T. B. M. M. CİLT: 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. CİLT: 16"

Transkript

1 TOPLANTI ; 16 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: tarihli 1 nci Birleşimden tarihli 7 noi Birleşime kadar T. B. M. M. Basımevi

2

3 Fihrist ÇEŞİTLİ İŞLER Atatürk'ün ölümünün 38 nci yıldönümü nedeniyle saygı duruşu KARARLAR No. Cilt 416 9/30, 9/49, 9/57 ve 9/60 Esas numaralı dosyaları incelemekle görevli T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin 16 7:8, /21 ve 9/38 Esas numaralı dosyaları İncelemekle görevli T.B.M.M Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin 16 8: /37, 9/39, 9/4Q, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/59, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68 ve 9/69 esas numaralı dosyalan incelemekle görevli T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına (ilişkin, 16 10: Başbakan Süleyman Demirel hakkında 16 15: 17 42Q Başbakan Süleyman Demirel hakkında 16 17: ıl Ticaret Bakanı Halil Başol ile Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında 16 18: Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında 16 20: Ticaret Bakanı Halül Başol hakkında 16 21: Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve Tek- No, Cüt neloji Bakanı Afodülkerim Doğru Haklarında 16 23: 24 İmar ve İskân Bakam Nurettin Ok ile İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk' haklarında 16 24: İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında 16 25: 26 Bayındırlık Bakanı Fehim Adak hakkında 16 26: 27 Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında 16 27: 29 İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ile Başbakan Süleyman Demirel haklarında 16 29: 32 Başbakan Süleyman Demirel ile Enerji ve Taibii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç haklarında 16 32: 36 Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında 16 36: 37 Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında tîıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özel hakkında 16 37: 38 İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında 25

4 436 Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında Başbakan Süleyman Demirel ile Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak haklarında Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında İmar ve İskân Bakam Nurettin Ok hakkında Başlbakan Süleyman Demirel ile Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem haklarında /21, 9/3ıQ, 9/38, 9/39, 9/49, 9/57, 9/59 Esas numafalı dosyaları incelemekle görevli T.B.M.M, Soruşturma hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin No, Cilt 435 Ticaret Bakanı Halil Başol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru haklarında 16 40: 41 41: 42 42: 44 44:' 45 45: 49 49: 50 50: 51 65: 443 9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47,9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73 ve 9/74 Esas numaralı dosyaları incelemekle görevli T.B.M.M. Soruşturma hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin 16 68: Başlbakan Süleyman Demirel, Başlbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Alparslan Türkeş ve Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem haklarında : UW E it?im Bakam Ali Naili Erdem hakkında 16 72: Cjuda - Tapm v» HatyvmmSlM Baklanı 'Korta Özat tıaklkmda No, Cilt 447 Köy İşleri Balkanı Vefa Poyraz hakkında 16 73: Sanayi ve Teknoloji Balkanı Abdıüılikeritm Doğru haklkııılda 16 74: Tu'rtizm ve Tamıtma 'Balkanı Lütfi Tdkoğlu ıhaklkmda 16 75: Ticaret Balkanı HaUil Başol hakkında 16 79: /21, 9/30, 9/38, 9/57, 9/59 ve 9/60 esas nuımaraflı doistyalaim liinicd'ömefcle görevli T. B. M. M. SoruştuırtrnB/ Hasduk komülsytonilaırmmin gölrev süıhöllefliıniln uzatıl* maşımla ilişkin : /37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/S5, 9/S6, 9/58, 9/61, 6/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/ 8, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73, 9/74 esas numaralı kfasyaları incelemekle gonevii T.BİM.M. Soruşturma Hazırlık komisyonlarımın görev isüitfeletriin'ln uzatılmasınla ilişkim : Barbakan Süılelyman Detmliırel hakkımda : Sağhik ve 'Sosyal Yardılm Balkanı Kemal Demıir hakkımida 455 'Başlbakan Süleyman Demjiırel, İçiışieıli Bakanı Oğuzham Asiitiürik ve Devlet Bakam ve Barbakan Yard ılımcısı Alparslan Türkeş haklarıırida : Ticaret Bakamı Hali Başdl hakkımda : Köy İşleri Baklanı Vefa Poyraz hakkımda : M'Mî EğMm Bakanı Ali Naii Erdem hakkında : Başbakan Süleyman Demird ve Müî EğltUm Bakana Ali Naii Erdem, hakilarındla : 115

5 No. Cilt 460 Devlet Baıkanı ve Baişbakiaitt Yardımcısı Alparslan Türkeş nalkikınkîa : Başbakan Süleyman Oeftnlktett haikkında : Bsfei Ba^öaHeain Bfflm Eoevtü haikkundâ : Baişbalkan SüSleyman Demirel haikikmda 119: Gümrük ve Tekte! Baikainı Orhan Öztrak haklkın'da : Köy îşferti 'Bakanı Vefa Poyraz 'hakkında : Başbakan Süleyman Demirci ve Millî Eğicim Balkanı Ali Naffli Erdem h'aikknnlda : Başbakan Süleyman Demire! ve Maliye Balkanı YAnaz Etfgenıelkon haklarımda : Başbakan Sıiteym'an Dehiiıiel nalk- 'kffida : Köy İşlenil Balkanı Vefa Poyraz hakkında : Başbakan Süfeyman Ddmıirel, Maıiye Balkanı Yılmaz ErgenıeUcon ve Köy îşterii Balkanı Vefa Poyraz halklaırınida : ' 'MM E Üîm Bakanı Ali Naıü Endfâm halkacımda : Ba^baÜean Süteyman Demire! nak- Jonıda : Başbakan Süfleydnaaı Demkel v*e îçişiehi Bakanı Oğözhan A^öMiric h&mairımda : 131 _ 5 No. Cilt 474 Adak* Balkan»feimafflMKÜftöogSu ve rçişîeri Bakanı Oğtohain AsMiı^k halklarında : Maliye Saikanı Yimlaz Ergenakoh haîkkımda : Barbakan Süfeyman DeffiöifSl, MM S&lvunma Balkanı Fedd Melen re îçtigeîft Bakanı Oğuznan AsiıMirk halklarımda : Adalet Balkanı îüsmaül MüMbğhı nalk- Ikinda : Adalet Balkanı îslmlaıi 'Müifitübğhı ve îçişleıli Balkanı Oğuızhan Asifltürk haklarında : Sanayi ve Tekniatoji Balkanı Aböülkerim Doğru halfckımda : BaşbaSkan Süleyman Demiirel, Devlet Bakanı ve Başlbalkan Ylalrkiıimcısı Aipatrslan Türikeş ve (Devlet 'Balkana MusltiaJfa' Kemali Erkovam hayiairıidjda : Sairtaıyi ve Teklnölloji ibafcaîm Abdlüİkerüm Doğru nalklkanıda Köy Işterii Bakam» Vefa Poyraz hakkında Atâafet Bakanı 'İ&maİ MüMoğîu, îç- 'işleri 'Balkanı Oğuahan AsMtüık ve Milî Eğicim Balkanı Ali Naili Eindlem halklarımda : Ulaştırma Balkanı Nahlit Mtenteş haktada : Devlet Bakanı ve Başbakan Yafldiimcısa Alpatrslaîı Tifeftöş haklkınkk : /38, 9/57, 9/59, ve 9/60 esas numar rniı dosyalları iıncöiem^khe görevi T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık KomtâsyofiJKarjfHn görev.-ütreleriniin uzatrimasma ilişkin : 168

6 489 Baişjbalkan Süllleyimaın Dömlürel hakkıdda Balşbalkain Süteymlan Demıiırel ve İmar ve Islkân Balkanı Nurettin Otk haık)l!an»n!d!a Biaşlbakan Süleyman Demjirel ve Devlet Balkanı Mustafa Kemal Erkovan halklairmıda Sanayi ve Teknoloji Saikanı Abdülkerfm Doğru hiamtıinda İçişleri Balkanı Oğuzhan Asifltâkik haikkıınıda _ Başjbialkan Süleyman Demirdi, Gümrük ve Tefcöl Balfcanı Orhan Özitııalk ve 6 No, Cilt 487 9/37, 9/39, 9/40,.9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50,. 9/51, ' 9/52, 9/53, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73 ve 9/74 ös'as nulmiariallı dosyallara incelemelkle görevli T,'!B. M.! M. Sonuışfcunmia Hazırlık! ko- Trijısyiondiaırımji'n gönev sülpellıeılimiin uzatılmasına lii'îdkıiın : Başbakan Süleyımlain Dömıiınel ve Iç-ı işleri Balkanı Oğuzhain Asltiüdc 'hıaikillârıin'da : : : : : No. Cilt Ticâret Babanı Hail Başol halklamida : Devlet Bakanı ve Başibakan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında : Başbalkan Süleyman Denilire!, Devlet Balkanı ve Başfoafcan Yardımcısı Necmettin Erbaıkan ve Gümrüık ve Tdkel Bakanı Orhan Öztralk halkdaırırtda : Millî Eğitüm Balkanı Nali Erdem balkkmda : Baişbalfcan Süleyman Dernıirdl, Mıalliiye Batanı Yılmiaiz Ergenıelk'on Ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanı Sefâhaittin Kılıç haklarında : Ticaret B'aJkanı Halil Başol hakkımda : Mıilllî Eğitim Bıalkanı Ali Nali Erdem hattında İçişleri Bakanı Oğuzhan Asıltürfc balk'kıınida : Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Balkanı Selâhatitin Kiıç hakkında : Milî Eğitiitm 'Balkanı Ali Nali Erdem hakkında RAPORLAR Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkında, Anayasanın 90, 147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu, (9/21) 222:223 Millet Meclisi eski İdareci Üyeleri Gümüşhane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve Cumhuriyet Senatosu eski İdare Amirleri C. Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gürsoytrak ile C. Senatosu Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan'ın, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin İçtüzük teklifi ve İçtüzük Geçici Karma Komisyonu raporu. (2/1) Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 arkadaşının, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. K> nun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 81,216

7 _ 7 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ile 59 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/59) 223 SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER Çekilmeler C. Senatosu Ankara Üyesi Ergün Ertem'in, 9/48 ve 9/58 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonları Üyeliklerinden çekildiğine dair. (4/85) 15 C. Senatosu Ankara Üyesi M. Atıf Benderlioğlu'nun, 9/57 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkan ve Üyeliğinden çekildiğine dair. (4/86) 80 C. Senatosu Bingöl Üyesi Mehmet Bilgin'in, 9/59 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair. (4/90) 163:164 C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin Savcı'nın, 9/52 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair. (4/87) 80 Gümüşhane Milletvekili Mustafa Karaman'ın, (9/61) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair. (4/88) 101 içel Milletvekili Nâzım Baş'in, 9/37 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair. (4/89) 163 Secimler Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, Türkiye Elektrik Kurumu Kanununa aykırı İmtiyaz Sözleşmesi yapmak suretiyle Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/74) 56 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 5 arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnediği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çalışma eski Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/95) 213 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 14 arkadaşının, uyguladığı politika ile yağ üreticisine zarar verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/94). 212 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi' nin, kooperatifçiliğin gelişmesini önleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/84) 202 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi' nin, sanayi politikasında imalâtçı lehine, tüketici aleyhine hareket ettikleri ve bu eylemlerinin uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Albdülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/80) 198 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve dört arkadaşının, basının haber alma özgürlüğünü ortadan kaldırdığı ve bu eyleminin

8 Türk Ceza Kanununun 146 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B, M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/76) 194 Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, anason üreticisinin zararına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlik Komisyonuna üye seçimi. (9/93) 211 Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilâtında yaptığı tasarruflarla, görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 275 sayılı Kanunun 17 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Bayındırlık Bakanı Fehim Adak hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/83) 201 Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, Çankırı Belediye Başkanlığı seçiminde Bakanlık nüfuz ve yetkisini kendi partisi lehinde kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce-' za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M,. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi, (9/96) 214 Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 arkadaşının, çimento ihracatına uygulanan vergi iadesinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu- I 8 nun 230, 240 ve 288 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı Halil Başol ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/70) 51:53 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çalışma eski Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/87) 205 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarın- I ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/88) 206 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu I eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Gıda - Tarım ve j Hayvancılık Bakanı Korkut Özal hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik I Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek I üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo- I nuna üye seçimi. (9/89) 207 I Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan' in, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu I tarafsız yayın yapmaktan uzaklaştırdığı ve bu I eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 I ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 t ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So- I ruşturuiması açılmasına lil'işlkin önerge&inli ince-

9 lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/75) 192:193 Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, yasal yetkilerini aşarak siyasal amaçlarla Ankara Belediye Başkanını işten el çektirdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 146 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve demeçleri ile bu karara katıldığını ifade eden Başbakan Süleyman Demirel haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna ü!ye seçimi. (9/85) 203 Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in. Denizli depreminde halkın sorunlarıyle ilgilenmedikleri ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle îmar ve tskân Bakanı Nurettin Ok ve içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/81) 199 9/37, 9/59 ve 9/61 esas numaralı Soruşturma Hazırlık komisyonlarındaki açık üyeliklere seçim /21, 9/40, 9/57, 9/72, ve 9/74 esas numaralı Soruşturma Hazırlık komisyonlarındaki açık üyeliklere seçim. 147 Edirne Milletvekili İlhan Işık ve 5 arkadaşının, hamyağı ithalindeki tutumları ile üretici ve tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 nci mad^ desine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakam Ha- lil Başol ile Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/77) 195 Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 16 arkadaşının, yaptığı partizan tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 237, 238 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Millî Eğitim Bakanı Alî Naili Erdem hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/71) 53:54 Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz' m, Ereğli Kömürleri işletmesine yaptığı tayinlerle partizan bir tutum izlediği ve bu eyleminin uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplatısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/73) 55:56 Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik kuvvetleri tarafından vatandaşlara yapılan baskı yi önlemeyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/82) 200 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/90) 208 İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, bazı sanayi ürünlerinin fahiş fiyatla satışını önlemedikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik

10 10 Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/91) 209. İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Bakanlıktaki tasarrufları ile görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/78) 196 İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 12 arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnedikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 201, 210, 212, 228, 230, 240 ncı, 275 sayılı Kanunun 6, 40, 41, 42, 46 ncı, 274 sayılı Kanunun 19, 31 nci ve 1475 sayılı Kanunun 98 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Ibir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/86) 204 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur' un, 1975 nüfus sayımı sonuçlarını açıklamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün. 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi, (9/92). 210' Kars Milletvekili Doğan Araslî'nın, besicilik konusunda plan ilkelerine uymayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/79) 197 Komisyonlara üye seçimi. ii Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. (9/38, 9/43, 9/48, 9/49, 9/63, 9/52, 9/58, 9/62, 9/68, 9/72) 80:81 Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın, okul kitaplarında yapılan değişiklikliklerle Dil Devrimini baltaladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240i ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişjkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/97) 215 Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 12 arkadaşının, bazı anarşik olaylara ilgisiz kalarak görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/72) 54: 55 SORULAR VB CEVAPLAR A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Başbakan Süleyman Demirel haikkında verilen soruşturma önergelerine ilişkin sorusu ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı. (7/1) 64, 82:85

11 11 Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Raif Eriş'in, Yasama yılında T. B, M. M. Başkanlığına verilen soruşturma önergelerine ilişkin sorusu ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı, (7/2) 64,85 Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Fethi Çelikbaş'ın, Millet Meclisi 10/79 esas numaralı Araştırma Komisyonu Başkanının demeçlerine ilişkin sorusu ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı. (7/3) 64, 85:86 SORUŞTURMA ÖNERGELERİ VE TEZKERELERİ Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' in, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan Çukobirlik yöneticilerine işten el çektirmeyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90t ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/164) 221 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' in, Partizan tayinler yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylerrünin Türk Ceza Kanununun 240 ve 278 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanının 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/109) 90,112: 113 Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, anarşik olayların önlenmesini engelleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K.'nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan hakkında Anayasanın 9Q ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/159) 221 Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, millî birlik ve güvenliği bozduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 168, 174, 181, 188, 228, 240, 312 ve 313 ncü maddelerine uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Tür'keş hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/145) 154,181: 184 Amasya Milletvekili Hasan Bütüner'in, köy - kent konusunda gerçek dışı beyanlar vererek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 24Q ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 9Q ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/157) 221 Amasya Milletvekili Hasan Bütüner'in, partizan tutum ve uygulamalarıyle bir kısım öğrencilerin öğrenimlerine engel olarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/147) 154,185: 187 Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 3 arkadaşının, usulsüz tasarruflarda bulunarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu hakkında Anayasamn 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/103) 65, 75:79

12 Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, Eğitim Enstitüleri giriş sınavlarında, yönetmeliklere ve yasaların eşitlik ilkelerine aykırı hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Alparslan Türkeş ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 901 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/98) 64, 70:72 Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, pamuk ihracatında üreticinin zararına hareket ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik: Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/İ69) 222 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 5 arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnediği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/95) 45:49, 64 ' Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 9 arkadaşının, 'ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Kurul kararlarını onaylamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemiinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu /iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç tüzüğünün 2 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/170) 222 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 9 arkadaşının, millî gelirin dağılımımda denge sağlayacak tasan ve tekliflerim yasalaşmasını önleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 ncı maddesiine uyduğu iddiasıyle Maliye Balkanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 'ilişkin önergesi. (9/178) 222 Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 14 arkadaşının, uyguladığı politika ile yağ üreticisine zarar verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı* T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/94) 44:45,64 Balıkesir Milletvekili Sadulah Usumi'nıin, kooperatifçiliğin gelişmesini önleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemiinin uyduğu iddiasıyle Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/84) 27:29,63 Bahkesir Milletvekili Sadullah Usuitti' nin, sanayi politikasında imalâtçı lehline, tüi«ketici aleyhine hareket ettikleri ve bu eylemlerinin uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Balkanı Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşıiik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerges ;. (9/80) 23:24,62 Balıkesir Millet.vekili Sadullah Usumi' nin, tütün baş fiyatının ilânındaki tutumlarıyla tütün üreticisinin zararına yol açtıkları ve bu eylemlerinin Tuk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbaıkan ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak faak-t larında, A.ayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleştik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/146) 154,184:185

13 13 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usum i ve dört arkadaşının, basının haber alma özgürlüğünü ortadan kaldırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 146 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir'meclis Soruşturması acıtmasına ilişkin önergesi. (9/76) 17:18,62 Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Toprak ve Tarım Reforma uygulamasında partizanca davranarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş ve Devlet Balkanı Mustafa Kemal Erlkovan haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik: Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/132) 100,139:143 Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, anason üreticisinin zararına hareket öttükleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel ve Gümrük ve Tekel Balkanı Orhan Öztrak haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplanıtıısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/93) 42:44,63 Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, anaision alımındaki tutumları ile üreticinin zararına sebep olarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak ve Ticaret Bakanı Halil Baişol haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Ibir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/1144) 154,178:181 Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, Aayaisa ve hukuk devleti anlayışını çiğneyerek demlokraltiık rejimi çıkmaza götürdüğü ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel haıkkında Anayasanın 90; ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/12Q) 91,125:126 -Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcah'nın, Belediyelere yapılan yardımlarda partizanca davranarak görevini kötüye kuillandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı imaddesline uyduğu iddiasıyle imar ve iskân Balkanı Nurettin Ok hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca iblir.meclis SoruştuTmiası açıhmasına ilişkin önergesi. (9/163) 221 Culhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilâtında yaptığı tasarruflarla, görevini kötüye kullandığı ve 'bu eyleminin 275 sayılı Kanunun 17 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Bayındırlık Bakanı Fehim Adak hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 'bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişıkin önergesi. (9/83) 26:27,63 Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Devletin varlığına ve temel düzenine yönelik olayları önlemediği ve bu eylem'inin T. C. Kanununun 141 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Başba'kan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/158) 221 Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Malatya - Hekimhan ilçesinde Devlet bütünlüğünü bozucu hareketlerde bulunan gruplara mani olmadıkları ve hu evlemlerinin Türk Ceza Kanununun 65, 125 ve 141 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asüttürk ve Millî EğJtiim Bakam Ali Naili Erdem haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyanınca, 'bir Mecls Soruşturması ^açılmasına ilişkin önergesi. (9/135) 100, 144:145

14 14 Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Haimdli Özer'in, Malatya tütün piyasasının açılmasını geciktirerek görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasıyle Gümrük Ve Telkel Bakam Orhan Öztralk hakkında Anayasanın 90 nicı, T. B. M. M. BMeşîilk Toplarttı'sı İçtüzüğünü'n 12 noi maddeleri uyarınca, biir Mec- - lıis Soruşturması alçıl'masına ilişkin önergesi. (9/173) 222 Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, millet bütünlüğünü bozucu ders kitaplarını öğretimden kaldırmayarak görevini (kötüye kullandığı Ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 142 ve 312 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Millî Eğitim Balkanı Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 nci T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına i lişk i n önergesi. (9/123) 91,128:129 Çankırı Milletvekilli Mehmet Ali Arsan'ın, Çankırı. Belediye Başkanlığı seçiminde Bakanlık nüfuz ve yetkisini kendi partisi lehinde kullandığı ve 'bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle İmar ve İskân 'Balkanı Nurettin Ok hakkında Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Ibir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/96) 49:50,64 Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, işçi şirketlerini gereği gibi denetlemeyerek görevini kötüye kullandığı ve ibu eyleminin T. C. Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, blir Meclils Soruşturması açılmasına ilişkim önergesi. (9/175) 222 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eylemimin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında Anayasanın 90 nci, T. B. M. im. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca ıbir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/87) 36:37,63 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türik Cezla Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/88) 37,63 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eylemimin Türk Cezla Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiaisıyle Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal hakkında Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşjik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis Soruşturması açimasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/89) 37:38,63 Danıştay kararını uygulamadığı Ve bu eyleminin Türik Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Gıda - Tarım ve Hayvancılk Bakanı Korkut Özel hakkında Anayasanın 90 nci, T. fi. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açilmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/lQQ) 64,73 Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye kulandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında, Anayasanın 9Q nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclils Soruşturması açılimasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/151) 154,190:191 Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türik Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında, Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/143) 154,178 Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü

15 15 maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/172) 222 Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Köy İşleri Balkanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/166) 221 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/127) 92,134 Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim Balkanı Alı Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca, 'bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/99) 64,72:73 Danıştay kararını uygulamayarak görevini Ikötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında. Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/150) 150 Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin uyduğu iddiasıyle, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/151) 154 Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisti Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/153) 163,192 Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu tarafsız yayın yapmaktan uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia - siyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, T. P. M. M. Birleşik Top-. lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/75) 15:17,62 Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, yasal yetıkiılerlinıi aşarak siyasal amaçlarla Ankara. Belediye Başkanını işten el çektirdiği ve bu* eylemlinin Türk Ceza Kanununun 146 ve 24ü ncı maddeleıüne uyduğu iddüasiiyle İçişleri Bakanı Oğuzhaın Asİtürtk ve demıeçleri üfe bu karara kaituldiklariinı ifade eden Başbakan Süleyman Deımlirel halklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılımasına iliişkıin önergesi. (9/85) 29:32,63 Denizli Millletvekil Hüdai Orai'ın, yayinladıkları genelgelerle yargı kararterıını uygulamayarak görevini kötüye kullandıkları ve bu eykim'lerimin Türik Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3, 266/3 ve 456/4 ncü maddelerine uyduğu iddaisiiyle Adalet Balkaitiiı İsmail Müftüoğlu ve İçişleri Balkanı Oğuzhan Alsliltünk halklarında, Anayasanın 90 ncı, T.B.M.M. Birleşik Topfcınlti'sı İçtüzüğün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılimasmaı ilişkin önergesi. (9/1216) 91:92, 131:133 Denizli Milfetvekil Hüseyin Erçelik'in, Denizli depreminde halkın Sörunlanylle ilgilenrrtddimeri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunuımun 240 ncı maddesüırue uyduğu iddiıasiyle İmar ve İskân Balkanı Nurettin Ok ve İçişleri Balkanı Oğuzhan AdiÜftürlk lnamaıranda Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci rnadidieleri uyarınca bir Meclis Soruşturması -açılmasına ilişkiin önergesıi< (9/811) 24':25,62

16 16 ~ Denizlili Milletvekili Hüseyin Erçeiık'itn, dpllilk fiyatlarıımın aşırı aritımasını ön$enı'ıeyereik küçük sanayicinin zararıma hareket elttffideri ve bu eyfemılerinin T. C. K. ınun 240 ncı maddesine uyduğu üdldliasiiyfle Başbakan Süleyman Demiiriel ve Sainayi ve Teknoloji Balkanı Albdlül- 'ketiiımı Doğru halklar mda Anayasanın 901 inci, T. B. M.M. Biirieşilk Topi&mliısı İçtüzüğünün 12 nci mıaididiellerli uyarınca, bir 'Mecıîfe Soruştuıiması açıilimiaisına iişikin cnıerigesıi, (9/168) 222 Denizli Milletvekilli Hüseyin Erçellik'in, paırıtfizan taymısr yapmıa'k suretiyle götrevleirtini ikötiüye ikullandılkları ve bu eylemlerinin Türlk Oeza Kamununum] 240 ncı maddesine uyduğu iddiiaisiiylle Başbalkain Sülieymaın Demiirel ve Millî Eğiıtlkn 'Bakanı Ali Naili Bndıem halklarında Almayalsaınııın 90 nen, T. B. M. M. Birleşik Toplanltüsı İçtüzüğümün 12 nci tnıaidldeleri uyarınca bi-r Mteclıiis Soruşturması açılıma'sına ilişiklini önerigesi. (9/l! îıl) * 90.M4M15 Diyaıtlbalkır MillelEvdklilİ Bahattun Kaıraikoç'un, ısıiyassî aımıaçliarlia görievinli köitüye kullandığı: ve bu ieyîfcimliiniim T. C. K. nun 240 inci maddesine uyduğu liddias'iyle Millî Eğitim Balkanı Ali Nalili Erdem' hakkımda Anayasamın " 9*0 ncı, T. B. M. M. Birleşik Topftattteı İçtüzüğünün. 12 inci mıaidldellerı uyarımca, bir Meclis Soriuşitummiası açıllmiastma ilişiklin önerigeisi. (9/1165) 2211; Diiyarbalkiir Md'Mletvelkliili Hasan Değer'in, ıköye göıtürüfen hizmetlerde paırtizanlılk yapanaik görevlteniinii 'kötüye ikülliamdiimairı Ve 'bu eylernfeniınkı T. C. K. nun 240 ncı rnıaddeisıime uyduğu iddiasıyle Balşbalkaın Süleyman Demıiıret ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz haklarında Anayasamın 9 ı ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 mcıi ımıaiddleteni uıyairunea, bir Meclis Soruşturması açıllmaisıma (ilişiklin ömergssi< (9/l'76) 322 Diyaıfbalkır 'Mdilllöt'Vekilii Hastam Değer ve 2 arlkaldaşımun, Lice deprem böligesıinldie yapılam i hailelerde görevle rm (kötüye ikuıllaindıılkları ve bu leyleırnlfotiiınfen Türlk Oeza (Kamununum 2)40 ncı maddesinle umduğu iildldteiiyle Başbalkain Sülieymıam Demline!, İrnaiT ve İslkân Bakam Nureltltlim Oik haikiammida, Anayasamın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğümün 12 nci muaddelleri uyarımca bir Meclis Soruşjturmaisı açılmasına ilıişlkliın önierîgiesi (9/İİ40) 153,172:176 Edirne Milletvefcili İlhan Işık ve 5 arkadaşının, hamiyağ ithalindeki tutumları ile üretici ve tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin Türlk Ceza Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil ibaşol ile Maliye Bakanı Yılimiaz Ergenekon haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. '(9/77) 18:20,62 Erzincan Milletvekili Nurettin Kar su' nun, layiklik ilkelerine aykırı hareket ettiği ve Ibu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240\ ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim' Balkanı Ali Naili Erdem halfckında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplamlısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/11C ) 90,113:114 'Erzincan Milletvekili Nurettin Karfsu' nun, Nurculukla ilgili olarak yayınladıikları genelgelerle görevlerini kötüye 'kullandıkları ve bu eylemlerimin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Adalet Balkanı İsmail Müftüoğlu ve İçişleri Balkanı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/130) 92,136:137 Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş' in, gerçek dışı vergi beyanında bulunan bir yükümlünün durumunu inceletmeyerek görevini kötüye kulandığı ve bu eyleminin T.C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasanın 90 net, T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/171) 222 Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş' in, Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri 'Birliğindeki yolsuzluklara engel olmayaıralk görevini kötüye ikullandığı ve ıbu eylemlinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Ticaret Balkanı Halil Başol halk'kın-

17 17 kında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/149) 154,1*8:190 Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, köye götürülen 'hizmetlerde partizanca davranarak görevim 'kötüye kutlandığı ve 'bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesime uyduğu iddiâsiyle, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün. 12 nci maddeleri uyarınca tok Meclis SoruişturmaJsı açılmasına 'ilişkin önergesi. (9/117) 91,121:122 Gaziantep Milletvekilli Mustafa Güneş' in, siyasî cinayetleri önlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiâsiyle, Başbakan Süleyman Deımirel, İçişleri Bakanı Oğuzlhan Asiltürk ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakılannda Anayasanın 90 ncı, T. ib. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 'bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/107) 901,109:111 Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve Yusuf Özbürıkmien'in, partizan tutumu ile hazineyi ve ıbir kooperatifin ortaklarını zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve ıbu eyleminin uyduğu iddiâsiyle, Sanayi ve Teknoloji Balkanı Abdüikerim Doğru hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/142) 154,177:178 Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, uyguladıkları politika ile Karadeniz Bakır İşletmelerinin: zarar etmesine neden oldukları ve bu eylemlerini'n Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madd&lerine uyduğu iddiaisıyle, Başbakan isüleyman Demıifel, Maliye Balkanı Yılmaz Ergenekon ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Selâbaittin Kılıç 'haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/148) - 154,187:188 Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik kuvvetleri tarafından vatandaşlara yapılan baskıyı önlemeyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiâsiyle İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkımda Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi, (9/82) 25:26,62:63 Hakkâri Milletv ekili Mikail İlçin'in, Doğu ve Güneydoğu sınır bölgelerinde jandarmanın köylülere yaptığı baskıyı önlemeyerek görevlerini kötüye 'kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiâsiyle, Başlbakan Süleyman Detmirel ve İçişleri Bakanı Oğuzlhan AsiMürk halklarımda, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/138) 153, 170:171 Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, görevini kötüye kullanan memurları himaye ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiâsiyle Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/101) 64,73:74 Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, Hakkâri ilinde halkın sağlık sorunları ile ilgilenmeyerek görevlerini, kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiâsiyle Başbakan Süleyman Demürel ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/162) 221 Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, Irak Hava Kuvvetleriniin sınır köylerimize yaptığı taarruzları önlemeyerek görevlerini (Cilt : 16)

18 ihmal ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasiyle Başbakan Süleyman Demirel, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen ve içişleri Bakanı Oğuzhan AsiMrk haklarında. Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 'ilişkin önergesi. (9/128) 92,134:135 Haltay. MilîetlvektiM Malıilk Yılman'ın, Cumhuriyet ülkeleriyle bağdaşmayan beyan ve davranışlarda bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 188 ve 191 nci maddelerine uyduğu iddiasiyle DeVlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birieşlik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişiklin önergesi. (9/137) 100,146:147 Hatay MıületVdkiili Mehmet Sönmez ve 2 arkadaşının, Hatay'da Hazine arazilerinin kiraya verilişinde görevlerini «kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ve 340 ncı maddelerine uyduğu üdidiasiyle Başbakan Süleyman Demirel ve Devlelt Baltanı Mustafa Kemal Erkovan haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğümün 12 nci maddeleri Uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/141) 153,176: Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 10 arkadaşının, kira ve konut sorununun çözümlenmesinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilüşkin önergesi. (9/155) Hatay Milletvekilli Mehmet Sönmez ve 11 arkadaşının, ilâç sorununun çözümlenmesinde görevini fcötlüye kullandığı ve bu eyleminin uyduğu iddiasiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M, M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/106) 90,107:109 İçel Milletvekili Hikmet Baloğlu ve Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, narenciye ihracatında görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi, (9/154) 220 İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, ıbeyanlarıyle halkın devlete olan güvenini sarstıkları ve bu eylemlerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Başbakan Süleyman Demirel, Sanayi ve Teknoloji Balkanı Abdülkerim Doğru, İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Çalışma Bakanı Şevket Kazan haklarında Anayasanın 90: ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/174) 222 İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' un, artan hayat pahalılığı karşısında gerekli tedbirleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka-. nununun 240 ncı maddesine uyduğu idd'iasiyle, Başbakan Süleyman Demire^ ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/119) 91,123:125 İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, TRT Genel Müdürü hakkındaki Danıştay kararlarını uygulamayarak göretvinii kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 152, 237, 238 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/113) 90,116:117 istanbul MiıMvdkıiılıi Reşit Ülker'in, Danıştay kararını uygulajmayairalk görevini kötüye kullandığı ve ibu eylemlinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesiıne uyduğu iddia-

19 19 - siyle İçişleri Balkanı Oğuzhan Asiiltürk hakkında Aniayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplamlısı İçtüzüğünüm 12 ncli maddeleri uyanınca hk Meclis Sonulşit'uırlmlalsı açıllmalsıma İlktin önergesi (9/90), 38:40,63 İzmir Milletvekilli Neccaır Türkcam'ım, 'bazı sanalyi üriirilerimim fahiş fiyaıtia satışımı önhömiödiikleri ve bu eylörrılteriiınim Türık Ceza Kanlununun 240 mcı maddeslilnle uyduğu iddiasûyl'e Ticaret Bakanı HaUGıl Başol ve Sanayi ve Teknlölojd Balkanı Abdülkerim Doğru halklarımda Anayasanın 90 nıcı, T. 'B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünüm 12 mci miadde- 'leri uyarınca bir Medıiıs Saruiştuınmlası açıfömiasına ilişkin önergesi. (9/91) 40:41,63 Izmiir Milletvekili Süleyman Genç ve Haitiajy Milletvekili Mehmet Sönimez'in, Bakariılktalkıi tasarrufları ile görevini (kötüye kullandığı ve bu eyleminliın Türik Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu ülddüasıy!fo Mtiıllî Eğitiim Bakanı Ali Naili Ertdem hakkımda Aniayaisanım 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplanltısı İçtüzüğünüm 12 nci maddeleri uyarınca ıbîr M'ecUis Soruşturması açılmasına ilıişikliin önergemi. (9/78) 20:21,62 îzmıir Milletvekili Süleyman Genç ve 12 ankadaşınıın, liselilerin siertdlilkal haklarını çiğnedikleri ve hu eylemleiriınin Türk Ceza Kanununum 201, 210, 212, 228, 230, 240 ncı, 275 sayiı Kanunum 6, 40, 41, 42, 46 ncı, 274 sayılı Kamunun 19, 31 nci ve 1475 sayılı Kanunun 98 nci maddelerine uyduğu idtiiasıyle Başbakan Süleyman Demire! ve Enerji ve Talbiî Kaymaklar Bakamı Selâhattlim Kılıç halklarımda Anayasanın 90 ncı, T. B. M M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ndi maddeleri uyarımca bir Meclis Soruşturmacı açılmasına üllişkin önergesi (9/86) 32:36 İzmlitr Milletvekili Yükseli Çakmur'un, 1975 nüfus sayımı sonüçl!airını açmaimayarak görevini kötüye Ikulaindığü ve bu eylemlimin Türk Ceza Kanunumun 240 ncı maddesine uyduğu lilddiaisıyle Devlet Bialkanı Mustafa Kemali Erkovan hakkınlda Anayasamın 90 ncı, T B. M. M. BMieşlik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nioi maddeleri uiyairamca 'bür M:ecfe soruştıurıması açimlasına ilişkin önergesi (9/92) 41:42,63, Kars M'ifetiveküılli Doğan Arash'nıra, 'bösiicâik konusunda plam İlkelerine uiymlaıya- 'rak görevimi kötüye kullandığı ve hu eylemimin uyduğu lilddiasııyie Ticaret Bakanı Hail Baişol hakkımda Anayasaınım 90 mcı, T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 mdi (maddeleri uya'rımca ibir Meclis Soruşltuirması açılmaisıınia İlişkim önergesi. (9/79) 21:23,62 Kars Milletvekili Doğan Arasllı'nın, telefon 'saltış ve devir işlemelerimde haklsız kazanç sağlayan görevlilere göz yuftnidüğu ve bu leyiömimim Türk Ceza Kanunumun 240 ncı maddesine uyduğu liddiasııyhe Ulaştıırma Bakanı Nalhit Menteşe hakkımda, Anayasanın 90 mcı, T. B. M. M. 'Birleşik Toplantısı İçtüzüğümün 12 mci maddeleri uyairımca bir Meclis Soruşturması açıtonasina 'ilişkim ömetfgesi (9/136) 100,145:146 Konya Miillet'vekü Mustafa Üstümıdağ' in, okul kitaplarımda ylaıpıüam değişimmerle Dİl Devrilmıinii halitalaldıktorı ve bu eyfemile- (rintin Türk Ceza Kamununum "240 ncı maddesine uyduğu iıddiasııyle Başbakan Süleyimıan Dömirel ve Millî Eğitim aklanı AHİ Naili Erdem hakfflaninda Amayalsamıın 90 ncı, T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünüm 12 ncii mıaiddeleri uyaınnca ibülr Meclis Soruşturması açılmaşıma 'illişjklin önörgedi. (9/97) 50:51,64 Malatya 'Mülıletvekili Celâl Ünver'im, Hekimhan ölaylaırında görevlerimi kötüye kullamdılkillaın ve 'bu eylenıılıerıimiim T. C. Kanunumun 240 ncı maddasünie uyduğu liddiajsııyle Başıbakıan Süleyman Dernirel', Devlet B'atkanı ve Baişbaklam Yardıimcıisı Alparslan Türkeş, İçişleri eski Bakanı Oğuızhan Asiltürk ve Adalet eslkü Blakanı Ismtall Müftüoğllu haklaırımda Anayasana 90 mcı, T. B. M. M. Birleşik Toplaintıısı İçtüzüğümün 12 nci maddeleri uyarınca, Ibiır Meclis Soruşturması âçilmasına lişkim önergesi. (9/177). 222 Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, Malatya Tekstil Fabrikasındaki keyfî yönetime ve işçilere yapılan baskıya engel olmayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununum 240 nci maddesine uiyduğu iddiaisıyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında Anayasa-

20 nın 90 ncı T. B. M. M. 'Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, 'bir Meclis Soruşturmalsı açıilmasına ilişjkin önergesi. (9/131) 92,137:139 Malatya Milletvekili Hakiki Gökçe'nin, sendikal halkları çiğnediği ve 'bu eyleminin uyduğu iddiasıyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru haklkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik ToplaıntUsı İçtüzüğünün 12 nc'i maddeleri uyarinca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 'ilişikin önergesi. (9/102) 65,74:75 MalM'ya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin toplum olaylarını, cinalyetleri teşvifk ettiği ve Ibu eylemlinin Türk Ceza Kanununun 64 ve 450 noi maddelerine Uyduğu iddiasıyle, Devlet Bakanı ve Başlbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Meşi/k Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 'bir Meclis Soruşturması açılmasına linkin önergesi (9/112) 90(, 115:116 Malatya Millet vekili Hüseyin Demiz'in, ~ Millî Eğ itlimi! kendi politikalarına alet ederek görevlerini kötüye Ikullandılkları ve Ibu eylemıleriniin Türk Ceza Kanununun 240ı ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demıirel ve Miiî Eğitimi Bakanı Ali Naili Er-. dem halklarında Anayasanın 90f ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ncd maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıilmiaisiina ilişkin önergesi. (9/118) 91,122:123 Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile İzmir Milletveikili Süleyman Genc'in, sendâkail faaliyetleri 'baltalayarak görevini kötüye kullandığı ve ıbu eylemlimin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiıyle, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz haklkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. 'M. M. BirleşOk Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 'uyarınca, 'bir Meclis Soruşturması açıilmasına ilişikin öner-, gesi. (9/134) - 10Ü,144 Manisa Miillefcvek'ili Mustafa Ok'un, ıkuru üzüm ihracatında görevini 'ihmal ve kötüye 'kullandığı ve Ibu eylemiinıin Türk Ceza, Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret Balkanı Halil Başol hakkında Anayalsanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir- leişiik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca ıbir Meclis Sorşturması. açılmasına ilişkin önergesi. (9/1Q8) 90,111:112 Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, tütün ekicilerimin sorunlarına eğilimeyerek görevini dhlmal ettiği ve hu eylemin'in Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasiıyle, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 'Birlöşilk Toplantısı İçtüzüğünün 12 nıci rnadde- 'leri uyarınca ıbir Meclis Soruşturması açıilmasına ilişjkin önergesi. (9/T16) 91,120:121 Manisa Milletvekilli Veli Bakırlı'nın, ulsuiîs'üız tasarruflarda (bulunan 'bir yapı 'kooperatifi yöneticileri hakkında kovuşturma açtırmayarak görevimi kötüye (kullandığı ve 'bu eylemlinin Türik Ceza Kanununun 230 ve 240; ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halill Başol haklkında Anayasanın 90ı ncı T. B. M. M. Birleşiik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 'bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkim önergesi. (9/104) 65,79:80ı Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve Ahmıet Türk'ün, Mille* 'bütünlüğünü bozara Silöpi Jandarma Komutanı hakkında gerekli 'işlemleri yapmaıyaraik görevlerini kötüye ıkullandılkları ve ıbu eylelmlerin'in Türk Ceza Kanununun 240! ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 'Başlbakan Süleyman Derrairel ve içişleri Balkan t Oğuzihara Asiltürk haklarında, Anayasanın 90ı ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Ibir Meclis Soruşturması açılmasına ılı'işikim önergesi. (9/125) 91, 130:131 Niğde Milletvekili Azmi Yavuzalp ve 18 arkadaşının, patates ihracatına tanınan vergi iadeisiimi kaldırarak üreticilere zarar verdiği ve Ibu ekleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiıyle, Başbakan Süleyman Demıirel haklkında, Anayalsanın 90 ncı, T. ib. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca ıbir Meclis Söruşturması acıtmasına ilişkin önergesi (9/124) 91, 129:130 Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, F-104-S savaş uçağı alımında fazla ödemede bulunarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu ey-

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

TUTANAK DERG. Cilt. lövlkmi : 11' 12. 11. 1971 ıfiamühle! 1 noöl Birteştoiden 6. 10. 1972 tıaarmi 20 mâ. BMieşime kaidar

TUTANAK DERG. Cilt. lövlkmi : 11' 12. 11. 1971 ıfiamühle! 1 noöl Birteştoiden 6. 10. 1972 tıaarmi 20 mâ. BMieşime kaidar lövlkmi : 11' e JLr* TUTANAK DERG ^» ^ Cilt 12. 11. 1971 ıfiamühle! 1 noöl Birteştoiden 6. 10. 1972 tıaarmi 20 mâ. BMieşime kaidar 1971-1972 T. B. M. M. Basımevi F * I â ı h r i s t ÇEŞİTLİ KONULAR Başbakanın,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :805 Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında* Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.2000 Sayı: 24102)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.2000 Sayı: 24102) -2292- TÜRKIYE'DE İRTİBAT OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 28 Nisan 2017 Yurt İçi, Gümrük Kapısı ve Yurt Dışı Sandıkları Anayasa Değişikliği Halkoylaması Sonuçları Tablo 1.A Sandık Seçmen

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 18 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ C İ L T : 25.5.1989 Tarihli 93 üncü Birleşimden 7.6.1989 Tarihli 98 inci Birleşime Kadar 1989 T.B.M.M. Basımevi ANKARA FİHRİST BIRLEŞIMLER C B 93 94

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2012 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2012 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2012 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

TABLO-2 ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR

TABLO-2 ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR 19000020018 5578 ADALET BAKANLIĞI Taşra GİH Önlisans Memur 13-6 BAYBURT Merkez 1 3001 7225 19000020011 5643 ADALET BAKANLIĞI Taşra GİH Önlisans Memur 13-6 BİLECİK Merkez 2 3001 7225 19000020015 5635 ADALET

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

Millet Meclisi GÜNDEMİ

Millet Meclisi GÜNDEMİ 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER Millet Meclisi GÜNDEMİ 99 NCU BİRLEŞİM 11 s 5. 1976 Sah Saat : 15.00 1. Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 17 arkadaşının,

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı