T.C esmi Gazete. r tdare ve yatn işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUNLAR ÇARŞAMBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C esmi Gazete. r tdare ve yatn işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUNLAR ÇARŞAMBA"

Transkript

1 T.C esmi r tdare ve yatn işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim MART 950 ÇARŞAMBA Sayı: 7469 KANUNLAR Hafta Tatili Kanununun dördüncü ve beşinci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanunu değiştiren 3062 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Kanun No: 5620 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde 936 sayılı kanunun dördüncü maddesini değiştiren 3062 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde - Fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyva' ve tütün satanlar, nalbantlar, alât ve edevatı»raiye tamircileri dördüncü maddedeki müesseseler gibi, kasaplar da saat 3 e kadar açık ıbulıundurulabilir.- Ramazan ve Kurban bayramları arifesine raslıyan Pazar günleri tatilden istisna edilebilir Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer. Madde 3 Bu kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. İlgili Kanunlar : Hafta tatili hakkında Kanun Baslığı 26/3/ numaralı Hafta Tatıh Kanununun 4 ve 5 ancı madde lerının tadiline dair Kanun 2/2/926 Ulusal Bayram vc genel tatiller hakkında Kanun /6/935 Hafta Tadili ikanununun besinci maddesini tadıl eden 936 numaralı kanunun 4 uncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 20//936 2 ilgili Yorumlar Hafta tatili hakkındaki 394 numaralı kanunun ıncı mad desınm fıkraı ahıresımn tefsiri 4/2/34 Hafta tatili hakkındaki 2 Kânunusani 340 tarih ve 394 numaıalı kanunun 8 ıncı maddesinin tefsiri 20/2/34 Düstur Tertip Sahıfe 56 Resmî Sayı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 28 inci maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna iki geçici madde eklenmesine dair Kanun Kanun No: 562 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde 349J sayılı kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde 6 Ham afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarlarının; morfin ve bütün ımılhlermin; morfinin uzvî asitlerle veya 7 20 alkol cezirle rıyle birleşmesinden mütevellit bütün eterlerinim ve bunların mimlerinin; koka yaprağı, ham kokain, kokain, ekıgonın ve tnopokaın ile bütün mılhlermı; % 0,20 den fazla morfin ve millilerini ve % 0,0 dan fazla kokain ve millilerimi muhtevi bütün müstahzarların; (Eucodal) Dıhyro - oxhycodemone, (Dıcodıde) Dıtoydrocodemıne, (Dılaudıde) Dıhydromorphmonep (Acédicone) Acétylodemethylodihydrothebaine veya Acetıylodıydrocodoınone ve bunların kimyevi terkiplerinde bulunan maddelerle bu maddelerin Ekonomi ve Ticaret ve Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tâym olunacak müstahzarların imal, ithal ve ihracı ve ham afyonun mnemleket içindeki ticareti Devlet tekeli 'altındadır. Kullanılmasından mazarrat hâsıl olduğu ve (Toxicomanie) yaptığı fennî surette testait edilen yuıkarki fıkrada yazılı cisimlere benzer diğer tabiî ve sentetik maddeler de Bakanlar Kurulu kararıylıe bu tekel mevzuuna sokulabilir. Mustahsıllar ellerindeki ham afyonları en yakın Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun adıma hareket etmeye yetkili teşkilâta o yılın Ağustos ayı sonuna kadar satıp tesittim eteneye (mecburdurlar. Ham afyonun su veya sair herhangi bir madde 'ile tağşişi -yasaktır. Kurumuş veya ezilmiş haşhaş kellelerinin ihracı açin, İthalâtçı memleketten verilecek ithal müsaadesinin ibrazı mukabilinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ihraç müsaadesi olunması lâzımdır. Madde sayılı kanunun % inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde 7 Ofisin uyuşturucu maddeler işlen şunlardır: A) Altmcı îmaddede yazılı tekeli işletmek; B) ISatiın aldığı (afyonların tacarı muamelelerini ve satış işlerini yapmak ve bu hususta faydalı göreceği her türlü teşebbüs ve taahhütlere girmek; C) Tarım Bakanlığı ile İşbirliği yaparak haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin ıslahım sağlamaya çalışmak, satm alınacak afyonları tahlil etmek, alınanları işliyerek yeniden tasnife tabi tutmak, afyon Btandardizasyonunu temin etmek ve bu hususlarda gereken yerlerde, (Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının tasvibi ile, teşkilât ve tesisler vücuda getirmek; Ç) Dış piyasalar ihtiyaç ve fıyatlariyle yurt içindeki toprak ürünlerinin genel fıryalt seviyesini, istihsal ve stok durumunu, Ofisin afyon alımı ve satımı için yaptığı bütün masrafları ve bu muameleden doğması muhtemel riskleri" gözönünde tutarak kâr sağlamayı düşünmeksizin; müstahsil menfaatlerine uygun vasıf ve morfin nispetlerine göre değişmek üzere, ham afyonun iç alım fiyatlarının tâyini için, Ekonomi ve

2 SaMfe: 894 (Resmî ) 29 MART 950 Ticaret Bakanlığı vasıtasiyle, Bakanlar Kuruluna teklif yapmak; Bu fdyatlar Bakamlar Kurulunca tesbit ve Mayıs ayı içinde ilân olunu r. Afyon alımları, tahlil veya ekspertiz voliyle yapılır. Ekspertiz voliyi alımlarda ımüstansıl dilerse tahlil yoluna başvurulur Madde sayılı kanunun 8 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde 8 A) Haşhaş ekilecek bölgelerle bu bölgelerden aiyon sütü toplanmasına müsaade edilecekler, her yıl, zirai ve iktisadi icaplarla ihracat imkânları gözonunde (tutularak, Ekonomi ve Ticaret ve Tarzın Bakanlıklarınca müştereken tesbit ve Baklanlar Kurulunca tasvip edildikten sonra en geç Temmuz tarihine kadar ilân olunur. Bu (bölgelerin dışında haşhaş ekilmesi ve yalnız tohumdan faydalanma İçin ekime izm verilen yerlerde başların çizilmesi ve afyon sütü toplanması yasaktır. Bu tarihe kadar alan yapamadıkça bir yıl evvelki ilân hükümılferı yürürlükte kalır. Ancak tesblıt ve îlân olunan yerlerde ika yıl' geçmeksizin tahdidat yapılamaz. (Sus için ev bahçelerinde yetiştirilen katmerli haşhaşlar bu hükmün dışındadır. Bütün bölgelerde mahallî en buyuk idare âmirleri haşhaş ekimi ve afyon sütü toplama işlerini kontrol etmek ve bu maddenin birinci fıkrasında yazılı Bakanlar Kurulu kararınım yürürlüğünü sağlamakla mükelleftirler. -Ekime azın verilecek yerlerin tesbit ve ilânında takip olunacak usullerle mahallî idare âmirlerinin murakabe görev ve yetkilen İçişleri, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak esaslara göre tesbit olunur. B) İzm verilen yerlerde haşhaş ekenler ektikleri yerlerin mevki, genişlik ve parçaıariyle haşhaşlardan afyon toplayıp toplajmıyacaklarına dair lüzumlu malûmatı ihtiva etmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından' hazırlanıp 'mahaliî koy veya mahalle muhtarııklarma 'gönderilecek oilan ikişer nüshalı beyannameler* buralardan parasız olarak alıp en geç 5 (Nisan tarihine kadar doldurarak aynı muhtarlığa makbuz mukabilinde vermeye mecburdurlar. Koy veya mahalle muhtarlıkları beyannamelerdeki imzaları tasdik ve bir cetvele eklıyerek ımahal'lî Toprak Mahsulleri Ofisimn veya adına harekete yetkili teşküâtın alım yerme ve bu teşkilâtın bulunmadığı yerlerde İdare 'amirliklerine on gün zarfında makbuz mukabilinde vereceklerdir. îdare amirlikleri kendilerine tevda edilen bu beyannamelerle cetvellerini en yakın Ofis veya adına harekete yetkili teşkilâta bir hafta zarfında göndereceklerdir. Bu beyannamelerin doğruluğu Ofisçe kontrol edilebilir. Ekimden sonra (haşhaşlarını çizmekten vazgeçenler veya beyannamelerinde haşhaşlarını çizmeyeceklerini bildirdikleri halde sonradan çizmek istiyenler keyfiyeti Mayısm onbeşınci günü akşamına kadar Jbeyannamelerini verdikleri (muhtarlıklara kaydettirmeye, bu muhtarlıklar da beyannameleıı gönderdikleri Ofis veya adına harekete mezun teşkilâta veya İdare amirliklerine keyfiyeti on gun içinde yazı ile bırdınmeye mecburdurlar. Bu beyannameler hiçbir harç ve resme tabı değildir. Madde sayılı kanunun 27 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiırilmiştir: Madde 27 A) Beyanname vermeden veya beyannamede gösterdikleri miktardan fazla sahaya haşkaş ekenlerden beyannamesi2 veya beyanname hancı ^ektikleri beher dönüım için 5 lira ağır 'para cezası alınır alınır. Bu haşhaşlar çizilmiş ise beher donum için 30 lira ağır para cezaisi Yarım dönüme kadar olan küsurat nazara alınmaz Yarım ve daha yukarısı tam olarak hesap edilir Bir dönüm 000 metremurabbaı arazı parçasıdır Yalnız tohumdan istifade edeceğini beyanname ile bildirdiği halde bu beyanı (hilâfına haşhaş başı çizenler (hakkında da ikinci fıkra hükmü tatbik olunur. ılzin verilen bölgeler dışında haşhaş ekenlere birinci ve nkıncı fıkralardaki cezalar iki misli hükımolunur Ekilmiş fakat kemale gelmemiş haşhaşlar sürülerek İmha olunur. Kelleler olgunlaşmış ise toplanarak müsadere olunur. îdare, bunlardan faydalanıamazsa, imhasına karar verebilir. Haşhaş tonumu ve afyonlar toplanmış ise bulunup yakalananların müsaderesine, gerektiği haîde imhasına bilirkişi marifetiyle yaptı olacak tahmine gore noksan çıkan miktar için bedelinin tahsiline karar verilir. bendine göre ceza Bu hüküm kaçırılan afyonlar için suçlunun (B) landırılmasına engel değildir. B) - istihsal ettikleri afyonları sene&ih Ağustos ayı sonuna k a dar Toprak Mahsulleri Ofisine veya adına harekete mezun teşkilâta teslim etmlyerek bu tarihten sonra yanında veya başka (bor yerde bulundurmak, Toprak Mahsulleri Ofisinde veya adına harekete mezun teşkilâttan başkasına satmak veya her ne suretle olursa olsun bir diğerine devretmek, 2 - Kam afyonu paradi veya parasız devralmak, saklamak, yanında veya herhangi bir yerde bulundurmak veya devir muamelesine tavassut etmek, 3 - Ham afyonu yurt dışına çıkarmaya teşebbüs etmek veya çıkarmak ve bunlara tavassut etmek, kaçakçılık sayılır. Bir ve ikinci fıkralarda yazılı suçlardan dolayı suç konusu afyonun kıymeti kadar ağır para cezası alınır ve yakalanan ham afyon müsadere edilir. Yakalanmıyan afyonların tâyin edilecek bedelleri suçlulardan >(0E) fıkrası gereğince tahsoll olunur Ayrıca uç aya kadar hapis cezası da verilir. Yabancı memleketlere ham afyon ihraç edenler bir seneden uç seneye kadar hapis ve kaçırdığı afyonun kıymetinin uç 'mislinden ve her halde 500 liradan aşağı oimaimak uızere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Ham afyon ihracına teşebbüs edenler altı aydan üç seneye kadar hapiıs ve kaçırılmak istenen afyonun kıymetinin bir misli nispetinde ağır para oezasıyle cezalandırılırlar. Tutulan afyonların müsaderesine de hükımolunur Ham afyon 'ihracı kaçakçılığını yapmak maksadıyle icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi ihtiyarında olmıyarak, ittihaz edilmiş mâni tedbirler sebebiyle fıilm husule gelmemesi teşebbüs sayılır. C) (A) ve (B) fıkralarına göre müsaderesine karar verilen ham afyonlar bedelsiz olarak ofise teslim edilir. Ç) Ofİse teslim edilen afyonlardan, yapılan ekspertizler de mağşuş v olduğu anlaşılanların bedeli sahiplerine Ödenmeyip bu afyonlar Ofis v veya onun adına bareket eden teşkilâtça alakonulur. Bunlardan Ofisle mal sahibi tarafından müştereken alınıp mühürlenecek numuneler mal sahibine teslim edilir. Geri kalan afyonlar Ofis lâboratuvarlarında tahlil olunur. Tahlil neticesinde afyonların mağşuş olduğu teeyyüt ederse lıâboratuvarın bağlı bulunduğu Ofis teşkilâtının en büyük âmirinden, kimyagerinden ve ambar memurundan müteşekkil bir heyetçe raptedilerek keyfiyet mal sahibine tebliğ olunur. Mal sahibi tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında malın zaptolunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesine İtiraz edebilir Mahkemece itirazın reddine ve numunelerin Ofise teslimine veya mail bedelinin ödenmesine karar verilir Bu karar kesindir. Mal sahibi tarafından itiraz edilmediği takdirde 'zaptolunan afyonlar Ofısan malı olur. D) Para cezasına esas olıan afyonların kıymetleri Hükümetçe tesbit olunan o yılın alım fiyatlarına göre tâyin edilir; E) Ham afyon kaçakçılığından dolayı hükmolunan para cezala-, rina ait kesin ilâmlar Cumhuriyet savcılığınca re'sen Toprak Mahsulleri Ofisine verilir Bu ilâmların para cezalarına ait kısmı, 98 sayılı kanunun 96 ncı maddesıı hükümleri dairesinde, Ofisçe infaz edilir. F) (A) ve,(b) fıkralarına göre müsaderesine karar verilen ham afyonların kıymeti ve hükmedilecek para cezalarının tamamı üzerinden 98 sayılı damınım 60 uucı maddesine göre ilgililere ikramiye verilir; G) Bu maddede tesbit edilen suçlara veya suçların vukua gelmesine, faallerinin hal ve sıfatlarım bilerek, her ne şekilde olursa olsun yardım edenler hakkında asıl suçluların bu madde hükmünce görecekleri cezaların yarısı hükmoılıınur Bu fullere oştirak edenler memur iseler asıl failleri gibi oeza görürler Madde 5 Bu kanunda yazılı suçların soruşturma ve kovuşturmasında 98 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Bu muamelelerde Toprak Mahsulleri Ofisi mezkûr kanundaki yetkileri haizdir Madde sayılı kanunun 28 inci maddesi kaldırılmıştır Oeçici Madde Bu kanunun yayınlandığı 'tarihte ellerinde ham afyon bulunanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen ilk

3 29 MAAT 950 (Resmî Gasete) Saufe: 895 mahsulün teslimi müddetinin sonuna kadat 6 ncı maddede yazılı yerlere satıp teslim etmiye mecburdurlar. Bu müddet dolduktan sonra Ofise satılmıyan veya teslim edilrniyen ham afyonlar kaçak sayılır ve ellerinde bulunduranlar hakkında 27 net madde hükümleri tatbik olunur. Geçici Madde 2 -- Bu kanun, yayımı talihinden sonra Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bastırılarak afyon ekimine izin verilen bölgelerdeki bütün köy ve mahalle muhtarlarına imza mukabilinde dağıtılır. Muhtarların kanun hükümlerini halka duyurduğu bir zabıtla tesbit olunur. Madde 7 Bu kanun yayumı tarihinde yürürlüğe gireı Madde 8 Bu kanun'i Bakanlar Kurulu yürütür. Rremi Dıialıır Basilin Tertip Cilt SahılV Sa<" İlgili Kanunlar : <> Toprak Mahsulleri Ofı«ı Kanunu 3/7/ Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun >H7 matllılınni gisriren Kanun 6/2/2 2 Sözü g«çen Kanun : Kaçakçılığın uıtu ve lakıbinr- 98 dair Kanını I2/2/9J_ ) 75 2WM 3 İlgili Tüzük : Toprak Mahsulleri Ofını 2/5 Nizamnamesi 22'2/9H Sayımlar Kanunu Kanun No: 5622 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde - - Genel nüfus ve genel tarım sayımları sonu sıfırla (0) biten yıllarda, genel iş yerleri sayımları sonu birle ıl) biten yıllarda olmak üzere (0) senede bir defa İstatistik Genel Müdürlüğünce tekrarlanır. Diğer sayımlar ve anketlerin tarihi istatistik Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başbakanlığın tasvibiyle tesbit olunur. Madde 2 Sayımlardan önce deneme sayım ve anketleri yapılacağı gibi sayımlarla beraber ve iki sayım arasındaki devrede de sondaj anketleri ve kısmî sayımlar yapılabilir. Madde 3 - Memleket nüfusunun tamamı nüfus sayımlarına, tarım işleriyle uğraşan her fert veya işletme tarım sayımlarına ve tarım sayımlarının şümulü dışında kalan ve kazanç temin eden veya etmiyen bütün işyerleri ve kurumlar işyerleri sayımlarına tabidir. Madde 4 İstatistik Genel Müdürlüğü sözü geçen sayımlar ve anketlere ait lüzumlu hazırlıkları yapar ve bu işlerin gerektirdiği her türlü çalışma ve tedbirlerde içişleri Bakanlığı ve sayım konusuna göre de diğer ilgili Bakanlıklar ve Devlet daireleri ile işbirliği eder. işbirliğine lüzum gösterecek çalışmalarla ilgili esasların tesbit ve ihzarı ve işbirliğinin tanzimi istatistik Genel Müdürünün başkanlığında kurulacak ve Bakanlıklar mümessillerini de ihtiva edecek merkez sayım komitesince sağlanır. Madde 5 Çeşitli sayımları istatistik Genel Müdürlüğünün belirteceği esaslar ve usuller dairesinde hazırlamak ve yürütnjek ve bu hususta gerekli bütün tedbirleri almak üzere (Merkez Sayım Komitesinin) tesbit edeceği il ve ilce merkezlerinde idare üstlerinin başkanlığında idare üstlerinin seçeceği ve aralarına bir de belediye temsilcisinin katılacağı üç ilâ beş kişilik birer sayım komitesi kurulur. Bu komitelerin çalışmalarından vo işlerin yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesinden idare üstleri sorumlu tutulur. Madde Memlekette okur yazar herkes sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı yerlerde mahallin en büyük idare üstü tarafından verilen nüfus sayım ve denetleme memurluğu işini kabul etmek zorundadır. Diğer sayımlarda başta ilgili Bakanlıklar memurları olmak üzere çeşitli Bakanlıklar ve bunlara bağlı teşökküller memurlarından lüzumu kadarı aynı makamlar tarafından vazifelendiril eceği gibi diğer yurttaşların da yardımına başvurulur. Sayımla ilgili işlerden istisnası gereken memur ve sair kimseler, Bakanlar Kurulunun kararlaştıracağı esaslara göre valiler tarafından belirtilir. Yargıçlar ve savcılar sayımla ilgili vazifelerden istisna edilir. Madde 7 - istatistik Genel Müdürlüğü sayım vc anketlerin bütün memlekette aynı usuller ve. esaslar dairesinde yapılmasını sağlamak maksadiyle lüzum görülecek yellerde sayım memur ve idaıecilerı yetiştirmeye yetkilidir. Madde 8 Sayım ve anketleıle ilgili işlerde bu kanun gereğince görevlendirileceklere verilecek üeıetler, yevmiyeler veya soru kâğıdı ba. ı.'u.ı tazıîiınatlaı ıje mesai saatleri içinde vc dışında çalıştırılacak melaiııi.ıia verilecek zaruri masraf karşılıkları ile her çeşit tazminat ve Haıııraiı Kanunu dışında kalanlara veıılocrk yolluklar Bakanlar Kurulunca belirtilecek mıktaı vc esaslıra göre ödemi. Madde 9 istatistik Genel Müdürlüğü memurlarından olup sayımlann hazırlık ve denetleme işlerinde merkezlen dışında çalışanlaıa Bakanlar Kurulu kaıaıiylc her sayım :cın bir defaya mahsus olmak üzere en çok uç aylık tutarı nispetinde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bir yıl içinde birden fazla sayım yapılsa dahi yalnız birisi için bu ücretler ödenir. Madde 0 Makbul bir özre dayanmaksızın sayım memurluğu ödevini yapmaktan kaçınanlara, sayım işleri hakkında tesbit edilecek esaslara aykırı harekette bulunanlara, sorulara cevap vermiycnlere ve yahut bile bile hakikate aykırı cevap verenlere mahallin sulh mahkemesi tarafından temyizi kabil olmamak üzere (20) liradan (50) liraya kadar hafif para cezası hükmedilir. Sayım ve anket sorularına verilen ferdî cevapları istatistik Genel Müdürlüğünün sorumlu teşkilâtı dışına ifşa edenler hakkında 554 sayılı istatistik Umum Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki kanunun 6 ncı ve 8 inci maddeleri hükümleri uygulanır. Sayını vc denetleme memuru olarak yetişmek üzere kurslara iştirak eden kimseler sayım memurluğu ödevini makbul bir özre dayanmaksızın yapmaktan kaçmdıklaıı takdirde haklarında yukarki fıkra hükmü uygulanmakla beraber yetiştirilmeleri için yapılan bütün masraflar kendilerine ayrıca ödetilir. Madde Sayım sonuçlarının en muhtasarından en mufassalına kadar safha safha yayınlanmasının 0 senede bir yapılan sayımlarda, bu sayımları takibeden üç yıl içinde ve diğer sayımlarda ise iki yıl içinde tamamlanması mecburidir. Geçici Madde 950 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (R) işaretli cetvelin istatistik Genel Müdürlüğü kısmındaki 47 nci (Sayım ve anket giderleri ) bölümüne ait formül kaldırılmış ve yerine (Genel Sayımlar Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddeleri gereğince yapılacak ödemelerle, kurs giderleri, kâğıt ve tabı ücret ve giderleri, sayımlar münasebetiyle muvakkaten tutulacak yerlerin kira bedelleri, ankete dâhil olacak ailelere verilecek primler ile sayımlar vc anketlerle ilgili diğer bilûmum giderler bu bölümün alâkalı maddelerinden ödenir.) formülü konulmuştur. Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Resmî Tertip Cilt Sahile Sayı Soru göçen Kanunlar ; 55 İstatistik Umum Müdürlüğünün salahiyet ve vazifelen hakkın.la Kanun 8/2/ yılı Hince Kanunu /3/ Tarım Bakanlığına bağlı banı okul ve kurumların idaresi hakkındaki kanuna ek Kanun Kanun Yo: 5623 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde Van ilinin Erciş ilçesindeki Zeylân yasak bölgesinde bulunan Hazineye ait çiftlik ve.meralarda kurulacak olan Doğu tileri Altmdere harasının idaresi 29 Mayıs 926 tarihli ve 867 sayılı kanun hükümlerine- tabidir. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Maddo 3 Bu kanunu Maliye ve Tarım Bakanları yürütür Kesmi Düstur Cazete Eatlıül Tertip Cilt Sahile Sayı ilgili K.ınun : /mut Vekâletine mırhııt bazı tıı. ktı p.sr<-eletın MI 20/6/ ıı'lı ı.lsre^l hakkın.ih Kanun 2 Sözü geçen Kanun : /t'95( 950 MII Bütçe Kanunu

4 Sahife: 896 (Resmî ) 29 MART 950 Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan meımırîarnı aylıkları hakkındaki kanonun birinci maddesine bazı hükümler eklenmesi hakkında Kanun Kanun No: 5624 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde 28/2/046 taiıhlı ve 499 soyıh kanunun bırn.cı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 3656 sayılı kanunun, 4593 sayılı kanunla değiştirilen 7 ncı maddesi gereğince müktesep 'hak'arının üstünde cn çok ika derece yukarkl memuriyetlere tayın edılp aradaki farkı tazminat olarak alan Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarından büyükelçi ve elçilerin aylıklarına tatbik edilen emsal, tazminatlarına da şâmildir. Sovyet Rusya'da vazje gbren memurların aylıklaıı, yukarddki ödeme misille'iyle mukayyet olmaksızın tesbiıt edilecek misillerle öde- nebhir. Madde 2 Bu kanunun birinci maddesınm birinci fıkrası hükmü yayımı tarihinde ve ikmcı fıkrası hükmü Mart 950 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. İfraz ve taksim suretiyle yapılan satışlarda tapu harçlarının asgari miktarının tâyininde birinci fıkrada olduğu gibi pat çalara düşen vergi kıymeti harca matrah ittihaz olunur. Madde 4 833, 837, 2560, 2762 ve 284 sayılı (kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri kaldırılmıştır Madde 5 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 6 Bu kanunu Bakanlar Kurulu İlgili Kanunlar : Baalıiı Tapu Harçları Kanunu 9/5/929 Tapu Harçları Kanununa zeyl Kanan 3/6/932 2 SOKU gecen Kanunlar ; yürütür. Düstur Tertip Cilt Sabife 797 Veraset re intikal Vergisi hakkında Kanun 7/4/ Aran Vergisi Kanunu 6/7/ Bina Vergisi Kanunu 4/7/ Ağustos 32S tarihli Tahsili Emval Kanununa mbzeyyel Kanun 2/7/ Vakıflar Kanunu 3/6/93S Türkiye Ziraat Bankacının ipotekli vc müteselsil kefaletli zirai alacaklarının taksıtlendırılmesınc dair Kanun 24/6/ Sayı Resmi İlgili Kuran : Buhiı Duştur Tertip Garete Cilt Sabife Sarı Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki kanuna ek Kanun 499 Sürekli görevle Yabancı memleketlerde bulunan memurla nn aylıkları hakkında Kauun 3/2/946 2 Sözü gecen Kanunlar t «Kanun No: 5626 Kabul tarihi: 23/3/950 S Derlet memurları aylıklarının tevhit vc teadülüne dair Kanun S/7/939 Derlet memurları aylıklarının tevhit re teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin deiıatırıltnesı ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun 24/6/ Madde - Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı kanun ve bu kanunda değişiklik yapan 4334 sayılı kanunun pilot, subay ve makinist gedikli erbaşlar hakkındaki hükümleri, kursa devamları ve topçu hava gözetleme birliklerinde hizmetleri süresince topçu, pilot, subay ve topçu uçak makinist gedikli erbaşları hakkında da aynen uygulanır. Tapu Harçları Kanununa ek Kanun Kanun No: 5625 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde Gayrimenkul mallara mütaallik tapu idarelerince yapılacak her çeşit işlemler, Devlet, özel idareleri ve belediyelerin kamu haklarından doğan alacaklariyle vakıf taviz bedellerinin tahakkuk ve tahsiline talik edilmez. Tapuya tebliğ edilmiş haciz kararları bu hükmün dışındadır. Gayrimenkul malların satışında tapu idareleri tescilden önce keyfiyeti bina ve arazi vergilen bakımından derhal ilgili vergi dairelerine bildirir. Malikin tasarrufu zamanına ait olarak bu mallardan alınması gereken vergiler bakayasından vukuat ilmühaberinin tanzimi tarihinde kesinleşmiş olanlarla carı yılın ödeme zamanı gelmiş vergi taksitleri bir hafta içinde ödenirse yahut ilgili vergi dairesinden haciz kararı gelmemiş oluraa ferağ muamelesi yapılır. 797 sayılı Veraset vc İntikal Vergisi Kanununun 26 ncı maddesi hükmü mahfuzdur. Ancak veraset ve intikal vergilen henüz tahakkuk safhasında bulunan şahıslar kendilerine intikal eden gayrimenkul mallan, vergi kıymetinin % 5 ini mal dairesine emaneten yatırmak ve buna dair vezne makbuzunu tapu idaresine göstermek şartiyle adlarına tescil ettirerek başkasına satabilirler. Satış olmıyan intikallerde tapu idareleri muameleyi veraset vergisinin tahakkuk ve tahsiline talik edemez. Madde 2 Tapu harç ve kaydiyelerine matrah olmak üzere tapu daireleri taraf-udan ilgili Vcıgı dairelerinden istenecek vergi kıymetlerine ait malûmat ile vukuat ilmühaberinin derhal verilmesi mecburadır. Tapu sicil muhafız ve memulları da akıt ve tescili muta akıp yeni malik ile satış bedelini ve ıfıaz ve taksimlerde gayrıaıenku'ün son durumunu, işlemin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili vergi dairelerine bildirmekle mükelleftirler. Madde 3 İfraz ve taksimi istenilen gayrimenkul mallara ait vergi kıymetlerinin, parçalara düşen miktarları kaydiye resmine matrah ittihaz olunur. Geçici Madde Bu kanunun yayımından önce topçu.pilot subay ve topçu uçak makinist gediklisi yetiştirilmiş olanlar bu kanun hükmünden istifade ederler. Geçici Madde 2 Birinci madde gereğince pilot subay ve /topçu makinist gedikli erbaşlara 950 Bütçe yıh İçinde verilecek zam ve tazminler 950 yıh Milli Savunma Bütçesinin Hava Kuvvetleri kısmının 2 inen bölümünden ödenir Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Milli Savunma ve (Maliye Bakanları yürütür. t İlaili Kanunlar ı Basilli Hava sınıfı mensuplarına \<rılccck ramlar ıc»azminle r hak kında Kanun 9/7/938 Hava sınıfı mensuplarına *ırıkcek ramlaı vc tazminler hak kındaki 3485 sa>ılı kanunun 0, 2 ve 4 uncu maddeleri nın değiştirilmesi hakkında Kanun 29/2/942 2 bozu seeen Kanun ı 950 >llı Büke Kanunu /3/950 Türk Tütün Ortaklığı Kanunu Duştur Tertip Gaaete Cilt Sabife Sayı Kanun No: 5628 Kabul tariki: 23/3/950 Kuruluş, maksat, unvan Madde Tütün ticareti yapmak ve tütünün kıymellendirilmesıne, tütün piyasalarının düzenlenmesine ve tütün ekicilerinin teşkilâtlanma işlerine yardım etmek üzere; A) 3780 sayılı Mıllt Korunma Kanununa ve bu kanuna dayanılarak kendilerinden prim alınmış olan tütün ekicileri, B) Tekel Genel Müdürlüğü, C) Türkiye.Cumhuriyeti Ziraat Bankası,

5 D) istekli diğer Millî Bankalar, arasında bu kanuna ve bu kanun, da büküm bulunmayan hallerde anonim şirketler ve diğer hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere (Türk Tütün Ortaklığı) adı ile bir ortaklık kurulmuştur. 'Bu teşekkül 365 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. Faaliyet süresi, merkez Madde 2 Ortaklığın faaliyet süresi 50 yıldır. Merkezi İstanbul'dadır. Bu sürenin uzatılması veya kısaltılması ortaklığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile olur. Sermaye Madde 3 Ortaklığın sermayesi 00 milyon Türk lirasıdır. Hisse senetleri Madde 4 Hisse senetleri en az 0 Türk lirası kıymetinde olup dört grupa ayrılmıştır. (A) Grupu hisse senetleri, ( ) Türk lirası değerinde olmak üzere kendilerinden prim alman tütün ekicilerine, (B) Grupu hisse senetleri, ( ) Türk lirası değerinde ok mak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne, (C) Grupu hisse senetleri, ( ) Türk lirası değerinde olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına, (D) Grupu hisse senetleri de ( ) Türk lirası değerinde olmak üzere diğer Millî Bankalara, tahsis edilmiştir. Hisse senetleri nama muharrer olup on sene müddetle başkasına devredilemez ve haozölunaımaz. (A) Grupu ortaklarından birinin ölümü halinde vârisleri, tütün ekicisi olmasalar bile, ortak sayılırlar. Ancak bu gibiler ellerindeki hisse senetlerini bu müddet içinde ortaklığa dâhil olsun olmasın bir tütün 'ekicisine devredebilirler. (A) Grupu hisse senetleri karşılığı ( ) Türk lirasını buluncaya kadar ekici tütünleri satış bedellerinden Tekel idaresince % 2 nispetinde kesinti yapılır. B, C, D grupu hisse senetlerinin bakiyeleri ortaklığın kuruluşunu takip eden ilk takvim yılından başlamak üzere her sene beşer yüz bin lira ödenmek suretiyle tamamlanır. Ortaklar kâr ve zarara ödenmiş sermayeleri nispetinde iştirak ederler. Ortaklığın uzuvları Madde 5 Ortaklığın uzuvları; A) Genel Kurul, B) Yönetim Kurulu, C) Genel Müdür, D) Denetçiler, den ibarettir. Genel Kurul Madde 6 Genel Kurul her sene ortaklık esas sözleşmesinde gösterilecek zaman ve yerde gazetelerle yapılacak davet üzerine toplanır. Asaleten veya vekâleten on hisseyi temsil eden kimse bir reye sahiptir. Hiç bir ortak elli oydan fazlasına sahip olamaz. Ortaklar Genel Kurulda tütün ticareti yapan kimselerle kendilerini temsil ettiremezler. Ortak olmıyan şahıslar Genel Kurulda vekâleten en çok yüz hisse temsil edebilirler. Genel Kurulun bütün kararları toplantıya iştirak eden hissedarlar tarafından temsil edilen sermayenin dörtte üç çoğunluğu ile verilir. Genel Kurulun ortaklığın süresinden evvel tasfiyesine dair olan kararlarının tekemmülü (Bakanlar Kurulunun tasdıkma bağlıdır. Yönetim Kurulu Madde 7 -~ Yönetim Kurulu; Ege, Marmara, Karadeniz ve Şark bölgelerinden birer, Tekel idaresinden bir,,türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından bir, Millî Bankalardan bir, olımak üzere yedi üyeden ibarettir. Bu yedi üye tarafından seçilen genel müdür oy hakkını haiz olmamak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Tekel Genel Müdürlüğünce ve Türkiye Cumlıuı iyeti Ziraat Bankasınca Yönetim Kuruluna aday gösterilenlerden Genel Kurulca seçilenlerin bu daire ve müesseselerle olan alâkaları bu vazifeye başladıkları tarihten itibaren kesilir. v öneli.ti Km ulu üyeleri üç yıl içinde seçilir, tekrar seçilmeleri ca. izdir. Üyeler, tütün ticareti yapamaz, yaptıramaz. Denetçiler Madde 8 A, B, C ve D grupları ortaklarınca gösterilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere Genel Kurul tarafından üç yıl müddetle dört denetçi seçilir. Bunların tekrar seçilmeleri caizdir. Bunlardan Genel Kurulca belirtilecek bir veya ikisi sürekli vazife görürler. 8 inci maddenin 2 nci ve 4 üncü fıkraları hükmü denetçiler hakkında da uygulanır. Genel Müdür Madde 9 Ortaklık, Yönetim Kurulunun belirteceği esaslar dairesinde genel müdür tarafından idare olunur. Esas sözleşme ve tesis M idde 0 Ortaklığın esas sözleşmesi, geçici inci maddedeki tesis ku-ulu tarafından hazırlanıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde Bakanlar Kurulunun tasdıkma arzedillr. Esas sözleşme tasdikten çıkt'ktan sonra en geç altı ay zarfında ilk Genel Kurul toplantıya çağrılır. Esas sözleşmede yapılacak tadilâta ait Genel Kurul kararları, Bakanlar Kurulunun tasvibiyle tekemmül eder. Geçici Madde Tekel Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuri Ziraat Bankasınca seçilecek ikişer kişi, Ege, Marmara, Karadeniz ve Şark tütün bölgeleri ekicileri arasın yeti dan Tarım Bakanlığınca teklif edilecek sekiz aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilerek dört kişi, Millî Bankalar adayları arasından yine Bakanlar Kurulunca seçilecek bir kişi, ortaklık tesis kurulunu teşkil eder. Geçici Madde 2 Ekici tütünleri satış bedellerinden toplanan primler faizleriyle birlikte (A) grupu hisse senetleriyle temsil edilen ekici sermayesini teşkil etmek üzere ortaklığa devrolunur. JRu primlerle satın alınmış olup henüz elde bulunan tütünlerin bedelleri, bu tütünler Tekel Genel Müdürlüğü tarafından satıldıkça, ortaklığa devrolunur. Geçici Madde 3 Destekleme suretiyle alınan tütünlerin satışından tahassül eden bedel farklarından ekici hisselerine isabet eden kısım ortaklığa hususi ihtiyat olarak tahsis edilir. Geçici Madde 4 Ödedikleri primler yekûnu 0 lirayı bulmayan veya 0 liraya nazaran kesir gösteren ekiciler bir sene içinde ortaklığa müracaatla hisselerini 0 lira olarak tamamlarlar veya kesirlerini 0 liraya iblâğ ederler. Müddeti içinde bunu yapmıyanların 0 lirayı bulmayan veya 0 liraya nazaran kesir gösteren paraları kendilerine iade olunur. Geçici Madde 5 Kanunun birinci maddesine ıgöre tahsili edilen primlere mukabil ekicilere verilmiş olan muvakkat makbuzlardan her hangi şekil ve suretle ekicilerden başkalarının elinde bulunanlar ortaklıkla il. gilendirilmez. Bunlardan namlarına prim kesilmiş olanlara iade edilmiyenler kanunun meriyetinden beş sens sonra başlamak ve yıllık mubayaa miktarlprı Genel Kurulca tesbit edilmok üzere beş sene içinde ve makbuzlarda yazılı para miktarları üzerinden ve alâkalılara hiç bir nam altında faiz ve kâr ödenmeksizin ortaklıkça satın alımı. Ortaklık bu suretle satın alman makbuzları hisse senedine tebdil ederek namlarına prim kesilmiş olanlara kabulleri halinde bedelleri belli müddet içinde taksitlerle ödemek üzere devreder. Geçici Madde 6 -- Memur olsun veya hariçten alm3in tesis kurulu üyelerine verilecek yolluk ve tazminat miktarları Bakanlar Kurulunca vc tesis kurulunun çalıştıracağı memurlara ödenecek yolluklar ve ücretler de bu tesi? kurulunca, tâyin olunur. Yukarıda yazılı masraflarla sair bilcümle tesis masrafları ortaklığa aittir. Bu masrafların ilk Genel Kurulca tasdiki, tesis kumlunun ibrasını tazammun eder.

6 Sefaäfe: 898 (Rom! Gm») 29 MART 950 Yolluk, tazminat, ücret ve sair bilcümle tesis masrafları, ortaklık tarafından yukarkl fıkraya göre mahsubu yapılıncaya kadar, tesis kurulunca Tuıkıye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında primlerden toplanmış olan paradan ödenir. Geçici Madde mahsulü ekici tütünleri satış bedellerinden Millî Korunma Kanununa dayanılarak % 4 nispetinde kesilmekte olan primlerin bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da aynı nispette kesilmesine devam olunur. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 2 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütuı. Reımi Duştur Gatete Baslığı Tertip Cilt Sahile Saw Sözü Keçen Kanunlar : SAYILI CETVEL D Menuııyetm nev'ı Aded Maaş İstatistik Genel Müdürlüğü 2 Genel Muduı 25 i»» Yardımcısı 90 Tetkik ve Araştırma Dairesi 3 Başmuşavır ('Başkan) 00 i Müşavir » Mütercim 80 6 Raportör ve Anket Uzmanı (Uzmanlık yeri) Raportör ve Anket Uzmanı (Uzmanlık yeri) 2 60 Yayın İşleri Müdürlüğü 3659 Bankalır ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve.teadülü hakkında Kanun /7/ Millî Korunma Kanunu 26// Müdür 80 7» Yardımcısı a 60 5 Grafik Uzmanı (Uzmanlık yeri) 80 8 Grafik Uzman Yardımcısı (Uzmanlık yeri) 50 9 Şef Memur 25 3» » 2 5 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 4644 saydı kanunlara bağlı () sayılı cetvellerin İstatistik Genel Müdürlüğü kısmında değişikük yapılması ve İstatistik Genel Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki 554 sayılı kanuna iki madde eklenmesi hakkmda Kanun Nnfus İstatistikleri Müdürlüğü 5 Mudur 80 7» Yardımcısı 60 9 Şef » i 5 Müli Eğitim İstatistikleri Mıidürlüğü Kanun No: 5629 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde 3656 ve 4644 sayflı kanunlara bağlı () sayılı cetvellerden İstatistik Genel Müdürlüğü kısmına ait kadrolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (!) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur. Madde 2 Tetkik ve araştırma dairesi, resmî milli gelir tahminlerini yapmak, millî servet ve tediye muvazenesi gibi memleket ölçüsünde ekonomik etüdlerin yapılmasına yarıyacak istatistik malzemesinin modern istatistik tekniğine göre toplanmasını sağlamak, çeşitli içtimai ve ekonomik anketlerin ilmî hazırlıklarını yapmak, İstatistik Genel Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki 554 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı ödevleri yerine getirmek, İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılacak istatistiklerin ilmî ve teknik esaslaıını hazırlamak, mevcut milli ve yabancı istatistiklerin tahlil ve mukayesesi ile istatistik tekâmülâtrnı takip etmek ve" uygulama imkânlarını hazırlamakla ödevhdır. Madde 3 Genel Müdürlük İnzibat Komisyonu, Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısiyle, Gene] Müdürlükçe tensip edilecek, üç müdürden terekküp eder ve Memurlar Kanununun inzibat işlerine ait hükümlerine göre karar Geçici Madde verir. Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici görev, izin gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar, Genel Müdürlük kuruluşunda aylıklı bir görevf tâyin olundukları takdirde işe başlamak kaydı aranmaksızın aylıkları verilmeye devam olunur. Geçici Madde yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin İstatistik Genel Müdürlüğü kısmının ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (67 495) liralık aktarma yapılmıştır Madde 4 İstatistik Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 20/5/933 tarihli 2203 sayılı kanunun ikinci maddesindeki, müşavirliğin vazifelerine ait hükmü kaldırılmıştır. Madde 5 Bu kanun 3 Ağustos 950 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 6 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 5 Müdür 80 7» Yardımcısı 60 8 Şef » 35 Memuı » Adalet İstatistikleri Müdürlüğü 6 Müdür 70 7» Yardımcısı 60 9 Şef > 2 5 Fiyat ve Sanayi İstatistikleri Müdürlüğü 5 Müdür 80 7» Yardımcısı Şef » 2 35 Memur » » » 4 5 Dış Ticaret İstatistikleri Müdürlüğü 5 Mudur 80 7 Müdür Yardımcısı 60 9 Şef » » S 20 4 > 3 5

7 29 MART 930 (Resmî Gagetie) Sahife: 899 (D. Memuriyetim nev'i Aded Maaş Düşülen Eklenen M ödeneğin çeşidi Tarım İstatistikleri Müdürlüğü 307 Yolluklar 5 Müdür 80 Sürekli görev yolluğu Müdür Yardımcısı 60 8 Şef sayılı kanun gereğince ödenecek tedavül giderleri ve yolluklar 000 9» 2 40 Toplam Resmi Baslığı Düstur Tertip Cilt Sahife Sayı [563 sayılı kanun altında not ve haşiye vardır.] 4» 3 5 Sözü geçen kanunlar.* 554 İstatistik Genel Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hak Maliye İstatistikleri Müdürlüğü 5 Müdür 80 7 Müdür Yardımcısı 60 9 Şef 40 0» 35 2 > » * 2 5 Tasnif Dairesi 4 Müdür (Uzmanlık yeri) 90 7 Müdür Yardımcısı (Uzmanlık yeri) Şef Memur ,0 25 3» > 24 5 önlük ve Genel İşler Müdürlüğü 7 Müdür kında Kanun 8/2/930 İstatistik Genel Mudurluğu teşkilâtı hakkında Kanun 24/5/ yılı Bütçe Kanunu /3/950 Millî, ırkî, dinî, kütleleri kısmen veya tamamen imha suçunun «Getıocide» önlenmesi ve cezalandırılması hakkmdaki Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin de katılmasının onanmasına dair Kanun Kanun No: 5630 Kabul tarihi: 23/3/ M a d d e 9 Aralık 948 t a r i h i n d e P a r i s't e Birleşmiş M i l l e t l e r Teşkilâtı Genel Kurulunca kabul olunan «Genocide'in önlenmesi ve cezalandırılması hakkındaki Sözleşme» onanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu BaJkanlar Kurlu yürütür. 0 Ayniyat ve Levazım Memuru » 2 20 Jenosit'in önlenmesi ve cezalandırılması hakkındaki Sözleşme Sözleşen Taraflar; Jemosit'ta medeni dünyaca takbih edilen ve Birleşmiş Milletler ruh ve [2] SAYILI CETVEL amaçlarına aykırı bulunan bir Devletler Hukuku suçu sayıldığının, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulu tarafından Aralık 946 tarihin Düşülen Eklenen de alınan (96) sayılı kararla ilân edildiğini nazarı itibara alarak; M. Ödeneğin çeşidi Tarihin bütün devirlerinde Jenosit'in insanlığa büyük kayıplar verdirdiğini kabul ederek; ISayım ve anket giderleri Nüfus sayımı giderleri tarım sayımı giderleri insanlığı böyle bir menfur musibetten kurtarmak için milletlerarası işbirliğinin lüzumuna kani bulunduklarından, aşağıdaki hususlarda muta. bık kalmışlardır: Bölüm toplamı, Madde Makina fişi satın alıma giderleri Sözleşen Taraflar, Jenosit'in ister barış ister savaş zamanında içlen Aylıklar miş olsun bir Devletler hukuku suçu olduğumu tasdik ederler ve bu suçu ön Merkez memurları aylığı lemeyi ve cezalandırmayı taahhüt edeler Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı kanunlar gere Madde 2 ğince yapılacak zamlar ve yardımlar îşbu Sözleşmede, jenosit, millî, etndk, ırkî veya dinî bir grupu kısmen Çocuk zammı veya tamamen imha etmek maksadiyle aşağıdaki fiillerden her hangi 2 Doğum yardımı 400 birinin irtikâp olunması demektir. 3 ölüm yardımı 600 a) Grup âzalarının katli; b) Grup âzalarının bedenî ve aklî melekelerinin ciddî surette halel Bölüm Toplamı dar edilmesi; 5434 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin,(d) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 7 55 c) Grupun, bedenî varlığının kısmen veya tamamen imhasına müncer olacak hayat şartlarına kasten tabi tutulması; d) Grup içinde doğumları sekteye uğratacak tedbirler alınması; e) Bir grup çocuklarının diğer bir grupa zorla nakledilmesi.

8 Stbifc: 8200 (Resmî ) 29 MART 950 Madde 3 Aşağıdaki fiiller cezalandırılacaktır: a) Jenosit; b) Jenosit'i irtikâp için anlaşma; c) Jenosit'i irtikâp için doğrudan doğruya ve alenî surette tahrik; d) Jenosit'e teşebbüs; e) Jenosit suçundan ortaklık. Madde 4 Jenosit suçunu veyahut üçüncü maddede mezkûr fiillerden her hangi birini işlemiş olan şahıslar, Hükümet ricali, memur veya hususi şahıslar olsun, cezalandırılacaklardır. Madde 5 Sözleşen Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerinin tatbik edilmesini sağlamak üzere, kendi anayasalarına uygun olarak gereken teşriî tedbirleri almayı ve bilhassa jenosit veya 3 üncü maddede mezkûr fiilleri işlemekten suçlu şahıslara tatbik olunacak müessir cezai müeyyideleri derpiş eylemeyi taahhüt ederler. Madde 6 Jenosit'ten veya 3 üncü maddede mezkûr fiillerden sanık bulunan şahıslar, fiilin, ülkesinde işlendiği Devletin yetkili mahkemelerine veyahut kaza hakkını tanımış bulunan Sözleşen Taraflar hakkında yetkili Milletlerarası Ceza Divanına sevkedileceklerdir. Madde 7 Jenosit ve 3 üncü maddede mezkûr diğer fiiller iadei mücrimin bakımından siyasi suç addedilmiyecektir. Sözleşen Taraflar, bu gibi hallerde, mücrimleri, kendi mevzuatlarına ve yürürlükte bulunan antlaşmalara göre iade etmeyi taahhüt ederler. Madde 8 Her Sözleşen Taraf, Jenosit fiillerinin veya 3 üncü maddede mezkûr fiillerden her hangi birinin önlenmesi ve cezalandırılması için, Birleşmiş Milletler Şartına göre gereken tedbirlerin alınması hususunda Birleşmiş Milletler yetkili makamlarına müracaat edebilir. Madde 9 Bu Sözleşmenin tefsir, tatbik veya icrasına ve Jenosit fiilin veyahut 3 üncü maddede sayılan fiillerin her hangi biri dolayısiyle bir Devletin mesuliyetine dair Sözleşen Taraflar arasında zuhur eden ihtilâflar ilgili taraflardan birinin talebi üzerine Milletlerarası Adalet Divanına arzolunacaktır. Madde 0 İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı derecede muteber sayılan işbu Sözleşme 9 Aralık 948 tarihini taşıyacaktır. Madde İşbu Sözleşme, 3 Aralık 949 gününe kadar Birleşmiş Milletler üyesi bulunan ve üye olmayıp da Genel Kurul tarafından bu bapta kendilerine davetiye gönderilmiş olan her devlet namına imzaya açık bulunacaktır. Bu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Birleşmiş Milletler üyesi bulunan veya üye olmayıp yukarda bahsolunan davetiyeyi almış olan her devlet bu Sözleşmeye Ocak 950 tarihinden itibaren iltihak edebilecektir. İltihak belgeleri Birlemiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Madde 2 Her Sözleşen Taraf, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tebligatta bulunarak bu Sözleşme ahkâmının tatbikini, dış münasebetlerini idare etmekte olduğu ülkelerin hepsine veya bunların her hangi birine her an, teşmil edebilecektir. Madde 3 Genel Sekreter, ilk yirmi tasdik veya iltihak belgesinin tevdi edildiği gün bir zabıtname tanzim edecek ve bunun kopyasını Birleşmiş Milletler üyesi olan Devletler ile inci maddede mezkûr üye olmıyan Devletlere gönderecektir. Bu Sözleşme 20 nci tasdik veya İltihak belgesinin tevdii tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihten sonra vâki olan her tasdik veya iltihak, tasdik veya iltihak belgesinin tevdiinden 90 gün sonra hüküm ifade İşbu Sözleşmenin müddeti yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 0 senedir. Madde 4 edecektir. Bunu takiben Sözleşme fesih kararını müddetin inlkızasından en az altı ay evvel bildirmiyen Âkıd Taraflar hakkında, beşer senelik müddetlerle yürürlükte kalacaktır. Fesih keyfiyeti Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yazılı olarak tebliğ edilecektir. Madde 5 Şayet fesih dolayısiyle işbu Sözleşmeye taraf olanların sayısı 6 dan aşağı düşerse, Sözleşme, en son yapılan feshin hüküm ifade ettiği tarihten itibaren yürürlükte kalacaktır. Her Âkıd Taraf, Madde 6 Genel Sekreterliğe tahriren müracaat ederek işbu Sözleşmenin gözden geçirilmesini her zaıman talep edebilecektir. Bu talep üzerine alınacak tedibi ı-ler icabında Genıel Kurulca karar altına alınacaktır. Ma<5 ^e 7 Birleşmiş Milleüer Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler üyesi olan ve inci maddede mezkûr üye olmıyan bütün Devletlere aşağıdaki hususları Bu Sözleşmenin asli nüshası Birleşmiş Milletler Teşkilâtı arşivlerine tevdi bildirecektir: a) inci madde uyarınca vâki imza, tasdik ve iltihaklar, b) 2 nci madde uyarmca yapılan tebliğler, c) 3 üncü madde uryarmca Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih, d) 4 üncü madde uyarınca bildirilen fesih kararlan, e) 5 inci madde uyarınca Sözleşmenin mefsuhiyeti, f) 6 ncı madde uyannea yapılan tebliğler. Madde 8 olunacaktır. Tasdikli bir sureti Birleşmiş Milletler üyesi olan devletlerle inci maddede mezkûr üye olmıyan devletlere Madde 9 verilecektir. İşbu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte (Birleşmiş Mîlletler Genel Sekreteri tarafından tescil edilecektir. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (II) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren 4665 sayılı kanuna eik Kanun Kanun No: 563 Kabul tarihi: 23/3/950 M?dde Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 30/6/939 tarih ve 3656 sayılı kanuna bağlı () sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren /9/944 tarih ve 4665 sayılı kanuna, ilişik () sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. Geçici Madde 950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin,, ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen tertipleri arasında (50 000) liralık aktarma yapılmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. [!l] SAYILI CETVEL D. Sayı Aylık 4 50

9 29 MART 950 (Reamî ) Sahife: 820 [2] SAYILI CETVEL [] SAYILI CETVEL M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen D. Görevin çeşidi Aded Aylık 60 Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri) 55 sayılı kanun gereğince kurulacak harb malûlleri yurt tesis ve yönetim giderleri Merkez Yayım Müdürlüğü 7 Millî Eğitim Basımevi Teknik Büro Şefliği 9 Ressam 0 Birinci Mümeyyiz Lise, öğretmen okulu ve ortaokullar öğretmen ve memurları Dışişleri Bakanlığı Aylıklar Merkez memurları aylığı Geçici tazminat 5434 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (İD) ve (J) fıkraları gereğin öğretmen,0»» 3 Memur Müzeler Asistan (Birinci Sınıf Uzman) ce Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı [2] SAYILI CETVEL Toplam D. Görevin çeşidi Aded Aylık Merkez Millî Kütüphane Müdürlüğü Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadulu hak kındaki Kanun ile bunun ek ve değişiklikleri. Yorum, T. B. M. M. Kararı, Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararları, 3 Ekim 949 tarih ve 734 sayılı Resmî 'ye ilişik Yıllık Fihristin 8 inci sahifesindeki 5403 sıyılı kanun başlığı altına Hahşıye edilmiştir. Başlığı Duştur Tertip Sahife Reamî Sayı )2 4 Müdür (ihtisas yeri) Başuzman Uzman Kütüphaneci Memur Bu tarihten sonra yayımlanan Devlet memulları aylıklarının tevhit ve teadulu hakkında kı 3656 sayılı kanuna bağlı () sayılı cetvelin Tarım Ba 6 7 Mikrofilm ve Fotoğraf Mütercim Uzmanı kanlığı kısmında değişiklik japılmasına dair Kanun 24/2/949 Devlet memurları aylılklarının tevhit ve teadülüne dair olan 7388 [3] SAYILI CETVEL 3656 sayılı kanana bağlı () sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 4/3/950 D< vlet memurları aylıklarının dair olan tevhit ve teulıılune 7448 Görevin çeşidi Aded Ücret 3656 sayılı kanuna bağlı () sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Mudıırluğu bölümlerinde değişiklik yapılması ıc kadastro m thkcmelerij lı gemici mahk< im lııııı kaldırılması hakkında Kanun 4/3/ Odacı Merkez 00 Millî Kütüphane Kuruluşu hakkında Kanun Odacı Lise ve ortaokullar 00 Kanun No: 5632 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde Kütüphane kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Ankara'da MÜH Madde 2 Millî Kütüphane; millî kültür araştırmalarını mümkün kılmak, bu maksada elverişli bütün eserleri ve vesikaları bir araya toplıyarak esaslı bir merkez vücuda getirmek ve aynı zamanda her türlü ilim ve sanat çalışma ve araştırmalarını kolaylaştırmakla görevlidir. Bu görevlerini yerine getirmek üzere Millî Kütüphane lüzumlu göreceği eserleri ve vesikaları satın almaya veya başka yollarla sağlamaya ve bunların tasnifi, muhafazası ve genel istifadeye arzı için gerekli her türlü tesisleri ve vasıtaları satın almaya veya yaptırmaya yetkilidir. Madde 3 Millî Kütüphane hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle tesbit olunur. Madde 4 Millî Eğitim Bakanlığı Millî Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından, bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımlarını kabul eder. Bunların ne şekilde kullanılacağı tüzükle tesbit olunur. Para bağışları hakkında 050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun hükümleri uygulanır. Madde 5 0/6/946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı () cetvelden ilişik () sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı sayılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, ilişik ı^2) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar konulmuştur. Geçici Madde -_ 950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmından bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarıbmş ve. yerine, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. Daktilo» Ciltçi Teknisiyen Odacı B. M Hizmetliler ücreti [4] SAYILI CETVEL Görevin çeşidi Merkez Millî Kütüphane Müdürlüğü [5] SAYILI CETVEL ödeneğin çeşidi Köy öğretmenleri ücretleri Aylıklar Merkez memurları aylığı Geçici tazminat Millî Eğitim Bakanlığı 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Merke.3 memurları çocuk zammı Yekûn Düşülen Aded S Ücret Eklenen ~ Geçiçr Madde yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (64 200) liralık Başlığı Duştur Tertip C Sahife Resmî Sayı aktarma yapılmıştır. Sözü gecen Kanunlar : Madde 6 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 050 Muhasebei Umumiye Kanunu 4/6/ Madde 7 Bu kanun hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolarıyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkmdaki 2287 sayıh kanunda değişiklik ya pil ması hakkında Kanun 5/6/ yılı Bütçe Kanunu /3/

10 Safcf»: 8202 (Resmî ) 29 MART 9» Temsil ödeneği hakkındaki kanuna ek Kanun Kanun No: 5633 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde Dinayet isleri Başkanına ayda (250) lira temsil ödeneği verilir. Geçici Madde 950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelim Diyanet işleri kısmında (Temsil ödeneği) adiyle yeniden açılan 20 uncu bölüme (2 750) lira olağanüstü ödenek konulmuştur. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu 28/3/950 yürütür. Düstur girer. Baslığı Tertip Cilt Sahife Sayı İlgili Kanun. Resmî 5027 Temsil Ödeneği Kanunu 27/2/047 2B Sözü Keçen Kanun yıh Butcc Kanunu /3/ Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2800 saydı kanunda bazı değişiklikler yapılmasına dair olan 3665 saydı kanuna ek Kanun Kanun No: 5634 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde 3665 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : Diyanet işleri Başkanlığı teşkilâtı, bir başkanın İdaresi Merkezde : altında, Başkan Yardımcısı, Müşavere ve Dinî Eserler inceleme Kurulu, Zatişleri Sicil ve Levazım Müdürlüğü, Yazıişlerl ve Evrak Müdürlüğü, Yayın Müdürlüğü, Hayrat Hademesi işleri Müdürlüğü ile Mushaflar inceleme Kurulundan, illerde : Müftülük ve ona bağlı teşekküllerden mürekkeptir. Madde sayılı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : Diyanet İşleri Başkanı Başbakanın inhası üzerine Cumhurbaşkanı tarafından tâyin olunuı. Başkan Yardımcısı ile Müşavere ve Dinî Eserler inceleme Kurulu üyeleri, Dinayet İşleri Başkanının intihabı, Başbakanın inhası üzerine Cumhurbaşkanı tarafından tâyin olunurlar. Müşavere ve Dinî Eserler inceleme Kurulu üye yardımcılarıyle müdürler başkanın İnhası üzerine Başbakan tarafından tâyin olunurlar. Müşavere ve Dinî Eserler inceleme Kurulu üye ve yardımcılarının akait ve islâmi ilimlerde ihtisası bulunanlar arasından seçilmesi şarttır. Yukarki fıkralar haricinde kalan memurlar Başkan tarafından tâyin olunur. Madde 3 Dinayet işleri Başkanlığı İnzibat Komisyonu, Başkan yardımcısının başkanlığı altında müdürlerden teşekkül eder. Bu Komisyon, tâyini Başkanlığa ait memurlar hakkında inzibatî kararlar eder. ittihaz İhtisasa taallûk eden işlerde Müşavere ve Dinî Eserler inceleme Kurulunun mütalâası alınır. Madde sayılı kanunun 4 üncıı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : Diyanet işleri Başkanlığı teşkilâtı kadrosunda çalışanlar arasında sıhhî lüzum ve idari sebeplerle nakilleri gereken memurlar bulunduğu takdirde Başkanlık seçim yaptırmadan bunlardan bîrini o yerin müftülüğüne uakien tâyin eavuiih'. Madde 5 Hayrat hademelerinin tâyin, nakil ve vazifeden çıkarma işleri her il ve ilce müftüsünün başkanlığı altında Diyanet işleri Başkanlığınca mahallerinden seçilecek iki kişiden mürekkep bir komisyon tarafından yapılır. Komisyonların kararı Diyanet işleri Başkanlığının tasdikiyle tekemmül eder. Bu hizmete ilk defa alınacakların adı geçen komisyon huzurunda imtihana girip kazanmış olmaları şarttır. j îmtıhan-ia müsavi derecede muvaffak olanlar arasında imam ve hatip kursunu bitirenler tercıhan tâyin olunurlar, illerde hayrat hademelerinin kontrolü müftülüklerce ifa edilir. Madde 6 Köylerde imamlık yapabilmek, Diyanet işleri Başkanlığının veya bu makamın yetkili kıldığı müftülüklerin yazılı müsaadesine bağlıdır. 5 inci ve 6 ncı maddelerin tatbik şekli bir tüzükle belirtilir. Madde 7 Mülhak vakıflardan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıflar arasına alınacakların bütçe yılı sonuna kadar olan gelirleri, bu Genel Müdürlüğün gelir bütçesinde açılacak özel bir bölüme gelir ve bu vakıflara ait hayratın hademe vazifesi ile aydınlatma, ısıtma, döşeme ve öteberi giderlerine sarfedilmek üzere gider bütçesinde açılacak özel bir bölüme Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. Bu hizmetlere ait kadrolar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün işarı üzerine Diyanet işleri Başkanlığınca ertesi yıl bütçesine alınırlar. Madde 8 Yedinci madde gereğince mazbut vakıflar arasına alınacak vakıfların hademesine verilecek aylıklar Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında ve 50 liradan aşağı olmamak üzere tesbit edilecek miktar üzerinden tahakkuk ettirilip her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hazineye yatırılarak genel bütçeye irat kaydedilir. Madde 9 Hayrat hademesi kadroları her yıl bütçe kanununa bağlı ayrı bir cetvelde gösterilir. Madde 0 Mazbut vakıflar arasına alınmış ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderleri için her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekler bir taraftan Hazinece irat ve diğer taraftan bu hizmetlere harcanmak üzere Dinayet İşleri Başkanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. Madde sayılı kanunun 3 üncü maddesine bağlı kadro cetveli ile 37 ve 507 sayılı kanunların (Diyanet işleri Reisliği) başlığı altındaki aylıklı kadrolar kaldırılmış ve yerine, bu kanuna bağlı () sayılı cetvel konulmuştur. igeçici Madde 950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Diyanet İşler i Başkanlığı kısmından maaşlı vaiz ve gezici vaiz kad roları çıkarılmıştır. Geçici Madde 2 Vakıflar Genel Müdürlüğü 950 yılı Bütçe Ka» nununa bağlı (D) işaretli cetvelde (istanbul Cuma ve kürsü vaizleri) baslığı altındaki kadrolar bu cetvelden çıkarılmış ve 950 yılı Bütçe Ka nununa bağlı (D) işaretli cetvelin (Diyanet işleri Başkanlığı) başlığı altındaki kısmına eklenmiştir. Geçiri Madde yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı tertipler arasında ( ) liralık aktarma y ıpılmıştır. Gecıcı Madde yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 604 üncü bölümünden ( ) lira düşülerek aynı cetvelim Diyanet işleri Başkanlığı kısanının 202 nci bölümünde yemden açılan 3 üncü ^Hayrat hademesi ücreti) maddesine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. Geçici Madde 5 Vakıflar Genel Müdürlüğü 950 yılı Bütçe Kanu nuna bağlı (K) işaretli cetvel kaldırılmış ve ilişik (3) sayılı (S) işaretli cetvelde yazılı hayrat hademesi kadroları 950 yılı Bütçe Kanununa eklenmiştir. Geçici Madde 6 Vakıflar Genel Müdürlüğü 950 yılı Bütçesinin (B) ı etvelinin 3 üncü Hazineden yardım bölümünden ( ) Ura tenzil olunmuştuı Geçici Madde 7 - Vaiz ve gezici vaizler almakta oldukları aylıklara tekabül eden derecelerle ilişik cetvelde gösterilen kadrolara tâyin olunurlar. Halen- almakta b'jî'jııeiuk.ları avlılrj^fîja, geçirdikleri müddet girecekten derecelerdeki teıfi sürelerinde hesaba katıtir: Şu kadar ki, bu derece aylıkları, 3656 sayılı kaıhmun umumi hükümleri dairesinde hak edilinceye kadar diğer memuriyetlere nakil ve tahvillerinde müktesep hak teşkil etmez. Madde 2 Bu kanun 29/4/950 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.

11 29 MART 950 (Resmî ) SaJiife: 8203 Ll] SAYILI CETVEL Görevin çeşidi Aded Aylık D. Görevin çeşidi Aded Aylık Merkez Memurları Başkan 50 3 Başkan Yardımcısı 00 8 Başkanlık Bürosu Şefi 50 Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu 3 Üye 00 4» Üye Yardımcısı 70 7»» Mütercim 80 6» 70 8 Kütüphane Memuru 50 9 Muvakkit 40 0 Mümeyyiz 35 2 Kâtip 2 25 Zat İşleri, Sicil ve Levazım Müdürlüğü 6 Müdür 70 8 Müdür Muavini 50 0 Sicil Mümeyyizi 35 Sicil Memuru 30 9 Muamelât Şefi 40 Tahakkuk Memuru 30 Tetkik Memuru 30 Dosya Memuru 30 3 Kâtip 20 Ambar ve Levazım Memuru 30 0 Ayniyat Muhasibi 35 2 Memur 25 Hayrat Hademesi İşleri Müdürlüğü 6 Müdür 70 8 Müdür Muavini 50 0 Tevcih İşleri Şefi 35 2» » 2 20 Yayın Müdürlüğü 7 Müdür 60 2» Tahakkuk Memuru 2 Kâtip Hayrat Hademesi Kontrol Memuru 2 İstanbul Müftülüğü Yazı İşleri ve Levazım Kalemi Vaiz ve Hademe Hayrat Murakıbı Mümeyyiz Ayniyat Muhasip ve Mutemet Tahakkuk Memuru Kâtip Teberrükât Ambar Memuru Hayrat Hademesi IKontrol Memuru Kâtip (Hayrat Hademesi) Şer'iye Sicilleri Mahzeni Kalemi Başmemur Tetkik ve Tasnif Memuru Muhafaza ve Muamele Memuru Vaizler 8 Gezici Vaiz 9»» 0»» Vaiz 2» 3» 4» [2 SAYILI CETVEL B. M. Ödeneğin çeşidi Düşülen Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Aylıklar Merkez memulları aylığı 2 İller Memurları aylığı Bölüm toplamı 205 Geçici tazminat Eklenen Yazı İşleri ve Evrak Müdürlüğü 7 Müdür 60 9 Mümeyyiz 40 Dosya Memuru 30 Evrak Memuru 30 3 Kâtip 20 Mushaflar İnceleme Kurulu İstanbul'da 8 Başkan 50 Üye Başkatip 25 İller Kuruluşu 5 Müftü (Ankara ve İstanbul) » » » » » » » Müsevvidi » > N »» » Kâtibi ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar Merkez memurları çocuk zammı iller memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı İller memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı İller memurları ölüm yardımı Yakacak zammı Bölüm toplamı sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 302 İller büro giderleri Kırtasiye Döşeme ve demirbaş öteberi giderleri Aydınlatma Isıtma Bolum tınlamı

12 Srfnfc: 8204 (Resmî Gaaete) 29 MART 950 M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen Muhasebei Umumiye Kanununun 09 uncu maddesinin II fıkrasının kaldırılması hakkında Kanun 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Merkez posta ve telgraf ücretleri 2 iller posta ve telgraf ücretleri Bölüm toplamı Kanun No: 5635 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde 26/5/927 tarihli ve 050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 09 uncu maddesinin H fıkrası kaldırılmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Maliye Bakanlığı 604 Vakıflar Genel Müdürlüğü [Muhasebei Umumiye Kanununun ek ve değişiklikleri ile T. B. M. M. kararları 23/3/950 tarih ve 7464 sayılı Resmî 'de yayımlanan 5607 spyılı kanunun altına tahşiye edilmiştir.] Millî Eğitim Bakanlığı 60 Devletin üzerine aldığı giderler Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleriyle başka giderler 75'000 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 202 Ücretler 3 Köy sağlık memurları ücreti GENEL TOPLAM [3 SAYILI CETVEL Yüzbaşı Tevfik Gülçür'ün hükümlü bulunduğu cezanın affı hakkında Kanun Kanun No: 5636 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde Yüzbaşı Faik oğlu 335 doğumlu Tevfik Gülçür'ün (939/64) 48 inci tümen askerî mahkemesinin 7/9/942 gün v e 09/97 sayılı karariyle hükümlü bulunduğu iki ay yirmi gün hapis cezası bütün hukuki neticeleriyle birlikte affedilmiştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde Bu kanunu Millî Savunma Bakanı yürütür. (S) işaretli Görevin çeşidi Aded Ücret Hayrat hademesi Yüzbaşı Mithat oğlu Şakir Altan'm, hükümlü bulunduğu cezanın affı hakkında Kanun İmam, Hatip, Müezzin ve Kayyum»»»» Kanun No: 5637 Kabul tarihi: 23/3/950 Madde Yüzbaşı Mithat oğlu Şakir Altan'm (94/64) Harb A- kademisi Askerî Mahkemesinin 9 Mart 943 tarih ve 37 esas ve 29 karar saydı ilâmiyle hükümlü bulunduğu b i r ay o n gün hapis cezası bütün h u kuki neticeleriyle birlikte affedilmiştir. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Millî Savunma Bakanı yürütür. Bajlılı Resmî Düstur Tertip Cilt Sahife Sayı İletil Kanunlar t 2800 Diyanet Nlerî RııslıSı te^kıltı w vazifelen htkvınla Kanun 22/6/««Diyanet hakkındaki la taleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri ıranda değişiklik yapılmasına dair Kanun /7/949 Diyanet lalen ReıslıSı teşkilât ye vazlfderı hakkındaki ka Nallıhan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Remzi Mahnıutoğlu'nun hükümlü bulunduğu cezanın affı hakkında Kanun nunda ban desısıklık yapılmasına dair ol ın 3665 «avılı kanona ek Kanun 4//94 Diyanet İsleri Reisliği lakı ka teşkilât vı vanfelın hakkın 22» Kanun No: 5638 Kabul tarihi: 23/3/ nunda bazı d< kısıklık yapılmalına dair olan »ısılı ki 463 2/7647 nunun 2 ncı maddesine hır fıkra eklınmesı hıkkında Kanun 6/2/94 hakkındaki kı Diyanet İslen Reisliği teşkilât ve vazifelin nunda bı/ı değişiklikler vapılnıasına dur 3665 *a>ıll kı nunun utuntu maddisine bıı fikri eklmmesi bıkkındı Ka nun 8/8/94 2 tikili ru/uk : Dıvanet içlen Rn ligi teşkilâtının vı/ım(iını «ıhtırır Nı 6//9(7 'il V>~ î '»" Madde Jandarma Yüzbaşısı Abdullah oğlu 335 doğumlu Remzi Mahmutoğlu'nun Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin 2S/6/949 tarih vc 948/55 esas ve 949/33 sayılı karariyle hükümlü olduğu bir sene hapis ve bir sene memuriyetten mahrumiyet ve aynı karanda yazılı olup çektırilmesinc karar verilen müeccel 20//945 tarihli bir ay hapis ve üç ay memuriyetten mahrumiyet cezaları bütün hukuki neticeleriyle affedilmiştir. 3 Soru Keçen Kanunlar * Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer S6 Devlet mnm.ırlatı vvlıklatımn tevhit vc ıcadıılum d m Kı nun 8/7/99 Hatay Vilâyeti kurulmasına dair Kanun /7/939 Yeniden 5 ilce kurulması bakkında Kanun 8/6/947 Vakıflar Genel Müdürlüğü 950 yılı But. e Kanunu /3/ yılı Bütçe Kanunu /3/ SS Madde 3 Bu kanunu Adalet, içişleri ve Millî Savunma Bakan yürütür. ları

13 29 MART 950 (Resmî ) Sahife: 8205 YORUMLAR 24/5/949 tarih ve 539 sayılı kanunun geçici ikinci maddesinin son fıkrasındaki (almakta oldukları aylıklar) hükmünün yorumu Yorum No: sayılı kanunim "geçici ikinci maddesinin son fıkrasındaki «almakta oldukları aylıklar» ibaresinin hülkmü 'asıl aylıklara ilâve olarak verilen «hayat pahalılığı zamlarına» da şâmildir. 24/3/ , 507 ve 5027 saydı kanunlarla verilen paralardan ne suretle vergi kesileceğine dair Yorum Yorum No: , 507 ve 5027 sayılı kanunlarla verilmesi kabul edilen paraların ay "başında aylılkla toirlükte verilmeleri hakkındaki (hüküm; aylık gibi peşin verilımesini istilzam eden l>ir (hüküm olup vergi tevkifatı (bakımından bunların aylıkla birleştirilerek toplamı üzerinden vergi almımıasma matuf değildir. 24/3/950 İB aşlığı Duştur Tertip Cİlt Sahife Resmî Sayı Baslıeı Duştur Tertip Resmi Cazete Cilt Sahife Sayı Sözü gecen Kauun : Sözü geçen Kanunlar : ve 240 sayılı kanunlarla işletilmesi Cenup Demıryollart Turk Anonim Ortaklığına veril mıg olan demiryol İsletmesinin Devlet Demiryolları ve Limanları Igletme Genel Müdürlüğüne devri hakkında Kanun 28/5/ Üniversiteler tkanunu Yargıçlar Kanu nuna ök K_anu n * Temsil Ödeneği Kanunu 8/6/iy4.6 2V2/947 27/2/ B. M. M. KARARLA Afyon Karahisar Milletvekili Gi. Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Karar No: 690 Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyonca hazırlanan aşağıda yazılı ıapor Kamutay'm 24/3/950 tarihli birleşiminde kabul edilmiştir. 24/3/950 Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının icabedcceğı sonucuna varılmıştır. Karma Komisyonda, Hazırlama Komisyonunun bu raporu ve dosyadaki zabıt varakaları okunduktan ve yapılan görüşmelerden sonra Sadık Aldoğan'ın yukarda izah edilen eylemi Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesine giren terhipli cezayı istilzam ettiğinden Anayasa hükmü uyarınca Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması lâzımgeldiğine çoklukla karar verilmiştir. Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Yüksek Başkanlığa 5/3/950 tarihinde MilletoPartisinin Kumkapı Şubesinin açılışı münasebetiyle Kumkapı Türbeli Caddesi 33 sayılı kahvehanesinde yapılan urauımi toplantıda Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiğinden ve Cumhurbaşkanının gıyabında tecavüzkâr sözler söylediğinden dolayı suçlu sanılan Afyon Karahisar Milletvekili GL Sadık Aldoğan'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi Karma Komisyonumuza havale edilmekle İçtüzük gereğince ad çekme suretiyle Hazırlama Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyon 22/3/950 günü saat 0 da Sadık Aldoğan'r dinlemeye karar vererek kendisine tebligat yapmışsa da mumaileyh yazılı olarak verdiği cevapta gelemiyeceğini bildirmesi üzerine evrak üzerinde inceleme yapılarak: Sadık Aldoğan adı geçen Millet Partisinin Kumkapı Ocağının açılış töreninde söylediği nutukta, Cumhurbaşkanının gıyabında lisanla, tecavüzde bulunmakta ise de bu cürüm Ceza Kanununun hükümlerine göre terhipli cezayı "gerektirir suçlardan olmaması dolayısiyle İçtüzük'ün 80 inci maddesi gereğince soruşturma ve yargılamanın dönem sonuna bırakılmasının muvafık olacağı, 2 Adı geçen Sadık Aldoğan'ın aynı konuşmasında «...Hükümete bir şey söylenemez, istediği kepazeliği yapsınlar...», «... Sanfransisko'daki toplantıda sözünü tutmıyan iki rezil Hükümet kaldı, biri rezil Halk Partisi Hükümeti, diğeri de rezil Sovyet Rusya Hükümetidir...» «Biz bunu tenkit ettiğimiz zaman herifler bizi tenkit ediyorsunuz diyorlar, yedikleri boka bak kerataların, sizi tenkit etn-nyelim de kimi tenkit edelim...» gibi sözleri sarfeftiği dosyada mevcut 5/3/950 tarihli zabıt varakasından anlaşılmakla bu suretle Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ettiği ve bu fiilin Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesinin tatbikini gerektirir terhipli cezalardan (bulunduğu cihetle Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre -' Afyon Karahisar ımmeltvejkiılli Gl. Saldılk Aldoğan'ın Mıifetvekilliği dokuıniulnıazlığının kaldırılması hakkında Karar No: 69 Afyon Kanahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyonca hazırlanan, aşağıda yazılı rapor Kaımutay'm 24/3/950 tarihli birleşiminde kabul edilmiştir. 24/3/950 Yüksek Ba kanlrğa Millet Partisi ımensuplaıı tarafından İstanbul'da muhtelif (tarihilerde Kâğıthane, Sarıyer, Tophane, Beşiktaş, Yenişehir ve OrtaJköy semt ocaklarında tertip olunan umumi toplantılarda Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ettiğinden, Cumhurbaşkanının gıyabında lisanen tecavüzde bulunduğundan ve kanunlara.alenen soğdüğünden dolayı suçlu sanılan Afyon Karahisar Milletvekili Gl.,Sadılk Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın sayı ve 6/2/949 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, İçtüzük'ün 78 inci maddesi gereğince adçekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna havale edilmekle bu Komisyonca dinlenmek üzere kendisine tebligat yapılmış ise ide gelmediğinden yalnız evrak incelenerek : Sadık Aldoğan'ın İstanbul'da Millet Partisinin ımuhtelif toplantılarında Cumhurbaşkanına gıyabında ımütecavizane bir lisan kullandığı

14 Sahafa; 8206 ve kanunlara alenen söğdüğü anlaşılmakta ise de bu cürümler Ceza Kanununun hükümlerine göre terhipli cezayı istilzam eden fiillerden olmaması dolayisiyle İçtüzük'ün 80 mcı maddesi gereğince soruşturma ve yargılamanın dönem sonuna bırakılması; 2 Yme 'Sadık Aldoğan'ın: A) 7/8/949 tarihinde Kâğıthane Köy Orağında yapılan toplantıda <..bizde de idarenin, Romanya, Bulgaııstan gibi en mulevves tanıdığı Moskof idaresi olduğunu belirterek utanmazlar, utanmazlar.», B) 3/8/949 tarihinde Sarıyer Semt Ocağında söylediği nutukta da «İnsan hakları Beyannamesine imzasını koyan Halk Partisi Hükümeti vermiş olduğu sözü tutmuyor, sözünü tutmayan bin Sovyet Hükümeti, diğeri Halk Partisi Hükümeti, bunlar bütün dünyadan utanmıyorlar mı? Bu memlekette millet işlerini Millî Şef, onun adamları yani uşakları görüyor.», «Bu Halk Partisi Hükümetleri bu iktidarı ele geçirdikleri gündenberi, bu uğursuz Hükümet..»; C) 6/8/949 tarihinde Tophane Semt Ocağında da ^Oumhurreisınin de, Hükümetin de kabahatini bu halk suratla:ına vurabilir, hey utanmazlar, halka çamur ıgilbi ekmek yediren sersem Hükümet.», «Canı yanan vatandaş Allah belâsını versin bu idarenin diyebilir. Allah belâlarını versin diyoruz, evet size hakaret ediyorum.»; D) 30/8/949 tarihinde Beşiktaş Semt Ocağında da: «Demokrasinin birinci şartı Hükümetin millet tarafından seçilmesi demektir, şimdikiler gıllbi Devlet Başkanının elinde bir oyuncak olurlarsa buna Hükümet değil maskaralık deıler.» «Efendisinden başka b:r şey duşünmıyen bu Hükümet...», «bu idareyi utanmadan, arlanmadan demokrasi diyenlerin..»; E) /9/949 tarihinde Beyoğlu Yenişehir 'Semt Ocağında da: «Bunlar aptal adamlardır, hu adamlar iktidara geçtiikleri gündenberi... Sersem budala, burnunu görmekten aciz bu adamlara oy verilir mı?» «bu adamlar şimdi şefin,f) tersi, şef de onların tersidir.»; 4/9/949 tarihinde Ortaköy Mecidiye Ocağında da: «herkesin gözü önünde bu pis diktatörlük yıkılacaktır, bu pis, menhus diktatörlüğü memleketten silip süpürmek istiyoruz, behemajhal bu pis dıktartörlükten kurtulacağız.»; Gıibi sözler sarfettiğı dosya içinde anevcut vesikalardan anlaşılmış olduğu; bu sözlerle Sadık Aldoğan'ın Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ettiği ve Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ise Türk Ceza Kanununun 69 uncu maddesine göre terhipli cezayı gerektiren cürümlerden olduğu için Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre Aldoğan'ın dokunulmazlığının kaldırılması icap edeceği neticesine varılmış olduğu tanzim edilen bir raporla Karma Komisyonumuza arzedilmiştir Karıma Komisyonda, Hazırlama Komisyonunun bu raporu ve dosyadaki zabıt varakaları okunduktan ve yapılan görüşmelerden sonra 'Sadık Aldoğan'ın yukarda izah edilen eylemi Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesine giren terhipli cezayı istilzam ettiğinden Anayasa hükmü uyarınca Milletvekilliği dokunulmazlığının (kaldırılması lâzım geldiğine çoğunlukla karar verilmiştir.» \fyoıı Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Karar No: 692 Afyon Karahısar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığmm kaldırılması hakkımda Anayasa ve Adalet ıkamutay'm Yüce tasvibine arzedılmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Komisyonlarından kurulan Karma Komisyonca hazırlanan aşağıda yazılı rapor Kamutay'm 24/3/950 tarihli birleşiminde kabul edılmiştiı. 24/3/950 Yüksek Başkaınlığa Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği, Cumhurbaşkanına gıyabında lisamen tecavüzde bulunduğu ihbar edilen Afyon Karahisar Milletvekili Sadık Aldoğaın hakkındaki evrak Başbakanlığın 5/9/949 tarih ve özel 6-2/3342 ve genel 8/ sayılı yazıslyle Büyük Millet Meclisi Yüksek Basjkanlığına gönderilmiş ve Başkanlıkça da Anayasa ve Adalet Komısyonlarm'lan mürekkep Karma Komisyona tevdi edilmiş ve Içtuzuk'un 78 inci maddesi gereğince iad çekme) suretiyle ayrılan beş kişilik Hazırlama Komisyonuna verilmişti. Hazırlama Komisyonu Tüzük'un adı geçen maddesi hükmüne tevfikan 2/3/950 Salı günü saat 4 te Sadık Aldoğan'ı dinlemek üzere davet etmiş ise de gelmediğinden dosya üzerinde incelemelerini yaparak aşağıda yazılı sonuca vaırmıştır: Bu Komisyonca incelenen dosya münderecatına göıe: Millet Partisi mensupları tatafmdan 20/7/949 gecesi İzmir'in Karşıyaka Ar Gazinosunda tertip edilen toplantıda söz alan Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan'ın konuşma sırasında: ıburasını İngiltere mi sanıyorsunuz? Çorçil gibi adaım kazanamadı ama, o memleketteki hükümetlerde namus vardır. Onlarda sandalyalarına yapışacak kadar zillet yoktur. Yoksa işkembesini doldurmak için ıktidaıda durmak zillettir. Namuslu bir adam verdiği sözü tutmazsa o adama ve o hükümete namussuz denir.) Ve 24/7/949 gününde yine aynı Partinin İzmir Ballııkuyu Ocak binasında yaptığı toplantıda konuştuğu sırada 'dkınoi dünya harbinin sonunda birleşmiş milletler camiasına biz de dâhil olduk. Fakat milletin sırtına bir kâbus ve ahtapot gibi yapışan şef ve onun hükümetleri bulundukça vadedilen insan hakları hiçbir suretle sağlanamaz ) demek suretiyle Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği ve Cumhurbaşkanı aleyhinde lısanen tecavüzde bulunduğu yerlerinde tutulan 20/7/949 ve 24/7/949 tarihini taşıyan iki tutanakla tesbit ve bu tutanaklar münderecatı da onu imza edenlerin savcılıkta alman ifadeleriyle teyit olunmuştur. Bu açıklama vc dosya münderecatına göre Sadık Aldoğan'a isnadolunan fiil: Cumhurbaşkanı aleyhinde ve gıyabında Usanen tecavüzde bulunmak, 2 Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etmek, den ibaret olmak üzere ikidir. Bu eylemlerden birincisini, yani (Cumhurbaşkanı aleyhine gıyabında lisanen tecavüzde bulunmak) Türk Ceza Kanununun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılması icap eden fiillerden bulunmasına ve Anayasanın on iki ve yirmi yedinci maddelerinde yazılan yasak eylemlerden olmamasına metbni İçtüzük'ün 80 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan bu eylemden ötürü kovuşturma ve yargılamanın dönem sonuna bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 2 Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyifte bulunduğu hakkındaki yasak eyleme gelince, Adı geçen Sadık Aldoğan'ın, yukarda özetlendiği gibi 20/7/949 tarihinde yapılan toplantıda konuşurken, Hükümetin yaptığı işleri tenkit ettiği sırada ve mevzu tamamen (Hükümet icraatı ve seçim işleri iken, seçimin Millî Şefin emriyle yapıldığı ve bunun mesulü Hükümet olduğu ifade edildikten ve Seçim Kanunu tadilâtına da temas olunduktan sonra bilhassa : (Hasan Saka zamanında ecnebilere de gösterdikleri Seçim Kanunu iyi imı^, Hasan Saka diyor ki, bu kanunla seçime girilebilir. Aklınla yaşa Allanın alığı, burasını İngiltere mi sanıyorsun adam?. Çörçil gibi adam kazanamadı amma o memleketlerdeki hükümetlerde namus vardır. On larda sandalyalarına yapışacak kadar zillet yoktur. Yoksa işkembesini doldurmk için iktidarda durmak zillettir. Bizim Seçim Kanununu müte hassıslara göstermeğe lüzum yoktur. Bu işin yapılması ancak naımush bir Hükümetin bulunmasında görülür. Amma bizim namusumuzdan şüp heniz mi var?. Evet şüphe ediyorum. Şüphelenmek vatandaşın hakkıdır 946 dakı marifetler unutulamaz. O ateş yanıyor katiyen söndürülemez.) dedikten sonra mevzuu devletlerarası münasebete intikal ettiren SadıH Aldoğan, (İkinci Dünya Harbinden muzaffer çıkan Ruzvelt'le, Çörçil döm maddelik bir Atlantik Beyannamesi yaptılar. Birleşmiş Milletler camiası na bizi de aldılar. Hasan Saka oraya imza koydu. Bu Halk Partisi Hü kümeti imzasını tuttu mu?. Bunu bu Halk Partisi Hükümetinden soru yorum?. Namuslu bir adam verdiği sözü yapmazsa o adam ve o Hükü rnete namussuz denir. Ya imzasını tatbik eder, etmezse namussuzun ken dişidir. Ben başkasını tanımıyorum. 59 uncu madde filân tanımıyorum O halde ne halt etmeğe bu İmzanızı tatbik etmiyorsunuz.) demiş v: 24/7/949 tarihinde Ballıkuyu Ocak toplantısında yaptığı konuşmada di memlekette 4 seneden beri hakikî hürriyetin teessüs edemediğini Cum huriyetin ilânından sonra da bir tek parti ve şef ile onun Hükümetleriniı ve adamlarının arzusuna göre idare edildiğini beyan ve Hükümet icra atını tenkit ederken (İkinci Dünya Harbinin sonunda Birleşmiş Milletle camiasına bizim de dâhil olduğumuzu, fakat milletin sırtına bir kâbu

15 29 MART 950 (Resmî ) Sahife: 8207 ve bir ahtapot gibi yapışan şef ve onun hükümetleri bulundukça v&dedilen insan haklarının hiçbir suretle sağlanamıyacağmı) ifade etmiş ol duğunu bildirmiş ve Hazırlama Komisyonu da buna kanmış ve Sadık Aldoğan'ın söylediği bu sözlerin ifade ettiği açık mana ve konuşmanın genel konusu itibariyle Türk Oeza Kanununun 59 uncu maddesinin ve 2 nci fıkraları hükümlerine uygun şekilde Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif.mahiyetinde olduğunu kabul etmiştir. Bu yasak eylem ve buna terettüp eden ceza ise Anayasanın 2 nci maddesinde yazılı terhiplı cezaları gerektiren suçlardan bulunduğundan ve Hazırlama Komisyonu da buna kandığından bu madde için Sadık Aldoğan'ın Içtüzük'ün 80 inci maddesi hükmüne uyularak Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği sonucuna varmıştır. Karma Komisyonda, Hazırlama Komisyonunun bu raporu ve dosyadaki zabıt varakaları okunduktan ve yapılan görüşmelerden sonra Sadık Aldoğan'ın yukarda izah edilen eylemi, Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesine giren terhipli cezayı istilzam ettiğinden Anayasa hükmü uyarınca Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması lâzım geldiğine çoklukla karar verilmiştir. Kamutay'ın Yüce tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 24/3/950 Karar No: 693 Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesi hakkında Son kabul edilen Seçim Kanunu uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine 22 redde karşı 299 oyla karar verilmiştir. 24/3/950 Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 Mayıs 950 Pazartesi günü saat 5 te Olağanüstü toplanması hakkında Karar No: 694 Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşülecek mühim bir madde kalmadığından toplantıya son verilmesine ve yeni Meclisin 22 Mayıs 950 Pazartesi günü saat 5 te olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir. 24/3/950 mm*- İLÂNLAR Ankara Doğumevi Baştabipliğinden: Muhammen Geçici Sıra Miktarı fiyatı Tutarı teminat Cinsi Kg. Kr. Dr. Lr. olunmadığı ve muameleye devam için davacıya yeni duruşma günü tebliğ ettirmediği takdirde dâvâlı Ahmet'lş bir daha duruşmaya alınnııyacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. 780 Yemeklik sade yağ Koyun eti Ekmek belediye tipi adod ,85 Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından : Ankara Doğumevinin 950 malî yüı ihtiyacı olarak tahmin edilen yukarda yazılı 3 kalem erzak 25 Mart 950 gününden itibaren 5 gün müddette kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Her kalem ayrı ayrı eksiltme mevzuu olup istekliler bunların birisine veya hepsine iştirak edebilir. 3 İhale Nisan 950 Salı günü saat 4 de Ankara Doğumevinde yapılacağından teklif mektupları İhale saatinden bir saat evvel Komisyona veya Komisyonda bulunmak üzere postaya iadeli taahhütlü verilmiş olmalıdır. Postada vâki gecikmeler nazarı İtibara alınmaz. 4 İsteklilerin geçici teminatlarına ait makbuzları ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri birlikte getirmeleri. 5 Flazla bilgi almak ve şartnameleri görmek isteyenlerin Ankara Doğumevi Başhekimliğine ve İstanbul'da İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne müracaatları itlân olunur. 785 / kilo kolloidal grafit alınacak 750 kilo kolloidal grafit satın alınması açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Malzemenin muhammen bedeli 3İ500 (otuz bir bin beş yüz) ve muvakkat teminatı (iki bin üç yüz altımş iki lira elli kuruş) liradır. 3 Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde ve Haydaırpajşa'- da Malzeme Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde toplanan Merkez 9 uncu Satmalıma Komisyonunca 3/4/950 Perşembe günü saat 5 te yapılacağından isteklilerin kanunun tâyin ettiği veslkalariyle aynı gün saat 5 te Komisyonda hazır bulunmaları. 772 / 4-3 Muhtelif cins ampul alınacak Abana Yetkili Asliye Hukuk Yargıçlığından : Esas: 49/236 Davacı, Abana'nm Iğrava Köyünden Mustafa kızı Huriye Küçükyenlci tarafından dâvâlı, kocası Hüseyin oğlu Pembe'den doğma 329 doğumlu Ahmet Küçükyenici aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının görülen yargılamasında: Dâvâlı yokluğunda davacının ikame ettiği tanıklar dinlenmiş ve dâvâlı Ahmet Küçükyenici'nin ikametgâh veya meskeni belli olmadığından tebligat icrası mümkün olmadığı anlaşılmakla Usul Kanununun 402 ve 405 inci maddeleri gereğince gıyap kararı tebliğine ve muhakemeye devamı için yargılamanın 25 Nisan 950 Salı günü saat 9,20 ye bırakılmasına karar verilmiş olduğundan beş gün içinde yapılam muameleye itiraz aded muhtelif cins normal ve vagon ampulünün satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Malzemenin muhajmmen bedeli ve muvakkat teminatı liradır. 3 Şartnameler 250 kuruş mukabilinde Ankara Merkez ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 4 Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde toplanan Merkez 9 uncu Satınaima Komisyonunca /5/950 Perşembe günü saat 5 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanuunun tâyin ettiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 4 e kadar makbuz mukabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri). 790/4-2

16 Sahife: 8208 (Reamî Gamete) 29 MART 9S0 M. S. B. 2 lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf ile Cebeci Tıp Talebe Yurdunun yemekhane, mutbak, çamaşırlık, bloku inşaatı yaptırılacaktır. 2 Keşif bedeli lira 74 kuruş olup geçici teminatı 7.50 lira 83 kuruştur. 3 ihalesi: 5 Nisan 950 Cumartesi günü saat de Komisyonda yapılacaktır. 4 Bu işe gireceklerin evvelce liralık inşaatı muvaffakiyetle yaptıklarını tevsik edecek belgelerle ihaleden en az üç gün evvel İM. S. B. K. K. K. inşaat Grupundan ihaleye giriş vesikası alacaklardır. 5 Şartname ve keşifleri istanbul Lv. Amirliğinde gö; ülıir. Ankara M. S. B. 2 lu Satmalma Komisyonunda görülür ve 7,9 liraya satılır. 6 Teklif mektuplarının 5 Nisan 950 Cumartesi günü saat 0 a kadar noksansız olarak M. S. B. arkasındaki pavyonlarda bulunan 2 lu Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmesi. 85 / 4- Mütaahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile 5700 metre muhtelif ebatta kösele kasnak kayışı satın alınacaktır. 2 Hepsinin muhammen bedeli lira olup geçici teminatı liradır. 3 Eksiltmesi 6 Mayıs 950 Salı günü saat 5 te Komisyonda yapılacaktır. 4 Her kalemin yarısı verilmek üzere iki istekliye ihale olunabilir. 5 Listesi, idari ve fennî şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul 'Levazım Amirliğinde görülür. 6 isteklilerin belli gün ve saatte Komisyona müracaatları. Araç Ashye Hukuk Yargıçlığından: 948/6 Arac'ın Nefsi İğdır Köyünden Ayşe ve arkadaşları vekili Süleyman Maden tarafından aynı Köyden Recep Satıcı ve arkadaşları aleyhlerine açtığı tescil dâvasının yapılan yargılaması sırasında: Arac'ın Nefsi iğdir Köyünde kâm sarkan dere, garben Emin tarlası ve kır, şimalen Hacı Mehmet tarlası, cenuben Satılmış Uçar tarlası ile çevrili ve 70 lira değerli Göktaş tarlası ve yine sarkan Kadir tarlası ve garben İsmail ve izzet ve Musa oğlu tarlaları, şimalen Hacı Mehmet tarlası, cenuben Hasan tarlası ile çevrili ve 60 lira değerli Yazı tarla ve yine sarkan Musa oğlu tarlası, garben Mehmet Esir tarlası, şimalen Satılmış tarlası, cenuben Ali vereseleri tarlası ile çevrili ve 80 lira değerli Aşağı Sorgun ve yine sarkan yol, garben ve cenuben Süleyman Maden tarlası, şimalen yol ile çevrili ve 00 lira değerli harman ve bahçe ki cem'an 32 lira değerli uç kıta tarla ve bir kıta harmanın tapuda kayıtlı bulunmadığından namlarına tapuya tesciline karar verilmesini istemekle davacı ve dâvâlılardan başka bu yerlerde herhangi bir suretle hak iddia edenler varsa ilân tarihinden bir ay zarfında Araç Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatları ilân olunur. 777 >..i. Şuhut Sulh Hukuk Yargıçlığından: 204/29 (Bayındırlık Bakanlığından : #. 86 / 4- Adam öldürmekten 9 sene 6 ay ağır hapse hükümlü Balçıkhisar Köyünden Çingene Veli oğlu 929 doğumlu Ethem Kıraca anası Garip kızı Sultan Kırac'ın M. K. 357 ve mütaakıp maddeleri gereğince kabili itiraz ve kabili itizar olmak üzere vasi tâyin edildiği ilân olunur. Aşağıda cins ve miktarı, muhammen bedeli yazılı bulunan 7 kalem fidanın eksiltmesi 4 Nisan 950 tarihine müsadif Cuma günü saat 5 te Bakanlık binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Fidanların muhammen bedeli (8.850) on sekiz bin sekiz yüz elli liradır işin geçici teminatı (.43,75) bin dört yüz on üç lira yetmiş beş kuruştur. ıbu işe ait şartlaşma Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. isteklilerin geçici teminat ve şartlaşmasında yazılı belgelerle 2490 sayılı kamın geçerliklerine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarının eksiltme günü saat (4) on dörde kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler katoul edilmez. Mb. Cinsi Irtifai Aded Fiyatı Junuıperus Sabina Cm. 50 0, » Ohınensis alba 70-80» 50 0, Malus Floribunda purpurea.2-.5 Mt. 30 4, Cupressuls arozonica Glouoe.2-.3» 0 0, Fseudozuige doglassia.-.2» 50 25, Picea exelsa.-.2» , Cedrus Atlántica gloucea.2-.3» 30 0, Taxus baccata var. Hiberbinaca 2-.3» 25 0, Taxus baccata (tuf) » 25 0, IBerfoenis tihumlbergi atrepurpurea 400 3, / Duotzia lemoinei (ve varyeteleri) 400 2, ISyrınga edna (nevileri) 200 5, Ootoneaster horizentalis myenppholia) 00 4, Polyanta gülü 000 3, Mahonıa agoipholium 250 4, Pragantha coccínea 30 6, Acer Platanoides 00 4, Fethiye Sulh Hukuk Yargıçlığından: Fethiye'nin Yaka Bağ Köyünden Âtıf öğütçüoğlu'na borçlu ölü Kestep 'Bucak Müdürü Sekip karısı Rukıye Kurtoğlu ile evlâtları Tekin, Kaya ve Ayten Kurtoğlu arasında' Fethiye Sulh Hukuk Mahkemesinde sebkeden alacak dâvası sonunda: Dâvâlılar tebligat üzerine mahkemeye gelmemiş ve haklarında çıkarılan gıyap kararı üzerine nerede oldukları bılinememiş ve kendilerine gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan yargılamaları olan 2/5/950 günü saat 9 da Fethiye Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadıkları takdirde malıkemenin gıyaplarında görüleceği ilân olunur. 779 Şile Sulh Hukuk Yargıçlığından : Şile'nin Çavuş Mahallesinde Oamı Sokağında kâm tapuda 933 tarih 55 numarada 3/20 hissesi "Burhanettın'e ve aynı tarih 23 numarada 7/20 hissesi Mustafa oğlu Ahmet'e ait evin şüyuunun izalesi için: Fatma kocası Cevat vekili Samım Gönüllü tarafından açılmış olan dâvanın yargılamasında: Hissedarlardan Burhanettin'm adresi meçhul Olduğundan ve Resmî ile kendisine ilânen tebligat yapıldığı halde mahkemeye gelmediğinden ve vekil de göndermediğinden ilânen gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olduğu ve duruşmanın 3/4/950 Perşembe günü saat 4 de bırakıldığı mezkûr tarihte mahkemeye gelmediği veya vekil göndermediği takdirde yargılamanın gıyaben cereyan edeceği ilân olunur. 8 / Başbakanlık Devl«-i Malheiîe-

17 29 Mart 950 RESMİ GAZETE Sayı:7469 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa 5620 Hafta Tatili Kanununun Dördüncü ve Beşinci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunu Değiştiren 3062 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 562 Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 28 inci Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 5623 Tarım Bakanlığına Bağlı Bazı Okul ve Kurumların İdaresi Hakkındaki Kanuna Ek Kanun Sayımlar Kanunu Sürekli Görevle Yabancı Memleketlerde Bulunan Memurların Aylıkları Hakkındaki Kanonun Birinci Maddesine Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tapu Harçları Kanununa Ek Kanun Hava Sınıfı Mensuplarına Verilecek Zamlar Ve Tazminler Hakkındaki Kanuna Ek Kanun Türk Tütün Ortaklığı Kanunu Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 ve 4644 Sayılı Kanunlara Bağlı () Sayılı Cetvellerin İstatistik Genel Müdürlüğü Kısmında Değişiklik Yapılması ve İstatistik Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve Vazifeleri Hakkındaki 554 Sayılı Kanuna İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Millî, Irkî, Dinî, Kütleleri Kısmen veya Tamamen İmha Suçunun «Genocide» Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin de Katılmasının Onanmasına Dair Kanun Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülün e Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (II) Sayılı Cetvelin Dışişleri Bakanlığı Kısmını Değiştiren 4665 Sayılı Kanuna Ek Kanun Millî Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun Temsil Ödeneği Hakkındaki Kanuna Ek Kanun Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki 2800 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Olan 3665 Sayılı Kanuna Ek Kanun Muhasebei Umumiye Kanununun 09 Uncu Maddesinin II Fıkrasının Kaldırılması Hakkında Kanun Yüzbaşı Tevfik Gülçür'ün Hükümlü Bulunduğu Cezanın Affı Hakkında Kanun Yüzbaşı Mithat Oğlu Şakir Altan'ın, Hükümlü Bulunduğu Cezanın Affı Hakkında Kanun Nallıhan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Remzi Mahnıutoğlu'nun Hükümlü Bulunduğu Cezanın Affı Hakkında Kanun 2 Yorumlar /5/949 Tarih ve 539 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesinin Son Fıkrasındaki(Almakta Oldukları Aylıklar) Hükmünün Yorumu , 507 ve 5027 Sayılı Kanunlarla Verilen Paralardan Ne Suretle Vergi Kesileceğin Dair Yorum 3 T.B.M.M. Kararları 690 Afyon Karahisar Milletvekili GI. Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Karar 3 69 Afyon Karahisar Milletvekilli GI. Saldık Aldoğan'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçiminin Yenilenmesi Hakkında Karar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 Mayıs 950 Pazartesi Günü Saat 5 te Olağanüstü Toplanması Hakkında Karar 5 İlânlar 5

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi : 28 Haziran 1962 Kanun Tarih ve Sayısı : 19.07.1971 / 1453 Resmi

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 8.8.1951 / 5835 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 14.8.1951 /

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 60938891-120.03.05-1402 07.04.2017 Konu : Tarımsal Araştırma Enstitüsü Personeline Döner Sermayeden

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /107-1

Sirküler Rapor Mevzuat /107-1 Sirküler Rapor Mevzuat 18.05.2015/107-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 12113 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6487 Kabul Tarihi : 24/5/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2013 Sayı : 28674 Yayımlandığı

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 1,5.12.1984 Sayı : 18606)

(Resmî Gazete ile yayımı : 1,5.12.1984 Sayı : 18606) 253 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN 7561 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 4301 Kabul Tarihi : 6/8/1997 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/8/1997 Sayı : 23075 Yayımlandığı

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 1 - Vakıf Senedinin 8. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tahsise

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

1993 YıLıNDA BELEDİYELERDE

1993 YıLıNDA BELEDİYELERDE 1993 YıLıNDA BELEDİYELERDE İDARİ PARA CEZASıNıN UYGULANMASI Şevki PAZARCI* Para cezalarının artırılmasıyla ilgili 1988 yılında yapılan değişiklikten sonra, ceza miktarlarının tespitinde sık sık hatalı

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı