Saðlýkta Dönüþüm ve Türk Tabipler Birliði. 17. Meslek Odalarý Halý Saha Futbol Turnuvasý. Anadolu dan Bir Nefes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýkta Dönüþüm ve Türk Tabipler Birliði. 17. Meslek Odalarý Halý Saha Futbol Turnuvasý. Anadolu dan Bir Nefes"

Transkript

1

2 Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr. Sadýk Özen Dr. Uður Yýlmaz Dr. Himmet Karazeybek Dr. Ozan Yýlmaz Kendirci ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Saðlýkta Dönüþüm ve Türk Tabipler Birliði Kapak iç sayfalarý Akdeniz Üniversitesi 2008 Yýlý Mezuniyet Töreni Meslek Odalarý Halý Saha Futbol Turnuvasý 5 Anadolu dan Bir Nefes 6 Basýn Açýklamasý Yýl Spor Kompleksi 7 Cumhuriyet Savcýsý 8 Danýþma Kurulu Dr. Umur Gürsoy Dr. Hamit Hancý Dr. Gönül Mutlu Dr. Celal Tufan Dr. Cankat Tulunay Dr. Ahmet Haki Türkdemir Dr. Ali Rýza Üçer Dr. Çaðatay Üstün Hukuk Danýþmaný Av. Bayram Atasoy AÐUSTOS 2008 CÝLT 2 SAYI 2 YAZIÞMA ADRESÝ ANTALYA TABÝP ODASI Meltem Mah. 3. Cad. Üzeri Barohan Yaný ANTALYA Tel: Faks: e-posta: Yazarlara Bilgi Yayýn Kurulu, yayýn koþullarýna uymayan yazýlarý yayýnlanacak biçimde düzeltmek ve yazarýn iznini almak kaydýyla kýsatlmak yetkisine sahiptir. Ýmzalý yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlarda yazarýn adý soyadý ve telefon numarasý bulunmalýdýr. Dergide, yazý iþleri müdüründen izin alýnmak kaydýyla alýntý yapýlabilir. GRAFÝK - TASARIM ÖCAL OFSET BASKI ÝLETÝÞÝM OFSET Basýna ve Kamuoyuna - Býçak Parasý Basýn Açýklamasý - KKKA Hastalýðý Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý (KKKA) Tam Gün Yasasý Hakkýnda Öneri 57. Kongrenin Ardýndan Doktorlar da Bizim Gibi Ýnsan! Genelge - Acil Saðlýk Hizmetleri Odamýz Üyelerine Ýndirim Uygulayan Ýþyerleri 19 Mayýs - 18 Mayýs Tam Gün Yasasý Ýyi Niyeli Deðil Saðlýkta Bir Çözüm Önerisi Þiir Zamaný Aziz Týbbiyeliler! Çevre Bakaný Belek te Deneme - Hiç Denize Daldýnýz mý? Saðlýða Ayrýlan Paranýn Azlýðý Þiir Zamaný Çanakkale den Kocatepe ye Giden Yol Deneme - Kavaklar Þiir Zamaný Bir Beyaz Gül ün Solmayacak Öyküsü Nasýl Bir TTB? Göz Doktoruma Mektup Akseki Yöresi Gezimiz Yeni Ýþ Yasasý Neleri Yok Ediyor? Ýlk Doðumevimizin Öyküsü Köprülü Kanyon Rafting Gezisi Anekdotlar: Göz Hastalarý Antalya - Saðlýk - Ýstatislik

3 Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi 2008 Yýlý Mezuniyet Töreni Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Selçuk Koçlar ýn Konuþmasý Genç Meslektaþýmýz!.. Bu günden itibaren; hem kendiniz, hem de ülkemiz için çýktýðýnýz yeni yolda, ilk önemli adýmý atmaktasýnýz. Hekimlik mesleði; büyük özveri isteyen, zor, ama bir o kadar da onurlu bir meslektir. Kamusal görevlerin en kutsalý olan hekimlik camiasýna katýlýþýnýzý büyük bir heyecanla karþýlýyoruz. Bundan böyle, toplumdaki en büyük irfan ordusunun önemli bir bireyisiniz. Aramýza hoþ geldiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Elele ve gönül gönüle vererek; Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden Büyük Atatürk'ün ýþýklý ve aydýnlýk yolunda, O'nun izinde yürüyeceðinize ve ilkelerini canýnýz pahasýna koruyacaðýnýza inanýyoruz. Devraldýðýnýz nöbeti sizden sonrakilere iç rahatlýðý ile devredeceðinizi biliyor ve sizlere güveniyoruz. Antalya Tabip Odasý olarak her zaman yanýnýzda olacaðýz. Sizlerle övünmek istiyoruz. Yolunuz açýk olsun. Sizleri gönülden kutluyor, baþarýlý bir meslek yaþamý dileklerimizi sunarken, sözü bir meslek büyüðümüzün satýrlarýna býrakýyoruz. En derin sevgilerimizle Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Dr. Selçuk Koçlar Dr. Sadýk Özen in Bildirisi Sevgili Genç Meslektaþlarým; Þu andan itibaren kutsal hekimlik mesleðine baþlýyorsunuz. Yoðun geçen altý yýllýk bir öðrenim sürecinden sonra, þimdi de iniþli çýkýþlý, uzun yollar ve yýllar var önünüzde. Yolunuzda; baþarý ve mutlulukla hep ileriye gitmenizi, yükselmenizi ve yücelmenizi diliyorum. Bundan elli yýl önce, ben de, sizlerin bugün hissetmekte olduðunuz duygular içindeydim. Uzun yýllarýn, adeta göz açýp kapayýncaya kadar geçtiðini göreceksiniz. Çeþitli sorunlarýnýz ve bunlarla ilgili kuþkularýnýz olduðunu biliyorum. Sahip olduðunuz; zeka, irade, azim, çalýþma ve gençliðin verdiði güçle bütün zorluklarýn üstesinden gelebileceksiniz. Deðerli hocalarýnýzýn sizleri; bilimsel ve teknolojik olarak, en üstün týbbi bilgilerle yetiþtirdiklerini biliyorum. Sahip olduðunuz kiþilik, bilgi donanýmý ve çabalarýnýzla, kendinizi daha ileri boyutlara taþýyacaksýnýz. Hekimlik; bütün dallarý, resmi, özel ve askeri görev alanlarý ile bölünmez bir bütündür. Bugün birer pratisyen hekim olarak hayata atýlýyorsunuz; gelecekte hepiniz ayrý dallarda uzmanlaþacak veya aranýzda pratisyen olarak kalmayý yeðleyenler olacaktýr. Sahip olunan bütünlük içinde; pratisyenliðin, hekimlik mesleðinin en kutsal dalý olduðunu unutmayýnýz. Hekimlik kutsal meslek, hekimler Allah'a en yakýn insanlardýr. Bunu saðlayan, hekimlik mesleðinin temelini teþkil eden Týbbiyelilik Ruhu dur. Týbbiyelilik Ruhu; Týp Fakültesi'nde öðrenime baþlanýldýðý günden baþlayarak, mezara kadar devam eder. Dünyada, görevini ölünceye kadar sürdürebilen baþka bir meslek erbabý yoktur. Týbbiyelilik ruhu; meslek, insan ve vatan sevgisi ile insan hayatýna gösterilen saygý ve deðer yanýnda, sosyal alandaki her konuda topluma yararlý olunmasýný ve hizmet sunulmasýný gerektiren ö n e m l i b i r t u t k u d u r. 2

4 Ayný zamanda, gerek hekimlerin kendileri, gerekse hasta ile hekimler arasýndaki iliþkileri düzenleyen büyük bir moral deðerdir. Sizlere, hiçbir koþulda bu ruhtan kopmamanýzý öneriyorum. Meslektaþlarýnýzý sevin ve meslek büyüklerine saygýlý olun. Týbbi Etik ve Deontoloji kurallarýndan uzaklaþmayýn. Deontoloji kýlavuzunuz olsun. Meslektaþlarýnýza ve onlarýn yakýnlarýna, özellikle de yaþlýlara ve performansýný kaybetmiþ olan büyüklerinize ilgi ve saygý gösterin. Unutmayýnýz ki bir gün siz de ayný konumda olacaksýnýz. Mesleðinizi icra ederken sakýn parasal kaygýlarý ön plana almayýn. Sizden yaþça büyük meslektaþlarýnýzýn sahip olduklarý maddi varlýklarý sakýn kýskanmayýn ve bu konularda kendinizi özentiye kaptýrmayýn. Zamaný geldiðinde her þeye sahip olacaðýnýzý bilin ve aceleci olmayarak sýranýzý bekleyin. Önünüzdeki kötü örnekleri görün ve gelecekte siz de kötü örnekler arasýnda yer almayýn. Hekimliðin ticari olarak deðerlendirilmesine katkýda bulunmayýn. Unutmayýn ki, hekimlik mesleðinin kutsallýðýna bu kurallara riayet edilerek eriþilmiþtir. Ýster öðrenci ister hekim olsunlar, Týbbiyeliler vatan sevgisi için en önde olmuþlar, egemenlik ve baðýmsýzlýðýmýzýn korunmasýnda gözlerini kýrpmadan þehit düþmüþlerdir. Kurtuluþ Savaþýmýz sýrasýnda ve Cumhuriyetimizin kurulmasýnda Atatürk'ün en yakýnýnda yer almýþlar, O'na her türlü desteði vermiþlerdir. Sizlerin de ayný inanç ve irade ile hareket edeceðinize, Atatürk Ýlke Devrimleri'nden ödün vermeden, Ülkemizin ve Ulusumuzun birlik ve bütünlüðünü koruyacaðýnýza inanýyorum. Sizlerden elli yýl kýdemli bir aðabeyiniz olarak; sizlere sonsuz baþarý dileklerimi sunuyor ve yanaklarýnýzdan öpüyorum. En derin sevgilerimle Dr. Sadýk Özen Antalya Tabip Odasý 997 Sayýlý Üyesi Akd. Ünv. Týp Fakültesi 1.si Dr. Nurettin Çetin in Konuþmasý Sayýn Rektörüm, Sayýn Dekaným, deðerli hocalarým, deðerli anne ve babalar; 18 yýllýk eðitim hayatýmýz boyunca hayalini kurduðumuz ve ömrümüz boyunca unutamayacaðýmýz bu özel günde bizlerin sevincine ortak olduðunuz için hepinize sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Uzun süren eðitim hayatýmýzýn sonuna geldik. Buradan sonra kimimiz mecburi hizmetini tamamlamak için hemen göreve baþlayacak, kimimiz ise uzmanlýða adým atacak. Ancak her ne olursa olsun þunu bilmeliyiz ki tüm bunlarý; bize bu imkanlarý saðlayan ailelerimize, hocalarýmýza, daha da önemlisi Ulu Önderimiz Atatürk'e borçluyuz. Ülkesini seven, hizmet etmek için can atan hekimler olarak bu borcumuzu hepimizin en iyi þekilde çok çalýþarak ödeyeceðine de eminim. Her kazandýðým okulda bana hocalarýmýn dediði þu oldu Bu okulu okumak kazanmaktan daha zordur tam olarak ta böyle oldu. Bugün týp fakültesi eðitimimizi sonlandýrsak ta aslýnda ömür boyu sürecek bir týp eðitiminin baþlangýcýndayýz. Okumayý yeni bir þeyler öðrenmeyi hep sevdim. Bu nedenle meslek hayatýmda her zaman öðrenecek olmak bana bir heyecan katýyor. Umarým bu heyecan tüm doktor ve doktor adaylarýnda da vardýr ve hiç kaybolmaz. Hiç kuþkusuz ki dünyadaki her þey gibi, eðitimimiz de mükemmel deðildi. Týp fakültesinde altý yýl boyunca eðitim programýnda yapýlan hemen hemen tüm deðiþiklikler ilk olarak bizim dönemimizde uygulandý. Bu nedenle týp fakültesinden mezun olan en özel dönemlerden biri olduðumuzu düþünüyorum. Bu durumun bizde hem pozitif hem de negatif etkileri oldu. Öncelikle hem biz, hem hocalarýmýz yeni programlara alýþmakta biraz sýkýntý çekti. Fakültemiz teorik ve pratik olarak oldukça yeterli sayýda ders sayýsýna sahip olmasýna raðmen 3

5 hocamýzýn katýlýmýnýn az olmasý, derslerin planlanan saatlerden daha kýsa sürede bitirilmesi ve pratik derslerde hoca baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn çok fazla olmasý nedeniyle pratik saatlerimizin verimsiz geçtiðini düþünmekteyim. Eðitim dýþý týp fakültesi yaþantýsýndan da bahsetmek gerekirse, ne yazýk ki birçok týp fakültesi öðrencisi ders programýnýn çok dolu olmasý nedeniyle üniversitedeki çok sayýda kulübe üye olamýyorlar veya üyeliklerini yeterli bir þekilde sürdüremiyorlar. Bu nedenle dekanlýðýn sene baþýnda týp öðrencilerinin sosyal faaliyetleri için bir bütçe ayýrmasý ve bu bütçeye genellikle sýnavlar ve ders programý nedeniyle katýlamadýðýmýz kulüp gezileri gibi geziler düzenlenmesini olumlu olduðu görüþündeyim. Fakültemiz öðrencileri aldýklarý yüksek düzey eðitime raðmen son yýllara kadar bilimsel etkinliklere fazla katýlamamýþtýr. Neyse ki son yýllarda kurulan bilim kulübü bu eksiðimizi birazda olsa kapattý. Ancak bilimsel verilere ulaþma sýkýntýmýz hala devam ediyor. Merkezi kütüphanedeki yayýnlar artýk oldukça eskimiþ olmasý nedeniyle þu an týp fakültesi öðrencileri tarafýndan kullanýlmamakta. Morfoloji binasýnda son yýllarda probleme dayalý öðretim programý nedeniyle tekrar düzenlenen ve yeni kaynaklar alýnan kütüphane ise hem sayý hem de çeþit açýsýndan oldukça yetersiz. Bilgisayar salonunda bulunan bilgisayarlar da son yýllarda yenilenmediði için oldukça yavaþ ve yeterli donanýma sahip deðil. Bunlardan sonra þu anda hiç kuþkusuz ki bizim için en önemli þey geleceðimiz. Ne yazýk ki ayný eðitim programýmýz gibi sýk sýk deðiþen hükümetlerin saðlýk politikalarý bizim için gelecekte de birçok zorluða neden olacak gibi duruyor. Var olan kaynaklarýyla hizmeti buluþturamayan, bu nedenle sistemden yararlananlarý da hizmeti vermek için var olanlarý da mutlu edemeyen bir ülkemiz var. Kötü yönetim ile boþa harcanan ekonomik kaynaðýn eþitsiz bir ortama zemin hazýrladýðý apaçýk ortadadýr. Bu eþitsizliðin en yoðun yaþandýðý alan ise saðlýk. Bizler, hekimler olarak, hizmete ulaþamayanlarýn acýsýný çekiyor, ulaþabilenlerin ise maddi kaygýlarýnýn neredeyse sorumlusu olarak gösteriliyoruz. Deðiþmesi gereken hekim eþittir saðlýk hizmeti anlayýþýnýn deðiþmek bir yana nasýl da kabararak 'Elimde yasa var, dilediðimi yaparým' anlayýþýyla önümüze konulduðunun son örneði, Mecburi Hizmet Yasasý'dýr. En ücra yerlerde suyu olmayan, çoðunluðu kiralýk binalarda, personelsiz ocaklarda, belki de politikacýlarýn isteðiyle açýlmýþ, araçsýz, gereçsiz saðlýk merkezlerinde, 'Ayaðýnýza hekim gönderdik' demek için emeðinin karþýlýðý olmayan ve iþ güvencesi denen, ama hiçbir þeyin güvencesi olmayan maaþlarýyla verimsizliðe, umutsuzluða terk edilen pýrýl pýrýl genç hekimler olarak bugün buruk bir sevinç yaþýyoruz. Ancak ben bugün týp fakültesinden mezun olurken umutluyum, yarýna dair; Çünkü insanlarýn en kötü olduklarý, hasta olduklarý dönemleri gördüm. Çünkü insanlarýn en iyi olduklarý dönemleri gördüm. Hastalarýn gözlerinde parýldayan umut ýþýðýný gördüm, iyileþerek taburcu olanlarýn gözbebeklerindeki içten teþekkürü okudum. Hasta yakýnlarýnýn mutlu günler için can havliyle, umutla çýrpýnýþlarýna tanýklýk ettim. Bir bebeðin dünyaya geliþini izledim, o bebeðin ilk çýðlýðýný dinledim, büyüdüðünü hayal ettim, okula gittiðini, o an doðum masasýnda olan annesine sarýldýðýný, sevildiðini hayal ettim. Ve anladým hekimin umut demek olduðunu. Anladým insanlarýn en umutsuz olduklarý dönemlerde onlarýn umudu olabileceðimi; ve bunun için yani insanlara umut olabilmek için çalýþtým, onlara ýþýk olabilmek için zor olana zor dememem gerektiðini öðrendim ve bunun için çok iyi biliyorum ki daha çok þey öðreneceðim bu sanatýn inceliklerine dair ve hiç bitmeyecek bu öðrenme süreci. Bu aylarda tüm týp fakülteleri mezunlarýný veriyor. Yaklaþýk 5000 yeni hekim göreve baþlýyor. Tüm bu olumsuzluklara raðmen biz Atatürk'ün evlatlarý olarak her zaman, her yerde, her koþulda görevimizi hakkýyla yapacaðýmýz inancýndayýz. Ulu önder Atatürk'ün de dediði gibi Durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. Tüm arkadaþlarýmýn mezuniyetini kutluyor ve meslek yaþamlarýnda baþarýlar diliyorum. Son olarak da Týp Fakültesi eðitimimiz boyunca bilgi ve birikimlerini bizimle paylaþan, hekimlik benliðimizin oluþmasýnda büyük katkýlarý bulunan tüm hocalarýma teþekkür ederim. Ayrýca Sayýn Prof. Dr. Ahmet Turan AYDIN'a, Prof. Dr. Latife MAMIKOÐLU'na, deðerli aileme ve eniþtem Sayýn Fikret GÖKKUÞ'a özel teþekkürlerimi bir borç bilirim. Dr. Nurettin Çetin Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi 1.si 4

6 17. Meslek Odalarý Arasý Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasý Önce 14 Mart Týp Bayramý Turnuva süresince oluþan Geleneksel Halý Saha Futbol Meslek Odalarý arasýnda Turnuvasý için, Þubat ayýnda kaynaþma, sýcak diyaloglar ve baþlayýp 14 Mart 2008'de dostluk, ileride oluþabilecek iþ sonuçlandýrdýktan sonra birliði ve çalýþmalar açýsýndan Antalya Tabip Odasý olarak, sporun çok güzel bir katkýsý M e s l e k O d a l a r ý A r a s ý olarak yerini alacaktýr. Geleneksel Halý Saha Futbol 9 Mayýs Cuma günü Grupta T u r n u v a s ý ' n ý n 1 7. s i n i n oynayan genç takýmlarýn 1. ve organizasyonunu yapmak üzere 2.leri kurayla yeniden grupgörev aldýk. landýrýldý. Kendi aralarýnda 14 Mart'dan sonra turnuva fikstür oluþturuldu. için çalýþmalara baþladýk, duyurularla Meslek Odalarýný toplantýya davet ettik. 21 Mart ve 28 Mart Mayýs ayý sonunda Master Takýmlar puan cetveli 2008'de Antalya Tabip Odasý'nda toplandýk ve þöyle yer aldý: katýlan odalarla turnuva kurallarýný belirledik. Ve tüm odalarýn görüþünü ve onayýný almak üzere 1- Makine Mühendisleri Odasý kurallarý faks ile gönderdik. 2- Elektrik Mühendisleri Odasý Bir sonraki toplantýyý ise turnuvaya katýlacak 3- Baro Takým listeleri ve fikstür belirlemek için yaptýk. 4- Tabip Odasý Genç takýmlar ve Master Takýmlar olmak üzere EMO ve Baro'nun puanlarý eþit olmasýna kurallarý, gruplarý ve fikstür cetvelini tüm odalara raðmen ikili averajla EMO grup ikincisi oldu. ve federasyona gönderdik. 2 Haziran Master takýmlar arasýnda oynanan Buradan görevlendirilmiþ olan hakemlerimizle yarý finalde Makine Mühendisleri Odasý - Tabip birlikte 14 Nisan 2008 pazartesi günü Pýnar Halý Odasý 3-3 berabere kaldý, uzatmalarda da ayný skor Saha Spor Kompleksleri nde turnuvayý baþlattýk. olunca penaltýlara gidildi. Penaltýlarda 5-3 Makine Turnuva açýlýþýnda bir kokteyl düzenledik, kokteyl Mühendisleri Odasý finalist oldu. sonrasýnda ise bu yýl Turnuva tarihinde bir ilk Diðer maç EMO ve Baro arasýnda idi, Baro bu maçý olarak Süper Kupa kategorisi için, geçtiðimiz yýlýn kazanýnca 2. finalist oldu. Master Takýmlar 1.si ile genç takýmlar 1.si ( ASMO1 ve Ziraat Müh.Odasý) karþýlaþtý ve ilk maçý bu Genç Takýmlar karþýlaþmaya ayýrdýk. Karþýlaþmayý kazanan Ýnþaat1, Ziraat, ASMO1 ve ASMO2 yarý finalist ASMO1 turnuva baþýnda Süper Kupa sahibi oldu. oldular, Ýnþaat1 ASMO1 takýmýný yenerek finalist Hýzlý bir þekilde turnuvaya baþlamýþ olduk. oldu. ASMO2 ise Ziraat takýmýný yenerek finalist Maçlar bitiminde sonuçlarý skor panosunda ilan oldu. ettik. 5 haziranda ASMO1 - Ziraat =5-4 ; ASMO1 takýmý Turnuvaya katýlan takýmlarýn oda çalýþmalarý 3. Oldu Ýnþaat1 ise ASMO2'yi 3-1 yenerek veya diðer nedenlerle tarihlerde deðiþiklik veya maç þampiyon oldu. erteleme ile ilgili tüm baþvurularýný dikkate aldýk, Buna göre; uygun tarih için gerekli düzenlemeleri yaparak 1- Ýnþaat1 kupa þampiyonu stressiz bir turnuva ortamý yarattýk. 2- ASMO2 kupa ikincisi Belki de bu nedenle, yine bu yýl ilk defa turnuva 3- ASMO1 kupa üçüncüsü boyunca 1 kez bile karþýlaþmaya veya sonuca yönelik itiraz olmadý ve disiplin komitesinin çalýþmasý için gereksinim olmadý. 5

7 Master Takýmlar Tabip Odasý EMO takýmýný yenerek 3. oldu. Baro - Makine M.O. maçý normal süresinde beraberlikle ve uzatmalarda da beraberlikle sonuçlanýnca penaltýlarla Baro : 5 - Makine M.O. : 3 þeklinde sonuçlandý ve Baro Þampiyon oldu. Master takýmlar: 1- Baro Kupa Þampiyonu 2- Makine M.O. Kupa ikincisi 3- Tabip Odasý Kupa üçüncüsü Olarak sonuçlandý. Turnuva bitiminde Kupa Töreni ve Kokteyl düzenlendi. Basýnýn da katýlýmýyla çok renkli bir kupa töreni oldu. Süper Kupayý Sn. Vali Yardýmcýsý Mehmet SEYMAN ASMO1 master takýmý kaptanýna madalyalarý ile takdim etti. Master Takýmlar Kupalarýný 1. olan Baroya kupasýný Ziraat M.O. Baþkaný Sn. Vahap TUNCER, 2. olan Makine M.O. na Kupasýný Oda Baþkaný Mustafa Bey takdim etti. 3. olan Tabip Odasý'na Kupasýný Tabip Odasý adýna Dr. Arif BULUT verdi. Havaya saçýlan konfetiler, maytaplar ve patlatýlan þampanyalarla çok güzel bir turnuva bitiþ töreni yaþandý. En centilmen Takým olarak Eczacýlar Odasý plaketini kendilerine iletilmek üzere ben (Dr. Yavuz ÝPEKLÝ) aldým. Turnuva hakemlerimize birer plaket verdik. Son Plaket olarak da Spor Kompleksine verildi. Tüm katýlýmcý sporculara, Oda yöneticilerine, temsilcilerine, hakemlerimize, federasyonumuza, halý sahamýza, törene katýlan Sn. Vali Yrd. Mehmet SEYMAN'a teþekkür ediyor bir sonraki turnuvada görüþmek dileðiyle... Dr. Yavuz ÝPEKLÝ Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Üyesi 'Anadolu'dan Bir Nefes' 21 Haziran Anadolu nun her köþesinden seçtiði bir birinden güzel türküleri; koromuz ve solistlerimiz güzel t a r i h i n d e yorumlarýyla izleyenlere seslendirdiler. Halk A k d e n i z oyunlarý ekibimizin eðiticileri Eczacý Püren Figen Üniversitesi Uzkut ve Özen Gül Özveren'in hazýrladýklarý A t a t ü r k Giresun, Teke ve Ege yörelerinden seçilen K o n f e r a n s birbirinden renkli oyunlarla misafirlerimiz büyük S a l o n u n d a b i r c o þ k u y a þ a m ý þ l a r d ý r. gerçekleþtirdi- Tabip Odasý Yönetim Kurulu Halk Müziði Topluluðu nu çalýþtýran Süleyman ðimiz 'Ana-dolu'dan Bir Nefes' Güleryüz ve halkoyunlarý ekibini gecemizde Antalya Tabip Odasý çalýþtýran Püren Figen Uzkut ve Halk Müziði Topluluðu ve Halk Özen Gül Özveren'i özellikle Oyunlarý ekibimiz hekimlerimize, kültürel yozlaþmanýn ve yozsaðlýk çalýþanlarýmýza ve halktan laþtýrmanýn!!! artarak devam ettiði katýlýmcýlara muhteþem bir gösteri günümüzde; bizi biz yapan sundular. deðerlere ve kültür mirasýmýza Programýn açýlýþ konuþmasýný sahip çýktýklarý için kutlar ve baþarýlarýnýn Antalya yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. devamýný Tabip Odasý diler. Yönetim Kurulu Arif Bulut, programýn gerçekleþmesini saðlayan amatör ruhlu sanatçýlarýmýza; kültürel yapý taþlarýmýzý oluþturan halk müziði ve halk oyunlarýmýzý sergilemek için yaptýklarý özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Program birbirinden güzel figürlerden oluþan Giresun yöresinden hareketli bir oyunla baþladý. Antalya Tabip Odasý Halk Müziði topluluðu þefi Yüksek Ziraat Mühendisi Süleyman Güleryüz 6

8 Basýn Açýklamasý Bu kadar da olmamalý g ö r ü n ü m v e ç e v r e y i Bu kadarýna da izin kirletme gibi olumsuz verilmemeli e t k i s i o l a n n a k l i y a t, Y ý l S p o r hafriyat ve harçlý inþaat ile Kompleksinde, benzeri faaliyetleri derhal kiþilik stadyum, d u r d u r u l a c a k t ý r. kiþilik spor salonu yapýmý d e n i l m e k t e d i r. A n c a k 2 karþýlýðý verilen m çevresinde 3 adet turistik tesis t i c a r i a l a n ü z e r i n e o l a n b u a l a n d a i n þ a a t yapýlacak çok katlý iþ faaliyetleri, tüm ilgilenenlerin m e r k e z i, y ü k s e k l i ð ini A n t a l y a V a l i l i ð i n e y a p a n ý n b e l i r l e y e c e ð i b a þ v u r u l a r ý n a k a r þ ý n (belki 100 katlý) yapýlar, kentte geri çalýþmalar, yýkýmlar görülmedik bir hýzla d ö n ü þ ü m ü m ü m k ü n o l m a y a n sürmektedir. Genelgeye neden uyulmadýðýný, olumsuzluklar yaratacaðýndan, bu tesislerin uyulmasýný kimin saðlayacaðýný, uymayanlarýn kentin uygun olan baþka bir yerine sorumluluklarýnýn bulunup bulunmadýðýný bizlerde yapýlmasýna SONUNA KADAR VARIZ! merak ediyoruz. 100.YIL SPOR ALANINA YAPILMASINA Antalya Büyükþehir Belediyesi nce sürekli bu YOKUZ! alana yapýlacak spor tesislerinden bahsedilmekte, Bilindiði üzere 100. Yýl Spor Kompleksi yýllardýr hiç ticari alan projesinden söz edilmemektedir. Antalya'da amatörce spor yapan gençlerin en Ancak uygulama imar planý deðiþikliði ile de BLOK önemli mekanýdýr. Dilek Sabancý Kapalý Spor BOYU VE DERÝNLÝÐÝ ARANMAZ plan notu S a l o n u v e i k i n c i k e z y a p ý l a n a n c a k eklenmiþtir. Bu plan notu, zemin ve bodrum kat ile tamamlanamayan kapalý yüzme havuzu, dünya bina yüksekliðinin yüklenici tarafýndan sýnýrsýz standartlarýnda okçuluk sahalarý, tartan pistli ölçüde arttýrýlabileceði, baþka bir deyiþle yapýnýn kat ýþýklandýrmalý atletizm sahasý, futbol sahalarý gibi adedi ve kullaným alanýnýn sýnýrsýz ölçüde birçok açýk ve kapalý mekanlardan oluþan ve arttýrýlabileceði anlamýný taþýmaktadýr. Antalya'lýlara hizmet veren bir alan idi. Gökdelenlerin önü açýlmýþtýr. Bu durum dile getirildiðinde Antalya Büyükþehir Belediyesi bize Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin izni ve ticari alanla ilgili hiçbir proje intikal etmedi kamuoyunun bilmediði sözleþme ile alaný teslim diyebilmektedir. Ancak yüklenici firma Koçoðlu alan yüklenici firmanýn 2 aydan beri sürdürdüðü Ýnþaat A.Þ. 'nin internet sayfasýna bakýldýðýnda çalýþmada yukarýda bahsedilen birçok tesis ne yazýk (www.kocoglu.com.tr) yüzüncü yýl alýþveriþ merkezi ki yok edildi. baþlýðý altýnda inþaatýn kapsamý hakkýnda þu sözlere Antalya Ýlinde turizm hareketlerinin yoðun yer verilmiþtir. Kapsam : Antalya Belediyesi olarak yaþandýðý turistik yörelerde ve yerleþim ile yapýlan sözleþmeye göre Yüzüncü Yýl alanlarýnda sürdürülen inþaat faaliyetlerinin; Spor Kompleksleri karþýlýðýnda spor gürültü, görüntü ve çevre kirliliði yaratmasý komplekslerinin yanýnda m² alan nedeniyle 15 Mayýs- 15 Ekim 2008 tarihleri arasýnda üzerine Antalya'nýn en büyük alýþveriþ inþaat yasaðýnýn uygulamaya konulmasý Kültür ve merkezi ile Antalya'nýn en büyük binasý Turizm Bakanlýðýnýn tarih ve B 16. olan Residence ve iþ kuleleri yapýlacaktýr. Y 1 G s a y ý l ý y a z ý s ý i l e bu sözlerin ve Büyükþehir Belediyesi açýklamasýnýn b i l d i r i l m e k t e d i r. G e n e l g e d e, T u r i z m yorumunu sizlere býrakýyoruz. hareketlerinin yoðun olarak yaþandýðý, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkanýnca bu tesislerin Merkez, Alanya, Finike, Gazipaþa, Demre, Kaþ, UEFA ve FÝFA yönetmeliklerine göre mutlaka þehir Kemer, Kumluca, Manavgat ve Serik Ýlçeleri ile merkezinde yapýlmasýnýn zorunlu olduðu onun için belde ve köylerinde yukarýda belirlenen tarihler baþka bir alan düþünülmediði dile getirilmektedir. arasýnda; yakýn çevresinde konaklama Þu günlerde yapýlmakta olan 2008 Avrupa Futbol yapýlan inþaatlarda gürültü, çirkin 7

9 Þehirler ve Stadyumlar: Salzburg (Avusturya) : Stadion Salzburg Wals-Siezenheim (10 km) Viena (Avusturya) : Ernst-Happel-Stadion (10 km) Klagenfurt (Avusturya) : Wörthersee Stadion (5 km) Innsbruck (Avusturya) : Stadion Tivoli (3 km) Zürich (Ýsviçre) : Letzigrund Stadion (4 km) Bern (Ýsviçre) : Suisse Wankdorf (3 km) Cenova (Ýsviçre) : Stade de Genève (3 km) Basel (Ýsviçre) : St. Jakob-Park (2 km) UEFA bu büyük organizasyonu yönetmeliklere aykýrý olarak mý düzenlemektedir? Yoksa birileri Antalyalýlarý mý kandýrmaya çalýþmaktadýr? Tüm bu olumsuzluklar göz önünde iken, yargý kararlarý beklenmeden yapýlan bu giriþim Antalya'ya büyük ve telafisi imkansýz zararlar getirecektir. Yetkilileri bir kez daha uyarýyoruz, sorumlularýn kiþisel sorumluluklarýnýn da doðabileceðini tekrar hatýrlatýyoruz. Alanýn yýkýma baþlamadan önceki haline getirilerek korunmasýný, düþünülen tesislerin kentin müsait bir baþka bölgesinde yapýlmasýný, kamusal çýkar, kent ve ülke geleceðini düþünen meslek odalarý olarak zorunlu görüyoruz. Bu amaçla açýlan imza kampanyasýna (www.antalya100yýl.com) herkesin katkýlarýný bekliyoruz.12/06/2008. Saygýlarýmýzla. ANTALYA MESLEK ODALARI EÞGÜDÜM KURULU Antalya Barosu- Þehir Plancýlarý Odasý- Peyzaj Mimarlarý Odasý- Mimarlar Odasý-Ýnþaat Mühendisleri Odasý- Makine Mühendisleri Odasý- Elektrik Mühendisleri Odasý-Ziraat Mühendisleri Odasý- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý-Jeoloji Mühendisleri Odasý- Jeofizik Mühendisleri Odasý- Orman Mühendisleri Odasý-Maden Mühendisleri Odasý- Antalya Tabipler Odasý- Antalya Veteriner Hekimleri Odasý- Antalya Eczacýlar Odasý-Antalya Diþ Hekimleri Odasý-Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý "Cumhuriyet Savcýsý" Lozan'da doktora yaptýktan sonra zaman olur ki, cumhuriyeti korumak Atatürk tarafýndan 'Hukuk Reformu i ç i n b a þ b a k a n d a n, b a k a n d a n, yapmakla' görevlendirilen Adalet Bakaný müsteþardan, validen, büyükelçiden Mahmut Esat Bozkurt, savcýlar için bile hesap sormak gerekebilir. Ýþte o 'Cumhuriyet Savcýsý' unvanýnýn isim hesabý soracak olan Cumhuriyet babasýdýr. Savcýsý'dýr." Atatürk, gülümseyerek Ata'nýn huzurunda 'Hukuk Reformu' hoþnut kaldýðýný belli eder. "Devam et için fikir fýrtýnasý yapýlýrken, Bozkurt çok Bozkurt" der. Cumhuriyet Savcýsýnýn bu tepki alýr ve sýkýþtýrýlýr: "Neden sadece cumhuriyeti korumak ve kollamak savcýlara Cumhuriyet Savcýsý denilir? yetkisi hukuk reformuna ve Atatürk'ün Cumhuriyet Baþbakaný, Cumhuriyet yorumuna kadar uzanýr. Bugün Bakaný, Cumhuriyet Müsteþarý, Cumhuriyet Baþsavcýsý üzerinde Cumhuriyet Valisi, Cumhuriyet þimþekler çaktýrýlýrken, bu anýnýn bir Büyükelçisi olmuyor da, Neden kez daha yazýlmasý gerekliydi. Cumhuriyet Savcýsý? Savcýlara neden bu Bilen de bilmeyen de öðrensin. imtiyaz?" Atatürk, Bozkurt'a "Ne diyorsun?" diye sorar. Bozkurt'un cevabý çok net olur: "Çünkü öyle 8

10 Basýna ve Kamuoyuna HEKÝM GÜNCESÝ Antalya Eðitim ve Araþtýrma hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sadýk ÖZMEN 'in 26/05/2008 tarihinde VTV televizyonunda yapmýþ olduðu açýklamalarý hekimlik etiðine uygun bulmamaktayýz. Türkiye'de özelleþtirme ve çalýþan hastane patronlarýnýn kamunun tasfiyesi süreci, belli emrinde, bu hastanelere para sloganlarla yürütülen bir kazandýran bir kiþi gözü ile projedir. Saðlýkta Dönüþüm bakýlmaktadýr. Projesi, baþtan sona, "hekimler Geçmiþten hafýzalarda kalan býçak parasý alýyor, hekimler "Hekimlere býçak parasý" özel muaye-nehanelerine sloganýný sürdürmek daha gidiyor, hastanede hasta özelleþtirilecek çok þey var bakmýyor" edebiyatý ile anlamýna gelmektedir. sürdürülmüþtür. Antalya Eðitim ve S a ð l ý k a l a n ý n d a k i Araþtýrma hastanesi Baþhekimi ö z e l l e þ t i r m e, k a m u n u n Doç. Dr. Sadýk ÖZMEN 'in u l u s l a r a r a s ý s e r m a y e y e 26/05/2008 tarihinde VTV televizyonunda yapmýþ devredilmesi projesinin parça-sýdýr. olduðu açýklamalarý hekimlik etiðine uygun Býçak parasý sloganý ile Saðlýkta Dönüþüm bulmamaktayýz. Bahsi geçen konunun bizim Projesi hayata geçirilmiþ, devlet ve üniversite tarafýmýzdan da hiç hoþ karþýlanmayacaðý hastaneleri özelleþtirme ve satýþa hazýrlýk olarak, muhakkaktýr. hasta ticaretinden pay alan ve cirolarýný arttýrmaya Antalya Devlet Hastanesi, yýllardýr saðlýk çalýþan bir þirket gibi çalýþtýrýlmaya baþlanmýþtýr. Bu kuruluþlarý sýralamasýnda Antalya birincisi, Türkiye hastanelerin artýk bir vergi numarasý vardýr. sýralamasýnda ise ilk on içerisinde yer almaktadýr. Çýkarýlan Genel Saðlýk Sigortasý ile hastanelerin Bu baþarý hastanemizde fedakarca tüm zorluklara verdikleri saðlýk hizmetlerinin iki katý kadar katký raðmen yýlmadan çalýþan hekimlerimizin, payý vermeleri karara baðlanmýþtýr. Sosyal hemþirelerimizin, teknisyenlerimizin, saðlýk Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu memurlarýmýzýn kýsacasý tüm saðlýk emekçilerinin Meclisten geçmiþ olup, Eylül ayýnda yürürlüðe baþarýsýdýr. Baþhekimliðin Çok azda olsa býçak girecektir. Bu yasa ile her vatandaþýn cebinden her parasý alanlar var, bunlarý ihbar edin söylemi, muayene için 2 YTL para alýnacaktýr. Bundan önce hastanemiz çalýþanlarý içerisinde moral de malzeme parasý, cihaz parasý, sigortanýn veya motivasyonunu bozmuþ ve kendilerini zan altýnda hastanenin almadýðý, ödemediði veya kalitelisini kalma baskýsýna itmiþtir. Bu durumda, tedavi olmak ödemediði gibi uyduruk gerekçelerle vatandaþýn için hastanemize müracaat eden davranýþlarýnda, kendi kesesinden yaptýðý harcamalar arttýrýlmýþtý. Acaba bu hekim mi? tarzýnda olabilecek olumsuz Saðlýk alanýnda geçmiþte de büyük yolsuzluklar ve davranýþ deðiþiklikleri yaþanacaðý kesindir. Bir hortumlamalar olmuþtur. Neþter ve diðer davalar baþhekimin mevcut olduðunu belirttiði belgeler hâlâ hafýzalardýr. Siyasi partiler, iktidarlar bunlar hakkýnda iþlem yapmayýp bunun yerine televizyon üzerinde durmayarak devamlý hekimleri kanalýnda demeç vererek halkýmýza, Gelin para kötülemeyi siyaset haline getirmiþlerdir. Yolsuzluk verin verirken de haber verin bunlara baskýn ve sahtekarlýklarý engellemek için mevzuatlar buna yapalým tarzýndaki yaklaþýmýný kendisine uygun hale getirilmiþ ve denetim sistemi felç yakýþtýramamaktayýz. Ayrýca 6023 sayýlý Türk edilerek etkisiz hale getirilmiþtir. Tabipler Birliði Yasasý gereði, elinde mevcut Gelinen noktada vatandaþýn artýk hekime býçak belgeleri kendisinden istiyoruz. parasý vermesine gerek yoktur. Vatandaþ artýk býçak Antalya Tabip Odasý olarak saðlýk alanýndaki parasýný hastanelere vermektedir. yanlýþlýklarý tek sorumlusunun býçak parasý Bu uygulamalar ve hekimlere, hastane gelirini olmadýðý, esas yanlýþlýðýn uygulanan saðlýk arttýrdýðý oranda para verme uygulamasý ve politikalarýnda yattýðýný, sorunlarýn Saðlýkta hekimlere yapýlan kanunsuz baskýlar nedeni ile Dönüþüm Projeleri ile deðil, halkçý, ülkemizden hekimler muayenelerini hemen hemen tama yakýn yana, baðýmsýz, ulusal politikalarla çözülebileceðini kapatmýþtýr. Özel muayenehanelerde hekimler halkýmýza ve kamuoyuna duyuruyoruz. sadece kendi mesleklerini icra ettikleri için ücret almakta ve bu iþi bir hasta ticareti amacýyla yapmamaktaydý. Fakat þu anda hekimlere, özel Dostluk ve Sevgilerimizle, 9

11 Basýn Açýklamasý Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) Hastalýðý Ülkemizde ilk olarak 2002 personel ile saðlýk personeli, yýlýnda Tokat yöresinde görülen veteriner hekimler ve veteriner KKKA hastalýðý, önce 8 ile saðlýk teknisyenlerine kene ve yayýlmýþ daha sonra riskli il sayýsý keneden korunma hususlarýnda 36'ya çýkarýlmýþtýr. Hastalýðýn ilk eðitim /hizmet içi eðitim çýktýðý yýldan itibaren 1820 kiþide verilmelidir. hastalýk teþhis edilmiþ ve bu B e l i r l i b i r p r o g r a m hastalardan 92'si kaybedilmiþtir. çerçevesinde hizmet içi eðitime Vektörlüðü tespit edilmiþ olan tabi tutulacak Veteriner hekimler kene türünün, sahil kesiminde ve özellikle kýrsalda görev üreyip çoðalmasýnýn zor hatta y a p a c a k T ý p d o k t o r l a r ý imkansýz olduðu, bu nedenle de (Veteriner fakültelerinin ilgili bu bölgelerimizde KKKA hastalýðý görülmeyeceði birimlerinde), eðitici sýfatý ile kýrsalda eðitim yönündeki açýklamalara raðmen, Burdur - Bucak'ta faaliyetlerinde görevlendirilmelidir. görülen ilk vaka ile hastalýðýn kapýmýzý çaldýðýný KKKA hastalýðýnda endemik bölge olan Kelkit düþündüðümüz için basýn bildirisi yayýnlamak vadisi ve civar illere yönelik ayrý bir program suretiyle düþüncelerimizi ve endiþelerimizi oluþturulmalý, bu bölgedeki hayvanlar özel olarak kamuoyu ile paylaþmak üzere bir araya geldik. kayýt altýna alýnmak suretiyle iþaretlenmeli, bu Bilindiði üzere içinde bulunduðumuz mevsim bölgeden diðer yörelere damýzlýk ve besi amaçlý itibarý ile KKKA hastalýðý ve bu hastalýkta vektör hayvan çýkýþýna müsaade edilmemeli, sadece kesim olan keneler konusunda kamuoyunda panik havasý amaçlý olarak ve kontrollü bir þekilde hayvan sezilmekte olup, kaygýlar giderilememiþ nakline müsaade edilmelidir. görülmektedir. Yaban hayatýnýn yoðun olduðu bölgelere piknik Öncelikle nüfusumuzun büyük bir bölümü amaçlý olarak girilmemesi için uyarýcý levhalar þehirlerde yaþayan halkýmýza, daha keneleri tanýma asýlmalý, buralara av amacýyla girecek insanlarýn, konusunda yeterli bilgi verilememiþken, KKKA keneler ve keneden korunma önlemleri konusunda hastalýðýnda vektör olan kene türüne yönelik önceden (avcýlýk kulüpleri aracýlýðý ile) yetkili verilen, þu rakýmýn altýnda olmaz, sadece þu elemanlarca eðitilmelerine özen gösterilmelidir. bölgelerimizde olur gibi çoðu tahmine dayalý bilgi Yine KKKA hastalýðýnýn sýk görüldüðü bölge verilmesinden kaçýnýlmalý, kene ve keneyle baþta olmak üzere piknik alanlarý (Belediye, mücadele konusu bir bütün halinde ele alýnmalýdýr. muhtarlýk v.s.) önceden belirlenerek ilan edilmeli Kene ve vektörü olduðu hastalýklar (öncelikle ve yýlda bir dönüþümlü kullanýlacak þekilde KKKA hastalýðý konusunda) ile mücadele planlama yapýlmalýdýr. konusunda vakit geçirmeden, kýsa, orta ve uzun KKKA hastalýðý görülen bölgeler baþta olmak vadeli program oluþturulmalý ve bu program resmi üzere, her coðrafi bölgemizde Veteriner p o l i t i k a h a l i n e g e t i r i l e r e k k a m u o y u n a Fakültelerinin Parazitoloji ve Viroloji Anabilim açýklanmalýdýr. dallarýnýn birlikteliðinde (ilgili bakanlýk il Kýsa vadede hastalýk görülen bölgeye yönelik müdürlüðü yetkililerinin de görev alabileceði) araþtýrma, mücadele ve korunma önlemlerine keneler ve hayvanlar üzerinde çalýþma öncelik verilerek çalýþma yürütülmelidir (evcil yürütülmesine yönelik araþtýrma gruplarý hayvanlar ve bunlarýn barýnaklarýnda kene oluþturulmalý, halen yürütülmekte olan ve büyük mücadelesi, hayvan nakilleri öncesi hayvanlarýn çoðunluðu gönüllülük esasýna dayalý, kiþisel keneden arýndýrýlmasý ile hayvan pazarlarýnda tercihleri öne çýkaran çalýþmalarýn disipline kenelerden korunmaya yönelik önlemler gibi). edilmeli, araþtýrma ve bilimsel çalýþmalar için teþvik Kene enfestasyonuna maruz kalma konusunda ve destek programlarý oluþturulmalýdýr. risk grubunda yer alan, hayvancýlýkla uðraþanlar, Orta ve uzun vadeli olarak ülke çapýnda kene ve mezbaha çalýþanlarý, çiftçilikle geçimini KKKA hastalýðýnda rezervuar konaklar üzerinde saðlayanlar, kýrsal kesimde yaþayanlar, avcýlar, sürdürülebilir ve detaylý çalýþmalar yapýlmalýdýr. kýrsalda görev yapmak zorunda olan askeri 10

12 Çalýþma gruplarý, yayýlma tutacak (bir veya birkaç türün eðilimi gösteren KKKA hastalýðý, a n o r m a l a r t m a s ý n ý n vektör kene ve bunlarýn epidemi- engellenmesi gibi) programlar yolojilerinin ortaya çýkarýlmasýna oluþturulmalýdýr. özel önem vermeli, ancak Çevre kirliliði oluþturacak ve ç a l ý þ m a l a r ý n ý u z u n y ý l l a r ekolojik dengenin daha da sürdürülebilecek tarzda plan- bozulmasýna yol açabilecek geniþ lamalýdýr. Bu gruplar kenelerin alanlara kimyasal atýlmasýndan vektör olduðu diðer hastalýklar kaçýnýlmalý, hayvanlar üzerinde g ü n d e m e g e l d i ð i n d e d e kene mücadelesi yapýlýrken ete ve araþtýrma yapabilecek, koruyucu süte geçmeyen ve Veteriner önlemleri ortaya koyabilecek ve Hekimlerce önerilen ilaçlar ile halkýn aydýnlatýlmasýný saðlayabilecek tarzda (önerilen aralýklarla) uygulama yapýlmasýna özen dinamik, birikimli ve donanýmlý hale getirilmelidir. gösterilmelidir. Yanlýþ ve kirlilik oluþturan KKKA hastalýðý konusunda birden çok sorumlu uygulamalarda ýsrar edilmesi durumunda, sayýsý bakanlýk ve kurum söz konusu olduðundan artabilecek birçok haþere türü ile karþý karþýya koordinasyonda güçlük çekilmektedir. Bu durum gelebileceðimizin ve saðlýðýmýzý tehdit edebilecek verimliliði azaltýrken, yetiþmiþ insan ve kaynak yeni hastalýklara maruz kalabileceðimizin israfýna da yol açmaktadýr. bilinmesini istiyoruz. Bu hastalýkta evcil hayvanlar rezervuar Sonuç olarak kamuoyuna, çevre ilaçlamasý (sorumluluk Tarým Bakanlýðý ve Veteriner yapýlarak kenelerden hemen kurtulacaðýmýz virologlarda), bu hayvanlarda beslenen keneler izlenimi verilmesinden kaçýnýlmalýdýr. Kenelerle, vektör þüpheli (sorumluluk Tarým Bakanlýðý ve u z u n y ý l l a r b i r l i k t e y a þ a m a k z o r u n d a Veteriner parazitologlarda), kenenin kan emdiði kalabileceðimiz, bu nedenle de keneyle mücadele ve insan KKKA hastalýðý þüpheli (sorumluluk Saðlýk korunma önlemlerinin süreklilik arz etmesi Bakanlýðý ve virolog- intaniye uzmaný ile diðer týp gerektiði ve mücadelede hiçbir önlemin tek baþýna hekimlerinde), yaban hayatýný yeterli olmadýðý bilinmelidir. oluþturan birçok hayvan türü Yapýlan ve yapýlacak kene (domuz, tavþan, kirpi, keklik v.s) mücadelesinin kene varlýðýný KKKA hastalýðýnda rezervuar ortadan kaldýrmaya yönelik konak (sorumluluk Çevre olamayacaðý, bunun imkansýz Bakanlýðý yetkililerinde), piknik olduðu, mücadele yöntemlerinin alanlarý ve hayvan pazarlarý kene kene sayýsýný azaltmaya yönelik b a k ý m ý n d a n r i s k b ö l g e s i olduðu, bu nedenle kiþisel ( s o r u m l u l u k Ý ç i þ l e r i korunma önlemleri ile hayvanlar bakanlýðýnda) olduðundan, üzerinde yapýlacak mücadelenin bakanlýklar arasý sorumlu ve ç o k ö n e m l i o l d u ð u y e t k i l i b i r ü s t k u r u l unutulmamalýdýr. oluþturulmasý gerekmektedir. 16 Haziran 2008 Yine orta ve uzun vadeli çalýþmalar yapmak üzere, Türkiye'de kene üretimi ve ANTALYA TABÝP ODASI - teþhisi ile kenelerle ilgili her türlü bilimsel ANTALYA VETERÝNER HEKÝMLER ODASI, araþtýrma yapýlmasýna imkan saðlayacak Bilimsel Danýþmanlar donanýmlý bir merkezi laboratuar kurulmalýdýr. Bu Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN laboratuar veya eklentileri KKKA hastalýðý gibi Akd. Üni. Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon kenelerle bulaþan hastalýklar konusunda da Hastalýklarý Anabilim Dalý çalýþma yapýlmasýna imkan saðlamalýdýr. Bilindiði üzere gündemimize gelen KKKA Prof. Dr. Bayram Ali YUKARI hastalýðý ve kene sayýsýndaki artýþ büyük oranda M. Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakülkesi e k o l o j i k d e n g e n i n b o z u l m a s ý n d a n Parazitoloji Anabilim Dalý Bþk. kaynaklanmaktadýr. Yaban hayatýný dengede 11

13 Kýrým-Kongo kanamalý ateþi (KKKA), RNA risk altýndadýr. virüsü olan Bunyaviridae ailesine baðlý Hastalýðýn inkübasyon süresi virüsün alýnma Nairovirüs'lerin meydana getirdiði, þiddetli þekline baðlýdýr. Kene tarafýndan ýsýrýlma ile seyreden ve ölümcül olabilen zoonotik karakterli virüsün alýnmasýný takiben genellikle 1-3 gün (2-12 bir hastalýktýr. Ýnsanlarda sporadik vakalar veya gün), infekte kan ve diðer vücut sývýlarýna temasý salgýnlar þeklinde görülebilen hastalýk, takiben genellikle 5-6 gündür. hayvanlarda daha yaygýn görülmekte ve genellikle Ýnsanlarda hastalýk, ateþ, üþüme-titreme, asemptomatik seyretmektedir. yaygýn kas aðrýlarý, bulantý-kusma, ishal, yüzde KKKA, ilk olarak 1944 yýlýnda Kýrým'da kýzarýklýk, hepatomegali ve peteþilerle kendini çoðunlukla ürün toplamaya yardým eden Sovyet gösterir. Ateþ, kýrýklýk, miyalji, iþtahsýzlýk, baþ askerleri arasýnda görülmüþ ve Kýrým Kanamalý aðrýsý, aþýrý duyarlýlýk, sýrt aðrýsý, kol ve bacaklarda Ateþi olarak tanýmlanmýþtýr. Daha sonra 1956 aðrý, epigastrik aðrý, lomber bölgede aðrý, fotofobi yýlýnda Kongo'da görülen hastalýðýn, 1969 yýlýnda gibi semptomlar ile ani olarak baþlamaktadýr. Kýrým Kanamalý Ateþi ile ayný olduðunun farkýna Bazen bu bulgulara kusma, karýn aðrýsý ve ishal varýlmýþ ve hastalýk bundan sonra bugünkü bilinen eklenebilmektedir. ismiyle anýlmaya baþlamýþtýr. Ýlk günlerde konjunktivalarda Günümüzde KKKA ile Bulgaristan, kýzarýklýk ve gözde de peteþiler M a k e d o n y a, P a k i s t a n, I r a k, bulunabilir. Lenfadenopati, gövde ve Afganistan, Ýran, Kosova, Kazakistan, ekstremitelerde ekimoz görülebilir. Afrika ülkeleri, eski Sovyetler Birliði, Epistaksis, hematemez, melena, Yugoslavya, Yunanistan, Arap hematüri, vajinal kanama gibi deðiþik Yarýmadasý, Dubai, Kuveyt, Çin ve kanama bulgularý bulunabilir. Hepatit M o r i t a n y a ' d a e p i d e m i l e r genellikle bulunmaktadýr. Þiddetli bildirilmiþtir. olgularda hepatorenal sendrom ve Ülkemizde ise yýllarý pulmoner yetmezlik görülebilir. arasýnda 1820 hastada KKKA Laboratuar bulgusu olarak özellikle görülmüþ, 92 kiþi kaybedilmiþtir. Hastalýk lökopeni ve trombositopeni dikkati çekmektedir. mevsimsel özellik göstermekte ve olgularýn önemli AST, ALT, CPK ve bilirubin deðerlerinde bir bölümü Haziran- Eylül aylarý arasýnda yükselmeyi, ALP, GGT ve LDH deðerlerindeki görülmektedir. yükselme takip eder. PT, PTT ve diðer pýhtýlaþma Virüs, birçok evcil ve yabani hayvaný baþta testlerinde belirgin bozukluk görülmektedir. Hyalomma marginatum cinsi olmak üzere infekte Ýyileþme genellikle günlerde baþlar, ateþ 9- kenelerin ýsýrmasýyla hastalýk oluþturmakta ve 20. günler arasýnda düþer. Ýyileþme 4 hafta ve daha genellikle hafif seyretmekte, insanlarda ise þiddetli uzun bir süre alabilir. Genel olarak KKKA'da ve fatal infeksiyon oluþturmaktadýr. Ýnsanlara mortalite %8-80 arasýndadýr. Ölümler, genellikle virüs bulaþý, infekte kenelerin ýsýrmasýndan sonra; hastalýðýn günleri arasýnda olmakta ve viremik hayvanlarýn kesilmesi sýrasýnda hayvana hastalar, masif kanama ve kardiyak arresten ait kan ve dokulara temastan sonra veya infekte kaybedilmektedir. hastalardan (nozokomiyal) direkt temas, infekte Öyküde, kene ýsýrmasý veya kene ile temas, doku ve kan temasý ile ve laboratuardan hayvanlarla yakýn temas, kýrsal kesimde yaþama olmaktadýr. Hastalýk için çiftlik çalýþanlarý, veya son iki hafta içinde kýrsal alan ziyareti, hayvan çobanlar, kasaplar, mezbaha çalýþanlarý, et ve et dokusu, kaný veya vücut sývýlarýyla yakýn temas ürünleri market iþçileri gibi tarým çalýþanlarý ve (kasap, kesimhane çalýþanlarý, veterinerler vb.) hayvancýlýk ile uðraþanlar, veterinerler, hasta hastalarýn kan veya vücut sývýlarýyla temas veya hayvan ile temasý olan ve akut hastalarla temas laboratuarda çalýþma ve hasta çevresinde benzer olasýlýðý bulunan endemik bölgelerde görev yapan yakýnmalarý olan baþka olgularýn varlýðý saðlýk personeli, askerler, kamp yapanlar yüksek durumunda KKKA akla getirilmelidir. Bu durumda 12 Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) Hastalýðý Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçýn AÜ Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý ABD Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan AÜ Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý ABD

14 1. Þüpheli olgu: Klinik tanýmlamaya uyan ve bir 1 - V i r u s h a v a y o l u i l e k o l a y l ý k l a baþka nedenle açýklanamayan olgu. bulaþmamaktadýr. Ancak hasta ve hastanýn 2. Olasý olgu: Þüpheli olgu tanýmlamasý ile sekresyonlarý ile temas sýrasýnda mutlaka epidemiyolojik öyküye uyan ve destekleyici üniversal önlemler (eldiven, önlük, gözlük, maske bulgulardan en az ikisinin bulunduðu olgu ya da vb.) alýnmalýdýr. Kan ve vücut sývýlarý ile temastan bir bölgede herhangi bir nedenle açýklanamayan kaçýnýlmalýdýr. Bu þekilde bir temasýn söz konusu birden fazla olgunun görülmesi halinde olmasý halinde, temaslýnýn en az 14 gün kadar ateþ destekleyici bulgular olmasa da klinik ve diðer belirtiler yönünden takip edilmesi tanýmlamaya uyan olgu. gerekmektedir. 3. Kesin olgu: Klinik tanýmlamaya uyan 2- Hayvan kaný, dokusu veya diðer vücut laboratuar kriterlerinden en az birisiyle sývýlarý ile temas sýrasýnda da gerekli korunma doðrulanmýþ olgu ya da, kesin taný almýþ bir olgu ile önlemleri mutlaka alýnmalýdýr. epidemiyolojik olarak baðlantýsý olan olgu. 3- Kene mücadelesi çok önemli olmakla birlikte Taný virüsün üretilmesi, virüse karþý oluþan oldukça zor görülmektedir. Keneler yumurta antikorlarýn ELISA veya IFA gibi yöntemlerle dönemleri hariç diðer biyolojik evrelerinde araþtýrýlmasý ve PCR gibi moleküler tekniklerle insanlardan kan emebilir. Hem mera keneleri hem konur. En sýk kullanýlan yöntem ELISA'dýr. IgM ve de mesken keneleri geliþmelerini sürdürebilmek Ig G türü antikorlar hastalýðýn baþlangýcýndan ve nesillerini devam ettirebilmek için sonra 6. günden itibaren tespit edilebilir. konakçýlarýndan kan emmek zorundadýrlar; genel Hastalýðýn spesifik bir tedavisi bulunmamakla olarak da konakçý spesifitesi göstermezler. birlikte tedavi, destek tedavisi ve ribavirin tedavisi Coðrafik bölgelere ve türlere göre deðiþmekle olarak iki ana baþlýk altýnda incelenebilir. Destek beraber, KKKA'yý bulaþtýran Hyalomma cinsi tedavisi kan ve kan ürünlerinin verilmesi ve diðer keneler genel olarak Nisan ve Ekim aylarýnda uygulamalarý içerir. Ýnvitro olarak etkin olan aktiftirler; salgýnlarýn bu dönemlerde Ribavirin'in klinik etkinliði kesin olarak görülmesinin sebebi de budur. gösterilememiþ olsa da tedavide Dünya Saðlýk 4- Kenelerin bulunduðu alanlardan kaçýnýlmasý Örgütü (WHO) tarafýndan eriþkin ve çocuk önem taþýyan bir husustur. Hayvan barýnaklarý hastalarda oral veya intravenöz yolla 10 gün veya kenelerin yaþayabileceði alanlarda süreyle önerilmektedir. Ribavirin gebelerde bulunulmasý durumunda, vücut belirli aralýklarla teratojenik etkisinden dolayý kontrendikedir. kene yönünden muayene edilmeli; vücuda WHO temas durumunda temas sonrasý profilaksi yapýþmamýþ keneler dikkatlice toplanýp önermemektedir. Ancak 7 gün süreyle 4 x 500 mg. öldürülmeli, yapýþan keneler ise kesinlikle Ribavirin öneren çalýþmalar bulunmaktadýr. ezilmeden ve kenenin aðýz kýsmý koparýlmadan Hastalýktan korunmada kene mücadelesi çok alýnmalýdýr. önemlidir. Bu alanlara gidenlerin vücutta açýk alan 5- Piknik amaçlý olarak su kenarlarý ve otlak býrakmayacak þekilde giyinmeleri ve kene þeklindeki yerlerde bulunanlar döndüklerinde, saldýrýlarýndan korunmak için böcek kovucu mutlaka üzerlerini kene bakýmýndan kontrol sürmeleri önerilmektedir. etmeli ve kene varsa usulüne uygun olarak KKKA'da izolasyon önlemlerinin baþlýcalarýný vücuttan uzaklaþtýrmalýdýr. ellerin yýkanmasý, hastalarýn ayrýlmasý, koruyucu 6- Orman iþçileri gibi bölgede bulunmalarý elbiselerin giyilmesi, iðne ve þýrýngalar ile hastaya zorunlu olanlar lastik çizme giymeleri veya ait kan, dýþký, idrar vb. materyallerin güvenli bir pantolonlarýnýn paçalarýný çorap içine almalarý þekilde uzaklaþtýrýlmasý, infekte atýklarýn ve tekrar koruyucu olabilmektedir. kullanýlmayacak malzemelerin yakýlarak imha 7- Park ve mesire yerleri gibi yerlerde yoðun edilmesi, ölenlerin kontrollü bir þekilde kene bulunmasý durumunda uzman kontrolunda definlerinin saðlanmasý oluþturmaktadýr. insektisitlerin uygulanmasý önem taþýmaktadýr. Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýndan korunmada nelere dikkat edilmelidir? 13

15 Tam Gün Yasasý Hakkýnda Öneri Dr. Y. Mustafa KARAGÖZ Akdeniz Üni. Týp Fak. Adli Týp AD. Tam gün yasasý ile hekimlerin özlük haklarýnda profesörlerde dir. Yrd. doç. ve diðer azda olsa bir iyileþme olmasý sevindirici olmakla öðretim elemanlarýnda hekim olsalar bile böyle bir birlikte yeterli deðildir. Þöyle ki: 8.derecenin tazminat alamamaktadýrlar. Bu yasada emekliliðe üçüncü kademesinden kadroya baþlayan bir hekim yansýyan kalýcý unsurlarýn olmasý lazýmdýr. Yeni ister uzman isterse pratisyen olsun 1. derecenin taslakla bu rakama YT ilave ediliyor. En 4.kademesine gelebilmesi için sene fiilen azýndan birinci sýnýf hakim ve savcýlarla eþ düzey çalýþmak zorundadýr. saðlanmalýdýr. Her kademe için 1 yýl beklemek zorunda Döner sermaye her yerde yoktur. Her yerde olduðundan 1 dereceyi 3 senede geçebilir. Halbuki döner sermaye geliri varmýþ gibi yasa hazýrlamak bir hakim 1 derece için 2 sene çalýþmasý yeterlidir. haksýzlýktýr. Bazý kesimlerin cezalandýrýlmasýdýr. 7.derecenin birinci kademesinden iþe baþlar. Döner sermayeli kuruluþlarda düzenleme Derecelerdeki birinci ve yapýlmasý olumludur ikinci kademeler için ancak döner sermayesi fiilen çalýþmalarý gerekir, olmayan kuruluþlar ve 3. kademeyi otomatik h e k i m l e r d e olarak yýpranma payý unutulmamalýdýr. a d ý a l t ý n d a v e r i l e n Ayrýca saðlýk kuruayrýcalýkla geçerler. luþlarýnda görev yapan Böylece yýlda diðer saðlýk çalýþanlarýna 1.dereceye ulaþýr ve 15 d a d ü z e n l e m e yýlda birinci sýnýf hakim- yapýlmalýdýr. savcý olurlar. Fiilen 30 yýl Askeri hekim sayýsý çalýþarak emekli olan oldukça azdýr, ancak ayný birinci sýnýf hakim 7600 haklardan yararlanek gösterge ile 45 yýl malýdýrlar. Sonuç: üzerinden emekli olur. Bunun anlamý emekli 1. Emeklilik, maaþ ve i k r a m i y e s i n i n v e özlük haklarý konusunda emekliliðe esas maaþ en azýndan birinci sýnýf o r a n ý n ý n m a a þ ý n ý n hakim ve savcýlarla eþ yükselmesidir. Genellikle düzey saðlanmalýdýr. çalýþýrken aldýklarý maaþýn % 90 nýný alýrlar. 2. Ek göstergeler en az olmalýdýr Eðer baþka bir akademik kadro veya ünvaný 3. Yýpranma payý verilmelidir. yoksa, uzman hekim 1.derecenin 4. kademesinden 4. Hekime daha çok ihtiyaç duyulan bölgelerde en fazla 3600 ek gösterge alabilmekte ve bu veya temininde zorluk çekilen görev yerlerinde deðerler üzerinden emekli olabilmektedir. Emekli çalýþanlara ek tazminatlar verilmelidir. olunca alacaðý ikramiye YTL civarýnda, 5. Makam tazminatý verilmelidir. Makam maaþý da en fazla YTL olmaktadýr. göstergesi en az olmalýdýr. Halbuki birinci sýnýf emekli hakim emekli olunca alacaðý ikramiye YTL civarýnda, maaþý 6. Yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýfýndan olanlarý da YTL olmaktadýr. da göz önünde bulunduran bir yasa olmalýdýr. Ayrýca 1.sýnýf hakim ve savcýlar göstergesi Saygýlarýmla olan makam tazminatý adý altýnda maaþ ve emekli ikramiyesini etkileyen ek bir ödemeden faydalanmaktadýrlar. Hekimlerin böyle bir tazminatý yoktur. Bu rakam Doçentlerde , 14

16 57. Kongrenin Ardýndan HEKÝM GÜNCESÝ Bu grup (Etkin Demoktratik Katýlým) sürekli Kürt sorunundan bahsediyor, barýþ projesi diyerek ordunun ve PKK'nýn eþzamanlý silah býrakmasýný ima ediyor. Gerekirse TTB'nin Türk olan adýnýn da deðiþmesi için teklif yapabileceklerini fakat þimdilik bu haklarýný saklý tuttuklarýný söylüyor. Dr. Feza Köylüoðlu Haziran'da Ankara'da TTB'nin Dr. Gencay Gürsoy baþkanlýðýndaki 57. büyük kongresi yapýldý. Ben de Etkin Demokratik grubun yýllardýr TTB Antalya'dan sekiz arkadaþýmla beraber yi yönettiði biliniyor. Türkiye'nin saðlýk Merkez Konsey delegesi olarak kongreye sorunlarýnýn ve hekimlik durumunun katýldým. Aramýzda daha önce birkaç kötüye gittiðini kendileri de kabul defa TTB kongresine katýlmýþ arkadaþlar ediyorlar. Ancak sorumluluklarýný vardý. Ben de dahil çoðumuz böyle bir reddediyorlar. Bu halde diyecek bir þey toplantýya ilk defa katýlýyorduk. Hepimiz kalmýyor. Bu grup sürekli Kürt için farklý ve eðitici bir deneyim olduðu sorunundan bahsediyor, barýþ projesi kesin. Çünkü tüm Türkiye'den tabip odasý diyerek ordunun ve PKK'nýn eþzamanlý faaliyetlerine katýlan, dolayýsýyla Dr. Feza Köylüoðlu silah býrakmasýný ima ediyor. Gerekirse hekimlik ve saðlýk sorunlarýna sahip TTB'nin Türk olan adýnýn da deðiþmesi çýkan doktor arkadaþlarýmýz gelmiþti. için teklif yapabileceklerini fakat Neredeyse her birinin, konulara farklý bir bakýþ þimdilik bu haklarýný saklý tuttuklarýný söylüyor. açýsýyla eðilmesi gerçekten çarpýcý ve etkileyici bir Hatta bir ara kendilerine destek vermek üzere ortam oluþturuyor. yýllarýn hocasý Prof. Selçuk Erez kürsüye çýktý. Hoca, Dr. Adnan Ýþ, Prof. Dr. Reha Artan, Dr. Fuat Ýngiltere IRA'ya terörist diyerek bu sorunu Altay, Dr. Ömer Çayýrlý, Dr. Selahattin Engin, Dr. çözmedi, ÝRA'nýn siyasi kanadý Sinnfen'le Ozan Uzkut, Dr. Tevfik Bilgin ve ben Merkez Konsey anlaþarak sorunu çözdü bizde bu yolla sorunu delegesi olarak katýldýk. Antalya Tabip Odasý çözmeliyiz bu nedenle Dr. Gencay Gürsoy'un baþkaný Dr. Selçuk Koçlar' da bizimle beraber politikalarýný benimsiyorum, destekliyorum kongreye iþtirak etti. Dr. Gültekin Süleymanlar, diyerek terör örgütüne terör örgütü demememiz yoðun iþleri dolayýsýyla baþkente gelemedi. gerektiðini savundu. Sözde solculuk adýna Ýngiliz Açýlýþ konuþmasýný TTB baþkaný Dr. Gencay usulü siyaset önerileri yaptý. Diyarbakýr delegesi, Gürsoy yaptý. Daha sonra DÝSK baþkaný, Hak-Ýþ Diyarbakýr Tabip Odasý baþka bir ülkenin tabip baþkaný, SES baþkaný, Ufuk Uras, SDP, CHP, ÝP ve odasýymýþ gibi Ýzmir ve Antalya odalarýna zaten EMEP temsilcileri birer konuþma yaptýlar. Çoðu, kardeþiz diye baðýrýþlarýmýz arasýnda kardeþ saðlýkta dönüþüm projesinden, AKP' den, neoliberal tabip odasý olmasýný teklif etti. politikalardan, Amerika'dan, ýrkçý- milliyetçilikden Anlayacaðýnýz, Etkin demokratik grup sizin þikayet ettiler. Kimisi olasý darbelerden, aðýr insan benim gibi normal doktor görünüþlü bir sürü haklarý ihlallerinden ve Ýran krizinden de bahsetti. hekimin çok ateþli alkýþlarý arasýnda delegenin Açýlýþ konuþmalarýndan anlaþýldý ki, konuþmacýlarýn yarýsýna yakýnýnýn oyunu alarak seçimi kazandý. Her büyük kýsmý, Türkiye'deki saðlýk da dahil tüm ne kadar daha önceki kongrelere katýlmýþ s o r u n l a rýn e m e k - s e r m a y e ç e l iþkisinden arkadaþlarýmýz, bu defa adý geçen grubun daha kaynaklandýðýný ve bu çeliþki penceresinden temkinli olduðunu söyledilerse de konuþmalar bakýþla çözülebileceðine inanýyorlar. Açýkcasý ben gerçekten korkutucu idi. Düþünün ki neredeyse her Diyarbakýr'da SGK hastalarýna bakarak özel gün asker ve polis þehitleri çýkan bir bölgedeki hastanecilik yapan ve deli paralar kazanan problem, Trakya'da bir kaç kiþi tarafýndan dövülen 3 aðbilerimizin bu çeliþkinin neresinde olduklarýný Güneydoðulu iþçinin baþýna gelen linç sorunu anlamadým. Küçük bir kýsým konuþmacý ise emek olarak gösteriliyordu. sermaye çeliþkisini kabul etmekle beraber asýl Türkiye Hekim Platformu denen ve seçimde olanýn, Türkiye'nin uluslararasý güçler tarafýndan ikinci en çok oyu alan grup, her ne kadar terör her çeþit pazarýnýn ele geçirilmesi ve ülkenin meselesinde etkin demokratikçilerin yumuþak bölünmesi faaliyeti olduðunu, bunun için de k a r n ý n a ç a l ý þ t ý y s a d a b e n c e y e t e r i n c e ekonomiyi güçsüz, devleti ordusuz, milleti sahipsiz inandýrýcýlýklarý yoktu. Saðlýkta dönüþüm projesine býrakmak gayesine yönelik faaliyetin engellenmesi onlarda karþý çýktýlar. Ama çoðu bu projeyle gerektiðini söyledi. Kongre çalýþmalarý ve yürümüþ ve sonradan bilinmeyen sebeplerle projeye konuþmalarý baþladýðý anda yukarýdaki iki gruba küsmüþ insanlardan oluþuyordu. Terör sorununu da ilaveten baþka bir grubun daha olduðu anlaþýldý. belki ulusal birlikle çözmek yerine din kardeþliðiyle Özetle 57. TTB büyük kongresi üç farklý grubun halledebiliriz diye düþünüyorlardý. Bilmiyorum. seçimlere katýlmasýyla baþladý. 15

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015 KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015 KKKA-Türkiye 2002 yılının ilkbahar ve yaz aylarında özellikle,

Detaylı

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateş (KKKA), keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etkenin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım Kongo hastalığı 2002 yılından bu yana ülkemizde giderek yayılan viral bir hastalıktır. Keneler aracılığıyla yayılan hastalık tedaviye rağmen % 10 oranında ölümcül seyretmektedir.

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı