SEL VE SU TAŞKINLARINDA NETİMİ SORUNLARI VE YÖNETY. Prof. Dr. Necdet Ünüvar Adana Milletvekili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEL VE SU TAŞKINLARINDA NETİMİ SORUNLARI VE YÖNETY. Prof. Dr. Necdet Ünüvar Adana Milletvekili"

Transkript

1 SEL VE SU TAŞKINLARINDA ORTAYA ÇIKAN SAĞLIK SORUNLARI VE YÖNETY NETİMİ Prof. Dr. Necdet Ünüvar Adana Milletvekili

2 Dünyada en sık s k görülen g doğal afet seldir. Tüm m "do" doğal nedenli olağand andışı durumlar" a bağlı ekonomik kayıplar pların n % 40'ı sel nedeniyledir. Tüm m dünyada d "doğal nedenli olağand andışı durumlara" bağlı ölümlerin yarısından fazlası sellere bağlıdır.

3 Sele bağlı ölümlerin çoğu u (% 93'e varan oranda) boğulma nedeniyle olmaktadır. Seller, trafik kazası dahil temizleme çalışmaları sırasında yaşanan anan çeşitli travmalar, emosyonel ve fiziksel stres sonucu miyokard enfarktüsü, elektrik çarpmalarına bağlı ölüm m ve bulaşı şıcı hastalıklar klara a yol açar. a ar. Bunun yanı sıra doğal gaz hattı ve yer altı ya da üstü benzin ve toksik madde depolarının n hasarı sonucu önemli sağlık k sorunları yaşanabilir. anabilir.

4 Sel meydana geldiği i bölgede b endüstriyel süreçleri de tehdit ederek çeşitli sağlık sorunlarına na yol açabilir. a abilir yılıy Ocak ayında İzmir'de yaşanan anan sel sonrası bir Sodyum Hiposülfit deposuna su girmesi sonucu yangın n ve gaz sızınts ntısı nedeniyle, bölgede görev g alan itfaiyeci, ambulans personeli ve güvenlik g görevlileri solunum yolu maruziyeti nedeniyle rahatsızlanm zlanmışlardır. r.

5 Selin ardından etkilenen insanların n sağlıkl klı suya ulaşamamas amaması en temel problemdir ve suyla ve gıdayla bulaşan an hastalıklar kların artması beklenir. Ayrıca geçici yerleşim yerlerinde ve benzer kalabalık k ortamlarda, hava yoluyla bulaşan an hastalıklar kların n hızla h yayıld ldığını hatırlamak gerekir. Hava yolu ile bulaşan an hastalıklar, kendi evlerinde yaşayan ayan insanlar için i in de sorun oluşturur.

6 Sel ile salgın n hastalık k ilişkisi, şöyle seyretmektedir; 1. dönemd : İlk üç gün, bulaşı şıcı/salgın n hastalık k pek görülmez. 2. dönemd : DördD rdüncü günden dördd rdüncü haftaya kadar olan bölümdb mdür.bulaşıcı hastalıklar kların n görülmesi, g sık k karşı şılaşılan bir durumdur. Genellikle sel bölgesinde, b selden önce tek tek bulunan hastalıklar kların n salgın yaptığı görülmektedir. 3. dönemd : DördD rdüncü haftadan sonrasıdır. r. Kuluçka süresi uzun olan hastalıklar, bu dönemde d görülür. g r.

7 Hangi hastalıklar görülür? g r? Suyla bulaşan an hastalıklar Genellikle sel bölgesinde, b sel öncesinde görülen g hastalıklar kların n salgın n yaptığı görülmektedir. Öncelikle su ve besin kaynaklı ishalli hastalıklar kların ortaya çıkması beklenir.. Burada temel etken, su, kanalizasyon altyapılar larının n zarar görmesi, g özellikle de sağlıkl klı içme ve kullanma suyu sağlanmas lanmasında nda görülen g aksaklıklard klardır. r. Enterotoksijenik E. coli enfeksiyonları, Şigellozis, Hepatit-A, Leptospirozis ve Giardiazis salgınlar nlarının görülme riski artar.

