Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri"

Transkript

1 Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman Müh. Bölümü Isparta Özet: Bu araştırmada, Mut Orman İşletmes Karaçam, Sedr ve Kızılçam meşcerelernde dp kütük çapı (d,3 ) le göğüs yükseklğ çapı arasındak lşknn belrlenmes amaçlanmıştır. Her br ağaç türü çn, doğrusal, parabolk, logartmk ve üssel olmak üzere dört değşk regresyon model denenmş ve bu modellerden belrtme katsayısı (R ) le tahmnn standart hatası (S yx ) ölçütlerne göre en y sonucu veren model belrlenmştr. Elde edlen sonuçlara göre; d,3 d 1,3 lşks çn Karaçam ağaç türünde parabolk regresyon modelnn, Sedr ve Kızılçam ağaç türlernde se üssel regresyon modelnn en başarılı olduğu bulunmuştur. Pratk olması bakımından doğrusal modeln de güvenle kullanılableceğ sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelmeler: Dp kütük çapı, Göğüs yükseklğ çapı, Regresyon analz Relatonshps Between the Dameter Stump Heght (d,3 ) and Dıameter Breast Heght (d 1,3 ) for Pnus ngra, Cedrus lban, and Pnus bruta n Mut Forest Enterprse Abstract: In ths study, the am was the determnaton of relatonshp between the dameter at stump heght (d,3 ) and dameter breast heght (d 1,3 ) for Pnus ngra, Cedrus lban, and Pnus bruta stands n the Mut forest Enterprses. For each tree speces, lnear, quadratc, logarthmc, and multplcatve regresson models were tested and accordng to coeffcent of determnaton (R ), and standart error of estmaton (S yx ), the best regresson models were determned. Accordng to results obtaned from ths study for Pnus ngra, Cedrus lban, and Pnus bruta, the best models for the relatonshps between thed,3 and d 1,3 are quadratc, quadratc, and multplcatve model, respectvely. On the other hand, smple lnear model can be used for practcal purposes. Keywords: Dameter at stump heght, Dameter breast heght, Regresson analyss Grş Ağaç hacm tabloları yardımıyla ağaç hacmnn hesaplanmasında göğüs çapı veya göğüs çapı le boy bağımsız değşken olarak seçlmektedr. Çap ve boya dayalı hacm tabloları yalnız çapa dayalı hacm tablolarına göre daha güvenlr sonuçlar vermesne karşın çapa göre boyun ölçümü daha zor ve zaman alıcı olduğundan, uygulamada pratk olması bakımından genellkle tek grşl ağaç hacm tabloları kullanılmaktadır. Ancak bu tabloların kullanılablmes çn göğüs çapının ölçümü gerekmektedr [1]. Dp kütük çapı le göğüs çapı arasındak lşknn belrlenmes, özellkle plansız ya da kayıt altına alınamayan kesmler sonucu meşcereden uzaklaştırılan ağaçlara lşkn çeştl özellklern tahmn edlmes çn zorunludur []. Ağaçlar yaklaşık olarak.3 m yükseklkten kesldğnden, kesk ağaçların hacmlendrlmesnde ağaç hacm tablolarından yararlanılamamaktadır. Bu nedenle dp çap-göğüs çapı lşklernn blnmesne htyaç duyulmaktadır. Bu lşknn blnmes durumunda; 1- Kesk ağaçların göğüs çaplarının hesaplanmasıyla meşcerenn gerçek çap dağılımı belrleneblecek, -Hasılat araştırmalarında kesk ağaçların hacmlendrlmesyle meşcerenn yapısı hakkında daha gerçekç blgler elde edleblecek, 3- Bölgesel hacm tablolarının kullanılmasıyla, dp kütük dahl toplam gövde hacm hesaplanablecektr [1]. Dp kütük çapı-göğüs çapı lşksnn belrlenmes çn değşk araştırmacılar tarafından brçok araştırma yapılmıştır. Alemdağ ve Honer (1977)[3], Demaerschalk ve Omule (198)[4], Want ve Wllams (1987)[5], Omule ve Kozak (1989)[6], Johnson ve Wegel (199)[7], Kozak ve Omule (199) [8], Uğurlu ve Özer (1977)[9], Özer, (1981)[1], Gray (198)[11], Yavuz (1996 ve ). Değşk meşcere elemanları arasındak lşklerde olduğu gb, dp kütük çapı-göğüs çapı lşks de ağaç türü, meşcere yapısı ve yetşme ortamı özellklerne bağlı olarak farklılıklar göstermektedr. Bu nedenle söz konusu lşklern ağaç türlerne ve değşk yörelere göre belrlenmes daha güvenlr sonuçların elde edlmesn sağlayacaktır [1,]. Bu çalışmada, Mersn Orman Bölge Müdürlüğü Mut Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam, Sedr ve Kızılçam meşcerelernde yapılan dp çap ve göğüs çapı ölçümlerne bağlı olarak, dp kütük çapı-göğüs çapı arasındak lşknn belrlenmes amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem Materyal Dp çap-göğüs çapı lşklernn belrlenmes amacıyla kullanılan verler, Mut Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam, Sedr ve Kızılçam meşcerelernden elde edlmştr. Ağaç türler çn değşk meşcerelerden elde

