAN, Ç. C. ve IHIK, A. K. (2006), Salk Hizmetlerinin Finansman ve Alternatif Yöntemler, (Giri Tarihi: ). ARDINÇ, K. ve BAH, T. (2001), Salk Sektöründe Hizmet Kalitesinin (Müteri Tatmininin) Ölçülmesi (Sakarya Doum ve Çocuk Bakmevi Hastanesinde Bir Uygulama), Sosyal Bilimler Dergisi, No.4. ASLAN, M. H. (1998), Hizmet Ekonomisi, Alfa Yaynlar, Yayn No: 459, Haziran. Belek, -. (2005), Genel Salk Sigortas Halka Kar Global Sermaye Saldrs Sorunu, (Giri Tarihi: ). Ç-L-NG-ROTLU, N. (2005), Birinci Basamak Salk Hizmetlerinin Salanmasnda Maliyet, Salk Maliyet Analizi, Hacettepe Üniversitesi Dergisi, Halk Sal Ana Bilim Dal, (Giri Tarihi: ). DPT, (2004), Salk Harcamalar, (Giri Tarihi: ). F-HEK, N. (1990), Genel Salk Sigortas Bir Finansman Kaynadr! Para Toplamay Amaçlar, Sa9l,k Bkolunda Sendika Dergisi, Say:2, Haziran, (Giri Tarihi: ). KALKAN, O. (2004), Salk Ekonomisi Aratrmalar, Halk Sal Uzman, (Giri Tarihi: ) 52 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

23 KARABABA, O. (2005), Saln Maliyeti, Ege Üniversitesi, Tp Fakültesi, Halk Sal Anabilim Dal. (Giri Tarihi: ). LEODOLTER, K. ve SUR, H. (2005), Hastane Hizmetlerinde Ölçek Ekonomisi, (Giri Tarihi: ). LEWITT, R. ADREW, W. APPLEBY, J. (1996), The Reorganized National Health Service, 6th Edition, Chapman and Hall UK. MAZG-T, -. (2002), Bilgi Toplumu ve Saln Artan Önemi, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Program,, Mays, Hereke- -zmit. (Giri Tarihi: ). MUTLU, A. IHIK, A. K. (2005), Sa9l,k Ekonomisine GiriB, Ekin Kitabevi Yaynlar, Bursa. ÖZGEN, H. ve ÖZTÜRK, A. (1992.), Türkiye'deki Devlet Hastanelerinin Yönetim Ve Organizasyon Yapsn Verimlilik Açsndan -nceleyen Bir Aratrma, Sosyal Siyaset Dergisi, Cilt:1, No:8, Austos, s k - (Giri Tarihi: ). HENATALAR, B. (2003), Salk Ekonomisine Genel Bir Bak, C. Ü. T,p Fakültesi Dergisi 25 (4), Özel Ek, Haziran, Sivas. TOKAT, M. (1990), Salk Ekonomisi, Milli Prodüktivite Merkezi (Özel Say,), Ankara. tokat.pdf (Giri Tarihi: ). UZ, H. M. (1998), Salk Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamalar, (Giri Tarihi: ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 53

24 YILDIRIM, H. (2004), Salkta Dönüüm Program: Salk Hizmetleri Finansman Açsndan Sorgulama, Salkta Dönüüm, T.C. Sa9l,k Bakanl,9,, Haziran, (Giri Tarihi: ). Y-T-T, V. ve ATIRBAH, -. (2004), Hastanelerde Maliyet- Performans Analizi: Salk Bakanl Tokat Doum ve Çocuk Bakmevi Hastanesinde Bir Uygulama, Hastanelerde Maliyet-Performans Analizi, Hacettepe Sa9l,k daresi Dergisi, Cilt:8. WILENSKY, G. (1987), Future Directions in Health Economics Research in the USA, Health Economics: Prospect for the Future, Edited by George Telling Smith, Croom Helm Ltd. WHO, (2007), National Expenditure on Healthy Statistic, (Giri Tarihi: ). 54 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir.

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (gyay@yildiz.edu.tr) Abstract The Stabilization

Detaylı