T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 2 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar 2 B- Teşkilat Yapısı 4 C- Fiziksel Kaynaklar 5 D- İnsan Kaynakları 7 II. PERFORMANS BİLGİLERİ 8 A- Temel Politika ve Öncelikler 8 B- Amaç ve Hedefler 9 C- Hedef Göstergeleri İle i 0 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 55 İdare Tablosu 55 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 58 den Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo YILI PERFORMANS PROGRAMI

3 I-GENEL BİLGİLER A-Yetki Görev ve Sorumluluklar İl özel idaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm; sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

4 İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

5 B-Teşkilat Yapısı

6 C-Fiziksel Kaynaklar İdaremiz Valilik binası bitişiğinde İl Özel İdaresi hizmet binasındadır. Kurumun muhasebe ve yazışma işlemlerinin tamamı e-içişleri bakanlığı sisteminden yapılmaktadır. Vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla kurumumuzun tanıtımı ve duyurular (http://www.osmaniyeozelidare.gov.tr) internet sitemizde güncel olarak yayınlanmaktadır. Taşınmazlar TAŞINMAZ CİNSİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADI KAMU KONUTU VALİ KONAĞI VE KAYMAKAM EVİ KONUT OKUL YERİ HİZMET BİNASI ARSA BAĞ BAHÇE İŞYERİ TARLA MAKİNA PARKI/ŞANTİ YE DEPO/İDARE BİNASI Osmaniye Merkez Bahçe Düziçi Hasanbeyli Kadirli Sumbas 4 5 Toprakkale TOPLAM Teknoloji SIRA NO ADI MİKTARI (ADET) Bilgisayar masa üstü 52 2 Bilgisayar dizüstü 22 3 Telefon 70 4 Fax makinesi 0 5 Yazıcı 87 6 Tarayıcı 36 7 Fotokopi makinesi 3 8 Monitör 59

7 Taşıt ve İş makineleri S.No ARAÇ CİNSİ MİKTARI (ADET) BİNEK ARAÇLAR 8 2 PİCK-UP ÇİFT KABİNLİ 7 3 MİNİBÜS 5 4 PANELVAN MİNİBÜS KAMYONET 3 5 DAMPERLİ KAMYON 3 6 SABİT KASALI KAMYON 7 KAPALI SAC KASALI KAMYON 8 DAMTRAK 4 9 TREYLER ÇEKİCİ 2 0 AKARYAKIT TANKERİ 2 ARAZÖZ 4 2 GREYDER 3 DOZER 6 4 YÜKLEYİCİ 6 5 KANAL KAZICI 5 6 EKSKAVATÖR 5 7 SİLİNDİR 5 8 ASFALT YAMA MAKİNASI 2 9 YAPIM DİSTRİBİTÖRÜ 2 20 ROLEY TANK 2 ROLEY TANKER (TREYLER) 2 22 SEMİ DORSE 2 23 SEYYAR TAMİR ARACI 24 SEYYAR YAĞLAMA TOPLAM 7 Kurumlara Tahsis edilen Araçlar 2 GENEL TOPLAM 29 KİRALIK ARAÇ SAYISI 8 GENEL TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI

8 D-İnsan Kaynakları Personel Durumu KURUMUN ADI 657 SAYILI KANUNA TABİ DEVLET MEMURU SAYISI 4857 SAYILI KANUNA TABİ İŞÇİ SAYISI GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI SÖZLEŞMELİ SAYISI İl Özel İdaresi Norm Kadroya Göre Personel Durumu KANUN NORM DOLU BOŞ 657 Sayılı Kanuna Tabi Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi) Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi) - - TOPLAM Sınıflara Göre Memur Durumu SINIFI NORM DOLU BOŞ Genel İdare Hizmetler Teknik Hizmetler Avukatlık Hizmetleri 4 3 Sağlık Hizmetleri 6-6 Yardımcı Hizmetler TOPLAM İşçi Durumu İŞÇİ KADROSU NORM DOLU BOŞ 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi) Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi) - - TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

9 II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler Amaç ve hedeflerimizdeki temel politikalar ve öncelikler de kırsal kesime yönelik ve nüfusun çoğunluğunun faydalanabileceği hizmetlere yönelik olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam edilecektir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak halkın katılımı sağlanacaktır. Osmaniye İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini; Kırsal Alt Yapının Geliştirilmesi Çevresel ve Mekansal Gelişimin Artırılması Sosyal Refahın Artırılması ve Kültürel Değerlerin Korunması Kurumsal Yapının Geliştirilmesi istikametinde sürdürmektedir. 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

10 B-Amaç ve Hedefler Misyonumuz Kanunların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanarak, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetlerle, sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyerek, kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır. Vizyonumuz Osmaniye ilinde yaşayan herkesin gurur duyacağı, değişim ve gelişmeyi benimseyerek öncülük eden ve Osmaniye yi layık olduğu noktaya getirmiş bir kurum olmaktır. Temel Değerlerimiz Güvenilirlik Tarafsızlık Verimlilik Yenilikçilik Uzmanlık Ulaşılabilirlik Şeffaflık Katılımcılık Memnuniyet Hukuka insan haklarına saygı Çevreye ve Topluma duyarlılık Hesap verebilirlik 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

11 C- Hedef ve Göstergeleri İle - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-. Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca 358 km. Kat asfalt kaplama yapılacaktır. Hedefi yılında 78 km. Kat asfalt kaplama yapılacaktır. Göstergeleri Kat asfalt kaplama yapımı(km) km. Kat asfalt kaplama yapımı , ,76 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

12 2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.2 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca 63 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır. Hedefi yılında 87 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır. Göstergeleri kat asfalt kaplama yapımı(km) km 2. Kat asfalt kaplama yapımı , ,4 Genel Toplam , ,4 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

13 3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.3 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca 338 km onarım-stabilize yapılacaktır. Hedefi yılında 338 km Onarım- Stabilize yapılacaktır. Göstergeleri Onarım-Stabilize yapımı (Km) Açıklama : 338 km Onarım- Stabilize yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

14 4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.4 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca m 3 asfalt onarım (yama) yapılacaktır. Hedefi yılında 5000 m 3 asfalt onarım (yama) yapılacaktır. Göstergeleri Asfalt onarım (yama) yapımı (5000 m 3 ) Açıklama : 5000 m 3 Asfalt onarım (yama) yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

15 5- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.5 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için plan dönemi boyunca mevcut ve yapılacak yolların toplam adet trafik levhası ihtiyacı karşılanacaktır. Hedefi yılında 4992 adet trafik levhası alımı yapılacaktır. Göstergeleri Alınan trafik levhası sayısı adet trafik levhası alımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

16 6- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.6 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Köy yolları altyapısının iyileştirilmesi için sanat yapısı ( 34 adet köprü, adet menfez, adet büz, mt. İstinat duvarı, mt. Beton trapez kanal) yapılacaktır. Hedefi yılında köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için 6 adet köprü, 02 adet menfez, 77 adet büz, 3300 mt istinat duvarı, 4280 mt beton trapez yapılacaktır. Göstergeleri Köprü (adet) Menfez(adet) 3-Büz (adet) 4-İstinat duvarı (mt) 5-Beton trapez (mt) Sanat yapısı.(6 adet köprü, 02 adet menfez, 77 adet büz, 3300 mt istinat duvarı, 4280 mt beton trapez) , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

17 7- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.7 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca m 2 ( yaklaşık 200 km ) parke taşı ve beton yol yapılacaktır. Hedefi yılında 200 m 2 parke taşı ve beton yol yapılacaktır. Göstergeleri Parke taşı ve beton yol (km) km parke taşı ve beton yol yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

18 8- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.8 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır. Plan dönemi boyunca 50 km bitümlü sıcak karışım kaplama yol yapılacaktır. Hedefi yılında 0 km bitümlü sıcak karışım(btk) kaplama yol yapılacaktır. Göstergeleri Bitümlü sıcak karışım (km) km bitümlü sıcak karışım(btk) kaplama yol yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

19 9- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2. Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. İçme Suyu olmayan köy veya bağlılarının içme suyu sorunun çözülmesi için gerekli isale hatları döşenmek suretiyle 84 adet içme suyu deposu yapılacaktır. Hedefi yılında 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılacaktır.ayrıca muhtelif köylere ihtiyacı dahilinde içme suyu boru yardımı yapılacaktır. Çelik Boruların Korunması amacıyla katodik koruma yapılacaktır.. Göstergeleri Yapılan isale hattı ve içme suyu deposu sayısı Muhtelif köylere 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

20 0- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2.2 Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. Tüm köylerin içme suyu depolarına toplam 200 adet klorlama cihazı takılacaktır. Hedefi yılında köylerin içme suyu depolarına toplam 60 adet klorlama cihazı takılacaktır. Göstergeleri Klorlama cihazı takılan içme suyu deposu Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 60 adet klorlama cihazı takılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

21 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2.4 Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. Tüm köylerin içme suyu depoları haznelerinin içinin fayans, seramik kaplamalarının yapılması. Ayrıca depo kapıları ve pencerelerinden kanatlı sürüngen ve böceklerin depolara girişini engellemek amacıyla depo ve pencerelere sineklik takılması. Hedefi yılında köylerin 35 adet içme suyu depolarına haznelerine fayans, seramik kaplama ve depo kapılarına, pencerelerine sineklik yapılması. Göstergeleri Fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapılan depo sayısı adet içme suyu deposuna fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

22 2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2.5 Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. Tüm köylerin membalarının çevresine direkli tel örgü inşa edilmek suretiyle membaların içme suyunun kirlenmesine karşı hayvanların müdahalesi engellenecektir. Hedefi yılında köylerin 5 adet membasının çevresine tel örgü yapılarak korunmasını sağlamak. Göstergeleri Tel örgü takılan memba sayısı adet memba çevresine tel örgü yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

23 3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-2 Hedef-2.6 Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması, kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır. Tüm köylerin ekonomik ve fiziki açıdan ömrünü tamamlamış tesislerinin yeniden inşa edilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla isale hatları ve şebeke hatlarında çalışmalar yapılacaktır. Hedefi yılında köylerin mt. Boru ile isale ve şebeke hattına yenileme çalışması yapılacaktır. Göstergeleri Yenilenen isale ve şebeke hattı sayısı İsale ve şebeke hatlarına mt. boru yenilemesi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

24 4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir. 00 hektar kuru tarım arazisini sulamaya açarak yetiştirilecek ürün çeşidi artırılacak ve birim alan daha fazla verim elde edilmesi sağlanacaktır. Hedefi yılında 300 hektar alan sulamaya açılarak yetiştirilecek ürün çeşidini arttırmak ve daha fazla verim elde etmek. Göstergeleri Sulamaya açılan alan (hektar) adet sulama suyu tesisi yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

25 5- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3.2 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir. Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, ıslah edilmiş nitelikli tohumluk ve fidan kullanmak suretiyle tarımsal üretimde verim artışı elde edilmesi ve zor durumda olan çitçilerin gelir getirici tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanacaktır. Hedefi yılında nitelikli fidan ve fide dikimi yapılarak tarımsal üretimde verim artışı sağlanacaktır. Göstergeleri Dikilen nitelikli fidan ve fide sayısı Dikili arazilerin artış oranı.(%) Nitelikli fidan ve fide dikimi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

26 6- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3.3 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir. Tarım Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, zoonoz hastalıklarıyla mücadele amacıyla İl genelindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların koruyucu aşılarının yapılması sağlanacaktır. Hedefi yılında zoonoz hastalıklarıyla mücadele kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların koruyucu aşılarını yapmak. Göstergeleri Aşı yapılan hayvan sayısı Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının koruyucu aşılarının yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 20

27 7- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-4 Hedef-4. Köy imar planı çalışmaları ile imara uygun yapılaşmaya gidilecektir. Plan dönemi boyunca İlimize bağlı 60 köyün tamamının imar planları yapılarak köy yerleşimlerinin daha düzenli olması sağlanacaktır. Hedefi yılında 32 adet köye imar planı hali hazır harita hazırlanacaktır. Göstergeleri İmar planı hali hazır harita yapılan köy sayısı Adet köye imar planı hali hazır harita hazırlanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

28 8- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-4 Hedef-4.2 İl Özel İdaresinin il sınırları içinde hizmet ve görevleriyle ilgili olarak köy ve bağlı yerleşim birimlerine ait içme suyu, sulama suyu, yol, köprü, kanalizasyon vb. projeler yapılacaktır. Mera, yaylak ve kışlaklardan kiralanması düşünülen ve İl Özel İdaresine tahsis edilen alanların vaziyet planları ve yapılaşma şartları belirlenerek halihazır haritaları veya imar planları yaptırılacaktır. Hedefi yılında 4 adet mera, yaylak ve kışlak vasıflı arazinin geçici yerleşim yeri olarak tespit edilmesi, vaziyet planı ve hali hazır haritalarının yapılması. Göstergeleri Mera, yaylak ve kışlak araziler için yapılan hali hazır harita sayısı Adet mera, yaylak ve kışlak araziler için hali hazır harita hazırlanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 22

29 9- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-5 Hedef-5. İl Özel İdaresinin il sınırları içinde hizmet ve görevleriyle ilgili olarak köy ve bağlı yerleşim birimlerine ait içme suyu, sulama suyu, yol, köprü, kanalizasyon vb. projeler yapılacaktır. Tarım, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma vb. hizmetlerin; etüt ve planlamalarının yapılması, su kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik olarak İlimiz sınırları içinde bulunan kaynak sularının tespiti, debilerinin ölçülmesi, içme ve sulama suyu kaynakları envanterinin oluşturulması ile kuraklık riskine karşı su depolama yapısı göletlerin yapılabileceği topografik alanların belirlenmesi sağlanacaktır. Hedefi yılında tüm alt yapı projelerinin hazırlanması.(yol, su, kanalizasyon, katı atık vb.) Göstergeleri Hazırlanan proje sayısı Yol, su, kanalizasyon, katı atık vb. proje hazırlama , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 23

30 20- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-6 Hedef-6. Osmaniye İl özel idaresinin yetki alanı içerisinde ruhsatsız çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile mücadele etmek, yer altı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanılmasını, çevreye duyarlı, iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme sayısını artırmayı sağlamaktır. Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Hedefi yılında İşletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetlenmesi. Göstergeleri Yapılacak olan Ruhsatlandırma başvurularının alınması, uygun olanlarının sonuçlandırılması ve denetlenen ruhsat sayısı İşletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetlenmesi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 24

31 2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7. Termal turizm ve içme amaçlı doğal mineralli su kaynaklarının tespiti, etkin ve verimli kullanımını sağlayacak projelerinin oluşturulması, termal turizm merkezi ilan edilen bölgelerde yatırımcılara teknik ve hukuki altyapı sağlayarak ekonomik gelişimin ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması. Osmaniye ili jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var olanların iyileştirilmesi amacıyla mevzuat dahilinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılacaktır. Hedefi yılında Jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var olanların iyileştirilmesi amacıyla kamu ve özel kuruluşlarla çalışmalar yapmak. Göstergeleri Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme ruhsatları ve var olanların denetimi Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme ruhsatları ve var olanların denetimi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 25

32 22- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-8 Hedef-8. Halk Sağlığı Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda ilaç, araç-gereç temini ve ikmalinin yapılmasına destek vererek, Çevreye, İnsan sağlığına ve tarım alanlarına zara vermeyecek şekilde tam etkili bir şekilde haşere ilaçlaması yapmak. İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Çevre Sağlığı kapsamında Belediye sınırları dışarısında Köy ve bağlılarında haşere ilaçlaması yapmak ve sivrisinek üreme bölgelerinin tespitini yaparak kuluçka alanlarının ilaçlı mücadelesi için yapılan çalışmalarda talep doğrultusunda ilaç araç gereç ve makine ekipman desteğinde bulunmak Hedefi yılında İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne Çevre Sağlığı kapsamında talep doğrultusunda haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği yapılması. Göstergeleri Yapılacak olan Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 26

33 23- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-9 Hedef-9. İl Hayvanları Koruma Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda sokak hayvanlarının sayımı denetimi, aşılanması ve kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesine destek vermek. Bu konuda halkı bilinçlendirmek için el ilanı ve bilgi levhaları hazırlamak ve dağıtmak. 599 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Belediye sınırları dışında kalan alanlardaki Sokak hayvanlarının tamamının kontrol altına alınması ile ilgili olarak İl Hayvanları Koruma Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalara destek vermek. Hedefi yılında Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka el ilanı ve bilgi levhaları hazırlayarak dağıtmak. Göstergeleri Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka dağıtılan el ilanı ve bilgi levhaları Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka el ilanı ve bilgi levhaları hazırlanması ve dağıtılması , ,00 Genel Toplam 2.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 27

34 24- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-0 Hedef-0. İçme ve kullanma suları ile ilgili kaptajlar su depoları, ishale hatları ve şebekelerde gerekli gözlem ve denetimleri yapmak. İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İçme ve kullanma sularının daha kaliteli bir şekilde tüketimini sağlamak için 60 köy ve bağlısı ile birlikte toplam 504 adet ünitede eşit şekilde yıllara bölünerek tespit denetim ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Hedefi yılında 36 adet köye içme suyu deposu ve kaptaj denetimi yapılacaktır. Göstergeleri İçme suyu deposu ve kaptaj yapılan köy sayısı adet köye içme suyu deposu ve kaptaj denetimi yapılması , ,00 Genel Toplam 5.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 28

35 25- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-. Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve orta okul) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek. Temel eğitim için plan dönemi boyunca toplam 20 adet derslik yapılacaktır. Hedefi yılında temel eğitim için 24 adet derslik yapılacaktır. Göstergeleri Yeni açılan derslik sayısı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 29

36 26- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.2 Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve orta okul) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek. Okul öncesi, ilk ve orta okullar çağın gereklerine uygun araç gereçlerle donatılacaktır. Hedefi yılında Okul öncesi, ilk ve orta okulların çağın gereklerine uygun araç gereçlerle donatılması. Göstergeleri Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç gereç alımı.(tl) Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç gereç alımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 30

37 27- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-.3 Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve orta okul) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek. Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımları yapılacaktır. Hedefi yılında Okul öncesi, ilk ve orta okulların mevcut binaların, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapmak. Göstergeleri Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarım yapımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

38 28- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Amaç-2 Hedef-2. İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin ve diğer acil durumların yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci oluşturmak, afet ve acil durumlarda gerekli olan teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır. İlimizde olması muhtemel acil durumlarla daha etkin müdahale edilebilmesini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması. Hedefi yılında Hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması. Göstergeleri Yapılan kaya ıslahı Doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara yapılan yardım.(tl) Hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 32

39 29- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Amaç-2 Hedef-2.2 İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin ve diğer acil durumların yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci oluşturmak, afet ve acil durumlarda gerekli olan teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır. İdaremizin acil durum planları ile İlimizin acil durum planlarında İdaremize verilmiş görevler kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak her tür malzeme, araç ve gerecin İdaremizde hazır bulundurulmasının sağlanması. Hedefi yılında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak her tür malzeme, araç ve gerecin İdaremizde hazır bulundurulmasının sağlamak. Göstergeleri Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı.(tl) Açıklama : Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı , ,00 Genel Toplam 2.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 33

40 30- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3. İlimizdeki kültürel ve sportif faaliyetlere, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü destek sağlanarak İlimizin sosyal kültürel yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir. Osmaniye nin turizm ile ilgili sorunlarına akılcı çözümler sunacak planlama, altyapı yatırımları,tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle Osmaniye nin cazip bir turizm şehri olma yolundaki çalışmalarına katkı sağlayarak turizm potansiyelini arttırmak. Hedefi yılında ilimizde düzenlenen Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY u anma, İstiklal Marşının kabulü, kütüphaneler haftası, turizm haftası, müzeler haftası ve Hıdrellez Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması. Göstergeleri Yapılan etkinlikler için giderler.(tl) Açıklama : Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY u anma, İstiklal Marşının kabulü, kütüphaneler haftası, turizm haftası, müzeler haftası ve Hıdrellez Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 34

41 3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-3 Hedef-3.2 İlimizdeki kültürel ve sportif faaliyetlere, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü destek sağlanarak İlimizin sosyal kültürel yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir. Osmaniye ili genelinde spor tesislerinin fiziki altyapısında iyileştirmeler yaparak sporu yaygınlaştırmak ve vatandaşları spor yapmaya özendirmek suretiyle Osmaniye nin spor alanında yeni başarılara imza atmasına katkıda bulunmak. Hedefi yılında ilimizde sporun gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak, sporu sevdirmek, tesislerimize spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri teşvik etmek ve spor kulüplerine destek olmak. Göstergeleri Spor kulüplerine yapılan destek ve malzeme alımı (TL) Açıklama : Spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri teşvik etmek ve spor il müdürlüğünce ihtiyaç duyulan spor malzemelerini (basketbol potası,masa tenisi, güreş minderi vb.) almak , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 35

42 32- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-4 Hedef-4. İlimizde toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak. Osmaniye sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı bireylerin bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetler ile toplumsal sorunların çözümü, ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak. Hedefi yılında gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirleri geliştirmek madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımla ilgili iş ve işlemleri yapmak. Göstergeleri Madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımlar.(tl) Gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirleri geliştirmek madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımla ilgili iş ve işlemleri yapmak , ,00 Genel Toplam 5.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 36

43 33- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-4 Hedef-4.2 İlimizde toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak. İşsiz ve Yoksul insanların üretime yönelik çalışmalarda bulunmaları için ihtiyaç duyulan sermayenin sağlanması, yerel ekonomiye canlılık kazandırılması, ihtiyaç sahibi vatandaşlara üreticilik bilincinin aşılanması, yoksulluğun azaltılması, yoksul ailelerin kendi gelirlerini elde edebilmesi ve sürdürülebilir gelir edebilmelerini sağlamak. Hedefi yılında Yoksullara Mikro Kredi verilmesi işlemlerini Türkiye İsrafı Önleme Vakfı(TİSVA) ile iş birliği içerisinde çalışarak daha fazla yoksul aileye ulaşmak. Göstergeleri Yoksul ailelere yapılan Mikro Kredi desteği Yoksul ailelere Mikro Kredi desteğinin sağlanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 37

44 34- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-5 Hedef-5. İdaremiz adına kayıtlı gayrimenkullerin ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetilerek verimli olarak kullanılması ve değerlendirilmesini sağlamak. İl Özel İdaresi adına kayıtlı gayrimenkullerin bakım,onarımlarını ve temizliğini yapmak, internet veri tabanlarına aktararak erişimini sağlamak, tahsisli ve tahsissiz gayrimenkullerin aynı ada içerisinde bulunan parsellerin bütünlüğü açısından tek tapuya dönüştürülmesini sağlamak. Hedefi-5.. Gayrimenkul bilgilerini e-içişleri veritabanına girerek kayıt altına alınacaktır. İl özel idaresine kayıtlı ada aynı ada içerisindeki parsellerin tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemlerini yaparak tek tapuya dönüştürülmesini sağlamak ve İl Özel İdaresinin kullanımında olan gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımları yapılacaktır. Göstergeleri Yapılan tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemleri Gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımlarım giderleri.(tl) Tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemlerinin yapılması ve gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımlarının yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 38

45 35- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-5 Hedef-5.2 İdaremiz adına kayıtlı gayrimenkullerin ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetilerek verimli olarak kullanılması ve değerlendirilmesini sağlamak. İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden; sağladığı gelir, bakım, onarım, aidat ve benzeri maliyetleri karşılamayan ve elde bulundurulması verimli olmayanların satışı ile gelir artırıcı faaliyette bulunmak. Hedefi yılında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait atıl durumda olan gayrimenkullerin satışı yapılarak İl Özel İdaresine gelir artışı sağlamak. Göstergeleri Satışı yapılan gayrimenkuller Gayrimenkullerin satış ilan, tanıtım, kıymet takdimi vb. iş ve işlemlerin yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 39

46 36- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-5 Hedef-5.3 İdaremiz adına kayıtlı gayrimenkullerin ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetilerek verimli olarak kullanılması ve değerlendirilmesini sağlamak. İl Özel İdaresinin görev alanları ile ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının arsa taleplerini karşılamak üzere kamulaştırma yapmak. Hedefi yılında Merkez Dereli Köyü Hacı Güllü(Cünübet) kamulaştırma yapılarak köy halkının ev ve arazilerinin korunması sağlanacaktır. Göstergeleri Dereli Köyü Hacı Güllü Deresi(Cünübet) kamulaştırılması Dereli Köyü Hacı Güllü Deresi(Cünübet) kamulaştırma yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 40

47 37- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-6 Hedef-6. Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı, içme suları, sulama göletleri yapımı vb. işlerin daha etkin ve zamanında yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal durumda bulundurulmasını sağlamak. Çalışmalarımızın daha etkin ve faal olabilmesi için eskimiş iş makineleri yerine her yıl 2 tane, 5 yılda 0 tane yeni iş makinesi alınarak araç ve makine parkımız güçlendirilecektir. Hedefi yılında 2 adet iş makinesi alımı yapılacaktır. Göstergeleri adet iş makinesi alımı adet iş makinesi alımı , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

48 38- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-6 Hedef-6.2 Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı, içme suları, sulama göletleri yapımı vb. işlerin daha etkin ve zamanında yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal durumda bulundurulmasını sağlamak. İş Makineleri ve araçların hem onarımlarını kısa sürede yapmak hem de masraflarını azaltmak üzere, ihtiyaçlara uygun yedek parça ve araç lastiği rezervi ile iş makinesi ve araçların tamirde atıl durumda bulundukları süre azaltılarak hizmetlerde verimli olarak kullanılması sağlanacaktır. Hedefi yılında ihtiyaçlara uygun yedek parça ve araç lastiği rezervi ile iş makinesi ve araçların tamirde atıl durumda bulundukları süre azaltılarak hizmetlerde verimliliği arttırmak. Göstergeleri Yedek parça alımı ve araç lastiği rezervi.(tl) Yedek parça alımı ve araç lastiği rezerv yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 42

49 39- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-6 Hedef-6.3 Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı, içme suları, sulama göletleri yapımı vb. işlerin daha etkin ve zamanında yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal durumda bulundurulmasını sağlamak. Osmaniye İl Özel İdaresi Cevdetiye Ek Hizmet Binasında bulunan asfalt plentinin, köy yolları için lazım olan asfaltı daha ucuz ve kaliteli bir şekilde elde edebilmek için yenilenmesi sağlanacaktır. Hedefi yılında Asfalt-Astar plentinin bakım ve onarımının yapılması. Göstergeleri Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların ve boruların izolasyonunun sağlanması. (TL) Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların ve boruların izolasyonunun sağlanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 43

50 40- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7. Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için personeli verimli olarak çalışmaya yönlendirmek ve eğitmek. Hedefi yılında personellerin kalitesini ve verimini arttıracak eğitim ve seminerler vermek. Göstergeleri Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı Resmi yazışma kuralları vb eğitimler. 2-Bütçe hazırlama, mali kontrol ve ihalelerle ilgili eğitimler. 3-Ruhsat denetim, imar, taşınır işlem fişi vb. eğitimler. 4-Etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon ve psikolojik etki vb. eğitimler. 5-Yönetimde liderlik ve verimlilik eğitimleri. 6-İş ahlakı ve etik davranış ilkeleri eğitimi. 7-İmar Mevzuatı ile ilgili eğitimler , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 44

51 4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.2 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. İl Özel İdaresi Norm Kadrosunda belirtilen Kurumumuz birimlerinin tüm personel ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak. Hedefi yılında personellerin ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak. Göstergeleri Personellerin maaş, ikramiye, emeklilik vb giderlerinin karşılanması.(tl) Açıklama : Personel giderleri , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 45

52 42- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.3 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. Osmaniye İl özel idaresinin yetki alanı içerisinde çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak eğitim almış personel ve koruyucu güvenlik malzemeleri ile güvenli çalışma ortamı sağlamak. Hedefi yılında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış ve çevre bilinci oluşmuş personellerin sağlanması. Göstergeleri Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı İş sağlığı ve güvenliği eğitimi. 2-Çevre bilinci eğitimi. 3-Koruyucu güvenlik eğitimi , ,00 Genel Toplam 5.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 46

53 43- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.4 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. İdaremiz personelinin afet ve acil durumlar konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak üzere bilgilendirici ve eğitici konferanslar, tatbikatlar ile afet bilincini artırmak. Hedefi yılında yapılacak eğitimlerle personellerin afet ve acil durumlar konusunda bilinçlendirilmesi. Göstergeleri Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı Sivil savunma ve afet yönetimi eğitimi. 2-İlk yardım eğitimi. 3-depreme hazırlık, sel vb. eğitimler , ,00 Genel Toplam 5.000, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 47

54 44- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.5 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, sarf malzemeleri, makine ve ekipmanlar, bilgi işlem donanım ve yazılımların temin edilmesi, kiralanması, bakım onarımı, akaryakıt ve ikmalleri ile güvenlik, işçilik,temizlik, yazılım güncellemesi, danışmanlık, temsil,ağırlama ve ihtiyaç duyulan diğer her tür hizmetlerin en ekonomik şekilde temin edilmesi sağlanarak kaynak kullanımında verimlilik artırılacaktır. Hedefi yılında İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek. Göstergeleri Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemler ve Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek.(%) Açıklama : Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek ve Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 48

55 45- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç-7 Hedef-7.5 Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, sarf malzemeleri, makine ve ekipmanlar, bilgi işlem donanım ve yazılımların temin edilmesi, kiralanması, bakım onarımı, akaryakıt ve ikmalleri ile güvenlik, işçilik,temizlik, yazılım güncellemesi, danışmanlık, temsil,ağırlama ve ihtiyaç duyulan diğer her tür hizmetlerin en ekonomik şekilde temin edilmesi sağlanarak kaynak kullanımında verimlilik artırılacaktır. Hedefi yılında İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek olan yatırım ve projelerde kullanılmak üzere akaryakıt ve hizmet alımı. Göstergeleri yılında Yatırım ve projelerde kullanılmak üzere akaryakıt ve hizmet alımı giderleri(tl) yılında Yatırım ve projelerde kullanılmak üzere akaryakıt ve hizmet , ,00 alımı. Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 49

56 D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İDARE PERFORMANS TABLOSU Hedefi Faaliyet İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY % TL PAY % TL PAY %.. 78 km. Kat asfalt kaplama yapımı , , km 2. Kat asfalt kaplama yapımı , , km Onarım- Stabilize yapımı , , m 3 Asfalt onarım (yama) yapımı , , adet trafik levhası alımı , , Sanat yapısı.(6 adet köprü, 02 adet menfez, 77 adet büz, 3300 mt istinat duvarı, 4280 mt beton trapez) , , m 2 parke taşı ve beton yol yapımı , , km bitümlü sıcak karışım(btk) kaplama yol yapımı. Muhtelif köylere 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılması. Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 60 adet klorlama cihazı takılması. 35 adet içme suyu deposuna fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapılması , , , , , , , , adet memba çevresine tel örgü yapılması , , İsale ve şebeke hatlarına mt. boru yenilemesi , , hektar alan sulamaya açılması , , Nitelikli fidan ve fide dikimi , ,00 00 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının koruyucu 3.3. aşılarının yapılması. 32 Adet köye imar planı hali hazır harita 4.. hazırlanması. 4 Adet mera, yaylak ve kışlak araziler için hali 4.2. hazır harita hazırlanması. 5.. Yol, su, kanalizasyon, katı atık vb. proje hazırlama. 6.. İşletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetlenmesi. 7.. Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme ruhsatları ve var olanların denetimi. 8.. Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği yapılması. Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka 9.. el ilanı ve bilgi levhaları hazırlanması ve dağıtılması. 36 adet köye içme suyu deposu ve kaptaj 0.. denetimi yapılması , , , , , , , , , , , , , , , , , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 50

57 .. 24 adet derslik yapımı , , Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç gereç alımı. Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarım yapımı. Hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması. Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı. Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY u anma, İstiklal Marşının kabulü, kütüphaneler haftası, turizm haftası, müzeler haftası ve Hıdrellez Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması. Spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri teşvik etmek ve spor il müdürlüğünce ihtiyaç duyulan spor malzemelerini (basketbol potası,masa tenisi, güreş minderi vb.) almak. Gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirleri geliştirmek madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımla ilgili iş ve işlemleri yapmak , , , , , , , , , , , , , , Yoksu Ailelere Mikro Kredi desteğinin sağlanması , , Tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemlerinin yapılması ve gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımlarının yapılması. Gayrimenkullerin satış ilan, tanıtım, kıymet takdimi vb. iş ve işlemlerin yapılması. Dereli Köyü Hacı Güllü Deresi(Cünübet) kamulaştırma yapılması , , , , , , adet iş makinesi alımı , , Yedek parça alımı ve araç lastiği rezerv yapılması , , Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların ve boruların izolasyonunun sağlanması. -Resmi yazışma kuralları vb eğitimler. 2-Bütçe hazırlama, mali kontrol ve ihalelerle ilgili eğitimler. 3-Ruhsat denetim, imar, taşınır işlem fişi vb. eğitimler. 4-Etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon ve psikolojik etki vb. eğitimler. 5-Yönetimde liderlik ve verimlilik eğitimleri. 6-İş ahlakı ve etik davranış ilkeleri eğitimi. 7-İmar Mevzuatı ile ilgili eğitimler , , , , Personel giderleri , , İş sağlığı ve güvenliği eğitimi. 2-Çevre bilinci eğitimi. 3-Koruyucu güvenlik eğitimi , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI KASIM 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI PERFORMANS PLANI I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON ve VİZYON Misyon İl Özel İdaresine yasalarla verilen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI KASIM 201 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdareleri kanunu

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2012 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda,

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÖDENEK ( TL ) TESVİYE ( YENİ LER ) 1. 06 5 7 08

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 323 Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yaylalık İnderesi grup yolunun 1.5 Km lik 2.kat asfalt yapım işinin 2015 Mali yılı yatırım programına

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ VE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİNE AİT GÖREV DAĞILIM CETVELİ

İL ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ VE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİNE AİT GÖREV DAĞILIM CETVELİ İL ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ VE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİNE AİT GÖREV DAĞILIM CETVELİ 1-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ A-Memur İşleri Bürosu 1-Memurların ve 5393 sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı