T. B. M. M. CİLT: 16

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. CİLT: 16"

Transkript

1 TOPLANTI ; 16 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: tarihli 1 nci Birleşimden tarihli 7 noi Birleşime kadar T. B. M. M. Basımevi

2

3 Fihrist ÇEŞİTLİ İŞLER Atatürk'ün ölümünün 38 nci yıldönümü nedeniyle saygı duruşu KARARLAR No. Cilt 416 9/30, 9/49, 9/57 ve 9/60 Esas numaralı dosyaları incelemekle görevli T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin 16 7:8, /21 ve 9/38 Esas numaralı dosyaları İncelemekle görevli T.B.M.M Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin 16 8: /37, 9/39, 9/4Q, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/59, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68 ve 9/69 esas numaralı dosyalan incelemekle görevli T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına (ilişkin, 16 10: Başbakan Süleyman Demirel hakkında 16 15: 17 42Q Başbakan Süleyman Demirel hakkında 16 17: ıl Ticaret Bakanı Halil Başol ile Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında 16 18: Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında 16 20: Ticaret Bakanı Halül Başol hakkında 16 21: Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve Tek- No, Cüt neloji Bakanı Afodülkerim Doğru Haklarında 16 23: 24 İmar ve İskân Bakam Nurettin Ok ile İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk' haklarında 16 24: İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında 16 25: 26 Bayındırlık Bakanı Fehim Adak hakkında 16 26: 27 Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında 16 27: 29 İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ile Başbakan Süleyman Demirel haklarında 16 29: 32 Başbakan Süleyman Demirel ile Enerji ve Taibii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç haklarında 16 32: 36 Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında 16 36: 37 Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında tîıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özel hakkında 16 37: 38 İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında 25

4 436 Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında Başbakan Süleyman Demirel ile Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak haklarında Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında İmar ve İskân Bakam Nurettin Ok hakkında Başlbakan Süleyman Demirel ile Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem haklarında /21, 9/3ıQ, 9/38, 9/39, 9/49, 9/57, 9/59 Esas numafalı dosyaları incelemekle görevli T.B.M.M, Soruşturma hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin No, Cilt 435 Ticaret Bakanı Halil Başol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru haklarında 16 40: 41 41: 42 42: 44 44:' 45 45: 49 49: 50 50: 51 65: 443 9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47,9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73 ve 9/74 Esas numaralı dosyaları incelemekle görevli T.B.M.M. Soruşturma hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin 16 68: Başlbakan Süleyman Demirel, Başlbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Alparslan Türkeş ve Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem haklarında : UW E it?im Bakam Ali Naili Erdem hakkında 16 72: Cjuda - Tapm v» HatyvmmSlM Baklanı 'Korta Özat tıaklkmda No, Cilt 447 Köy İşleri Balkanı Vefa Poyraz hakkında 16 73: Sanayi ve Teknoloji Balkanı Abdıüılikeritm Doğru haklkııılda 16 74: Tu'rtizm ve Tamıtma 'Balkanı Lütfi Tdkoğlu ıhaklkmda 16 75: Ticaret Balkanı HaUil Başol hakkında 16 79: /21, 9/30, 9/38, 9/57, 9/59 ve 9/60 esas nuımaraflı doistyalaim liinicd'ömefcle görevli T. B. M. M. SoruştuırtrnB/ Hasduk komülsytonilaırmmin gölrev süıhöllefliıniln uzatıl* maşımla ilişkin : /37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/S5, 9/S6, 9/58, 9/61, 6/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/ 8, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73, 9/74 esas numaralı kfasyaları incelemekle gonevii T.BİM.M. Soruşturma Hazırlık komisyonlarımın görev isüitfeletriin'ln uzatılmasınla ilişkim : Barbakan Süılelyman Detmliırel hakkımda : Sağhik ve 'Sosyal Yardılm Balkanı Kemal Demıir hakkımida 455 'Başlbakan Süleyman Demjiırel, İçiışieıli Bakanı Oğuzham Asiitiürik ve Devlet Bakam ve Barbakan Yard ılımcısı Alparslan Türkeş haklarıırida : Ticaret Bakamı Hali Başdl hakkımda : Köy İşleri Baklanı Vefa Poyraz hakkımda : M'Mî EğMm Bakanı Ali Naii Erdem hakkında : Başbakan Süleyman Demird ve Müî EğltUm Bakana Ali Naii Erdem, hakilarındla : 115

5 No. Cilt 460 Devlet Baıkanı ve Baişbakiaitt Yardımcısı Alparslan Türkeş nalkikınkîa : Başbakan Süleyman Oeftnlktett haikkında : Bsfei Ba^öaHeain Bfflm Eoevtü haikkundâ : Baişbalkan SüSleyman Demirel haikikmda 119: Gümrük ve Tekte! Baikainı Orhan Öztrak haklkın'da : Köy îşferti 'Bakanı Vefa Poyraz 'hakkında : Başbakan Süleyman Demirci ve Millî Eğicim Balkanı Ali Naffli Erdem h'aikknnlda : Başbakan Süleyman Demire! ve Maliye Balkanı YAnaz Etfgenıelkon haklarımda : Başbakan Sıiteym'an Dehiiıiel nalk- 'kffida : Köy İşlenil Balkanı Vefa Poyraz hakkında : Başbakan Süfeyman Ddmıirel, Maıiye Balkanı Yılmaz ErgenıeUcon ve Köy îşterii Balkanı Vefa Poyraz halklaırınida : ' 'MM E Üîm Bakanı Ali Naıü Endfâm halkacımda : Ba^baÜean Süteyman Demire! nak- Jonıda : Başbakan Süfleydnaaı Demkel v*e îçişiehi Bakanı Oğözhan A^öMiric h&mairımda : 131 _ 5 No. Cilt 474 Adak* Balkan»feimafflMKÜftöogSu ve rçişîeri Bakanı Oğtohain AsMiı^k halklarında : Maliye Saikanı Yimlaz Ergenakoh haîkkımda : Barbakan Süfeyman DeffiöifSl, MM S&lvunma Balkanı Fedd Melen re îçtigeîft Bakanı Oğuznan AsiıMirk halklarımda : Adalet Balkanı îüsmaül MüMbğhı nalk- Ikinda : Adalet Balkanı îslmlaıi 'Müifitübğhı ve îçişleıli Balkanı Oğuızhan Asifltürk haklarında : Sanayi ve Tekniatoji Balkanı Aböülkerim Doğru halfckımda : BaşbaSkan Süleyman Demiirel, Devlet Bakanı ve Başlbalkan Ylalrkiıimcısı Aipatrslan Türikeş ve (Devlet 'Balkana MusltiaJfa' Kemali Erkovam hayiairıidjda : Sairtaıyi ve Teklnölloji ibafcaîm Abdlüİkerüm Doğru nalklkanıda Köy Işterii Bakam» Vefa Poyraz hakkında Atâafet Bakanı 'İ&maİ MüMoğîu, îç- 'işleri 'Balkanı Oğuahan AsMtüık ve Milî Eğicim Balkanı Ali Naili Eindlem halklarımda : Ulaştırma Balkanı Nahlit Mtenteş haktada : Devlet Bakanı ve Başbakan Yafldiimcısa Alpatrslaîı Tifeftöş haklkınkk : /38, 9/57, 9/59, ve 9/60 esas numar rniı dosyalları iıncöiem^khe görevi T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık KomtâsyofiJKarjfHn görev.-ütreleriniin uzatrimasma ilişkin : 168

6 489 Baişjbalkan Süllleyimaın Dömlürel hakkıdda Balşbalkain Süteymlan Demıiırel ve İmar ve Islkân Balkanı Nurettin Otk haık)l!an»n!d!a Biaşlbakan Süleyman Demjirel ve Devlet Balkanı Mustafa Kemal Erkovan halklairmıda Sanayi ve Teknoloji Saikanı Abdülkerfm Doğru hiamtıinda İçişleri Balkanı Oğuzhan Asifltâkik haikkıınıda _ Başjbialkan Süleyman Demirdi, Gümrük ve Tefcöl Balfcanı Orhan Özitııalk ve 6 No, Cilt 487 9/37, 9/39, 9/40,.9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50,. 9/51, ' 9/52, 9/53, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73 ve 9/74 ös'as nulmiariallı dosyallara incelemelkle görevli T,'!B. M.! M. Sonuışfcunmia Hazırlık! ko- Trijısyiondiaırımji'n gönev sülpellıeılimiin uzatılmasına lii'îdkıiın : Başbakan Süleyımlain Dömıiınel ve Iç-ı işleri Balkanı Oğuzhain Asltiüdc 'hıaikillârıin'da : : : : : No. Cilt Ticâret Babanı Hail Başol halklamida : Devlet Bakanı ve Başibakan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında : Başbalkan Süleyman Denilire!, Devlet Balkanı ve Başfoafcan Yardımcısı Necmettin Erbaıkan ve Gümrüık ve Tdkel Bakanı Orhan Öztralk halkdaırırtda : Millî Eğitüm Balkanı Nali Erdem balkkmda : Baişbalfcan Süleyman Dernıirdl, Mıalliiye Batanı Yılmiaiz Ergenıelk'on Ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanı Sefâhaittin Kılıç haklarında : Ticaret B'aJkanı Halil Başol hakkımda : Mıilllî Eğitim Bıalkanı Ali Nali Erdem hattında İçişleri Bakanı Oğuzhan Asıltürfc balk'kıınida : Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Balkanı Selâhatitin Kiıç hakkında : Milî Eğitiitm 'Balkanı Ali Nali Erdem hakkında RAPORLAR Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkında, Anayasanın 90, 147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu, (9/21) 222:223 Millet Meclisi eski İdareci Üyeleri Gümüşhane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve Cumhuriyet Senatosu eski İdare Amirleri C. Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gürsoytrak ile C. Senatosu Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan'ın, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin İçtüzük teklifi ve İçtüzük Geçici Karma Komisyonu raporu. (2/1) Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 arkadaşının, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. K> nun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 81,216

7 _ 7 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ile 59 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/59) 223 SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER Çekilmeler C. Senatosu Ankara Üyesi Ergün Ertem'in, 9/48 ve 9/58 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonları Üyeliklerinden çekildiğine dair. (4/85) 15 C. Senatosu Ankara Üyesi M. Atıf Benderlioğlu'nun, 9/57 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkan ve Üyeliğinden çekildiğine dair. (4/86) 80 C. Senatosu Bingöl Üyesi Mehmet Bilgin'in, 9/59 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair. (4/90) 163:164 C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin Savcı'nın, 9/52 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair. (4/87) 80 Gümüşhane Milletvekili Mustafa Karaman'ın, (9/61) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair. (4/88) 101 içel Milletvekili Nâzım Baş'in, 9/37 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair. (4/89) 163 Secimler Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, Türkiye Elektrik Kurumu Kanununa aykırı İmtiyaz Sözleşmesi yapmak suretiyle Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/74) 56 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 5 arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnediği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çalışma eski Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/95) 213 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 14 arkadaşının, uyguladığı politika ile yağ üreticisine zarar verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/94). 212 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi' nin, kooperatifçiliğin gelişmesini önleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/84) 202 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi' nin, sanayi politikasında imalâtçı lehine, tüketici aleyhine hareket ettikleri ve bu eylemlerinin uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Albdülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/80) 198 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve dört arkadaşının, basının haber alma özgürlüğünü ortadan kaldırdığı ve bu eyleminin

8 Türk Ceza Kanununun 146 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B, M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/76) 194 Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, anason üreticisinin zararına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlik Komisyonuna üye seçimi. (9/93) 211 Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilâtında yaptığı tasarruflarla, görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 275 sayılı Kanunun 17 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Bayındırlık Bakanı Fehim Adak hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/83) 201 Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, Çankırı Belediye Başkanlığı seçiminde Bakanlık nüfuz ve yetkisini kendi partisi lehinde kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce-' za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M,. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi, (9/96) 214 Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 arkadaşının, çimento ihracatına uygulanan vergi iadesinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu- I 8 nun 230, 240 ve 288 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı Halil Başol ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/70) 51:53 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çalışma eski Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/87) 205 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarın- I ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/88) 206 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu I eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Gıda - Tarım ve j Hayvancılık Bakanı Korkut Özal hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik I Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek I üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo- I nuna üye seçimi. (9/89) 207 I Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan' in, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu I tarafsız yayın yapmaktan uzaklaştırdığı ve bu I eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 I ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 t ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So- I ruşturuiması açılmasına lil'işlkin önerge&inli ince-

9 lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/75) 192:193 Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, yasal yetkilerini aşarak siyasal amaçlarla Ankara Belediye Başkanını işten el çektirdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 146 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve demeçleri ile bu karara katıldığını ifade eden Başbakan Süleyman Demirel haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna ü!ye seçimi. (9/85) 203 Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in. Denizli depreminde halkın sorunlarıyle ilgilenmedikleri ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle îmar ve tskân Bakanı Nurettin Ok ve içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/81) 199 9/37, 9/59 ve 9/61 esas numaralı Soruşturma Hazırlık komisyonlarındaki açık üyeliklere seçim /21, 9/40, 9/57, 9/72, ve 9/74 esas numaralı Soruşturma Hazırlık komisyonlarındaki açık üyeliklere seçim. 147 Edirne Milletvekili İlhan Işık ve 5 arkadaşının, hamyağı ithalindeki tutumları ile üretici ve tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 nci mad^ desine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakam Ha- lil Başol ile Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/77) 195 Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 16 arkadaşının, yaptığı partizan tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 237, 238 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Millî Eğitim Bakanı Alî Naili Erdem hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/71) 53:54 Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz' m, Ereğli Kömürleri işletmesine yaptığı tayinlerle partizan bir tutum izlediği ve bu eyleminin uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplatısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/73) 55:56 Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik kuvvetleri tarafından vatandaşlara yapılan baskı yi önlemeyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/82) 200 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/90) 208 İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, bazı sanayi ürünlerinin fahiş fiyatla satışını önlemedikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik

10 10 Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/91) 209. İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Bakanlıktaki tasarrufları ile görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/78) 196 İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 12 arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnedikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 201, 210, 212, 228, 230, 240 ncı, 275 sayılı Kanunun 6, 40, 41, 42, 46 ncı, 274 sayılı Kanunun 19, 31 nci ve 1475 sayılı Kanunun 98 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Ibir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/86) 204 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur' un, 1975 nüfus sayımı sonuçlarını açıklamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün. 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi, (9/92). 210' Kars Milletvekili Doğan Araslî'nın, besicilik konusunda plan ilkelerine uymayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/79) 197 Komisyonlara üye seçimi. ii Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. (9/38, 9/43, 9/48, 9/49, 9/63, 9/52, 9/58, 9/62, 9/68, 9/72) 80:81 Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın, okul kitaplarında yapılan değişiklikliklerle Dil Devrimini baltaladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240i ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişjkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/97) 215 Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 12 arkadaşının, bazı anarşik olaylara ilgisiz kalarak görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/72) 54: 55 SORULAR VB CEVAPLAR A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Başbakan Süleyman Demirel haikkında verilen soruşturma önergelerine ilişkin sorusu ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı. (7/1) 64, 82:85

11 11 Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Raif Eriş'in, Yasama yılında T. B, M. M. Başkanlığına verilen soruşturma önergelerine ilişkin sorusu ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı, (7/2) 64,85 Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Fethi Çelikbaş'ın, Millet Meclisi 10/79 esas numaralı Araştırma Komisyonu Başkanının demeçlerine ilişkin sorusu ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı. (7/3) 64, 85:86 SORUŞTURMA ÖNERGELERİ VE TEZKERELERİ Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' in, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan Çukobirlik yöneticilerine işten el çektirmeyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90t ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/164) 221 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' in, Partizan tayinler yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylerrünin Türk Ceza Kanununun 240 ve 278 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanının 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/109) 90,112: 113 Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, anarşik olayların önlenmesini engelleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K.'nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan hakkında Anayasanın 9Q ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/159) 221 Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, millî birlik ve güvenliği bozduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 168, 174, 181, 188, 228, 240, 312 ve 313 ncü maddelerine uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Tür'keş hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/145) 154,181: 184 Amasya Milletvekili Hasan Bütüner'in, köy - kent konusunda gerçek dışı beyanlar vererek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 24Q ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 9Q ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/157) 221 Amasya Milletvekili Hasan Bütüner'in, partizan tutum ve uygulamalarıyle bir kısım öğrencilerin öğrenimlerine engel olarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/147) 154,185: 187 Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 3 arkadaşının, usulsüz tasarruflarda bulunarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu hakkında Anayasamn 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/103) 65, 75:79

12 Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, Eğitim Enstitüleri giriş sınavlarında, yönetmeliklere ve yasaların eşitlik ilkelerine aykırı hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Alparslan Türkeş ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 901 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/98) 64, 70:72 Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, pamuk ihracatında üreticinin zararına hareket ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik: Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/İ69) 222 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 5 arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnediği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/95) 45:49, 64 ' Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 9 arkadaşının, 'ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Kurul kararlarını onaylamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemiinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu /iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç tüzüğünün 2 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/170) 222 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 9 arkadaşının, millî gelirin dağılımımda denge sağlayacak tasan ve tekliflerim yasalaşmasını önleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 ncı maddesiine uyduğu iddiasıyle Maliye Balkanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 'ilişkin önergesi. (9/178) 222 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 14 arkadaşının, uyguladığı politika ile yağ üreticisine zarar verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı* T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/94) 44:45,64 Balıkesir Milletvekili Sadulah Usumi'nıin, kooperatifçiliğin gelişmesini önleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemiinin uyduğu iddiasıyle Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/84) 27:29,63 Bahkesir Milletvekili Sadullah Usuitti' nin, sanayi politikasında imalâtçı lehline, tüi«ketici aleyhine hareket ettikleri ve bu eylemlerinin uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Balkanı Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşıiik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerges ;. (9/80) 23:24,62 Balıkesir Millet.vekili Sadullah Usumi' nin, tütün baş fiyatının ilânındaki tutumlarıyla tütün üreticisinin zararına yol açtıkları ve bu eylemlerinin Tuk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbaıkan ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak faak-t larında, A.ayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleştik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/146) 154,184:185

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 TOPLANTI : 18 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 23.10.1979 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I, BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 989 II. GELEN KÂĞITLAR 989:992 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

Kültürel Yapılanma Grubu YORUMSUZ 12 Eylül BELGELERİ

Kültürel Yapılanma Grubu YORUMSUZ 12 Eylül BELGELERİ 1 2 İçindekiler 12 EYLÜL BELGELERİ 5 Milli Güvenlik Konseyi bildirileri 6 TSK'NIN UYARI MEKTUBU... 6 ORGENERAL EVREN'İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI 8 12 EYLÜL'ÜN İLK BİLDİRİSİ... (Radyodan okunan)

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE YÖNELİK İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE YÖNELİK İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 489 HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE YÖNELİK İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI Kenan OLGUN* ÖZET Osmanlı Devleti nde Müslüman halkın seçimle ilk tanışması 1840 yılında sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclisleri ile

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ VAKFI SENEDİ

DEVLET SU İŞLERİ VAKFI SENEDİ DEVLET SU İŞLERİ VAKFI SENEDİ BÖLÜM: I KURULUŞ Madde 1) Bu senedin sonuna ekli listede isimleri yazılı kurucu üyeler tarafından toplanan 70.000,00TL tahsis edilmek suretiyle Türk Medeni Kanununa uygun

Detaylı

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA MUKAYESELİ BAKIŞ Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirisi Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15-16 Haziran 2011 ANKARA

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA MUKAYESELİ BAKIŞ Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirisi Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15-16 Haziran 2011 ANKARA Giriş YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA MUKAYESELİ BAKIŞ Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirisi Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15-16 Haziran 2011 ANKARA Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesince, yeni

Detaylı

TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962)

TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962) 2951 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962) * Başkent Üniversitesi, Atatürk Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi. e-posta: dsimsek@baskent.edu.tr ŞİMŞEK,

Detaylı

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Muğla 3-2-1 ile www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına

Detaylı

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl

Detaylı

SUAVİ AYDIN - YÜKSEL TAŞKIN 1960 tan Günümüze Türkiye Tarihi

SUAVİ AYDIN - YÜKSEL TAŞKIN 1960 tan Günümüze Türkiye Tarihi SUAVİ AYDIN - YÜKSEL TAŞKIN 1960 tan Günümüze Türkiye Tarihi İletişim Yayınları 1989 Tarih Dizisi 86 ISBN-13: 978-975-05-1462-3 2014 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2014, İstanbul EDİTÖR Kerem Ünüvar

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR "DEVAM" DEDİ 40 MODERN SERACILIK

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR DEVAM DEDİ 40 MODERN SERACILIK Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçimizin ürettiği her dilim, her salkım ve her danenin geçtiğimiz yıllardan çok daha fazla önemli hale geldiğine dikkati çeken, bu nedenle her türlü israftan kaçınılması

Detaylı