bilinmesi gerekenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilinmesi gerekenler"

Transkript

1 54 55 tıp hukuku Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin Mali Sorumluluk Sigortası hakkında bilinmesi gerekenler İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 MESLEK HAYATIMIZA 2010 YILINDA GİREN, DAHA ÖNCESİNDE ACABA İŞE YARAR MI? DİYE DÜŞÜNÜP YAPTIRMADIĞIMIZ AMA ŞİMDİ ZORUNLU OLUNCA PAŞA PAŞA YAPTIRDIĞIMIZ BU ZMSS NEDİR? GERÇEKTEN AMACINA UYGUN KULLANILMAKTA VE HEKİMLERİ KORUMAKTA MIDIR? Aslında sa lık hizmeti sunumunda önemli bir yerde olan hekimlerin yaptırması gereken bu sigortada amaçlanan nedir? Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak yeterli midir? Ço u zaman toplantılarda sıkça dile getirdi imiz bu konuda herkesin en çok sordu u bazı sorulara yanıtları verelim. ZMSS NEDİR? tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya li kin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında, Kurum Katkısına li kin Usul ve Esaslara Dair Tebli ile hayatımıza giren bir sigorta çe ididir yılında 7379 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu adı ile ba layan, yıllar içinde de i iklikler göstererek (3379 sayılı Kanun, 510 sayılı KHK, 539 sayılı KHK), tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesindeki tanımına göre:

2 YRD. DOÇ. DR. NEZİH VAROL Zorunlu sigortalar MADDE 13 (1) Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördü ü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir. Sigorta irketleri, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdi i sigorta bran larının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz. 2) Müste arlık, zorunlu sigortaya konu te kil eden menfaat üzerinde yapacakları i ve i lemler nedeniyle, ilgili kurum ve kurulu ların görü lerini alarak zorunlu sigorta denetimi yapabilecekleri belirlemeye yetkilidir. 3) Bir faaliyetin icrası ya da bir eyin kullanılması için izin veya ruhsat vermeye veya bunları denetlemeye yetkili merciler ile ikinci fıkra uyarınca belirlenen kurum ve kurulu lar; yürütecekleri i ve i lemlerde, yapılması zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları dâhilinde yaptırılıp yaptırılmadı ını ara tırmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kurulu lar ile izin veya ruhsat vermeye ve denetlemeye yetkili mercilerce, geçerli teminat tutarında sigorta yapılmamı oldu unun tespiti halinde i lem yapılmaz. Geçerli teminat alınana kadar sigortalının zorunlu sigortaya konu te kil eden faaliyeti yetkili merciler tarafından durdurulur. Bu tanıma göre burada söz konusu kamu yararı aslında hasta yararı dır. Sigorta, risklerden kaynaklanan hasarların teminat altına alınması demektir. HEKİMLERİN RİSKLERİ NELERDİR? Sa lık hizmeti sunumunda tedavi tekelini elinde bulunduran bir meslek grubu olarak hekimler; sa lı ın tamlı ını tespit etmede, tanı koymada, tedavi etmede ve sonucu takip etmede hep buyurgan olmu tur. te en büyük risk buyurgan hekimlik edimindedir. Geli en sa lık hizmeti sunumunda katılımcı hizmet anlayı ı ile hastalarında hizmete dâhil edildi i durumlarda risk payla ılmaktadır. Risk gerçekle mesi ne demektir? Tebli de yapılan tanıma göre riziko gerçekle mesi, mesleki faaliyetleri dolayısıyla sigorta sözle mesinin konusuna ili kin hasta ve hasta yakınlarının zarara u raması sonucu ba vuru yapması halidir. Sağlık hizmeti sunumunda tedavi tekelini elinde bulunduran bir meslek grubu olarak hekimler; sağlığın tamlığını tespit etmede, tanı koymada, tedavi etmede ve sonucu takip etmede hep buyurgan olmuştur. İşte en büyük risk buyurgan hekimlik edimindedir.

3 tıp hukuku B.1. Rizikonun Gerçekle mesi: Sigorta sözle mesinin konusuna ili kin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunuldu unu ö rendi i ya da zarar görenin do rudan do ruya sigortacıya ba vurdu u anda riziko gerçekle mi sayılır. Sigorta konusundan ne kastedilmi tir? Sigortanın konusu ile 1219 sayılı Yasa ya göre tabiplik ve di tabipli i mesle i ifade edilmektedir. A.1. Sigortanın Konusu: Bu sigorta sözle mesi, 1219 sayılı Kanun un Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sa lık kurum ve kurulu larında çalı an tabipler, di tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözle me tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki veya sözle me süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdi i zararlara ba lı olarak sözle me süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 bu taleple ba lantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ili kin makul giderlere kar ı poliçede belirlenen limitler dâhilinde teminat sa lar. Ancak 10 yıllık dönemin ba langıcı 30 Temmuz 2009 u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara ba lı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur. Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözle mesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözle menin biti tarihinden iki yıl sonrasına

4 kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir. Hangi riskler teminat altına alınmı tır? Teminat altına alınan riskler tanımlanmamı, bu konuda mesleki faaliyet ifade edilmi, uzmanlık alanına i aret edilmi tir. Ancak sözle mede teminat dı ı haller sayılmı tır. A.3. Teminat Dı ında Kalan Haller: A a ıdaki hâller teminat kapsamı dı ındadır: a) Sigortalının, poliçede belirlenmi ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dı ındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranı ları, c) Sigortalı veya çalı tırdı ı ki ilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyu turucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar, ç) nsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kurulu ların sorumluluk alanı dı ındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, d) darî ve adlî para cezaları dâhil her tür ceza ve cezai artlar, e) Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri yılında yapılan de i iklikle kafa karı tıran bir unsur, teminat dı ı kalan maddelerden (ç) maddesidir. Prime destek veren kurulu un sorumluluk alanı teminat dı ı kalmaktadır. O halde prime destek veren kurulu burada önemlidir. A özel hastanesi bir hekimin primine destek vermi ise bu hekim B özel hastanesinde bu sözle meye göre teminat dı ıdır. B özel hastanesinin, ayrıca prime destek veren farklı bir hastane olarak ikinci bir sözle me yaptırması gerekiyor demektir. A özel hastanesinin sorumluluk alanı içindeki her yerde A özel hastanesinin yaptırdı ı poliçe geçerliyken, B özel hastanesinin sorumluluk alanı içinde bu poliçe geçerli de ildir. O zaman akla u soru gelmektedir. Poliçeyi kim yaptıracak? Hastane mi, Hekim mi? Hekim serbest çalı an hekimse ve muayenehanesinde gördü ü hastalarını Özel A ve B hastanelerinde yatırarak takip ediyor veya burada opere ediyorsa, serbest hekimin tek bir poliçe yaptırması yeterli olmaktadır. Ama hastane kadrolu hekimi ise o takdirde i ler de i mektedir. Kamu hastanelerinde çalı an hekimler için bu durum ne anlama gelmektedir? 663 sayılı Kanun Hükmünde 2012 yılında yapılan değişiklikle kafa karıştıran bir unsur, teminat dışı kalan maddelerden (ç) maddesidir. Prime destek veren kuruluşun sorumluluk alanı teminat dışı kalmaktadır.

5 tıp hukuku Kararname ile de i en Sa lık Bakanlı ı Te kilat Yasası ile kurulan genel sekreterliklerin her biri tek tek bir sorumluluk alanı olarak görülebilir mi? Bu konuda kafa karı ıklı ı Hazine Müste arlı ı nın tarihli 2013/12 genelgesi ile biraz olsun netle mi tir. Bilindi i üzere, Tababet ve uabatı San atlarının Tarzı crasına Dair Kanun un Ek 12 nci maddesine istinaden tabipler, di tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların Tıbbi Kötü Uygulamaya li kin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam edenlerce ödenir. Söz konusu ki ilerin prime katkı yapan kurulu kapsamında olmayan tıbbi kötü uygulamalarına dair tazminat talepleri sigorta kapsamı dı ındadır. Ancak bu faaliyetler ayrı bir Tıbbi Kötü Uygulamaya li kin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınır. Öte yandan, tabipler, di tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar anılan sigorta kapsamında ili ki içerisinde oldukları kurum sayısı kadar sözle me yaptırmak zorunda olmakla birlikte, İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 istihdam eden kurum ya da kurulu de i meksizin bu kurum ya da kurulu un farklı birimlerinde görev yapılması durumunda ilave sözle me yapılması gerekmez. Örne in, Sa lık Bakanlı ı nca istihdam edilen tabipler, di tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ilgili Bakanlı a ba lı sa lık kurumlarında çalı ması halinde, çalı tı ı kurum sayısından ba ımsız olarak tek bir sözle me yaptırabilir. Buna kar ılık, aynı anda bir üniversite hastanesi ve Sa lık Bakanlı ı na ba lı bir sa lık kurumunda hizmet veren bahse konu ki iler ise her iki kurulu taki faaliyeti için ayrı sözle me yapmak zorundadır. Benzer bir durum, hem özel hem de kamu kurumunda çalı an tabipler, di tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile aynı anda birden fazla özel sa lık kurumunda çalı an ki iler için de geçerlidir. Söz konusu ki ilerin yürüttü ü faaliyetlere ba lı olarak mezkûr sigorta tarife ve talimatlarında belirtilen indirimli prim ya da zamlı prim uygulaması anılan ki ilerin varsa bu kapsamdaki tüm sigorta sözle meleri ele alınarak

6 de erlendirilir. Örne in, bir sigorta sözle mesinden kaynaklı tazminat ödemesinin yapılması halinde, di er sigorta sözle melerindeki hasarsızlık indirimi söz konusu durumdan etkilenecektir. Sigorta poliçesinin, sigorta ettiren açısından ne önemi var? Tebli, ba lı ından da anla ılaca ı üzere ZMSS hekimler kadar sa lık kurulu u açısından daha önemlidir. Zira burada tek kaynak hekimin çalı tı ı kurulu tur. Serbest hekimler için ise irketleridir. B.2. Rizikoya li kin Olarak Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri: Sigorta ettiren, a a ıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: a) Haberdar oldu u andan itibaren rizikonun gerçekle ti ini derhal sigortacıya bildirmek, b) Sigortalının sorumlulu unu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek, c) Sigorta sözle mesi yokmu gibi, imkanları ölçüsünde zararın önlenmesi, azaltılması ve artmasının önlenmesi için gerekli her türlü önlemi almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek mesleki faaliyet dı ındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara uymak, ç) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve artlar altında gerçekle ti inin ve sonuçlarının tespitine; tazminat yükümlülü ü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri makul sürede vermek, d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya ba ka yollarla bir tazminat talebi kar ısında kaldı ı veya aleyhine cezai kovu turmaya geçildi i hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovu turmaya ili kin olarak almı oldu u ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek, e) Sigorta konusu ile ilgili ba ka sigorta sözle mesi varsa bunları sigortacıya bildirmek. Buna göre sigorta ettiren sa lık kurulu u ihbarı yapacaktır. Hekimin sigortası yokmu gibi her türlü tedbiri alacak, hizmet kusurunun olmaması için çaba sarf edecektir. Bir sonraki sayıda ise Sigorta nasıl hasar öder? Avans ne demektir? Uzla ma ne demektir? bunlara de inece iz. Bu arada sorularınız için veya adresine mail gönderebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı nca istihdam edilen tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ilgili Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında çalışması halinde, çalıştığı kurum sayısından bağımsız olarak tek bir sözleşme yaptırabilir.

Prim Tutarları (4. Basamak) Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Prim

Prim Tutarları (4. Basamak) Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Prim TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (26/7/2014-29072) HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013)

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013) A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Onay Tarihi:16/5/2013) Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

SORULARLA ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

SORULARLA ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SORULARLA ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 1- Sigorta Poliçesi Yaptırmaya Kim Yetkilidir? a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman

Detaylı

Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır.

Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır. SORUMLULUK SİGORTALARI Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır. Sorumluluk Sigortaları Zarar Sigortalarındandır. Sigorta

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI ŞİKAYET NO : 01-2013/182.... Eğitim ve Araştırma Hastanesi... Polikliniği

T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI ŞİKAYET NO : 01-2013/182.... Eğitim ve Araştırma Hastanesi... Polikliniği RET KARARI ŞİKAYET NO : 01-2013/182 KARAR NO : 2013/76 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI VE ADRESİ :.................. Eğitim ve Araştırma Hastanesi... Polikliniği ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ :Sağlık Bakanlığı

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2014 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve Underwriterlar için S.M.M.M Mesleki Sorumluluk branşı risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2014/02 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Risk

Detaylı

MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA / SORU VE CEVAPLAR

MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA / SORU VE CEVAPLAR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA / SORU VE CEVAPLAR Tam Gün Kanunu ile sadece vatandaşlarımıza değil hekimlerimize de çeşitli imkânlar sunulmaktadır. Bu yenilik ve imkânlardan birisi de; insanımıza

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI 14 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29355 TEBLİĞ Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı) ndan: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.1. AMAÇ Bu Genel

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

Hekim Savunma Rehberi

Hekim Savunma Rehberi HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU Hekim Savunma Rehberi Malpaktis ve Tıbbi Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçeleri Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu 01.03.2015 Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu Sağlık Hukuku

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece

Detaylı

YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Resmi Gazete 10.07.2000 Pazartesi Sayı: 24105 (Asıl) Hazine Müsteşarlığından: A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta,

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003 Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49) Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539

Detaylı

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN 18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Mortgage Sigortası ve Türkiye Uygulaması: Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları Doç.. Dr. Suna ÖZYÜKSEL (OKSAY) Müdürü MORTGAGE Konut satın almak için, konut finansmanı kredi kuruluşlarından, ipotek karşılığı

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mayıs 2015 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29355 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme

Detaylı

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ 1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım? Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari A. S GORTA KAPSAMI A.1 Sigortan n Kapsam Sigortac, poliçede tan mlanan motorlu arac n iflletilmesi s ras

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, Hükümet, 2 Kasım 2011

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı