T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim MAYIS 1977 CUMA. Yönetmelikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 MAYIS 1977 CUMA. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim vm Yası İşleri için Başbakanlık Neşriyat ce Mudevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 MAYIS 1977 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gümrük ve Tekel Bakanhgıhdan : Yönetmelikler Gümrük YönetmeUğinln Maddesi ile ilgili (23) No. lu Zat Eşyası listesine yapılan ilâveye ilişkin Yönetmelik MADDE 1 3/2/1973 günlü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin maddesi ile ilgili (23) No lu listeye aşağıdaki şekilde ilâve yapılmıştır. 28 Her türlü deniz araçlarından kullanılabilen pusulalar niteliğinde olmayan, daha ziyade, Namaz vakitlerinde Kıble- Yönünü belirtmek için kullanılan ve «Kıblename» adı verilen, başka herhangi bir gösterge ile mücehhez bulunn'ayaıı ve üzerinde sadece yön tayin etmeye yarayan ibresi bulunan, çapları en çok 5-6 cm. yi geçmeyen küçük boyda ve cepte taşınabilecek özellikte bir adet pusula. MADDE 2 Bu Yönetmelik vayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Turizm ve Tanıtma Bakanlığından: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Büroları Yönetmeliği BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Kapsam : Madde sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 18 inci maddesi ile Bu Kanuna Beş Madde Ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 1244 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan bu Yönetmelik; Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Bürolarının ve bu Bürolarda çalışanların görev, yetki - sorumluluk, nitelik ve atanma esaslarını kapsar. 18/5/1977 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 1977 Malî yılı içinde hangi memurlara ne miktar yan ödeme verileceğine dair kararname yayımlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 1533

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: örgütlenme: Madde 2 Turizm ve Tanıtma Büroları Bakanlık Makamına bağlı olarak bir Turizm ve Tanıtma Başmüşavirinin veya Müşavirinin sorumluluğunda yeter sayıda Turizm ve Tanıtma Müşaviri, Müşavir Yardımcısı, Ataşesi, Ataşe Yardımcısı, Enformasyon Memuru, İdari Memur, Türk ve yabancı uyruklu Mahallî Kâtip ve diğer yardımcı personelden oluşur. Sorumluluk bir Turizm ve Tanıtma Ataşesine verildiği takdirde Büro yeter sayıda Turizm ve Tanıtma Ataşesi, Ataşe Yardımcısı, Enformasyon Memuru, İdari Memur, Türk ve yabancı uyruklu Mahallî Kâtip ve diğer yardımcı personelden oluşur. BÖLÜM II GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK Madde 3 Turizm ve Tanıtma Bürolarının görevleri: 3.1. Yurdumuza dönük turizm hareketlerini geliştirmek ve gelen turist sayışım arttırmak amacıyla, görev çevresinde her türlü araçtan yararlanarak gereken çalışmaları yapmak; ' ' Bu Yönetmeliğin 35 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde görev bölgesinde kitle eğilim ve pazar araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konuda mahallinde yapılmış olan araştırmalar ile turizm eğilimleri gösteren istatistikleri deılemek, değerlendirmek ve bunları Bakanlığa bildirmek Kitle eğilim ve pazar araştırmalarının değerlendirilmesiyle elde olunan bulgular doğrultusunda görev çevresi kamuoyunda turistik açıdan Türkiye imajının yaratılmasını, geliştirilmesini ve pekiştirilmesini sağlamak Görev bölgesindeki konaklama tesisleri, seyahat acentaları, tur operatörleri, ulaştırma kuruluşları temsilcilikleri (kara, hava, deniz), turing ve otomobil kurumları, demekler, sendikalar, sınai kuruluşlar ve mesleki diğer kuruluşlar ile ilgili araştırmalar yapmak; bunlarla yurdumuzdaki benzer kuruluşlar arasında turizm yönünden yararlı görülecek işbirliğini kolaylaştırmak Yurdumuza tur düzenleyen veya düzenleyebilecek kurum, kuruluş ve agantalarla pazarlama, tur programlarının düzenlenmesi vb. konularda işbirliği yapmak. Bunların yurdumuzla Ugili olarak hazırlayacakları broşür vb. tanıtıcı materyal için teknik ve mali katkıda bulunmak Görev bölgesinde yay m yapan kitle haberleşme araçlarım (gazete, der gi, radyo - TV) izlemek; bunların tirajlarını ve yayın sürelerini, turizmle ilgili genel ve yurdumuz hakkında yaptıkları özel yayınları (sayfa, sütun, dakika olarak), bunların hitap ettikleri kitlenin özellikleri ile bu yayınların değerlerini saptamak. Her ay bir raporla birlikte basın kupürleri ile özet tercümelerini Bakanlığa bildirmek Görev bölgesindeki kitle haberleşme araçlarının (gazete, dergi, radyo - TV ve sinemaların) yurdumuz hakkında turizmle ilgili konularda yayınlar yapmaları için gerekli girişimlerde ve yardımlarda bulunmak. Türk turizminde kaydedilen gelişmeleri gösteren bir bülten hazırlayarak kitle haberleşme araçları ve turizmle Ugili diğer kuruluşlara göndermek Yurdumuzun dış ülkelerde turistik, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gereği gibi tanıtılmasını sağlamak için ilgili ve yetkili kurum ve kişilerle ilişki kurmak ve sürdürmek Görev «bölgesinde festival, sergi, vitrin vb. gösteriler ile konferans, seminer ve yemekli toplantılar düzenlemek Konferans, seminer ve yemekli toplantılara kitle haberleşme araçları, seyahat acentaları, tur operatörleri, ulaştırma ve diğer meslek kuruluşlarının etkili ve konuya uygun temsilcilerini davet etmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1534

3 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: S Görev bölgesinde rakip ülkelerin turizm alanındaki faaliyetlerini izlemek; bunların kitle haberleşme araçlarında (gazete, dergi, radyo - TV ve sinema) yaptıkları yıllık yayın ve reklâm miktarlarını ve seyahat acentalan ile tur operatörlerinin bu ülkelere düzenledikleri yıllık tur sayılarım saptamak ve Bakanlığa bildirmek İkili ve çok yanlı turizm anlaşmamız bulunan ülkelerin görev çevresindeki temsilcilikleri ile Bakanlığın talimatı dahilinde işbirliğinde bulunmak ve ortaklaşa çalışmalar yapmak Büroya başvuranlara gerekli turistik bilgileri ve tanıtıcı yayınlar» ver» mek Görev çevresinde turizm endüstrisini ilgilendiren her türlü olay ve gelişmeyi izleyerek Bakanlığa bildirmek Yabancı sermayenin Türkiye'deki turizm yatırımlarına yöneltilmesi konusunda çalışmalar yapmak Turizm ile ilgili fotoğrafları, filmleri, diaları, broşürleri, depuyanları, afişleri vb. tanıtıcı yayınları dağıtmak; fotoğraf, film, dia vb. yayınları satın almak ve Bakanlığın onayından geçmek şartı Ue broşür, depliyan, afiş vb. tanıtıcı yayınlan bastırmak Turizm ve kitle haberleşme araçları yetkilileri Ue kendi faaliyet alanlarında ün kazanmış kişilerin yurdumuza davetini Bakanlığa teklif etmek Görev çevresinde harcırah alınacak durumlarda Bakanlık onayı ile diğer hallerde Bakanlığın bilgisine sunularak temas, araştırma ve tanıtma gezilerine çıkmak, gezilerin sonucunu Bakanlığa rapor etmek Büyükelçinin emri Ue acil hallerde hareketini Merkeze derhal bildirmek ve sonucunu rapor etmek şartıyla görev çevresinde seyahate çıkmak Görev çevresinde Türk turizmi Ue ilgili olarak yayınlanan kitapları takip etmek ve Bakanlığa duyurmak Turizm ile ilgili konularda yurdumuz aleyhindeki olay ve yayınları Büyükelçiliğe sunmak ve ilk tedbirleri Büyükelçinin vereceği direktifler çerçevesinde almak Kitap ve yazılı kaynaklar, fotoğraf, film, plak, band vb. malzeme Ue ilgili arşiv kurmak ve Bakanlıkça gerektiğinde kullamlmak üzere gönderilen millî kıyafetleri ve hatıra eşyasını muhafaza etmek Büronun faaliyet raporunu Bakanlığın talimatına uygun biçimde hazır- < layarak Bakanlığa göndermek Büronun yıllık çalışma programım ve bütçe tekliflerini en geç Temmuz ayı sonunda Merkezde olacak şekilde Bakanlığa göndermek Büronun bütçe ve avans - kredi işlemleri Ue idari İşlerini yürütmek Bakanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 4 Turizm ve Tanıtma Bürolarının yönetimine yetkili Başmüşavir veya Müşavir veya Ataşe veya yetkili Yardımcıları Büronun 3 üncü maddede bahsedilen tüm görevlerinin yürütülmesinden Bakanlığa karsı sorumludur. Madde 5 Turizm ve Tanıtma Bürosunun yönetiminden Bakanlığa karşı sorumlu Başmüşavir veya Müşavir veya Ataşeler veya yetkili Yardımcıları bu Yönetmelikte yazılı görevlerin, coğrafî bölge ve hizmet çeşitleri gözönünde bulundurulmak suretiyle personeli arasında bölümünü yapar. Büroda Enformasyon Memuru ve İdari Memur bulunmayan zamanlarda bunların görevlerinin hangi elemanlar tarafından yapılacağı da sorumlu yönetici tarafından saptanır. Madde 6 Turizm ve Tanıtma Bürolarında görevli personel, Büronun yön* timinden sorumlu Başmüşavir veya Müşavir veya Ataşenin verdiği görevleri yerine getirmekten ona karşı sorumludurlar YörOtn* n Idar» MlOmO (tayf» ı 11»

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Sorumlu yönetici, emrindeki personelden herhangi birinin görevlerini aksatması veya emir ve talimata uymaması hallerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre gerekli işlemin yapılması için durumu derhal Bakanlık Makamına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Madde 7 Turizm ve Tanıtma Bürolarının sorumlu yöneticisi Bakanlık Makamınca saptanır. Sorumlu yönetici; izin, hastalık, geçici görev vb. nedenlerle görevi başında bulunamadığı hallerde, kendisine kimin vekâlet edeceğini saptayarak derhal Bakanlığa bildirir. Bu vekâletin teshirinde kadro durumu ve nitelik birlikte gözönünde bulundu rulur. Madde 8 Enformasyon Memurları ve idari Memurlar hiçbir şekilde Ataşe Yardımcılığı ve daha yüksek görevler yapamazlar, bu görevleri tedvir veya bu görevlere vekâlet edemezler. Madde 9 Turizm ve Tanıtma BÖLÜM III NİTELİKLER VE ATANMA Başmüşavir, Müşavir, Müşavir Yardımcısı, Ataşe ve Ataşe Yardımcılarının aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları gerekir : 9.1. Ekonomik, sosyal, edebi İlimler, turizm, habercilik konulan ile ilgili olduğu Bakanlık Müdürler Kurulunca kabul edilip, öğrenim derecesinin yüksek olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak Turizm ve Tanıtma Bakanlığında Yabancı DU Bilgisi Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı DU Bilgilerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılan yabancı dil sınavını başarmış olmak Yurtdışındaki göreve atanma tarihinden önceki iki yıl İçinde aralıksız olarak Bakanlık Merkez veya Yurtiçi Örgütünde fiilen çalışmış olmak. Yurtdışında kesintisiz olarak bir ayı geçen geçici görev süreleri füll çalışma süresine dahil edilmez. yurtiçindeki 9.4. Yurtdışı göreve ilk defa atananlar görev yerlerine hareketten önce Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek olan en az otuz saatlik bir kursa tâbi tutulurlar. Madde 10 Turizm ve Tanıtma Büroları Enformasyon Memurlarının aşağıda belirtilen intelikleri taşımaları gerekir: Asgari lise veya turizmle ilgili lise dengi okulların birinden mezun olmak Turizm ve Tanıtma Bakanlığında Yabancı Dil Bilgisini Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı Dil Bilgilerinin Tesbiti Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılan yabancı dil sınavım başarmış olmak Yurtdışına Enformasyon Memuru olarak atananlar için Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü'nce en az otuz saatlik bir kurs düzenlenir. Turist Rehberliği Belgesine sahip olmayanlar kurs sonunda sınava tâbi tutulurlar. Madde 11 Turizm ve Tanıtma Burolan idari Memurlarının aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalan gerekir: Asgari lise veya dengi okul mezonu olmak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve Hizmetlilerinin Yabancı Dil Bilgisinin Tesbiti Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılan yabancı dil sınavım başarmış olmak Yurtdışındaki göreve atanma tarihinden önceki beş yıl İçinde aralıksız olarak Bakanlık Merkez veya Yurtiçi örgütünde fiüen çalışmış olmak. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 1536

5 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Bakanlıkça teşkil edilecek bir Komisyon tarafından yapılacak en az otuz saatlik bir kurs sonunda bütçe, tahakkuk, avans - kredi, levazım, ayniyat ve personel işlemleri konularını kapsayan sınavı başarmak. Madde 12 Turizm ve Tanıtma Büroları Mahallî Kâtiplerinin (Türk uyruklu) aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları gerekir: Asgarî lise veya dengi okul mezunu olmak Turizm ve Tanıtma Bakanlığımda Yabancı Dil Bilgisini Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı Dil Bilgilerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki özelliklere sahip olmak ve bu madde gereğince yapılan yabancı dil sınavını başarmak. Madde 13, Turizm ve Tanıtma Büroları Mahallî Kâtiplerinin (Yabancı uyruklu) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda Yabancı Dil Bilgisini Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı Dil Bilgilerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki özelliklere sahip olmaları şarttır. Madde 14 Turizm ve Tanıtma Büroları Yardımcı Hizmetler Personelinin Bakanlık Merkez veya Yurtiçi Örgütünde aralıksız olarak en az beş yıl fiilen çalışmış olmaları şarttır. Madde 15 Turizm ve Taratma Başmüşavirleri, Müşavirleri, Müşavir Yardımcıları, Ataşeleri ve Ataşe Yardımcıları müşterek kararla atanırlar. Madde 16 Turizm ve Tanıtma Büroları Enformasyon Memurları Bakanlık Müdürler Kurulu Kararı ve Makamın onayı ile atanırlar. Bakanlık Yurtiçi örgütünde fnlen Enformasyon Memurluğu görevi yapmış olanlar ile turist rehberliği kursunu bitirenlere atanmada öncelik tanınır. Madde 17 Turizm ve Tanıtma Büroları İdarî Memurları Bakanlık Müdürler Kurulu Kararı ve Makamın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere atanırlar. Medde 18 Turizm ve Tanıtma Büroları Mahallî Kâtipleri (Türk ve yabancı uyruklu) Büro sorumlusunun teklifi. Bakanlık Müdürler Kurulu Kararı ve Makamın onayı ile atanırlar. Madde 19 Turizm ve Tanıtma Büroları Yardımcı Hizmetler Personeli Büro sorumlusunun ihtiyaç göstermesi uzerme Bakanlık Müdürler Kurulu Kararı ve Makamın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere atanırlar. BÖLÜM IV TURİZM VE TANITMA BÜROLARINDAKİ ENFORMASYON MEMURU, İDARİ MEMUR VE YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİNİN GÖREVLERİ Madde 20 Turizm ve Tanıtma Bürolarındaki Enformasyon Memurları aşağıda belirtilen görevleri yaparlar Büroya şahsen, telefonla veya yazılı olarak yapılan enformasyon isteklerini yazılı ve sözlü olarak cevaplandırmak ve tanıtıcı yayın isteklerini karşılamak Enformasyon ve tanıtıcı yayın istekleri hakkında sistemli bir biçimde istatistik! kayıtlar tutmak Her yıl büroya yapılan tanıtıcı yayın isteklerim tür, bölge, yöre ve konularına göre miktar yönünden değerlendirerek tanıtıcı yayın ihtiyacım saptamak Büronun bulunduğu ülkedeki Türkiye'ye tur tertipleyen yabancı seyahat acentaları ve tur operatörlerinin listesini tutmak ve memleketimize tertip ettikleri tur sayılarına göre bunların önceki taleplerini de gözönünde bulundurarak tanıtıcı yayın İstekleri irin sistematik dağıtım planı önermek ve bu plana uygun şekilde istekleri karşılamak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1537

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Büroya yazı ile ve sözlü olarak müracaat eden yabancılarca istenilen ve Bakanlık Merkezine iletilen, yurdumuzdaki diğer resmi ve özel kuruluşların çalışma alanlarına giren konulardaki bilgi istekleri için Bakanlıktan gelen bilgileri sistemli bir şekilde tasnif etmek, tercüme etmek, ilgili kişi ya da kuruluşa iletmek ve tekrar istenilmesi halinde yabancılara verilmek üzere saklamak Büroya enformasyon için şahsen, telefonla veya yazı ile başvuranların yaş, cins ve mesleklerine göre sınıflandırılmasını yapmak ve Bakanlık Merkezine gönderilmek üzere bunlara ait istatistikî kayıtlar tutmak Büro sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 21 Turizm ve Tanıtma Bürolarındaki İdari Memurlar aşağıda belirtilen görevleri yaparlar Bütçe ile ilgili hizmetleri yürütmek; Büronun yıllık çalışma programına göre hazırlayacağı bütçe tekliflerini en geç Temmuz ayı ortasında Buro sorumlusunun tasvibine sunmak Buro sorumlusunun hazırlayıp Bakanlığa göndereceği faaliyet raporuna o süre zarfında alınan avans ve krediler ile harcama kalemleri itibariyle yapılan ödemeler hususunda bir malî rapor eklenmesini sağlamak Harcamalarla ilgili işlemleri yapmak; Büro sorumlusu emrine merkezden gönderilen avans ve kredilerin, Makamdan gelecek yezılar, genelgeler vb belgeler gozonunde tutularak harcanmasına ilişkin çalışmalarda yardımcı olmak Harcamalarla ilgili defterieri tutmak Mahsup evrakını bütçe giderlerinde aranacak belgeler cetveline göre ve harcama kalemleri gözönünde tutularak bir icmal listesine bağlanmak ve büro sorumlusunun tasdikinden sonra merkeze göndermek Şubat ayı ortasına kadar gelecek malî yılın avans ve kredi ihtiyaçlarına alt üçer aylık devreler itibariyle gerekçeli raporunu hazırlamak ve büro sorumlusuna vermek Levazım ve ayniyat hizmet ve işlemleriyle ayniyat mutemetliği görevini yapmak Büro hizmetlerini yürütmek; Gelen - giden evrakın, kayıt, dosyalama ve sevkıyatını yapmak, Daktilo işlerine yardımcı olmak Personelin özlük işlerini yürütmek Büro sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 22 Turizm ve Tanıtma Büroları Yardımcı Hizmetler Personeli aşağıda belirtilen görevleri yaparlar: Büronun temizlik işlerini yapmak, Günlük çalışma saatleri içinde Büroda mevcut tuvaletlerin ve tuvaletlerdeki ayna, lavabo, fayans ve pencerelerin temizliklerini yapmak Büro personelinin normal mesai saatleri dışında, Büroda bulunan masa, dolap, sandalye, jaluzi vb. eşyalarla pencere camlarının iç yüzleri ve salon, koridor, merdiven ve merdiven boşluklarının temizliğini yapmak Çalışmanın gerektirdiği diğer temizlik hizmetlerini yapmak Evrak akış hizmetlerini yüriıtmek; Büro içinde ve Büroda mevcut katlar arasında hizmetin gereği olarak gönderilecek evrak, dosya, broşür paketi, yazı ve hesap makinası ve diğer büro malzemesinin taşınması ve yerlerine iletilmesini sağlamak. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1538

7 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Posta ile gönderilecek evrak ve kolileri posta merkezlerine iletmek Teksir, fotokopi ve zımbalama işlerini yapmak Ağırlamanın gerektirdiği hizmetleri yapmak Büro personelinin normal mesai saatlerinden önce Büroyu açmak Normal mesainin bitiminde personelin Büroyu terketmesinden sonra odalarda pirizde unutulan elektrikle işleyen malzemenin, çöp sepetlerine atılan yanar sigaraların bulunup bulunmadığını kontrol etmek Büro sorumlusunun talimatı çerçevesinde diğer görevleri yapmak. GÖREV BÖLÜM V SÜRELERİ Madde 23 Turizm ve Taratma Başmüşaviri, Müşaviri, Müşavir Yardımcısı, Ataşesi ve Ataşe Yardımcısı olarak atananlar yurtdışında her defasında dört yıl kalabilirler. Yurtdışındaki görevlerin yerine getirilebilmesi için zorunluluk halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurtdışına atanabilmek için Bakanlık Merkez veya Yurtiçi Örgütünde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır. Madde 24 Enformasyon Memuru olarak yurtdışına atananlar yurtdışında her defasında iki yıl kalabilirler. Yeniden yurtdışına atanabilmek için Bakanlık Merkez veya Yurtiçi örgütünde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır. Mac'de 25 İdari Memur ve kadrolu Mahalli Kâtip olarak atananların yurtdışındaki hizmet süreleri en çok dört yıldır. Madde 26 Yardımcı hizmetler personeli olarak atananların yurtdışındaki hizmet süreleri en çok dört yıldır. Madde 27 Yurtdışı Enformasyon Memuru ve İdarî Memur kadrolarına atanmış olanların bu Yönetmelikteki diğer nitelikleri yerine getirmeleri şartı Üe görev ve kadro unvanları değiştiği takdirde, bu değişiklikten önce yurtdışında geçirmiş oldukları süreler üe yeni görevlerindeki yurtdışı toplam süreleri bir defada dört yılı geçemez. BÖLÜM VT ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 28 Turizm ve Tanıtma Büroları mahallî gereksinme ve gereklere göre iş saatlerini haftada kırk saat olacak şaküde ayarlayarak gerekçesi ve görev çevresindeki resmi tatil günlerini belirterek Bakanlığa bildirirler ve Bakanlıkça onaylanan iş saatlerini uygularlar. İş saatlerindeki değişiklikler de Bakanlığa derhal bildirilir. Büro yalnız mahallî resmî tatil günlerinde ve Ulusal Bayram olan Cumhuriyet Bayramı"nda 28 Ekim öğleden sonra başlamak üzere 29 ve 30 Ekim günleri kapalıdır. Madde 29 Turizm ve Tanıtma Büroları dışarıdan bir kimseyi zaruret İmlinde kısa süreli olarak çalıştırabilirler. Tercüme işleri mahalli rayiç üzerinden Büro dışından bir kimseye yaptırılabilir. Büronun genel işleri için mahallî âdetlere göre işlem yapılır. Madde 30 Gönderilen avanslardan yapılacak harcama banka kanalı ile olur Yönetim avanslarında Büro Yöneticisi günlük küçük ihtiyaçların giderilebilmesi için 1000, TL. (bin TL.) mukabili mahalli dövizi geçmeyecek meblağı Büro kasasında bulundurabuir. Madde 31 ~ Her yıbd bütçe uygulaması Bakanlıkça büdirüecek bîr talimata göre yapılır. Madde 32 Turizm ve Tanıtma Büroları «Türk Tanıt» telgraf adresini bulundukları bölge PTT İdaresinden alırlar. Madde 33 Turiam ve Tanıtma Bürolarının görev alanları Bakanlıkça saptanır. Aynı ülkede birden fazla Turizm ve Tanıtma Bürosu bulunması halinde görev hudutları ve görev koordinasyonunun şeku ve şartlan. Bakanlık Müdürler Kurulunca belirtilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1539

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Aynı Ülkede Basın Müşavirliği ve Basın Ataşeliğinin de bulunması halinde Turizm ve Tanıtma Büroları üe bunlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği de Bakanlık Müdürler Kurulunca saptanan esaslar dahilinde yürütülür. Bir ülkede yalnız Turizm ve Tanıtma' Bürosu veya yalnız Basın Müşavirliği ya da Ataşeliği bulunması halinde turizm ve basın ile İlgili görevlerin koordinasyonuna ait esaslar Bakanlıkça saptanır. Madde 34 Bakanlıkça her ay, yurdumuzdaki turizmi İlgilendiren haberleri (turistik yatırımlar, tesislerdeki gelişmeler, tesislerin doluluk oranlan, mahalli sergi, panayır, festival vb. gösteriler) içeren bir bülten hazırlanarak Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Bürolarına gönderilir. Madde 35 Bakanlıkça bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki görevler gözönünde bulundurularak kitle eğilim ve pazar araştırmalarının yapılması ile ilgili esaslar yıllık programlardaki ilkeler çerçevesinde saptanarak Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Bürolarına bildirilir. Madde 36 Bakanlıkça, turizm konusundaki yurdumuza ait tüm bilgileri içeren «Türkiye Enformasyon Dosyası» hazırlanarak Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Bürola rina gönderilir ve bu konudaki değişiklikler ile gelişmeler enformasyon dosyasına islenmek üzere kendilerine bildirilir. Madde 37 Bu Yönetmelikte yazüı görevlerin en etkin biçimde yürütülmesi için lüzumlu araç ve gereçlerin,(teleks, telefon, fotokopi, ofset, film vb. maksnalar) sağlanması konusunda Büronun sorumlu yöneticisi gerekli tedbirleri alır ve bu konudaki ihtiyaçları Bakanlığa bildirir. BÖLÜM VII YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK Madde 38 Resmi Gazete'nin 9/1/1964 tarih ve sayılı nüshasında yayınlanmış olan «Yurt dışı Turizm ve Tanıtma Büroları Basın Müşavirlikleri ve Basın Ataşelikleri Çalışma Yönetmeliği» nln Basın Müşavirlikleri ve Basın Ataşelikleri ile ilgili hükümleri dışındaki hükümleri ile 27/7/1972 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurt dışı Kuruluşlarına Atanacak İdarî Memurların Atanma ve Görev Yönetmeliği» ile aynı Yönetmeliğin ek ve tadilleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten kalkar. Geçici Madde Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte vurt dışındaki görev sürelerini doldurmuş bulunan Yardımcı Hizmetler Personeli ile kadrolu Mahalli Kâtiplerin görev süreleri yürürlük tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmıştır. Made 39 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 40 Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda Yabancı Dil Bilgisini Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı Dil Bilgilerinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Madde sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 23 üncü ve bu Kanuna 1244 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan Ek 1 inci Maddenin (c) Bendi uyarınca hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda yabancı dil bilgisini gerektiren görevlere atanacakların yabancı dil bilgilerinin ne şekilde tespit edileceğine dair esasları kapsar. Madde 2 Turizm ve Tahıtma Bakanlığı'nda yabancı dil bilgisini gerektiren görevlere atanacakların Yabancı Dil Sınavı bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki esaslar dahilinde ya Üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulundukları beş kişilik bir Sınav Kurulunca, yahut Bakanlık Müdürler Kurulunca Bakanlık mensuplarından Sınav konusu dilde Yurt dışı Müşavirlik - Ataşelik Sınavım başarmış kişiler arasından seçilecek üç kişilik bir Komisyon tarafından yapılır. Madde 3 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda Müsteşarlığa, Teftiş Kurulu Başkanlığına, Genel Müdürlüğe, Yurl dışı Turizm ve Tanıtma Müşavirliği, Turizm ve Tanıtma Ataşeliği, Yurt dışı Basın Müşavirliği ve Basın Ataşeliği ile Müşavir ve Ataşe Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1540

9 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Yardımcılığı kadrolarına atanacakların Yabancı Dil Sınavları üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulundukları Sınav Kurulunca; Turizm Büro Müdürlüğü, Yurt içi ve Yurt dışı Enformasyon Memurluğu, Mihmandarlık, Rehberlik, Mütercimlik, Yurt dışı İdari Memurluğu ve yabancı dil bilgisini gerektiren benzeri kadrolara atanacakların Yabancı Dil Sınavları ise 2 nci maddedeki esaslara göre Bakanlık mensuplarından teşkil edilecek Sınav Komisyonunca yapılır. Madde 4 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda Müsteşarlığa, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Genel Müdürlüğe atanacakların İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birini; Yurt dışı Müşavirlik, Ataşelikler ile bunların Yardımcılıklarına atanacakların ya İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birini, yahut da hizmetin görüleceği memleketin dilini; Turizm Büro Müdürlerinin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini; Yurt dışı Enformasyon Memurları ve Yurt dışı İdari Memurlarının tercihan hizmetin görüleceği memleketin dilini, bu olmadığı takdirde İngilizce, Fran< sızca ve Almanca dillerinden o memlekette en çok konuşulanı; Mahalli Kâtiplerin hizmetin görüleceği memleketin dilini, Yurt içi Enformasyon Memurluğu, Mihmandarlık, Mütercimlik ve yabancı dil bilgisini gerektiren diğer kadrolara atanacakların Sınav konusu dili hizmetin gerektirdiği ölçüde anlamaya, okuyup yazmaya ve konuşmaya muktedir olmaları şarttır. Madde 5 Üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulunduğu Smav Kurulu, Türkiye'deki üniversitelerin Sınavın yapılacağı dille ilgili Kürsüsü bulunan Fakültelerinin öğretim üyelerinden Dekanlıkça seçilecek üç öğretim üyesi ile Bakanlık içinden, Smav konusu yabancı dilde Ataşelik Sınavım başarmış iki üyeden oluşur. Müsteşarlığa, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Genel Müdürlüğe atanacakların Yabancı Dil Sınavlarında bu iki Bakanlık temsilcisi Kurula katılmaz, Sınavlar Uç Öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınavın yapüacağı Fakülte ile Bakanlık temsilcileri Bakanlık Müdürler Kurulunca seçüir. Sınav Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan seçer. Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavın süresini, şeklini ve notun tespit tarzım Kurul tayin eder. Sınav Komisyonu Üyeleri de kendi aralarından bir Başkan seçerler. Sınavın süresini, şeklini ve notun tespit tarzını müştereken belirlerler. Madde 6 Smav konusu yabancı dil üzerinde yeterlikleri sabit Bakanlık elemanlarının bulunmaması sebebiyle Sınav Kurullarının teşkili mümkün olmayan hallerde, Dil Sınavı, o dilde Kürsüsü bulunan Fakültelerden birinde aynı Kürsü üyelerinden Fakülte Dekamnca tasvip edilen üç kişilik bir Kurul tarafından, bu da mümkün olmadığı takdirde Bakanlık Müdürler Kurulunca kararlaştırılacak başka bir kuruluşta yapılır. Sınav konusu yabancı dil üzerinde yeterlikleri sabit gerekli sayıda Bakanlık elemanı bulunmaması halinde Smav Komisyonlarının eksik kalan üyeleri, Sınav konusu dilde Kürsüsü bulunan Fakültelerin, mümkün olamıyorsa Smav, Bakanlık Müdürler Kurulunun kararlaştıracağı başka bir kuruluşta yapılır. Madde 7 Üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulunduğu Sınav Komisyonunda başarı notu 100 puan Üzerinden en az 50 puandır. Bakanlık Smav Komisyonu tarafından yapüan Yabancı Dü Sınavlarında Yurt dışı İdarî Memurlar için başarı notu 100 puan üzerinden en az 45 puan ve diğer görevler için 100 puan üzerinden en az 60 puandır. Madde 8 Yurt dışı Mahallî Kâtiplerin Dil Sınavları Bakanlığın hizmetin görüleceği mahaldeki en yüksek dereceli memuru tarafından yapılır. Mahalli Kâtiplerin mahalli dili akıcı bir üslûpla konuşmaları, hatasız ve düzgün bir şekilde yazmaları, hızlı ve muntazam yazı makinası kullanmaları şarttır. Yapılacak Sınavda basan notu 100 puan üzerinden en az 80'dir. YOrOtme ve İdare BolOmû Sayfa: 1541

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Her Yurt dışı Bürodaki iki Mahalli Kâtipten en az birinin mahalli uyruktan olması şarttır. Madde 9 Yabancı Dil Sınavları Bakanlık özlük İşleri Dairesi Başkanlığı'nm teklifi ve Müdürler Kurulu Kararıyla açılır. Sınavlara katılacakların katılacakları Sınavla ilgili kadroların diğer niteliklerini taşımaları şarttır. Sınavın yapılacağı bir genelge ile Bakanlık birimlerine en az üç gün önceden duyurulur. özlük İşleri Dairesi Başkanlığımda Sınav için açılacak dosyada Sınavın yapılacağına dair onay veya sureti, birimlere yapılan duyuru, Sınava katılanların listesi, kimlikleri, Yazılı Sınav soruları ile Ugili belgeler, Sınav kâğıtları üzerinde verilen notlar ve bu konudaki yazışmalar bulunur. Sınavda, not tutanakları üç nüsha olarak hazırlanır ve her nüshası üyelerce imzalanır. Tutanakların bir nüshası dosyaya konur, iki nüshası ise Özlük İşleri Dairesi Başkanlığı "na verilir. Sınav dosyalan Özlük İşleri Dairesi Başkanlığı'nda saklanır. Sınav sonuçlan Sınava katılmış kişilere yazüı olarak bildirilir. Madde 10 Yukarıdaki esaslar dahuinde üniversitelerin ilgili fakültelerinde veya ilgili kuruluşlarda yapılacak Sınavlarla ilgili her türlü yazışma özlük İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Sınav için harç veya benzeri bir para istendiğinde bunlar adaylar tarafından ödenir. Madde 11 Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde bahsi geçen üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulunduklan Sınav Kurullarında yapılan Sınavları başarmış olanlar bu Yönetmelikte yazılı görevlerin birinden diğerine atandıklarında yeniden Smava tabi tutulmazlar. Bakanlık Üyelerinden kurulu Sınav Komisyonlarında Sınav başarmış olanlar Sınavına girdikleri kadronun görevinden bu Yönetmelikte yazılı diğer bir göreve atanmak için yeniden Smava tabi tutulurlar. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulundukları Sınav Kurullarında ve Bakanlık Üyelerinden k u r u l u Sınav K o m i s yonlarında Sınay başarmış olanlar hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre uygulama yapılır. Madde 12 Resmi Gasete*nin 4/5/1970 tarih ve sayılı nüshasında yayınlanmış bulunan «"Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve Hizmetlilerinin Yabancı Dil Bilgisinin Tespiti Hakkında Yönetmelik» ile bu Yönetmeliğin ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 13 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14 Bu Yönetmeliği Turizm ve Tamtma Bakanı yürütür. Selçuk Üniversitesinden: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği FAKÜLTEYE YAZILMA Madde 1 Fakülteye yazılma, Selçuk Üniversitesinde, öğrenci Yönetmeliğindeki genel hükümlere ve Fakülte Kurulunca kabul edilmiş bulunan esaslara gflre yapılır. Yabancı uyruklutyfrrancilcrden,devlet İtte diplomasına denkliği T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiya Dairesince onaylı bir lise diploması İstenir. Madde 2 Her yü bölümlere alınacak öğrenci sayısını Fakülte Kurulu tespit der. Yürütme ve (dart BölümO Sayfa:1542

11 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Madde 3 öğrencinin bölüm değiştirmesi, ancak ilgili bölüm başkanlarının onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl sonra bir defaya mahsus olarak yapılabilir. Bu konudaki başvurmaların Ekim ayı içinde yapılması gerekir. Öğrenci yeni bölümünde 1. sınıf derslerinden başlar. Bölüm dışı derslerinde elde ettiği başarısı geçerli sayılır. Madde 4 öğrenciler her öğretim yılı başında, Kasım ayı sonuna kadar ka yıllarını yenilemek zorundadırlar. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramamış öğren ellerin durumu, yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Madde 5 Yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından Fakültemize nakil ilgüi bölüm başkanının onayı ile, Yönetim Kurulunca yapılır. Madde 6 Fakülteye girmek isteyen, yabancı uyruklu öğrencilerden dersleri anlıyabilecek ölçüde Türkçe bugisi aranır. Bu durum Kasım ayı içinde bir sınavla tespit edilir. Ö Ğ R E T Î M Madde 7 Fakültede öğretim, açılmış bulunan bölümlerde yapılır. Madde 8 Fakültede lisans öğretimi dört yıldır. Derslerine devam ederek sınavlarını başarmış olan öğrencüere, bitirdikleri bölümü belirten bir «Lisans diploması» verilir. Fakülte öğretim, yıl esası üzerinden yapılır. Yıllık öğretim, kış ve yaz dönemi olmak üzere iki bölüme ayrılır. Her dönemin süresi üc aydır. Kış dönemi, Kasım ayı başından Ocak ayı sonuna, Yaz dönemi ise Mart ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar sürer, Her dönem başında öğrencilerin devam edeceği dersler ilân edilir. Derslere devam zorunludur. Sınavlar her dönem sonunda yapılır. bütünleme sınavına girerler. S I N A V L A R Başarısız olan öğrenciler Ekim ayında Madde 9 Fakültede sınavlar her dönem sonunda, Haziran, Ekim ve Şubat aylarında yapılır. Hastalık dahil herhangi bir nedenle sınava girmeyen bir öğrenci, o döneme ait smav hakkım kaybetmiş olur. Bir dönemlik derslerin sınavı o dönemin sonunda yapılır. İki dönemlik derslerde ise, birinci dönem sonunda yapılan sınavda alman not, ikinci dönem sonunda yapılan sınavda alınan not ile birlikte düşünülür. Net hesabı şöyledir: Birinci dönem notu ile, ikinci dönem alman notun iki katı toplanarak üce bölünür; sonuç o ders için o yiud smav notudur. Geçer not en az altıdır. Altıdan aşağı notlar başarılı sayılmaz. öğrencilerin Üçüncü yıl derslerine başlayabilmeleri İçin birinci yıl; dördüncü yıl derslerine başlayabilmeleri için ikinci yıl derslerinin bütün sınavlarını vermiş bulunmaları şarttır. Madde 10 Sınavlar dersi veren öğretim üyesi veya yardımcısı tarafından yapılır. Hastalık, Fakülte dışı görevlendirme gibi hallerde smav Dekanlıkça uygun sürülen diğer blı öğretim üyesi veya yardımcısı tarafından yapılabilir. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Yabancı dil bölümlerinde İlgili öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ayrıca sözlü smav da yapabilir. Sanat Tarihi-Crkeoloji bölümünde sınavlar, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavlarda not, 10 üzerinden verilir. Buna göre: 10-9 Pekiyi, 8-7 İyi, 6 - Orta 5-0 Zayıf, yarım not verilmez. Diploma derecesi altı birimin toplanarak altıya bölünmesi İle bulunur. Bu bi rimlerin ilk dördünün her biri öğrencinin kendi bölümünde her yıl gördüğü esas derilerin notlarının toplanarak ders adedine bölünmesi ile bulunur. Bu birimlere beşine birim olarak, öğrencinin dört yıl İçinde gördüğü yardımcı derslerin not ortalamas katahr. Altıncı birim de mezuniyet tezine verilecek nottur. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1543

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı Müşterek Kararnameler 1 S.nop Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve İkinci Şube Müdürü Mahmut Ramazanoğlu'nun, Urfa Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Oenel Mudur Yardımcısı ve ikinci Şube Müdürü Necmettin Faruk Aksu'nun, Kırıkkale Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Mi-durluğu Müşaviri 16CS4 Cihan Yamakoğlu'nun, Şabanöztı Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evlen Genel Mudurluğu Müşaviri Nusret Çıçek'm, Elâzığ Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Mudur Başyardımcımı ve Birinci Şube Mudüru 824ıl Recep Palamutoğlu'nun, Çatak Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü Müşaviri 2C957 M Kemâl Şaylan'ın, Kırklareli Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Abduı rahman Kışıoğhı'nun, 1C97 sayılı Kanunla değişik 45 Sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kumlu Kanununun 95 ve 77 ncı maddelerine tevfikan almakta oldukları kadro ve maaşları ile atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Adalet Bakanı yurutur. Başbakan 9/5/1977 Adalet Bakam S DEMIREL Z BAYKARA CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORVTÜRK Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı Açık bulunan dördüncü Derece Kadrolu Birinci Sınıf Bakanlık Müfettişliğine; Zonguldak Millî Eğitim Mudur Yardımcısı Berkoz Bayhan'ın 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi uyannca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. Başbakan 9/5/1977 Maili Eğitim Bakanı S DEMİRE/. A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTURK Karar Sayısı Açık bulunan dördüncü Derece Kadrolu Birinci Sınıf Bakanlık Müfettiş- 1 ilerine, Ordu Ünye Kız Meslek Lisesi Mudur Yardımcısı Filiz Özçıtak, Konya Doğanh.sar Lisesi Frarsızca Ögıeünenı ve Muduı Yardımcısı Salım Çetinkaya, Ankara Ticaret Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı Necati Yanıkoğlu, Yutulma ve idare Bölümü Şayia 1544

13 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Almanca Öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı Cevat Erdamar, izmir Eşrefpaşa Lisesi Sanat Tarihi Öğretmeni ve Mudur Yardımcısı Güngör Fırat, Ankara Y. Beyazıt Lisesi Almanca Öğretmem ve Mudur Yardımcısı Halil Aldemir, Aydın Nazilli Lisesi Öğretmeni ve Mudüru Osman Genç, Balıkesir Susurluk Lisesi Tarih Öğretmeni ve Muduru A Latıt Ateş, Kırşehir Mucur Lisesi Fransızca Öğretmeni Duran Tetik'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 71 inci maddeleri uyarınca atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yurutur. 9/5/1977 CUMHURBAŞKANİ Başbakan Millî Eğitim Balkanı S. DEMIREL A. N. ERDEM FAHRI S. KORUTURK Karar Sayısı: Açık bulunan Dördüncü Derece Kadrolu Birinci Sınıf Bakanlık Müfettişliğine; istanbul Kadıköy Akşam Ticaret Lisesi Coğrafya Öğretmeni Kenan Başyazıcıoğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 71 inci ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakam yurutur. 9/5/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTURK Başbakan Mülii Eğitim Bakam S DEMİREL A. N. ERDEM Karar Sayısı: Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte Zootekni Kürsüsü Doçenti Dr. Ayhan Aksoy'un, 1750 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca alabileceği olarak atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 27/4/1977 Başbakan Millî Eğitim Bakam S. DEMİREL A. N. ERDEM. ) Ticaret Bakanlığından: aylıkla Profesör CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTURK Karar Sayısı: Açık bulunan İçtıcaret Genel Müdürlüğü 4 üncü derece kadrolu Müşavirliğine, aynı yer 7 inci derece kadrolu Raportörü Tevfik Keçeli'nin 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi uyarınca terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Ticaret Bakam yürütür. 9/5/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTURK Başbakan Ticaret Bakanı S. DEMİREL H. BAŞOL Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 1545

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Maliye Bakanlığından: Tebliğler Gider Vergilerine Ait tik Madde İndirim Tebliği Sıra No: sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 nci maddesi gereğince; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yapılan inceleme sonunda: Çinko oksit için % 88 oranında ilk madde indirimi tespit edilmiştir. Sözü edilen indirim oranının uygulanmasına, işbu tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi takıbeden ayın birinci gününden itibaren başlanması gerektiği tebliğ olunur. Ersan Petrol Sanayii A.Ş. nin 1977 yılında petrol arama çalışmalarında kullanacağı 100 ton benzin ile 500 ton motorinin dahilde alınan istihsal vergisinden istisna edilmesi hakkında tebliğ. Ersan Petrol Sanayii A. Ş. nın 6326 sayılı Petrol Kanununun 18/4/1973 tarihli ve 14511_ sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1702 sayılı Kanunla değişik 112/2 nci maddes' gereğince, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muafen ithal edip kullanma hakkına sahip bulunduğu malzemenin memleket dahilinde imal olunan ve müstahsil müesseseden tedarik edilecek olan eşit ve benzerlerinden; 100 ton benzin ve 500 ton motorinin 1977 yılı sonuna kadar adı geçen şirkete tesliminin 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 üncü maddesinin (j) işaretli fıkrası hükmüne dayanılarak, bu fıkradaki ve Petrol Kanununun değişik 112 nci maddesi ile Petrol Nizamnamesinin 220 nci maddesindeki şartlara uyulmak kaydı ve petrol çalışmalarında kullanılmak şartiyle dahilde alınan İstihsal Vergisinden istisna edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken kararlaştırılmıştır. Sözü edilen istisna hükmünün bu tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren uygulanması gerekir. 15/4/1976 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe ektir. Sun'i gübre fabrikalarının gübre üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek fosforik asit için 22/1/1976 tarihli ve 7/11280 sayılı Kararname ile bir yıl için tanınan ve 18/12/1976 tarihinde sona eren gümrük vergisi muaflığının, bu defa 4/4/1977 tarihli ve 7/13244 sayılı Kararname ile ve aynı şartlarla bir yıl daha uzatılmış olmasına binaen, aynı maddenin yurt içinde imal olunan eşit ve benzerleri için, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4/j maddesi gereğince, tanınan İstihsal Vergi s' istisnasıyla ilgili bulunan ve 15/4/1976 tarihli, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğin yürürlük süresinin de, 18/12/1976 tarihinden başlamak üzere aynı şartlarla bir yıl daha uzatılması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken kararlaştırılmıştır. Ticaret Bakanlığından: Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandınlmamna Dair Karar'a İlişkin Genel Tebliğ Sıra No: 3 Madde 1 12/4/1973 gün ve 7/6270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki «Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılmasına Dair Karar» in çeşitli maddeleri; 16/7/1973 gün ve 7/6685 sayılı, 18/8/1975 gün ve 7/7020 sayılı, 8/9/1975 gün ve 7/10631 sayüı. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1548

15 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 18/6/1976 gün ve 7/12235 sayılı, 15/7/1976 gün ve 7/12215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile değiştirilmiş bulunmaktadır. Madde 2 Keresteden ileri safhada işlem görmüş orman sanayi ürünleri ihracatı; Karar eki «Ürünler ve ödemeler Çizelgesi» nde belirtilen oranlarda ihracatta Karar eki «Ürünler ve Ödemeler Çizelgesi» nde belirtilen oranlarda ihracatta vergi iadesinden ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanır. Madde 3 ihracatta vergi iadesi ödemesinden ve/veya Özel banka hesabı ödemesinden faydalanan keresteden ileri safhada işlem görmüş orman sanayii ürünleri ihracatı, ayrıca 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümleri çerçevesinde ihraca bağlı İstihsal Vergisi muafiyet ve istisnalarından faydalanamaz. Madde 4 Bu tebliğ ve dayanağı Karar çerçevesinde ihracatta vergi iadesinden ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanmak İsteyenler, ihracat muamelelerini yürüttükleri banka aracılığı ile, 22/12/1976 gün ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «ihracatta Vergi ladesi Kararma İlişkin Tebliğ Sıra No: 2» nin 1 inci maddesinde belirtilen belgelerle T. C. Merkez Bankasına başvururlar. Bu müracaatlara; bu tebliğ hükümlerine göre, ihracatta vergi ladesi ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanmaları ekspertiz raporuna bağlı olan mamulle> rin, iki nüsha ekspertiz raporu eklenir. Madde 5 T. C. Merkez Bankasınca ihracatçının talebi ve talebine ekli. belgeler incelenir, ihracatta vergi iadesi almaya hak kazanan ihracatçıya vergi iadesi ödemesi en kısa zamanda yapılır. Madde 6 T. C. Merkez Bankasınca vergi ladesi Ödemesi yapılan bir mamul ayrıca özel banka hesabı ödemesinden de faydalanıyor ise, T. C. Merkez Bankasına, durum bir yazı ile Orman Bakanlığı Orman Genel MUdUrlüğU Döner Sermaye Merkür Saymanlığına intikal ettirilir. Bu yazıda; a) İhracatta vergi iadesi ödemesinden faydalanan keresteden ileri safhada işlem görmüş orman sanayii ürününün adı ile gümrük tarife pozisyonu ve istatistik numarası, b) Vergi iadesi ödemesine matrah olan 7/10824 sayılı «ihracatta Vergi İadesi Karan» mn 18 inci ve 20 nci maddelerine göre tespit edilmiş FOB veya CF değeri (Döviz ve Türk Lirası olarak), c) İhracatın dayanağı Gümrük Çıkış Beyannamesi, TescU/Lisans Beyannamesi ve Döviz Alım Bordrolarının hangi mercilerce düzenlendiği, tarih ve numara 1 lan, d) ihraç edilen mamulün 7/6270 sayılı Kararnameye ek «Ürünler ve Ödemeler Çizelgesin» deki yeri, e) Mamule 7/6270 sayılı Kararname çerçevesinde ihracatta vergi iadesi önemesinin yapıldığı, f) İhracatçının adı soyadı veya unvanı, adresi ve ihracatçı belge numarası, belirtilir. İhraç edilen ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanan mamul bu tebliğ hükümleri çerçevesinde ekspertize tabi ise yukarıda belirtilen T. C. Merkez Bankası yazısına ekspertiz raporunun bir örneği eklenir. Madde 7 Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Saymanlığı, T. C. Merkez Bankasının yazısı üzerine ihracatçıya vergi iadesintn yapıldığı matrah üzerinden ihraç edilen tlrün için Kararnameye ekli «Ürünler ve Ödemeler Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1347

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Çizelgesi» nde tespit edilen oranlarda Özel banka hesabı ödemesinde bulunur. Ayrıca ödemenin yapıldığını T. C. Merkez Bankasına bildirir. Madde 8 Kararnameye ek «Ürünler ve Ödemeler Çizelgesi» nin 42 nci sırasında yer alan yaş meyva ve sebze ihracında, bu Ürünlerin ambalajı olarak kullanılan sandıklar için; sandık basma yapılan maktu özel banka hesabı ödemelerinde ise, aşağıda belirtilen şekilde hareket edilir; a) Yaş meyva ve sebze ihracatçısına T. C. Merkez Bankası'nca 7/10624 sayılı «İhracatta Vergi ladesi Karan» çerçevesinde vergi iadesi ödemesi yapıldıktan sonra, İhracatta vergi ladesinden faydalanan ürünlerin ambalajı olarak sandık kullanılmış ise, İhracatçıların bu sandıklar dolayısıyla özel banka hesabı Ödemesinden faydalanabilmeleri için; aa) Yapılan yaş meyva sebze ihracatı dolayısı ile Ticaret Bakanlığı Kontrolörlerince ve/veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Karantina Kontrolörlerince düzenlenecek raporlarda, ihraç edilen yaş meyva ve sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandıkların adedinin, yeni ve «tel dikişli» olup olmadıklarının belirtilmesi, bb) Gümrük Çıkış Beyannamelerine de, İhraç edilen yaş meyva ve sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandıkların adedinin, yeni ve «tel dikişli» olup olmadıklarının Ticaret Bakanlığı Kontrolörlerince ve/veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Karantina Kontrolörlerince düzenlenen raporların, tarih ve numarası belirtilerek kaydedilmesi, gerekir. b) T. C. Merkez Bankasınca, İhraç ettikleri yaş sebze ve meyva dolayısı ile İhracatçılara ihracatta vergi ladesi ödemesi yapıldıktan sonra, İhracat ile ilgili Gümrük Çıkış Beyannamelerinden, ihraç edilen yaş meyva ve sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandıkların; Adedi Yeni olduktan Tel dikişli olup olmadıkları, tespit edilir. Durum bir yazı ile Orman Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Saymanlığına intikal ettirilir. Bu yazıda; Orman Genel Müdürlüğü aa) Yapılan yaş meyva ve sebze ihracatının dayanağı olan Gümrük Çıkış Beyannamesinin hangi mercice düzenlendiği ve tarih, numarası, bb) İhracatçıya, yapılan yaş meyva ve sebze ihracatı dolayısı ile ihracatta ırergi ladesi ödemesinin yapüdığı, cc) Gümrük Çıkış Beyannamelerine göre ihraç edilen yaş meyva sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandığın adedi, dd) İhraç edilen yaş meyva sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandıkların kaç adedinin «tel dikişli» olduğu, kaç adedinin de tel dikişsiz olduğu, ee) belirtilir. ihracatçının adı soyadı veya unvanı, adresi ve İhracatçı belge numarası, c) Gümrük Çıkış Beyannamelerinde ihraç edilen yaş meyva sebzelerin ambaajı olarak kullanılan sandıkların yeni oldukları açıkça kayıtlı değü İse, bu sandıklar 5zel Banka Hesabı Ödemesinden faydalanamaz. d) Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Saymanlığı T. C. Merkez Bankasının yazısı üzerine yaş meyva sebze ihracatçısına, ihraç ettiği yaş meyva ve sebzenin ambalajı olarak kullandığı; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1548

17 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Tel dikişli için. sandık başına 1,50 TL. Diğer tür sandıklar için, sandık başına 0,50 TL. özel banka hesabı'ndan ödeme yapar ve ödemenin Bankası'na bildirir. yapıldığını T. C. Merkez Madde 9 Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Saymanlığı her ay, keresteden ilen safhada işlem görmüş orman sanayü ürünleri için yaptığı özel banka hesabı ödemelerini; ihracatçı isimleri, ihraç edilen mamuller, ödemelere matrah olan ihraç bedeli (yaş meyva sebze ambalajı olarak ihraç eduen sandıklar için ödemelere esas olan tel dikişli veya diğer tür sandık adedi) ve ödeme tutarları itibarı ile dökümlü olarak, takip eden ayın sonuna kadar Ticaret Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne bildirir. Madde 10 Karar'a ek «Ürünler ve ödemeler Çizelgesinin» 1 inci sırasında yer alan «Mobilya» tanımı aynı çizelgenin (a) dipnotu çerçevesinde aşağıda tespit edilmiştir. Ahşap Mobilya: Salon, oturma, okuma, yemek, yatak, çalışma ve müzik odaları üe mutfak, giriş (antre), okul, sinema salonu, lokanta, kapalı eğlence yerleri, otel, motel ve benzen yerlerde; oturmak için ya da üzerine eşya koymak, dinlenme, yatma veya oyun oynama amacı ile yapılmış; aynı zamanda süsleme unsuru bulunan, estetik değer taşıyan orman ürünlerinden yapılmış eşyalardır. Yukarıdaki tanım kapsamı dışına çıkmamak kaydı ile ahşap mobüya sayılan eşyalar aşağıda gösterilmiştir. (Bu eşyaların mobilya sayılabilmeleri için kurma dışında tüm bitim işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur.) a) Kanepe, divan, koltuk, sandalye, puf b) Sehpa, masa c) Etajer, komidin d) Büfe, vitrin e) Karyola f) Abajur g) Elbise dolabı (gardrop), elbise askılığı h) Askılık (portmanto), ayakkabılık ı) Çamaşır dolabı (şifonyer), mutfak dolabı i) Tuvalet masası j) Servis arabası k) Sofra takımı kutusu (çatal, kasık v. b. için) 1) Sinema - tiyatro koltukları m) Kitaplık, kütüphane n) Masa tenisi, pin-pon, bilardo masaları o) Dikiş makinası kutusu ö) Radyo kutusu - televizyon kutusu p) Müzik dolabı - piyano mobilyası r) Amerikan bar, banko, çiçeklik Yukanda belirtilen eşyalar, tek tek ya da takım halinde (yatak odası takımı, yemek odası takımı gibi) ihraç edildiklerinde ahşap mobilya kapsamında yer alırlar. Yukarıda belirtüen ahşap mobilyalann sökülü (Demonte) olarak toplu halde ihracatı, ihracatta vergi iadesi ve özel banka hesabı ödemelerinden faydalanmasına mani olmaz. Toplu halde ihracattan maksat; parçalann aynı ambalajda olması veya parçalar itibarı ile ayn ayrı ambalajlarda olsalar bile tek parti ihracatta ve birlikte gönderilmeleridir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1549

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Madde 11 Karar'a ek «Ürünler ve ödemeler Çizelgesl»nto (c) dipnotuna göre İhraç edilen mobilyanın; a) İhracatta vergi iadesinden faydalanabilmesi için ihtiva ettiği ahşap olmayan malzeme kıymetinin FOB değerinin % 50 sinden az olması, b) özel banka hesabı ödemesinden faydalanabilmesi için ise ihtiva ettiği ahşap olmayan malzeme kıymetinin FOB değerinin % 10 undan az olması, zorunludur. Madde 12 Karar'a bağlı «Ürünler ve ödemeler Çizelgesi» nin 1 inci sırasında yer alan «Mobilya» üe 41 inci sırasında yer alan «Ambalaj sandığı (Boş, yeni ve standartlara uygun) (sokulu olanlar dahil)» ihracatının ihracatta vergi ladesinden ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanabilmesi için bu tebliğ çerçevesinde ekspertiz raporu alınması gerekir. Madde 13 Bu Tebliğ çerçevesinde ekspertiz yapacak eksperler heyeti İhracatçı Birliklerince kurulur. Bu eksperler heyetinde; Orman Bakanlığınca tespit edilecek bir eksper, İhracatçı Birliklerince kendi üyeleri veya elemanları arasından tespit edilecek tür eksper, Sanayi Odalarının veya Ticaret ve Sanayi Odalarının mobilyacılık ile ilgili meslek komitelerinden seçilecek bir eksper, yer alır. Madde 14 Mobilya ihracatının ihracatta vergi ladesinden ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanabilmesi için bu Tebliğin 13 üncü maddesine göre teşkil edilen eksperler heyetince düzenlenecek kati ekspertiz raporunda aşağıda belirtilen hususların tespiti gereklidir. a) thracatçınm adı soyadı veya Unvanı, b) thracatçınm adresi, c) İhraç edilecek olan ve ekspertizi yapılan mobilyanın tanımı, d) Bu Tebliğin 16 ncı maddesi çerçevesinde «Ön Ekspertiz Raporu» düzenlenmisse tarih ve numarası ile tasdik eden ihracatçı Birliği, e) İhraç edilecek mobilyanın ihracatçı tarafından belirtilen FOB ihraç değeri, miktarı ve FOB birim fiyatı, 1) Beyan edilen FOB birim fiyatının piyasa şartları ve ihracatta vergi ladesi üe özel banka hesabından yapılacak ödemelerle ihıaç edilecek mobilyanın özellikleri gözönünde tutularak normal bir seviyede olup olmadığı, (ihraç edilecek mobilyanın beyan edilen FOB birim fiyatı, yukarıda belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak düşük veya yüksek görülmüş ise sebeplerinin bildirilmesi), g) İhracatçı tarafından beyan edilen FOB değere göre, ihraç edilecek mobilyanın ihtiva ettiği ahşap olmayan malzeme kıymetinin, aa) İhracatta vergi iadesinden faydalanması için gerekli % 50 oranından as olup olmadığı, bb) özel banka hesabı ödemesinden faydalanması için gerekli *A> 10 oranından az olup olmadığı, h) İhraç edilecek mobilyada hâkim olan ahşap malzemenin cinsi ve özellikleri, ı) İhracatın kurulu mu, yoksa demonte olarak mı yapılacağı, i) Eksperlerin ad ve soyadları ile imzaları ve temsil ettikleri kuruluşlar, j) Ekspertiz yapıldığı ve raporun düzenlendiği mahal ve tarih. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1550

19 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Madde 15 Eksperler heyeti gerek duyduğu takdirde ihracatçıdan, ihraç edeceği mobilyaların ihtiva ettiği ahşap olmayan malzeme oranım ve beyan edilen FOB fiyat uygunluğunu tespit gayesi üe; basit imalât resimlerini ve malzeme analizlerini talep edebilir. Madde 16 İhracatçı dilerse, ihracatım planladığı veya kati satışa bağladığı mobilyaların, numuneleri üzerinden «ön Ekspertiz» yaptırabilir. Numune üzerinde bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen Eksperler Heyetince yapılan ekspertiz sonucu, 14 üncü maddede belirtilen hususları ihtiva eden bir «ön Ekspertiz» raporunda tespit edilir. Ancak bu raporda, ekspertizin numune üzerinde yapıldığı ve ön ekspertiz raporu olduğu açıkça belirtilir. Ayrıca ön ekspertiz yapılırken, 15 inci maddede belirtilen ihraç edilecek mamullerin basit imalât resimlerinin ve malzeme analizlerinin eksperler heyetine tevdii şarttır. Madde 17 ön ekspertiz işlemine tabi tutulmuş mobüya partisi imalâtı tamamlandıktan sonra, numune üzerinden yapılan ön ekspertiz raporunda tespit edilen hususlar gözönünde bulundurularak, ihracattan önce eksperler heyetince bu Tebliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde tekrar ekspertize tabi tutularak kati ekspertiz raporu düzenlenir. Madde 18 Ekspertiz veya ön ekspertiz raporları eksperler heyetini teşekkül ettiren İhracatçı Birliklerince tasdik edilir ve bu raporlara İhracatçı Birliklerince müteselsil numara verilir. Ekspertiz raporlarının 2 nüshası T.C. Merkez Bankasına ibraz edilmek, 1 nüshası tescil talebine eklenmek veya ön ekspertize tabi tutulmuş mobüya ihracatında gümrük mercilerine ibraz edilmek üzere asgarî 3 nüsha olmak şartı üe yeterli miktarda düzenlenmesini İhracatçı Birlikleri temin eder. Madde 19 İhracatçılar tescil taleplerine İhracatçı Birliklerince tasdik edilip numara verilmiş olan «Kati Ekspertiz Raporunu» veya «ön Ekspertiz Raporu» nu eklerler. Tescil mercii, tescü beyannamesine «ön Ekspertiz Raporu» nun veya «Kati Ekspertiz Raporu» nun hangi İhracatçı Birliğine tasdik edildiğini, tasdik numarasını ve tarihini belirterek kaydeder. Madde 20 Gümrük idareleri, ihraç edilen mobilyaların tescil beyannamelerine ve; a) Tescilden önce «ön Ekspertiz Raporu» alınmış ise, bu Tebliğin 16 nci maddesi uyarınca tescilden sonra fakat ihracattan önce alınmış «Kati Ekspertiz Raporuıma uygun olup olmadığım, b) Tescilden önce «Kati Ekspertiz Raporu» alınmış İse, tescü beyannamesinde gün ve sayısı kayıtlı «Kati Ekspertiz Raporu» na uygun olup olmadığını, tespit eder ve «Kati Ekspertiz Raporu» nun, tasdik edildiği İhracatçı Birliğini belirtilerek tarih ve sayısını Gümrük Çıkış Beyannamesine kayıt eder. Madde 21 Karar'a ek «Ürünler ve ödemeler Çizelgesi» nin 41 inci sırasında yer alan «Ambalaj sandığı» ihracatında ihraç edilecek sandıkların (sökülü olanlar dahil) boş, yeni ve standardlara uygun olup olmadıkları bu Tebliğin 13. maddesinde belirtilen Eksperler Heyetince tespit edilir. Bu ekspertiz işlemi tescilden sonra İhracattan önce yapüır. Düzenlenecek Ekspertiz Raporunda, aşağıda belirtilen hususların tespiti gereklidir : a) İhracatçının adı soyadı veya unvanı, b) İhracatçının adresi, c) ihraç edilen sandıkların kurulu veya demonte oldukları, d) Tescil beyannamesi tarih ve No.su üe düzenleyen merci, f) Sandıkların yeni ve standartlara uygun olup olmadığı. YOrütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1551

20 Sayfa: 20 RESMI GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: g) Eksperlerin ad ve soyadları ile imzaları ve temsil ettikleri kuruluşlar, h) Ekspertizin yapıldığı ve raporun düzenlendiği mahal ve tarih. Boş sandık ihracatında düzenlenen Eksper Raporları da, 18 inci madde çerçevesinde İhracatçı Birliklerince tarih ve sıra No. verilerek tasdik edilir. Bu raporlarda asgari 3 nüsha olarak düzenlenir. Madde 22 Gümrük İdareleri boş sandık ihracatının kendilerine ibraz edüen Ekspertiz Raporlarına uygunluğunu tespit eder ve bu raporları tasdik eden İhracat çı Birliğini belirterek, tasdik tarih, gün ve numaralarım Gümrük Çıkış Beyannamelerine kayıt ederler. Madde 23 İhracatçı birlikleri, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde 13 üncü maddede belirtilen ekspertiz heyetlerini kuracak ve Bakanlığa büdireceklerdir. Madde 24 Bu Tebliğ hükümleri yayın tarihinden 1 ay sonra alınacak tescü/lisans beyannamelerine dayalı keresteden ileri safhada işlem görmüş orman sanayii ürünleri ihracatına uygulanır. Madde 25 Bu Tebliğin yayım tarihinden 1 ay sonra; 3/7/1973 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Sıra Tîo: 1» ile 28/9/1974 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Sıra ıno : 2» yürürlükten kalkar. Madde 26 Bu Tebliğ Ticaret Bakanlığınca yürütülür. e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA TEKNİK ŞARTLARI GÖSTERİLEN YÖNETMELİK İLE ALÂKALI TEBLİĞ Tebliğ No: FTS. 77/ /7/1966 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de Bayındırlık Bakanlığınca ilân edilen «Araçların İmâl, Tadil ve Montajı hakkında Teknik Şartlan gösteren Yönetmeliğin; maddesi «Pro)elerin, kayıt ve tescil için lüzumlu (Teknik belge) nin kontrol ve tasdiki, Sanayi Bakanlığınca tesbit edilecek Merci tarafından yapılır.» hükmü gereğince Bakanlığımızca, araç imâl ve montaj projelerinin ve teknik belgelerinin kontrol ve tasdiki ile Bakanlığımız merkez teşkilâtı ünitesi olan Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi; araçlann tadil projelerinin ve teknik belgelerinin kontrol ve tasdiki ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Vilâyet Müdürlükleri yetkili kılınmıştır ncı maddesi hükmü olan yeterlilik belgesi ile ilgili olarak: a) Montaj sanayi talimatına göre faaliyette bulunan Montaj Sanayi Müesşoselerinin Bakanlığımıza müracaatları gerekli olup, gerek bu müesseseleıce sadece montaj yolu ile imâl müsaadesine sahip oldukları cins ve marka motorlu taşıtlar için mezkûr yönetmelik gereğince hazırlanacak projelerin tasdikine ve gerekse imalât yeterlik belgesinin verilmesine Bakanlığımız Merkez Teşkilâtı ünitesi olan Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi selâhiyetli kılınmıştır. Bu müesseselerce, tas< dikli projelere uygun olarak montaj yolu ile imâli gerçekleştirilen motorlu taşıtlar için tanzim edilecek teknik belgelerin, Bakanlığımızca tasdikine lüzum yoktur. Mezkûr yönetmelikle ilgili her türlü mesuliyet firmaya ait olmak şartı ile firmaca tanzim edilen, trafik tescil için lüzumlu teknik belgelere Bakanlığımızca ilgili projenin tasdikini müteakip verilecek ve bu hususu teyit eden belgenin tasdikli sureti eklenecektir. Not: 1 İlgili Montaj müesseselerince tanzim edilecek teknik belgelerin «tasdik olunur» hanesine Bakanlığımızca verilen ve tasdikli bir sureti ilişik olan bel- YürOtm» V8 İdare BAlOmO Sayfa: 1552

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir. TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/11/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21412 BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2016 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayı : 29653 ÖĞRETİM

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2003 - Sayı: 25186 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Reklam Kurulunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

YÖNETMELİK. d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü, 24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni TTK ve Diğer İlgili Mevzuat

Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni TTK ve Diğer İlgili Mevzuat Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni TTK ve Diğer İlgili Mevzuat TEMMUZ 2016 SAYISI 15 Temmuz 2016 tarihli ve 29771 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Ülkemize Turist Getiren

Detaylı

REKLAM KURULU NEDİR?

REKLAM KURULU NEDİR? REKLAM KURULU NEDİR? Reklam Kurulu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 17. maddesine göre oluşturulmuştur. Kurulun amaç ve faaliyetleri hakkında en iyi bilgiyi yönetmelikte bulabileceğimiz

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar GENEL GEREKÇE 7/11/2013 tarihinde kabul edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun u yürürlükten kaldırmaktadır. Buna istinaden yeni Kanun

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı