T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim MAYIS 1977 CUMA. Yönetmelikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 MAYIS 1977 CUMA. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim vm Yası İşleri için Başbakanlık Neşriyat ce Mudevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 MAYIS 1977 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gümrük ve Tekel Bakanhgıhdan : Yönetmelikler Gümrük YönetmeUğinln Maddesi ile ilgili (23) No. lu Zat Eşyası listesine yapılan ilâveye ilişkin Yönetmelik MADDE 1 3/2/1973 günlü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin maddesi ile ilgili (23) No lu listeye aşağıdaki şekilde ilâve yapılmıştır. 28 Her türlü deniz araçlarından kullanılabilen pusulalar niteliğinde olmayan, daha ziyade, Namaz vakitlerinde Kıble- Yönünü belirtmek için kullanılan ve «Kıblename» adı verilen, başka herhangi bir gösterge ile mücehhez bulunn'ayaıı ve üzerinde sadece yön tayin etmeye yarayan ibresi bulunan, çapları en çok 5-6 cm. yi geçmeyen küçük boyda ve cepte taşınabilecek özellikte bir adet pusula. MADDE 2 Bu Yönetmelik vayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Turizm ve Tanıtma Bakanlığından: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Büroları Yönetmeliği BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Kapsam : Madde sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 18 inci maddesi ile Bu Kanuna Beş Madde Ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 1244 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan bu Yönetmelik; Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Bürolarının ve bu Bürolarda çalışanların görev, yetki - sorumluluk, nitelik ve atanma esaslarını kapsar. 18/5/1977 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 1977 Malî yılı içinde hangi memurlara ne miktar yan ödeme verileceğine dair kararname yayımlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 1533

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: örgütlenme: Madde 2 Turizm ve Tanıtma Büroları Bakanlık Makamına bağlı olarak bir Turizm ve Tanıtma Başmüşavirinin veya Müşavirinin sorumluluğunda yeter sayıda Turizm ve Tanıtma Müşaviri, Müşavir Yardımcısı, Ataşesi, Ataşe Yardımcısı, Enformasyon Memuru, İdari Memur, Türk ve yabancı uyruklu Mahallî Kâtip ve diğer yardımcı personelden oluşur. Sorumluluk bir Turizm ve Tanıtma Ataşesine verildiği takdirde Büro yeter sayıda Turizm ve Tanıtma Ataşesi, Ataşe Yardımcısı, Enformasyon Memuru, İdari Memur, Türk ve yabancı uyruklu Mahallî Kâtip ve diğer yardımcı personelden oluşur. BÖLÜM II GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK Madde 3 Turizm ve Tanıtma Bürolarının görevleri: 3.1. Yurdumuza dönük turizm hareketlerini geliştirmek ve gelen turist sayışım arttırmak amacıyla, görev çevresinde her türlü araçtan yararlanarak gereken çalışmaları yapmak; ' ' Bu Yönetmeliğin 35 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde görev bölgesinde kitle eğilim ve pazar araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konuda mahallinde yapılmış olan araştırmalar ile turizm eğilimleri gösteren istatistikleri deılemek, değerlendirmek ve bunları Bakanlığa bildirmek Kitle eğilim ve pazar araştırmalarının değerlendirilmesiyle elde olunan bulgular doğrultusunda görev çevresi kamuoyunda turistik açıdan Türkiye imajının yaratılmasını, geliştirilmesini ve pekiştirilmesini sağlamak Görev bölgesindeki konaklama tesisleri, seyahat acentaları, tur operatörleri, ulaştırma kuruluşları temsilcilikleri (kara, hava, deniz), turing ve otomobil kurumları, demekler, sendikalar, sınai kuruluşlar ve mesleki diğer kuruluşlar ile ilgili araştırmalar yapmak; bunlarla yurdumuzdaki benzer kuruluşlar arasında turizm yönünden yararlı görülecek işbirliğini kolaylaştırmak Yurdumuza tur düzenleyen veya düzenleyebilecek kurum, kuruluş ve agantalarla pazarlama, tur programlarının düzenlenmesi vb. konularda işbirliği yapmak. Bunların yurdumuzla Ugili olarak hazırlayacakları broşür vb. tanıtıcı materyal için teknik ve mali katkıda bulunmak Görev bölgesinde yay m yapan kitle haberleşme araçlarım (gazete, der gi, radyo - TV) izlemek; bunların tirajlarını ve yayın sürelerini, turizmle ilgili genel ve yurdumuz hakkında yaptıkları özel yayınları (sayfa, sütun, dakika olarak), bunların hitap ettikleri kitlenin özellikleri ile bu yayınların değerlerini saptamak. Her ay bir raporla birlikte basın kupürleri ile özet tercümelerini Bakanlığa bildirmek Görev bölgesindeki kitle haberleşme araçlarının (gazete, dergi, radyo - TV ve sinemaların) yurdumuz hakkında turizmle ilgili konularda yayınlar yapmaları için gerekli girişimlerde ve yardımlarda bulunmak. Türk turizminde kaydedilen gelişmeleri gösteren bir bülten hazırlayarak kitle haberleşme araçları ve turizmle Ugili diğer kuruluşlara göndermek Yurdumuzun dış ülkelerde turistik, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gereği gibi tanıtılmasını sağlamak için ilgili ve yetkili kurum ve kişilerle ilişki kurmak ve sürdürmek Görev «bölgesinde festival, sergi, vitrin vb. gösteriler ile konferans, seminer ve yemekli toplantılar düzenlemek Konferans, seminer ve yemekli toplantılara kitle haberleşme araçları, seyahat acentaları, tur operatörleri, ulaştırma ve diğer meslek kuruluşlarının etkili ve konuya uygun temsilcilerini davet etmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1534

3 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: S Görev bölgesinde rakip ülkelerin turizm alanındaki faaliyetlerini izlemek; bunların kitle haberleşme araçlarında (gazete, dergi, radyo - TV ve sinema) yaptıkları yıllık yayın ve reklâm miktarlarını ve seyahat acentalan ile tur operatörlerinin bu ülkelere düzenledikleri yıllık tur sayılarım saptamak ve Bakanlığa bildirmek İkili ve çok yanlı turizm anlaşmamız bulunan ülkelerin görev çevresindeki temsilcilikleri ile Bakanlığın talimatı dahilinde işbirliğinde bulunmak ve ortaklaşa çalışmalar yapmak Büroya başvuranlara gerekli turistik bilgileri ve tanıtıcı yayınlar» ver» mek Görev çevresinde turizm endüstrisini ilgilendiren her türlü olay ve gelişmeyi izleyerek Bakanlığa bildirmek Yabancı sermayenin Türkiye'deki turizm yatırımlarına yöneltilmesi konusunda çalışmalar yapmak Turizm ile ilgili fotoğrafları, filmleri, diaları, broşürleri, depuyanları, afişleri vb. tanıtıcı yayınları dağıtmak; fotoğraf, film, dia vb. yayınları satın almak ve Bakanlığın onayından geçmek şartı Ue broşür, depliyan, afiş vb. tanıtıcı yayınlan bastırmak Turizm ve kitle haberleşme araçları yetkilileri Ue kendi faaliyet alanlarında ün kazanmış kişilerin yurdumuza davetini Bakanlığa teklif etmek Görev çevresinde harcırah alınacak durumlarda Bakanlık onayı ile diğer hallerde Bakanlığın bilgisine sunularak temas, araştırma ve tanıtma gezilerine çıkmak, gezilerin sonucunu Bakanlığa rapor etmek Büyükelçinin emri Ue acil hallerde hareketini Merkeze derhal bildirmek ve sonucunu rapor etmek şartıyla görev çevresinde seyahate çıkmak Görev çevresinde Türk turizmi Ue ilgili olarak yayınlanan kitapları takip etmek ve Bakanlığa duyurmak Turizm ile ilgili konularda yurdumuz aleyhindeki olay ve yayınları Büyükelçiliğe sunmak ve ilk tedbirleri Büyükelçinin vereceği direktifler çerçevesinde almak Kitap ve yazılı kaynaklar, fotoğraf, film, plak, band vb. malzeme Ue ilgili arşiv kurmak ve Bakanlıkça gerektiğinde kullamlmak üzere gönderilen millî kıyafetleri ve hatıra eşyasını muhafaza etmek Büronun faaliyet raporunu Bakanlığın talimatına uygun biçimde hazır- < layarak Bakanlığa göndermek Büronun yıllık çalışma programım ve bütçe tekliflerini en geç Temmuz ayı sonunda Merkezde olacak şekilde Bakanlığa göndermek Büronun bütçe ve avans - kredi işlemleri Ue idari İşlerini yürütmek Bakanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 4 Turizm ve Tanıtma Bürolarının yönetimine yetkili Başmüşavir veya Müşavir veya Ataşe veya yetkili Yardımcıları Büronun 3 üncü maddede bahsedilen tüm görevlerinin yürütülmesinden Bakanlığa karsı sorumludur. Madde 5 Turizm ve Tanıtma Bürosunun yönetiminden Bakanlığa karşı sorumlu Başmüşavir veya Müşavir veya Ataşeler veya yetkili Yardımcıları bu Yönetmelikte yazılı görevlerin, coğrafî bölge ve hizmet çeşitleri gözönünde bulundurulmak suretiyle personeli arasında bölümünü yapar. Büroda Enformasyon Memuru ve İdari Memur bulunmayan zamanlarda bunların görevlerinin hangi elemanlar tarafından yapılacağı da sorumlu yönetici tarafından saptanır. Madde 6 Turizm ve Tanıtma Bürolarında görevli personel, Büronun yön* timinden sorumlu Başmüşavir veya Müşavir veya Ataşenin verdiği görevleri yerine getirmekten ona karşı sorumludurlar YörOtn* n Idar» MlOmO (tayf» ı 11»

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Sorumlu yönetici, emrindeki personelden herhangi birinin görevlerini aksatması veya emir ve talimata uymaması hallerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre gerekli işlemin yapılması için durumu derhal Bakanlık Makamına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Madde 7 Turizm ve Tanıtma Bürolarının sorumlu yöneticisi Bakanlık Makamınca saptanır. Sorumlu yönetici; izin, hastalık, geçici görev vb. nedenlerle görevi başında bulunamadığı hallerde, kendisine kimin vekâlet edeceğini saptayarak derhal Bakanlığa bildirir. Bu vekâletin teshirinde kadro durumu ve nitelik birlikte gözönünde bulundu rulur. Madde 8 Enformasyon Memurları ve idari Memurlar hiçbir şekilde Ataşe Yardımcılığı ve daha yüksek görevler yapamazlar, bu görevleri tedvir veya bu görevlere vekâlet edemezler. Madde 9 Turizm ve Tanıtma BÖLÜM III NİTELİKLER VE ATANMA Başmüşavir, Müşavir, Müşavir Yardımcısı, Ataşe ve Ataşe Yardımcılarının aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları gerekir : 9.1. Ekonomik, sosyal, edebi İlimler, turizm, habercilik konulan ile ilgili olduğu Bakanlık Müdürler Kurulunca kabul edilip, öğrenim derecesinin yüksek olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak Turizm ve Tanıtma Bakanlığında Yabancı DU Bilgisi Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı DU Bilgilerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılan yabancı dil sınavını başarmış olmak Yurtdışındaki göreve atanma tarihinden önceki iki yıl İçinde aralıksız olarak Bakanlık Merkez veya Yurtiçi Örgütünde fiilen çalışmış olmak. Yurtdışında kesintisiz olarak bir ayı geçen geçici görev süreleri füll çalışma süresine dahil edilmez. yurtiçindeki 9.4. Yurtdışı göreve ilk defa atananlar görev yerlerine hareketten önce Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek olan en az otuz saatlik bir kursa tâbi tutulurlar. Madde 10 Turizm ve Tanıtma Büroları Enformasyon Memurlarının aşağıda belirtilen intelikleri taşımaları gerekir: Asgari lise veya turizmle ilgili lise dengi okulların birinden mezun olmak Turizm ve Tanıtma Bakanlığında Yabancı Dil Bilgisini Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı Dil Bilgilerinin Tesbiti Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılan yabancı dil sınavım başarmış olmak Yurtdışına Enformasyon Memuru olarak atananlar için Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü'nce en az otuz saatlik bir kurs düzenlenir. Turist Rehberliği Belgesine sahip olmayanlar kurs sonunda sınava tâbi tutulurlar. Madde 11 Turizm ve Tanıtma Burolan idari Memurlarının aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalan gerekir: Asgari lise veya dengi okul mezonu olmak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve Hizmetlilerinin Yabancı Dil Bilgisinin Tesbiti Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılan yabancı dil sınavım başarmış olmak Yurtdışındaki göreve atanma tarihinden önceki beş yıl İçinde aralıksız olarak Bakanlık Merkez veya Yurtiçi örgütünde fiüen çalışmış olmak. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 1536

5 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Bakanlıkça teşkil edilecek bir Komisyon tarafından yapılacak en az otuz saatlik bir kurs sonunda bütçe, tahakkuk, avans - kredi, levazım, ayniyat ve personel işlemleri konularını kapsayan sınavı başarmak. Madde 12 Turizm ve Tanıtma Büroları Mahallî Kâtiplerinin (Türk uyruklu) aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları gerekir: Asgarî lise veya dengi okul mezunu olmak Turizm ve Tanıtma Bakanlığımda Yabancı Dil Bilgisini Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı Dil Bilgilerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki özelliklere sahip olmak ve bu madde gereğince yapılan yabancı dil sınavını başarmak. Madde 13, Turizm ve Tanıtma Büroları Mahallî Kâtiplerinin (Yabancı uyruklu) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda Yabancı Dil Bilgisini Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı Dil Bilgilerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki özelliklere sahip olmaları şarttır. Madde 14 Turizm ve Tanıtma Büroları Yardımcı Hizmetler Personelinin Bakanlık Merkez veya Yurtiçi Örgütünde aralıksız olarak en az beş yıl fiilen çalışmış olmaları şarttır. Madde 15 Turizm ve Taratma Başmüşavirleri, Müşavirleri, Müşavir Yardımcıları, Ataşeleri ve Ataşe Yardımcıları müşterek kararla atanırlar. Madde 16 Turizm ve Tanıtma Büroları Enformasyon Memurları Bakanlık Müdürler Kurulu Kararı ve Makamın onayı ile atanırlar. Bakanlık Yurtiçi örgütünde fnlen Enformasyon Memurluğu görevi yapmış olanlar ile turist rehberliği kursunu bitirenlere atanmada öncelik tanınır. Madde 17 Turizm ve Tanıtma Büroları İdarî Memurları Bakanlık Müdürler Kurulu Kararı ve Makamın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere atanırlar. Medde 18 Turizm ve Tanıtma Büroları Mahallî Kâtipleri (Türk ve yabancı uyruklu) Büro sorumlusunun teklifi. Bakanlık Müdürler Kurulu Kararı ve Makamın onayı ile atanırlar. Madde 19 Turizm ve Tanıtma Büroları Yardımcı Hizmetler Personeli Büro sorumlusunun ihtiyaç göstermesi uzerme Bakanlık Müdürler Kurulu Kararı ve Makamın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere atanırlar. BÖLÜM IV TURİZM VE TANITMA BÜROLARINDAKİ ENFORMASYON MEMURU, İDARİ MEMUR VE YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİNİN GÖREVLERİ Madde 20 Turizm ve Tanıtma Bürolarındaki Enformasyon Memurları aşağıda belirtilen görevleri yaparlar Büroya şahsen, telefonla veya yazılı olarak yapılan enformasyon isteklerini yazılı ve sözlü olarak cevaplandırmak ve tanıtıcı yayın isteklerini karşılamak Enformasyon ve tanıtıcı yayın istekleri hakkında sistemli bir biçimde istatistik! kayıtlar tutmak Her yıl büroya yapılan tanıtıcı yayın isteklerim tür, bölge, yöre ve konularına göre miktar yönünden değerlendirerek tanıtıcı yayın ihtiyacım saptamak Büronun bulunduğu ülkedeki Türkiye'ye tur tertipleyen yabancı seyahat acentaları ve tur operatörlerinin listesini tutmak ve memleketimize tertip ettikleri tur sayılarına göre bunların önceki taleplerini de gözönünde bulundurarak tanıtıcı yayın İstekleri irin sistematik dağıtım planı önermek ve bu plana uygun şekilde istekleri karşılamak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1537

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Büroya yazı ile ve sözlü olarak müracaat eden yabancılarca istenilen ve Bakanlık Merkezine iletilen, yurdumuzdaki diğer resmi ve özel kuruluşların çalışma alanlarına giren konulardaki bilgi istekleri için Bakanlıktan gelen bilgileri sistemli bir şekilde tasnif etmek, tercüme etmek, ilgili kişi ya da kuruluşa iletmek ve tekrar istenilmesi halinde yabancılara verilmek üzere saklamak Büroya enformasyon için şahsen, telefonla veya yazı ile başvuranların yaş, cins ve mesleklerine göre sınıflandırılmasını yapmak ve Bakanlık Merkezine gönderilmek üzere bunlara ait istatistikî kayıtlar tutmak Büro sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 21 Turizm ve Tanıtma Bürolarındaki İdari Memurlar aşağıda belirtilen görevleri yaparlar Bütçe ile ilgili hizmetleri yürütmek; Büronun yıllık çalışma programına göre hazırlayacağı bütçe tekliflerini en geç Temmuz ayı ortasında Buro sorumlusunun tasvibine sunmak Buro sorumlusunun hazırlayıp Bakanlığa göndereceği faaliyet raporuna o süre zarfında alınan avans ve krediler ile harcama kalemleri itibariyle yapılan ödemeler hususunda bir malî rapor eklenmesini sağlamak Harcamalarla ilgili işlemleri yapmak; Büro sorumlusu emrine merkezden gönderilen avans ve kredilerin, Makamdan gelecek yezılar, genelgeler vb belgeler gozonunde tutularak harcanmasına ilişkin çalışmalarda yardımcı olmak Harcamalarla ilgili defterieri tutmak Mahsup evrakını bütçe giderlerinde aranacak belgeler cetveline göre ve harcama kalemleri gözönünde tutularak bir icmal listesine bağlanmak ve büro sorumlusunun tasdikinden sonra merkeze göndermek Şubat ayı ortasına kadar gelecek malî yılın avans ve kredi ihtiyaçlarına alt üçer aylık devreler itibariyle gerekçeli raporunu hazırlamak ve büro sorumlusuna vermek Levazım ve ayniyat hizmet ve işlemleriyle ayniyat mutemetliği görevini yapmak Büro hizmetlerini yürütmek; Gelen - giden evrakın, kayıt, dosyalama ve sevkıyatını yapmak, Daktilo işlerine yardımcı olmak Personelin özlük işlerini yürütmek Büro sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 22 Turizm ve Tanıtma Büroları Yardımcı Hizmetler Personeli aşağıda belirtilen görevleri yaparlar: Büronun temizlik işlerini yapmak, Günlük çalışma saatleri içinde Büroda mevcut tuvaletlerin ve tuvaletlerdeki ayna, lavabo, fayans ve pencerelerin temizliklerini yapmak Büro personelinin normal mesai saatleri dışında, Büroda bulunan masa, dolap, sandalye, jaluzi vb. eşyalarla pencere camlarının iç yüzleri ve salon, koridor, merdiven ve merdiven boşluklarının temizliğini yapmak Çalışmanın gerektirdiği diğer temizlik hizmetlerini yapmak Evrak akış hizmetlerini yüriıtmek; Büro içinde ve Büroda mevcut katlar arasında hizmetin gereği olarak gönderilecek evrak, dosya, broşür paketi, yazı ve hesap makinası ve diğer büro malzemesinin taşınması ve yerlerine iletilmesini sağlamak. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1538

7 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Posta ile gönderilecek evrak ve kolileri posta merkezlerine iletmek Teksir, fotokopi ve zımbalama işlerini yapmak Ağırlamanın gerektirdiği hizmetleri yapmak Büro personelinin normal mesai saatlerinden önce Büroyu açmak Normal mesainin bitiminde personelin Büroyu terketmesinden sonra odalarda pirizde unutulan elektrikle işleyen malzemenin, çöp sepetlerine atılan yanar sigaraların bulunup bulunmadığını kontrol etmek Büro sorumlusunun talimatı çerçevesinde diğer görevleri yapmak. GÖREV BÖLÜM V SÜRELERİ Madde 23 Turizm ve Taratma Başmüşaviri, Müşaviri, Müşavir Yardımcısı, Ataşesi ve Ataşe Yardımcısı olarak atananlar yurtdışında her defasında dört yıl kalabilirler. Yurtdışındaki görevlerin yerine getirilebilmesi için zorunluluk halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurtdışına atanabilmek için Bakanlık Merkez veya Yurtiçi Örgütünde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır. Madde 24 Enformasyon Memuru olarak yurtdışına atananlar yurtdışında her defasında iki yıl kalabilirler. Yeniden yurtdışına atanabilmek için Bakanlık Merkez veya Yurtiçi örgütünde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır. Mac'de 25 İdari Memur ve kadrolu Mahalli Kâtip olarak atananların yurtdışındaki hizmet süreleri en çok dört yıldır. Madde 26 Yardımcı hizmetler personeli olarak atananların yurtdışındaki hizmet süreleri en çok dört yıldır. Madde 27 Yurtdışı Enformasyon Memuru ve İdarî Memur kadrolarına atanmış olanların bu Yönetmelikteki diğer nitelikleri yerine getirmeleri şartı Üe görev ve kadro unvanları değiştiği takdirde, bu değişiklikten önce yurtdışında geçirmiş oldukları süreler üe yeni görevlerindeki yurtdışı toplam süreleri bir defada dört yılı geçemez. BÖLÜM VT ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 28 Turizm ve Tanıtma Büroları mahallî gereksinme ve gereklere göre iş saatlerini haftada kırk saat olacak şaküde ayarlayarak gerekçesi ve görev çevresindeki resmi tatil günlerini belirterek Bakanlığa bildirirler ve Bakanlıkça onaylanan iş saatlerini uygularlar. İş saatlerindeki değişiklikler de Bakanlığa derhal bildirilir. Büro yalnız mahallî resmî tatil günlerinde ve Ulusal Bayram olan Cumhuriyet Bayramı"nda 28 Ekim öğleden sonra başlamak üzere 29 ve 30 Ekim günleri kapalıdır. Madde 29 Turizm ve Tanıtma Büroları dışarıdan bir kimseyi zaruret İmlinde kısa süreli olarak çalıştırabilirler. Tercüme işleri mahalli rayiç üzerinden Büro dışından bir kimseye yaptırılabilir. Büronun genel işleri için mahallî âdetlere göre işlem yapılır. Madde 30 Gönderilen avanslardan yapılacak harcama banka kanalı ile olur Yönetim avanslarında Büro Yöneticisi günlük küçük ihtiyaçların giderilebilmesi için 1000, TL. (bin TL.) mukabili mahalli dövizi geçmeyecek meblağı Büro kasasında bulundurabuir. Madde 31 ~ Her yıbd bütçe uygulaması Bakanlıkça büdirüecek bîr talimata göre yapılır. Madde 32 Turizm ve Tanıtma Büroları «Türk Tanıt» telgraf adresini bulundukları bölge PTT İdaresinden alırlar. Madde 33 Turiam ve Tanıtma Bürolarının görev alanları Bakanlıkça saptanır. Aynı ülkede birden fazla Turizm ve Tanıtma Bürosu bulunması halinde görev hudutları ve görev koordinasyonunun şeku ve şartlan. Bakanlık Müdürler Kurulunca belirtilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1539

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Aynı Ülkede Basın Müşavirliği ve Basın Ataşeliğinin de bulunması halinde Turizm ve Tanıtma Büroları üe bunlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği de Bakanlık Müdürler Kurulunca saptanan esaslar dahilinde yürütülür. Bir ülkede yalnız Turizm ve Tanıtma' Bürosu veya yalnız Basın Müşavirliği ya da Ataşeliği bulunması halinde turizm ve basın ile İlgili görevlerin koordinasyonuna ait esaslar Bakanlıkça saptanır. Madde 34 Bakanlıkça her ay, yurdumuzdaki turizmi İlgilendiren haberleri (turistik yatırımlar, tesislerdeki gelişmeler, tesislerin doluluk oranlan, mahalli sergi, panayır, festival vb. gösteriler) içeren bir bülten hazırlanarak Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Bürolarına gönderilir. Madde 35 Bakanlıkça bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki görevler gözönünde bulundurularak kitle eğilim ve pazar araştırmalarının yapılması ile ilgili esaslar yıllık programlardaki ilkeler çerçevesinde saptanarak Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Bürolarına bildirilir. Madde 36 Bakanlıkça, turizm konusundaki yurdumuza ait tüm bilgileri içeren «Türkiye Enformasyon Dosyası» hazırlanarak Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Bürola rina gönderilir ve bu konudaki değişiklikler ile gelişmeler enformasyon dosyasına islenmek üzere kendilerine bildirilir. Madde 37 Bu Yönetmelikte yazüı görevlerin en etkin biçimde yürütülmesi için lüzumlu araç ve gereçlerin,(teleks, telefon, fotokopi, ofset, film vb. maksnalar) sağlanması konusunda Büronun sorumlu yöneticisi gerekli tedbirleri alır ve bu konudaki ihtiyaçları Bakanlığa bildirir. BÖLÜM VII YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK Madde 38 Resmi Gazete'nin 9/1/1964 tarih ve sayılı nüshasında yayınlanmış olan «Yurt dışı Turizm ve Tanıtma Büroları Basın Müşavirlikleri ve Basın Ataşelikleri Çalışma Yönetmeliği» nln Basın Müşavirlikleri ve Basın Ataşelikleri ile ilgili hükümleri dışındaki hükümleri ile 27/7/1972 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurt dışı Kuruluşlarına Atanacak İdarî Memurların Atanma ve Görev Yönetmeliği» ile aynı Yönetmeliğin ek ve tadilleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten kalkar. Geçici Madde Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte vurt dışındaki görev sürelerini doldurmuş bulunan Yardımcı Hizmetler Personeli ile kadrolu Mahalli Kâtiplerin görev süreleri yürürlük tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmıştır. Made 39 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 40 Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda Yabancı Dil Bilgisini Gerektiren Görevlere Atanacakların Yabancı Dil Bilgilerinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Madde sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 23 üncü ve bu Kanuna 1244 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan Ek 1 inci Maddenin (c) Bendi uyarınca hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda yabancı dil bilgisini gerektiren görevlere atanacakların yabancı dil bilgilerinin ne şekilde tespit edileceğine dair esasları kapsar. Madde 2 Turizm ve Tahıtma Bakanlığı'nda yabancı dil bilgisini gerektiren görevlere atanacakların Yabancı Dil Sınavı bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki esaslar dahilinde ya Üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulundukları beş kişilik bir Sınav Kurulunca, yahut Bakanlık Müdürler Kurulunca Bakanlık mensuplarından Sınav konusu dilde Yurt dışı Müşavirlik - Ataşelik Sınavım başarmış kişiler arasından seçilecek üç kişilik bir Komisyon tarafından yapılır. Madde 3 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda Müsteşarlığa, Teftiş Kurulu Başkanlığına, Genel Müdürlüğe, Yurl dışı Turizm ve Tanıtma Müşavirliği, Turizm ve Tanıtma Ataşeliği, Yurt dışı Basın Müşavirliği ve Basın Ataşeliği ile Müşavir ve Ataşe Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1540

9 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Yardımcılığı kadrolarına atanacakların Yabancı Dil Sınavları üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulundukları Sınav Kurulunca; Turizm Büro Müdürlüğü, Yurt içi ve Yurt dışı Enformasyon Memurluğu, Mihmandarlık, Rehberlik, Mütercimlik, Yurt dışı İdari Memurluğu ve yabancı dil bilgisini gerektiren benzeri kadrolara atanacakların Yabancı Dil Sınavları ise 2 nci maddedeki esaslara göre Bakanlık mensuplarından teşkil edilecek Sınav Komisyonunca yapılır. Madde 4 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda Müsteşarlığa, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Genel Müdürlüğe atanacakların İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birini; Yurt dışı Müşavirlik, Ataşelikler ile bunların Yardımcılıklarına atanacakların ya İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birini, yahut da hizmetin görüleceği memleketin dilini; Turizm Büro Müdürlerinin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini; Yurt dışı Enformasyon Memurları ve Yurt dışı İdari Memurlarının tercihan hizmetin görüleceği memleketin dilini, bu olmadığı takdirde İngilizce, Fran< sızca ve Almanca dillerinden o memlekette en çok konuşulanı; Mahalli Kâtiplerin hizmetin görüleceği memleketin dilini, Yurt içi Enformasyon Memurluğu, Mihmandarlık, Mütercimlik ve yabancı dil bilgisini gerektiren diğer kadrolara atanacakların Sınav konusu dili hizmetin gerektirdiği ölçüde anlamaya, okuyup yazmaya ve konuşmaya muktedir olmaları şarttır. Madde 5 Üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulunduğu Smav Kurulu, Türkiye'deki üniversitelerin Sınavın yapılacağı dille ilgili Kürsüsü bulunan Fakültelerinin öğretim üyelerinden Dekanlıkça seçilecek üç öğretim üyesi ile Bakanlık içinden, Smav konusu yabancı dilde Ataşelik Sınavım başarmış iki üyeden oluşur. Müsteşarlığa, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Genel Müdürlüğe atanacakların Yabancı Dil Sınavlarında bu iki Bakanlık temsilcisi Kurula katılmaz, Sınavlar Uç Öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınavın yapüacağı Fakülte ile Bakanlık temsilcileri Bakanlık Müdürler Kurulunca seçüir. Sınav Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan seçer. Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavın süresini, şeklini ve notun tespit tarzım Kurul tayin eder. Sınav Komisyonu Üyeleri de kendi aralarından bir Başkan seçerler. Sınavın süresini, şeklini ve notun tespit tarzını müştereken belirlerler. Madde 6 Smav konusu yabancı dil üzerinde yeterlikleri sabit Bakanlık elemanlarının bulunmaması sebebiyle Sınav Kurullarının teşkili mümkün olmayan hallerde, Dil Sınavı, o dilde Kürsüsü bulunan Fakültelerden birinde aynı Kürsü üyelerinden Fakülte Dekamnca tasvip edilen üç kişilik bir Kurul tarafından, bu da mümkün olmadığı takdirde Bakanlık Müdürler Kurulunca kararlaştırılacak başka bir kuruluşta yapılır. Sınav konusu yabancı dil üzerinde yeterlikleri sabit gerekli sayıda Bakanlık elemanı bulunmaması halinde Smav Komisyonlarının eksik kalan üyeleri, Sınav konusu dilde Kürsüsü bulunan Fakültelerin, mümkün olamıyorsa Smav, Bakanlık Müdürler Kurulunun kararlaştıracağı başka bir kuruluşta yapılır. Madde 7 Üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulunduğu Sınav Komisyonunda başarı notu 100 puan Üzerinden en az 50 puandır. Bakanlık Smav Komisyonu tarafından yapüan Yabancı Dü Sınavlarında Yurt dışı İdarî Memurlar için başarı notu 100 puan üzerinden en az 45 puan ve diğer görevler için 100 puan üzerinden en az 60 puandır. Madde 8 Yurt dışı Mahallî Kâtiplerin Dil Sınavları Bakanlığın hizmetin görüleceği mahaldeki en yüksek dereceli memuru tarafından yapılır. Mahalli Kâtiplerin mahalli dili akıcı bir üslûpla konuşmaları, hatasız ve düzgün bir şekilde yazmaları, hızlı ve muntazam yazı makinası kullanmaları şarttır. Yapılacak Sınavda basan notu 100 puan üzerinden en az 80'dir. YOrOtme ve İdare BolOmû Sayfa: 1541

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Her Yurt dışı Bürodaki iki Mahalli Kâtipten en az birinin mahalli uyruktan olması şarttır. Madde 9 Yabancı Dil Sınavları Bakanlık özlük İşleri Dairesi Başkanlığı'nm teklifi ve Müdürler Kurulu Kararıyla açılır. Sınavlara katılacakların katılacakları Sınavla ilgili kadroların diğer niteliklerini taşımaları şarttır. Sınavın yapılacağı bir genelge ile Bakanlık birimlerine en az üç gün önceden duyurulur. özlük İşleri Dairesi Başkanlığımda Sınav için açılacak dosyada Sınavın yapılacağına dair onay veya sureti, birimlere yapılan duyuru, Sınava katılanların listesi, kimlikleri, Yazılı Sınav soruları ile Ugili belgeler, Sınav kâğıtları üzerinde verilen notlar ve bu konudaki yazışmalar bulunur. Sınavda, not tutanakları üç nüsha olarak hazırlanır ve her nüshası üyelerce imzalanır. Tutanakların bir nüshası dosyaya konur, iki nüshası ise Özlük İşleri Dairesi Başkanlığı "na verilir. Sınav dosyalan Özlük İşleri Dairesi Başkanlığı'nda saklanır. Sınav sonuçlan Sınava katılmış kişilere yazüı olarak bildirilir. Madde 10 Yukarıdaki esaslar dahuinde üniversitelerin ilgili fakültelerinde veya ilgili kuruluşlarda yapılacak Sınavlarla ilgili her türlü yazışma özlük İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Sınav için harç veya benzeri bir para istendiğinde bunlar adaylar tarafından ödenir. Madde 11 Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde bahsi geçen üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulunduklan Sınav Kurullarında yapılan Sınavları başarmış olanlar bu Yönetmelikte yazılı görevlerin birinden diğerine atandıklarında yeniden Smava tabi tutulmazlar. Bakanlık Üyelerinden kurulu Sınav Komisyonlarında Sınav başarmış olanlar Sınavına girdikleri kadronun görevinden bu Yönetmelikte yazılı diğer bir göreve atanmak için yeniden Smava tabi tutulurlar. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulundukları Sınav Kurullarında ve Bakanlık Üyelerinden k u r u l u Sınav K o m i s yonlarında Sınay başarmış olanlar hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre uygulama yapılır. Madde 12 Resmi Gasete*nin 4/5/1970 tarih ve sayılı nüshasında yayınlanmış bulunan «"Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve Hizmetlilerinin Yabancı Dil Bilgisinin Tespiti Hakkında Yönetmelik» ile bu Yönetmeliğin ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 13 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14 Bu Yönetmeliği Turizm ve Tamtma Bakanı yürütür. Selçuk Üniversitesinden: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği FAKÜLTEYE YAZILMA Madde 1 Fakülteye yazılma, Selçuk Üniversitesinde, öğrenci Yönetmeliğindeki genel hükümlere ve Fakülte Kurulunca kabul edilmiş bulunan esaslara gflre yapılır. Yabancı uyruklutyfrrancilcrden,devlet İtte diplomasına denkliği T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiya Dairesince onaylı bir lise diploması İstenir. Madde 2 Her yü bölümlere alınacak öğrenci sayısını Fakülte Kurulu tespit der. Yürütme ve (dart BölümO Sayfa:1542

11 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Madde 3 öğrencinin bölüm değiştirmesi, ancak ilgili bölüm başkanlarının onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl sonra bir defaya mahsus olarak yapılabilir. Bu konudaki başvurmaların Ekim ayı içinde yapılması gerekir. Öğrenci yeni bölümünde 1. sınıf derslerinden başlar. Bölüm dışı derslerinde elde ettiği başarısı geçerli sayılır. Madde 4 öğrenciler her öğretim yılı başında, Kasım ayı sonuna kadar ka yıllarını yenilemek zorundadırlar. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramamış öğren ellerin durumu, yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Madde 5 Yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından Fakültemize nakil ilgüi bölüm başkanının onayı ile, Yönetim Kurulunca yapılır. Madde 6 Fakülteye girmek isteyen, yabancı uyruklu öğrencilerden dersleri anlıyabilecek ölçüde Türkçe bugisi aranır. Bu durum Kasım ayı içinde bir sınavla tespit edilir. Ö Ğ R E T Î M Madde 7 Fakültede öğretim, açılmış bulunan bölümlerde yapılır. Madde 8 Fakültede lisans öğretimi dört yıldır. Derslerine devam ederek sınavlarını başarmış olan öğrencüere, bitirdikleri bölümü belirten bir «Lisans diploması» verilir. Fakülte öğretim, yıl esası üzerinden yapılır. Yıllık öğretim, kış ve yaz dönemi olmak üzere iki bölüme ayrılır. Her dönemin süresi üc aydır. Kış dönemi, Kasım ayı başından Ocak ayı sonuna, Yaz dönemi ise Mart ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar sürer, Her dönem başında öğrencilerin devam edeceği dersler ilân edilir. Derslere devam zorunludur. Sınavlar her dönem sonunda yapılır. bütünleme sınavına girerler. S I N A V L A R Başarısız olan öğrenciler Ekim ayında Madde 9 Fakültede sınavlar her dönem sonunda, Haziran, Ekim ve Şubat aylarında yapılır. Hastalık dahil herhangi bir nedenle sınava girmeyen bir öğrenci, o döneme ait smav hakkım kaybetmiş olur. Bir dönemlik derslerin sınavı o dönemin sonunda yapılır. İki dönemlik derslerde ise, birinci dönem sonunda yapılan sınavda alman not, ikinci dönem sonunda yapılan sınavda alınan not ile birlikte düşünülür. Net hesabı şöyledir: Birinci dönem notu ile, ikinci dönem alman notun iki katı toplanarak üce bölünür; sonuç o ders için o yiud smav notudur. Geçer not en az altıdır. Altıdan aşağı notlar başarılı sayılmaz. öğrencilerin Üçüncü yıl derslerine başlayabilmeleri İçin birinci yıl; dördüncü yıl derslerine başlayabilmeleri için ikinci yıl derslerinin bütün sınavlarını vermiş bulunmaları şarttır. Madde 10 Sınavlar dersi veren öğretim üyesi veya yardımcısı tarafından yapılır. Hastalık, Fakülte dışı görevlendirme gibi hallerde smav Dekanlıkça uygun sürülen diğer blı öğretim üyesi veya yardımcısı tarafından yapılabilir. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Yabancı dil bölümlerinde İlgili öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ayrıca sözlü smav da yapabilir. Sanat Tarihi-Crkeoloji bölümünde sınavlar, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavlarda not, 10 üzerinden verilir. Buna göre: 10-9 Pekiyi, 8-7 İyi, 6 - Orta 5-0 Zayıf, yarım not verilmez. Diploma derecesi altı birimin toplanarak altıya bölünmesi İle bulunur. Bu bi rimlerin ilk dördünün her biri öğrencinin kendi bölümünde her yıl gördüğü esas derilerin notlarının toplanarak ders adedine bölünmesi ile bulunur. Bu birimlere beşine birim olarak, öğrencinin dört yıl İçinde gördüğü yardımcı derslerin not ortalamas katahr. Altıncı birim de mezuniyet tezine verilecek nottur. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1543

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı Müşterek Kararnameler 1 S.nop Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve İkinci Şube Müdürü Mahmut Ramazanoğlu'nun, Urfa Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Oenel Mudur Yardımcısı ve ikinci Şube Müdürü Necmettin Faruk Aksu'nun, Kırıkkale Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Mi-durluğu Müşaviri 16CS4 Cihan Yamakoğlu'nun, Şabanöztı Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evlen Genel Mudurluğu Müşaviri Nusret Çıçek'm, Elâzığ Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Mudur Başyardımcımı ve Birinci Şube Mudüru 824ıl Recep Palamutoğlu'nun, Çatak Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü Müşaviri 2C957 M Kemâl Şaylan'ın, Kırklareli Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Abduı rahman Kışıoğhı'nun, 1C97 sayılı Kanunla değişik 45 Sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kumlu Kanununun 95 ve 77 ncı maddelerine tevfikan almakta oldukları kadro ve maaşları ile atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Adalet Bakanı yurutur. Başbakan 9/5/1977 Adalet Bakam S DEMIREL Z BAYKARA CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORVTÜRK Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı Açık bulunan dördüncü Derece Kadrolu Birinci Sınıf Bakanlık Müfettişliğine; Zonguldak Millî Eğitim Mudur Yardımcısı Berkoz Bayhan'ın 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi uyannca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. Başbakan 9/5/1977 Maili Eğitim Bakanı S DEMİRE/. A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTURK Karar Sayısı Açık bulunan dördüncü Derece Kadrolu Birinci Sınıf Bakanlık Müfettiş- 1 ilerine, Ordu Ünye Kız Meslek Lisesi Mudur Yardımcısı Filiz Özçıtak, Konya Doğanh.sar Lisesi Frarsızca Ögıeünenı ve Muduı Yardımcısı Salım Çetinkaya, Ankara Ticaret Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı Necati Yanıkoğlu, Yutulma ve idare Bölümü Şayia 1544

13 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Almanca Öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı Cevat Erdamar, izmir Eşrefpaşa Lisesi Sanat Tarihi Öğretmeni ve Mudur Yardımcısı Güngör Fırat, Ankara Y. Beyazıt Lisesi Almanca Öğretmem ve Mudur Yardımcısı Halil Aldemir, Aydın Nazilli Lisesi Öğretmeni ve Mudüru Osman Genç, Balıkesir Susurluk Lisesi Tarih Öğretmeni ve Muduru A Latıt Ateş, Kırşehir Mucur Lisesi Fransızca Öğretmeni Duran Tetik'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 71 inci maddeleri uyarınca atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yurutur. 9/5/1977 CUMHURBAŞKANİ Başbakan Millî Eğitim Balkanı S. DEMIREL A. N. ERDEM FAHRI S. KORUTURK Karar Sayısı: Açık bulunan Dördüncü Derece Kadrolu Birinci Sınıf Bakanlık Müfettişliğine; istanbul Kadıköy Akşam Ticaret Lisesi Coğrafya Öğretmeni Kenan Başyazıcıoğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 71 inci ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakam yurutur. 9/5/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTURK Başbakan Mülii Eğitim Bakam S DEMİREL A. N. ERDEM Karar Sayısı: Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte Zootekni Kürsüsü Doçenti Dr. Ayhan Aksoy'un, 1750 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca alabileceği olarak atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 27/4/1977 Başbakan Millî Eğitim Bakam S. DEMİREL A. N. ERDEM. ) Ticaret Bakanlığından: aylıkla Profesör CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTURK Karar Sayısı: Açık bulunan İçtıcaret Genel Müdürlüğü 4 üncü derece kadrolu Müşavirliğine, aynı yer 7 inci derece kadrolu Raportörü Tevfik Keçeli'nin 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi uyarınca terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Ticaret Bakam yürütür. 9/5/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTURK Başbakan Ticaret Bakanı S. DEMİREL H. BAŞOL Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 1545

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Maliye Bakanlığından: Tebliğler Gider Vergilerine Ait tik Madde İndirim Tebliği Sıra No: sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 nci maddesi gereğince; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yapılan inceleme sonunda: Çinko oksit için % 88 oranında ilk madde indirimi tespit edilmiştir. Sözü edilen indirim oranının uygulanmasına, işbu tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi takıbeden ayın birinci gününden itibaren başlanması gerektiği tebliğ olunur. Ersan Petrol Sanayii A.Ş. nin 1977 yılında petrol arama çalışmalarında kullanacağı 100 ton benzin ile 500 ton motorinin dahilde alınan istihsal vergisinden istisna edilmesi hakkında tebliğ. Ersan Petrol Sanayii A. Ş. nın 6326 sayılı Petrol Kanununun 18/4/1973 tarihli ve 14511_ sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1702 sayılı Kanunla değişik 112/2 nci maddes' gereğince, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muafen ithal edip kullanma hakkına sahip bulunduğu malzemenin memleket dahilinde imal olunan ve müstahsil müesseseden tedarik edilecek olan eşit ve benzerlerinden; 100 ton benzin ve 500 ton motorinin 1977 yılı sonuna kadar adı geçen şirkete tesliminin 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 üncü maddesinin (j) işaretli fıkrası hükmüne dayanılarak, bu fıkradaki ve Petrol Kanununun değişik 112 nci maddesi ile Petrol Nizamnamesinin 220 nci maddesindeki şartlara uyulmak kaydı ve petrol çalışmalarında kullanılmak şartiyle dahilde alınan İstihsal Vergisinden istisna edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken kararlaştırılmıştır. Sözü edilen istisna hükmünün bu tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren uygulanması gerekir. 15/4/1976 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe ektir. Sun'i gübre fabrikalarının gübre üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek fosforik asit için 22/1/1976 tarihli ve 7/11280 sayılı Kararname ile bir yıl için tanınan ve 18/12/1976 tarihinde sona eren gümrük vergisi muaflığının, bu defa 4/4/1977 tarihli ve 7/13244 sayılı Kararname ile ve aynı şartlarla bir yıl daha uzatılmış olmasına binaen, aynı maddenin yurt içinde imal olunan eşit ve benzerleri için, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4/j maddesi gereğince, tanınan İstihsal Vergi s' istisnasıyla ilgili bulunan ve 15/4/1976 tarihli, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğin yürürlük süresinin de, 18/12/1976 tarihinden başlamak üzere aynı şartlarla bir yıl daha uzatılması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken kararlaştırılmıştır. Ticaret Bakanlığından: Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandınlmamna Dair Karar'a İlişkin Genel Tebliğ Sıra No: 3 Madde 1 12/4/1973 gün ve 7/6270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki «Orman Ürünlerine İhraç Gücü Kazandırılmasına Dair Karar» in çeşitli maddeleri; 16/7/1973 gün ve 7/6685 sayılı, 18/8/1975 gün ve 7/7020 sayılı, 8/9/1975 gün ve 7/10631 sayüı. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1548

15 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 18/6/1976 gün ve 7/12235 sayılı, 15/7/1976 gün ve 7/12215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile değiştirilmiş bulunmaktadır. Madde 2 Keresteden ileri safhada işlem görmüş orman sanayi ürünleri ihracatı; Karar eki «Ürünler ve ödemeler Çizelgesi» nde belirtilen oranlarda ihracatta Karar eki «Ürünler ve Ödemeler Çizelgesi» nde belirtilen oranlarda ihracatta vergi iadesinden ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanır. Madde 3 ihracatta vergi iadesi ödemesinden ve/veya Özel banka hesabı ödemesinden faydalanan keresteden ileri safhada işlem görmüş orman sanayii ürünleri ihracatı, ayrıca 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümleri çerçevesinde ihraca bağlı İstihsal Vergisi muafiyet ve istisnalarından faydalanamaz. Madde 4 Bu tebliğ ve dayanağı Karar çerçevesinde ihracatta vergi iadesinden ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanmak İsteyenler, ihracat muamelelerini yürüttükleri banka aracılığı ile, 22/12/1976 gün ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «ihracatta Vergi ladesi Kararma İlişkin Tebliğ Sıra No: 2» nin 1 inci maddesinde belirtilen belgelerle T. C. Merkez Bankasına başvururlar. Bu müracaatlara; bu tebliğ hükümlerine göre, ihracatta vergi ladesi ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanmaları ekspertiz raporuna bağlı olan mamulle> rin, iki nüsha ekspertiz raporu eklenir. Madde 5 T. C. Merkez Bankasınca ihracatçının talebi ve talebine ekli. belgeler incelenir, ihracatta vergi iadesi almaya hak kazanan ihracatçıya vergi iadesi ödemesi en kısa zamanda yapılır. Madde 6 T. C. Merkez Bankasınca vergi ladesi Ödemesi yapılan bir mamul ayrıca özel banka hesabı ödemesinden de faydalanıyor ise, T. C. Merkez Bankasına, durum bir yazı ile Orman Bakanlığı Orman Genel MUdUrlüğU Döner Sermaye Merkür Saymanlığına intikal ettirilir. Bu yazıda; a) İhracatta vergi iadesi ödemesinden faydalanan keresteden ileri safhada işlem görmüş orman sanayii ürününün adı ile gümrük tarife pozisyonu ve istatistik numarası, b) Vergi iadesi ödemesine matrah olan 7/10824 sayılı «ihracatta Vergi İadesi Karan» mn 18 inci ve 20 nci maddelerine göre tespit edilmiş FOB veya CF değeri (Döviz ve Türk Lirası olarak), c) İhracatın dayanağı Gümrük Çıkış Beyannamesi, TescU/Lisans Beyannamesi ve Döviz Alım Bordrolarının hangi mercilerce düzenlendiği, tarih ve numara 1 lan, d) ihraç edilen mamulün 7/6270 sayılı Kararnameye ek «Ürünler ve Ödemeler Çizelgesin» deki yeri, e) Mamule 7/6270 sayılı Kararname çerçevesinde ihracatta vergi iadesi önemesinin yapıldığı, f) İhracatçının adı soyadı veya unvanı, adresi ve ihracatçı belge numarası, belirtilir. İhraç edilen ve özel banka hesabı ödemesinden faydalanan mamul bu tebliğ hükümleri çerçevesinde ekspertize tabi ise yukarıda belirtilen T. C. Merkez Bankası yazısına ekspertiz raporunun bir örneği eklenir. Madde 7 Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Saymanlığı, T. C. Merkez Bankasının yazısı üzerine ihracatçıya vergi iadesintn yapıldığı matrah üzerinden ihraç edilen tlrün için Kararnameye ekli «Ürünler ve Ödemeler Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1347

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 20 Mayıs 1977 Sayı: Çizelgesi» nde tespit edilen oranlarda Özel banka hesabı ödemesinde bulunur. Ayrıca ödemenin yapıldığını T. C. Merkez Bankasına bildirir. Madde 8 Kararnameye ek «Ürünler ve Ödemeler Çizelgesi» nin 42 nci sırasında yer alan yaş meyva ve sebze ihracında, bu Ürünlerin ambalajı olarak kullanılan sandıklar için; sandık basma yapılan maktu özel banka hesabı ödemelerinde ise, aşağıda belirtilen şekilde hareket edilir; a) Yaş meyva ve sebze ihracatçısına T. C. Merkez Bankası'nca 7/10624 sayılı «İhracatta Vergi ladesi Karan» çerçevesinde vergi iadesi ödemesi yapıldıktan sonra, İhracatta vergi ladesinden faydalanan ürünlerin ambalajı olarak sandık kullanılmış ise, İhracatçıların bu sandıklar dolayısıyla özel banka hesabı Ödemesinden faydalanabilmeleri için; aa) Yapılan yaş meyva sebze ihracatı dolayısı ile Ticaret Bakanlığı Kontrolörlerince ve/veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Karantina Kontrolörlerince düzenlenecek raporlarda, ihraç edilen yaş meyva ve sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandıkların adedinin, yeni ve «tel dikişli» olup olmadıklarının belirtilmesi, bb) Gümrük Çıkış Beyannamelerine de, İhraç edilen yaş meyva ve sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandıkların adedinin, yeni ve «tel dikişli» olup olmadıklarının Ticaret Bakanlığı Kontrolörlerince ve/veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Karantina Kontrolörlerince düzenlenen raporların, tarih ve numarası belirtilerek kaydedilmesi, gerekir. b) T. C. Merkez Bankasınca, İhraç ettikleri yaş sebze ve meyva dolayısı ile İhracatçılara ihracatta vergi ladesi ödemesi yapıldıktan sonra, İhracat ile ilgili Gümrük Çıkış Beyannamelerinden, ihraç edilen yaş meyva ve sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandıkların; Adedi Yeni olduktan Tel dikişli olup olmadıkları, tespit edilir. Durum bir yazı ile Orman Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Saymanlığına intikal ettirilir. Bu yazıda; Orman Genel Müdürlüğü aa) Yapılan yaş meyva ve sebze ihracatının dayanağı olan Gümrük Çıkış Beyannamesinin hangi mercice düzenlendiği ve tarih, numarası, bb) İhracatçıya, yapılan yaş meyva ve sebze ihracatı dolayısı ile ihracatta ırergi ladesi ödemesinin yapüdığı, cc) Gümrük Çıkış Beyannamelerine göre ihraç edilen yaş meyva sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandığın adedi, dd) İhraç edilen yaş meyva sebzelerin ambalajı olarak kullanılan sandıkların kaç adedinin «tel dikişli» olduğu, kaç adedinin de tel dikişsiz olduğu, ee) belirtilir. ihracatçının adı soyadı veya unvanı, adresi ve İhracatçı belge numarası, c) Gümrük Çıkış Beyannamelerinde ihraç edilen yaş meyva sebzelerin ambaajı olarak kullanılan sandıkların yeni oldukları açıkça kayıtlı değü İse, bu sandıklar 5zel Banka Hesabı Ödemesinden faydalanamaz. d) Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Saymanlığı T. C. Merkez Bankasının yazısı üzerine yaş meyva sebze ihracatçısına, ihraç ettiği yaş meyva ve sebzenin ambalajı olarak kullandığı; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1548

17 20 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Tel dikişli için. sandık başına 1,50 TL. Diğer tür sandıklar için, sandık başına 0,50 TL. özel banka hesabı'ndan ödeme yapar ve ödemenin Bankası'na bildirir. yapıldığını T. C. Merkez Madde 9 Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Saymanlığı her ay, keresteden ilen safhada işlem görmüş orman sanayü ürünleri için yaptığı özel banka hesabı ödemelerini; ihracatçı isimleri, ihraç edilen mamuller, ödemelere matrah olan ihraç bedeli (yaş meyva sebze ambalajı olarak ihraç eduen sandıklar için ödemelere esas olan tel dikişli veya diğer tür sandık adedi) ve ödeme tutarları itibarı ile dökümlü olarak, takip eden ayın sonuna kadar Ticaret Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne bildirir. Madde 10 Karar'a ek «Ürünler ve ödemeler Çizelgesinin» 1 inci sırasında yer alan «Mobilya» tanımı aynı çizelgenin (a) dipnotu çerçevesinde aşağıda tespit edilmiştir. Ahşap Mobilya: Salon, oturma, okuma, yemek, yatak, çalışma ve müzik odaları üe mutfak, giriş (antre), okul, sinema salonu, lokanta, kapalı eğlence yerleri, otel, motel ve benzen yerlerde; oturmak için ya da üzerine eşya koymak, dinlenme, yatma veya oyun oynama amacı ile yapılmış; aynı zamanda süsleme unsuru bulunan, estetik değer taşıyan orman ürünlerinden yapılmış eşyalardır. Yukarıdaki tanım kapsamı dışına çıkmamak kaydı ile ahşap mobüya sayılan eşyalar aşağıda gösterilmiştir. (Bu eşyaların mobilya sayılabilmeleri için kurma dışında tüm bitim işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur.) a) Kanepe, divan, koltuk, sandalye, puf b) Sehpa, masa c) Etajer, komidin d) Büfe, vitrin e) Karyola f) Abajur g) Elbise dolabı (gardrop), elbise askılığı h) Askılık (portmanto), ayakkabılık ı) Çamaşır dolabı (şifonyer), mutfak dolabı i) Tuvalet masası j) Servis arabası k) Sofra takımı kutusu (çatal, kasık v. b. için) 1) Sinema - tiyatro koltukları m) Kitaplık, kütüphane n) Masa tenisi, pin-pon, bilardo masaları o) Dikiş makinası kutusu ö) Radyo kutusu - televizyon kutusu p) Müzik dolabı - piyano mobilyası r) Amerikan bar, banko, çiçeklik Yukanda belirtilen eşyalar, tek tek ya da takım halinde (yatak odası takımı, yemek odası takımı gibi) ihraç edildiklerinde ahşap mobilya kapsamında yer alırlar. Yukarıda belirtüen ahşap mobilyalann sökülü (Demonte) olarak toplu halde ihracatı, ihracatta vergi iadesi ve özel banka hesabı ödemelerinden faydalanmasına mani olmaz. Toplu halde ihracattan maksat; parçalann aynı ambalajda olması veya parçalar itibarı ile ayn ayrı ambalajlarda olsalar bile tek parti ihracatta ve birlikte gönderilmeleridir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1549

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın 1 arılııııcısı A. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: 15372 K A R A R

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Şubat 2013 CUMARTESİ Sayı : 28568 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4286

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/02/2015 KARAR NO: 2015-45 Belediyemiz hudutları içerisinde yaşayan kendine bakamayacak durumda olan, yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza sosyal

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği

Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği R.G.Tarihi: 23.08.1983 R.G.Sayısı: 18230 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10545 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5978 Kabul Tarihi : 24/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 6/4/2010 Sayı : 27544 Yayımlandığı

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Haziran 1984 PAZARTESİ Sayı: 1843S Mükerrer YÜRÜTME

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı