Saðlýkta Dönüþüm ve Türk Tabipler Birliði. 17. Meslek Odalarý Halý Saha Futbol Turnuvasý. Anadolu dan Bir Nefes

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýkta Dönüþüm ve Türk Tabipler Birliði. 17. Meslek Odalarý Halý Saha Futbol Turnuvasý. Anadolu dan Bir Nefes"

Transkript

1

2 Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr. Sadýk Özen Dr. Uður Yýlmaz Dr. Himmet Karazeybek Dr. Ozan Yýlmaz Kendirci ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Saðlýkta Dönüþüm ve Türk Tabipler Birliði Kapak iç sayfalarý Akdeniz Üniversitesi 2008 Yýlý Mezuniyet Töreni Meslek Odalarý Halý Saha Futbol Turnuvasý 5 Anadolu dan Bir Nefes 6 Basýn Açýklamasý Yýl Spor Kompleksi 7 Cumhuriyet Savcýsý 8 Danýþma Kurulu Dr. Umur Gürsoy Dr. Hamit Hancý Dr. Gönül Mutlu Dr. Celal Tufan Dr. Cankat Tulunay Dr. Ahmet Haki Türkdemir Dr. Ali Rýza Üçer Dr. Çaðatay Üstün Hukuk Danýþmaný Av. Bayram Atasoy AÐUSTOS 2008 CÝLT 2 SAYI 2 YAZIÞMA ADRESÝ ANTALYA TABÝP ODASI Meltem Mah. 3. Cad. Üzeri Barohan Yaný ANTALYA Tel: Faks: e-posta: Yazarlara Bilgi Yayýn Kurulu, yayýn koþullarýna uymayan yazýlarý yayýnlanacak biçimde düzeltmek ve yazarýn iznini almak kaydýyla kýsatlmak yetkisine sahiptir. Ýmzalý yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlarda yazarýn adý soyadý ve telefon numarasý bulunmalýdýr. Dergide, yazý iþleri müdüründen izin alýnmak kaydýyla alýntý yapýlabilir. GRAFÝK - TASARIM ÖCAL OFSET BASKI ÝLETÝÞÝM OFSET Basýna ve Kamuoyuna - Býçak Parasý Basýn Açýklamasý - KKKA Hastalýðý Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý (KKKA) Tam Gün Yasasý Hakkýnda Öneri 57. Kongrenin Ardýndan Doktorlar da Bizim Gibi Ýnsan! Genelge - Acil Saðlýk Hizmetleri Odamýz Üyelerine Ýndirim Uygulayan Ýþyerleri 19 Mayýs - 18 Mayýs Tam Gün Yasasý Ýyi Niyeli Deðil Saðlýkta Bir Çözüm Önerisi Þiir Zamaný Aziz Týbbiyeliler! Çevre Bakaný Belek te Deneme - Hiç Denize Daldýnýz mý? Saðlýða Ayrýlan Paranýn Azlýðý Þiir Zamaný Çanakkale den Kocatepe ye Giden Yol Deneme - Kavaklar Þiir Zamaný Bir Beyaz Gül ün Solmayacak Öyküsü Nasýl Bir TTB? Göz Doktoruma Mektup Akseki Yöresi Gezimiz Yeni Ýþ Yasasý Neleri Yok Ediyor? Ýlk Doðumevimizin Öyküsü Köprülü Kanyon Rafting Gezisi Anekdotlar: Göz Hastalarý Antalya - Saðlýk - Ýstatislik

3 Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi 2008 Yýlý Mezuniyet Töreni Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Selçuk Koçlar ýn Konuþmasý Genç Meslektaþýmýz!.. Bu günden itibaren; hem kendiniz, hem de ülkemiz için çýktýðýnýz yeni yolda, ilk önemli adýmý atmaktasýnýz. Hekimlik mesleði; büyük özveri isteyen, zor, ama bir o kadar da onurlu bir meslektir. Kamusal görevlerin en kutsalý olan hekimlik camiasýna katýlýþýnýzý büyük bir heyecanla karþýlýyoruz. Bundan böyle, toplumdaki en büyük irfan ordusunun önemli bir bireyisiniz. Aramýza hoþ geldiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Elele ve gönül gönüle vererek; Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden Büyük Atatürk'ün ýþýklý ve aydýnlýk yolunda, O'nun izinde yürüyeceðinize ve ilkelerini canýnýz pahasýna koruyacaðýnýza inanýyoruz. Devraldýðýnýz nöbeti sizden sonrakilere iç rahatlýðý ile devredeceðinizi biliyor ve sizlere güveniyoruz. Antalya Tabip Odasý olarak her zaman yanýnýzda olacaðýz. Sizlerle övünmek istiyoruz. Yolunuz açýk olsun. Sizleri gönülden kutluyor, baþarýlý bir meslek yaþamý dileklerimizi sunarken, sözü bir meslek büyüðümüzün satýrlarýna býrakýyoruz. En derin sevgilerimizle Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Dr. Selçuk Koçlar Dr. Sadýk Özen in Bildirisi Sevgili Genç Meslektaþlarým; Þu andan itibaren kutsal hekimlik mesleðine baþlýyorsunuz. Yoðun geçen altý yýllýk bir öðrenim sürecinden sonra, þimdi de iniþli çýkýþlý, uzun yollar ve yýllar var önünüzde. Yolunuzda; baþarý ve mutlulukla hep ileriye gitmenizi, yükselmenizi ve yücelmenizi diliyorum. Bundan elli yýl önce, ben de, sizlerin bugün hissetmekte olduðunuz duygular içindeydim. Uzun yýllarýn, adeta göz açýp kapayýncaya kadar geçtiðini göreceksiniz. Çeþitli sorunlarýnýz ve bunlarla ilgili kuþkularýnýz olduðunu biliyorum. Sahip olduðunuz; zeka, irade, azim, çalýþma ve gençliðin verdiði güçle bütün zorluklarýn üstesinden gelebileceksiniz. Deðerli hocalarýnýzýn sizleri; bilimsel ve teknolojik olarak, en üstün týbbi bilgilerle yetiþtirdiklerini biliyorum. Sahip olduðunuz kiþilik, bilgi donanýmý ve çabalarýnýzla, kendinizi daha ileri boyutlara taþýyacaksýnýz. Hekimlik; bütün dallarý, resmi, özel ve askeri görev alanlarý ile bölünmez bir bütündür. Bugün birer pratisyen hekim olarak hayata atýlýyorsunuz; gelecekte hepiniz ayrý dallarda uzmanlaþacak veya aranýzda pratisyen olarak kalmayý yeðleyenler olacaktýr. Sahip olunan bütünlük içinde; pratisyenliðin, hekimlik mesleðinin en kutsal dalý olduðunu unutmayýnýz. Hekimlik kutsal meslek, hekimler Allah'a en yakýn insanlardýr. Bunu saðlayan, hekimlik mesleðinin temelini teþkil eden Týbbiyelilik Ruhu dur. Týbbiyelilik Ruhu; Týp Fakültesi'nde öðrenime baþlanýldýðý günden baþlayarak, mezara kadar devam eder. Dünyada, görevini ölünceye kadar sürdürebilen baþka bir meslek erbabý yoktur. Týbbiyelilik ruhu; meslek, insan ve vatan sevgisi ile insan hayatýna gösterilen saygý ve deðer yanýnda, sosyal alandaki her konuda topluma yararlý olunmasýný ve hizmet sunulmasýný gerektiren ö n e m l i b i r t u t k u d u r. 2

4 Ayný zamanda, gerek hekimlerin kendileri, gerekse hasta ile hekimler arasýndaki iliþkileri düzenleyen büyük bir moral deðerdir. Sizlere, hiçbir koþulda bu ruhtan kopmamanýzý öneriyorum. Meslektaþlarýnýzý sevin ve meslek büyüklerine saygýlý olun. Týbbi Etik ve Deontoloji kurallarýndan uzaklaþmayýn. Deontoloji kýlavuzunuz olsun. Meslektaþlarýnýza ve onlarýn yakýnlarýna, özellikle de yaþlýlara ve performansýný kaybetmiþ olan büyüklerinize ilgi ve saygý gösterin. Unutmayýnýz ki bir gün siz de ayný konumda olacaksýnýz. Mesleðinizi icra ederken sakýn parasal kaygýlarý ön plana almayýn. Sizden yaþça büyük meslektaþlarýnýzýn sahip olduklarý maddi varlýklarý sakýn kýskanmayýn ve bu konularda kendinizi özentiye kaptýrmayýn. Zamaný geldiðinde her þeye sahip olacaðýnýzý bilin ve aceleci olmayarak sýranýzý bekleyin. Önünüzdeki kötü örnekleri görün ve gelecekte siz de kötü örnekler arasýnda yer almayýn. Hekimliðin ticari olarak deðerlendirilmesine katkýda bulunmayýn. Unutmayýn ki, hekimlik mesleðinin kutsallýðýna bu kurallara riayet edilerek eriþilmiþtir. Ýster öðrenci ister hekim olsunlar, Týbbiyeliler vatan sevgisi için en önde olmuþlar, egemenlik ve baðýmsýzlýðýmýzýn korunmasýnda gözlerini kýrpmadan þehit düþmüþlerdir. Kurtuluþ Savaþýmýz sýrasýnda ve Cumhuriyetimizin kurulmasýnda Atatürk'ün en yakýnýnda yer almýþlar, O'na her türlü desteði vermiþlerdir. Sizlerin de ayný inanç ve irade ile hareket edeceðinize, Atatürk Ýlke Devrimleri'nden ödün vermeden, Ülkemizin ve Ulusumuzun birlik ve bütünlüðünü koruyacaðýnýza inanýyorum. Sizlerden elli yýl kýdemli bir aðabeyiniz olarak; sizlere sonsuz baþarý dileklerimi sunuyor ve yanaklarýnýzdan öpüyorum. En derin sevgilerimle Dr. Sadýk Özen Antalya Tabip Odasý 997 Sayýlý Üyesi Akd. Ünv. Týp Fakültesi 1.si Dr. Nurettin Çetin in Konuþmasý Sayýn Rektörüm, Sayýn Dekaným, deðerli hocalarým, deðerli anne ve babalar; 18 yýllýk eðitim hayatýmýz boyunca hayalini kurduðumuz ve ömrümüz boyunca unutamayacaðýmýz bu özel günde bizlerin sevincine ortak olduðunuz için hepinize sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Uzun süren eðitim hayatýmýzýn sonuna geldik. Buradan sonra kimimiz mecburi hizmetini tamamlamak için hemen göreve baþlayacak, kimimiz ise uzmanlýða adým atacak. Ancak her ne olursa olsun þunu bilmeliyiz ki tüm bunlarý; bize bu imkanlarý saðlayan ailelerimize, hocalarýmýza, daha da önemlisi Ulu Önderimiz Atatürk'e borçluyuz. Ülkesini seven, hizmet etmek için can atan hekimler olarak bu borcumuzu hepimizin en iyi þekilde çok çalýþarak ödeyeceðine de eminim. Her kazandýðým okulda bana hocalarýmýn dediði þu oldu Bu okulu okumak kazanmaktan daha zordur tam olarak ta böyle oldu. Bugün týp fakültesi eðitimimizi sonlandýrsak ta aslýnda ömür boyu sürecek bir týp eðitiminin baþlangýcýndayýz. Okumayý yeni bir þeyler öðrenmeyi hep sevdim. Bu nedenle meslek hayatýmda her zaman öðrenecek olmak bana bir heyecan katýyor. Umarým bu heyecan tüm doktor ve doktor adaylarýnda da vardýr ve hiç kaybolmaz. Hiç kuþkusuz ki dünyadaki her þey gibi, eðitimimiz de mükemmel deðildi. Týp fakültesinde altý yýl boyunca eðitim programýnda yapýlan hemen hemen tüm deðiþiklikler ilk olarak bizim dönemimizde uygulandý. Bu nedenle týp fakültesinden mezun olan en özel dönemlerden biri olduðumuzu düþünüyorum. Bu durumun bizde hem pozitif hem de negatif etkileri oldu. Öncelikle hem biz, hem hocalarýmýz yeni programlara alýþmakta biraz sýkýntý çekti. Fakültemiz teorik ve pratik olarak oldukça yeterli sayýda ders sayýsýna sahip olmasýna raðmen 3

5 hocamýzýn katýlýmýnýn az olmasý, derslerin planlanan saatlerden daha kýsa sürede bitirilmesi ve pratik derslerde hoca baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn çok fazla olmasý nedeniyle pratik saatlerimizin verimsiz geçtiðini düþünmekteyim. Eðitim dýþý týp fakültesi yaþantýsýndan da bahsetmek gerekirse, ne yazýk ki birçok týp fakültesi öðrencisi ders programýnýn çok dolu olmasý nedeniyle üniversitedeki çok sayýda kulübe üye olamýyorlar veya üyeliklerini yeterli bir þekilde sürdüremiyorlar. Bu nedenle dekanlýðýn sene baþýnda týp öðrencilerinin sosyal faaliyetleri için bir bütçe ayýrmasý ve bu bütçeye genellikle sýnavlar ve ders programý nedeniyle katýlamadýðýmýz kulüp gezileri gibi geziler düzenlenmesini olumlu olduðu görüþündeyim. Fakültemiz öðrencileri aldýklarý yüksek düzey eðitime raðmen son yýllara kadar bilimsel etkinliklere fazla katýlamamýþtýr. Neyse ki son yýllarda kurulan bilim kulübü bu eksiðimizi birazda olsa kapattý. Ancak bilimsel verilere ulaþma sýkýntýmýz hala devam ediyor. Merkezi kütüphanedeki yayýnlar artýk oldukça eskimiþ olmasý nedeniyle þu an týp fakültesi öðrencileri tarafýndan kullanýlmamakta. Morfoloji binasýnda son yýllarda probleme dayalý öðretim programý nedeniyle tekrar düzenlenen ve yeni kaynaklar alýnan kütüphane ise hem sayý hem de çeþit açýsýndan oldukça yetersiz. Bilgisayar salonunda bulunan bilgisayarlar da son yýllarda yenilenmediði için oldukça yavaþ ve yeterli donanýma sahip deðil. Bunlardan sonra þu anda hiç kuþkusuz ki bizim için en önemli þey geleceðimiz. Ne yazýk ki ayný eðitim programýmýz gibi sýk sýk deðiþen hükümetlerin saðlýk politikalarý bizim için gelecekte de birçok zorluða neden olacak gibi duruyor. Var olan kaynaklarýyla hizmeti buluþturamayan, bu nedenle sistemden yararlananlarý da hizmeti vermek için var olanlarý da mutlu edemeyen bir ülkemiz var. Kötü yönetim ile boþa harcanan ekonomik kaynaðýn eþitsiz bir ortama zemin hazýrladýðý apaçýk ortadadýr. Bu eþitsizliðin en yoðun yaþandýðý alan ise saðlýk. Bizler, hekimler olarak, hizmete ulaþamayanlarýn acýsýný çekiyor, ulaþabilenlerin ise maddi kaygýlarýnýn neredeyse sorumlusu olarak gösteriliyoruz. Deðiþmesi gereken hekim eþittir saðlýk hizmeti anlayýþýnýn deðiþmek bir yana nasýl da kabararak 'Elimde yasa var, dilediðimi yaparým' anlayýþýyla önümüze konulduðunun son örneði, Mecburi Hizmet Yasasý'dýr. En ücra yerlerde suyu olmayan, çoðunluðu kiralýk binalarda, personelsiz ocaklarda, belki de politikacýlarýn isteðiyle açýlmýþ, araçsýz, gereçsiz saðlýk merkezlerinde, 'Ayaðýnýza hekim gönderdik' demek için emeðinin karþýlýðý olmayan ve iþ güvencesi denen, ama hiçbir þeyin güvencesi olmayan maaþlarýyla verimsizliðe, umutsuzluða terk edilen pýrýl pýrýl genç hekimler olarak bugün buruk bir sevinç yaþýyoruz. Ancak ben bugün týp fakültesinden mezun olurken umutluyum, yarýna dair; Çünkü insanlarýn en kötü olduklarý, hasta olduklarý dönemleri gördüm. Çünkü insanlarýn en iyi olduklarý dönemleri gördüm. Hastalarýn gözlerinde parýldayan umut ýþýðýný gördüm, iyileþerek taburcu olanlarýn gözbebeklerindeki içten teþekkürü okudum. Hasta yakýnlarýnýn mutlu günler için can havliyle, umutla çýrpýnýþlarýna tanýklýk ettim. Bir bebeðin dünyaya geliþini izledim, o bebeðin ilk çýðlýðýný dinledim, büyüdüðünü hayal ettim, okula gittiðini, o an doðum masasýnda olan annesine sarýldýðýný, sevildiðini hayal ettim. Ve anladým hekimin umut demek olduðunu. Anladým insanlarýn en umutsuz olduklarý dönemlerde onlarýn umudu olabileceðimi; ve bunun için yani insanlara umut olabilmek için çalýþtým, onlara ýþýk olabilmek için zor olana zor dememem gerektiðini öðrendim ve bunun için çok iyi biliyorum ki daha çok þey öðreneceðim bu sanatýn inceliklerine dair ve hiç bitmeyecek bu öðrenme süreci. Bu aylarda tüm týp fakülteleri mezunlarýný veriyor. Yaklaþýk 5000 yeni hekim göreve baþlýyor. Tüm bu olumsuzluklara raðmen biz Atatürk'ün evlatlarý olarak her zaman, her yerde, her koþulda görevimizi hakkýyla yapacaðýmýz inancýndayýz. Ulu önder Atatürk'ün de dediði gibi Durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. Tüm arkadaþlarýmýn mezuniyetini kutluyor ve meslek yaþamlarýnda baþarýlar diliyorum. Son olarak da Týp Fakültesi eðitimimiz boyunca bilgi ve birikimlerini bizimle paylaþan, hekimlik benliðimizin oluþmasýnda büyük katkýlarý bulunan tüm hocalarýma teþekkür ederim. Ayrýca Sayýn Prof. Dr. Ahmet Turan AYDIN'a, Prof. Dr. Latife MAMIKOÐLU'na, deðerli aileme ve eniþtem Sayýn Fikret GÖKKUÞ'a özel teþekkürlerimi bir borç bilirim. Dr. Nurettin Çetin Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi 1.si 4

6 17. Meslek Odalarý Arasý Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasý Önce 14 Mart Týp Bayramý Turnuva süresince oluþan Geleneksel Halý Saha Futbol Meslek Odalarý arasýnda Turnuvasý için, Þubat ayýnda kaynaþma, sýcak diyaloglar ve baþlayýp 14 Mart 2008'de dostluk, ileride oluþabilecek iþ sonuçlandýrdýktan sonra birliði ve çalýþmalar açýsýndan Antalya Tabip Odasý olarak, sporun çok güzel bir katkýsý M e s l e k O d a l a r ý A r a s ý olarak yerini alacaktýr. Geleneksel Halý Saha Futbol 9 Mayýs Cuma günü Grupta T u r n u v a s ý ' n ý n 1 7. s i n i n oynayan genç takýmlarýn 1. ve organizasyonunu yapmak üzere 2.leri kurayla yeniden grupgörev aldýk. landýrýldý. Kendi aralarýnda 14 Mart'dan sonra turnuva fikstür oluþturuldu. için çalýþmalara baþladýk, duyurularla Meslek Odalarýný toplantýya davet ettik. 21 Mart ve 28 Mart Mayýs ayý sonunda Master Takýmlar puan cetveli 2008'de Antalya Tabip Odasý'nda toplandýk ve þöyle yer aldý: katýlan odalarla turnuva kurallarýný belirledik. Ve tüm odalarýn görüþünü ve onayýný almak üzere 1- Makine Mühendisleri Odasý kurallarý faks ile gönderdik. 2- Elektrik Mühendisleri Odasý Bir sonraki toplantýyý ise turnuvaya katýlacak 3- Baro Takým listeleri ve fikstür belirlemek için yaptýk. 4- Tabip Odasý Genç takýmlar ve Master Takýmlar olmak üzere EMO ve Baro'nun puanlarý eþit olmasýna kurallarý, gruplarý ve fikstür cetvelini tüm odalara raðmen ikili averajla EMO grup ikincisi oldu. ve federasyona gönderdik. 2 Haziran Master takýmlar arasýnda oynanan Buradan görevlendirilmiþ olan hakemlerimizle yarý finalde Makine Mühendisleri Odasý - Tabip birlikte 14 Nisan 2008 pazartesi günü Pýnar Halý Odasý 3-3 berabere kaldý, uzatmalarda da ayný skor Saha Spor Kompleksleri nde turnuvayý baþlattýk. olunca penaltýlara gidildi. Penaltýlarda 5-3 Makine Turnuva açýlýþýnda bir kokteyl düzenledik, kokteyl Mühendisleri Odasý finalist oldu. sonrasýnda ise bu yýl Turnuva tarihinde bir ilk Diðer maç EMO ve Baro arasýnda idi, Baro bu maçý olarak Süper Kupa kategorisi için, geçtiðimiz yýlýn kazanýnca 2. finalist oldu. Master Takýmlar 1.si ile genç takýmlar 1.si ( ASMO1 ve Ziraat Müh.Odasý) karþýlaþtý ve ilk maçý bu Genç Takýmlar karþýlaþmaya ayýrdýk. Karþýlaþmayý kazanan Ýnþaat1, Ziraat, ASMO1 ve ASMO2 yarý finalist ASMO1 turnuva baþýnda Süper Kupa sahibi oldu. oldular, Ýnþaat1 ASMO1 takýmýný yenerek finalist Hýzlý bir þekilde turnuvaya baþlamýþ olduk. oldu. ASMO2 ise Ziraat takýmýný yenerek finalist Maçlar bitiminde sonuçlarý skor panosunda ilan oldu. ettik. 5 haziranda ASMO1 - Ziraat =5-4 ; ASMO1 takýmý Turnuvaya katýlan takýmlarýn oda çalýþmalarý 3. Oldu Ýnþaat1 ise ASMO2'yi 3-1 yenerek veya diðer nedenlerle tarihlerde deðiþiklik veya maç þampiyon oldu. erteleme ile ilgili tüm baþvurularýný dikkate aldýk, Buna göre; uygun tarih için gerekli düzenlemeleri yaparak 1- Ýnþaat1 kupa þampiyonu stressiz bir turnuva ortamý yarattýk. 2- ASMO2 kupa ikincisi Belki de bu nedenle, yine bu yýl ilk defa turnuva 3- ASMO1 kupa üçüncüsü boyunca 1 kez bile karþýlaþmaya veya sonuca yönelik itiraz olmadý ve disiplin komitesinin çalýþmasý için gereksinim olmadý. 5

7 Master Takýmlar Tabip Odasý EMO takýmýný yenerek 3. oldu. Baro - Makine M.O. maçý normal süresinde beraberlikle ve uzatmalarda da beraberlikle sonuçlanýnca penaltýlarla Baro : 5 - Makine M.O. : 3 þeklinde sonuçlandý ve Baro Þampiyon oldu. Master takýmlar: 1- Baro Kupa Þampiyonu 2- Makine M.O. Kupa ikincisi 3- Tabip Odasý Kupa üçüncüsü Olarak sonuçlandý. Turnuva bitiminde Kupa Töreni ve Kokteyl düzenlendi. Basýnýn da katýlýmýyla çok renkli bir kupa töreni oldu. Süper Kupayý Sn. Vali Yardýmcýsý Mehmet SEYMAN ASMO1 master takýmý kaptanýna madalyalarý ile takdim etti. Master Takýmlar Kupalarýný 1. olan Baroya kupasýný Ziraat M.O. Baþkaný Sn. Vahap TUNCER, 2. olan Makine M.O. na Kupasýný Oda Baþkaný Mustafa Bey takdim etti. 3. olan Tabip Odasý'na Kupasýný Tabip Odasý adýna Dr. Arif BULUT verdi. Havaya saçýlan konfetiler, maytaplar ve patlatýlan þampanyalarla çok güzel bir turnuva bitiþ töreni yaþandý. En centilmen Takým olarak Eczacýlar Odasý plaketini kendilerine iletilmek üzere ben (Dr. Yavuz ÝPEKLÝ) aldým. Turnuva hakemlerimize birer plaket verdik. Son Plaket olarak da Spor Kompleksine verildi. Tüm katýlýmcý sporculara, Oda yöneticilerine, temsilcilerine, hakemlerimize, federasyonumuza, halý sahamýza, törene katýlan Sn. Vali Yrd. Mehmet SEYMAN'a teþekkür ediyor bir sonraki turnuvada görüþmek dileðiyle... Dr. Yavuz ÝPEKLÝ Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Üyesi 'Anadolu'dan Bir Nefes' 21 Haziran Anadolu nun her köþesinden seçtiði bir birinden güzel türküleri; koromuz ve solistlerimiz güzel t a r i h i n d e yorumlarýyla izleyenlere seslendirdiler. Halk A k d e n i z oyunlarý ekibimizin eðiticileri Eczacý Püren Figen Üniversitesi Uzkut ve Özen Gül Özveren'in hazýrladýklarý A t a t ü r k Giresun, Teke ve Ege yörelerinden seçilen K o n f e r a n s birbirinden renkli oyunlarla misafirlerimiz büyük S a l o n u n d a b i r c o þ k u y a þ a m ý þ l a r d ý r. gerçekleþtirdi- Tabip Odasý Yönetim Kurulu Halk Müziði Topluluðu nu çalýþtýran Süleyman ðimiz 'Ana-dolu'dan Bir Nefes' Güleryüz ve halkoyunlarý ekibini gecemizde Antalya Tabip Odasý çalýþtýran Püren Figen Uzkut ve Halk Müziði Topluluðu ve Halk Özen Gül Özveren'i özellikle Oyunlarý ekibimiz hekimlerimize, kültürel yozlaþmanýn ve yozsaðlýk çalýþanlarýmýza ve halktan laþtýrmanýn!!! artarak devam ettiði katýlýmcýlara muhteþem bir gösteri günümüzde; bizi biz yapan sundular. deðerlere ve kültür mirasýmýza Programýn açýlýþ konuþmasýný sahip çýktýklarý için kutlar ve baþarýlarýnýn Antalya yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. devamýný Tabip Odasý diler. Yönetim Kurulu Arif Bulut, programýn gerçekleþmesini saðlayan amatör ruhlu sanatçýlarýmýza; kültürel yapý taþlarýmýzý oluþturan halk müziði ve halk oyunlarýmýzý sergilemek için yaptýklarý özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Program birbirinden güzel figürlerden oluþan Giresun yöresinden hareketli bir oyunla baþladý. Antalya Tabip Odasý Halk Müziði topluluðu þefi Yüksek Ziraat Mühendisi Süleyman Güleryüz 6

8 Basýn Açýklamasý Bu kadar da olmamalý g ö r ü n ü m v e ç e v r e y i Bu kadarýna da izin kirletme gibi olumsuz verilmemeli e t k i s i o l a n n a k l i y a t, Y ý l S p o r hafriyat ve harçlý inþaat ile Kompleksinde, benzeri faaliyetleri derhal kiþilik stadyum, d u r d u r u l a c a k t ý r. kiþilik spor salonu yapýmý d e n i l m e k t e d i r. A n c a k 2 karþýlýðý verilen m çevresinde 3 adet turistik tesis t i c a r i a l a n ü z e r i n e o l a n b u a l a n d a i n þ a a t yapýlacak çok katlý iþ faaliyetleri, tüm ilgilenenlerin m e r k e z i, y ü k s e k l i ð ini A n t a l y a V a l i l i ð i n e y a p a n ý n b e l i r l e y e c e ð i b a þ v u r u l a r ý n a k a r þ ý n (belki 100 katlý) yapýlar, kentte geri çalýþmalar, yýkýmlar görülmedik bir hýzla d ö n ü þ ü m ü m ü m k ü n o l m a y a n sürmektedir. Genelgeye neden uyulmadýðýný, olumsuzluklar yaratacaðýndan, bu tesislerin uyulmasýný kimin saðlayacaðýný, uymayanlarýn kentin uygun olan baþka bir yerine sorumluluklarýnýn bulunup bulunmadýðýný bizlerde yapýlmasýna SONUNA KADAR VARIZ! merak ediyoruz. 100.YIL SPOR ALANINA YAPILMASINA Antalya Büyükþehir Belediyesi nce sürekli bu YOKUZ! alana yapýlacak spor tesislerinden bahsedilmekte, Bilindiði üzere 100. Yýl Spor Kompleksi yýllardýr hiç ticari alan projesinden söz edilmemektedir. Antalya'da amatörce spor yapan gençlerin en Ancak uygulama imar planý deðiþikliði ile de BLOK önemli mekanýdýr. Dilek Sabancý Kapalý Spor BOYU VE DERÝNLÝÐÝ ARANMAZ plan notu S a l o n u v e i k i n c i k e z y a p ý l a n a n c a k eklenmiþtir. Bu plan notu, zemin ve bodrum kat ile tamamlanamayan kapalý yüzme havuzu, dünya bina yüksekliðinin yüklenici tarafýndan sýnýrsýz standartlarýnda okçuluk sahalarý, tartan pistli ölçüde arttýrýlabileceði, baþka bir deyiþle yapýnýn kat ýþýklandýrmalý atletizm sahasý, futbol sahalarý gibi adedi ve kullaným alanýnýn sýnýrsýz ölçüde birçok açýk ve kapalý mekanlardan oluþan ve arttýrýlabileceði anlamýný taþýmaktadýr. Antalya'lýlara hizmet veren bir alan idi. Gökdelenlerin önü açýlmýþtýr. Bu durum dile getirildiðinde Antalya Büyükþehir Belediyesi bize Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin izni ve ticari alanla ilgili hiçbir proje intikal etmedi kamuoyunun bilmediði sözleþme ile alaný teslim diyebilmektedir. Ancak yüklenici firma Koçoðlu alan yüklenici firmanýn 2 aydan beri sürdürdüðü Ýnþaat A.Þ. 'nin internet sayfasýna bakýldýðýnda çalýþmada yukarýda bahsedilen birçok tesis ne yazýk (www.kocoglu.com.tr) yüzüncü yýl alýþveriþ merkezi ki yok edildi. baþlýðý altýnda inþaatýn kapsamý hakkýnda þu sözlere Antalya Ýlinde turizm hareketlerinin yoðun yer verilmiþtir. Kapsam : Antalya Belediyesi olarak yaþandýðý turistik yörelerde ve yerleþim ile yapýlan sözleþmeye göre Yüzüncü Yýl alanlarýnda sürdürülen inþaat faaliyetlerinin; Spor Kompleksleri karþýlýðýnda spor gürültü, görüntü ve çevre kirliliði yaratmasý komplekslerinin yanýnda m² alan nedeniyle 15 Mayýs- 15 Ekim 2008 tarihleri arasýnda üzerine Antalya'nýn en büyük alýþveriþ inþaat yasaðýnýn uygulamaya konulmasý Kültür ve merkezi ile Antalya'nýn en büyük binasý Turizm Bakanlýðýnýn tarih ve B 16. olan Residence ve iþ kuleleri yapýlacaktýr. Y 1 G s a y ý l ý y a z ý s ý i l e bu sözlerin ve Büyükþehir Belediyesi açýklamasýnýn b i l d i r i l m e k t e d i r. G e n e l g e d e, T u r i z m yorumunu sizlere býrakýyoruz. hareketlerinin yoðun olarak yaþandýðý, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkanýnca bu tesislerin Merkez, Alanya, Finike, Gazipaþa, Demre, Kaþ, UEFA ve FÝFA yönetmeliklerine göre mutlaka þehir Kemer, Kumluca, Manavgat ve Serik Ýlçeleri ile merkezinde yapýlmasýnýn zorunlu olduðu onun için belde ve köylerinde yukarýda belirlenen tarihler baþka bir alan düþünülmediði dile getirilmektedir. arasýnda; yakýn çevresinde konaklama Þu günlerde yapýlmakta olan 2008 Avrupa Futbol yapýlan inþaatlarda gürültü, çirkin 7

9 Þehirler ve Stadyumlar: Salzburg (Avusturya) : Stadion Salzburg Wals-Siezenheim (10 km) Viena (Avusturya) : Ernst-Happel-Stadion (10 km) Klagenfurt (Avusturya) : Wörthersee Stadion (5 km) Innsbruck (Avusturya) : Stadion Tivoli (3 km) Zürich (Ýsviçre) : Letzigrund Stadion (4 km) Bern (Ýsviçre) : Suisse Wankdorf (3 km) Cenova (Ýsviçre) : Stade de Genève (3 km) Basel (Ýsviçre) : St. Jakob-Park (2 km) UEFA bu büyük organizasyonu yönetmeliklere aykýrý olarak mý düzenlemektedir? Yoksa birileri Antalyalýlarý mý kandýrmaya çalýþmaktadýr? Tüm bu olumsuzluklar göz önünde iken, yargý kararlarý beklenmeden yapýlan bu giriþim Antalya'ya büyük ve telafisi imkansýz zararlar getirecektir. Yetkilileri bir kez daha uyarýyoruz, sorumlularýn kiþisel sorumluluklarýnýn da doðabileceðini tekrar hatýrlatýyoruz. Alanýn yýkýma baþlamadan önceki haline getirilerek korunmasýný, düþünülen tesislerin kentin müsait bir baþka bölgesinde yapýlmasýný, kamusal çýkar, kent ve ülke geleceðini düþünen meslek odalarý olarak zorunlu görüyoruz. Bu amaçla açýlan imza kampanyasýna (www.antalya100yýl.com) herkesin katkýlarýný bekliyoruz.12/06/2008. Saygýlarýmýzla. ANTALYA MESLEK ODALARI EÞGÜDÜM KURULU Antalya Barosu- Þehir Plancýlarý Odasý- Peyzaj Mimarlarý Odasý- Mimarlar Odasý-Ýnþaat Mühendisleri Odasý- Makine Mühendisleri Odasý- Elektrik Mühendisleri Odasý-Ziraat Mühendisleri Odasý- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý-Jeoloji Mühendisleri Odasý- Jeofizik Mühendisleri Odasý- Orman Mühendisleri Odasý-Maden Mühendisleri Odasý- Antalya Tabipler Odasý- Antalya Veteriner Hekimleri Odasý- Antalya Eczacýlar Odasý-Antalya Diþ Hekimleri Odasý-Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý "Cumhuriyet Savcýsý" Lozan'da doktora yaptýktan sonra zaman olur ki, cumhuriyeti korumak Atatürk tarafýndan 'Hukuk Reformu i ç i n b a þ b a k a n d a n, b a k a n d a n, yapmakla' görevlendirilen Adalet Bakaný müsteþardan, validen, büyükelçiden Mahmut Esat Bozkurt, savcýlar için bile hesap sormak gerekebilir. Ýþte o 'Cumhuriyet Savcýsý' unvanýnýn isim hesabý soracak olan Cumhuriyet babasýdýr. Savcýsý'dýr." Atatürk, gülümseyerek Ata'nýn huzurunda 'Hukuk Reformu' hoþnut kaldýðýný belli eder. "Devam et için fikir fýrtýnasý yapýlýrken, Bozkurt çok Bozkurt" der. Cumhuriyet Savcýsýnýn bu tepki alýr ve sýkýþtýrýlýr: "Neden sadece cumhuriyeti korumak ve kollamak savcýlara Cumhuriyet Savcýsý denilir? yetkisi hukuk reformuna ve Atatürk'ün Cumhuriyet Baþbakaný, Cumhuriyet yorumuna kadar uzanýr. Bugün Bakaný, Cumhuriyet Müsteþarý, Cumhuriyet Baþsavcýsý üzerinde Cumhuriyet Valisi, Cumhuriyet þimþekler çaktýrýlýrken, bu anýnýn bir Büyükelçisi olmuyor da, Neden kez daha yazýlmasý gerekliydi. Cumhuriyet Savcýsý? Savcýlara neden bu Bilen de bilmeyen de öðrensin. imtiyaz?" Atatürk, Bozkurt'a "Ne diyorsun?" diye sorar. Bozkurt'un cevabý çok net olur: "Çünkü öyle 8

10 Basýna ve Kamuoyuna HEKÝM GÜNCESÝ Antalya Eðitim ve Araþtýrma hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sadýk ÖZMEN 'in 26/05/2008 tarihinde VTV televizyonunda yapmýþ olduðu açýklamalarý hekimlik etiðine uygun bulmamaktayýz. Türkiye'de özelleþtirme ve çalýþan hastane patronlarýnýn kamunun tasfiyesi süreci, belli emrinde, bu hastanelere para sloganlarla yürütülen bir kazandýran bir kiþi gözü ile projedir. Saðlýkta Dönüþüm bakýlmaktadýr. Projesi, baþtan sona, "hekimler Geçmiþten hafýzalarda kalan býçak parasý alýyor, hekimler "Hekimlere býçak parasý" özel muaye-nehanelerine sloganýný sürdürmek daha gidiyor, hastanede hasta özelleþtirilecek çok þey var bakmýyor" edebiyatý ile anlamýna gelmektedir. sürdürülmüþtür. Antalya Eðitim ve S a ð l ý k a l a n ý n d a k i Araþtýrma hastanesi Baþhekimi ö z e l l e þ t i r m e, k a m u n u n Doç. Dr. Sadýk ÖZMEN 'in u l u s l a r a r a s ý s e r m a y e y e 26/05/2008 tarihinde VTV televizyonunda yapmýþ devredilmesi projesinin parça-sýdýr. olduðu açýklamalarý hekimlik etiðine uygun Býçak parasý sloganý ile Saðlýkta Dönüþüm bulmamaktayýz. Bahsi geçen konunun bizim Projesi hayata geçirilmiþ, devlet ve üniversite tarafýmýzdan da hiç hoþ karþýlanmayacaðý hastaneleri özelleþtirme ve satýþa hazýrlýk olarak, muhakkaktýr. hasta ticaretinden pay alan ve cirolarýný arttýrmaya Antalya Devlet Hastanesi, yýllardýr saðlýk çalýþan bir þirket gibi çalýþtýrýlmaya baþlanmýþtýr. Bu kuruluþlarý sýralamasýnda Antalya birincisi, Türkiye hastanelerin artýk bir vergi numarasý vardýr. sýralamasýnda ise ilk on içerisinde yer almaktadýr. Çýkarýlan Genel Saðlýk Sigortasý ile hastanelerin Bu baþarý hastanemizde fedakarca tüm zorluklara verdikleri saðlýk hizmetlerinin iki katý kadar katký raðmen yýlmadan çalýþan hekimlerimizin, payý vermeleri karara baðlanmýþtýr. Sosyal hemþirelerimizin, teknisyenlerimizin, saðlýk Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu memurlarýmýzýn kýsacasý tüm saðlýk emekçilerinin Meclisten geçmiþ olup, Eylül ayýnda yürürlüðe baþarýsýdýr. Baþhekimliðin Çok azda olsa býçak girecektir. Bu yasa ile her vatandaþýn cebinden her parasý alanlar var, bunlarý ihbar edin söylemi, muayene için 2 YTL para alýnacaktýr. Bundan önce hastanemiz çalýþanlarý içerisinde moral de malzeme parasý, cihaz parasý, sigortanýn veya motivasyonunu bozmuþ ve kendilerini zan altýnda hastanenin almadýðý, ödemediði veya kalitelisini kalma baskýsýna itmiþtir. Bu durumda, tedavi olmak ödemediði gibi uyduruk gerekçelerle vatandaþýn için hastanemize müracaat eden davranýþlarýnda, kendi kesesinden yaptýðý harcamalar arttýrýlmýþtý. Acaba bu hekim mi? tarzýnda olabilecek olumsuz Saðlýk alanýnda geçmiþte de büyük yolsuzluklar ve davranýþ deðiþiklikleri yaþanacaðý kesindir. Bir hortumlamalar olmuþtur. Neþter ve diðer davalar baþhekimin mevcut olduðunu belirttiði belgeler hâlâ hafýzalardýr. Siyasi partiler, iktidarlar bunlar hakkýnda iþlem yapmayýp bunun yerine televizyon üzerinde durmayarak devamlý hekimleri kanalýnda demeç vererek halkýmýza, Gelin para kötülemeyi siyaset haline getirmiþlerdir. Yolsuzluk verin verirken de haber verin bunlara baskýn ve sahtekarlýklarý engellemek için mevzuatlar buna yapalým tarzýndaki yaklaþýmýný kendisine uygun hale getirilmiþ ve denetim sistemi felç yakýþtýramamaktayýz. Ayrýca 6023 sayýlý Türk edilerek etkisiz hale getirilmiþtir. Tabipler Birliði Yasasý gereði, elinde mevcut Gelinen noktada vatandaþýn artýk hekime býçak belgeleri kendisinden istiyoruz. parasý vermesine gerek yoktur. Vatandaþ artýk býçak Antalya Tabip Odasý olarak saðlýk alanýndaki parasýný hastanelere vermektedir. yanlýþlýklarý tek sorumlusunun býçak parasý Bu uygulamalar ve hekimlere, hastane gelirini olmadýðý, esas yanlýþlýðýn uygulanan saðlýk arttýrdýðý oranda para verme uygulamasý ve politikalarýnda yattýðýný, sorunlarýn Saðlýkta hekimlere yapýlan kanunsuz baskýlar nedeni ile Dönüþüm Projeleri ile deðil, halkçý, ülkemizden hekimler muayenelerini hemen hemen tama yakýn yana, baðýmsýz, ulusal politikalarla çözülebileceðini kapatmýþtýr. Özel muayenehanelerde hekimler halkýmýza ve kamuoyuna duyuruyoruz. sadece kendi mesleklerini icra ettikleri için ücret almakta ve bu iþi bir hasta ticareti amacýyla yapmamaktaydý. Fakat þu anda hekimlere, özel Dostluk ve Sevgilerimizle, 9

11 Basýn Açýklamasý Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) Hastalýðý Ülkemizde ilk olarak 2002 personel ile saðlýk personeli, yýlýnda Tokat yöresinde görülen veteriner hekimler ve veteriner KKKA hastalýðý, önce 8 ile saðlýk teknisyenlerine kene ve yayýlmýþ daha sonra riskli il sayýsý keneden korunma hususlarýnda 36'ya çýkarýlmýþtýr. Hastalýðýn ilk eðitim /hizmet içi eðitim çýktýðý yýldan itibaren 1820 kiþide verilmelidir. hastalýk teþhis edilmiþ ve bu B e l i r l i b i r p r o g r a m hastalardan 92'si kaybedilmiþtir. çerçevesinde hizmet içi eðitime Vektörlüðü tespit edilmiþ olan tabi tutulacak Veteriner hekimler kene türünün, sahil kesiminde ve özellikle kýrsalda görev üreyip çoðalmasýnýn zor hatta y a p a c a k T ý p d o k t o r l a r ý imkansýz olduðu, bu nedenle de (Veteriner fakültelerinin ilgili bu bölgelerimizde KKKA hastalýðý görülmeyeceði birimlerinde), eðitici sýfatý ile kýrsalda eðitim yönündeki açýklamalara raðmen, Burdur - Bucak'ta faaliyetlerinde görevlendirilmelidir. görülen ilk vaka ile hastalýðýn kapýmýzý çaldýðýný KKKA hastalýðýnda endemik bölge olan Kelkit düþündüðümüz için basýn bildirisi yayýnlamak vadisi ve civar illere yönelik ayrý bir program suretiyle düþüncelerimizi ve endiþelerimizi oluþturulmalý, bu bölgedeki hayvanlar özel olarak kamuoyu ile paylaþmak üzere bir araya geldik. kayýt altýna alýnmak suretiyle iþaretlenmeli, bu Bilindiði üzere içinde bulunduðumuz mevsim bölgeden diðer yörelere damýzlýk ve besi amaçlý itibarý ile KKKA hastalýðý ve bu hastalýkta vektör hayvan çýkýþýna müsaade edilmemeli, sadece kesim olan keneler konusunda kamuoyunda panik havasý amaçlý olarak ve kontrollü bir þekilde hayvan sezilmekte olup, kaygýlar giderilememiþ nakline müsaade edilmelidir. görülmektedir. Yaban hayatýnýn yoðun olduðu bölgelere piknik Öncelikle nüfusumuzun büyük bir bölümü amaçlý olarak girilmemesi için uyarýcý levhalar þehirlerde yaþayan halkýmýza, daha keneleri tanýma asýlmalý, buralara av amacýyla girecek insanlarýn, konusunda yeterli bilgi verilememiþken, KKKA keneler ve keneden korunma önlemleri konusunda hastalýðýnda vektör olan kene türüne yönelik önceden (avcýlýk kulüpleri aracýlýðý ile) yetkili verilen, þu rakýmýn altýnda olmaz, sadece þu elemanlarca eðitilmelerine özen gösterilmelidir. bölgelerimizde olur gibi çoðu tahmine dayalý bilgi Yine KKKA hastalýðýnýn sýk görüldüðü bölge verilmesinden kaçýnýlmalý, kene ve keneyle baþta olmak üzere piknik alanlarý (Belediye, mücadele konusu bir bütün halinde ele alýnmalýdýr. muhtarlýk v.s.) önceden belirlenerek ilan edilmeli Kene ve vektörü olduðu hastalýklar (öncelikle ve yýlda bir dönüþümlü kullanýlacak þekilde KKKA hastalýðý konusunda) ile mücadele planlama yapýlmalýdýr. konusunda vakit geçirmeden, kýsa, orta ve uzun KKKA hastalýðý görülen bölgeler baþta olmak vadeli program oluþturulmalý ve bu program resmi üzere, her coðrafi bölgemizde Veteriner p o l i t i k a h a l i n e g e t i r i l e r e k k a m u o y u n a Fakültelerinin Parazitoloji ve Viroloji Anabilim açýklanmalýdýr. dallarýnýn birlikteliðinde (ilgili bakanlýk il Kýsa vadede hastalýk görülen bölgeye yönelik müdürlüðü yetkililerinin de görev alabileceði) araþtýrma, mücadele ve korunma önlemlerine keneler ve hayvanlar üzerinde çalýþma öncelik verilerek çalýþma yürütülmelidir (evcil yürütülmesine yönelik araþtýrma gruplarý hayvanlar ve bunlarýn barýnaklarýnda kene oluþturulmalý, halen yürütülmekte olan ve büyük mücadelesi, hayvan nakilleri öncesi hayvanlarýn çoðunluðu gönüllülük esasýna dayalý, kiþisel keneden arýndýrýlmasý ile hayvan pazarlarýnda tercihleri öne çýkaran çalýþmalarýn disipline kenelerden korunmaya yönelik önlemler gibi). edilmeli, araþtýrma ve bilimsel çalýþmalar için teþvik Kene enfestasyonuna maruz kalma konusunda ve destek programlarý oluþturulmalýdýr. risk grubunda yer alan, hayvancýlýkla uðraþanlar, Orta ve uzun vadeli olarak ülke çapýnda kene ve mezbaha çalýþanlarý, çiftçilikle geçimini KKKA hastalýðýnda rezervuar konaklar üzerinde saðlayanlar, kýrsal kesimde yaþayanlar, avcýlar, sürdürülebilir ve detaylý çalýþmalar yapýlmalýdýr. kýrsalda görev yapmak zorunda olan askeri 10

12 Çalýþma gruplarý, yayýlma tutacak (bir veya birkaç türün eðilimi gösteren KKKA hastalýðý, a n o r m a l a r t m a s ý n ý n vektör kene ve bunlarýn epidemi- engellenmesi gibi) programlar yolojilerinin ortaya çýkarýlmasýna oluþturulmalýdýr. özel önem vermeli, ancak Çevre kirliliði oluþturacak ve ç a l ý þ m a l a r ý n ý u z u n y ý l l a r ekolojik dengenin daha da sürdürülebilecek tarzda plan- bozulmasýna yol açabilecek geniþ lamalýdýr. Bu gruplar kenelerin alanlara kimyasal atýlmasýndan vektör olduðu diðer hastalýklar kaçýnýlmalý, hayvanlar üzerinde g ü n d e m e g e l d i ð i n d e d e kene mücadelesi yapýlýrken ete ve araþtýrma yapabilecek, koruyucu süte geçmeyen ve Veteriner önlemleri ortaya koyabilecek ve Hekimlerce önerilen ilaçlar ile halkýn aydýnlatýlmasýný saðlayabilecek tarzda (önerilen aralýklarla) uygulama yapýlmasýna özen dinamik, birikimli ve donanýmlý hale getirilmelidir. gösterilmelidir. Yanlýþ ve kirlilik oluþturan KKKA hastalýðý konusunda birden çok sorumlu uygulamalarda ýsrar edilmesi durumunda, sayýsý bakanlýk ve kurum söz konusu olduðundan artabilecek birçok haþere türü ile karþý karþýya koordinasyonda güçlük çekilmektedir. Bu durum gelebileceðimizin ve saðlýðýmýzý tehdit edebilecek verimliliði azaltýrken, yetiþmiþ insan ve kaynak yeni hastalýklara maruz kalabileceðimizin israfýna da yol açmaktadýr. bilinmesini istiyoruz. Bu hastalýkta evcil hayvanlar rezervuar Sonuç olarak kamuoyuna, çevre ilaçlamasý (sorumluluk Tarým Bakanlýðý ve Veteriner yapýlarak kenelerden hemen kurtulacaðýmýz virologlarda), bu hayvanlarda beslenen keneler izlenimi verilmesinden kaçýnýlmalýdýr. Kenelerle, vektör þüpheli (sorumluluk Tarým Bakanlýðý ve u z u n y ý l l a r b i r l i k t e y a þ a m a k z o r u n d a Veteriner parazitologlarda), kenenin kan emdiði kalabileceðimiz, bu nedenle de keneyle mücadele ve insan KKKA hastalýðý þüpheli (sorumluluk Saðlýk korunma önlemlerinin süreklilik arz etmesi Bakanlýðý ve virolog- intaniye uzmaný ile diðer týp gerektiði ve mücadelede hiçbir önlemin tek baþýna hekimlerinde), yaban hayatýný yeterli olmadýðý bilinmelidir. oluþturan birçok hayvan türü Yapýlan ve yapýlacak kene (domuz, tavþan, kirpi, keklik v.s) mücadelesinin kene varlýðýný KKKA hastalýðýnda rezervuar ortadan kaldýrmaya yönelik konak (sorumluluk Çevre olamayacaðý, bunun imkansýz Bakanlýðý yetkililerinde), piknik olduðu, mücadele yöntemlerinin alanlarý ve hayvan pazarlarý kene kene sayýsýný azaltmaya yönelik b a k ý m ý n d a n r i s k b ö l g e s i olduðu, bu nedenle kiþisel ( s o r u m l u l u k Ý ç i þ l e r i korunma önlemleri ile hayvanlar bakanlýðýnda) olduðundan, üzerinde yapýlacak mücadelenin bakanlýklar arasý sorumlu ve ç o k ö n e m l i o l d u ð u y e t k i l i b i r ü s t k u r u l unutulmamalýdýr. oluþturulmasý gerekmektedir. 16 Haziran 2008 Yine orta ve uzun vadeli çalýþmalar yapmak üzere, Türkiye'de kene üretimi ve ANTALYA TABÝP ODASI - teþhisi ile kenelerle ilgili her türlü bilimsel ANTALYA VETERÝNER HEKÝMLER ODASI, araþtýrma yapýlmasýna imkan saðlayacak Bilimsel Danýþmanlar donanýmlý bir merkezi laboratuar kurulmalýdýr. Bu Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN laboratuar veya eklentileri KKKA hastalýðý gibi Akd. Üni. Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon kenelerle bulaþan hastalýklar konusunda da Hastalýklarý Anabilim Dalý çalýþma yapýlmasýna imkan saðlamalýdýr. Bilindiði üzere gündemimize gelen KKKA Prof. Dr. Bayram Ali YUKARI hastalýðý ve kene sayýsýndaki artýþ büyük oranda M. Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakülkesi e k o l o j i k d e n g e n i n b o z u l m a s ý n d a n Parazitoloji Anabilim Dalý Bþk. kaynaklanmaktadýr. Yaban hayatýný dengede 11

13 Kýrým-Kongo kanamalý ateþi (KKKA), RNA risk altýndadýr. virüsü olan Bunyaviridae ailesine baðlý Hastalýðýn inkübasyon süresi virüsün alýnma Nairovirüs'lerin meydana getirdiði, þiddetli þekline baðlýdýr. Kene tarafýndan ýsýrýlma ile seyreden ve ölümcül olabilen zoonotik karakterli virüsün alýnmasýný takiben genellikle 1-3 gün (2-12 bir hastalýktýr. Ýnsanlarda sporadik vakalar veya gün), infekte kan ve diðer vücut sývýlarýna temasý salgýnlar þeklinde görülebilen hastalýk, takiben genellikle 5-6 gündür. hayvanlarda daha yaygýn görülmekte ve genellikle Ýnsanlarda hastalýk, ateþ, üþüme-titreme, asemptomatik seyretmektedir. yaygýn kas aðrýlarý, bulantý-kusma, ishal, yüzde KKKA, ilk olarak 1944 yýlýnda Kýrým'da kýzarýklýk, hepatomegali ve peteþilerle kendini çoðunlukla ürün toplamaya yardým eden Sovyet gösterir. Ateþ, kýrýklýk, miyalji, iþtahsýzlýk, baþ askerleri arasýnda görülmüþ ve Kýrým Kanamalý aðrýsý, aþýrý duyarlýlýk, sýrt aðrýsý, kol ve bacaklarda Ateþi olarak tanýmlanmýþtýr. Daha sonra 1956 aðrý, epigastrik aðrý, lomber bölgede aðrý, fotofobi yýlýnda Kongo'da görülen hastalýðýn, 1969 yýlýnda gibi semptomlar ile ani olarak baþlamaktadýr. Kýrým Kanamalý Ateþi ile ayný olduðunun farkýna Bazen bu bulgulara kusma, karýn aðrýsý ve ishal varýlmýþ ve hastalýk bundan sonra bugünkü bilinen eklenebilmektedir. ismiyle anýlmaya baþlamýþtýr. Ýlk günlerde konjunktivalarda Günümüzde KKKA ile Bulgaristan, kýzarýklýk ve gözde de peteþiler M a k e d o n y a, P a k i s t a n, I r a k, bulunabilir. Lenfadenopati, gövde ve Afganistan, Ýran, Kosova, Kazakistan, ekstremitelerde ekimoz görülebilir. Afrika ülkeleri, eski Sovyetler Birliði, Epistaksis, hematemez, melena, Yugoslavya, Yunanistan, Arap hematüri, vajinal kanama gibi deðiþik Yarýmadasý, Dubai, Kuveyt, Çin ve kanama bulgularý bulunabilir. Hepatit M o r i t a n y a ' d a e p i d e m i l e r genellikle bulunmaktadýr. Þiddetli bildirilmiþtir. olgularda hepatorenal sendrom ve Ülkemizde ise yýllarý pulmoner yetmezlik görülebilir. arasýnda 1820 hastada KKKA Laboratuar bulgusu olarak özellikle görülmüþ, 92 kiþi kaybedilmiþtir. Hastalýk lökopeni ve trombositopeni dikkati çekmektedir. mevsimsel özellik göstermekte ve olgularýn önemli AST, ALT, CPK ve bilirubin deðerlerinde bir bölümü Haziran- Eylül aylarý arasýnda yükselmeyi, ALP, GGT ve LDH deðerlerindeki görülmektedir. yükselme takip eder. PT, PTT ve diðer pýhtýlaþma Virüs, birçok evcil ve yabani hayvaný baþta testlerinde belirgin bozukluk görülmektedir. Hyalomma marginatum cinsi olmak üzere infekte Ýyileþme genellikle günlerde baþlar, ateþ 9- kenelerin ýsýrmasýyla hastalýk oluþturmakta ve 20. günler arasýnda düþer. Ýyileþme 4 hafta ve daha genellikle hafif seyretmekte, insanlarda ise þiddetli uzun bir süre alabilir. Genel olarak KKKA'da ve fatal infeksiyon oluþturmaktadýr. Ýnsanlara mortalite %8-80 arasýndadýr. Ölümler, genellikle virüs bulaþý, infekte kenelerin ýsýrmasýndan sonra; hastalýðýn günleri arasýnda olmakta ve viremik hayvanlarýn kesilmesi sýrasýnda hayvana hastalar, masif kanama ve kardiyak arresten ait kan ve dokulara temastan sonra veya infekte kaybedilmektedir. hastalardan (nozokomiyal) direkt temas, infekte Öyküde, kene ýsýrmasý veya kene ile temas, doku ve kan temasý ile ve laboratuardan hayvanlarla yakýn temas, kýrsal kesimde yaþama olmaktadýr. Hastalýk için çiftlik çalýþanlarý, veya son iki hafta içinde kýrsal alan ziyareti, hayvan çobanlar, kasaplar, mezbaha çalýþanlarý, et ve et dokusu, kaný veya vücut sývýlarýyla yakýn temas ürünleri market iþçileri gibi tarým çalýþanlarý ve (kasap, kesimhane çalýþanlarý, veterinerler vb.) hayvancýlýk ile uðraþanlar, veterinerler, hasta hastalarýn kan veya vücut sývýlarýyla temas veya hayvan ile temasý olan ve akut hastalarla temas laboratuarda çalýþma ve hasta çevresinde benzer olasýlýðý bulunan endemik bölgelerde görev yapan yakýnmalarý olan baþka olgularýn varlýðý saðlýk personeli, askerler, kamp yapanlar yüksek durumunda KKKA akla getirilmelidir. Bu durumda 12 Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) Hastalýðý Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçýn AÜ Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý ABD Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan AÜ Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý ABD

14 1. Þüpheli olgu: Klinik tanýmlamaya uyan ve bir 1 - V i r u s h a v a y o l u i l e k o l a y l ý k l a baþka nedenle açýklanamayan olgu. bulaþmamaktadýr. Ancak hasta ve hastanýn 2. Olasý olgu: Þüpheli olgu tanýmlamasý ile sekresyonlarý ile temas sýrasýnda mutlaka epidemiyolojik öyküye uyan ve destekleyici üniversal önlemler (eldiven, önlük, gözlük, maske bulgulardan en az ikisinin bulunduðu olgu ya da vb.) alýnmalýdýr. Kan ve vücut sývýlarý ile temastan bir bölgede herhangi bir nedenle açýklanamayan kaçýnýlmalýdýr. Bu þekilde bir temasýn söz konusu birden fazla olgunun görülmesi halinde olmasý halinde, temaslýnýn en az 14 gün kadar ateþ destekleyici bulgular olmasa da klinik ve diðer belirtiler yönünden takip edilmesi tanýmlamaya uyan olgu. gerekmektedir. 3. Kesin olgu: Klinik tanýmlamaya uyan 2- Hayvan kaný, dokusu veya diðer vücut laboratuar kriterlerinden en az birisiyle sývýlarý ile temas sýrasýnda da gerekli korunma doðrulanmýþ olgu ya da, kesin taný almýþ bir olgu ile önlemleri mutlaka alýnmalýdýr. epidemiyolojik olarak baðlantýsý olan olgu. 3- Kene mücadelesi çok önemli olmakla birlikte Taný virüsün üretilmesi, virüse karþý oluþan oldukça zor görülmektedir. Keneler yumurta antikorlarýn ELISA veya IFA gibi yöntemlerle dönemleri hariç diðer biyolojik evrelerinde araþtýrýlmasý ve PCR gibi moleküler tekniklerle insanlardan kan emebilir. Hem mera keneleri hem konur. En sýk kullanýlan yöntem ELISA'dýr. IgM ve de mesken keneleri geliþmelerini sürdürebilmek Ig G türü antikorlar hastalýðýn baþlangýcýndan ve nesillerini devam ettirebilmek için sonra 6. günden itibaren tespit edilebilir. konakçýlarýndan kan emmek zorundadýrlar; genel Hastalýðýn spesifik bir tedavisi bulunmamakla olarak da konakçý spesifitesi göstermezler. birlikte tedavi, destek tedavisi ve ribavirin tedavisi Coðrafik bölgelere ve türlere göre deðiþmekle olarak iki ana baþlýk altýnda incelenebilir. Destek beraber, KKKA'yý bulaþtýran Hyalomma cinsi tedavisi kan ve kan ürünlerinin verilmesi ve diðer keneler genel olarak Nisan ve Ekim aylarýnda uygulamalarý içerir. Ýnvitro olarak etkin olan aktiftirler; salgýnlarýn bu dönemlerde Ribavirin'in klinik etkinliði kesin olarak görülmesinin sebebi de budur. gösterilememiþ olsa da tedavide Dünya Saðlýk 4- Kenelerin bulunduðu alanlardan kaçýnýlmasý Örgütü (WHO) tarafýndan eriþkin ve çocuk önem taþýyan bir husustur. Hayvan barýnaklarý hastalarda oral veya intravenöz yolla 10 gün veya kenelerin yaþayabileceði alanlarda süreyle önerilmektedir. Ribavirin gebelerde bulunulmasý durumunda, vücut belirli aralýklarla teratojenik etkisinden dolayý kontrendikedir. kene yönünden muayene edilmeli; vücuda WHO temas durumunda temas sonrasý profilaksi yapýþmamýþ keneler dikkatlice toplanýp önermemektedir. Ancak 7 gün süreyle 4 x 500 mg. öldürülmeli, yapýþan keneler ise kesinlikle Ribavirin öneren çalýþmalar bulunmaktadýr. ezilmeden ve kenenin aðýz kýsmý koparýlmadan Hastalýktan korunmada kene mücadelesi çok alýnmalýdýr. önemlidir. Bu alanlara gidenlerin vücutta açýk alan 5- Piknik amaçlý olarak su kenarlarý ve otlak býrakmayacak þekilde giyinmeleri ve kene þeklindeki yerlerde bulunanlar döndüklerinde, saldýrýlarýndan korunmak için böcek kovucu mutlaka üzerlerini kene bakýmýndan kontrol sürmeleri önerilmektedir. etmeli ve kene varsa usulüne uygun olarak KKKA'da izolasyon önlemlerinin baþlýcalarýný vücuttan uzaklaþtýrmalýdýr. ellerin yýkanmasý, hastalarýn ayrýlmasý, koruyucu 6- Orman iþçileri gibi bölgede bulunmalarý elbiselerin giyilmesi, iðne ve þýrýngalar ile hastaya zorunlu olanlar lastik çizme giymeleri veya ait kan, dýþký, idrar vb. materyallerin güvenli bir pantolonlarýnýn paçalarýný çorap içine almalarý þekilde uzaklaþtýrýlmasý, infekte atýklarýn ve tekrar koruyucu olabilmektedir. kullanýlmayacak malzemelerin yakýlarak imha 7- Park ve mesire yerleri gibi yerlerde yoðun edilmesi, ölenlerin kontrollü bir þekilde kene bulunmasý durumunda uzman kontrolunda definlerinin saðlanmasý oluþturmaktadýr. insektisitlerin uygulanmasý önem taþýmaktadýr. Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýndan korunmada nelere dikkat edilmelidir? 13

15 Tam Gün Yasasý Hakkýnda Öneri Dr. Y. Mustafa KARAGÖZ Akdeniz Üni. Týp Fak. Adli Týp AD. Tam gün yasasý ile hekimlerin özlük haklarýnda profesörlerde dir. Yrd. doç. ve diðer azda olsa bir iyileþme olmasý sevindirici olmakla öðretim elemanlarýnda hekim olsalar bile böyle bir birlikte yeterli deðildir. Þöyle ki: 8.derecenin tazminat alamamaktadýrlar. Bu yasada emekliliðe üçüncü kademesinden kadroya baþlayan bir hekim yansýyan kalýcý unsurlarýn olmasý lazýmdýr. Yeni ister uzman isterse pratisyen olsun 1. derecenin taslakla bu rakama YT ilave ediliyor. En 4.kademesine gelebilmesi için sene fiilen azýndan birinci sýnýf hakim ve savcýlarla eþ düzey çalýþmak zorundadýr. saðlanmalýdýr. Her kademe için 1 yýl beklemek zorunda Döner sermaye her yerde yoktur. Her yerde olduðundan 1 dereceyi 3 senede geçebilir. Halbuki döner sermaye geliri varmýþ gibi yasa hazýrlamak bir hakim 1 derece için 2 sene çalýþmasý yeterlidir. haksýzlýktýr. Bazý kesimlerin cezalandýrýlmasýdýr. 7.derecenin birinci kademesinden iþe baþlar. Döner sermayeli kuruluþlarda düzenleme Derecelerdeki birinci ve yapýlmasý olumludur ikinci kademeler için ancak döner sermayesi fiilen çalýþmalarý gerekir, olmayan kuruluþlar ve 3. kademeyi otomatik h e k i m l e r d e olarak yýpranma payý unutulmamalýdýr. a d ý a l t ý n d a v e r i l e n Ayrýca saðlýk kuruayrýcalýkla geçerler. luþlarýnda görev yapan Böylece yýlda diðer saðlýk çalýþanlarýna 1.dereceye ulaþýr ve 15 d a d ü z e n l e m e yýlda birinci sýnýf hakim- yapýlmalýdýr. savcý olurlar. Fiilen 30 yýl Askeri hekim sayýsý çalýþarak emekli olan oldukça azdýr, ancak ayný birinci sýnýf hakim 7600 haklardan yararlanek gösterge ile 45 yýl malýdýrlar. Sonuç: üzerinden emekli olur. Bunun anlamý emekli 1. Emeklilik, maaþ ve i k r a m i y e s i n i n v e özlük haklarý konusunda emekliliðe esas maaþ en azýndan birinci sýnýf o r a n ý n ý n m a a þ ý n ý n hakim ve savcýlarla eþ yükselmesidir. Genellikle düzey saðlanmalýdýr. çalýþýrken aldýklarý maaþýn % 90 nýný alýrlar. 2. Ek göstergeler en az olmalýdýr Eðer baþka bir akademik kadro veya ünvaný 3. Yýpranma payý verilmelidir. yoksa, uzman hekim 1.derecenin 4. kademesinden 4. Hekime daha çok ihtiyaç duyulan bölgelerde en fazla 3600 ek gösterge alabilmekte ve bu veya temininde zorluk çekilen görev yerlerinde deðerler üzerinden emekli olabilmektedir. Emekli çalýþanlara ek tazminatlar verilmelidir. olunca alacaðý ikramiye YTL civarýnda, 5. Makam tazminatý verilmelidir. Makam maaþý da en fazla YTL olmaktadýr. göstergesi en az olmalýdýr. Halbuki birinci sýnýf emekli hakim emekli olunca alacaðý ikramiye YTL civarýnda, maaþý 6. Yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýfýndan olanlarý da YTL olmaktadýr. da göz önünde bulunduran bir yasa olmalýdýr. Ayrýca 1.sýnýf hakim ve savcýlar göstergesi Saygýlarýmla olan makam tazminatý adý altýnda maaþ ve emekli ikramiyesini etkileyen ek bir ödemeden faydalanmaktadýrlar. Hekimlerin böyle bir tazminatý yoktur. Bu rakam Doçentlerde , 14

16 57. Kongrenin Ardýndan HEKÝM GÜNCESÝ Bu grup (Etkin Demoktratik Katýlým) sürekli Kürt sorunundan bahsediyor, barýþ projesi diyerek ordunun ve PKK'nýn eþzamanlý silah býrakmasýný ima ediyor. Gerekirse TTB'nin Türk olan adýnýn da deðiþmesi için teklif yapabileceklerini fakat þimdilik bu haklarýný saklý tuttuklarýný söylüyor. Dr. Feza Köylüoðlu Haziran'da Ankara'da TTB'nin Dr. Gencay Gürsoy baþkanlýðýndaki 57. büyük kongresi yapýldý. Ben de Etkin Demokratik grubun yýllardýr TTB Antalya'dan sekiz arkadaþýmla beraber yi yönettiði biliniyor. Türkiye'nin saðlýk Merkez Konsey delegesi olarak kongreye sorunlarýnýn ve hekimlik durumunun katýldým. Aramýzda daha önce birkaç kötüye gittiðini kendileri de kabul defa TTB kongresine katýlmýþ arkadaþlar ediyorlar. Ancak sorumluluklarýný vardý. Ben de dahil çoðumuz böyle bir reddediyorlar. Bu halde diyecek bir þey toplantýya ilk defa katýlýyorduk. Hepimiz kalmýyor. Bu grup sürekli Kürt için farklý ve eðitici bir deneyim olduðu sorunundan bahsediyor, barýþ projesi kesin. Çünkü tüm Türkiye'den tabip odasý diyerek ordunun ve PKK'nýn eþzamanlý faaliyetlerine katýlan, dolayýsýyla Dr. Feza Köylüoðlu silah býrakmasýný ima ediyor. Gerekirse hekimlik ve saðlýk sorunlarýna sahip TTB'nin Türk olan adýnýn da deðiþmesi çýkan doktor arkadaþlarýmýz gelmiþti. için teklif yapabileceklerini fakat Neredeyse her birinin, konulara farklý bir bakýþ þimdilik bu haklarýný saklý tuttuklarýný söylüyor. açýsýyla eðilmesi gerçekten çarpýcý ve etkileyici bir Hatta bir ara kendilerine destek vermek üzere ortam oluþturuyor. yýllarýn hocasý Prof. Selçuk Erez kürsüye çýktý. Hoca, Dr. Adnan Ýþ, Prof. Dr. Reha Artan, Dr. Fuat Ýngiltere IRA'ya terörist diyerek bu sorunu Altay, Dr. Ömer Çayýrlý, Dr. Selahattin Engin, Dr. çözmedi, ÝRA'nýn siyasi kanadý Sinnfen'le Ozan Uzkut, Dr. Tevfik Bilgin ve ben Merkez Konsey anlaþarak sorunu çözdü bizde bu yolla sorunu delegesi olarak katýldýk. Antalya Tabip Odasý çözmeliyiz bu nedenle Dr. Gencay Gürsoy'un baþkaný Dr. Selçuk Koçlar' da bizimle beraber politikalarýný benimsiyorum, destekliyorum kongreye iþtirak etti. Dr. Gültekin Süleymanlar, diyerek terör örgütüne terör örgütü demememiz yoðun iþleri dolayýsýyla baþkente gelemedi. gerektiðini savundu. Sözde solculuk adýna Ýngiliz Açýlýþ konuþmasýný TTB baþkaný Dr. Gencay usulü siyaset önerileri yaptý. Diyarbakýr delegesi, Gürsoy yaptý. Daha sonra DÝSK baþkaný, Hak-Ýþ Diyarbakýr Tabip Odasý baþka bir ülkenin tabip baþkaný, SES baþkaný, Ufuk Uras, SDP, CHP, ÝP ve odasýymýþ gibi Ýzmir ve Antalya odalarýna zaten EMEP temsilcileri birer konuþma yaptýlar. Çoðu, kardeþiz diye baðýrýþlarýmýz arasýnda kardeþ saðlýkta dönüþüm projesinden, AKP' den, neoliberal tabip odasý olmasýný teklif etti. politikalardan, Amerika'dan, ýrkçý- milliyetçilikden Anlayacaðýnýz, Etkin demokratik grup sizin þikayet ettiler. Kimisi olasý darbelerden, aðýr insan benim gibi normal doktor görünüþlü bir sürü haklarý ihlallerinden ve Ýran krizinden de bahsetti. hekimin çok ateþli alkýþlarý arasýnda delegenin Açýlýþ konuþmalarýndan anlaþýldý ki, konuþmacýlarýn yarýsýna yakýnýnýn oyunu alarak seçimi kazandý. Her büyük kýsmý, Türkiye'deki saðlýk da dahil tüm ne kadar daha önceki kongrelere katýlmýþ s o r u n l a rýn e m e k - s e r m a y e ç e l iþkisinden arkadaþlarýmýz, bu defa adý geçen grubun daha kaynaklandýðýný ve bu çeliþki penceresinden temkinli olduðunu söyledilerse de konuþmalar bakýþla çözülebileceðine inanýyorlar. Açýkcasý ben gerçekten korkutucu idi. Düþünün ki neredeyse her Diyarbakýr'da SGK hastalarýna bakarak özel gün asker ve polis þehitleri çýkan bir bölgedeki hastanecilik yapan ve deli paralar kazanan problem, Trakya'da bir kaç kiþi tarafýndan dövülen 3 aðbilerimizin bu çeliþkinin neresinde olduklarýný Güneydoðulu iþçinin baþýna gelen linç sorunu anlamadým. Küçük bir kýsým konuþmacý ise emek olarak gösteriliyordu. sermaye çeliþkisini kabul etmekle beraber asýl Türkiye Hekim Platformu denen ve seçimde olanýn, Türkiye'nin uluslararasý güçler tarafýndan ikinci en çok oyu alan grup, her ne kadar terör her çeþit pazarýnýn ele geçirilmesi ve ülkenin meselesinde etkin demokratikçilerin yumuþak bölünmesi faaliyeti olduðunu, bunun için de k a r n ý n a ç a l ý þ t ý y s a d a b e n c e y e t e r i n c e ekonomiyi güçsüz, devleti ordusuz, milleti sahipsiz inandýrýcýlýklarý yoktu. Saðlýkta dönüþüm projesine býrakmak gayesine yönelik faaliyetin engellenmesi onlarda karþý çýktýlar. Ama çoðu bu projeyle gerektiðini söyledi. Kongre çalýþmalarý ve yürümüþ ve sonradan bilinmeyen sebeplerle projeye konuþmalarý baþladýðý anda yukarýdaki iki gruba küsmüþ insanlardan oluþuyordu. Terör sorununu da ilaveten baþka bir grubun daha olduðu anlaþýldý. belki ulusal birlikle çözmek yerine din kardeþliðiyle Özetle 57. TTB büyük kongresi üç farklý grubun halledebiliriz diye düþünüyorlardý. Bilmiyorum. seçimlere katýlmasýyla baþladý. 15

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr.

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

TTB de görev deðiþimi

TTB de görev deðiþimi dýþarýdan göz......türk Tabipleri Birliði nin ve Tabip Odalarýnýn son yýllardaki çýðlýklarý bu uygulamalarý en güzel þekilde anlatýyor. Evet, bu yaþananlar, bu yapýlmak istenenler, týbba, etiðe ve bilime

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði

Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði Hemþehrimiz Balcý Müsteþar Yardýmcýsý Hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðýna atandý. Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý. * HABERÝ

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat:2 34360 Þiþli -

Detaylı