Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri"

Transkript

1 Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Sami ÖZTÜRK*, Ahmet İLVAN**, Hakan ÖZTÜRKERİ***, Ömer KOCABEYOĞLU****, Erkan BOZKANAT*, Zafer KARTALOĞLU**, Ömer DENİZ* * GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, ** GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, *** GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi, **** GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL ÖZET Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) yeni bir yöntem olup, geleneksel mikobakteri üreten sıvı besiyeri içerir, fakat numunelerden direkt olarak mikobakteri üremesini tespit eden yeni bir sensör içermektedir. Çalışmamızda 118 akciğer tüberkülozlu hastadan alınan 118 balgam örneğinin homojenizasyon ve konsantrasyon sonrası yayma mikroskopisi, Lewenstein Jensen (LJ), BACTEC 460 (B460) ve MGIT yöntemleri ile kültürleri yapılmıştır. Balgam yayması örneklerin %66 sında asido-alkolo rezistan basil (ARB) pozitif, kültür çalışmalarında ise LJ de %73 ünde, B460 ta %78 inde, MGIT te ise %58 inde üreme saptanmıştır. Üç kültür yöntemi izolasyon oranları yönünden karşılaştırıldığında, LJ ve B460 arasında anlamlı fark olmadığı (p (B460-LJ) > 0.05), MGIT izolasyon oranının LJ ve B460 a göre anlamlı olarak düşük olduğu (p (MGIT- B460) < 0.001, p (MGIT-LJ) < 0.01) görülmüştür. Balgam yayması ARB pozitif ve negatif tüm olgular gözönüne alındığında ortalama izolasyon süreleri sırasıyla MGIT, B460 ve LJ olmak üzere 11.1 ± 7.1, 12.1 ± 4.3 ve 20.8 ± 6.1 gün olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, bugün için en uygun kültür yönteminin B460 olduğu, özellikle izolasyon süresindeki kısalık nedeni ile yapılacak geliştirme ve iyileştirmelerle MGIT in gelecekte rutin kullanıma girebileceğini, ayrıca BACTEC cihazı olmayan merkezlerde cihaz ve ekipman gerektirmemesi, kolay uygulanabilir olması nedenleri ile günümüzde de kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: MGIT, mikobakteri, erken tanı. SUMMARY The Value of Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) System for Isolation of Mycobacterium tuberculosis from Sputum The Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) a recently introduced method, uses a traditional broth medium for the growth of mycobacteria but incorparates a novel sensor to detect microbial growth directly from specimens. In this study, 118 sputum samples from 118 patients with pulmonary tuberculosis were examined for Acid Fast Bacteria (AFB), after homogenization and concentration, by means of Lewenstein Jensen (LJ), BACTEC 460 (B460) and MGIT systems. Sixty-six 101 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

2 Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri percent of the sputum smear samples were positive for AFB while LJ, B460 and MGIT recovered AFB in 73%, 78% and 58%, respectively, of the samples. When three methods were compared according to the isolation rates, it was showed that there was no significant difference between LJ and B460 (p (B460-LJ) > 0.05) but MGIT had a significant isolation rate than LJ and B460 (p (MGIT-B460) < 0.001, p (MGIT-LJ) < 0.01). When all samples taken together mean isolation times of MGIT, B460 and LJ were 11.1 ± 7.1, 12.1 ± 4.3 and 20.8 ± 6.1 days respectively. We conclude that; where as B460 is an ideal culture media, MGIT would be able to be used routinely in the future, having the advantage of short incubation period and low labor intensity with the necessity of further development. Key Words: MGIT, mycobacteria, early diagnosis. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün 1990 yılında yayınladığı verilere göre dünya nüfusunun 1/3 ü, yani 2 milyar insan tüberküloz basili ile infektedir. Günümüzde her yıl 8-10 milyon yeni hasta ortaya çıkmaktadır. Her yıl 3 milyon kişi tüberkülozdan ölmekte ve ölüm nedenleri arasında 5. sırayı almaktadır (1). Ülkemizde de milyon infekte kişinin olduğu, her yıl bin yeni hastanın ortaya çıktığı tahmin edilmektedir (2). Gelişmiş ülkelerde tüberküloz sorununun yeniden güncelleşmesi hastalığın etkin kontrolü için hızlı, sensitivitesi ve spesifitesi yüksek yeni tanı yöntemleri geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaları arttırmıştır. Tüberkülozda yeni tanı yöntemleri arasında yer alan BACTEC 460 (B460) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yanında, son birkaç yıldır tanı yöntemleri arasına girmesine çalışılan bir başka yöntem Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) yöntemidir (3-9). MATERYAL ve METOD Çalışmaya Ekim 1997-Haziran 1998 tarihleri arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi nde yatan, klinik ve radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen 140 hasta alınmıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda akciğer tüberkülozu tanısı konamayan 22 hasta ve balgam örnekleri çalışmadan çıkartılmış ve kalan 118 hastadan elde edilen balgam sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmada, kalan 118 hastanın 106 sı erkek (%89.8), 12 si kadın (%10.2); yaşları arasında olup, ortalama yaş 23.8 idi. Materyal Alınması Hastalardan sabah kalktıklarında çıkardıkları ilk balgam tek kullanımlık ve kapaklı plastik kutulara alınmıştır. Alınan balgam örnekleri N-asetil- L-sistein sodyum hidroksit (NALC-NaOH) yöntemiyle homojenize-dekontamine ve konsantre edildikten sonra ekim ve yaymaya hazır hale getirilmiştir. İnokülasyon İşlenen örnekler Lewenstein Jensen (LJ) besiyerine 100 µl, B460 (Becton Dickinson Diagnostic Instrument Systems, USA) ve MGIT (Becton Dickinson Europe, France) şişelerine ise 500 µl lik inokülumlar halinde ekilmiştir. İnkübasyon İnoküle edilen LJ besiyerleri %5-10 CO 2 li ortam sağlayan CO 2 poşetlerinin bulunduğu jarlarda 37 C de; B460 şişeleri B460 cihazında 37 C de; MGIT şişeleri ise normal atmosfer koşullarında 37 C de inkübe edilmişlerdir. LJ besiyerlerinde inokülasyondan yaklaşık 7-10 gün sonra besiyerleri jar içerisinden çıkarılarak normal atmosfer koşullarında ve 37 C de 8 hafta süreyle, yayması pozitif olup 8. haftada kültürü negatif olan tüpler ek olarak 4 hafta süreyle inkübe edilmiştir. Üremenin İzlenmesi LJ tüpleri inkübasyonun 1. haftasından sonra, 8. haftanın sonuna dek haftada 3 kez üreme yönünden kontrol edilmiştir. B460 şişeleri ilk 3 hafta için haftada 3 kez ve diğer 3 hafta için haftada 1 kez olmak üzere toplam 6 hafta süreyle üreme yönünden kontrol edilmiştir. MGIT şişeleri ise inkübasyonun 2. gününden itibaren hafta içi günlerde günlük olarak 8 hafta süreyle izlenmiştir. Üremenin Saptanması LJ besiyerinde makroskopik olarak üreme gözlenen ilk kolonilerin ARB olduğu yapılan EZN boyamasıyla doğrulanmıştır. B460 şişelerinde GI 10 ise günlük okunmaya alınarak, GI 100 olduğunda EZN boyama yöntemi ile ARB yayma- Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

3 Öztürk S, İlvan A, Öztürkeri H, Kocabeyoğlu Ö, Bozkanat E, Kartaloğlu Z, Deniz Ö. sı yapılmıştır. MGIT tüplerinde ise 365 nm UV lambaya tutunca, tüplerin dip kısmında turuncu parlak bir renkte ve aynı zamanda üstünde turuncu renk yansıması şeklinde görülen floresans varlığında yine aynı şekilde EZN yöntemi ile ARB yayması yapılmıştır. Her iki sıvı besiyerinde (B460 ve MGIT) ilk üreme saptandığında ARB yayma ile birlikte LJ besiyerine subkültür yapılmıştır. MGIT yönteminde yalancı pozitiflik olabilmektedir. Bu nedenle renk ve refle pozitif kabul edilen tüplerden yayma hazırlanıp ARB bakılarak test kontrolü yapılmıştır. Mikobakteri İdentifikasyonu Mikobakteriler; aside dayanıklı boyanmaları, üreme hızı, koloni morfolojisi, pigment oluşturma ve biyokimyasal özelliklerine (nitrat redüksiyon testi) göre identifiye edilmiştir. İstatistiksel Analiz Kültür yöntemleri izolasyon oranlarının karşılaştırılmasında Mc Nemar testi, izolasyon sürelerinin karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi ve Tukey yöntemi (SPSS programı) kullanılmıştır. BULGULAR Çalışmaya alınan 118 hastadan 118 balgam örneği toplanmış olup, homojenizasyon-dekontaminasyon ve konsantrasyon sonrası yapılan balgam mikroskopik incelemelerinde tüm olguların 78 inde (%66) ARB pozitif, 40 ında (%34) negatif bulunmuştur. Yüzonsekiz balgam örneğinin 86 sında (%73) LJ de kültür pozitif, 32 sinde (%27) negatif; B460 da 92 sinde (%78) kültür pozitif, 26 sında (%22) negatif; MGIT te 68 inde (%58) kültür pozitif, 50 sinde (%42) negatiflik saptanmıştır (Tablo 1). Üç kültür yönteminin izolasyon oranları karşılaştırıldığında, B460 ve LJ arasında anlamlı fark olmadığı (p (B460-LJ) > 0.05), MGIT izolasyon oranının B460 ve LJ e göre anlamlı olarak düşük olduğu görülmüştür (p (MGIT-B460) < 0.001, p (MGIT- LJ)< 0.01). Balgam yayma negatif örneklerde en yüksek izolasyon oranı LJ de (%60) elde edilmiş; B460 (%50) ve MGIT (%50) eşit sayıda izolasyon sağlamıştır. Ancak LJ deki yüksek izolasyon oranı istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p (B460-LJ) > 0.05, p (B460-MGIT) > 0.05, p (LJ- MGIT)> 0.05). Balgam yayma pozitif örneklerde ise B460 ile izolasyon oranının (%92), LJ (%79) ve MGIT e (%62) göre anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür (p (B460-LJ) = 0.013, p (B460- MGIT)= 0.001). Aynı zamanda LJ ve MGIT izolasyon oranları arasındaki fark anlamlı (p (LJ-MGIT) < 0.001) bulunmuştur (Şekil -1). Ortalama izolasyon süresi LJ de 20.8 ± 6.1 gün (16-47 gün), B460 da 12.1 ± 4.3 gün (5-27 gün), MGIT de ise 11.1 ± 7.1 gün (2-36 gün) olarak saptanmıştır (Tablo 2, Şekil 2). Tek yön- Tablo 1. Tüberküloz hastalarının balgam yayma ve kültür sonuçları. Sonuç Balgam yayma LJ B460 MGIT Pozitif 78 (%66) 86 (%73) 92 (%78) 68 (%58) Negatif 40 (%34) 32 (%27) 26 (%22) 50 (%42) Toplam Tablo 2. Kültür çalışmalarında mikobakteri izolasyon süreleri (gün olarak). Toplam Balgam yayma (+) Balgam yayma (-) Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Yöntem (Min-Max) (Min-Max) (Min-Max) LJ 20.8 ± 6.1 (16-47) 21.2 ± 6.8 (16-34) 19.8 ± 3.6 (18-47) B ± 4.3 (5-27) 11.3 ± 3.2 (5-22) 14.7 ± 6.2 (9-27) MGIT 11.1 ± 7.1 (2-36) 11.2 ± 7.6 (2-24) 10.8 ± 5.8 (12-36) 103 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

4 Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Tablo 3. Literatür ile çalışmamız sonuçlarının karşılaştırılması. Genel bilgiler Yayınlar Badak ve arkadaşları (12) Pfyffer ve arkadaşları (13) Bu çalışma Örnek sayısı Kültürde üreme Üreme % MGIT B LJ Kontaminasyon % MGIT B LJ Üreme süresi (gün) MGIT B LJ lü varyans analizi ile 3 kültür yöntemi karşılaştırıldığında B460 ve MGIT arasında anlamlı fark olmadığı, LJ de izolasyon süresinin B460 ve MGIT e göre daha anlamlı derecede uzun olduğu (p< 0.001) görülmüştür (Tablo 2, Şekil 2). Balgam yayması pozitif ve negatif örneklerin izolasyon süreleri ayrı ayrı kendi içlerinde kültür yöntemlerine göre karşılaştırıldığında, toplam olgularda olduğu gibi B460 ve MGIT arasında anlamlı fark olmadığı, LJ de izolasyon sürelerinin hem balgam yayma pozitif hem de negatif % LJ B460 MGIT Baygam yayma (-) Baygam yayma (+) Toplam Şekil 1. Kültür yöntemleri izolasyon oranları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

5 Öztürk S, İlvan A, Öztürkeri H, Kocabeyoğlu Ö, Bozkanat E, Kartaloğlu Z, Deniz Ö. Gün LJ B460 MGIT 5 0 Balgam yayma (+) Balgam yayma (-) Toplam Şekil 2. Kültür yöntemleri izolasyon süreleri. örneklerde B460 ve MGIT e göre daha uzun olduğu (p< 0.001, p< 0.001) saptanmıştır. Çalışmamızda MGIT lerde renk ve refle saptanan 96 balgam örneğinin 68 inde (%70.8) yaymada ARB pozitif, 28 inde ise (%29.2) negatif olarak tespit edilmiştir. Negatif olgular yalancı pozitiflik olarak kabul edilmiştir. Ayrıca toplam 42 adet kontaminasyon tespit edilmiş olup; bunlardan 21 tanesi MGIT te (17.8), 6 tanesi B460 da (%5.1), 15 tanesi ise LJ dedir (%12.7). TARTIŞMA Tüberküloz hastalığında mevcut kültür ve diğer tanı yöntemleri her yönü ile yeterli değildir. Bazılarının süresi uzun, bazılarının sensitivitesi ve spesifitesi düşük, bazıları ise bu yönlerden uygun olsa bile maliyet yüksekliği nedeniyle rutin kullanımı imkansızdır. Bu nedenle yeni tanı yöntemlerine ihtiyaç vardır. Balgam yayma mikroskopisinde basil saptanabilmesi için mililitrede basil olması gerekmektedir (10). Balgamın direkt bakısı kolay, hızlı ve ucuz bir teknik olmasına rağmen duyarlılığı düşüktür ve basil tespit edilebilme oranı %50-80 arasındadır (11). Klasik kültür yöntemleri ile tanı oranı %90 lara çıkmakla birlikte 6-8 hafta gibi uzun bir süre gerekmektedir. Son yıllarda tüberküloz tanısında MGIT kültür yönteminin değerini araştıran sınırlı sayıda çalışmalar yayınlanmaya başlanmıştır. Yaptığımız literatür incelemelerinde, kültür yöntemleri ile elde edilen çeşitli sonuçlar Tablo 3 te sunulmuştur. Yayma negatif, kültür pozitif 71 olgulu Morgie ve arkadaşlarının yaptıkları B460 ve LJ kültür çalışmalarında; izolasyon oranı B460 da %71.8, LJ de %62 olarak bulunmuştur (14). Ortalama izolasyon süresi B460 da 13.7 gün, LJ de ise 26.3 gün olarak bulunmuştur. B460 ve LJ ile David ve arkadaşlarının yaptıkları 642 değişik numuneli 61 kültür pozitif olgulu başka bir çalışmada ise; izolasyon oranı yayma pozitif 30 olguda LJ de %90, B460 da %100, yayma negatif 31 olguda LJ de %61.3, B460 da %90.3, toplam olarak ise LJ de %75.4, B460 da %95 olarak bulunmuştur (15). Bizim çalışmamızda 118 hastadan alınan 118 balgam örneği incelenmiştir. Akciğer tüberkülozu tanısı konan 118 olgunun 78 inde (%66) bal- 105 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

6 Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri gam yaymasında ARB pozitif, 40 ında (%34) negatif bulunmuştur. Balgam yaymasında ARB pozitif olgularda sırasıyla MGIT, B460 ve LJ de olmak üzere izolasyon oranları %62, %92, %79; ARB negatif olanlarda ise %50, %50 ve %60 olarak saptanmıştır. Balgam yayması pozitif örneklerde B460 ile izolasyon oranı LJ ve MGIT e göre, LJ izolasyon oranı ise MGIT e göre yüksek bulunmuştur. Bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p (B460-LJ) = 0.013, p (B460-MGIT) = 0.001, p (LJ-MGIT) < 0.001). Başka bir deyişle balgam yayması pozitif örneklerde MGIT en kötü izolasyon oranına sahiptir. Balgam yayması negatif örneklerde en yüksek izolasyon oranı LJ de elde edilmiş; B460 ve MGIT eşit oranda izolasyon sağlamıştır. Yayma negatif örneklerde 3 kültür yöntemi arasında izolasyon sağlanan örnekler ve sayıları yönünden anlamlı farklılık bulunmamıştır (p (B460-LJ) > 0.05, p (B460- MGIT)> 0.05, p (LJ-MGIT) > 0.05). Yayma negatif ve pozitif tüm olgular değerlendirildiğinde izolasyon oranları MGIT te %58, B460 da %78, LJ de ise %73 bulunmuş; B460 ve LJ arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değilken (p (B460-LJ) > 0.05), MGIT izolasyon oranı B460 ve LJ ye göre anlamlı olarak düşük (p (MGIT-B460) < 0.001, p (MGIT-LJ) < 0.01) çıkmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında MGIT yönteminin tanı açısından diğer iki kültür yönteminden daha düşük sensitiviteye sahip olduğu, özellikle balgam yayması pozitif olgularda olmak üzere çalışılan 3 kültür yöntemi arasında en elverişli olanının B460 olduğu görülmüştür. Balgam yayması negatif olgularda ise, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber, LJ ile en yüksek oranda izolasyon sağlanmıştır. Bu bulguların MGIT ile yapılan diğer çalışmalarla uyum sağlamadığı sonuçlarımızın düşük çıkmasının MGIT yönteminin henüz tam olarak standardize edilememiş olmasına, bu yöntemle kontaminasyonların fazla olmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Ortalama izolasyon süresi olarak 3 kültür yöntemi karşılaştırıldığında B460 ve MGIT arasında anlamlı fark olmadığı, LJ de izolasyon süresinin B460 ve MGIT e göre daha uzun olduğu (p< 0.001) gözlenmiştir. Yayma pozitif örneklerde en kısa izolasyon süresi 11.2 gün ile MGIT te elde edilmiştir. MGIT ve B460 izolasyon süreleri arasında anlamlı fark yokken, MGIT ve B460 ile elde edilen izolasyon süreleri LJ ye göre anlamlı derecede düşüktür (p< 0.001). Yayma negatif örneklerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Fakat bu grup örneklerde ortalama izolasyon süresi MGIT te B460 a göre 4 gün kadar daha kısa bulunmuş olmakla beraber, istatistiksel olarak bu farklılık anlamlı bulunmamıştır. Tüberküloz basili izolasyon süresi yönünden çalışmamızda bulunan sonuçlar, genel olarak diğer çalışmalarla uyumludur. Hem izolasyon oranı hem de izolasyon süreleri gözönüne alındığında, çalışılan 3 kültür yöntemi arasında en elverişli olanı B460 olarak gözükmektedir. B460 maliyet yönünden de uygundur. Ancak MGIT yönteminde cihaz ve ekipman ihtiyacı daha azdır. Literatür ile bulgularımız karşılaştırıldığında çalışmamızda MGIT yönteminde izolasyon oranı daha düşüktür. Bu sonuç, kontaminasyonların yüksekliğine ve yöntemin henüz yeterince standardize edilememiş olmasına bağlanmıştır. Çalışmamızda B460 ve LJ sonuçları ise literatür ile uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışmamız ve literatür bilgileri ışığında bugün için en uygun kültür yönteminin B460 olduğu, özellikle izolasyon süresindeki kısalık nedeni ile yapılacak geliştirme ve iyileştirmelerle MGIT in gelecekte rutin kullanıma girebileceğini, ayrıca BACTEC cihazı olmayan merkezlerde cihaz ve ekipman gerektirmemesi, kolay uygulanabilir olması nedenleri ile günümüzde de tanı yöntemi ve direnç testi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. KAYNAKLAR 1. Çelenk M. Tüberküloz Epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1994; 14: Bilgiç H. Tüberküloz epidemiyolojisi. (Derleyen) Kocabaş A. Tüberküloz Kliniği ve Kontrolü. Ankara: Emel Matbaası 1991: Anargyros P, Astill DSJ, Lim IS. Comparison of Improved BACTEC and L Jensen media for Culture of Mycobacteria from Clinicals Specimens. J Clin Mic 1990; 28: Nolte FS, Metchock B. Mycobacterium. In: Murray PR (ed). Manual of Clinical Microbiology. 6 th ed. Washington DC: ASM Press 1995: Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

7 Öztürk S, İlvan A, Öztürkeri H, Kocabeyoğlu Ö, Bozkanat E, Kartaloğlu Z, Deniz Ö. 5. Durmaz R. Polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisi ve mikrobiyolojide kullanımı. Mikrobiyoloji 1995; 29: Sjöbring U, Mecklenburg M, Andersan AB, et al. PCR for detection of Mycobacterium tuberculosis. J Clin Mic 1990; 28: Hanna BA, Walters SB, Kodsi SE, et al. Detection of Mycobacterium tuberculosis directly from patient specimens with the MGIT; a new rapid method. 94 th ed. General Meeting of the American Society of Microbiology 1994: Hanna BA, Walters SB, Bonk SJ, et al. Recovary of Mycobacteria from blood in MGIT and L. Jensen slant after lysis centirifugation. J Clin Mic 1995; 33: Stitt TD, Kodsi SE. A rapid method for the growth and detection of Mycobacteria in clinical and stock cultures. 94 th ed. General Meeting of the American Society for Microbiology 1994: Balcı K. Göğüs Hastalıkları. 3. Baskı. Konya: Atlas Kitabevi 1993: Kocabaş A. Günümüzde ve gelecekte tüberküloz tanısı. (Derleyen) Kocabaş A. Tüberküloz Kliniği ve Kontrolü. Ankara: Emel Matbaası 1991: Badak FZ, Deanna LK, Sharon S, et al. Comparison of Mycobacteria growth indicator tube with BACTEC 460 for detection and recovery of Mycobacteria from clinical specimens. J Clin Mic 1996; 34: Pfyffer GE, Welscher HM, Kissling P, et al. Comparison of Mycobacteria growth indicator tube with radiometric and solid culture for recovery of acid-fast bacilli. J Clin Mic 1996; 35: Morgie AM, Carl H, Donald R de Y, et al. Comparison of radiometric method (BACTEC) and conventional culture media for recovery of Mycobacteria from smear-negative specimens. J Clin Mic 1983; 18: David LS, Rashad AL, Rourke WJ, et al. Comparison of the septi-chek AFB and BACTEC systems and conventional culture for recovery of Mycobacteria. J Clin Mic 1993; 31: Yazışma Adresi: Dr. Sami ÖZTÜRK GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi 81020, Acıbadem, İSTANBUL 107 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

MYCOBACTER UM TUBERCULOS S ZOLASYONUNDA MG T ve LÖWENSTE N JENSEN YÖNTEMLER N N KARfiILAfiTIRMASI

MYCOBACTER UM TUBERCULOS S ZOLASYONUNDA MG T ve LÖWENSTE N JENSEN YÖNTEMLER N N KARfiILAfiTIRMASI Solunum 3: 286-290, 200 MYCOBACTER UM TUBERCULOS S ZOLASYONUNDA MG T ve LÖWENSTE N JENSEN YÖNTEMLER N N KARfiILAfiTIRMASI SUMMARY COMPARISON OF THE MGIT WITH LÖWENSTEIN- JENSEN MEDIUM FOR ISOLATION OF

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

doi /tt Tuberk Toraks 2016;64(3): Geliş Tarihi/Received: Kabul Ediliş Tarihi/Accepted:

doi /tt Tuberk Toraks 2016;64(3): Geliş Tarihi/Received: Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: doi 10.5578/tt.28058 Tuberk Toraks 2016;64(3):211-216 Geliş Tarihi/Received: 26.02.2016 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20.09.2016 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Kurs Programı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik tanısında yeni yöntemler 23 Nisan

Detaylı

Tersiyer referans hastanesinde Mycobacterium tuberculosis izolasyon sıklığı ve dört major anti-tüberküloz ilaca karşı duyarlılık durumu

Tersiyer referans hastanesinde Mycobacterium tuberculosis izolasyon sıklığı ve dört major anti-tüberküloz ilaca karşı duyarlılık durumu 240 JCEI / M. Saygun ve ark. M.tuberculosis isolation frequency and resistance 2012; 3 (2): 240-244 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0151 RESEARCH ARTICLE

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR

Detaylı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı Dekontaminasyon ve Konsantrasyonun Üç Yolu Mycoprosafe Decocent - Decomics Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Kuruluş 2003 Çalışan sayısı 35

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi*

Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 33-38 Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi* Comparison and Evaluation

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TEST ADI SONUÇ VERME ARB (Aside Dirençli Bakteri) Boyalı Direkt Bakı Erlich- Ziehl Neelsen boyamalı preparatta mikroskobik inceleme (acil ise her saat). Her gün 14:30,

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

Tüberkülozun Tanısında Kullanılan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması *

Tüberkülozun Tanısında Kullanılan Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüberkülozun Tanısında Kullanılan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması * Evaluation of

Detaylı

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi 21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU 11-12 Haziran 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi VE II. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ KURSU 13-14 HAZİRAN 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Prof. Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum planı Kalite gereklilikleri Yöntem geçerli kılma İç Kalite Kontrol

Detaylı

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Ahmet Yılmaz Çoban 1, Berika Taştekin 1, Meltem Uzun 2,

Detaylı

Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi*

Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 617-622 Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi* Evaluation of Blood Agar Medium for the Growth of Mycobacteria

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt:34, Sayı: 1, (33-37) Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Güngör Ateş, Levent Akyıldız, Tekin Yıldız ÖZET Akciğer tüberkülozu tanısı bakteriyolojik

Detaylı

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004 III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 25-27 Kasım 2004 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Düzenleyenler KLİMİK DERNEĞİ TÜBERKÜLOZ

Detaylı

X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU

X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ 12-14 EKİM 2012 İSTANBUL DÜZENLEYENLER Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Tıbbi

Detaylı

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI Yrd.Doç.Dr.Alpaslan ALP Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, ANKARA Tüberküloz kontrolünde anahtar faktörler

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ SUŞLARININ MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENÇ ORANLARI*

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ SUŞLARININ MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENÇ ORANLARI* Çeşitli Türk Mikrobiyol Klinik Örneklerden Cem Derg İzole (2009) Edilen 39 Mycobacterium (3-4): 89-93 Tuberculosis Kompleksi Suşlarının Majör Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları 1993 Türk Mikrobiyoloji

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR TİCARİ KONVANSİYONEL PCR SİTEMLERİ TİCARİ REAL-TIME PCR SİTEMLERİ IN-HOUSE

Detaylı

ÖRNEKLER N filemlenmes VE KÜLTÜR YÖNTEMLER

ÖRNEKLER N filemlenmes VE KÜLTÜR YÖNTEMLER ÖRNEKLER N filemlenmes VE KÜLTÜR YÖNTEMLER Doç.Dr. Gülden ERSÖZ 1, Doç.Dr.Gönül ARSLAN 2 1 M.Ü T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, Mersin 2 M.Ü T p Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 2003 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi

Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 2003 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi Dicle Tıp Dergisi, 7 Cilt:34, Sayı:1, (-24) Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 3 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi Tekin Yıldız, Levent Akyıldız, Güngör Ateş ÖZET Tüberküloz (TB) tüm

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted):

Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 266-273 Tüberküloz Şüpheli Hastalardan Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolasyon Oranı ve Suşların BACTEC NAP ve İmmünokromatografik TB Ag

Detaylı

Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler #

Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler # Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler # Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**, Sinan ERGİNEL**, İrfan UÇGUN**,

Detaylı

KLASİK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ

KLASİK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun KLASİK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ Y. Doç. Dr Özlem Tansel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Tüberküloz Laboratuvarlarının Durumu: Anket Çalışması Sonuçları

Üniversite Hastaneleri Tüberküloz Laboratuvarlarının Durumu: Anket Çalışması Sonuçları Üniversite Hastaneleri Tüberküloz Laboratuvarlarının Durumu: Anket Çalışması Sonuçları J.Sedef GÖÇMEN*, Altan AKSOY*, Suna GEDİKOĞLU** * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması #

Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması # Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması # Mehmet Hamdi MUZ*, Teyfik TURGUT*, Adile MUZ** * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Abdulmajed O, Koç AN, Gültekin A, Atalay MA, Kılıç H, KLİNİK ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ TÜRLERİNİN İZOLASYONUNDA KLASİK TANI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ve PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ

Detaylı

ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Meltem Uzun İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

ÖRNEKLER N filemlenmes VE KÜLTÜR YÖNTEMLER

ÖRNEKLER N filemlenmes VE KÜLTÜR YÖNTEMLER ÖRNEKLER N filemlenmes VE KÜLTÜR YÖNTEMLER Doç.Dr. Gülden ERSÖZ M.Ü T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, Mersin Tüberküloz etkeni bakterilerin izolasyonu için klinik örneklere

Detaylı

Enfektif Endokardit, Myokardit ve Perikardit Laboratuvar Tanı. Dr. Ali O. KILIC 19 Nisan 2014

Enfektif Endokardit, Myokardit ve Perikardit Laboratuvar Tanı. Dr. Ali O. KILIC 19 Nisan 2014 Enfektif Endokardit, Myokardit ve Perikardit Laboratuvar Tanı Dr. Ali O. KILIC 19 Nisan 2014 Enfektif Endokardit, Myokardit ve Perikardit Laboratuvar Tanı Mikrobiyolojik Tanı Kültür Yöntemi o Örnekler

Detaylı

MIDDLE-BROOK 7H10 BESİYERİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ

MIDDLE-BROOK 7H10 BESİYERİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun MIDDLE-BROOK 7H10 BESİYERİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ Doç. Dr. Hakan Öztürkeri Girne Askeri Hastanesi,

Detaylı

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 Prof. Dr. Ayşe Willke Yard. Doç. Dr. Emel Azak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU S.V., 34 yaşında erkek hasta 28 Eylül

Detaylı

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Melek İnci 1, Ayşe Nedret Koç 2, Mustafa Altay Atalay 2, Sibel Silici 3, Hafize Sav 2, Fatma Mutlu Sarıgüzel 4, Aslıhan Gültekin Çökük

Detaylı

Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT)

Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT) Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT) Mehmet Hamdi MUZ, Figen DEVECİ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ ÖZET Tüberkülin deri testi (TDT) tüberküloz

Detaylı

Radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen balgam çıkaramayan ve mide suyu yayması negatif olan hastalarda bronş lavajının değeri ric lavage cult

Radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen balgam çıkaramayan ve mide suyu yayması negatif olan hastalarda bronş lavajının değeri ric lavage cult Radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen balgam çıkaramayan ve mide suyu yayması negatif olan hastalarda bronş lavajının değeri Zafer KARTALOĞLU 1, Oğuzhan OKUTAN 1, Erkan BOZKANAT 1, Faruk ÇİFTÇİ

Detaylı

Retrospektif Olarak Tüberküloz Laboratuvarının Altı Yıllık Sonuçları ve Antimikobakteriyel İlaçlara Direnç Oranları

Retrospektif Olarak Tüberküloz Laboratuvarının Altı Yıllık Sonuçları ve Antimikobakteriyel İlaçlara Direnç Oranları Turk Toraks Derg 2013; 14: 53-8 DOI: 10.5152/ttd.2013.11 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL INVESTIGATION Retrospektif Olarak Tüberküloz Laboratuvarının Altı Yıllık Sonuçları ve Antimikobakteriyel İlaçlara Direnç

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): 04.03.2013 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.06.2013

Geliş Tarihi (Received): 04.03.2013 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.06.2013 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(3): 417-431 Yayma Negatif Tüberküloz Olgularının Tanısında MTD Gen-Probe Testi, BACTEC 960 Sistemi ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Performansının

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Okuduğu Yarıyıl :... Staj Konusu :... Staj Yaptığı Kurum :... Kurumun Adı Staj Konusu Çalışma Süresi Tarihinden

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

NOCARDIA Türlerinin Laboratuvar Tanısı. Uzm. Dr. Ayten Coşkuner İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

NOCARDIA Türlerinin Laboratuvar Tanısı. Uzm. Dr. Ayten Coşkuner İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi NOCARDIA Türlerinin Laboratuvar Tanısı Uzm. Dr. Ayten Coşkuner İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nocardia lar aerobik Actinomycetes lerin en önemli türü Aerobik Actinomycetes ler; kısa kok ya da çomak

Detaylı

Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey.

Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey. Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 623-631 Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında Antibiyotikli Löwenstein-Jensen Besiyerinde

Detaylı

Mikobakteriyolojide Örneklerin İşlenmesi, Mikroskopi, Moleküler Yöntemler ve Duyarlılık Testleri

Mikobakteriyolojide Örneklerin İşlenmesi, Mikroskopi, Moleküler Yöntemler ve Duyarlılık Testleri Mikobakteriyolojide Örneklerin İşlenmesi, Mikroskopi, Moleküler Yöntemler ve Duyarlılık Testleri Doç.Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ekim Öncesinde

Detaylı

YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU ŞÜPHESİ OLAN OLGULARDA KÜLTÜR POZİTİFLİĞİ ORANI VE TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNİN TANIYA KATKISI

YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU ŞÜPHESİ OLAN OLGULARDA KÜLTÜR POZİTİFLİĞİ ORANI VE TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNİN TANIYA KATKISI YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU ŞÜPHESİ OLAN OLGULARDA KÜLTÜR POZİTİFLİĞİ ORANI VE TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNİN TANIYA KATKISI Dr. Ömer DENİZ (*), Dr. Faruk ÇİFTÇİ (*), Dr. İsmail YÜKSEKOL (**), Dr. Erkan

Detaylı

ANKARA'DA BİR TURİZM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA'DA BİR TURİZM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA'DA BİR TURİZM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Songül A. VAİZOÐLU Dr. Oğuz YILMAZ Dr. Çiğdem ÖZEN Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL İnt. Dr. Yusuf KIZIL

Detaylı

Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, antitüberküloz ilaçlar, büyük hata, çok büyük hata.

Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, antitüberküloz ilaçlar, büyük hata, çok büyük hata. Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 403-409 MİKOBAKTERİLERİN MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ OTOMATİZE BACTEC MGIT 960 SİSTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI VE RADYOMETRİK BACTEC 460

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Dr.Sibel Doğan Kaya Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU  71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU www.verem.org 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem, Mycobacterium Tuberculosis denilen bir basille oluşan, tedavi edilmezse

Detaylı

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Doç.Dr. Aynur Karadenizli Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kocaeli Bakteri ile çalışmaya uygun laboratuar

Detaylı

Aktif Akciğer Tüberküloz Tanısında; Semptomlar, Semptom Süresi ve Akciğer Grafisinin Yeri

Aktif Akciğer Tüberküloz Tanısında; Semptomlar, Semptom Süresi ve Akciğer Grafisinin Yeri ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION TÜBERKÜLOZ TUBERCULOSIS Aktif Akciğer Tüberküloz Tanısında; Semptomlar, Semptom Süresi ve Akciğer Grafisinin Yeri The Importance of Symptoms, Symptom Duration and

Detaylı

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Haluk C. ÇALIŞIR*, Ahmet S. YURDAKUL*, Mihriban ÖĞRETENSOY* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Tüberküloz

Detaylı

Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi #

Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi # Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi # Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**, İrfan UÇGUN**, Sinan

Detaylı

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK** Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu # A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan

Detaylı

Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi #

Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi # Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi # Mustafa KOLSUZ*, Sibel ERSOY*, Nurhayat DEMİRCAN*, Muzaffer METİNTAŞ**,

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXX Sayı 3, 2016 İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TUBERCULOSIS CASES FOLLOWED IN DISPENSARIES OF OUR CITY

Detaylı

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Dr. Ü. Gül Erdem SB. DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü KLİMUD-2013 [idrar kültürü] * [lökosit/alan] * [CRP] [hastanın

Detaylı

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun etkin kontrolü için; Yayma sonuçları Kültür ve identifikasyon Duyarlılık testleri ; 24 saat ; 21 gün ; 30 günde bildirilmeli CDC, 1995

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR Dünyada en sık ölüme neden olan infeksiyonlardan biri Dünya nüfusunun 1/3

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

TB Laboratuvar Tanısında Kullanılan Geleneksel Yaklaşımlar * Aside dirençli boyama * Mikroskopi * Kültür (Katı(Katı-Sıvı) * Seroloji?? * Moleküler yöntemler KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Geç sonuç alınması Altın standart

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDA KALİTE GÜVENCESİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDA KALİTE GÜVENCESİ Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 699-707 TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDA KALİTE GÜVENCESİ QUALITY ASSURANCE IN TUBERCULOSIS LABORATORIES Aydan ÖZKÜTÜK 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp

Detaylı

Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi

Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi Ayşe ORMAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat CİRİT Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg ;6():-4 doi:.5/ankem.. Araştırma MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yasemin ÖZ, Müge ASLAN, Filiz AKŞİT, Gül DURMAZ,

Detaylı

Bununla birlikte tüberkülozla savaş yeterli bütçeyi büyük ölçüde bulamamaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Bununla birlikte tüberkülozla savaş yeterli bütçeyi büyük ölçüde bulamamaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) 2012 KÜRESEL TÜBERKÜLOZ RAPORUNU YAYIMLADI - Genç Gelişim K Tüberküloz, ülkemizdeki adıyla verem, havayolu ile bulaşan ve öldürebilen bir hastalıktır. Çok az maliyetle tedavi

Detaylı

Tüberküloz Laboratuvarında Yaşanan Sorunlar Prof.Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Tüberküloz Laboratuvarında Yaşanan Sorunlar Prof.Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Tüberküloz Laboratuvarında Yaşanan Sorunlar Prof.Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Özkütük 2016 Antalya Sunum Planı Tüberküloz lab.dan beklentiler TB lab

Detaylı

Yeni İlaç Duyarlılık Testleri Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN

Yeni İlaç Duyarlılık Testleri Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN Yeni İlaç Duyarlılık Testleri Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Samsun Sunum içeriği I Nitrat redüktaz testi (NRT) Direkt test; İndirekt

Detaylı

MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS

MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 395-402 395 MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS Alpaslan

Detaylı

BRUSELLOZDA KAN VE KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRLERİNİN TANI DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BRUSELLOZDA KAN VE KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRLERİNİN TANI DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 201-206 201 BRUSELLOZDA KAN VE KEMİK İLİĞİ KÜLTÜRLERİNİN TANI DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE DIAGNOSTIC VALUE OF BLOOD AND BONE MARROW CULTURES

Detaylı

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi doi 10.5578/tt.7899 Geliş Tarihi/Received: 05.04.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07.08.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi Tarkan ÖZDEMİR 1

Detaylı

Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum

Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum Seren ARPAZ*, Sevtap KESKİN*, Göksel KITER**, Nejat SEZGİN*, Dilek

Detaylı

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması ARAŞTIRMA / Original Article TÜBERKÜLOZ / Tuberculosis Toraks Dergisi 7; 8(3): 174-178 442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması Özlem Bayraktar Saral

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

MAJOR DRUG SUSCEPTIBILITY OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX: COMPARISON OF BACTEC AND AGAR PROPORTION METHODS

MAJOR DRUG SUSCEPTIBILITY OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX: COMPARISON OF BACTEC AND AGAR PROPORTION METHODS Tülay-Sarıbaş ve Hoşgör-Limoncu İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (1): 7-14 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS KÖKENLERİNİN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ

Detaylı

ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ ve TÜRKİYE VERİLERİ. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD.

ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ ve TÜRKİYE VERİLERİ. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD. ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ ve TÜRKİYE VERİLERİ Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD. Öğretim Üyesi Tüberküloz tüm dünyada özellikle Asya ve Afrika da önemli

Detaylı

Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı

Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 319-331 Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Use of Molecular Techniques in the Diagnosis of Pulmonary and

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU

LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU SORUNLU ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ İZOLASYONU LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÜLGER Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Meltem Uzun İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 80-85 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 Hastanemizde 2007 yılında tanı alan tüberkülozlu asker hastaların tedavi sonuçlarının retrospektif olarak son altı yıllık

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kliniği, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAYSERİ 2

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kliniği, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAYSERİ 2 ANKEM Derg ;7():79-8 doi:./ankem..79 Araştırma SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

Detaylı

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR 2050 TB Eliminasyon Hedefi (WHO; Global Tuberculosis Report 2012)

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci Sefa Levent ÖZŞAHİN*, Özgür KARACAN**, Remziye EL***, Zuhal GÜLLÜ**** * SSK Ankara Eğitim

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER Prof. Dr. Rıza DURMAZ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya Klasik laboratuvar tanı yöntemlerinden

Detaylı

Melek DEMİR*, Nural CEVAHİR*, İlknur KALELİ* Soner TİKVEŞLİ*, Ergun METE*

Melek DEMİR*, Nural CEVAHİR*, İlknur KALELİ* Soner TİKVEŞLİ*, Ergun METE* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 207-213 207 PRE-İNKÜBASYON SÜRESİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII TÜRLERİNİN OTOMATİZE BACTEC 9120 KAN KÜLTÜR SİSTEMİNDE SAPTANMASINI ETKİLİYOR

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Özgür APPAK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D GİRİŞ:

Detaylı

Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları

Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları Türk Mikrobiyol Cem Derg 1(1):371, 2011 doi:10.5222/tmcd.2011.037 Araştırma Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Direnç

Detaylı

Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar

Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar Dr. Nurhan Albayrak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal TB Referans Laboratuvarı Tüberküloz Sorun mu? Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı

Detaylı

Balgam Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Olgularında Bronş Lavajı, Bronş Biyopsisi ve Postbronkoskopik Balgamın Tanısal Değeri

Balgam Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Olgularında Bronş Lavajı, Bronş Biyopsisi ve Postbronkoskopik Balgamın Tanısal Değeri Balgam Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Olgularında Bronş Lavajı, Bronş Biyopsisi ve Postbronkoskopik Balgamın Tanısal Değeri Öner A. BALBAY*, Haluk C. ÇALIŞIR**, Arzu ERTÜRK**, Mihriban ÖĞRETENSOY**

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 591-597 İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF PYRAZINAMIDE

Detaylı