ALKOLLER. Organik Kimya Hücre Bilimleri I İSİMLENDİRİLMELERİ. Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALKOLLER. Organik Kimya 19.11.2009. Hücre Bilimleri I İSİMLENDİRİLMELERİ. Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR"

Transkript

1 rganik Kimya Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR Hücre Bilimleri I 2008 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD İSİMLENDİRİLMELERİ ALKLLER Alkoller, bir tane hidroksil (-) grubu taşıyan R- genel yapısında bileşiklerdir. Alkollerin geleneksel sisteme göre isimlendirilmeleri, hidroksi grubunun bağlı bulunduğu ğ radikalin isminei alkol l kli kelimesii eklenerek yapılır. CH 2 CH 2 CH 2 n-butil alkol CHCH 2 İzobutil alkol Radikal isimlerinde bulunan sec-, tert- gibi bağlanma karbonunun dallanma durumunu gösteren önekler, alkolün isminde de yer alır. CH 2 CH sek-butil alkol C ter-butil alkol Geleneksel sistemde büyük ve karmaşık moleküllü alkoller, metanolün (karbinol, ) sübstitüe türevleri olarak ele alınıp, isimlendirilirler; molekülün C- kısmına bağlı radikallerin isimlerine karbinol kelimesi eklenir. CH 2 CHCH 2 C Metil etil izo-butil karbinol 1

2 Geleneksel sistemde dioller, oluştukları divalan radikal ismine glikol kelimesi eklenerek isimlendirilirler, poliollerin bu sistemle isimlendirilmeleri yapılmaz. CHCH 2 Aynı molekülde -farklı karbonlara bağlanmış- birden fazla hidroksi grubu içeren bileşikler diol (veya glikol), triol, poliol (veya polihidrik alkol) gibi isimler alır. Propilen glikol IUPAC sistemine göre isimlendirme, hidroksi grubunun bağlandığı ana yapıya göre yapılır; alkan, alken, sikloalifatik vb. yapının ismine, bağlanma konumu da belirtilerek ol eki, birden fazla hidroksi bulunması halinde ise diol, triol vb. ekler getirilir. CH 2 CH CHCH 2 CH 2 C 1 3,6-Dimetilheptan-3-ol Siklopentan-1,3-diol Molekülde isimlendirilme bakımından öncelikli başka fonksiyonel gruplar bulunması halinde, isimlendirme bu gruplara göre yapılır; alkol grubu, bu ismin başında sübstitüent gibi konum belirtilerek hidroksi şeklinde gösterilir. 4 CHCH 2 CH 2 C 4-Hidroksipentanoik asit 1 Etil bromür isopropilbromür tersiyerbutilbromür Birincil (primer) İkincil (sekonder) Üçüncül (tersiyer) Hidroksi grubunun bağlı olduğu karbonda primer alkoller iki, sekonder alkoller bir tane hidrojen içerirler, tersiyer alkollerde ise bu karbon üzerinde hidrojen bulunmaz, üç radikal bağlıdır. Fonksiyonel grubun bağlı olduğu karbon atomuna doğrudan bağlı bulunan karbon atomu sayısına göre, alkil grupları birincil (primer, pri-), ikincil (sekonder, sec-) ve üçüncül (tersiyer, tert-) olarak sınıflandırılır. 2

3 rbital hybridization model of bonding in methanol Figure 4.1 Alkollere, içerdikleri diğer fonksiyonel gruplara göre de haloalkol (halojen taşıyan alkoller), aminoalkol (amin grubu taşıyan alkoller) vb. isimler verilebilir. Alkollerde bağlanmada kullanılan orbitaller, Francis A. Carey, rganic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. hidrojenin 1s orbitali, karbonun sp 3 hibrit orbitali, oksijen atomunun sp 3 hibrit orbitalleridir. ALKLLERİN ENDÜSTRİDE ELDE EDİLİŞİ 1. dunun kuru distilasyonundan asetik asit, aseton vb. bileşiklerin yanı sıra, metanol de elde edilebilir. Metanol çok zehirlidir, çok az bir miktarda içilmesi bile körlüğe, hatta ölüme sebep olur. Günümüzde sanayide kullanılan metanolün çoğunluğu, petrokimya tesislerinde doğal gazdan elde edilir. 2. Etanol, propanol, 2-metilpropanol gibi bazı alkoller karbonhidrat içeren bileşiklerin veya endüstri artıklarının fermantasyonu ile elde edilebilir. 3. İzopropil alkol zayıf antibakteriyel özelliklere sahiptir ve tibbi malzemelerin sterilize edilmesinde ve küçük cerrahi müdahalelerden önce cildi temizlemek için kullanılır. Metanol, etanol ve izopropil alkol, organik sentezlerde kolay temin edilebilen malzemelerdir. ALKLLERİN ELDE EDİLİŞİ 1. Alkenlere su katımı: Alkenlere sülfürik asit katalizörlüğünde su katılarak değişik alkoller elde edilebilir. R 2 C CR 2 H 2 H R 2 CHCR 2 Alkenlere su katımı hidrojen peroksit karşısında yapıldığında ise, katım Markownikoff kuralının aksi yönünde gerçekleşir. R CH CH H H R CH 2 CH 2 ( ) 2 C CH H 2 S 4 H 2 CH3 CCH 2 2-Metil-2-bütanol (CH 2 ) 7 CH CH 2 B 2 H 6 H 2 2, H- (CH 2 ) 7 CH 2 CH 2 3

4 2. Alkil halojenürlerin hidrolizi: Alkil halojenürler su ile zayıf bazlar karşısında kolaylıkla hidroliz olarak alkollere dönüşürler. H 2 RX R HX Hidrojen halojenürlerin etkinlik sırası; iyot > brom > klor > flor Halojenün bağlı bulunduğu karbonun yapısına göre ise reaksiyonun hızı; tersiyer >sekonder >primer sırasını izler. H 3 C CH 2 Cl 2,4,6-Trimetilbenzilklorür CH 2 benzil H 2, Ca() 2 ISI H 3 C CH 2 246Ti 2,4,6-Trimetilbenzilalkolilb il lk l 3. Aldehit ve ketonların redüksiyonu Aldehitlerin redüksiyonu (indirgenmesi) ile primer alkoller, ketonların redüksiyonu ile sekonder alkoller elde edilir. RCH RCR' red. red. RCH 2 RCHR' Primer alkol Sekonder alkol İndirgenme karbon-hidrojen bağlarının sayısındaki artış ve/veya karbon-oksijen bağlarıdaki azalışa karşılık gelir. C indirgenme H C Tersine, karbonun yükseltgenmesi karbonoksijen bağlarının artması ve/veya karbonhidrojen bağlarının azalmasına karşılık gelir. Reaksiyon katalitik hidrojenasyonla platinyum oksit, nikel, bakır-krom oksit gibi katalizörler karşısında hidrojenle yapılabilir. veya H 2, Pt H siklopentanon siklopentanol 4

5 Redüksiyon, lityum aluminyum hidrür ve sodyum bor hidrür gibi ajanlarla da yapılabilir. NaBH CCH 2 CCH 4 3 etanol 4,4-Dimetil-2-pentanon CHCH 2 C 4,4-Dimetil-2-pentanol Lityum aluminyum hidrür su ve alkollerle şiddetli reaksiyon vermesinden dolayı dietil eter gibi susuz çözücülerde kullanılmalıdır. CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH Heptanal 1. LiAlH 4, dietileter 2. H 2 (CH 2 ) 5 CH 2 1-Heptanol 4. Karbonil grubu içeren bileşiklerin redüksiyonu (C 6 H 5 ) 2 CHC 1,1-Difenil-2-propanon 1. LiAlH 4, dietileter 2. H 2 (C 6 H 5 ) 2 CHCH 1,1-difenil-2-propanol Alifatik veya arilalkil karboksilli asitler, esterler, asit klorürleri, asit anhidritleri ve amitler de redüklendikleri zaman primer alkollere dönüşürler. RC LiAlH 4 RCH 2 dietileter RCR Karboksilli asitler, asit klorürleri, asit anhidritleri ve esterlerin redüklenmelerinde en çok kullanılan ajan lityum aluminyum hidrürdür. 5. Esterlerin hidrolizi Esterlerin alkali ortamda hidrolizi sonucu karboksilli asitler ve alkoller elde edilir. RCR' K RCK R ' 6. Eterlerin açılması Eterlerin asit ortamda ve yüksek sıcaklık, basınç altında reaksiyonu sonucu alkoller elde edilir. C 2 H 5 C 2 H 5 t, P H 2 S 4 2 C 2 H 5 7. Aldehit ve ketonların Grignard reaktifi ile reaksiyonu Aldehitlere Grignard bileşiklerinin eterli ortamda katımı ve oluşan ara ürünün seyreltik asitlerle hidrolizi ile sekonder alkoller elde edilir. R - Mg X - - Mg X - R' C H R' C H H 3 R' C H R R 5

6 Mekanizma; Metilmagnezyumbromür ün (Grignard bileşiği) asetaldehit ile reaksiyonu veya Ketonlara Grignard bileşiklerinin katımı ile ise tersiyer alkoller oluşur. Burada oluşan ara ürünün hidrolizinde elde edilen tersiyer alkoller su eliminasyonu sonucu alkenlere dönüşmemesi için asit kullanılmaz. R - Mg X - R' CR'' - Mg X - R' CR'' R H 3 R' CR'' R FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Alkoller, su molekülündeki bir hidrojenin bir alkil grubu ile yer değiştirmesi ile türemiş bileşiklerdir. Alkollerin kaynama ve erime dereceleri, aynı molekül ağırlığınağ ğ sahip hidrokarbon, eter veya ketonlarınkinden çok daha yüksektir. Bu durum, oksijen ve hidrojeninin oluşturduğu dipol nedeniyle, intermoleküler hidrojen bağları yapmalarından kaynaklanmaktadır. Etanolde Hydrogen bonding hidrojen in ethanol bağı. Figure 4.4 δ δ - δ δ - Etanolde çekim kuvvetleri, bir molekülün oksijeni ile Francis A. Carey, rganic Chemistry, Fourth Edition. Copyright 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. diğer molekülün grubunun protonlarından kaynaklanır. δ Dallanmış bileşiklerde sterik nedenlerle hidrojen bağı oluşumu zayıf olduğu için, E.D. ve K.D. de düz zincirli analoglarından daha düşüktür. Fiziksel ve kimyasal özelliklerin birçoğu ğ suyunkine benzemektedir. Alkoller su molekülleri ile de hidrojen bağları yaparlar ve küçük moleküllü bileşikler suda kolayca çözünürler. 6

7 Alkoller, polar yapıdaki organik bileşikleri çözebilirler. Ancak inorganik tuzlar, alkollerde sudaki kadar kolay çözünmezler; bu da alkollerin dielektrik sabitinin daha küçük olmasındandır (suda 81, metanolde 34). Alkollerin Tepkimeleri Bir alkolün oksijen atomu, hem C- bağını hem de -H bağını polarlaştırır. -H bağının polarlanması, karbon atomunu kısmen pozitif yapar ve alkollerin neden zayıf asitler olduğunuğ açıklar. C- bağınının polarlanması ise karbon atomunu kısmen pozitif yapar... δ - δ C.. H δ Metanolün bir elektrostatik potansiyel haritası Kırmızı: Yüksek elektron yoğunluğunu Mavi: Düşük elektron yoğunluğunu Alkolün oksijen atomu yüksek elektron yoğunluğu bölgesindedir. Böylece oksijeni hem bazik ve hem de nükleofilik yapar. Zayıf asidik bileşiktir pka~16 1. Alkollerin Asit larak Davranışı ksijen atomunun elektronegativite özelliğinden dolayı zayıf asidik bileşiklerdir, pka HCl ve H 2 S 4 ün asitliği alkole göre kat daha fazladır. Alkollerll hidroksil il hidrojeninin i i asidik oluşu nedeniyle Na ve K gibi alkali metallerle ile su gibi reaksiyona girerek hidrojen çıkışı ile sonuçlanan ekzotermik bir reaksiyona girer ve reaksiyon sonucu alkoksitler (alkolatlar) oluşur. Alkoksitler organik kimyada önemli bazlardır. C H o o Alkollerin alkoksitlere dönüştürülmelerinde bu bağ kırılır. Alkollerin alkil halojenürlere dönüştürülmelerinde veya asit katalizli dehidrasyonlarında bu bağ kırılır. Alkolat yapısındaki bileşikler bir nükleofil olarak reaksiyona girebilir. Alkali özelliklerinden dolayı birçok reaksiyonda baz olarak kullanılır. Alkol dallamış yapıdaysa alkolatın bazik özelliği daha fazladır (tersiyerde en fazla). Metalik Na su ile temasta patlar ve artıklarının yok edilmesi için alkolat haline dönüştürülmesi gereklidir. 7

8 Alkolerde asitliğiartıran başka bir faktör zincir üzerinde elektronegatif bir grubun varlığıdır. Hidroksil hidrojeninin ayrılabilmesi için oksijen üzerindeki elektronların elektronegatif bir grup tarafından indüktif yolla çekilmesi gereklidir. Böylece alkol protonu H halinde dışarı bırakır. β α R CH 2 CH CH 2 Cl 2. Alkollerin kuvvetli asitler karşısında baz özelliği: Alkoller kuvvetli asitlerle alkonyum tuzları yaparlar; asitlerin anyonlarından daha kuvvetli baz olan alkol oksijeni üzerine bir proton transferi olur. R HCl R 2 Cl - 3. Alkollerin inorganik asitlerle reaksiyonu Alkoller, halojenli asitlerle bir molekül su çıkışı ile alkil halojenürleri oluştururlar... R.. HBr R- 2 Br - RBr H 2 H 3 C CH 2 HBr H 3 C CH 2 Br m-metoksibenzilalkol m-metoksibenzilbromür Mekanizma; hızlı yavaş hızlı LUCAS TESTİ: Primer, sekonder ve tersiyer alkollerin birbirlerinden ayırımı için, hidrojen klorürle reaksiyon hızlarına dayanan kalitatif bir test geliştirilmiştir (Lucas testi). Çkh Çok hızlı reaksiyon ki veren tersiyer alkollerle ll l hemen bir bulanıklık olur; sekonder alkollerle başlangıçta berrak çözelti oluşur fakat 5 dakika içinde bulanıklık vefazayrılması görülür; güç reaksiyon veren primer alkollerin ise çözeltileri saatlerce berrak kalır. 8

9 4. Alkollerin sülfürik asit ile reaksiyonu Alkoller, oksijenli inorganik asitlerle (H 2 S 4 ) su çıkışı ile alkil esterleri oluştururlar. Yüksek sıcaklıkta 2 mol alkol reaksiyona girerek eter oluşturur. Sıcaklık daha da yükselirse bir eliminasyon reaksiyonu sonucu alkenler oluşur. C 2 H 5 H 2 S C C >170 0 C C 2 H 5 S 2 H C 2 H 5 C 2 H 5 CH 2 CH 2 5. Alkollerin inorganik asit halojenürleri ile reaksiyonu Primer alkollerle fosfor tribromür 0 de alkil bromür oluşturur. Piridin karşısında bütün fosforlu halojen bileşikleri ile bütün alkoller alkil halojenür yaparlar. yp RCH 2 PBr 3 RCH 2 Br Kükürtlü halojen bileşiklerinden tiyonil klorür ile reaksiyona girerek alkil klorürleri verir. RCH 2 SCl 2 RCH 2 Cl S 2 HCl Halojenleme amacıyla tiyonil klorür (SCl 2 ), fosfor pentaklorür (PCl 5 ), fosfor tribromür (PBr 3 ) kullanılan diğer reaktiflerdir. 6. Alkollerin organik asitler ile reaksiyonu Alkoller, organik asitlerle esterleri oluştururlar. Genellikle sülfürik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve p-toluensulfonik asit gibi katalizörler karşısında, sıcakta çalışılır. RCH 2 R'C RCH 2 CR' alkolden asitten H 2 7. Alkollerin oksidasyonu Primer alkollerden aldehitler -ve daha ileri oksidasyon (yükseltgenme) aşamasında karboksilli asitler-, sekonder alkollerden ise ketonlar oluşur. RCH 2 yükseltgenme RCH yükseltgenme RC Primer alkol Aldehit Karboksilik asit Sekonder alkol Aldehit veya keton FCH 2 CH 2 CH 2 3-Floro-1-propanol K 2 Cr 2 7 H 2 S 4, H 2 FCH 2 CH 2 C 3-Floropropanoik asit Tersiyer alkoller okside olmazlar. Zorlayıcı şartlarda parçalanırlar. 9

10 Cr(VI) türlerinin susuz çözeltilerde yükseltgen olarak kullanıldıkları koşullarda, primer alkoller iyi verimle aldehitlere yükseltgenirler. PCC (CH 2 ) 5 CH 2 CH2 Cl 2 1-Heptanol (CH 2 ) 5 CH 1-Heptanal Sekonder alkoller primer alkolleri yükseltgeyen reaktiflerle (KMn 4, Na 2 Cr 2 7, PDC, PCC) ketonlara yükseltgenirler. RCHR' Sekonder alkol yükseltgenme RCR' Keton PCC: Piridinyumklorokromat PDC: Piridinyumdikromat Sikloheksanol CH 2 CHCH(CH 2 ) 4 1-kten-3-ol K 2 Cr 2 7 H 2 S 4, H 2 PDC CH 2 Cl 2 Sikloheksanon CH 2 CHC(CH 2 ) 4 1-kten-3-on Sarhoş sürücülerin belirlenmesinde kullanılan analizörlerin bir türünde kişinin nefesindeki alkol bir krom reaktifi ile tepkimeye sokularak, gözlenebilen bir değişime uğratılır. Krom bileşiğindeki turuncudan yeşile olan bir renk değişimi, alkol miktarının belirlenmesi için kullanılır. CH 2 Etanol yükseltgenme krom C Asetik asit 8. Asit Katalizli Dehidrasyon Alkoller, dehidratan ajanlar karşısında intramoleküler (molekül içinden) su eliminasyonu ile alkenlere; CH 2 H 2 S 4 CH2 CH t 0 2 H 2 veya iki molekülden bir molekül su eliminasyonu ile eterlere dönüşebilirler. 2 CH 2 C 2 H 5 C 2 H 5 H 2 Dehidratasyonla alkenlere dönüşme, tersiyer alkollerde kolay olup, primer alkollerde ise zordur. Br CHCH 2 Br KHS 4 1-(m-bromofenil)-1-propanol ISI CH CH 1-(m-bromofenil)-1-propen p 10

11 FENLLER İSİMLENDİRİLMELERİ Fenoller, benzen halkasına doğrudan hidroksil grubu bulunduran bileşiklerdir. Aynı şekilde bir tane hidroksil içeren diğer aromatik bileşikler de, halkanın ismine ol eklenerek isimlendirilebilir. 1 2 Fenol m-krezol β-naftol 2-Hidroksinaftalen Ancak genellikle basit yapılı fenollerin dışında, fenol grubuna göre isimlendirme yapılmaz; fenol grubu sübstitüent olarak ana yapının isminin önünde hidroksi öneki ile belirtilir. 4 N 1 4-Piridinol 4-Hidroksipiridin 4 N 1 4-Kinolinol 4-Hidroksikinolin Molekülde aldehit, asit vb. öncelikli gruplar olması halinde ise, isimlendirme bu gruplara göre yapılır. NH 2 Cl C p-aminofenol 2,4-Diklorofenol p-hidroksibenzoik asit 4-Aminofenol 4-Hidroksibenzoik asit Cl FENLLERİN ELDE EDİLİŞİ Klorobenzen Benzen sülfonik asit Aril eterlerin HI veya HBr varlığında parçalanması sonucu alkil halojenür ve fenol elde edilir. Aril diazonyum tuzları 11

12 Mekanizması; FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Fenolün ve fenolatın elektrostatik potansiyel haritaları Kırmızı: Yüksek elektron yoğunluğunu Mavi: Düşük elektron yoğunluğunu Fenollerin Asit larak Davranışı Fenolün iyonlaşması fenoksit iyonunu verir..... H Fenoller alkollerden daha çok karboksilli asitlerden daha az asidiktirler. Negatif yükün delokalizasyonu fenoksit iyonunu kararlı kılar ve iyonlaşma dengesinin sağa kaymasına, böylece fenoksit iyonu oluşumunun artmasına sebep olur. o-nitrofenoksit iyonundaki elektron delokalizasyonu Elektrofilik aromatik sübstitüsyon; Nitro grubu kuvvetli elektronegatif özelliğinden dolayı; negatif yükün bir kısmını kendi oksijenleri üzerine alarak fenoksit iyonunu çok daha karalı kılar. 12

13 Kolbe-Schmitt Reaksiyonu C-açilasyonu: Elektrofilik aromatik sübstitüsyon (Friedel-Craft Reaksiyonu-AlCl 3 ) -açilasyonu: Nükleofilik açil sübstitüsyon (Esterleştirme) Fenolün NaC 3 ile muamelesi ile fenoksit bileşiği hazırlanır ve alkil halojenürle reaksiyonu sonucuda aril eterler elde edilir. Fenollerin ksidasyonu Sodyumkromat ve gümüşoksit ile oksidasyonu Hidrokinon p-benzokinon NaC 2 H 5 etanol CH 2 CH 2 I C 3 H 7 Fenol Fenil propil eter eter Aşağıdaki bileşiklerin asitlik sıralaması; Fenol ve krezollerin antiseptik özellikleri vardır ve seyreltik sulu çözeltileri evlerde dezenfektanlar olarak kullanılırlar. Fenol ayrıca aspirinin hammaddesidir. ETERLER 13

14 İsimlendirilmeleri Geleneksel sistemde eterlerin isimlendirilmeleri, molekülde bulunan radikallerin isimlerinin sonuna eter kelimesi getirilerek yapılır. α β CH 2 CH 2 Br β-bromo etil metil eter Simetrik eterlerde radikal ismi tekrarlanmaz, isminin başına di öneki konabilir; fakat bu ekin kullanılması zorunlu değildir. CH 2 C 2 H 5 C 2 H 5 Metil etil eter Dietil eter Etil eter Bu radikaller birbirinin aynı (simetrik eter) veya farklı (asimetrik eter) olabilir. IUPAC sisteminde ise isimlendirmeye esas olarak radikallerden büyük olanı alınıp, bu grup hidrokarbon gibi veya başka fonksiyonel grup taşıyorsa taşıdığı fonksiyonel gruba göre isimlendirilir; bu ismin başına, bağlanma konumu da belirtilerek küçük grubun oksijenle oluşturduğu kısmın ismi (alkoksi veya fenoksi) ilave edilir. 2-metoksi-3-kloro bütan Cl CH CH Basit yapıdaki siklik eterler, oksijen köprüsü ile bağlanmış divalan radikalin ismine oksit kelimesi eklenerek isimlendirilirler; karmaşık yapıdaki siklik eterlerin ise heterosiklik halka sistemi olarak özel isimleri vardır. H 2 C CH 2 Etilen oksit H 2 C CH Propilen oksit Bazı aromatik ve siklik eterler için sistematik isimlendirme yapılmaz; kendi özel isimleri kullanılır. Eterler, iki radikalin bir oksijen köprüsü ile bağlanarak meydana getirdiği R--R yapısındaki bileşiklerdir. Tetrahidrofuran Tetrahidropiran Gruplardan bir tanesi veya her ikisi alifatik, sikloalifatik, aromatik veya heterosiklik yapıda olabileceği, oksijen köprüsü bir halka içinde de bulunabilir (siklik eter); bu son grup, oksijenli heterosiklik halka sistemlerini oluşturur. 14

15 Grubun ilk üyesi dietil eter veya yaygın söylenişle eter ve diğer bazı alifatik ve siklik eterler, çok kullanılan organik çözücülerdir. Eter ayrıca 1846 dan bu yana genel anestezik olarak da kullanılmaktadır. l kt Elde Edilişleri 1. Alkollerin sıvı fazda dehidratasyonu genellikle sülfürik asit katalizörlüğünde yapılır. H 2 CH CH 2 S C 2H 5C 2H 5 H 2 Genellikle primer alkoller kullanılır. Çünkü sekonder ve tersiyer alkoller aynı reaksiyon şartları altında alkenleri verir. Mekanizması; 2. Williamson eter sentezi: Eterlerin eldesinde çok uygulanan bir yöntem, alkol ve fenollerin alkillenme veya arillenmeleridir. Bu amaçla çoğunlukla alkil veya aril halojenürler kullanılır. CH 2 Na 0 CH 2 Na Cl CH 2 NaCl Mekanizması; CH 2 Na 0 CH 2 Na CH 2 Br CH 2 CH 2 Dietil eter NaBr 15

16 Fiziksel Özellikleri Eterlerin çoğu, özel hoş kokuda maddelerdir. Alifatik eterlerin yoğunluğu genellikle suyunkinden azdır. Kaynama dereceleri molekülün büyüklüğü ile orantılı olarak artar. Hidrojen bağı yapmakta kullanılabilecek hidrojen içermediklerinden, alifatik ik eterlerin kaynama dereceleri aynı sayıda karbon içeren alkanlarınki ile hemen hemen aynıdır. rganik çözücülerde çözünürler; oksijen üzerindeki ortaklaşmamış elektronlar çiftleri nedeni ile suyla da etkileşip, çözünebilirler; sudaki çözünürlükleri aynı sayıda karbon içeren alkollerinki kadardır. Dimetileterin bir elektrostatik potansiyel haritası Kırmızı: Yüksek elektron yoğunluğunu Mavi: Düşük elektron yoğunluğunu Eterin oksijen atomu yüksek elektron yoğunluğu bölgesindedir. Eter oksijen atomları Lewis bazlarıdır. Eterlerin en önemli reaksiyonu HI ya da HBr gibi güçlü asitlerle bölünmeleridir. Alkol - fonksiyonel grubu gibi, -R fonksiyonel grubu da zayıf bir ayrılan gruptur ve sübstitüsyon meydana gelmeden önce daha iyi ayrılabilecek gruba dönüştürmek gerekir. Molekülde bulunan grublar arasında, oksijenin sp 3 hibrit orbitalleri arasındaki açı nedeniyle 110 civarında açı bulunur. Kimyasal Özellikleri Eterler -bazı siklik eterler hariç- kimyasal reaksiyonlara karşı, alkanlardan sonra en dayanıklı bileşiklerdir. Bu nedenle bazı kimyasal işlemler esnasında alkol ya da fenol grupları, bu işlemlerden etkilenmemeleri için eter oluşturularak korunmaya alınır; söz konusu işlemler bitince eter bağı açılarak grup serbest hale getirilir. 1. Dialkil eterlerin HI ve HBr ile verdikleri okzonyum tuzları, sıcakta kolaylıkla parçalanır; halojenür iyonları ile nükleofilik sübstitüsyon olur, ve alkil halojenürler oluşur. Eter soğuk derişik HI ile etkileştirildiğinde ise; soğukta C 2 H 5 C 2 H 5 2 HI CH3 CH 2 CH 2 I Eter Bölünmesi C 2 H 5 C 2 H 5 2 HBr t 0 2 CH 2 Br H 2 16

17 2. Eterler derişik sülfürik asit, fosfor pentaklorür ve aluminyum klorürle ısıtıldıklarında da eter bağı açılır. C 2 H 5 C 2 H 5 t, P H 2 S 4 2 C 2 H 5 3.Eterler, fosfor pentaoksit karşısında ısıtıldıklarında, alkol eliminasyonu ile alken yapısında bileşiklere dönüşürler. P C 2 H 5 C 2 H CH 2 CH 2 CH 2 4. Eterler redüktörlerden etkilenmezler. Buna karşılık oksidasyona oldukça hassastırlar. Havada otooksidasyon sonucu radikalik bir mekanizma ile hidroperoksit ve peroksit oluştururlar. ş Bu bileşikler patlayıcı özellikte olup içerisinde peroksit oluşmuş eterler ısıtıldıklarında tehlikeli kazalar ortaya çıkar. Epoksitler Epoksitler üç üyeli halkalı eterlerdir ve genellikle kararlı olmayan bileşiklerdir. Etilen oksit Siklik bir eter olan etilen oksidin (oksiran), bazı temel kimyasal maddelerin elde edilmelerinde kullanılan önemli reaksiyonları aşağıda şematize edilmiştir. Güçlü nükleofiller; RMgX, RLi gibi Zayıf nükleofiller; H 2, R, RNH 2 δ TİYLLER Alkollerin kükürt benzeri SH fonksiyonel grubunu içerirler ve tiyoller olarak bilinirler. Bir tiyolün yaygın adı civa yakalayıcı anlamında olan merkaptandır. IUPAC sistemine göre SH grubunun bağlı olduğu alkanın adının sonuna tiyol sözcüğü eklenerek isimlendirme yapılır. SH CH 2 SH CH 2 CH 2 SH Metantiyol Etantiyol 1-propantiyol (Metil merkaptan) (Etil merkaptan) (Propil merkaptan) İsimlendirme başka gruba göre yapıldığında merkapto öneki kullanılır. HSCH 2 C Merkaptoasetik asit Tiyollerdeki R grubu yerine aromatik halka olması durumda bileşik tiyofenol olarak adlandırılır. SH 17

18 Tiyoller kötü kokulu ve zehirli bileşiklerdir. Kokusuz olan doğal gaza (metan) -gaz kaçağının uyarıcısı olması için- az miktarlarda tiyoller ilave edilir. Civa zehirlenmelerinde dimerkaprol denen bir tiyol kullanılır. Dimerkaprol HSCH 2 CHCH 2 SH Tiyollerin Fiziksel Özellikleri Metantiyol (gaz) dışındaki tiyoller renksiz, kötü kokulu, ucucu sıvılardır. Tiyollerin su ile hidrojen bağı oluşturamamaları suda çözünürlüğünün karşılık gelen alkollere göre daha az olmasına neden olmaktadır. Asitlikleri alkollerden daha fazladır. Bunun nedeni S-H bağının -Hbağından daha zayıf vebağ uzunluğunun daha uzun olmasıdır. Tiyollerin kaynama noktaları karşılık gelen alkollerden daha düşüktür. Bunun nedeni oksijenden daha az elektronegatif olan kükürtün hidrojen bağı oluşturması daha zor olduğundandır. Kaynaklar rganik Kimya Robert C. Atkins, Francis A.Carey Çeviri Editörü: Gürol KAY, Yılmaz YILDIRIR rganik Kimya Graham SLMNS, Craig Fryhle- Çeviri Editörü: Gürol KAY, Yılmaz YILDIRIR rganic Chemistry John McMurry rganic Chemistry Structure and Function K.P.C. Vollhardt, N.E. Schore 18

Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR

Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR Organik Kimya Hücre Bilimleri I 2008 Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD mutlud@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mutlud ALKOLLER İSİMLENDİRİLMELERİ Alkoller,

Detaylı

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur. ALDEHİT ve KETNLAR Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

İsimlendirilmeleri. Karbonil grubuna bir hidroksil bağlanması ile oluşan yapıya karboksil grubu, bugrubu. karboksilli asitler denir.

İsimlendirilmeleri. Karbonil grubuna bir hidroksil bağlanması ile oluşan yapıya karboksil grubu, bugrubu. karboksilli asitler denir. KARBKSİLLİ ASİTLER İsimlendirilmeleri Karbonil grubuna bir hidroksil bağlanması ile oluşan yapıya karboksil grubu, bugrubu taşıyan R-CH yapısındaki bileşiklere ise karboksilli asitler denir. RCH Karboksilli

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ En az ndan bir adet karbon-karbon çift ba içeren hidrokarbonlara denir. Bu bile iklerin di er bir ismi ise dir.alkenlerin genel formülleri Alkenlerde çift ba bir adet kuvvetli sigma ba ile sigma ba na

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler ÜİTE 15 rganik Kimya - II eteroatomlu Bileşikler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; eteroatom kavramını, eteroatom içeren bileşiklerin önemini, eteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonlarını, eteroatom

Detaylı

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI 1 ADI VE SYADI : 2013-2014 GÜZ YAIYILI MBG GAİK KİMYA İAL SIAVI 20.01.2014 SIAV AKKKIDA BİLGİ: 40 TAE TEST SUSU (50 PUA), 5 TAE KLASİK SU (50 PUA) VADI. SULA ve ÇÖZÜMLE 1.Aşağıdaki yapılardan hangisinde

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı 16.05.2010 1 16.05.2010 2 -Alkanların ve sikloalkanların adlandırılmas lması *Bisiklik bileşiklerin iklerin adlandırılmas lması -Alkenler ve sikloalkenlerin adlandırılmas lması -Alkinlerin adlandırılmas

Detaylı

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan

Detaylı

A M İ N L E R

A M İ N L E R A M İ N L E Bir azot atomuna bağlı bir, iki veya üç tane radikal taşıyan, amonyak molekülündeki hidrojenlerin radikallerle değişmesi ile oluşmuş bileşiklere amin denir. NH 3 Amonyak -N Alkilamin CH 3 NH

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

Aldehit ve Ketonlar 2

Aldehit ve Ketonlar 2 Aldehit ve Ketonlara Genel Bakış Aldehit ve Ketonların Adlandırılmaları Yaygın Olarak Kullanılan Aldehit ve Ketonlar Aldehit ve Ketonların Kullanım Alanları Aldehit ve Ketonların Genel Özellikleri Karbonil

Detaylı

2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER

2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER BÖLÜM II 2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER Fonksiyonel gurup: Fonksiyonel gurup, bir molekülün kimyasal anlamda en aktif olan kısımları olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre

Detaylı

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar: FONKSİYONEL GRUPLAR ALKOLLER Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü R OH dır. Molekülde bulunan

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

Dallanmış Alkil Gruplarının Adlandırılması

Dallanmış Alkil Gruplarının Adlandırılması Dallanmış Alkil Gruplarının Adlandırılması İki karbon atomundan fazla atom içeren alkanlar için birden fazla grup türetilebilir. Örneğin propandan iki grup türetilebilir. Uç hidrojen uzaklaştırılmasıyla

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER

ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER 1. 1. ALKOLLER a. Genel Yap lar ve Adland r lmas b. Genel Elde Edilme Yollar c. Genel Özellikleri d. Mono ve Polialkollerin Örneklerle Tan t lmas 1.2. ETERLER a. Genel Yap s,

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş Formal Yük rganik eaksiyonlara Giriş Araş. Gör. Kayhan BLELLİ Formal Yük = 4 0 4 = 0 Değerlik Elektronları sayısı 6 4 2 = 0 Bağ Sayısı rtaklanmamış Elektronların sayısı : : Atomun Yaptığı 6 6 1 = 1 3 eaksiyon

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri 8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri = Bağının Reaktivitesi pi bağındaki elektronlar daha serbesttirler. Bu pi elektronları Elektrofillere saldırırlar. Karbokatyon araürünü oluşur. Nükleofil karbokatyona eklenir.

Detaylı

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI -

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI - GANİK KİMYA - DES NTLA - İDKABNLA Alifatik Aromatik (Zincir yada halkalı) (Arenler) - Benzen ve türev leri Doymuş Doymamış - Aromatik nitro ve amino Alkanlar Alkan Alkin bileşikleri ALKANLA ( n 2n+2 )

Detaylı

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında:

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-2 IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, 1 H NMR ile Yapı Tayini Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1.

Detaylı

verilmiştir. Form aldehit alifatik aldehit aromatik aldehit O O R R

verilmiştir. Form aldehit alifatik aldehit aromatik aldehit O O R R Dr. ilmi NAMLI -ALDEİT VE KETNLA ALDEİT VE KETNLA rganik kimyanın belki de en önemli fonksiyonel grubu olan karbonil grubunu içeren önemli iki bileşiği aldehitler ve ketonlardır. karbonil Bu fonksiyonel

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER ALKANLA-ALKENLE-ALKİNLE ADLANDIMA ELDE EDİLİŞLEİ KİMYASAL TEPKİMELEİ Yapısal formüllerin gösterimi 1. Top ve çubuk 2. Çizgi O 3. Kondanse formül 3 2 O 4. Ampirik formül 2 6 O 5. Siklik moleküller 2 2 2

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati HĐDROKARBONLAR SÜRE Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati Toplam süre s : 8 Ders saati Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 1: Hidrokarbonları tanıyabilme DAVRANIŞLAR Hidrokarbonları sınıflandırır. r. Hidrokarbonları

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar ÜNİTE 14 Organik Kimya - I idrokarbonlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Anorganik ve organik kimya arasındaki farkı, Organik kimya'da fonksiyonel grup kavramını, idrokarbonların temel özelliklerini,

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 1 Reaksiyon (tepkime) türleri 1 Gerçekte tüm organik tepkimeler dört sınıftan

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Giriş Karbonil (-=) and hidroksil (-H) on the same carbon is karboksil grubu. karboksil grubu is usually written -H. alifatik asitler -H a bağlı bir alkil içerir.

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma)

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma) Bölüm 6 Alkil alojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri 2006, Prentice all 1 alojenür Çeşitleri Alkil: alojen, X, direkt olarak sp 3 melezleşmiş karbona bağlıdır. Vinil: X, alkenin

Detaylı

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ SU VE KİMYASAL BAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir? Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU ORGANİK KİMYA. Dersin Kodu: KİM 1016

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU ORGANİK KİMYA. Dersin Kodu: KİM 1016 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: ORGANİK KİMYA Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: KİM 06 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans Organik Kimya I 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA 3- KURUCU ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu sok. No:46/A

Detaylı

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir?

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir? MÜEDİSLİK KÜLTESİ KİMY MÜEDİSLİĞİ ÖLÜMÜ GİK KİMY DESİ DÖEM SIVI 19.01.2012 o: dı ve Soyadı: Öğretim Programı: ÖÖ ( ) ; İÖ ( ) Öğretim Üyesi: asan Seçen ( ) ; amdullah Kılıç ( ) Toplam 34 soru vardır. 125

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALKOLLER VE ETERLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları

Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Organik Kimya CEAC 202 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 104 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek 3-2 - 3 Propan 2 =- 3 Propen

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

R C R. Yükseltgen Madde

R C R. Yükseltgen Madde DENEY 4 ALDEĐT VE KETN REAKSĐYNLARI Genel Bilgiler Aldehitler ve ketonlar karbon-oksijen çift bağından oluşan karbonil grubu içerirler ve bu nedenle de genellikle aynı tip reaksiyon verirler. Bu reaksiyonları,

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ A- FOSİL YAKITLAR 1) KÖMÜR Halk arasında kara elmas olarak bilinir. İlk defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Büyük kısmı elektrik üretiminde ve evlerde yakıt olarak

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur).

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur). 5.111 Ders Özeti #11 Bugün için okuma: Bölüm 2.7 (3. Baskıda 2.8) Rezonans ve Bölüm 2.8 (3. Baskıda 2.9) Formal Yük. Ders #12 için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10) Radikaller ve Biradikaller, Bölüm 2.10

Detaylı