DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü madde 39 un verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Kısa İsim Tefsir Kuruluş Amaç 1. Bu Yönetmelik Doğu Akdeniz İlkokulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği olarak isimlendirilir. 2. Bu yönetmelikte geçen: Bakanlık, Milli Eğitimle ilgili Bakanlığı, DAÜ Mevzuatı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temel mevzuatını, Ders Yılı, Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi, Dönem, Ders yılının dinlenme tatili arasındaki eğitim-öğretim süresini, Eğitmen, DAİ - okul öncesi eğitim-öğretim etkinliklerine yardımcı olmak üzere görev yapan ve çocuk gelişimi ve/veya eğitimi alanında en az lise diplomasına sahip olan veya bununla ilgili alanda eğitim gördüğünü belgeleyen tam veya yarı zamanlı eğitmenleri, Genel Koordinatör, Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nun icra organını, İdare Memuru, Yönetsel hizmetlerle ilgili kişiyi, Kurucu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ni, Muhasebe, DAÜ muhasebesini, Okul Müdürü, Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) Müdürünü, Okul, Doğu Akdeniz İlkokulu nu, Öğretim Yılı, Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, Öğretmen, DAİ de görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretmenleri, Özel Okullar Tüzüğü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğünü, Rektörlük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü, Usta Öğretici, Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az lise öğrenimi gördüğünü belgelendiren deneyimli eğitmenleri, Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu, Üniversite öncesi eğitim kurumlarının karar organını, Vakıf Yöneticiler Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulunu, Yönetici Asistanı, Okul sekreterini, Yönetim Kurulu, müdür, müdür yardımcıları ve zümre başkanlarından oluşan kurulu anlatır. 3. Doğu Akdeniz İlkokulu DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ kuruculuğundaki bir birim olarak üniversite kampüsünde faaliyet gösterir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Doğu Akdeniz İlkokulu bir döner sermaye birimi olmaktan çıkar ve bir yıl içinde Doğu Akdeniz İlkokulu nda görevli akademik ve diğer personel ile işçiler yeni statülerine intibak ettirilir. 4. Bu yönetmeliğin amacı, okulda eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, öğrenci nakilleri ve öğrenci başarısının tespiti ile ilgili esasları düzenlemektir.

2 Kapsam İlkeler 2 5. Bu yönetmelik okulda, yönetim, eğitim-öğretim, kurum personelinin atanma, görevden alınma, görev, yetki ve sorumlulukları ile öğrenci başarısının tespiti ve öğrencilere ait iş ve işlemleri kapsar. BÖLÜM II İLKELER 6. Öğrenci kayıt-kabulü, nakli, devam-devamsızlığı, öğrenci başarısının ve ücretlerinin tespiti ve tahsili ve çalışma takvimi konularında aşağıdaki hususlar gözününde bulundurulur: (1) Öğrenci kayıt kabulünde bu yönetmeliğin kayıt-kabul bölümündeki hükümler ve Milli Eğitimle ilgili Bakanlığın kayıt-kabul yönetmeliği ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönergeler uygulanır. (2) Öğrenci nakli ve devam - devamsızlığında Milli Eğitimle ilgili Bakanlığın düzenlemeleri ve bu yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. (3) Öğrenci ücretlerinin tesbit ve tahsilinde DAÜ Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu kararları uygulanır. (4) DAÜ ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çalışma takvimi esas alınarak Okul Müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimi uygulanır. Okulun Amacı BÖLÜM III OKULUN AMACI, BÖLÜMLERİ VE ÖĞRETİM ŞEKLİ 7. Okul, Kıbrıs Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki ilkeleri esas almıştır: (1) Öğrencilerin bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlâki bakımdan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetiştirilmelerini sağlamak, (2) Öğrencileri hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip ve insan haklarına saygılı kişiler olarak yetiştirmek, (3) Öğrencilerin topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, (4) Okulun bir eğitim öğretim kurumu olmasının yanı sıra çevrenin de bir kültür merkezi olması gerektiğinden hareketle, aileler ve diğer okullar başta olmak üzere çevreyle iyi ilişkiler kurmak, (5) Öğrencilerin yetenek ve niteliklerini çağdaş yöntemlerle geliştirebilmeleri amacıyla program ve projeler geliştirmek, uygulamak ve eğitimin kalitesini yükseltmek, (6) Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve yaşlarına uygun beceriler kazanarak üst öğretim kurumlarına hazırlanmalarını sağlamak, (7) Öğrencilerin, okuma, anlama, yazılı ve sözlü iletişimde düşüncelerini düzgün ve tutarlı bir şekilde anlatabilmelerini, toplum içinde rahat konuşup düşüncelerini açıklayabilmelerini sağlayabilmek amacıyla Türkçe yi ve İngilizce yi çok iyi kullanmalarını sağlamak, (8) Öğrencilerin müzik, sahne sanatları, resim ve plastik sanatlar gibi güzel sanatlardaki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik etmek, (9) Öğrencilerin fiziksel, bilinçsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılımlarını sağlamak, (10) Öğrencilerin değişik kültürlerin yer aldığı dünyamızdaki güncel olay ve sorunların bilgi ve bilincinde olmalarını sağlayarak, barış ve adalet ilkelerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak,

3 3 (11) Öğrencilerin, sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılmalarını sağlamak, (12) Öğrencilerde ilgi ve istek uyandırarak onları bilimsel araştırmaya yöneltmek, teorik ve uygulamalı bilimlerde neden-sonuç ilişkilerini anlamalarına olanak sağlamak, (13) Öğrencileri, güncel konularda yakın çevre, yurt ve dünya sorunları üzerinde düşünmeye yönlendirmek, onların olaylara eleştirel bakış açısıyla çözüm üretme becerilerini geliştirmek, (14) Öğrencilerde, yaşadığımız çevrede toprak, su, hava ve gürültü kirliliğini önlemenin duyarlılığı içinde, çevre bilincini uyandırmak ve onları bu sorunlar üzerinde düşünmeye ve çözüm üretmeye yönlendirmek, (15) Öğrencilerin öncelikle yurt içinde toplumsal barış ve huzuru sağlamanın önemini kavramalarına yardım etmek ve onları barış, dostluk ve kardeşliğin asgari koşullarını düşünmeye yönlendirmek, (16) Öğrencileri ülkemizin ekonomik kalkınmasının ve gelişmesinin önemi üzerinde düşünmeye yönlendirmek, (17) Yabancı ülkelerdeki eşdeğer öğretim kurumları ile öğrenci ve öğretmen değişimi konularında anlaşma yapmak, (18) Gelişen eğitim ve öğretim yöntemlerinden yararlanarak bilgisayarı çok iyi kullanabilmeyi sağlamak. DAİ Bünyesindeki Okullar Öğretim Şekli 8. Doğu Akdeniz İlkokulu nun: a) Çocuk yuvası, b) Anasınıfı, c) İlkokulu vardır. 9. Okulda öğretim aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu ve Bakanlık onayı ile eğitim öğretim şekli değişebilir. (1) Yuvada, tam gün karma eğitim, öğretim ve bakım yapılır. 2 5 yaş grubu çocuklara İngilizce öğretim etkinlikleri programı ve yuva birim sorumlusunun Bakanlık esaslarına uygun hazırladığı planlar uygulanır. ÜÖEYK kararıyla tam gün eğitim uygulamasına istisnai kurallar getirilebilir. (2) Anasınıfı nda, tam gün karma eğitim-öğretim yapılır. Çocuklara Bakanlık eğitim programının yanında okulun geliştirdiği programlar ve İngilizce öğretim etkinlikleri programı uygulanır. ÜÖEYK kararıyla tam gün eğitim uygulamasına istisnai kurallar getirilebilir. (3) İlkokulda, tam gün karma eğitim, öğretim yapılır. Bakanlık eğitim programının yanında, ve 3. sınıflarda İngilizce öğretim etkinlikleri programı, 4. ve 5. sınıflarda İngilizce öğretimi ve İngilizce fen, matematik derslerine yardımcı olmak amacıyla İngilizce fen ve matematik terminolojisine giriş dersleri uygulanır. ÜÖEYK kararıyla tam gün eğitim uygulamasına istisnai kurallar getirilebilir.

4 Yönetim 4 BÖLÜM IV KURUM PERSONELİNİ ATAMA, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 10. Okulda yönetimle ilgili olarak: a) Okul Müdürü, b) Okul Müdür yardımcısı ve/veya yardımcıları görevlendirilir. Eğitim Öğretim Yönetsel Hizmetler Görevlendirme ve Atamalar 11. (1) Okulda eğitim-öğretim hizmetleri için: a) Eğitmen b) Usta öğretici, c) Okul öncesi öğretmeni, d) Kıdemli okul öncesi öğretmeni e) İlkokul Sınıf öğretmeni, f) Kıdemli ilkokul sınıf öğretmeni g) İlkokul branş öğretmeni (fen, matematik, sosyal bilgiler), h) Kıdemli İlkokul branş öğretmeni (fen, matematik, sosyal bilgiler), i) Psikolog/psikolojik danışman/rehber öğretmen, j) Kıdemli Psikolog/psikolojik danışman/rehber öğretmen, k) Beden eğitimi öğretmeni, l) Kıdemli beden eğitimi öğretmeni, m) Resim öğretmeni, n) Kıdemli resim öğretmeni, o) Müzik öğretmeni, p) Kıdemli müzik öğretmeni, q) Bilgisayar öğretmeni, r) Kıdemli bilgisayar öğretmeni 12. (1) Okulda, yönetsel ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için ÜOEYK kararıyla ve DAÜ mevzuatına uygun olarak: a) İdare Memuru; b) Ölçme-değerlendirme uzmanı, c) Yönetici asistanı, d) Hemşire, e) Odacı/şoför f) Güvenlik elemanı g) Bilgi işlem/bilgisayar görevlisi, h) Laboratuvar teknisyeni, i) İşci ve benzeri ünvanlarda personel görevlendirilebilir ve/veya hizmet satın alınabilir. 13. Okuldaki eğitim hizmetleri personelinin görevlendirme ve atamaları aşağıdaki şekilde yapılır: (1) Okulda münhal bulunan kadroların doldurulmasında adayların Öğretmenler yasası 9. maddesindeki aranan genel ve 16. maddedeki özel nitelikleri taşıması, yapılan ilanlara başvurması ve yapılacak değerlendirmelerde, mülakatlarda ve/veya sınavlarda başarılı olması koşuldur. Mülâkat ve Sınav Komisyonu Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından DAÜ mevzuatına uygun olarak oluşturulur. Atama ve görevden alma yetkisi Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kuruluna aittir. Yapılan atama ve görevden alma işlemleri Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. (2) Atamalar, hizmetin yürütülmesini sağlamak için bir dönemden az olmamak üzere belli süreler için yapılır. (3) Görevlendirme ve atamalarda Öğretmenler Yasası ve Özel Okullar Tüzüğü hükümleri esas alınır ancak özel şartlar da eklenebilir. Bir yılı aşmayan görevlendirmelerin uygulanması için ÜÖEYK kararı yeterlidir.

5 Görev, Yetki ve Sorumluluklar ÜÖEYK Genel Sekreter in Görev, Yetki ve Sorumlulukları Okul Müdürü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Okuldaki yönetici, öğretmen, usta öğretici ile diğer görevliler, görev yetki ve sorumlulukları bakımından Milli Eğitimle ilgili Bakanlığın mevzuatına ve DAÜ Üniversite Öncesi Öğretmenler Yönergesi ile diğer mevzuat hükümlerine tâbidir. 15. Üniversite öncesi eğitim kurumlarının karar organı olan Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nun kuruluş, görev ve çalışma esasları Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile düzenlenir. 16. Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nun icra organı olan Genel Sekreter in görev, yetki ve sorumlulukları Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile düzenlenir. 17. Okul müdürü; okul yönetiminin, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin plânlanmasından ve yürütülmesinden, Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu na, resmi makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur. Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için benzeri resmi okul mevzuatında belirtilen görevlerle birlikte: (1) Okulda toplanan tüm kurullara ve çeşitli amaçlarla yapılan toplantılara başkanlık eder, (2) Diğer yönetim kadrolarından kendisine intikal eden raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar, (3) Her öğretim yılı başından en az iki ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin plânlanmasını sağlar, faaliyetlerin yapılması ile ilgili görev taksimi yapar, yürürlüğe konulması gereken çalışmalar için gerekli izinleri alır, (4) Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan vermeden usulüne göre yapılmasını sağlar, (5) Okulda görevli öğretmen ve tüm personelin yetişmeleri, bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alır, meslek içi eğitim programları düzenler, (6) Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereçlerin kontrolünü yaptırır ve kullanılmaya hazır hale gelmesini sağlar. Eksikleri tespit eder ve tamamlanması için gerekli önlemleri alır, (7) Öğretmen, uzman öğreticiler ve diğer personelin çalışmalarını planlı olarak yapmalarını sağlar, (8) Okul müdürü tüm personelin I. Sicil Amiri olarak sicil raporlarını usulüne uygun olarak doldurma görevlerini de yerine getirir. Müdür Yardımcıları nın Görevleri İngilizce Zümre Başkanlığı nın Kuruluşu Zümre Başkanı nın Yetki ve Sorumlulukları 18. Müdür yardımcıları her 200 öğrenciye 1 müdür yardımcısı düşecek şekilde Okul Müdürü nün önerisi üzerine Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından atanır. Müdür yardımcısı, okul müdürünün vereceği eğitim-öğretimle ilgili görevlerin yanı sıra Öğretmenler Yasası nın 22 ve 24. maddelerinde belirtilen görevleri de yerine getirirler. 19. Zümre Başkanlığı ancak aynı branşta en az 3 öğretmen bulunması halinde ihdas edilir. 20. Zümre Başkanı, başkanı bulunduğu dersle ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin plânlı bir şekilde yapılmasından sorumludur. (1) Zümre Başkanı olarak tayin edilecek kişilerin aşağıdaki özellikleri taşımaları tercih nedenidir: i. Başkanı olacağı branştaki veya branşlardaki öğretmenler arasında kıdemli olmak,

6 6 ii. Branşıyla ilgili bilimsel eser, kitap, makale ve benzeri çalışmalar yapmış olmak, iii. Alanıyla ve eğitim-öğretimle ilgili konularda hizmetiçi kurslarına katılmış olmak, iv. Öğretmenlik görevinde son üç yıl üst üste başarılı raporlar almış olmak, v. Temsil niteliğine sahip, girişimci, araştırmacı özelliklere sahip olmak, vi. Arkadaşlarıyla iyi geçinen, organizasyon yapma kabiliyetine sahip olmak. (2) Görevinde başarısızlığı tespit edilen zümre başkanları Okul Müdürünce değiştirilir. (3) Zümre başkanının ders yükü, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, haftalık 15 ile 20 saat arasındadır. Diğer zamanlarda aşağıda belirtilen işleri yapar: Ölçme- Değerlendirme Uzmanı i. Gerektiği hallerde kendi branşındaki öğretmenlerin derslerine girer. ii. Okul müdürüne, öğretmenlerin eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirir, iii. Zümre Öğretmenler Kurulu na başkanlık eder, iv. Ders öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar, v. Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasında işbirliğini geliştirir, vi. Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler, vii. Öğretim programlarının uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi yönünde oluşturduğu görüşleri okul müdürüne bildirir, viii. Sınavların mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlar, ix. Sınavlarda ölçme-değerlendirme, teknik, metot ve benzeri yönlerden birliğin sağlanması için tedbir alır. Öğretmenler arasında eğitim-öğretim, ölçme-değerlendirme çalışmalarında birliğin sağlanması için faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla sınavlarda sorulacak soruların geçerli, güvenilir ve amaca uygun, ölçme yapmaya yeterli olup olmadığı hususunda öğretmenler ve ölçme-değerlendirme servisi ile birlikte gerekli tedbirleri alır, x. DAK zümre başkanı ve diğer öğretmenlerle yakın işbirliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur, xi. Kendi branşındaki öğretmenlerin performans değerlendirme formlarını Mayıs ayında doldurup Okul Müdürüne iletir, xii. Okul Müdürü nce verilecek diğer görevleri yapar. 21. a) Ölçme ve Değerlendirme uzmanı, DAİ de öğrenme ve öğretme süreçlerini izlemek üzere yapılacak ölçme-değerlendirme, izleme ve erişi sınavlarının hazırlanması, uygulanması, okutulması ve değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri düzenler. b) Ölçme ve değerlendirme uzmanı öğrenci seçme ve yerleştirmeyle ilgili olarak, tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, öğrenme düzeylerini belirlemek, ders yılı başında öğretim eksikliklerini belirlemek ve gidermek amacıyla çalışma alanına ilişkin görevlerini, Ölçme-Değerlendirme, Sınav Hazırlama Uygulama Servisi Yönergesi esaslarına göre yapar ve bunu yaparken de DAÜ akademik ve teknik alt yapısından yararlanır.

7 Bilgi İşlem /Bilgisayar Görevlisi Psikolog Bilgi işlem/bilgisayar görevlisi, bilgi İşlem faaliyetlerinin yönetilmesi, bakım-onarım ve arızaların giderilmesi ile kullanıcıların yetiştirilmesinden sorumludur. Çalışma alanına yönelik görevlerini Bilgi İşlem Yönergesi ne göre, ve DAÜ-Bilgi İşlem Merkezi yle eşgüdüm halinde yapar. 23. Psikolog DAİ de psikolojik danışmanlık ve rehberlik görevlerini koordine eder. Bu çerçevede: a) Okulla ilgili, b) Eğitsel rehberlikle ilgili, c) Mesleki rehberlikle ilgili, d) Psikososyal gelişime yönelik, e) Öğretmenlere yönelik, f) Velilere yönelik, g) Öğrenciye yönelik çalışmalar planlar ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Yönergesi ne uygun olarak yürütür. Öğretmen, Öğreticiler eğitmenler Usta ve 24. Öğretmenler, usta öğreticiler ve eğitmenler tam veya yarı zamanlı olarak Öğretmenler Yasasında ve Öğretmenler Yönergesinde belirtilen görevler ile zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yapar. Tam zamanlı öğretmenlerin maaş karşılığı haftalık ders yükü 25 ile 30 saat arasındadır. Öğretmenlerin, usta öğreticilerin ve eğitmenlerin ücret veya maaşları Müdür ün önerisi ile DAÜ mevzuatına ve EK I de sunulan çizelgedeki esaslara uygun olarak Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından takdir edilir. Öğretmen ve usta öğreticiler tam veya yarı zamanlı olarak Öğretmenler Yasasında ve Öğretmenler Yönergesi nde belirtilen görevler ile zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yaparlar. Tam zamanlı öğretmenlerin maaş karşılığı haftalık ders yükü 20 ile 24 saat arasındadır. Öğretmen ve usta öğreticilerin ücret veya maaşları müdürün önerisi ile DAÜ mevzuatına uygun olarak ve Bu yönetmeliğe ekli Üniversite Öncesi Eğitim Kurumlari Eğitim Hizmetleri Personeli Kadro Ve Barem Basamaklari ve Üniversite Öncesi Eğitim Kurumları Eğitim Hizmetleri Personeli Maaş Baremleri dikkate alınarak Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından takdir edilir. İdare memuru Diğer Personel Kurullar Yönetim Kurulu 25. İdare memuru okulun yönetsel hizmetlerini yürütür. İdare memuru Doğu Akdeniz Üniversitesi mevzuatında belirtilen ve müdürün ve Genel Sekreter in mevkiine uygun olarak vereceği diğer işleri yapar. 26. Bu yönetmelikte, DAÜ mevzuatında ve benzeri resmi mevzuatta görevleri belirtilmeyenler, Okul Müdürü nün, genel sekreterin ve İdare memurunun vereceği görevleri yaparlar. BÖLÜM V KURULLAR 27. Okulda: a) Yönetim kurulu, b) Öğretmenler Kurulu, c) Şube Öğretmenler Kurulu, d) Okul Rehberlik Hizmetleri Kurulu, e) Öğrenci Kurulu ve gereksinim duyulacak diğer kurullar oluşturulur. 28. Yönetim Kurulu okul müdürü, müdür yardımcıları ve zümre başkanlarından meydana gelir. Okul müdürü Yönetim Kurulu na başkanlık eder. Kurul toplantılarına toplantı konusuna göre, eğitim-öğretimle görevli diğer görevliler ve/veya ilgililer de katılır ve görüş bildirirler. Kurulun görevleri yönetim ve eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere iki yönlüdür. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanarak bu yönetmelikte kendisine verilen işlerle birlikte:

8 8 a) Akademik takvimi yapar, b) Okulun vakit çizelgesini belirler, c) Eğitim-öğretim faaliyetlerini plânlar, d) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar, e) Birimlerce ve öğretmenlerce hazırlanan raporları incelemek, gerek görüldüğü takdirde bu raporların birleştirilmesi için alt komisyonlar kurar, f) Karara bağladığı esasları ilgililere duyurur, ve g) Kurumun yönetim işlerini planlama görevlerini yapar. Öğretmenler Kurulu Şube Öğretmenler Kurulu İngilizce Zümre Öğretmenleri Kurulu Okul Rehberlik Hizmetleri Kurulu Öğrenci Konseyi 29. Öğretmenler Kurulu Bakanlığın yasa ve düzenlemelerine göre kurulur, çalışır ve kendisine verilen görevleri yapar. 30. Şube öğretmenler kurulu aynı şubede dersi bulunan öğretmenlerden teşekkül eder. Müdür ün kendisine vereceği işleri yapar. 31. Zümre Öğretmenler Kurulu, aynı dersin branş öğretmenlerinden teşekkül eder. Öğretimiyle görevli oldukları dersin planlarının yapılmasında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarda birliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Kurul öğretim yılı içerisinde ayda en az 2 defa toplanır. 32. Okul Rehberlik Hizmetleri Yönergesindeki esaslara göre kurulur ve çalışır. 33. Öğrenci Konseyi Yönergesi esaslarına göre kurulur ve çalışır. Kayıt - Kabul Nakiller BÖLÜM VI KAYIT KABUL VE NAKİLLER 34. Okulda öğrenci kayıt-kabul işleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür: (1) Çocuk yuvasına, aday kaydı sırasına ve Çocuk Yuvası İşleyiş Yönergesi esaslarına göre kontenjan doluncaya kadar öğrenci alınır. (2) Anasınıfı na, çocuk yuvası öğrencileri doğrudan ve dışarıdan gelenler kontenjan nispetinde kayıt yaptırır. (3) İlkokul 1. sınıfa, anasınıfı öğrencileri doğrudan ve dışarıdan gelenler kontenjan nispetinde kayıt yaptırır. (4) Yapılan seviye tespit sınavlarında başarılı olan dengi okul öğrencileri DAİ ara sınıflarına, kontenjan nispetinde alınır. (5) Okulda her şubeye DAÜ de göreve başlayacak öğretim elemanları için 2 adet kontenjan ayrılır. (6) Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları Haziran ayının ikinci yarısı ve Temmuz ayının ilk iki iş günü sonuna kadar yenilenir. (7) Kayıt kabul ve kayıt yenileme işlemleri Bakanlığın Ortaokul ile Ortaöğretim Kurumları Kayıt-kabul Tüzüğü ve Doğu Akdeniz İlkokulu Öğrenci Kayıt-Kabul ve Kayıt Yenileme Yönergesi ne uygun olarak yürütülür. 35. Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, Doğu Akdeniz İlkokulu Öğrenci Kayıt-Kabul ve Kayıt Yenileme Yönergesi ne Üniversite Öncesi Eğitim kurumları öğrenci kayıt-kabul ve kayıt yenileme yönergesi ne ve Bakanlık mevzuatına uygun olarak yapılır.

9 Sınıf Mevcutları Öğrenci Ücretleri Öğrenci Bursları Ve Ödüller 36. Okuldaki sınıf mevcutları: a) Anasınıfı için 20 b) İlkokul için 24 öğrenciden fazla olamaz Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsili Ücret Tespit ve Tahsil Yönergesi ve/veya Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yapılır. 38. DAİ öğrencileri, her yıl DAÜ tarafından ve/veya ÜÖEYK nun belirleyip VYK tarafından onaylanan esaslar temelinde özel ya da tüzel kuruluşlar tarafından sağlanan miktarda burs ve/veya ödülden, Burslar ve ödüller Yönergesi ne ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu kararlarına göre yararlandırılırlar. Ders Dağıtım Çizelgesi ve Öğretim Programı Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Kitapları Ders Saati Süreleri Öğrenci Başarısının Tesbiti Ödev ve Projeler Eğitici Çalışmalar BÖLÜM VII EĞİTİM ÖĞRETİM 38. Okulda ders çizelgesi ve öğretim programı, Bakanlığa bağlı resmi ve benzeri okullarda uygulanmakta olan ders saatlerinden az olmayacak şekilde ve yine Bakanlığa bağlı resmi ve benzeri okullardaki öğretim programı esas alınarak okul müdürünce hazırlanıır. Adı geçen ders çizelgesi ve öğretim programı, Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. Bu çerçevede Özel Okullar Tüzüğü nün 33. ve 34. maddeleri dikkate alınır. 39. Okulda okutulacak ders kitapları ve yardımcı kitaplar onaylanan ders programlarına uygun olarak öğretmenler tarafından seçilir. Seçilen ders kitapları resmi ve benzeri okullarda okutulan ders kitaplarnın benzeri olmalıdır. Resmi ve benzeri okullarda okutulan ders kitaplarından farklı kitaplar seçilecek olması halinde, bu kitapların değerlendirilmek üzere Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi gerekir. 40. Her ders saati okul öncesi eğitim sınıflarında ve DAİ de 40 dakikadır. Blok ders yapılamaz. 41. Öğrenci başarısının tespitinde Bakanlığın genelge ve kararları ile Ölçme- Değerlendirme Sınav Hazırlama ve Uygulama Servisi Yönergesi esaslarına uyulur. 42. Ödev ve projeler, ilgili Bakanlığın yönetmelik hükümleri ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde verilir, teslim alınır ve değerlendirilir. 43. Eğitici faaliyetlerin düzenlenmesinde Bakanlığın ilgili yönetmelik hükümleri ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim kurulu kararları uygulanır. Diploma BÖLÜM VIII MEZUNİYET 44. Okulu bitiren her öğrenciye diploma verilir. Okula borcu olan öğrencilere diploma verilmez. Diploma Notu ve Derecesi 45. Diploma notu ve derecesinin tespiti Bakanlığın genelge ve kararlarına göre yapılır. Diploma Tarihi 46. Diploma tarihi, Bakanlığın İlköğretim Dairesi Müdürlüğü Genelgesi esaslarına göre belirlenir.

10 Devam Devamsızlık 10 BÖLÜM IX DEVAM DEVAMSIZLIK 47. Devam ve devamsızlıkla ilgili tüm işlemlerde Bakanlığın genelge ve kararları uygulanır. Yemekhane Kütüphane Drama Salonu Sağlık Hizmetleri BÖLÜM X DİĞER HİZMETLER 48. DAİ bünyesinde öğrenciye hizmet veren öğrenci yemekhanesi vardır. Yemekhanede görevlendirilenlerin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılır. 49. Okulun bünyesindeki kütüphane Bakanlığın Okul Kütüphaneleri Tüzüğü ne göre çalışır. 50. DAİ bünyesinde drama ve benzeri etkinliklerde kullanılan çok amaçlı spor salonu kurucunun talimatları ile çalışır. 51. Okulda acil durumlarda müracaat etmek üzere: a) Sağlık odası, b) İlkyardım dolabı, c) Kurumca hazırlanan ilkyardım talimatı, d) İlkyardım için gerekli araç-gereç, e) Hastanın en kısa zamanda DAÜ sağlık merkezine götürülmesi için araç hazır bulundurulabilir ve hemşire görevlendirilebilir. Okul Aile Birliği Çalışmaları BÖLÜM XI OKUL AİLE BİRLİĞİ VE SOSYAL HİZMETLERİ 52. Okul Aile Birliği çalışmalarında Bakanlığın Okul Aile Birliği Tüzüğü esas alınır. Ancak her yıl ekim sonuna kadar okul aile birliği genel kurulu yapılır. Okul aile birliği başkanı Rektörün önerisi üzerine VYK tarafından Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nda üye olarak görevlendirilir. Okul-Çevre İşbirliği 53. Okul-çevre işbirliği, okulun, aynı zamanda çevrenin kültür merkezi olması esasından hareket ederek sağlanır. Okul, çevresindeki kültür ve sanat faaliyetlerini takip eder ve onlardan yararlanır. Okulda yapılacak olan okul dışına ait kültür-sanat faaliyetleri dolayısıyla okulun tesislerinden faydalanma Okul Müdürü nün talebi üzerine ÜÖEYK tarafından karara bağlanır. Binaların Kullanılması, Korunması ve Güvenlik Önlemleri Kılık - Kıyafet BÖLÜM XII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 54. Okul binaları, eğitim-öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmaz. Bina ve tesisleri yangından koruma talimatı çerçevesinde, gelişen ve değişen teknolojilere uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınır. Okulda, gece ve gündüz emniyeti sağlamak için yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirilir. Nöbetçi öğretmenler, öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri almak ve kontrol etmekle yükümlüdürler. 55. Okulun, yönetici odaları, derslik, yemekhane, ve spor salonu gibi her türlü bina tesis ve kampüsünde, yönetici, öğretmen, usta öğreticiler diğer personel ve öğrenciler hakkında Bakanlığın kılık kıyafete ilişkin genelge ve kararları uygulanır.

11 Tutulacak Defter ve Dosyalar Okulun Gelir Kaynakları Öğretmenlerin Eğitimi Okulda tutulması zorunlu olan defter, dosya ve çizelgeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tutulur. 57. Okulun gelir kaynakları şunlardır: a) Öğrenci ücretleri, b) Vakfedilen her türlü taşınır ve taşınmazlar, c) Okul aile birliği veya ilgili yasal mevzuata uygun olarak kabul edilebilir diğer yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardan hibeler, d) DAÜ bütçesinden katkı payı, e) Devlet veya Bakanlık katkıları. 58. Okul, öğretmenlerin yetiştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca öğretmenler Bakanlıkça açılacak hizmetiçi eğitim kurslarına katılırlar. Öğretmenlerin yurt dışındaki konferans, seminer ve benzeri toplantılara katılma kural ve esasları Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nun hazırlayacağı yönerge ile düzenlenir. Mevzuat Hükümleri Yürütme Yönerge Yapma Yetkisi Yürürlük BÖLÜM XIII SON HÜKÜMLER 59. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda benzeri resmi kurumların yönetmelikleri uygulanır. 60. Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlık ve DAÜ Rektörlüğünün gözetimi ve denetimi altında Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu yürütür. 61. Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu bu yönetmeliğin uygulanması amaçlarına yönelik olarak yönergeler yapabilir. İlgili yönergeler VYK onayı alındıktan sonra yürürlüğe girer. 62. Bu yönetmelik Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Bakanlığa sunulur ve Bakanlığın onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

12 12 Çizelge 1 m.24 ÜNİVERSİTE ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM HİZMETLERİ PERSONELİ KADRO VE BAREM BASAMAKLARI Kadro İsmi Barem Basamağı Kadro Sayısı Eğitmen A1-A3 5 Usta Öğretici A2-A4 5 Okul Öncesi Öğretmeni A3-A6 2 Kıdemli Okul Öncesi Öğretmeni A5-A7 2 İlkokul Sınıf Öğretmeni A3-A6 4 Kıdemli İlkokul Sınıf Öğretmeni A5-A7 3 İlkokul Branş Öğretmeni (fen, matematik, sosyal bilgiler) A3-A6 3 Kıdemli İlkokul Branş Öğretmeni (fen, matematik, sosyal A5-A7 2 bilgiler) Beden Eğitimi Öğretmeni A3-A6 3 Kıdemli Beden Eğitimi Öğretmeni A5-A7 1 Resim/Sanat Tarihi Öğretmeni A3-A6 2 Kıdemli Resim/Sanat Tarihi Öğretmeni A5-A7 2 Müzik Öğretmeni A3-A6 1 Kıdemli Müzik Öğretmeni A5-A7 1 Bilgisayar Öğretmeni A3-A6 2 Kıdemli Bilgisayar Öğretmeni A5-A7 1 İngilizce Öğretmeni A3-A6 10 Kıdemli İngilizce Öğretmeni A5-A7 4 Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni A3-A6 3 Kıdemli Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni A5-A7 2 Psikolog/Psikolojik Danışman/ A3-A6 4 Rehber Öğretmen Kıdemli Psikolog/Psikolojik Danışman/ A5-A7 1 Rehber Öğretmen Matematik Öğretmeni (Ortaokul-Lise) A3-A6 2 Fizik Öğretmeni (Lise) A3-A6 1 Kimya Öğretmeni (Lise) A3-A6 1 Biyoloji Öğretmeni (Lise) A3-A6 1 Kıdemli Biyoloji, Kimya, Fizik Öğretmeni (Lise) A5-A7 6 Kıdemli Matematik öğretmeni (ortaokul/lise) A5-A7 2 Felsefe/Toplumbilim Öğretmeni A3-A6 1 Kıdemli Felsefe/Toplumbilim Öğretmeni 1 Tarih Öğretmeni A3-A6 1 Kıdemli Tarih Öğretmeni A5-A7 1 Fransızca/Almanca Öğretmeni A3-A5 2 Kıdemli Fransızca/Almanca Öğretmeni A5-A7 1 Coğrafya Öğretmeni A3-A5 1 Kıdemli Coğrafya Öğretmeni A5-A7 1

13 Çizelge 2 m.24 Üniversite Öncesi Eğitim Kurumları Eğitim Hizmetleri Personeli Katsayısız Brüt Maaş Baremleri BAREM A A A A A A A Üniversite Öncesi Eğitim Kurumları Eğitim Hizmetleri Personeli 1.55 Katsayılı Brüt Maaş Baremleri BAREM A A A A A

14 2 A A BAREM Üniversite Öncesi Eğitim Kurumları Eğitim Hizmetleri Personeli OZET TABLO BAREMLER (TURK LIRASI) A X _ A X _ A X _ A X _ A X _ X _ A X _ X _ A X _ X _

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar Eski Çerçeve Yönetmeliğine

Detaylı

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler İÇİNDEKİLER 3 1. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası...5 2. Vakıf Yöneticiler Kurulu...21 2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü...23

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov. İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümü dikkate alınarak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları:

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları: BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 0001: Amaç Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma,

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 76 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 5347

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK İÇİNDEKİLER 1. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ'NİN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Mayıs 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29367 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI Hâkimler ve

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_

Detaylı