FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)"

Transkript

1 FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a Þekil Uygulanan kuvvet (N) Þekil deki yatay düzlemde bulunan kg kütleli cismin, ivme-uygulanan kuvvet grafiði Þekil deki gibidir. Buna göre, uygulanan kuvvetin büyüklüðü 8 N iken cismin ivmesi kaç m/s olur? A) B) C) 4 D) 6 E) 8 4l l Çivi l M noktasýndan serbest býrakýlan 4l uzunluðundaki bir sarkaç, denge konumdan geçerken ip þekildeki çiviye takýlmakta ve sarkaç kütlesi M noktasýna kadar yükselmektedir. ütle noktasýndan M noktasýna saniyede geldiðine göre, noktasýndan býrakýldýðýnda kaç saniye sonra ilk kez noktasýna ulaþýr? A) 4 B) 8 C) D) 6 E) 0. m h m h m M yer m ve m kütleli ve cisimleri þekildeki konumlardan serbest býrakýlýrken, m kütleli M cismi yerden yukarýya doðru düþey olarak atýlmaktadýr. M cismi en çok h kadar yükseliyor., ve M cisimlerinin havada kalma süreleri sýrasýyla t, t ve t M dir. Buna göre; t, t ve t M arasýndaki iliþki nedir? (Sürtünmeler önemsizdir.) 4. m m yatay Þekildeki sürtünmesiz sistemde, esnek bir yay sýkýþtýrýlarak uçlarýna m ve m kütleli cisimler konulmuþtur. Sistem serbest býrakýldýðýnda m kütleli cisim E kinetik enerjisi ile yaydan ayrýlýyor. Buna göre, m kütleli cismin yaydan ayrýldýðý andaki kinetik enerjisini veren baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? m m m m A) E B) C) D) E E) E E m m m m m E m A) t M <t <t B) t <t <t M C) t <t M <t D) t <t M =t E) t <t <t M 5 Diðer sayfaya geçiniz.

2 5. 4C 7. Z C C 0C Þekildeki devrede ve noktalarý arasýndaki eþdeðer sýða kaç C dir? 7 A) 0 B) 5 C) D) E) 6C 5 M Sayfa düzlemine dik olarak tutulan, ve Z iletken tellerinden þekildeki yönlerde eþit büyüklükte akýmlar geçmektedir. Z teli sayfa düzlemine dik kalmak koþuluyla M yolunu izleyerek M noktasýna getirildiðinde Z teline etki eden bileþke manyetik kuvvetin büyüklüðü, ve M noktalarý arasýnda nasýl deðiþir? : Sayfa düzlemine dik içe doðru : Sayfa düzlemine dik dýþa doðru M A) Artar Artar B) Azalýr Artar C) Artar Deðiþmez D) Artar Azalýr E) Azalýr Azalýr 6.. M r 8. Perde Elektromotor kuvveti ε, içdirenci r olan üreteç ve özdeþ dört direnç ile þekildeki elektrik devresi kurulmuþtur. Buna göre, Ι f f f f asal eksen. alnýz anahtarý kapatýldýðýnda, den geçen akým artar.. alnýz anahtarý kapatýldýðýnda, den geçen akým deðiþmez.. ve anahtarlarý birlikte kapatýldýðýnda üretecin verimi artar. yargýlarýndan hangileri doðru olur? A) alnýz B) ve C) ve D) ve E), ve Þekildeki çukur ayna ve ince kenarlý merceðin odak uzaklýklarý eþit olup f kadardýr. Buna göre, þiddeti olan noktasal ýþýk kaynaðýnýn perde üzerindeki noktasý etrafýnda oluþturduðu toplam aydýnlanma þiddeti kaç dir? f 5 4 A) B) C) D) E) 6 Diðer sayfaya geçiniz.

3 9.. Z Gergin bir yay üzerinde oluþturulan,, Z ve W atmalarý þekildeki gibidir. Buna göre,,, Z ve W atmalarýndan hangileri ilk karþýlaþmalarýnda birbirini söndürebilir? A) ve B) ve Z C) Z ve W D) W ve E) ve Z W Serbest uç.. M S e N Ekran üklü ve MN iletken ve paralel levhalarý þekildeki gibi yerleþtirilmiþtir. levhasýndan serbet býrakýlan elektron, yatay doðrultudan S kadar saparak ekrana ulaþmaktadýr. Buna göre, 0. Tek yarýkla yapýlan giriþim deneyinde, merkezi aydýnlýk saçaðýn iki tarafýndaki. karanlýk saçaklar arasýndaki uzaklýk cm dir. Buna göre, giriþim desenindeki merkezi aydýnlýk saçaðýn geniþliði kaç cm dir? A) 0,5 B) C) D) E) 4. levhalarý arasýndaki uzaklýk,. MN levhalarýnýn yük miktarý,. levhalarýnýn yük miktarý, V. MN levhalarýnýn uzunluðu niceliklerinden hangileri tek baþýna artýrýldýðýnda S artar? A) ve B) ve C) ve V., ev enerjili bir foton duran bir elektrona çarptýðýnda, elektron 0, ev enerji ile saçýlýyor. D) ve V E), ve V Buna göre, saçýlan fotonun momentumu kaç kgm/s olur? ( ev =,6.0 9 joule; ýþýk hýzý:.0 8 m/s) A), B) C) D),6.0 E),6.0 7.,6,06,75, Enerji (ev) iyonlaþma λ n=5 n=4 n= 4. Potansiyel enerji (kkal) Fe(k) + O (g) a Potansiyel enerji (kkal) CO(g) + O (g) b 0, Hidrojen atomunun bazý enerji düzeyleri þekildeki gibidir. Uyarýlan hidrojen atomlarý þekilde gösterilen, ve dalga boylu ýþýmalarý yapýyor. Buna göre;, ve arasýndaki iliþki nedir? A) < < B) < < C) < < 0 λ λ n= n= Temel hal D) < < E) < < Fe O (k) Tepkime koordinatý ukarýda iki ayrý tepkimenin potansiyel enerji-tepkime koordinatý grafikleri verilmiþtir. Grafikteki verilere göre, CO (g) Tepkime koordinatý Fe O (k) + CO(g) Fe(k) + CO (g) tepkimesinin entalpi deðiþimi ( H) kaç kkal dir? A) a+b B)a b C)b a D)b a E)a b 7 Diðer sayfaya geçiniz.

4 5. (g) + (g) Z(g) tepkimesine iliþkin sabit bir sýcaklýkta yapýlan deney sonuçlarý aþaðýdaki gibidir. Deney no ER ER Tepkime hýzý (mol/litre.s) 0, 0, ,4 0, ,4 0,04,.0 Buna göre, tepkimenin hýz sabitinin (k) deðeri kaçtýr? A).0 B) 0,5 C) D) 5.0 E).0 8. EH + R 0 Zaman t maddesinin sulu çözeltisine, ayný sýcaklýkta t anýnda arý su eklendiðinde H + iyonu deriþiminin zamanla deðiþimi grafikteki gibi olmaktadýr. Buna göre, suda çözünmüþ olarak bulunan maddesi aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) uvvetli asit B) Nötr tuz C) Zayýf asit D) uvvetli baz E) Zayýf baz 6. Dengedeki bir tepkime ile ilgili, Sýcaklýk azaltýldýðýnda denge sabitinin deðeri artýyor. Sabit sýcaklýkta hacim artýrýldýðýnda ürünlerin mol sayýsý artýyor. bilgileri verilmektedir. Bu denge tepkimesi,. (g) + ýsý. (g) (g) + ýsý. T(g) R(g) H < 0 tepkimelerinden hangileri olabilir? A) alnýz B) alnýz C) alnýz 9. Denklemi, Cr O +Na CO +NO Na CrO 4 +CO +NO olan denkleþtirilmiþ redoks tepkimesi için aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) NO yükseltgendir. B) Cr O deki Cr yükseltgenmiþtir. C) Na CrO 4 deki Cr nin deðerliði +6 dýr. D) Na CO indirgendir. E) NO deki N elektron almýþtýr. D) ve E) ve 0. Bir hidrokarbon ile ilgili, 0, molü yakýldýðýnda 0,8 mol CO gazý oluþuyor. 7.. AgOH için ç =.0 8. Mg(OH) için ç = 4.0. Fe(OH) için ç = t C sýcaklýkta AgOH, Mg(OH) ve Fe(OH) katýlarýnýn sudaki çözünürlük çarpýmý (ç) deðerleri yukarýda verilmiþtir. Buna göre, bu katýlar ile t C sýcaklýkta hazýrlanan doymuþ sulu çözeltilerin deriþimleri arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? A) << B)<= C)=< D) << E) << Bromlu su ile tepkimesi sonucunda bromlu suyun rengini gideriyor. Amonyaklý AgNO çözeltisi ile tepkimesi sonucunda beyaz katý çökelek oluþuyor. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu hidrokarbon aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) HC C CH B) C C C) H C CH CH CH D) HC C E) HC C CH CH 8 Diðer sayfaya geçiniz.

5 . Alkanlarýn elde edilme yöntemlerinden biri Wurtz sentezidir. Buna göre, aþaðýdaki tepkimelerden hangisi bu yönteme örnek olamaz? A) Br + Na C H 6 + NaBr B) C H 5 Br + Na C 4 H 0 + NaBr C) CH MgBr + HBr C H 6 + MgBr D) H C C Br+ Br+Na H C C CH + NaBr E) Br + C H 5 Br + Na C H 8 + NaBr 4. Glikoz 4 Pirüvat aktik asit araciðer hücresi an an Glikoz ukarýdaki þekilde, karaciðer ve çizgili kas hücresinde gerçekleþen bazý metabolik tepkimeler ve bu hücreler arasýnda kan aracýlýðý ile bazý moleküllerin taþýnmasý gösterilmiþtir. Þekilde numaralandýrýlmýþ tepkimelerle ilgili,. numaralý tepkime yalnýz oksijen varlýðýnda gerçekleþir. Pirüvat aktik asit Çizgili kas hücresi.. 4 numaralý tepkime sýrasýnda NADH.H + molekülleri yükseltgenir. Uzun süreli egzersizlerde, ve 4 numaralý tepkimelerin gerçekleþmesinde artýþ olur.. - bütanol ve asetik asitin tepkimesi sonucu oluþan bileþik aþaðýdakilerden hangisidir? V. numaralý tepkime özümleme, 4 numaralý tepkime yadýmlama tepkimesidir. yargýlarýndan hangileri yanlýþtýr? A) B) O C 4 H 9 O C H 5 A) alnýz B) alnýz C) alnýz V D) ve V E) ve C) C 4 H 9 D) O C H 7 O E) O C H 7. Belirli bir karakter üzerinde etkili olan baskýn ve çekinik genlerin frekansýnýn eþit olduðu bir populasyonda, baskýn genin frekansýnýn zamanla arttýðý belirlenmiþtir. Buna göre, baskýn genin frekansýnýn artmasýnda,. baskýn fenotipli bireylerin populasyon içine göç etmesi,.. baskýn fenotipli bireylerin, baskýn fenotipli bireylerle çiftleþmeyi tercih etmesi, çekinik fenotipli bireylerin doðal seleksiyon sonucunda elenmesi durumlarýndan hangileri etkili olabilir? A) alnýz B) alnýz C) ve D) ve E), ve 5. Fotosentezin karanlýk evre tepkimelerinde bir ribulozdifosfat molekülünden fosfogliseraldehit molekülleri oluþana kadar gerçekleþen tepkimelerde,. ATP,. NADPH,. CO moleküllerinin tepkimelere katýlma sýrasý aþaðýdakilerden hangisidir? A),, B),, C),, D),, E),, 9 Diðer sayfaya geçiniz.

6 6. Ökaryot bir hücreye ait organelinde, protein sentezi, ATP sentezi tepkimelerinin gerçekleþtiði gözlenmiþtir. Buna göre, organeli ile ilgili,. lorofil pigmenti içerir.. ATP hidrolizi gerçekleþtirir. 9. T Z ukarýdaki þekilde, aralarýnda beslenme iliþkisi bulunan,, Z ve T canlý türlerinin besin piramidindeki yerleri verilmiþtir.. V. Çift katlý zara sahiptir. Organik monomerleri yýkarak ATP üretir. Buna göre,,, Z ve T canlýlarý ile ilgili,. Biyokütlesi en fazla olan T canlý türüdür. ifadelerinden hangileri kesinlikle doðrudur? A) alnýz B) ve V C) ve D) ve V E), ve V.. V. Z canlý türünün sayýca azalmasý, canlý türününün sayýsýný artýrýr. Ortamdaki kimyasal kirleticilerden en az canlý türü etkilenir. canlý türü kan paraziti olabilir. 7. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) ve B) ve C) ve V D), ve E), ve V ukarýdaki soyaðacýnda, koyu renkle gösterilen bireyler belirli bir özellik bakýmýndan ayný fenotiptedir. Buna göre, numaralandýrýlan bireylerden hangi ikisinin fenotipi dikkate alýndýðýnda, bu özelliðin kromozomunda çekinik olarak taþýndýðý söylenemez? A) ve4 B)ve5 C)ve8 D) 7 ve 9 E) ve 6 8. Çiçekli bir bitkinin tozlaþma döneminde, embriyo kesesinde, bir polenin yapýsýnda bulunan ve bu polenin çimlenmesi sürecinde oluþan,. generatif çekirdek,.. V. polar çekirdek, sperm çekirdeði, vegetatif çekirdek yapýlarýndan hangileri ayný genotipe sahiptir? A) ve B) ve V C), ve V D), ve V E),, ve V 0. Su ihtiyacýný yeterince karþýlamayan bir insanda, homeostasinin korunmasý için meydana gelen aþaðýdaki olaylardan hangisi en son gerçekleþir? A) Böbrek kanallarýnýn suya geçirgenliðinin artmasý B) Hipotalamusta bulunan ozmoreseptörlerin uyarýlmasý C) an ozmotik basýncýnýn yükselmesi D) Hipofizden antidiüretik hormonun salgýlanmasý E) Ýdrar toplama kanallarýndan geri emilen su miktarýnýn artmasý FEN BÝÝMERÝ TESTÝ BÝTTÝ. 40

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

22. 1889 da saat 21.08 de yapýlmýþ olduðunu belirlediler.

22. 1889 da saat 21.08 de yapýlmýþ olduðunu belirlediler. 10. Orasý öyle, ama anýlarým kâðýt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kiþiliðim hakkýnda daha doðru bir yargýya varabileceðim; buna bir de üslup güzelliði eklenecek. Ayrýca,

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 79 RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Editörler Prof. Dr. Ýsmet Þahinler, Uz. Dr. Þefika Arzu Ergen 12 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik 191 Yaþamýmýzdaki Elektrik Yaþamýmýzdaki elektriði daha iyi anlayabilmek için önce temel terimlerin tanýmlarýný öðrenelim. Elektrik Santrali: Az donanýmlý elektrik fabrikasýdýr. Hidroelektrik Santrali:

Detaylı

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrollü Çalýþmalar ÇAPRAZ GRUPLU VE KENDÝ KENDÝNE KONTROLLÜ ÇALIÞMALAR Oktay ÖZDEMÝR, Doç. Dr. Omega CRO Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý olarak,

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı TÜRKÇE TESTİ ÖSS HAZIRLIK DENEME 1 DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 30 DUR. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı SAY-1 Puanında 0,3 SAY- Puanında

Detaylı

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý.

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý. Bölüm 3: Diyotlar - DÝYOTLRIN TEMEL YPISI VE TNIMI P ve N tipi iki yarý iletkenin birleþtirilmesinden oluþan maddeye "diyot (diod, diot, diyod)" denir. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER Ýnsanlar çevrelerindeki deðiºiklikleri duyu organlarý vasýtasý ile algýlarlar ve buna baðlý olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üºüdüðümüzde ýsýtýcýyý

Detaylı

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Ekoloji 19, 76, 78-87 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.769 Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Berkay CAMGÖZ 1*, Müslim Murat SAÇ 1, Mustafa

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ

5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ MATEMATİK TEST - 01 Ondalýk Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemi 8. + 4,1 3,25 1,4 0,16 0,04 2,8 5,5 4,26 4,14 6,9 4,65 3,41 3,29 6,05 1. 0,16 1,03 1,56 0,32 0,20 2,96

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 5. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Örnek cümlede A, B ve C seçeneklerinde koþmak sözcüðü; adým atýþlarýný artýrarak ileri doðru hýzla gitmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) B ) C ) D ) E ) 6 Aşağıdakilerden hangisi ekolojinin kural ve

Yarışma Sınavı A ) B ) C ) D ) E ) 6 Aşağıdakilerden hangisi ekolojinin kural ve A A 1 Aşağıdaki bakterilerden hangisi normal bağırsak florasında bulunmaz? 5 Streptococus fecalis Escherichia coli Enterobacter aerogenes Bacillus subtilis Bakteroides fragilis 2 Dış döllenme ile çoğalan

Detaylı

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ Doç. Dr. A. Sami DERMAN TPAO Genel Müdürlüðü Ankara KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ TPAO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 22-26 Nisan, 2004 ANKARA ÖNSÖZ Her meslek kolunda olduðu gibi

Detaylı

VII. Baský Eylül 2006

VII. Baský Eylül 2006 TAKIM ÇELÝKLERÝ EL KÝTABI Hakan KOÇAK Metalurji Yük. Mühendisi VII. Baský Eylül 2006 Saðlam Metal tarafýndan takým çelikleri kullanýcýlarý için hazýrlanmýþtýr. Tel: (0212) 671 23 31 (PBX) Faks: 549 59

Detaylı

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ * BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ Fatma ÇANKA KILIÇ Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, KMYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Programý, Kocaeli fatmacankakilic@hotmail.com

Detaylı

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi 5.Sýnýf Deneme Sýnavý A Kitapçýðý Türkçe 11 / Matematik 11 / Fen Bilimleri 11 / Sosyal Bilgiler 11 / Ýngilizce 6 olmak üzere toplam 50 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TEST 1. Uymak sözcüðü

Detaylı

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler"

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý Dirençler, Kondansatörler, Bobinler Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler" Elektrik ve Elektronikle Ýlgili Temel Kavramlar 1. Elektrik Grek (Yunan) dilinde kehribar aðacýnýn adý elektriktir. Adý geçen toplumun

Detaylı