BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları"

Transkript

1 2009 BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları Yazı işleri

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA 4 I- GENEL BĠLGĠLER 8 A- Misyon ve Vizyon. 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yazı ĠĢleri Hizmetleri Ġnsan Kaynakları ve Eğt. Hizmetleri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Fen ĠĢleri Hizmetleri Su ĠĢleri Hizmetleri Park ve Bahçeler Hizmetleri Ġmar ve ġehircilik Hizmetleri Mali Hizmetler Hizmetleri Temizlik ĠĢleri Hizmetleri Veterinerlik Hizmetleri Zabıta Hizmetleri Ġtfaiye Hizmetleri Satınalma Hizmetleri UlaĢım Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Hizmetleri Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi

3 II- AMAÇ VE HEDEFLER 51 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri. 51 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 51 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 52 A- Mali Bilgiler 52 B- Performans Bilgileri...53 Faaliyet ve Proje Bilgileri 53 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 56 A- Üstünlükler B- Zayıflıklar.57 C- Değerlendirme Fırsatlar Tehditler 57 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 57 EKLER 58 2

4 SUNUġ Geleceğin BeyĢehir ini sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla yola çıktık ve sizlerden aldığımız güçle, BeyĢehir de her günü hizmete dönüģtürmek için Belediyemizde yeniden yapılanma süreci baģlattık. Belediye Hizmetlerine hız kazandırma, vatandaģın değiģen hizmet taleplerine cevap verebilme, kaynakları daha etkin ve verimli kullanabilme amacını taģıyan bu süreçte bir yandan rutin belediye Hizmetlerini yerine getirirken diğer yandan BeyĢehir i tarihteki ihtiģamına yakıģır bir Ģehir olarak geleceğe hazırlamaktayız. Bu gurur ve kararlılıkla her gün yeni bir adım atarak sadece Türkiye ye ve Avrupa ya değil tüm dünyaya örnek olacak, her yönüyle modern, çağdaģ bir BeyĢehir için çalıģıyoruz. Yenilikçi, adaletli ve Ģeffaf bir yönetim anlayıģı, kararlarda ve uygulamalarda hukuka uygun, Ģeffaf ve açık, sunulan hizmette üstün kalite ve memnuniyet, her türlü iģ ve iģlemlerde iģbirliği ve koordinasyon, Hizmet sunumunda görüģ ve öneri almada ulaģılabilirlik, kararlılık ve tutarlılık, halkımızın her kesimi ile iģbirliği ve katılımcılık gibi temel ilke ve politikalarımız çerçevesinde Ģehrimizin bugünü yanında yarınlarına da hitap edebilecek kalıcı hizmetler sunabilme anlayıģı ile belediye yönetiminde 1. yılımızı tamamlamıģ bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde özellikle cadde ve kaldırım çalıģmaları hız kazanacaktır. Sağlıklı ve daha yaģanabilir bir çevre için ağaçlandırma faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Bunların yanında Sosyal Belediyecilik vazgeçilmez önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Halkımızın sunulan tüm hizmetlerin daha iyisine, daha fazlasına layık olduğuna inanmaktayız. Önümüzdeki dönemde de halkımızın yararına olan tüm faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Sizleri en içten duygularla selamlıyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Ġzzet TAġCI Belediye BaĢkanı 3

5 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ ĠSĠM VE TELEFONLARI S.N ADI VE SOYADI EV Ġġ CEP 1 EROL ERDOĞAN SEMRA ACIR HASAN AKDAL FAHRĠ US SAMĠ GÜLER ÖZEN KALAYCI YUSUF ÇELĠK NEVZAT BEDEL HASAN TAKAVCI ERTAN BAL RASĠH PARLAKKAYA ALĠ KÜLAHÇI SALĠHA METLĠ MUSTAFA SUCU ĠSMAĠL SĠPER

6 BAġKANLIK DĠVANI ĠZZET TAġCI BELEDĠYE BAġKANI FAHRİ US MECLİS 1. BAŞKAN V. HASAN TAKAVCI MECLİS 2. BAŞKAN V. MECLĠS KÂTĠPLERĠ YEDEK MECLĠS KÂTĠPLERĠ SEMRA ACIR ÖZEN KALAYCI ERTAN BAL SALĠHA METLĠ 5

7 BELEDĠYE ENCÜMENĠ ĠZZET TAġCI BELEDĠYE BAġKANI SEÇĠLMĠġ ÜYELER DAĠRE AMĠRLERĠ HASAN AKDAL ZEKĠ AĞMAZ (YAZI ĠġL. MÜDÜRÜ) SAMĠ GÜLER ĠLHAN DURAN (MALĠ HĠZM. MÜDÜRÜ) 6

8 KOMĠSYONLARIMIZ ĠMAR KOMĠSYONU ÜYELER - Sami GÜLER - Hasan AKDAL - Nevzat BEDEL - Rasih PARLAKKAYA - Ali KÜLAHCI DENETĠM KOMĠSYONU ÜYELER - Erol ERDOĞAN - Sami GÜLER - Özen KALAYCI - Ertan BAL - Ġsnail SĠPER PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU ÜYELER - Hasan TAKAVCI - Semra ACIR - Ertan BAL - Yusuf ÇELĠK - Saliha METLĠ 7

9 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz : BeyĢehir halkının yerel nitelikteki ihtiyaçlarını toplumun her kesimi için adil, eriģilebilir, etkin ve verimli bir Ģekilde karģılamak ve ilçemizin tüm alanlardaki geliģimine en üst düzeyde katkıda bulunmak. Vizyonumuz : Hizmeti kolaylaģtıran, gelecekte daha yaģanılabilir bir Ģehir oluģturmak için çalıģan, geleceğe yönelik projeler üretebilen örnek bir belediye olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları MADDE 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi Hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye Hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye Hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 8

10 MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır : a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün Hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki Hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 9

11 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen Hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma Hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye Hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. 10

12 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı BELEDİYE ANA HİZMET BİNASI İTFAİYE BİNASI OTOGAR KADEME ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYELER PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖLDEPO İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ BEYġEHĠR Belediyesi ana Hizmet binasının yanı sıra Ġtfaiye binası, ġantiye binası, Kademe, Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri, Göl Depo, Park ve Bahçeler, Otogar, Zabıta binasıyla BeyĢehir halkına hizmet vermektedir. 11

13 2- Örgütsel yapısı BELEDĠYE MECLĠSĠ BELEDĠYE ENCÜMENĠ BELEDĠYE BAġKANI BELEDĠYE PERSONELĠ 12

14 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar KAYNAKLAR ADET Bilgisayar Sayısı 49 Data Hattı 49 Yazıcı 23 Faks 3 Fotokopi Makinesi 2 Server 3 Telsiz Ġnsan Kaynakları 2009 YILI SONU ĠTĠBARĠYLE MEVCUT PERSONELĠN CĠNSĠYET DAĞILIMI MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Ünvan Gruplarına Göre Personel Dağılımı BAġKAN YARDIMCISI - MÜDÜR 3 ġef 3 MÜHENDĠS 2 MEMUR ĠTFAĠYE AMĠRĠ 1 VETERĠNER 1 TEKNĠK ELEMAN (TEKNĠKER-TEKNĠSYEN) 6 ZABITA KOMĠSERĠ 3 ĠTFAĠYE ÇAVUġU 3 MEMUR 6 13

15 VEZNEDAR 2 VERĠ HAZIRLAMA KONT.ĠġL. 6 BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ 1 TAHSĠLDAR 2 ZABITA MEMURU 8 ġoför 4 ĠTFAĠYE ERĠ 2 53 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 22 ĠġÇĠ TOPLAM PERSONEL Yılı sonu Ġtibariyle Mevcut Personelin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ yaş ve üzeri MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ YaĢ Grupları yaģ yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ ve üzeri MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ

16 2009 Yılı Sonu Ġtibariyle Mevcut Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS ĠLKOKUL ORTAOKUL LĠSE ÖNLĠSANS LĠSANS MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ Sunulan Hizmetler Özel Kalem : Belediye BaĢkanlığı günlük çalıģma programını hazırlayan ve düzenleyen birimimiz, temsil ağırlama ve koordinasyon çalıģmalarının etkin bir Ģekilde gerçekleģmesini sağlamaktadır. BaĢkanlık makamının görüģmelerini ve görüģme talepleriyle ilgili olarak randevularını planlayıp, düzenleyen, günlük, haftalık ve aylık programları hazırlayıp baģkanlığın daha etkili ve verimli çalıģmasına katkı sağlayabilmek için azami gayretler gösterilmiģtir. Özel kalem birimi ile bütün müdürlükler arasında sağlıklı, etkili iletiģim ve bilgi akıģının planlı ve programlı olarak yürütülmesi sağlanmıģtır. Farklı yer ve zamanlarda çeģitli Ģekillerde baģkanlık makamına iletilen istek ve Ģikayetlerin bir an önce çözülmesi için ilgili Müdürlüklere iletilerek çözüm sağlanmıģ ve sonuçları hakkında ilgililere bilgi verilmiģtir. Misafirlerimizin karģılanıp, ağırlanarak uğurlanması için titizlik gösterilmiģtir. Resmi Kurum ve kuruluģların yanında sivil toplum kuruluģlarıyla da etkili ve verimli koordinasyon sağlanmıģtır. BaĢkanlığın toplantı, ziyaret ve gezileri Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ile birlikte izlenerek toplumu ilgilendiren bölümleri yazılı ve görsel medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuģtur. 15

17 5.1. Yazı ĠĢleri Hizmetleri GÖREV ALANI: Belediyemiz BaĢkanlık Makamının resmi yazıģmaları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile ilgili büro Hizmetleri ile iç ve dıģ yazıģma iģleyiģini sağlayan birimimizdir. Yazı ĠĢleri, 1 Müdür ve 3 personelle görev yapmaktadır. Bu birimlerimiz eliyle yürütülen hizmet ve faaliyetlere çerçevesinde; 1- Belediyemize gerçek ve tüzel kiģilerle, kamu kurum ve kuruluģlarından gelen ve giden bütün yazıģmaların kayıtlarını yapmak posta ve kurye ile ilgililerine göndermek; gerekiyorsa cevaplamak, 2- Belediye Meclisinin, toplantıları için gerekli çağrıyı yapmak, alınan kararları yazmak ve ilgili birimlere iletmek, 3- BaĢkanlık Makamınca havale edilen teklifleri, Belediye Encümeni ne sunmak, alınan kararları yazmak, kayıtlarını tutmak, arģivlemek ve gereği yapılmak üzere ilgili birimlere iletmek, 4- Belediye Meclisi, Meclis Komisyonları ve Belediye Encümeni toplantıları nedeniyle hakkı huzur ödeme iģlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla evrakları düzenlemek. 5- Yeni çıkan ve yürürlükte olan Kanun, Yönetmelik, Genelge ve benzerleri hakkında yapılan değiģikliklerin tespiti halinde, ilgili birimlere gerekli bilgi verilmektedir. 6- BaĢkanlık Makamı nın özellikle resmi kurumlarla ilgili yapılan yazıģmalarının mevcut mevzuata uygun olarak gerçekleģtirilmesini sağlamak Yazı ĠĢleri nün faaliyetleridir. DÖNEMSEL FAALĠYETLER: Yazı iģleri faaliyet dönemi içinde: Birimimiz belediyenin en yüksek karar organı olan Meclis çalıģmalarının yürütülmesine yardımcı olmakta, gündemin hazırlanması ve Meclis Üyelerine tebliğini sağlamakta, toplantılarla ilgili kararlar ile tutanak özeti yazılarak bir nüshası ilgili servislere bir nüshası bilgi için kaymakamlığa gönderilmekte, bir nüshası da birim arģivinde saklanmaktadır. BEYġEHĠR Belediye Meclisi 2009 Yılı içerisinde aģağıda belirtilen tarihlerde toplanarak gündeminde yer alan konuları karara bağlamıģtır. Meclis BaĢlangıç Tarihi Meclis BitiĢ Tarihi Oturum/BirleĢim Karar Sayısı

18 TOPLAM Encümen Faaliyetleri Belediyenin yürütme organı olan Encümenin karar alma çalıģmalarına yardımcı olmakta, Pazartesi günleri olmak üzere haftada bir kez toplanan encümenin görüģeceği gündemi hazırlamaktadır. Kararlar yazılıp, üyelerin imzasından sonra ilgililere tebliği ve arģivlenmesi yapılmaktadır. Belediye Encümenimizce 2009 yılı içerisinde alınan encümen kararları aģağıya çıkarılmıģtır. Tarih Oturum Sayısı Alınan Karar Sayısı 2009Yılı Ocak Ayı Yılı ġubat Ayı Yılı Mart Ayı Yılı Nisan Ayı Yılı Mayıs Ayı Yılı Haziran Ayı Yılı Temmuz Ayı Yılı Ağustos Ayı Yılı Eylül Ayı Yılı Ekim Ayı Yılı Kasım Ayı

19 2009 Yılı Aralık Ayı 5 26 TOPLAM Evrak Kayıt ĠĢlemleri Birimimiz gelen, giden, genelge, bildiri, gizli evrak, dilekçe dosyalama, asker ailesi ve sosyal yardım taleplerinin kanun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Belediyeye posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek, kaydı alınmakta ve ilgili birimlere zimmetle gönderilmektedir tarihleri arasında 1502 gelen evrak kaydı yapılmıģ ve ilgili servislere gönderilmiģtir. Belediye BaĢkanlığınca özel veya resmi kiģi, kurum ve kuruluģlara yazılıp iģlemleri tamamlanan evraklar, zimmet defterlerine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte veya elden dağıtıcılarla ilgililere gönderilmektedir tarihleri arasında 2619 adet giden evrakın kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıģtır. Birimimiz tüm kiģi ve kuruluģlardan gelen talep, Ģikâyet ve sair nitelikteki dilekçelerin gerekli incelemesini yaptıktan sonra dilekçenin kısaca özünü ve havale edilen birimini kayda geçer ve ilgili birime havalesini gerçekleģtirir tarihleri arasında 1545 dilekçe kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıģtır. Belediyemizin tüm birimlerinden dıģarıya gidecek her türlü belgenin gerekli kayıt ve zimmetlerini yaparak postaya hazırlar ve bunların kurye ile postaneye ulaģtırılmasını sağlar. Postaneden belediyemize gelen her türlü posta birimimiz görevlilerince teslim alınır ilgili kiģi ve birimlere verilir. 18

20 Evrak Kayıt Çizelgesi Gelen evrak 1502 Giden evrak 2619 Dilekçe kayıt 1545 Encümene Gelen Evrak Sayısı 229 Çıkan Encümen Karar Sayısı 229 Çıkan Meclis Karar Sayısı 121 Giden Gizli 0 Gelen Gizli 0 BĠLGĠ EDĠNME: Demokratik, ve Ģeffaf yönetimin gereği olan eģitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kiģilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliģkin esas ve usulleri düzenlemek üzere yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince Belediyemizde Bilgi edinme birimi oluģturulmuģ ve baģvuru dilekçesi veya internet aracılığı ile istenilen bilgiler aksaklığa meydan vermeden cevaplandırılmaktadır yılı içerisinde 6 adet Bilgi edinme baģvuru yapılmıģ olup, yasal süresi içerisinde cevaplandırılmıģtır Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġnsan Kaynakları ve Eğitim müz, 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Yasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile personel hareketlerini içine alan ve Belediyemizi dolaylı olarak ilgilendiren diğer yasaların hükümleri doğrultusunda personelimizin her türlü hak ve çıkarlarını takip ederek, üzerine düģen görevleri BaĢkanlık adına yürüten birimdir. GENEL BĠLGĠLER Kendisine verilen görevleri en hızlı, uygun ve doğru biçimde yapmak üzere 1 müdür 1 Memur ve bir iģçi olmak üzere 3 personelle faaliyette bulunmaktadır. Birimimizde 2 adet bilgisayarla iģlemler yürütülmektedir. MaaĢ, Emekli Sandığı, Sigorta, izin, özlük ve diğer iģlemlerimiz SampaĢ sistemiyle yürütülmektedir. Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değiģikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme iģlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve baģlayıģ iģlemlerinin yapılması. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması. MaaĢa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti. Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve baģlayıģ ve görevden ayrılıģ iģlemlerinin yapılması. Memur Kadro ve Sicil defterlerine özlük hareketlerinin iģlenmesi. Memur personel ile ilgili her türlü iģlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının ve bilgilerin muhafazasının sağlanması. 19

21 Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K., Bağ-Kur, Tahsil değiģikliği, Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler) iģlemlerinin yapılması. Ġlk ataması yapılacak memur personelin ilk iģe giriģ evraklarının (güvenlik soruģturması, sağlık kurulu raporu vb.) temin edilerek atamasının yapılması ve emeklilik sicil numarası verilmesine iliģkin Emekli Sandığı ile gerekli yazıģmada bulunulması. Memur personelin fasılalar ile düzenlenmiģ olan özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerinin esas alınarak arģivlenmesi. Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması. Posta yoluyla gelen tüm resmi yazı ve personele ait taahhütlü tüm matbu evrak birimimizce teslim alınarak ilgililere tebliği yapılmaktadır. (11) Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal değiģikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5 li yılların ġubat ayının son gününe kadar) ve Bilgi Formu (ilk iģe giriģ) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi. Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değiģikliklerinin Emekli Sandığına bildirilmesi. Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik iģlemlerinin yapılması. Gizli Sicil Raporlarının düzenlenerek, birim amirleri tarafından doldurulmasını takip ederek dosyalarına kaldırılmasının sağlanması. 6 yıllık sicil ortalaması 90 ve üstü olanlara her yılın ilk haftası itibariyle bir kademe verilmesi. Memurların özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenlenerek arģivlenmesi. Ġzine ayrılan Müdürlerin izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin görevlendirme iģlemlerini yapılması. Yürürlükteki mevzuat gereği kısmi personel atamalarında gerekli olan Belediye Meclisinden izin alma iģlemlerinin yapılması. Memurların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ile ilgili eģ durumlarında (evlilik cüzdanı fotokopisi) yeni doğumda (doğum belgesi ve kimlik fotokopisi) ve diğer aile fertlerinin faydalanma taleplerinde Sosyal Güvenlik Kurumlarından belge temini yapılması suretiyle personele Tedavi Yardımı Beyannamesinin doldurularak. Sağlık Karnesi tanzim edilmesi, sağlık karnesi bitenlerin karnelerinin yenilenmesi. Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan baģarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, baģarısız olan adaylarında iliģiklerinin kesilmesi iģlemlerini yapmak. Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaģ bağlanması ve sağlık yardımına iliģkin iģlemlerin yapılması. Personelin özlük hakları ve emeklilikle ilgili konularda Devlet Personel BaĢkanlığından görüģ almak ve bu doğrultuda iģlem yürütmek. Personel konusunda müdürlükler arası bilgilendirme yazıģmalarının yapılması ve özlük haklarının belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler ile koordineli çalıģma yürütülmesi. Stajyer ve hizmetli personele görev verilerek takibinin yapılması. Memurların Özlük haklarına iliģkin çeģitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazıģmalarla cevap verilmesi. Ġl dıģı kurumlarda görev yapan iznini Ġstanbul da geçirmekte iken rahatsızlanan memur ve memur yakınlarına muayene sevk kağıdı iģlemlerinin yapılması. Özlük dosyalarının Nakil, Emeklilik, Vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarası sırası gözetilerek arģivlenerek muhafaza edilmesi. Memur personelin Hizmet sendikalarına üye olma ve istifa etme aģamalarında gerekli mevzuatın uygulanması. Açıktan Atanma, Kadro Ġhdas ve Kadro Derece Unvan değiģiklikleri ile ilgili yazıģmalarının yapılması. SözleĢmeli Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/B maddesine göre sözleģmeli personel çalıģtırılması hakkında gerekli iģlemlerin yapılması. Belediye-ĠĢ Sendikası ile ilgili yazıģmalar ve Toplu sözleģmelerin yapılması ĠĢçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazıģmaları, kadro değiģiklikleri gibi özlük iģlerinin yapılması. 20

22 Sakat iģçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak iģçilerin yasal çerçevede alım iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi. Yeni iģe alınan, iģten ayrılan ve kadro değiģikliği olan personelin ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iģçi giriģ ve çıkıģ bildirimlerinin gönderilmesi, her ay düzenli olarak Türkiye ĠĢ Kurumuna iģgücü çizelgesinin gönderilmesi. Yıllık izin onaylarını düzenleyip, tetkik ederek onaylanması. ĠĢçi Disiplin Kurulunu oluģturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak iģlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine iģlenmesi. Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izin ve ücretli, ücretsiz izinlerin izin çizelgelerine iģlenmesi. Belediyemiz bünyesinde çalıģan bütün personelin mevzuat hükümlerine göre atanma, terfi, kıdem, iģten çıkarma, izin, sağlık iģlemleri, görevlendirme, yer değiģikliği, gizli sicil iģlemleri, disiplin iģlemleri, emeklilik iģlemleri, kıdem tazminatı tespiti, personel intibak ve hizmet birleģtirme iģlemleri, öğrenci staj iģlemleri vb. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim nce yürütülmektedir. Bu genel faaliyet türlerinin izahı baģlıklar altında sunulmuģtur. 657 Sayılı Kanuna tabii olarak çalıģmakta olan 53 memurun derece, kademe terfileri, 243 sayılı KHK uyarınca (+90 Sicil Uygulaması) kademe ilerlemeleri, zam (özel hizmet) ve tazminat (yan ödeme) Kararnamesine uygun kurum çizelgesinin hazırlanarak Valilikçe vize edilmesi ve maaģ ödemelerinin bu esaslara göre hazırlanması, her türlü terfilerden kaynaklanan kademe ve derece ilerlemelerine bağlı aylık ve ek gösterge artıģlarının hazırlanması, memurların bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının durumları aile yardımı hükümlerine göre incelenerek kontrolü yapılmaktadır. Ġzin Hasta Sevk Kayıt ve ĠĢlemleri Belediye Personelinin tedavi isteklerinin formlandırılarak ilgili sağlık kuruluģlarına sevk edilmesi, Her bir personelin kıdem, izin hakkı, hak ettiği ve kullandığı izin kayıtlarının tutulması ile birlikte faal olan personelin ve mazeret türleri itibariyle görevde olmayanların günlük tespiti ile Makamın ve Dairelerin bilgisine sunulması da genel mesai disiplinini sağlanmasına yönelik çalıģmalardandır. Ayrıca izin planları yıllık olarak yapılarak hizmet aksamasını önleyici, alternatifli personelin dönüģümlü izin uygulaması gerçekleģtirilmektedir sayılı Kanunu uygulamasına baģlanılan tarih öncesi 5434 sayılı Kanuna göre iģtirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden iģtirakçiler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kiģilerin sağlık yardımlarının kamu idareleri tarafından karģılanması yönündeki uygulamaya tarihinden itibaren son verileceği ve söz konusu yardımların bu tarihten itibaren genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilerek Sgk tarafından devir alınacağı için genel sağlık sigortası tescili ve sağlık aktivasyonları bu sistemlerde kayıtlı olan bilgiler kullanılarak internet adresinde bulunan E-SGK portalından HAK SAHĠPLĠĞĠ seçeneğinde Kurum tarafından oluģturulan (5510 4/c) GSS TESCĠL VE SAĞLIK AKTĠVASYONLARI programına toplu olarak aktarılmıģtır. 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm memurlar ile eģ ve çocukları tüm sağlık kuruluģları ve eczanelerden faydalanabileceklerdir. Memur Kadro Ġptal, Ġhdas ve ĠĢçi ĠĢlemleri Ġhtiyaç duyulan personel teminine ve mevcut personelin hizmet seyrine bağlı kadro pozisyonlarının uyumlandırılmasına esas teģkil eden iģlemler tarihinde yürürlüğe giren Norm Kadro Yönetmeliği hükümlerine uygun hale getirilmiģtir. Uzman ÇavuĢluktan istifa ederek memur olarak belediyemize açıktan atama talebinden bulunan Korkmaz Bulduklu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıģtırılmak 21

23 üzere Makine Teknikeri Osman Nafiz Arıkan ve 2008 yılı içinde eski hükümlü iģçi sayımızın belirlenen sayıdan aģağıya düģtüğü için ĠĢkur vasıtasıyla belediyemizde kura çekimi yapılarak Orhan Gürler 2009 Yılı içerisinde kadrolu olarak iģe alınmıģlardır. Memur, SözleĢmeli personel ve kadrolu iģçi pozisyonlarında iģe alınan bu personellerin bağlı olduğu SGK birimlerinde gerekli giriģ ve kayıt iģlemleri yapılmıģtır. Toplum Yararına ÇalıĢma Programı BeyĢehir de bulunan Mezarlıklara yeni ağaç, gül ve mevsimlik çiçek dikiminin yapılması, ağaçların budanması, sulamalarının yapılması, yabancı otların temizlenmesi, bu parklara belediyemizce gerekli düzenleme ve bakımının yapılması, parklarda baģta kene olmak üzere zararlı böceklere ilaçlama iģlerinin yapılabilmesi, Parklarda alt yapı ve üst Yapı çalıģmaları, Yol, Kaldırım yapımı, Kilit taģı döģenmesi, Bordür yapımı, Park ve Bahçe düzenlemesi iģlerini kapsayan Toplum Yararına ÇalıĢma Programı (TYÇP) kapsamında 37 iģçinin 3 ay süre ile çalıģacağı protokol nüz ile Belediyemiz arasında imzalanmıģ, 52 kiģinin baģvuru yaptığı projede noter kurası ile belirlenen 37 kiģi tarihinde belediyemiz Park ve Bahçeler emrinde göreve baģlayarak 31 Aralık 2009 tarihine kadar 3 ay süre ile çalıģtırılmıģtır. Bu iģçilerin tüm maaģları ĠĢkur tarafından karģılanmıģtır. Bu kapsamda çalıģan iģçilerin iģe giriģ ve çıkıģ iģlemleri belediyemizce yapılmıģtır. Belediyemizde TYÇP da çalıģan personellerle ilgili periyodik olarak tanzim edilen raporlar usulüne uygun olarak doldurulup, Türkiye ĠĢ Kurumu ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Ġl ne gönderilmiģtir yılı içinde Park ve Bahçe düzenlemesi iģlerini kapsayan Toplum Yararına ÇalıĢma Programı (TYÇP) kapsamında 12 iģçinin 2 ay süre ile çalıģacağı protokol ĠĢkur Ġl ile Belediyemiz arasında imzalanmıģtır. Emeklilik ĠĢ ve ĠĢlemleri Kendi istekleriyle emekliye sevk edilen memur personelin emeklilik hizmet cetvelleri Ġnsan Kaynakları ve Eğitim nce hazırlanarak, Emekli Sandığınca yapılacak tahsis iģlemlerine esas olmak üzere Kurum bünyesindeki emeklilik iģlemleri yapılmaktadır yılı içerisinde 2 iģçi (Ali Özmen ÖZ, Hasan DOĞAN), 1 memur (Hakkı KIRCAN) emekliye sevk edilmiģ olup, emeklilik iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Sicil Disiplin ĠĢlemleri Memur personelin her yıl Aralık ayı sonu itibarı ile oluģturulan sicil raporlarının genel usul ve esaslarının göz önünde bulundurularak sicil amirleri tarafından doldurulması, gizliliğin sağlanması, sicil notlarının özelliğine göre (olumsuz sicilde bildirimi v.b. ya da 90 puan ve üzerindeki sicil uygulamasının gerektirdiği kademe ilerleme iģlemleri ) yapılacak iģlemler Ġnsan Kaynakları ve Eğitim faaliyet alanı içerisindedir. Görevde Yükselme tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde mahalli idareler personelinin görevde yükselme sınavına belediyemizde Ģartları tutan 11 adet memurun baģvuruları alınarak, kayıtları yapılmıģ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerekli eğitimlerini alan 11 personel tarihinde yapılmıģ olan sınava katılmıģ, sınav sonuçları tarihi itibariyle Mahalli Ġdareler Genel internet adresinde yayınlanmıģtır, 5 memurumuz sınavlarda baģarılı olmuģtur. BĠMER (BAġBAKANLIK ĠLETĠġĠM MERKEZĠ) BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezine(BĠMER) internet ve Alo 150 vasıtasıyla yapılan baģvuru ve Ģikayetlerin internet ortamında kayda alınması ve ilgili birimlere havalesi ile cevabi yazılarının yazılması müzce gerçekleģtirilmiģtir. Bimer vasıtasıyla 2009 yılında 10 adet BaĢvuru alınmıģ ve cevaplandırılmıģtır. 22

24 ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU BeyĢehir-Hüyük-Derebucak ilçeleri ve bu ilçelere bağlık tüm kasaba ve köylerde vatandaģlarımız tarafından kullanılmakta olan 3 ton ağırlığa kadar tüm tartı ve ölçü aletlerinin kontrol ve kalibrasyon iģlemleri müz bünyesinde görev yapan Ölçü Ayar Memuru Selman Kaya tarafından Hal içi Zabıta Komiserliği binasında düzenli bir Ģekilde yürütülmektedir yılında ġubat ayı içerisinde damgası yapılacak olan ölçü ve tartı aletlerinin beyanları alınmıģ, Mart ayında baģlamak üzere yıl sonuna kadar damgalama ve kontrol iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir yılı içerisinde Memurluğumuz tarafından 703 adet tartı aleti kontrol edilmiģ, bunların 691 tanesinin mühürleri yapılmıģ, 12 tanesine ise arızalı olması nedeniyle belediyemizce teslim alınarak kullanımı yasaklanmıģtır. Aylık istatistik bilgileri Sanayi ve Ticaret Ġl ne gönderilmiģtir. SĠGARA TĠMĠ 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereği kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağının yürürlüğe girmesinin ardından Konya Valiliği tarafından oluģturulan sigara timinde görev yapmak üzere Belediyemiz Zabıta Memurlarından iki personel görevlendirilmiģ, haftanın belirli günlerinde oluģturulan ekip arkadaģları ile denetimlere çıkmaktadırlar. EVLENDĠRME ĠġLEMLERĠ: BeyĢehir Belediye BaĢkanı adına Evlendirme Hizmetleri verilen vekâletle Ġnsan Kaynakları ve Eğitim nce gerçekleģtirilmektedir. Evlendirme Memurluğuna gelen çiftlerin müracaatla ilgili evrakları Yasalara uygun olarak tamamlanır. Müracaatlardan sonra nikâh akdi için gün verilir. Nikâh akdi yapılan çiftlerin mernis bilgileri düzenlenerek Nüfus ne gönderilir. Evlendirme Memurluğuna gelen ilgili yazılara cevap yazılır. Evlendirme Memurluğuna havale ile gelen yazılar ve giden yazılar için kayıt defteri ve zimmet defteri tutulmaktadır. Belediyemizin Evlenme Memurluğunca 01/01/ /12/2009 tarihleri arasında 310 adet evlenme akdi gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca nikâhlarını ilçemiz dıģında yapmak isteyen 14 çiftimize de evlenme izin belgesi düzenlenmiģtir Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri GÖREV ve SORUMLULUKLARI VatandaĢların Ģikayetlerini alarak ilgili Müdürlüklere iletmek, takibini yapmak ve onları yönlendirmek. - Mağdur vatandaģların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek. - Ġlçemizde oturan muhtaç aileleri tespit etmek ve onlara giyecek, yiyecek, yakacak yardımında bulunmak. - Ġlçemizde bulunan muhtaç ailelerin Belediyemize müracaatlarında Muhtarlarca doldurulan ihtiyaç formlarına istinaden, verilen adrese gidilerek yapılan tespitlerden sonra çeģitli yardımlarda bulunmak. - Yeni öğretim yılında, mağdur öğrencilere, kırtasiye ve önlük yardımında bulunmak. - Ramazan ayı dolayısı ile Ġlçemizdeki mevcut firma ve marketlerin yaptığı yardımlarla, adreslerinde tespit etmiģ olduğumuz ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunmak. - Belediye hizmetlerini ilçemiz halkına duyurmak için; ses düzeni, anons, afiģ, pankart, gazete ilanı gibi araç ve gereçlerin hazırlanmasında organizatörlük yapmak. - Belediyenin baģlatmıģ olduğu çeģitli kampanyalar dolayısı ile afiģ ve pankartların hazırlanmasını temin etmek ve açılıģları düzenlemek. Belediye hizmetlerini tanıtıcı rehber ve broģürler hazırlamak. 23

25 DÖNEM FAALĠYETLERĠMĠZ Basın ve Halkla ĠliĢkiler sorumluluk ve görev bilinci içerisinde üzerine düģen görevleri yapmak üzere çalıģmaktadır. Ulusal, Yerel ve Mahalli Gazetelerde BeyĢehir ve BeyĢehir Belediyesi hakkında çıkan tüm yazılar kesilerek dosyalanmıģ, Ġlçemizde çıkan BeyĢehir in Sesi, BeyĢehir Göl ve Ġlk haber gazeteleri arģivlenmiģtir. BaĢkanlık programı takip edilerek, basın tarafından izlenmesi organize edilmiģtir. BeyĢehir Belediyesinin çalıģmalarından yazılı ve görsel basının, dolayısıyla kamuoyunun haberdar olması sağlanmıģtır. Basın toplantıları, Halk Toplantıları ve projelerle ilgili organizasyonlarda konu ile ilgili bülten/dosya hazırlanarak basının önceden bilgilenmesi sağlanmıģtır. Medyada yayınlanan öneri, eleģtiri ya da açıklama gerektiren haber ve yorumlar yanıtlanmıģ, bilgi ve belgelerle doğru bilgi akıģı gerçekleģtirilmiģtir. Fotoğraf ve kamera çekimleri ile haberler görüntü ile desteklenmiģ, çeģitli çalıģmalarda kullanılmak üzere birimlerden gelen fotoğraf talepleri karģılanmıģ, ziyaret fotoğraflarının gönderilmesi sağlanmıģtır. Yıl içerisinde Belediyemizce düzenlenen tören, açılıģ vb. organizasyonlarda veya BaĢkanlık Makamı nca verilen yemek, kokteyl, ödül vb. iģlemler müz tarafından yapılmıģtır. Ġlçemizde yıl içinde yapılan seminer, toplantı düğün gibi organizelerde belediyemiz gelen davetler düzenlenerek BaĢkanlık Makamına iletilmiģ, kutlama telgrafları, çiçek ve çelenk gönderilme iģlemleri yapılmıģtır. Belediye BaĢkanımıza yapılan tüm davetlerin sözlü veya yazılı cevaplandırılarak, ilgili Ģahıslara ulaģma-belediyemizin kapılarını halkımıza gün boyu açılmıģ, halkımızın problemlerini bire bir çözmeye gayret edilmektedir. Her isteyen vatandaģımızın Belediye BaĢkanı ile görüģmesi sağlanmıģtır. Basınla çok iyi bir diyaloga girilmiģ olup, yerel ve ulusal basında birçok haberin yer alması sağlanmıģ ve de basına verdiğimiz önem bütün platformlarda dile getirilmiģtir. Ġlçemize gelen tüm bürokrat ve misafirlerin ağırlanması, yapılan toplantılara iģtirak edilmesi ve ilçemizin sorunlarının çözümü için her platformda giriģimlerde bulunuldu Ġlçemizin baģta doğal güzelliklerini, tarihi eserlerini ve turizm potansiyelini ortaya koyacak bir cd ve kitap hazırlanması için gerekli çalıģmalar baģlatılmıģtır. BaĢta ilçemizde bulunan Yerel TV BGRT olmak üzere Kon TV de programlara katılarak halkımıza icraatlarımız hakkında bilgi verilmiģ televizyonlarda BeyĢehir i tanıtıcı ve çalıģmalarımız ile ilgili program yapılmıģtır. Önemli dini, milli gün ve gecelerde ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan bilboardlara ve pankartlara günün anlam ve önemini belirten yazılar yazılmıģtır. Belediyemizin faaliyette olan web sitesini daha aktif ve kapsamlı hale getirilerek günlük haber girilmesi sağlanmıģtır. Tüm önemli gün ve haftalarda pankart ve billboardlara günün anlam ve önemini belirten yazılar yazılmıģ, pankartlar ilçemizin muhtelif yerlerine asılmıģtır. BaĢkanımızın Ankara da Bakanlıklar nezdinde yaptığı çalıģmalar ve ziyaretler müzce takip edilmiģ gerekli kamera ve fotoğraf çekimleri yapılmıģtır. *ALO 150 BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi Alo 150 BĠMER BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezine belediyemizi ilgilendiren konularda yapılan baģvurulara cevap vermek üzere yetkilendirilen müz Alo 150 Bimer BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezini sürekli takip etmektedir. Dönem içerisinde bir vatandaģımız bilgilendirilmiģtir. 24

26 *Basında Belediyemiz, Fotoğraflarla Belediye ÇalıĢmalarımız KöĢesi Belediyemiz hizmetlerini anlatan yerel ve ulusal basında çıkan haberlerimiz arģivlenerek muhafaza edilmektedir. Belediye hizmet binası giriģinde, müdürlüğümüz odasında ve belediye binası salonlarında belediyemizle ilgili haberlerden köģeler oluģturulmuģtur. *6.BeyĢehir Göl Festivali BeyĢehir in tüm güzelliklerini baģta Türkiye ye dünyaya tanıtmak amacı ile birçok aktivite yaptık. Bunların en önemlisi ve BeyĢehir de bu güne kadar yapılmıģ en büyük ve etkili organizasyon olan 6.BeyĢehir Göl Festivalidir. 5 gün boyunca devam eden konser, sergi, panel, gösteri ve yarıģmalarla dolu dolu geçen festivale tahminen 350 bin kiģi katılmıģtır. YaklaĢık 84 bin liraya mal olan festivalden, sponsor firmaların katkıları, çadır gelirleri ve devletten gelen yardımlarla 124 bin liralık gelir elde edilmiģ tüm giderler karģılandıktan sonra 6. BeyĢehir Göl festivalinden 40 bin lira gelir elde edilmiģtir *2.BeyĢehir Fotoğrafçılar BuluĢması Dünyanın en güzel köģelerinden biri olan ilçemizin fotoğraf sanatının görsel gücü aracılığı ile tanıtılmasına katkı sağlamak, halkımızın fotoğraf sanatına ilgi duymasını ve ülkemizin dört tarafından gelecek yüzlerce fotoğraf tutkunu ile tanıģmasını ve kaynaģmasını sağlamak,bu etkinlik aracılığı ile fotoğraf sanatının geliģmesine katkıda bulunmak amacı ile Ağustos tarihlerinde gerçekleģtirdiğimiz 2 BeyĢehir Fotoğrafçılar BuluĢmasına 500 üzerinde fotoğraf sanatçısı katılmıģ yarıģmacıların çektiği fotoğraflardan seçilen 950 fotoğraf belediyemiz arģivine kazandırılmıģtır. *1.Uluslararası BeyĢehir Yamaç ParaĢütü ġenlikleri EĢsiz güzelliklerin sahibi olan ilçemizin tanımına katkı sağlamak, Turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için bu yıl ilkini gerçekleģtirdiğimiz Uluslar arası BeyĢehir Yamaç ParaĢütü ġenliklerin davetiye, billboard ve gazetelerle ve televizyon kanallarına yaptığımız haberlerle gerekli duyuruları yapıldı. Uluslararası Yamaç ParaĢütü Ģenliklerinin amacına ulaģması için tüm çalıģmalar yapılarak Konya baģta olmak üzere tüm Türkiye de ismi duyurulmuģtur. *YaĢayan Selçuklu ÇarĢısı Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bu yıl Türkiye de bir ilki gerçekleģtiren Belediyemiz Tarihi EĢrefoğlu Camii çevresinde kurulan YaĢayan Selçuklu ÇarĢısı ile klasik Ramazan Etkinliklerine farklı bir alternatif sunmuģ oldu. Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği Ģenliklerde EĢrefoğlu Süleyman Bey, Nasrettin Hoca, Hacivat, Karagöz, Keloğlan gibi değerlerimiz Ramazan ayı sonuna kadar halkımızla iç içe oldu. BeyĢehir haklıda bu değerleri bizzat yaģama fırsatı buldular.aynı zamanda bir fuar havasında gerçekleģen YaĢayan Selçuklu ÇarĢısı etkinlikleri Tasavvuf Musikisi konserleri,orta Oyunu ve Tiyatro gösterileri yapılmıģtır. *Ġftar Sofrası Belediyemizin organize ettiği BeyĢehir esnafı ve halkımızın desteği ile geleneksel hale getirdiğimiz iftar sofrası uygulaması ile Ramazan ayı içerisinde sefer tasları ile evlerine götürerek, EĢrefoğlu Ġlkokulu bahçesinde kurulan iftar sofrasına bizzat gelerek yemek yiyen günlük yaklaģık 800 kiģi olmak üzere bir ay boyunca 24 bin kiģiye iftar yemeği verilmiģtir. Bir günlük iftar yemeği ücreti belediyemizce karģılanmıģ, diğer günlerin ücretleri sponsor firmalar tarafından karģılanmıģtır. *BeyĢehir Belediyesi Muhtaçlara Yardım Fonu Belediyemizce 2009 yılı içerisinde kurulan BeyĢehir Belediyesi Muhtaçlara Yardım Fonunun dosyalama, inceleme ve arģivleme iģlemleri tamamen müdürlüğümüzce yapılmaktadır. ġu anda fonumuzda kayıtlı olan 972 kiģi bulunmaktadır.2009 yılında 350 aileye gıda tedavi, ilaç, yol ücreti, kırtasiye ve benzeri yardımlar yapılmıģtır. Belediye bütçesinden bağımsız çalıģan fonumuz yardıma muhtaç ailelere ulaģmaya devam etmektedir. *BeyĢehir Belediyesi Web Sayfası 25

27 Belediyemizin ve ilçemizin tanıtılması amacıyla 2009 yılında daha kapsamlı hale getirilen web sayfası içerik yönetim sistemi ile yeniden düzenlenerek yayına veriģmiģtir. Aynı zamanda Belediyemizin web sayfası alt alanında çalıģma ve haber görüntülerimizin yer aldığı videolar video portalı ile yayına verilmiģtir. Video portalı üzerinden belediyemizin bütün faaliyetleri görsel olarak yayına verilmektedir. Yine belediyemizin web sitesi alt alanında Nereden Nereye Bir hizmetin anatomisi sloganı ile açılan Nereden Nereye isimli çalıģma portalı kurulmuģtur. Bu portal sayesinde çalıģmalarımızın önceki ve sonraki hali görüntülenerek kıyaslanabilmektedir. Ayrıca daha önce zaafiyet verip kapatılan E-Belediye 2009 da yeniden yenilenmiģ bir sistem üzerinde açıldı. Bu sayede Belediyemizin internet veznesi faaliyet geçmiģ oldu. Belediye Personel bilgileri interaktif sisteme taģınmaya baģlanmıģ her personelin kimlik bilgileri otomasyon sistemine yüklenmeye devam edilmektedir. Bu sistem üzerinden Web Sms alanında kodlamasını yaptığımız uygulama sayesinde personele doğum gününde saat da baģkan adına kutlama mesajı otomatik olarak postalanmaktadır. *1. Halk Toplantısı BaĢkanlığımızın 8 aylık çalıģmalarını anlatıldığı ilk halk toplantısının organizasyonu gerçekleģtirildi.gazete ve Tv haberleri ile internet sitemiz aracılığı ile toplantı vatandaģlarımıza duyurulurken çalıģmalarımızın anlatıldığı vtr hazırlanmıģtır. Ayrıca Belediye BaĢkanlığımızın anlatımları sunum halinde fotoğrafları ile birlikte slayt halinde sunumu yapılmıģtır. Yine bu toplantının içeriği haber yapılarak gazete ve tv lere servis edilmiģtir. *Mahalle Toplantıları Ġlçemizin her sokağını her köģesini gezerek vatandaģlarımızla birlikte olmayı hedefleyen Belediye BaĢkanımızın halkımızla daha iç içe olması ve sorunları yerinde inceleyerek çözüm üretip karģılıklı fikir alıģ veriģinde bulunması amacıyla mahallelerimde mahalle buluģmaları adı altında toplantılar tertip edilmeye baģlanmıģtır. ġuana kadar iki mahallemizde gerçekleģtirilen toplantılar diğer mahallelerimizde de bundan böyle devam edecektir. Bu toplantıda müdürlüğümüz bünyesinde çalıģan elemanlarımız gerek kamera,gerekse fotoğraf çekimi yaparak konuģulanlar kayıt altına alınarak haberleri servis edilmiģtir. Yine bu toplantılarımız belediyemizin web sitesinden yayına verilerek daha geniģ kitlelere ulaģması sağlanmıģtır. *Billboardlar Belediyemize ait 6 adet Billboardın kullanım ve takibi ile Billboardlar için basılan afiģlerin tasarım ve astırılması iģini müz yürütmüģtür. Bayramlarda ve özel günlerde yapılan kutlama mesajları, Belediyemizin çalıģmaları ile eğitici konularda billboardlar kullanılmıģtır. *Belediyemiz desteğinde kurulan Dernekler ve Diğer Derneklerle ĠliĢkiler BeyĢehir Kültür ve Turizm Derneği ile BeyĢehir Belediyesi Atlıspor Derneğinin tüm iģlemleri ve kanuni iģlemleri müz tarafından yürütülmektedir. Belediyemizde destek isteyen ilçemizde bulunan tüm derneklere gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. Dernek ġölen ve etkinliklerine belediyemizin katılımı sağlanmıģtır. *Ġlçemiz ve Belediye hizmetlerini tanıtıcı rehber ve broģürler hazırlamak. Göl Festivali için hazırlanan afiģ, bayramlarda gönderilen tebrik kartları ve billboardlara asılan yazıların tüm tasarım ve dizaynları müzce yapılmıģtır. YılbaĢı ve bayram tebriklerin de ilçemizin tanıtımı ön planda tutulmuģ, tebrik çalıģmalarımız da her kesimden insanımızın takdirini almıģtır. Yapılan çalıģmalarda grafik, tasarım hazırlıklar birimizce yapılarak masraflar en aza indirilmiģtir. Ġlçemizin ve belediyemizin tanıtım eksikliği gidermek için hazırladığımız broģür ve dosya mümkün olduğu kadar değiģik kesimlere dağıtımı yapılarak ilçemizin tanıtımına katkı sağlanmıģtır. 26

28 *Ulusal Televizyonların ve basının belediyemize ilgisi Birçok ulusal ve yerel televizyon kanalının, ĠHA, DHA, Anadolu Ajansları, ulusal ve yerel gazete temsilcililerinin, ilçemizdeki haber ve tanıtım amaçlı çalıģmalarına yardımcı olunmuģtur. Ġlçemizi ve belediyemizi gündem de tutmak amacıyla Belediye çalıģmaları, BeyĢehir gölü, festival görüntüleri ve haber metinleri birimimizce hazırlanarak televizyon kanalları ve gazetelere ulaģtırılmıģtır YILINDA YAPILMASI PLANLANAN FAALĠYETLER 2009 Yılı içerisinde de müz görev sahasında bulunan ve yukarıda yazılı çalıģmalar tüm titizlilikle yapılmaya devam edilecektir. -Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Göl Festivali,2. Uluslar arası yamaç paraģütü,3 Ulusal Fotoğrafçılar BuluĢmasını daha kapsamlı hale getirmek basın yoluyla tüm aktiviteleri ülke ve dünya gündemine taģımak, -Ġlçemizi her yönüyle baģta Türkiye olmak üzere dünyada daha iyi bir Ģekilde tanıtabilmek amacıyla cd, dergi ve kataloglar hazırlamak. -Ulusal bazda yayım yapan TV kuruluģları ile irtibata geçerek ilçemizi tanıtıcı programlar yapmak, -Belediye çalıģanlarına yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenleyerek dalında uzmanlaģmıģ kiģilerin katıldığı seminer ve paneller düzenlemek -Turizm alanında ilçemizin turist çekebilecek değerlerini ön plana çıkaran eserler hazırlayıp, bu çalıģmaları turizm acentelerine, basın ve televizyon kuruluģlarına göndermek. -Yerel televizyonlarda ve radyolarda canlı yayınlara BaĢkanımızın ve ilgili Müdürlerin katılımının sağlanması -Belediyemizin faaliyette olan web sitesini daha aktif ve kapsamlı hale getirilmesi -Önceki yılda olduğu gibi tüm sosyal aktivitelerde ilgili Ģahıs, kurum ve kuruluģlara yardımcı olunması, -Meslek Edindirme kursları düzenlemek. -Belediyemiz Muhtaçlara Yardım Fonunu daha aktif hale getirmek Fen ĠĢleri Hizmetleri GÖREV TANIMI: BeyĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri, 5393 sayılı yasanın 14 ve 15 inci maddelerinde genel tanımlaması yapılmıģ olan kentsel alt yapı Hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir. Fen ĠĢleri bu görevleri bağlı birimleri eliyle yerine getirir. Kademe, ġantiye, atölyeler, Kanalizasyon Arıtma tesisleri müze bağlı olup, 1 adet Müdür, 1 adet sözleģmeli ĠnĢaat Mühendisi, 1 Adet SözleĢmeli Çevre Mühendii, 1 Adet ĠnĢaat Teknikeri, 5 adet memur 81 adet iģçi olmak üzere toplam 90 adet personelle hizmet verilmektedir. müz ekipleri ile aģağıda belirtilen çalıģmalar gerçekleģtirilmiģtir. -Yamaç paraģütü yapılacak yere yolun açılması ve take-off un hazırlanması (3 km yol) kazı ve dolgu yaparak yolun açılıp 20 cm kalınlığında blokaj,10 cm kalınlığında temel malzemesi serilmesi sulanması sıkıģtırılması reglaj ve malzeme nakliyesi yapılması 3000 Metre x6 Metre=18000 M²X12TL Toplam Maliyet: = ,00TL -Bademli ve üniversite hatlarının kanalizasyon Ģebekesine bağlanması ve sanayi arkası hattın bir bölümünün bağlanması kazı dolgu büz döģenmesi ve büz nakliyesi Metre x 11 TL Toplam Maliyet: = ,00 TL -Sathi kaplamalı(soğuk asfalt) yol yapılması ( M²) x 7 TL 27

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ FALĠYET RAPORU 2015 ĠNSAN KAYNAKLARI VE SĠCĠL SĠGORTA ġeflġğġ SANTRAL MEMURLUĞU GENEL BĠLGĠLER MİSYON VE VİZYONU İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü olarak belediye

Detaylı

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Yazı İşleri ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA 4 I- GENEL BĠLGĠLER 8 A- Misyon ve Vizyon. 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; PALANDÖKEN İlçe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediye

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No: 134/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - Bu yönetmenliğin amacı, Bayındır Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün teşkilat yapısı, hukuki statüsünü, görev, yetki

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

TUġBA BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

TUġBA BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TUġBA BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Dairesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C. ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Dairesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 05-08-206 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınordu Belediyesi

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

T.C ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü. REVİZYON NO :0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: 1/7 S.NO ALT SÜREÇ S.

T.C ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü. REVİZYON NO :0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: 1/7 S.NO ALT SÜREÇ S. YAYIN TARİHİ :26.0.20 DÖKÜMAN NO :OKM..L.(7.).0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: /7 S.NO ALT S.NO DETAY....2.2.2.2.2.2....2...2..2.2.2. 2 İdari 2. Evrak 2.. 2 İdari 2. Evrak 2..2 Belediye Başkanı ile Görüşme

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Şef Memur ve Sözleşmeli Personel İşleri Servisi İşçi İşleri Servisi Eğitim Servisi İdari İşler Servisi T.C. KARS

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1)Bu yönetmenliğin amacı, Torbalı Belediye

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Akyurt Belediye Başkanlığı

Detaylı