Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti"

Transkript

1 Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan Ali Arpat 1

2 ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ Dünyadaki en önemli kimyasal tepkimelerden biri CO 2 nin karbonhidrata dönüģtüğü fotosentez tepkimesidir. 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O 6 +6O 2 Aynı Ģekilde Metanın yanma tepkimesi ile ortak özelliği her ikisinde de karbonun yükseltgenme basamaklarının değiģmesidir. Bu Ģekilde indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerinin bir arada olduğu tepkimelere Redoks tepkimeleri denir. b) lerin Yükseltgenmesi Yükseltgenme indirgenme reaksiyonlarını denkleģtirmek için çeģitli yollar vardır. Not: Karbon elementinin alabileceği en yüksek yükseltgenme basamağı +4 olduğundan bu değere ulaģan karbon bileģikleri yanma özelliği gösteremez. (CCl 4, CF 4 ) Asidik veya nötr ortamda, denklemde; a) Oksijen gerekli olan tarafa H 2 O ilave edilir. ORGANĠK BĠLEġĠKLERDE KARBONUN YÜKSELTGENME BASAMAĞI Karbon elementinin hem kendisi ile hem de birçok farklı elementle tekli, ikili ve üçlü bağlar yapabilmesi onun milyonlarca organik bileģik oluģturabilmesini mümkün kılar. Karbon atomunun yükseltgenme basamağı CO 2 ile hidrokarbon arasında değiģmektedir. Karbon ve hidrojenin dıģındaki elementleri de bulunduran bileģiklere heteroatom bileģikler denir. Elementlerin elektro negatiflik sıralaması, F > O > N > CI > Br > C > I > H Ģeklinde özetlenebilir. Her karbon atomunun yükseltgenme basamağı, bağ yaptığı elementin elektronegatifliğine bağlı olarak değiģebilir. Bir molekülde yer alan her element atomunun yükü farklı olabilir. Elementin molekül içinde taģıdığı birim yüke formal yük denir. Organik bileģiklerde bazı karbon atomlarının değerliği değiģmez. Değerliği sabit kalan karbonların redoks hesaplamasına katılmasına gerek yoktur. ORGANĠK REDOKS ÖRNEKLERĠ H 2 + 1/2O 2 H 2 O tepkimesi bir redoks tepkimesidir. Bu tepkime gibi organik bileģiklerin tepkimeleri de birer redoks tepkimesi olmasına rağmen bazen basit denklemler gibi denkleģtirmek daha kolaydır. a) Wurtz Sentezi Bu sentez, iki alkil halojenürdeki halojenleri Na ile koparıp, daha yüksek moleküllü bir alkan eldesidir. Genel: 2R X + 2Na R R + 2NaX e vererek yükseltgenir. Atom elektron alarak indirgenir. Örnek: 2R I + 2Na 2CH 3 I + 2Na R R + 2NaI C 2 H 6 + 2NaI Wutz sentezinin en önemli kusuru, yan tepkimelerin de oluģmasıdır. R 1 X ve R 2 X gibi iki alkil halojenür kullanılırsa, R 1 R 1, R 1 R 2 ve R 2 R 2 olmak üzere, üç ayrı ürünün karıģımı oluģur. b) Hidrojen gerekli olan tarafa H + ilave edilir. c) Yükleri denkleģtirmek için, reaksiyon denkleminin pozitif yükün fazla olduğu tarafına elektronlar ilave edilir. Örnek: CH 3 CH 2 OH+K 2 Cr 2 O 7 +H 2 SO 4 CH 3 COOH + Cr 2 (SO 4 ) 3 Bu reaksiyon H 2 SO 4 ten anlaģıldığı gibi asitli ortamda yapılmıģtır. Bu reaksiyon için yarı reaksiyonlar aģağıdaki gibi yazılır. CH 3 CH 2 OH 2 Cr 2 O 7 CH 3 COOH Cr +3 Önce gerekli tarafa su eklenir, hidrojen sayısını eģitlemek için ise gerekli tarafa H + ve elektrik yükü eģitlemek için gerekli tarafa é eklenir. CH 3 CH 2 OH + H 2 O Cr 2 O H+ +6é CH 3 COOH + 4H + + 4é 2Cr H 2 O DenkleĢmiĢ olan iki yarı reaksiyondaki elektron sayıları eģitlenir ve toplanır. 3 / CH 3 CH 2 OH + H 2 O CH 3 COOH + 4H + + 4é 2 / Cr 2 O H + +6é 2Cr H 2 O Bundan sonra reaksiyon denklemi, denkleģmiģ moleküler denkleme çevrilir. 3CH 3 CH 2 OH +3H 2 O 3CH 3 COOH +12H + +12é 2Cr 2 O H + +12é 4Cr H 2 O Denklem taraf tarafa toplandığında 3CH 3 CH 2 OH +3H 2 O + 2Cr 2 O H + 3CH 3 COOH +12H + + 4Cr H 2 O Denklem sadeleģtirildiğinde 3CH 3 CH 2 OH + 2Cr 2 O H + 3CH 3 COOH + 4Cr H 2 O DenkleĢmiĢ tepkimesi elde edilir. 2

3 Bazik ortamda, denklemde; a) Oksijen gerekli olan tarafa OH ilave edilir. b) Hidrojen gerekli olan tarafına H 2 O ve her ilave edilen H 2 O için diğer tarafa OH ilave edilir. c) Pozitif yükün fazla olduğu tarafa gerektiği kadar elektron ilave edilir. Örnek: CH 3 CH 2 OH+KMnO 4 + NaOH CH 3 COOH + Mn(OH) 2 Yarı tepkime aģağıdaki gibidir. CH 3 CH 2 OH MnO 4 Mn +2 CH 3 COOH Oksijen gerekli olan tarafa OH ilave edilir. Hidrojen gerekli olan tarafına H 2 O ve Pozitif yükün fazla olduğu tarafa gerektiği kadar elektron ilave edilir. CH 3 CH 2 OH + 4OH CH 3 COOH + 3H 2 O + 4é MnO 4 + 4H 2 O + 4é Mn OH Alınıp verilen elektron sayısı eģit olduğundan tepkime toplanır. CH 3 CH 2 OH + MnO 4 + H 2 O CH 3 COOH + Mn OH DenkleĢmiĢ tepkimesi elde edilir. Bazik ortam tepkimelerinde KMnO 4 çözeltileri kullanılabilir. Tepkime denklemine ok üzerine [O] ifadesi yazılması yükseltgenme olacağını ifade etmektedir. Tepkime denklemine ok üzerine [H 2 ] ifadesi yazılması indirgenme olacağını ifade etmektedir. Primer alkollerin ilk kademe yükseltgenmesinde aldehit sonraki yükseltgenmesinde karboksilli asit oluģmaktadır sekonder alkollerin yükseltgenmesi ile ketonlar meydana gelir. Tersiyer alkoller yükseltgenmezler. Not: ler hidroksilin bağlı olduğu karbon atomundaki hidrojen sayısı kadar basamak yükseltgenir. Metil : 3 0 yükseltgenir. Primer : 2 0 yükseltgenir. Sekonder : 1 0 yükseltgenir. Tersiyer : 0 0 yükseltgenemez. Aldehitlerin Tolens ve Fehling çözeltileriyle yükseltgenmesi tepkimeleri aldehitlere özgü yükseltgenme tepkimeleridir. Yer DeğiĢtirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri Yer değiģtirme tepkimeleri reaktif maddelerin birbirleriyle yer değiģtirmesi Ģeklindeki tepkimelerdir. Organik bileģiklerin tepkimeleri, kovalent bağların kırılması ve oluģumu üzerinde gerçekleģmektedir. Elektron eksikliği olan atom ya da atom gruplarına Elektrofil denir. ( NO 2 +, SO 3 H +, RC +, RCO + gibi gruplar (Elektrofilik) elektron sevendir.) Üzerinde elektron çifti bulunan atom veya atom gruplarına Nükleofil denir. ( X, OH ) Radikaller Üzerinde Yürüyen Yer değiģtirme Tepkimeleri Alkanların halojenlerle olan tepkimeleri yüksek sıcaklıklarda veya ultraviyole ıģınları etkisi altında gerçekleģir ve yer değiģtirme tepkimeleri radikal oluģumu üzerinde gerçekleģir. Kimyasal bir tepkimede tepkimeye katılanların ürünlere dönüģmesi sırasında meydana gelen bağ oluģumlarını ve kırılmalarını basit basamaklar Ģeklinde gösterilmesine tepkime mekanizması denir. BileĢiğin yapısında bulunan atom veya yerini alan baģka atom veya atom gruplarına sübstitüent denir. Tepkimeye giren molekül ya da iyonlara substrat denir. R H + X 2 R X + HX bu tepkimeler tüm hidrojen atomları bitene kadar devam edebilir. Elektrofilik Yer DeğiĢtirme Tepkimeleri Benzen ve benzenin kimyasal özelliklerine sahip bileģiklere aromatik hidrokarbon bileģikleri veya benzenin türevleri denir. Benzen alkanlardaki gibi ultraviyole ıģık altında klorlandığında tepkime gerçekleģir. Benzen + 3X 2 Hegzaklorosiklihegzan Bu tepkime bir katılma tepkimesidir. Benzen + X 2 Nitrobenzen oluģumu Benzen + HNO 3 Benzensülfonik asit oluģumu Benzen + H 2 SO 4 Halojen benzen (Klorbenzen) Nitrobenzen + H 2 O Benzenin alkil türevlerinin oluģumu (Freidel Crafts) Benzen + R X Benzensülfonik asit + H 2 O Alkil benzen 1. BÖLÜM BĠTTĠ 3

4 Nükleofilik Yer DeğiĢtirme Tepkimeleri Organik bileģiklerin yer değiģtirme tepkimeleri sadece radikaller üzerinde yürüyen ve elektrofillik tepkimeler değildir. Nükleofil çekirdekseven anlamına gelir. Halojenler birer nükleofildir. R X + NaOH Williamson Eter Sentezi R OH + NaX Katılma Tepkimeleri Katılma tepkimeleri doymamıģ hidrokarbonlara ve karbonil grubu içeren aldehit ve ketonlara madde katılarak yapılarındaki pi bağlarının kırılarak yerine sigma bağları oluģumu Ģeklindeki tepkimelerdir. Katılma tepkimeleri ayrıģma tepkimelerinin tersidir. Bunlar Elektrofilik katılma ve Nükleofilik katılma Ģeklindedir. Katılma ve ayrıģma tepkimeleri birbirinin tersi olan reaksiyonlardır. R X + R ONa R O R + NaX Elektrofilik Katılma Tepkimeleri Benzen Halkasına Ġkinci Bir Grubun Bağlanması Benzen halkasına ikinci bir grubun aynı olasılıkla bağlanması düģünülebilir. Ancak gerçeğin böyle olmadığı görülmüģtür. Metilbenzen (Toluen) nitrolandığında orto veya para durumunda bağlanır. Nitrobenzene ikinci bir grup bağlandığında ise meta durumunda bağlandığı görülmüģtür. AraĢtırmalar ikinci grubun nasıl bağlanacağına birinci grubun karar verdiğini ortaya koymuģtur. Tepkime hızını daha etkin kılan gruplara gruplara etkinleģtirici (elektron sunucu) grup denir. Tepkimenin hızını azaltan gruplara ise elektron çekici grup denir. Elektron sunucu orto veya para yönlendirici (OH, NH 2, R-O, C6H5, R, X ), elektron çekici ise meta yönlendiricidir. (SO 3 H, CHO, HCO 2, CN, NO 2 ) Alken ve alkinlere halojen asidi katılması bir Elektrofilik katılma tepkimesidir. Çünkü bu reaksiyonlara katılma H katılmasıyla baģlar. Bu katılmalar Markovnikof kuralına göre olur. (HX, H OH, X 2 katılmaları) elektrofilik katılmalardır.) Markovnikov Kuralı Katılma tepkimelerinde simetrik olmayan reaktifler katılırken reaktifin pozitif kısmı hidrojeni fazla olan karbona katılır. (Hidrojen hidrojeni fazla olan karbon atomuna katılır.) Nükleofilik Katılma Tepkimeleri (Kolbe Schmitt) Fenol + CO 2 + NaOH Salisilikasit Katılma tepkimeleri gerçekleģirken pi bağı bir nükleofilin katılımıyla kırılıyorsa buna Nükleofilik katılma denir. R MgX + Aldehit R MgX + Keton 2. BÖLÜM BĠTTĠ 4 3. BÖLÜM BĠTTĠ

5 Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri Bu tepkimeler genellikle doymamıģ yapılı organik bileģik oluģumu ile sonuçlanır. Ayrılma Zaitsev kuralına göre olur. Zaitsev Kuralı BileĢikten hidroksil veya halojen atomu ayrılırken hidroksil veya halojen atomlarının bağlı olduğu karbona komģu olan karbonlardaki hidrojeni az olan karbondan da bir hidrojen koparmaktır. Ayrılma tepkimeleri Alkilhalojenürlerden HX ayrılması veya lerden Su çekilmesi Ģeklinde olur. Alkilhalojenür Alken + Halojenasidi Kondenzasyon Tepkimeleri Kondenzasyon tepkimesi iki molekülün veya fonksiyonel grubun birleģerek büyük bir molekül ve küçük bir molekül oluģturması olayıdır. Küçük moleküller (H 2 O, HX, CH 3 OH, CH 3 COOH) gibi moleküllerdir. lerde Eter eldesi Ġki mol mono alkolde düģük sıcaklıkta (140 0 ) bir mol su çekilmesiyle oluģan bir tepkimedir. Eterlerin bu Ģekilde elde edilmesi moleküller arası kondenzasyon tepkimesi olarak adlandırılır. Sıcaklık artıģı yan ürünün artmasına neden olur. Bu tepkimede yan ürün olarak alken oluģur. 2R OH R O R + H 2 O Alken + Su Karboksilli asitlerin alkollerle tepkimelerinde Bu tepkimelerde ester oluģur. (Fischer EsterleĢmesi) Bir mol monoalkol ile bir mol karboksilli asidin tepkimesinde bir mol su ayrılırsa ester oluģur. R OH + R COOH R CO O R + H 2 O Ġki aminoasit molekülünde peptit oluģumu Aminoasitler hem asit hem de baz özelliği gösteren organik bileģiklerdir. Ġki mol aminoasitten bir mol su çekildiğinde peptit bağı oluģur. Aminoasitler proteinlerin yapıtaģıdır. Doğada 20 kadar aminoasit bulunur. Kondenzasyon PolimerleĢmesi Proteinler önemli doğal polimerlerdir. Endüstri ürünleri ( Polietilen, Polieter, Poliester ) yapay polimerlerdir. Bu tepkimeler polimerleģme tepkimeleri gibi çoklu bağların kırılıp moleküllerin uç uca bağlanması Ģeklinde olmasının yanında küçük yan ürünlerin oluģmasıyla sonlanırlar. 4. BÖLÜM BĠTTĠ 5 5. BÖLÜM BĠTTĠ

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Giriş Karbonil (-=) and hidroksil (-H) on the same carbon is karboksil grubu. karboksil grubu is usually written -H. alifatik asitler -H a bağlı bir alkil içerir.

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ K.K.T.C. YAKIN DĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI BENZKSAZLN TÜREVLERİNİN ASİTLİK SABİTLERİNİN (pk a ) ULTRAVİYLE SPEKTRSKPİSİ, PTANSİYMETRİ VE KAPİLER ELEKTRFREZ TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

ORGANİK KİMYA LABORATUARI M.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA LABORATUARI Doç. Dr. Zafer ODABAŞ Dr. Selçuk ALTUN İstanbul-2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ 1.1. Balonlar... 5 1.2. Soğutucular... 5 1.3. Huniler...

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi 2-(4-KLORO-1-NAFTİLOKSİ)-2-OKSOETİL METAKRİLAT IN 2-(DİETİLAMİNO) ETİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE

Detaylı

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Musa KAMACI Yüksek Lisans Tezi KİMYA Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI Programı Danışman: Prof. Dr. İsmet

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014

TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014 KAMU PERSNEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 cak 01 TG 1 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi aaçla olursa olsun, testlerin taaının veya bir kısının İhtiyaç

Detaylı

izotop MALZEME BILGISI B2

izotop MALZEME BILGISI B2 1. Giriş 2. Temel Kavramlar 3. Atomlarda Elektronlar 4. Periyodik Tablo 5. Bağ Kuvvetleri ve Enerjileri 6. Atomlararası Birincil Bağlar 7. İkincil bağlar veya Van Der Waals Bağları 8. Moleküller Bu özelliklerinden

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 1 H NMR SPEKTRAYA ÇEVRESEL ETKİLER Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Çekirdeklerin bulunduğu kimyasal çevre enstrümanın responsunu etkiler. Bir NMR spektrumdan sinyallerin sayısı, şiddeti, konumu

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji ENERJİ VE CANLILAR Yaşamak iş yapmaktır. Enerji de iş yapma kapasitesi olarak tanımlanır. Hücreler küçük organik moleküllerden DNA ve proteinler gibi polimerler sentezler, çevreleriyle madde alış verişi

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı