HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ"

Transkript

1 HİDROKARBONLAR

2 HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN) ALKANLAR (PARAFİNLER) ALKENLER (OLEFİNLER) ALKİNLER (ASETİLENLER) BİTİŞİK ÇOK HALKALI (ANTRASEN)

3 HİDROKARBONLAR Yapısında sadece C ve H içeren organik bileşiklere hidrokarbonlar denir. Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Alkanlar, alkenler ve alkinler alifatik hidrokarbon iken Benzen ve türevleri, naftalin ve antrasen aromatik hidrokarbonlardır. Karbon atomları arasında tek bağ bulunan hidrokarbonlar doymuş çiftli ya da üçlü bağ bulunanlar ise doymamış hidrokarbonlardır.

4 ALKANLAR (Parafinler) Alkanların genel formülleri CnH2n+2 dir. Halkalı olanlar na siklo alkanlar denir ve siklo alkanların genel formülü CnH2n dir. Doymuş hidrokarbonlardır. Moleküldeki tüm karbon atomları arasında tek bağ vardır. Yani pi bağı içermezler. Moleküldeki tüm atomlar sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Doymuş hidrokarbonlarda, karbon atomlarına bağlı hidrojenlerden bir tanesinin ayrılmasıyla oluşan radikallere alkil denir. Alkil R ile gösterilir. Adlandırma yapılırken alkan adında yer alan an eki kaldırılarak yerine il eki getirilir.

5 ALKANLARDA ADLANDIRMA (IUPAC a göre) Önce en uzun karbon zinciri seçilir. (ana zincir) Ana zincire bağlı gruplara (dallanma) en küçük numara gelecek şekilde numaralandırma yapılır. Dallanmanın bağlı olduğu karbonun numarası yazılır ve tire (-) konur. Tireden sonra dallanmanın adı belirtilir. Dallanmalar alfabetik sıraya göre belirlenir.

6 Aynı cinsten birden fazla dallanma varsa grekçe sayısı di, tri,tetra belirtilir. En uzun karbon zincirine karşılık gelen alkanın adı yazılır. 2,3-dimetil pentan

7 HALKALI ALKANLARDA ADLANDIRMA Halkaya bağlı olan gruplara en küçük numara gelecek şekilde karbonlar numaralandırılır. NOT: Halkaya tek grup bağlı ise numaralandırmaya gerek yoktur. Dallanmaların bağlı olduğu karbonların numaraları belirtilir. Aynı cins dallanmadan birden fazla varsa sayısı di,tri.. şeklinde belirtilir. Aynı sayıda karbon içeren alkanın adının önüne siklo ön eki getirilir.

8 İZO VE NEO DALLANMALAR Düz zincirli yapı formülüne sahip olan bileşikler adlandırılırken kullanılan n, normal kelimesinin baş harfidir ve karbon zincirinin dallanmamış olduğunu gösterir. ikinci karbona bir CH3 bağlı olan izomerler adlandırılırken izo öneki kullanılır. İkinci karbona iki CH3 bağlı olan izomerler adlandırılırken neo öneki kullanılır.

9 NOT: İzo ve neo öneki getirildiğinde toplam karbon sayısına karşılık gelen alkanın adı belirtilir.

10 ALKANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Alkanların ilk dört üyesi gaz, 5-17 karbon içerenler sıvı, diğerleri katıdır. Apolar olduklarından suda çözünmezler. Moleküller arasında sadece London etkileşimi vardır. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları yükselir. Aynı karbon sayılı alkanlarda dallanma arttıkça erime ve kaynama noktası düşer.

11 Homolog seri oluştururlar. (iki alkan molekülünün formülleri arasında CH2 kadar fark bulunması sonucu oluşan seriye denir.) Alkanlar yanma tepkimesi vererek CO2 ve H2O oluştururlar. Alkanlar katılma tepkimesi vermezler. Ancak halojenlerle yer değiştirme (sübstitüsyon) tepkimesi verirler.

12 Not: Siklopropan ve siklobütan bağlarının gerginliği nedeniyle katılma tepkimesi vererek düz zincirli hale gelirler. Katalitik Kraking: Çok karbonlu alkanlar basınç altında yüksek sıcaklıkta katalizörler eşliğinde parçalanma işlemine denir.

13 ALKANLARIN GENEL ELDE EDİLME YOLLARI 1. WÜRTZ SENTEZİ Organik kimyada alkil grupları R, halojenler ise x ile sembolize edilir.bu nedenle R-X şeklindeki yapılara alkil halojenür denir. Alkil halojenürlerin (R-X) sodyum (Na) metali ile tepkimesinden alkanlar elde edilir. Elde edilecek ürünü belirlerken halojenlerin koptuğu noktalardan birleşme gerçekleşir.

14 Würtz sentezinde kullanılan alkil grupları farklı ise biri ana ürün olmak üzere üç farklı ürün oluşur. Farklı ise üç farklı ürün oluşur Würtz sentezinde alkanı saf elde etmek için aynı alkil grupları kullanılmalıdır. Bu nedenle tek sayıda C içeren alkanlar (C3H8, C5H12..gibi) saf olarak elde edilemezler. Würtz sentezi ile metan (CH4) elde edilemez.

15 Heptan yedi karbonlu olduğundan reaksiyona girecek alkil halojenürlerinde toplamda yedi karbonlu olması gerekir.

16 2. GRİGNARD (Grinyard) BİLEŞİKLERİNDEN ALKAN ELDESİ Grignard bileşiği Grignard bileşiklerinin Halojen asidi (HX) ve Su (H2O) ile tepkimesinden alkan elde edilir. veya

17 3. KARBOKSİLLİ ASİT TUZLARININ DEKARBOKSİLASYONUNDAN (KOLBE SENTEZİ) Mono karboksilli asitlerin Na ve K tuzları, NaOH ve KOH ile ısıtılırsa alkanlar elde edilir. Kopma burdan olur.

18 4. DOYMAMIŞ HİDROKARBONLARIN H2 İLE DOYURULMASI SONUCU ALKAN ELDESİ Doymamış hidrokarbonlara Ni, Pt gibi katalizörlerin katalitik etkisi ile hidrojen katılması sonucunda alkanlar elde edilir.

19 5.ALKİL HALOJENÜRLERİN İNDİRGENMESİ İLE ALKAN ELDESİ Alkil halojenürler (R-X) halojen asitleri ile Zn eşliğinde indirgenerek alkanları oluşturur. METAN GAZININ ÖZEL ELDE EDİLME YOLLARI Bu reaksiyonun tersi yüksek sıcaklıkta gerçekleşir. Ve oluşan CO, H2 karışımına su gazı denir

20 ALKENLER (OLEFİNLER) Alkenler karbon atomları arasında en az bir tane ikili bağ taşıyan ve genel formülleri CnH2n şeklinde olan doymamış hidrokarbonlardır. İkili bağa sahip karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. İlk üyesi etendir. ADLANDIRMA Alkenler adlandırılırken aynı karbon sayılı alkan isminin sonundaki an eki yerine en ya da ilen eki getirilir. Üzerinde ikili bağın bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir. Numaralandırma ikili bağ en küçük numarayı alacak şekilde yapılmalıdır. İkili bağ iki uca eşit uzaklıkta ise dallanmış grup en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırılır. Numaraları ile beraber önce dallanmış grupların isimleri belirtilir. İkili bağın yeri numara ile belirtilir, daha sonra ana zincir isminin sonuna ikili bağ sayısına göre en, -dien, -trien gibi ekleri verilerek adlandırılır.

21

22 HALKALI (SİKLO) ALKENLER Yapısında çift bağ içeren halkalı yapıdaki bileşiklere siklo alken denir. Halkalı alkenler adlandırılırken numaralandırılmaya çift bağ bulunan C atomundan başlanır. Diğer kurallar düz zincirli alken isimlendirilmesi ile aynıdır. ALKENİL GRUPLARI Alkenlerden 1 hidrjen çıkarılması ile oluşan gruplardır. Bu gruplar alken isminin sonuna il eki getirilerek isimlendirilir. 5-metil-1,3-siklohekzadien 1,4-dimetil-1,3-siklobütadien

23 ALKENLERDE İZOMERİ Alkenlerde yapı ve geometrik izomeri görülür. Yukardaki örneklerde sadece ikili bağ yerleri farklı olduğundan yapı izomeridirler. Aynı karbon sayılı alkenler ile siklo alkanlar yapı izomeridirler. Geometrik izomeri(cis-trans izomeri) Alkenlerde çift bağlı C atomlarına bağlı grupların yönelimlerine göre Cis-trans izomerler oluşur Cis-1,2-diklor eten Trans-1,2-diklor eten

24 NOT: Cis-trans izomerlerin kimyasal özellikleri aynı iken fiziksel özellikleri farklıdır. Cis izomerlerde polarlık daha fazla olduğundan kaynama noktaları daha yüksektir. Trans izomerler cis izomerlerden daha kararlıdır.

25 ALKENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Alkenler apolar moleküllerdir.c sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Oda koşullarında ilk dört üyesi gaz 5-15 karbonlu üyeleri sıvıdır. Homolog sıra oluştururlar. Yanma tepkimesi verirler. Katılma tepkimesi verirler. (Elektrofilik katılma) A) Halojen katılması Not: Bromlu suyun renginin giderilmesi Doymamış hidrokarbonların tanınma tepkimesidir.

26 B) Hidrojen katılması C) Hidrojen Halojenür Katılması (Markovnikov kuralına göre) Markovnikov kuralına göre hidrojen hidrojen sayısının fazla olduğu C atomuna bağlanır.

27 D) Su (H2O) Katılması (Markovnikov Kuralına göre) Yükseltgenme tepkimesi verirler. Menekşe rengi Tepkime asidik ortamda derişik KMnO4 ile gerçekleşirse karboksilik asit oluşur.

28 Alkenler polimerleşme tepkimesi verirler. Vinil klorür Poli vinil klorür izopren Poli izopren

29 ALKENLERİN GENEL ELDE EDİLME YOLLARI 1. Alkollerde su çekilmesi ile (Dehidratasyon) 2. Alkil halojenürlerden hidrojen halojenür çekilmesi ile

30 3.Alkanlardan H2 çekilmesi ile; 4.Dihalojenürlerden Halojen çekilmesi ile; 5. Alkinlerin kısmi doyurulması ile;

31 Devamı eklenecek

32

33

34

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek 3-2 - 3 Propan 2 =- 3 Propen

Detaylı

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL Petrol sözcs zcüğü, Latince de taş anlamına na gelen petra ile yağ anlamına na gelen oleum sözcüklerinden oluşmu muştur (Petra( oleum= Petrol). Petrol halk arasında, yalnız

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ve deposudurlar. çözünen vitaminlerin nda önemli rolleri vardır.

ve deposudurlar. çözünen vitaminlerin nda önemli rolleri vardır. LĐPĐTLER Bitkisel veya hayvansal kaynaklıdır. Azot içermezler, i Çeşitli fizyolojik fonksiyonları vardır. r. Yüksek kaloriye sahiptirler. 9.3 kcal/g enerji verirler. Vücudun en önemli enerji kaynağı ve

Detaylı

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Giriş Karbonil (-=) and hidroksil (-H) on the same carbon is karboksil grubu. karboksil grubu is usually written -H. alifatik asitler -H a bağlı bir alkil içerir.

Detaylı

Yakıtların Kullanım Alanları

Yakıtların Kullanım Alanları YAKITLAR Yandığı zaman dışarıya ısı veren ve bu amaçla kullanılan maddelere yakıt denir. Yakıtlar üçe ayrılır: 1-) Katı yakıtlar ( odun, kömür ) 2-) Sıvı yakıtlar ( benzin, gazyağı, mazot ) 3-) Gaz yakıtlar

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

ORGANİK KİMYA LABORATUARI M.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA LABORATUARI Doç. Dr. Zafer ODABAŞ Dr. Selçuk ALTUN İstanbul-2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ 1.1. Balonlar... 5 1.2. Soğutucular... 5 1.3. Huniler...

Detaylı

izotop MALZEME BILGISI B2

izotop MALZEME BILGISI B2 1. Giriş 2. Temel Kavramlar 3. Atomlarda Elektronlar 4. Periyodik Tablo 5. Bağ Kuvvetleri ve Enerjileri 6. Atomlararası Birincil Bağlar 7. İkincil bağlar veya Van Der Waals Bağları 8. Moleküller Bu özelliklerinden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler.

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. Her biri tek kovalent bağa sahip hidrokarbona, doymuş hidrokarbon denir ve mevcut bağlarından biri kopmadan yeni bir atom bağlanamaz.

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 KARIŞIMLAR ÇÖZÜCÜLER ve ÇÖZELTĠLER Bir maddenin, başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, her yerinde aynı özelliği taşıyan karışım oluşturması olayına çözünme

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI İÇİDEKİLE KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI ve BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ YÜKSEK LİSAS TEZİ KAAMAMAAŞ Şubat-2006 I İÇİDEKİLE

Detaylı

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Lipitler 1 Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Biyolojik lipitler kimyasal olarak farklı özelliklere sahip bileşiklerden oluşmuş bir gruptur. Lipitlerin ortak ve tanımlayıcı özellikleri suda çözünmemeleridir.

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Ultraviyole (morötesi) / Visible (Görünür Bölge) Moleküler Absorpsiyon spektroskopisi

Ultraviyole (morötesi) / Visible (Görünür Bölge) Moleküler Absorpsiyon spektroskopisi Ultraviyole (morötesi) / Visible (Görünür Bölge) Moleküler Absorpsiyon spektroskopisi Çalışma ilkesi: Moleküler absorpsiyon spektroskopisi 160-780 nm dalga boyları arasındaki ışığın b ışın yoluna sahip

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 1 H NMR SPEKTRAYA ÇEVRESEL ETKİLER Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Çekirdeklerin bulunduğu kimyasal çevre enstrümanın responsunu etkiler. Bir NMR spektrumdan sinyallerin sayısı, şiddeti, konumu

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı