BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU"

Transkript

1 Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

2 İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1 Genel Olarak Sigortacılık ve Sigorta Hukuku Sigorta Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Özellikleri, Sigorta Hukuku Alanında Yapılan Tasnifler ve Sigorta Sözleşmesindeki İlgili Kişiler Ve Temel Kavramlar... 2 I. GENEL OLARAK...2 II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE Unsurları...2 A Tanım ve Temel Kavramlar Tanım Ruhsat Almayan Sigortacı ile Yapılan Sözleşme Karşılıklı (Mütüel) Sigorta Reasürans...4 B Unsurlar...5 III. SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER...5 A Genel Olarak...5 B Ana Ayırım: Zarar Sigortaları-Meblağ Sigortaları Zarar Sigortaları Meblağ Sigortaları...10 IV. TEMEL KAVRAMLAR ve İLGİLİ KİŞİLER...13 A Genel Olarak...13 B Sigortacı Genel Olarak Özel Koşullar Faaliyet İzni İle İlgili Koşullar...15 C Sigorta Ettiren-Sigortalı-Lehtar Genel Olarak Zarar Sigortalarında Sigorta Ettiren-Sigortalı Meblağ Sigortalarında Sigorta Ettiren-Sigortalı ve Lehtar Kavramları Sigorta Ettirenin Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışının Sigorta Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi...25 D Sigorta Bedeli-Sigorta Değeri ve Sigorta Tazminatı Kavramları [Özellikle Zarar Sigortalarında] Sigorta Bedeli...25

3 XIV Themıs Sigorta Hukuku 2. Sigorta Değeri (Menfaat Değeri) Sigorta Tazminatı Değerlendirme...27 E Prim...28 F Riziko (Tehlike)...28 G Menfaat...30 İKİNCİ BÖLÜM SİGORTA ARACILARI 3 Sigorta Aracıları I. GENEL OLARAK...31 II. SİGORTA ACENTELERİ...32 A Genel Olarak...32 B Kavram, Tanım ve Unsurlar Kavram ve Tanım Unsurlar...32 C Sigorta Acentesi Olabilmenin Koşulları...34 D Sigorta Acentelerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları Sigorta Acentelerinin Uygunluk Belgesi Alma ve Levhaya Kayıt Yükümlülüğü Acentelik Dışında Bir Ticarî Faaliyette Bulunma Yasağı Ticarî Faaliyetlerini İyiniyetli Olarak Yürütme, Sigortalıları Yanıltmama Belli Kişileri Ortak Olarak Kabul Edememe ve Çalıştıramama Sır Saklama Meslekî Sorumluluk Sigortası Yaptırma Asgarî Sermaye Tüketiciye Karşı Sorumluluk...37 E Sigorta Acentelerinin Hakları, Yetkilerini Kullanması ve Faaliyetlerinin İcrası ile İlgili Hususlar Hakları Acentelik Yetkilerinin Tecil-İlânı, Kaldırılması ile Faaliyetlerin İcrası ile İlgili Hususlar...38 III. SİGORTA BROKERLERİ...39 A Genel Olarak...39 B Kavram, Tanım ve Unsurlar Kavram ve Tanım Unsurlar Hukukî Nitelik...40 C Sigorta Brokeri Olabilmenin Koşulları...40 D Sigorta Brokerlerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları İzin Dürüst Hareket Etme...41

4 İçindekiler XV 3. Başka Ticarî İşle Uğraşamama Aracılık Görevini En İyi Şekilde Yerine Getirme Talimatlara Uyma Ödeme Yapamama Menfaat Temin Edememe Defter Tutma Meslekî Sorumluluk Sigortası Yaptırma Ticaret Unvanı ile İlgili Yükümlülük...42 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİGORTA SÖZLEŞMESİ, SÖZLEŞMENİN KURULMASI ve SONA ERMESİ, SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI, SİGORTA POLİÇESİ, SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ, SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLE ZORUNLU SİGORTALAR 4 Sigorta Sözleşmesi ve Bu Sözleşmenin Kurulması I. GENEL OLARAK...43 II. ÖZELLİKLERİ...44 III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ve KURULMASI...45 IV. SİGORTA POLİÇESİ...46 A Genel Olarak...46 B İçeriği Genel Olarak Poliçenin Teslimi ve Sigortacının Sorumluluğu...48 V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICI...49 A Şeklî Başlangıç...49 B Teknik Başlangıç...50 C Maddî Başlangıç Genel Olarak İstisnalar...50 VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ...53 A Genel Olarak...53 B Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri İle İlgili Düzenlemeler Sigortanın Kapsamı, Süresi ve Dönemi Sigorta Sözleşmesinin Feshi ve Sözleşmeden Cayma Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları...59 VII. SİGORTA HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ve ZORUNLU SİGORTALAR...60 A Genel Olarak...60 B Türk Hukukunda Zorunlu Sigortalar ve Örnekleri Genel Olarak Kanunla Getirilen Zorunlu Sigortalar Bakanlar Kurulu Kararları Yönetmelik ve Tebliğlerle (!) Getirilen Zorunlu Sigortalar...67

5 XVI Themıs Sigorta Hukuku DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5 Borç ve Yükümlülükler I. GENEL OLARAK...69 II. SİGORTACININ BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ...72 A Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü...72 B Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü...73 C Giderleri Ödeme Yükümlülüğü...73 D Sigorta Tazminatı veya Bedelini Ödeme Yükümlülüğü Genel Olarak Kısmî Ödemeler Kusurun Etkisi...76 E Aydınlatma Yükümlülüğü TTK Açısından Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Açısından...77 III. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ...79 A Prim Ödeme Borcu Genel Olarak Prim Ödeme Borçlusu ve Alacaklısı Prim Ödeme Zamanı Prim Ödeme Şekli Prim Ödemede Temerrüt Prim Ödeme Yeri...85 B Beyan Yükümlülüğü Sözleşmenin Yapılması Sırasında Sözleşme Süresi İçinde [Rizikonun Ağırlaştığını Bildirim] Riziko Gerçekleştiğinde Bildirim C Bilgi Verme ve Sigortacının Araştırma Yapmasına İzin Verme Yükümlülüğü D Koruma Yükümleri E Sigortacının İncelemesine İzin Verme Yükümü F Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Yükümlülüğü G Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlâli IV. KANUNUN UYGULAMA ALANI ile KORUYUCU HÜKÜMLER A Uygulama Alanı B Koruyucu Hükümler...106

6 İçindekiler XVII BEŞİNCİ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNU NUN SİGORTA KİTABININ SİSTEMATİĞİ ve SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 6 Sistematik Zarar Sigortaları I. GENEL OLARAK ve TÜRLERİ II. MAL SİGORTALARI A Genel Olarak B Mal Sigortalarına Hâkim Olan Genel İlkeler ve Bu İlkelerin Görünüm Şekilleri Genel Olarak Menfaat İlkesi, Kapsam ve Sigorta Sözleşmesini Yapabilecek Kişiler Tazminat İlkesi ve Bu İlkenin Uygulama Ayakları Halefiyet İlkesi C Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi III. SORUMLULUK SİGORTALARI A Genel Olarak B Sorumluluk Sigortalarında Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı C Sorumluluk Sigortalarında Taraflar Arasındaki İlişki ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Genel Olarak Sigortacının Sigorta Ettirenin Üçüncü Kişinin D Halefiyet E Zamanaşımı F Sorumluluk Sigortalarına Uygulanacak Hükümler IV. ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER V. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER A İlke B Zarar Görenle İlişkide İfa Yükümlülüğü VI. BAZI SORUMLULUK SİGORTALARINDAN ÖRNEKLER A 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ndaki Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası ile İlgili Temel Bilgiler B Taşımacı Malî Sorumluluk Sigortası Genel Olarak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları C Meslekî Sorumluluk Sigortası...152

7 XVIII Themıs Sigorta Hukuku ALTINCI BÖLÜM CAN SİGORTALARI 8 Can Sigortaları I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ A Hayat Sigortaları Genel Olarak Taraflar, İlgili Kişiler ve Temel Kavramlar Türleri Hayat Sigortalarında Tarafların Durumu B Kaza Sigortası Genel Olarak ve Kapsam Uygulanacak Hükümler C Hastalık ve Sağlık Sigortası Genel Olarak, Amaç, Kapsam ve Lehtar Kapsam Sigorta Değeri Bilgi İsteme Hakkı Hastalık ve Sağlık Sigortasına Uygulanacak Hükümler III. KORUYUCU HÜKÜMLER POLİÇE ÖRNEKLERİ KAYNAKÇA

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile Karşılaştırmalı ve Gerekçeli 6327 sayılı Kanunla Değişik SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİNİN MUHASEBE KAYIT DÜZENİ

SİGORTA ACENTELERİNİN MUHASEBE KAYIT DÜZENİ SİGORTA ACENTELERİNİN MUHASEBE KAYIT DÜZENİ Ali Bülent Kayacan 1 Sigorta Acentesi Referans ABK Sigorta Acenteliği Limited Şirketi ÖZET: Son yıllarda ülkemizde sigortacılık faaliyeti yasal düzenleme olarak

Detaylı

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI 1. Sigorta ve Risk Kavramları --------------------------------------------------------------------------3

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hayat sigortası kavramını ve tarihi gelişimini açıklayabilecek,

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013)

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013) A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Onay Tarihi:16/5/2013) Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ Doç. Dr. Kerim ATAMER 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ve 6103 Sayılı Kanun u Hazırlayan Komisyonun Üyesi GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ İçindekiler (Özet) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)...

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

CİNSİYETE ÖZGÜ KANSER SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

CİNSİYETE ÖZGÜ KANSER SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU CİNSİYETE ÖZGÜ KANSER SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.203-222 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Kitabın Yazarı ve 6. Basıyı Yapan Dr. Reha POROY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ticaret Hukuku Profesörü Kitabını 7-14. Basılarını Hazırlayan Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi EVRİM AKGÜN İSTANBUL, 2010 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK PROGRAMI SİGORTA

Detaylı

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER I. BÖLÜM GİRİŞ I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli

Detaylı

PROF. DR. RAYEGAN KENDER

PROF. DR. RAYEGAN KENDER PROF. DR. RAYEGAN KENDER 23.11.1931 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Erenköy Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI ANKARA 2007 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye

Detaylı

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı