Acil peripartum histerektomiler: 189 olgu deneyimimiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil peripartum histerektomiler: 189 olgu deneyimimiz"

Transkript

1 Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(3): Perinatal Journal 2013;21(3): künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Acil peripartum histerektomiler: 189 olgu deneyimimiz Abdulkadir Turgut, Muhammed Erdal Sak, Ali Özler, Hatice Ender Soydinç, Neval Yaman Görük, Talip Karaçor, Ahmet Yal nkaya Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, Diyarbak r Özet Amaç: Acil peripartum histerektominin insidans n, endikasyonlar n, risk faktörlerini, komplikasyonlar n, maternal morbidite ve mortalitesini de erlendirmek. Yöntem: Bu retrospektif çal flma Ocak-1993 ile fiubat-2012 tarihleri aras nda, acil peripartum histerektomi uygulanm fl 189 olgu ile yap lm flt r. Demografik ve klinik veriler, üçüncü basamak bir sa l k merkezinin kad n hastal klar ve do um klini inde opere edilmifl hastalardan elde edilmifl ve de erlendirilmifltir. Bulgular: Ortalama yafl ve do um say lar s ras yla 34.3 ve 5.4 idi. Acil peripartum histerektomi öncesi do umlar n %70.4 ü sezaryen ile gerçeklefltirildi. Olgular n %32.8 inde do um indüksiyonu uygulanm flt. Plasenta previa perkreta, en s k rastlanan plasentasyon anomalisi idi (%20.1). En s k histerektomi endikasyonlar, uterus atonisi (%31.7), uterus rüptürü (%25.4) ve anormal plasentasyon (%22.2) idi. Histerektomiler, subtotal (%63.5) veya total (%36.5) olarak gerçeklefltirildi. Olgular n %22.8 inde, kanama veya üreter ligasyonu nedeniyle, relaparatomi gerçeklefltirildi. Hastalar n %66.1 i yo un bak m ünitesinde takip edildi. Mortalite oran %6.9 idi. Sonuç: Acil peripartum histerektomi, maternal ve fetal morbidite ve mortalite ile oldukça iliflkili, yüksek riskli ancak hayat kurtaran bir operasyondur. Erken müdahale ve uygun yönetim, optimal sonuç almam z kolaylaflt raca için kad n do um hekimleri, risk alt ndaki hastalar belirlemeli, komplikasyonlar ve yap lacak ifllemi önceden tahmin etmelidir. Anahtar sözcükler: Acil, hemoraji, histerektomi, peripartum, uterus atonisi. Emergency peripartum hysterectomy: our experiences with 189 cases Objective: To estimate the incidence, indications, risk factors, complications, and maternal morbidity and mortality associated with emergency peripartum hysterectomy. Methods: A retrospective study was performed on 189 cases that had required emergency peripartum hysterectomy between January 1993 and February Demographic and clinical data were collected and interpreted on these patients operated at the obstetrics & gynecology department of a tertiary care center. Results: The mean age and number of parities were 34.3 and 5.4, respectively. Caesarean section has been performed on 70.4% of births prior to emergency peripartum hysterectomy. Induction of labour had been performed on 32.8% of cases. The most common placentation anomaly was placenta praevia percreata (20.1%). The leading indications for hysterectomy were uterine atony (31.7%), uterine rupture (25.4%) and abnormal placentation (22.2%). Subtotal (63.5%) or total (36.5%) hysterectomies were performed. Relaparotomy due to hemorrhage or ureter ligation was required in 22.8% of cases. Intensive care unit follow-up was necessary in 66.1% of patients. Mortality rate was 6.9%. Conclusion: Emergency peripartum hysterectomy is a high risk but a life saving operation which is associated with significant maternal and fetal morbidity and mortality. Obstetricians should identify patients at risk and anticipate the procedure and complications, as early intervention and proper management facilitate optimal outcome. Key words: Emergency, haemorrhage, hysterectomy, peripartum, uterine atony. Yaz flma adresi: Dr. Abdulkadir Turgut. Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, Diyarbak r. e-posta: Gelifl tarihi: Temmuz 4, 2013; Kabul tarihi: A ustos 17, 2013 Bu yaz n n çevrimiçi ngilizce sürümü: doi: /prn Karekod (Quick Response) Code: 2013 Perinatal T p Vakf

2 Turgut A ve ark. Girifl Acil peripartum histerektomi (APH), sezaryen s ras nda veya vajinal do umun hemen sonras nda uterusun acil bir flekilde ç kar ld, modern obstetride en riskli ve etkili operasyonlardan biri olarak kabul edilmektedir. Abdominal veya vajinal do um s ras nda veya hemen sonras nda ortaya ç kan, hayat tehdit eden kanama varl nda gerçeklefltirilir. Son zamanlarda, sezaryen ile do um say lar na paralel olarak önceki uterus insizyonuna ba l skarl uterusu olan gebe kad n say s artmaktad r. [1,2] Skarl uterusu olan hastalar, uterus rüptürü, plasenta previa ve morbid plasenta yap flma anomalisi gibi ciddi komplikasyonlara aç kt r. Son raporlar, acil peripartum histerektomilerin büyük ço unlu- unun plasenta yap flma anomalisi veya uterus atonisi varl nda yap ld n göstermektedir. [3] Geliflmekte olan ülkelerde, do um sonras masif kanama, maternal mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenidir. Geliflmifl ülkelerde 1000 do umda 1-2 s kl kta görülürken, geliflmekte olan ülkelerde çok daha yayg nd r. [1,2] Vajinal veya abdominal do um sonras kanama, medikal veya cerrahi tedavilere yan t verir. Peripartum histerektomi, konservatif tedaviye cevap vermeyen ciddi obstetrik kanama gibi durumlarda düflünülmelidir. [1,4] Acil peripartum histerektomilerin risk faktörleri ile ilgili çal flmalar birbirleriyle tutars zd r. [1-9] Yüksek komplikasyon, morbidite ve mortalite oranlar na sahip ve zahmetli bir cerrahi prosedür olan APH nin risk faktörlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ba lamda, hastalar do ru bir flekilde de erlendirilebilir ve konsülte edilebilir ve daha etkili önleyici stratejiler gelifltirilebilir. Bu çal flmada üçüncü basamak bir sa l k merkezinin kad n hastal klar ve do um klini inde yap lm fl olan APH nin insidans n n, endikasyonlar n n, risk faktörlerinin ve komplikasyonlar n n de erlendirilmesi ve bu prosedürün gerçekleflme ihtimali olan hastalar n önceden öngörülebilmesi için risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmaktad r. Yöntem Bu retrospektif çal flma, Ocak 1993 ile fiubat 2012 tarihleri aras nda, üçüncü basamak bir sa l k merkezinin kad n hastal klar ve do um klini inde APH uygulanm fl olgular n medikal kay tlar kullan larak gerçeklefltirildi. Yerel etik kurul onay al nd. Hasta dosyalar, patoloji raporlar ve bölüm istatistik raporlar, ilgili demografik ve klinik verileri (örne in yafl, parite, do um yöntemi, sezaryen endikasyonu, maternal ve fetal komplikasyonlar) toplamak amac yla ç kar ld ve de erlendirildi. Operasyonlar klini in deneyimli cerrahlar taraf ndan gerçeklefltirildi. Bu çal flmada, 19 y ll k bir süreyi içeren klinik sonuçlar karfl laflt r ld. Cerrahi endikasyonlar, operasyon ve histoloji kay tlar ile do ruland. Acil peripartum histerektomi, do umu takip eden 24 saat içinde konservatif tedaviye yan t vermeyen kanamalar için yap lan histerektomi olarak tan mland. Konservatif tedavi olarak intravenöz oksitosin, uterin tampon ve küretaj kullan ld. Her olgunun hikâye, do- um ve operasyon detaylar ve hastanede kal m süresi ile ilgili bilgileri hasta dosyalar ndan elde edildi. statistik Analiz statistik analiz SPSS 11.0 bilgisayar program (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullan larak yap ld. Mann-Whitney testi, ki kare veya Fisher kesin olas l k testi, Spearman korelasyon analizi, ortalama± standart sapma, minimum ve maksimum de erler, tahmini rölatif risk analizi yöntemleri kullan ld. P<0.05 anlaml olarak kabul edildi. Bulgular Do um yapan kad n say s toplam idi. Acil peripartum histerektomi insidans 1000 do umda 3.36 idi. Hastalar n 90 (%47.6) klini imizde do urmufl, 97 si (%51.3) d fl merkezde ve 2 si (%1.1) ise evde do- urmufl ve hastanemize refere edilmifltir. Toplam 189 olgunun ortalama yafl 34.3±5.5 (da l m: 18-49), ortalama gebelik haftas 35.4±4.3 (da l m: 20-40), ortalama gravidas 6.7±3.2 (da l m: 1-18) ve ortalama paritesi 5.4±2.8 (da l m: 0-15) idi. Yap lan operasyonlar, 133 vakada (%70.4) sezaryen sonras ve 56 vakada (%29.6) ise vajinal do um sonras gerçeklefltirildi. En s k histerektomi endikasyonlar, 60 vaka ile uterus atonisi (%31.7), 48 vaka ile uterus rüptürü (%25.4) ve 42 vaka ile plasentasyon anomalisi (%22.2) idi (Tablo 1). Sezaryen histerektomi 89 vakada (%47.1) ve postpartum histerektomi 100 vakada (%52.9) gerçeklefltirildi. Subtotal histerektomi 120 vakada (%63.5) ve total histerektomi 69 vakada (%36.5) gerçeklefltirildi. Daha önce sezaryen geçirmifl olanlarda plasentasyon anomalisi riski oldukça yüksekti (OR 19.8, %95 CI , p=0.000). Sezaryen say s aç s ndan plasen- 114 Perinatoloji Dergisi

3 Acil peripartum histerektomiler: 189 olgu deneyimimiz Tablo 1. Histerektomi endikasyonlar. Endikasyon n % Uterus atonisi Uterus rüptürü Plasentasyon anomalisi Plasenta dekolman Pelvik peritonite ba l uterus kanamas Vezikouterin rüptür Di erleri* *Fibroide ba l uterus kanamas, serviks kanseri veya koryokarsinom. tasyon anomalisi riski de erlendirildi inde, bir sezaryeni olanlarda risk 9 kat (OR 9.0, %95 CI , p=0.038), iki sezaryeni olanlarda risk 41 kat (OR 41.1, 95% CI , p=0.001) ve 3 ve üzeri sezaryen geçirmifl olanlarda risk 38 kat (OR 38.9, 95% CI , p=0.001) artm flt. Plasenta anomalileri içinde en s k izlenen formu 38 (%20.1) hastada görülen plasenta previa perkretayd. Histerektominin ortalama süresi 137.8±37.1 dakikayd. Do um indüksiyonu 62 (%32.8) hastaya uyguland. Mortalite 13 (%6.9) olguda izlendi ve bafll ca nedeni 12 hastada masif kanamayd (%92.3). Morbidite 97 (%51.3) olguda izlendi (Tablo 2). Morbidite ile hastanede kal fl süresi (r=0.406, p=0.000), yo un bak mda kal fl süresi (r=0.293, p=0.000), transfüze edilen kan miktar (r=0.328, p=0.000) ile pozitif korelasyon, yenido an n 1. dk Apgar skoru (r=-0.289, p=0.004) ve 5. dk Apgar skoru (r=-0.297, p=0.003) ile aras nda negatif korelasyon izlendi. En s k geliflen morbidite k rk üç olgu (%22.8) ile relaparatomiydi. Bu 43 olgunun 41 i bat n içi kanama nedeniyle, 1 i bat n içi kanama ve üreter ligasyonu, di eri ise bat n içi kompres retansiyonu nedeniye relaparotomi geçirdi. kinci s kl kta 23 (%12.2) olguda postoperatif febril reaksiyon ve üçüncü s kl kta 17 (%9) olguda yara yeri ayr lmas ve enfeksiyonu izlendi (Tablo 3). Hastalar m za transfüze edilen kan ürünleri miktar ortalama 6.1±4.1 (da l m: 0-24) üniteydi. Hastalardan 125 i (%66.1) yo un bak m ünitesi takibine ihtiyaç duydu. Hastalar n yo un bak mda yatt gün ortalama 1.7±2.8 (da l m:0-18) ve hastanede yatt toplam gün ortalama 9.2±6.6 (da l m:1-45) gündü. Subtotal histerektomi yap lm fl olan grupta total histerektomi yap lm fl olan gruba göre hipogastrik arter ligasyonu (p=0.044) ve relaparatomi (p=0.046) daha az s kl kta izlendi. Do umdaki fetal a rl k ortalama ± (da l m: ) gramd. Fetuslerin 1. dk Apgar ortalama 3.2±3.3 (da l m: 0-10) ve 5. dk Apgar 4.2±4.1 (da l m: 0-10) idi. Tablo 3. Postoperatif morbiditeler. Morbidite n % Relaparatomi (kanama ve di erleri) Postoperatif febril reaksiyon Yara yeri ayr lmas ve enfeksiyonu 17 9 Mesane yaralanmas D K Akut böbrek yetmezli i Üreter yaralanmas ARDS Kardiyak arrest leus Di erleri* *ARDS= Akut respiratuar stres sendromu; D K= Disemine intravasküler koagülasyon; Di erleri= yabanc cisim, intrakranial kanama, diabetes insipitus, plevral efüzyon, iskemik hepatit, Sheehan sendromu, pulmoner tromboemboli, barsak yaralanmas, servikal kaf yaralanmas, iliak ven yaralanmas ve sepsis. Tablo 2. Klinik ve ifllem detaylar. n % Önceki sezaryen Relaparatomi Mortalite Morbidite Do um indüksiyonu Yo un bak mda kalma süresi Total ve subtotal histerektomi 69 ve ve 63.5 Tart flma Peripartum histerektomi, abdominal veya vajinal do um s ras nda veya hemen sonras nda ortaya ç kan ve konvansiyonel yöntemlerle kontrol alt na al namayan, hayat tehdit eden obstetrik kanaman n tedavisinde uygulanmaktad r. Literatür taramas nda insidans 1000 do umda 0.2 ile 1.3 aras nda de iflmektedir. [1-5] Bizim serimizde, APH insidans 1000 do umda 3.36 idi. nsidans m z n yüksek olmas n n nedeni hastanemizin yedi ilin hastalar na bakan tek tersiyer merkez olmas ndan kaynaklan yor olabilir. Cilt 21 Say 3 Aral k

4 Turgut A ve ark. Acil peripartum histerektomi endikasyonlar bafll ca morbid plasenta yap flma anomalisi, uterus rüptürü ve uterus atonisidir. [1-5] Son literatürlere göre, morbid plasenta yap flma anomalisi nedeniyle yap lan histerektomiler artmakta ve uterus atonisi nedeniyle yap lan histerektomiler ise giderek azalmaktad r ki bu durum uterus atonisinin, özellikle de prostaglandinlerle, daha iyi tedavi edilmesi ile iliflkilendirilebilir. [3,4,6] Bir di er neden de son 10 y lda sezaryen do um say lar ndaki art fl olabilir ki sezaryen do um plasenta previa ve akreta geliflimi için iyi bilinen bir risk faktörüdür. [5,7,8] Çal flmam zda, en s k histerektomi endikasyonlar uterus atonisi ve ikinci olarak uterus rüptürüydü ve bu durum literatürde geliflmekte olan ülke verileri ile uyumluluk göstermektedir. [6,7,10] Yüksek sezaryen oranlar, uterus atonisinin uterotonik ajanlarla (özellikle prostaglandin analoglar ) konservatif tedavisinin ve operatif giriflimlerin daha baflar l olmas, de iflik serilerdeki farkl l klar aç klamaktad r. Bununla birlikte, artan sezaryen oranlar ve modern antenatal ve intrapartum bak ma ba l olarak belirgin bir biçimde azalan uterus rüptürü ve atoni oranlar nedeniyle, plasenta akreta, geliflmifl ülkelerde acil peripartum histerektominin en s k endikasyonu olarak uterus rüptürü ve atonisinin yerini alm flt r. [9,11-13] Plasenta dekolman n da histerektomi için risk oluflturdu unu tespit ettik. Bu konuyla ilgili olarak literatürde yaln zca bir yay na rastlad k. [9] Bu konu dikkat çekicidir ve daha ileri çal flmalarda detayl olarak incelenmelidir. Önceki sezaryen ve plasenta previa, özellikle ikisi bir aradaysa, plasenta akreta geliflimi için bafll ca risk faktörüdürler. Plasentasyon anomalisi yüzdesi %22.2 idi ve en s k formu plasenta previa perkretayd. Çal flmam zda, plasentasyon anomalisi üçüncü en s k APH nedeni gibi görünmektedir. Literaratürde ise, önceki sezaryeni olan hastalarda, obstetrik histerektominin en s k ikinci nedeni oldu u belirtilmektedir. [2-4] Literatüre uyumlu olarak, çal flmam zda sezaryen hikâyesi olan hastalarda plasentasyon anomalisi riski yaklafl k 19 kat artm flt r ve bu oran n geçirilmifl sezaryen say s artt kça 41 kata ç kt izlenmifltir. Önceki sezaryen say s n n yüksek olmas n n acil peripartum histerektomi için kuvvetli bir risk faktörü oldu u bilinmektedir. [2,8,9,11,12] Sezaryen do umun acil sezaryen histerektomiyle çeflitli mekanizmalar yoluyla güçlü bir iliflkisi mevcuttur. lk olarak, sezaryenin kendi bafl na histerektomi riskini artt rd görünmektedir. kinci olarak, sezaryen ileriki gebeliklerde anormal plasentasyona (plasenta previa, plasenta akreta/perkreta) yatk nl artt rmaktad r. Üçüncü olarak, primer sezaryeni takiben sonraki gebelikte sezaryen riski artmaktad r. Ultrasonografi gibi radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki geliflmeler, Doppler ve manyetik rezonans görüntüleme ile birleflince, plasenta akreta / perkretan n antenatal tan mlanmas daha az problem teflkil etmektedir. [2,5,7-9] Bu nedenle, plasenta previa ve önceki sezaryeni olan veya herhangi bir uterin cerrahi geçirmifl olan kad nlara dikkatli ve ayr nt l ultrasonografik ve Doppler inceleme yap lmal d r. Bu arada, APH için gerekli konsültasyon ve haz rl klar yap labilir. Acil peripartum histerektomi genellikle yüksek maternal morbidite ve mortalite oranlar yla iliflkilidir. Morbidite oranlar genellikle %30-40 aral nda bildilmifltir. [2,3,5,7] Çal flmam zda, mortalite oran %6.9 idi. Masif kanamaya ba l relaparotomi, febril reaksiyon, yara yeri enfeksiyonu veya üriner sistem problemleri gibi morbiditeler olgular m z n %51.3 ünde izlendi. Çal flmam zda morbidite ile hastanede kal fl süresi, yo- un bak mda kal fl süresi, transfüze edilen kan miktar ile pozitif korelasyon, yenido an n 1. dk Apgar skoru ve 5. dk Apgar skoru ile aras nda negatif korelasyon izlendi. Bu verilerin yan nda, mortalite geliflen 13 hastan n da 10 unda morbidite izlenmifl olmas dolay s yla, morbiditenin maternal konforu azalt p hayati riski artt rd ve ayr ca yenido ana da olumsuz etkilerinin oldu u söylenebilir. Hemorajik flok, maternal mortalitenin en s k nedenidir. Emboli, streptokoksik septik flok ve kardiyopulmoner arrest ölümün di er bafll ca nedenleridir. [1,2,6, 11] Yüksek mortalite oran m z, di er baz konservatif ifllemler için zaman s n rlayan, yeterli say da çapraz karfl laflt rma uyumlu kan ürünlerinin anl k eksikli i ile k smen aç klanabilir. Yüksek mortalite oranlar ayn zamanda, düflük antenatal takip oran, hastalar n düflük sosyoekonomik düzeyi, ve di er hastanelerden sevk edilen kritik durumdaki hastalar ile ilgili olabilir. Baz konservatif cerrahi prosedürler acil peripartum histerektomiye baflvurmadan önce uygulanabilirdi. Etkili konservatif cerrahi tekniklerin kullan m n n artmas, önemli bir kanamadan muzdarip kad nlarda histerektomi gereksinimini azaltabilir. Yüksek mortalite oranlar, yo un bak m koflullar ve kan transfüzyonu olanaklar - n n iyilefltirilmesi ile düflürülebilir. Peripartum histerektomi adaylar nda hemen hemen her zaman ortaya ç kan afl r kan kayb nedeniyle gerekli önlemler al nmal d r. Bizim hastalar m za kullan lan ortalama kan ürünü miktar 6.1±4.1 ünite idi. 116 Perinatoloji Dergisi

5 Acil peripartum histerektomiler: 189 olgu deneyimimiz Peripartum histerektomi sonras yüksek komplikasyon oranlar sadece masif kan transfüzyonu ihtiyac, koagülopati ve üriner sistem yaralanmas ndan de il, ayn zamanda febril morbidite ve persiste kanama nedeniyle yap lan reeksplorasyon ihtiyac ndan da kaynaklanmaktad r. [1,4,12] Çal flmam zda %22.8 hastada masif kanama nedeniyle relaparatomi yap lm fl ve bunu ikinci s kl kta da %12.2 ile febril reaksiyon izlemifltir. Acil peripartum histerektomi intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar ve yüksek maternal mortalite oranlar ile iliflkili oldu u için bu ifllemin gerçeklefltirilmesinden önce baz konservatif tedavi yöntemleri gerçeklefltirilmelidir. Medikal konservatif tedavi bak - m ndan oksitosin ve prostaglandin ilk olarak denenebilir. Konservatif cerrahi seçenekleri ise plasental yata a sütür konulmas, uterus balonu yerlefltirilmesi ve kuflak sütür kullan m n içerir. Plasenta previa nedeniyle olan kanama yönetiminde yeni amaca uygun dizayn edilmifl uterus balon tamponad özellikle etkili olabilir. [1,4,5,8] Konservatif yönetim ile kanamas baflar l bir flekilde kontrol alt na al nan ve histerektomiden korunmufl kad nlar n oran bilinmemektedir. Total histerektominin subtotal histerektomiye, özellikle de plasenta akreta uterus alt segmentte lokalize ise, uterin arterin servikal dal oldu u gibi kalaca ndan tercih edilmesi önerilmektedir. [3,5,7-9] Subtotal histerektomi, umutsuz hastalar ve uterus alt segmentte masif yap fl kl k olanlarda daha h zl ve teknik olarak daha güvenli bir ifllemdir. Bunun yan s ra, total histerektomi ile karfl laflt r ld nda, subtotal histerektomide belirgin olarak daha az kan kayb vard r. [1,4,7] Total abdominal histerektomi daha uygun gibi görünmekle birlikte operasyonun mümkün olan en k sa sürede tamamlanmas gereken durumlarda subtotal histerektomi düflünülmelidir. [3,6,8] Serimizde subtotal histerektomi oran n n yüksek olmas n n nedeni, daha kötü klinik tablodaki hastalarla u raflt m z gerçe i ile aç klanabilir. Ayr ca çal flmam zda, subtotal histerektomi yap lm fl olan grupta total histerektomi yap lm fl olan gruba göre hipogastrik arter ligasyonu ve relaparatomi daha az s kl kta izlendi. Subtotal histerektominin bu avantajlar da morbiditenin azalt lmas na katk da bulunabilir. RANZCOG un önerilerine uygun olarak, multidisipliner bir yaklafl m tüm kad nlar için kullan lmal d r. Postpartum kanama aç s ndan yüksek risk alt nda olan vakalarda, jinekolojik onkologlar ile önceden görüflmeler yap lmal d r. Bu konu, özellikle de kan kayb n n kontrolü zorlaflt nda, önem kazanmaktad r. [5] Çal flmada baz k s tl l klar göz önünde bulundurulmal d r. Örneklem say s rölatif olarak küçük olabilir ve konu birçok faktörden etkilenme e ilimindedir ve çok aç k olmayan iliflkilerin klinik anlam flüphe do urabilir. Sonuç Sezaryen hikâyesi olan her hasta, plasenta previas mevcutsa veya özelllikle de her iki durumda do um s - ras nda acil peripartum histerektomi olas l aç s ndan haz rlanmal d r. Riskli bir ifllem oldu u halde, acil peripartum histerektominin potansiyel hayat kurtar c bir ifllem olarak alternatifi yoktur. Hastalar n yaln zca zaman nda tespiti de il, ayn zamanda mortalite ve morbiditenin en aza indirgenmesi için operasyonlar zaman nda ve deneyimli cerrahlar taraf ndan yap lmal d r. Ç kar Çak flmas : Ç kar çak flmas bulunmad belirtilmifltir. Kaynaklar 1. Umezurike CC, Feyi-Waboso PA, Adisa CA. Peripartum hysterectomy in Aba southeastern Nigeria. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2008;48: El-Jallad MF, Zayed F, Al-Rimawi HS. Emergency peripartum hysterectomy in Northern Jordan: indications and obstetric outcome (an 8-year review). Arch Gynecol Obstet 2004;270: Demirci O, Tu rul AS, Yilmaz E, Tosun Ö, Demirci E, Eren YS. Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary obstetric center: nine years evaluation. J Obstet Gynaecol Res 2011;37: Awan N, Bennett MJ, Walters WA. Emergency peripartum hysterectomy: a 10-year review at the Royal Hospital for Women, Sydney. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2011;51: Engelsen IB, Albrechtsen S, Iversen OE. Peripartum hysterectomy-incidence and maternal morbidity. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80: Yamani Zamzami TY. Indication of emergency peripartum hysterectomy: review of 17 cases. Arch Gynecol Obstet 2003;268: Yucel O, Ozdemir I, Yucel N, Somunkiran A. Emergency peripartum hysterectomy: a 9-year review. Arch Gynecol Obstet 2006;274: Ozden S, Yildirim G, Basaran T, Gurbuz B, Dayicioglu V. Analysis of 59 cases of emergent peripartum hysterectomies during a 13-year period. Arch Gynecol Obstet 2005;271: Kayabasoglu F, Guzin K, Aydogdu S, Sezginsoy S, Turkgeldi L, Gunduz G. Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary Istanbul hospital. Arch Gynecol Obstet 2008;278: Cilt 21 Say 3 Aral k

6 Turgut A ve ark. 10. Ossola MW, Somigliana E, Mauro M, Acaia B, Benaglia L, Fedele L. Risk factors for emergency postpartum hysterectomy: the neglected role of previous surgically induced abortions. Acta Obstet Gynecol Scand 2011;90: Selo-Ojeme DO, Bhattacharjee P, Izuwa-Njoku NF, Kadir RA.Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary London hospital. Arch Gynecol Obstet 2005;271: Zorlu CG, Turan C, Iflik AZ, Daniflman N, Mungan T, Gökmen O. Emergency hysterectomy in modern obstetric practice. Changing clinical perspective in time. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77: Katchy KC, Ziad F, Al Nashmi N, Diejomaoh MF. Emergency obstetric hysterectomy in Kuwait: a clinico pathological analysis. Arch Gynecol Obstet 2006;273: Perinatoloji Dergisi

Acil peripartum histerektomi

Acil peripartum histerektomi Dicle Tıp Dergisi, 2009 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 36, Sayı: 1,(23-27) Acil peripartum histerektomi Mehmet Sıddık Evsen 1, M. Erdal Sak 2, Özgür Özkul 3, Yaşar Bozkurt 4, Murat Kapan 5 1 Diyarbakır Kadın Hast

Detaylı

Acil Peripartum Histerektomi Olgular n n De erlendirilmesi: 5 Y ll k Deneyim

Acil Peripartum Histerektomi Olgular n n De erlendirilmesi: 5 Y ll k Deneyim 76 Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):76-80 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110192006 doi:10.2399/prn.11.0192006 Acil Peripartum Histerektomi Olgular n n De erlendirilmesi: 5 Y ll k Deneyim Orkun

Detaylı

AC L PER PARTUM H STEREKTOM OLGULARININ DE ERLEND R LMES : ALTI YILLIK DENEY M

AC L PER PARTUM H STEREKTOM OLGULARININ DE ERLEND R LMES : ALTI YILLIK DENEY M ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) AC L PER PARTUM H STEREKTOM OLGULARININ DE ERLEND R LMES : ALTI YILLIK DENEY M Suna ÖZDEM R, Osman BALCI, Hüseyin GÖRKEML, Kaz m GEZG NÇ, Aybike TAZEGÜL, Fatma YAZICI

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde Obstetrik Olgular

Yo un Bak m Ünitesinde Obstetrik Olgular 118 Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):118-122 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193004 doi:10.2399/prn.11.0193004 Yo un Bak m Ünitesinde Obstetrik Olgular Semra Akköz Çevik Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

Acil Peripartum Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyim

Acil Peripartum Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyim Özgün Araştırma Original Article Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatoloogy Acil Peripartum Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: 5

Detaylı

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE YRD. DOÇ.DR. MEHMET SÜHHA BOSTANCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Tanımlar MATERNAL ÖLÜM Bir kadının, gebelik

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi nde 2008 Y l Sezaryen Do umlar n De erlendirilmesi

stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi nde 2008 Y l Sezaryen Do umlar n De erlendirilmesi stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi nde 2008 Y l Sezaryen Do umlar n De erlendirilmesi Hakan HACISAL HO LU (1), M. Aytaç YÜKSEL (1), Fehmi ÜNAL (1), Remzi ABALI (2), lkbal TEMEL (1), Haluk B. BACANAKG

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Preeklampsi Hipertansiyon (>140/ 90) ve Proteinüri (>0.3 g / 24-s) > 20 gebelik hafta En sık medikal komplikasyon

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Üniversite Hastanemizde Maternal Mortalite Oran

Üniversite Hastanemizde Maternal Mortalite Oran Perinatoloji Dergisi Cilt: 16, Say : 1/Nisan 2008 9 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20080161002 Üniversite Hastanemizde Maternal Mortalite Oran Ahmet Yal nkaya, Y lmaz Özcan, Zozan Kaya, Zelal Savafl,

Detaylı

KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET SUM 1 MARY

KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET SUM 1 MARY KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA 1 '6 Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Uz. Dr. Umur ÇOLGAR ( *) İnt. Dr. Filiz YILMAZ(*) ÖZET Kırk yaşın üzerindeki 214 gebede, gebelik ve doğumu etkileyen faktörler

Detaylı

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET Gebeliğin doğru tarihlendirilmesi sonuçları iyileştirmek açısından oldukça önemlidir ve ayrıca halk sağlığı ve araştırmalar

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Histerektomi Ameliyatı Sonrası Öldüğü Bildirilen Olguların Değerlendirilmesi

Histerektomi Ameliyatı Sonrası Öldüğü Bildirilen Olguların Değerlendirilmesi Van Tıp Dergisi: 16 (2): 73-77, 2009 Histerektomi Sonrası Ölümler Histerektomi Ameliyatı Sonrası Öldüğü Bildirilen Olguların Değerlendirilmesi Rıza Yılmaz*, Muhammet Can**, Veli Özdemir*, Bahadır Kumral***,

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Total plasenta previa olgular nda erkek fetüs hakimiyeti

Total plasenta previa olgular nda erkek fetüs hakimiyeti Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(2):84 88 Perinatal Journal 2015;23(2):84 88 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Total plasenta previa olgular nda erkek fetüs hakimiyeti Bülent Köstü 1, Önder

Detaylı

Neredeyse kaybedilecek (near-miss) obstetrik hasta profili, tedavi sonuçlar ve maternal mortalite de erlendirmesi: Üçüncü basamak merkez deneyimi

Neredeyse kaybedilecek (near-miss) obstetrik hasta profili, tedavi sonuçlar ve maternal mortalite de erlendirmesi: Üçüncü basamak merkez deneyimi Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2012;20(1):1-5 Perinatal Journal 2012;20(1):1-5 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Neredeyse kaybedilecek (near-miss) obstetrik hasta profili, tedavi sonuçlar ve maternal

Detaylı

MATERNAL MORTAL TE VE MORB D TE NEDEN OLARAK KANAMALAR VE EMBOL

MATERNAL MORTAL TE VE MORB D TE NEDEN OLARAK KANAMALAR VE EMBOL .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Maternal Mortalite ve Morbidite Sempozyumu 23 Haziran 1999, stanbul, s. 57-61 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Dr. Serkan Kahyaoğlu

Dr. Serkan Kahyaoğlu PERİPARTUM KANAMAYA BAĞLI KAYBEDİLMEYE YAKIN HASTALARIN MORBİDİTESİNİ AZALTMAK İÇİN YAPILAN CERRAHİ TEDAVİ MODALİTELERİNİN SONUÇLARI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA Dr. Serkan Kahyaoğlu Kadın Hastalıkları ve

Detaylı

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Dr. D. Haluk Dervişoğlu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birincil doğum sonu kanama gözle saptanan,

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE Dr. A.i. TEKİRDAG C"') - Dr. U. KAL (*) Dr. Y. CEYLAN C"') - Dr. B. ARSAN

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ACİL SERVİSTE SEZARYEN. Doç Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD

ACİL SERVİSTE SEZARYEN. Doç Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD ACİL SERVİSTE SEZARYEN Doç Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD ACİL SERVİSTE SEZARYEN Tarihte bilinen en eski cerrahi işlem Milattan önce 800 yılında yapıldığı bildirilmiş 20. yüzyılda ise

Detaylı

Gebelik Öncesi Maternal Vücut Kitle ndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi

Gebelik Öncesi Maternal Vücut Kitle ndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi Perinatoloji Dergisi Cilt: 16, Say : 2/A ustos 2008 43 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20080162001 Gebelik Öncesi Maternal Vücut Kitle ndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi Özgür Dündar 1, Tolga

Detaylı

AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49 yaş kadınlar

AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49 yaş kadınlar TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Ferruh N. Ayoğlu AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DO AL DO UM MU? SEZARYEN M?

DO AL DO UM MU? SEZARYEN M? DO AL DO UM MU? SEZARYEN M? *Hem. Ay e MET N, **Hem.Burcu DE RMENC Ac badem Kocaeli Hastanesi *NICU Klinik E itim Hem iresi, **Poliklinik Klinik E itim Hem iresi Haz rlanma Tarihi: Sunu Plan Do al Do um

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Üniversitesi. Hastalıkları. Dalı. Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Bülent Çakmak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp. Fakültesi

Üniversitesi. Hastalıkları. Dalı. Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Bülent Çakmak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp. Fakültesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5 (3):140-144 Orijinal Makale Çakmak B. Obstetrikte Kan Transfüzyonu: Bir Üniversite Hastanesi Klinik Deneyimi Blood Transfusion In Obstetrics: Clinical

Detaylı

Risk Faktörü Olmayan Olgularda Cinsiyetin Sezaryen H z na ve Do um A rl na Etkisi

Risk Faktörü Olmayan Olgularda Cinsiyetin Sezaryen H z na ve Do um A rl na Etkisi 62 Perinatoloji Dergisi Cilt: 16, Say : 2/A ustos 2008 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20080162004 Risk Faktörü Olmayan Olgularda Cinsiyetin Sezaryen H z na ve Do um A rl na Etkisi Melike Do anay,

Detaylı

GEBE ZLEM. formu. Türk Perinatoloji Derne i taraf ndan haz rlanm flt r.

GEBE ZLEM. formu. Türk Perinatoloji Derne i taraf ndan haz rlanm flt r. GEBE ZLEM formu Türk Perinatoloji Derne i taraf ndan haz rlanm flt r. GEBE ZLEM formu Abdi brahim laç Sanayi A.fi. sponsorlu unda bas lm flt r. 3 Değerli Anne Adayı, Gebeli in saptanmas ndan itibaren sizin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE*

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* M. Feridun AKSU, Rıza MADAZLI, Mustafa ÖZGÖN, Erdal BUDAK, Yıldız KÖSE Giriş Yöntem Gereç

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan Son adet tarihinden itibaren 42 0/7 gebelik haftasına ulaşan veya bu haftayı geçen gebelikler post-term gebelik

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Tanım Amniyotik sıvı, plasenta ve/veya decidua nın infeksiyonu -Klinik koryoamniyonit

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MATERNAL MORTAL TE, MORB D TE- TANIM, EP DEM YOLOJ, TÜRK YE VE DÜNYA DA DURUM VE MATERNAL MORTAL TE Y DÜfiÜRMEK Ç N YAPILMASI GEREKENLER

MATERNAL MORTAL TE, MORB D TE- TANIM, EP DEM YOLOJ, TÜRK YE VE DÜNYA DA DURUM VE MATERNAL MORTAL TE Y DÜfiÜRMEK Ç N YAPILMASI GEREKENLER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Maternal Mortalite ve Morbidite Sempozyumu 23 Haziran 999, stanbul, s. 96 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Eski Sezaryenli Kad nlarda II. ve III. Trimesterde Misoprostolle Do um ndüksiyonu: Prospektif Kontrollü Çal flma

Eski Sezaryenli Kad nlarda II. ve III. Trimesterde Misoprostolle Do um ndüksiyonu: Prospektif Kontrollü Çal flma Perinatoloji Dergisi Cilt: 13, Say : 4/Aral k 2005 203 Eski Sezaryenli Kad nlarda II. ve III. Trimesterde Misoprostolle Do um ndüksiyonu: Prospektif Kontrollü Çal flma Halil Aslan, Altan Cebeci, Yavuz

Detaylı

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu 26.9.11 Hipertansiyon (>14/ 9) ve Proteinüri ( >.3 g / 24-s) > gebelik hafta En sık medikal komplikasyon (%2-7) Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbidite

Detaylı

TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİKAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ

TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİKAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİKAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ Short Cervical Length and Risk of Antepartum Bleeding in Women with Complete Placenta Previa İbrahim Karaca 1, Ömer Erkan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Term gebelikte plasenta ve yenido an do um a rl

Term gebelikte plasenta ve yenido an do um a rl Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):144-150 Perinatal Journal 2013;21(3):144-150 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Term gebelikte plasenta ve yenido an do um a rl Cem Ard ç, Resul Ar soy,

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

POSTPARTUM KANAMADA ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM OP.DR.ÇETİN KILIÇÇI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H

POSTPARTUM KANAMADA ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM OP.DR.ÇETİN KILIÇÇI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H POSTPARTUM KANAMADA ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM OP.DR.ÇETİN KILIÇÇI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H Tanım Anne ölümü : Bir kadının, gebelik süresince, doğumda ya da gebeliğin

Detaylı

Emine Dibek M s rl o lu 1, Didem Aliefendio lu 1, Kibriya Fidan 2, Fatma Nur Çakmak 3, Ali Haberal 2

Emine Dibek M s rl o lu 1, Didem Aliefendio lu 1, Kibriya Fidan 2, Fatma Nur Çakmak 3, Ali Haberal 2 Perinatoloji Dergisi Cilt: 14, Say : 1/Mart 2006 7 Sa l k Bakanl Ankara Etlik Do umevi ve Kad n Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesinde Do um Yapan Annelerin Antenatal Bak m Hizmetlerinden Yararlanma

Detaylı

Zika Virüs: Panik Olmayalım, Akıllı Olalım / Cavit Işık Yavuz

Zika Virüs: Panik Olmayalım, Akıllı Olalım / Cavit Işık Yavuz Zika Virüs: Panik Olmayalım, Akıllı Olalım / Cavit Işık Yavuz Dünya Sağlık Örgütü 1 Şubat günü bir halk sağlığı acili uyarısı yaptı. Bu uyarı uluslararası düzeyde geçerli bir acil uyarı. Bu uyarının nedeni

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

DOĞUM İNDÜKSİYONU VE DOĞUMDA MÜDAHALELERE YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

DOĞUM İNDÜKSİYONU VE DOĞUMDA MÜDAHALELERE YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı DOĞUM İNDÜKSİYONU VE DOĞUMDA MÜDAHALELERE YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doğum indüksiyonu Destekleme (Augmentasyon) Servikal olgunlaşma Uterin

Detaylı

K rk Yafl ve Üzeri Gebeliklerin On Y ll k Retrospektif Analizi

K rk Yafl ve Üzeri Gebeliklerin On Y ll k Retrospektif Analizi Perinatoloji Dergisi Cilt: 12, Say : 4/Aral k 2004 179 K rk Yafl ve Üzeri Gebeliklerin On Y ll k Retrospektif Analizi Serap ÖZÇEL K, Ahmet KALE, Osman KARAMAN, Gökhan BAYHAN, Murat YAYLA Dicle Üniversitesi

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Obstetric Cases in Intensive Care Unit

Obstetric Cases in Intensive Care Unit 118 Perinatal Journal 2011;19(3):118-122 e-adres: http://www.perinataljournal.com/20110193004 doi:10.2399/prn.11.0193004 Obstetric Cases in Intensive Care Unit Semra Akköz Çevik Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

PLASENTA NVAZYON ANOMAL S N N YÖNET M VE SEZARYEN H STEREKTOM : TERS YER B R MERKEZ N SEK Z YILLIK DENEY M

PLASENTA NVAZYON ANOMAL S N N YÖNET M VE SEZARYEN H STEREKTOM : TERS YER B R MERKEZ N SEK Z YILLIK DENEY M ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) PLASENTA NVAZYON ANOMAL S N N YÖNET M VE SEZARYEN H STEREKTOM : TERS YER B R MERKEZ N SEK Z YILLIK DENEY M Ibrahim KALEL O LU 1, Aytül Çorbac o lu ESMER 1, Recep HAS

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) POSTPARTUM KANAMA TEDAV S NDE NTERNAL L AK ARTER L GASYONUNUN ETK NL VE OVER REZERV NE ETK S Yavuz fi MfiEK, Ercan YILMAZ, Ebru ÇEL K, Ilg n TÜRKÇÜO LU, Abdullah KARAER,

Detaylı

Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajlar n karfl laflt r lmas

Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajlar n karfl laflt r lmas Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(1):7-11 Perinatal Journal 2013;21(1):7-11 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajlar n karfl laflt r lmas brahim

Detaylı

Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas III - Üçüz Gebelikler

Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas III - Üçüz Gebelikler Perinatoloji Dergisi Cilt: 18, Say : 1/Nisan 2010 1 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20100181001 Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas III - Üçüz Gebelikler Murat Yayla 1, Rahime Nida Ergin 1, Yeflim

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Orijinal Araştırma Çakmak ve ark. Elektif Sezaryen Yapılan Adölesan ve İleri Yaş Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Maternal

Detaylı

DÜNYADAN HABERLER NİSAN

DÜNYADAN HABERLER NİSAN DÜNYADAN HABERLER NİSAN 2012 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. WillyBrandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: İspanya da Artık Emekliler de Katılım Payı Ödeyecek İrlanda da Jenerik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Birinci trimester ultrasonografisinde cinsiyet tayini do ruluk yüzdesi

Birinci trimester ultrasonografisinde cinsiyet tayini do ruluk yüzdesi Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):74-78 Perinatal Journal 2014;22(2):74-78 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Birinci trimester ultrasonografisinde cinsiyet tayini do ruluk yüzdesi Rahime

Detaylı

OLGU SUNUMU VE SIRT AĞRISI ŞIKAYETIYLE GELDIĞI HASTANEDEKI BIR GÜNÜNÜN ÖZETI

OLGU SUNUMU VE SIRT AĞRISI ŞIKAYETIYLE GELDIĞI HASTANEDEKI BIR GÜNÜNÜN ÖZETI OLGU SUNUMU 32HAFTALIK GEBE HASTANIN KARIN VE SIRT AĞRISI ŞIKAYETIYLE GELDIĞI HASTANEDEKI BIR GÜNÜNÜN ÖZETI Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği Dr M Eftal AVCI 28.02.2014 OLGU 34y

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kanuni Sultan Süleyman E itim ve Araflt rma Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Klini i, stanbul 2

Kanuni Sultan Süleyman E itim ve Araflt rma Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Klini i, stanbul 2 Özgün Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2017;25(1):1 5 Perinatal Journal 2017;25(1):1 5 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Geçirilmifl sezaryeni olan hastalarda uterus insizyonunun transvers veya sefalokaudal

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Nedbesiz uterus rüptürü: Bölgesel insidans, nedenler ve tedavi

Nedbesiz uterus rüptürü: Bölgesel insidans, nedenler ve tedavi Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı:4, (260-264) Nedbesiz uterus rüptürü: Bölgesel insidans, nedenler ve tedavi Mehmet Sıddık Evsen 1, M. Erdal Sak 2, Yaşar Bozkurt 3, Murat Kapan 4,

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler

Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):83-87 Perinatal Journal 2014;22(2):83-87 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler Alpaslan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İKİZ GEBELİKLERDE ULTRASONOGRAFİK TEMEL ÖZELLİKLER Prof. Dr. Hayri ERMİŞ İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. MONOZİGOTİK (TEK YUMURTA) %25 İKİZ GEBELİKLER ZİGOSİTE MONOKORYONİK-

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı