Siz meslekta lar z 5947 Say Yasa ile zorunlu mali sorumluluk sigortas yapt rmakla yükümlü tutuldunuz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siz meslekta lar z 5947 Say Yasa ile zorunlu mali sorumluluk sigortas yapt rmakla yükümlü tutuldunuz."

Transkript

1 De erli meslekta z, Bilindi i gibi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas yapt lmas na ili kin önerilerimizi bugün ak ama kadar sizlere duyuraca daha önce bildirmi tik. Konuya ili kin Türk Tabipleri Birli i Hukuk Bürosu taraf ndan haz rlanan bilgileri payla yor, çal malar zda ba ar lar diliyoruz. Doç.Dr. Kay han PALA Yönetim Kurulu Ad na Ba kan ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI HAKKINDA ÖNEML B LG LER Siz meslekta lar z 5947 Say Yasa ile zorunlu mali sorumluluk sigortas yapt rmakla yükümlü tutuldunuz. Hekimlerin sigorta poliçelerini sat n al rken ödeyecekleri primler d nda da bilmelerinde fayda bulunan baz bilgileri TTB Hukuk Bürosu haz rlad. Hemen belirtelim ki TTB önümüzdeki günlerde hem toplum, hem sa k hizmeti hem de hekimler lehine bir t bbi zarar kar lama yönteminin benimsenebilmesi için çabalar yo unla rarak sürdürecektir. Ancak bu arada tabip odalar z ve üyelerimiz taraf ndan aktar lan kimi bilgilere göre, ihtiyari sigorta poliçelerinin hekimlere zorunlu mali sorumluluk sigortas ad alt nda sat lma giri imleri olmaktad r. Bu nedenle poliçelerinizi daki bilgiler nda kontrol etmenizde yarar bulunmaktad r. ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI HAKKINDA ÖNEML B LG LER 1-30 TEMMUZ 2010 GÜNÜ S GORTA YAPTIRAMAZSAM TL DAR PARA CEZASI VER R M? 2- ZORUNLU S GORTA POL ÇELER BÜTÜN R SKLER KAR ILAYACAK MI? 3- S GORTAYI K M YAPTIRACAK? 4- TEM NAT TUTARI NED R? 5- PR M TUTARI NED R BU TUTAR SAB T M R? 6- UZMANLIK ALANLARINA GÖRE R SK GRUPLARI VE PR M TUTARLARI NED R? 7- PR MLER NASIL ÖDEN R? 8- B RDEN FAZLA TE ÇALI AN HEK MLER TEK S GORTA MI YAPTIRACAKTIR? 9- HEK ME DAVA AÇILIRSA S GORTA PR MLER ZAMLI MI ALINIR? 10- S GORTA SÖZLE MES, Z NC RLEME SÜRDÜ Ü SÜRECE ZAMAN SINIRI OLMAKSIZIN BÜTÜN ZARARLAR KAR ILIYOR MU? 11- S GORTA POL ÇES HANG ZARARLARI KAR ILIYOR?

2 12- S GORTA RKET NE NE ZAMAN VE NASIL B LD MDE BULUNMAK GEREK R? 13- S GORTACI TAZM NATI NE ZAMAN ÖDER? 14- ZORUNLU S GORTAYA N GENEL ARTLAR, TAR FE VE TAL MATINDA BEL RT LEN ARTLARI GORTALI HEK M LEH NE LE RMEK MÜMKÜN MÜDÜR? 1-30 TEMMUZ 2010 GÜNÜ S GORTA YAPTIRAMAZSAM TL DAR PARA CEZASI VER R M? 28 Temmuz 2010 günü itibariyle zorunlu mali sorumluluk sigortas ile ilgili Yasa hükmünün yürürlü e girmesine iki gün kald halde, Türk Tabipleri Birli i ve Türk Di Hekimleri Birli i nin ba vurular na ra men bili im alt yap lar tamamlayarak sigorta bilgi sistemine dahil olmu sigorta irketlerinin isimleri bildirilmemi tir. Bu nedenle, hekimler henüz kendilerine gelen sigorta irketi temsilcilerinin yetkili sigorta temsilcisi olup olmad ve kendilerine sat lacak poliçenin zorunlu mali sorumluluk sigortas poliçesi olup olmad bilebilir durumda de ildir. 30 Temmuz 2010 günü yürürlü e girecek olan yükümlülü ün uygulanabilmesi için, en az 3-6 ay önceden usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uygun poliçeleri haz rlay p satmaya yetkili sigorta irketlerinin aç klanm olmas gerekmektedir. Devletin bu ödevini yerine getirmeden, vatanda lar ndan sözkonusu yükümlülü ü yerine getirmesini beklemesi ve bir gün içinde sigorta yapt rmad için para cezas vermesi ba ta Anayasa n n 2 ve 5. maddelerine ayk r. Bu nedenle hekimlerin, güvenilir ve yetkili kurumlar n resmi aç klamalar ndan sonra yetkili irketlerden ve kontrol ettikleri poliçeleri sat n almalar nda yarar bulunmaktad r. Baz sigorta temsilcilerinin hekimleri korkutarak poliçe satmaya çal klar bilgisi edinilmektedir. Bu bo tehditlere itibar edilmeksizin hekimlerin, tatil, hastal k izni vb. nedeniyle mazereti olanlar haricinde ola an ko ullarda en az bir hafta- 10 gün aras nda poliçelerini sat n alabilecekleri aç kt r. Hekimlerin bu süreyi kullanmalar en do al haklar r. Bu nedenle kendilerine herhangi bir yapt m uygulanmas n hukuka ayk olaca belirterek, aksi uygulamalarla kar la an bütün hekimlerimize destek verece imizi duyururuz. Bu arada Türk Tabipleri Birli i süreci izlemekte, sigorta irketlerine taleplerini ileterek iyile tirme önerilerini istemektedir. Hekimlerimizin ma dur olmas na izin vermeden gerekli ve güvenilir bilgilendirmenin yap lmas için çaba harcanmaktad r. 2- ZORUNLU S GORTA POL ÇELER BÜTÜN R SKLER KAR ILAYACAK MI? Zorunlu sigortan n genel artlar ihtiyari sigortadan farkl r. Bu nedenle zorunlu sigorta a da belirtilen dört hal nda mesleki faaliyetle ilgili bütün riskleri teminat kapsam na almaktad r. Poliçenizde bu dört hal d nda kapsam d nda b rak lan bir risk olmamas na dikkat etmenizi öneriyoruz. Sigorta teminat d nda b rak lan haller; a) Sigortal n, poliçede belirlenmi ve s rlar hukuk kurallar veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti ndaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepler, b) Mesleki faaliyetin ifas s ras nda sigortal taraf ndan kasten sebep olunan her tür olay ile davran lar, c) Sigortal veya çal rd ki ilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyu turucu ya da narkotik maddelerin tesiri alt nda bulunmas sonucunda meydana gelen olaylar, ç) darî ve adlî para cezalar dahil her tür ceza ve cezai artlar

3 3- S GORTAYI K M YAPTIRACAK? a) Kamu sa k kurum ve kurulu lar nda çal an tabiplerin kendileri, b) Özel sa k kurum ve kurulu lar nda çal an tabipler, di tabipleri ve t pta uzmanl k mevzuat na göre uzman olanlar n her biri için ayr ayr sigorta ettiren s fat yla kurumlar, c) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, di tabipleri ve t pta uzmanl k mevzuat na göre uzman olanlar ile sözle meli aile hekimleri için kendileri yapt rmaya yetkilidir. 4- TEM NAT TUTARI NED R? Teminat tutar bütün hekimler için olay ba na TL (üçyüzbin) dir. Bu miktar n poliçede hekim lehine artt lmas mümkündür. 5- PR M TUTARI NED R BU TUTAR SAB T M R? Yay mlanan tarifede, hekimler uzmanl k alanlar na göre risk gruplar na ayr lm olup prim miktarlar risk gruplar na göre sabit olarak belirlenmi tir. Bunlar n sigorta irketleri taraf ndan artt lmas yasakt r. 6- UZMANLIK ALANLARINA GÖRE R SK GRUPLARI VE PR M TUTARLARI NED R? 1. Risk Grubu 2. Risk Grubu 3. Risk Grubu 4. Risk Grubu PT: 150 TL PT: 300 TL PT: 500 TL PT: 750 TL 1.Adli T p 1.Aile Hekimli i 1.A z, Di ve Çene Cerrahisi 1.Acil T p ( lk ve acil yard m) 2.Anatomi 2.Askeri Psikiyatri 2.Algoloji 2.A z, Yüz ve Çene Cerrahisi 3.Askeri Sa k 3.Çocuk Endokrinolojisi Hizmetleri (Çocuk endokrinolojisi ve (Askeri Sahra Hekimli i) metabolizma hastal klar ) (Askeri sahra sa k hizmetleri hekimli i) 4.Çocuk Genetik Hastal klar 4.Çevre Sa 5.Çocuk mmünolojisi ve 5.Epidemiyoloji Alerji Hastal klar (Çocuk mmünolojisi) 6.Fizyoloji (Çocuk Alerjisi) 6.Çocuk Metabolizma 7.Halk Sa Hastal klar (Çocuk endokrinolojisi ve 8.Histoloji ve Embriyoloji metabolizma hastal klar ) (Embriyoloji ve histoloji) 7.Çocuk Radyolojisi (T bbi histoloji ve embriyoloji) 8.Çocuk Romatolojisi (Histoloji ve ambriyoloji) 3.Çocuk Cerrahisi 4.Çocuk Enfeksiyon Hastal klar 5.Çocuk Gastroenterolojisi (Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme) 6.Çocuk Gö üs Hastal klar 7.Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi (Çocuk Hematolojisi) (Çocuk Onkolojisi) 8.Çocuk Kardiyolojisi 9.Çocuk Nefrolojisi 10.Çocuk Nörolojisi 3.Anesteziyoloji ve Reanimasyon 4.Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöro irurji) 5.Cerrahi Onkoloji (Onkolojik cerrahi) 6.Çocuk Acil 7.Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 8.Çocuk Yo un Bak 9.El Cerrahisi 10.Gastroenteroloji Cerrahisi 11.Genel Cerrahi (Genel irürji)

4 (Histoloji ve ambriyoloji) 9. Dermatoloji 11.Çocuk Sa ve Hastal klar 12.Gö üs Cerrahisi (Gö üs kalp ve damar irürjisi) 9.Temel mmünoloji 10.Di Tabibi 12.Çocuk Ürolojisi mmünoloji) 13.Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 10.T bbi Biyokimya (Biyokimya ve klinik biyokimya) 11.T bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 11.Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal klar 12.Fiziksel T p ve Rehabilitasyon 13.Geriatri 14.Hava ve Uzay Hekimli i 13.Çocuk ve Ergen Ruh Sa ve Hastal klar (Çocuk Psikiyatrisi) (Çocuk ruh sa ve hastal klar ) 14.Endodonti 14.Kad n Hastal klar ve Do um 15.Kalp ve Damar Cerrahisi (Gö üs kalp ve damar irürjisi) 16.Neonatoloji (Hidroklimatoloji) 16. mmünoloji ve Alerji 15.Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Hastal klar mmünoloji) Mikrobiyoloji 17.Ortopedi ve Travmatoloji 12.T bbi Farmakoloji (Alerjik Gö üs Hastal klar ) (Enfeksiyon Hastal klar ) 18.Periferik Damar Cerrahisi (Alerji Hastal klar ) (Bakteriyoloji ve infeksiyon 13. T bbi Mikoloji (Allerjik hastal klar) hastal klar ) 19.Perinatoloji (Mikoloji) 17. ve Meslek 16.Gastroenteroloji 20.Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 14.T bbi Mikrobiyoloji Hastal klar çi sa ve i Cerrahi (Mikrobiyoloji ve Klinik 17.Gö üs Hastal klar güvenli i) Mikrobiyoloji) (Gö üs hastal klar ve tüberküloz) 21.Yo un Bak m (Mikrobiyoloji) 18.Klinik Nörofizyoloji 18.Göz Hastal klar 15.T bbi Patoloji 19.Nükleer T p (Patoloji) 19.Harp Cerrahisi 20.Pratisyen Tabip 16.T bbi Viroloji (Viroloji) 21.Radyasyon Onkolojisi 22.Romatoloji 23.Sitopatoloji (Sitoloji) 20.Hematoloji 21. ç Hastal klar 22.Kardiyoloji 24.Spor Hekimli i 25.Sualt Hekimli i ve Hiperbarik T p (Deniz ve sualt hekimli i) (Deniz hekimli i) 28.T bbi Genetik 29.T bbi Parazitoloji (Parazitoloji) 23.Kulak Burun Bo az Hastal klar 24.Nefroloji 25.Nöroloji 26.Ortodonti 27.Protetik Di Tedavisi 28.Radyoloji (Radyodiyagnostik) 29.Ruh Sa ve Hastal klar (Psikiyatri) 30.T bbi Onkoloji 31.Üroloji

5 Uzmanl k ö rencileri (asistanlar), devam ettikleri uzmanl k e itimleri süresince, e itimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanl k dal unvan na göre risk grubuna dahil edileceklerdir. Örne in Acil T p uzmanl k ö rencisi, uzmanl k e itimine ba lad andan itibaren risk grubu 4 olarak de erlendirilecektir" 7- PR MLER NASIL ÖDEN R? a)kamuda çal an hekimler; yapt racaklar sigorta sözle mesinin primlerini sigortac ya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutar n yar döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri al r. Geri ödemeler, sigortaya ili kin poliçe veya sigorta irketi ya da sigorta acentesinin ka esini ta yan prim ödeme makbuzunun bir örne inin ibraz üzerine ilgili kurum taraf ndan en geç otuz gün içinde yap r. b) Özel sa k kurumlar nda çal an hekimlerin sigorta sözle mesinin primleri, kurum taraf ndan sigortac ya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin yar sigortal ya yans r. c)mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin sigorta primlerinin tamam kendileri taraf ndan ödenir. kinci y l normal primlerin nas l tespit edilece ine ili kin bir yöntem belirlenmemi tir. 8- B RDEN FAZLA TE ÇALI AN HEK MLER TEK S GORTA MI YAPTIRACAKTIR? Yay nlanan düzenlemelerde; ayn zaman diliminde birden fazla sa k kurulu unda çal an hekimler için, çal klar kurumlar n sigortac ya yapacaklar primi ödeme yükümlülükleri konusundaki bir düzenleme yap lmam r. Ancak 1219 Say Kanun a eklenen Ek 12 nci madde ile mesle ini icra eden hekimlere her yapt klar i için ayr ayr de il bir bütün olarak mesleklerinin icras için zorunlu sigorta yapt lmas öngörülmü tür. Anayasa uyar nca mali yükümlülüklerin ancak kanun ile düzenlenmesi olanakl olup, kanunda da nerede icra edilirse edilsin icra edildi i yere göre de il mesle in icras için sigorta zorunlulu u getirildi i için tek sigorta yapt lmas gerekir. 9- HEK ME DAVA AÇILIRSA S GORTA PR MLER ZAMLI MI ALINIR? Tek ba na hasta ya da yak nlar taraf ndan tazminat davas aç lmas sigorta priminin artt lmas için yeter ko ul de ildir. Ancak yarg karar sonucu tazminat ödenmesi halinde takip eden y lda bir olay nedeniyle tazminat ödenmi se %15, iki olay nedeniyle tazminat ödenmi se %30 üç veya daha fazla tazminat ödenmi se %50 zaml prim ödenece i düzenlenmi tir. 10- S GORTA SÖZLE MES, Z NC RLEME SÜRDÜ Ü SÜRECE ZAMAN SINIRI OLMAKSIZIN BÜTÜN ZARARLAR KAR ILIYOR MU? Hay r kar lam yor, poliçede belirtilen sözle me türüne göre; ya sözle meden bir y l önce veya sözle me süresindeki mesleki uygulamalardan do an zararlar sözle me süresi içinde bildirilmesi ko uluyla kar yor, ya da sözle me süresindeki mesleki uygulamalardan do an zararlar, sözle me süresi içinde veya sözle meyi takip eden iki y l içinde bildirilmesi ko ulu ile kar yor. Ancak bu sürelerin sigorta poliçesi ile sigortal hekim lehine uzat lmas mümkündür. 11- S GORTA POL ÇES HANG ZARARLARI KAR ILIYOR?

6 Sigorta sözle mesi ile 1219 say Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sa k kurum ve kurulu lar nda çal an tabipler, di tabipleri ve t pta uzmanl k mevzuat na göre uzman olanlar n; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken verdikleri zararlar kar yor. Ancak bu zararlar n belli bir süre içinde ihbar edilmesi, bildirilmesi ko ulu ile kar yor. Bu süre s rlar ise iki türlü yap labilen ve poliçede mutlaka belirtilmesi gereken sözle me türüne göre; a) Sözle me süresi içinde meydana gelen olay sonucu do an ve sözle me süresi içinde ya da takip eden iki l içinde talep edilen zararlar, b) Sözle me yap lmadan önce veya sözle me yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözle me süresi içinde talep edilen zararlar, c) Bu zarar veya taleple ba lant yarg lama giderleri belirlenen sigorta teminat limitlerine kadar kar yor 12- S GORTA RKET NE NE ZAMAN VE NASIL B LD MDE BULUNMAK GEREK R? a)hekime kar yap lan tebligat sonucu davan n veya hukuki takibin ö renilmesiyle, b)zarar n gerçekle ti inin ve bu zarar n sigortal n sorumlulu undan kaynakland n mahkeme taraf ndan karar alt na al nmas hallerinde riziko gerçekle mi olur ve sigortal hekimin gerçekle en rizikoyu be gün içinde sigorta irketine bildirmesi gerekir. Hekim; t bbi zarar iddias ile dava yolu ile veya ba ka yollarla bir tazminat talebi kar nda kald veya aleyhine cezai kovu turmaya geçildi i hâllerde, durumdan sigortac derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovu turmaya ili kin olarak alm oldu u ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortac ya vermekle yükümlüdür. Bildirimlerde yaz ekil ko ulu olmamakla birlikte, ispat kolayl bak ndan yaz olarak bildirmekte yarar bulunmaktad r. 13- S GORTACI TAZM NATI NE ZAMAN ÖDER? Sigortac, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ili kin tespit tutana veya bilirki i raporunu ve poliçe ekinde de yer alan di er gerekli belgeleri eksiksiz olarak irketin merkez veya kurulu lar na iletti i tarihten itibaren on be i günü içinde gerekli incelemeleri tamamlay p sözle meye ayk olmayan zararlara ili kin tazminat öder. 14- ZORUNLU S GORTAYA N GENEL ARTLAR, TAR FE VE TAL MATINDA BEL RT LEN ARTLARI HEK MLER LEH NE LE RMEK MÜMKÜN MÜDÜR? Evet. Türk Tabipleri Birli i ve Tabip Odalar taraf ndan Sigorta irketleri ile bu yönde görü meler sürdürülmekte olup sonuçlar çok k sa süre içinde üyelerimize duyurulacakt r.

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI UYGULAMA B LG LER SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI Siemens L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI TEM NATIN ADI TEM

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar Sayfa 1 / 14 Karar (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (2). fıkrasında tarif edilen uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jüri üyelerinin, eğitim sorumluları havuzundan

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

SORULARLA ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

SORULARLA ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SORULARLA ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 1- Sigorta Poliçesi Yaptırmaya Kim Yetkilidir? a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K HUKUKU

SOSYAL GÜVENL K HUKUKU S C L MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBA I Av. Erten CILGA

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

MART 12 Y l 7 Say 25 B REYSEL HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU HUKUKU. Prof. Dr. Toker DEREL. Doç. Dr. Levent AKIN. Doç. Dr.

MART 12 Y l 7 Say 25 B REYSEL HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU HUKUKU. Prof. Dr. Toker DEREL. Doç. Dr. Levent AKIN. Doç. Dr. MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan S C L MART 12 Y l 7 Say 25 HUKUKU DERG S Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat

Detaylı

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ,

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

Eylül 11 Y l 6 Say 23

Eylül 11 Y l 6 Say 23 S C L MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBA I Av. Erten CILGA

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z.

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z. Say n Kirac z, irketimiz in internet sitesinde yay mlanm bulunan finansal kiralama sözle mesi ve eklerinin a da bilgilerinize sunulan genel i lem artlar, finansal kiralama ili kilerinin sa kl yürütülebilmesi

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı