KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI ( ) Mart 2011 TRABZON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2011-2014) Mart 2011 TRABZON"

Transkript

1 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI ( ) Mart 2011 TRABZON 1

2 KTU TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI ÖN SÖZ 1- GĠRĠġ 1.1 KTÜ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠ GRUPLARI STRATEJĠK EYLEM OLUġTURMA YÖNERGESĠ 2- FAKÜLTENĠN MEVCUT DURUMU 2.1 Tarihçe 2.2. KTÜ Tıp Fakültesi KuruluĢundan Bugüne Kadar Görev Alan Dekanlar 2.3. Fakülte Yönetim ġeması 2.4. Dekanlık, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu 2.5.Öğretim üyeleri 2.6. Öğrenci Durumu 2.7. Bilimsel AraĢtırma 2.8 GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 3- FAKÜLTENĠN GELECEĞĠNĠN ORTAYA KONMASI 3.1 Misyon 3.2 Vizyon 3.3 Değerler 3.4 Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 2

3 I- KTÜ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠ GRUPLARI STRATEJĠK EYLEM OLUġTURMA YÖNERGESĠ Strateji Grupları tarafından oluģturulan her bir hedefin uygulanmasında aģağıdaki basamaklar uygulanacaktır. Bu basamaklar her hedef için geçerli olmakla beraber hedefin özelliğine göre basamakların içeriği değiģiklik gösterebilir. AĢağıda her basamağın amacı ve yöntemi kısaca açıklanmıģtır. ÖZET: Stratejik Eylemin oluģturulması ve uygulanması sürecinde; 1- Her hedefin Hedef Koordinatörü grubun (en az yarısının katılımı ile) katılımı ile aģağıdaki basamakların temel içeriklerini doldurur 2- Hedef Koordinatörü strateji eylem grubunu oluģturur (Strateji Eylem Grubu; temel özellikleri belirlenen eylem planının uygulanması sürecinde etkileģim içinde olunması gereken kiģilerden oluģur, görevi stratejik eylem basamaklarının (A-F) uygulanmasıdır) 3- Hedef Koordinatörü SEG tarafından yapılan eylemleri uygun periyotlar ile Strateji Grubu na rapor eder. 4- Hedef Koordinatörü Strateji Grubundan gelen geri bildirimler ile eylem planının uygulamasını sürdürür. A- Durum Analizi a. Amacı: Bu basamağın amacı hedefle ilgili konuda güncel durumun belirlenmesidir. i. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın Belirlenmesi ii. Hedefle ilgili faaliyet alanlarının/ürün ve hizmetlerin belirlenmesi iii. Mevcut durum ile hedeflenen durum (her bir faaliyet alanı için) arasındaki farkın ölçülebilir Ģekilde belirlenmesi b. Yöntemi: i. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın Belirlenmesi 1. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında hedefle ilgili olarak kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? 2. Bunlardan faydalananlar kimlerdir? 3. Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? 4. Kuruluşun organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır? 5. Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir? 6. Kuruluşun mevcut misyonu hedefle ilgili yasal yükümlülüklerini içermekte midir? 7. Yasal yükümlülükler ile kuruluşun hedefle ilgili yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir? (Tüm yükümlülüklere karşılık gelen program-faaliyet bulunmakta mıdır? Yürütülen tüm program-faaliyetlerin yükümlülükler listesinde bir karşılığı var mıdır?) 3

4 ii. Hedefle ilgili faaliyet alanlarının/ürün ve hizmetlerin belirlenmesi 1. Hedefin etkilendiği ve etkilediği faaliyet alanları (ürün ve hizmetler) nelerdir? 2. Bu ürün ve hizmetlerin hedefle iliģkilerinin öncelik sırası nedir? 3. Bu ürün ve hizmetleri üretenler, etkilenenler ve kullananlar kimlerdir? iii. Mevcut durum ile hedeflenen durum (her bir faaliyet alanı için) arasındaki farkın ölçülebilir Ģekilde belirlenmesi. 1. Mevcut durumun stratejik hedefte belirlenmiģ olan ölçüt kullanılarak ölçüldüğünde aradaki fark nedir? 2. Aradaki farkın belirlenmesi için kullanılabilecek farklı ölçütler var mıdır? 3. Aradaki fark kendi içinde anlamlı parçalara bölünebilir mi? Bölünebilir ise her parçanın ölçülebilir büyüklüğü nedir? B- PaydaĢ Analizi a. Amacı: Katılımcılık stratejik eylem planlamanın temel unsurlarından biridir. Hedefin etkileģim içinde olduğu tarafların görüģlerinin dikkate alınması stratejik eylem planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama Ģansını artıracaktır. Diğer yandan, ürün ve hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda Ģekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle paydaģ analizinin yapılması önemlidir. PaydaĢ analizi ile hedefle ilgili; 1. Planlama sürecinin ilk aģamalarında paydaģlarla etkili bir iletiģim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, 2. PaydaĢların görüģ ve beklentilerinin tespit edilmesi, 3. Hedefin etkin bir Ģekilde gerçekleģtirilmesine engel oluģturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluģturulması, 4. PaydaĢların birbirleriyle olan iliģkilerinin ve olası çıkar çatıģmalarının tespit edilmesi, 5. PaydaĢların hedef hakkındaki görüģlerinin alınmasıyla hedefle ilgili güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, 6. PaydaĢların hangi aģamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, 7. PaydaĢların görüģ, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma Ģansının artması amaçlanır. b. Yöntemi: PaydaĢ analizi aģağıda yer alan aģamalardan oluģur: 1. PaydaĢların tespiti a. Hedefle ile ilgisi olanlar kimlerdir? b. Hedefle ilgili hizmetleri yönlendirenler kimlerdir? c. Hedefle ilgili hizmetleri kullananlar kimlerdir? d. Hedefle ilgili hizmetlerden etkilenenler kimlerdir? e. Hedefle ilgili hizmetleri etkileyenler kimlerdir? 2. PaydaĢların önceliklendirilmesi; Belirlenen paydaģlar tümü ile etkili bir iletiģim kurulmasını imkansız kılacak sayıda olabilir. 4

5 Bu nedenle paydaģ görüģlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaģların önceliklendirilmesi gerekir. 3. PaydaĢların değerlendirilmesi; Önceliklendirilen paydaģlar bu aģamada kapsamlı olarak değerlendirilir. PaydaĢlar değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular Ģunlardır: a. PaydaĢ, kuruluģun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? b. PaydaĢın kuruluģtan beklentileri nelerdir? c. PaydaĢ, kuruluģun faaliyetlerini/hizmetlerini ne Ģekilde etkilemektedir? (olumlu-olumsuz) d. PaydaĢın kuruluģu etkileme gücü nedir? a. PaydaĢ, kuruluģun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne Ģekilde etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz) 4. GörüĢ ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi; Öncelikli paydaģların kuruluģ hakkındaki görüģ ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür. Bu program aģağıdaki hususlar çerçevesinde oluģturulur: a. GörüĢ ve öneriler hangi yöntemle alınacak? b. Ġlgili paydaģ itibarıyla hangi kiģi ya da birimlerin görüģü alınacak? c. ÇalıĢmanın sorumluları kimler olacak? d. GörüĢ ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleģtirilecek? e. Alınan görüģ ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek? C- GZFT Analizi ve Strateji OluĢturma; a. Amacı: Hedefe yönelik strateji oluģturmada kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi hedefe yönelik GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda GZFT, kuruluģun hedefe yönelik olarak kendisinin ve kuruluģu etkileyen koģulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluģun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluģ dıģında oluģabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aģamalarına temel teģkil eder. b. Yöntemi: i. Hedefle Ġlgili KuruluĢ içi analiz aģağıdaki Ģekilde yapılır: 1. KuruluĢun Hedefle Ġlgili Yapısı a. KuruluĢun hedefle ilgili örgüt yapısı b. Hedefle ilgili aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakıģmaları c. Son dönemde kuruluģ yapısında ve görev alanında hedefle ilgili yapılan önemli değiģiklikler d. KuruluĢun yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan hedefle ilgili önemli değiģiklikler e. Hedefle ilgili izleme ve değerlendirme sistemi 5

6 2. BeĢeri Kaynaklar a. KuruluĢun hedefle ilgili personelinin sayısı ve dağılımı b. Hedefle ilgili personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi 3. Kurum Kültürü a. Hedefle ilgili iletiģim süreçleri b. Hedefle ilgili karar alma süreçleri c. Hedefle ilgili gelenekler ve değerler 4. Teknoloji a. KuruluĢun hedefle ilgili teknolojik alt yapısı b. Hedefle ilgili teknolojiyi kullanma düzeyi 5. Mali Durum a. Hedefe ayrılan mali kaynaklar ve bütçe büyüklüğü b. KuruluĢun hedefle ilgili araç, bina envanteri ve diğer varlıkları ii. Hedefle Ġlgili KuruluĢ dıģı analiz 1. KuruluĢu etkileyebilecek dıģsal değiģimler ve eğilimler değerlendirilir. Analiz kapsamında, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin belirlenmesi gerekir. 2. Hedefle ilgili çevre analizi etmenleri; a. KuruluĢun hedefle ilgili faaliyet alanında dünyadaki durum ve geliģmeler b. KuruluĢun hedefle ilgili faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve geliģmeler c. Hedefle ilgili dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında hedefi yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların hedefi nasıl ve ne yönde etkileyeceği d. KuruluĢun hedefle ilgili karģılaģabileceği riskler ve belirsizlikler c. Strateji OluĢturma Yöntemi: Strateji, hedefe nasıl ulaģılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın hedeflere ulaģmak mümkün değildir. Misyon ve vizyona yönelik kurgulanmıģ amaçlara ulaģmak için hedeflerin kurgulanması sürecinden sonra stratejik eylemlerin planlanması gerekmektedir. Strateji hedefe ulaģmak için izlenecek yolun en iyi Ģekilde geçilmesini sağlayan plandır. Bu plan hedefe ulaģma sürecinde kurumun güçlü yanlarını daha iyi kullanmasını, zayıf yanlarını güçlendirmesi veya etkilerini aza indirmesini, çevresel tehditlerden kaçınmasını ve fırsatları değerlendirmesini sağlayacak Ģekilde yapılmalı, ayrıca hedefe giden alternatif yolları da araģtırmasını ve planlamasını içermelidir. Stratejik plan bittiğinde tarihleri, görevlileri, eylemlerin detayları belirlenmiģ tam bir eylem haritası elde edilir. 6

7 i. Hedef odaklı GZFT analizi: Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluģun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dıģ çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Bu yöntemle aģağıda belirtilen alternatif stratejiler geliģtirilebilir. 1. ZT Stratejileri: Zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yöneliktir. 2. ZF Stratejileri: KuruluĢun zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken fırsatların olası olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. DıĢ fırsatlardan yararlanarak mevcut zayıf yönleri giderecek stratejiler oluģturulabilir. 3. GT Stratejileri: DıĢ çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluģun güçlü yönlerini kullanarak en aza indirgemeye yöneliktir. 4. GF Stratejileri: KuruluĢun hem güçlü yönlerini hem de dıģ çevrenin sunduğu fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde faydalanmaya yönelik olarak geliģtirilen stratejilerdir. Söz konusu stratejiler, KuruluĢun güçlü yönleri kullanılarak dıģ fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar. ii. Hedef stratejiler oluģturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri Alternatif Yol dur. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaģmada karģılaģılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliģtirilebilir. 1. Hedefe ulaģmak için neler yapılabilir? 2. Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aģabiliriz? 3. Hedefe ulaģmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? 4. Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? D- Gereksinim Tamamlama a. Amacı: Stratejik eylemlerin gerçekleģtirilmesi için gereken insan ve mali kaynakların belirlenmesi ve planlanması için yapılır. b. Yöntem: i. Mali Kaynak Planlaması: Planlama Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular 1. Hedefi gerçekleģtirecek alternatif yollar ortaya konulmuģ mudur? 2. Hedefin yerine getirilmesi sürecinde her faaliyetin rolü ve önemi nedir? Bu faaliyetler gerekli mi? 3. Belirlenen faaliyetlerin tamamı gerçekleģtirildiğinde hedefe ulaģılıyor mu? Hedefe ulaģılması için baģka faaliyete ihtiyaç var mı? 4. Hedefin gerçekleģtirilmesine yönelik halihazırda yürütülen faaliyetler var mıdır? 5. Faaliyetler zamanlanırken birbirleriyle etkileģimleri dikkate alınmıģ mıdır? 6. Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri/projeleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir? Bu kiģilerin adam/gün cinsinden maliyetleri nedir? 7

8 7. Faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi için gereken donanım, mal ve hizmet satın alımı gereksinimleri ve maliyetleri nelerdir? ii. Ġnsan Kaynağı Planlaması: 1. Faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi için gereken insan kaynağı sayısal olarak yeterli midir? 2. Faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi için gereken insan kaynağı nitelik olarak yeterli midir? E- Uygulama a. Amacı: Uygulamanın Strateji Tablosuna uygun Ģekilde gerçekleģtirilmesidir. b. Yöntemi: Uygulamanın yapılması için tanımlanmıģ, prosedür ve yönergelerin tam ve doğru kullanımının sağlanması ile yapılır. F- Ġzleme-Değerlendirme; a. Amaç: Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Yöntem: Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleģtirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleģtirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlanması yararlı olacaktır. Eylem planı aynı zamanda izleme ve değerlendirmeyi de kolaylaģtıracaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesine iliģkin geliģmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dıģı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluģturur. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır. Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beģeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan baģlangıç durumunu yansıtırlar. Örnek AĢılama kampanyasında kullanılacak enjeksiyon sayısı Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, sonuçlara ulaģılıp ulaģılmadığı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek baģına açıklayıcı değildir. Örnek: Tedavi hizmeti verilen hasta sayısı Okuldan mezun olan öğrenci sayısı AĢılama programı çerçevesinde aģı yapılan toplam çocuk sayısı 8

9 Verimlilik: Birim çıktı baģına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki iliģkiyi gösterir. Örnek: Taburcu olan hasta baģına tedavi süresi (zaman/çıktı) AĢılanan çocuk baģına maliyet (maliyet/çıktı) Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesinde nasıl ve ne ölçüde baģarılı olduklarını gösterirler. Hedeflenen sonuçlara ulaģmadaki baģarı seviyesi etkililik ile ifade edilmektedir. Sonuç göstergeleri amaç ve hedeflere ulaģılıp ulaģılmadığını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir. Örnek: AĢıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde veya miktar itibarıyla meydana gelen azalma Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karģılanmasında ulaģılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranıģ biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler). Örnek: Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı 9

10 2 FAKÜLTENĠN TANITIMI 2.1. FAKÜLTENĠN TARĠHÇESĠ Tıp Fakültesi Karadeniz Üniversitesinin 6. Fakültesi olarak tarihinde 1650 sayılı kanunla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuģ ve akademik kadrosu tahsis edilmiģtir. Bu arada, Hacettepe Üniversitesi de, Trabzon Tıp Fakültesi adı ile bir fakülte kurulmuģ ve bu fakülteye ait idari kadroların tahsisi yapılmıģtır. Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesine öğretim yılında öğrenci alınmıģ ve bu öğrenciler, öğrenimlerine Hacettepe Üniversitesinde devam etmiģlerdir tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile, KTÜ Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesi birleģtirilerek Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıģtır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile KTÜ Rektörlüğü arasında 1980 yılında imzalanan protokol ile Soğuksu - Çamlık mevkiinde bulunan 225 yataklı bina 10 yıl süre ile KTÜ Tıp Fakültesine tahsil edilmiģtir. Tıp Fakültesi, KTÜ kampüsünde inģaatı tamamlanan yeni ve modern binalarına 1986 yılında taģınmıģtır. Bu tarihten sonra Tıp Fakültesi akademik kadro, idari kadro ve fiziksel imkanlar bakımından hızlı bir geliģme göstermiģtir. Fakültede Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleri vardır. Fakülte, üç bölüm, 42 anabilim dalı ve 24 bilim dalı ile Ģu ana kadar 3440 hekim ve 866 uzman mezun etmiģ; Sağlık Bilimleri Enstitüsü programları çerçevesinde 54 Doktora ve 149 Yüksek Lisans diploması vermiģ; halen, eğitim öğretim yılında 192 öğretim üyesi, 1010 lisans öğrencisi, 137 Yüksek Lisans öğrencisi, 51 Doktora öğrencisi, 399 uzmanlık öğrencisi ve 20 Yandal Uzmanlık öğrencisi ile tıp eğitimine devam etmektedir. Fakültemizde internet bağlantılı araģtırma görevlisi ve öğrenci biliģim laboratuarları, CD kitaplığı, öğrenci okuma salonları, tıbbi beceri ve multi-disipliner öğrenci laboratuarı ile sosyal ve bilimsel çalıģmalar yapan öğrenci dernekleri ( Bilimsel AraĢtırma Topluluğu BAT, TurkMSIC ) bulunmaktadır. Eğitim dönemi içinde her ÇarĢamba günü diğer tıp fakültelerinden öğretim üyelerinin de katılımıyla mezuniyet sonrası eğitim toplantıları gerçekleģtirilmektedir. Verdiği çağdaģ tıp eğitimi yanında Farabi Eğitim ve Uygulama Hastanesi ile bölgenin önemli bir tıp merkezi konumundadır. AraĢtırma laboratuarları, teģhis ve tedavi üniteleri çağdaģ alet ve ekipmanlarla donatılmıģtır. 10

11 Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokol gereğince, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu HemĢirelik programındaki öğrenciler, Farabi Hastanesinde hemģirelik hizmeti vererek uygulama yapmaktadırlar. Fakültemizin Eğitim ve Uygulama Hastanesi olan Farabi Hastanesi, 800 yatak kapasitesi ile bir referans merkezi olarak görev yapmaktadır. Hastanemizde, Anabilim Dallarımıza ait servisler, bilgisayarlı tomografi, yenidoğan yoğuna bakım, radyoterapi, kemik iliği nakli merkezi, manyetik rezonans, anjiyografi, taģ kırma, koroner yoğun bakım, ve diyaliz üniteleri yanında, multi-disiplinler hizmet veren acil servis, cerrahi yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri de bulunmaktadır. 2.2.KTÜ Tıp Fakültesi KuruluĢundan Bugüne Kadar Görev Alan Dekanlar FAKÜLTE DEKANLARI Prof. Dr. Vural BERTAN Prof. Dr. ġevket UĞURLU Prof. Dr. Ayvaz KARABIYIKOĞLU Prof. Dr. Aydın ĠNAL Prof. Dr. Münir TELATAR Prof. Dr. Celal BAKĠ Prof. Dr. Ġbrahim ÖZEN Prof. Dr. Süleyman BAYKAL Prof. Dr. Akif ÇĠNEL Görev Yılları

12 2.3. Fakülte Yönetim ġeması KTÜ Tıp Fakültesi Yönetim Şeması 2.4. DEKANLIK DEKAN Prof. Dr. Akif ÇĠNEL DEKAN YARDIMCILARI Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Prof. Dr. Faruk AYDIN FAKÜLTE SEKRETERĠ Mehmet ÇOBAN 12

13 FAKÜLTE KURULU ADI VE SOYADI ÜNVANI Prof. Dr. Akif ÇĠNEL ( BaĢkan ) Prof. Dr. Asım ÖREM (Üye) Prof. Dr. Sema KANDĠL (Üye) Prof. Dr. Hasan BOZKAYA (Üye) Prof. Dr. Nurettin AKYOL (Üye) Prof. Dr. Hasan DĠNÇ (Üye) Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU (Üye) Doç. Dr. Ersan KALAY (Üye) Doç. Dr. Mustafa ĠMAMOĞLU (Üye) Y.Doç.Dr.Ġsmet DURMUġ (Üye) Fak.Sek. Mehmet ÇOBAN (Raportör) FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ADI VE SOYADI ÜNVANI Prof. Dr. Akif ÇĠNEL ( BaĢkan ) Prof. Dr. Nurettin AKYOL (Üye) Prof. Dr. Hasan DĠNÇ (Üye) Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU (Üye) Doç. Dr. Ersan KALAY (Üye) Doç. Dr. Mustafa ĠMAMOĞLU (Üye) Y.Doç.Dr.Ġsmet DURMUġ (Üye) Fak.Sek. Mehmet ÇOBAN (Raportör) 13

14 2.5. Fakülte Anabilim Dalları Öğretim Üyeleri Listesi BÖLÜMLERE VE ANABĠLĠM DALLARINA GÖRE ÖĞRETĠM ÜYESĠ LĠSTESĠ Anabilim Dalları ADLĠ TIP Öğretim Üyesi DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ Y.Doç.Dr.Ġsmail BĠRĠNCĠOĞLU Y.Doç.Dr.NurĢen TURAN ÇOCUK ERGEN RUH SAĞL.VE HAST. TIBBĠ GENETĠK TIBBĠ FARMAKOLOJĠ GÖĞÜS HASTALIKLARI HALK SAĞLIĞI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR Prof.Dr.Sema KANDĠL Doç.Dr.Mevlit ĠKBAL Prof.Dr.Ersin YARIġ Prof.Dr.N.Ġhsan KALYONCU Doç.Dr.S.Murat KESĠM Y.Doç.Dr.Mine KADIOĞLU DUMAN Prof.Dr.Tevfik ÖZLÜ Doç.Dr.Yılmaz BÜLBÜL Doç.Dr.Funda ÖZTUNA Y.Doç.Dr.SavaĢ ÖZSU Y.Doç.Dr.Yasin ABUL Prof.Dr.Gamze ÇAN Doç.Dr.Murat TOPBAġ Prof.Dr.Yusuf GEDĠK Prof.Dr.AyĢenur ÖKTEN Prof.Dr.Ali BAKĠ Prof.Dr.Erol ERDURAN Prof.Dr.F.Müjgan SÖNMEZ Prof.Dr.Yakup ASLAN Prof.Dr.Fazıl ORHAN Prof.Dr.Embiya DĠLBER Prof.Dr.Mukaddes KALYONCU Doç.Dr.Gülay KARAGÜZEL Doç.Dr.Elif BAHAT Doç.Dr.Ali CANSU Doç.Dr.Murat ÇAKIR Prof.Dr.Sevgi BAHADIR Prof.Dr.Gülseren ÇĠMġĠT Y.Doç.Dr.SavaĢ YAYLI Y.Doç.Dr.Deniz AKSU ARICA 14

15 ENFEKSĠYON HASTALIKLARI FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON ĠÇ HASTALIKLARI KARDĠYOLOJĠ NÖROLOJĠ NÜKLEER TIP Prof.Dr.Ġftihar KÖKSAL Prof.Dr.Ahmet KALKAN Y.Doç.Dr.Gürdal YILMAZ Y.Doç.Dr.Selçuk KAYA Uzm.Dr.Vamin KADĠMOV(sözleĢmeli) Prof.Dr.Mehmet TOSUN Y.Doç.Dr.Murat KARKUCAK Y.Doç.Dr.Erhan ÇAPKIN Prof.Dr.Ercüment OVALI Prof.Dr.Cihangir EREM Prof.Dr.Fazıl AYDIN Prof.Dr.Orhan ÖZGÜR Prof.Dr.Mehmet ARSLAN Prof.Dr.Refik Ali SARI Prof.Dr.H.Önder ERSÖZ Prof.Dr.ġükrü ULUSOY Prof.Dr.Yusuf UZUN Prof.Dr.Halil KAVGACI Prof.Dr.Feyyaz ÖZDEMĠR Doç.Dr.Mehmet SÖNMEZ Doç.Dr.R.Kübra KAYNAR Doç.Dr.Mustafa YILMAZ Y.Doç.Dr.Ġrfan NUHOĞLU Y.Doç.Dr.Arif Mansur ÇOġAR Uzm.Dr.Gülsüm ÖZKAN Uzm.Dr.Özge ÜÇÜNCÜ Uzm.Dr.Murat ERKUT Uzm.Dr. Nergiz ERKUT Prof.Dr.Merih KUTLU Prof.Dr.Mustafa GÖKÇE Doç.Dr.Cihan ÖREM Doç.Dr.ġahin KAPLAN Doç.Dr.Ömer GEDĠKLĠ Y.Doç.Dr.Ġsmet DURMUġ Y.Doç.Dr.Abdulkadir KIRIġ Prof.Dr.Mehmet ÖZMENOĞLU Prof.Dr.Sibel VELĠOĞLU Prof.Dr.Caviz BOZ Prof.Dr.Zekeriya ALĠOĞLU Y.Doç.Dr.Vildan ALTUNAYOĞLU Y.Doç.Dr.Sibel GAZĠOĞLU Y.Doç.Dr.Bircan SÖNMEZ Y.Doç.Dr.Ġsmail DOĞAN 15

16 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RADYASYON ONKOLOJĠSĠ RADYOLOJĠ ACĠL TIP Prof.Dr.Ġsmail AK Y.Doç.Dr.Ahmet TĠRYAKĠ Y.Doç.Dr.Evrim ÖZKORUMAK Y.Doç.Dr.Zümrüt BAHAT Y.Doç.Dr.Emine CANYILMAZ Uzm.Dr.Mustafa KANDAZ Prof.Dr.Hasan DĠNÇ Prof.Dr.Ahmet SARI Prof.Dr.Ali AHMETOĞLU Prof.Dr.Polat KOġUCU Prof.Dr.Mehmet Halil ÖZTÜRK Y.Doç.Dr.Sibel KUL Y.Doç.Dr.AyĢegül CANSU Doç.Dr.Abdulkadir GÜNDÜZ Y.Doç.Dr.Süleyman TÜREDĠ Y.Doç.Dr.Süha TÜRKMEN CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ ÇOCUK CERRAHĠSĠ GÖĞÜS CERRAHĠSĠ ANESTEZĠYOLOJĠ VE REANĠMASYON BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ GENEL CERRAHĠ Prof.Dr.Haluk SARIHAN Doç.Dr.Mustafa ĠMAMOĞLU Doç.Dr.Celal TEKĠNBAġ Prof.Dr.Nesrin ERCĠYES Prof.Dr.Ġbrahim ÖZEN Doç.Dr.Hülya ULUSOY Doç.Dr.E.Nail DUMAN Doç.Dr.A.Can ġenel Doç.Dr.Ahmet EROĞLU Doç.Dr.Engin ÖZTÜRK Y.Doç.Dr.Davut DOHMAN Y.Doç.Dr.M.Salih ÇOLAK Y.Doç.Dr.Müge KOġUCU Y.Doç.Dr.Bahanur ÇEKĠÇ Y.Doç.Dr.ġükran GEZE Prof.Dr.Süleyman BAYKAL Prof.Dr.Kayhan KUZEYLĠ Prof.Dr.Haydar USUL Öğr.Gör.Dr.Gürkan GAZĠOĞLU Prof.Dr.Etem ALHAN Prof.Dr.Mustafa ÖNCÜ Prof.Dr.Adnan ÇALIK 16

17 Prof.Dr.M.Kerim ARSLAN Prof.Dr.Mustafa YANDI Prof.Dr.Nazım AĞAOĞLU Prof.Dr.Akif CĠNEL Doç.Dr.Serdar TOPALOĞLU Doç.Dr.Serdar TÜRKYILMAZ GÖZ HASTALIKLARI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KALP DAMAR CERRAHĠSĠ Prof.Dr.Nurettin AKYOL Prof.Dr.H.Ġbrahim ĠMAMOĞLU Prof.Dr.Hidayet ERDÖL Y.Doç.Dr.Adem TÜRK Y.Doç.Dr.Mehmet KOLA Prof.Dr.Hasan BOZKAYA Doç.Dr.M.abdulkerim ÜNSAL Doç.Dr.M.Armağan OSMANAĞAOĞLU Doç.Dr.Süleyman GÜVEN Y.Doç.Dr.Turhan ARAN Y.Doç.Dr.Cavit KART Prof.Dr.Fahri ÖZCAN Prof.Dr.Ali CĠVELEK Prof.Dr.Ġslam KAKLIKKAYA Doç.Dr.Ġsmail KORAMAZ Y.Doç.Dr.Zerrin PULATHAN Y.Doç.Dr.Gökalp ALTUN Uzm.Dr.K.YaĢar GÜVEN KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Prof.Dr.Mehmet ĠMAMOĞLU Prof.Dr.Abdulcemal Ü.IġIK Doç.Dr.Osman BAHADIRN Doç.Dr.Ahmet URAL ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ TIBBĠ PATOLOJĠ Prof.Dr.Celal BAKĠ Prof.Dr.Çetin ÖNDER Prof.Dr.Ahmet U.TURHAN Prof.Dr.Mehmet YILDIZ Prof.Dr.Osman AYNACI Doç.Dr.Hafız AYDIN Doç.Dr.Servet KERĠMOĞLU Prof.Dr.Yavuz ÖZORAN Prof.Dr.Kadriye YILDIZ Prof.Dr.Havvanur TURGUTALP Prof.Dr.Abdulkadir REĠS Doç.Dr.Ümit ÇOBANOĞLU Y.Doç.Dr.ġafak ERSÖZ Y.Doç.Dr.Sevdegül MUNGAN 17

18 PLASTĠK VE REKONSTRÜKTĠF CERRAHĠ ÜROLOJĠ TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ HĠSTOLOJĠ-EMBRĠYOLOJĠ TIP EĞĠTĠMĠ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANATOMĠ MĠKROBĠYOLOJĠ VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠSĠ TIBBĠ BĠYOKĠMYA Prof.Dr.Naci KARAÇAL Y.Doç.Dr.Murat LĠVAOĞLU Y.Doç.Dr.Muhammet URALOĞLU Prof.Dr.Güner Kemal ÖZGÜR Prof.Dr.Atilla GÖR Prof.Dr.Rasin ÖZYAVUZ Y.Doç.Dr.Abdullah SĠVRĠKAYA Y.Doç.Dr.Ömer KUTLU Y.Doç.Dr.Ersagun KARAGÜZEL Prof.Dr.Engin YENĠLMEZ Prof.Dr.Ersan ODACI Doç.Dr.Yavuz TEKELĠOĞLU Doç.Dr.Esin YULUĞ Doç.Dr.Kemal TURHAN Öğr.Gör.Burçin KURT Prof.Dr.Ahmet KARAGÜZEL Doç.Dr.Fahri UÇAR Doç.Dr.Figen CELEP Doç.Dr.Ersan KALAY Uzm.Tülay KÖSEAHMET Okutman Fatmagül YENĠSEY Prof.Dr.Ahmet KALAYCIOĞLU Doç.Dr.M.Haluk ULUUTKU Doç.Dr.Gülay YEGĠNOĞLU Y.Doç.Dr.M.Ali ÇAN Prof.Dr.Murat ERTÜRK Prof.Dr.Faruk AYDIN Doç.Dr.NeĢe KAKLIKKAYA Doç.Dr.Ġlknur TOSUN Y.Doç.Dr.Celal KurtuluĢ BURUK Y.Doç.Dr.Gülçin BAYRAMOĞLU Prof.Dr.E.Edip KEHA Prof.Dr.Orhan DEĞER Prof.Dr.Asım ÖREM Prof.Dr.Haluk TESTERECĠ Doç.Dr.Yüksel ALĠYAZICIOĞLU Doç.Dr.Birgül KURAL Doç.Dr.Ahmet ALVER 18

19 FĠZYOLOJĠ BĠYOFĠZĠK Prof.Dr.Ahmet AKGÜN Prof.Dr.Ahmet AYAR Doç.Dr.Mehmet YILDIRIM Doç.Dr.ġükrücan H.BAYTAN Doç.Dr.Sinan CANPOLAT Y.Doç.Dr.Mukadder OKUTAN Y.Doç.Dr.Ġsmail ABĠDĠN Y.Doç.Dr.Selcen ABĠDĠN 3- FAKÜLTENĠN GELECEĞĠNĠN ORTAYA KONMASI 1. Misyon ve vizyon çalıģma süreci Dekanlık makamı anabilim dallarından akreditasyon çalıģmaları ve iletiģim için biri asıl biri yedek iki öğretim üyesi ismi isteyerek oluģturduğu listeden Özdeğerlendirme Komisyonu ile birlikte 24 kiģilik Stratejik plan hazırlama Komisyonunu oluģturdu. 2. Grup içindeki çalıģma süreci Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu tarihleri arasında aldıkları eğitimle birlikte tıp fakültesinin misyon ve vizyonunu tanımlamak üzere kartopu yöntemi ile önce 2 kiģilik sonra 4 kiģilik sonra 6 kiģilik gruplar Ģeklinde çalıģtı. ÇalıĢma sonunda 4 grubun hazırladığı misyon ve vizyon ifadelerinden biri taslak kabul edilerek bunun üzerinde faaliyet alanları da göz önüne alınarak ve diğer grupların ifadelerden de alıntılar yapılarak misyon ve vizyon cümleleri ortaya çıkarıldı. 3. Hizmetten etkilenen ve hizmeti etkileyenlerin geri bildirimleri ile yapılan çalıģmalar Dekanlık makamı tarafından, Tıp fakültesindeki tüm öğretim üyeleri ile görüģmeler yapmak üzere komisyondaki öğretim üyelerine görevlendirme yapıldı. Komisyon üyeleri tarihleri arasında öğretim üyeleri ile önceden belirlenmiģ kurallar kapsamında görüģmeler gerçekleģtirdi ve hazırlan standart form aracılığıyla görüģler kaydedildi. Bu görüģmeler sırasında misyon ve vizyon ile ilgili açıklamalar yapılarak hazırlanan metinlerle ilgili olarak tek tek öğretim üyelerinin görüģleri alındı. Hazırlanan formda değiģiklik yapılan konular, çıkarılması ve eklenmesi istenen ifadeler ve yapılan değiģiklik ile ilgili açıklamalar kaydedildi. Benzer bir çalıģma öğrenci temsilcileri ile de gerçekleģtirildi. 19

20 Hizmetten etkilenen kesim ile ilgili olarak Trabzon Tabip Odası, Trabzon Sağlık Müdürlüğü, Pratisyen ve Uzman Hekimler ile Aile Hekimleri Derneği gibi dernek temsilcileri ile sağlık hizmeti alan halkı temsilen toplum temsilcileri ile de benzer yöntemler ile görüģ alındı. 4. Misyon Vizyon çalıģmasının sonuçlandırılması Toplanan tüm görüģler ıģığında son geri bildirim tarihi olarak belirlenen tarihinde yaklaģık 3 saat süren bir değerlendirme süreci ile misyon ve vizyon içerikleri yeniden yapılandırıldı. Tıp fakültesi öğretim üyelerinden 136 sının (%72) katılımı ile misyon ve vizyon tanımlamaları ĢekillenmiĢ oldu. Bu süreçte çok sayıda tekrar edilen veya az sayıda olsa bile görüģmeyi yapan stratejik planlama grubu üyesini ikna eden görüģler göz önüne alındı. Misyon cümlesindeki nitelikli hekimler yetiģtiren ifadesinde belirtilen niteliklerin açık yazılması konusunda çok sayıda geri bildirim olduğu dikkati çekti. Ancak bu niteliklerin KTÜ ÇEP kapsamındaki yetkinlikler listesinde ve amaç hedefler içerinde yer almıģ olmasından dolayı buradaki tanımda değiģiklik yapılmamasına karar verildi. Misyon cümlesinde yer alan yaģam boyu öğrenen ifadesinin yaģam boyu öğrenen ve öğreten Ģeklinde olması yönünde gelen görüģler değerlendirildi ve misyonda yer almasına karar verildi. Vizyon cümlesi ile ilgili olarak uluslar arası saygınlığa sahip bir kurumdur ifadesinin ulusal ve uluslar arası saygınlığa sahip bir kurumdur Ģeklinde ekleme yapılmasına yönelik geribildirimlerle vizyon cümlesine son Ģekli verildi. Misyon ve vizyon cümlesinin yeni Ģekli ile değiģiklik yapılmayan noktalara yönelik gerekçe tüm öğretim üyeleri ile bireysel , tıp fakültesi internet sayfası ve hazırlanan posterler aracılığıyla paylaģılmıģtır. ÇalıĢmanın sonunda hazırlanan misyon ve vizyon ifadeleri ile yapılan katkılar ve katkıda bulunan tüm öğretim üyelerinin isimleri ile birlikte hazırlanan posterler öğretim üyeleri ve öğrenciler ile paylaģıldı. 20

21 III MĠSYON VE VĠZYONUMUZ KTÜ TIP FAKÜLTESĠ OLARAK MĠSYONUMUZ : KTÜ Tıp Fakültesi YaĢam boyu öğrenme ve öğretme ilkesini benimsemiģ, uluslararası yetkinliğe sahip, kanıta dayalı tıp yöntemlerini kullanan, nitelikli hekimler yetiģtiren, Sürdürdüğü eğitim ve sağlık hizmetlerini daha üst seviyeye ulaģtıracak AR-GE ve teknoloji üretim faaliyetlerinde bulunan, topluma ve bilime katkı sağlayan araģtırmalar yapan, Bölge ve ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek, uluslar arası standartlarda, ileri düzeyde sağlık hizmeti sunan, mesleki etik ve evrensel değerlere bağlı bir kurumdur. VĠZYONUMUZ: KTÜ Tıp Fakültesinin Vizyonu Ürettiği teknoloji ve bilimsel araģtırmalarıyla öne çıkan, verdiği eğitim ve sağlık hizmetleriyle model oluģturan, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir kurum olmaktır. 21

22 KTU TIP FAKÜLTESĠ DEĞERLERĠMĠZ Bilimsellik Etik ġeffaflık ÇağdaĢ Ġnsana ve doğaya saygı Tarafsızlık Güvenilirlik Üretkenlik Yetkin Dinamik Ülke yararını gözeten PaylaĢımcı 22

23 IV - GÜÇLÜ ZAYIF FIRSAT -TEHDĠT ANALĠZĠ GÜÇLÜ YÖNLER BiliĢim altyapısı Eski kurum Yönetici desteği Aklı baģında genç akademisyenler Anabilim Dalları yeterli Altyapı Teknokent Bölgenin merkezi Rektörün tıp fakültesinden olması Tecrübe Kararlılık Yeterli sayıda akademisyen GeliĢmeye açık Bölgede yapılmayan tedavi yöntemleri AKTS sahibiyeti Kongre merkezi Kampüs olanakları Fiziki altyapı Stratejik konum ġehir içi ulaģımın kolay olması Havalimanı yakınlığı ÇalıĢma materyali Teknik üniversiteye bağlı olmak Yöneticilerle yüksek iletiģim Erasmus ve Farabi program katılımı Eczacılık fakültesinin açılması Ġyi bir Bilimsel AraĢtırma Projeleri birimi ġehir yaģamının kolaylığı Uluslar arası aktivitelerin yaygınlaģması Hastaların kolay ulaģması Sosyal tesisler 23

24 ZAYIF YÖNLER KurumsallaĢamamamız Akademik kurulların yaptırım gücünün az olması Motivasyon eksikliği Siyasetin yan etkisi Hastanenin fiziksel Ģartları Üniversitenin diğer birimleriyle iģ birliğinin yetersiz olması ġeffaf olunmaması Büyük merkezlere uzak Personel kalitesinin düģüklüğü Temel bilimlerin zayıflatılması Yönetim oluģturulmasında katılımcılığın olmaması Maddi olanakların kıtlığı Toplantıların baģtan bir sonuca bağlanmıģ olması Nitelikli idari personel eksikliği Ölçme değerlendirmemizin iyi olmaması ÇEP in özümsenmemiģ olması Konseylerin azlığı Öğretim üyesi seçiminde liyakatın az olması Eğiticilerin eğitimi olmaması Özerk olunmaması AraĢtırma görevlisi sayısı azlığı AD baģkanlarının yaģam boyu olması BAP dıģı kaynakların az kullanılması Sanayici desteğinin olmaması Temel bilimler binasının uzak olması Akademik kurulların yapılmaması Akademisyenlerin dengesiz dağılımı Yardımcı sağlık personelinin azlığı Ölçülebilir bir yapımızın olmaması Grant/patent kuruluģları ile doğrudan iliģkinin olmaması Öğrencilere danıģmanlık hizmeti verilmemesi 24

25 Temel biliģim okur yazarlığının az olması Uzmanlık kadrosunun olmaması Yeni uygulamalara dirençli bir prof kadrosu olması Teorik ağırlıklı müfredat olması FIRSATLAR ġehrin bölgenin merkezi olması Teknolojinin geliģim hızı ġehrin büyük Ģehir olma ihtimali Bilimsel çalıģmaların üniversite dıģı destek olanağının olması Ġnternet varlığı ġehrin fakülteye yakın olması Yeni bir üniversite kurulması Adli tıp grup baģkanlığının geliģmesi Ġklim koģulları GeniĢ floraya sahip olması Endüstriyel tarım ürünlerinin bulunması Deniz tarımının bulunması TEHDĠTLER Sağlık politikaları KomĢu illerde tıp fakültelerinin olması ġehrin göç vermesi Halkın bilgiye ve bilime saygı düzeyi Eğitim araģtırma hastanelerinin iyi olması Güçlü radyo vericisinin verdiği zarar Orta öğrenim olanaklarının zayıflığı Allerjen bir bitki örtüsünün olması GeniĢ floraya sahip olması 25

26 V - KTÜ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK EYLEM GRUPLARI KTU Tıp Fakültesi Stratejik Planı kapsamında misyon ve vizyonumuz göz önüne alınarak eğitim, hizmet ve araģtırma alanlarında eylem grupları oluģturulmuģtur. 1. Eğitim alanında Eğitim Koordinasyon Kurulu (EKG) 2. Hizmet alanına yönelik Hizmet AraĢtırma Grubu (HĠGEM) 3. AraĢtırma Alanında ATILGAN Strateji gruplarının misyon ve vizyonu göz önüne alarak tanımladıkları amaçlar ve amaçlara ulaģtıracak hedefleri tanımlanmıģ ve öğretim üyeler ile paylaģılmıģtır. Halen bu amaçlar için öğretim üyeleri veya öğrenciler tarafından gerekli görülen yeni hedefler eklenmektedir. 1 - EĞĠTĠM KOORDĠNASYON GRUBU (EKG) AMAÇ: Uluslar arası standartlar düzeyinde, değiģen sağlık gereksinimlerini ve ulusal ölçütleri karģılayacak hekim yetiģtirmek 2 HĠZMET GUBU AMAÇ: KTÜ Tıp Fakültesi nde sağlık hizmet sunumunu, araģtırma ve eğitimi destekler ve geliģtirir nitelikte kolay ulaģılabilir, güvenli ve hızlı hale getirmek amaçlanmıģtır 3 ARAġTIRMA GRUBU AMAÇ: Bilimsel düzeyi ilerleten, uygulamaya dönük ürün ve davranıģlara dönüģebilen öncü araģtırmaları desteklemek ve yürütmektir. 26

27 Strateji Grubu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yavuz ÖZORAN Prof.Dr. Gamze ÇAN Doç.Dr. Elif BAHAT Doç.Dr.Kemal TURHAN Doç.Dr.Funda ÖZTUNA Doç.Dr.Figen CELEP EĞĠTĠM GRUBU Doç.Dr.NeĢe KAKLIKKAYA Doç.Dr. Sinan CANPOLAT Y.Doç.Dr.M.Ali ÇAN Y.Doç.Dr.SavaĢ ÖZSU Y.Doç.Dr. Murat KARKUCAK Y.Doç.Dr.Adem TÜRK Prof.Dr. Faruk AYDIN Doç.Dr. Ümit ÇOBANOĞLU HĠZMET GRUBU Doç.Dr.Ahmet URAL Y.Doç.Dr.SavaĢ YAYLI Y.Doç.Dr.Emine CANYILMAZ Prof.Dr.Rasin ÖZYAVUZ Prof.Dr.Engin YENĠLMEZ ARAġTIRMA GRUBU Doç.Dr.M.Abdulkerim ÜNSAL Doç.Dr. Ahmet ALVER 27

28 VI - STRATEJĠK GRUPLARIN HEDEFLERĠ 1 - EĞĠTĠM KOORDĠNASYON GRUBU (EKG) HEDEFLER 1-KTÜ ÇEP in 2011 yılı haziran ayı sonuna kadar öğretim üyelerinin en az %90 I tarafından yeniden yapılandırılmasını sağlamak 2- DüzenlenmiĢ ÇEP te yetkinliklerle ilgili belirtke tablolarının öğretim üyelerinin en az %95 ini kapsayacak Ģekilde 2013 sonuna kadar hazırlanması 3-Uluslar arası tıp eğitim standartları ile oluģturulmakta olan müfredatın karģılaģtırılarak 2014 yılı sonunda farkın %25 den az olmasının sağlanması 4- Öğrenci akademik sosyal ve kariyer danıģmanlığı sisteminin 2012 yıla sonuna kadar WEB tabanlı veri takibi yapacak Ģekle getirilmesi 5- Tüm program değerlendirme araçlarının geliģtirilmesi ve geri bildirimlerin toplanarak 2013 yıla sonuna kadar en az 1 kez denenmiģ olması 6- Çoklu ölçme-değerlendirme yöntemlerinin 2014 yılı sonuna kadar her anabilim dalı için %30 un üzerine çıkartmak 7- Öncelikli bölge sağlık sorunlarının tespit edilerek var olan farklılığın en az %90 nının 2013 yılı sonuna kadar programa yansıtılması 8-Haziran 2011 sonuna kadar fakültemiz öğretim üyelerine yönelik eğitim formasyonu yönergesinin hazırlanarak, yayınlanması ve 2012 yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin en az %90 ının eğitim formasyonu alması ve yeni gelenlerin almasının sürdürülmesi sağlanacak 9- Her bir dönemde eğitim programının %10 unun seçmeli ders ve serbest zaman yaratacak Ģekilde 2013 yılı sonuna kadar yeniden düzenlenmesi 10- Eğitim sorumlularının görev yetki sorumlukları ile ilgili yönergenin 2011 yılı mayıs ayı sonuna kadar hazırlanması 11- ĠletiĢim becerilerinin geliģtirilmesi ve kanıta dayalı tıp uygulamalarının eğitime programında 2013 yılı sonuna kadar yer almasının sağlanması 12- Var olan biliģsel hedef sorularının %95 ine yönelik olarak her hedefin an az 4 sorusu olacak Ģekilde arttırılması ve madde analizlerinin 2012 yılının sonuna kadar yapılması 13- Öğrencilerin serbest saatlerinde çalıģabilmesi için 2011 yılı sonuna kadar bir okuma salonunun açılması 14- Tıpta uzmanlık sınavında sorulan soruların amaçlarının tespit edilerek en az %75 oranında müfredatımızda yer almasının 2012 yılı sonuna kadar sağlanması yıl sonuna kadar fakültemizde yapılmakta olan tüm sınavların ve her ders kurulu - staj baģarılarının değerlendirilerek ilgili ders staj kurulu müfredatının gözden geçirilmesinin sağlanması Sorumlu Yrd. Doç. Dr. SavaĢ ÖZSU Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Doç. Dr. Sinan CANPOLAT Doç. Dr. Kemal TURHAN Doç. Dr. Mesut ÜNSAL Doç. Dr. Funda ÖZTUNA Doç. Dr. Kemal TURHAN Doç. Dr. Figen CELEP Doç. Dr. NeĢe KAKLIKAYA Yrd. Doç. Dr. Murat KARKUCAK Prof. Dr. Gamze ÇAN Yrd. Doç. Dr. Adem TÜRK Yrd..Doç. Dr. SavaĢ ÖZSU Doç. Dr Funda ÖZTUNA Yrd. Doç. Dr. M. Ali ÇAN Doç. Dr. Elif BAHAT Prof. Dr. Gamze ÇAN Doç. Dr. Kemal TURHAN Prof. Dr Gamze ÇAN Prof. Dr Yavuz ÖZORAN Prof. Dr. Gamze ÇAN Prof. Dr Yavuz ÖZORAN Prof. Dr. Gamze ÇAN Doç. Dr Kemal TURHAN Doç. Dr Figen CELEP 28

29 2 HĠZMET GUBU (HĠGEM) HEDEFLER yılı sonuna kadar hastaneye baģvuran kiģileri en az %90'ının istedikleri birime daha kolay ulaģabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılması yılı sonuna kadar AD nın araģtırma, eğitim ve hizmet programlarının en az % 95 inin elektronik ortama taģınması (Fakülte Web sayfası) yılı sonuna kadar tüm birimlerin en az % 95 inde telefon ve internet ile randevu sistemine geçilmesi yılı sonuna kadar hasta dosyalama sisteminin e-dosya sistemine geçiģinin sağlanması yılı sonuna kadar uzaktan eğitim merkezi ile koordinasyona geçilerek hastanede yürütülen faaliyetlerin telekonferans sistemi ile kayıt ve paylaģımını sağlayacak ortamın hazırlanması. 6- Sağlık hizmetlerinin hangilerinin eğitime yönelik kullanılabileceği yönünde 2012 yıl sonuna kadar bir rapor hazırlanması yılı sonuna kadar hastanemizin sağlık hizmetleri yönünden akreditasyonu için eylem planını içeren raporun hazırlanması. Sorumlu Doç. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU Doç. Dr. Ahmet URAL Yrd. Doç. Dr. Emine CANYILMAZ Yrd. Doç. Dr. Emine CANYILMAZ Prof. Dr. Faruk AYDIN Doç. Dr. Ahmet URAL Yrd. Doç. Dr. SavaĢ YAYLI 29

30 3 ARAġTIRMA GRUBU HEDEFLER Ģubat ayı itibarı ile fakültemizde yapılmıģ olan, son 2 yılda yapılmıģ uzmanlık, yüksek lisans ve doktora tezleri sayısının % 80 inden fazlasının yayına dönüģtürülmesi sağlanacak nisan ayından itibaren yıl sonunda üniversite tarafından bilimsel çalıģmalara verilen maddi desteğin impakt faktörlerine göre de hesaplanması sağlanacak nisan ayından itibaren BAP değerlendirme sürecinin 3 aya indirilebilmesi için çözüm raporu hazırlanarak gerekli mercilere bildirilecek yılı sonu itibarı ile, gerçekleģmiģ veya yayınlanmıģ bilimsel faaliyetlerin sunulduğu, yılda 2 kez çıkan bir bülten yayınlanacak. Sorumlu Doç.Dr. Ahmet ALVER Prof.Dr.Rasin ÖZYAVUZ Doç.Dr. Mesut A. ÜNSAL Doç.Dr. Mesut A. ÜNSAL yılı içinde 1 patent bürosu açılması sağlanacak Prof.Dr.Engin yılı içinde profesyonel yabancı dil ve biyoistatistik desteği verecek bir birim oluģturulacak veya bu hizmeti verebilecek ulusal ve uluslararası bir kurumdan hizmet satın alınacak yılı sonu itibarı ile, fakülte öğretim üyelerimizin en az %50 sinin katılımıyla yılda en az bir kez olmak üzere makale yazım ve yayınlama teknikleri konusunda eğitim toplantıları düzenlenecek yılı sonu itibarı ile, deney hayvanlarının ünitesinin yeniden kurulması için mali fizibilite raporunun hazırlanıp idareye sunulacak yılı sonuna kadar, Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizden patent baģvurusu olan en az 5 çalıģmanın olması sağlanacak. YENĠLMEZ Prof.Dr. Faruk AYDIN, Doç.Dr. Mesut A. ÜNSAL Prof.Dr.Engin YENĠLMEZ Prof.Dr. Yavuz ÖZORAN Prof.Dr.Rasin ÖZYAVUZ 30

31 Stratejik Planlama Grubu Prof.Dr. Yavuz ÖZORAN Prof.Dr. Faruk AYDIN Prof.Dr. Gamze ÇAN Prof.Dr. Rasin ÖZYAVUZ Prof.Dr. Engin YENĠLMEZ Doç.Dr. M.Abdulkerim ÜNSAL Doç.Dr. Ümit ÇOBANOĞLU Doç.Dr. Kemal TURHAN Doç.Dr. Funda ÖZTUNA Doç.Dr. Elif BAHAT Doç.Dr. Figen CELEP Doç.Dr. Ahmet URAL Doç.Dr. NeĢe KAKLIKKAYA Doç.Dr. Ahmet ALVER Doç.Dr. Sinan CANPOLAT Y.Doç.Dr. M.Ali ÇAN Y.Doç.Dr. SavaĢ ÖZSU Y.Doç.Dr.SavaĢ YAYLI Y.Doç.Dr. Murat KARKUCAK Y.Doç.Dr. Emine CANYILMAZ Y.Doç.Dr. Adem TÜRK 31

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 011 Ġçindekiler SunuĢ... 4 1.GiriĢ... 5.Yönetici Özeti... 8.Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu YILDIRIM TURGAY CİNER İLK ve ORTAOKULU ADRES: BAĞLARALTI MAHALLESĠ YILDIRIM /BURSA TELEFON : (224) 341 94 44 BELGEGEÇER : (224) 342 21 11 E-MAĠL : 719519@meb.k12.tr WEB

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU GEREKÇE 2009-201 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI Mali sistemimizin temelini teģkil eden 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI LĠSE DERS PROGRAMLARINA UYGUN YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI Derleyen Ömer YILDIRIM http://www.felsefe.gen.tr ÖN SÖZ 4 GĠRĠġ 5 ÜNĠTE 1: YÖNETĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ 6 1. YÖNETĠM 6 2. BĠLĠM VE BĠLĠMSEL DÜġÜNME 6

Detaylı