DOGU AVRUPA ÜLKELERi VE RUSYA'DA UYGULANAN istikrar 'POLiTiKALARI VE SONUÇLARI { ) M. NejatCoşkun*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOGU AVRUPA ÜLKELERi VE RUSYA'DA UYGULANAN istikrar 'POLiTiKALARI VE SONUÇLARI {1990-1995) M. NejatCoşkun*"

Transkript

1 DOGU AVRUPA ÜLKELERi VE RUSYA'DA UYGULANAN istikrar 'POLiTiKALARI VE SONUÇLARI { ) M. NejatCoşkun* GIRIŞ Ekonomik istikrar tartışmaları geleneksel olarak kamu dengesini, dış piyasalarda rekabetçi reel döviz kurunu, finansal piyasaları ve büyürneyi konu almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için kullanılan istikar programları, program sonrası enflasyon hedefine yönelik fiyat politikalarını, kamu sektörü dengesini sağlamaya yönelik politikaları, para politikasını, döviz kuru politikasını, gelirler politikasını ve yapısal önlemleri içerir. İstikrar programları bütçe dengesini ve kredi kontrollerini, fiyat sisteminin ve dış ticaretin liberalizasyonunu, konvertibiliteyi, özelleştirmeyi araç olarak kullanır. Bu tip reform paketleri 2. Dünya Savaşından sonra oluşan yüksek enflasyonu önlemek ve dış açıkları gidermek için çeşitli ülkeler tarafından uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı I 990'dan sonra piyasa ekonomisine geçiş amacıyla bu tip programları uygulayan Doğu Avrupa ülkelerinden, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polanya, Romanya, Yugoslavya, ve Rusya deneyim lerini incelemektir. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra oluşan Cumhuriyetlerden Rusya Federasyonu'nun incelenmesinin nedeni, Rusya'nın diğer 14 Cumhuriyetten önce istikrar girişimlerine başlamış olması ve Rusya'nın dağılmadan sonra oluşan Cumhuriyetler içinde en kalabalık nüfusa ve eski Sovyetler Birliği topraklarının büyük bir kısmına sahip olmasıdır. Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da uygulanan reformlarda, ekonomik yapının dünya ekonomisine entegrasyonu, iç ve dış dengenin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu ülkelerin istikrar deneyimlerindeki farklılık kurumsal altyapının değiştirilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır. *Dr. Gazi Üniversitesi, I.I.B.F., Iktisat Bölümü, Ö~retim Görevlisi. Ekonomik Yaklaşım, Cilt 7, Sayı 22, Sonbahar 1996

2 ( i 50 M. Nejat Coşkun 7. DOGU AVRUPA ÜLKELERI VE RUSYA 'DAKI EKONOMIK YAPI PROGRAM ÖNCESI VE SONRASI 1989'dan itibaren Doğu Avrupa Ülkeleri, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya Yugoslavya ve Rusya piyasa ekonomisine geçmek amacıyla eskisinden farklı iktisadi politikalar uygulamaya başlamışlardır. Söz konusu eski sosyalist ülkelerin bir çoğu 1960'larda bazı alanlarda yapısal reformlar gerçekleştirmek istemişlerse de, sadece Macaristan'da bu alanda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak bu dönemde uygulanan yapısal reformlarda piyasa ekonomisine geçiş amaçlanmadan, oluşan güçlükler, sistem içerisinde aşılmaya çalışılmışdır. Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya' da uygulanan reform hareketleri, diğer ülkelerde uygulanan istikar politikalarından farklılıklar göstermekle beraber benzer amaçları vardır. Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da uygulanan programlarla bu ülkelerin ekonomik yapılarının dünya ekonomisine entegrasyonunu sağlamak, ülke ekonomilerini dünya piyasalarına açmak ve tamamen kontrol altına alınmış ve saptırılmış olan nisbi fıyat yapılarını dünya fiyatlarıyla uyumlaştırmak amaçlanmış ve bu ülkelerde makroekonomik istikrarın sağlanması için enflasyonun düşürülmesi istenilmiştir. Ancak sonuçta, bu ülkelerde piyasa ekonomisine geçerken uygulanan fiyat libcralizasyonu yüksek oranlarda enflasyona yol a çarken, üretim düşüşleri ve işsizlikle karşılaşılmıştır (Rotowski, 1994: 1) Dünya ekonomisi ile entegrasyonu amaçlanan Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da kurumsal altyapıda önemli değişikliklerin yapılması gerekmiştir. Öncelikle tek bir kamu bankasından oluşan finansal sistemin değiştirilmesi, özel mülkiyet haklarının tanınması, özelleştirmenin gerçekleşmesi, mali yapının ve sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılanması gerekmiştir. Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da uygulanan bütün reformlar Uluslararası Para Fonunun tavsiye ettiği programlar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Fonun tavsiye ettiği programlarda, makroekonomik istikrar ve fiyat liberalizasyonu cşanlı uygulanmaktadır. Bu programlar, fıyat istikrarı konusundaki yaklaşımlarından dolayı heterodoks olarak adlandırılabilirler (Bruno, 1992: 743). Uygulanan yapısal reformların başlangıcında istikrar politikalarıyla bağlantılı önlemler paketi gelmektedir. Reformlar her ülkede hemen hemen aynı reçeteyi içermesine rağmen, alınan önlemlerin sıralanması ve uygulama hızı konusunda farklılıklar göstermiştir. İstikrar programının uygulandığı Doğu Avrupa ve Rusya da iç ve dış ekonomik dengeler kurulurken, programın uygulandığı ilk bir veya iki yıl içerisinde beraberinde ekonomik durgunluğu getireceği bekl~ntileri oluşmuştur. Diğer bir beklenti ise ekonomik durgunluğa rağmen yapısal dönüşüm programının sürdi!rülebileceğidir. Doğu Avrupa ülkelernide uygulanan istikrar önlemlerinin bazı başarılı sonuçlarına rağmen bu başarı, politika yapıcıları ve uzmanların başlangıçtaki umutlarının altında kalmıştır. Bu süreç içersinde Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da yaşanan politik mücadeleler veya ülke içerisinde yaşanan

3 un ),_ oen m e Jn e- Je lf. a a nı ın 5a a- la lu ;ı, ı- }- EKONOMIK Y AKLAŞIM 51 dağılmalar olumsuz sonuçların alınmasında etken olmuş ve yapısal dönüşüm her yerde ertelenmiştir. İstikrar ve yapısal reform paketleri genel olarak şu önlemleri içerir. a. Fiyat serbestisi: Sabit fiyat uygulamasının yeniden düzenlenmesi, subvansiyonların kaldırılması veya azaltılması, yurt içi ticaretin serbestleştirilmesi. b. Bütce dengesi: Vergilerde artış ve/veya hükümet hacamalarında kesinti. c. Sıkı para politikası uygulaması: Piyasalara Merkez Bankası müdahaleleri, faiz oranlarının arttırılarak pozitif reel faiz oranlarına geçiş, banka kredilerine doğrudan müdahaleler ve yeni düzenlemeler. d. Gelirler politikası: Enflasyonİst döngüyü durdurmak için alınan önlemler kapsamında ücret artışlarına vergi uygulanması, reel ücret artışları için hükümet, işveren, ve sendikalar arasında uzlaşma. e. Dış ticaretin serbestle~ııtirilnıesi: İhracat ve ithalatta izinierin kaldırılması ve tüm işletmelere diş ticaret yapabilme izninin verilmesi, yeni dış ticaret rejiminde aktif politika a racı haline gelen tarifelerin düşürüleceğinin taahüt edilmesi, konvertibiliteye geçiş, yerli girişimcilerin ve bireylerin serbest olarak döviz alış ve satışı yapmalarına izin verilmesi, yerli paranın devalüe edilmesi, karaborsanın önlenmesi amacıyla yerli paranın değerinin a şağıya çekilmesi. f. Özelleştirme: özelleştirmenin başlatılması ve eski devlet tekellerinin kaldırılması. g. Bankacılık ve finansal sektörde reformlar: Yapılan reformlarla piyasa sisteminin o luşturulması, vergi reformunun gerçekleştirilmesi. h. Sosyal Güvenlik Reformu: Geliştirilen sosyal güvenlik sisteminin eskiden uygulanan 'Beşikten mezara kadar' kapsamlı korumacılığının yerine geçirilmesi aynı zamanda yapısal dönüşüm sürecinde alınan sert önlemlerin etkilerinin hafifletilınesi. i. Endüstriyel faaliyetlerde yeniden yapılanma: 'Kaybedenler' ve 'Kazananlar' tanımlamasının yapıldığı endustriyel politikaların geliştirilmesi, desteklenmeye muhtaç faaliyetlerin korunması amacıyla subvansiyon ve koruyucu tarife gibi uygun politikaların gelitirilmesi, çevrenin korunmasına önem verilmesi. ı- ~r 1, ı ı.a '- ı- n İstikrar programlarının genel özelliklerini veren a-e maddelerinin oluşturduğu paket, standart parasal ve mali sınırlamaların birçok çaba ile birleştirilmesi ile oluşan 'heterodoks' karakterlidir. Bu tür heterodoks istikrar programlarında döviz kuru ve parasal ücretler gibi oorninal değişkenler ile para arzı ve/veya faiz oranları gibi değişkenler çapa olarak alınmıştır. Serbest piyasa ekonomisinin yaratılmasına yönelik olarak, yapısal önlemler de alınmış (f, g.h.i) ve istikrar önlemleri ile eşanlı uygulanmaya konulmuştur. Yapısal dönüşüm için alınan önlemler arasında yer alan özelleştirme ve banka ve finansal sektöre yönelik önlemler derhal uygulanmaya başlanmış veya istikrar paketinin güvenilirliğini arttırmak için en azından ilan edilmiştir. Buna karşın sosyal güvenlik sistemi ve endüstriye ilişkin önlemler dönüşüm sürecinin ilk aşamasında daha az acil bir konu olarak görülmüştür. Yeniden yapılanma ve istikrar paketlerinin uygulanma sürecinde, genel stratejiye uygun bazı taktik seçimler yapılmak zorunda kalınmıştır. Ekonomik politikayı oluşturan birimle-

4 52 M. Nejat Coşkun rin deneyimden yoksun oluşları, serbest piyasa ekonomisine geçişte uygulanacak optimal reçetenin seçimi kaygısı ile birleşince sıralama sorunu, tedrici ve şok terapiyi içeren zamanlama sorunu ile birlikte uzun süre tartışılmıştır. Sonuç olarak istikrarın yapısal dönüşümden önce gelmesi konusunda genel bir görüş birliği oluşurken, paketin güvenilirliği bağlamında sistematik önlemlerin ilan edildiği ilk aşamada, özelleştirmenin başlatılması ve tekellerin kaldırılması konularında çok hızlı hareket edilmesi uzmanlarca tavsiye edilmiştir. Sıralama tartışmasına üç konu hakim olmuştur: Fiyatların serbest bırakılması, dış ticaretin serbetleştirilmesi, finansal sektörde reform. Fiyat kontrollerinin ve subvansiyonların kaldırılması ile cntlasyonist baskılar oluşmuştur. Üretici ve parekendeci firmaların çoğunun büyük devlet işletmeleri olması ve bunları tekelci firma davranışı ile hareket ederek piyasanın izin vereceği en yüksek kar düzeyine ulaşana kadar fiyatları arttırma eğiliminde olmaları, enflasyonist döngüye hız vermiştir. Buna ek olarak, önceki dönernden devredilen ve hanehalklarının talep fazlası yaratmasına yol açan "parasal fazla"nın sonuçları en kısa sürede fiyatlara yansımıştır. Bu aşamada fiyatların serbest bırakılmasından önce, ilk olarak devlet tekellerinin ortadan kaldırılması gerekliliği ve parasal fazlanın mümkün olduğunca hızla yok edilmesi fikri hakim olmuştur. Ancak devlet tekellerinin kaldırılmasının yanlızca özelleştirme ilc beraber olabileceği ve bunun da zaman alacağı ortaya çıktıktan sonra, tartışına kamu tekellerinin piyasa tipi tekcllerden farklı bir davranış göstererek uyum sürecinde karı ençoklama yerine, yaşamlarını devam ettirebilecek düzeyde kar anlayışı üzerine yoğunlaşmıştır. Sıralama sonununda, i kinci tartışma konusu dış ticaretin serbestleştirilmesi olmuştur. Yapılacak bir devalüasyon ve konvertibileteyc geçiş ilc yurtiçi pazarın, dışa açılması bir takım avantajları beraberinde getireceği düşünülmüştür. İlk olarak, fiyatların serbestleştirilmesi etkisindeki yerli tekeller otomatik olarak dış rekabetle karşılaşacaklar ve fıyatlarını çok hızlı arttıramayacaklardır. İkinci olarak, geçmiş dönemden miras alınan bozulmuş fiyat yapısı, göreli dünya fiyatlarını yansıtan "ithal edilmiş " fiyat yapısı ile düzeltilebileccktir. Üçüncü olarak, yapılan devalüasyon sonrasında seçilen sabit döviz kuru, istikrar programı için nominal bir çapa olarak alınmıştır. Bu olumlu etkilere rağmen dış ticaretin ve fiyatların eşanlı olarak serbetleştirilmesi sorgulanmakta, aşırı bir devalüasyonun ve dışa açılmanın fiyat şoklarını abartacağı ve olumsuz sonuçlar yaratacağı ileri sürülmüştür. (Nuti ve Portes, 1993). Üçüncü tartışma konusu, yapısal dönüşüm reformlarının bir bölümünü oluşturan banka ve finansal kesimdeki reformlardır. Merkez Bankasının standart araçlarla parasal ve mali istikrarı sağlayıcı önlemler alarak, özel bankaların para yaratma sınırını faiz ve kredi politikaları ile etkilemesine olanak verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca iyi işleyen modern bir vergi sistemi ile bütçe açıklarının kapatılmasında sadeec kamu harcamalarının kısılması değil vergi hasılatının arttırılınası hedeflenmiştir. Ancak istikrarın başarısı için gerekli olan bankacılık ve fınans sektörü ile vergi sistemine yönelik reformlar çok uzun zaman almıştır. Görüldüğü gibi Doğu Avrupa ve Rusya'da uygulanan istikrar ve yapısal reform politikaları temel olarak fiyat liberalizasyonunu getirmektedir. Politika paketinde sıkı para ve maliye politikaları ile kredi miktarlarında kısıtlamalar yer almaktadır. Entlasyonist beklen-

5 Jn lal a ü- ği \SI illış ş- tn ne ır. ıa EKONOMIK Y AKLAŞIM 53 tileri azaltmak için nominal ankesler (çapa), döviz kurlarının sabitlenmcsi veya daha önceden belirlenmesi yönünde politikalar izlenmektedir. Bunlara ek olarak nominal ücretiere tavan getirilmiştir. Eski sosyalist ülkelerde makroekonomik politikaların rekabeti arttırıcı temel yapısal reformlarla tamamlanması istenilmiş ve mikroekonomik etkinliğin arttırılması için özelleştirme ve yeniden yapılanmaya başlanılmıştır. Özelleştirme uygulamasına daha çok küçük ölçekli işletmelerde başlanmıştır. Büyük işletmelerin özelleştirilmesinin işsizliğe neden olacağı düşüncesi ile bu kuruluşlar daha yavaş özelle~tirilmektedir. Bununla beraber özel sektörün toplam üretim içindeki payı özellikle Polanya ve Macaristan' da hızla artmıştır Temmuz ayı itibarıyla özel sektörün GSYİH içindeki payı Çek Cumhuriyet'inde yüzde 37, Macaristan'da yüzde 35, Polanya'da yüzde 50 ve Rusya'da yüzde ls'dir. Bu oranların sektörlere dağılımı ve özel sektörün toplam istihdam içindeki payı aşağıdaki tabloda ö zetlenmiştir. ls I ır. nı i s a rli a n k, ı ır ık Özel Sektörün GSYİH içindeki payı (%) Toplam Sanayi İnşaat Perakende ticaret Özel sektörün toplam istihdam içindeki payı (%) Tablo 1: Doğu Avrupa Ülkeleri Ve Rusya'daki Özel Sektörün GSYIH Içindeki Payı Çek Cumhuriyeti Macaristan Polanya Rusya ı ır sı ın Kaynak: ECPJUN, Econonıic Survey of Europc in , Chaptcr 5. Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya' da uygulanan bu politikalarla iç ve dış sektörlerde piyasa ekonomisine geçiş amaçlanmaktadır. Bu nedenle rekabetçi bir özel sektörün gelişmesi, fiyat liberalizasyonu, etken finansal yapının oluşturulması, finansal piyasaların liberalize edilmesi, emek piyasalarının hükümetin müdahalesi olmadan işlemesi ve yeni bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması, dış ticaretin liberalizasyonu ve kambiyo denetimlerinin kaldırılması amaçlanmıştır. ve :1- ın a di :ı- n- Bu amaçla Doğu Avrupa ülkelerinde ticaretin liberalizasyonu, piyasa ekonomisine dayalı sisteme geçişte teınp:l ~urhırrlan biridir. Dış ticaretin liberalizasyonu ile uluslararası

6 54 M. Nejat Coşkun ticarette uygulanan miktar ve fıyat kısıtlamalarının kaldırılması ve konvertibiliteye geçişin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Piyasa ekonomisine geçmeyi amaçlayan Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya' da uygulanan reformların performans sonuçları 1994 sonu itibariyle dört başlık altında özetlenebilir. İlk olarak, son dört yılda Doğu Avrupa ve Rusya'da üretim düzeylerinde düşüşler gözlenmiştir. Üretim düzeylerindeki düşüşlere bağlı olarak işsizlik oranları artmıştır (Tablo 2). Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da üretim düzeylerindeki düşüşler iç ve dış faktörlere bağlanabilir (Chu ve Schwartz, 1994: 4). Bu bağlamda dış ve iç faktörler şu şekilde sıralanabilir. D1ş Faktörler: İ) Eski sosyalist ülkeler arasındaki ticari işbirliği anlaşmalarının iptali. ii) Yukardaki konuyla ilgili olarak ithal malların fiyatlarındaki, özellikle enerji ve ham madde fiyatlarındaki artış. iii) Batı Avrupa ülkelerinin ve Birleşik Devletlerin bu ülkelerin maliarına olan taleplerinin azalması. Iç Faktörler: i) Yurtiçi kredilere getirilen kısıtlamalar ve finansal sektörün zayıf (etkisiz) olması, ii) Üretime verilen sübvansiyonların azaltılması, iii) Reel faiz oranlarının pozitif gerçekleşmesi, iv) Ücretlerde ve birim emek maliyetindeki artışlar, v) Gelirler politikaları uygulanması sonucu reel üçretlerin düşmesi, vi) İflas kanunlarının uygulanması ve bir kısım işletmenin tasfiyesi, vii) Girişimlerin planlanmasında ve güvenilirliğindeki belirsizlikler viii)nisbi fiyat değişmeleri, ix) Kamu sektörü taleplerindeki azalmalar. Tablo ll: Doğu Avrupa Ülkeleri ve Rusya: Büyüme Oranları (Reel GSYIH Yüzde Değişim) Bulgaristan Eski Çekoslovakya Macaristan Polonya ı Romanya ı -ı5.0 Eski Yugoslavya ı Rusya Kaynakça: IMF World Economic Outlook, December 1993, May 1995.

7 EKONOMIK Y AKLAŞIM 55 İkinci olarak fiyatların serbestleştirilmesi sonucu önce enflasyon oranlarında artışlar görülmüştür. Ancak bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya' da enflasyon oranları 1993, 1994, 1995 yıllarında azalma eğilimleri göstermiştir (Tablo III). Tablo lll: Doğu Avrupa Ülk~leri ve Rusya da Işsizlik Oranları Bulgaristan Eski Çekoslovakya ı. o Macaristan ı 1.0 Polonya Romanya ı 1.0 Rusya Kaynakça: IMF World Econoınic Outlouk, Decembcr, ı 993, May ı 995. Üçüncü olarak, birçok Doğu Avrupa ülkesinde ve Rusya'da bu politikaların uygulanması sonucunda büyük kamu açıkları oluşmuştur. Kamu açıklarının oluşmasının temel nedeni üretimdeki düşüşlerden dolayı vergi gelirlerinin azalmasıdır. Hükümetlerin harcamalarını azaltmak için sübvansiyonları ve altyapı yatırımlarını azaltmaya yönelik harcamaları kısıcı önlemlerine rağmen vergi gelirlerindeki düşüşten dolayı kamu açıkları büyümüştür (TabloiV) Tablo IV. Doğu Avrupa Ülkeleri ve Rusya da Enflasyon Oranları (Tüketici Fiyat Endeksindeki % Değişim} Bulgaristan ı. o Eski Çekoslovakya ı 1.0 Macaristan Polonya 251. ı Romanya ı Eski Yugoslavya Rusya Kaynakça: IMF World Econoınic Outlook, Dcceınbcr, 1993, May 1995.

8 r ~. 56 M. Nejat Coşkun Tablo V: Doğu Avrupa ve Rusya'da.Bütçe Dengesinin GSYIH'ya oranı Bulgaristan Macaristan Polanya Romanya " -4.5 Rusya Kaynakça: IMF World Econoınic Ouılouk, Deccınbcr, 1993, May Dördüncü ve son olarak, program uygulamalarının başlangıç dönemlerinde ihracatın artması ve ithalatın azalması nedeniyle ödemeler bilançosunun cari hesabında iyileşmeler ~örülmüştür. Ancak daha sonra ödemeler bilançosunun car i hesabında görülen bozulmalar sermaye girişleriyle yok edilmediğinden efek!if reel döviz kuru değer kazanmış ve bu durum ülkelerin rekabet güçlerini olumsuz etkilemiştir (World Bank, W, 94/3) ll. 2. RUSYA FEDERASYONU'NDA ISTIKRAR PROGRAMLARININ UYGULANMASI Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşan Cumhuriyetler i çersinde Rusya nüfus ve yüzölçümü olarak en kalabalık ve en büyük olandır (Tablo 6) Sovyetler Birliğinin. dağılmasından dört ay gibi kısa bir süre sonra Rusya makroekonomik istikrar, fiyat sisteminin liberalizasyonunu ve ruhlenin konvertibilitesini sağlamak amacıyla çeşitli politikalar izlenıneye başlanmıştır. Rusya, Nisan 1992'de IMF ve Dünya Bankası'na üye olmuştur. Üyelikle birlikte istikrar ve reform politikalarını gerçekleştirmek için gerekli finansal destek uluslararası mali kuruluşlardan sağlanmıştır. Rusya da üç farklı reform programı hazırlanmıştır. Abalkin programı yılları a rasında üç aşamalı olarak planlanmıştır. S hatalin Programı, 500 günlük olup, _Eylül 1990 da baş1anılınıştır. Üçüncü program olan Yavlinsky programı ise, 6.5 yıllık olarak planlanmış ve Haziran 1991 de başlanmıştır. Rusya 1991 sonlarında reform programını uygulamaya başladığında çeşitli problemlerle karşı karşıyaydı. Bu problemlerden ilki üretim düzeyindeki yüzde 20 civarındaki düşüş ve fiyatların Iiberalizasyonu sonı.ıcu aylık yüzde 400 olan enflasyon oranıdır. İkinci problem ise Sovyetler birliğinin 7 endüstrileşmiş ülkeye (G-7) olan 80 milyar dolarlık biri: ııiş borcun 15 Cumhuriyet tarafından ödenınesi gerekliliğidir. Rusya' nın bu 15 Cuınhuriyetteı )iri olması bu oorcun bir kısmının da Rusya tarafından ödenınesini gerektirmi~tir. Üçüncü problem ise Cumhuriyetler arasındaki ticaret ve para ilişkilerinin karınaşık bir durumda olmasıdır. (Fischer, 1992: 78).

9 EKONOMIK Y AKLAŞIM 57 Tablo 6: SSCB'nin Dağılması ile Olu~an Cumhuriyetler Yüzölçümü (bin Km) Nüfüs (Milyon) 1990 SSCB Es ton ya Letonya Litvanya Rusya ı Ukrayna Beyaz Rusya Moldova Ermenistan Gürcistan Azerbeycan Kazakistan Özbekistan Kırgızıstan Türkmenistan Tacikistan Kaynakça:Dünya Atiası Rusya makroekonomik istikrarı sağlamak için bütçe dengesini oluşturmak istemiş ve bu amaçla para ve kredi politikalarını daraltıcı yönde kullanmıştır. Rus hükümeti subvansiyonları, savunma ve yatırım harcamalarını azaltarak bütçe açığını kapatmaya çalışmıştır. Ancak harcama azaltıcı bu önlemlere rağmen gelirleri oluşturan vergileri toplama konusunda başarılı olunmadığından bütçe açığı devam etmiştir ve bütçe açığını azaltmak için 1993 yılında yüzde 28 oranında katma değer vergisi uygulaması başlatılmıştır. Alınan önlemler ile Rusya'da bütçe açığı.1ın GSYİH'ya oranı 1992'de 25.8 iken 1993'de 8.2 olarak gerçekleşmiştir yılında da bütçe açığı devam etmiştir ve söz konusu oran I 0.4 olarak gerçekleşmiştir. Para politikasındaki kısıtlayıcı uygulamalar son yıllarda da devam etmektedir. I 994 yılında ticari bankalara verilen kredilerdeki büyüme oranı eksi değerlerde gerçekleşmiştir ve

10 rı 58 M. Nejat Coşkun baz para 1993 de yüzde 80 oranında artmıştır. ı 994 yılının ilk çeyreğinde ise baz para yüzde 17 artmıştır ortalarına kadar Rusya' da çoklu kur sistemi uygulanmasına devam edilmiştir. Temmuz 1992'de tekli kur uygulamasına ve ruhlenin konvertibilitesine geçilmiştir. Bu dönemde ithalat ve ihracatta uygulanan önlemler ise devam etmekteydi. Bu önlemlerle ticaret dengesi fazlalık vermiştir. Reel döviz kuru ı 993 yılı boyunca durağanken, 1994 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 10 değer kazanmıştır, (World Bank, WP, 94/66, 1 ). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmadan önceki dönemde (ı ) 3.2 olan büyüme oranı, 1985'den itibaren negatif değerlerde gerçekleşmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve yeniden yapılanma programlarının başlaması ile birlikte ı 991 'de üretim yüzde 13.1, 1992'de yüzde 19.7 ve 1993'de yüzde 12 gerilemiştir (World Bank, 1994: 72) yılında da üretim düzeyi düşmeye devam etmektedir. Ancak bu oranlarda özel sektörün faaliyetleri görülmemektedir (World Bark, 1994: 69). Kamu mülkiyetinden, özel mülkiyete geçiş aşamasının bir parçası olarak Rusya'da yapısal reform çerçevesinde gerçekleştirilmekte olunan özelleştirme çabalarında büyük başarılar elde edilmiştir. Rusya' da özelleştirme ilk olarak küçük ölçekli işletmelerde Nisan I 994'de başlamıştır ve küçük ölçekli kuruluşların %70'nin özelleştirilişi hızla gerçekleştirilmiştir. Mart ı 9Y4 itibarıyle endüstrilerde çalışan işgücünün yüzde 60'ı özel sektörde istihdam edilmekteydi. Mart 1994'den sonra devlete ait toprakların da özelleştirilmesi ne hız verilmiştir. Finansal piyasaların yeniden yapılanmasına yönelik olarak gerçekleşen uygulamalar ile Rusya' da bankacılık sisteminde devletin tekel gücü kaldınmıştır ve günümüzde 2.000'in üzerinde bağımsız ticari banka faaliyet göstermektedir. Reformların uygulama sürecinde oluşturulan takvime bağlı olarak Nisan ı 994'de IMF reform hareketi için ikincil finansal desteği sağlamıştır. Bu destekle Rusya aylık enflasyon oranını yüzde?'ye indirmeyi hedeflemişti. Uygulamalar sonucu aylık enflasyon oranı hedeflenen rakamın altında ve yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir. Sovyetler Birliğinin dağılma süreci ile ortaya çıkan açıklık ve yeniden yapılanma, siyasi ve iktisadi hayatı yeniden şekillendirmiştir. Gerçekleşen bu büyük dönüşüm siyasi alanda çalkantılar ve belirsizlikler ile devam ederken, iktisadi hayatta muhtelif tıkanıklıklarayol açmıştır. Rusya' da iktisadi reformların tıkanınası ve üretim düşüşlerinin temel nedenlerinden birisi kurumsal yapıdaki eksikliklerdir. Piyasa ekonomisinin hşlerliği için gerekli olan Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi kurumların faaliyetleri ekonomik dönüşüm sürecinde etkili o lamamaktadır. Bu tip üst yapısal ve kurumsal eksikterin giderilmesi çabaları ekonomideki istikrarsızlığın yok edilmesinde olumlu rol oynayabilecektir. Aynı zamanda yabancı sermaye yatırımları için gerekli olan yasal düzenlernelerin gerçekleştirilmesi iktisadi yapının değişmesine hız kazandırmaktadır.

11 EKONOMIK Y AKLAŞIM 59 SONUÇ IMF ve Dünya Bankasınca desteklenen İstikrar ve yapısal uyum programları kapitalist gelişim sürecinden etkilenen ülkeler ve eski sosyalist bloka dahil ülkeler tarafından ekonomik istirarsızlığı ve/veya iktisadı yapıyı değiştirmek amacıyla kullanılmıştır. Ülkeler genellikle kalkınmalarını sürdürebiliıı~k amacıyla gerekli olan finansmanı dışsal kaynaklardan karşılamak zorunda oldukları için bu tür programları uygulamaktadırlar. Bu tip programların ortak özelliği farklı ülkelere benzer önlemlerin uygulanmasının önerilmesidir. Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya' da uygulanan istikrar ve yapısal uyum programları Latin Amerika ülkelerinde uygulanan politikalara benzemektedir. Ancak iktisadi alandaki bu uygulama benzerliklerine rağmen Doğu Avrupa ve Rusya' da sosyalist sistemden pazar ekonomisine geçiş süreci ile politik ve iktisadi yapı tamamen değiştirilmeye çalışılmaktadır. Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da uygulanan istikrar politikaları mevcut iktisadi durumu bozmakla birlikte bazı ahinlarda olumlu gelişmeler elde edilmiştir. Piyasa ekonomisine geçmeyi amaçlayan bu ekonomilerde 1992'den sonra bazı makro göstergelerde iyileşmeler görülmüştür. Doğu Avrupa ülkelerinde büyüme oranları ı 993 yılında ı 992 yılına göre daha yüksek elde edilmiştir. İstikrar programını ilk önce uygillamaya başlayan ve bu politikaların en olumlu sonuç verdiği Polanya'da 1992'de yüzde 2.6 olan büyüme oranı 1993'de yüzde 3.8'e çıkmıştır için tahmin edilen büyüme oranı ise yüzde 4.5'dir. Diğer ülkelerde de GSYİH da görülen azalmalar yarı yarıya düşürülmüştür. Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da ı992'de yüzde 5.1, -5.0 ve -5.7 olan büyüme oranları 1993'de yüzde -2.0, -5.0 ve -4.2 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik büyüme negatif olarak gerçekleşirken sınai üretimlerindeki gerileme azalmıştır. Doğu Avrupa ülkelerinde farklı olarak Rusya'daki üretim düşüşlerinde önemli bir gerileme gözlenmememiştir. Diğer yandan Romanya ve Rusya haricindeki ülkelerde enflasyon hızında belirgin bir düşüş görülmektedir. Gerçekten Polonya da 1990 da yıllık yüzde 600'lere varan enflasyon oranı 1993 yılında yüzde 36.9 oranına düşmüştür. Pek çok ülkede sürdürülen gelirler ve daraltıcı kredi politikaları ile birlikte, tarım sektöründe yaşanan zorlukların yarattığı enflasyonist baskılar beklentilerin ötesinde gerçekleşmesi daha iyi sonuçların alınmasını engellemiştir. Bununla birlikte, görülen iyileşmeler ihracatta olumlu sonuçlar yaratmıştır. İhracatta gözlenen bu artışlar, Doğu-Batı arasındaki kurumsal yakınlaşmanın yansıması olarak yorumlanabilir. AT ile işbirliği anlaşması ve ardından EFT A ile yapılan serbest değişim anlaşmasıda ihracatı artıran diğer bir etkidir. Özelleştirme ve iktisadi faaliyet koşullarındaki değişim süreci halen devam etmektedir. Dönüşüm programlarının uygulandığı Doğu Avrupa Ülkeleri ve Rusya'da özelleştirmeye olanak sağlayan yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve özelleştirme çabaları yoğun olarak devam etmektedir. Sonuçta Rusyada gerçekleştirilen özelleştirme dünyanın hiç bir ülkesinde görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Yeniden yapılanma ekonomik dönüşüm süreci bu ülkeler için sancılı bir dönem olup, bir süre daha devam etmesi beklenmektedir.

12 ,., M. Nejat Coşkun KAYNAKÇA Bruno, M., (1992), "Stabilization and Reform in Eastcrn Europe", IMF StajfPapers, C. 39, S , Calvo, K ve F. Coricelli, (1993), "Output Collapse in Eastcrn Europe: The Role of Credit", IMF Staff Papers, C. 40, S. I, s , Chu K ve Schwartz", (1994), "Output Decline and Government Expcnditures in Europ~an Transtion Economies", IMF Working Papers, 94/68, Fischer, S., ( 1992), "Stabilization and Economic Reform in Russia", Brookings Papers on E- conomic Activity, C. 1, s. 77- I 1 I. IMF, World Economic Outlook, May ı 993, Dcccmbcr 1993, October ı 994. Dccembcr ı 994. Jeffries, I., (1993), Sodalist Economies and tlıe Tansitfon to the Market: A Guide, Routledges, Koen V. ve Marrese M., (1995), "Stabilization and Structural Change in Russia " IMF Working Paper, 95113, Ocak La vigne M., (1 995), The Economics of Transition: From Socialisı Economy to Market Econonzy, Macınillan Press Ltd, London, Nuti, D. ver. Portes, (1993), Central Europc; The Way Forward der. R. Portcs, Economic Transformatian in Central Europe içinde, s. I -20, Rostowski J., (1994), "Systematic requirements for Monetary Stability in Eastren Europe and Former Soviet Union", IMF Working Paper, 94124, Sanin L., (1994), "İstikrar ve Reform Programları: Doğu Avrupa'da Geçiş Ekonomisi Dene.. ; ni " Ekonomik Yaklaşım, C. 5, S. 13, Yaz Wyplosz, C, ( 1993), "After the Honeymoon On The Economics and the Politics of Economic Transformation" European Economic Review, V. 37, s , Wıı/94/66, "Exchange Rate Determination in Russia, ", IMF Working Paper, June, WP ı 94/3, "Mo ney Demand, Bank Credit and Econoınic Performance in Former Socialİst E conomies, IMF W, January World Bank, ( 1994 ), A World Bank Book, Trends in Devetoping Economics Extracts V. I, V. 2. Abstract The Stabilization Policies and their concequencies in Eastern Europe and Russia The ai m of this study is to examinc the stabilization policies used in Eastcrn Europe Countries, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Po1and, Romania, Yugoslavia, and Russia over the period, These countries were used IMF oriented stabilization policies in order to change their state ownership economic system, to integrate world economy and to attain internal and external balances. In this study the performance of the policies among the countries were also compared by using statistical informations.

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI II

MALİYE POLİTİKASI II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MALİYE POLİTİKASI II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul)

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul) 6. Konut Piyasası 16 yılında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama konut piyasası gelişmelerinde de görülmektedir. Konut fiyat gelişmelerine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından

Detaylı

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri 7. Kamu Maliyesi 2016 yılında, maliye politikaları özellikle kamu harcamaları yoluyla büyümeye katkı sağlamıştır. Buna ek olarak, özel tüketimi desteklemek, reel sektöre finansal destek sağlamak ve yatırımı

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 1980-1990 Dönemi 24 Ocak Kararlarının Strateji ve Hedefleri Serbest piyasa ekonomisi: Ana hedef ekonomiye

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA EKONOMİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA EKONOMİSİ EKİM 2015 gelişmekte olan ülkeler adına birer risk unsuru oluşturduğunu dile getirdi. Buna ek olarak; IMF nin küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederek 2015 yılı için %3,1 e,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 1990-2000 Dönemi 5 Nisan 1994 Kararlarının Amaçları 1. 5 Nisan kararlarının öncelikli hedefi mali piyasalarda

Detaylı

Para Politikaları ve Finansal İstikrar

Para Politikaları ve Finansal İstikrar Para Politikaları ve Finansal İstikrar Ekonomi Yaz Seminerleri 211 Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Başçı Başkan 22 Temmuz 211 Denizli 1 Sabit mi, değil mi? Sabit Kur Rejimleri Sabit Getirili Borç

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı

GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı 28-I 28-II 28-III 28-IV 28 29-I 29-II 29-III 29-IV 29 21-I 21-II 21-III 21-IV 21 211-I 211-II 211-III 211-IV 211 212-I 212-II 212-III 212T GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 KOBİ Perspektifi Gelir Tarafını Etkileyecek Makroekonomik Göstergeler Maliyet Kalemlerini Etkileyecek Ekonomik ve Finansal Gelişmeler 2010 Ç1 2010 Ç2 2010 Ç3 2010

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı