BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları"

Transkript

1 2009 BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları Yazı işleri

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA 4 I- GENEL BĠLGĠLER 8 A- Misyon ve Vizyon. 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yazı ĠĢleri Hizmetleri Ġnsan Kaynakları ve Eğt. Hizmetleri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Fen ĠĢleri Hizmetleri Su ĠĢleri Hizmetleri Park ve Bahçeler Hizmetleri Ġmar ve ġehircilik Hizmetleri Mali Hizmetler Hizmetleri Temizlik ĠĢleri Hizmetleri Veterinerlik Hizmetleri Zabıta Hizmetleri Ġtfaiye Hizmetleri Satınalma Hizmetleri UlaĢım Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Hizmetleri Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi

3 II- AMAÇ VE HEDEFLER 51 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri. 51 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 51 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 52 A- Mali Bilgiler 52 B- Performans Bilgileri...53 Faaliyet ve Proje Bilgileri 53 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 56 A- Üstünlükler B- Zayıflıklar.57 C- Değerlendirme Fırsatlar Tehditler 57 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 57 EKLER 58 2

4 SUNUġ Geleceğin BeyĢehir ini sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla yola çıktık ve sizlerden aldığımız güçle, BeyĢehir de her günü hizmete dönüģtürmek için Belediyemizde yeniden yapılanma süreci baģlattık. Belediye Hizmetlerine hız kazandırma, vatandaģın değiģen hizmet taleplerine cevap verebilme, kaynakları daha etkin ve verimli kullanabilme amacını taģıyan bu süreçte bir yandan rutin belediye Hizmetlerini yerine getirirken diğer yandan BeyĢehir i tarihteki ihtiģamına yakıģır bir Ģehir olarak geleceğe hazırlamaktayız. Bu gurur ve kararlılıkla her gün yeni bir adım atarak sadece Türkiye ye ve Avrupa ya değil tüm dünyaya örnek olacak, her yönüyle modern, çağdaģ bir BeyĢehir için çalıģıyoruz. Yenilikçi, adaletli ve Ģeffaf bir yönetim anlayıģı, kararlarda ve uygulamalarda hukuka uygun, Ģeffaf ve açık, sunulan hizmette üstün kalite ve memnuniyet, her türlü iģ ve iģlemlerde iģbirliği ve koordinasyon, Hizmet sunumunda görüģ ve öneri almada ulaģılabilirlik, kararlılık ve tutarlılık, halkımızın her kesimi ile iģbirliği ve katılımcılık gibi temel ilke ve politikalarımız çerçevesinde Ģehrimizin bugünü yanında yarınlarına da hitap edebilecek kalıcı hizmetler sunabilme anlayıģı ile belediye yönetiminde 1. yılımızı tamamlamıģ bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde özellikle cadde ve kaldırım çalıģmaları hız kazanacaktır. Sağlıklı ve daha yaģanabilir bir çevre için ağaçlandırma faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Bunların yanında Sosyal Belediyecilik vazgeçilmez önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Halkımızın sunulan tüm hizmetlerin daha iyisine, daha fazlasına layık olduğuna inanmaktayız. Önümüzdeki dönemde de halkımızın yararına olan tüm faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Sizleri en içten duygularla selamlıyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Ġzzet TAġCI Belediye BaĢkanı 3

5 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ ĠSĠM VE TELEFONLARI S.N ADI VE SOYADI EV Ġġ CEP 1 EROL ERDOĞAN SEMRA ACIR HASAN AKDAL FAHRĠ US SAMĠ GÜLER ÖZEN KALAYCI YUSUF ÇELĠK NEVZAT BEDEL HASAN TAKAVCI ERTAN BAL RASĠH PARLAKKAYA ALĠ KÜLAHÇI SALĠHA METLĠ MUSTAFA SUCU ĠSMAĠL SĠPER

6 BAġKANLIK DĠVANI ĠZZET TAġCI BELEDĠYE BAġKANI FAHRİ US MECLİS 1. BAŞKAN V. HASAN TAKAVCI MECLİS 2. BAŞKAN V. MECLĠS KÂTĠPLERĠ YEDEK MECLĠS KÂTĠPLERĠ SEMRA ACIR ÖZEN KALAYCI ERTAN BAL SALĠHA METLĠ 5

7 BELEDĠYE ENCÜMENĠ ĠZZET TAġCI BELEDĠYE BAġKANI SEÇĠLMĠġ ÜYELER DAĠRE AMĠRLERĠ HASAN AKDAL ZEKĠ AĞMAZ (YAZI ĠġL. MÜDÜRÜ) SAMĠ GÜLER ĠLHAN DURAN (MALĠ HĠZM. MÜDÜRÜ) 6

8 KOMĠSYONLARIMIZ ĠMAR KOMĠSYONU ÜYELER - Sami GÜLER - Hasan AKDAL - Nevzat BEDEL - Rasih PARLAKKAYA - Ali KÜLAHCI DENETĠM KOMĠSYONU ÜYELER - Erol ERDOĞAN - Sami GÜLER - Özen KALAYCI - Ertan BAL - Ġsnail SĠPER PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU ÜYELER - Hasan TAKAVCI - Semra ACIR - Ertan BAL - Yusuf ÇELĠK - Saliha METLĠ 7

9 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz : BeyĢehir halkının yerel nitelikteki ihtiyaçlarını toplumun her kesimi için adil, eriģilebilir, etkin ve verimli bir Ģekilde karģılamak ve ilçemizin tüm alanlardaki geliģimine en üst düzeyde katkıda bulunmak. Vizyonumuz : Hizmeti kolaylaģtıran, gelecekte daha yaģanılabilir bir Ģehir oluģturmak için çalıģan, geleceğe yönelik projeler üretebilen örnek bir belediye olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları MADDE 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi Hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye Hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye Hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 8

10 MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır : a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün Hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki Hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 9

11 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen Hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma Hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye Hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. 10

12 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı BELEDİYE ANA HİZMET BİNASI İTFAİYE BİNASI OTOGAR KADEME ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYELER PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖLDEPO İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ BEYġEHĠR Belediyesi ana Hizmet binasının yanı sıra Ġtfaiye binası, ġantiye binası, Kademe, Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri, Göl Depo, Park ve Bahçeler, Otogar, Zabıta binasıyla BeyĢehir halkına hizmet vermektedir. 11

13 2- Örgütsel yapısı BELEDĠYE MECLĠSĠ BELEDĠYE ENCÜMENĠ BELEDĠYE BAġKANI BELEDĠYE PERSONELĠ 12

14 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar KAYNAKLAR ADET Bilgisayar Sayısı 49 Data Hattı 49 Yazıcı 23 Faks 3 Fotokopi Makinesi 2 Server 3 Telsiz Ġnsan Kaynakları 2009 YILI SONU ĠTĠBARĠYLE MEVCUT PERSONELĠN CĠNSĠYET DAĞILIMI MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Ünvan Gruplarına Göre Personel Dağılımı BAġKAN YARDIMCISI - MÜDÜR 3 ġef 3 MÜHENDĠS 2 MEMUR ĠTFAĠYE AMĠRĠ 1 VETERĠNER 1 TEKNĠK ELEMAN (TEKNĠKER-TEKNĠSYEN) 6 ZABITA KOMĠSERĠ 3 ĠTFAĠYE ÇAVUġU 3 MEMUR 6 13

15 VEZNEDAR 2 VERĠ HAZIRLAMA KONT.ĠġL. 6 BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ 1 TAHSĠLDAR 2 ZABITA MEMURU 8 ġoför 4 ĠTFAĠYE ERĠ 2 53 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 22 ĠġÇĠ TOPLAM PERSONEL Yılı sonu Ġtibariyle Mevcut Personelin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ yaş ve üzeri MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ YaĢ Grupları yaģ yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ ve üzeri MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ

16 2009 Yılı Sonu Ġtibariyle Mevcut Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS ĠLKOKUL ORTAOKUL LĠSE ÖNLĠSANS LĠSANS MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ Sunulan Hizmetler Özel Kalem : Belediye BaĢkanlığı günlük çalıģma programını hazırlayan ve düzenleyen birimimiz, temsil ağırlama ve koordinasyon çalıģmalarının etkin bir Ģekilde gerçekleģmesini sağlamaktadır. BaĢkanlık makamının görüģmelerini ve görüģme talepleriyle ilgili olarak randevularını planlayıp, düzenleyen, günlük, haftalık ve aylık programları hazırlayıp baģkanlığın daha etkili ve verimli çalıģmasına katkı sağlayabilmek için azami gayretler gösterilmiģtir. Özel kalem birimi ile bütün müdürlükler arasında sağlıklı, etkili iletiģim ve bilgi akıģının planlı ve programlı olarak yürütülmesi sağlanmıģtır. Farklı yer ve zamanlarda çeģitli Ģekillerde baģkanlık makamına iletilen istek ve Ģikayetlerin bir an önce çözülmesi için ilgili Müdürlüklere iletilerek çözüm sağlanmıģ ve sonuçları hakkında ilgililere bilgi verilmiģtir. Misafirlerimizin karģılanıp, ağırlanarak uğurlanması için titizlik gösterilmiģtir. Resmi Kurum ve kuruluģların yanında sivil toplum kuruluģlarıyla da etkili ve verimli koordinasyon sağlanmıģtır. BaĢkanlığın toplantı, ziyaret ve gezileri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ile birlikte izlenerek toplumu ilgilendiren bölümleri yazılı ve görsel medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuģtur. 15

17 5.1. Yazı ĠĢleri Hizmetleri GÖREV ALANI: Belediyemiz BaĢkanlık Makamının resmi yazıģmaları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile ilgili büro Hizmetleri ile iç ve dıģ yazıģma iģleyiģini sağlayan birimimizdir. Yazı ĠĢleri, 1 Müdür ve 3 personelle görev yapmaktadır. Bu birimlerimiz eliyle yürütülen hizmet ve faaliyetlere çerçevesinde; 1- Belediyemize gerçek ve tüzel kiģilerle, kamu kurum ve kuruluģlarından gelen ve giden bütün yazıģmaların kayıtlarını yapmak posta ve kurye ile ilgililerine göndermek; gerekiyorsa cevaplamak, 2- Belediye Meclisinin, toplantıları için gerekli çağrıyı yapmak, alınan kararları yazmak ve ilgili birimlere iletmek, 3- BaĢkanlık Makamınca havale edilen teklifleri, Belediye Encümeni ne sunmak, alınan kararları yazmak, kayıtlarını tutmak, arģivlemek ve gereği yapılmak üzere ilgili birimlere iletmek, 4- Belediye Meclisi, Meclis Komisyonları ve Belediye Encümeni toplantıları nedeniyle hakkı huzur ödeme iģlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla evrakları düzenlemek. 5- Yeni çıkan ve yürürlükte olan Kanun, Yönetmelik, Genelge ve benzerleri hakkında yapılan değiģikliklerin tespiti halinde, ilgili birimlere gerekli bilgi verilmektedir. 6- BaĢkanlık Makamı nın özellikle resmi kurumlarla ilgili yapılan yazıģmalarının mevcut mevzuata uygun olarak gerçekleģtirilmesini sağlamak Yazı ĠĢleri nün faaliyetleridir. DÖNEMSEL FAALĠYETLER: Yazı iģleri faaliyet dönemi içinde: Birimimiz belediyenin en yüksek karar organı olan Meclis çalıģmalarının yürütülmesine yardımcı olmakta, gündemin hazırlanması ve Meclis Üyelerine tebliğini sağlamakta, toplantılarla ilgili kararlar ile tutanak özeti yazılarak bir nüshası ilgili servislere bir nüshası bilgi için kaymakamlığa gönderilmekte, bir nüshası da birim arģivinde saklanmaktadır. BEYġEHĠR Belediye Meclisi 2009 Yılı içerisinde aģağıda belirtilen tarihlerde toplanarak gündeminde yer alan konuları karara bağlamıģtır. Meclis BaĢlangıç Tarihi Meclis BitiĢ Tarihi Oturum/BirleĢim Karar Sayısı

18 TOPLAM Encümen Faaliyetleri Belediyenin yürütme organı olan Encümenin karar alma çalıģmalarına yardımcı olmakta, Pazartesi günleri olmak üzere haftada bir kez toplanan encümenin görüģeceği gündemi hazırlamaktadır. Kararlar yazılıp, üyelerin imzasından sonra ilgililere tebliği ve arģivlenmesi yapılmaktadır. Belediye Encümenimizce 2009 yılı içerisinde alınan encümen kararları aģağıya çıkarılmıģtır. Tarih Oturum Sayısı Alınan Karar Sayısı 2009Yılı Ocak Ayı Yılı ġubat Ayı Yılı Mart Ayı Yılı Nisan Ayı Yılı Mayıs Ayı Yılı Haziran Ayı Yılı Temmuz Ayı Yılı Ağustos Ayı Yılı Eylül Ayı Yılı Ekim Ayı Yılı Kasım Ayı

19 2009 Yılı Aralık Ayı 5 26 TOPLAM Evrak Kayıt ĠĢlemleri Birimimiz gelen, giden, genelge, bildiri, gizli evrak, dilekçe dosyalama, asker ailesi ve sosyal yardım taleplerinin kanun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Belediyeye posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek, kaydı alınmakta ve ilgili birimlere zimmetle gönderilmektedir tarihleri arasında 1502 gelen evrak kaydı yapılmıģ ve ilgili servislere gönderilmiģtir. Belediye BaĢkanlığınca özel veya resmi kiģi, kurum ve kuruluģlara yazılıp iģlemleri tamamlanan evraklar, zimmet defterlerine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte veya elden dağıtıcılarla ilgililere gönderilmektedir tarihleri arasında 2619 adet giden evrakın kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıģtır. Birimimiz tüm kiģi ve kuruluģlardan gelen talep, Ģikâyet ve sair nitelikteki dilekçelerin gerekli incelemesini yaptıktan sonra dilekçenin kısaca özünü ve havale edilen birimini kayda geçer ve ilgili birime havalesini gerçekleģtirir tarihleri arasında 1545 dilekçe kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıģtır. Belediyemizin tüm birimlerinden dıģarıya gidecek her türlü belgenin gerekli kayıt ve zimmetlerini yaparak postaya hazırlar ve bunların kurye ile postaneye ulaģtırılmasını sağlar. Postaneden belediyemize gelen her türlü posta birimimiz görevlilerince teslim alınır ilgili kiģi ve birimlere verilir. 18

20 Evrak Kayıt Çizelgesi Gelen evrak 1502 Giden evrak 2619 Dilekçe kayıt 1545 Encümene Gelen Evrak Sayısı 229 Çıkan Encümen Karar Sayısı 229 Çıkan Meclis Karar Sayısı 121 Giden Gizli 0 Gelen Gizli 0 BĠLGĠ EDĠNME: Demokratik, ve Ģeffaf yönetimin gereği olan eģitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kiģilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliģkin esas ve usulleri düzenlemek üzere yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince Belediyemizde Bilgi edinme birimi oluģturulmuģ ve baģvuru dilekçesi veya internet aracılığı ile istenilen bilgiler aksaklığa meydan vermeden cevaplandırılmaktadır yılı içerisinde 6 adet Bilgi edinme baģvuru yapılmıģ olup, yasal süresi içerisinde cevaplandırılmıģtır Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġnsan Kaynakları ve Eğitim müz, 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Yasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile personel hareketlerini içine alan ve Belediyemizi dolaylı olarak ilgilendiren diğer yasaların hükümleri doğrultusunda personelimizin her türlü hak ve çıkarlarını takip ederek, üzerine düģen görevleri BaĢkanlık adına yürüten birimdir. GENEL BĠLGĠLER Kendisine verilen görevleri en hızlı, uygun ve doğru biçimde yapmak üzere 1 müdür 1 Memur ve bir iģçi olmak üzere 3 personelle faaliyette bulunmaktadır. Birimimizde 2 adet bilgisayarla iģlemler yürütülmektedir. MaaĢ, Emekli Sandığı, Sigorta, izin, özlük ve diğer iģlemlerimiz SampaĢ sistemiyle yürütülmektedir. Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değiģikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme iģlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve baģlayıģ iģlemlerinin yapılması. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması. MaaĢa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti. Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve baģlayıģ ve görevden ayrılıģ iģlemlerinin yapılması. Memur Kadro ve Sicil defterlerine özlük hareketlerinin iģlenmesi. Memur personel ile ilgili her türlü iģlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının ve bilgilerin muhafazasının sağlanması. 19

21 Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K., Bağ-Kur, Tahsil değiģikliği, Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler) iģlemlerinin yapılması. Ġlk ataması yapılacak memur personelin ilk iģe giriģ evraklarının (güvenlik soruģturması, sağlık kurulu raporu vb.) temin edilerek atamasının yapılması ve emeklilik sicil numarası verilmesine iliģkin Emekli Sandığı ile gerekli yazıģmada bulunulması. Memur personelin fasılalar ile düzenlenmiģ olan özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerinin esas alınarak arģivlenmesi. Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması. Posta yoluyla gelen tüm resmi yazı ve personele ait taahhütlü tüm matbu evrak birimimizce teslim alınarak ilgililere tebliği yapılmaktadır. (11) Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal değiģikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5 li yılların ġubat ayının son gününe kadar) ve Bilgi Formu (ilk iģe giriģ) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi. Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değiģikliklerinin Emekli Sandığına bildirilmesi. Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik iģlemlerinin yapılması. Gizli Sicil Raporlarının düzenlenerek, birim amirleri tarafından doldurulmasını takip ederek dosyalarına kaldırılmasının sağlanması. 6 yıllık sicil ortalaması 90 ve üstü olanlara her yılın ilk haftası itibariyle bir kademe verilmesi. Memurların özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenlenerek arģivlenmesi. Ġzine ayrılan Müdürlerin izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin görevlendirme iģlemlerini yapılması. Yürürlükteki mevzuat gereği kısmi personel atamalarında gerekli olan Belediye Meclisinden izin alma iģlemlerinin yapılması. Memurların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ile ilgili eģ durumlarında (evlilik cüzdanı fotokopisi) yeni doğumda (doğum belgesi ve kimlik fotokopisi) ve diğer aile fertlerinin faydalanma taleplerinde Sosyal Güvenlik Kurumlarından belge temini yapılması suretiyle personele Tedavi Yardımı Beyannamesinin doldurularak. Sağlık Karnesi tanzim edilmesi, sağlık karnesi bitenlerin karnelerinin yenilenmesi. Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan baģarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, baģarısız olan adaylarında iliģiklerinin kesilmesi iģlemlerini yapmak. Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaģ bağlanması ve sağlık yardımına iliģkin iģlemlerin yapılması. Personelin özlük hakları ve emeklilikle ilgili konularda Devlet Personel BaĢkanlığından görüģ almak ve bu doğrultuda iģlem yürütmek. Personel konusunda müdürlükler arası bilgilendirme yazıģmalarının yapılması ve özlük haklarının belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler ile koordineli çalıģma yürütülmesi. Stajyer ve hizmetli personele görev verilerek takibinin yapılması. Memurların Özlük haklarına iliģkin çeģitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazıģmalarla cevap verilmesi. Ġl dıģı kurumlarda görev yapan iznini Ġstanbul da geçirmekte iken rahatsızlanan memur ve memur yakınlarına muayene sevk kağıdı iģlemlerinin yapılması. Özlük dosyalarının Nakil, Emeklilik, Vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarası sırası gözetilerek arģivlenerek muhafaza edilmesi. Memur personelin Hizmet sendikalarına üye olma ve istifa etme aģamalarında gerekli mevzuatın uygulanması. Açıktan Atanma, Kadro Ġhdas ve Kadro Derece Unvan değiģiklikleri ile ilgili yazıģmalarının yapılması. SözleĢmeli Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/B maddesine göre sözleģmeli personel çalıģtırılması hakkında gerekli iģlemlerin yapılması. Belediye-ĠĢ Sendikası ile ilgili yazıģmalar ve Toplu sözleģmelerin yapılması ĠĢçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazıģmaları, kadro değiģiklikleri gibi özlük iģlerinin yapılması. 20

22 Sakat iģçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak iģçilerin yasal çerçevede alım iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi. Yeni iģe alınan, iģten ayrılan ve kadro değiģikliği olan personelin ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iģçi giriģ ve çıkıģ bildirimlerinin gönderilmesi, her ay düzenli olarak Türkiye ĠĢ Kurumuna iģgücü çizelgesinin gönderilmesi. Yıllık izin onaylarını düzenleyip, tetkik ederek onaylanması. ĠĢçi Disiplin Kurulunu oluģturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak iģlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine iģlenmesi. Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izin ve ücretli, ücretsiz izinlerin izin çizelgelerine iģlenmesi. Belediyemiz bünyesinde çalıģan bütün personelin mevzuat hükümlerine göre atanma, terfi, kıdem, iģten çıkarma, izin, sağlık iģlemleri, görevlendirme, yer değiģikliği, gizli sicil iģlemleri, disiplin iģlemleri, emeklilik iģlemleri, kıdem tazminatı tespiti, personel intibak ve hizmet birleģtirme iģlemleri, öğrenci staj iģlemleri vb. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim nce yürütülmektedir. Bu genel faaliyet türlerinin izahı baģlıklar altında sunulmuģtur. 657 Sayılı Kanuna tabii olarak çalıģmakta olan 53 memurun derece, kademe terfileri, 243 sayılı KHK uyarınca (+90 Sicil Uygulaması) kademe ilerlemeleri, zam (özel hizmet) ve tazminat (yan ödeme) Kararnamesine uygun kurum çizelgesinin hazırlanarak Valilikçe vize edilmesi ve maaģ ödemelerinin bu esaslara göre hazırlanması, her türlü terfilerden kaynaklanan kademe ve derece ilerlemelerine bağlı aylık ve ek gösterge artıģlarının hazırlanması, memurların bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının durumları aile yardımı hükümlerine göre incelenerek kontrolü yapılmaktadır. Ġzin Hasta Sevk Kayıt ve ĠĢlemleri Belediye Personelinin tedavi isteklerinin formlandırılarak ilgili sağlık kuruluģlarına sevk edilmesi, Her bir personelin kıdem, izin hakkı, hak ettiği ve kullandığı izin kayıtlarının tutulması ile birlikte faal olan personelin ve mazeret türleri itibariyle görevde olmayanların günlük tespiti ile Makamın ve Dairelerin bilgisine sunulması da genel mesai disiplinini sağlanmasına yönelik çalıģmalardandır. Ayrıca izin planları yıllık olarak yapılarak hizmet aksamasını önleyici, alternatifli personelin dönüģümlü izin uygulaması gerçekleģtirilmektedir sayılı Kanunu uygulamasına baģlanılan tarih öncesi 5434 sayılı Kanuna göre iģtirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden iģtirakçiler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kiģilerin sağlık yardımlarının kamu idareleri tarafından karģılanması yönündeki uygulamaya tarihinden itibaren son verileceği ve söz konusu yardımların bu tarihten itibaren genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilerek Sgk tarafından devir alınacağı için genel sağlık sigortası tescili ve sağlık aktivasyonları bu sistemlerde kayıtlı olan bilgiler kullanılarak internet adresinde bulunan E-SGK portalından HAK SAHĠPLĠĞĠ seçeneğinde Kurum tarafından oluģturulan (5510 4/c) GSS TESCĠL VE SAĞLIK AKTĠVASYONLARI programına toplu olarak aktarılmıģtır. 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm memurlar ile eģ ve çocukları tüm sağlık kuruluģları ve eczanelerden faydalanabileceklerdir. Memur Kadro Ġptal, Ġhdas ve ĠĢçi ĠĢlemleri Ġhtiyaç duyulan personel teminine ve mevcut personelin hizmet seyrine bağlı kadro pozisyonlarının uyumlandırılmasına esas teģkil eden iģlemler tarihinde yürürlüğe giren Norm Kadro Yönetmeliği hükümlerine uygun hale getirilmiģtir. Uzman ÇavuĢluktan istifa ederek memur olarak belediyemize açıktan atama talebinden bulunan Korkmaz Bulduklu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıģtırılmak 21

23 üzere Makine Teknikeri Osman Nafiz Arıkan ve 2008 yılı içinde eski hükümlü iģçi sayımızın belirlenen sayıdan aģağıya düģtüğü için ĠĢkur vasıtasıyla belediyemizde kura çekimi yapılarak Orhan Gürler 2009 Yılı içerisinde kadrolu olarak iģe alınmıģlardır. Memur, SözleĢmeli personel ve kadrolu iģçi pozisyonlarında iģe alınan bu personellerin bağlı olduğu SGK birimlerinde gerekli giriģ ve kayıt iģlemleri yapılmıģtır. Toplum Yararına ÇalıĢma Programı BeyĢehir de bulunan Mezarlıklara yeni ağaç, gül ve mevsimlik çiçek dikiminin yapılması, ağaçların budanması, sulamalarının yapılması, yabancı otların temizlenmesi, bu parklara belediyemizce gerekli düzenleme ve bakımının yapılması, parklarda baģta kene olmak üzere zararlı böceklere ilaçlama iģlerinin yapılabilmesi, Parklarda alt yapı ve üst Yapı çalıģmaları, Yol, Kaldırım yapımı, Kilit taģı döģenmesi, Bordür yapımı, Park ve Bahçe düzenlemesi iģlerini kapsayan Toplum Yararına ÇalıĢma Programı (TYÇP) kapsamında 37 iģçinin 3 ay süre ile çalıģacağı protokol nüz ile Belediyemiz arasında imzalanmıģ, 52 kiģinin baģvuru yaptığı projede noter kurası ile belirlenen 37 kiģi tarihinde belediyemiz Park ve Bahçeler emrinde göreve baģlayarak 31 Aralık 2009 tarihine kadar 3 ay süre ile çalıģtırılmıģtır. Bu iģçilerin tüm maaģları ĠĢkur tarafından karģılanmıģtır. Bu kapsamda çalıģan iģçilerin iģe giriģ ve çıkıģ iģlemleri belediyemizce yapılmıģtır. Belediyemizde TYÇP da çalıģan personellerle ilgili periyodik olarak tanzim edilen raporlar usulüne uygun olarak doldurulup, Türkiye ĠĢ Kurumu ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Ġl ne gönderilmiģtir yılı içinde Park ve Bahçe düzenlemesi iģlerini kapsayan Toplum Yararına ÇalıĢma Programı (TYÇP) kapsamında 12 iģçinin 2 ay süre ile çalıģacağı protokol ĠĢkur Ġl ile Belediyemiz arasında imzalanmıģtır. Emeklilik ĠĢ ve ĠĢlemleri Kendi istekleriyle emekliye sevk edilen memur personelin emeklilik hizmet cetvelleri Ġnsan Kaynakları ve Eğitim nce hazırlanarak, Emekli Sandığınca yapılacak tahsis iģlemlerine esas olmak üzere Kurum bünyesindeki emeklilik iģlemleri yapılmaktadır yılı içerisinde 2 iģçi (Ali Özmen ÖZ, Hasan DOĞAN), 1 memur (Hakkı KIRCAN) emekliye sevk edilmiģ olup, emeklilik iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Sicil Disiplin ĠĢlemleri Memur personelin her yıl Aralık ayı sonu itibarı ile oluģturulan sicil raporlarının genel usul ve esaslarının göz önünde bulundurularak sicil amirleri tarafından doldurulması, gizliliğin sağlanması, sicil notlarının özelliğine göre (olumsuz sicilde bildirimi v.b. ya da 90 puan ve üzerindeki sicil uygulamasının gerektirdiği kademe ilerleme iģlemleri ) yapılacak iģlemler Ġnsan Kaynakları ve Eğitim faaliyet alanı içerisindedir. Görevde Yükselme tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde mahalli idareler personelinin görevde yükselme sınavına belediyemizde Ģartları tutan 11 adet memurun baģvuruları alınarak, kayıtları yapılmıģ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerekli eğitimlerini alan 11 personel tarihinde yapılmıģ olan sınava katılmıģ, sınav sonuçları tarihi itibariyle Mahalli Ġdareler Genel internet adresinde yayınlanmıģtır, 5 memurumuz sınavlarda baģarılı olmuģtur. BĠMER (BAġBAKANLIK ĠLETĠġĠM MERKEZĠ) BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezine(BĠMER) internet ve Alo 150 vasıtasıyla yapılan baģvuru ve Ģikayetlerin internet ortamında kayda alınması ve ilgili birimlere havalesi ile cevabi yazılarının yazılması müzce gerçekleģtirilmiģtir. Bimer vasıtasıyla 2009 yılında 10 adet BaĢvuru alınmıģ ve cevaplandırılmıģtır. 22

24 ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU BeyĢehir-Hüyük-Derebucak ilçeleri ve bu ilçelere bağlık tüm kasaba ve köylerde vatandaģlarımız tarafından kullanılmakta olan 3 ton ağırlığa kadar tüm tartı ve ölçü aletlerinin kontrol ve kalibrasyon iģlemleri müz bünyesinde görev yapan Ölçü Ayar Memuru Selman Kaya tarafından Hal içi Zabıta Komiserliği binasında düzenli bir Ģekilde yürütülmektedir yılında ġubat ayı içerisinde damgası yapılacak olan ölçü ve tartı aletlerinin beyanları alınmıģ, Mart ayında baģlamak üzere yıl sonuna kadar damgalama ve kontrol iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir yılı içerisinde Memurluğumuz tarafından 703 adet tartı aleti kontrol edilmiģ, bunların 691 tanesinin mühürleri yapılmıģ, 12 tanesine ise arızalı olması nedeniyle belediyemizce teslim alınarak kullanımı yasaklanmıģtır. Aylık istatistik bilgileri Sanayi ve Ticaret Ġl ne gönderilmiģtir. SĠGARA TĠMĠ 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereği kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağının yürürlüğe girmesinin ardından Konya Valiliği tarafından oluģturulan sigara timinde görev yapmak üzere Belediyemiz Zabıta Memurlarından iki personel görevlendirilmiģ, haftanın belirli günlerinde oluģturulan ekip arkadaģları ile denetimlere çıkmaktadırlar. EVLENDĠRME ĠġLEMLERĠ: BeyĢehir Belediye BaĢkanı adına Evlendirme Hizmetleri verilen vekâletle Ġnsan Kaynakları ve Eğitim nce gerçekleģtirilmektedir. Evlendirme Memurluğuna gelen çiftlerin müracaatla ilgili evrakları Yasalara uygun olarak tamamlanır. Müracaatlardan sonra nikâh akdi için gün verilir. Nikâh akdi yapılan çiftlerin mernis bilgileri düzenlenerek Nüfus ne gönderilir. Evlendirme Memurluğuna gelen ilgili yazılara cevap yazılır. Evlendirme Memurluğuna havale ile gelen yazılar ve giden yazılar için kayıt defteri ve zimmet defteri tutulmaktadır. Belediyemizin Evlenme Memurluğunca 01/01/ /12/2009 tarihleri arasında 310 adet evlenme akdi gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca nikâhlarını ilçemiz dıģında yapmak isteyen 14 çiftimize de evlenme izin belgesi düzenlenmiģtir Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri GÖREV ve SORUMLULUKLARI VatandaĢların Ģikayetlerini alarak ilgili Müdürlüklere iletmek, takibini yapmak ve onları yönlendirmek. - Mağdur vatandaģların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek. - Ġlçemizde oturan muhtaç aileleri tespit etmek ve onlara giyecek, yiyecek, yakacak yardımında bulunmak. - Ġlçemizde bulunan muhtaç ailelerin Belediyemize müracaatlarında Muhtarlarca doldurulan ihtiyaç formlarına istinaden, verilen adrese gidilerek yapılan tespitlerden sonra çeģitli yardımlarda bulunmak. - Yeni öğretim yılında, mağdur öğrencilere, kırtasiye ve önlük yardımında bulunmak. - Ramazan ayı dolayısı ile Ġlçemizdeki mevcut firma ve marketlerin yaptığı yardımlarla, adreslerinde tespit etmiģ olduğumuz ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunmak. - Belediye hizmetlerini ilçemiz halkına duyurmak için; ses düzeni, anons, afiģ, pankart, gazete ilanı gibi araç ve gereçlerin hazırlanmasında organizatörlük yapmak. - Belediyenin baģlatmıģ olduğu çeģitli kampanyalar dolayısı ile afiģ ve pankartların hazırlanmasını temin etmek ve açılıģları düzenlemek. Belediye hizmetlerini tanıtıcı rehber ve broģürler hazırlamak. 23

25 DÖNEM FAALĠYETLERĠMĠZ Basın ve Halkla ĠliĢkiler sorumluluk ve görev bilinci içerisinde üzerine düģen görevleri yapmak üzere çalıģmaktadır. Ulusal, Yerel ve Mahalli Gazetelerde BeyĢehir ve BeyĢehir Belediyesi hakkında çıkan tüm yazılar kesilerek dosyalanmıģ, Ġlçemizde çıkan BeyĢehir in Sesi, BeyĢehir Göl ve Ġlk haber gazeteleri arģivlenmiģtir. BaĢkanlık programı takip edilerek, basın tarafından izlenmesi organize edilmiģtir. BeyĢehir Belediyesinin çalıģmalarından yazılı ve görsel basının, dolayısıyla kamuoyunun haberdar olması sağlanmıģtır. Basın toplantıları, Halk Toplantıları ve projelerle ilgili organizasyonlarda konu ile ilgili bülten/dosya hazırlanarak basının önceden bilgilenmesi sağlanmıģtır. Medyada yayınlanan öneri, eleģtiri ya da açıklama gerektiren haber ve yorumlar yanıtlanmıģ, bilgi ve belgelerle doğru bilgi akıģı gerçekleģtirilmiģtir. Fotoğraf ve kamera çekimleri ile haberler görüntü ile desteklenmiģ, çeģitli çalıģmalarda kullanılmak üzere birimlerden gelen fotoğraf talepleri karģılanmıģ, ziyaret fotoğraflarının gönderilmesi sağlanmıģtır. Yıl içerisinde Belediyemizce düzenlenen tören, açılıģ vb. organizasyonlarda veya BaĢkanlık Makamı nca verilen yemek, kokteyl, ödül vb. iģlemler müz tarafından yapılmıģtır. Ġlçemizde yıl içinde yapılan seminer, toplantı düğün gibi organizelerde belediyemiz gelen davetler düzenlenerek BaĢkanlık Makamına iletilmiģ, kutlama telgrafları, çiçek ve çelenk gönderilme iģlemleri yapılmıģtır. Belediye BaĢkanımıza yapılan tüm davetlerin sözlü veya yazılı cevaplandırılarak, ilgili Ģahıslara ulaģma-belediyemizin kapılarını halkımıza gün boyu açılmıģ, halkımızın problemlerini bire bir çözmeye gayret edilmektedir. Her isteyen vatandaģımızın Belediye BaĢkanı ile görüģmesi sağlanmıģtır. Basınla çok iyi bir diyaloga girilmiģ olup, yerel ve ulusal basında birçok haberin yer alması sağlanmıģ ve de basına verdiğimiz önem bütün platformlarda dile getirilmiģtir. Ġlçemize gelen tüm bürokrat ve misafirlerin ağırlanması, yapılan toplantılara iģtirak edilmesi ve ilçemizin sorunlarının çözümü için her platformda giriģimlerde bulunuldu Ġlçemizin baģta doğal güzelliklerini, tarihi eserlerini ve turizm potansiyelini ortaya koyacak bir cd ve kitap hazırlanması için gerekli çalıģmalar baģlatılmıģtır. BaĢta ilçemizde bulunan Yerel TV BGRT olmak üzere Kon TV de programlara katılarak halkımıza icraatlarımız hakkında bilgi verilmiģ televizyonlarda BeyĢehir i tanıtıcı ve çalıģmalarımız ile ilgili program yapılmıģtır. Önemli dini, milli gün ve gecelerde ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan bilboardlara ve pankartlara günün anlam ve önemini belirten yazılar yazılmıģtır. Belediyemizin faaliyette olan web sitesini daha aktif ve kapsamlı hale getirilerek günlük haber girilmesi sağlanmıģtır. Tüm önemli gün ve haftalarda pankart ve billboardlara günün anlam ve önemini belirten yazılar yazılmıģ, pankartlar ilçemizin muhtelif yerlerine asılmıģtır. BaĢkanımızın Ankara da Bakanlıklar nezdinde yaptığı çalıģmalar ve ziyaretler müzce takip edilmiģ gerekli kamera ve fotoğraf çekimleri yapılmıģtır. *ALO 150 BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi Alo 150 BĠMER BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezine belediyemizi ilgilendiren konularda yapılan baģvurulara cevap vermek üzere yetkilendirilen müz Alo 150 Bimer BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezini sürekli takip etmektedir. Dönem içerisinde bir vatandaģımız bilgilendirilmiģtir. 24

26 *Basında Belediyemiz, Fotoğraflarla Belediye ÇalıĢmalarımız KöĢesi Belediyemiz hizmetlerini anlatan yerel ve ulusal basında çıkan haberlerimiz arģivlenerek muhafaza edilmektedir. Belediye hizmet binası giriģinde, müdürlüğümüz odasında ve belediye binası salonlarında belediyemizle ilgili haberlerden köģeler oluģturulmuģtur. *6.BeyĢehir Göl Festivali BeyĢehir in tüm güzelliklerini baģta Türkiye ye dünyaya tanıtmak amacı ile birçok aktivite yaptık. Bunların en önemlisi ve BeyĢehir de bu güne kadar yapılmıģ en büyük ve etkili organizasyon olan 6.BeyĢehir Göl Festivalidir. 5 gün boyunca devam eden konser, sergi, panel, gösteri ve yarıģmalarla dolu dolu geçen festivale tahminen 350 bin kiģi katılmıģtır. YaklaĢık 84 bin liraya mal olan festivalden, sponsor firmaların katkıları, çadır gelirleri ve devletten gelen yardımlarla 124 bin liralık gelir elde edilmiģ tüm giderler karģılandıktan sonra 6. BeyĢehir Göl festivalinden 40 bin lira gelir elde edilmiģtir *2.BeyĢehir Fotoğrafçılar BuluĢması Dünyanın en güzel köģelerinden biri olan ilçemizin fotoğraf sanatının görsel gücü aracılığı ile tanıtılmasına katkı sağlamak, halkımızın fotoğraf sanatına ilgi duymasını ve ülkemizin dört tarafından gelecek yüzlerce fotoğraf tutkunu ile tanıģmasını ve kaynaģmasını sağlamak,bu etkinlik aracılığı ile fotoğraf sanatının geliģmesine katkıda bulunmak amacı ile Ağustos tarihlerinde gerçekleģtirdiğimiz 2 BeyĢehir Fotoğrafçılar BuluĢmasına 500 üzerinde fotoğraf sanatçısı katılmıģ yarıģmacıların çektiği fotoğraflardan seçilen 950 fotoğraf belediyemiz arģivine kazandırılmıģtır. *1.Uluslararası BeyĢehir Yamaç ParaĢütü ġenlikleri EĢsiz güzelliklerin sahibi olan ilçemizin tanımına katkı sağlamak, Turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için bu yıl ilkini gerçekleģtirdiğimiz Uluslar arası BeyĢehir Yamaç ParaĢütü ġenliklerin davetiye, billboard ve gazetelerle ve televizyon kanallarına yaptığımız haberlerle gerekli duyuruları yapıldı. Uluslararası Yamaç ParaĢütü Ģenliklerinin amacına ulaģması için tüm çalıģmalar yapılarak Konya baģta olmak üzere tüm Türkiye de ismi duyurulmuģtur. *YaĢayan Selçuklu ÇarĢısı Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bu yıl Türkiye de bir ilki gerçekleģtiren Belediyemiz Tarihi EĢrefoğlu Camii çevresinde kurulan YaĢayan Selçuklu ÇarĢısı ile klasik Ramazan Etkinliklerine farklı bir alternatif sunmuģ oldu. Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği Ģenliklerde EĢrefoğlu Süleyman Bey, Nasrettin Hoca, Hacivat, Karagöz, Keloğlan gibi değerlerimiz Ramazan ayı sonuna kadar halkımızla iç içe oldu. BeyĢehir haklıda bu değerleri bizzat yaģama fırsatı buldular.aynı zamanda bir fuar havasında gerçekleģen YaĢayan Selçuklu ÇarĢısı etkinlikleri Tasavvuf Musikisi konserleri,orta Oyunu ve Tiyatro gösterileri yapılmıģtır. *Ġftar Sofrası Belediyemizin organize ettiği BeyĢehir esnafı ve halkımızın desteği ile geleneksel hale getirdiğimiz iftar sofrası uygulaması ile Ramazan ayı içerisinde sefer tasları ile evlerine götürerek, EĢrefoğlu Ġlkokulu bahçesinde kurulan iftar sofrasına bizzat gelerek yemek yiyen günlük yaklaģık 800 kiģi olmak üzere bir ay boyunca 24 bin kiģiye iftar yemeği verilmiģtir. Bir günlük iftar yemeği ücreti belediyemizce karģılanmıģ, diğer günlerin ücretleri sponsor firmalar tarafından karģılanmıģtır. *BeyĢehir Belediyesi Muhtaçlara Yardım Fonu Belediyemizce 2009 yılı içerisinde kurulan BeyĢehir Belediyesi Muhtaçlara Yardım Fonunun dosyalama, inceleme ve arģivleme iģlemleri tamamen müdürlüğümüzce yapılmaktadır. ġu anda fonumuzda kayıtlı olan 972 kiģi bulunmaktadır.2009 yılında 350 aileye gıda tedavi, ilaç, yol ücreti, kırtasiye ve benzeri yardımlar yapılmıģtır. Belediye bütçesinden bağımsız çalıģan fonumuz yardıma muhtaç ailelere ulaģmaya devam etmektedir. *BeyĢehir Belediyesi Web Sayfası 25

27 Belediyemizin ve ilçemizin tanıtılması amacıyla 2009 yılında daha kapsamlı hale getirilen web sayfası içerik yönetim sistemi ile yeniden düzenlenerek yayına veriģmiģtir. Aynı zamanda Belediyemizin web sayfası alt alanında çalıģma ve haber görüntülerimizin yer aldığı videolar video portalı ile yayına verilmiģtir. Video portalı üzerinden belediyemizin bütün faaliyetleri görsel olarak yayına verilmektedir. Yine belediyemizin web sitesi alt alanında Nereden Nereye Bir hizmetin anatomisi sloganı ile açılan Nereden Nereye isimli çalıģma portalı kurulmuģtur. Bu portal sayesinde çalıģmalarımızın önceki ve sonraki hali görüntülenerek kıyaslanabilmektedir. Ayrıca daha önce zaafiyet verip kapatılan E-Belediye 2009 da yeniden yenilenmiģ bir sistem üzerinde açıldı. Bu sayede Belediyemizin internet veznesi faaliyet geçmiģ oldu. Belediye Personel bilgileri interaktif sisteme taģınmaya baģlanmıģ her personelin kimlik bilgileri otomasyon sistemine yüklenmeye devam edilmektedir. Bu sistem üzerinden Web Sms alanında kodlamasını yaptığımız uygulama sayesinde personele doğum gününde saat da baģkan adına kutlama mesajı otomatik olarak postalanmaktadır. *1. Halk Toplantısı BaĢkanlığımızın 8 aylık çalıģmalarını anlatıldığı ilk halk toplantısının organizasyonu gerçekleģtirildi.gazete ve Tv haberleri ile internet sitemiz aracılığı ile toplantı vatandaģlarımıza duyurulurken çalıģmalarımızın anlatıldığı vtr hazırlanmıģtır. Ayrıca Belediye BaĢkanlığımızın anlatımları sunum halinde fotoğrafları ile birlikte slayt halinde sunumu yapılmıģtır. Yine bu toplantının içeriği haber yapılarak gazete ve tv lere servis edilmiģtir. *Mahalle Toplantıları Ġlçemizin her sokağını her köģesini gezerek vatandaģlarımızla birlikte olmayı hedefleyen Belediye BaĢkanımızın halkımızla daha iç içe olması ve sorunları yerinde inceleyerek çözüm üretip karģılıklı fikir alıģ veriģinde bulunması amacıyla mahallelerimde mahalle buluģmaları adı altında toplantılar tertip edilmeye baģlanmıģtır. ġuana kadar iki mahallemizde gerçekleģtirilen toplantılar diğer mahallelerimizde de bundan böyle devam edecektir. Bu toplantıda müdürlüğümüz bünyesinde çalıģan elemanlarımız gerek kamera,gerekse fotoğraf çekimi yaparak konuģulanlar kayıt altına alınarak haberleri servis edilmiģtir. Yine bu toplantılarımız belediyemizin web sitesinden yayına verilerek daha geniģ kitlelere ulaģması sağlanmıģtır. *Billboardlar Belediyemize ait 6 adet Billboardın kullanım ve takibi ile Billboardlar için basılan afiģlerin tasarım ve astırılması iģini müz yürütmüģtür. Bayramlarda ve özel günlerde yapılan kutlama mesajları, Belediyemizin çalıģmaları ile eğitici konularda billboardlar kullanılmıģtır. *Belediyemiz desteğinde kurulan Dernekler ve Diğer Derneklerle ĠliĢkiler BeyĢehir Kültür ve Turizm Derneği ile BeyĢehir Belediyesi Atlıspor Derneğinin tüm iģlemleri ve kanuni iģlemleri müz tarafından yürütülmektedir. Belediyemizde destek isteyen ilçemizde bulunan tüm derneklere gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. Dernek ġölen ve etkinliklerine belediyemizin katılımı sağlanmıģtır. *Ġlçemiz ve Belediye hizmetlerini tanıtıcı rehber ve broģürler hazırlamak. Göl Festivali için hazırlanan afiģ, bayramlarda gönderilen tebrik kartları ve billboardlara asılan yazıların tüm tasarım ve dizaynları müzce yapılmıģtır. YılbaĢı ve bayram tebriklerin de ilçemizin tanıtımı ön planda tutulmuģ, tebrik çalıģmalarımız da her kesimden insanımızın takdirini almıģtır. Yapılan çalıģmalarda grafik, tasarım hazırlıklar birimizce yapılarak masraflar en aza indirilmiģtir. Ġlçemizin ve belediyemizin tanıtım eksikliği gidermek için hazırladığımız broģür ve dosya mümkün olduğu kadar değiģik kesimlere dağıtımı yapılarak ilçemizin tanıtımına katkı sağlanmıģtır. 26

28 *Ulusal Televizyonların ve basının belediyemize ilgisi Birçok ulusal ve yerel televizyon kanalının, ĠHA, DHA, Anadolu Ajansları, ulusal ve yerel gazete temsilcililerinin, ilçemizdeki haber ve tanıtım amaçlı çalıģmalarına yardımcı olunmuģtur. Ġlçemizi ve belediyemizi gündem de tutmak amacıyla Belediye çalıģmaları, BeyĢehir gölü, festival görüntüleri ve haber metinleri birimimizce hazırlanarak televizyon kanalları ve gazetelere ulaģtırılmıģtır YILINDA YAPILMASI PLANLANAN FAALĠYETLER 2009 Yılı içerisinde de müz görev sahasında bulunan ve yukarıda yazılı çalıģmalar tüm titizlilikle yapılmaya devam edilecektir. -Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Göl Festivali,2. Uluslar arası yamaç paraģütü,3 Ulusal Fotoğrafçılar BuluĢmasını daha kapsamlı hale getirmek basın yoluyla tüm aktiviteleri ülke ve dünya gündemine taģımak, -Ġlçemizi her yönüyle baģta Türkiye olmak üzere dünyada daha iyi bir Ģekilde tanıtabilmek amacıyla cd, dergi ve kataloglar hazırlamak. -Ulusal bazda yayım yapan TV kuruluģları ile irtibata geçerek ilçemizi tanıtıcı programlar yapmak, -Belediye çalıģanlarına yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenleyerek dalında uzmanlaģmıģ kiģilerin katıldığı seminer ve paneller düzenlemek -Turizm alanında ilçemizin turist çekebilecek değerlerini ön plana çıkaran eserler hazırlayıp, bu çalıģmaları turizm acentelerine, basın ve televizyon kuruluģlarına göndermek. -Yerel televizyonlarda ve radyolarda canlı yayınlara BaĢkanımızın ve ilgili Müdürlerin katılımının sağlanması -Belediyemizin faaliyette olan web sitesini daha aktif ve kapsamlı hale getirilmesi -Önceki yılda olduğu gibi tüm sosyal aktivitelerde ilgili Ģahıs, kurum ve kuruluģlara yardımcı olunması, -Meslek Edindirme kursları düzenlemek. -Belediyemiz Muhtaçlara Yardım Fonunu daha aktif hale getirmek Fen ĠĢleri Hizmetleri GÖREV TANIMI: BeyĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri, 5393 sayılı yasanın 14 ve 15 inci maddelerinde genel tanımlaması yapılmıģ olan kentsel alt yapı Hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir. Fen ĠĢleri bu görevleri bağlı birimleri eliyle yerine getirir. Kademe, ġantiye, atölyeler, Kanalizasyon Arıtma tesisleri müze bağlı olup, 1 adet Müdür, 1 adet sözleģmeli ĠnĢaat Mühendisi, 1 Adet SözleĢmeli Çevre Mühendii, 1 Adet ĠnĢaat Teknikeri, 5 adet memur 81 adet iģçi olmak üzere toplam 90 adet personelle hizmet verilmektedir. müz ekipleri ile aģağıda belirtilen çalıģmalar gerçekleģtirilmiģtir. -Yamaç paraģütü yapılacak yere yolun açılması ve take-off un hazırlanması (3 km yol) kazı ve dolgu yaparak yolun açılıp 20 cm kalınlığında blokaj,10 cm kalınlığında temel malzemesi serilmesi sulanması sıkıģtırılması reglaj ve malzeme nakliyesi yapılması 3000 Metre x6 Metre=18000 M²X12TL Toplam Maliyet: = ,00TL -Bademli ve üniversite hatlarının kanalizasyon Ģebekesine bağlanması ve sanayi arkası hattın bir bölümünün bağlanması kazı dolgu büz döģenmesi ve büz nakliyesi Metre x 11 TL Toplam Maliyet: = ,00 TL -Sathi kaplamalı(soğuk asfalt) yol yapılması ( M²) x 7 TL 27

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık.

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Sunuş 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Yaz ve kış çok farklılaşan bir nüfus yapısına, aynı nitelikli hizmeti aynı yetersiz kaynaklarla verme çabasında olduk. Halkımızın

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 200 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 200 ii YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI...

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... ĠÇĠNDEKĠLER BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3 A MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER... 3 B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... 31 C ĠNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 1 SunuĢ Beyoğlu; 250 bin yerleģik nüfusu, her gün ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce konuğuyla Türkiye nin vitrini, Ġstanbul un sahnesidir. Tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetlerin

Detaylı

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠLETĠġĠM: Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL Tel : 0 212 484 38 00 Fax : 0 212 441 94 84 www.bahcelievler.bel.tr 2 ĠÇĠNDEKĠLER 3 I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı