T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 2 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar 2 B- Teşkilat Yapısı 4 C- Fiziksel Kaynaklar 5 D- İnsan Kaynakları 7 II. PERFORMANS BİLGİLERİ 8 A- Temel Politika ve Öncelikler 8 B- Amaç ve Hedefler 9 C- Hedef Göstergeleri İle i 0 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 55 İdare Tablosu 55 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 58 den Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo YILI PERFORMANS PROGRAMI

3 I-GENEL BİLGİLER A-Yetki Görev ve Sorumluluklar İl özel idaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm; sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

4 İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

5 B-Teşkilat Yapısı

6 C-Fiziksel Kaynaklar İdaremiz Valilik binası bitişiğinde İl Özel İdaresi hizmet binasındadır. Kurumun muhasebe ve yazışma işlemlerinin tamamı e-içişleri bakanlığı sisteminden yapılmaktadır. Vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla kurumumuzun tanıtımı ve duyurular (http://www.osmaniyeozelidare.gov.tr) internet sitemizde güncel olarak yayınlanmaktadır. Taşınmazlar TAŞINMAZ CİNSİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADI KAMU KONUTU VALİ KONAĞI VE KAYMAKAM EVİ KONUT OKUL YERİ HİZMET BİNASI ARSA BAĞ BAHÇE İŞYERİ TARLA MAKİNA PARKI/ŞANTİ YE DEPO/İDARE BİNASI Osmaniye Merkez Bahçe Düziçi Hasanbeyli Kadirli Sumbas 4 5 Toprakkale TOPLAM Teknoloji SIRA NO ADI MİKTARI (ADET) Bilgisayar masa üstü 52 2 Bilgisayar dizüstü 22 3 Telefon 70 4 Fax makinesi 0 5 Yazıcı 87 6 Tarayıcı 36 7 Fotokopi makinesi 3 8 Monitör 59

7 Taşıt ve İş makineleri S.No ARAÇ CİNSİ MİKTARI (ADET) BİNEK ARAÇLAR 8 2 PİCK-UP ÇİFT KABİNLİ 7 3 MİNİBÜS 5 4 PANELVAN MİNİBÜS KAMYONET 3 5 DAMPERLİ KAMYON 3 6 SABİT KASALI KAMYON 7 KAPALI SAC KASALI KAMYON 8 DAMTRAK 4 9 TREYLER ÇEKİCİ 2 0 AKARYAKIT TANKERİ 2 ARAZÖZ 4 2 GREYDER 3 DOZER 6 4 YÜKLEYİCİ 6 5 KANAL KAZICI 5 6 EKSKAVATÖR 5 7 SİLİNDİR 5 8 ASFALT YAMA MAKİNASI 2 9 YAPIM DİSTRİBİTÖRÜ 2 20 ROLEY TANK 2 ROLEY TANKER (TREYLER) 2 22 SEMİ DORSE 2 23 SEYYAR TAMİR ARACI 24 SEYYAR YAĞLAMA TOPLAM 7 Kurumlara Tahsis edilen Araçlar 2 GENEL TOPLAM 29 KİRALIK ARAÇ SAYISI 8 GENEL TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI

8 D-İnsan Kaynakları Personel Durumu KURUMUN ADI 657 SAYILI KANUNA TABİ DEVLET MEMURU SAYISI 4857 SAYILI KANUNA TABİ İŞÇİ SAYISI GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI SÖZLEŞMELİ SAYISI İl Özel İdaresi Norm Kadroya Göre Personel Durumu KANUN NORM DOLU BOŞ 657 Sayılı Kanuna Tabi Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi) Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi) - - TOPLAM Sınıflara Göre Memur Durumu SINIFI NORM DOLU BOŞ Genel İdare Hizmetler Teknik Hizmetler Avukatlık Hizmetleri 4 3 Sağlık Hizmetleri 6-6 Yardımcı Hizmetler TOPLAM İşçi Durumu İŞÇİ KADROSU NORM DOLU BOŞ 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi) Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi) - - TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

9 II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler Amaç ve hedeflerimizdeki temel politikalar ve öncelikler de kırsal kesime yönelik ve nüfusun çoğunluğunun faydalanabileceği hizmetlere yönelik olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam edilecektir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak halkın katılımı sağlanacaktır. Osmaniye İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini; Kırsal Alt Yapının Geliştirilmesi Çevresel ve Mekansal Gelişimin Artırılması Sosyal Refahın Artırılması ve Kültürel Değerlerin Korunması Kurumsal Yapının Geliştirilmesi istikametinde sürdürmektedir. 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

10 B-Amaç ve Hedefler Misyonumuz Kanunların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanarak, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetlerle, sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyerek, kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır. Vizyonumuz Osmaniye ilinde yaşayan herkesin gurur duyacağı, değişim ve gelişmeyi benimseyerek öncülük eden ve Osmaniye yi layık olduğu noktaya getirmiş bir kurum olmaktır. Temel Değerlerimiz Güvenilirlik Tarafsızlık Verimlilik Yenilikçilik Uzmanlık Ulaşılabilirlik Şeffaflık Katılımcılık Memnuniyet Hukuka insan haklarına saygı Çevreye ve Topluma duyarlılık Hesap verebilirlik 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

11 C- Hedef ve Göstergeleri İle - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-. Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca 358 km. Kat asfalt kaplama yapılacaktır. Hedefi yılında 78 km. Kat asfalt kaplama yapılacaktır. Göstergeleri Kat asfalt kaplama yapımı(km) km. Kat asfalt kaplama yapımı , ,76 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

12 2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.2 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca 63 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır. Hedefi yılında 87 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır. Göstergeleri kat asfalt kaplama yapımı(km) km 2. Kat asfalt kaplama yapımı , ,4 Genel Toplam , ,4 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

13 3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.3 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca 338 km onarım-stabilize yapılacaktır. Hedefi yılında 338 km Onarım- Stabilize yapılacaktır. Göstergeleri Onarım-Stabilize yapımı (Km) Açıklama : 338 km Onarım- Stabilize yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

14 4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.4 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca m 3 asfalt onarım (yama) yapılacaktır. Hedefi yılında 5000 m 3 asfalt onarım (yama) yapılacaktır. Göstergeleri Asfalt onarım (yama) yapımı (5000 m 3 ) Açıklama : 5000 m 3 Asfalt onarım (yama) yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

15 5- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.5 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için plan dönemi boyunca mevcut ve yapılacak yolların toplam adet trafik levhası ihtiyacı karşılanacaktır. Hedefi yılında 4992 adet trafik levhası alımı yapılacaktır. Göstergeleri Alınan trafik levhası sayısı adet trafik levhası alımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

16 6- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.6 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Köy yolları altyapısının iyileştirilmesi için sanat yapısı ( 34 adet köprü, adet menfez, adet büz, mt. İstinat duvarı, mt. Beton trapez kanal) yapılacaktır. Hedefi yılında köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için 6 adet köprü, 02 adet menfez, 77 adet büz, 3300 mt istinat duvarı, 4280 mt beton trapez yapılacaktır. Göstergeleri Köprü (adet) Menfez(adet) 3-Büz (adet) 4-İstinat duvarı (mt) 5-Beton trapez (mt) Sanat yapısı.(6 adet köprü, 02 adet menfez, 77 adet büz, 3300 mt istinat duvarı, 4280 mt beton trapez) , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

17 7- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.7 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca m 2 ( yaklaşık 200 km ) parke taşı ve beton yol yapılacaktır. Hedefi yılında 200 m 2 parke taşı ve beton yol yapılacaktır. Göstergeleri Parke taşı ve beton yol (km) km parke taşı ve beton yol yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

18 8- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.8 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca 50 km bitümlü sıcak karışım kaplama yol yapılacaktır. Hedefi yılında 0 km bitümlü sıcak karışım(btk) kaplama yol yapılacaktır. Göstergeleri Bitümlü sıcak karışım (km) km bitümlü sıcak karışım(btk) kaplama yol yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

19 9- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2. Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. İçme Suyu olmayan köy veya bağlılarının içme suyu sorunun çözülmesi için gerekli isale hatları döşenmek suretiyle 84 adet içme suyu deposu yapılacaktır. Hedefi yılında 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılacaktır.ayrıca muhtelif köylere ihtiyacı dahilinde içme suyu boru yardımı yapılacaktır. Çelik Boruların Korunması amacıyla katodik koruma yapılacaktır.. Göstergeleri Yapılan isale hattı ve içme suyu deposu sayısı Muhtelif köylere 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

20 0- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2.2 Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. Tüm köylerin içme suyu depolarına toplam 200 adet klorlama cihazı takılacaktır. Hedefi yılında köylerin içme suyu depolarına toplam 60 adet klorlama cihazı takılacaktır. Göstergeleri Klorlama cihazı takılan içme suyu deposu Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 60 adet klorlama cihazı takılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

21 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2.4 Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. Tüm köylerin içme suyu depoları haznelerinin içinin fayans, seramik kaplamalarının yapılması. Ayrıca depo kapıları ve pencerelerinden kanatlı sürüngen ve böceklerin depolara girişini engellemek amacıyla depo ve pencerelere sineklik takılması. Hedefi yılında köylerin 35 adet içme suyu depolarına haznelerine fayans, seramik kaplama ve depo kapılarına, pencerelerine sineklik yapılması. Göstergeleri Fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapılan depo sayısı adet içme suyu deposuna fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

22 2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2.5 Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. Tüm köylerin membalarının çevresine direkli tel örgü inşa edilmek suretiyle membaların içme suyunun kirlenmesine karşı hayvanların müdahalesi engellenecektir. Hedefi yılında köylerin 5 adet membasının çevresine tel örgü yapılarak korunmasını sağlamak. Göstergeleri Tel örgü takılan memba sayısı adet memba çevresine tel örgü yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

23 3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2.6 Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. Tüm köylerin ekonomik ve fiziki açıdan ömrünü tamamlamış tesislerinin yeniden inşa edilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla isale hatları ve şebeke hatlarında çalışmalar yapılacaktır. Hedefi yılında köylerin mt. Boru ile isale ve şebeke hattına yenileme çalışması yapılacaktır. Göstergeleri Yenilenen isale ve şebeke hattı sayısı İsale ve şebeke hatlarına mt. boru yenilemesi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

24 4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir. 00 hektar kuru tarım arazisini sulamaya açarak yetiştirilecek ürün çeşidi artırılacak ve birim alan daha fazla verim elde edilmesi sağlanacaktır. Hedefi yılında 300 hektar alan sulamaya açılarak yetiştirilecek ürün çeşidini arttırmak ve daha fazla verim elde etmek. Göstergeleri Sulamaya açılan alan (hektar) adet sulama suyu tesisi yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

25 5- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3.2 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir. Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, ıslah edilmiş nitelikli tohumluk ve fidan kullanmak suretiyle tarımsal üretimde verim artışı elde edilmesi ve zor durumda olan çitçilerin gelir getirici tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanacaktır. Hedefi yılında nitelikli fidan ve fide dikimi yapılarak tarımsal üretimde verim artışı sağlanacaktır. Göstergeleri Dikilen nitelikli fidan ve fide sayısı Dikili arazilerin artış oranı.(%) Nitelikli fidan ve fide dikimi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

26 6- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3.3 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir. Tarım Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, zoonoz hastalıklarıyla mücadele amacıyla İl genelindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların koruyucu aşılarının yapılması sağlanacaktır. Hedefi yılında zoonoz hastalıklarıyla mücadele kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların koruyucu aşılarını yapmak. Göstergeleri Aşı yapılan hayvan sayısı Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının koruyucu aşılarının yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 20

27 7- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-4 Hedef-4. Köy imar planı çalışmaları ile imara uygun yapılaşmaya gidilecektir. Plan dönemi boyunca İlimize bağlı 60 köyün tamamının imar planları yapılarak köy yerleşimlerinin daha düzenli olması sağlanacaktır. Hedefi yılında 32 adet köye imar planı hali hazır harita hazırlanacaktır. Göstergeleri İmar planı hali hazır harita yapılan köy sayısı Adet köye imar planı hali hazır harita hazırlanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

28 8- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-4 Hedef-4.2 İl Özel İdaresinin il sınırları içinde hizmet ve görevleriyle ilgili olarak köy ve bağlı yerleşim birimlerine ait içme suyu, sulama suyu, yol, köprü, kanalizasyon vb. projeler yapılacaktır. Mera, yaylak ve kışlaklardan kiralanması düşünülen ve İl Özel İdaresine tahsis edilen alanların vaziyet planları ve yapılaşma şartları belirlenerek halihazır haritaları veya imar planları yaptırılacaktır. Hedefi yılında 4 adet mera, yaylak ve kışlak vasıflı arazinin geçici yerleşim yeri olarak tespit edilmesi, vaziyet planı ve hali hazır haritalarının yapılması. Göstergeleri Mera, yaylak ve kışlak araziler için yapılan hali hazır harita sayısı Adet mera, yaylak ve kışlak araziler için hali hazır harita hazırlanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 22

29 9- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-5 Hedef-5. İl Özel İdaresinin il sınırları içinde hizmet ve görevleriyle ilgili olarak köy ve bağlı yerleşim birimlerine ait içme suyu, sulama suyu, yol, köprü, kanalizasyon vb. projeler yapılacaktır. Tarım, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma vb. hizmetlerin; etüt ve planlamalarının yapılması, su kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik olarak İlimiz sınırları içinde bulunan kaynak sularının tespiti, debilerinin ölçülmesi, içme ve sulama suyu kaynakları envanterinin oluşturulması ile kuraklık riskine karşı su depolama yapısı göletlerin yapılabileceği topografik alanların belirlenmesi sağlanacaktır. Hedefi yılında tüm alt yapı projelerinin hazırlanması.(yol, su, kanalizasyon, katı atık vb.) Göstergeleri Hazırlanan proje sayısı Yol, su, kanalizasyon, katı atık vb. proje hazırlama , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 23

30 20- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-6 Hedef-6. Osmaniye İl özel idaresinin yetki alanı içerisinde ruhsatsız çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile mücadele etmek, yer altı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanılmasını, çevreye duyarlı, iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme sayısını artırmayı sağlamaktır. Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Hedefi yılında İşletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetlenmesi. Göstergeleri Yapılacak olan Ruhsatlandırma başvurularının alınması, uygun olanlarının sonuçlandırılması ve denetlenen ruhsat sayısı İşletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetlenmesi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 24

31 2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7. Termal turizm ve içme amaçlı doğal mineralli su kaynaklarının tespiti, etkin ve verimli kullanımını sağlayacak projelerinin oluşturulması, termal turizm merkezi ilan edilen bölgelerde yatırımcılara teknik ve hukuki altyapı sağlayarak ekonomik gelişimin ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması. Osmaniye ili jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var olanların iyileştirilmesi amacıyla mevzuat dahilinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılacaktır. Hedefi yılında Jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var olanların iyileştirilmesi amacıyla kamu ve özel kuruluşlarla çalışmalar yapmak. Göstergeleri Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme ruhsatları ve var olanların denetimi Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme ruhsatları ve var olanların denetimi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 25

32 22- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-8 Hedef-8. Halk Sağlığı Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda ilaç, araç-gereç temini ve ikmalinin yapılmasına destek vererek, Çevreye, İnsan sağlığına ve tarım alanlarına zara vermeyecek şekilde tam etkili bir şekilde haşere ilaçlaması yapmak. İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Çevre Sağlığı kapsamında Belediye sınırları dışarısında Köy ve bağlılarında haşere ilaçlaması yapmak ve sivrisinek üreme bölgelerinin tespitini yaparak kuluçka alanlarının ilaçlı mücadelesi için yapılan çalışmalarda talep doğrultusunda ilaç araç gereç ve makine ekipman desteğinde bulunmak Hedefi yılında İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne Çevre Sağlığı kapsamında talep doğrultusunda haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği yapılması. Göstergeleri Yapılacak olan Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 26

33 23- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-9 Hedef-9. İl Hayvanları Koruma Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda sokak hayvanlarının sayımı denetimi, aşılanması ve kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesine destek vermek. Bu konuda halkı bilinçlendirmek için el ilanı ve bilgi levhaları hazırlamak ve dağıtmak. 599 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Belediye sınırları dışında kalan alanlardaki Sokak hayvanlarının tamamının kontrol altına alınması ile ilgili olarak İl Hayvanları Koruma Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalara destek vermek. Hedefi yılında Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka el ilanı ve bilgi levhaları hazırlayarak dağıtmak. Göstergeleri Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka dağıtılan el ilanı ve bilgi levhaları Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka el ilanı ve bilgi levhaları hazırlanması ve dağıtılması , ,00 Genel Toplam 2.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 27

34 24- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-0 Hedef-0. İçme ve kullanma suları ile ilgili kaptajlar su depoları, ishale hatları ve şebekelerde gerekli gözlem ve denetimleri yapmak. İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İçme ve kullanma sularının daha kaliteli bir şekilde tüketimini sağlamak için 60 köy ve bağlısı ile birlikte toplam 504 adet ünitede eşit şekilde yıllara bölünerek tespit denetim ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Hedefi yılında 36 adet köye içme suyu deposu ve kaptaj denetimi yapılacaktır. Göstergeleri İçme suyu deposu ve kaptaj yapılan köy sayısı adet köye içme suyu deposu ve kaptaj denetimi yapılması , ,00 Genel Toplam 5.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 28

35 25- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-. Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve orta okul) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek. Temel eğitim için plan dönemi boyunca toplam 20 adet derslik yapılacaktır. Hedefi yılında temel eğitim için 24 adet derslik yapılacaktır. Göstergeleri Yeni açılan derslik sayısı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 29

36 26- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.2 Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve orta okul) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek. Okul öncesi, ilk ve orta okullar çağın gereklerine uygun araç gereçlerle donatılacaktır. Hedefi yılında Okul öncesi, ilk ve orta okulların çağın gereklerine uygun araç gereçlerle donatılması. Göstergeleri Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç gereç alımı.(tl) Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç gereç alımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 30

37 27- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.3 Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve orta okul) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek. Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımları yapılacaktır. Hedefi yılında Okul öncesi, ilk ve orta okulların mevcut binaların, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapmak. Göstergeleri Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarım yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

38 28- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Amaç-2 Hedef-2. İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin ve diğer acil durumların yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci oluşturmak, afet ve acil durumlarda gerekli olan teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır. İlimizde olması muhtemel acil durumlarla daha etkin müdahale edilebilmesini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması. Hedefi yılında Hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması. Göstergeleri Yapılan kaya ıslahı Doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara yapılan yardım.(tl) Hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 32

39 29- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Amaç-2 Hedef-2.2 İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin ve diğer acil durumların yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci oluşturmak, afet ve acil durumlarda gerekli olan teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır. İdaremizin acil durum planları ile İlimizin acil durum planlarında İdaremize verilmiş görevler kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak her tür malzeme, araç ve gerecin İdaremizde hazır bulundurulmasının sağlanması. Hedefi yılında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak her tür malzeme, araç ve gerecin İdaremizde hazır bulundurulmasının sağlamak. Göstergeleri Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı.(tl) Açıklama : Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı , ,00 Genel Toplam 2.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 33

40 30- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3. İlimizdeki kültürel ve sportif faaliyetlere, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü destek sağlanarak İlimizin sosyal kültürel yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir. Osmaniye nin turizm ile ilgili sorunlarına akılcı çözümler sunacak planlama, altyapı yatırımları,tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle Osmaniye nin cazip bir turizm şehri olma yolundaki çalışmalarına katkı sağlayarak turizm potansiyelini arttırmak. Hedefi yılında ilimizde düzenlenen Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY u anma, İstiklal Marşının kabulü, kütüphaneler haftası, turizm haftası, müzeler haftası ve Hıdrellez Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması. Göstergeleri Yapılan etkinlikler için giderler.(tl) Açıklama : Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY u anma, İstiklal Marşının kabulü, kütüphaneler haftası, turizm haftası, müzeler haftası ve Hıdrellez Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 34

41 3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3.2 İlimizdeki kültürel ve sportif faaliyetlere, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü destek sağlanarak İlimizin sosyal kültürel yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir. Osmaniye ili genelinde spor tesislerinin fiziki altyapısında iyileştirmeler yaparak sporu yaygınlaştırmak ve vatandaşları spor yapmaya özendirmek suretiyle Osmaniye nin spor alanında yeni başarılara imza atmasına katkıda bulunmak. Hedefi yılında ilimizde sporun gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak, sporu sevdirmek, tesislerimize spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri teşvik etmek ve spor kulüplerine destek olmak. Göstergeleri Spor kulüplerine yapılan destek ve malzeme alımı (TL) Açıklama : Spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri teşvik etmek ve spor il müdürlüğünce ihtiyaç duyulan spor malzemelerini (basketbol potası,masa tenisi, güreş minderi vb.) almak , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 35

42 32- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-4 Hedef-4. İlimizde toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak. Osmaniye sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı bireylerin bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetler ile toplumsal sorunların çözümü, ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak. Hedefi yılında gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirleri geliştirmek madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımla ilgili iş ve işlemleri yapmak. Göstergeleri Madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımlar.(tl) Gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirleri geliştirmek madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımla ilgili iş ve işlemleri yapmak , ,00 Genel Toplam 5.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 36

43 33- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-4 Hedef-4.2 İlimizde toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak. İşsiz ve Yoksul insanların üretime yönelik çalışmalarda bulunmaları için ihtiyaç duyulan sermayenin sağlanması, yerel ekonomiye canlılık kazandırılması, ihtiyaç sahibi vatandaşlara üreticilik bilincinin aşılanması, yoksulluğun azaltılması, yoksul ailelerin kendi gelirlerini elde edebilmesi ve sürdürülebilir gelir edebilmelerini sağlamak. Hedefi yılında Yoksullara Mikro Kredi verilmesi işlemlerini Türkiye İsrafı Önleme Vakfı(TİSVA) ile iş birliği içerisinde çalışarak daha fazla yoksul aileye ulaşmak. Göstergeleri Yoksul ailelere yapılan Mikro Kredi desteği Yoksul ailelere Mikro Kredi desteğinin sağlanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 37

44 34- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-5 Hedef-5. İdaremiz adına kayıtlı gayrimenkullerin ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetilerek verimli olarak kullanılması ve değerlendirilmesini sağlamak. İl Özel İdaresi adına kayıtlı gayrimenkullerin bakım,onarımlarını ve temizliğini yapmak, internet veri tabanlarına aktararak erişimini sağlamak, tahsisli ve tahsissiz gayrimenkullerin aynı ada içerisinde bulunan parsellerin bütünlüğü açısından tek tapuya dönüştürülmesini sağlamak. Hedefi-5.. Gayrimenkul bilgilerini e-içişleri veritabanına girerek kayıt altına alınacaktır. İl özel idaresine kayıtlı ada aynı ada içerisindeki parsellerin tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemlerini yaparak tek tapuya dönüştürülmesini sağlamak ve İl Özel İdaresinin kullanımında olan gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımları yapılacaktır. Göstergeleri Yapılan tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemleri Gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımlarım giderleri.(tl) Tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemlerinin yapılması ve gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımlarının yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 38

45 35- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-5 Hedef-5.2 İdaremiz adına kayıtlı gayrimenkullerin ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetilerek verimli olarak kullanılması ve değerlendirilmesini sağlamak. İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden; sağladığı gelir, bakım, onarım, aidat ve benzeri maliyetleri karşılamayan ve elde bulundurulması verimli olmayanların satışı ile gelir artırıcı faaliyette bulunmak. Hedefi yılında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait atıl durumda olan gayrimenkullerin satışı yapılarak İl Özel İdaresine gelir artışı sağlamak. Göstergeleri Satışı yapılan gayrimenkuller Gayrimenkullerin satış ilan, tanıtım, kıymet takdimi vb. iş ve işlemlerin yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 39

46 36- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-5 Hedef-5.3 İdaremiz adına kayıtlı gayrimenkullerin ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetilerek verimli olarak kullanılması ve değerlendirilmesini sağlamak. İl Özel İdaresinin görev alanları ile ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının arsa taleplerini karşılamak üzere kamulaştırma yapmak. Hedefi yılında Merkez Dereli Köyü Hacı Güllü(Cünübet) kamulaştırma yapılarak köy halkının ev ve arazilerinin korunması sağlanacaktır. Göstergeleri Dereli Köyü Hacı Güllü Deresi(Cünübet) kamulaştırılması Dereli Köyü Hacı Güllü Deresi(Cünübet) kamulaştırma yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 40

47 37- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-6 Hedef-6. Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı, içme suları, sulama göletleri yapımı vb. işlerin daha etkin ve zamanında yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal durumda bulundurulmasını sağlamak. Çalışmalarımızın daha etkin ve faal olabilmesi için eskimiş iş makineleri yerine her yıl 2 tane, 5 yılda 0 tane yeni iş makinesi alınarak araç ve makine parkımız güçlendirilecektir. Hedefi yılında 2 adet iş makinesi alımı yapılacaktır. Göstergeleri adet iş makinesi alımı adet iş makinesi alımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

48 38- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-6 Hedef-6.2 Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı, içme suları, sulama göletleri yapımı vb. işlerin daha etkin ve zamanında yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal durumda bulundurulmasını sağlamak. İş Makineleri ve araçların hem onarımlarını kısa sürede yapmak hem de masraflarını azaltmak üzere, ihtiyaçlara uygun yedek parça ve araç lastiği rezervi ile iş makinesi ve araçların tamirde atıl durumda bulundukları süre azaltılarak hizmetlerde verimli olarak kullanılması sağlanacaktır. Hedefi yılında ihtiyaçlara uygun yedek parça ve araç lastiği rezervi ile iş makinesi ve araçların tamirde atıl durumda bulundukları süre azaltılarak hizmetlerde verimliliği arttırmak. Göstergeleri Yedek parça alımı ve araç lastiği rezervi.(tl) Yedek parça alımı ve araç lastiği rezerv yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 42

49 39- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-6 Hedef-6.3 Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı, içme suları, sulama göletleri yapımı vb. işlerin daha etkin ve zamanında yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal durumda bulundurulmasını sağlamak. Osmaniye İl Özel İdaresi Cevdetiye Ek Hizmet Binasında bulunan asfalt plentinin, köy yolları için lazım olan asfaltı daha ucuz ve kaliteli bir şekilde elde edebilmek için yenilenmesi sağlanacaktır. Hedefi yılında Asfalt-Astar plentinin bakım ve onarımının yapılması. Göstergeleri Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların ve boruların izolasyonunun sağlanması. (TL) Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların ve boruların izolasyonunun sağlanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 43

50 40- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7. Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için personeli verimli olarak çalışmaya yönlendirmek ve eğitmek. Hedefi yılında personellerin kalitesini ve verimini arttıracak eğitim ve seminerler vermek. Göstergeleri Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı Resmi yazışma kuralları vb eğitimler. 2-Bütçe hazırlama, mali kontrol ve ihalelerle ilgili eğitimler. 3-Ruhsat denetim, imar, taşınır işlem fişi vb. eğitimler. 4-Etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon ve psikolojik etki vb. eğitimler. 5-Yönetimde liderlik ve verimlilik eğitimleri. 6-İş ahlakı ve etik davranış ilkeleri eğitimi. 7-İmar Mevzuatı ile ilgili eğitimler , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 44

51 4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.2 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. İl Özel İdaresi Norm Kadrosunda belirtilen Kurumumuz birimlerinin tüm personel ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak. Hedefi yılında personellerin ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak. Göstergeleri Personellerin maaş, ikramiye, emeklilik vb giderlerinin karşılanması.(tl) Açıklama : Personel giderleri , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 45

52 42- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.3 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. Osmaniye İl özel idaresinin yetki alanı içerisinde çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak eğitim almış personel ve koruyucu güvenlik malzemeleri ile güvenli çalışma ortamı sağlamak. Hedefi yılında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış ve çevre bilinci oluşmuş personellerin sağlanması. Göstergeleri Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı İş sağlığı ve güvenliği eğitimi. 2-Çevre bilinci eğitimi. 3-Koruyucu güvenlik eğitimi , ,00 Genel Toplam 5.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 46

53 43- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.4 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. İdaremiz personelinin afet ve acil durumlar konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak üzere bilgilendirici ve eğitici konferanslar, tatbikatlar ile afet bilincini artırmak. Hedefi yılında yapılacak eğitimlerle personellerin afet ve acil durumlar konusunda bilinçlendirilmesi. Göstergeleri Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı Sivil savunma ve afet yönetimi eğitimi. 2-İlk yardım eğitimi. 3-depreme hazırlık, sel vb. eğitimler , ,00 Genel Toplam 5.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 47

54 44- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.5 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, sarf malzemeleri, makine ve ekipmanlar, bilgi işlem donanım ve yazılımların temin edilmesi, kiralanması, bakım onarımı, akaryakıt ve ikmalleri ile güvenlik, işçilik,temizlik, yazılım güncellemesi, danışmanlık, temsil,ağırlama ve ihtiyaç duyulan diğer her tür hizmetlerin en ekonomik şekilde temin edilmesi sağlanarak kaynak kullanımında verimlilik artırılacaktır. Hedefi yılında İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek. Göstergeleri Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemler ve Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek.(%) Açıklama : Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek ve Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 48

55 45- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.5 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, sarf malzemeleri, makine ve ekipmanlar, bilgi işlem donanım ve yazılımların temin edilmesi, kiralanması, bakım onarımı, akaryakıt ve ikmalleri ile güvenlik, işçilik,temizlik, yazılım güncellemesi, danışmanlık, temsil,ağırlama ve ihtiyaç duyulan diğer her tür hizmetlerin en ekonomik şekilde temin edilmesi sağlanarak kaynak kullanımında verimlilik artırılacaktır. Hedefi yılında İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek olan yatırım ve projelerde kullanılmak üzere akaryakıt ve hizmet alımı. Göstergeleri yılında Yatırım ve projelerde kullanılmak üzere akaryakıt ve hizmet alımı giderleri(tl) yılında Yatırım ve projelerde kullanılmak üzere akaryakıt ve hizmet , ,00 alımı. Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 49

56 D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İDARE PERFORMANS TABLOSU Hedefi Faaliyet İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY % TL PAY % TL PAY %.. 78 km. Kat asfalt kaplama yapımı , , km 2. Kat asfalt kaplama yapımı , , km Onarım- Stabilize yapımı , , m 3 Asfalt onarım (yama) yapımı , , adet trafik levhası alımı , , Sanat yapısı.(6 adet köprü, 02 adet menfez, 77 adet büz, 3300 mt istinat duvarı, 4280 mt beton trapez) , , m 2 parke taşı ve beton yol yapımı , , km bitümlü sıcak karışım(btk) kaplama yol yapımı. Muhtelif köylere 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılması. Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 60 adet klorlama cihazı takılması. 35 adet içme suyu deposuna fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapılması , , , , , , , , adet memba çevresine tel örgü yapılması , , İsale ve şebeke hatlarına mt. boru yenilemesi , , hektar alan sulamaya açılması , , Nitelikli fidan ve fide dikimi , ,00 00 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının koruyucu 3.3. aşılarının yapılması. 32 Adet köye imar planı hali hazır harita 4.. hazırlanması. 4 Adet mera, yaylak ve kışlak araziler için hali 4.2. hazır harita hazırlanması. 5.. Yol, su, kanalizasyon, katı atık vb. proje hazırlama. 6.. İşletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetlenmesi. 7.. Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme ruhsatları ve var olanların denetimi. 8.. Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği yapılması. Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka 9.. el ilanı ve bilgi levhaları hazırlanması ve dağıtılması. 36 adet köye içme suyu deposu ve kaptaj 0.. denetimi yapılması , , , , , , , , , , , , , , , , , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 50

57 .. 24 adet derslik yapımı , , Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç gereç alımı. Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarım yapımı. Hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması. Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı. Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY u anma, İstiklal Marşının kabulü, kütüphaneler haftası, turizm haftası, müzeler haftası ve Hıdrellez Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması. Spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri teşvik etmek ve spor il müdürlüğünce ihtiyaç duyulan spor malzemelerini (basketbol potası,masa tenisi, güreş minderi vb.) almak. Gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirleri geliştirmek madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımla ilgili iş ve işlemleri yapmak , , , , , , , , , , , , , , Yoksu Ailelere Mikro Kredi desteğinin sağlanması , , Tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemlerinin yapılması ve gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımlarının yapılması. Gayrimenkullerin satış ilan, tanıtım, kıymet takdimi vb. iş ve işlemlerin yapılması. Dereli Köyü Hacı Güllü Deresi(Cünübet) kamulaştırma yapılması , , , , , , adet iş makinesi alımı , , Yedek parça alımı ve araç lastiği rezerv yapılması , , Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların ve boruların izolasyonunun sağlanması. -Resmi yazışma kuralları vb eğitimler. 2-Bütçe hazırlama, mali kontrol ve ihalelerle ilgili eğitimler. 3-Ruhsat denetim, imar, taşınır işlem fişi vb. eğitimler. 4-Etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon ve psikolojik etki vb. eğitimler. 5-Yönetimde liderlik ve verimlilik eğitimleri. 6-İş ahlakı ve etik davranış ilkeleri eğitimi. 7-İmar Mevzuatı ile ilgili eğitimler , , , , Personel giderleri , , İş sağlığı ve güvenliği eğitimi. 2-Çevre bilinci eğitimi. 3-Koruyucu güvenlik eğitimi , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ FAALĠYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER.. 1 A-Misyon Vizyon ve Temel Değerler 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 2 İl Özel İdaresinin Görev Alanları.

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 SUNUġ Mahalli idareler arasında köklü bir geçmişe sahip olan il özel idarelerinin kurumsal yapısı, organları, yönetim

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BURSA L ÖZEL DARES 2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5 8 24 202 112 88 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ancak geleceği düşünebilen

Detaylı

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 2015 YILI PERFORMANS PLANI Planın Ait Olduğu Dönem 01.01.2015 31.12.2015 Adres Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 KASTAMONU İletişim Telefonlar Faks

Detaylı

2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

1 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

1 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaģımızda baģarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam

Detaylı

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı KARAR TARİHİ: 09.03.2012 KARAR SAYISI : 52 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Faaliyet Raporundaki açıklamaların yeterli görülmesi. K A R A R İl Genel

Detaylı

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi T.C. ANTALYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 2010 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ Đlimiz Özel Đdaresinin 2009 Mali Yılı Bütçesi Đl Genel Meclisimizce 67.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. Antalya nın coğrafi

Detaylı

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M.

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I -... 3 A.

Detaylı

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 010 PERFORMANS PROGRAMI Memleket Mutlaka Modern, Medeni ve Yeni Olacaktır. Bizim İçin Bu Hayat Davasıdır... 010 PERFORMANS PROGRAMI 4 010 PERFORMANS PROGRAMI 6 PERFORMANS PROGRAMI 010 BAŞKANIN SUNUŞU

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 2 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ I. SUNUŞ 4 II. GENEL BİLGİLER 5-20 a. MİSYON VE VİZYON 5 b. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6-8 c. TEŞKİLAT YAPISI 9 d. FİZİKİ

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda 1 2 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 3 4 BAŞKAN SUNUŞU Performans, kurumun faaliyet

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

PERFORMANS BİLGİLERİ...

PERFORMANS BİLGİLERİ... İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı