Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri"

Transkript

1 Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Sami ÖZTÜRK*, Ahmet İLVAN**, Hakan ÖZTÜRKERİ***, Ömer KOCABEYOĞLU****, Erkan BOZKANAT*, Zafer KARTALOĞLU**, Ömer DENİZ* * GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, ** GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, *** GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi, **** GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL ÖZET Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) yeni bir yöntem olup, geleneksel mikobakteri üreten sıvı besiyeri içerir, fakat numunelerden direkt olarak mikobakteri üremesini tespit eden yeni bir sensör içermektedir. Çalışmamızda 118 akciğer tüberkülozlu hastadan alınan 118 balgam örneğinin homojenizasyon ve konsantrasyon sonrası yayma mikroskopisi, Lewenstein Jensen (LJ), BACTEC 460 (B460) ve MGIT yöntemleri ile kültürleri yapılmıştır. Balgam yayması örneklerin %66 sında asido-alkolo rezistan basil (ARB) pozitif, kültür çalışmalarında ise LJ de %73 ünde, B460 ta %78 inde, MGIT te ise %58 inde üreme saptanmıştır. Üç kültür yöntemi izolasyon oranları yönünden karşılaştırıldığında, LJ ve B460 arasında anlamlı fark olmadığı (p (B460-LJ) > 0.05), MGIT izolasyon oranının LJ ve B460 a göre anlamlı olarak düşük olduğu (p (MGIT- B460) < 0.001, p (MGIT-LJ) < 0.01) görülmüştür. Balgam yayması ARB pozitif ve negatif tüm olgular gözönüne alındığında ortalama izolasyon süreleri sırasıyla MGIT, B460 ve LJ olmak üzere 11.1 ± 7.1, 12.1 ± 4.3 ve 20.8 ± 6.1 gün olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, bugün için en uygun kültür yönteminin B460 olduğu, özellikle izolasyon süresindeki kısalık nedeni ile yapılacak geliştirme ve iyileştirmelerle MGIT in gelecekte rutin kullanıma girebileceğini, ayrıca BACTEC cihazı olmayan merkezlerde cihaz ve ekipman gerektirmemesi, kolay uygulanabilir olması nedenleri ile günümüzde de kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: MGIT, mikobakteri, erken tanı. SUMMARY The Value of Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) System for Isolation of Mycobacterium tuberculosis from Sputum The Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) a recently introduced method, uses a traditional broth medium for the growth of mycobacteria but incorparates a novel sensor to detect microbial growth directly from specimens. In this study, 118 sputum samples from 118 patients with pulmonary tuberculosis were examined for Acid Fast Bacteria (AFB), after homogenization and concentration, by means of Lewenstein Jensen (LJ), BACTEC 460 (B460) and MGIT systems. Sixty-six 101 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

2 Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri percent of the sputum smear samples were positive for AFB while LJ, B460 and MGIT recovered AFB in 73%, 78% and 58%, respectively, of the samples. When three methods were compared according to the isolation rates, it was showed that there was no significant difference between LJ and B460 (p (B460-LJ) > 0.05) but MGIT had a significant isolation rate than LJ and B460 (p (MGIT-B460) < 0.001, p (MGIT-LJ) < 0.01). When all samples taken together mean isolation times of MGIT, B460 and LJ were 11.1 ± 7.1, 12.1 ± 4.3 and 20.8 ± 6.1 days respectively. We conclude that; where as B460 is an ideal culture media, MGIT would be able to be used routinely in the future, having the advantage of short incubation period and low labor intensity with the necessity of further development. Key Words: MGIT, mycobacteria, early diagnosis. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün 1990 yılında yayınladığı verilere göre dünya nüfusunun 1/3 ü, yani 2 milyar insan tüberküloz basili ile infektedir. Günümüzde her yıl 8-10 milyon yeni hasta ortaya çıkmaktadır. Her yıl 3 milyon kişi tüberkülozdan ölmekte ve ölüm nedenleri arasında 5. sırayı almaktadır (1). Ülkemizde de milyon infekte kişinin olduğu, her yıl bin yeni hastanın ortaya çıktığı tahmin edilmektedir (2). Gelişmiş ülkelerde tüberküloz sorununun yeniden güncelleşmesi hastalığın etkin kontrolü için hızlı, sensitivitesi ve spesifitesi yüksek yeni tanı yöntemleri geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaları arttırmıştır. Tüberkülozda yeni tanı yöntemleri arasında yer alan BACTEC 460 (B460) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yanında, son birkaç yıldır tanı yöntemleri arasına girmesine çalışılan bir başka yöntem Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) yöntemidir (3-9). MATERYAL ve METOD Çalışmaya Ekim 1997-Haziran 1998 tarihleri arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi nde yatan, klinik ve radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen 140 hasta alınmıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda akciğer tüberkülozu tanısı konamayan 22 hasta ve balgam örnekleri çalışmadan çıkartılmış ve kalan 118 hastadan elde edilen balgam sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmada, kalan 118 hastanın 106 sı erkek (%89.8), 12 si kadın (%10.2); yaşları arasında olup, ortalama yaş 23.8 idi. Materyal Alınması Hastalardan sabah kalktıklarında çıkardıkları ilk balgam tek kullanımlık ve kapaklı plastik kutulara alınmıştır. Alınan balgam örnekleri N-asetil- L-sistein sodyum hidroksit (NALC-NaOH) yöntemiyle homojenize-dekontamine ve konsantre edildikten sonra ekim ve yaymaya hazır hale getirilmiştir. İnokülasyon İşlenen örnekler Lewenstein Jensen (LJ) besiyerine 100 µl, B460 (Becton Dickinson Diagnostic Instrument Systems, USA) ve MGIT (Becton Dickinson Europe, France) şişelerine ise 500 µl lik inokülumlar halinde ekilmiştir. İnkübasyon İnoküle edilen LJ besiyerleri %5-10 CO 2 li ortam sağlayan CO 2 poşetlerinin bulunduğu jarlarda 37 C de; B460 şişeleri B460 cihazında 37 C de; MGIT şişeleri ise normal atmosfer koşullarında 37 C de inkübe edilmişlerdir. LJ besiyerlerinde inokülasyondan yaklaşık 7-10 gün sonra besiyerleri jar içerisinden çıkarılarak normal atmosfer koşullarında ve 37 C de 8 hafta süreyle, yayması pozitif olup 8. haftada kültürü negatif olan tüpler ek olarak 4 hafta süreyle inkübe edilmiştir. Üremenin İzlenmesi LJ tüpleri inkübasyonun 1. haftasından sonra, 8. haftanın sonuna dek haftada 3 kez üreme yönünden kontrol edilmiştir. B460 şişeleri ilk 3 hafta için haftada 3 kez ve diğer 3 hafta için haftada 1 kez olmak üzere toplam 6 hafta süreyle üreme yönünden kontrol edilmiştir. MGIT şişeleri ise inkübasyonun 2. gününden itibaren hafta içi günlerde günlük olarak 8 hafta süreyle izlenmiştir. Üremenin Saptanması LJ besiyerinde makroskopik olarak üreme gözlenen ilk kolonilerin ARB olduğu yapılan EZN boyamasıyla doğrulanmıştır. B460 şişelerinde GI 10 ise günlük okunmaya alınarak, GI 100 olduğunda EZN boyama yöntemi ile ARB yayma- Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

3 Öztürk S, İlvan A, Öztürkeri H, Kocabeyoğlu Ö, Bozkanat E, Kartaloğlu Z, Deniz Ö. sı yapılmıştır. MGIT tüplerinde ise 365 nm UV lambaya tutunca, tüplerin dip kısmında turuncu parlak bir renkte ve aynı zamanda üstünde turuncu renk yansıması şeklinde görülen floresans varlığında yine aynı şekilde EZN yöntemi ile ARB yayması yapılmıştır. Her iki sıvı besiyerinde (B460 ve MGIT) ilk üreme saptandığında ARB yayma ile birlikte LJ besiyerine subkültür yapılmıştır. MGIT yönteminde yalancı pozitiflik olabilmektedir. Bu nedenle renk ve refle pozitif kabul edilen tüplerden yayma hazırlanıp ARB bakılarak test kontrolü yapılmıştır. Mikobakteri İdentifikasyonu Mikobakteriler; aside dayanıklı boyanmaları, üreme hızı, koloni morfolojisi, pigment oluşturma ve biyokimyasal özelliklerine (nitrat redüksiyon testi) göre identifiye edilmiştir. İstatistiksel Analiz Kültür yöntemleri izolasyon oranlarının karşılaştırılmasında Mc Nemar testi, izolasyon sürelerinin karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi ve Tukey yöntemi (SPSS programı) kullanılmıştır. BULGULAR Çalışmaya alınan 118 hastadan 118 balgam örneği toplanmış olup, homojenizasyon-dekontaminasyon ve konsantrasyon sonrası yapılan balgam mikroskopik incelemelerinde tüm olguların 78 inde (%66) ARB pozitif, 40 ında (%34) negatif bulunmuştur. Yüzonsekiz balgam örneğinin 86 sında (%73) LJ de kültür pozitif, 32 sinde (%27) negatif; B460 da 92 sinde (%78) kültür pozitif, 26 sında (%22) negatif; MGIT te 68 inde (%58) kültür pozitif, 50 sinde (%42) negatiflik saptanmıştır (Tablo 1). Üç kültür yönteminin izolasyon oranları karşılaştırıldığında, B460 ve LJ arasında anlamlı fark olmadığı (p (B460-LJ) > 0.05), MGIT izolasyon oranının B460 ve LJ e göre anlamlı olarak düşük olduğu görülmüştür (p (MGIT-B460) < 0.001, p (MGIT- LJ)< 0.01). Balgam yayma negatif örneklerde en yüksek izolasyon oranı LJ de (%60) elde edilmiş; B460 (%50) ve MGIT (%50) eşit sayıda izolasyon sağlamıştır. Ancak LJ deki yüksek izolasyon oranı istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p (B460-LJ) > 0.05, p (B460-MGIT) > 0.05, p (LJ- MGIT)> 0.05). Balgam yayma pozitif örneklerde ise B460 ile izolasyon oranının (%92), LJ (%79) ve MGIT e (%62) göre anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür (p (B460-LJ) = 0.013, p (B460- MGIT)= 0.001). Aynı zamanda LJ ve MGIT izolasyon oranları arasındaki fark anlamlı (p (LJ-MGIT) < 0.001) bulunmuştur (Şekil -1). Ortalama izolasyon süresi LJ de 20.8 ± 6.1 gün (16-47 gün), B460 da 12.1 ± 4.3 gün (5-27 gün), MGIT de ise 11.1 ± 7.1 gün (2-36 gün) olarak saptanmıştır (Tablo 2, Şekil 2). Tek yön- Tablo 1. Tüberküloz hastalarının balgam yayma ve kültür sonuçları. Sonuç Balgam yayma LJ B460 MGIT Pozitif 78 (%66) 86 (%73) 92 (%78) 68 (%58) Negatif 40 (%34) 32 (%27) 26 (%22) 50 (%42) Toplam Tablo 2. Kültür çalışmalarında mikobakteri izolasyon süreleri (gün olarak). Toplam Balgam yayma (+) Balgam yayma (-) Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Yöntem (Min-Max) (Min-Max) (Min-Max) LJ 20.8 ± 6.1 (16-47) 21.2 ± 6.8 (16-34) 19.8 ± 3.6 (18-47) B ± 4.3 (5-27) 11.3 ± 3.2 (5-22) 14.7 ± 6.2 (9-27) MGIT 11.1 ± 7.1 (2-36) 11.2 ± 7.6 (2-24) 10.8 ± 5.8 (12-36) 103 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

4 Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Tablo 3. Literatür ile çalışmamız sonuçlarının karşılaştırılması. Genel bilgiler Yayınlar Badak ve arkadaşları (12) Pfyffer ve arkadaşları (13) Bu çalışma Örnek sayısı Kültürde üreme Üreme % MGIT B LJ Kontaminasyon % MGIT B LJ Üreme süresi (gün) MGIT B LJ lü varyans analizi ile 3 kültür yöntemi karşılaştırıldığında B460 ve MGIT arasında anlamlı fark olmadığı, LJ de izolasyon süresinin B460 ve MGIT e göre daha anlamlı derecede uzun olduğu (p< 0.001) görülmüştür (Tablo 2, Şekil 2). Balgam yayması pozitif ve negatif örneklerin izolasyon süreleri ayrı ayrı kendi içlerinde kültür yöntemlerine göre karşılaştırıldığında, toplam olgularda olduğu gibi B460 ve MGIT arasında anlamlı fark olmadığı, LJ de izolasyon sürelerinin hem balgam yayma pozitif hem de negatif % LJ B460 MGIT Baygam yayma (-) Baygam yayma (+) Toplam Şekil 1. Kültür yöntemleri izolasyon oranları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

5 Öztürk S, İlvan A, Öztürkeri H, Kocabeyoğlu Ö, Bozkanat E, Kartaloğlu Z, Deniz Ö. Gün LJ B460 MGIT 5 0 Balgam yayma (+) Balgam yayma (-) Toplam Şekil 2. Kültür yöntemleri izolasyon süreleri. örneklerde B460 ve MGIT e göre daha uzun olduğu (p< 0.001, p< 0.001) saptanmıştır. Çalışmamızda MGIT lerde renk ve refle saptanan 96 balgam örneğinin 68 inde (%70.8) yaymada ARB pozitif, 28 inde ise (%29.2) negatif olarak tespit edilmiştir. Negatif olgular yalancı pozitiflik olarak kabul edilmiştir. Ayrıca toplam 42 adet kontaminasyon tespit edilmiş olup; bunlardan 21 tanesi MGIT te (17.8), 6 tanesi B460 da (%5.1), 15 tanesi ise LJ dedir (%12.7). TARTIŞMA Tüberküloz hastalığında mevcut kültür ve diğer tanı yöntemleri her yönü ile yeterli değildir. Bazılarının süresi uzun, bazılarının sensitivitesi ve spesifitesi düşük, bazıları ise bu yönlerden uygun olsa bile maliyet yüksekliği nedeniyle rutin kullanımı imkansızdır. Bu nedenle yeni tanı yöntemlerine ihtiyaç vardır. Balgam yayma mikroskopisinde basil saptanabilmesi için mililitrede basil olması gerekmektedir (10). Balgamın direkt bakısı kolay, hızlı ve ucuz bir teknik olmasına rağmen duyarlılığı düşüktür ve basil tespit edilebilme oranı %50-80 arasındadır (11). Klasik kültür yöntemleri ile tanı oranı %90 lara çıkmakla birlikte 6-8 hafta gibi uzun bir süre gerekmektedir. Son yıllarda tüberküloz tanısında MGIT kültür yönteminin değerini araştıran sınırlı sayıda çalışmalar yayınlanmaya başlanmıştır. Yaptığımız literatür incelemelerinde, kültür yöntemleri ile elde edilen çeşitli sonuçlar Tablo 3 te sunulmuştur. Yayma negatif, kültür pozitif 71 olgulu Morgie ve arkadaşlarının yaptıkları B460 ve LJ kültür çalışmalarında; izolasyon oranı B460 da %71.8, LJ de %62 olarak bulunmuştur (14). Ortalama izolasyon süresi B460 da 13.7 gün, LJ de ise 26.3 gün olarak bulunmuştur. B460 ve LJ ile David ve arkadaşlarının yaptıkları 642 değişik numuneli 61 kültür pozitif olgulu başka bir çalışmada ise; izolasyon oranı yayma pozitif 30 olguda LJ de %90, B460 da %100, yayma negatif 31 olguda LJ de %61.3, B460 da %90.3, toplam olarak ise LJ de %75.4, B460 da %95 olarak bulunmuştur (15). Bizim çalışmamızda 118 hastadan alınan 118 balgam örneği incelenmiştir. Akciğer tüberkülozu tanısı konan 118 olgunun 78 inde (%66) bal- 105 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

6 Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri gam yaymasında ARB pozitif, 40 ında (%34) negatif bulunmuştur. Balgam yaymasında ARB pozitif olgularda sırasıyla MGIT, B460 ve LJ de olmak üzere izolasyon oranları %62, %92, %79; ARB negatif olanlarda ise %50, %50 ve %60 olarak saptanmıştır. Balgam yayması pozitif örneklerde B460 ile izolasyon oranı LJ ve MGIT e göre, LJ izolasyon oranı ise MGIT e göre yüksek bulunmuştur. Bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p (B460-LJ) = 0.013, p (B460-MGIT) = 0.001, p (LJ-MGIT) < 0.001). Başka bir deyişle balgam yayması pozitif örneklerde MGIT en kötü izolasyon oranına sahiptir. Balgam yayması negatif örneklerde en yüksek izolasyon oranı LJ de elde edilmiş; B460 ve MGIT eşit oranda izolasyon sağlamıştır. Yayma negatif örneklerde 3 kültür yöntemi arasında izolasyon sağlanan örnekler ve sayıları yönünden anlamlı farklılık bulunmamıştır (p (B460-LJ) > 0.05, p (B460- MGIT)> 0.05, p (LJ-MGIT) > 0.05). Yayma negatif ve pozitif tüm olgular değerlendirildiğinde izolasyon oranları MGIT te %58, B460 da %78, LJ de ise %73 bulunmuş; B460 ve LJ arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değilken (p (B460-LJ) > 0.05), MGIT izolasyon oranı B460 ve LJ ye göre anlamlı olarak düşük (p (MGIT-B460) < 0.001, p (MGIT-LJ) < 0.01) çıkmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında MGIT yönteminin tanı açısından diğer iki kültür yönteminden daha düşük sensitiviteye sahip olduğu, özellikle balgam yayması pozitif olgularda olmak üzere çalışılan 3 kültür yöntemi arasında en elverişli olanının B460 olduğu görülmüştür. Balgam yayması negatif olgularda ise, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber, LJ ile en yüksek oranda izolasyon sağlanmıştır. Bu bulguların MGIT ile yapılan diğer çalışmalarla uyum sağlamadığı sonuçlarımızın düşük çıkmasının MGIT yönteminin henüz tam olarak standardize edilememiş olmasına, bu yöntemle kontaminasyonların fazla olmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Ortalama izolasyon süresi olarak 3 kültür yöntemi karşılaştırıldığında B460 ve MGIT arasında anlamlı fark olmadığı, LJ de izolasyon süresinin B460 ve MGIT e göre daha uzun olduğu (p< 0.001) gözlenmiştir. Yayma pozitif örneklerde en kısa izolasyon süresi 11.2 gün ile MGIT te elde edilmiştir. MGIT ve B460 izolasyon süreleri arasında anlamlı fark yokken, MGIT ve B460 ile elde edilen izolasyon süreleri LJ ye göre anlamlı derecede düşüktür (p< 0.001). Yayma negatif örneklerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Fakat bu grup örneklerde ortalama izolasyon süresi MGIT te B460 a göre 4 gün kadar daha kısa bulunmuş olmakla beraber, istatistiksel olarak bu farklılık anlamlı bulunmamıştır. Tüberküloz basili izolasyon süresi yönünden çalışmamızda bulunan sonuçlar, genel olarak diğer çalışmalarla uyumludur. Hem izolasyon oranı hem de izolasyon süreleri gözönüne alındığında, çalışılan 3 kültür yöntemi arasında en elverişli olanı B460 olarak gözükmektedir. B460 maliyet yönünden de uygundur. Ancak MGIT yönteminde cihaz ve ekipman ihtiyacı daha azdır. Literatür ile bulgularımız karşılaştırıldığında çalışmamızda MGIT yönteminde izolasyon oranı daha düşüktür. Bu sonuç, kontaminasyonların yüksekliğine ve yöntemin henüz yeterince standardize edilememiş olmasına bağlanmıştır. Çalışmamızda B460 ve LJ sonuçları ise literatür ile uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışmamız ve literatür bilgileri ışığında bugün için en uygun kültür yönteminin B460 olduğu, özellikle izolasyon süresindeki kısalık nedeni ile yapılacak geliştirme ve iyileştirmelerle MGIT in gelecekte rutin kullanıma girebileceğini, ayrıca BACTEC cihazı olmayan merkezlerde cihaz ve ekipman gerektirmemesi, kolay uygulanabilir olması nedenleri ile günümüzde de tanı yöntemi ve direnç testi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. KAYNAKLAR 1. Çelenk M. Tüberküloz Epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1994; 14: Bilgiç H. Tüberküloz epidemiyolojisi. (Derleyen) Kocabaş A. Tüberküloz Kliniği ve Kontrolü. Ankara: Emel Matbaası 1991: Anargyros P, Astill DSJ, Lim IS. Comparison of Improved BACTEC and L Jensen media for Culture of Mycobacteria from Clinicals Specimens. J Clin Mic 1990; 28: Nolte FS, Metchock B. Mycobacterium. In: Murray PR (ed). Manual of Clinical Microbiology. 6 th ed. Washington DC: ASM Press 1995: Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

7 Öztürk S, İlvan A, Öztürkeri H, Kocabeyoğlu Ö, Bozkanat E, Kartaloğlu Z, Deniz Ö. 5. Durmaz R. Polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisi ve mikrobiyolojide kullanımı. Mikrobiyoloji 1995; 29: Sjöbring U, Mecklenburg M, Andersan AB, et al. PCR for detection of Mycobacterium tuberculosis. J Clin Mic 1990; 28: Hanna BA, Walters SB, Kodsi SE, et al. Detection of Mycobacterium tuberculosis directly from patient specimens with the MGIT; a new rapid method. 94 th ed. General Meeting of the American Society of Microbiology 1994: Hanna BA, Walters SB, Bonk SJ, et al. Recovary of Mycobacteria from blood in MGIT and L. Jensen slant after lysis centirifugation. J Clin Mic 1995; 33: Stitt TD, Kodsi SE. A rapid method for the growth and detection of Mycobacteria in clinical and stock cultures. 94 th ed. General Meeting of the American Society for Microbiology 1994: Balcı K. Göğüs Hastalıkları. 3. Baskı. Konya: Atlas Kitabevi 1993: Kocabaş A. Günümüzde ve gelecekte tüberküloz tanısı. (Derleyen) Kocabaş A. Tüberküloz Kliniği ve Kontrolü. Ankara: Emel Matbaası 1991: Badak FZ, Deanna LK, Sharon S, et al. Comparison of Mycobacteria growth indicator tube with BACTEC 460 for detection and recovery of Mycobacteria from clinical specimens. J Clin Mic 1996; 34: Pfyffer GE, Welscher HM, Kissling P, et al. Comparison of Mycobacteria growth indicator tube with radiometric and solid culture for recovery of acid-fast bacilli. J Clin Mic 1996; 35: Morgie AM, Carl H, Donald R de Y, et al. Comparison of radiometric method (BACTEC) and conventional culture media for recovery of Mycobacteria from smear-negative specimens. J Clin Mic 1983; 18: David LS, Rashad AL, Rourke WJ, et al. Comparison of the septi-chek AFB and BACTEC systems and conventional culture for recovery of Mycobacteria. J Clin Mic 1993; 31: Yazışma Adresi: Dr. Sami ÖZTÜRK GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi 81020, Acıbadem, İSTANBUL 107 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Tersiyer referans hastanesinde Mycobacterium tuberculosis izolasyon sıklığı ve dört major anti-tüberküloz ilaca karşı duyarlılık durumu

Tersiyer referans hastanesinde Mycobacterium tuberculosis izolasyon sıklığı ve dört major anti-tüberküloz ilaca karşı duyarlılık durumu 240 JCEI / M. Saygun ve ark. M.tuberculosis isolation frequency and resistance 2012; 3 (2): 240-244 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0151 RESEARCH ARTICLE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Kurs Programı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik tanısında yeni yöntemler 23 Nisan

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi 21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU 11-12 Haziran 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi VE II. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ KURSU 13-14 HAZİRAN 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI Yrd.Doç.Dr.Alpaslan ALP Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, ANKARA Tüberküloz kontrolünde anahtar faktörler

Detaylı

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004 III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 25-27 Kasım 2004 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Düzenleyenler KLİMİK DERNEĞİ TÜBERKÜLOZ

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Meltem Uzun İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Abdulmajed O, Koç AN, Gültekin A, Atalay MA, Kılıç H, KLİNİK ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ TÜRLERİNİN İZOLASYONUNDA KLASİK TANI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ve PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ

Detaylı

Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması #

Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması # Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması # Mehmet Hamdi MUZ*, Teyfik TURGUT*, Adile MUZ** * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Okuduğu Yarıyıl :... Staj Konusu :... Staj Yaptığı Kurum :... Kurumun Adı Staj Konusu Çalışma Süresi Tarihinden

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): 04.03.2013 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.06.2013

Geliş Tarihi (Received): 04.03.2013 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.06.2013 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(3): 417-431 Yayma Negatif Tüberküloz Olgularının Tanısında MTD Gen-Probe Testi, BACTEC 960 Sistemi ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Performansının

Detaylı

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Melek İnci 1, Ayşe Nedret Koç 2, Mustafa Altay Atalay 2, Sibel Silici 3, Hafize Sav 2, Fatma Mutlu Sarıgüzel 4, Aslıhan Gültekin Çökük

Detaylı

MIDDLE-BROOK 7H10 BESİYERİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ

MIDDLE-BROOK 7H10 BESİYERİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun MIDDLE-BROOK 7H10 BESİYERİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ Doç. Dr. Hakan Öztürkeri Girne Askeri Hastanesi,

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey.

Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey. Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 623-631 Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında Antibiyotikli Löwenstein-Jensen Besiyerinde

Detaylı

NOCARDIA Türlerinin Laboratuvar Tanısı. Uzm. Dr. Ayten Coşkuner İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

NOCARDIA Türlerinin Laboratuvar Tanısı. Uzm. Dr. Ayten Coşkuner İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi NOCARDIA Türlerinin Laboratuvar Tanısı Uzm. Dr. Ayten Coşkuner İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nocardia lar aerobik Actinomycetes lerin en önemli türü Aerobik Actinomycetes ler; kısa kok ya da çomak

Detaylı

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Dr. Ü. Gül Erdem SB. DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü KLİMUD-2013 [idrar kültürü] * [lökosit/alan] * [CRP] [hastanın

Detaylı

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK** Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu # A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan

Detaylı

Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi #

Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi # Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi # Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**, İrfan UÇGUN**, Sinan

Detaylı

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Haluk C. ÇALIŞIR*, Ahmet S. YURDAKUL*, Mihriban ÖĞRETENSOY* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Tüberküloz

Detaylı

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması ARAŞTIRMA / Original Article TÜBERKÜLOZ / Tuberculosis Toraks Dergisi 7; 8(3): 174-178 442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması Özlem Bayraktar Saral

Detaylı

TB Laboratuvar Tanısında Kullanılan Geleneksel Yaklaşımlar * Aside dirençli boyama * Mikroskopi * Kültür (Katı(Katı-Sıvı) * Seroloji?? * Moleküler yöntemler KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Geç sonuç alınması Altın standart

Detaylı

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun etkin kontrolü için; Yayma sonuçları Kültür ve identifikasyon Duyarlılık testleri ; 24 saat ; 21 gün ; 30 günde bildirilmeli CDC, 1995

Detaylı

Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi

Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi Ayşe ORMAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat CİRİT Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Meltem Uzun İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS

MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 395-402 395 MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS Alpaslan

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR Dünyada en sık ölüme neden olan infeksiyonlardan biri Dünya nüfusunun 1/3

Detaylı

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi doi 10.5578/tt.7899 Geliş Tarihi/Received: 05.04.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07.08.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi Tarkan ÖZDEMİR 1

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ ve TÜRKİYE VERİLERİ. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD.

ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ ve TÜRKİYE VERİLERİ. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD. ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ ve TÜRKİYE VERİLERİ Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD. Öğretim Üyesi Tüberküloz tüm dünyada özellikle Asya ve Afrika da önemli

Detaylı

TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ

TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı

Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 319-331 Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Use of Molecular Techniques in the Diagnosis of Pulmonary and

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar

Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar Dr. Nurhan Albayrak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal TB Referans Laboratuvarı Tüberküloz Sorun mu? Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı

Detaylı

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC NAP TB Ayrıştırma Testi Kiti (Differentiation Test Kit), Mycobacterium tuberculosis kompleksini diğer mikobakterlerden

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 12-14 EKİM 2012 istanbul DÜZENLEYENLER

X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 12-14 EKİM 2012 istanbul DÜZENLEYENLER X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 12-14 EKİM 2012 istanbul DÜZENLEYENLER Klimik Derneşi Tüberkülz Çalışma Grubu GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Tıbbi Mikrbiylji Servisi YAZIŞMA

Detaylı

KULLANIM AMACI BACTEC MGIT BACTEC

KULLANIM AMACI BACTEC MGIT BACTEC BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml BACTEC MGIT 960 Supplement Kit L000180JAA(01) 2013-07 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC MGIT Growth Supplement (BACTEC MGIT Çoğalma Destekleyicisi) ve BBL MGIT

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER Prof. Dr. Rıza DURMAZ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya Klasik laboratuvar tanı yöntemlerinden

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARI VE LABORATUAR AĞI(ORGANİZASYON)

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARI VE LABORATUAR AĞI(ORGANİZASYON) ULUSAL TÜBERKÜLOZ KONTROL PROGRAMI KAPSAMINDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM BOYUTUYLA MİKOBAKTERİ LABORATUAR AĞI VE LABORATUAR HİZMETLERİNDE MEVCUT DURUMUMUZ Uzm. Dr. Feyzulah Gümüşlü Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU TUVSDF www.verem.org.tr Verem Eğitim ve Propaganda Haftası (Her yılın ilk haftası) TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU Kuruluş: 1948 Ord.Prof.Dr.Tevfik

Detaylı

Prof. Dr. Bülbin SunarReeder. L.T. Daum and G.W. Fischer Longhorn Vaccines and Diagnostics, San Antonio 78208, TX, USA. Longhorn-VandD@sbc.global.

Prof. Dr. Bülbin SunarReeder. L.T. Daum and G.W. Fischer Longhorn Vaccines and Diagnostics, San Antonio 78208, TX, USA. Longhorn-VandD@sbc.global. Klinik Örneklerdeki RNA in korunması, Patojenlerin inaktivasyonu ve Soğuk zincire ihtiyaç olmadan taşınabilmesi için geliştirilmiş özgün moleküler taşıma ortamı (PrimeStoreMTM) Prof. Dr. Bülbin SunarReeder

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

Klinik Örneklerde Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında PCR-ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi

Klinik Örneklerde Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında PCR-ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 17:42-47/Nisan/2016 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Klinik Örneklerde Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında PCR-ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 591-597 İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF PYRAZINAMIDE

Detaylı

PROF.DR. AYfiE YÜCE PROF.DR. AHMET SAN Ç DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZYURT PROF.DR. SÜHEYLA SÜRÜCÜO LU DR. NEV N SARIGÜZEL SAR PROF.DR.

PROF.DR. AYfiE YÜCE PROF.DR. AHMET SAN Ç DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZYURT PROF.DR. SÜHEYLA SÜRÜCÜO LU DR. NEV N SARIGÜZEL SAR PROF.DR. PROF.DR. AYfiE YÜCE PROF.DR. AHMET SAN Ç DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZYURT PROF.DR. SÜHEYLA SÜRÜCÜO LU DR. NEV N SARIGÜZEL SAR PROF.DR. MELTEM UZUN DOÇ.DR. GÜLDEN ERSÖZ YRD.DOÇ.DR. NUR ÖZKÜTÜK DR. V LDAN AVKAN O

Detaylı

TÜBERKÜLOZ MENENJİT TANISI: HAYDARPAŞA-1 ÇALIŞMASININ SONUÇLARI

TÜBERKÜLOZ MENENJİT TANISI: HAYDARPAŞA-1 ÇALIŞMASININ SONUÇLARI TÜBERKÜLOZ MENENJİT TANISI: HAYDARPAŞA-1 ÇALIŞMASININ SONUÇLARI Hakan Erdem, Derya Ozturk-Engin, Serda Gulsun, Gonul Sengoz, Alexandru Crisan, Isik Somuncu- Johansen, Mihai Nechifor, Akram Al-Mahdawi,

Detaylı

KLİNİK MATERYALİN HASTADAN ALINMASI ve LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ

KLİNİK MATERYALİN HASTADAN ALINMASI ve LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun KLİNİK MATERYALİN HASTADAN ALINMASI ve LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ Y. Doç. Dr. Nuri Özkütük Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler #

Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler # Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler # Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ISPARTA ÖZET Bu

Detaylı

Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması

Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması Aygün ÖZTOP*, Yasemin ŞİRİN*, Vildan Avkan OĞUZ*, Rıza ÇAKMAK* * Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri, İZMİR ÖZET Ocak 1998 tarihinde Kahramanlar Verem

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ATİPİK MİKOBAKTERİLERİN LINE PROBE ASSAY (LIPA) YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ATİPİK MİKOBAKTERİLERİN LINE PROBE ASSAY (LIPA) YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2007; 41: BÜLTENİ 503-510 503 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ATİPİK MİKOBAKTERİLERİN LINE PROBE ASSAY (LIPA) YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI IDENTIFICATION OF ATYPICAL MYCOBACTERIA

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

BACTEC MGIT 960 PZA Kit

BACTEC MGIT 960 PZA Kit BACTEC MGIT 960 PZA Kit Mycobacterium tuberculosis in Antimikobakteriyel Duyarlılık Testi için L005486JAA 2007/03 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC MGIT 960 PZA Kit ( BACTEC MGIT 960 PZA Kiti), kültürdeki Mycobacterium

Detaylı

Jülide Sedef GÖÇMEN*, Altan AKSOY*, Teoman Zafer APAN*, Demet KARNAK**, Oya KAYACAN**

Jülide Sedef GÖÇMEN*, Altan AKSOY*, Teoman Zafer APAN*, Demet KARNAK**, Oya KAYACAN** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tüberküloz Laboratuvarında 2001-2006 yılları Arasında İzole Edilmiş Mycobacterium Tuberculosis Suşlarında İlaç Direnci Jülide Sedef GÖÇMEN*,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ İLE ANTİTÜBERKÜLOZ DUYARLILIK TESTİ (MODİFİYE ORANTILAMA DİLÜSYON TESTİ)

TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ İLE ANTİTÜBERKÜLOZ DUYARLILIK TESTİ (MODİFİYE ORANTILAMA DİLÜSYON TESTİ) 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ İLE ANTİTÜBERKÜLOZ DUYARLILIK TESTİ (MODİFİYE

Detaylı

Gaziantep 2 No lu Verem Savaş Dispanseri nin 2004 yılı izlem sonuçları

Gaziantep 2 No lu Verem Savaş Dispanseri nin 2004 yılı izlem sonuçları Gaziantep 2 No lu Verem Savaş Dispanseri nin 4 yılı izlem sonuçları Osman ELBEK 1, Ahmet Doğan YARDI 2, Meral UYAR 1, Mustafa TANRIÖVER 2, Şermin BÖREKÇİ 1, Öner DİKENSOY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Tıp

Detaylı

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kalite uygulamaları son yıllarda başta ISO 15189 kriterlerinin laboratuvarlarımıza girmesiyle

Detaylı

TEMASLI MUAYENESİ. Yrd. Doç. Dr. Özkan KIZKIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya

TEMASLI MUAYENESİ. Yrd. Doç. Dr. Özkan KIZKIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya TEMASLI MUAYENESİ Yrd. Doç. Dr. Özkan KIZKIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya Tüberkülozlu hasta ile temaslı olmak nedir? Akciğer tüberkülozu etkeni Mycobacterium

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA TANI

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA TANI ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA TANI Prof Dr Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara Tüberküloz günümüzde tüm Dünya da yaygın bir sağlık sorunu olarak

Detaylı

YAYMA TEKNİKLER. KLERİ VE DEĞERLEND Ziehl-Neelsen. Boyaması

YAYMA TEKNİKLER. KLERİ VE DEĞERLEND Ziehl-Neelsen. Boyaması YAYMA TEKNİKLER KLERİ VE DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ Ziehl-Neelsen Boyaması DR. NEVİN N SARIGÜZEL SAR Aside dirençli boyama, mikobakterilerin lipitten zengin hücre h duvarlarının boyanması ve renk giderici

Detaylı

Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü

Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü Müjgan GÜLER*, Enis MACİT**, Bengü BAKDIK*, Hüsamettin GÜL**, Bülent ÇİFTÇİ*, Halil YAMAN**, Ebru ÜNSAL*, Yurdanur ERDOĞAN*, Şahan SAYGI**

Detaylı

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar Verem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akkuş İlçe Sağlık Grup Başkanımız Dr. Mustafa AKDOĞAN 18/01/2010 tarihinde ilçemizde çalışan din adamları ve halka yönelik verem hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BĐYOTEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması Biyolog S. Duygu SANLIDĐLEK Danışman Öğretim Üyesi

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA STANDARD ZASYON

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA STANDARD ZASYON TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA STANDARD ZASYON Doç. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Ankara nsanl k tarihinin en eski hastal klar ndan biri olan tüberküloz

Detaylı

HASTANELEREDE TANI KONULAN TÜBERKÜLOZ HASTALARININ BİLDİRİMİ ve İZLENMESİ (ASKER HASTANELER)

HASTANELEREDE TANI KONULAN TÜBERKÜLOZ HASTALARININ BİLDİRİMİ ve İZLENMESİ (ASKER HASTANELER) HASTANELEREDE TANI KONULAN TÜBERKÜLOZ HASTALARININ BİLDİRİMİ ve İZLENMESİ (ASKER HASTANELER) Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan OKUTAN Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Servisi GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

Detaylı

suşlarının dört farklı yöntemle antimikobakteriyel ajanlara duyarlılık tespiti

suşlarının dört farklı yöntemle antimikobakteriyel ajanlara duyarlılık tespiti doi 10.5578/tt.7323 Geliş Tarihi/Received: 25.10.2013 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 09.03.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Van yöresinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının dört farklı

Detaylı

Serum Separatör Tüplerin Tiroid Fonksiyon Testlerinin Stabilitesine Etkisi. Müjgan ERCAN Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü

Serum Separatör Tüplerin Tiroid Fonksiyon Testlerinin Stabilitesine Etkisi. Müjgan ERCAN Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü Serum Separatör Tüplerin Tiroid Fonksiyon Testlerinin Stabilitesine Etkisi Müjgan ERCAN Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü Giriş Klinik laboratuvarlar için kan tüplerinin seçimi ve verifikasyonu

Detaylı

KATETER İNFEKSİYONLARI TANI

KATETER İNFEKSİYONLARI TANI KATETER İNFEKSİYONLARI TANI YÖNTEMLERİ İ Dr Nefise ÖZTOPRAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kateter İnfeksiyonu Klinik ik bulgular l Mikrobiyolojik

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Biyoteknoloji (ing) Yeditepe Üniversitesi 2007-2009 Biyoloji (ing) Abant İzzet Baysal Üniversitesi

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Biyoteknoloji (ing) Yeditepe Üniversitesi 2007-2009 Biyoloji (ing) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Sinem Öktem Okullu 2. Doğum Tarihi: 25/04/1984 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar Öğretim Görevlisi Moleküler

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

ARAÞTIRMA. Emel Sesli Çetin, Ayþe Aynali, Tuba Öztürk, Ayþe Gül Özseven, Selçuk Kaya.

ARAÞTIRMA. Emel Sesli Çetin, Ayþe Aynali, Tuba Öztürk, Ayþe Gül Özseven, Selçuk Kaya. 12 ARAÞTIRMA Mikobakterilerin klinik örneklerden izolasyonunda Löwenstein-Jensen besiyeri kültürü ve Bactec Mycobacterium Growth Indicator Tube 960 sisteminin deðerlendirilmesi Emel Sesli Çetin, Ayþe Aynali,

Detaylı

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji

Detaylı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ Koliform Bakteri Grubunun Tanımı Koliform grubunu oluşturan bakteriler; tamamı aerobik veya fakültatif anaerobik olan, gram negatif, spor oluşturmayan,

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Mikobakteri İzolasyonu için BBL Prepared Plated Media

Mikobakteri İzolasyonu için BBL Prepared Plated Media Mikobakteri İzolasyonu için BBL Prepared Plated Media Middlebrook // Agar, Middlebrook // Selective Agar, Middlebrook // Selective Agar 8801671JAA Ekin sonundaki sembol açıklamalarına bakın. 2003/08 Türkçe

Detaylı

INVESTIGATION OF THE SUSCEPTIBILITIES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX STRAINS TO MAJOR ANTITUBERCULOSIS DRUGS

INVESTIGATION OF THE SUSCEPTIBILITIES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX STRAINS TO MAJOR ANTITUBERCULOSIS DRUGS INVESTIGATION OF THE SUSCEPTIBILITIES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX STRAINS TO MAJOR ANTITUBERCULOSIS DRUGS WITH BACTEC MGIT 960 SYSTEM Muhammet Güzel Kurto lu MD, 1 Recep Kesli MD, 1 Yüksel Terzi

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma 10 Biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık Kan

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler

Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler Abdullah Çetin TANRIKULU 1, Abdurrahman ABAKAY 2, Özlem ABAKAY 3, Adil ALP 4 1 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı