BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)"

Transkript

1 ÝRÝNÝ ÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür). Roman kahramanlarýnýn, edebiyatýmýzda birer gölge, silik birer iz olarak kalmamalarý, tüm canlýlýklarýyla, net olarak hatýrlanmalarý anlamýna gelmektedir. 6. III. cümlede okurlarýn, þaþýrtýcý yorumlarla þiirleri yeniden anlamlandýrdýðý; IV. cümlede ise okurlarýn sözlerinin, þairi yazarken yönlendiren etkenlerin sýnýrlarýný aþtýðý belirtilerek þiir yorumlarýnýn, þairin düþündüklerinin dýþýna çýktýðý vurgulanmaktadýr.. arçada geçen yazý dünyasýnýn ateþini körüklemek sözü, yazmayý daha da hareketlendirmek, yazma heyecanýný çoðaltmak anlamýna gelmektedir. 7. arçanýn son cümlesinde akþam kabaran dalgalarýyla görülen denizin, sabah sakin olduðu belirtilmiþ, deniz karþýt durumlarýyla verilmiþtir.. Yanýt seçeneðinde, büyük yazar olmanýn koþulu, en yalýn düþünceye bile güzel bir giysi giydirmeyi baþarma ya baðlanmýþtýr. 8. Yaklaþýk bir aydýr hastalýðýndan rahatsýz olan ünlü oyuncu, vefat etti. cümlesinde hastalýðýndan rahatsýz olan sözü duruluk ilkesine aykýrýdýr; hastalýðýndan sözcüðü cümleden çýkarýlmalýdýr. 4. III. cümlede dilin, dilbilimcilerin katkýlarýyla geliþtiði, IV. cümlede sürekli geliþim içinde olduðu vurgulanýrken; I. ve II. cümlelerde dilin, müdahale kabul etmeyen, kurallarýn peþinden gitmeyen, özgür hareket eden bir sistem olduðu vurgulanmaktadýr. 9. Komisyon, yapýlan reformlara karþý Türkiye nin bir süre daha bekletilmesi gerektiðini söylüyor. cümlesinde karþý sözcüðü yanlýþ kullanýlmýþtýr; onun yerine karþýn (raðmen) getirilmelidir. 5.,, D ve E, sya romanýyla ilgili beðeni sözleri içerirken, sya romanýnýn TRT Roman Yarýþmasý nda baþarý ödülü kazandýðýnýn söylendiði ilk seçenek, nesnel yargý özelliði taþýmaktadýr. 0. O masa hem niteliksiz hem de kullanýþlý deðildi. cümlesinde nitelik sözcüðü, cümlenin sonundaki deðildi sözcüðüne baðlanmaktadýr. irinci cümlede yargý idi ekeylemini almalý, niteliksizdi yapýlmalýdýr.

2 . Þair, düþünür, deðil, olay sözcükleri ünsüzle bittiði için y yardýmcý ünsüzüne gereksinim duymadan idi ekeylemini alýrken, ünlü ile biten doðru, idi ekeylemiyle birleþerek doðruydu þeklini alýr. 7. II., IV. ve V. cümlelerdeki yüklemler etkile-, özetle- ve hatýrla- eylemleridir; I. ve III. cümlelerdeki kaplý ve kaynak yüklemleri ise ad soyludur.. Karga, yavrusuna bakmýþ: h, benim ak pak yavrucuðum! demiþ. (ümlede kullanýlmasý gereken noktalama iþaretlerinin doðru þekli böyle olmalýdýr.) 8. Verilen parçada, ayný anlama gelen cümlelerin farklý ifade edilme tarzlarýndan söz edilmekte ve insanlarýn, kiþiliklerine uyan ifade tarzýný seçtiði vurgulanmaktadýr.. Gül-üþ, bak-ýþ, söyle-y-iþ ve yürü-y-üþ sözcükleri birer yapým eki alýrken aç-ýl-ýþ sözcüðü iki yapým eki almýþtýr. 9. arçadaki tüm cümlelerde, eleþtirmenin okurla yazar arasýnda düþünsel ve duygusal iletiþimi kurmak zorunda olduðu anlatýlýrken, III. cümlede ise eleþtirmenin, yapýtý incelerken nesnel olmasý gerektiði vurgulanmaktadýr. 4. Ýkilemeler, dört seçenekte eylemi nitelediði için belirteç görevinde; pýrýl pýrýl bir hava tamlamasýnda ikileme adý nitelediði için sýfat görevinde kullanýlmýþtýr. 0. arçanýn ilk üç cümlesinde Türkçenin, dönem dönem çeþitli dillerden etkilenip kirlendiðinden söz edilirken, dördüncü cümleden baþlanarak Türkçenin. yüzyýldan itibaren hor görüldüðünden söz edilmektedir. 5. ulunur ve üzülür eylemleri gelecek zaman kipi yerine, konuþabilir ve söyler eylemleri dilek kiplerinin yerine kullanýlmýþtýr.. arçada, yýllýklarla antolojilerin birbirinden farklý olduðunu, yýllýklarýn bir yýlýn verimini deðerlendiren; antolojinin ise daha geniþ bir zaman dilimini deðerlendiren çalýþmalar olmasý gerektiðini, ancak çoðu antoloji ve yýllýkta bunu göremediðini belirtiyor yazar. 6. Dönemin tarihsel özelliklerinin anlaþýlmasýný saðlayacak Özne kaynaklarýn en önemlisi / sözünü ettiðimiz bu destan derlemesidir. Yüklem. arçada, kiþinin, beðendiði yapýtýn kusurlu yanlarýný örtmesinin doðru bir bakýþ açýsý olmadýðý anlatýlmaktadýr. öylece, güzel bildiklerimizin kusurlu yanlarýný görmememizin olaðan bir durum olduðu yargýsýna karþý çýkýlmaktadýr.

3 . arçada, gerçekte þiir yazamayan birçok þairin gelenekten yararlanmadan þiir yazýlamayacaðýný ileri sürdüðü, geleneðe yaslanarak adlarýný geçmiþin büyük þairlerinin yanýna koyabileceklerini sandýklarý vurgulanmaktadýr. 7. arçada, yazarýn roman kahramanlarýnda aradýðý özellikler þöyle sýralanmýþtýr: Yaþam kavgasý içinde bir kiþilik olmasý, içsel bir deðer taþýmasý, kendisi gibi olanlarý temsil edebilmesi, yaþanan koþullarýn farkýna varabilmesi. Kahramanýn, hayatýný doðal biçimde sürdürmesi nden söz edilmemiþtir. 4. arçada, bir edebiyat eserinin gerçek deðerinin ortaya çýkmasý, eserin hem kendi çaðýnýn eserleriyle hem de geçmiþin eserleriyle karþýlaþtýrýlarak eleþtirilmesine baðlanmýþtýr. 8. arçada sözü edilen yazar, bir. Çehov, bir L. Tolstoy kadar iyi bir yazar olabilmeyi, tüm dünyanýn kendisine düþman olmasýna tercih etmektedir. Yazarlýða bu kadar önem veren birinin iþini sevmediði söylenemez. 5. arçada, gerçek yaþamda þiir kitaplarýnýn ve dergilerinin çok az okuyucu bulmasýna karþýn, binlerce kiþinin sanal ortamda disiplinsizce þiir tüketip üretmesi doðru bulunmamakta, internetin belli bir disipline baðlandýktan sonra þiire hizmet etmesi gerektiði vurgulanmaktadýr. 9. arçada, bazý insanlarýn, kendi öðrendikleri gerçeðin deðiþmez olduðuna inandýklarý, yeni bilgiler karþýsýnda dehþete kapýlýp bilinmeyeni öðrenmekten kaçtýklarý anlatýlmaktadýr. Gerçeðin tek ve mutlak olmadýðý anlatýlan bu parçadan, evrende gerçek diye bir þeyin bulunmadýðý yargýsý çýkarýlamaz. 6. arçada, kalp ile göz ün insanlar üzerindeki etkisinden söz edilmektedir; bu iki organýn insanýn kiþiliðini yansýttýðýna deðinilmemiþtir. 0. arçanýn bütününde yazar, roman okurken kendisini okyanusta kaybolmuþ küçük bir balýða benzettiðini anlatmaktadýr.

4 SOSYL ÝLÝMLER TESTÝ (Sos ). Din adamlarýnýn halktan mal toplamasýný engellemek II. ve III. öncüllerle ilgilidir. 6. Halkýn yönetimde temsil hakký kazanmasý ulusal egemenliði geliþtiren bir yeniliktir. bdülaziz in buna karþý çýkmasý yenilik taraftarý olmadýðýnýn göstergesidir.. Temel geçim kaynaklarý hayvancýlýk olan toplumlarda göçebe bir yaþam görülür. u durum yerleþik yaþamý ve tarýmsal üretimin artmasýný engeller. 7. yan Meclisi üyelerinin padiþah tarafýndan seçilmesi ulusal egemenlikle çeliþmektedir. yan Meclisi padiþahýn haklarýný savunduðu için monarþik yönetimi sýnýrladýðý söylenemez.. Eyalet sisteminin kurulmasý Kuran ve hadisler doðrultusunda deðil, sýnýrlarýn geniþlemesinin bir sonucu olarak meydana gelen idari bir düzenlemedir. 8. Wilson ilkeleri nin, galip devletlerin toprak ve savaþ tazminatý almasýný ve ayrýca gizli paylaþým antlaþmalarýný engellemesi sömürgeciliðe aykýrýdýr. 4. vrupa da Latin kökenli olmayan Hýristiyan topluluklarýn da olduðunu düþündüðümüzde (Yunan, Slav vb.) seçeneðindeki yargýya ulaþamayýz. 9. nadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk emiyeti nin I., II. ve III. öncüllerde verilen geliþmeleri yapmasý siyasi etkinliðini arttýran çalýþmalardýr. 5. Hoþgörü politikasý, devletin sýnýrýnýn içinde yaþayan farklý din ve etnik gruplara karþý devletin uyguladýðý farklýlýklarýný koruma politikasýdýr. Soruda yalnýzca II. öncül bu doðrultudadýr. 0. Mustafa Kemal in, Lozan ntlaþmasý nda azýnlýklarýn devlet kurmasýna ve kapitülasyonlardan taviz verilmemesini istemesi I.,II. ve III. öncülleri önemsediðinin göstergesidir. 4

5 . I.,II. ve IV. öncüllerdeki geliþmeler toplum içinde varolan ayrýlýklarý gidermeye yöneliktir. 6. Sürekli rüzgârlar belli enlemler arasýnda yýl boyunca etkilidir ve büyük iklim tiplerini oluþtururlar.. Milletler emiyeti ne üye olmak, Montrö oðazlar Sözleþmesi ve Sadabat aktý ný imzalamak demokratik yönetimleri yaygýnlaþtýrmakla ilgili deðildir. 7. Yer yapýsýnýn kýrýklý olduðu alanlarda yer kabuðu hareketleri yoðun olduðu için çökme ve yükselmeler kýrýk sistemlerini (horst - graben) oluþturur. u yerlerde kýrýk hatlarý boyunca kaplýca ve sýcak su kaynaklarýna rastlanýr.. XX. yüzyýldaki savaþlarda, teknolojinin geliþmesiyle uçak gibi araçlarýn yapýlmasý cephe gerisindeki sivil halkýn da zarar görmesine neden olmuþtur. 8. Tarýmsal ürün çeþitliliðinin artmasý bir sorun oluþturmaz. 4. Þekilde verilen taralý alanlar farklý yarýmkürelerde olmalarýna raðmen ayný enlem ve boylamlar arasýnda yer alýrlar. u nedenle Ekvator a olan uzaklýklarý aynýdýr. 9. ir bölgenin Ekvator a olan uzaklýðý yaðýþ rejimi hakkýnda bilgi vermez. 5. Ekinoks günlerinde yeryüzündeki her yerde gece-gündüz uzunluðu eþittir. yrýca her iki yarýmkürede dönenceler arasýnda kalan yerlerde cisimlerin gölge yönleri yýl içinde deðiþir. u iki özellik bir merkezin bulunduðu yarýmküre hakkýnda bilgi vermez. 0. Þekil I de G.Y.K de bir yüksek basýnç merkezi þekil II de ise K.Y.K de bir alçak basýnç merkezi verilmiþtir. Ocak ayýnda termik nedenler düþünülürse iki merkezin de bulunduklarý yarýmkürelerin denizleri üzerinde yer almasý gerikir. 5

6 . Haliç okyanusa dökülen akarsu aðýzlarýnda, gel git etkisiyle aþýnma sonucu, delta iç denizlere dökülen akarsu aðýzlarýnda biriktirmeyle, falez ise dik kýyýlarda, dalga aþýndýrmasýyla oluþur. Fiyord ve skyer tipi kýyýlar buzullarýn etkisiyle oluþtuklarý için yüksek enlemlerde yer alýrlar. 6. arçada genel bir tutum olarak þüphecilik ile felsefi bir öðreti olarak septisizmin (þüphecilik) farký dile getirilmiþtir. Septisizmde herhangi bir bilgiye sahip olamayacaðýmýz ifade edilmiþtir.. Ýzohips haritasýnda verilen T ve K noktalarý arasýnda iki yükselti basamaðý 400 metre fark bulunduðuna göre, aralýk deðeri 00 metredir. Kýyý çizgisinden itibaren sayýldýðýnda L merkezinin 800 metre yükseltide olduðu bulunur. 7. arçadaki her iki düþüncede de farklý anamaddeler filozoflarca kabul edilse de, görüþlerinde bir varoluþ ve yok oluþun olduðu, bir deðiþimin olduðu ifade edilmektedir. u nedenle,,, D seçeneklerine ulaþýlabilir. ncak E seçeneðine ulaþýlamaz.. Tabloda belirtilen ülkelerden birincisinde verilen üretim bütün yýllarda 500 bin tondan fazla ve yýllar arasýndaki dalgalanma en az olduðu için buðday ithal etmek açýsýndan en uygun ülkedir. 8. arçada, dýþ dünyanýn yapýsýnýn ve nesnelerin özelliklerinin, bireyle ilgili olmadýðý dile getirilmektedir. 4. arçada felsefenin konularýnda tek bir bakýþ açýsýnýn olamayacaðý dile getirilmektedir. Filozoflara göre bakýþ açýsýnýn deðiþmesi de öznel ve göreceli olma seçeneði ile açýklanabilir. 9. arçada bireyin, yaþanan bazý olumsuz durumlarýn önüne geçilemediði için, ancak bunlarý kabullenerek yaþamayý sürdürebileceði ifade edilmektedir. 5. arçada evet in uyuyan yani sorgulamayan, hayýr ýn ise sorgulayan özgür düþünen insana iþaret ettiði anlatýlmaktadýr. 0. arçada farklý yönetim biçimlerinin özellikleri dile getirilirse de her birinde bulunan ortak özellik yönetme gücünün kullanýlmasýdýr. 6

7 MTEMTÝK TESTÝ (Mat ). x + 4y = 5 eþitliðinde, x = 9 ve y = alalým. x+y = olur ve en büyük deðerini alýr. x y : = = = bulunur x x + 0 = 8 x x + = 8 8 x + = 8 x + = x + =, x = 0,064 0, 0, = + 0,06 0,0 0, x + =, x = x + x = 4 bulunur. = = 6 dýr.. ( ): : = ( 9): ( 7): 9 = 9 = bulunur. 6. n N ise, seçeneklerde n e deðer verelim.. n = 0 ise,, ve n = için D seçenekleri tek sayý olur.. n = 0 ise, n+ 6 = 4 olduðundan, seçeneði çift doðal sayý olmaz.. n+, n N için çift doðal sayýdýr. 7

8 7. Yandaki çarpma iþleminde (xyz) = 68 xyz = 876 dýr. xyz aabcc = x x x = 5 (70 nin pozitif bölenlerinin sayýsý) x = 0 olur. 70 x sayýsý 90 dan küçük olduðundan, Çarpma iþleminde, c = 8 olduðundan II. çarpan tür. Çarpma iþlemini 876 yapalým. una göre, a =, b =, c = 8 bulunur. 88 I. çarpan II. çarpan x sayýsý,,, 4, 5, 6, 8 deðerlerini alamaz. 0 7 = bulunur. a b c = 4 olur ( ) ( ) ( ) = + 4 = = bulunur.. = {,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesindeki tek sayýlar,, 5, 7, 9 dur. u elemanlarla yazýlacak tümü tek sayý olan alt küme sayýsý: 5 = dir. (boþ küme) = 8 } = + = 8 = + 4 = 9, = bulunur. 0. a7b = 6x + ise, a7b sayýsý, 4 ve 9 ile ayrý ayrý bölündüðünde kalan olmalýdýr. b = ise, a = 8. Sýra sayýsý : x olsun. b = 5 ise, a = 4 Öðrenci sayýsý : x + 8 = 5(x 5) + b = 9 ise, a = 0 veya a = 9 olur. x + 8 = 5x 9 una göre, a dört farklý deðer alýr. x = 9 ve x + 8 = 6 dýr. 8

9 4. 00 km/h 80 km/h = x olsun. una göre, dan hareket eden yolunu, den hareket eden yolunu alýr. x = x+60 x 60 x a c e 7. = = = b d f a b c 4e = = = d 4f a + c 4e b + (d f) = 4x + 40 = 5x 00 x = 540 ve x = 080 km bulunur. =, b = 0 olur. b aba iki adýmda, (0,6) =, metre Çocuk beþ adýmda 5 (0,) = metre yol alýr. x metre çocuðun aldýðý yol olsun., m m 40 x K x + 40, = x x = 00 metredir $ % x 8 $ % x 8 = $ % 4 7 $ % x $ % x =$ % $ % 5x = $ % 5x = x = olur Tabloda: x + y = tek sayý z + x = çift sayý + x y x tek 9. a b = ise, a = b < b < 7 b > 7, b < y z = tek sayý y z çift 7 < b < dir. una göre, b nin alabileceði tamsayý deðerleri,, 4, 5 ve 6 dýr. u sayýlarýn toplamý 0 olur. 9

10 0. () b + (4) b = (4) b b + + b + 4 = 4b + b = 5 bulunur.. x y z < 0 ise, x y > 0 olduðundan z < 0 dýr. una göre, seçeneklerde z < 0, y < 0, x < 0 veya z < 0, y > 0, x > 0 olabilir.. ( )( ) 4 x y xy + xy xy+ : y : + x = xy x x y y ( )( + ) ( ) xy xy y x = xy xy + = x y dir. 4. Tümler iki açýdan biri x, diðeri (90 x) olsun. u açýlardan x in bütünleri (80 x) olur. 80 x =.(90 x) x = 80 x + 0 x = 0 bulunur, 0 ve 60 açýlarý arasýndaki fark 0 bulunur. YNIT 5. E D F K a x (x )(x + ). : x = x + x + x [F] [D], D = a ise K = a ve F = 4a dýr. = x 4a=+a a= = dir. x Ç(DEF) = 6. = cm bulunur. YNIT E 0

11 6. K 9. D α α O O = O ise m(oé) = 0 m(éo) = 40 m( ïo) = 40 ise m() ï = 40 (merkez açý) m() ï = 40 ise m(k) ï = 0 m(k) ï = 0 ise m(é) = 0 (çevre açý) m(é) = 0 ise m(éd) = 70 bulunur. YNIT D 7. (, ) noktasýnýn orijine göre simetriði; (, ) (, ) noktasýnýn y = x doðrusuna göre simetriði (, ) dir. = ó( ) +( ) (iki nokta arasýndaki uzaklýk) = M9+9 ll = M be bulunur. YNIT D D m(dé) = m(é) = α m(é) = α olur. ikizkenar üçgen [K] [] ve K = K = cm olur. çýlar yerleþtirildiðinde; K Kÿ Dÿ, = D 5 4 = 6 x x = 4 5 x β α cm bulunur. 6 K 5 4 β 5 YNIT 0. E 8. K α D m m D 4 F 9 m β α 9 M0 α E 9 [E] // [] olduðundan DÿEF ÿf (DEF) 4 DE = ise = olur. (F) 9 m(ék) = α ve m(ék) = β olsun. (FD) = ise m(ké) = α ve m(ée) = β olur. = olduðundan Kÿ Eÿ bulunur. (çý - Kenar - çý) EÿDF Eÿ (EDF) (E) 4 = = $ m % 4+ 5m üçgenler eþ olduðundan; K = E = M0 ll cm olur. 4 4 = 4+ 5 (KE) = M0 ll.m0 = 45 cm bulunur. YNIT = cm bulunur. YNIT

12 FEN ÝLÝMLERÝ TESTÝ (Fen ). x ÂF 60 ÂF K +y ÂF +x. S Kaptaki sývýnýn basýncý = hd X.g Kap Y sývýsý ile doldurulduðunda S h hd X.g + hd Y.g = 4 ÂF ve ÂF uygulandýðýnda +y yönünde hareket edebilmesi için büyüklükler için; F.cos60 = F F = F ise F = F olur. (F > F ) ÂF ve ÂF uygulandýðýnda +x yönünde hareket edebilmesi için; S X sývýsý S Yeni oluþan sistemde, X sývýsý h h denklemden anlýyoruz ki d Y > d X dir. u yüzden sývýlar yerdeðiþtirdiðinde Y sývýsý altta kalacaktýr. hd X.g + hd Y.g = 4 + hd Y.g = 4 hd Y.g = F > F olmalýdýr. Y sývýsý h d Y = d bulunur. una göre, F < F < F olur. 4. Karýþýmýn özkütlesi d K = m + m V + V baðýntýsý ile bulunur.. T yatay 45 ñ = T m m m m d =, V =, V =, V = V d d d m + m = = m 9 = d olur. m d + m 5m 5 d d ñ T ile nin bileþkesi den büyük olur. Dengede kalamaz. Ýplerdeki gerilmelerin bileþkesi T = ñ olursa denge saðlanabilir. 5. Saf bir katýnýn ýsý-sýcaklýk grafiðini incelediðimizde hal deðiþimleri sýrasýyla Sýcaklýk 0 Isý Ýpler arasýndaki açýlar α = 0 olursa sistem dengede kalýr. bu þekilde oluþabilir. Dolayýsýyla Þekil II deki grafik doðru çizilmiþtir.

13 6. Soruda verilen ifadelere göre V M < V L < V K dir. L, K yý doðuya gidiyormuþ gibi görüyor. 9. Deðer verirsek V M () < V L () < V K () V L V K K nýn hareket yönü doðu olduðu sürece verilen bilgiler saðlanabilir. V L V K Üstteki çizimlerde hepsinin ayný yöne gitme zorunluðu yoktur. M otomobili için L doðuya giderken M yi de batýya gidiyor görebilir. V K V M m X = m kabul edersek m Y = m m m Z = m olur. h h m X m m Y Z Yer E X = mg.h E Y = mgh E Z = mg.h E X < E Y = E Z Her üç konumda da ýþýk veren N lambasýdýr.. X ve Y arý maddeleri arasýnda ister fiziksel ister kimyasal etkileþim olsun, oluþan Z maddesi X ve Y nin içerdiði tüm atom türlerini içerir. 8. X Mavi Y Sarý top eyaz = sarý + mavi ara + ana Mavi Siyah Mavi. X için esneklik katsayýsý ayýrt edici olduðuna göre, X katýdýr. Y için yoðunlaþma noktasý ayýrt edici olduðuna göre, Y gazdýr. eyaz = sarý + mavi ara + ana Z için donma noktasý ayýrt edici olduðuna göre, Z sývýdýr. Kaynama noktasý sývý haldeki maddeler için ayýrt edicidir.

14 . H O O + H O ll. mol,5 mol mol m,5m m mol mol mol H 4 + 4O O + H O mol 4 mol mol m 4m m mol mol mol l. Karýþýmýn toplam kütlesi bilindiðinde, gazlarýn kütleleri eþit olduðu için herbir gazýn kütlesi buna baðlý olarak mol sayýsý ve herbirinin tam yanmasý sýrasýnda harcanan O mol sayýsý bulunur. H 4 gazýnýn mol sayýsý bilindiðinde, gazlarýn kütleleri eþit olduðu için H 6 gazýnýn mol sayýsý buna baðlý olarak herbirinin tam yanmasý sýrasýnda harcanan O mol sayýsý bulunur. lll. Oluþan toplam O kütlesi bilindiðinde $ + % ba- m m 0 40 ðýntýsýndan yanan gazlarýn kütleleri (m) bulunur ve buna baðlý olarakta harcanan O mol sayýsý bulunur. 0,6, 0,6 4. He α Ne α = V V V yný sýcaklýkta kaplarda, birim hacimdeki gaz mol sayýlarý eþit olduðu için gaz basýnçlarý da eþittir. M musluðu açýldýðýnda, He gazý V hacim kaplarken V hacim kaplayacak,. kapta 0, mol. kapta 0,4 mol He gazý bulunacaktýr. Ne gazý V hacim kaplarken V hacim kaplayacak. kapta 0,4 mol,. kapta 0,8 mol Ne gazý bulunacaktýr. Kaplardaki gaz basýnçlarý deðiþmeyecek,. kaptaki gaz yoðunluðu artarken,. kaptaki gaz yoðunluðu azalacaktýr. (Ne nin atom kütlesi He ninkinden büyük olduðu için).m 5. d= formülüne göre ayný sýcaklýk ve basýnca sahip R.T /.M gazlarýn yoðunluklarý eþit ise $d = % molekül kütleleri de R/.T/ eþittir. Sýcaklýk, basýnç ve molekül kütleleri eþit olduðuna göre, moleküllerin ortalama hýzý, birim hacimdeki tanecik sayýsý ile birim zamanda birim yüzeye çarpan tanecik sayýlarý kesinlikle eþittir. Hacimleri hakkýnda kesin bir veri olmadýðý için mol, molekül sayýlarý hakkýnda kesin bir þey söylenemez Sabit hacimli kapta sabit sýcaklýkta, O (g) O (g) tepkimesi gerçekleþtiðinde, atom sayýsý ile kütle deðiþmez, mol sayýsý ve buna baðlý olarak gaz basýncý artar. 7. eriyodik cetvelde saðdan sola doðru (8 dan ya doðru) atom çapý kesinlikle artar. 8. al a + + l 0,0 M 0,0 M 0,04 M V hacim 0,0 M 0,0 M 0,0 M V hacim ll l + + l 0,0 M 0,0 M 0,0 M V hacim 0,005 M 0,005 M 0,05 M V hacim toplam iyon deriþimi 0,0 + 0,0 + 0, ,05 = 0,05M l iyonlarý molar deriþimi 0,0 + 0,05 = 0,05 M Çözelti hacmi bilinmediði için, a + iyonlarý mol sayýsý bulunamaz. 9. Soygaz atom numaralarýndan, 0 X, 0 Y, Z, 5 T, 7 U bulunur. 0 X+ 8e 5 T 8e elektron düzenleri ayný Y ve Z metalleri aralarýnda alaþým oluþturabilir. yný periyotta bulunan 7 grubunda 7 U 7 bulunan elementin elektron alma eðilimi, 5 T 5 5 grubunda bulunan elementin elektron alma eðiliminden fazladýr. 0. X Y + 4 He + 0 e a a 7 Z Y + 4 He + 0 e a a+ 6 7

15 . Mavi - mor rengin giderek açýlmasý niþastanýn sindirildiðini, sarý rengin giderek açýlmasý ise proteinin sindirildiðini göstermektedir. una göre, pankreas özsuyunda niþasta ve protein sindirimini saðlayan enzimler, tükürükte ise niþasta sindirimini saðlayan enzimler bulunmaktadýr. Glikoz molekülü monomerdir. Monomerler sindirilemez. 6. Çekirdek zarý seçici geçirgen yapýda olduðu için çekirdek içine gereksinim duyulan maddeler alýnýr. Çekirdek içinde T sentezlenmez ama T tüketimi gerektiren olaylar gerçekleþir.. ir kodon çeþidi tek çeþit aminoasiti þifreler. ir aminoasit çeþidi ise birden fazla kodon tarafýndan þifrelenebilir. 7. Mayoz I in anafaz evresinde homolog kromozomlar birbirinden ayrýlýr. Mayoz II nin anafaz evresinde ise kromatitler ayrýlýr. Dolayýsýyla ve numaralý hücrelerde kardeþ kromatitler bir arada bulunur. Krossing overin gerçekleþmediði varsayýlýrsa. ve 4. ya da 5. ve 6. hücreler birbiriyle ayný sayý ve çeþitte gen taþýr.. anlýlarda mayoz bölünme ergenlikle baþlar. Grafikte, farenin doðduktan 5 gün sonra ergenliðe girdiði görülmektedir. 8. Ýncebaðýrsakta bulunan enzimlerden maltaz maltozu glikoza, tripsin polipeptiti dipeptite, erepsin dipeptiti aminoaside, sükraz sükrozu glikoza parçalar. epsin ise midede bulunan, proteini polipeptite parçalayan enzimdir. Tepkimeler sonunda enzim miktarý sabit kalýrken açýða çýkan ürün miktarý artar, tepkimeye giren substrat miktarý azalýr Rr genotipli bir bebeðin olabilmesi için hem annenin hem de babanýn 0 genini, anne ya da babadan birinin R genini, diðerinin ise r genini taþýmasý gerekir. Kan uyuþmazlýðý, annenin rr genotipli, bebeðin ise Rr genotipli olmasý durumunda ortaya çýkar. 9. iramidin tabanýnda bulunan canlý türünün yani X canlý türünün biyokütlesi en fazladýr. Z canlý türü Y canlý türü ile beslenir. u yüzden Z canlý türünün azalmasý Y canlý türünün sayýsýný artýrýr. Ortamdaki kimyasal kirleticiden en az X canlý türü, en çok T canlý türü etkilenir. Y canlý türü, X canlý türü ile beslenen. tüketicidir. 5. I. düzenekteki bitkide fotosentez tepkimeleri gerçekleþirken II. düzenek karanlýk ortamda tutulduðu için bu düzenekteki bitkide fotosentez tepkimeleri gerçekleþmez sadece oksijenli solunum tepkimeleri gerçekleþir. Fotosentez bitkide kütlenin artmasýna, solunum ise bitkide kütlenin azalmasýna sebep olur Terleme, titreme, kýllarýn dikleþmesi ve derialtý kýlcallarýn geniþlemesi hipotalamusun vücut sýcaklýðýný düzenlemeye yönelik gerçekleþtirdiði olaylardandýr. Hipofizden salgýlanan FSH üreme organlarýný uyarýr.

16 ÝKÝNÝ ÖLÜM EDEÝYT SOSYL ÝLÝMLER TESTÝ (Ed Sos). I. ikilikte toprak kiþileþtirilerek teþhis sanatý, II. ikilikte yaðmurun yaðmasý, gürültülerin uykuda duyulmamasý nedeni olarak gösterilerek hüsn-i talil sanatý, III. ikilikte geceler cehenneme benzetilerek teþbih sanatý yapýlmýþtýr. 7. ir yazarýn; bilim, sanat, edebiyat, siyaset alanýnda ün kazanmýþ bir kiþinin yaþamýný anlattýðý metinlere otobiyografi deðil, biyografi denir.. Dizelerde, sevgilinin güzelliði abartýlmakta, yýldýzlarýn bile, sevgilinin güzelliði karþýsýnda bir bir düþeceði söylenmektedir.. Dörtlük abab çapraz uyak düzeniyle yazýlmýþtýr;. ve 4. dizelerdeki bulur ve olur sözcüklerindeki -ur lar redif, -l ler yarým uyaktýr; göz sözcüðünde mecaz-ý mürsel sanatý yapýlmýþtýr;. ve. dizelerdeki seni ve sevmediðini sözcüklerinde -i ler redif, -n ler yarým uyaktýr. 8. Koþuk lar, eski Türk edebiyatýna ait yerli ürünlerdir. udist Çinlilerden alýnmamýþtýr. Hece ölçüsüyle söylenir, genellikle aþk ve doða konuludur; kahramanlýk hikâyeleri anlatmaz. 4. Forum, açýkoturum ve münazara, tartýþmaya dayalý sözlü anlatým türleridir. Konferans, söylev ve sunum tartýþma deðildir. 9. li hece ölçüsüyle söylenen bu dörtlüðün baþýna, ölçüsü ve þiirin konusu dikkate alýndýðýnda getirilebilecek tek isim, Köroðlu dur. 5. Þiir duygu ve heyecana, tiyatro göstermeye, biyografi yaþantýya dayalý metinlerdir. 6. Güncel konularýn, gazetede yoðun ve özlü bir þekilde yazýldýðý metin türü fýkra dýr. 0. Tazarruname, Kâtip Çelebi nin mesnevisi deðil, Sinan aþa nýn yazdýðý süslü nesir örneðidir. 6

17 . Tanzimat - Servet-i Fünun - Fecri-i Âti - Milli Edebiyat - umhuriyet edebiyatý sýralamasý, doðru kronolojik sýralamadýr. 6. arçada adlarý verilen þairlerin bulunduðu topluluk, eþ Hececiler topluluðudur.. Tanzimat dönemindeki ilk tarihi roman ezmi, ilk realist roman raba Sevdasý, ilk çeviri roman Telemak týr. 7. Lirik þiirleriyle ünlü olan ve Nerdesin þiiriyle tanýnan sanatçý, hmet Kutsi Tecer dir.. Hayal-gerçek ikilemi içinde gidip gelen hmet emil in kahramaný olduðu Servet-i Fünun romaný Mai ve Siyah; romanýn yazarý Halit Ziya Uþaklýgil dir. 8. içim kusursuzluðuna önem veren akým parnasizm, þiirde ahengi müziðe yaklaþtýran akým sembolizmdir. 4. Fýkra larýnda eski Ýstanbul un þehir hayatýný ve insanlarýný, alýþkanlýklarý ve giyiniþleriyle anlatan ve parçada yapýtlarý verilen yazar hmet Rasim dir. 9. Dram ve komedya türünün önemli ismi olan ve parçada eserleri verilen Ýngiliz sanatçý, Shakespeare dir. 5. Milli Edebiyat ýn öykü alanýndaki önemli ismi Ömer Seyfettin, Türkçülük düþüncesiyle Milli Edebiyat a yön veren isim Ziya Gökalp, bu anlayýþa edebiyat tarihi alanýndaki çalýþmalarýyla katýlan isim de Mehmet Fuat Köprülü dür. 0. dakiler roman yazarý, dekiler oyun yazarý, dekiler öykü yazarý, E dekiler þiirdir. Montaigne deneme, La Fontaine fabl, Goethe ise þairdir, oyun ve roman yazarýdýr. 7

18 . Ormanlarýn insanlar tarafýndan tahribedilmesiyle ortaya çýkan antropojen bozkýr lara en fazla Ýç nadolu da rastlanýr. 6. Ekonomik yönden geliþmiþ ülkelerin ithalatýnda sanayi ürünlerinin payý yüksektir.. Güneydoðu nadolu nun kuzeyini kuþatan Güneydoðu Toroslar, soðuk hava kütlelerinin bölgeyi etkilemesini engeller. 7. Kýrýk hatlarýn yaygýn olduðu X bölgesinde fay kaynaklarý, kalkerli arazilerin geniþ yer tuttuðu Y bölgesinde ise karstik kaynaklara rastlanýlmasý beklenir.. ir akarsudan yýlýn her döneminde yararlanabilmek için akým miktarý ve rejiminin bilinmesi gerekir. 8. Verilen biriktirme kesitinde kýþ mevsiminde akým yüksek, yazýn düþük olduðu görülmektedir. u durum kýþlarý yaðýþlý, yazlarý kurak kdeniz iklimine uyum gösterir. Ege ölgesi ndeki birinci akarsu kdeniz iklim bölgesinde olduðu için akým düzeni verilen kesite uygundur. 4. Erozyon doðal yollarla da oluþabildiði için doðal çevrenin yalnýzca insanýn etkisiyle açýklanamaz. 9. Türkiye de tahýl tarým alanlarý iç bölgelerde yer aldýðý için kuraklýk etkisindedir. u nedenle erozyondan daha çok etkilenir. 5. Sanayi ürünlerinin ihracatta (dýþ satým) önemli paya sahip olduðu ülkeler ekonomik olarak geliþmiþlerdir. u nedenle yaþam standardý yüksek ve ortalama yaþam süresi uzundur. 0. Kýrsal kesimdeki yerleþmelerin farklý olmasýnda en az etkili olan faktör doðal bitki örtüsüdür. 8

19 SOSYL ÝLÝMLER TESTÝ (Sos ). kdeniz limanlarý ve ticaretinin önem kazanmasý, Kavimler Göçü sonucunda deðil Haçlý Seferleri sonucunda gerçekleþmiþtir. 6. Osmanlý Devleti 5 yýlýnda Ýlhanlý Devleti nin yýkýlmasýyla tam baðýmsýzlýða kavuþmuþtur.. Türklerde mimarinin VIII. yüzyýlýn sonlarýna kadar pek geliþmemesinde, göçebe bir yaþam sürmeleri etkili olmuþtur. 7. Osmanlý Tarihi nde yýllarý arasýndaki dönemde padiþahlarýn devlet yönetiminde pasif kalmasý sadrazam Sokollu Mehmet aþa nýn devlet yönetiminde ön plana çýkmasýna neden olmuþtur.. Yassýçemen Savaþý Müslüman iki Türk devleti arasýnda yapýlmýþtýr. Kösedað Savaþý nda ise nadolu Selçuklu Devleti Ýlhanlý (Moðollarý) Devleti ne yenilmiþ ve yýkýlýþ sürecine girmiþtir. Her iki savaþta da Türklerin Ýslam dünyasýndaki etkinliðini artýrdýðý söylenemez. 8. Týmar sahibinin yargý yetkisi yoktur. yrýca devlet politikasýnda özel mülkiyetin özendirilmesi gibi bir husus yer almamaktadýr. 4. Onlu sistem Ýslamiyet öncesi Türk devletlerinden olan sya Hun Devleti hükümdarlarý Mete Han tarafýndan ilk kez uygulanmýþtýr. Ýslamiyet le birlikte görülen bir geliþme deðildir. 9. Saray masraflarýnýn kýsýlmasý devletin saygýnlýðýný azaltan bir uygulama deðildir. u durum devlet açýsýndan olumlu bir uygulama olduðu için saygýnlýðýnda bir azalmadan söz edemeyiz. 5. Fransýz Ýhtilali özgürlük, adalet ve demokrasi gibi unsurlarý ön plana çýkaran bir geliþmedir. undan dolayý parlamenter sistemin güçlendiði söylenebilir. 0. Mýsýr coðrafi konumu itibariyle Doðu kdeniz de ve sömürge yollarý üzerinde bulunmaktadýr.u doðrultuda I. ve II. öncüller Napolyon un Mýsýr ý iþgal etme nedenleri arasýnda gösterilebilir. 9

20 . Tanzimat Fermaný nýn ilanýyla Osmanlý Devleti nde hukuk üstünlüðü kabul edilmiþtir. ncak bu durum devletin yönetim þeklini deðiþtirmemiþtir. Yönetim þekli hala monarþidir. 6. ir bölgede endüstri kuruluþlarýnýn yeri seçilirken iþ gücünün bulunmasý, ulaþým, pazarlama, ticaret ve sermaye koþullarýna göre daha az etkili olur.. Milletler emiyeti, irinci Dünya Savaþý sonunda kurulmuþtur. 7. Ýnsanýn kömürü enerji kaynaðý olarak kullanmasý sanayi devrimiyle gerçekleþmiþtir.. omecon, Sosyalist ülkelerin oluþturduðu bir ekonomik oluþum olduðundan Türkiye bu bloka katýlmamýþtýr. 8. Ýç denizlere komþu olan ülkelerde kýyý balýkçýlýðý daha yaygýndýr. 4. ir ülkede sanayi faaliyetlerinin ön plana çýkmasý tarýmsal üretimin yýldan yýla azalmasýný gerektirmez. 9. arçada içebakýþ yöntemiyle bireyin kendi iç yaþantýlarýný gözlemlediði dile getirilmiþtir.,,, E seçeneklerine bu nedenle ulaþýlýr. ncak hayvanlarýn bilinçaltý ve içsel yaþantýlarýný gözlemlemeleri mümkün deðildir. 5. Endüstrinin geliþmemiþ olduðu ülkelerde tarým ve hayvancýlýk doðal koþullara baðýmlý olarak yapýldýðý için üretimde yýllar arasýnda dalgalanma fazladýr. 0. arçada lýþma dan söz edilmektedir. lýþma; bir uyarýcýnýn sürekli organizmaya gelmesi durumunda organizmanýn bu uyarýcýya artýk tepkisini azaltmasý veya göstermemesi durumudur. 0

21 . Koþullanma yolu ile öðrenmede olumsuz pekiþtirme ve ceza ayný anlama gelmemektedir. Olumsuz pekiþtirme organizmaya bir edimi öðretmek için bulunduðu olumsuz durumdan kurtulmasýný saðlamaktýr.,,, E seçeneklerinde cezadan söz edilmektedir. 6. Kültürel gecikme, kültürün maddi ve manevi unsurlarý arasýndaki uyumsuzluk sonucu ortaya çýkar.. Model alarak öðrenme, bir baþka organizmayý gözleyerek öðrenmedir. ma bu öðrenmede her organizma her tür davranýþý öðrenebilir anlamýna gelmemektedir. 7. Karþý olum karesinde, çeliþik önermelerin hem nicelikleri hem nitelikleri farklýdýr. Her aðaç yeþildir. önermesi Tümel olumlu bir önermedir. Çeliþiði olan önerme ise Tikel olumsuz olacaktýr.. ir toplumsal olguyu diðerlerinden soyutlamak, o olgunun diðer olgularla iliþkisini göz ardý etmek demektir. 8. irey tek tek gördüðü filmler sonucu açýklamadaki bir genellemeye ulaþmýþtýr. 4. arçada dile getirilen örnek toplumsal yapýda oluþan bir deðiþimdir.,, D, E seçeneklerine ulaþýlýrken, ya ulaþýlamaz. 9. Verilen önermede ana eklem; tikel evetleme eklemidir ( ). ileþenleri ise insan öðrencidir (p). Ýnsan öðrenci deðildir (~p). 5. arçada kültürün önceki kuþaklardan miras alýnmasý ve diðerlerine miras olarak býrakýlmasý, kültürün sürekli ve deðiþken olduðunu ifade etmektedir. 0. Verilen çýkarýmda tekrar eden önermeler çýkartýlýrsa sonuca ulaþýlýr.

22 MTEMTÝK TESTÝ (Mat ). lim x x = lim x x x x x = lim x x = olur. 9 ( ) ( ) x 5. 5x 6 0 eþitsizliðinde, x 4x + 4 x ÇK ÇK x [, 6] {} aralýðýnda x in alabileceði beþ tane pozitif tamsayý vardýr.. f(x) = e ln(ex ) f(x) = e x f (x) = e x f (ln) = e ln = e ln4 = 8 dir. 6. feg^f ^x +%%R =0 f() = 0 g^f ^x +%% = g(0) = f (x + ) = 0 f(0) = x + f g y 0 x = x +. Yandaki grafikten faydalanarak seçenekleri teker teker inceleyelim. O y y=f(x) x x = olur. ) x = de f in çukurluk yönü aþaðý doðru olduðu için f (x) < 0, doðru ) x = de f in maksimumu bulunduðundan f (x) = 0, doðru. ) x = için f(x) = 0, doðru. D) x = nin bulunduðu yerde f artan olduðundan f (x) > 0, doðru. 7. n ( ) k= k = 40 (7 + n )(n ) = 40 (n + 5)(n ) = 80 (n + 5)(n ) = 5 8 E) x = nin bulunduðu yerde f azalan f (x) < 0 olmalýdýr. f (x) > 0 verildiðinden yanlýþ. n = 0 bulunur. 4. x 4x+a+=0 m + n = 4, m = n ise, 4n = 4 n =, m = ve m n = bulunur. 8. x f(x) = f (x) ve f() = e 6 f(x) = e x +5 f() = e Ln(f()) = bulunur.

23 9. f(x) = x x ax + a + f (x) = x 6x a f (x) = 6x 6 = 0 x = büküm noktasýnýn apsisidir. üküm noktasý y = x doðrusu üzerinde olduðundan f() = dir. una göre, f() = a + a + = a = dir. x 0. dx integralinde, + x. Determinantta sarrus kuralýný uygulayalým. 0 x y x 0 x 4x y x 0 = 0 f(x) = y = x + x f (x) = x + = 0 x = bulunur. = 0 u = + x diyelim. du = xdx olur. x dx = du = ln u + c + x u = ln x + + c bulunur.. E R E R E R E R E R = a 5 = a b 4 b a = 5, b = 4 ise, a b =5 4 bulunur.. Þekildeki f fonksiyonunun grafiðini incelediðimizde, x ve x için f(x) 0 olduðundan, f(x) + f(x) f(x) + f(x) g(x) = = = f(x) < x < için f(x) < 0 olduðundan f(x) + f(x) f(x) + f(x) g(x) = = = 0 una göre, f fonksiyonun grafiði aþaðýdaki gibidir. y y 0 f x 4. Grafikte, f() = = 9a, = birim, (D) = 9a br dir. Taralý alan = (D) ax dx = 4 a 9a x = 4 O y D y=ax (,0) (,0) x 8a 9a $ 9a % = 4 0 x 8a = 4, a = bulunur.

24 5. y y=f(x) (,) 0 x 7. z = x + yi olsun. Z + Z = 4i ise, Mx ll +y + x yi = 4i dir. y = 4, Mx ll +6 = x x + 6 = 4 4x + x x = olur. una göre, z = + 4i bulunur. Þekildeki grafikte, f() = f() = f () =, f() = dir. x f (x)dx = x f (x) = x f (x) f(x) f (x)dx = f () f () (f() f()) 9 = + ( ) = 6 bulunur. 8. cotx =, tanx = ve tany = olduðundan, tan(x + y) = tan(x + y) = tanx + tany tanx tany + tan(x + y) = ise, x + y = 5 veya x +y = 5 bulunur. 6. y T O x 9. y f (0, 6) Yukarýdaki grafikte, f(x) = x + 4x ise, 4 T = O = = br 0 (4, 0) x O = T = f() = br = O O = br T = + T = T = M br 4 Dik koordinat sisteminde x + y = doðrusunu çizelim. [] nin tam ortasý noktasý olsun. (, ) olur. u noktanýn x = doðrusuna uzaklýðý 5 birim olur. YNIT E

25 0. D. D d O L E S + S + S F S K [] // [L] ise m(ï) = m(ïl) m(ï) + m(ï) + m(ïl) = m(ï) + 65 = 80 m(ï) = 50 F = F ise KÿF LÿF dir. (LF) = S olur. (EFLD) = (KFE) = S + (KFE) = S + = 9 m(dé) = 5 (Teðet kiriþi açý) bulunur. S = 8 YNIT S = 6 cm bulunur.. DÿEK ÿk k α α D m k K k α m E x = k 4. 4 E 4 D 5 YNIT E DK DE = = K DE = k = k ise E = k = x olur. m(dée) = m(dée) = α ise D = DE = k olur. (E) = (KE) + (K) = 6 (4 + 8) K 7 Ç(D) = 0k = 40 = = 8 cm bulunur. k = 4 x = k = 4 cm bulunur. YNIT. K D O YNIT E 5. 6 D β α E β 8 x α E çýlar yerleþtirildiðinde noktasýnýn çembere göre kuvvetinden; DÿE ÿd olur. K = E. 9 =. = 9 cm E = 8 cm D = 0 cm ise DE = (0 x) cm dir. E DE = D K = KD = cm D = 6 cm = 9 cm 0 x = 6 8 (D) = 6.9 = 54 cm bulunur. x = 6 cm bulunur. YNIT YNIT 5

26 6. S D 8. x + (t 8)y + (k t)xy + 5x + 6y 5 = 0 denkleminin çember belirtmesi için; = t 8 k t=0 O m(ï) = m(ïd) olduðundan = D olur. u durumda eþit uzunluktaki kiriþlerin arkasýnda kalan bölgelerin alanlarý birbirine eþit olur. S =S dir. O = r çizilir. m(ï) = m(ïd) = m(dï) = 60 olduðundan m(éo) = 60 ve O eþkenar üçgen olur. S = Daire Dilimi laný (O) 60 S = π.6 6 M = 6π 9M t= k 9 = 9 k= k+t= + =6 bulunur. YNIT D S +S =π 8M = 6(π M) YNIT D 7. D H K E 4 G 4 T L N 4 F 9. Â =(k,5) Â = (8, l 7) k= l =6 k. l= 66 bulunur. Â = Â ise k = 8 5 = l 7 YNIT KE dik üçgeninde pisagor baðýntýsý uygulanýrsa K = +4 K = M5 cm bulunur. KTL dik üçgeninde pisagor baðýntýsý uygulanýrsa KL =4 + KL = M5 cm bulunur. N dik üçgeninde pisagor baðýntýsý uygulanýrsa N =4 + N = M5 cm bulunur. NL dik üçgeninde pisagor baðýntýsý uygulanýrsa L =(M5) + L = M6 cm bulunur. M5 M6 K M4 M6 M5 M6 KL ikizkenar üçgeninin alaný M6.M4 ll (KL)= =M ll cm bulunur. L YNIT D 6 0. x y = = a b hiperbol denkleminde a =64 a =8 c =a +b b =6 b =6 c =64+6 c = 0 dur. Odaklar arasý uzaklýk c = 0 bulunur. YNIT E

27 FEN ÝLÝMLERÝ TESTÝ (Fen ). Y dengede ise ipleri sadece onu taþýr. yatay. M q mg mg Hareket yönü mg mg = m X.a mg = m.a X mg g = a Y m Z m Z.g Hareket yönü m Z.g mg = m Z.g g m Z.g mg = m Z. m Z g = mg m Z = m bulunur. q V L = 0 ise q = q dir. q = +q ise q = q dür. V K = kq d kq 4d = kq 4d = V V M = kq 4d kq d = kq 4d = V V LK =V K V L = V 0 = V V ML = V L V M = 0 ( V) = V L d K d V LK V ML =. K L M N yatay yatay 4. 4q Yük K q 4 KL arasýnda: isim belli bir yükseklikten atýldýðý için hýzlanabilir. q L q T q LM arasýnda: Kazandýðý hýzý koruyup sabit hýzlý hareket yapar. MN arasýnda: Yükseldiði için kinetik enerji potansiyele dönüþecektir. Muhakkak hýzýnda azalma gözlenecektir. N arasýnda: Sürtünmeden dolayý yavaþlayýp durmuþtur. 0 V 4q = K.V q = L.V otansiyel farký K = 4 L = q = V q T = q + q = 4.V +.V = = V = q 7

28 5. I 4 + II 5 8. Mýknatýs belirtilen yönde hareket ettirildiðinde bobinlere etki eden manyetik alan þiddetleri X bobininde azalýrken Y bobininde artmaktadýr. I. döngü: ε ε 4 ε ε = 0 Ι in R X Ι in R Y ε = ε 4 + ε + ε II. döngü: ε ε 4 ε 5 = 0 III ε = ε 4 + ε 5 ε > ε ε 4 + ε + ε = ε 4 + ε 5 I II X bobini þekilde belirtilen yönde bir manyetik alan I II Y bobini þekilde belirtilen yönde bir manyetik alan ε > ε 5 oluþturmak ister ve R X direncinden II yönünde indüksiyon akýmý geçer. oluþturmak ister ve R Y direncinden I yönünde indüksiyon akým geçer. ε > ε 4 5 ε 5 > ε ε 5 ε ε = 0 ε 5 = ε + ε Sonuç olarak ε = ε 4 olabilir. 9. V e = Ι e.z olduðundan R artýrýlýrsa Z artar ve devrenin etkin akýmý azalýr. Dolayýsýyla lambanýn parlaklýðý azalýr. I. yargý doðru. f artýrýlýrsa X = πf olduðundan, X azalýr. X nin azalmasý Z yi azaltýr devrenin etkin akýmý artar ve lambanýn parlaklýðý artar. II. yargý yanlýþ. X artýrýlýrsa Z artar. Z nin artmasý etkin akýmý azaltacaðýndan lambanýn parlaklýðý azalýr. III. yargý doðru. 6. Ι ýþýk ýþýnýn n ve n kýrýcýlýk indisli ortamlara gelme açýlarý eþit olup n ortamýnda tam yansýma n ortamýnda ise yüzeye paralel olarak ilerlediðinden n < n < n bulunur. 0. ok ok Saydýðýmýzda 4t de üst üste gelir. 7. ñ O ñ K = ñ = K = ñ = =. Erime sýcaklýðýnda bulunan arý katý ýsýtýldýðýnda grafiðe göre, kütlesi sýfýr olmadýðýndan katýnýn bir kýsmý sývý hale geçmiþ, toplam enerji artmýþ ve arý madde olduðu için hal deðiþtirirken sýcaklýðý deðiþmemiþtir. 8

29 . H O gazýnýn ve sývýsýnýn molar oluþma ýsýlarý bilindiðine göre, H O(s) H O(g) tepkimesi için ΔH = 0,5 kkal dir. Endotermik deðiþimlerde, düþük sýcaklýkta tepkimeye girenler ürünlerden daha kararlýdýr. H O(g) H O(s) tepkimesi için ΔH = 0,5 kkaldir. 8 gram subuharý yoðunlaþtýðýnda ýsý deðiþimi 0, 5 kkal 90 gram subuharý yoðunlaþtýðýnda ýsý deðiþimi 5, 5 kkal 6. r + O + l + O r +6 O + l 4 / e / e H O + ro + lo ro + l + H , molü yandýðýnda 0,4 mol O oluþuyor ise.. adým. adýmdan hýzlý olduðuna göre,. adýmýn aktifleþme enerjisi. adýmýn aktifleþme enerjisinden küçüktür. molü yandýðýnda 4 mol O oluþur. NH lü gno çözeltisi ile çökelti oluþturuyor ise. ve. atomlarý arasýnda üçlü bað içeriyor demektir. 4. ktifleþme enerjisinin, hýz ve denge sabitinin deðeri eksi olamaz. Tepkimenin entalpi deðiþimi eksi olabilir, tepkimenin ýsý vererek gerçekleþtiðini ifade eder. 8. H OH l H OH l H primer alkol º yükseltgenir, karboksil grubu oluþur. (asit) sekonder alkol º yükseltgenir, karbonil grubu oluþur. (keton) 5. 0, M 0, M l(no ) NaOH 0, M L 0, M L 0, M L 0,5 M L l + + OH l(oh) l + + OH 0, 0,5 0,05 0,5 x mol/l x mol/l x mol/l 0,05 mol/l artar. Ki = K ç = El + R. EOH R 5.0 = (x + 0,05). (x) 7x = R X + Na R R + NaX Würtz sentezi Würtz sentezi ile elde edilen en küçük molekül iki karbonludur. x = x =. 0 0 mol/l EOH R=x = =.0 0 mol/l 0. Orto nitro toluen. ve. NO H atomlarý 9

30 . eþ farklý bireye ait sitokrom proteinlerinin sentezinde görevli mrn moleküllerinin farklý nükleotit dizilimlerinde olmasý, bazý aminoasitleri þifreleyen birden fazla çeþitte kodon bulunduðunu gösterir. Farklý canlýlarda sitokrom proteinin sentezinde farklý mrn larýn görevli olmasý, bu proteinin sentezini kontrol eden genlerin nükleotit diziliminin deðiþik olduðunu kanýtlar. 6. Yumurta hücrelerinin döllenmesiyle oluþan zigotlardan arýsütü ile beslenenler verimli kraliçe arýlarý, çiçek tozu ile beslenenler kýsýr, iþçi arýlarý oluþtururlar. Kraliçe arýda mayoz bölünme sonucu oluþan farklý genetik yapýlardaki yumurtalarýn döllenmeden geliþmesi sonucu erkek arýlar oluþtuðu için erkek arýlarýn genetik yapýlarý birbirinden farklýdýr. Kraliçe arý diploit olduðu için yumurta oluþumunu mayoz bölünmeyle erkek arý haploit olduðu için sperm oluþumunu mitoz bölünmeyle gerçekleþtirir.. Karaciðerden kana geçen maddelerden biri plazma proteinleri olduðu için, karaciðerde plazma proteinleri üretilir ifadesi doðrudur. Kanda fazla olan glikoz karaciðer hücrelerine geçerek glikojen þeklinde depo edilir. Kan glikoz düzeyi düþtüðünde ise karaciðer hücrelerindeki glikojen glikozlara parçalanarak kana verilir. Deaminasyon sonucu oluþan NH, karaciðer hücrelerinde üreye dönüþerek kana verilir.. ðýr egzersizde dolaþýma açýlan kýlcaldamar sayýsý ve dokularýn kullandýðý oksijen miktarýndaki artýþýn fazla olmasý, doku hücrelerinde metabolik faaliyetlerin, dolayýsýyla enerji gereksiniminin artmasýyla açýklanabilir. 4. Yüksek enerjili elektronlarýn sitokromlardan geçerken T sentezine neden olmasý, fotosentezin aydýnlýk evresinde ve oksijenli solunumun ETS evresinde gerçekleþir. FDH molekülleri sadece oksijenli solunumda oluþtuðu için, FDH moleküllerinin taþýdýðý hidrojenlerin ETS ye aktarýlmasý oksijenli solunum sýrasýnda gerçekleþir. Iþýk enerjisi yardýmýyla suyun iyonlarýna ayrýþmasý (fotoliz) fotosentezin aydýnlýk evresinde, sitoplazmada fosfogliseraldehit oluþmasý oksijenli solunumun glikoliz evresinde gerçekleþir. 5. Z molekülünün yapýsýndaki yað asitleri hidrojenle doyurulabileceði için, Z molekülü doymamýþ yað asitlerini bulunduran doymamýþ bir nötr yað molekülüdür. Doymamýþ yaðlar oda sýcaklýðýnda sývý halde bulunur. Hormonlar düzenleyici moleküller olduklarý için, Y molekülü hücrede düzenleyici olarak görev yapar. X molekülünün sentezi sýrasýnda fosforik asit harcandýðýndan dolayý, X fosfolipittir. Z molekülü nötr yað olduðu için, nötr yaðlarýn hidrolizi sonucu üç yað asidi, bir gliserol açýða çýkar. 7. Ýki çekirdekli yeni hücrenin hacmi ayný kaldýðý halde, þeklinin küresel yapýdan silindirik yapýya dönüþmesi, bu hücrenin yüzey / hacim oranýný deðiþtirir. Hücrede iki çekirdek bulunmasý, sitoplazmadaki çekirdek etkinliðini artýrýr. 8. X kurbaðasýndan alýnan kalbin vagus sinirine elektrik akýmý verildikten sonra kalbin çalýþmasý yavaþladýðýna göre, X kurbaðasýna ait kalbin uyarýlan vagus siniri, kalbýn çalýþma hýzýný yavaþlatýr. yargýsý doðrudur. X kurbaðasýna ait kalbin uyarýlan vagus sinirinden besleyici sývýya geçen kimyasal maddeler, bu besleyici sývýnýn bir kýsmýnýn Y kurbaðasýna ait kalbin bulunduðu kaba gönderilmesi sonucu Y kurbaðasýna ait kalbin de çalýþmasýný yavaþlatmýþtýr. u deneyden besleyici sývýlar X ve Y kurbaðasýna ait kalplerin çalýþmasýný olumsuz etkiler. yargýsýna ulaþýlamaz. 9. tmosferdeki oksijen yüzdesinin artýþýna baðlý olarak, belirli bir seviyeye kadar aerobik solunum hýzý da artacaðý için grafikteki. eðri aerobik solunum sýrasýnda açýða çýkarýlan karbondioksit miktarýný göstermektedir. Grafikteki. eðri ise buðday bitkisinde fermantasyon sýrasýnda açýða çýkarýlan karbondioksit miktarýný göstermektedir. tmosferdeki oksijen yüzdesi azaldýkça buðday bitkisinde fermantasyon artar. tmosferdeki oksijen yüzdesinin 0,4 olmasý durumunda buðday bitkisinin fermantasyonla ürettiði karbondioksit miktarý, aerobik solunumla ürettiðinden daha az olur. 0. rotein sentezi sýrasýnda aminoasit miktarý azalýr. rotein sentezi T harcanarak gerçekleþen anabolik bir olay olduðu için hücrede, T miktarý da azalýr. rotein sentezi sýrasýnda peptit baðlarý kurulurken su açýða çýktýðý için su miktarý artar, mrn miktarý deðiþmez. 0

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÝRÝNÝ ÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür). Verilen cümledeki altý çizili söz, yaratmaktan çok, taklit etmeye yönelmek, özgünlük arayýþý içinde olmak, alýþýlmýþlýðýn dýþýna çýkmak, risk almak anlamlarýný taþýrken gerçeðin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. "Görmek" sözcüðü; A seçeneðinde "birinden ders görmek", B seçeneðinde "belirli bir zamanda bir olay yaþamak" ve C seçeneðinde

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL BÖLÜM DÝAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Matematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen Bilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 10. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Okumak sözcüðü, öncülde yazýya geçirilmiþ bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak anlamýndadýr. D seçeneðinde

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Seçeneklerde evrensellik, bütün insanlýðý ilgilendirmek; özgün, kendi olmayý baþarabilmek; nesnellik, kendi görüþlerini katmamak; doðal, kendini deðiþtirmeden vermek

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür). Sanatýn, gerçekleri olduðu gibi yansýtan fotoðraftan çok, gerçeði deðiþtirerek veren resme yakýn olmasý, sanat yapýtýnýn kiþisel bakýþ açýsýyla yansýtýlmasý anlamýna gelmektedir.

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÝRÝNÝ ÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür). ltý çizili söz, da baþkalarýnýn düþüncelerine saygý duymak, de bilgisi, hoþgörüsü yeteri kadar geliþmiþ olmak, D de en iyi olaný bulmaya çalýþmak, E de istediði iþi yürütme

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 13. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Koyu sözcüðü; 1. cümlede davranýþ, düþünce bakýmýndan aþýrý, 2. cümlede rengi açýk olmayan, 3. cümlede derin, hararetli,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI ~ Türevin Tanýmý ~ Saðdan ve Soldan Türev ~ Türevin Süreklilikle Ýliþkisi ~ Türev Alma Kurallarý ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Türevi ~ Alýþtýrmalar ~ Test ~ Türevde Zincir

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİ SORU BANASI ISBN-978-605-5631-18-5 Sertifika No: 11748 onu avrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen cümledeki kafayla okunan sözü; þiire ancak akýl yoluyla yani duygularý katmadan varýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu sözle düz yazýya benzemesi, gerçeklere bilimsel açýdan

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÝRÝNCÝ ÖLÜM TÜRÇE TESTÝ (Tür) 1. Herhangi bir kiþinin ya da kurumun karþýsýnda önünü iliklemeyen bir sanat dergisi, hiçbir kiþi veya kuruma boyun eðmeyen bir dergidir. 6. Okumakla tüketilmeyen kitap, her

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1]

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1] TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 1 [8] A kitapçýðý soru numarasý Heykeltýraþ taþa biçim verdiðine göre, heykeltýraþlýk etmek de biçim vermek anlamýna gelir. 2 [6] Olduðundan fazla görünme tutkusu kibirlilik, kendini

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ MERKEZÝ DERSHANELERÝ BÖLÜM BAÞKANLARININ ÇÖZÜMLERÝYLE ÖSS 2008

FEN BÝLÝMLERÝ MERKEZÝ DERSHANELERÝ BÖLÜM BAÞKANLARININ ÇÖZÜMLERÝYLE ÖSS 2008 FEN BÝLÝMLERÝ MERKEZÝ DERSHANELERÝ BÖLÜM BAÞKANLARININ ÇÖZÜMLERÝYLE ÖSS 008 TÜRKÇE TESTÝ (Tür). Parçadaki yazdýklarýný kolay kolay beðenmeyen, kusursuzu arayan sözlerinden sanatçýnýn titiz olduðu anlaþýlýr,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

LYS KÝMYA. Madde Bilgisi. Atomun Yapýsý ve Özellikleri

LYS KÝMYA. Madde Bilgisi. Atomun Yapýsý ve Özellikleri LYS KÝMYA Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÝRÝNCÝ ÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür). Yaþamýn, gözümüzden kaçan renkli ayrýntýlarýný saptayan yazýlar, fark edemediðimiz renkliliði ve canlýlýðý gösteren yazýlardýr. 6. Parçanýn son cümlesinde, yazarlarýn ilk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÇÖZÜMLERÝ 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[8] Numaralanmýþ sözleri incelediðimizde gýpta etmek, imrenmek, hayranlýk duymak, özenmek sözlerinin ayný anlama

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum PİANALİTİK KONU LERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ 2011 KONU İ 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum 21 2 Fotosentez ve Kemosentez Reaksiyonlarý 22 3 Fotosentezi Etkileyen Faktörler 23 4 Hücrede Enerji Dönüþüm

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 5. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Örnek cümlede A, B ve C seçeneklerinde koþmak sözcüðü; adým atýþlarýný artýrarak ileri doðru hýzla gitmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 12. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Acýmak sözcüðü, öncül cümlede ve C seçeneðinde baþkasýnýn ya da kendinin uðradýðý ya da uðrayacaðý kötü bir duruma üzülmek

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Bir sözün benzetme amacý olmaksýzýn baþka bir söz yerine kullanýlmasýna ad aktarmasý denir. D seçeneðindeki kulak sözcüðü,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Çatmak sözcüðü, D seçeneðinde öfkelenmek, sinirlenmek anlamýnda kullanýldýðý için verilen açýklamaya uymamaktadýr. 6. Saatlerde

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM 1 [ 8 ] Cevap E. Sözel Bölüm 1

SÖZEL BÖLÜM 1 [ 8 ] Cevap E. Sözel Bölüm 1 SÖZEL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[34] Ýster istemez sözü, isteðe baðlý olmadan, mecburen, kaçýnýlmaz olarak gibi anlamlar içerir. Buna göre örnek cümlede ister istemez

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÝRÝNCÝ ÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür). en, çevremdekilerin söylediklerine kulak asan, davranýþlarýný onlara göre düzenleyen biri deðilimdir. cümlesinde yargý olumsuz olduðuna göre, boþluða, söylediklerine kulak

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı