Katliam. Açý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Katliam. Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 CTP'nin UBP ile koalisyon yapmasýnda direten Mehmet Ali Talat, 2015'teki seçimi þimdiden kaybetti... Zaten ileriyi görseydi 2010'da vana binip sarayý terketmezdi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4245 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SÝGARADAN DAHA ZARARLI 2. sayfada Tayyip Erdoðan'ýn desteðindeki insan kasabý El Kaide canileri Suriye'nin kuzeyindeki Kürt sivilleri tüyler ürpertici bir katliamdan geçirdiler... Sayfamýzdaki bu görüntüleri yüreðimiz kan aðlayarak sunuyoruz size. Bizi baðýþlayýn... Katliam Suriye'de Esad'a karþý savaþýyorlar diye Tayyip Erdoðan tarafýndan aktif biçimde desteklenen El Kaide'ye baðlý El Nusra cephesinin Rojava'da yaptýðý katliam tüm insanlýðýn bir kere daha kanýný dondurdu... Dün Lefkoþa'da TC Büyükelçiliði önünde de protesto eylemi yapýldý... Direniþi sürdüren Kürt komutanlardan Zagros, katliamcý çetelere AKP iktidarý tarafýndan cephane ve gýda yardýmý yapýldýðýný söyledi... Rusya Dýþiþleri Bakaný Lavrov Suriye'de Kürtlere uygulanan katliamlar için BM'yi göreve çaðýrdý... Türkiye'de Erdoðan'ýn emri altýndaki medya katliamý kamuoyunun gözünden kaçýrmaya çalýþýyor... Dün TC elçiliði önünde yapýlan eylemde katliamdan sorumlu tutulan AKP hükümeti protesto edildi... Eyleme destek veren Komünist Emek Hareketi yayýnladýðý bildiride El Kaide gruplarýnýn Türkiye'de rahatça dolaþtýðýný vurguladý ve "TC Devleti faþist ve yobaz bir devlettir... Katliamlar yapar, kan döker" dedi ve 11. sayfalarda Tabiplere öfke Kalecik uyarýsý yapan tabipleri Sibel Siber kýnadý sayfada

2 Þener LEVENT AFRÝKA dan mektup... Açý ÞEYTAN VE ÞEYTANIN KUYRUÐUNDA YÜZEN MAÞRAPALAR... Medyada kendine laf eden kaç kiþi varsa, hepsini de temizledi. Hepsini de gazetelerden ve ekranlardan kovdurdu. Emin Çölaþan'dan Hasan Cemal'a ve Can Dündar'a kadar... Medyayý teslim aldý... Mahkemeleri dilediði gibi düzenledi, istediði kararlarý vermeyen savcýlarý ve yargýçlarý görevden aldý, baþka yerlere sürdü... Yargýyý teslim aldý... Korkunç bir intikam duygusuyla Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan gibi muhaliflerini özgürlüklerinden mahrum etti ve onlar hakkýnda en aðýr cezalarýn verilmesini saðladý... Yaþar Büyükanýt'a dokunmadý, buna karþýlýk Ýlker Baþbuð'u ölene dek hapse attýrdý. Kýbrýs'ta adý pek çok olaya ve Kutlu Adalý cinayetine karýþmýþ olan Galip Mendi'ye de dokunmadý, hatta terfi verdi... Muhaliflerini yok etmek için kurduðu Ergenekon mahkemesi hiçbir faili meçhul cinayeti aydýnlatmadý... Sivas'ta aydýnlarý diri diri yakanlarý serbest býraktý... Katliam yapan pek çok caniye de af çýkarttý. Yayýnlanmamýþ kitaplarý toplattýrdý ve yazarlarýný da içeri týktý... Aralarýnda Türkan Saylan gibi çok seçkin bir Türk kadýnýnýn da bulunduðu birçok aydýnýn evine þafak operasyonlarý düzenledi. Uludere'de 34 Kürdün ölümüyle sonuçlanan bombalama emrini verdi... Hrant Dink cinayetini bile aydýnlatmadý, kararttý... Önce 'kardeþim' diyerek baðrýna bastýðý Beþer Esad'ý daha sonra en büyük düþman ilan etti... Türkiye'yi Suriye bataðýna sapladý... Sudan'ýn çok kanlý diktatörü Beþir ile kucaklaþtý... Memleketin kapýlarýný dünyanýn en büyük terör örgütlerinden biri olan El Kaide'ye ardýna kadar açtý... Mýsýr'da yobaz Müslüman Kardeþler'in yanýnda yer aldý... Türkiye'de hacý-hoca otoritesi kurdu... Osmanlý padiþahlarýna itibarýný iade etti... Türkiye'de yabancýlara satmadýðý ve özelleþtirmediði yer kalmadý... Gezi Parký direniþçilerine kan kusturdu... Meydanlara palalý ve soplaý fedailerini saldý... Döve döve öldürülen gençlere oh çekti... Mustafa Kemal'e 'ayyaþ' diye küfretti... En doðal alanlarda bile içkiyi yasakladý... Darwin teorisini çöpe attý... Her yeri cami, Kuran kurslarý ve imam hatip liseleriyle doldurdu... Suriye'de Kürt sivilleri katleden ve vahþice cinayetler iþleyen El Kaidecilere silah ve gýda yardýmý yaptý... Kýbrýs'ta neyimiz varsa, herþeyi elimizden almaya kalktý... Bize besleme diye hakaret yaðdýrdý... Türkiye'de yarattýðý muazzam polis teþkilatýyla tam bir korku imparatorluðu kurdu... * Ve iþte þimdi de bu adama orduyla hesaplaþmýþ ve ülkeye demokrasi getirmiþ diye övgüler yaðýyor... Meclisteki partilerimiz onun maþrapasý... Neler göreceðiz daha... Kimbilir... SÝGARADAN DAHA ZARARLI Rojava katliamýný protesto Afrika (Özel)- Dün saat sýralarýnda Kuðulu Park'ta toplanan bir grup eylemci Rojava'da meydana gelen katliam nedeniyle TC Büyükelçiliði'ne yürüdü. Polislerin yoðun önlem aldýðý yürüyüþ sýrasýnda Kürtçe ve Türkçe sloganlar atýldý. Çoðunluðunu Kürt eylemcilerin oluþturduðu kiþilik grup okunan basýn bildirisinden sonra daðýldý. Konuyla ilgili bir basýn bildirisi yayýnlayan Komünist Emek Hareketi de Maraþ, Fatsa, Sivas'ta yaþananlar, Uludere katliamý ve en son Rojava'da yaþananlar; TC Devleti'nin "yobazfaþist" siyasal sistemi ile ideolojik kardeþ olan El-Kaide'nin saldýrýsý"dýr dedi Komünist Emek Hareketi'nin Görkem Eylem imzasýyla yayýnladýðý bildirisi þöyle: "TC Devleti; ABD'nin yarý sömürgesi bir devlettir Faþizmin; yobazlýðýn; sermayedarlarýn egemen olduðu bir sistemi vardýr ve NATO'nýn, ABD'nin AB'nin güdümü ile; ve derin devlet güvencesi ile ayakta tutulmaya çalýþýlan bir devlettir TC Devleti faþist ve yobaz bir devlettir Katliamlar yapar Kan döker Ezilen halklarýn ve emekçilerin kaný ile beslenir El-Kaide gibi yobaz örgütlenmelerin TC Devleti'nin sýnýrlarý içerisinde rahatça kol gezmesi CIA ajanlarýnýn, MOSSAD ajanlarýnýn ve TC Devleti'nin kendi katil istihbarat örgütü MÝT ajanlarýnýn kol gezmesi kadar kolaydýr Hele de TC Devleti'nin desteði ile buralarda katliamlar yapmalarý çok daha kolaylaþtýrýlmýþtýr..çünkü TC Devleti'nin kendisi zaten bu bölgedeki halklara ve emekçilere düþmandýr Komünist Emek Hareketi olarak bizler Anadolu'nun tüm kardeþ halklarý ve emekçileri ile dayanýþmamýzý yineliyoruz tüm Rojava halkýna dayanýþmamýzý gönderiyoruz..." Çiziktir di Çiziktirdi Ýngiltere'de ülser tedavisi gören dostuma Ýngiliz doktor sordu: -Sigara içer misin? -Ýçerim, dedi... -O halde sakýn kesme, dedi doktor, içmeye devam et... Neden? Sigarayý býrakýrsa ülseri azarmýþ... Çok þaþtý dostum... Ýlk kez bir doktor kendisine "sigarayý býrakma" diyordu. -Bunu dýþarýda bekleyen karýma da söyleyebilir misin doktor, diye sordu... -Tabii söyleyebilirim, dedi doktor. Doktordan da onay aldýktan sonra daha bir keyifle sigarayý tüttürmeye baþladý dostum... Ancak bir gün yeniden doktorlarýn eline düþtü... Bu kez sinüzit idi derdi... Ve ameliyat olacaktý... Oldu da... Bunun için bir süre sigarayý býrakmasý gerekti... Býraktýktan üç gün sonra Londra'daki Ýngiliz doktorun dediði çýktý... Ülseri azdý... Dayanýlmaz oldu... Sigaraya geri döndü hemen... Ve bir ilaç gibi geldi... Ülser sancýsý ve sýzýsý ip gibi kesildi... Sigaranýn faydalarýný anlatmak için yazmýyorum bunlarý... Ne münasebet... Ama doðruya doðru... Bu zehirli meretin böyle bir faydasý da olabileceði aklýma gelmemiþti hiç... Bunu, açýk kalp ameliyatý geçiren bizim Ali Osman'a anlattýðým zaman o da beni þaþýrtan baþka bir þey söyledi: -Sigarayý böyle birdenbire býrakmasan belki de bunlar gelmezdi baþýna, demiþ doktor ona da... Tüm bunlara bir de Moskova'da tanýdýðým ünlü kalp mütehassýsýný ekleyince kafam daha da karýþtý. Özel çalýþma odasýnda yaklaþýk iki saat sohbet ettiðim doktor uluslararasý ünü olan bir doktordu. Turgut Özal'ý bile tedavi etmiþ vaktiyle... Sohbetimiz bitene kadar yarým paketten fazla sigara içti... Ona, "Sen bir kalp uzmanýsýn, neden bu kadar çok sigara içiyorsun?" diye sormadým. Ama kendisine gelen hastalara her doktor gibi "sigarayý býrak, yürüyüþ yap", falan diye tavsiyelerde bulunduðundan hiçbir þüphem yoktu... Bana da sýk sýk "Sigarayý býrak" diyen dostlarým var benim de 'ün yadigarý bana bu... Kanlý dönemlerde kötü alýþkanlýklara bulaþýr pek çoðu... Kimi bomba atmaya... Kimi silah kullanmaya... Kimi öldürmeye... Kimi tecavüze... Kimi esrara... Kimi de küfre alýþýr... Ben de sigaraya alýþtým onaltý yaþýnda... Bize raþon diye sigara da verirlerdi... Üniformanýn göðüs ceplerine doldurur, barikata giderdim... Bir akþam ceplerimde sigara olduðu geldi aklýma... Bir yaktým... Bir daha... Arkasý geldi sonra... Johan Cryuff'a demiþler ki: -Sigarayý býrakmazsan futbolu býrakýrsýn... -O halde futbolu býrakýyorum, demiþ o da... Ben en çok yazý yazarken sigara içerim. Ama bana, "Ya sigarayý býrak, ya da yazý yazmayý" deseler, sigarayý býrakýrým mutlaka... Zararlý olduðunu bile bile yaptýðým tek þey yalnýz bu olsa keþke... Bu memlekette en zararlý þey rejim sahiplerinden yana olmamak, hep onlarýn karþýsýnda durmak deðil mi? Adanýn bütünlüðünü istemek... Ýki toplumun tek bir bölgede ortak yaþamýný savunmak... Tüm yabancý askerlerin buradan çekip gitmesini talep etmek... Türkiye'nin adada bunca yýldýr bir garantör deðil, bir iþgalci olarak bulunduðunu haykýrmak... Ve bunlar gibi daha pek çok þey... Sigaradan daha zararlý deðil mi? Aradaki fark ne? Sigarayla kendini öldürürsün... Diðerlerinde ise onlar seni öldürürler!

3 Harmancý Kalecik'teki felaketin ardýndan yapýlanlarý anlattý Tüm giderler AKSA'ya ödetildi existence Elvan Levent "10 milyon Euro manevi tazminat davasý açýlmasý için giriþim baþlatýldý" "Denizden 250 ton atýk temizlendi" "Asgari ücretin 60 katý, 169 bin 800 TL ceza, ilgili iki þirket tarafýndan ödendi" Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, Kalecik'te denize dökülen petrolün temizlenmesi amacýyla bugüne kadar yaklaþýk 1 milyon 300 bin dolar ekipman, 200 bin dolar kargo bedeli ve 800 bin dolar dolayýnda iþçilik ücretinin tümünün Aksa Þirketi'ne ödetildiðini açýkladý. Harmancý, ilgili firmalara kesilen 169 bin 800 bin TL'lik para cezalarýnýn tahsil edildiðini; ülkenin 1974'ten bugüne yaratýlmaya çalýþýlan bakir ve temiz bir ada imajýný kökünden etkilediði gerekçesiyle ilgili firmaya 10 milyon Euro manevi tazminat davasý açýlmasý için Baþsavcýlýða talepte bulunduklarýný bildirdi. Mehmet Harmancý, denizin temizlenmesinde kullanýlan ilaçlarýn uluslararasý uygunluðunun denetlenmesi için komisyon kurulduðunu ve ilaçlarýn denetlendiðini söyledi. Harmancý, bakanlýk basýn bürosu aracýlýðýyla, Kalecik'te yaþanan petrol felaketinin bugüne kadar yapýlan çalýþmalarýný ve bakanlýðýn çalýþmalarýný açýkladý. "250 TON ATIK TEMÝZLENDÝ" Denizden temizlenen kontemine atýk miktarýnýn 250 ton olduðunu ve bu atýðýn Aksa Þirketi'nde ayrý bir tankta muhafaza edildiðini de ifade eden Bakan Harmancý, bu atýðý Türkiye'de faaliyet gösteren bir çimento þirketine göndermek istediklerini ancak Türkiye'deki yasal mevzuatla ilgili sýkýntý olduðunu, atýðý gönderebilmek için çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi. Harmancý, toplanan kontemine atýðýn deniz suyu ile birlikte þiþme yaptýðý için denize akýtýlan miktar ile toplanan miktar arasýnda farklýlýðýn toplama tekniði ve fuel oilin yapýsýndan kaynaklandýðýný belirtti. 13 KÝLOMETRE Farklý kirlilik oranlarý ile birlikte kirliliðin etki alanýnýn 13 kilometrelik bir alana yayýldýðýný ve burada durduðunu söyleyen Harmancý, kaya ve detay temizlik çalýþmalarýnýn bu hafta baþlayacaðýný belirtti. Bölgede tek kullanýlabilen plajýn ilk haftadan kapatýldýðýný da söyleyen Harmancý, bakanlýk olarak olayý her gün yakýndan takip ettiklerini ve temizlik faaliyetlerini sürdüren þirkete gerekli yönlendirmeleri yaptýklarýný da ifade etti. "YASA GEREÐÝ VERÝLEBÝLECEK EN AÐIR CEZA KESÝLDÝ, PARA ÖDENDÝ" Bilirkiþi raporundaki tespitleri daha önce kamuoyu ile paylaþtýklarýný ifade eden Bakan Harmancý, þöyle konuþtu: "Yasalar gereði Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Çevre Koruma Dairesi tarafýndan AKSA ve ilgili gemi þirketinin KKTC temsilcisine yasa gereði verilebilecek olan en yüksek ceza olan asgari ücretin 60 katý ceza verilerek, toplam 169 bin 800 TL ceza kesilmiþtir. Bu meblað ilgili iki þirket tarafýndan da ödendi. Çevre yasasýnýn önümüzdeki yasama döneminde yaptýrýmlarýnýn geniþletilmesi gerekir." "ODTÜ DENÝZ BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ TÜRKÝYE'NÝN EN SAYGIN KURUMLARINDAN BÝRÝ" Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nýn daveti üzerine Kalecik'te yaþanan petrol felaketinin çevresel boyutlarýný incelemek üzere Mersin Orta Doðu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden gelen bilirkiþi ekibinin raporunun da daha önce kamuoyuna duyurulduðunu belirten Harmancý, raporun çalýþmalarýn þekillenmesine büyük katký saðladýðýný ve izleme programýnýn buradan elde edilen veriler doðrultusunda þekillendirdiklerini kaydetti. Harmancý, felaketin kamuoyunda doðru okunmasý için bu raporun bulgularýnýn bazýlarýný tekrar kamuoyu ile paylaþmak zorunluluðu doðduðunu ifade ederek þunlarý açýkladý: "Bilirkiþi ekibi kaza bölgesindeki yaklaþýk 10 km lik bir alanda karadan (11 alanda) ve denizden (9 istasyonda) incelemeler yapmýþ ve örnekleri analiz etmiþtir. Bilirkiþi raporuna göre Petrol kirliliði kazanýn olduðu AKSA tesislerinden doðuya doðru 13 km'lik kýyýda gözlenmiþtir. Rapora göre kazanýn olduðu ilk 1 km de kayalarda ve kumsalda yaþayan deniz canlýlarýnýn tamamen yok olduðu gözlenmiþtir. Raporda görünen kirlilik ile ilgili analizler ise þöyle; Sudaki toplam petrol hidrokarbon (PAH) kirliliðinin en yüksek TPH miktarý 0,03 mg/ olurken, kirliliðin en temiz TPH miktarý ise 0,0006 mg/l olarak belirlenmiþtir. Literatür araþtýrmasý sonucu Florida için toksik olarak kabul edilen toplam PAH deðeri 23 mg/l civarýnda olup, bu çalýþmada ölçülen deðerlerin en yükseði 0,03 mg/l civarýndadýr. Bu sonuçlara göre kirliliðin deniz suyuna yüksek oranda karýþmadýðý tespit edilmiþtir." "TC ÇEVRE BAKANLIÐI'NDAN UZMANLAR DA ÝNCELEDÝ" Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, Baþbakanlýk ve bakanlýðýnýn teknik yardým talebi üzerine Türkiye Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn emirleri üzerine Kalecik'teki çevre olayýna müdahale için KKTC'ye gelen 5 kiþilik teknik ekibin olayý inceleyerek denetim yaptýðýný; ilk denetim raporlarýndan sonra temizleme çalýþmalarýný tekrar denetlemek üzere 2 kiþilik teknik heyetin dün çalýþmalarýný tamamladýðýný ve temizlik giderici faaliyetlerin uluslararasý standartlarda ve dünyadaki örneklerine uygun gerçekleþtirildiði tespitini bakanlýða ilettiklerini bildirdi. ÇEVRE KORUMA DAÝRESÝ DENETÝMLERÝNÝ SÜRDÜRÜYOR Çevre Koruma Dairesi'nin olayýn meydana geldiði ilk günden itibaren bölgede temizlik faaliyetlerini yürüten firmanýn çalýþmalarýný denetleyerek, sürekli yönlendirmelerde bulunduðunu da ifade eden Harmancý, bakanlýk bünyesinde oluþturulan ekiplerle Ýskele'den Maðusa sahiline kadar tüm plajlarýn sürekli denetim altýnda tutulduðunu da belirtti. HAVADAN, KARADAN VE DENÝZDEN GÖZLEMLER SÜRÜYOR Kazanýn yaþandýðý andan itibaren 3 aþamalý bir izleme yaptýklarýný ifade eden Harmancý, karadan kýyý boyunca, denizden ve havadan keþif uçuþlarý yapýlarak sürekli olayýn takibini sürdürdüklerini belirtti. Harmancý, havadan yapýlan izlemeye göre yapýlacak müdahalelerin belirlendiðini, orta akýntýlarýn havadan keþfinin çok mümkün olmamasý nedeniyle tespit edilemeyen denizin orta yüzeyindeki akýntýlarýn kýyýya vurmasý sonucunda Çevre Dairesi ekiplerinin müdahalelerini sürekli yaptýðýný anlattý. KULLANILAN ÝLAÇLAR DENETLENÝYOR Bakan Harmancý, denizin temizlenmesinde kullanýlan malzemelerin hassasiyetle ele alýndýðýný belirterek, temizlik çalýþmalarýný yürüten firmanýn kullandýðý ilaçlarýn denetimini ve uluslararasý uygunluðu için komisyon kurduklarýný ve bu komisyon vasýtasýyla ilgili þirkete hangi malzemenin ne þekilde kullanýlacaðý hususunda uyarý yapýldýðýný belirtti. Harmancý açýklamasýnda, bu tarz kazalarýn tümünde temizlik çalýþmalarýnda bazý kimyasal bazlý ilaçlarýn da kullanýldýðýný ancak bu ilaçlarýn hangi þartlar altýnda, nerelerde ve nasýl kullanýlacaðýnýn belirlenmesi ve saptanmasý çalýþmalarýnýn bakanlýðýn kontrolünde olduðunu vurguladý. "10 MÝLYON EURO MANEVÝ TAZMÝNAT TALEP EDÝLDÝ" Harmancý, yaþanan bu olayýn bir bedeli olmasý gerektiðinin ve bu felaketin ülkenin imajýný zedelediðini belirterek, "Sadece son 4 yýlda Akdeniz coðrafyasýnda temiz, bakir ve yeni bir destinasyon olarak imaj yaratabilmek için Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý olarak 4 milyon Euro reklam bütçesi harcanmýþtýr" dedi. Harmancý ayrýca bu olayýn 1974'ten bugüne yaratmaya çalýþtýklarý bakir ve temiz bir ada imajýný kökünden etkilediðini ve önümüzdeki yýllarda da sorun yaratabilecek bir noktaya geldiði tespiti yaparak, bakanlýðýn bunu, 'kirleten öder' prensibine dayandýrarak ülke imajýnýn yeniden eski haline getirebilmek adýna Baþsavcýlýkça 10 milyon Euro manevi tazminat davasý açýlmasý için talepte bulunulduðunu da belirtti. DAÐ DAÐA KÜSÜNCE Bu bayram günü iþin içine hiç politika karýþtýrmak niyetinde deðildim doðrusu ancak, dünya da durmuyor bizde bayram var diye; dönmeye devam ediyor kendi bildiði gibi. Bu yüzden devam ediyoruz biz de kafa yormaya dünyayý meþgul eden meseleler üstüne. Bildiðiniz gibi eski CIA ajaný Snowden'in bir süredir Moskova'daki Sheremetova Havaalaný'nda kimliksiz bir þekilde kendisini kabul edecek bir ülke arayýþýnda oluþu, uluslararasý medyada sýk sýk yer bulan haberlerden biriydi. Snowden'ýn bu talebine geçenlerde Rusya'dan olumlu bir yanýt gelmiþ sonunda ve Putin kendisine Rusya'da geçici olarak kalma izni vermiþti. Putin'in bu kararý Obama'yý fena gücendirmiþ anlaþýlan. Rus ve Amerikalý liderlerin birbirlerini nasýl bir içtenlikle sevdiklerinden emin deðilim açýkçasý. Ancak, arkadaþlar birbirlerine nasýl kýrýlýp küserlerse, Obama da Putin'e ayný o þekilde küsmüþ gibi göründü gözüme. Bu yüzden hemen Moskova'da Rusya lideri ile gerçekleþmesi planlanan ikili görüþmesini iptal etmiþ mesela. Gelinen bu aþamada bu görüþmenin bir anlamý olmadýðýný söylemiþ. Malum, devlerin aþklarý gibi sitemleri de büyük olur... Evet, küslüðün birinci nedeni Snowden'e Rusya'dan geçici kalma izni çýkmasý, ancak tek neden bu deðil. Amerika son zamanlarda Rusya'daki bir dizi geliþmeden gayet hoþnutsuzmuþ zaten. Örneðin, kýsa bir süre önce Rusya'da reþit olmayanlar arasýnda 'geleneksel' olmayan cinsellik propogandasýnýn resmen yasaklanmasý da çileden çýkarmýþ meðer Obama'yý. 'Geleneksel' olmayan cinsellik propogandasýnýn yasaklanmasý yönünde bir yasa çýkmasý, bir anlamda Rusya'da eþcinsellere yönelik devlet düzeyinde uygulanan baskýnýn göstergesi aslýnda. "Benim gay, lezbiyen ve transseksüelleri aþaðýlayýcý ve küçük düþürücü tavýrlar sergileyen ülkelere karþý hiç sabrým yok", diyordu Obama, "Konu insanlarýn temel hak ve özgürlükleri olduðunda, benim tavrým her zaman açýk ve nettir"... Bu 'temel hak ve özgürlükler' meselesini Iraklýlýlara ve Suriyelilere de sormak gerekirdi kuþkusuz. Onlar da bu konuda Obama'yla hemfikir olurlar mýydý dersiniz? Geçiyoruz bunu, bu baþlý baþýna ayrý bir konu çünkü. Bütün bu 'küslük' hikayesinde beni esas ilgilendiren mesele büyük bir güce karþý, yani Amerika'ya karþý kafa tutma meselesi. Putin Suriye konusunda Amerika'ya kafa tuttuysa Suriyelileri çok sevdiðinden deðil elbette, kendi çýkarlarý yüzünden kafa tuttu belki ama yine de kafa tuttu. Snowden'a Rusya'da geçici bir kalma izni vermesinin nedeninin de onu çok umursadýðýndan olduðunu düþünmüyorum açýkçasý. Ama gelin görün ki, bu kararý verirken Amerika'yý karþýsýna almaktan çekinmedi yine de. Bana kalýrsa bunu en çok, Amerika karþýsýnda kendi gücünü ve tavrýný ortaya koymak için yaptý. Ne de olsa, bu dünya düzeninde kimse kolay kolay Amerika'ya kafa tutma cesaretini gösteremiyor. Doksanlardan önce, dünyada tartýþmasýz iki süper güç vardý: Sovyetler Birliði ve Amerika. Sovyetler Birliði'nin çöküþünün ardýndan bu denge uzun bir süre için altüst oldu. En azýndan Rusya biraz toparlanýp kendine gelene kadar... Þimdi de iþte bu toparlanmanýn meyvelerini topluyor... Biz burada elbette Amerika'nýn istemediði kimseye sýðýnma hakký verecek cürreti gösteremezdik. Örneðin, Mayýs ayýnda Kýbrýs'ýn güneyinde yakalanan bir Ýranlý ajaný, Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarý derhal Amerika'ya teslim etmiþlerdi. Eþcinsellerin buradaki durumuna gelince... Obama bizdeki eþcinselliði doðrudan suç kabul eden yasayý duysa, kim bilir ne derdi... Bu yasa deðiþtirilmeden Kýbrýs sorununun çözümünü unutun, bile diyebilirdi bana kalýrsa. O zaman bizimkiler bu utanç verici yasayý bir günde deðiþtirirlerdi hemen, deðil mi?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Sizin de çocukluðunuzda kaldý biliyorum Bayramlarýn tadý, heyecaný ve sevinci O duyguyu þimdi çocuk gözlerinde yaþýyorum Ki tümünün gözbebekleri sanki birer inci Kalay YETER KÝ TALAT CUMHURBAÞKANI OLSUN Kendi sýð meselelerimizin içinde debelenip gidiyoruz. Bir yandan seçilmediði halde koltuðuna yapýþmýþ olan Ýrsen Küçük'ün olaðanüstü performansýný izliyoruz. Bir yandan da "UBP ile koalisyon yapalým" diyen CTP büyükleriyle, "UBP ile koalisyon olmaz" diyen CTP'lileri dinliyoruz. Mehmet Ali Talat'ýn UBP ile hükümet kurma ýsrarýna hayret etmiyoruz elbette. Yine de merak ediyoruz; Talat açýsýndan, gözünü diktiði cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturmak için her yol mubah mý? Tavaný baþka, tabaný baþka söylerken, CTP, UBP'nin akýbetine uðramaz mý? "Yeter ki Talat yeniden cumhurbaþkaný olsun" diyorsanýz o baþka Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KKTC VE BAYRAM Eski bayramlar diyerek nostaljik takýlacak deðilim... Nasýl el öpüp para aldýðýmýzý, güzel elbiseler, yeni ayakkabýlar giymek için bayramlarý beklediðimizi de yazacak deðilim. Bayram kimin aklýdýr bilmem, ama dinden kaynaklandýðý ortada. Sevinç getirirmiþ bayramlar... Küsler barýþýrmýþ falan diyorlar... Yarým asra yakýn ülkem Türkiye'nin iþgali altýnda... Askeri botlarýnýn, tanklarýnýn paletlerinden ürün vermez oldu topraklarýmýz... Gelecekten umutluyduk... Her köþeye çifte minareli bir cami dikilmesiyle gelecek umutlarýmýz da tükendi... Hatýralar bile siliniyor beynimizden, bizlere yaþatýlanlardan dolayý... Memleketimiz parça parça satýlýyor yeþil sermayeyle Yahudi patronlarýna... Ilýmlý Ýslam ta Pensilvanya'lardan uzattýðý eliyle ruhumuzu kararttý! Demokrasiye düþman ama bir sýðýnak olarak demokrasiden bahsedenlerin mahkemelerini izledik birkaç gün önce... Verilen cezalar aklýn bin derece sýcaklýkta piþmesine eþtir... Eski Türkçe veya Arapça olarak mý yorumlamak lazým bu kararlarý? Medeni dünyada böyle cezalar veren hakimleri herhalde týmarhaneye kapatýrlar... Maneviyatçýlýðýn hakim olduðu idarelerde bu tür cezalar normaldir... Maneviyatta ölüp yeniden dirilmekten de söz edilir... Kin gütmüþsen eðer ve yaptýklarýndan dolayý korkuyorsan adamý birkaç kez hapsedeceksin ki biraz rahatlayabilesin... Öldü diyelim, dünyaya geldiðinde bir kere daha ölene kadar hapis yatmalý... Baþka türlü yorumlayamýyorum Tayyip Erdoðan'ýn "özel mahkemeleri"nin kararlarýný... Benim ülkemde ayný düþüncenin sivil yöneticilerinin ahkam kesmesine de dayanamýyorum artýk... Askerden kovulma MÝT yetkilisi memleketimin insanlarýný fiþliyor yalaka takýmýyla birlikte... Valisi, adýma ahkam kesiyor... Çoluðumuzun çocuðumuzun boðazýna giden ekmekte gözü var... Memleketimin topraklarýný satýp bizi yurtsuz býrakmanýn peþinde... Ve bugün bayram diye sevinmem isteniyor... Müslümanlýðý Tayyip'te ve kurduðu otoritede gördüm... Bizim köyün imamýyla hiç alakasý yok Tayyip'in müslümanlýðýnýn... Müslümanlýk buysa bizim imam müslüman deðildi demek.. Bu bayramýn 9 yaþýndaki kýz çocuklarýný evlendirmek düþüncesine sahip köleci düþünce sahiplerinin bayramý olduðunu anladým... Küsler barýþýr derler ya, "dibi yalan"dýr bu sözler... Kin dolu olduklarýný Silivri mahkemelerinde görmedik mi? Herþeyimiz iþgal altýnda... Saðlýk, eðitim ve de bilumum kurum ve kuruluþlar... Uçak alaný olmayan, limaný baþkasýnda olan... Ýþgalcisinin parasýný kullanmak zorunda býrakýlan ve ortadan ikiye bölünen bir vatanýn çocuklarýnýn "sevinin bugün bayram" þarkýlarý söylemelerini istiyorlar... Dostlarýn dediði gibi "Haspa çýkarasýn"larýn bir gün "hassiktir"lere dönüþeceði günlerdedir bizim bayramlarýmýz. Uyuþturucu kurbaný gençlere operasyon Gamze BAYKUR - Ýskele Boðazý'nda bir restoranda þüpheli olarak görülen 5 gencin üzerinde yapýlan aramada uyuþturucu çýktý. Aralarýnda 15 ve 17 yaþýndaki 2 kýzýn da bulunduðu 5 zanlý Ýskele Polis Müdürlüðü ekiplerince gözaltýna alýnarak Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerine teslim edildi. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlarýndan dolayý dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Cahit Kýraçoðlu, Murat Keloðlu, Cengizhan Birgül, A.B (K-15) ve E.Y (K-17) tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlandý. Teminata baðlanan zanlýlardan Cahit Kýraçoðlu, Murat Keloðlu ve A.B teminat þartlarýný yerine getirerek serbest kalýrken, zanlý Cengizhan Birgül ile E.Y teminat þartlarýný yerine getiremedikleri için cezaevine gönderildi. Þüphe üzerine yakalandýlar Olayýn tahkikat memuru Müjdat Günay, 6 Aðustos tarihinde Ýskele Polis Müdürlüðü ekiplerinin, Boðaz'da faaliyet gösteren r restoranda þüpheli kiþiler olduðu yönünde bilgi aldýklarýný ve konu restorana giderek zanlý Cahit Kýraçoðlu, Murat Keloðlu, Cengizhan Birgül, A.B ve E.Y'i tespit ettiklerini belirtti. Ýskele Polis Müdürlüðü ekiplerinin olay yerinde yaptýklarý araþtýrmada zanlýlarýn olduðu yerde sarma sigara izmariti bulunduðunu belirten Günay, zanlýlarýn gözaltýna alýndýðýný ve Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerine bilgi verildiðini söyledi. Zanlý Kýraçoðlu'nun aðzýnda uyuþturucu bulundu Polis Memuru Müjdat Günay, zanlýlarý Ýskele Polis Müdürlüðü'nden teslim aldýklarýný söyleyerek yapýlan soruþturmada zanlý Cahit Kýraçoðlu'nun aðzýnda kaðýda sarýlý Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu ve zanlý zanlý Kýraçoðlu'nun bir miktar uyuþturucu maddeyi ise yere tükürdüðünü açýkladý. Günay, akabinde zanlý Murat Keloðlu'nun kullanýmýndaki EC 840 plakalý araçta yapýlan aramada ise içerisinde uyuþturucu madde olduðuna inanýlan 1 adet sarma sigara bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Günay, zanlýlarýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Teminata baðlandýlar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, tüm zanlýlarýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine ve 2'þer KKTC vatandaþýnýn 30'ar bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Ayrýca Toroslu, zanlý Cahit Kýraçoðlu, Murat Keloðlu, Cengizhan Birgül ve E.Y'nin 2'þer bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi. Zanlý Cahit Kýraçoðlu, Murat Keloðlu ve A.B teminat þartlarýný yerine getirerek serbest kalýrken, zanlý Cengizhan Birgül ile E.Y teminat þartlarýný yerine getiremedikleri için cezaevine gönderildi. SAHTEKÂRLIKLA PARA TEMÝNÝ Gazimaðusa'da 3 Aðustos tarihinde sahtekârlýkla para temin etme olayýnda geliþme yaþandý. Gazimaðusa'da M.K (E-29), bir iþ yerine giderek iþ yeri sahibine sahtekârlýk ve dolandýrmak kastý ile kendisini gümrük dairesinde çalýþan biri olarak tanýtmýþtý. M.K söz konusu iþ yeri adýna gümrüðe gelen kolinin çýkýþýný yaparak karþýlýðý olan 127 TL ödeme yaptýðýný, babasýnýn bir hastanede tedavi gördüðünü taburcu olmasý için 100 TL'ye ihtiyacý olduðunu söyleyip yalan beyanlarda bulunmuþtu. Söz konusu þahýs toplam 227 TL nakit parayý sahtekârlýkla temin ettiði ve polis tarafýndan arandýðý bildirilmiþti. Yürütülen soruþturma neticesinde söz konusu þahýs tespit edilerek tutuklandý ve hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YENÝLENEN VE GENÇLEÞEN MECLÝS "Meclis neredeyse yarý yarýya yenilendi, gençleþti" diyenleri... Bunu gerçekleþtirerek sanki çok büyük bir iþ baþarmýþ gibi, "halk iradesinin tecelisine" övgüler düzenleri... Ve halka hiçbir zaman gerçekleþmeyecek umut ve hayaller pompalayanlarý anlamýyorum. Meclis yarý yarýya yenilendi de ne oldu? Gençleþti de ne oldu? Hani? Ýþgal altýndaki siyasi irademizi geri istiyoruz diyen mi var bu yeni ve genç meclis üyeleri arasýnda? Hani? "Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz" diyen mi var? Hani? "Ankara elini yakamýzdan çek" diyen mi var? "Kararlarý biz alýrýz, Türkiye isterse uygulamada yardýmcý olabilir" diyen mi var? Hani?.. "Ekonomik paketleri de, talimatla yönetilmeyi de reddediyoruz" diyen mi var bu yarý yarýya yenilenmiþ ve gençleþmiþ mecliste? Ve hiç düþündünüz mü? Bir tek baðýmsýz, genç ve yeni bir aday mý var bu seçilenler arasýnda? Yukarýda saydýklarýmýn hiçbirini demeyen, diyemeyen... Üstüne üstlük çözümsüzlüðün sorumlusu olarak hâlâ Rum tarafýný suçlayan ve Türkiye'ye hiçbir sorumluluk yüklemeyen partilerin peþinden gittik yine! Maraþ'ý gerçek sahiplerine iade etmeyi savunmak yerine, koro halinde "Bütünlüklü çözümün bir parçasý" diyen partilerin peþinden gittik! Uluslararasý hukukun þemsiyesi altýna girmek için tek gerçekçi çözüm olan Kýbrýs Cumhuriyeti temelinde bir çözümü aðzýna almayan partilerin peþinden gittik! Meclis yarý yarýya yenilenmiþ ve gençleþmiþ... Herþeyin Ankara'da hazýrlanýp dikte ettirilmesine itiraz etmeyecek olduktan sonra, söyleyin ne iþe yarayacak meclisin yenilenip gençleþmesi? Yeniler ve gençler, partilerinin duruþundan farklý bir duruþ mu sergileyecekler Ankara karþýsýnda? Meclise girmeyi baþaran 4 partiye bir bakýn bakalým... Halil Ý. Akça'nýn son açýklamalarýna hangisi tepki gösterdi? Hiçbiri! Bu nasýl yenilenme? Bu nasýl gençleþme? Ki eskiden hiçbir fark, hiçbir umut koyamýyor ortaya... Akça þikâyetçi... Ekonomik programýn amacýný ters yüz ettiniz diyor! Statükoyu korumak ve gerçek sorunlarý gözden kaçýrarak dönüþümü engellemek için programý saptýrdýnýz, diyor!.. Ve meclise giren 4 parti de, baþýný öne eðip susuyor bu azarlayan tavýr karþýsýnda. Tek ses, toplumsal varoluþ mücadelesi veren kesimlerden yükseliyor Akça'ya karþý. Ve bugüne kadarki en sert ifadelerle kýnanýyor TC elçisi. Ama ne yazýk ki bu ses ve bu ifadeler mecliste yok! Yarý yarýya yenilenen ve gençleþen meclisimizden týs çýkmýyor! Akça'nýn sözleri, kurulacak yeni hükümete peþin bir mesaj, bir uyarý, bir yol haritasýdýr. Meclisteki partilerin hiçbirinin buna itirazý olmadýðýna göre... "Yenilenmiþ" ve "gençleþmiþ" meclisinizle ne kadar gurur duysanýz azdýr! Tabii sandýktan çýkara çýkara böyle bir meclis çýkarma baþarýsýný gösterdiðiniz için kendinizle de!..

5 5 8 Aðustos 2013 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars "Bayrama yeni bir hükümet ile girmek daha mý anlamlý olurdu acaba " diye düþünmeden edemedim. Ama yanýt bulamadým doðrusu. Bayram zehir olabilirdi de! BAYRAMLIK DUYGULAR!.. Dede oldum... Ýþe girdim... MÝÞ-MIÞLAR * MA Talat, hükümeti CTP ile UBP'nin kurmasý gerektiðini söylemiþ. - Ben de ayný öneride bulundum ama kulak asan yok ki. * Çakýcý hýzla iyileþiyormuþ. - Seveni çok. Dualarý etkili olmuþtur. * Mýsýr turizmi alabora olmuþ. - Merak etmeyin, yakýnda asker düzeltir. * Rumlar Maraþ'ý Ekim'den önce istiyormuþ. - Yok yok, acele etmesinler. O kadar sabrettiler, bir süre daha sabretsinler. 15 Kasým'da törenle teslim ederiz. * Vekiller mazbatalarýný almýþ. - Maaþlar bugünden mi baþlýyor, yoksa 28 Temmuz'da mý? Yoksa yeminden sonra mý baþlatýlacak? Yazýk adamlara Yarým aylýk gitti. Az para deðil vallahi. * Rumlar çözümsüzlüðü çözüm olarak kabul etmiþ. - Kim ne derse desin, Rumlarý bu noktaya getirmeyi baþaran tamamýyla ve sadece Eroðlu'dur. Takdir eder, kutlarýz. * Yüzlerce CTP'li, CTP'nin Güzelyurt zaferini coþkuyla kutlamýþ. - Oh oh ne güzel Nihayet narenciyecinin yüzü de gülecek Siz seçdiniz, þikayet isdemem bundan sonra ama ha. * 1. sýradan giren aday 9., 2 sýradan giren aday 7. sýradan çýkmýþ. - Umarýz ve dileriz ki, temiz ve pürüzsüz seçim yapmayý da öðreneceðiz bir gün. * KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, hükümeti Polyanna Hükümeti'ne benzetmiþ. - Saðolsun Tam dilimin ucundan aldýlar Ben söylüyordum, söylediler. Tam cuk oturdu. Bayramýnýz kutlu olsun... Babam milletvekili seçildi. Ýnþallah bakan da olacak! Bütün tahlillerim temiz çýktý. Kuki bir haftadýr kayýptý, bugün geri döndü Dünyalar benim oldu. Yýllardýr tamamlamaya çalýþtýðýmýz ev nihayet bitti de taþýndýk. Ona "Seni seviyorum" dedim ilk defa. Öpüþtük de. Heyecandan ölüyordum. Terfi aldým, maaþým da artacak. Akþama aþkýmla buluþuyorum. Bu ilk buluþmamýz olacak. Bu heyecan beni öldürecek. Annem bana yeni bir araba alacaðýný müjdeledi. Bugün tarihi bir gün Bugün aþkýmla düðün tarihini belirledik. Evliliðimizin 10. yýlýný kutladýk. Çok þükür saðlýðým yerinde. Oh be Borcun son taksitini de yatýrdým bugün, kuþ gibi hafifledim. Kardeþime gittim Elini öptüm, kucaklaþtýk, barýþtýk. Yengem yemek yaptý, çoluk çocuk hep birlikte oturduk yedik... Göðsümden bir yük kalktý, huzur buldum. Pati 4 yavru yaptý. Nihayet boþandýk. Gamze mezun oldu. Hamza terhis oldu, eve döndü. BÖYLE BÝR ANDI Bugün bayram Ama her günü bayram edecek, öyle olaylar ve duygular var ki günün içinde... Hepsi sizin olsun. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ALKOL TEHLÝKEYSE (Ýstanbul)- Otoyola girdim girmedim Hani biraz gitsem emniyet þeridinde olacaktým. "Ýnek" derler orada gidenlere. Bazýlarý küfür de eder Ama en kötüsü polis pusu kurar az ileride ve gelene geçene ceza keser. Sola sinyal verdim, ufak ufak sola doðru sarktým. Baktým kullandýðým araba sürükleniyor. Saða çektim. Kocaman hafriyat kamyonu tamponunu takýp sürükledi beni. Ýndim Þoföre baktým Kaþ göz iþareti, bir de sað elimle ne oluyor hareketi yaptým. Atladý aþaðýya Üstüme yürüdü. -Saðdan geliyorsun bir de kaþ göz iþareti yapýyorsun, sen suçlusun, dedi. -Polis çaðýralým, o karar versin, dedim. Bu arada otoyol sýkýþtýkça sýkýþtý. -Çaðýr, dedi ve, bu mübarek Ramazan ayýnda bir de oruçlu aðzýmla seninle, gibi bir þeyler söyledi. Tampona baktým, birkaç zaman önce bir týrýn ayný noktaya sürtmesi ile oluþmuþ hasardan daha fazlasý yoktu orada Hatta belli bile deðildi yeni hasar. Bindim sürdüm. Aklýma geldi. Ýki gün önceydi. Yine iþ çýkýþýydý. Yine otoyoldu Ýki sürücü birbirlerine girmiþlerdi. Sebepse basit. Ufak dokundurmalar ve yoðun trafiðin sýkýntýsý. Ne oluyordu? Son ay bu tür olaylar çok olmaya baþlamýþtý. Yanýmdaki arkadaþým birden, "Unutma bu ay Ramazan" dedi. -Ne olmuþ Ramazan'sa, dedim -Þekeri düþen saldýrýya geçiyor da ondan, dedi. Masa hazýrlanýyorken çok sabýrsýzlanýyoruz. Açlýða dayanamýyoruz. Salataya yað dökülmesi kadar zamana bile tahammülümüz kalmýyor. Bir an evvel masaya oturulmalý. Açlýðýmýz giderilmeli. Aksi takdirde cinnet gelebilir. Gözler kararýr. Adam saat açlýktan sonra benim tamponuma sürtmüþ çarpmasý da saldýrmasý da normal deðil mi? RTE kýsa bir süre önce bir bardak içki içeni de nerdeyse alkolik sýnýfýna koymuþtu. Alkol alanlarý alternatif suçlu gören zihniyet bugün hâkim. Ki alkolün ne reklamýna tahammülleri var, ne de bilhassa Ramazan'da içenlere. Hatta filmlerde bile sigaradan sonra alkol þiþeleri de gölgelenmeye baþlandý. Taksimde polislerin ne yaptýðýný görmüþsünüzdür. Meyhanede kandil gecesi içki içiyorlar diye müþterileri sürüklediler. Her neyse. Günümüzde alkol alanlar alternatif tehlike sayýlýyor Ancak þekeri düþmüþ aç insan tehlike sayýlmýyor Düþünün bakalým en küçük olayda bile tahammül gösteremeyen aç insan tehlike mi, deðil mi? ERAS ve ERT çalýþanlarýyla dayanýþma Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn- Sen) ve Güney Kýbrýs'ta örgütlü Radikal Sol Komitesi (ERAS Lefkoþa) önceki akþam, KTOEÖS lokalinde "Yunanistan Devlet Televizyonu-ERT çalýþanlarýyla dayanýþma paneli" düzenledi. Panelde ana konuþmacýlar olan ERT çalýþaný Anastasia Zigou ve Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz yanýnda KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ile ERAS'tan Merope Tsimilli de konuþma yaptý. Panelin amacýnýn ERT çalýþanlarýyla dayanýþma saðlamak olduðunu ifade eden KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Kýbrýslý Türklerin ve Kýbrýslý Rumlarýn etkinliðe birlikte destek vermesinin önemli olduðunu kaydetti. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel de "adaya barýþýn gelmediði" bir dönemde böylesi bir etkinlik düzenlenmesini önemli bulduðunu söyledi. Gökçebel, Yunan ERT televizyonunun kapatýlmasýyla ilgili olarak ise, "Yeni dünyada ilk sýrada kamulaþtýrma, kuralsýzlaþtýrma, metalaþtýrma var. Neoliberal politikalara karþý halklarýn beraber mücadele vermesi gerek" diye konuþtu. ERAS'tan Merope Tsimilli de etkinlikte yaptýðý konuþmada, ERT'nin kapatýlmasýnýn neoliberal politikalarýn sonucu olduðunu ifade etti. PROSTAT KANSERÝ TEÞHÝSÝ KONULAN MUSTAFA GÖKMEN AMELÝYAT OLDU Eski bakanlardan ve milletvekillerinden Mustafa Gökmen, geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Prostat kanseri teþhisi konulan Gökmen, geçtiðimiz Cumartesi günü baþarýlý geçen radikal prostat ameliyatýnýn ardýndan dün taburcu oluyor. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi, Üroloji Servisi doktorlarýndan alýnan bilgiye göre, erken teþhisle ameliyat edilen ve saðlýðýna kavuþan Gökmen, dün hastaneden taburcu oldu. BKP: KÝM HÜKÜMET KURARSA KURSUN AKP'NÝN DAYATMA EKONOMÝK PAKETÝNÝ UYGULAYACAK Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), "kurulacak hükümet ne olursa olsun uygulanacak paketin ayný olduðunu, tümünün de AKP'nin dayatma ekonomik paketini uygulayacaðýný" iddia etti. Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, erken genel seçimin ardýndan gündeme gelen hükümet ve koalisyon tartýþmalarýný deðerlendirdiði yazýlý açýklamasýnda, seçimde Meclis'e milletvekili gönderen tüm partilerin Kapatýlmanýn iþçi haklarýna saldýrý olduðunu dile getiren Tsimilli, ERT çalýþanlarýnýn zor koþullar altýnda çalýþmaya devam ettiðini kaydetti. ZÝGOU ERT çalýþaný Anastasia Zigou panelde yaptýðý konuþmada, ERT kanalýnda yaþanan süreci anlattý. Zigou, çalýþanlarýn iþbirliði içinde hareket ederek iþyerlerini ayakta tutmak için mücadele verdiklerini söyledi. ERT personelinin hiçbir karþýlýk beklemeden özveriyle çalýþtýðýný dile getiren Zigou, bu durumun diðer medya kuruluþlarýnda olumlu tepki yarattýðýný kaydetti. DARBAZ Konuþmasýnda, gazetecilerin "halk için halký ilgilendiren konularý yazma" görevini hatýrlatan Darbaz, gazetecilerin halka doðru bilgi vermemesi halinde demokrasinin temellerinden sarsýldýðýný vurguladý. Neo liberal ideolojilerin kendi ekonomik iliþkilerini hakim kýlmak için medyayý kullandýðýný anlatan Darbaz, özelleþtirme politikalarýný eleþtirdi."ert'de olanlarý, ona yol açan neo liberal politikalarý konuþurken de bu tercihle karþý karþýyayýz. Ya kabulleneceðiz, ya reddedip deðiþtirmeye çalýþacaðýz" diye konuþan Darbaz, ERT'nin ekonomik kriz öne sürülerek kapatýldýðýný ancak bu krizin sorumlusunun çalýþanlar olmadýðýný kaydetti. özünde hiçbir farklarý olmadýðýný; hepsinin de AKP'nin dayatma yýkým paketini uygulama güvencesi verdiðini öne sürdü. Söylem ve renk farklýlýklarý dýþýnda dört partinin de AKP'nin sömürgeci politikalarý karþýsýnda edilgen bir tutum içerisinde olduklarýný savunan Korkmazhan, "Ne yazýk seçimlerin kazananý AKP, ayrýlýkçý rejim ve iþbirlikçileri, kaybedeni ise Kýbrýslý Türkler olmuþtur" dedi. GÜNLÜK "ERGENEKON DAVASI STALÝN'ÝN DURUÞMALARINI HATIRLATIYOR" Times gazetesinde, Rosemary Righter imzasýyla yayýnlanan yazýda þöyle deniyor: "Ergenekon davasýnýn iþleyiþi Türkiye'nin geçmiþinden gelen kötülüklerle demokrasinin savaþmasýndan çok 1930'larda Stalin'in gövde gösterisi yaptýðý duruþmalarý hatýrlatýyor. Mahkemenin, bu davalarda kanýt olarak gösterilen CD'lerin, elektronik yazýþmalarýn baðýmsýz kaynaklarca doðrulanmasýna izin vermemesi ya da sunulan kanýtlardaki tutarsýzlýklarý sorgulamamasý bir adlî skandal. Devlet kurumlarýnýn Ýslamlaþmasý, tartýþma özgürlüðünün kaybolmasý AKP'nin Ýslam'la demokrasiyi birleþtirdiði iddiasýný çürütüyor. Hepsinden öte, Fethullah Gülen hareketinin Erdoðan üzerindeki etkisini sorgulamak bir tabu haline geldi. Okullara, üniversitelere, devlet kurumlarýna, bürokrasiye, polise, yargýya sýzan Gülen hareketi, derin devletin Ýslamî modeli oldu. Erdoðan'ýn en güçlü silahý korku. Türkiye için tehlike artýk bir askerî darbe deðil. Asýl tehlike, Erdoðan'ýn her türlü muhalefete karþý olan paranoyak hoþgörüsüzlüðü." BU NE KEYÝF Bugün gazetemizde yayýnladýðýmýz Özkan Yorgancýoðlu ile Serdar Denktaþ'ýn fotoðrafýna iyi bakýn... Bir nargileleri eksik... Ne keyif bu keyif deðil mi? SAKIN ÞAÞMAYIN Erdoðan'ýn kanatlarý arasýnda uçan El Kaideci insan kasaplarýný yakýnda bizim buralarda da görürseniz þaþýrmayýn sakýn... Kiralýk katiller bunlar... Ne yapacaklarý belli olmaz! AKP "ÝSTÝFA ETME" DEDÝ AKP Ýrsen Küçük'e "Yerinden kalkma, istifa etme" dedi. O da etmiyor... Burada arkasý boþaldý, ama arkasýnda Ankara var diye övünüp duruyor!.. Hala Berberoðlu zamanlarýný yaþadýðýmýzý sanýyor! ÝLERÝYÝ GÖRSEYDÝ... CTP'nin UBP ile koalisyon yapmasýnda direten Mehmet Ali Talat, 2015'teki seçimi þimdiden kaybetti... Zaten ileriyi görseydi 2010'da vana binip sarayý terketmezdi! TABÝPLERE ÖFKE Saðlýk Bakanlýðý da, Sibel Siber de Kalecik uyarýlarý yapan tabiplere ateþ püskürüyor. Halkýn saðlýðý ile ilgilenmek ne zamandan beri kabahat oldu Sibel Haným? Týrnak... "Bazýlarýna göre, '4 partili koalisyon pek güzel olur'. Yani memlekette muhalefet diye bir þey kalmasýn. Parlamento tek sesli bir mabede dönüþsün; bu esnada gelsin protokoller, gitsin programlar... Hem böylece kimse kimseyi suçlayamaz. Bir sonraki seçimiyse 'Bunlarýn Hepsi Ayný Partisi' kazanýr." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Dünya, adada sadece Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýyor, biliyor, kabul ediyor. Kuzey Kýbrýs ise bir 'Cumhuriyet' kurmuþ ama sadece adý var. Kendisi yok. Zaten bu 'Cumhuriyet'te (!) her þey ABD'nin 'Büyük Müttefik'i Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolü altýnda." Erdinç GÜNDÜZ (Yenidüzen) "Küçük yanlýlarý, KKTC medyasýnda Sunat Atun'un birisinden rüþvet aldýðýna dair görüntüler yayýnlayacaktý. Bu konuda hörüþüne baþvurduðumuz Sunat Atun, 'Yok böyle bir þey; varsa yayýmlasýnlar!' dedi. Nitekim, dün akþam saatlerinde yayýmlanacaðý ileri sürülen 'rüþvet' görüntüleri yayýmlanmadý." Arslan MENGÜÇ (Vatan) "Biz, Sayýn Ýrsen Küçük'ün siyasi hayatýnýn sonunda 'sað'ý birleþtirecek adýmlar atmasýný ve tarihe öyle geçmesini bekliyorduk. Oysa Sayýn Küçük tam tersini yapýyor." Erhan ARIKLI (Bakýþ) Günün Kahramaný KÜRT EYLEMCÝLER Bir grup Kürt eylemci dün TC Büyükelçiliði önünde protesto eylemi yaptý. Komünist Emek Hareketi tarafýndan da desteklenen eylemde Rojava katliamý cani ve sorumlularý kýnandý. Rojava katliamý El Kaide'ye baðlý El Nusra tarafýndan Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere karþý yapýldý ve kadýn, çocuk boðazlanarak öldürüldü... Tüm dünyada dehþet uyandýran bu görüntüler, Erdoðan'ýn emrindeki TC ekranlarý ve basýný tarafýndan kamuoyunun gözünden kaçýrýldý. Suriye'de Esad'a karþý savaþtýðý için Erdoðan tarafýndan desteklenen El Kaide'cilerin iþte son marifetleri bu!

7 8 Aðustos 2013 Perþembe 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Yorgancýoðlu ön görüþmelere baþladý Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu siyasi partiler ile baþlattýðý ön görüþmeler kapsamýnda dün DP-UG Baþkaný Serdar Denktaþ ve UBP Genel Baþkan Ýrsen Küçük ile görüþtü. CTP-BG Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Yorgancýoðlu 12 Aðustos'ta Cumhuriyet Meclisi'ne seçilen milletvekillerinin yemin etmesinden sonra baþlayacak hükümet kurma çalýþmalarý öncesinde siyasi parti liderleri ile ön görüþmeler gerçekleþtiriyor. Özkan Yorgancýoðlu, Demokrat Parti - Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn ardýndan UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük ile bir araya geldi. Ýlerleyen günlerde Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile bir ön görüþme GÝRNE ÝLÇESÝNDE HARNUP TOPLAMA TARÝHÝ 19 AÐUSTOS Girne Ýlçesi'nde harup toplanma tarihi belirlendi. Girne Kaymakamlýðý Girne Ýlçesi'nde harnup toplamaya baþlama tarihini 19 Aðustos olarak açýkladý. HAYVAN HIRSIZLIÐI Çýnarlý Araba Deresi Mevkii'nde, 5 ile 6 Aðustos tarihleri arasýnda Hakký Ejder'e ait aðýlýn giriþ kapýsýnýn sürgü demiri halkasý meçhul þahýs ya da þahýslar tarafýndan kýrýlarak hasara uðratýldý. Aðýl içerisinde bulunan bir adet kuzu ve 5 adet koyun çalýndý. KAYIP ÞAHIS Gönyeli'de ikamet eden Ada Akalý (E-15) önceki gün saat sýralarýnda ikametgâhýndan ayrýldý ve halen geri dönmedi. Söz konusu olaylarla ilgili soruþturmalar devam ediyor. GAÜ'DEN ÜCRETSÝZ "HAZIRLIK ÖNCESÝ DÝL EÐÝTÝMÝ" Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköðretime yeni baþlayacak öðrencilerine yönelik, GAÜ Ýstanbul yerleþkesinde, ücretsiz "Hazýrlýk Öncesi Dil Eðitimi" programý düzenliyor. GAÜ'den yapýlan açýklamada, GAÜ'ye yerleþip kayýt yaptýran tüm öðrencilerin, Ýngilizce Hazýrlýk Okulundan önce "Hazýrlýk Öncesi Dil Eðitimi"ni GAÜ Ýstanbul yerleþkesinde Eylül tarihleri arasýnda ücretsiz alabilecekleri bildirildi. Kayýtlarýn 7 Eylül'e kadar GAÜ Ýstanbul Yerleþkesi ve Türkiye temsilciliklerinden yapýlabileceði kaydedildi. gerçekleþtirileceðini belirten Yorgancýoðlu, "Görüþmelerde, kurulmasý muhtemel hükümet için TAK'TA KAMU-ÝÞ GREV YAPTI Türk Ajansý - Kýbrýs'ta (TAK) Kamu Ýþçileri Sendikasý'na (Kamu-Ýþ) üye bazý çalýþanlar dün ikinci uyarý grevini yaptý. Grev yerinde basýna açýklama yapan Kamu-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Sami Dilek, "TAK'a müdür atanmasý ile huzurlu çalýþma ortamýnýn bozulduðunu" iddia etti. Dilek, TAK Müdürünü personele eþit davranmamak ve hiyerarþik düzeni bozmakla suçladý. Kamu-Ýþ 'in görevinin üyelerinin haklarýný korumak ve çalýþma ortamýný huzurlu bir düzeye taþýmak olduðunu söyleyen Dilek, greve kadarki geliþmeleri anlattý. Dýþiþleri Bakaný Kutlay Erk'in önceki gün Kamu - Ýþ'i partilerin hassasiyetlerini öðrenmeyi ve kendi partimizin görüþlerini aktarmayý hedefliyoruz" dedi. ziyarete giderek, TAK çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmek için, çaba harcadýðýný söyleyen Dilek, Bakanýn TAK Müdürüne talimat verdiðini ancak onun talimata uymadýðýný iddia etti. Personelin grevlerini ek mesai almak için yaptýðý yönünde suçlama olduðunu da savunan Dilek, "Bu tamamýyla yanlýþtýr" diye konuþtu. Basýn -Sen'i rencide edici açýklama yapmakla suçlayan Dilek, "Basýn-Sen'in son icraatý ise, Kamu-Ýþ'in bir süreden beridir TAK'ta verdiði mücadeleyi baltalamak için komite kurmak oldu" þeklinde iddiada bulundu. Dilek, tüm çalýþanlarýn, halkýn Ramazan Bayramýný kutladý. SOSYAL YARDIM ALAN KÝÞÝLERE VE AÝLELERE GIDA PAKETÝ Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi ile Sosyal Hizmetler Dairesi iþbirliðinde Sosyal Yardým Dairesi'nden yardým alan kiþilere ve ailelere Ramazan dolayýsýyla gýda yardým paketi daðýtýlýyor. Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi'nden yapýlan açýklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi aracýlýðýyla daðýtýlmaya baþlanan gýda yardým paketleri, ileriki günlerde tüm bölgelere daðýtýlacak. Öte yandan, Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi yayýnladýðý mesajda Ýslam âleminin Ramazan Bayramý'ný da kutladý. GÝRNE BELEDÝYESÝ'NDEN OZANKÖY'E HÝZMET YOK Ozanköy'den telefon açan ve þikayette bulunan bir bayan vatandaþýmýz Girne Belediyesi'nin Ozanköy'de gerekli beledi hizmetleri vermediðinden yakýndý. Ýlgili kiþilere konu hakkýnda þikayette bulunmalarýna raðmen hiçbir önlem alýnmadýðýný söyleyen vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Ozanköy'de yaþayan birisiyim. Þikayetim Girne Belediyesi'ndendir. Eskiden köyümüz muhtarlýkla idare edilirdi. Muhtar köydeki sorunlarýmýzý elinden geldiðince çözerdi. Bunu yaparken de görünen yerleri deðil tüm köyün iþlerini yapardý. Su hendeklerinin her yýl tadilatý, açýlmasý, otlarýn sökülmesi, yollarýn düzeltilmesi, yapýlmasý, yamalanmasý gibi iþleri muhtarlýkla hallederdik biz. Köyümüz CTP döneminde Girne'ye baðlandý. Ýlk baþta biz köylüler olarak buna çok sevindik. Düþündük ki muhtarlýðýn ulaþamadýðý ve baþaramadýklarýný Girne Belediyesi olanaklarý içerisinde daha iyi yapacak diye umutlanmýþtýk. Girne Belediye Baþkaný turistik bir kent olan Girne'ye her türlü yatýrýmý yapmaktadýr. Girne belediyesi diðer yerlere yaptýðý beledi iþleri Ozanköy'e de yapmaktadýr. Ancak bu anayoldan öteye gitmemektedir. Ara yollar, köyün iç kýsýmlarýna dokunan yoktur. Benim evimin etrafý kurumuþ otlarla dolu ve boyumu aþmýþ durumdadýrlar. Yýlanlarýn çýyanlarýn korkusu içindeyiz. Belediyenin köyümüzden de iþsiz gençleri iþe almasýna sevindiðimiz kadar bu köye beledi hizmet getirmemesine veya getirdiði hizmetlerin görünen ana yollardan içeriye taþýnmadýðýna da üzüldük. Ýlaçlama konusu da görünen yerlere yapýlmaktadýr. Ben bugüne kadar evime veya bölgesine gelip böcek ilaçlamasý da yaptýklarýný görmedim. Her ay aydýnlatma, temizlik parasýný otomatik olarak ödüyoruz. Ýþin tuhafý da mahallemizde elektrik direði de bulunmamaktadýr. Geçenlerde marketten alýþ veriþ yapýp evime gidiyordum ki bazý gençlerin anayolda ilaçlama yaptýklarýný gördüm. Kendilerine mahallemize de gelip gelmeyeceklerini sordum. 'Geleceðiz' dediler. Eve gidip bekledim. Hatta kendilerinin içmeleri için limonata da hazýrladým. Ýnanmayacaksýnýz akþama kadar bekledim ama ne gelen oldu, ne de giden. Bu konuyu daha önce de defalarca belediyeye þikayette bulunmamýza raðmen bizi hiç kale almadýlar. Sadece para alýrlar ama hizmet vermezler. Bir Ozanköylü bayan olarak Girne Belediyesi'nin yaptýðý beledi iþlerin anayoldan öteye olmadýðýný söylüyorum ve bundan da þikayetçiyim. Ara sokaklardaki otlar yanlýþlýkla yansa yangýn Balabayýs'ý dahi yakar. Durum o kadar vahimdir. Bu hizmet için sadece yazýklar olsun diyorum." BÝZÝM DUVAR ÇÝZMEYÝ AÞTIN AKÇA, ÇÝZMELERÝ GÝYMEK HAKÇA Bizim Mandra TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça'nýn, toplumun siyasi iradesini bir kez daha ayaklar altýna alacak bir tavýr sergilemesine, meclisten dört partiden týs çýkmazken, toplumsal varoluþ mücadelesi veren kesimler, Akça'yý bugüne kadarki en sert ifadelerle kýnarlar. Akça'nýn sözlerini yorumlayan tarafsýz siyasi gözlemciler, bu eleþtirilerin yeni kurulacak hükümete de "Ayaðýný denk al" uyarýsý niteliðinde olduðunu belirtirken, sokaktaki adam "Yenilenen ve gençleþen meclis içinden hükümet çýksýn da görür gününü Akça" diyerek þaka yollu taþýný atar.

8 8 8 Aðustos 2013 Perþembe Kalem Yalçýn Okut BAÞIN ÖNE EÐÝLMESÝN... Ergenekon diye adlandýrýlan dava-i maskaralikkide beklenen karar açýklandý: Müebbet, müebbet, müebbet... Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet... Ýki defa müebbet vb vb... Antik Çaðdaki Roma Ýmparatorluðu'nun Spartaküs-köle isyanlarýndan bu yana, bir de Orta Çaðdaki Engizisyon kararlarýndan bu yana dünya tarihinde görülmemiþ bir karar. Ne Hitler rejiminde, ne Mussolini rejiminde, ne de hatta Çarlýk Rusyasýnda görülmüþtü böylesine uyduruk bir yargýlama ve cezalandýrma. Ýslamofaþist AKP iktidarý bu birinciliðe de imza attý!... Eðer ki, Avrupa Birliði'nin baskýlarýyla Türkiye'de idam kaldýrýlmamýþ olsaydý, bütün o müebbet ve aðýrlaþtýrýlmýþ müebbete mahkûm edilenlerin tümü de idam sehpasýna götürülecekti. Ýþte Sayýn Þükrancýlar, "anavatan"ýnýzýn hali pürmelâli... Alýn tepe tepe kullanýn... Silivri'deki "özel yetkili mahkeme"nin bu beklenen kararýnýn Kýbrýs'taki bazý kesimleri de mutlu ettiðini müþahade ettim. Suratlarýndaki müstehzi bakýþý gördüm. Salaklar, yarýn sýranýn kendilerine de geleceðinin bile ayýrdýnda deðiller... 'Sýranýn kendilerine de geleceði' derken kuþkusuz ki müebbet veya aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet alacaklarý deðil söylemeye çalýþtýðým. Ama, yarýn birgün 8-10 yaþlarýndaki kendi kýzcýklarý da türbana hapsedilirse hiç þaþýrmasýnlar... Gün gele Ýmam Hatip Liselerinin laik ve bilimsel klasik liselerin önüne geçirildiðini görürlerse de hiç þaþýrmasýnlar... Hiç þaþýrmasýnlar, imamlarýn öðretmenlerden daha 'muteber' zevat ilan edildiklerine tanýk olurlarsa... Kin ve intikam motivasyonlarýyla baþlatýlan ve binbir entrika, yalan ve uyduruk delillerle sürdürülen "davalar"ýn böyle sonuçlanacaðýný - eski deyimle- Mýsýrdaki saðýr sultan bile duymuþtu. Faþist Hitler rejimi bile, faþist Mussolini rejimi bile, hatta "asmayalým da besleyelim mi" diyen faþist Kenan Evren mahkemeleri bile bu kadar tarafgir, bu kadar hukuk dýþý deðillerdi. Herkesin bildiði bir örnek var: Hitler rejimi muhalifleri tutuklamak için meclis binasýný kendi provakatörlerine yaktýrmýþ, sonra da baþta Bulgaristan Komünist Partisi lideri olmak üzere aralarýnda Türkiye Komünist Partisi Kurucu Baþkaný Dr. Þefik Hüsnü Deðmer de dahil olmak üzere birçok komünisti tutuklamýþ ve yargýlamýþtý. O mahkemede, Bulgaristan Komünist Partisi Baþkaný Dimitrov'un yaptýðý müthiþ savunma sonucunda NAZÝ rejimi tutukladýðý komünistlere beraat kararý vermek zorunda kalmýþtý. Ýslamofaþist AKP rejimi ise Hitler rejimini bile geride býrakýyor... Örneðin, kendisi Türk doðmasa bile, Sabahattin Ali'nin Sinop hapihanesinde iken yazdýðý o müthiþ þiiri, kendi harika sesi ve yorumuyla seslendiren Edip Akbayram'a yapýlanlara bakýn... Tayyip Bey Hazretlerinin sanatçýlarlarla sohbet kahvaltýsýna katýlmadý diye Edip Akbayram'ýn peþine Vergi Dairesi Müfettiþleri musallat edildi; tabii Tayyip Efendi'nin emri ile; ya da kurduðu faþist sistemin iþleyiþi sonucu... Þöyle olmuþ: "Baþbakan sanatçýlarý sabah kahvaltýsýna davet etti. Beni de çaðýrdýlar. Benim, Baþbakan'ýn kahvaltýsýnda onunla konuþacak, onun da bana ayýracak zamaný olmadýðý için katýlmayacaðýmý söyledim. Bir hafta sonra; 2006, 2007, 2008, 2009 defterlerinin Gelirler Baþkontrolörlüðü'nce incelemeye alýndýðý bildirilidi." Aldýrma Be Edip Dost.. Sen türkülerini söylemeye devam et... O müthiþ sesinle daha yüksek sesle haykýr: 'Baþýn öne eðilmesin... Aldýrma gönül aldýrma... Bu da gelir, bu da geçer... Aldýrma gönül aldýrma!...' Siber dün Baþbakanlýk ta personeli ve aileleriyle bayramlaþtý... Siber Kalecik uyarýsý yapan tabipleri kýnadý Baþbakan Sibel Siber, Kalecik bölgesi dýþýndaki tüm sahillerde, günde 2 numune alýnarak yapýlan tahlillerin temiz çýktýðýna dikkat çekerek, bayram süresince halkýn rahtlýkla denize girilebileceðini vurguladý. Ýnsan saðlýðý hakkýnda halka bilimsel verilere dayanarak bilgi verilmesi gerektiðine dikkat çeken Siber, Tabipler Birliði adýna bir doktorun yaptýðý gerçek dýþý açýklamalarý kýnadýðýný kaydetti. Ramazan Bayramý dolayýsýyla Belediye Çarþýsý, Arasta, Lokmacý Barikatý ve Devlet Laboratuarý'na ziyaretler gerçekleþtiren Baþbakan Siber, halkýn bayramýný kutlayarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Devlet Laboratuar'ýnda basýna açýklamalarda bulunan Baþbakan Sibel Siber, Kalecik bölgesinde Petrol Dolum Tesisi'nde yapýlan aktarma sýrasýnda yaþanan çevre felaketinin ardýndan, Kalecik bölgesinde gerekli önlemlerin alýndýðýný ve uyarýlarýn yapýldýðýný vurguladý. "PAH" BULUNAMADI Kalecik bölgesinin dýþýnda kalan tüm sahillerde Devlet Laboratuvarý'nýn geliþmiþ teknolojik aletleri ve eðitimli personeli tarafýndan toplamda 65, günde ise 2 numune olmak üzere tahlil yapýldýðýna dikkat çeken Siber, denize akan maddenin fuel oil olduðunu, bu maddenin aðýr metal içermediðini, insan saðlýðýna zararlý madde olan "PAH"ýn ise tahlil sonuçlarýnda bulunmadýðýný söyledi. Devlet Laboratuvarý'nýn bayram süresinde çalýþmaya devam edeceðine de dikkat çeken Tabipler Birliði'ni Saðlýk Bakanlýðý da yalanladý Saðlýk Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB)'nin Kalecik'teki çevre felaketiyle ilgili olarak yaptýðý açýklamanýn hiçbir veri esas alýnmadan yapýldýðýný ve gerçeklerle baðdaþmadýðýný açýkladý. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yaptýðý açýklamada, KTTB'nin hiçbir bilimsel veriye dayanmadan ve halký paniðe sevk eden açýklamalarýndan üzüntü duyulduðu kaydedildi. Açýklamada, Kalecik'te yaþanan petrol kirliliðinden insanlarýn zarar görmemesi için Saðlýk Bakanlýðý uzmanlarýnýn ilk günden itibaren konusunda uzman Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'lü hocalarla birlikte çalýþtýðý belirtildi. Devlet Laboratuarý Dairesi'ne 18 Temmuz- 3 Aðustos tarihleri arasýnda Bafra bölgesindeki çevre felaketiyle ilgili 55 su örneði gönderildiði ifade edilen açýklamada, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün kara ve denizde incelemeler yaptýðý; toplanan örneklerin analiz edildiði kaydedildi. Yazýlý açýklamada, felaket çevresindeki plajlar ve Bafra'daki su arýtma bölgesinden alýnan örneklerde insan saðlýðýna zararlý toksin madde araþtýrmalarýnýn temiz çýktýðý Siber, halkýn bayram süresince hiç tereddüt etmeden denize girebileceðini kaydetti. "DOKTOR ARKADAÞIMI KINIYORUM" Tabipler Birliði adýna bir doktorun yaptýðý açýklamayý kýnadýðýný dile getiren Siber, "Bu doktor arkadaþýmý buradan uyarýyorum. Ýnsan saðlýðýyla ilgili konularýn heyecan ve duygusal olarak deðil bilimsel veriler ýþýðýnda yapýlmasý gerekir. Saðlýkla siyaseti birbirine karýþtýrýlmamalý" ifadelerini kullandý. Gýda Güvenilirliði'nin toplumun en hassas olduðu konulardan biri olduðunu söyleyen Siber, meclisin göreve baþlamasýyla "Gýda Güvenirliliði" yasasýnýn ivedilikle geçirilmesi gerektiðini kaydetti. vurgulanarak, (PAH) Literatüre göre ABD Florida için toksin petrol Hidrokarbon deðerinin 23 mg/lt civarýnda olduðu, yapýlan çalýþmalarda tespit edilen en yüksek PAH deðerinin ise 0,03 mg/lt aralýðýnda kaldýðý kaydedildi. ÖRNEKLER YÝNE ÝNCELENDÝ En son bugün (dün) yine örneklerin incelendiði, plajlarda þuana kadar yapýlan tetkiklerde insan saðlýðýna zararlý madde (PAH)'ýn yüksek oranda tespit edilmediði belirtilen açýklamada, suda eriyen zararlý petrol türevlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için mevcut cihaza ek cihaz alýnarak iþlemlerin eksiksiz devem ettirildiði vurgulandý. Açýklamada, en ufak bir þüpheli bir tahlil çýkmasý halinde veya halen devam eden bilimsel araþtýrmalarla ilgili olumsuz bir rapor gelmesi halinde halkýn Bakanlýk tarafýndan acilen bilgilendirileceði; gerekli önlemlerin alýnacaðý ifade edilerek, halkýn saðlýðýný ilgilendiren hiçbir konunun karanlýkta kalmayacaðý, elde edilen olumlu ve olumsuz bulgularýn halkla paylaþýlacaðý, bu konuda halkýn müsterih olmasý istendi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir DP-UG KRÝZÝ! Sözde elçi, yani Vali Akça isyanlarda "Patron benim" niteliðinde açýklamalar yaparak, baþta CTP olmak üzere tüm partilere mesaj veriyor Bir anlamda, "seçim bitti arkadaþlar, artýk gerçek hayata dönünüz" demek istiyor Ve yeni hükümetin kurulacaðý ilk günü iple çekiyor Çünkü Erdoðan'ýn tebrik mesajýný bahane ederek ilk ziyareti kendi gerçekleþtirecek ve ekonomik paketi hükümetin önüne atacak Ýþte Akça için en büyük zevk bundan sonra baþlýyor Seçim öncesi desteksiz atýþ yapanlarýn gözlerinin içine, "hadi, paketi olduðu gibi imzalamayýn da görelim" der gibi bakacak Ve karþýsýnda oturan sözde hükümete "tükürdüðünü" yalatacak Bunlar bizim gerçeklerimiz Yani bu ülkede en doðru ve en gerçekçi konuþan kiþi Halil Ýbrahim Akça Arada bir pusulayý kaybedip, devlet olduðumuzu sandýðýmýz anda yaptýðý 1-2 açýklama ile yönümüzü bulmamýzý ve kendimize gelmemizi saðlýyor! Ýþte örnek geçici hükümet! Siber hükümetine, kurulduktan sonra ilk resmi ziyareti Akça gerçekleþtirdi ve o gün iþi bitirdi Hem de karþýsýndaki hanýmefendiyi kýrmayarak ve nazikçe, "bu paketi uygulamaya devam etmenizi temenni ediyoruz" dedi Akça'nýn bu temennisinin üstüne, Sibel Haným ve Zeren Mungan yangýndan mal kaçýrýr gibi taahhüt mektubunu elçiye yolladýlar Hem de hükümet ortaklarýndan gizleyerek Hatta kendilerine "gönderdiniz mi" diye soru soran kabine arkadaþlarýna, "hayýr göndermedik" diyerek ve gerçeði saklayarak Tarihin en iyi hükümeti buysa, demek ki daha en kötüsü ile henüz karþýlaþmamýþýz demektir Aslýnda CTP seçim gecesinden gerçek hayata dönmüþtü Çünkü CTP'li yöneticiler, Ankara'nýn DP ile hükümet kurmalarýna karþý çýkacaðýný çok iyi biliyorlardý O yüzden tek baþlarýna sandýktan çýkmak ve bu sýkýntýlarý yaþamamak istiyorlardý Nitekim bu istekleri gerçekleþmedi ve o geceden itibaren "ne yapmalýyýz" diye kara kara düþünmeye baþladýlar Hükümeti DP ile kurmaya çalýþsalar AKP, UBP ile kurmaya çalýþsalar CTP tabaný ile karþý karþýya kalacaklar Yani deðneðin her iki ucu da pis Hükümet dýþýnda kalma seçenekleri de yok Çünkü Ankara DP'nin sadece CTP ile deðil, UBP ile de hükümet ortaðý olmasýný istemiyor Kýsacasý Ankara, cumhurbaþkanlýðýndan sonra hükümetinde bir bölümünü Derviþ Eroðlu'na kaptýrmak istemiyor Bunun için de, adadaki bir numaralý adamý olan Talat'ý devreye soktu Talat'a verilen görev, CTP tabaný ile toplumun genelini yumuþatmasý ve olasý CTP-UBP hükümetine hazýrlamasý Ama AKP yanlýþ kiþilere güvenmeye devam ediyor Talat'ýn toplumun gözünde hiçbir güvenilirliði ve saygýnlýðýný kalmamýþtýr Aksine, her yaptýðý açýklama CTP'ye ve hizmet ettiði kesime zarar veriyor Tarihin en büyük hayal kýrýklýklarýndan bir tanesi Söylediði hiçbir sözün arkasýnda duramadý Ortaya çýkan ses kayýtlarý ile sadece mevki derdinde olduðu açýða çýktý Ve en önemlisi AKP ile iþbirliði yaparak Kýbrýslý Türklere "ihanet" etti CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy'un, "Talat'ýn yaptýðý açýklamalar kendini baðlar" demesi, CTP'nin de bu konudaki rahatsýzlýðýný ortaya koyuyor Yalnýz bu süreç CTP için dönüm noktasýdýr Ya Ankara'ya karþý dik durup kendi bildikleri yolda yürüyecekler, ya da Ankara'ya "itaat" edip UBP ile hükümet kuracaklar Birincisini yaparlarsa, Özker Hoca'yý ve Naci Talat'ý gururlandýracaklardýr Eðer ikincisini yaparlarsa, Naci Talat'ý deðil ama Mehmet Ali Talat'ý ve AKP'yi onurlandýracaklardýr

9 9 8 Aðustos 2013 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV "ÝTHAL" EL KAÝDECÝLER PYD ve cihatçýlar arasýndaki çatýþmalar sürüyor. PYD'nin ilan edeceði yönetim laik, sol eðilimli olacak. Cihatçýlar þeriat temelinde bir Ýslam devleti kurma amacýnda. ArapKürt, Türkmen-Kürt, Kürt-Kürt çatýþmasý için Türkiye'nin yaptýðý planlar sýr deðil. Ancak baþaramýyor. Türkiye'nin El Kaide baðlantýlý örgütlere yardým saðlamasý, çözüm sürecini sýkýntýya sokar. Türkiyeli yetkililer, Suriye'deki Kürtleri zayýflatarak müzakere masasýna daha güçlü oturmayý planlýyorsa bu yanlýþ bir denklemdir. Barýþ süreci kesintiye uðrarsa bu Suriye'deki Kürtleri de etkiler, Türkiyeli ve Suriyeli Kürtlerin güç birliði yaygýnlýk kazanýr. 1946'da Ýran'da Mahabad Kürt Cumhuriyeti kurulduðunda sahipsiz kaldý. Kürtler þimdi böyle bir oluþum olursa yalnýz býrakmayacaðýz, diyorlar. El Kaideciler "ithal" unsurlar, bölgenin yerli halký deðil. Dýþarýdan getirilen gruplarla bölgenin yerli halkýnýn haklarýný gasp etmek mümkün deðil. FAÝK BULUT (bianet.org) TARÝH 8 TEMMUZ yýlýnda belediyenin tefeci çangar'dan 10 milyon sterlin borçlanmasýna onay veren KKTC Bakanlar Kurulu BES tarafýndan dava ediliyor... Belediyeler Yasasý'nda yalnýz devlet bankalarý ile kooperatiflerden borç alýnabileceði açýkça belirtiliyor... Bayram gelmiþ neyime, kan damlar yüreðime... Gözden kaçmayanlar... KAHRAMAN TALAT Talat, Anastasiadis'ten çok þey beklediðini söylüyor. Neden? Anastasiadis çözümsüzlüðün tehlikelerinin farkýndaymýþ, Kýbrýs sorununu çok iyi biliyormuþ, Annan Planý'na "evet" demiþ de ondan. Üstelik, Anastasiadis, bir çözüme "evet" demek için risk alabilecek kadar cesurmuþ. Bu durumda Hristofyas "evet" demediði için korkak, Talat "evet" dediði için "kahraman" oluyor. Mantýða bakýn hele Türkiye'nin, ABD'nin ve kullumakka emperyalistlerin dayattýðý planlara "evet" demek ne zamandan beri "kahramanlýk" oldu? DÝPNOT Japonya hükümeti Fukushima Nükleer Santrali'nden her gün 300 ton radyoaktivite sýzmýþ suyun denize aktýðýný açýkladý. Santralin temizlenme iþleminin önümüzdeki 40 yýla yayýlmasý bekleniyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP yeni dönemde halkýn mutluluðu yolunda üzerine düþen hiçbir görev ve sorumluluktan kaçmayacak" Ýrsen Küçük UBP Genel Baþkaný VÝRGÜL... MADEM ÖYLE SÝZ DA KOLTUÐU DEÐÝÞTÝRÝN UBP Maðusa milletvekili Sunat Atun halkýn sandýkta UBP'ye "gençleþmelisin, yenilenmelisin" mesajý verdiðini söylüyor. "Ýrsen Beyin makama yapýþýp kalmasý doðru deðildir" diyor. Yahu, kolayý var bu arýzanýn, yok mu partinizde akýl fikir üreten danýþmanlar falan? Madem üstünde oturan adamý kaldýramýyorsunuz, onu koltuðuyla beraber paketler gönderirsiniz, ya da, Lefkoþa'nýn bir köþesine yerleþtirirsiniz, olur biter. Madem Ýrsen Küçük'ü deðiþtiremiyorsunuz, o zaman koltuðu deðiþtirin. Mesele bu kadar basit SANDIKTAN ÇIKMADI AMA HER AN PÝYANGODAN ÇIKABÝLÝR "Gündeme gelebilecek her türlü koalisyon görüþmesini, ülke çýkarlarý ýþýðýnda deðerlendireceðiz. UBP, üzerine düþen hiçbir görev ve sorumluluktan kaçmayacak" Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) Baþ darbeci Evren maaþýný týkýr týkýr çekiyor, atýn hapse, müebbet kere müebbet verin. YURT'un Genel Yayýn Yönetmeni Merdan Yanardað, 'Ergenekon Silahlý Terör Örgütü' üyesiymiþ. Biz kendisini sosyalist bilirdik ama çadýr tiyatrosu gibi bir yargýlama süreci sonunda mahkeme onun bir kýsým karanlýk þahýs, bir kýsým emekli ve muvazzaf asker ve bir kýsým gazeteci ile birlikte darbe tezgahladýðýna hükmetti. Bu sebeple 12 sene hapis cezasýna çarptýrýldý. Gerçek sebep, iktidara karþý verdiði mücadele ve 'Cemaat' denen þer örgütlenmesini deþifre ettiði yayýnlarý ve kitaplarýydý. Aldýðý hapis cezasý büyütülecek bir þey deðil. Demirden korkan KARÝKATÜR / trene binmez. Bu günler geçicidir. AKP iktidara mücadeleyle deðil, icazetle getirildi. Kullanma süresi bitmiþtir. Merdan Yanardað gazetedeki vazifesine dönecektir. Ben esas kendine 'solcu' diyen ve 'Ergenekon' kararlarý açýklandýðýnda zil takýp oynayanlara üzülüyorum. Evet, bu davada, ýskartaya çýkarýlmýþ birkaç kontrgerilla artýðý, ciðeri beþ para etmez mafyozlar vardýr. 'Ergenekon' kararlarý ne darbeleri mahkum etmektedir, ne de kontrgerillayý. Darbe mi mahkum etmek istiyorsunuz? Buyurun, baþ darbeci Kenan Evren maaþýný týkýr Serhan Gazioðlu týkýr çekiyor, devletin ona tahsis ettiði korumalarla turluyor. Atýn hapse, müebbet kere müebbet verin. Tekaüt paþa Yaþar Büyükanýt, muhtýrayý kendi yazdýðýný söylemiþti. Yargýlayýn bakalým. Ne diyecek Dolmabahçe'de Tayyip Bey'le diz dize yaptýðý görüþme için? Aralarýnda münasebetsiz bir þeyler mi yaþandý ki mezara gidecek o görüþme? 1000 operasyon yaptýðýný söyleyen Mehmet Aðar'ý, Susurluk'ta Mercedes'ten çýkan Sedat Bucak'ý bir daha dinlesek? Bahçelievler katliamýnýn aslan parçalarý nerede? Mehmet Ali Aðca'ya ne oldu? Sivas'ýn ateþçileri? ( ) Ýktidardan nemalananlarý anladýk da, kendisine 'solcu' diyenler niye seviniyor 'Ergenekon' kararlarýna? Yoldaþým Akýn Reçber'i iþkencede katledenler mi bulundu? Hangi faili meçhulün failleri çýktý ortaya? Kürt köylülerine dýþký yedirildiðini ortaya ilk defa 2000'e Doðru dergisinde çýkaran Aydýnlýk çalýþanlarý mý örgütledi JÝTEM'i? Hayatýný mahpushanede geçiren Hikmet Çiçek midir bu iþin sorumlusu? 1987'de biz öðrencilere açlýk grevleri için evini açan Yalçýn Küçük müdür Yüksekova Çetesi'ni örgütleyen?( ) Merdan Yanardað 12 Eylül diktatörlüðü sýrasýnda iþkence gördü, hapis yattý. Gündem Gazetesi'nin kurucusu oldu. Gündem'e saldýrýlar olduðunda, Ýstiklal Caddesi'nde dayanýþma için gazete sattý. Þimdi 'Ergenekon' kararlarýna sevinenler, utanmadan nasýl bakacak onun gazetedeki fotoðrafýna? Bu 'Ergenekon' kararlarý, AKP'nin diktatörlük hevesini pekiþtirdiði, ABD ve taþeron 'Cemaat'in ellerini ovuþturduðu yeni bir aþamaya iþaret ediyor. Her muhalefetin zorbalýk ve üçkaðýtla bastýrýlacaðýnýn ilaný anlamýna geliyor. Ýþçiler, emekçiler, yoksullar ve solculara karþý yeni saldýrýlara kapý aralýyor. Bu kararlara sevinilmez. Bu kararlara direnilir. Ve bu kararlarýn ömrü uzun deðildir... (Bu yazý HAKAN GÜLSEVEN'in "Yurt"ta yayýmlanan "Sevinen 'solcu'lara" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 8 Aðustos 2013 Perþembe GERÝ GELMEMESÝ ÝÇÝN YÜKSEKLERE SAVURTTUM APARTMAN BOÞLUÐU Halil Karapaþaoðlu Yerde duran yassý taþý aldým Cebimden bembeyaz mendili çýkarttým Çakýmla dört köþesini deldim Ýple taþa baðladým Yaðmur öyle güzel yaðýyordu ki Damlalardan halat yapasým geldi Halatla Gökkuþaðýna týrmanacaktým neredeyse Taþ Mendil Benim paraþütüm Bir daha hiç geri gelmemesi için Atabildiðim kadar yükseklere savurttum Düþtü Bütün ülkeler Uygarlýklar Düþler gibi düþtü Yol kenarýna göllenmiþ suya gittim Mendilim ýslanmýþ Aðýrlaþmýþtý Aðýrlaþan diðer her þey gibi Bakarken suya Mendile Bir kez daha gerçeðin, hakikatin ne olduðunu sorguladým * * * Ülkemde seçim telaþý Haftalardýr Bitmek bilmeyen konuþmalar, demeçler Seçimler bitti Bitmedi hala! Hayatýmýzýn her alanýný iþgal etmeye devam ediyor Uzaktan tartýþmalarý dinliyorum Yazýlanlara, çizilenlere bakýyorum Birçok konu var tabii Ama benim en çok ilgimi çeken þeffaflýk! Sözde en devrimci örgütlerden En muhafazakâr örgütlere kadar bir telaþ Kim daha þeffaf olacak Hangi örgüt ne kadar para yatýrmýþsa seçim sektörüne O örgüt yatýrdýðý paraya göre yerini almýþ mecliste Bir karmaþa En çok pankartý olan En çok afiþi olan En çok araba kiralayan En gösteriþli mitingler düzenleyen Girmiþ sigara fabrikasýna Mesele gerçekle, hakikatle oynamak aslýnda Sabah uyanýyorsunuz seçimle Akþam yatýyorsunuz seçimle Her örgüt seçim bütçelerini açýklýyor Gelen bu paralarýn nasýl elde edildiðini anlatýyor Hiç çekinmeden miktarlar söyleniyor Parasý az olan acýndýrýyor kendini Zavallýcýk oluyor Vay be diyorsunuz Parasý çok olan büyük bir öz güven içinde zaten Tartýþmalar tam da rejimin çizgileri içinde dönüyor Seçim barajlarý Milletvekili transferleri Ve daha birçok boktan þey * * * Oysa seçim dediðimiz þey Bir sektör olmuþ Buradan para kazanan çok insan var Millet para kazanmak için seçimleri bekliyor adeta Reklamcýlar Ýmaj makerlar Matbaacýlar Araba kiralayanlar Sahne, ses sistemi kuranlar Medya aðalarý Emlak sahipleri Restorancýlar Meyhaneciler Bankacýlar Tefeciler Hatta kasaplar bile Yiyen yiyene Ýçen içene Bu seçimlerde en ilginç þeylerden biri de Hangi örgüt ne kadar para yatýrmýþsa seçim sektörüne O örgüt yatýrdýðý paraya göre yerini almýþ mecliste Bir karmaþa En çok pankartý olan En çok afiþi olan En çok araba kiralayan En gösteriþli mitingler düzenleyen Girmiþ sigara fabrikasýna Mesele gerçekle, hakikatle oynamak aslýnda Sabah uyanýyorsunuz seçimle Akþam yatýyorsunuz seçimle Bilinçaltýmýzý Algýlarýmýzý manipüle ediyorlar Mesele þeffaflýk deðil örgüt aðalarý Mesele kim kaç para harcamýþ deðil Baðýmsýz adaylarýn hiçbir þanslarý yok mesela bu sektörde Seçime eþit koþullarda katýlmýyor kimse Ne yapmalý biliyor musun sevgili okuyucu Eþit koþullarda baþlamak için Eðer devletin yasal partileriyse bu partiler En devrimci örgütünden En muhafazakârýna devlet ayný miktarda para aktarmalý Ve izin verilmemeli bu kadar büyük paralarýn dönmesine Gösteri üzerine temellenmemeli hiçbir þey Hakikat paranýn gücüyle saptýrýlmamalý * * * Saçmalýyorum belki de Ýnanmýyorum ne seçimlerinize, ne de demokrasinize Kapitalizm her yerde olduðu gibi Kullanýyor hepimizi Tartýþma alanlarýmýzý belirliyor birileri Dýþarý çýkamýyoruz Bakamýyoruz baþka yerlerden meseleye En devrimci örgütünden En muhafazakârýna Algýlar Anlayýþlar Hakikatler ayný Paran varsa güçlü oluyorsun Paran yoksa acýndýrýyorsun kendini ekranlarda Þeffaflýk diye tutturuyorsun küçük çocuk gibi Muhalefet yapýyorsun sözüm ona Açýklamayacaklarýný düþünüyorsun Açýklýyorlar kendilerine göre her þeyi Kim salmýþsa kafamýza bu þeffaflýk meselesini! Kendi kendini kandýrmýþ aslýnda Rejim üretiyor yeniliyor kendini Düþünemiyoruz sýradanýn dýþýnda baþka ne olabilir diye Ezbere gidiyoruz eskiden olduðu gibi * * * Taþ Mendil Benim paraþütüm Düþtü Suyun içinde kaybolan hakikat gibi Düþ gibi düþtü

11 8 Aðustos 2013 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. El Kaide'nin Kürt katliamý AKP destekli Serekaniye'de El Kaide çetelerinin saldýrýlarýna karþý kendini koruyan halk, çetelere Türkiye üzerinden silah, cephane ve erzak yardýmý yapýldýðýný bildiriyor. Suriye Kürtleri AKP, El Kaide ve Barzani'nin fiili ortaklýðý ile karþý karþýya El Kaide'ye baðlý çetelerin Türkiye-Suriye sýnýrýndaki ve Halep içindeki Kürt yerleþimlerine saldýrýlarý sürüyor. Çeteler AKP iktidarý tarafýndan Esad yönetimine ve Suriye Kürtlerine karþý destekleniyor. Türkiye'de konaklamalarýna, silah, lojistik destek almalarýna ve sýnýrdan geçiþ yapmalarýna izin verilen çeteler yalnýzca Suriye'de yaþayanlarý deðil, sýnýrýn bu tarafýnda yaþayanlarý da tehdit ediyor. Urfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde çatýþmalar nedeniyle çok sayýda can kaybý yaþandý. AKP, El Kaide baðlantýlý gruplarý desteklerken, Barzani liderliðindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi de sýnýrlarý kapatarak Suriye Kürtlerini yalnýzlaþtýrma ve destek çabalarýný engelleme politikasý izliyor. Serakaniye (Resulayn) bölgesinde çete saldýrýlarýna karþý direniþi sürdüren Kürt milislerinin komutanlarýndan Zagros, çetelere Türkiye üzerinden, cephane ve gýda yardýmý gönderildiðini söyledi. Zagros, "Bir tarafýmýzda Türkiye, bir tarafta çeteler.kürt Hükümeti de sýnýrlarý kapatmýþ. Biz savaþýyoruz. Ancak halkýn insani yardýma ihtiyacý var" dedi. Zagros þöyle konuþtu: "Türkiye baþta olmak üzere birçok yerden yardým ve destek alýyorlar. Buranýn yerlisi olan, yüzyýllardýr burada yaþayan Araplar, Hýristiyanlar ve Kürtler omuz omuza çetelere karþý kendini savunuyor." Kürtlere karþý savaþan çetelerin amacýnýn halký korumak ve Suriye'yi özgürleþtirmek olmadýðýný belirten Zagros, "Çetelerin kurmayý düþündüðü bir yönetime karþýyýz. Amaçlarý özgürlük ve demokrasi deðil. Saldýran taraf biz deðiliz, bizler savunmadayýz" þeklinde konuþtu. Türkiye'nin kendilerine karþý savaþan çete gruplarýna silah, cephane ve erzak yardýmý yaptýðýný bildiklerini kaydeden Zagros, "Yardým ettiði çeteler onlara mermi ve bomba atýyor. Ceylanpýnar'a atýlan top ve mermilerden ölenler oldu" dedi. ANF, Sendika.Org Lavrov Kürtlere uygulanan katliamlar için BM'yi göreve çaðýrdý Rusya Dýþiþleri Bakaný Lavrov, Rojava'da Kürtlere uygulanan katliamlar konusunda BM'yi göreve çaðýrdý. Lavrov "Kürtlere yönelik katliamlara derhal son verilmesini istiyoruz. Temennimiz BM Güvenlik Konseyi'nin tüm terör eylemlerini kayýtsýz þartsýz kýnamasýdýr" diye konuþtu. Sergey Lavrov daha önce de El Nusra cephesine mensup gruplarýn gerçekleþtirdikleri katliama dikkat çekmiþ, yaþananlarýn 'Cenevre 2' konferansýný daha da aktüel kýldýðýný ve kurban sayýsýnýn daha fazla artmasýnýn engellemesi için bir an önce gerçekleþmesini önermiþti. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý Suriye'de Kürtler ile aþýrý dinci çete gruplarý arasýnda yaþanan çatýþmalarýn ardýndan Kürtlerin Cenevre'de yapýlmasý planlanan ikinci konferansa katýlmasý gerektiðini duyurmuþ, Kürtlerin konferansa katýlým istemlerinin ayrýlýkçýlýk olarak deðerlendirilemeyeceðini, aksine bunun Kürtlerin birleþik bir ülkede yaþama isteðini gösterdiðini kaydetmiþti. (ANF) BM: Kamplardaki çocuklarý Suriye'de savaþa gönderiyorlar BM Mülteciler Yüksek Komiserliði (UNHCR) tarafýndan hazýrlanan raporda, Suriye'deki savaþtan kaçarak baþka ülkelere sýðýnan mültecilerin kamplarda neler yaþadýðýný göz önüne seriyor. UNHCR raporunda, 1.9 milyon Suriyelinin Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki BM mülteci kamplarýnda yaþadýðý belirtiliyor. Raporda kamplarda kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn güvende olmadýðý da vurgulanýyor. Kamplardaki en önemli sorunlardan biri de, çocuklarýn silahlý gruplar tarafýndan çetelerin saflarýnda savaþmaya gönderilmesi. Bir BM yetkilisi çocuklarýn okula devam etmediðini, dini kurumlarda eðitim gördüklerini ve Suriye'nin, çocuklarýn El Kaide tarafýndan intihar bombacýsý olarak eðitildiði bir yer haline gelebileceði tehlikesine iþaret etti. (sol) Mehmet Ali Talat ile söyleþi Anastasiadis cesur, Eroðlu taksimci Mehmet Ali Talat Simerini gazetesine (ayrýca ve Sigmalive'e) verdiði söyleþide genel olarak Kýbrýs sorununa deðindi. Simerini gazetesine göre II. Cumhurbaþkaný Talat, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Kýbrýs sorununda üzerinde varýlan bir çözümü sonuçlandýrmasý için yeteri kadar cesur olduðunu, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun ise taksimi tercih ettiðini söyledi. Eski Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Kýbrýslý Türklere yönelik önerilerinin hiç de cömert olmadýðýný ifade eden Talat, çözümün saðlanmamasý konusunda da DÝKO, EDEK ve çevreciler diye bahsedilen Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'ne eleþtirilerde bulundu. Talat söyleþisinde, Rum tarafýnca hidrokarbon bulunmasý nedeniyle, Türkiye tarafýndan adada savaþ müdahalesinde bulunulmasýnýn muhtemel olduðunu söyledi. Kýbrýs Rum tarafýnca baþka bir müzakerecinin atanmasý konusunu da yorumlayan Talat, buna karþý olduðunu sorunun önemliliðinin deðerini düþürdüðünü belirtti. Güney Kýbrýs'ý vuran ekonomik krizin KKTC ekonomisini de olumsuz etkilediðini ve bundan duyduðu hayal kýrýklýðýný dile getirdi. Talat Maraþ konusunda ise, Kýbrýs Rum tarafýnýn önerisinin görüþülmesi ihtimalini de açýk býraktý. Maraþ konusundaki önerinin Kýbrýslý Türkler tarafýndan kabul edilip edilmeyeceði sorusu üzerine Talat, bu önerinin Ercan Havalimaný'ný içerip içermediðini veya baþka bir karþýlýk olup olmadýðýný görmeleri gerektiðini söyledi. Talat, "Bu çözüme yönelik olarak süreci yoðunlaþtýrmasý mümkün olan bir þey ise, görüþülebilir.maraþ bütünlüklü bir çözümün parçasý olsa dahi, ki bu BM tarafýndan da kabul edildi, bildiðiniz gibi Annan Planý ile birlikte- Avrupa Birliði de bunu kabul etti- Maraþ Baf'taki Kýbrýs Türk dükkanlarý Baf'ýn merkezinde bulunan ve de uzun zamandýr kapalý olan Kýbrýs Türk dükkanlarýný elinde bulunduran kiracýlara, bu dükkanlarý açmalarý ya da iade etmeleri konusunda çaðrý yapýlacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi Kýbrýs Türk dükkanlarý kiracýlarýna iliþkin konunun Baf Belediyesi Piyasa Komitesi Baþkaný Nikos Konikkos ile Baf Kýbrýs Türk Mallarý Birimi Sorumlusu Pampos Pittokopitis arasýnda ele alýndýðýný yazdý. Habere göre, Konnikos yaptýðý açýklamada, söz konusu kiracýlardan büyük bir çoðunluðunun, ekonomik krize atýfta bulunduðunu ayrýca verilerin, bir çok Kýbrýs Türk dükkanýnýn kapalý olduðunu gösterdiðini söyledi. Konikkos, Kýbrýs Türk Mallarý Birimi'nin, ya dükkanlarýn açýlmasý ya da bu dükkanlarýn baþkalarýna verilmesine zorlanmalarý için kiracýlarý tek tek çaðýracaðýný ifade etti. Ýki gün içerisinde dört kilise soygunu gerçekleþti Rum kesiminde, geçtiðimiz iki gün içerisinde polise 4 kilise soygunu ihbarý yapýldýðý ve bu durumun ilgililerde endiþeye ve kýzgýnlýða sebep olduðu haber verildi. Simerini gazetesi "Acýmasýzca Kiliseleri Soyuyorlar" baþlýklý haberinde, Rum polisi Basýn sözcüsü Andreas Angelidis'in, polisin çözümün bir parçasýdýr. Öneriyi görmeden ret etmememiz gerekir" þeklinde konuþtu. "Ercan Havalimaný ile Maraþ'ýn iadesine iliþkin söylentilerin arkasýnda bir þey olduðuna inanýyor musunuz" þeklindeki bir soru üzerine Talat "belki" yanýtýný vererek konu hakkýnda çok þey bilmediðini bu yüzden yorum yapmak istemediðini söyledi. Yeni seçilen Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'ten beklentilerinin sorulmasý üzerine Talat, Anastasiadis'ten, hala daha bugün çok þey beklediðini zira Anastasiadis'in çözümsüzlüðün tehlikelerinin farkýnda olduðunu bildiðini ifade etti. Anastasiadis'in Kýbrýs sorununu çok iyi bildiðini söyleyen Anastasiadis, Hristofyas'ýn da Kýbrýs sorununu bildiðini ancak Annan Planý sýrasýnda olumsuz bir rol oynadýðýný, Hristofyas'ýn Annan Planý'na "hayýr", Anastasiadis'in ise "evet" dediðini anýmsattý. Yeni bir Annan Planý'nýn gelmesi duýrumudna Anastasiadis'in buna evet diyeceðine inanýyor musunuz sorusu üzerine Talat, söylediðinin bu olmadýðýný, Anastasiadis'in, bir çözüme evet demesi için risk alma konusunda yeteri kadar cesur olduðuna inandýðýný söyledi. Kýbrýs'taki bir tarafýn MEB'te doðal gaz tespit etmesinin, müzakere sürecini etkilemesinin mümkün olup olmamasý sorusu üzerine Talat, süreci etkilemeyeceðini ancak iki toplum ve iki taraf arasýndaki iliþkileri etkileyebileceðini ifade etti. Talat, Kýbrýslý Türklerin her þeyden önce doðal kaynaklarýn iki topluma ait olduðuna inandýðýný da belirtti. Talat, bir baþka soru üzerine Kýbrýs sorunu çözümlenmeden Kýbrýs Rumlarýnýn doðal gaz rezervlerinden faydalanmamasý gerektiðini söyledi. Talat. Kýbrýslý Rumlarýn bu sorunun milli egemenlik konusu olduðunu söylediklerini ancak bunun milli egemenlik deðil iki topluma ait milli zenginlik konusu olduðunu ifade etti. bu durumun önüne geçilmesi için, çabalarýný yoðunlaþtýrdýðýný söylediðini iletti. Haberde, Ay. Marina köyündeki Ay. Marina kilisesi, Agios Dimitrianos köyündeki Agios Dimitrianos kilisesi, Dimi'deki Ay. Ýrini kilisesi ve Koloni (Yolüstü)'deki Agios Panaretos kilisesinin soyulduklarý belirtildi. Çevreciler Maraþ konusuna deðindi Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi adýnda açýklama yapan Milletvekili Yorgos Perdikis, Rum Yönetimi'nin Maraþ'ýn iadesi konusunu önceliklere koymasýna destek verdiklerini söyledi. Simerini gazetesine göre Perdikis, Rum tarafýnýn, Maraþ konusunun, Ercan Havalimaný'nýn meþrulaþtýrýlmasý, Türkiye'nin AB baþlýklarýnýn açýlmasý gibi baþka konularla iliþkilendirilmesine izin vermemesi gerektiðine de dikkati çekti. Perdikis, Maraþ'ýn yasal sakinlerine, güvenlik ve demokrasi koþullarý altýnda iade edilmesine destek verdiklerini ifade etti. Haravgi gazetesi Rusya'nýn yeni Güney Kýbrýs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, ülkesinin Kýbrýs sorunundaki siyasetinin sabit olduðunu, ve Kýbrýs sorununun BM kararlarý temelinde çözümlenmesinden yana olduðunu yineledi. Gazete, Osadchiy'in bu açýklamalarý Rum Çevreciler ve Ekolog Hareketi ile gerçekleþtirdiði görüþmede yaptýðýný yazdý. Habere göre Osadchiy, görüþme sýrasýnda ayrýca, Rum ekonomisindeki olumsuz geliþmelere karþýn Rusya ve Rus iþadamlarýnýn Güney Kýbrýs'a yatýrým yapmaya ilgi duyduklarýný ifade etti. AKEL'den Ýngiliz üslerine eleþtiri AKEL, Ýngiltere basýnýnda çýkan Ýngilizlerin, Kýbrýs'taki Ýngiliz Üsleri aracýlýðýyla casusluk faaliyetleri gerçekleþtirdikleri þeklindeki haberlere atýfta bulunarak Ýngiliz Üslerine eleþtiri yöneltti. Fileleftheros gazetesi, AKEL Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Konularý Bürosu Sorumlusu Kostas Hristoduludis, casusluk faaliyetlerinin Kýbrýs'tan desteklenmesini eleþtirdi ve Ýngiliz Üslerinin ülkeden yeri bulunmadýðýný ifade etti. Hristodulidis, bu faaliyetlerin durdurulmasýný saðlamasý için Rum Yönetimi'nin Ýngiltere Hükümeti'ne yönelik olarak itirazlarda bulunmasýný istedi.

12 12 8 Aðustos 2013 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Emine Hür Kartaldýk bir zamanlar Arif olanlar anlar Çevre kurtaran doldu Nerde kurtarýlanlar? Ýngilizce Bulmacalar- 2 Ýngilizce'de En Çok Kullanýlan Ýkinci 1000 Sözcük Ýle Þule Meriç 47 NUMARA YAYINCILIK "Ýlim yalnýz cehli giderir, eþekliðe karýþmaz." Anonim Allah varsa eðer Baþka birþey istemem ondan Bununla beraber istemem Ne Allahýn olmasýný Ne de iþimin Allaha kalmasýný Orhan V. Kanýk "Lakýrdýlarým" adlý þiirinden Amerikalý aktör Dustin Hoffman kansere yakalandý Oscar ödüllü Amerikalý aktör Dustin Hoffman'ýn kansere yakalandýðý bildirildi. People dergisinin haberine göre, 75 yaþýndaki yýldýza, erken safhada tespit edilen kanser için cerrahi müdahalede bulunuldu. Sözcüsü Jodi Gottlieb, baþarýlý þekilde tedavi edilen Hoffman'ýn "kendisini harika hissettiðini" söyledi. Haberde, Hoffman'ýn kanserin nüksetmesinin önlenmesi için tedavisinin süreceði bildirildi. Kramer Kramer'e Karþý ve Yaðmur Adam filmlerindeki performslarýyla iyi erkek oyuncu dalýnda iki kez Oscar alan Hoffman'ýn yakalandýðý kanserin türüne iliþkin ise bilgi verilmedi.. Gezi Parký eylemleri belgesel oldu Çanakkale Baðýmsýz Direniþ Grubu, Ýstanbul Taksim'deki Gezi Parký protestocularýna destek eylemlerini kamerayla çekerek belgesele dönüþtürdü. Belgesel, Çanakkale Kordon'daki Truva atý maketi önüne konulan beyaz perdede Çanakkalelilere gösterildi. Belgeseli CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, belediye baþkan aday adayý Ýsmail Özay, CHP Ýl Baþkaný Hamza Karagöz de izledi. Yaklaþýk iki saat süren belgeselin ibretlik olduðunu söyleyen Serdar Soydan, "Ýnsanýmýzýn sabrýný taþýran son damlayý, belgeselde yer alan röportajlarda gördük. Mizaha dayalý muhalif sözler de bizleri güldürdü" dedi. Þair Sedat Umran hayatýný kaybetti Türk þiirinin önemli isimlerinden biri olan Sedat Umran, yaþamýný sürdürdüðü Darülaceze'de hayatýný kaybetti. Türk þiirinin önemli isimlerinden biri olan Sedat Umran, yaþamýný sürdürdüðü Darülaceze'de hayatýný kaybetti. Usta þair Sedat Umran, rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlmýþ ancak tedavisinin ardýndan yeniden Darülaceze'ye getirilmiþti. Umran bu sabaha yaþama gözlerini yumdu. Umran'ýn cenazesinin ikindi namazýný müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verilecek. Sedat Umran, 1926'da Ýstanbulda doðdu. 1948'de Ý.Ü. Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý bölümünü bitirdi. Çeþitli kuruluþlarda mütercimlik yaptý. 1974'de Ýzmit Sümerbank Boru Fabrikasý mütercimi iken emekli oldu. Eserleri: Ýlk þiir kitabý Meþ'aleler kendi yayýný olarak 1949'da çýktý. Ýkinci kitabý Leke 1979 yýlýnda Soyut dergisi yayýnlarý arasýnda yayýmlandý. Umran, bu kitabý ile tanýndý. 'Gittin Taþ Atarak Denizlerime' isimli þiir kitabý ise 1990'da Akabe yayýnevi tarafýndan basýldý. Þair son yirmi yýldýr deðiþik dergilerde yer alan þiirlerini Kara Iþýldak (Ýst. 1993, Ýz Yayýncýlýk) adý altýnda topladý. Umran'ýn Almanca'dan çok sayýda çeviri de yapmýþtý. 'Diren Kýbrýs' Türkiye halklarý seninle Baraka Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik (DKB), Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneði'nin 14 Aðustos tarihinde Taþkýnköy Parký nda gerçekleþtireceði "Diren Kýbrýs" isimli etkinliðe ÖDP'den destek geldi. ÖDP Eþ Genel Baþkanlarý Alper Taþ ve Bilge Seçkin Çetinkaya imzalý destek mesajý aynen þöyle: "Baraka Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik (DKB), Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneði olarak 14 Aðustos'ta düzenleyeceðiniz 'Diren Kýbrýs' etkinliðine katýlan tüm dostlarý selamlýyoruz. 39 yýldýr iþgalin sürdüðü bir coðrafyada yaþayan sizlerin "Baðýmsýz Kýbrýs" haykýrýþýný bizler de destekliyor ve Türkiye'den Diren Kýbrýs haykýrýþýnýza ortak olduðumuzu bilmenizi isteriz. Kýbrýs uzun yýllardýr Ankara tarafýndan bilinçli olarak üretimden kopartýlarak bir 'kumarhaneye` çevrildi. Ankara merkezli dayatýlan neo-liberal sömürü politikalarý ve Kýbrýs`ýn cemaatler eliyle kuþatýlmasý bugün de devam ediyor. Türkiye ve Kýbrýs'ý teslim almaya çalýþan bu anlayýþlar karþýsýnda, halklar arasýnda barýþ ve kardeþliðin geliþmesi ve Kýbrýslýlarýn kendi geleceklerini özgürce tayin etmeleri noktasýnda birlikte mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye de devam edeceðiz. Ta ki son iþgal gücü Ada'yý terk edene kadar Tüm silahlý güçler Kýbrýs'ý terk etmeli, ABD ve Ýngiliz üsleri kapatýlmalýdýr. Kýbrýs`ý Kýbrýslýlar yönetmelidir. Kýbrýs halkýnýn kendi geleceðini tayin mücadelesiyle, emekçilerin güvencesizliðin yaygýnlaþtýrýlmasýna dönük politikalarýna karþý yürüttüðü mücadele ile dayanýþma içerisinde olmaya devam edeceðiz. ÖDP olarak, bundan sonrada Kýbrýs'ta iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalý barýþçýl bir çözüm yönünde, birarada yaþama dayalý barýþ iradesini savunanlarýn yanýnda olacaðýz. ÖDP, Baðýmsýz Kýbrýs mücadelesi veren siz dostlarla ortak mücadele verme iradesini açýklýkla ortaya koyar. Türkiye'nin tüm sokaklarýný ýsýtan ve umudumuzu büyüten Gezi Direniþinin izinde Diren Kýbrýs, diren ki halklar kardeþçe yaþasýn Çalýþmalarýnýzda kolaylýklar dileriz." Grammy ödüllü cazcý Duke öldü Grammy ödüllü cazcý ve yapýmcý George Duke öldü. Duke'ün sözcüsü, klavye ustasýnýn pazartesi gecesi Los Angeles'ta 67 yaþýnda hayatýný kaybettiðini açýkladý. Kronik lenfositik lösemi tedavisi gören Duke, 40 yýllýk kariyeri boyunca Frank Zappa'nýn albümlerinde yer almýþ, Don Ellis Orkestrasý'nda ve Cannonball Adderley's grubunda çalmýþtý. Michael Jackson'ýn 1979 tarihli "Off the Wall" albümünde de klavye çalan George Duke, Miles Davis, Smokey Robinson, Gladys Knight, Dionne Warwick ve Natalie Cole gibi ünlü isimlerin yapýmcýlýðýný üstlenmiþti. George Duke ayrýca 30'dan fazla solo albüm çýkarmýþtý.

13 8 Aðustos 2013 Perþembe 13

14 14 8 Aðustos 2013 Perþembe Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Laika Gökçekuþ Eczanesi: Evren Paþa Cad. No:45-A Yenikent Tel: Törenaða Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:60 Otobüs Terminali Karþýsý K. Kaymaklý Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Otel, gazino, 1 2 lokanta, taþýt gibi yerlerde yer ayýrtma 1 iþi. 2-Bir þeyi yapýp yapmamaya karar 2 verme gücü. Ters okunuþu "Anlam, 3 kavram". 3-Yakýn arkadaþlýk. Harf 4 okunuþu. 4-Ýsim. Alýþýlmýþ olandan, 5 umulandan ve gerekenden eksik. 6 Topraðýn kayýp 7 akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek 8 için yapýlan kalýn duvar. 5-Bir tarikata 9 baðlý olanlar için Tanrýnýn adýný art arda 10 söyleme iþi. Ters okunuþu 11 "Turpgillerden, yapraklarý salata olarak yenen baharlý bir bitki". 6-Tek rakamlý bir sayý. Geniþ karýnlý, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. Rütbesiz asker. 7-Söz dinlemeyen, uslu durmayan, haþarý çocuk için kullanýlýr. Ýslâmýn beþ þartýndan biri olan, müslümanlarca Mekke'de yapýlan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni. 8-Ýnce, anlamlý, düþündürücü ve þakalý söz, nükte. Ekleme, ilâve etme. 9-Bir diþli çarkta veya bir vidada iki diþ arasýnda kalan çukur bölüm. Ölçü, kýstas. 10-Kýsa ökçeli, baðsýz ayakkabý. Bir nota. 11Hayvan yuvasý. Eski dilde "Nikâhlý eþ". Dünkü bulmacanýn çözümü SOS ÇOCUKLARINA ABD YEMEÐÝ - Amerika Birleþik Devletleri (ABD)'nin Lefkoþa Büyükelçiliði, Ramazan Bayramý nedeniyle SOS Çocukköyü'nde yaþayan çocuklara önceki gün akþam yemek verdi. Lefkoþa'da Niyazi Mirage Restaurant'ta yer alan yemeðe 72'si çocuk olmak üzere SOS Çocukköyü'nde görev yapan anneler, teyzeler ve öteki yetkililerden oluþan 100 civarýnda kiþi katýldý. ABD'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'nin bu yýl altýncý kez düzenlediði Ramazan Bayramý yemeðinde Maslahatgüzar Vekili Keith Peterson ile diðer bazý elçilik yetkilileri yanýnda, SOS Çocukköyü Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Salih Çeliker, SOS Çocukköyü Ulusal Direktörü Ahmet Ataner, bazý yönetim kurulu üyeleri, SOS Çocukköyü Müdürü Ahmet Akarsu ile bazý gazeteciler yer aldý. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Eski dilde "Matematik". Bir nota. 2-Yok etme. 3-Tavla onsuz oynanmaz. Göz kapaðýnýn kenarýndaki kýllar. 4-Edebiyatla ilgili. Ters okunuþu "Yahudi tapýnaðý, sinagog". 5-Avrupa'da bir nehir. Milâdi takvimden 13 gün geri bir güneþ takvimi. Selenyum'un kýsaltmasý. 6-Bir nota. Uzaklýk bildirir. Baþýnda saçý olmayan. 7-Tropikal bölgelerdeki denizlerde yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgarlar. Keskin bir ses çýkaran ve çoðu zaman davulla birlikte çalýnan çalgý. 8-Uykusu hafif. Bir nota. Lityum'un kýsaltmasý. 9-Bir emir. Eski dilde "Sýnýr boyu". 10-Çýrpýlmýþ yumurta, peynir, kýyma, mantar gibi þeyler katýlarak tavada piþirilen bir yemek. Tatbiki, pratik. 11-Bir gýda maddesi. Ters okunuþu "Geyikgillerden, boynuzlarý küçük ve çatallý bir av hayvaný". ÝDRÝS ÇALIÞANLARLA BAYRAMLAÞTI - Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Asým Ýdris, Bakanlýk ve bakanlýða baðlý daireleri ziyaret ederek çalýþanlarýn bayramýný kutladý. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, tüm müsteþar ve müdürlerin hazýr bulunduðu bayram ziyaretlerinde konuþma yapan Bakan Ýdris, görev süresi boyunca parti gözetmezsizin görevini layýkýyla yerine getiren ve kendisine yardýmcý olan baþta müsteþar ve müdürler olmak üzere tüm çalýþanlara teþekkür ederek bayramlarýný kutladýðýný ifade etti. Bakan Ýdris, konuþmanýn ardýndan çalýþanlarla bayramlaþtý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 8 Aðustos 2013 Perþembe 15

16

17

18

19 19 8 Aðustos 2013 Perþembe LEFKOÞA GENÇLÝK GÜNLERÝ AÐUSTOS TARÝHLERÝ ARASINDA özgü yiyecek ve içecekler ikram edilecek. 15 Aðustos Perþembe ve 16 Aðustos Cuma akþamý ise Kýbrýs'ýn müzik gruplarý Narnia'da sahne alacak. ULUSLARARASI GENÇLÝK GÜNÜ 6 YILDIR KUTLANIYOR Ferhun Faruk, "Gençlik festivali tadýndaki" etkinlik süresince, gençleri ve kendini genç hissedenleri, kültürel, sosyal, sportif ve bilgisel atölye çalýþmalarýyla bir araya getireceklerini anýmsatarak, "Eðlendirmek, paylaþým yapmak adýna gençleri teþvik etmek temel hedefimizdir" dedi. Halk Sanatlarý Vakfý (HASDER) Gençlik Kulübü Sorumlusu Ferhun Faruk, 7'nci Lefkoþa Gençlik Günleri'nin Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþtirileceðini açýkladý. Faruk'un dün yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, 7'nci Lefkoþa Gençlik Günleri HASDER Gençlik Kulübü organizasyonluðunda düzenlenecek. Etkinlik, 12 Aðustos Pazartesi günü "Gençliðin Göçü ve Bunun Kalkýnmadaki Etkisi" temalý "Yuvarlak Masa Toplantýsý"yla baþlayacak. Toplantýda gençlik örgütleri ve siyasi partilerin gençlik kollarý da yer alacak. "GIZLAR SAHAYA ÇIKARSA" HALI SAHA TURNUVASI 7'nci Lefkoþa Gençlik Günleri "Gýzlar Sahaya Çýkarsa" halý saha turnuvasýyla devam edecek. Turnuva saat 18.00'de KIBRIS MÜZÝKLERÝ DÝNLETÝSÝ VE HALK DANSLARI GÖSTERÝLERÝ 14 Aðustos Çarþamba akþamý, Kýbrýs kültürünü ve folklorik deðerleri gençlere yaþatmak amacýyla organize edilen "Kýbrýs Gecesi" yapýlacak. HASDER Kaymaklý Lokalinde saat 20.00' de baþlayacak gecede, Lefkoþa Belediye Orkestrasý Kýbrýs müzikleri dinletisi ve halk danslarý gösterileri sahnelenecek, Kýbrýs'a ARANIYOR Satýlýk makineler Deðirmenlik'te büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak vasýflý eleman aranýyor. Planya 40'lýk kalýnlýklý 5 iþ yapan Þerit 60'lýk Dik freze Hava komprösörü çift baþlý Tel: SATILIK PS3 + 4 oyun. 140 Euro Tel: KAYIP ASKERÝ KÝMLÝK Askeri kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Behzat Hurþitoðlu Kiralýk daire Marmara bölgesinde full eþyalý 3. kat daire, öðrenciye kiralýktýr. Tel: ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:201/2013) Levent Koleji'nin halý sahasýnda baþlayacak ve ayný akþam sonuçlanacak. LEFKOÞA'NIN SURLARÝÇÝNE BÝSÝKLET TURU 13 Aðustos Salý günü "Velesbitnan Surlariçi Turu" aktivitesi olacak. Halk Sanatlarý Enstitüsü bahçesinde saat 18.00'de baþlayacak tur, hazine avý þeklinde gerçekleþecek. EMÝNE OTOBÜS TURU Vibrasyonlu Stabilize Silindiri alýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5'tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat'i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV'siz olacaktýr. Teklifler en geç 21 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesine yatýrýlacak 200.-TL+KDV makbuz karþýlýðý Karayollarý Dairesinden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý 10 Aðustos Cumartesi Bayramýn 3. günü Limasol hayvanat bahçesi ve deniz kenarýnda kahve, eski Baf yolundan Fasur Çiftliði, Koloþ Kalesi, Ýngiliz Üsleri, Pisuri, Gâvur Taþý, Baf Limaný, Mutallo Türk Mahallesi ve Yeroþibu. Otobüs ve yemek sadece 55 TL. Telefon: Yat turlarý Ailelere ve özel þirketlere özel yat turlarý... Tel: Faruk þunlarý da kaydetti: "Bizler HASDER Gençlik Kulübü olarak, gençleri kültürel, sosyal ve eðitsel alanda geliþtirmek, onlara kendi kültürel ve toplumsal özelliklerimiz çerçevesinde kazanýmlar saðlamak için yýllardýr emek sarf etmekteyiz. Bu amaç doðrultusunda, Birleþmiþ Milletler tarafýndan 'Uluslararasý Gençlik Günü' olarak ilan edilen 12 Aðustos tarihini, ülkemizde gençlerimize kültür, sanat, spor ve sosyal aktivite ile dolu bir hafta yaþatmak ilkesiyle 6 yýldan beridir kutlamaktayýz. Etkinliðin, bu yýl da ayný güzellikte geçmesini temenni ederiz." MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg AYZER EMLAK Kiralýk Yanikent'te 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Kermiya'da 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Hamitköy'de 2+1 full yeni eþyalý daire * Metehan sosyal konutlarýnda kat daire * Ortaköy'de 3+1 zemin kat daire Satýlýk Hamitköy'de 3+1 zemin üstü 1. kat daire * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Stg. * Çaðlayan'da metrekare son kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat full tadilatlý daire * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev Stg

20 Emenike Ýstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Emmanul Emenike, Ýstanbul'a gitti. Sarý-lacivertli kulübün, bonservisi konusunda Spartak Moskova ile anlaþmaya vardýðý Nijeryalý golcü, saðlýk kontrolünden geçtikten sonra imzayý atacak. Bu imza ile Emenike'nin, ikinci Fenerbahçe kariyeri de baþlamýþ olacak. Sarý-lacivertliler, Spartak Moskova'yla 13 milyon euro karþýlýðýnda anlaþmaya varýldýðýný bildirildi. Çetinkaya Yönetimi golcü futbolcusu Esin ile maddi konuda anlaþamýyor Esin 40 Bin TL istiyor n Çetinkaya'nýn golcü futbolcusu Esin Sonay yönetimden 25'i peþin yýllýk 40 bin TL talebinde ýsrar etmesi üzerine yönetim bu futbolcuyla anlaþamadý Süper Ligin son iki yýlýnýn þampiyonu Çetinkaya, küçülme politikasýnýn ardýndan yeniden görüþmelere baþladýðý takýmdaki futbolculardan Esin Sonay ile henüz anlaþamadý. Çetinkaya'nýn yeni yönetimi kulüpteki maddi sýkýntýlarý da dikkate alarak geçen sezonki kadrodan ayrýlan futbolcularýn dýþýnda kalanlarla yeniden görüþmelere baþlamýþ ve Akýn ve Esin haricindeki futbolcularla anlaþmaya varmýþtý. Akýn'ý satýþ listesine koyan Çetinkaya yönetimi teknik kadronun takýmda istediði golcü futbolcu Esin Sonay ile anlaþak için giriþimlerini sürdürmeye devam ediyor. Yeni yönetimin dün akþam yaptýðý toplantýda Esin Sonay'ýn 25'i peþin 40 bin TL. yýllýk ücret istemesi üzerine bu futbolcu ile anlaþma saðlanamadý. Kulüp yönetiminin 9 Aðustos Cuma akþamý yeniden toplanarak Esin Sonay ile ilgili son kararýný vereceði bilgisi verildi. Eliz ve Yönlüer Ankara yolcusu n "West Hants Yüksek Performans Tenis Akademisi"ndeki yoðun çalýþmalarý sonrasýnda Avrupa Tenis þampiyonalarýnda almýþ olduðu baþarýlarý Türkiye Tenis Federasyonu Milli Takýmlar Genel Sorumlusu Onur Binay'ýn da ilgisini çeken Eliz Maloney antrenörü Yusuf Yönlüer ile toplantý yapýyor... Bu yýl 1'nci Lig'e yükselen Deðirmenlik'in baþarýsýnda pay sahibi olmuþtu... Talat, Deðirmenlik'te devam edecek n Libero ve orta saha mevkilerinde görev yapan Talat Daðer, kulübü Deðirmenlik ile anlaþtý ve yeni sezon çalýþmalarýna baþladý Girne Bölgesi ekiplerinden Lapta'dan önce Türk Ocaðý Limasol'a, oradan da Deðirmenlik'e giden Talat Daðer, Futbol Sezonu'nda yine yeþil beyazlý ekipte forma giyecek. Libero ve orta saha mevkilerinde görev yapan Talat Daðer, kulübü Deðirmenlik ile anlaþtý ve yeni sezon çalýþmalarýna baþladý Futbol Sezonu'nda takým arkadaþlarý ile uyumlu bir atmosfer yaþadýðýný, yeni sezonda Deðirmenlik'i tercih etmesinin en büyük nedeninin bu olduðunu söyleyen Talat Daðer, "2'nci Lig ile 1'nci Lig arasýnda çok bir fark yoktur. 1'inci Lig'de de baþarýlý olup, Süper lig'e yükselebilecek bir takýmýmýz var. Ben bunu baþaracaðýmýza inanýyorum" þeklinde konuþtu. Talat Daðer'in forma giydiði Deðirmenlik, geçtiðimiz sezon Telsim 2'inci Lig Play - Off final maçýnda Geçitkale'yi 3-1maðlup ederek Telsim 1'inci Lige yükselen son takým olmuþtu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE West Hants Yüksek Performans Tenis Akademisi"ndeki yoðun çalýþmalarý sonrasýnda küçük yaþýna raðmen katýldýðý Avrupa Tenis þampiyonalarýnda almýþ olduðu baþarýlar Türkiye Tenis Federadyonu Milli Takýmlar Genel Sorumlusu Onur Binay'ýn da ilgisini çekmiþ Ülkemizin baþarýlý tenisçisi Eliz Maloney Yorgancý Avrupa Tenis Federasyonu'nun organize ettiði Uluslararasý tenis turnuvalarýn da tekler ve çiftler kategorilerin de almýþ olduðu þampiyonluklar sonrasýnda Türkiye Milli Takýmlarý genel sorumlusu Onur Binay tarafýndan Ankara'ya özel olarak davet edildi. Ýki yýldýr ailesinden ve ülkesinden uzakta, KKTC Telsim'in desteklediði Eliz, "West Hants Yüksek Performans Tenis Akademisi"ndeki yoðun çalýþmalarý sonrasýnda küçük yaþýna raðmen katýldýðý Avrupa Tenis þampiyonalarýnda almýþ olduðu baþarýlar Türkiye Tenis Federadyonu Milli Takýmlar Genel Sorumlusu Onur Binay'ýn da ilgisini çekmiþ ve Eliz'in Kýbrýs'taki antrenörü Yusuf Yönlüer ile bir araya gelerek Eliz'le ilgili toplantý yaptý. Yusuf Yönlüer toplantý sonrasýnda þu açýklamalarý yaptý: Eliz'e sahip çýkýlmasý halinde bir dünya yýldýzý ola bileceðini yýllardýr söylemekteyim. Ancak dünya yýldýzý olmak sadece yetenekle ve ailenin yapacaðý katkýyla olmuyor. Son 2 yýldan beridir KKTC Telsim sponsorluðumuzu yapýyor. Onlara teþekkürlerimizi iletiyoruz. Özellikle Avrupa'nýn birçok þehrinde düzenlenen turnuvalarýna katýlmak çok büyük maddi külfet getirmektedir. Bu nokta da ülkemizde bulunan bir grup iþ adamýyla yaptýðým görüþmeler Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK sonrasýnda Eliz'imize bir çok iþ adamý toplanarak sponsor olma kararý almýþlardýr. Bu sponsorlukla ilgili olarak Aðustos ayý içerisinde bir basýn toplantýsý yapýlacaktýr. Bilindiði üzere benim kanser tedavim devam etmektedir. Doktorlarýmla yaptýðým görüþme sonrasýnda onlardan izinli olarak 13 Aðustos'da Ankara'da Eliz'le birlikte Onur Binay hacýmýn önderliðinde 2 günlük bir kamp gerçekleþtireceðiz. Bu kamptaki amaç Eliz'in bundan sonraki geleceðiyle ilgili çizeceði yol haritasý olacaktýr. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Bu kamptaki amaç Eliz'in bundan sonraki geleceðiyle ilgili çizeceði yol haritasý olacak. Onur Hoca Avrupa tenisini çok iyi bilen çok saygý duyduðum bir arkadaþýmdýr. Bu yüzden ondan 2 günlük kamp sonrasýnda Eliz'in oyun karakterine göre hangi ülkede hangi antrenörlerle çalýþabileceðinin yorumlarýný almayý planlamaktayýz. Yönlüer sözlerinin sonunda Eliz'e katký koyan Telsim'e Pepsi ve ülkemizin duyarlý iþ adamlarýna teþekkür etti. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

28.12.2012. Yine tehtid ettiler

28.12.2012. Yine tehtid ettiler Yine tehtid ettiler Muhalefeti ve yönetimiyle Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini söyleyen Irak'tan bir tepki daha geldi. Irak'ta Mukteda Sadr'ın Mehdi Ordusu'ndan kopan Asaib Ehl el Hak grubu, Türk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI. Eskiden Cuma Pazarý kurulurdu memlekette... Eþeklerle gelir giderlerdi bu pazara... Þimdi koalisyon pazarý kuruluyor... Mercedeslerle ve BMW'lerle gelip gidiyorlar... Ama eþeklik ölmedi daha!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR Kutlu Adalý öldürüleli 15 yýl oldu. Tetikçinin rengi deðiþti, ama mermisi deðiþmedi... Ne papazlarýn, ne paþalarýn ordusu bizi sindiremedi... Ýmamýn ordusu mu sindirecek þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Yaþar Büyükanýt ile ilgili yazýmýzda suç unsuru bularak hakkýmýzda ceza davasý açan Baþsavcýlýk, hellim ve gübre meselesinde suç unsuru bulamamýþ! Ýyi öyleyse... Biz de bundan sonra gazete deðil, hellim

Detaylı