8 Hangi hastalıklar görülür? g r? Vektörlerle bulaşan an hastalıklar Bir başka temel etmen, vektör üreme alanlarının artmasıdır. r. Vektör r ve kemiricilerin kontrolü önemlidir. Olağan an şartlarda vektörle bulaşan an hastalıklar kların n sağlık riskleri oluşturdu turduğu u bölgelerde b olağand andışı durumlar sonrasında nda vektör üreme alanlarında nda genişleme ve insan vektör r ilişkisinde artış görülmesi, buna bağlı olarak vektörlerle bulaşan an hastalıklar kların çoğalması beklenir.

9 Hangi hastal klar görülür? g r? Kemiriciler Sellerden sonra yuvaları bozulan fare gibi kemiricilerin ve yılan, y akrep gibi canlılar ların n oluşturdu turduğu u sağlık risklerinde artış görülebilir. Fare gibi kemiriciler sel ortamında artar ve enfekte fare idrarı ile kontamine olan sel suları ile bütünlb nlüğü bozulmuş ciltlere temas sonrası "leptospirozis" olguları görülebilir. İzmir'de 1995 yılıy kasım m ayında yaşanan anan ve 62 kişinin inin öldüğü selden sonra toplam yedi kişide ide leptospirozis saptanmış ve bu hastalardan bir kişi ölmüştür. Sivrisinek üreme alanlarında nda bir artış olması,, bölgede b sel öncesinde varsa sıtma olgularını artırabilir. rabilir.

10 Hangi hastal klar görülür? g r? Suların n içindeki i indeki sıvıs ve katı atıklar kların n cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarının n da artması beklenir. Selin ev ve ev eşyalare yalarını etkilemesi, sel geçtikten sonra da etkili olur. Bu etkileme, sağlık k sorunlarını uzun döneme d yayar. Bu arada, sel sırass rasında yaşanan anan sağlık sorunlarının n zamanında nda tedavi edilmemesi, sağlık k sorunlarını ağırlaştırır, komplikasyonlara yol açar, a ar, tedaviyi zorlaştırır. r.

11 Bu durumda neler yapılmal lmalıdır? Sellerden sonra yeterli miktarda sağlıkl klı su sağlanmas lanması ve atık k suları zararsız z hale getirme önem kazanmaktadır. Seller, su ve kanalizasyon sistemlerini bozabilmekte ve biyolojik ve kimyasal kontaminasyon oluşturabilmektedir. Katı atıklar kların n toplanması önemlidir. Sel suları ile dağı ğılan atıklar kirliliğe e sebep olmakta, enfeksiyon ve zehirlenme riskini artırmaktad rmaktadır. r. Vektör r ve kemirici kontrolü önemlidir. Sellerden sonra vektör üreme alanları genişlemektedir.

12 Bu durumda neler yapılmal lmalıdır? Sel riski olan bölgede, b hangi sağlık sorunlarının n yaşanabilece anabileceği önceden değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. Düzenli bir bilgi toplama sistemine sahip olmak, kritiktir. Yoksa, oluşturulmal turulmalıdır. r. Bu salt bürokratik b bir işlem i olarak kabul edilmemelidir; bununla, muhtemel hastalıklar kların/sağlık k sorunlarının n erken belirlenmesi ve zamanında nda müdahalesi m mümkün n hale gelir. Selden etkilenen evlerde yaşayanlar ayanlar her gün n ziyaret edilerek, sağlık k sorunları izlenmelidir.

13 Bu durumda neler yapılmal lmalıdır? En önemli ihtiyaç,, sudur. Sel bölgesindekilere, b günlük k ihtiyacı kadar temiz su sağlanmal lanmalıdır. Su dezenfeksiyonu için i in en kolay ve en hızlh zlı etki gösteren g yöntem y klor uygulamasıdır. Suların n sürekli s dezenfeksiyonu sağlanmal lanmalı, sağlıkl klı olmayan sular için, i in, evlere klor tabletleri dağı ğıtılmalıdır.

14 Bu durumda neler yapılmal lmalıdır? Halk, kaynağı bilinmeyen suları kullanmamaları için in uyarılmal lmalıdır. Sel sularıyla temasın önlenmesiyle ilgili eğitim e yapılmal lmalı,, bu durumla karşı şılaşanların n ciltlerini sabunlu suyla yıkamasy kaması önerilmelidir.

15 Bu durumda neler yapılmal lmalıdır? Kısa sürede, s vektör r kontrol önlemleri alınmal nmalıdır. Sıtma için, in, bu çok önemlidir. Fare ve benzeri kemiricilerin risk durumu da değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir.

16 Bu durumda neler yapılmal lmalıdır? Aşılama hizmetleri aksatılmadan sürdürülmelidir. Özellikle gebe ve çocukların n rutin aşıa şıları aksatılmamal lmamalıdır. Sel sırass rasında toprak, çamur, vb. ile kirlenmiş, derin yarası olanların n tetanoz bağışı ğışıklaması yapılmal lmalıdır.

17 Sel felaketinin görüldg ldüğü bölgelerde vatandaşlar ların n yapması gerekenler Kamu görevlilerinin g yardımı ve önerileri doğrultusunda, gerekli tedbirler alınmak suretiyle felaket bölgesinden b uzaklaşı şın.

18 Sel felaketinin görüldg ldüğü bölgelerde vatandaşlar ların n yapması gerekenler Eğer doğrudan etkilenmemiş ve aynı bölgede yaşamaya amaya devam ediyorsanız; Kamu görevlilerinin g uyarılar ları doğrultusunda hareket edin. Oturmakta olduğunuz unuz bölgenin b güvenilir g olduğunu unu kontrol edin. Temiz gıda g ve su tüketin. t İçme suyunuzda bulanıkl klık k veya koku gibi değişiklikler iklikler fark ederseniz suyu kullanmayın n ve başta Belediye olmak üzere yerel idarenin yetkililerine haber verin.

19 Sel felaketinin görüldg ldü ü bölgelerde vatanda lar lar n n yapmas gerekenler Eğer doğrudan etkilenmemiş ve aynı bölgede yaşamaya amaya devam ediyorsanız; Kaynağı belli olmayan veya kirlendiğinden inden şüphelenilen suları kullanmayın. n. Belediyelerin ve Mülki M İdarenin sizler için i in temin ettiği güvenli suları kullanın. n.

20 Sel felaketinin görüldg ldü ü bölgelerde vatanda lar lar n n yapmas gerekenler Eğer doğrudan etkilenmemiş ve aynı bölgede yaşamaya amaya devam ediyorsanız; Çamur ve su birikintilerinde çocuklarınızın n oynamasını engelleyin. Çeşitli böcek b ve hayvanların n tedavisi zor hastalıklara neden olabileceğini ini unutmayın. n. Yerleşim yerinde böcek, b kemirici ve yabani hayvanlar ile temastan kaçının ve bunların n sayısında artış görüyorsanız, Muhtarlık, Belediye ve Tarım İl/ l/ilçe Müdürlüklerine haber verin. Herhangi bir ateşli hastalık k veya ishal ortaya çıktığı zaman en yakın n sağlık k kuruluşuna una başvurun.

21 Sel felaketinin görüldg ldüğü bölgelerde Mahalli İdarelerin yapması gerekenler Felaket bölgesine b acil müdahale m ekiplerinin ulaşmas masını sağlayacak önlemler alınmal nmalıdır. Felaketzedelerden yerleşim imkânlarını kaybedenlerin uygun ve güvenli yerlere nakli sağlanmal lanmalıdır. Eğer geçici yerleşim bölgeleri b oluşturulacaksa, bu bölgenin b su ve atıklarla ilgili altyapısı önceden tamamlanmalıdır.

22 Sel felaketinin görüldg ldüğü bölgelerde Mahalli İdarelerin yapması gerekenler Felaket bölgesinde b yerleşime devam edenler için i in temiz su ihtiyacı karşı şılanmalıdır. Bu amaçla mevcut su şebekesinin kullanılır r durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Su şebekesi kullanılamaz lamaz durumda ise,, arıtmas tması ve dezenfeksiyonu sağlanm lanmış içme ve kullanma suyu temin edilmeli ve içme i suyu nakli amacıyla kullanılan lan tankerlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmal lmalıdır.

23 Sel felaketinin görüldg ldü ü bölgelerde Mahalli darelerin yapmas gerekenler Bölge halkının hijyenik şartlardaki temel gıda g maddelerine ulaşı şımı sağlanmal lanmalıdır. Kanalizasyon sistemi ve katı atıklar kların n toplanması için in gerekli düzenlemeler d en kısa k zamanda planlanmalı ve uygulanmalıdır. Doğal dengenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan vektör r niteliğindeki indeki böcek b ve kemiriciler ile yaban hayvanlarına na karşı şı,, fiziksel ve kimyasal mücadele en hızlh zlı şekilde başlat latılmalıdır.

24 Sel felaketinin görüldg ldü ü bölgelerde Mahalli darelerin yapmas gerekenler Afet bölgesindeki b çamur ve organik birikintilerin en kısa k sürede s kaldırılmas lması sağlanmal lanmalıdır. Her türlt rlü konuda İl l Sağlık k MüdürlM rlüğü ve Tarım Müdürlüğü ile işbirlii birliği i içinde i inde olunmalı ve İl/ l/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarında her müdahale m tartışı ışılmalı ve karara bağlanmal lanmalıdır. Vatandaşa a duyurulması gereken kararlar anonslar ile ilan edilmeli, halkın nerelere başvurmas vurması gerektiği i açıklanmala klanmalıdır.

25 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Yağış ğışların n bol olduğu u ve sel felaketi ile karşı karşı şıya olan bölgelerde İl l Sağlık k MüdürlM rlükleri; İl l Sağlık k Müdür M r Yardımc mcısının n başkanl kanlığında bulaşı şıcı hastalıklar Şube Müdürü, M, Gıda G ve Çevre Sağlığı Kontrol Şube MüdürüM ve Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlu Müdüründen oluşan Merkez Salgın n Kontrol Ekibi oluşturmal turmalıdır. r. Bu ekip ilgili uzmanlardan bilimsel destek alarak planlama yapmalıdır. Merkez Salgın n Kontrol Ekibine bağlı olarak Gezici Sağlık ekipleri oluşturulmal turulmalıdır. r. Her Gezici Sağlık k Ekibi en az 4 sağlık k personeli bulunmalıdır. Bu ekiplerde; bir hekim sorumluluğunda unda 2 çevre sağlığı teknisyeni veya sağlık memuru, 1 hemşire, 1 tıbbi t teknolog (mevcut ise), 1 laboratuvar teknisyeni olmalıdır.

26 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Yağış ğışların n bol olduğu u ve sel felaketi ile karşı karşı şıya olan bölgelerde İl l Sağlık k MüdürlM rlükleri; Oluşturulmas turulması gereken ekip sayısı Merkez Salgın n Kontrol Ekibi tarafından belirlenmelidir. Her ekip için i in uygun bir ekip aracı tahsis edilmelidir. Her Gezici Sağlık k Ekibinde; Pulverizatör, r, Komperatör Cihazı,, ortotolidin solüsyonu, syonu, bakteriyolojik numune şişeleri, numune nakil kabı,, besiyerleri, kültk ltür r tüpleri, t ferdi klorlama için i in plastik damlalıkl klı şişeler, klor eriyiği i ve klor tabletleri bulundurulmalıdır. r. Tüm m gruplar görev analizinde belirtilen görevlerini g yerine getirdikten sonra yapılanlara ilişkin hazırlanan raporları belirli bir saatte Merkez Salgın n Kontrol Ekibine iletmelidir.

27 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Bölgeye içme i ve kullanma amaçlı su veren şebekenin durumu Belediyeden öğrenilmelidir. Şebekede kaçaklar akların n ve patlamaların n olup olmadığı incelenmelidir.

28 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Kanalizasyon şebekesinde meydana gelebilecek problemler Belediye yetkilileri ile birlikte değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. Kanalizasyonda patlamaların olup olmadığı sorgulanmalı,, içme i suyu şebekesine etkileri araştırılmal lmalı ve gerekli tedbirler alınmal nmalıdır. Şebekeye su veren ana depoların n genel durumu ve klorlanma durumu değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir.

29 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Su şebekesinde oluşacak sorunlar nedeni ile bölgeye b su verilemiyorsa, bölge b dışıd ışından gelen içme i sularının denetlenmesi gerekmektedir; Tankerlerle su girişi i varsa suyun kaynağı ve klor yönünden nden incelemesinin yapılmal lmalıdır. Su tankerlerinde mutlaka klor ölçümü yapılacak, yeterli düzeyde klor tespit edilmediği i takdirde tüketime t sunulmadan önce tanker mutlaka klorlanacaktır. r.

30 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Su şebekesinde oluşacak sorunlar nedeni ile bölgeye b su verilemiyorsa, bölge dışıd ışından gelen içme i sularının denetlenmesi gerekmektedir; Kapalı ped şişe e suların n kullanımı desteklenmelidir. Kaynağı belli olmayan kaynak sularının n kirlenmesi söz z konusu olduğu u için i in vatandaşlar tarafından kullanılmas lmasının n yasaklanması konusunda gerekli önlemlerin alınmas nması gerekmektedir.

31 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Belediyelerle su dezenfeksiyonu ve su şebekesinin bakım m ve onarımı hususlarında sürekli koordinasyon sağlanmal lanmalıdır. Belediyeler tarafından su ve kanalizasyon şebekesinde arıza (sızınt ntı,, borularda hasar vb) varsa hızla giderilmelidir. Arızadan sonra sular dezenfekte edilmelidir. Oluşacak negatif basınc ncın n olumsuz etkileri nedeni ile su kesintisi mümkm mkün n olduğu u kadar yapılmamal lmamalıdır.

32 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Su şebekesinde her hangi bir sorun yok ve bölgeye b su verilebiliyorsa; Suların n günlg nlük k bakteriyolojik analizleri yapılmal lmalı ve gerektiğinde inde bakteriyolojik yönden y kirli sular ile ilgili önlemler en kısa k sürede s alınmal nmalıdır. Şebekenin belirli noktalarından ndan günlük olarak sabah akşam am bakiye klor ölçümleri yapılmal lmalıdır.

33 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Su şebekesinde her hangi bir sorun yok ve bölgeye b su verilebiliyorsa; Yapılan ölçümlerde şebekenin uçu noktalarında nda bakiye klorun 0.5 ppm olması gerekmektedir. Vatandaşlara gerek görüldg ldüğü durumlarda ferdi dezenfeksiyon amacıyla klor tabletleri veya plastik damlalıkl klı şişelerde kullanılmak lmak üzere hazırlanm rlanmış klor eriyiği i dağı ğıtılmalı, halkın n kaynağı belirsiz suları içmemesi için i in anonslarla gerekli uyarılar yapılmal lmalıdır.

34 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Aşırı yağış ğışlar sonucunda oluşmu muş su birikintilerinde çocukların yıkanması veya oynaması engellenmeli, bu konuda duyurular ve halk eğitimleri e yapılmal lmalıdır. Sel nedeni ile evleri hasar görmg rmüş vatandaşlara hijyenik yerleşim yerleri oluşturulmal turulmalıdır. r.

35 Sel felaketinden sonra bölgede b herhangi bir salgın n oluşmamas maması için in İl l Sağlık Müdürlüğünün n alması gereken tedbirler Ortaya çıkan sorunlar ve bulaşı şıcı hastalıklara karşı halk eğitimi planlanmalıdır. İl l Sağlık k MüdürlM rlüğünde bir eğitim e ekibi bulunmalıdır. Hoparlörlerle rlerle afetzedelere sağlıklar klarını korumaya yönelik y olarak uyarılarda bulunulmalıdır. İl l içindeki i indeki kurumlarla (Milli Eğitim E MüdürlM rlüğü,, Basın-Yay Yayın Kuruluşlar ları,, gönüllg llü kuruluşlar lar gibi) işbirlii birliği i yapılarak eğitim e çalışmaları sürdürülmelidir. Sektörler arası işbirliği i sağlanmal lanmalı: İl l ve İlçe e HıfzH fzıssıhha Kurulları toplanarak hangi sektörün n ne işi yapacağı karara bağlanmal lanmalıdır.

36 İLETİŞİM M ve KRİZ Z YÖNETY NETİMİ

37 Sürdürülebilir Kalk nma Kalk nmay Engelleyen Etkiler Politik ve Sosyal Sorunlar Mali Kriz Do al Afetler Salg n Hastal klar Çevresel Bozulma

38 Afet Öncesi A ama AFET AFET Afet Sonras A ama Risk Azaltma Önlemleri Haz rl k Acil Yard m Müdahale Önlemleri Zarar Azaltma AYS yile tirme Önleme Yeniden n a Kalk nma

39

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER Yaşadığımız ortam sağlımızı etkiler. Bu rehber, Harran Üniversitesi tarafından, Birleşmiş Milletler

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2903 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1860 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Didem ARSLANTAŞ (Ünite 1) Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK (Ünite 2) Doç.Dr. Melis NAÇAR

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6

... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 20.01.2004 / 01091 Konu : SARS Hastalığı... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6 İlgi : 08.05.2003 tarih ve

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK ÇALIŞANININ EL KİTABI Editör Prof.Dr.Ali Osman Karababa Yazarlar Dr.Hilal Batı Öğr.Gör.Murat Civaner Yrd.Doç.Dr.Meltem Çiçeklioğlu Yrd.Doç.Dr.H.İbrahim Durak

Detaylı

TTB MERKEZ KONSEYĐ HEYETĐ MALATYA ĐSHAL SALGINI RAPORU

TTB MERKEZ KONSEYĐ HEYETĐ MALATYA ĐSHAL SALGINI RAPORU TTB MERKEZ KONSEYĐ HEYETĐ MALATYA ĐSHAL SALGINI RAPORU Türk Tabipleri Birliği, Malatya da yaşanan ishal salgınını incelemek ve değerlendirmek için Merkez Konseyi Üyesi Dr.Haluk Başçıl, TTB Halk Sağlığı

Detaylı

12. ACİL EYLEM PLANI. 12.1 Amacı

12. ACİL EYLEM PLANI. 12.1 Amacı 12. ACİL EYLEM PLANI 12.1 Amacı Sistem kazalarına hızlı karşılık verebilmek insan ve çevre sağlığına gelebilecek zararı en aza indirmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde verilen acil çalışma

Detaylı

Bu Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Bu Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1 2009 Mali Yılı Performans Programı Bu Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009

HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009 HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009 AFETLER Doğrudan hasarlar varlıkları, alt yapı, sermaye, mallar ve stokları etkileyerek yok olmasına neden olur. Dolaylı

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1 2008 Mali Yılı Performans Programı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1 2008 Mali Yılı Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1 2008 Mali Yılı Performans Programı Bu Performans Programı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Amaç Çalışma ortamında karşılaşılan sağlığa zararlı biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler,

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

SAĞLIK VE SAĞLIĞIN KORUNMASI MODÜLLERİ

SAĞLIK VE SAĞLIĞIN KORUNMASI MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi SAĞLIK VE SAĞLIĞIN KORUNMASI MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 Sağlık ve Sağlığın

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

GIDA HİJYENİ MEVZUATI

GIDA HİJYENİ MEVZUATI GIDA HİJYENİ MEVZUATI Gıda hijyeni mevzuatının oluşması ilk olarak; 1-28 Haziran1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU NUN SORUNLARI: HALK SAĞLIĞI GEZĐCĐ SEMĐNER RAPORU* (1996)

GÜNEYDOĞU ANADOLU NUN SORUNLARI: HALK SAĞLIĞI GEZĐCĐ SEMĐNER RAPORU* (1996) GÜNEYDOĞU ANADOLU NUN SORUNLARI: HALK SAĞLIĞI GEZĐCĐ SEMĐNER RAPORU* (1996) Dr.Melikşah Ertem**, Dr.Ali Ceylan***, Dr.Mansur Özcan**** Sorunu ve kaynağını yerinde görmenin her zaman okumaktan daha öğretici

Detaylı

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU SIRA NO SAYFA NO DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU ESKİ DURUM YENİ DURUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 İÇİNDEKİLER THAP Organizasyon Şeması THAP Organizasyon

Detaylı