2 R.ÖZÇELİK edlen verlere lşkn bazı statstksel blgler Tablo 1 de verlmştr. Tablo 1 den de görülebleceğ gb, her üç ağaç türünden de yeterl sayıda örnek ağaçta ölçüm yapılmış olup (Karaçam çn 176, Sedr çn 3 ve Kızılçam çn 37); göğüs çağı değerler karaçam da 3-88 cm, sedr de 4-87 cm ve kızılçam da 8-57 cm arasında değşmektedr. Tablo 1. Karaçam, Sedr ve Kızılçam Örnek Ağaçlarına İlşkn Km İstatstksel Özellkler Ağaç türü Karaçam Sedr Kızılçam Değşkenler Artmetk Standart Örnek Sayısı Ortalama Mnmum Maksmum Sapma (n) (cm) (cm) ( X ) (cm) (S) (cm) d,3 (cm) d 1,3 (cm) d,3 (cm) d 1,3 (cm) d,3 (cm) d 1,3 (cm) Yöntem Karaçam, Sedr ve Kızılçam ağaç türlerne lşkn Dp çap-göğüs yükseklğ çapı lşklernn belrleneblmes amacıyla, öncelkle her br ağaç türü çn yapılan örnek ağaç ölçümlerne lşkn verlern koordnat sstem üzerndek dağılımları ncelenmş ve bu dağılımlara uygun olableceğ düşünülen çeştl regresyon modeller denenmştr (1-4 nolu eştlkler). Denenen regresyon modellernden bazı statstksel ölçütlere (Belrtme Katsayısı ve Tahmnn Standart Hatası) bağlı olarak en y sonucu veren model seçlmştr. y= a x (Doğrusal = Lnear )... (1) a + 1 y= a + a x + a (Parabolk = Quadrc)... () 1 x 1 ln( x) y= a + a (Logartmk = Logarthmc)......(3) a y= a1x (Üssel = Power)...(4) En uygun modeln seçmnde (5) ve (6) nolu eştlklerde verlen Belrtme Katsayısı (R ) ve Standart Hata (S yx ) ölçütler kullanılmıştır. Belrtme katsayısı en yüksek ve standart hatası en düşük olan regresyon model en uygun model olarak seçlmştr. R ( yˆ y ) = 1 ( y y)...(5) S yx ( yˆ y ) =...(6) n p Bu denklemlerdek; ŷ =Göğüs çapının regresyon denklemnden elde edlen değern, y =Göğüs çapının ölçülen değern, p=regresyon denklemndek parametre sayısını, n=örnek sayısını göstermektedr Bulgular Karaçam Ağaç Türü İçn Dp Çap-Göğüs Çapı Modellerne İlşkn Bulgular Karaçam ağaç türü çn örnek ağaç ölçümler le dp çapgöğüs çapı lşks çn denenen regresyon modellerne lşkn parametre tahmn değerleryle, modellern ölçüt değerler Tablo de verlmştr. Tablo den de görüleceğ gb; Karaçam ağaç türü çn en uygun regresyon model nolu regresyon modeldr. nolu regresyon model çn R =, 977 ve S yx =,44 cm olarak bulunmuştur. Yalnız belrtme katsayıları dkkate alındığında 1 nolu model de uygun regresyon model gb gözükmesne karşın, standart hata değer nolu modele göre daha büyüktür Tablo. Karaçam Ağaç Türü D,3 D 1,3 İlşksne At Parametre ve Ölçüt değerler Model No Regresyon Denklemler R S yx (cm) Karaçam (1) D 1,3 = -,936 +,87 D,3,977,45 Karaçam () D 1,3 = -1,941 +,817 D,3 +,6 D,3 P<,1,977,44 Karaçam (3) D 1,3 = -65,85 + 7,357 ln(d,3 ),853 6,1 Karaçam (4) 1,1478 D 1,3 =,457 D,3,978,66

3 Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler Sedr Ağaç Türü İçn Dp Çap-Göğüs Çapı Modellerne İlşkn Bulgular Sedr ağaç türü çn örnek ağaç ölçümler le dp çapgöğüs çapı lşks çn denenen regresyon modeller çn elde edlen parametre tahmn değerler ve modellern ölçüt değerler Tablo 3 de verlmştr. Tablo 3 den de görüleceğ gb; Sedr ağaç türü çn en uygun regresyon model R s en büyük ve S yx s en küçük olan 4 nolu regresyon modeldr. 4 nolu regresyon model çn R =,981 ve S yx =,3 cm olarak hesaplanmıştır..tablo 3. Sedr Ağaç Türü D,3 D 1,3 İlşksne At Parametre ve Ölçüt değerler Model No Regresyon Denklemler R S yx (cm) Sedr (1) D 1,3 = -,613 +,88 D,3,976,11 Sedr () D 1,3 = -,64 +,833 D,3 -, D,3 P<,1,977,11 Sedr (3) D 1,3 = -53, ,96 ln(d,3 ),881 4,77 Sedr (4) 1,59 D 1,3 =,655 D,3,981, Kızılçam Ağaç Türü İçn Dp Çap-Göğüs Çapı Modellerne İlşkn Bulgular Kızılçam ağaç türü çn örnek ağaç ölçümler le dp çapgöğüs çapı lşkler çn denenen regresyon modeller çn parametre tahmn değerler ve modellern ölçüt değerler Tablo 4 de verlmştr. Bu tablodan da görüleceğ gb, ölçüt değerler dkkate alındığında Kızılçam ağaç türü çn en uygun regresyon model 4 nolu regresyon modeldr. 4 nolu regresyon model çn R =, 97 ve S yx =,9 cm olarak bulunmuştur Tablo 4. Kızılçam Ağaç Türü D,3 D 1,3 İlşksne At Parametre ve Ölçüt değerler Model No Regresyon Denklemler R S yx (cm) Kızılçam (1) D 1,3 = -3,553 +,913 D,3,93,91 Kızılçam () D 1,3 = -, +,835 D,3 +,11 D,3 P<,1,94,91 Kızılçam (3) D 1,3 = -74,58+ 9,15 ln(d,3 ),856 3,54 Kızılçam (4) 1,133 D 1,3 =,5 D,3,97,11 Sonuç ve Önerler Karaçam, Sedr ve Kızılçam türlerne göre dp çap-göğüs çapı lşkler çn denenen regresyon modeller arasında en y sonuç; Karaçam çn parabolk regresyon model (Tablo ), Sedr ve Kızılçam çn se, üssel regresyon model (Tablo 3, 4) le elde edlmştr. Parabolk ve üssel regresyon modellernde, bağımlı değşkenn hesaplanablmes çn üssel hesaplama şlem gerekmektedr. Bu nedenle bağımlı değşken değerlernn hesaplanarak tablolaştırılması büyük kolaylık sağlamaktadır. Tablo 5 de 1-1 cm arasında ve 1 er cm ara le her üç ağaç türü çn en y sonucu veren regresyon modellerne bağlı olarak, dp çapa karşılık gelen göğüs çapı değerler verlmştr (Tablo 5). Tablo, 3 ve 4 den de görülebleceğ gb doğrusal modeln uygulanması durumunda da ve 4 nolu modellere yakın sonuçların elde edlebleceğ görülmektedr. Doğrusal regresyon denklemnn uygulanması durumunda se, bağımlı değşken kolaylıkla hesaplanablmektedr. Tablo, 3 ve 4 de doğrusal regresyon model çn elde edlen denklemler aşağıdak gb yazılablr. d 1,3 = d,3 (Karaçam) d 1,3 = d,3 (Sedr) d 1,3 = d,3 (Kızılçam) Yukarıda verlen doğrusal denklemlerde sabt term modelden çıkarılarak katsayılar yenden hesaplandığında; Karaçam çn, d 1,3 =,86 d,3 ; Sedr İçn, d 1,3 =,81 d,3 ; Kızılçam çn, d 1,3 =,8 d,3 ; eştlkler elde edlmektedr. Elde edlen bu sonuçlar; Gray (198) tarafından yapılan çalışmanın bulguları le uyum göstermektedr. Gray (198); çalışmasında tür ayrımı gözetmekszn göğüs çapının dp çapın %8 ne karşılık geldğn belrtmektedr. Şekl 1 de; her üç ağaç türüne lşkn dp çap (d,3 )- göğüs çapı (d 1,3 ) lşkler ncelenecek olursa; 55 cm dp

4 R.ÖZÇELİK çap değerne kadar, her üç tür çnde; dp çap-göğüs çapı lşksnn benzer br yapı gösterdğ söyleneblr. Ancak, Kızılçam ın dğer türlere göre (Karaçam ve Sedr), aynı dp çap değerlerne karşılık daha büyük göğüs çapı değerlerne; Karaçam ın se, en küçük değerlere sahp olduğu, cm dp çap değerne kadar Sedr n Kızılçam a göre daha yüksek göğüs çapı değerler aldığı, bu çap değernden sonra se Kızılçam ın üstünlük sağladığı görülmüştür. Şekl de, Gray (198), Yavuz (1996) ve bu çalışma le Karaçam ağaç türü çn hesaplanan dp çap-göğüs çapı lşks karşılaştırılmış, her üç çalışmada lşklern benzer br durum gösterdğ görülmüştür. Şekl 3 de de; Uğurlu ve Özer (1977) tarafından Kızılçam ağaç türü çn ortaya konan dp çap-göğüs çapı lşks ve bu çalışma le aynı ağaç türü çn elde edlen lşk karşılaştırılmış, 65 cm dp çap değerne kadar her k çalışmada da dp çap-göğüs çapı lşksnn benzer br durum gösterdğ, ancak bu değerden daha büyük çaplar çn, bu çalışma le ortaya konan lşknn daha yüksek çıktığı görülmektedr. Gray (198) çalışmasında; Kızılçam çn, Uğurlu ve Özer (1977) tarafından ortaya konan lşky kullanmıştır. Sedr ağaç türü çn daha önce yapılmış benzer br çalışma bulunmamaktadır. Sonuç olarak; yöresel bazda (Mut Orman İşletme Müdürlüğü) çeştl nedenlerle meşcereden uzaklaştırılan ağaçlara lşkn dp kütük çapının fonksyonu olarak göğüs çapının tahmn edlmesnde; en y sonuçları vermeler nedenyle, Karaçam çn parabolk modeln, Sedr ve Kızılçam çn üssel modeln; kolayca hesaplanablr olması nedenyle de doğrusal modeln kullanılması önerleblr. Göğüs Çapı (cm) Karaçam Sedr Kızılçam Dp Çap (cm) Şekl 1. Karaçam, Sedr ve Kızılçam Türler İçn Dp Çap (d,3 )-Göğüs Çapı (d 1,3 ) İlşks Göğüs çapı (cm) Özçelk Yavuz Gray Dp Çap (cm) Şekl. Karaçam İçn Gray (198),Yavuz (1996) ve Özçelk (4) Tarafından Hesaplanan Dp Çap (d,3 )-Göğüs Çapı (d 1,3 ) İlşks Göğüs Çapı (cm) 1 Özçelk Uğurlu ve Özer Dp Çap (cm) Şekl 3. Kızılçam İçn Uğurlu ve Özer (1977) ve Özçelk (4) Tarafından Hesaplanan Dp Çap (d,3 )-Göğüs Çapı (d 1,3 ) İlşks

5 Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler Tablo 5. Karaçam, Sedr ve Kızılçam çn Dp Kütük Çapı Değerlerne Karşılık Gelen Göğüs Çapı Değerler D,3 Karaçam Sedr Kızılçam D,3 Karaçam Sedr Kızılçam D,3 Karaçam Sedr Kızılçam (cm) d 1,3 (cm) d 1,3 d 1,3 (cm) (cm) d 1,3 (cm) d 1,3 d 1,3 (cm) (cm) d 1,3 (cm) d 1,3 d 1,3 (cm) 1 6,3 7,5 6,8 41 3,6 33,4 33,6 7 6, 6,7 63,6 11 7,1 8,3 7,6 4 33,4 34,3 34,5 73 6,9 61,6 64,6 1 8, 9,1 8, ,3 35, 35, ,8 6,5 65,6 13 8,8 9,9 9, , 36, 36,4 75 6,7 63,4 66,6 14 9,6 1,7 9, , 36,9 37, ,6 64,3 67,6 15 1,5 11,5 1, ,9 37,8 38, ,5 65, 68, ,3 1,3 11, ,8 38,6 39, 78 65,4 66,1 69,6 17 1,1 13, 1, ,7 39,5, 79 66,4 67, 7, , 14, 13, 49 39,5,4 41,1 8 67,3 67,9 71, ,8 14,8 14,1 5,4 41,3 4, , 68,8 7,7 14,6 15,6 14, ,3 4,1 43, 8 69,1 69,7 73,7 1 15,5 16,5 15,7 5 4, 43, 44, 83 7, 7,6 74,7 16,3 17,3 16, ,1 43,9 44,9 84 7,9 71,5 75,7 3 17, 18,1 17, ,9 44,8 45, ,8 7,4 76,7 4 18, 19, 18, ,8 45,6 46,9 86 7,8 73,3 77,8 5 18,9 19,8 19, 56 45,7 46,5 47, ,7 74, 78,8 6 19,7,6, ,6 47,4 48, ,6 75,1 79,8 7,6 1,5, ,5 48,3 49, ,5 76, 8,8 8 1,4,3 1, ,4 49, 5,7 9 76,5 76,9 81,9 9,3 3,,7 6 49, 5, 51, ,4 77,8 8,9 3 3,1 4, 3,6 61 5,1 5,9 5,7 9 78,3 78,7 83,9 31 4, 4,9 4,5 6 51, 51,8 53, , 79,6 85, 3 4,8 5,7 5, ,9 5,7 54,7 94 8, 8,5 86, 33 5,7 6,6 6,3 64 5,8 53,6 55, ,1 81,4 87, 34 6,5 7,4 7, 65 53,7 54,5 56,6 96 8, 8,3 88,1 35 7,4 8,3 8, ,6 55,4 57, , 83, 89,1 36 8,3 9,1 9, 67 55,5 56, 58, ,9 84,1 9, 37 9,1 3, 9, ,4 57,1 59, ,8 85, 91, 38 3, 3,9 3, ,3 58, 6,6 1 85,8 86, 9,3 39 3,8 31,7 31,7 7 58, 58,9 61,6 31,7 3,6 3, ,1 59,8 6,6 Kaynaklar [1] Yavuz, H., Taşköprü Orman İşletmesnde Sarıçam ve Karaçam Ağaç Türlermze İlşkn Dp Çap- Göğüs çapı-orta Çap İlşkler le Kabuk Hacmnn Hesaplanması, K.T.Ü Orman Fakültes Bahar Yarı Yılı Semnerler, Semner No:, 67-75s. [] Yavuz, H.,. Dşbudak Ağaç Türü İçn Dp Kütük Çapı İle Göğüs Çapı Arasındak İlşknn Belrlenmes, K.T.Ü Orman Fakültes Güz Yarı Yılı Semnerler, Semner No:7, 1s. [3] Alemdağ, İ.Ş., Honer, T.G., Metrc Relatonshps Between Breast-Heght and Stump Dameter for Eleven Tree Speces Form Eastern and Central Canada, Canadan Forest Servce, Forest Management Insttute, Informaton Report, FMR-X-. [4] Demaerschalk, J.P., Omule, S.A.Y, 198. Estmatng Breast Heght Dameter Form Stump Measurements n Brtsh Columba, Forest Chroncle, 58(3): [5] Want, H.U.Jr., Wllams T.B., Lower Bole Dameter and Volume of Four Appalachan Hardwoods, Northern Journal of Appled Forestry, 4 (1): [6] Omule, S.A.Y., Kozak, A., Stump and Breast Heght Dameter Tables for Brtsh Columba Tree Speces, FRDA Report 6, 67s. [7] Johnson, D.S., Wegel, D.R., 199. Models for Estmatng DBH form Stump Dameter for Southern Indana Oaks, Northern Journal of Appled Forestry 7 (): [8] Kozak, A., Omule, S.A.Y., 199, Estmatng Stump Volume, Stump Insde Bark Dameter and Dameter at Breast Heght form Stump Measurements, Forestry Chroncle, 68 (5): [9] Uğurlu, S., Özer, E., Kızılçamlarda Kütük Çapından Yararlanarak Göğüs Çapının Bulunması, O:A.E. Dergs, Clt No: 3, Sayı:1, s.71-77, Ankara. [1] Özer, E., 1981, Sarıçamlarda Kütük Çapından Yararlanarak Göğüs Çapının Bulunması, O.A.E. Derg No: 53, Clt:7, s.-3, Ankara. [11] Gray, N., 198. Ağaçlarda Kütük Çapı, Orta Çap, Göğüs Çapı İlşks, O.A.E. Dergs, Temmuz Sayısı,Clt:8, 69-79

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Bartın

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Bartın ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULUDAĞ GÖKNARI (Abes bornmüllerana Matff.), SARIÇAM (Pnus sylvetsrs L.) VE DOĞU KAYINI (Fagus orentals Lpsky.) KARIŞIK MEŞCERELERİ İÇİN HACİM TABLOLARI Brsen DURKAYA, Al

Detaylı

Height-diameter model for black locust, Anatolian black pine and Taurus cedar tree species in Lakes Region

Height-diameter model for black locust, Anatolian black pine and Taurus cedar tree species in Lakes Region SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 1, 13: 9-96 Araştırma makales/research artcle Göller Yöresnde yalancı akasya, Anadolu karaçamı ve Toros sedr ağaç türler çn çap-boy model Yılmaz

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Doğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi

Doğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi Artvn Çoruh Ünverstes Orman Fakültes Dergs ( (:-9 http://ederg.artvn.edu.tr ISSN:-88 (basılı -98X (elektronk Doğu Karadenz Göknarı-Doğu Ladn Karışık Meşcerelernde Çeştl Yarışma Endekslernn Tek Ağaçların

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:115-120 TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

KARAYAKA TOKLULARI DA KESĐM Ö CESĐ VE KESĐM SO RASI ÖLÇÜLE BAZI ÖZELLĐKLER ARASI DAKĐ ĐLĐŞKĐ Đ TAHMĐ Đ ĐÇĐ KA O ĐK KORELASYO A ALĐZĐ

KARAYAKA TOKLULARI DA KESĐM Ö CESĐ VE KESĐM SO RASI ÖLÇÜLE BAZI ÖZELLĐKLER ARASI DAKĐ ĐLĐŞKĐ Đ TAHMĐ Đ ĐÇĐ KA O ĐK KORELASYO A ALĐZĐ Anadolu Tarım Blm. Derg., 009,4():6-66 Anadolu J. Agrc. Sc., 009,4():6-66 Araştırma Research KARAYAKA TOKLULARI DA KESĐM Ö CESĐ VE KESĐM SO RASI ÖLÇÜLE BAZI ÖZELLĐKLER ARASI DAKĐ ĐLĐŞKĐ Đ TAHMĐ Đ ĐÇĐ KA

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

AYDINCIK BABADİLLİMANI NDA İKİ SERRANUS TÜRÜNÜN (SERRANUS HEPATUS, SERRANUS CABRİLLA)POPULASYON DİNAMİĞİ PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ *

AYDINCIK BABADİLLİMANI NDA İKİ SERRANUS TÜRÜNÜN (SERRANUS HEPATUS, SERRANUS CABRİLLA)POPULASYON DİNAMİĞİ PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ * AYDINCIK BABADİLLİMANI NDA İKİ SERRANUS TÜRÜNÜN (SERRANUS HEPATUS, SERRANUS CABRİLLA)POPULASYON DİNAMİĞİ PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ * Estmatons of Parameters the Populaton Dynamcs of Speces Two Serranus

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EN KÜÇÜK KARELER, RİDGE REGRESYON VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNDE ANALİZ SONUÇLARINA AYKIRI DEĞERLERİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ ZKÜ Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Anablm alı MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ TERMOİNAMİK ve TRANSPORT BÜYÜKLÜKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN FORMÜLLER VE TABLOLAR Mustafa EYRİBOYUN ZONGULAK - 007 1. TERMOİNAMİK

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası 0. Türkye Harta Blmsel ve Teknk Kurultayı 8 Mart - Nsan 00, Ankara POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZONA ETKİSİ M. ılmaz,

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1 Hayvansal Üretm 54(): 8-3, 03 Araştırma Makales Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmn Yöntemlernn Performanslarının Karşılaştırılması Gazel Ser *, Barış Kak, Abdullah Yeşlova,

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ *

L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ * Ç.Ü Fen ve Mühendslk Blmler Dergs Yıl:2013 Clt:29-1 L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ * Drought Analyss of The Seyhan Basn by Usng Standart Precptaton

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini Snrsel Bulanık Sstemler İle Trafk Gürültüsünün Tahmn Ahmet Tortum Yrd. Doç. Dr.,Atatürk Ünverstes,Mühendslk Fakültes,İnşaat Bölümü,Erzurum E-posta : atortum@ataun.edu.tr Yasn Çodur Arş.Gör., Atatürk Ünverstes,Mühendslk

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2009, 15 (3) 231-239 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerj Üretm Üzerne Etks Mücaht OPAN 1 Temel TEMİZ 1 Adnan ÖNER 1 Eyüp DUMLU 2 Gelş Tarh: 10.03.2009

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences Anadolu Tarım Blmler Dergs Anadolu Journal of Agrcultural Scences http://dergpark.ulakbm.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Blm. Derg./Anadolu J Agr Sc, 3 (206) ISSN: 308-8750 (Prnt) 308-8769

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü nde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü nde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:1, Sayfa:21-31

Detaylı

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi Çukurova Ünverstes Zraat Fakültes Dergs, 7 (2):05-4 Lostk Regresyonlarda Değşken Seçm Hasan ÖNDER () Zeynel CEBECİ (2) Özet Bu çalışmada, lostk regresyonlarda değşken seçm yöntemlernden ler doğru seçm,

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş OKUR PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

DENEY 8 İKİ KAPILI DEVRE UYGULAMALARI

DENEY 8 İKİ KAPILI DEVRE UYGULAMALARI T.C. Maltepe Ünverstes Müendslk ve Doğa Blmler Fakültes Elektrk-Elektronk Müendslğ Bölümü EK 0 DERE TEORİSİ DERSİ ABORATUAR DENEY 8 İKİ KAP DERE UYGUAMAAR Haırlaanlar: B. Demr Öner Same Akdemr Erdoğan

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı