MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ"

Transkript

1 MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

2 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ...3 I- GENEL BĐLGĐLER...4 A. MĐSYON VE VĐZYON...4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi...11 II- AMAÇ VE HEDEFLER...12 STRATEJĐK AMAÇ 1 - ARŞĐVDE BULUNAN MALZEMENĐN AYIKLAMA VE DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐNĐN BĐTĐRĐLMESĐ STRATEJĐK AMAÇ 2 AYIKLAMA VE DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ BĐTĐRĐLMĐŞ MALZEMENĐN KAYIT ĐŞLERĐNĐN YAPILMASI...13 STRATEJĐK AMAÇ 3 MEVZUAT VE STANDARTLARIN GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA UYGUN HALE GETĐRĐLMESĐ STRATEJĐK AMAÇ 4 MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ DIŞINDA BULUNAN KURUM KURULUŞ ARŞĐVLERĐNĐN ÇAĞDAŞ DÜZEYE ULAŞTIRILMASI. BU AMAÇ ALTINDA BELĐRLENEN HEDEFLERE MĐLLĐ ARŞĐV YASASI GEÇTĐKTEN SONRA ULAŞILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR STRATEJĐK AMAÇ 5 ARŞĐV MALZEMESĐNĐN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI STRATEJĐK AMAÇ 6 ARAŞTIRMACILARININ ZAMAN VE MEKAN ENGELĐ OLMAKSIZIN BĐLGĐ KAYNAKLARIMIZA ERĐŞĐMLERĐNĐ KOLAYLAŞTIRMAK STRATEJĐK AMAÇ 7 NĐTELĐK VE NĐCELĐK AÇILARINDAN YETERLĐ, MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ NĐN MENSUBU OLMAKTAN GURUR DUYAN ĐNSAN GÜCÜNE SAHĐP OLMAK STRATEJĐK AMAÇ 8 HĐZMET ALANLARINI ERGONOMĐK BĐR DURUMA GETĐRMEK III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER...17 A- MALĐ BĐLGĐLER Bütçe Uygulama Sonuçları...18 B- PERFORMANS BĐLGĐLERĐ Faaliyet Bilgileri...18 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ...25 A- ÜSTÜNLÜKLER...25 B- ZAYIFLIKLAR...25 C-DEĞERLENDĐRME...25 V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER

3 SUNUŞ Vatandaşın devlete, devletin vatandaşa ve diğer devletlere karşı olan yükümlülüklerini belgeleme yanında gerek devlet kurumlarının, gerek günümüzde çok önem kazanan ve önemleri her geçen gün daha da artan sivil toplum örgütlerinin ve gerekse duyarlı vatandaşların toplum için yaptıklarını günümüz araştırmacılarına ve gelecek kuşaklara aktarma görevi üstlenen arşivlerin bir görevi de bilgi/belge yönetimi konusunda yol gösterici ve yönlendirici olmasıdır. Görevlerinin bilincinde olan dairemiz, 2000 yılından bu yana ayıklama düzenleme çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmanın yanında Belge Yönetim Sisteminin ilk basamaklarından olan Belge Sayı Sisteminin, 2006 yılında devreye konması için çaba gösterilmiş ve tüm devlet dairelerinde kullanımı sağlanmıştır ve 2007 yıllarında kopyalama için hazırlanan projeler ile sağlanan, A2 boyutuna kadar belgeleri sayısal ortama alabilen iki adet tarayıcı ile el yazması eserler, defterler, nadir eserler ve yerel gazetelerin sayısallaştırılmasına başlanmıştır. Dosya Planları ve Belge Ömür Tesbiti konusunda, Türkiye den gelen uzman tarafından, üç gün süreli standart dosya planları hazırlanmasına ilişkin eğitim verilmiş ancak, eylem planı eleman yetersizliği nedeniyle 2009 yılına ertelenmiştir. Personel sayısının az olması dezavantajına karşın mevcut personelin çabası ile hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu vesile ile tüm personele ulaşabildiğimiz hedefler nedeniyle teşekkür eder, azim ve motivasyonlarının artarak devamını dilerim. Gökhan ŞENGÖR Müdür

4 I- GENEL BĐLGĐLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Genelde Kıbrıs, özelde Kıbrıs Türkünü ilgilendiren belgeleri çağdaş gelişmeler doğrultusunda toplamak, düzenleyip muhafaza etmek, çeviri ve yayınlar yapmak, toplumun bilgi ve belge gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak, arşiv politikalarını belirleyerek uygulanmasını sağlamaktır. Vizyon Çağdaş bilgi hizmetlerinin en üst düzeyde sunulabileceği tam donanımlı bir arşiv sitesi kurmak ve arşiv politikaları doğrultusunda ülkemizdeki arşivcilik faaliyetlerini kontrol altına almaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Arşivcilik, belgenin doğumundan ölümüne kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Bu bağlamda bilginin, nasıl bir formatta oluşturulması gerektiği, yazı şeklinin nasıl olacağı, ulaşım şekilleri, muhafaza süreleri arşivcilik içinde ele alınır. Arşiv ile ilgili yasalar ve tüzükler ile kendisine verilen yetki ve görevleri kullanmak üzere 15/1990 sayılı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile kurulan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Cumhurbaşkanlığı na bağlı olarak hizmet vermektedir. Daire, Milli Arşiv politikasının esaslarını, belge yönetimini ve arşiv standartlarını belirlemek, bu esasların ve standartların sorumlularca uygulanmasını takip etmek, eğitmek, ve denetlemekle yetkilidir. Bu çerçevede mevcut yasalar içinde gerek arşivcilik, gerekse dairemizin ilgi alanına giren konular ile ilgili araştırma yapılmıştır. Sonuç bizlere yasalar içinde konunun yeteri kadar yer almadığını göstermiştir.

5 C. Đdareye Đlişkin Bilgiler Milli Arşiv, 1971 de Cephanelik Burcu ile Girne Kapısı arasında kalan sur üzerine inşa edilen Cumhur Başkan Muavinliği binalarında iki odada faaliyete başlamış ve daha sonra 1 Ocak 1975 tarihinde, Girne de Mustafa Çağatay Caddesi nde bulunan 12 dönüm bahçe içindeki binaya taşınmıştır. Bu binaya, 1992 yılında I No lu Depo, 1997 yılında Özel Oda (Nadir Eserler ve El Yazmalarının korunması amacı ile) ve 2000 yılında II No lu Depo ilave edilmiştir. Đdari Bina Bodrumda (mutfak ve cilt odalarından oluşan) üç oda, birinci katta üç salon (kabul salonu ve iki araştırmacı salonu), Müdür, personel, sayısallaştırma odası olmak üzere üç oda ve tuvalet, kat arasında bir oda, ikinci katta bir salon dört oda ve banyo tuvalet ile çatı katında bir odası olan bir yapıdır. Bu binada, gazeteler, Türkçe ve Đngilizce kitap ve bazı belgeler, Enformasyon Dairesi dosyaları, dergiler, haritalar, basın bültenleri ile basın özetleri yer almaktadır. Depolar Đdari Binanın sağ tarafında yer alan I nolu depo, önde iki çalışma odası, arkasında tuvalet ve malzeme odası olarak kullanılabilecek iki küçük odası bulunan ve buradan demir kapı ile girilebilen 840 metre raf uzunluğuna sahip depomuzdur. Bu binanın depo kısmında, dönemi Mahkeme dosyaları düzenlenmiştir. Küçük odalar ile çalışma odalarından bir tanesi raflanmış ve buraya dönemi mahkeme dosyaları yerleştirilmiştir. Diğer küçük oda, çalışma odası ve depo arkasında inşa edilen baraka da, dönemi Mahkeme dosyaları yıllarına ayrılmış olarak muhafaza edilmektedirler. Đdari Bina arka tarafında bulunan, Özel Oda olarak adlandırılan depoda ise, Sultan Mahmut Kütüphanesi, Laleli Cami, Selimiye Cami, Mevlevi Tekke Müzesi nden 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan el yazması ve matbu Osmanlıca kitaplar ve gazeteler, tab edilmiş mikro film çıktıları, döneminde Bakanlar Kurulu na sunulan Önergeler ile Osmanlı ve Đngiliz dönemi defterleri bulunmaktadır. Đdari Bina sol tarafta yer alan II nolu Depo, I nolu Depo ile benzerlik taşımaktadır. Bu depoda, Rum basını, Rumca Resmi Gazete ler, Rumca kitaplar, Tapu Defterleri, Girne Kaymakamlığı ndan alınan 1974 öncesi döneme ait inşaat, ek bina ve kuyu açma izin dosyaları ile Kaymakamlık idari dosyaları ve Girne bölgesi Ölüm Defterleri, Limanlar Dairesi, Girne Liman Reisliği, Yüksek Öğrenim ve Dış Đlişkiler Dairesi ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği dosyaları bulunmaktadır. Ayrıca, 1995 yılında yanan Aile Mahkemesi nden kurtarılan bir kısmı yanmış evlenme belgeleri ile I nolu depoya sığmayan üç yıllık mahkeme dosyası bulunmaktadır. Garaj ve Bahçıvan odası olarak yapılmış olan binanın garaj kısmı Teknik Atölye olarak kullanılmaktadır. Bahçıvan odası olan kısmın arka bölümünde Türkiye basını, ön bölümlerinde ise Maliye Bakanlığı ambarından alınan dosyalar bulunmaktadır. Binanın bitişiğine yapılmış olan barakada da, su baskınından etkilenmiş olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arşivinden kurtulma ihtimali olabilecek hastalıklı dosyalar ve kullanılmayan eşyalar bulunmaktadır. Araştırmacı/kullanıcı sayısı zaman zaman çok artmaktadır. Araştırma salonumuz (8 kişilik yaklaşık 20 m 2 ) bu artışa karşılık veremez duruma gelmektedir. Diğer salon ise (5

6 kişilik yaklaşık 25 m 2 ) karanlık olduğu için zorunlu durumlarda kullanılmaktadır. Gelen araştırmacıları bekletmek ve yer boşalınca almak durumunda kaldığımız zamanlar olmaktadır. Bunun yanında araştırmacılar, dinlenme veya aytışma yapacakları bir yer (kafeterya benzeri) talebinde bulunmaktadırlar. Özürlü araştırmacı/kullanıcılarımızın daireye girişleri ve ihtiyaçlarını karşılamaları da sorun olmaktadır. Araştırma salonumuzun bulunduğu idari binamız ev olarak yapıldığı için bu talepleri karşılamada sorunlar yaşanmaktadır. En büyük sorun düzenleme ve yeni gelecek malzeme için yer bulunmamasıdır. Kurum kuruluşların malzeme verme istekleri depo alanı yetersizliği nedeniyle geri çevrilmektedir. 1- Fiziksel Yapı 1.1- Çalışma Odaları Binalar Oda sayısı Kapasitesi Raf Uzunluğu Đdari Bina 4 8 I no depo metre II no lu depo metre Özel Oda metre Toplam metre 1.2- Araştırmacı salonu Kapasitesi Araştırma Salonu 45 m 2 13 Araştırmacı Toplam Depo Alanları Depo Sayısı: 3 Adet Depo Alanı: 270 m Atölyeler Atölye Sayısı: 3 Adet (Cilt Atölyeleri dahil) Atölye Alanı: 35 m 2

7 2- Örgüt Yapısı

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Microsoft Windows Server 2003 (1), Intel Server Management 8 (1), Microsoft Windows XP Professional (5), Microsoft Office Small Business Edition 2003 (1), ABBYY Fine Reader OCR 8.0 (1), Virt. Off. Info SQL Server (1) (5 users), ODBC Inter. For SQL (1), Virt. Off. Info Scanner Interface (2) 3.2- Bilgisayarlar Server Sayısı : 1 Adet Masa üstü bilgisayar Sayısı: Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi (Adet) A2 Scanner (Indus 5002 C.) 2 A3 Scanner 1 A4 Scanner 1 Fotokopi Makinesi 1 Fotokopi + Printer 1 Faks + Scan. + Renkli Print. 2 Printer 2 Isısal Cilt makinesi 1 Giyotin (Elektrikli) 1 Giyotin (El ile) 1Büyük / 2 Küçük Klima 8 PT*+5 SU*+1 Merkezi Kamera - Mikrofilm Çekim Cihazı 1 Mikrofilm Okuyucu 1 Mikrofilm Okuyucu/Yazıcı 2 Tepegöz 1 Harici Bellek 1 TB 1 Harici Bellek 500 GB 3 Switch 16 port 2 Hub 8 port 1 * PT = Pencere Tipi *SU = Split Unit

9 4- Đnsan Kaynakları 4.1- Personel Kadro Adı Kadro Sayısı Dolu Münhal Personelin Adı SOYADI Müdür Gökhan ŞENGÖR Müdür Muavini S. Belgin BARDAK Transkripsiyon ve Değerlendirme 1-1 Münhal Memuru Konservasyon ve Teknik Đşler 1-1 Münhal Memuru Mütercim Ebru KAYIMZADE Fatma DOĞAÇ Alphan BAYAZĐTOĞLU Tasnif Memuru II. D. 1-1 Münhal Tasnif Memuru III. D Hüseyin UÇAR Osman KAYMAK Kütüphane Memuru 1-1 Münhal Teknisyen 2-2 Münhal Münhal I. Sın. Katip 1-1 Münhal Katip Yardımcısı Soley YAPRAHĐ Odacı 1-1 Münhal Toplam Đşçi Hakkı ÇETĐNKAYA Nazemin GELEN Nuh AKDENĐZLĐ Denkay SEZGĐN (Bekçi) Gülter KIVANÇ Sözleşmeli Personel 3-3 Münhal Münhal Münhal TOPLAM Kuruluş yasasında yer almayan personel II. Sınıf Katip (Terfi sonucu kadro dışında kalmıştır.) Genel Ortaöğretim Dairesi (2) ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (1) kadrolarında yeralan personel Beria ONBAŞI Savaş ERGENEKONLAR Naciye UÇAN Recail BEYZADE (Bekçi)

10 4.2- Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Personelin Eğitim Durumu Personelin Eğitim Durumu Đlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde Personelin Hizmet Süreleri Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sunulan Hizmetler Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nde aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır: Danışmanlık Toplumun eğitimi Sanat etkinliklerine katkı Sosyal etkinlikler ve etkinliklere katkı Arşivcilik ve kütüphanecilik (Bilgi Belge Yönetimi) Tanıtım hizmetleri Topluma verilen hizmetlerin başında bilgi ve belge sunma hizmetleri gelmektedir. Kuruluşundan bu yana toplumda bilgi ve belge sunma hizmetleri açısından ilk başvuru merkezi görevini üstlenen dairemiz, ileri teknoloji ve yöntemlerle bu hizmetleri yine ilk sırada verme kararlılığındadır. Dairemizde 2008 yılında hizmet verdiğimiz araştırmacı sayıları aşağıda gösterilmiştir.

11 5.1- Araştırmacı Hizmetleri 2008 K.K.T.C. T.C. Diğer Lise ve altı Lisans Lisans üstü TOPLAM Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Đdari Hizmetler Stratejik plan çerçevesinde belirlenen 2008 yılı hedeflerine ulaşmak için gerekli yönlendirme ve ihtiyaçların saptanarak temini ayrıca ortaya çıkan sorunların giderilmesi, yeni deponun yapılabilmesi için gerekli olan projenin hazırlanması çalışmaları, güvenlik sisteminin artırılması için proje hazırlanması, Performans Değerlendirme Sistemin 2008 yılı uygulamaları, Milli Arşiv Kurulu nun üç kez toplanıp 8 karar üretmesi, personelin çeşitli konularda eğitimlere katılımının sağlanması, araştırmacı ve personelin mali olanaklar çerçevesinde ihtiyaçlarının (çalışma masası, bürosit, (3) bilgisayarlar vb.) sağlanması, mümkün olduğunca az ilaçlama yapma hedefi ile dairedeki malzemenin 4 kez ilaçlanması, personel alımı için çaba harcanması, Bütçe Taslağının hazırlanması, 2008 yılı idari faaliyetleri arasında sayılabilecek çalışmalardır. 6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Tarafsızlık ve Şeffaflık : Tüm araştırmacı/kullanıcılara ayrım yapmadan eşit hizmet sunmak, (Dil, din, ırk, mezhep, siyasi görüş ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin herkese eşit mesafede durulur.) Verilerde Gizlilik Değerlerine Saygı : Ulusal, kişisel ve ticari gizlilikleri açıklamama, özellikle Kişisel Verilerin Korunması Yasası na bağlılık, Mesleki Uzmanlık : Personelin branşında uzmanlaşması ve mesleki standartlaşmayı savunma.

12 Yeniliklere açık olmak / ulaşılabilirlik : Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, tasnifi, muhafazası ve hizmete sunulmasında teknolojik yenilikleri takip etmek. Arşiv malzemesi, hizmetleri ve mesleki bilgi birikimi ile toplumsal gelişime destek olur. Kaliteli Hizmet : Hizmetin sunulmasında empatik, güleryüzlü, saygılı ve ilgili olmak, güven vermek. Đşbirliği ve Paylaşım : Gerek ülkemizdeki gerekse yurtdışındaki bilgi belge merkezleriyle işbirliği içindedir ve bu işbirliğini destekler. Bilginin paylaşıldıkça çoğalacağına inanır ve bu felsefeyi korur. II- AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik Amaç 1 - Arşivde bulunan malzemenin ayıklama ve düzenleme işlemlerinin bitirilmesi. Hedef 1 Đdari Binada bulunan malzemenin ayıklama ve düzenleme işlemlerinin 2008 yılı Haziran sonuna kadar bitirilmesi. Faaliyet 4 Enformasyon Dairesi arşiv malzemesinin ayıklanıp düzenlenmesi; Faaliyet 7 Haritaların düzenlenmesi; Faaliyet 8 Cumhurbaşkanlığından gönderilen malzemenin düzenlenmesi; Faaliyet 9 Mahkeme Defterlerinin düzenlenmesi; Faaliyet 10 Seçim malzemesinin düzenlenmesi; Faaliyet 12 Afişlerin düzenlenmesi; Hedef 2 I Nolu Depoda bulunan malzemenin 2008 yılı sonuna kadar ayıklama ve düzenleme işlemlerinin bitirilmesi. Faaliyet 2 Farklı yıllar içinden ve mahkeme arşivi içinden çıkan Mahkeme Dosyalarının yerlerine yerleştirilmesi işlemlerinin tamamlanması; Faaliyet 3 Mahkeme Dosyalarının düzenlenmesi; Proje 1 En az üç bin adet arşiv kutusunun temin edilmesi. Faaliyet 4 Mahkeme Defterlerinin düzenlenmesi; Faaliyet 5 Depo arkasındaki barakada bulunan Çalışma Dairesi malzemesinin düzenlenmesi; Hedef 3 II Nolu Depoda bulunan malzemenin ayıklama ve düzenleme işlemlerinin bitirilmesi. Faaliyet 3 Girne Kaymakamlığından gelen malzemenin ayıklanması Faaliyet 4 Alsancak Belediyesinin 1974 öncesi belgelerinin düzenlenmesi Faaliyet 5 Limanlar Dairesi ve Girne Liman Reisliğinden gelen belgelerin düzenlenmesi

13 Stratejik Amaç 2 - Ayıklama ve düzenleme işlemleri bitirilmiş malzemenin kayıt işlerinin yapılması. Hedef 1 Đdari Binada bulunan malzemenin kayıt işlemlerinin yapılması. Faaliyet 3 Haritaların katalog kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması. Faaliyet 4 Ara katta bulunan klişelerin baskısı ve kaydı Hedef 2 I Nolu Depoda bulunan malzemenin kayıt işlemlerinin yapılması. Faaliyet 1 Mahkeme Dosyalarının kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması. Faaliyet 2 Mahkeme Defterlerinin kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması. Hedef 3 II Nolu Depoda bulunan malzemenin kayıt işlemlerinin yapılması. Faaliyet 1 Yapı Đzin Dosyaları ile Kuyu Đzin Dosyalarının kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması; Faaliyet 3 Rumca kitapların katalog kayıtlarının tamamlanması; Faaliyet 4 Rumca Dergilerin katalog kayıtlarının tamamlanması; Faaliyet 5 Girne Kaymakamlığı belge ve defterlerinin kayıtlarının yapılması; Faaliyet 6 Alsancak Belediyesi belgelerinin kayıtlarının yapılması; Hedef 4 Özel Odada bulunan bulunan malzemenin kayıt işlemlerinin yapılması. Faaliyet 2 Osmanlıca belgelerin tasniflerinin yapılması; Faaliyet 3 Vakıflara ait dosyaların tasniflerinin yapılması; Faaliyet 4 Türkiye Cumhuriyeti nden getirilen Osmanlıca belgelerin (mikrofilm ve bunların tab edilmiş halleri) tasniflerinin yapılması; Faaliyet 5 Bakanlar Kurulu Önergelerinin tasniflerinin yapılması; Stratejik Amaç 3 - Mevzuat ve standartların günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi. Hedef 2 Milli Arşiv Yasa Tasarısının yasalaşması için çaba sarfedilecektir. Faaliyet 1 Çalışmaların tamamlanması ve Başbakanlığa sunulmasının sağlanması gerçekleştirilecektir. Faaliyet 2 Milletvekilleri ve konu ile ilgili kişiler bilgilendirilecektir. Hedef 3 Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günün koşullarına göre ele alınarak yeniden değerlendirilecektir. Faaliyet 1 Çalışmaların tamamlanması ve teknik kurullara sunulmak üzere Başbakanlığa sunulmasının sağlanması gerçekleştirilecektir. Stratejik Amaç 4 - Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi dışında bulunan kurum kuruluş arşivlerinin çağdaş düzeye ulaştırılması. Hedef 1 Bu alanda çalışanlara hizmetiçi eğitim verilerek daha iyi hizmet sunmalarının sağlanması. Faaliyet 1 Hizmetiçi eğitim programı hazırlanması ve eğitimin verilmesi. Hedef 2 Büyük kurumlarda bilgi belge yönetimi mezunlarının istihdam edilmesi için çaba harcanması.

14 Faaliyet 1 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü nezdinde girişimde bulunularak, Üniversitelerin bilgi belge bölümünde eğitim almak isteyenleri teşvik etmek için burs verilmesinin sağlanması. Hedef 3 Konumuz ile ilgili bilgi vermek, duyurular yapmak ve sorunları giderme amacıyla tartışmak için elektronik ortamda liste açmak. Hedef 4 Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinin dosya planlarının hazırlanması ve belge ömür tesbitlerinin yapılması. Proje 1 Personelin hizmetiçi eğitim ile konu hakkında eğitim görmeleri sağlanmalı. Stratejik Amaç 5 - Arşiv malzemesinin sayısal ortama aktarılması. Hedef 1 Đdari Binada bulunan malzemenin sayısal ortama aktarılma işlemlerinin yapılması. Faaliyet 2 Sık kullanılan yerel gazetelerin sayısal ortama aktarılması; Faaliyet 3 Bozkurt Gazetesi negatif arşivinin sayısal ortama aktarılması; Faaliyet 4 Genelgelerin sayısal ortama aktarılması; Hedef 2 I Nolu Depoda bulunan malzemenin sayısal ortama aktarılma işlemlerinin yapılması. (Mahkeme Dosyalarının tasnifi aşamasında yapılacak) Hedef 3 II Nolu Depoda bulunan malzemenin sayısal ortama aktarılma işlemlerinin yapılması. Faaliyet 1 Yapı Đzin Dosyalarının sayısal ortama aktarılması. Faaliyet 2 Kuyu Dosyalarının sayısal ortama aktarılması. (Faaliyet 1 ve 2 Dosyaların tasnifi aşamasında sayısal ortama aktarılacak) Faaliyet 3 Tapu defterlerinin sayısal ortama aktarılması. Faaliyet 4 Girne Kaymakamlığı belge ve defterlerinin sayısal ortama aktarılması. Faaliyet 5 Alsancak Belediyesi belgelerinin sayısal ortama aktarılması. Hedef 4 Özel Odada bulunan malzemenin sayısal ortama aktarılma işlemlerinin yapılması. Faaliyet 1 Yazma eserlerin sayısal ortama aktarılması çalışmasının tamamlanması. Çalışma 1 Sayısal ortama alınacak tüm eserler fırçalanarak toz ve zararlı canlılardan arındırılacaktır. Proje 2 Malzemenin sayısallaştırılması çerçevesinde UPS, Jenaratör ve eleman temini sağlanmalı. Proje 3 Malzemenin sayısallaştırılması çerçevesinde depolama bilgisayarı temini sağlanmalı. Faaliyet 2 Osmanlıca belgelerin sayısal ortama aktarılma (Dosyaların tasnifi aşamasında yapılacak) Hedef 5 Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi. Kurumun bilgi, belge ve arşivlerinin elektronik ortamda tutulması; diğer kurumlarla Veri/Bilgi alışverişinde elektronik ortamların kullanımı; ulusal standartlar, veri standardı, uygulama geliştirme standardı varlığı ve uyumu; kurumsal verilerin bütünlük, erişilebilirlik, süreklilik ve yönetilebilirliği; kurum içi elektronik iletişimin varlığı; kurumsal yetki düzenlemeleri ve veri güvenliği yönetiminin varlığı Faaliyet 1 Elektronik Đmza Yasasının yasalaşması sonrasında elektronik ortamlarda üretilecek, kayıt altına alınacak, başka birimlere ya da kurumlara iletilecek, saklanacak ya da gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin kayıt, iletim, paylaşım, imha ve güvenlik açılarından tabi olacağı usul ve esaslar ile kurumlarda oluşturulacak

15 elektronik kayıt sistemlerinin birbiriyle uyumlu işlemesi ve etkin şekilde yönetilmesine ilişkin asgari standartların belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapılacaktır Proje 1 Arşiv programı hazırlatılacak (ör. DoSeNet) (Yaklaşık USD) Proje 2 Kağıt ortamdan elektronik ortama geçişin gerektirdiği anlayış değişikliğini sağlayacak eğitim etkinliklerinin artırılması; üst düzey yöneticiler dahil tüm personele eğitim verilmesi Faaliyet 2 Kamu kurumları bilgi güvenliği risk analizi Proje 1 Başta kritik bilgileri kullanan merkezi kurumlar olmak üzere, kamu kurumlarının sahip olduğu mevcut sistemler analiz edilerek bilgi güvenliği konusunda izlenecek politikalar ve alınacak önlemlere ilişkin öneriler geliştirilecektir. Proje 2 Sağlık Kayıtları mahremiyetinin korunması için sağlık kuruluşlarında tutulacak elektronik hasta ve sağlık kayıtlarının güvenliği ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik teknik gereksinimlerin belirtildiği bir rapor hazırlanacaktır. Faaliyet 3 Kamu bilgi sistemleri acil durum yönetimi Proje 1 Kamu bilgi sistemlerinin acil durum yönetimi ihtiyaçları tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilecektir. Faaliyet 4 Birlikte çalışabilirlik için veri paylaşımı Proje 1 Kamu kurumlarındaki bilgilere kimlerin, nasıl erişebileceği ve bilgilerin nerede tutulacağı tanımlamalarının yapılmasına ilişkin e-devlet metaveri standardı dokümanı hazırlanacaktır. Kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılacak veri elemanları ve veri yapılarının paylaşılabilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulacak, bir model ve ortam geliştirilecektir. Birlikte çalışabilirlik esasları kılavuzunun güncelleme çalışmaları yapılacaktır. Faaliyet 5 Kurumsal Hizmetlerde Bilişim Sistemlerinin Yeri Proje 1 Kurumlar arasında gizlilik derecesi olmayan belgelerin elektronik yöntemlerle gönderilmesi, bilgi paylaşımı kuralları ve bilgi yönetimi politikasının belirlenmesi, bilişim sistemleri geliştirme, işletme ve uygulama iş adımlarının varlığı ve kurum içi elektronik iletişimin varlığı sağlanacaktır. Stratejik Amaç 6 - Araştırmacılarının zaman ve mekan engeli olmaksızın bilgi kaynaklarımıza erişimlerini kolaylaştırmak. Hedef 1 Araştırmacı/Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak. Faaliyet 2 Sayısal ortama aktarılan kayıtların web sayfasına aktarılması ve arama motoru ile kolay erişilebilir hale getirilmesi. Faaliyet 3 Dairemize A3 boyutunda renkli fotokopi/yazıcı makinesi konulması için proje hazırlanması. Faaliyet 4 Araştırma salonundaki bilgisayar sayısının arttırılması. Faaliyet 5 Görsel-işitsel araç ve gereçlerimizi çoğaltarak farklı ortamlardaki bilgiye erişimin olanaklı kılınması. Faaliyet 6 Web sayfamızın daha kullanışlı ve bilgi açısından zenginleşmesi yanında Đngilizce ve Rumca dillerinde de bilgi vermesi sağlanacaktır. Hedef 2 Engelli Araştırmacı/Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanmalarını sağlamak.

16 Faaliyet 1 Engelli Araştırmacı/Kullanıcıların binaya girişleri için tertibat alınması. Faaliyet 2 Bina içindeki kullanım alanlarının onların da kullanabilecekleri duruma getirilmesi. (Giriş koridorunun genişletilmesi, tuvalete tutanak yerleri eklenmesi vs.) Faaliyet 3 Engelli Araştırmacı/Kullanıcılar için özel bir birim oluşturulması. Hedef 3 Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalışmalar yapılması. Hedef için çalışma yapılamamıştır. Faaliyet 1 Araştırma salonuna öneri kutusu konulması. Faaliyet 2 Web sayfası üzerine görüş ve öneriler için program eklenmesi. Hedef 4 Yeni Arşiv Sitesi Projesinin gerçekleşmesi için elden gelen tüm çabanın harcanması. Hedef 1 Planlama Đnşaat Dairesi nin uygulama projesini tamamlaması. Hedef 2 Uygulama Projesinin finansal kaynağının temini. Hedef 3 Planın uygulamaya konması ve etaplar halinde projeler (Đklimlendirme, güvenlik, mefruşat, depolama üniteleri, teknik teçhizat, kablosuz iletişim vd.) için yeni finans kaynakları sağlanması. (AB ve UNDP den ör. CALIMERA Projesi) Stratejik Amaç 7 - Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne sahip olmak. Hedef 1 Çağdaş ve standartlara uygun insan kaynakları politikası oluşturmak Faaliyet 1 Đdeal kadronun nicelik ve nitelik açılarından belirlenmesi (kadro yasası ile beraber hazırlanacak) Faaliyet 2 Personel için performans değerlendirme ölçütleri geliştirme Hedef 2 Çalışanların motivasyonunu arttırıcı önlemler almak. Faaliyet 1 Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek veya mevcutları duyurmak Faaliyet 2 Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluşturmak. Proje 1 Hizmet içi eğitim politikası saptama Proje 2 Yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarından yararlanma Proje 3 Konuyla ilgili yabancı kuruluşlarla işbirliği yapma Proje 4 Misyon çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaların teşvik edilmesi Proje 5 Liderlik gelişim eğitimi verilmesi Hedef 3 Yönetim ile çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmak. Faaliyet 1 Kullanıcı ve personel için kuralların net olarak tanımlanıp etkin biçimde duyurulması Faaliyet 2 Düzenli aralıklarla personel toplantıları yapılması Faaliyet 3 Personel ile iletişimde sözlü ve yazılı iletişim kanallarının belirlenmesi Stratejik Amaç 8 - Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek. Hedef 1 Mevcut bina, depo ve hizmet alanlarından en verimli şekilde yararlanma yollarını aramak. Faaliyet 2 Mahkeme Dosyalarının yerleştirildiği kutuların sıkıştırılarak yer elde edilmesi. (Yaklaşık 30 metre raf kazandıracaktır.) Hedef 2 Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak. Faaliyet 1 Rafları yenilenmesi ve uygun olanların onarımı

17 Hedef 2 Bilgi kaynaklarının daha iyi korunması ve bakımı için gerekli önlemler almak. Faaliyet 1 Gerekli görülen yayınların ciltlenmesi Faaliyet 2 Mümkün olduğunca az ancak zorunluluk halinde ilaçlama yapılması Faaliyet 3 Demirbaş kayıtlarının her yıl kontrol edilmesi Performans göstergesi: Ciltlenen yayın sayısı. Malzemenin zararlılar etkisinde olmaması Hedef 3 Hizmet alanları, depolar ve personelin kullanım alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak. Faaliyet 1 Dairemizdeki birimlerin temizliğinin periodik olarak yapılması Faaliyet 2 Bakım / onarıma ihtiyaç gösteren alanların ihtiyaçlarının süratle giderilmesi Performans göstergeleri: Kullanıcı / personel memnuniyeti Hedef 4 Kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve görselliğe hitap eden ortamlar hazırlanması için çalışmak. Faaliyet 1 Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi Faaliyet 2 Personelin kullandığı ofis mobilyalarının ergonomik olmasının sağlanması Faaliyet 3 Kullanıcılar için dinlenme ve bilgi paylaşımı köşeleri hazırlanması Faaliyet 4 Bina girişinde bulunan sıcak/soğuk içecek makinasının herzaman temiz ve aktif halde bulunmasının sağlanması. III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler 2008 Mali Yılı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Bütçesinin; Personel Giderleri bölümünde Temel Maaşlarda hayat pahalılıkları ve baremiçi artışlar nedeniyle artış olmakla beraber Sosyal Güvenlik Kurumları Yatırımlarında öngörülen Sözleşmeli Personel istihdamı gerçekleşmediği için düşüş görülmüştür. Mal ve Hizmet Alımları bölümünde, Elektirik Alımları kaleminde, elektrik ücretlerine yıl içinde gelen artış nedeniyle eksilme meydana geldiğinden, (harcama : 2007 yılı Kws, 2008 yılı Kws) YTL aktarma yapılmak suretiyle dengelenmiştir. Bu bülümde öngörülmeyen Tip Bakanlık Đnşaası Projesi kalemi, Bina Projesinin hazırlanması için gerekli zemin etüdünün ödenmesi için ilave edilerek 6.283,72 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Projeler bölümünde, öngörülen Özel Arşiv Kutusu alımı, depo yapımının gerçekleşmemesi nedeniyle düzenleme yeri oluşmadığından devreye konamamıştır. Bina projesi hazırlandığı halde ilgili ödenekte bulunan YTL bizden kaynaklanmayan bazı nedenlerden dolayı bloke edilememiştir. Mal ve Hizmet Alımları bölümünde YTL olan bütçenin ,50 YTL kısmı harcanmış 6.631,50 YTL kısmın harcaması gerçekleşmemiştir. Bu gerçekleşmemede Maliye Bakanlığının uyguladığı 20% lik blokeden bazıları açılmış ve açılamayan 2.966,80 YTL kalmıştır. Bunun dışında kırtasiye alımları kaleminde 293,74 YTL, Girne Belediyesinin Mahkemelik olan bölgeye su faturası vermemesi nedeniyle su bedelinin ödenememesinden dolayı 355 YTL, Dosya Planları ve Belge Ömür Tesbiti çalışmasının başlatılamaması ve Bakanlık tarafından tahsis edilen telefonun kullanım sorunu olmasından dolayı Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri kaleminde 443,17 YTL, yer olmaması nedeniyle arşiv

18 malzemesi kabulü yapılmadığından dolayı Yük Taşıma Giderleri kaleminde 200 YTL, bina projesinin ihalesine çıkılmadığı ve personel alımına yetki alınamadığı için ilan verilmediğinden dolayı Đlan Giderleri kaleminde 800 YTL, kiralanan makinenin sahibinin ücret istememesinden dolayı Đş Makinesi Kiralama Giderleri kaleminde 320 YTL, Menkul Mal Alım Giderleri kalemlerinde 465,94 YTL ve Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri kaleminde kalan 114,11 YTL alım için yetersiz kaldığından dolayı ve diğer kalemlerde kalan küçük rakamlar ise öngörünün gerçekleşmesine yetmemesi veya öngörünün gerçekleşmesinden fazla olması nedenleri ile harcanamamıştır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2008 MALĐ YILI AÇILIMI Kodu AÇIKLAMA BÜTÇE (YTL) TADĐL BÜTÇE (YTL) HARCANAN (YTL) 1 Personel Giderleri , ,17 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna , ,75 Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım , ,50 Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 8 Borç Verme 9 Yedek Ödenekler GENEL TOPLAM ,00 YTL ,42 YTL ,42 YTL B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nin strateji planında yer alan hedeflerinin altında bulunan faaliyetlerden 2008 döneminde tamamlanmış olan çalışmalar: FAALĐYET TÜRÜ Faaliyet raporlarının düzenlenmesi; Çatı katında bulunan malzemenin ayıklanması; o Çatı katından indirilen gazete, dergi, basın bültenleri ve belgelerin ayıklama, düzenleme çalışması yapılmıştır.

19 Dairede bulunan Đngilizce dergi koleksiyonu yeni eklenenler ile ayıklama ve düzenleme çalışmasına alınarak, koleksiyon politikasına uymayan dergiler, Milli Kütüphane ve üniversite kütüphanelerine verilmek suretiyle imha edilmişlerdir. Mahkeme arşivi dosyalarının ayıklama işlemleri; Sayısal ortama aktarılan kayıtların web sayfasına aktarılması ve arama motoru ile kolay erişebilir hale getirilmesi Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nin Strateji Planında yer alan hedeflerden gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmış fakat henüz tamamlanmamış olan hedefler: Enformasyon Dairesi arşiv malzemesinin ayıklanıp düzenlenmesi. - Bu faaliyet çerçevesinde ilk bölümün kaba ayrımı yapılarak basın bülteni ve özetleri ayrılmış, sınıflanmış ve kontrolleri yapılarak düzenleme ve fazlalıkların imhası işlemleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Çalışma halen devam etmektedir. Mahkeme Defterlerinin düzenlenmesi bu çalışma çerçevesinde Đdari bina üst katta bulunan 80 metre raf uzunluğuna sahip malzemenin 50 metrelik kısmı parça parça Özel Oda girişine taşınmış, kabaca temizlenmiş ve konularına göre ayrılarak raflara konmuştur. Çalışma devam etmektedir. Farklı yıllar içinden ve mahkeme arşivi içinden çıkan Mahkeme Dosyalarının yerlerine yerleştirilmesi işlemlerinin tamamlanması. Hedeflenen çalışma tamamlanmıştır. Ancak 1986 ve 1987 yılı mahkeme dosyalarının arkasında bir yığın geçmiş yıllara ait dosya bulunduğu için yeniden hedefe konulmuştur.. Rumca kitapların katalog kayıtlarının tamamlanması. Çalışma başlatılmış 797 kitap kaydedilmiştir. Osmanlıca belgelerin tasniflerinin yapılması; - Çalışma devam etmektedir. Vakıflara ait dosyaların tasniflerinin yapılması; - Çalışma devam etmektedir. Milli Arşiv Yasa Tasarısının yasalaşması için çaba sarfedilecektir. Devlet sırrı ve gizlilik kodu konularında sonuç sağlanamadığı için hedefe ulaşılamamıştır. Sık kullanılan yerel gazetelerin sayısal ortama aktarılması. YDÜ ile protokol yapılarak onlardan gelen personel ile çalışma başlatılmıştır. Yazma eserlerin sayısal ortama aktarılması çalışmasının tamamlanması. - Çalışma devam etmektedir. Sayısal ortama alınacak tüm eserler fırçalanarak toz ve zararlı canlılardan arındırılacaktır. Çalışma devam etmektedir. Malzemenin sayısallaştırılması çerçevesinde depolama bilgisayarı temini sağlanmalı. 3 adet 500 GB ve 1 adet 1 TB lık harici bellek sağlanmıştır. Sayısal ortama aktarılan kayıtların web sayfasına aktarılması ve arama motoru ile kolay erişilebilir hale getirilmesi.- Katalog kayıtlarının sunumu olarak tamamlanan çalışmanın içerik olarak da testlerine başlatılmış ancak hizmet verilmeye başlanmamıştır. Đngilizce kitapların katalog kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması; Đdari binada bulunan malzemelerin kayıt işlemlerinin yapılması; Böceklenmeye karşı ilaçlama yapılmıştır. Milli Arşiv Teşkilat Yasa tasarısı.

20 1.2. Stratejik Plan Dışında Yapılan Çalışmalara Đlişkin Bilgiler Ayıklama - Düzenleme dönemi Bütçe ve taslakları düzenlenerek listelenmiş ve kutulanmıştır. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği nden dönemine ait önergeler gelmiş ve ayıklama düzenleme çalışması tamamlanmıştır. Basın özetleri ve basın bültenlerinin düzenlenmesine başlandı. CD koleksiyonda bulunan Đngilizce CD ler tekrar gözden geçirilmiş ve ek bilgilerle yeniden düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı, TC Elçiliği ve TAK tan her ay gazeteler alınmış, kaba tasnifi yapılmış ve Daire için 1 set yerel, 1 set Rum basını oluşturulmuştur. Girne Kaymakamlığı malzemesi konularına göre ayrılmıştır. GKRY bölgesinde yayınlanan gazeteler yer sıkışıklığı nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. I No lu depoda yer alan 1988, 1989 ve 1990 yıllarına ait mahkeme dosyaları bulundukları yerlerden alınarak raflara taşınmıştır. Bu dosyaların arkasından çıkan malzeme ayıklanarak ilgili oldukları yerlere gönderilmiştir. Đdari bina üst katta bulunan mahkeme defterleri depoya taşınmaya ve taşınanlar temizlenerek konularına göre ayrılmaya başlanmıştır. II nolu depoda yer alan inşaat izni dosyalarının bir kısmının kontrolü yapılmış ve kuyu izni dosyalarının da kontrolüne başlanmıştır. Đngilizce kitap kataloğunun kontrol edilerek bilgisayar ortamına aktarılmasına devam edilmektedir. Koleksiyon politikasına uymayan adet Yunanca kitap YDÜ Büyük Kütüphanesine verilmiştir. Kuzey Kıbrıs ( ), Kıbrıs ( ), News Bulletin ve Northern Cyprus Monthly ( ) isimli eserler ayıklanarak düzenlenmiştir. Mahkeme dosyalarının aralardan çıkan yılı dosyaları yerlerine yerleştirilmiş, 1968 yılına ait olanlar yerleştirme için hazırlanmıştır. Bu çalışma sırasında dosyalar aralarından çıkan değişik yıllara ait ( ve ) mahkeme dosyalarının ayırımı ve yerlerine yerleştirilmesi yapılmıştır. Mehmet Ali Đzmen isimli araştırmacımızın bağışladığı malzemenin kaydı yapıldı. Resmi gazetelerin ve faaliyet raporlarının ayıklanması ve düzenlenmesi yapıldı. Rumca dergilerin kontrolleri yapılarak kutulara yerleştirildi. Rumca Resmi Gazete lerin yılları kontrol edildi. TAK tan alınan Resmi Gazeteler kontrol edilerek dairemizdeki setlerin eksikleri tamamlanmıştır. Türkçe kitap kaydı devam etmektedir. Uygun ortamda olmayan Tapu Defterleri düzenlendi. Yüz adet el yazması düzenlenmiş, bunların 45 adedinin temizliği yapılmıştır. Kopyalama 1 adet Mutasarrıflık defteri, 13 adet Osmanlıca gazete, 161 nolu Tapu Defteri ve 1881 yılı Nüfus Sayım Defteri nin 19 sayfasının çekimi yapılmıştır yıllarına ait Yüksek Mahkeme Kararları sayısal ortama aktarıldı yıllarına ait Blue Book lar sayısal ortama aktarıldı yılları arasını kapsayan döneme ait Cyprus Gazette ler sayısallaştırılmıştır. 2 adet sicil, 5 adet elyazması, 6 adet Report of Census ( ) kitabı sayısal ortama alınmıştır.

21 Araştırmacıların talepleri doğrultusunda çeşitli kitap ve gazetelerden bölümler Đndus da sayısal ortama alınmıştır. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine ait bazı dosyalar sayısal ortama aktarılmıştır. Daireye bağış olarak getirilen kitapların sayısal ortamda listesi çıkarıldı. Federasyon dosyalarının listesi bilgisayara aktarıldı. Gazeteler ve dergilerin isimleri ile bazılarının çıkış süreleri yazılmıştır. Horia kai Polities tis Kiprou adlı kitabın sayısal ortama aktarılmasına devam edildi. Đmhaya ayrılan Rumca kitapların bilgisayarda listesinin hazırlanması tamamlamıştır. Đngilizce kitap kataloğunun kontrol edilerek bilgisayar ortamına aktarılmasına devam edilmektedir. Kıbrıs ta yayınlanan Osmanlıca gazetelerin haber indeksi stajyerler tarafından yazılmaya başlanmıştır. Nearhos Klerides in yazdığı Kıbrıs Köy ve Şehirleri isimli Rumca kitabın Türkçe çevirisi bilgisayara aktarılmaya başlanmıştır. YDÜ Büyük Kütüphanesi ile yapılan protokol çerçevesinde Yerel gazetelerin sayısal ortama alınmasına devam edilmiştir. YDÜ Büyük Kütüphanesi nden alınan KOHA Programına Rumca kitapların bibliyografik kimlikleri girilmeye başlanmıştır. Yeni alınan harici belleğe, sadece DVD lerde bulunan malzeme kopyalanarak çoğaltılmaya başlanmıştır. CD ve DVD koleksiyonu düzenlenmektedir. Yüksek Mahkeme ile yapılan sözlü antlaşma çerçevesinde Yasaları sayısal ortama aktarıldı. Araştırma ve Çeviri Çalışmaları Uluslararası Arşivcilik Konseyi nin (ICA) Mesleki Ahlak Kuralları (Code of Ethics) adlı eserinin Đngilizce den Türkçe ye çevirisi yapılmıştır. Hayvancılık Dairesi nin talebi üzerine Rum yönetiminin Balıkçılık Yasası ve altında hazırlanan tüzükleri Türkçe ye çevrilmiş ve CD olarak gönderilmiştir. Girne Polis Müdürlüğü nün talebi üzerine Girne Polis teşkilatı ve binası hakkında tarihsel araştırma yapılmıştır. Milli Kütüphane'den talep edilen Yunanca kitapların katalog bilgilerinin transkripsiyonları yapıldı. Dünyadaki arşivler ve araştırma merkezleri hakkında araştırmalar yapıldı. Mısır Kütüphanesinde bulunan hidiv eserler için araştırma yapıldı. Büyük han, Bedesten, Selimiye hakkında araştırma yapıldı. Historic Cyprus tan iki köyün çevirisi yapıldı Kıbrıs'ta izciliğin tarihi ile ilgili olarak talep edilen Yunanca metnin çevirisi yapıldı. Maliye Bakanlığı'ndan talep edilen Yunanca metnin çevirisi yapıldı. Hayvancılık dairesinden talep edilen Yunanca afişin çevirisi yapıldı. ICA stratejik direktiflerinin Đngilizce den çevirisi yapıldı. Đki araştırma talebi çerçevesinde Rumca ve Đngilizce gazeteler taranmıştır. Osmanlıca Defter-i Nüfuslar araştırmacı talepleri çerçevesinde taranmıştır. Girne Belediyesi talebi ile Rumca ve Đngilizce çeviri yapılmıştır. 16 araştırmacıya Osmanlıca, 4 araştırmacıya Rumca defter ve belge incelemesinde yardım edilmiştir. Bir vatandaşın verdiği Berat kopyasının transkripsiyonu yapılmıştır. Baf metropoliti Leontios un anıları incelenmeye başlandı.

22 Araştırmacı tarafından gelen talep doğrultusunda Matyat köyü ile ilgili bilgiler araştırılarak çevirisi yapılmıştır. Kurumların talep etmiş oldukları Bakanlar Kurulu Karar ve Önergeleri bulundu ve talep sahiplerine fakslandı. Đdari Đşler ve Bakım - Onarım Çalışmaları Đdari Đşler Depo yapımı ile ilgili projenin hazırlanması aşamasında Planlama Đnşaat Dairesi ile çalışıldı ve binanın yapılması hedeflenen alanın zemin etüdü yaptırıldı. Bilginin paylaşıldıkça çoğalacağı felsefesiyle hareket eden kurumumuz, 19 Mayıs TMK tarafından gelen talep doğrultusunda bir personelimizi okulun kütüphanesini düzenlendirmek için görevlendirmiştir. Bilgi ve belge yönetimi ile ilgili düzenlenen ÜNAK 08 etkinliğine katılınmıştır. Dairemizden 3 personel MEKB ile Personel Dairesinin düzenlediği bilgisayar kurslarına katılmış, 2 personel KOHA programı ile ilgili bilgi almak için iki gün YDÜ Büyük Kütüphanesinde eğitim almıştır. Ayrıca, YDÜ Büyük Kütüphanesi Kataloglama Koordinatörü Sayın Emre Karahasan dairemize gelerek 5 personelimize KOHA programı ile ilgili tazeleme ve yeni bilgiler konularında eğitim vermiştir. Daire personeli Aralık ayı boyunca Sivil Savunma tarafından düzenlenen kurslara katılmıştır. Dairemizin daha üst düzeyde güvenliğinin sağlanması için rapor hazırlanmış ve sağlanması düşünülen sistem için gerekli olan malzemenin teknik özelliklerinin neler olması konusunda araştırma yapılıp rapor hazırlanmıştır. Dairenin KamuNet üzerinden ADSL bağlantısı sağlanmıştır. Araştırmacı salonuna ve scan odasına birer bilgisayar daha eklenmiştir. Osmanlıca malzemenin kaydı için bilgisayar, masa ve sandalye temin edilmiştir. Gümrük ve Rüsumat Dairesi ne arşiv programı verildi, Dışişleri Bakanlığı arşivinin gelen ve giden evraklarının sayısal ortamda muhafazası ve erişilebilirliği için çalışma yapıldı arşiv programı verildi Tarım Bakanlığı Bakanlık arşivine gelen giden evraklar ile ilgili bilgisayar dosyası verilmiş, personele kullanımı ile ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca, gelen evrakların bilgisayara aktarımı ve erişim için düzenlenmesi ile ilgili bilgi verilmiştir. Sivil Havacılık Dairesine bağlı Ercan Havaalanı arşivi incelenmiş, belge ömür tespiti ve imha yöntemi konularında bilgi verilmiştir. Milli Arşiv Kurulu üç kez toplanarak çeşitli konularda 8 karar üretmiştir. Personel Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmıştır. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nden bir uzman gelmiş ve Standart Dosya Planlarının hazırlanması konusunda personelimize eğitim vermiştir. Teşkilat yasası ile ilgili yapılacak görüşme için şema çizildi. Teşkilat yasasında olmasını düşünülen pozisyonlar hakkında çalışma yapıldı. Türk Maarif Koleji 9. Sınıf öğrencileri dairemizi ziyaret etmişler ve dairemiz hakkında bilgi almışlardır. Üç personelin adaylık sürelerinin bitmesi nedeniyle Performans Değerlendirme Formları kapatılmış ve üç aylık yeni değerlendirme formu doldurulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğünün önderliğinde gerçekleşen Şer-i Sicillerin çevirisi ve dublikasyonu çalışması sonucu oluşan dublikasyon malzemesi sağlanan yanmaz kasa ile dairemizde de muhafaza edilmeye başlanmıştır.

23 Dairemizde bulunan 19 adet Berat ın sergi amaçlı baskısı yaptırılmıştır. Bakım - Onarım Arızalanan telefon santralı, üç adet bilgisayar, su motoru,klimalar, çim makinesi ve resmi hizmet aracı tamir ettirilmiş tamiri aşamasında resmi hizmet aracının servisi de yaptırılmıştır. Arızalı arşiv kutuları tamir edilmiş ve kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Arka bahçede bulunan havuz temizlenip izolasyon yapılmıştır. Araç park yeri dozerle düzeltilerek çakıl döküldü. Bahçede budama yapılmış ve ağaçların köklerinin çapalanmasına başlanmıştır. Bahçe düzenlemesi için dozer getirildi. Kuru ağaç dalları toplatılarak atıldı. Bayrak direklerinin çürüyen kısımları ile patlayan su borusu tamir edildi. Bilgi Đşlem odası antistatik zemin kaplaması ile döşenmiştir. Fiber optik kablo gelişine yönelik kazı, yapım ve düzenleme çalışmaları yapılmış, bilgisayar alt yapısı, gelecek olan Fiber Optik kablo ve yeni alınan Rack Kabine göre yeniden organize edilmiştir. Binaların damları ve olukları temizlenmiş bazı kısımlara izolasyon yapılmıştır. Daire girişinde bulunan amblem yeniden boyanmıştır. Daire nin demirbaş sayımı yapılmıştır. Hizmet aracının muayenesi, servisleri ve tamirleri yaptırılmıştır. Đdari bina üst katına personelin uygun ortamda çalışabilmesi için klima alınmıştır. Đdari bina ve II nolu depoda raf düzenlemesi yapılmıştır. Đmhalık kitaplar ve gazeteler imhalık malzemenin konulduğu yere taşınmış ve bu yer tertiplenmiştir. Klimaların ısısının arşiv malzemesine zarar vermemesi için düzenleme yapılmıştır. Köpeklerin kulübesinin sık sık temizliği yapılmış, üç kez kene ilaçlaması ile yıllık aşıları yaptırılmıştır. Su motoru ve boruların tamiri ve bakımı yapılmıştır. Taşınan defterlerin kabaca temizlikleri yapıldı. Tüm binaların rutin iç temizliği, havalandırılması ve bakımı yapılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan bir miktar malzeme ilaçlanmıştır. Yapılması hedeflenen depo için zemin etüdü amacıyla sondaj yapılmıştır. Yıpranmış kitaplardan 31 adedinin tamiri yapıldı. 4 adet cilt yapıldı Proje Bilgileri 2008 yılı içinde Arşiv Depo Projesi üzerinde çalışılmıştır. Planlama ve Đnşaat Dairesi yoğun çalışmaları arasında Nisan ayında başlatabildiği çizimleri Aralık ayında tamamlamış ve keşif raporlarını da sunmuştur. KamuNet ile dairenin fiber optik bağlantısı ve bunun için gerekli olan malzeme ve işçilik saptanarak gerekli malzeme alınmış, işler yapılmış sistem hazır hale getirilmiştir. Dairenin güvenliğinin artırılmasına yönelik kamera sistemleri projesi hazırlanmıştır. Đdari bina bakım onarımı için firmalar davet edilmiş keşif talep edilmiş ancak detaylı keşif talebimize yanıt gelmemiştir. Arşiv malzemesinin uygun şekilde muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması için restorasyon malzemesi sağlanmasına yönelik araştırma yapılmış ve bulunan malzemenin alımı gerçekleştirilmiştir.

24 1.4 Sunulan Hizmet Bilgileri Kitap Dergi Gazete Defter Belge CD Yazma Dosya Toplam HĐZMETE SUNULAN MALZEMENĐN DAĞILIMI Belge 41% Yazma 1% CD 1% Dosya 0% Defter 2% Kitap 19% Gazete 27% Dergi 9% HĐZMET VERĐLEN ARAŞTIRMACI ÇĐZELGESĐ UYRUK CĐNSĐYET ÖĞRENĐM DURUMU KKTC TC Diğer Erkek Kadın Lise ve altı Lisans Lisans Üstü TOPLAM

25 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A- Üstünlükler -38 yıllık geçmiş, -Deneyimli, nitelikli, genç, dinamik, disiplinli, istekli, yenilikçi, değişime ve gelişmeye açık, ekip çalışmasına yatkın, kurumsal kimlik bilincine sahip eleman kadrosu, -Personel memnuniyeti, uyumlu bir çalışma ortamının bulunması, sevgi ve saygıya dayalı sağlıklı bir iletişim, -Bilgisayar donanımı, bilgi teknolojileri kullanımı, teknolojik donanımı geliştirme çalışmaları, -Uluslararası kabul gören nitelikli araştırma ve projeler, -Daire dışındaki kurum ve kuruluşlarla olan bağlantılar, B- Zayıflıklar -Çalışmanın yeterli ödüllendirilememesi, -Geniş ve kapsamlı kayıt ve arşivleme yöntemlerinin yetersizliği, -Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin zayıf olması ve buna bağlı olarak desteklenmedeki yetersizlik, -Ekonomik yetersizlik, bütçeden ayrılan ödeneklerin yıldan yıla azalması, -Malzeme sağlanacak, eğitilecek ve denetlenecek arşivlere uzak olunması, -Paydaşlardan ve ilgili kurumlardan geri bildirimlerin azlığı, - Görsel-işitsel cihazların kapasitesi, araçların yeterli sayıda olmaması ve yenilenmesi ve güncellenmesindeki zorluklar, -Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerinin istenen düzeyde olmaması, -Araştırma salonlarının yetersiz olması, -Arşivcilik alanında yeterli eğitimin verilememesi, -Bilgi ve belge yönetimiyle ilgili olarak arşiv çalışanları ve özel kuruluşlara yeterince danışmanlık / rehberlik hizmeti verilememesi, -Ulusal ve uluslararası ortak proje / çalışma / işbirliğinin azlığı, -Kırtasiyeciliğin bilgisayar ve internete rağmen sürmesi, -Personelin teşkilat yasası ile ilgili kaygısı, -Sivil toplum örgütleri ile yeterince işbirliği yapılamaması, C-Değerlendirme Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nin dönemini kapsayan strateji planı bağlamında 2008 amaç ve hedefleri belirlenmiştir. Amaçlanan hedeflerden bir kısmının sonucuna varılmış, bazı hedefler yarım kalmış, bazısı için de çalışma başlatılamamıştır. Hedeflerin bir kısmının tamamlanamaması, personelin yıllık izinlerini kullanması veya rahatsızlığından dolayı işe gelememesi, düzenlenecek olan malzelemenin yerleştirilmesi için gerekli yerin olmaması (yer sıkıntısı), geniş ve kapsamlı kayıt ve arşivleme yöntemlerinin yetersiz olması, bazı işlerin uzman olmayan kişiler tarafından yerine getirilmesi, performans denetiminin olmaması, malzemeden kaynaklanan sağlık sorunlarının oluşması, personelde dönemsel motivasyon eksikliğinin meydana gelmesi ve internet ile aşırı ilgilenme nedenlerine bağlanmaktadır. Đnternet ve motivasyon düşüşü hakkında görüşmelere ve sözlü uyarılara rağmen motivasyon arzulanan seviyeye yükseltilememiştir. Ayıklama ve düzenleme işlerinin bitirilmesi hedefimiz, malzemenin muhafaza edilebileceği alanların yeterli olmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle kayıt işleri de amaçlanan düzeyde yapılamamıştır. Bunun dışında yapılması hedeflenen en önemli amaç Belge Yönetim Sistemi ile standartlaşmanın sağlanması ve kurum kuruluş arşivlerinin çağdaş düzeye ulaşmasıydı. Bu amacımıza bilgi birikimimizin yetersizliği nedeniyle

26 ulaşamadık, Mart ayında Türkiye den gelen uzmanın verdiği Standart Dosya Planlarının hazırlanması eğitimi, içeride yapılacak işlerin çokluğu nedeniyle dışarıya açılamamamız nedeniyle uygulamaya konamamıştır yılı içinde hazırlanan proje sayesinde ikinci sayısallaştırma cihazına kavuşmamıza karşın teknik personel olmadığı için çalışma çok yavaş ilerlemektedir. Personelimizin özverisi ve yapılan sözlü ortak çalışma protokolleri ile kopyalama işlemleri devam edebilmektedir. Araştırmacıların bilgiye erişimi konusunda internet sayfamıza bir takım yayınlar ve listeler koymakla beraber, YDÜ Büyük Kütüphanesi yardımı ile KOHA kütüphane programı sisteme dahil edilmiş, eğitimler alınmış ve Rumca kitapların kayıtları başlatılmıştır yılında Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi yukarıda belirtilen zayıf yanlarını telafi etmeye çalışarak, Stratejik Planda belirtilen hedeflerin daha büyük bir kısmını yerine getirecektir. V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER Arşivcilik açısından ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi Benden önce yapılanlar önemli değildir. anlayışıdır. Bu anlayış nedeniyle kurum kuruluşlara atanan sorumlu kişiden önce üretilen bilgi taşıyıcılar ambarlara aktarılmakta ve aktarma esnasında da erişim ve koruma için gereken önem verilmemektedir. Arşiv malzemesini koruma ve düzenleme amaçlı malzemenin (raf, kutu, düzenleme etiketleri) kullanılmaması nedeniyle belgeye istendiğinde ulaşılamaması ve yok edici etkenlerle (su baskını, toz, böcek ve kemirgen saldırıları vs.) karşı karşıya bırakılması söz konusu olmaktadır. Vatandaşın devlete, devletin de vatandaşına karşı yükümlülüklerini isbatlanır şekilde muhafaza etmek, devlet olma yükümlülüğünü yerine getirmektir. Ulaşılamayan bilgi nedeniyle bu yükümlülüğü yerine getirememe yanında ulaşılamayan bilginin tekrar oluşturulması gerekmekte bu da zaman, emek ve para kayıplarına yol açmaktadır. Đkinci sorun ise, bazı kurum ve kuruluşların arşiv malzemelerini kendilerinin muhafaza etme arzuları olması ve bu çerçevede yapılarında büyük arşiv alanları ayırmaları veya kapasiteli arşiv sistemleri alım yoluna gitmeleridir. Kuruluş amacı farklı dallarda hizmet sunmak olan kurum kuruluşların arşivlik malzemelerini muhafaza etme arzuları; gereksiz malzemelerin muhafazası yanında kopyalamaya neden olmakta (diğer kurum kuruluş arşivlerindeki benzer malzemenin tutulması) bu da muhafazası gereken malzemenin büyümesi ve ekstra yer ihtiyacı doğmasına, belgelerin yani bilgilerin dağınık yerlerde olması erişim sorunu yaşanmasına ve arşivcilik hizmetlerinin (belge muhafaza, bakım, koruma) yerine getirilememesine neden olarak mali yönden olduğu kadar belge yani bilgi kaybına da yol açarak manevi zararlar oluşturmaktadır. Üçüncü sorun, eleman sıkıntısıdır. Bu güne kadar mevcut personel ile ağırlıklı olarak ayıklama düzenleme çalışması yapılmıştır. Ancak geldiğimiz noktada bir yandan ayıklama düzenleme çalışmaları yapılırken bir yandan da; 1) kopyalama, 2) tasnif, 3) Belge Yönetim Sistemi çerçevesinde Dosya Planları ve Belge Ömür Tesbitleri nin yapılması (ki bu işlem için kurum arşivlerinin bir bir gezilmesi gereklidir.), 4) e-belge ve e-arşiv oluşumu için gerekli hazırlıkların yapılması, 5) araştırma (kurum kuruluşların veya toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda rapor, makale veya kitap hazırlama çeviriler yapma) görevlerini yerine getirmeye çalışan daire bu görevleri yerine getirmekte zorlanmakta ve öncelikler sırasına dayanarak bazı görevleri yerine getirememe durumunda kalmaktadır.

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ...3 I- GENEL BĐLGĐLER...4 A. MĐSYON VE VĐZYON...4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...5 1- Fiziksel

Detaylı

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi STRATEJĐ PLANI 2007-2011 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 GĐRĐŞ... 3 1. GENEL BĐLGĐLER VE DURUM ANALĐZĐ... 4 1.1. TARĐHÇE... 4 1.2.

Detaylı

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ...3 I- GENEL BĐLGĐLER...4 A. MĐSYON VE VĐZYON...4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...5 1- Fiziksel

Detaylı

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2010 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 4 A. MĐSYON VE VĐZYON... 4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER... 5

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI AYL AR OCAK (FAALİYET) OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ *2016 yılına ait dergi aboneliklerinin yapılması. *2015 yılının istatistiki bilgilerinin derlenmesi. *Kullanıcı kaydı sorunlu olan öğrencilerin

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1 GENEL BİLGİLER 4 A Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B Birime ilişkin bilgiler 5 Fiziksel

Detaylı

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Bilgi Đşlem Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Belediyelere verdiği

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Kullanıcılardan gelen Türkçe kitapların

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2015 yılı sonuna kadar

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı Çalışan Personellerin

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 1. FİZİKSEL

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10. SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10. SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10 SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş. Kamu kurum ve kuruluşlarında yazılı iletişimin çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmesi

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI SNÜ Merkez Kütüphane Politikaları Politika Sayı No: 2 Yönerge: MADDE 8.2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI Tanımlar: Derme: Kütüphane ya da Bilgi Merkezine önceden belirlenmiş

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdürü Elektronik Kütüphane

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkan V. Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Elektronik Kütüphane

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B.

Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B. Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B. İÇERİK Araştırma Kapsamı Yürürlükte olan çalışmalar Yürürlükte olan çalışmalar ile ilgili öneriler Yükseköğretim Çalışmaları Üniversitemiz işlemleri

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

MKÜ nün Bilgi Hazinesi

MKÜ nün Bilgi Hazinesi MKÜ nün Bilgi Hazinesi Büyük ve Donanımlı Bir Üniversit e Küt üphanesiyle Hiz met iniz de Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı