VI/16 GRUP ELEMENTLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI/16 GRUP ELEMENTLER"

Transkript

1 VI/16 GRUP ELEMENTLER KONULAR 1.1 Oksijen 1.2. Sülfür 1.3 Selenyum, tellur ve polanyum 2. Halojeürleri 3. p-blok oksitleri 3.1.Hidrojen peroksit 3.2. Sülfür trioksit ve dioksit 3.4 sülfür oksoanyonlarn redoks özellikleri 4. s-blok oksitleri 4.1. Oksit, süperoksit ve peroksitler 4.2. Suboksitler 5.d-blok oksitleri 5.1. Monoksitler 5.2. Dioksitler 6 Metal-Sülfür bile"ikleri 6.1. Monosülfürler 6.2. Disülfürler III IV V VI VII B C N O F Al Si P S Cl Gl Ge As Se Br Tl Sn Sb Te I In Pb Bi Po At

2 Oksijen grubu elementlere kalogenler de denir. Oksijen hariç bu grubun tüm üyeleri normal ko)ullar altnda katdr (Tablo 13.1). Grup da a)a. do.ru metalik karekter artar. Oksijen ve kükürt ametal, Selenyum ve Telleryum yar metal, Polonyum metaldir. Bu elementler iki de.erliklidir. Grubun a.r elementleri dört de.erlikli katyon halini de alabilirler. Kükürt, selenyum, telleryum ve polonyum da bo) d orbitalleri bulundu.undan oktet elektronlar geni)letebilir. Oksijen bunu yapamaz. Tablo 1: Grup 16 /VI elementlerinin özellikleri iyonla"ma p Yar0çap Görünü"ü Genel kj/mol rkov riyonik ve yükseltgenme (nm) (nm ) özellikleri say0lar O ,44 0,074 0,240* paramagnetik gaz -2, -1 en: -218, kn: S ,44 0,104 0,174* sar polimorfik kat -2,+4,+6 en:119, kn: Se 947 2,5 0,117 0,184* Polimorfik kat -2,+4,+6 En:217, kn: Te 875 2,10 0,137 0,207* kat, gümü)i, -2,+4,+6 krlgan en:450 kn:990 84Po Sar, tüm izotoplar -2,+2,+4,+6 Radyoaktif En:254 kn: * -2 yükseltgenme basama. için 1.Elementlerin Üretimi ve Yap0lar0 1.1.Oksijen Oksijen, O2 atmosferin % 21 ini olu)turur ve büyük ölçekte sv havann ayrmsal damtlmas ile üretilir. O2 ticari olarak en çok çelik üretiminde kullanlr. Bir ton çelik için bir ton oksijene ihtiyaç vardr. Oksijenin en genel allotropu dioksijen (O2) dir. Sv halde soluk mavi renkli olup -183 o C kaynar. Moleküler orbital teoriye göre O=O çift ba.l, de.erlik elektronlarnn ikisi farkl iki antiba. D * MO de paralel spinli olarak bulundu.u için para manyetik bir gazdr. Öteki allotropu ozon (O3 ) -112 o C kaynar. Patlayc, oldukça reaktif endoenerjik ( G= +163kJ/mol) koyu mavi renkli bir gazdr. VSEPR e göre O3 açsal (ba. açs= 117 o ) ve dia manyetiktir(a. a

3 1.2. Kükürt Kükürt, elementel kükürt, sülfürlü mineral yataklar ve yüksek oranda kükürt içeren sv veya gaz hidrokarbonlardan elde edilir. Oksijenden farkl olarak grubun di.er üyeleri tek ba. yapmay tercih ederler. Sonuç olarak, bunlar daha büyük moleküllere veya geni)lemi) yaplara dönü)ürler. Bu nedenle oda scakl.nda katdrlar. Kükürdün oda scakl.nda izole edilebilen tüm kristal yaplar Sn halkalarndan ibarettir. Genel ortorombik allotrop, taç benzeri sekiz üyeli -S8 den ibarettir(20) (20) Bununla birlikte 6-20 S atomlu halkal yaplar da sentezlemek ve kristallendirmek mümkündür. Ortorombik kükürt C de erir, sar sv 160 o C nin üzerinde kararr ve sülfür halkalar krlp polimerle)tikçe daha viskoz olur Ortaya çkan Sn polimerleri eriyikten çekilebilir ve kararsz kauçuk benzeri maddeleri olu)turur. Bu madde oda scakl.nda yava)ça - S8 e dönü)ür. 1.3.Selenyum Tellur ve polonyum Kimyasal olarak Se ve Te yumu)ak elementlerdir. Metal sülfür filizleri içinde bulunur. Se ve Te ün esas kayna. CuS ün kavrulmas srasnda olu)an uçucu kul ve bakrn elektrolitik rafinasyonunda olu)an anot at0klar0d0r Selenyumun birkaç polimorfu bulunur. Kükürtte oldu.u gibi Selenyumun bir allotropu Se8 halkalarn içerir. Fakat oda scakl.nda en kararl olan gri selenyumdur. Bu spiral zincirlerden olu)an kristal bir maddedir. Gri selenyumun fotoiletken olu)u dü)ük band açl.na ( kristal 2,8 ev, amorf 1,8 ev) sahip olmasndan kaynaklanr ve fotosellerde kullanlr. Elementin genel ticari formu amorf siyah selenyumdur. Selenyumun di.er bir amorf formu, onun buharnn yo.unla)trlmas ile elde edilir ve xerographic fotokopi prosesinde foto reseptör olarak kullanlr Tellur gri selenyum gibi zincir yapsnda kristallanir. Polonyum basit kübik yapda kristallenir. Normal ko)ullarda bu yapda kristallenen tek elementtir. 2.Halojenürler Oksijen pek çok halojen oksit ve okso anyon olu)turur. Bunlar (VIIA grubunda ) daha sonra incelenecektir. Oksijen O2F2 ve OF2 olu)turur. OF2 de oksijen en yüksek oksidasyon saysna(+2) ula)r. Sülfür, selenyum, tellur ve polonyum çok zengin halojen kimyasna sahiptir. Bunlardan çok genel bazlar Tablo 12.6 da verilmi)tir. Daha elektronegatif olan sülfür ve selenyum basit ikili iyodür leri olu)turmazlar. Fakat daha elektropozitif tellür ve polonyum olu)turur. Halojenler arasnda

4 sadece küçük ve elektronegatif olan F atomu elementleri maksimum grup numarasna yükseltger. Fakat selenyum tellur ve polanyumun du)uk oksidasyon hallerinde ( +1 ve +2) kararl ikili bile)ik olu)turmaz. Grubun a.r üyeleri bir seri zincir veya halkal ( catenated) sub halojenürler yaparlar. Örne.in Te2I, Te2Br halojen köprülü tellür hegzagonlarnn bir buketten ( )eki 22) ibarettir Sülfür halojenürleri; S2F2, SF4, SF6 ve S2F10 VSEPR teorisine uyar(tablo12.26). Oda scakl.nda gaz olan SF6 in inertli.i, küçük olan merkez kükürt atomunun sterik engellenmesinden kaynaklanr. Sterin etki hidroliz gibi termodinamik olarak uygun olan tepkimeleri engeller durdurur: SF6(g) + 4H2O(s) 6HF(g) + H2SO4(aq) Sterik olarak daha az engellenen SF4 molekülü reaktif olup hzl bir )ekilde ksmi hidrolize u.rar SF4(g) + H2O(s) HF(g) + OSF2 C=O ve P=O gruplarn CF2 ve PF2 gruplarna dönü)türmek için hem SF4 hem de SeF4 çok seçici florlama reaktifleridir O II 2R-C-R + SF4 2RCF2R + SO2 Kalogenlerin di.er mevcut halojenürleri Tablo:12.6 da özetlenmi)tir. Sülfür klorürlerde ticari olarak önemlidir. Eriyik sülfürün Cl2 ile tepkimesi pis kokulu S2Cl2 verir. Oda scakl.nda sar bir svdr(k.n. 138 o C). Disülfür diklorür ün daha ileri klorlanmas SCl2 yi verir. krmz renkli karasz bir sv olan bu ürün büyük ölçüde üretilir ve kavçu.un vulkanizasyonunda kullanlr. 3.Oksijen ve p-blok Oksitleri Oksijen inert bir molekül olmamakla birlikte onun tepkimelerinin ço.u yava)tr ( baknz a)r potansiyelle ba.lantsna ). Örne.in, potansiyeli uygun oldu.u halde Fe 2+ çözeltisi hava ile çok yava) yükseltgenir. Bunun birkaç nedeni )öyle verilebilir: Biri, indirgenme potansiyeli negatif oldu.u için, (G o = nfe o. E)itli.inden G o < 0, termodinamik olarak uygun de.ildir) O2 + H + + e - HO2 E o = - 0,13 V ph = 0 O2 + e - O2 - E o = - 0,33 V ph = 14 Bu nedenle dikkate de.er bir tepkime hzna ula)abilmesi için bu potansiyeli a)mas gerekmektedir. Okinci olarak temel halde iki D * orbitalinde birer elektronu olan O2 molekülü ne etkin bir Lewis asidi ne de

5 etkin bir Lewis bazdr. Bu nedenle p-blok elektrofil veya nükleofillerle yer de.i)tirme tepkimelerine kar) çok az bir e.ilime sahiptir. Son olarak ta O2 molekülü yüksek ba. enerjisine( 463 kj/mol) sahip oldu.u için disasiasyon tepkimelerinin yüksek aktivasyon enerjisi gerektirmesidir. 3.1.Hidrojen Peroksit Oksijenin Frost diyagram H2O2 nin disproporsiyona kar) karasz oldu.unu gösterir. Bununla birlikte pratikte, katalizör gibi davranan baz iyonlar olmadkça çok labil de.ildir ve orta scaklkta oldukça ömürlüdür. Bu katalizörler indirgenme potansiyellerini +1,76 V (H2O2 in H2O indirgenmesi) ile -0,70 V (O2 nin H2O2 indirgenmesi ) arasnda de.i)tirebilmektedir. Örnek: Fe 3+ iyonu, H 2O 2 in bozunmasn termodinamik olarak katalizleyebilir mi? Fe e Fe 2+ E o = +0,77 V 2H + (aq) +1e +2H + 2H 2O E o = +1,76 V 2H + + O 2 + e H 2O 2 E o = -0,70 V Birinci tepkimenin indirgenme potansiyeli ikinci ve üçüncü tepkimelerin potansiyelleri arasnda kald. için katalitik bozunma beklenir. Redoks tepkimeleri )öyle yazlr E o Fe 3+ (aq) + H 2O 2(aq) Fe 2+ (aq) + 2H + (aq) + O 2 E o = +1,51 V >0 oldu.undan indirgenme termodinamik olarak uygun. Veya )u tepkime de mümkün Fe 2+ (aq) + H 2O 2(aq) + 2H + (aq Fe 3+ (aq) + 2H 2O E o = +0,99 V Bu nedenle katalitik bozunma termodinamik olarak uygundur. Gerçekte hz da yüksektir. Bu yüzden Fe 3+ iyonu, H 2O 2 nn bozunmas için etkin bir katalizördür. 3.2.Kükürt trioksit ve Kükürt dioksit Kükürdün iki genel oksidi SO2 ( kn:-10 o C) ve SO3 ( kn: 44,8 o C) dür. Bu moleküller srasyla açsal(23) ve üçgen düzlem(24)yapdadr. Okisi de akseptör kükürt atomu tarafyla Lewis asididir. Fakat SO3 daha kuvvetli ve daha sert asittir. SO3 ün Lewis asitli.inin yüksekli.i onunun oda scakl. ve basncnda oksijen köprüleri ile polimerik bir kat )eklinde olmasndan kaynaklanr(25) SO2 basit p-blok Lewis bazlar ile zayf kompleksler olu)turur. Örne.in su ile kararl bir komleks yapmaz. Trimetil amin ve F - iyonlar gibi daha kuvvetli Lewis bazlar kararl kompleksler yapar. Kalogenlerin pek çok okso halojenürleri bilinir. Bnlardan en önemlisi tionil halojenürler (OSX2) ve sülfüril dihalojenler ((O2SX2) dir.

6 Örnek: SO 2F - ve (CH 3) 3NSO 2 komplekslerinin kimyasnn ve yapsnn anla)lmas SO 2F - ve (CH 3) 3NSO 2 nn muhtemel yaplar ve OH - ile tepkimelerini tahmin edin: Cevap: Her iki molekülde de S atomu üzerinde bir Lone pair bulunur (27,28). Biri ba. yapmam) dört elektron çifti, üçgen piramit yapsn olu)turur. OH - iyonu hem Trimetil aminden hem de F - iyonundan daha kuvvetli Lewis baz oldu.u için bir yer de.i)tirme meydana gelecek ve sonuçta hidrojen sülfit (HSO 3 - ) iyonunu verecektir. Bu iyonun iki izomer )eklinde var oldu.u bulunmaktadr(29,30) 3.3. Kükürt okso anyonlar0n redoks özellikleri Çok çe)itli kükürt okso anyonlar mevcut olup bunlarn ço.u laboratuar ve endüstride önemlidir. Örne.in peroksodisülfat anyonu (O3SOOSO3) 2- güçlü ve faydal bir yükseltgendir (S2O8) 2- (aq) + 2e 2SO4 2- (aq) E o = +1,96 V Tablo 12.7 Baz en kararl kükürt okso asitlerin listesini göstermektedir. Kükürdün genel yükseltgenme saylar -2,0,+2,+4, ve +6 dr. Fakat pek çok S-S ba.l bile)iklerde tek sayl ve kesirli ortalama yükseltgenme saylarna da sahip olurlar. Basit bir örnek tiyosülfat (S2O3 2- ) iyonunda S ün ortalama yükseltgenme says +2 dir. Fakat bu molekülde iki kükürt atomunun çevresi oldukça farkldr. Yükseltgenme saylar arasndaki termodinamik ili)ki Frost diyagramnda özetlenmi)rir.(12.6) Öteki pek çok p-blok okso anyonlar gibi termodinamik olarak uygun olan ço.u tepkimeler yava)tr. Özellikle SO4 2- iyonu gibi (+ 6 ) elementin maksimum yükseltgenme saysnda oldu.u zaman. Çözelti ph nn okso anyonlarn redoks özellileri üzerine oldukça etkili oldu.u daha önce görülmü)tü. Bu SO2 ve SO3 2- içinde do.rudur. Çünkü SO2 asit çözeltide kolaylkla indirgenir. Dolays ile iyi bir yükseltgendir. Bu özelli.i onun dezenfektan (mikrop öldürücü) ve kurutulmu) meyve ve )arap gibi yiyecekleri a.artc olarak kullanlmasnn nedenini açklar. H2SO3(aq) + 4e +4H + (aq) S(k) + 3H2O E o = +0,50 V Bu e)itlikte yazd.mz H2SO3, SO2 nin sudaki çözeltisinde olu)an temel bile)iktir. Öte yandan SO3 2- iyonlar bazik çözeltide yükseltgen de.ildir: SO3 2- (aq) + 4e +3H2O S(k) + 6OH - E o = -0,66 V Fakat iyi bir indirgen reaktiftir: SO4 2- (aq) + 2e +H2O SO3 2- (aq) + 2OH - E o = -0,94 V Selenyum ve tellür un bilinen okso anyonlar da çok farkl de.ildir. Selenik asit termodinamik olarak kuvvetli yükseltgen bir asittir.

7 SeO4 2- (aq) + 2e +4H + (aq) H2 SeO3(aq) + H2O E o = +1,1 V Bununla birlikte SO4 2- iyonuna benzer davran) gösterir. SeO4 2- nn indirgenmesi genellikle yava)tr. Tellürik asit, Te(OH)6 )eklinde mevcut olup, çözeltide (HO)2TeO2 )eklindedir. Bunun da indirgenmesi termodinamik olarak uygun olmasna kar)n kinetik olarak yava)tr. 4. s-blok elementlerin oksitleri Alkali ve toprak alkali metallerin genel oksit bile)ikleri srasyla M2O ve MO formülleri ile gösterilir. Bu oksitler hazrlanabilir. Fakat s-blok oksitlerinin kimyas yukarda verilen formüllerden çok daha ilginçtir. Örne.in süper oksit (O2 2- ) ve peroksit (O2 1- ) iyonlarn içeren bile)ikler de yaparlar. Rubidyum ve Sezyum hariç 4.1.Oksitler, süper oksitler ve peroksitler O 2-, O2 1-, O2 2- iyonlar çe)itli konularda tart)ld. Örne.in O2 1- nun ba. derecesinin 1,5 ve para manyetik, O2 2- ba. derecesinin 1 ve diamanyetik

8 oldu.unu bulmu)tuk. Ayn )ekilde poli atomik anyonlarn kararll. üzerine iyon büyüklü.ünün etkisini incelemi), oldukça kararsz O2 1-, O2 2- iyonlarn büyük katyonlarla birle)ece.ini teklif etmi)tik. Bu e.ilimler Tablo xx. s-blok metallerinin a)r oksijenle tepkimelerinden elde edilen ürün bilgileri ile desteklenir Bu bilgiler küçük Li + iyonunun ve +2 de.erlikli 2.grubun daha hafif metal iyonlarnn O 2- iyonu ile birle)ti.ini gösterir. Daha büyük Na + ve Ba 2+ iyonlarn O2 2- ile kararl bile)ik olu)turur. Son olarak +1 de.erlikli büyük K +, Rb + ve Cs + iyonlar süper oksitleri olu)tururlar. Tablo xx. 1. ve 2.grup metallerin a)r oksijenle tepkime ürünleri 1. grup 2.grup Li2O oksit BeO oksit Na2O2 peroksit M.O oksit KO2 süper oksit CaO oksit RbO2 süper oksit SrO oksit CSO2 süper oksit BaO2 peroksit Alkali metal oksit, peroksit ve süper oksitler su ile )öyle tepkimeye girerler: M2O + H2O 2MOH M2O2 +2 H2O 2MOH + H2O2 2MO2 +2 H2O 2MOH + H2O2 +O2 KOH + CO2 KHCO3 soluma maskelerinde kullanlan KO2 nemi ba.layarak solunum için O2 üretir, olu)an KOH de çkan CO2 ba.lar. Sodyum peroksit CO2 ile tepkiyerek Na2CO3 verir. Kapal ortamlarda( deniz altlarda) havann temizlenmesi için kullanlr. KO2 benzer )ekilde hareket eder fakat daha etkilidir. Grup 1 peroksitleri s ile bozunur. Onlarn kararllklar katyon çapna ba.ldr.li2o2 en kararszken Cs2O2 en kararldr. Süper oksitleri de benzer e.ilim gösterirler Bozunma tepkimesi )öyledir: M2O2 M2O + ½ O2 4.2 Suboksitler Rb ve Cs snrl miktarda oksijenle bir seri metalce zengin oksitler olu)turur; Cs3O, Cs4O, Cs7O, Rb6O Bu bile)ikler koyu kristaller olarak elde edilir. Bunlar oldukça reaktif ve iyi metalik iletkendirler

9 Bu davran) )öyle açklanabilir: Cs3O da, 6 Cs atomunun oktahedras ile sarlan O atomlarndan ibarettir. Oktahedradaki Cs atomlar kom)u oktahedralar tarafndan payla)lr.(wekil 12.7) Basit iyonik model alkali metal bile)iklerine uygulanabilir fakat bu suboksitlere uygulanamaz. 5 d- blok metal oksitleri d metallerinin yükseltgenme saylarnn de.i)kenli.i çok sayda oksit türleri olu)turur. Oyonik mono oksitlerden (MnO ) moleküler tetra oksitlerlere kadar (OsO4). Burada biz monoksit(mo)ve diksitlerin yaplar üzerinde duraca.z. 5.1 Mono oksitler Bunlar Olk d- metal serisinin MO bile)iklerini kapsar. Gerçekte tüm d metallerinin MO vardr ( skandiyum ve krom hariç). Bunlarn kristal yaplar kaya tuzu yapsndadr (Tablo xxx). Tablo xxx. d-blok MO bile)iklerinin yaps Grup no Kaya tuzu Ti V - Mn Fe Co Ni yaps Zr Pd Demirin solundaki elementlerin mono oksitleri kuvvetli indirgen reaktiflerdir. Örne.in MnO inert gaz akmlarndan oksijeni ayrmak için mükemmel bir yakalaycdr. Böyle bir i)lem oksijen deri)imini ppm düzeyine dü)ürebilece.i iddia edilir. Olginç bir Mono oksit TiO dir. TiO metalik iletkenlik gösterir. Bu iletkenlik kom)u Ti 2+ iyonlarnn d- orbitallerinin örtü)mesinden kaynaklanr. Mono oksit, stokiyometrik TiO )eklinde hazrlanabilmekle birlikte Bu kat gerçekte yakla)k % 15 Ti 2+ ve O 2- iyon bo)lu.una sahiptir. Demir (II) oksit de.i)ken komposizyonlarda hazrlanabilir. Fakat daima Fe eksiktir. Demirin en çok bulundu.u bile)im yakla)k olarak Fe0,93O olup 570 o C de ula)lr. Bu halde stokiyometriden (FeO) sapma, örgüde Fe 3+ iyonlarnn bulunmasndan kaynaklanr. Bu nedenle elektro nötrallik için bire birden biraz daha az Fe 2+ iyonu bulunmas gerekir. 5.2 Dioksitler d- blo.unun ilk serisinde Ti dan Mn a kadar ikinci ve üçüncü serilerde daha geni) aralkta dioksitler bulunur. Tablo 12.xx da gösterildi.i gibi bunlar hem Rutil hem de Florit yapsndalar. Okinci ve üçüncü serilerin dioksitlerinin ve birinci serinin monoksitleri veya M2O3 bile)iklerinin çoklu.u daha a.r d-metallerin yüksek oksidasyon hallerinin daha kararl olmalar ile ili)kilidir.

10 Tablo 12.xxxd-blok MO2 bile)iklerinin yaps Grup No Rutil Ti V Cr Mn (alt koordineli) Zr Nb Mo Tc Ru Rh Florit Hf Ta W Re Os Ir Pt (sekiz koordineli 6 Metal sülfürler Kükürt oksijenden daha az elektronegatif ve daha yumu)aktr. Bu nedenle d-blokunun sa.ndaki daha yumu)ak metallere daha çok ilgi duyar. Örne.in Cu 2+ çözeltisinden H2S gaz geçirildi.inde Cu(II) sülfür hemen çöker. Fakat Sc 3+ tepkime vermez. Yumu)ak metal sülfürlerin örgü enerjisine kovelet katk suda yenilmez ve sülfürler genellikle çok az çözünür. Sülfürlerin çarpc bir ba)ka özelli.i de katene sülfür iyonlarnn olu)ma e.ilimidir. Bu yüzden alkali metallerle kombinasyonunda Sn 2- iyonlarn içeren geni) bir seri hazrlanabilir. Örne.in Na2S2, Na2S7 gibi. 6.1 Mono sülfürler Olk seri d-metal mono sülfürler, oksitleri gibi çok geneldir(tablo 12.11). Kaya tuzu yapsnda olan mono oksitlerin aksine, monosülfürlerin ço.u nikel arsenit yapsndadr. Oksitlerin iyonik olmas daha sert katyon-anyon kombinasyonu ile uyumlu iken, Nikel-arsenit yaps daha kovelent ( daha yum)ak) kombinasyon lehinedir. Tablo d-blok MS bile(iklerinin yaps Grup No Nikel- Ti V Mn* Fe C Ni Arsenit Kaya tuzu Zr Nb *MnS iki polmorf yapdadr. Bir kaya tuzu, öteki wurtzit Grup 6 nn mono sülfürleri burada gösterilmemi)tir. 6.2 Disülfürler d-metallerin disülfürleri iki geni) snfa ayrlr( Tablo12.12) Bir snf tabakal bile)iklerden (CdS2 veya MoS2 yaps), ötekiler ayr S 2- gruplar içeren bile)iklerden ibarettir (Tablo 12.11)

11 Tablo d-blok MS2 Bile)ikleri Grup No Ti Mn Fe Co Ni Tabakal Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pirit veya markazit Hf Ta W Re Os Ir Pt tabakal * gösterilmeyen elementler disülfüri olu(turmaz veya çok kompleks yapldr. Tabakal sülfürler, sülfür tabakas, metal tabakas ve tekrar sülfür tabakasndan meydana gelen sandviçlerden yaplr( Wekil 12.8) Bu sandviçler iki tarafta sülfür tabakalar olacak )ekilde yaplrlar. Açkça bu kristal yaps, basit iyonik modelle uyum içinde de.ildir. Bunun olu)umu yum)ak sülfür iyonlar ve d- metal katyonlar arasndaki ba.lanmadaki kovelentli.in bir ipucudur. Bu tabakal yaplarda metal iyonu alt kükürt atomu ile sarlr;koordinasyon çevrewsi baz hallerde oktahedral ( örne.in PtS2 ) bazzlarnda trigonal prizmatiktir( MoS2 ). Tabakal MoS2 yaps; S-S ba.lanma lehinedir. S-S ba.lar ksadr. Bu bile)iklerin pek ço.unda trigonal prizmatik yapnn genel olu)u, izole metal komplekslerinden çok farkl bir özelliktir. Metal komplekslerde ligand larn oktahedral düzenlenmesi daha geneldir. Grafitte oldu.u gibi tabakal sülfürlerin bazlar kolaylkla intercalation(araya sokma) tepkimelerine u.rarlar. Burada redoks tepkimesi ile iyonlar veya moleküller birbirlerine ba.l sülfürler arasna girerler NH3(s) Na(çöz) + TaS2 Na0,6TaS2(k) Bu tepkimede bir Na atomu TaS2 deki bo) banda bir elektron verir ve Na + iyonu sülfür tabakalar arasnda bir yere yerle)ir. Ayr S2 2- iyonlar içeren bile)ikler pirit veya markazit yapsn seçerler(12.9). Metal sülfürlerde S2 2- iyonun kararll. peroksitlerdeki O2 2- den daha büyüktür. Bu yüzden, Metal sülfürler ( anyon S2 2- ) peroksitlerden daha çoktur.

12 Örnek: d-metal sülfürlerinin yaplarnn farkll. Soru: MoS 2 ve FeS 2 yaplarn metal iyonlarnn kararl halleri yönünden tart)n. Çevap: En kritik nokta metal iyonlarnn +4 yükseltgenme basama.nda olup olmad.. +4 ise iki kükürt atomu S 2- iyonlar )eklinde olacaktr. E.er +4 yükseltgenme hali nisbeten zorsa, metal +2 S 2 2-halinde olabilir. Kükürt atomlar S-S ba.l S 2 2- iyonlar )eklinde olur. Çünkü kendisi zayf bir indirgen reaktifdir. S 2- iyonu sadece kolayca indirgenmeyen yükseltgenme halindeki metal iyonlar ile bulunacaktr. 5. ve 6. periyotta ki pek çok d-metallerinde oldu.u gibi Mo kolayca Mo(IV) yükselgenir. Bu nedenle Mo(IV) kararldr ve S 2- iyonlar ile bulunabilir. Molibden(IV) sülfür (MoS 2) tabakal bir yapya sahiptir. Metal disülfürler için tipiktir. Demir, Fe(II) ye kolayca yükseltgenir. Fe(IV) yükseltgenmez. Bu nedenle Fe(IV, S 2- iyonlar ile birlikte bulunmaz. Bu yüzden bile)ik muhtemelen Fe(II) ve S 2 2- içerecektir. FeS 2 ün mineral ad pirit tir ve ona renginden dolay yalanc0 alt0n da denir.

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A KATILAR DA BALANMA Katlar elektriksel iletkenliklerine göre üçe ayrlr: letken, Yar iletken, Yaltkan Metaller iletken katlardr. Bir metal ve bir yar iletken arasndaki fark, elektriksel iletkenliklerinin

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir.

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir. Metaller Grup 1: Alkali metaller, doğada nispeten bol bulunurlar. Bu elementlerin bazı bileşikleri tarih öncesi yıllardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Alkali metal bileşiklerini sıradan olaylarla

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Ders içeriği 1. Giriş ve Periyodik cetvel 2. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 3. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 4. Kıymetli Metaller (Ag, Au,

Detaylı

Korozyon tanımını hatırlayalım

Korozyon tanımını hatırlayalım 8..20 Korozyonun kimyasal ve elektrokimyasal oluşum mekanizması Korozyon tanımını hatırlayalım Korozyon tepkimeleri, çoğu metallerin termodinamik kararsızlığı sonucu (Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementi Demir atomları Demir elementinin yapısında

Detaylı

Bölüm 7 VA GRUBU ELEMENTLERİ. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir.

Bölüm 7 VA GRUBU ELEMENTLERİ. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Bölüm 7 VA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. N, P, As, Sb, Bi N P As Sb Bi Ametal Yarımetal Metal Grubun ilk elementi olan azot diğerlerinden

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -4 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Fiziksel Etkenlerle Başlama Diğer başlama tipleri Plazma polimerizasyonu: Bir gaz halindeki monomer; plazma oluşum şartlarında düşük basınçta bir elektrik

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu:

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 2009 2010 BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, 07.06.2010 Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 1- BeH2 ün yapısını ve özelliklerini (elektron dağılımı, bağ derecesi ve manyetik özelliği)

Detaylı

IVA GRUBU ELEMENTLERİ

IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 6 IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. C, Si, Ge, Sn, Pb C: Ametal Si ve Ge: Yarı metal Sn ve Pb: Metal C: +4 ile -4 arası Si

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre 1. 2 1. İÇERİK 1.2.1 Elektrot ve Elektrolit 1.2.2 Yarı Hücre ve Hücre Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Bitkilerin fotosentez yapması, metallerin arıtılması, yakıt hücrelerinin görev yapması gibi

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

BOLÜM 3 KOVELENT BA- 1

BOLÜM 3 KOVELENT BA- 1 BOLÜM 3 KOVELENT BA- 1 1.KISIM: LEWS YAPISI, REZONANAS, VSEPR MODEL VE HBRTLEME 3.1 Kovelent Ba& 3.1.1 Lewis yap,s, ve Oktet kural, 3.1.2 Rezonans hibrit 3.1.3 Okteti a4an atomlar 3.1.4 VSEPR teorisi ve

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir?

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir? Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel değişimdir. a) Suyun donarak buz haline gelmesi b) Kağıdın yanması c) Tuz ve su karışımı d) Hidroklorik asit ile çinkonun reaksiyonu Soru 2) Kükürt dioksit

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Şap ; boyacılık ve dericilikte, kükürt; kuru kayısı ve kuru üzüm gibi yiyeceklerin uzun süre saklanmasında ve kil ise seramik porselen yapımında kullanılmaktadır. 6.

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

enerji seviyeli bir orbital tamamen elektron giremez (Aufbau İlkesi).

enerji seviyeli bir orbital tamamen elektron giremez (Aufbau İlkesi). GENEL KİMYA Elementlerin Elektronik Yapıları Bir atomda elektronların düzenlenme şekline atomun elektronik yapısı denir. Elektronlar, orbitalleri üç kurala uyarak doldururlar. Bunlar: Elektronlar, orbitalleri

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 9 VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. F, Cl, Br, I, At Halojenlerin Genel Özellikleri *Halojenlerin hepsi zehirli ve renklidir.

Detaylı

1.5. Periyodik Özellikler

1.5. Periyodik Özellikler 1.5. Periyodik Özellikler 9. sınıfta öğrendiğiniz gibi Mendeleyev in (Mendeliiv) periyodik tablo ile ilgili çalışmalarını değerlendiren Henry Moseley (Henri Mozli), günümüzde kullanılan modern periyodik

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha AYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 6 KİMYASAL BAĞLAR

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

CALLİSTER - SERAMİKLER

CALLİSTER - SERAMİKLER CALLİSTER - SERAMİKLER Atomik bağı ağırlıklı olarak iyonik olan seramik malzemeler için, kristal yapılarının atomların yerine elektrikle yüklü iyonlardan oluştuğu düşünülebilir. Metal iyonları veya katyonlar

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Katılar Tüm maddeler, yeteri kadar soğutulduğunda katıları oluştururlar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Oluşan katıların doğası atom, iyon veya molekülleri birarada tutan kuvvetlere

Detaylı

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H 1 Cl O O Cl Cl O O Cl 2 3 4 5 6 7 Moleküler Orbital Kuramı ile Asit ve Bazlık Kuvveti NO 3 2 O NO 3 3 O asit baz = tuz su Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları kuvvetlidir.

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p)

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p) 1. Magnezyum metali N 2 gazı içinde ısıtıldığında, açık sarı renkli bir A bileşiği elde edilmektedir. A bileşiği hidroliz olunca (su ile tepkimeye girince), renksiz B gazı oluşmakta ve bu gazın sudaki

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ 1 PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ Günümüze kadar yapılan araştırmalar 112 elementin bulunduğunu ortaya çıkartmıştır. Bunların 90 tanesi doğada mevcut olup diğerleri yapay

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi Özet AAS eser miktardaki metallerin (ppm ve ppb düzeyde) kantitatif analiz için kullanılmaktadır. Öncelikle analizi yapılacak örneğin çözeltisi hazırlanır. Hangi

Detaylı

KĐMYASAL REAKSĐYON ÇEŞĐTLERĐ NELERDĐR?

KĐMYASAL REAKSĐYON ÇEŞĐTLERĐ NELERDĐR? HEDEF SORU: KĐMYASAL REAKSĐYON NEDĐR? KĐMYASAL REAKSĐYON ÇEŞĐTLERĐ NELERDĐR? HEDEF 1: KĐMYASAL TEPKĐMELERĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR; Kimyasal tepkime kavramını açıklamak Giren ve ürünleri belirtmek HEDEF

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı