KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI ( ) Mart 2011 TRABZON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2011-2014) Mart 2011 TRABZON"

Transkript

1 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI ( ) Mart 2011 TRABZON 1

2 KTU TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI ÖN SÖZ 1- GĠRĠġ 1.1 KTÜ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠ GRUPLARI STRATEJĠK EYLEM OLUġTURMA YÖNERGESĠ 2- FAKÜLTENĠN MEVCUT DURUMU 2.1 Tarihçe 2.2. KTÜ Tıp Fakültesi KuruluĢundan Bugüne Kadar Görev Alan Dekanlar 2.3. Fakülte Yönetim ġeması 2.4. Dekanlık, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu 2.5.Öğretim üyeleri 2.6. Öğrenci Durumu 2.7. Bilimsel AraĢtırma 2.8 GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 3- FAKÜLTENĠN GELECEĞĠNĠN ORTAYA KONMASI 3.1 Misyon 3.2 Vizyon 3.3 Değerler 3.4 Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 2

3 I- KTÜ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠ GRUPLARI STRATEJĠK EYLEM OLUġTURMA YÖNERGESĠ Strateji Grupları tarafından oluģturulan her bir hedefin uygulanmasında aģağıdaki basamaklar uygulanacaktır. Bu basamaklar her hedef için geçerli olmakla beraber hedefin özelliğine göre basamakların içeriği değiģiklik gösterebilir. AĢağıda her basamağın amacı ve yöntemi kısaca açıklanmıģtır. ÖZET: Stratejik Eylemin oluģturulması ve uygulanması sürecinde; 1- Her hedefin Hedef Koordinatörü grubun (en az yarısının katılımı ile) katılımı ile aģağıdaki basamakların temel içeriklerini doldurur 2- Hedef Koordinatörü strateji eylem grubunu oluģturur (Strateji Eylem Grubu; temel özellikleri belirlenen eylem planının uygulanması sürecinde etkileģim içinde olunması gereken kiģilerden oluģur, görevi stratejik eylem basamaklarının (A-F) uygulanmasıdır) 3- Hedef Koordinatörü SEG tarafından yapılan eylemleri uygun periyotlar ile Strateji Grubu na rapor eder. 4- Hedef Koordinatörü Strateji Grubundan gelen geri bildirimler ile eylem planının uygulamasını sürdürür. A- Durum Analizi a. Amacı: Bu basamağın amacı hedefle ilgili konuda güncel durumun belirlenmesidir. i. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın Belirlenmesi ii. Hedefle ilgili faaliyet alanlarının/ürün ve hizmetlerin belirlenmesi iii. Mevcut durum ile hedeflenen durum (her bir faaliyet alanı için) arasındaki farkın ölçülebilir Ģekilde belirlenmesi b. Yöntemi: i. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın Belirlenmesi 1. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında hedefle ilgili olarak kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? 2. Bunlardan faydalananlar kimlerdir? 3. Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? 4. Kuruluşun organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır? 5. Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir? 6. Kuruluşun mevcut misyonu hedefle ilgili yasal yükümlülüklerini içermekte midir? 7. Yasal yükümlülükler ile kuruluşun hedefle ilgili yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir? (Tüm yükümlülüklere karşılık gelen program-faaliyet bulunmakta mıdır? Yürütülen tüm program-faaliyetlerin yükümlülükler listesinde bir karşılığı var mıdır?) 3

4 ii. Hedefle ilgili faaliyet alanlarının/ürün ve hizmetlerin belirlenmesi 1. Hedefin etkilendiği ve etkilediği faaliyet alanları (ürün ve hizmetler) nelerdir? 2. Bu ürün ve hizmetlerin hedefle iliģkilerinin öncelik sırası nedir? 3. Bu ürün ve hizmetleri üretenler, etkilenenler ve kullananlar kimlerdir? iii. Mevcut durum ile hedeflenen durum (her bir faaliyet alanı için) arasındaki farkın ölçülebilir Ģekilde belirlenmesi. 1. Mevcut durumun stratejik hedefte belirlenmiģ olan ölçüt kullanılarak ölçüldüğünde aradaki fark nedir? 2. Aradaki farkın belirlenmesi için kullanılabilecek farklı ölçütler var mıdır? 3. Aradaki fark kendi içinde anlamlı parçalara bölünebilir mi? Bölünebilir ise her parçanın ölçülebilir büyüklüğü nedir? B- PaydaĢ Analizi a. Amacı: Katılımcılık stratejik eylem planlamanın temel unsurlarından biridir. Hedefin etkileģim içinde olduğu tarafların görüģlerinin dikkate alınması stratejik eylem planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama Ģansını artıracaktır. Diğer yandan, ürün ve hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda Ģekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle paydaģ analizinin yapılması önemlidir. PaydaĢ analizi ile hedefle ilgili; 1. Planlama sürecinin ilk aģamalarında paydaģlarla etkili bir iletiģim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, 2. PaydaĢların görüģ ve beklentilerinin tespit edilmesi, 3. Hedefin etkin bir Ģekilde gerçekleģtirilmesine engel oluģturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluģturulması, 4. PaydaĢların birbirleriyle olan iliģkilerinin ve olası çıkar çatıģmalarının tespit edilmesi, 5. PaydaĢların hedef hakkındaki görüģlerinin alınmasıyla hedefle ilgili güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, 6. PaydaĢların hangi aģamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, 7. PaydaĢların görüģ, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma Ģansının artması amaçlanır. b. Yöntemi: PaydaĢ analizi aģağıda yer alan aģamalardan oluģur: 1. PaydaĢların tespiti a. Hedefle ile ilgisi olanlar kimlerdir? b. Hedefle ilgili hizmetleri yönlendirenler kimlerdir? c. Hedefle ilgili hizmetleri kullananlar kimlerdir? d. Hedefle ilgili hizmetlerden etkilenenler kimlerdir? e. Hedefle ilgili hizmetleri etkileyenler kimlerdir? 2. PaydaĢların önceliklendirilmesi; Belirlenen paydaģlar tümü ile etkili bir iletiģim kurulmasını imkansız kılacak sayıda olabilir. 4

5 Bu nedenle paydaģ görüģlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaģların önceliklendirilmesi gerekir. 3. PaydaĢların değerlendirilmesi; Önceliklendirilen paydaģlar bu aģamada kapsamlı olarak değerlendirilir. PaydaĢlar değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular Ģunlardır: a. PaydaĢ, kuruluģun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? b. PaydaĢın kuruluģtan beklentileri nelerdir? c. PaydaĢ, kuruluģun faaliyetlerini/hizmetlerini ne Ģekilde etkilemektedir? (olumlu-olumsuz) d. PaydaĢın kuruluģu etkileme gücü nedir? a. PaydaĢ, kuruluģun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne Ģekilde etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz) 4. GörüĢ ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi; Öncelikli paydaģların kuruluģ hakkındaki görüģ ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür. Bu program aģağıdaki hususlar çerçevesinde oluģturulur: a. GörüĢ ve öneriler hangi yöntemle alınacak? b. Ġlgili paydaģ itibarıyla hangi kiģi ya da birimlerin görüģü alınacak? c. ÇalıĢmanın sorumluları kimler olacak? d. GörüĢ ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleģtirilecek? e. Alınan görüģ ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek? C- GZFT Analizi ve Strateji OluĢturma; a. Amacı: Hedefe yönelik strateji oluģturmada kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi hedefe yönelik GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda GZFT, kuruluģun hedefe yönelik olarak kendisinin ve kuruluģu etkileyen koģulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluģun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluģ dıģında oluģabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aģamalarına temel teģkil eder. b. Yöntemi: i. Hedefle Ġlgili KuruluĢ içi analiz aģağıdaki Ģekilde yapılır: 1. KuruluĢun Hedefle Ġlgili Yapısı a. KuruluĢun hedefle ilgili örgüt yapısı b. Hedefle ilgili aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakıģmaları c. Son dönemde kuruluģ yapısında ve görev alanında hedefle ilgili yapılan önemli değiģiklikler d. KuruluĢun yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan hedefle ilgili önemli değiģiklikler e. Hedefle ilgili izleme ve değerlendirme sistemi 5

6 2. BeĢeri Kaynaklar a. KuruluĢun hedefle ilgili personelinin sayısı ve dağılımı b. Hedefle ilgili personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi 3. Kurum Kültürü a. Hedefle ilgili iletiģim süreçleri b. Hedefle ilgili karar alma süreçleri c. Hedefle ilgili gelenekler ve değerler 4. Teknoloji a. KuruluĢun hedefle ilgili teknolojik alt yapısı b. Hedefle ilgili teknolojiyi kullanma düzeyi 5. Mali Durum a. Hedefe ayrılan mali kaynaklar ve bütçe büyüklüğü b. KuruluĢun hedefle ilgili araç, bina envanteri ve diğer varlıkları ii. Hedefle Ġlgili KuruluĢ dıģı analiz 1. KuruluĢu etkileyebilecek dıģsal değiģimler ve eğilimler değerlendirilir. Analiz kapsamında, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin belirlenmesi gerekir. 2. Hedefle ilgili çevre analizi etmenleri; a. KuruluĢun hedefle ilgili faaliyet alanında dünyadaki durum ve geliģmeler b. KuruluĢun hedefle ilgili faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve geliģmeler c. Hedefle ilgili dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında hedefi yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların hedefi nasıl ve ne yönde etkileyeceği d. KuruluĢun hedefle ilgili karģılaģabileceği riskler ve belirsizlikler c. Strateji OluĢturma Yöntemi: Strateji, hedefe nasıl ulaģılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın hedeflere ulaģmak mümkün değildir. Misyon ve vizyona yönelik kurgulanmıģ amaçlara ulaģmak için hedeflerin kurgulanması sürecinden sonra stratejik eylemlerin planlanması gerekmektedir. Strateji hedefe ulaģmak için izlenecek yolun en iyi Ģekilde geçilmesini sağlayan plandır. Bu plan hedefe ulaģma sürecinde kurumun güçlü yanlarını daha iyi kullanmasını, zayıf yanlarını güçlendirmesi veya etkilerini aza indirmesini, çevresel tehditlerden kaçınmasını ve fırsatları değerlendirmesini sağlayacak Ģekilde yapılmalı, ayrıca hedefe giden alternatif yolları da araģtırmasını ve planlamasını içermelidir. Stratejik plan bittiğinde tarihleri, görevlileri, eylemlerin detayları belirlenmiģ tam bir eylem haritası elde edilir. 6

7 i. Hedef odaklı GZFT analizi: Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluģun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dıģ çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Bu yöntemle aģağıda belirtilen alternatif stratejiler geliģtirilebilir. 1. ZT Stratejileri: Zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yöneliktir. 2. ZF Stratejileri: KuruluĢun zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken fırsatların olası olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. DıĢ fırsatlardan yararlanarak mevcut zayıf yönleri giderecek stratejiler oluģturulabilir. 3. GT Stratejileri: DıĢ çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluģun güçlü yönlerini kullanarak en aza indirgemeye yöneliktir. 4. GF Stratejileri: KuruluĢun hem güçlü yönlerini hem de dıģ çevrenin sunduğu fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde faydalanmaya yönelik olarak geliģtirilen stratejilerdir. Söz konusu stratejiler, KuruluĢun güçlü yönleri kullanılarak dıģ fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar. ii. Hedef stratejiler oluģturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri Alternatif Yol dur. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaģmada karģılaģılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliģtirilebilir. 1. Hedefe ulaģmak için neler yapılabilir? 2. Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aģabiliriz? 3. Hedefe ulaģmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? 4. Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? D- Gereksinim Tamamlama a. Amacı: Stratejik eylemlerin gerçekleģtirilmesi için gereken insan ve mali kaynakların belirlenmesi ve planlanması için yapılır. b. Yöntem: i. Mali Kaynak Planlaması: Planlama Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular 1. Hedefi gerçekleģtirecek alternatif yollar ortaya konulmuģ mudur? 2. Hedefin yerine getirilmesi sürecinde her faaliyetin rolü ve önemi nedir? Bu faaliyetler gerekli mi? 3. Belirlenen faaliyetlerin tamamı gerçekleģtirildiğinde hedefe ulaģılıyor mu? Hedefe ulaģılması için baģka faaliyete ihtiyaç var mı? 4. Hedefin gerçekleģtirilmesine yönelik halihazırda yürütülen faaliyetler var mıdır? 5. Faaliyetler zamanlanırken birbirleriyle etkileģimleri dikkate alınmıģ mıdır? 6. Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri/projeleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir? Bu kiģilerin adam/gün cinsinden maliyetleri nedir? 7

8 7. Faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi için gereken donanım, mal ve hizmet satın alımı gereksinimleri ve maliyetleri nelerdir? ii. Ġnsan Kaynağı Planlaması: 1. Faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi için gereken insan kaynağı sayısal olarak yeterli midir? 2. Faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi için gereken insan kaynağı nitelik olarak yeterli midir? E- Uygulama a. Amacı: Uygulamanın Strateji Tablosuna uygun Ģekilde gerçekleģtirilmesidir. b. Yöntemi: Uygulamanın yapılması için tanımlanmıģ, prosedür ve yönergelerin tam ve doğru kullanımının sağlanması ile yapılır. F- Ġzleme-Değerlendirme; a. Amaç: Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Yöntem: Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleģtirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleģtirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlanması yararlı olacaktır. Eylem planı aynı zamanda izleme ve değerlendirmeyi de kolaylaģtıracaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesine iliģkin geliģmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dıģı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluģturur. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır. Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beģeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan baģlangıç durumunu yansıtırlar. Örnek AĢılama kampanyasında kullanılacak enjeksiyon sayısı Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, sonuçlara ulaģılıp ulaģılmadığı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek baģına açıklayıcı değildir. Örnek: Tedavi hizmeti verilen hasta sayısı Okuldan mezun olan öğrenci sayısı AĢılama programı çerçevesinde aģı yapılan toplam çocuk sayısı 8

9 Verimlilik: Birim çıktı baģına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki iliģkiyi gösterir. Örnek: Taburcu olan hasta baģına tedavi süresi (zaman/çıktı) AĢılanan çocuk baģına maliyet (maliyet/çıktı) Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesinde nasıl ve ne ölçüde baģarılı olduklarını gösterirler. Hedeflenen sonuçlara ulaģmadaki baģarı seviyesi etkililik ile ifade edilmektedir. Sonuç göstergeleri amaç ve hedeflere ulaģılıp ulaģılmadığını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir. Örnek: AĢıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde veya miktar itibarıyla meydana gelen azalma Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karģılanmasında ulaģılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranıģ biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler). Örnek: Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı 9

10 2 FAKÜLTENĠN TANITIMI 2.1. FAKÜLTENĠN TARĠHÇESĠ Tıp Fakültesi Karadeniz Üniversitesinin 6. Fakültesi olarak tarihinde 1650 sayılı kanunla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuģ ve akademik kadrosu tahsis edilmiģtir. Bu arada, Hacettepe Üniversitesi de, Trabzon Tıp Fakültesi adı ile bir fakülte kurulmuģ ve bu fakülteye ait idari kadroların tahsisi yapılmıģtır. Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesine öğretim yılında öğrenci alınmıģ ve bu öğrenciler, öğrenimlerine Hacettepe Üniversitesinde devam etmiģlerdir tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile, KTÜ Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesi birleģtirilerek Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıģtır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile KTÜ Rektörlüğü arasında 1980 yılında imzalanan protokol ile Soğuksu - Çamlık mevkiinde bulunan 225 yataklı bina 10 yıl süre ile KTÜ Tıp Fakültesine tahsil edilmiģtir. Tıp Fakültesi, KTÜ kampüsünde inģaatı tamamlanan yeni ve modern binalarına 1986 yılında taģınmıģtır. Bu tarihten sonra Tıp Fakültesi akademik kadro, idari kadro ve fiziksel imkanlar bakımından hızlı bir geliģme göstermiģtir. Fakültede Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleri vardır. Fakülte, üç bölüm, 42 anabilim dalı ve 24 bilim dalı ile Ģu ana kadar 3440 hekim ve 866 uzman mezun etmiģ; Sağlık Bilimleri Enstitüsü programları çerçevesinde 54 Doktora ve 149 Yüksek Lisans diploması vermiģ; halen, eğitim öğretim yılında 192 öğretim üyesi, 1010 lisans öğrencisi, 137 Yüksek Lisans öğrencisi, 51 Doktora öğrencisi, 399 uzmanlık öğrencisi ve 20 Yandal Uzmanlık öğrencisi ile tıp eğitimine devam etmektedir. Fakültemizde internet bağlantılı araģtırma görevlisi ve öğrenci biliģim laboratuarları, CD kitaplığı, öğrenci okuma salonları, tıbbi beceri ve multi-disipliner öğrenci laboratuarı ile sosyal ve bilimsel çalıģmalar yapan öğrenci dernekleri ( Bilimsel AraĢtırma Topluluğu BAT, TurkMSIC ) bulunmaktadır. Eğitim dönemi içinde her ÇarĢamba günü diğer tıp fakültelerinden öğretim üyelerinin de katılımıyla mezuniyet sonrası eğitim toplantıları gerçekleģtirilmektedir. Verdiği çağdaģ tıp eğitimi yanında Farabi Eğitim ve Uygulama Hastanesi ile bölgenin önemli bir tıp merkezi konumundadır. AraĢtırma laboratuarları, teģhis ve tedavi üniteleri çağdaģ alet ve ekipmanlarla donatılmıģtır. 10

11 Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokol gereğince, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu HemĢirelik programındaki öğrenciler, Farabi Hastanesinde hemģirelik hizmeti vererek uygulama yapmaktadırlar. Fakültemizin Eğitim ve Uygulama Hastanesi olan Farabi Hastanesi, 800 yatak kapasitesi ile bir referans merkezi olarak görev yapmaktadır. Hastanemizde, Anabilim Dallarımıza ait servisler, bilgisayarlı tomografi, yenidoğan yoğuna bakım, radyoterapi, kemik iliği nakli merkezi, manyetik rezonans, anjiyografi, taģ kırma, koroner yoğun bakım, ve diyaliz üniteleri yanında, multi-disiplinler hizmet veren acil servis, cerrahi yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri de bulunmaktadır. 2.2.KTÜ Tıp Fakültesi KuruluĢundan Bugüne Kadar Görev Alan Dekanlar FAKÜLTE DEKANLARI Prof. Dr. Vural BERTAN Prof. Dr. ġevket UĞURLU Prof. Dr. Ayvaz KARABIYIKOĞLU Prof. Dr. Aydın ĠNAL Prof. Dr. Münir TELATAR Prof. Dr. Celal BAKĠ Prof. Dr. Ġbrahim ÖZEN Prof. Dr. Süleyman BAYKAL Prof. Dr. Akif ÇĠNEL Görev Yılları

12 2.3. Fakülte Yönetim ġeması KTÜ Tıp Fakültesi Yönetim Şeması 2.4. DEKANLIK DEKAN Prof. Dr. Akif ÇĠNEL DEKAN YARDIMCILARI Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Prof. Dr. Faruk AYDIN FAKÜLTE SEKRETERĠ Mehmet ÇOBAN 12

13 FAKÜLTE KURULU ADI VE SOYADI ÜNVANI Prof. Dr. Akif ÇĠNEL ( BaĢkan ) Prof. Dr. Asım ÖREM (Üye) Prof. Dr. Sema KANDĠL (Üye) Prof. Dr. Hasan BOZKAYA (Üye) Prof. Dr. Nurettin AKYOL (Üye) Prof. Dr. Hasan DĠNÇ (Üye) Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU (Üye) Doç. Dr. Ersan KALAY (Üye) Doç. Dr. Mustafa ĠMAMOĞLU (Üye) Y.Doç.Dr.Ġsmet DURMUġ (Üye) Fak.Sek. Mehmet ÇOBAN (Raportör) FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ADI VE SOYADI ÜNVANI Prof. Dr. Akif ÇĠNEL ( BaĢkan ) Prof. Dr. Nurettin AKYOL (Üye) Prof. Dr. Hasan DĠNÇ (Üye) Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU (Üye) Doç. Dr. Ersan KALAY (Üye) Doç. Dr. Mustafa ĠMAMOĞLU (Üye) Y.Doç.Dr.Ġsmet DURMUġ (Üye) Fak.Sek. Mehmet ÇOBAN (Raportör) 13

14 2.5. Fakülte Anabilim Dalları Öğretim Üyeleri Listesi BÖLÜMLERE VE ANABĠLĠM DALLARINA GÖRE ÖĞRETĠM ÜYESĠ LĠSTESĠ Anabilim Dalları ADLĠ TIP Öğretim Üyesi DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ Y.Doç.Dr.Ġsmail BĠRĠNCĠOĞLU Y.Doç.Dr.NurĢen TURAN ÇOCUK ERGEN RUH SAĞL.VE HAST. TIBBĠ GENETĠK TIBBĠ FARMAKOLOJĠ GÖĞÜS HASTALIKLARI HALK SAĞLIĞI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR Prof.Dr.Sema KANDĠL Doç.Dr.Mevlit ĠKBAL Prof.Dr.Ersin YARIġ Prof.Dr.N.Ġhsan KALYONCU Doç.Dr.S.Murat KESĠM Y.Doç.Dr.Mine KADIOĞLU DUMAN Prof.Dr.Tevfik ÖZLÜ Doç.Dr.Yılmaz BÜLBÜL Doç.Dr.Funda ÖZTUNA Y.Doç.Dr.SavaĢ ÖZSU Y.Doç.Dr.Yasin ABUL Prof.Dr.Gamze ÇAN Doç.Dr.Murat TOPBAġ Prof.Dr.Yusuf GEDĠK Prof.Dr.AyĢenur ÖKTEN Prof.Dr.Ali BAKĠ Prof.Dr.Erol ERDURAN Prof.Dr.F.Müjgan SÖNMEZ Prof.Dr.Yakup ASLAN Prof.Dr.Fazıl ORHAN Prof.Dr.Embiya DĠLBER Prof.Dr.Mukaddes KALYONCU Doç.Dr.Gülay KARAGÜZEL Doç.Dr.Elif BAHAT Doç.Dr.Ali CANSU Doç.Dr.Murat ÇAKIR Prof.Dr.Sevgi BAHADIR Prof.Dr.Gülseren ÇĠMġĠT Y.Doç.Dr.SavaĢ YAYLI Y.Doç.Dr.Deniz AKSU ARICA 14

15 ENFEKSĠYON HASTALIKLARI FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON ĠÇ HASTALIKLARI KARDĠYOLOJĠ NÖROLOJĠ NÜKLEER TIP Prof.Dr.Ġftihar KÖKSAL Prof.Dr.Ahmet KALKAN Y.Doç.Dr.Gürdal YILMAZ Y.Doç.Dr.Selçuk KAYA Uzm.Dr.Vamin KADĠMOV(sözleĢmeli) Prof.Dr.Mehmet TOSUN Y.Doç.Dr.Murat KARKUCAK Y.Doç.Dr.Erhan ÇAPKIN Prof.Dr.Ercüment OVALI Prof.Dr.Cihangir EREM Prof.Dr.Fazıl AYDIN Prof.Dr.Orhan ÖZGÜR Prof.Dr.Mehmet ARSLAN Prof.Dr.Refik Ali SARI Prof.Dr.H.Önder ERSÖZ Prof.Dr.ġükrü ULUSOY Prof.Dr.Yusuf UZUN Prof.Dr.Halil KAVGACI Prof.Dr.Feyyaz ÖZDEMĠR Doç.Dr.Mehmet SÖNMEZ Doç.Dr.R.Kübra KAYNAR Doç.Dr.Mustafa YILMAZ Y.Doç.Dr.Ġrfan NUHOĞLU Y.Doç.Dr.Arif Mansur ÇOġAR Uzm.Dr.Gülsüm ÖZKAN Uzm.Dr.Özge ÜÇÜNCÜ Uzm.Dr.Murat ERKUT Uzm.Dr. Nergiz ERKUT Prof.Dr.Merih KUTLU Prof.Dr.Mustafa GÖKÇE Doç.Dr.Cihan ÖREM Doç.Dr.ġahin KAPLAN Doç.Dr.Ömer GEDĠKLĠ Y.Doç.Dr.Ġsmet DURMUġ Y.Doç.Dr.Abdulkadir KIRIġ Prof.Dr.Mehmet ÖZMENOĞLU Prof.Dr.Sibel VELĠOĞLU Prof.Dr.Caviz BOZ Prof.Dr.Zekeriya ALĠOĞLU Y.Doç.Dr.Vildan ALTUNAYOĞLU Y.Doç.Dr.Sibel GAZĠOĞLU Y.Doç.Dr.Bircan SÖNMEZ Y.Doç.Dr.Ġsmail DOĞAN 15

16 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RADYASYON ONKOLOJĠSĠ RADYOLOJĠ ACĠL TIP Prof.Dr.Ġsmail AK Y.Doç.Dr.Ahmet TĠRYAKĠ Y.Doç.Dr.Evrim ÖZKORUMAK Y.Doç.Dr.Zümrüt BAHAT Y.Doç.Dr.Emine CANYILMAZ Uzm.Dr.Mustafa KANDAZ Prof.Dr.Hasan DĠNÇ Prof.Dr.Ahmet SARI Prof.Dr.Ali AHMETOĞLU Prof.Dr.Polat KOġUCU Prof.Dr.Mehmet Halil ÖZTÜRK Y.Doç.Dr.Sibel KUL Y.Doç.Dr.AyĢegül CANSU Doç.Dr.Abdulkadir GÜNDÜZ Y.Doç.Dr.Süleyman TÜREDĠ Y.Doç.Dr.Süha TÜRKMEN CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ ÇOCUK CERRAHĠSĠ GÖĞÜS CERRAHĠSĠ ANESTEZĠYOLOJĠ VE REANĠMASYON BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ GENEL CERRAHĠ Prof.Dr.Haluk SARIHAN Doç.Dr.Mustafa ĠMAMOĞLU Doç.Dr.Celal TEKĠNBAġ Prof.Dr.Nesrin ERCĠYES Prof.Dr.Ġbrahim ÖZEN Doç.Dr.Hülya ULUSOY Doç.Dr.E.Nail DUMAN Doç.Dr.A.Can ġenel Doç.Dr.Ahmet EROĞLU Doç.Dr.Engin ÖZTÜRK Y.Doç.Dr.Davut DOHMAN Y.Doç.Dr.M.Salih ÇOLAK Y.Doç.Dr.Müge KOġUCU Y.Doç.Dr.Bahanur ÇEKĠÇ Y.Doç.Dr.ġükran GEZE Prof.Dr.Süleyman BAYKAL Prof.Dr.Kayhan KUZEYLĠ Prof.Dr.Haydar USUL Öğr.Gör.Dr.Gürkan GAZĠOĞLU Prof.Dr.Etem ALHAN Prof.Dr.Mustafa ÖNCÜ Prof.Dr.Adnan ÇALIK 16

17 Prof.Dr.M.Kerim ARSLAN Prof.Dr.Mustafa YANDI Prof.Dr.Nazım AĞAOĞLU Prof.Dr.Akif CĠNEL Doç.Dr.Serdar TOPALOĞLU Doç.Dr.Serdar TÜRKYILMAZ GÖZ HASTALIKLARI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KALP DAMAR CERRAHĠSĠ Prof.Dr.Nurettin AKYOL Prof.Dr.H.Ġbrahim ĠMAMOĞLU Prof.Dr.Hidayet ERDÖL Y.Doç.Dr.Adem TÜRK Y.Doç.Dr.Mehmet KOLA Prof.Dr.Hasan BOZKAYA Doç.Dr.M.abdulkerim ÜNSAL Doç.Dr.M.Armağan OSMANAĞAOĞLU Doç.Dr.Süleyman GÜVEN Y.Doç.Dr.Turhan ARAN Y.Doç.Dr.Cavit KART Prof.Dr.Fahri ÖZCAN Prof.Dr.Ali CĠVELEK Prof.Dr.Ġslam KAKLIKKAYA Doç.Dr.Ġsmail KORAMAZ Y.Doç.Dr.Zerrin PULATHAN Y.Doç.Dr.Gökalp ALTUN Uzm.Dr.K.YaĢar GÜVEN KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Prof.Dr.Mehmet ĠMAMOĞLU Prof.Dr.Abdulcemal Ü.IġIK Doç.Dr.Osman BAHADIRN Doç.Dr.Ahmet URAL ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ TIBBĠ PATOLOJĠ Prof.Dr.Celal BAKĠ Prof.Dr.Çetin ÖNDER Prof.Dr.Ahmet U.TURHAN Prof.Dr.Mehmet YILDIZ Prof.Dr.Osman AYNACI Doç.Dr.Hafız AYDIN Doç.Dr.Servet KERĠMOĞLU Prof.Dr.Yavuz ÖZORAN Prof.Dr.Kadriye YILDIZ Prof.Dr.Havvanur TURGUTALP Prof.Dr.Abdulkadir REĠS Doç.Dr.Ümit ÇOBANOĞLU Y.Doç.Dr.ġafak ERSÖZ Y.Doç.Dr.Sevdegül MUNGAN 17

18 PLASTĠK VE REKONSTRÜKTĠF CERRAHĠ ÜROLOJĠ TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ HĠSTOLOJĠ-EMBRĠYOLOJĠ TIP EĞĠTĠMĠ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANATOMĠ MĠKROBĠYOLOJĠ VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠSĠ TIBBĠ BĠYOKĠMYA Prof.Dr.Naci KARAÇAL Y.Doç.Dr.Murat LĠVAOĞLU Y.Doç.Dr.Muhammet URALOĞLU Prof.Dr.Güner Kemal ÖZGÜR Prof.Dr.Atilla GÖR Prof.Dr.Rasin ÖZYAVUZ Y.Doç.Dr.Abdullah SĠVRĠKAYA Y.Doç.Dr.Ömer KUTLU Y.Doç.Dr.Ersagun KARAGÜZEL Prof.Dr.Engin YENĠLMEZ Prof.Dr.Ersan ODACI Doç.Dr.Yavuz TEKELĠOĞLU Doç.Dr.Esin YULUĞ Doç.Dr.Kemal TURHAN Öğr.Gör.Burçin KURT Prof.Dr.Ahmet KARAGÜZEL Doç.Dr.Fahri UÇAR Doç.Dr.Figen CELEP Doç.Dr.Ersan KALAY Uzm.Tülay KÖSEAHMET Okutman Fatmagül YENĠSEY Prof.Dr.Ahmet KALAYCIOĞLU Doç.Dr.M.Haluk ULUUTKU Doç.Dr.Gülay YEGĠNOĞLU Y.Doç.Dr.M.Ali ÇAN Prof.Dr.Murat ERTÜRK Prof.Dr.Faruk AYDIN Doç.Dr.NeĢe KAKLIKKAYA Doç.Dr.Ġlknur TOSUN Y.Doç.Dr.Celal KurtuluĢ BURUK Y.Doç.Dr.Gülçin BAYRAMOĞLU Prof.Dr.E.Edip KEHA Prof.Dr.Orhan DEĞER Prof.Dr.Asım ÖREM Prof.Dr.Haluk TESTERECĠ Doç.Dr.Yüksel ALĠYAZICIOĞLU Doç.Dr.Birgül KURAL Doç.Dr.Ahmet ALVER 18

19 FĠZYOLOJĠ BĠYOFĠZĠK Prof.Dr.Ahmet AKGÜN Prof.Dr.Ahmet AYAR Doç.Dr.Mehmet YILDIRIM Doç.Dr.ġükrücan H.BAYTAN Doç.Dr.Sinan CANPOLAT Y.Doç.Dr.Mukadder OKUTAN Y.Doç.Dr.Ġsmail ABĠDĠN Y.Doç.Dr.Selcen ABĠDĠN 3- FAKÜLTENĠN GELECEĞĠNĠN ORTAYA KONMASI 1. Misyon ve vizyon çalıģma süreci Dekanlık makamı anabilim dallarından akreditasyon çalıģmaları ve iletiģim için biri asıl biri yedek iki öğretim üyesi ismi isteyerek oluģturduğu listeden Özdeğerlendirme Komisyonu ile birlikte 24 kiģilik Stratejik plan hazırlama Komisyonunu oluģturdu. 2. Grup içindeki çalıģma süreci Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu tarihleri arasında aldıkları eğitimle birlikte tıp fakültesinin misyon ve vizyonunu tanımlamak üzere kartopu yöntemi ile önce 2 kiģilik sonra 4 kiģilik sonra 6 kiģilik gruplar Ģeklinde çalıģtı. ÇalıĢma sonunda 4 grubun hazırladığı misyon ve vizyon ifadelerinden biri taslak kabul edilerek bunun üzerinde faaliyet alanları da göz önüne alınarak ve diğer grupların ifadelerden de alıntılar yapılarak misyon ve vizyon cümleleri ortaya çıkarıldı. 3. Hizmetten etkilenen ve hizmeti etkileyenlerin geri bildirimleri ile yapılan çalıģmalar Dekanlık makamı tarafından, Tıp fakültesindeki tüm öğretim üyeleri ile görüģmeler yapmak üzere komisyondaki öğretim üyelerine görevlendirme yapıldı. Komisyon üyeleri tarihleri arasında öğretim üyeleri ile önceden belirlenmiģ kurallar kapsamında görüģmeler gerçekleģtirdi ve hazırlan standart form aracılığıyla görüģler kaydedildi. Bu görüģmeler sırasında misyon ve vizyon ile ilgili açıklamalar yapılarak hazırlanan metinlerle ilgili olarak tek tek öğretim üyelerinin görüģleri alındı. Hazırlanan formda değiģiklik yapılan konular, çıkarılması ve eklenmesi istenen ifadeler ve yapılan değiģiklik ile ilgili açıklamalar kaydedildi. Benzer bir çalıģma öğrenci temsilcileri ile de gerçekleģtirildi. 19

20 Hizmetten etkilenen kesim ile ilgili olarak Trabzon Tabip Odası, Trabzon Sağlık Müdürlüğü, Pratisyen ve Uzman Hekimler ile Aile Hekimleri Derneği gibi dernek temsilcileri ile sağlık hizmeti alan halkı temsilen toplum temsilcileri ile de benzer yöntemler ile görüģ alındı. 4. Misyon Vizyon çalıģmasının sonuçlandırılması Toplanan tüm görüģler ıģığında son geri bildirim tarihi olarak belirlenen tarihinde yaklaģık 3 saat süren bir değerlendirme süreci ile misyon ve vizyon içerikleri yeniden yapılandırıldı. Tıp fakültesi öğretim üyelerinden 136 sının (%72) katılımı ile misyon ve vizyon tanımlamaları ĢekillenmiĢ oldu. Bu süreçte çok sayıda tekrar edilen veya az sayıda olsa bile görüģmeyi yapan stratejik planlama grubu üyesini ikna eden görüģler göz önüne alındı. Misyon cümlesindeki nitelikli hekimler yetiģtiren ifadesinde belirtilen niteliklerin açık yazılması konusunda çok sayıda geri bildirim olduğu dikkati çekti. Ancak bu niteliklerin KTÜ ÇEP kapsamındaki yetkinlikler listesinde ve amaç hedefler içerinde yer almıģ olmasından dolayı buradaki tanımda değiģiklik yapılmamasına karar verildi. Misyon cümlesinde yer alan yaģam boyu öğrenen ifadesinin yaģam boyu öğrenen ve öğreten Ģeklinde olması yönünde gelen görüģler değerlendirildi ve misyonda yer almasına karar verildi. Vizyon cümlesi ile ilgili olarak uluslar arası saygınlığa sahip bir kurumdur ifadesinin ulusal ve uluslar arası saygınlığa sahip bir kurumdur Ģeklinde ekleme yapılmasına yönelik geribildirimlerle vizyon cümlesine son Ģekli verildi. Misyon ve vizyon cümlesinin yeni Ģekli ile değiģiklik yapılmayan noktalara yönelik gerekçe tüm öğretim üyeleri ile bireysel , tıp fakültesi internet sayfası ve hazırlanan posterler aracılığıyla paylaģılmıģtır. ÇalıĢmanın sonunda hazırlanan misyon ve vizyon ifadeleri ile yapılan katkılar ve katkıda bulunan tüm öğretim üyelerinin isimleri ile birlikte hazırlanan posterler öğretim üyeleri ve öğrenciler ile paylaģıldı. 20

21 III MĠSYON VE VĠZYONUMUZ KTÜ TIP FAKÜLTESĠ OLARAK MĠSYONUMUZ : KTÜ Tıp Fakültesi YaĢam boyu öğrenme ve öğretme ilkesini benimsemiģ, uluslararası yetkinliğe sahip, kanıta dayalı tıp yöntemlerini kullanan, nitelikli hekimler yetiģtiren, Sürdürdüğü eğitim ve sağlık hizmetlerini daha üst seviyeye ulaģtıracak AR-GE ve teknoloji üretim faaliyetlerinde bulunan, topluma ve bilime katkı sağlayan araģtırmalar yapan, Bölge ve ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek, uluslar arası standartlarda, ileri düzeyde sağlık hizmeti sunan, mesleki etik ve evrensel değerlere bağlı bir kurumdur. VĠZYONUMUZ: KTÜ Tıp Fakültesinin Vizyonu Ürettiği teknoloji ve bilimsel araģtırmalarıyla öne çıkan, verdiği eğitim ve sağlık hizmetleriyle model oluģturan, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir kurum olmaktır. 21

22 KTU TIP FAKÜLTESĠ DEĞERLERĠMĠZ Bilimsellik Etik ġeffaflık ÇağdaĢ Ġnsana ve doğaya saygı Tarafsızlık Güvenilirlik Üretkenlik Yetkin Dinamik Ülke yararını gözeten PaylaĢımcı 22

23 IV - GÜÇLÜ ZAYIF FIRSAT -TEHDĠT ANALĠZĠ GÜÇLÜ YÖNLER BiliĢim altyapısı Eski kurum Yönetici desteği Aklı baģında genç akademisyenler Anabilim Dalları yeterli Altyapı Teknokent Bölgenin merkezi Rektörün tıp fakültesinden olması Tecrübe Kararlılık Yeterli sayıda akademisyen GeliĢmeye açık Bölgede yapılmayan tedavi yöntemleri AKTS sahibiyeti Kongre merkezi Kampüs olanakları Fiziki altyapı Stratejik konum ġehir içi ulaģımın kolay olması Havalimanı yakınlığı ÇalıĢma materyali Teknik üniversiteye bağlı olmak Yöneticilerle yüksek iletiģim Erasmus ve Farabi program katılımı Eczacılık fakültesinin açılması Ġyi bir Bilimsel AraĢtırma Projeleri birimi ġehir yaģamının kolaylığı Uluslar arası aktivitelerin yaygınlaģması Hastaların kolay ulaģması Sosyal tesisler 23

24 ZAYIF YÖNLER KurumsallaĢamamamız Akademik kurulların yaptırım gücünün az olması Motivasyon eksikliği Siyasetin yan etkisi Hastanenin fiziksel Ģartları Üniversitenin diğer birimleriyle iģ birliğinin yetersiz olması ġeffaf olunmaması Büyük merkezlere uzak Personel kalitesinin düģüklüğü Temel bilimlerin zayıflatılması Yönetim oluģturulmasında katılımcılığın olmaması Maddi olanakların kıtlığı Toplantıların baģtan bir sonuca bağlanmıģ olması Nitelikli idari personel eksikliği Ölçme değerlendirmemizin iyi olmaması ÇEP in özümsenmemiģ olması Konseylerin azlığı Öğretim üyesi seçiminde liyakatın az olması Eğiticilerin eğitimi olmaması Özerk olunmaması AraĢtırma görevlisi sayısı azlığı AD baģkanlarının yaģam boyu olması BAP dıģı kaynakların az kullanılması Sanayici desteğinin olmaması Temel bilimler binasının uzak olması Akademik kurulların yapılmaması Akademisyenlerin dengesiz dağılımı Yardımcı sağlık personelinin azlığı Ölçülebilir bir yapımızın olmaması Grant/patent kuruluģları ile doğrudan iliģkinin olmaması Öğrencilere danıģmanlık hizmeti verilmemesi 24

25 Temel biliģim okur yazarlığının az olması Uzmanlık kadrosunun olmaması Yeni uygulamalara dirençli bir prof kadrosu olması Teorik ağırlıklı müfredat olması FIRSATLAR ġehrin bölgenin merkezi olması Teknolojinin geliģim hızı ġehrin büyük Ģehir olma ihtimali Bilimsel çalıģmaların üniversite dıģı destek olanağının olması Ġnternet varlığı ġehrin fakülteye yakın olması Yeni bir üniversite kurulması Adli tıp grup baģkanlığının geliģmesi Ġklim koģulları GeniĢ floraya sahip olması Endüstriyel tarım ürünlerinin bulunması Deniz tarımının bulunması TEHDĠTLER Sağlık politikaları KomĢu illerde tıp fakültelerinin olması ġehrin göç vermesi Halkın bilgiye ve bilime saygı düzeyi Eğitim araģtırma hastanelerinin iyi olması Güçlü radyo vericisinin verdiği zarar Orta öğrenim olanaklarının zayıflığı Allerjen bir bitki örtüsünün olması GeniĢ floraya sahip olması 25

26 V - KTÜ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK EYLEM GRUPLARI KTU Tıp Fakültesi Stratejik Planı kapsamında misyon ve vizyonumuz göz önüne alınarak eğitim, hizmet ve araģtırma alanlarında eylem grupları oluģturulmuģtur. 1. Eğitim alanında Eğitim Koordinasyon Kurulu (EKG) 2. Hizmet alanına yönelik Hizmet AraĢtırma Grubu (HĠGEM) 3. AraĢtırma Alanında ATILGAN Strateji gruplarının misyon ve vizyonu göz önüne alarak tanımladıkları amaçlar ve amaçlara ulaģtıracak hedefleri tanımlanmıģ ve öğretim üyeler ile paylaģılmıģtır. Halen bu amaçlar için öğretim üyeleri veya öğrenciler tarafından gerekli görülen yeni hedefler eklenmektedir. 1 - EĞĠTĠM KOORDĠNASYON GRUBU (EKG) AMAÇ: Uluslar arası standartlar düzeyinde, değiģen sağlık gereksinimlerini ve ulusal ölçütleri karģılayacak hekim yetiģtirmek 2 HĠZMET GUBU AMAÇ: KTÜ Tıp Fakültesi nde sağlık hizmet sunumunu, araģtırma ve eğitimi destekler ve geliģtirir nitelikte kolay ulaģılabilir, güvenli ve hızlı hale getirmek amaçlanmıģtır 3 ARAġTIRMA GRUBU AMAÇ: Bilimsel düzeyi ilerleten, uygulamaya dönük ürün ve davranıģlara dönüģebilen öncü araģtırmaları desteklemek ve yürütmektir. 26

27 Strateji Grubu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yavuz ÖZORAN Prof.Dr. Gamze ÇAN Doç.Dr. Elif BAHAT Doç.Dr.Kemal TURHAN Doç.Dr.Funda ÖZTUNA Doç.Dr.Figen CELEP EĞĠTĠM GRUBU Doç.Dr.NeĢe KAKLIKKAYA Doç.Dr. Sinan CANPOLAT Y.Doç.Dr.M.Ali ÇAN Y.Doç.Dr.SavaĢ ÖZSU Y.Doç.Dr. Murat KARKUCAK Y.Doç.Dr.Adem TÜRK Prof.Dr. Faruk AYDIN Doç.Dr. Ümit ÇOBANOĞLU HĠZMET GRUBU Doç.Dr.Ahmet URAL Y.Doç.Dr.SavaĢ YAYLI Y.Doç.Dr.Emine CANYILMAZ Prof.Dr.Rasin ÖZYAVUZ Prof.Dr.Engin YENĠLMEZ ARAġTIRMA GRUBU Doç.Dr.M.Abdulkerim ÜNSAL Doç.Dr. Ahmet ALVER 27

28 VI - STRATEJĠK GRUPLARIN HEDEFLERĠ 1 - EĞĠTĠM KOORDĠNASYON GRUBU (EKG) HEDEFLER 1-KTÜ ÇEP in 2011 yılı haziran ayı sonuna kadar öğretim üyelerinin en az %90 I tarafından yeniden yapılandırılmasını sağlamak 2- DüzenlenmiĢ ÇEP te yetkinliklerle ilgili belirtke tablolarının öğretim üyelerinin en az %95 ini kapsayacak Ģekilde 2013 sonuna kadar hazırlanması 3-Uluslar arası tıp eğitim standartları ile oluģturulmakta olan müfredatın karģılaģtırılarak 2014 yılı sonunda farkın %25 den az olmasının sağlanması 4- Öğrenci akademik sosyal ve kariyer danıģmanlığı sisteminin 2012 yıla sonuna kadar WEB tabanlı veri takibi yapacak Ģekle getirilmesi 5- Tüm program değerlendirme araçlarının geliģtirilmesi ve geri bildirimlerin toplanarak 2013 yıla sonuna kadar en az 1 kez denenmiģ olması 6- Çoklu ölçme-değerlendirme yöntemlerinin 2014 yılı sonuna kadar her anabilim dalı için %30 un üzerine çıkartmak 7- Öncelikli bölge sağlık sorunlarının tespit edilerek var olan farklılığın en az %90 nının 2013 yılı sonuna kadar programa yansıtılması 8-Haziran 2011 sonuna kadar fakültemiz öğretim üyelerine yönelik eğitim formasyonu yönergesinin hazırlanarak, yayınlanması ve 2012 yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin en az %90 ının eğitim formasyonu alması ve yeni gelenlerin almasının sürdürülmesi sağlanacak 9- Her bir dönemde eğitim programının %10 unun seçmeli ders ve serbest zaman yaratacak Ģekilde 2013 yılı sonuna kadar yeniden düzenlenmesi 10- Eğitim sorumlularının görev yetki sorumlukları ile ilgili yönergenin 2011 yılı mayıs ayı sonuna kadar hazırlanması 11- ĠletiĢim becerilerinin geliģtirilmesi ve kanıta dayalı tıp uygulamalarının eğitime programında 2013 yılı sonuna kadar yer almasının sağlanması 12- Var olan biliģsel hedef sorularının %95 ine yönelik olarak her hedefin an az 4 sorusu olacak Ģekilde arttırılması ve madde analizlerinin 2012 yılının sonuna kadar yapılması 13- Öğrencilerin serbest saatlerinde çalıģabilmesi için 2011 yılı sonuna kadar bir okuma salonunun açılması 14- Tıpta uzmanlık sınavında sorulan soruların amaçlarının tespit edilerek en az %75 oranında müfredatımızda yer almasının 2012 yılı sonuna kadar sağlanması yıl sonuna kadar fakültemizde yapılmakta olan tüm sınavların ve her ders kurulu - staj baģarılarının değerlendirilerek ilgili ders staj kurulu müfredatının gözden geçirilmesinin sağlanması Sorumlu Yrd. Doç. Dr. SavaĢ ÖZSU Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Doç. Dr. Sinan CANPOLAT Doç. Dr. Kemal TURHAN Doç. Dr. Mesut ÜNSAL Doç. Dr. Funda ÖZTUNA Doç. Dr. Kemal TURHAN Doç. Dr. Figen CELEP Doç. Dr. NeĢe KAKLIKAYA Yrd. Doç. Dr. Murat KARKUCAK Prof. Dr. Gamze ÇAN Yrd. Doç. Dr. Adem TÜRK Yrd..Doç. Dr. SavaĢ ÖZSU Doç. Dr Funda ÖZTUNA Yrd. Doç. Dr. M. Ali ÇAN Doç. Dr. Elif BAHAT Prof. Dr. Gamze ÇAN Doç. Dr. Kemal TURHAN Prof. Dr Gamze ÇAN Prof. Dr Yavuz ÖZORAN Prof. Dr. Gamze ÇAN Prof. Dr Yavuz ÖZORAN Prof. Dr. Gamze ÇAN Doç. Dr Kemal TURHAN Doç. Dr Figen CELEP 28

29 2 HĠZMET GUBU (HĠGEM) HEDEFLER yılı sonuna kadar hastaneye baģvuran kiģileri en az %90'ının istedikleri birime daha kolay ulaģabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılması yılı sonuna kadar AD nın araģtırma, eğitim ve hizmet programlarının en az % 95 inin elektronik ortama taģınması (Fakülte Web sayfası) yılı sonuna kadar tüm birimlerin en az % 95 inde telefon ve internet ile randevu sistemine geçilmesi yılı sonuna kadar hasta dosyalama sisteminin e-dosya sistemine geçiģinin sağlanması yılı sonuna kadar uzaktan eğitim merkezi ile koordinasyona geçilerek hastanede yürütülen faaliyetlerin telekonferans sistemi ile kayıt ve paylaģımını sağlayacak ortamın hazırlanması. 6- Sağlık hizmetlerinin hangilerinin eğitime yönelik kullanılabileceği yönünde 2012 yıl sonuna kadar bir rapor hazırlanması yılı sonuna kadar hastanemizin sağlık hizmetleri yönünden akreditasyonu için eylem planını içeren raporun hazırlanması. Sorumlu Doç. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU Doç. Dr. Ahmet URAL Yrd. Doç. Dr. Emine CANYILMAZ Yrd. Doç. Dr. Emine CANYILMAZ Prof. Dr. Faruk AYDIN Doç. Dr. Ahmet URAL Yrd. Doç. Dr. SavaĢ YAYLI 29

30 3 ARAġTIRMA GRUBU HEDEFLER Ģubat ayı itibarı ile fakültemizde yapılmıģ olan, son 2 yılda yapılmıģ uzmanlık, yüksek lisans ve doktora tezleri sayısının % 80 inden fazlasının yayına dönüģtürülmesi sağlanacak nisan ayından itibaren yıl sonunda üniversite tarafından bilimsel çalıģmalara verilen maddi desteğin impakt faktörlerine göre de hesaplanması sağlanacak nisan ayından itibaren BAP değerlendirme sürecinin 3 aya indirilebilmesi için çözüm raporu hazırlanarak gerekli mercilere bildirilecek yılı sonu itibarı ile, gerçekleģmiģ veya yayınlanmıģ bilimsel faaliyetlerin sunulduğu, yılda 2 kez çıkan bir bülten yayınlanacak. Sorumlu Doç.Dr. Ahmet ALVER Prof.Dr.Rasin ÖZYAVUZ Doç.Dr. Mesut A. ÜNSAL Doç.Dr. Mesut A. ÜNSAL yılı içinde 1 patent bürosu açılması sağlanacak Prof.Dr.Engin yılı içinde profesyonel yabancı dil ve biyoistatistik desteği verecek bir birim oluģturulacak veya bu hizmeti verebilecek ulusal ve uluslararası bir kurumdan hizmet satın alınacak yılı sonu itibarı ile, fakülte öğretim üyelerimizin en az %50 sinin katılımıyla yılda en az bir kez olmak üzere makale yazım ve yayınlama teknikleri konusunda eğitim toplantıları düzenlenecek yılı sonu itibarı ile, deney hayvanlarının ünitesinin yeniden kurulması için mali fizibilite raporunun hazırlanıp idareye sunulacak yılı sonuna kadar, Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizden patent baģvurusu olan en az 5 çalıģmanın olması sağlanacak. YENĠLMEZ Prof.Dr. Faruk AYDIN, Doç.Dr. Mesut A. ÜNSAL Prof.Dr.Engin YENĠLMEZ Prof.Dr. Yavuz ÖZORAN Prof.Dr.Rasin ÖZYAVUZ 30

31 Stratejik Planlama Grubu Prof.Dr. Yavuz ÖZORAN Prof.Dr. Faruk AYDIN Prof.Dr. Gamze ÇAN Prof.Dr. Rasin ÖZYAVUZ Prof.Dr. Engin YENĠLMEZ Doç.Dr. M.Abdulkerim ÜNSAL Doç.Dr. Ümit ÇOBANOĞLU Doç.Dr. Kemal TURHAN Doç.Dr. Funda ÖZTUNA Doç.Dr. Elif BAHAT Doç.Dr. Figen CELEP Doç.Dr. Ahmet URAL Doç.Dr. NeĢe KAKLIKKAYA Doç.Dr. Ahmet ALVER Doç.Dr. Sinan CANPOLAT Y.Doç.Dr. M.Ali ÇAN Y.Doç.Dr. SavaĢ ÖZSU Y.Doç.Dr.SavaĢ YAYLI Y.Doç.Dr. Murat KARKUCAK Y.Doç.Dr. Emine CANYILMAZ Y.Doç.Dr. Adem TÜRK 31

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU Haziran 2011 1 A.GENEL TANITIM Üniversitenin Adı Rektörün Adı Fakültenin Adı Dekanın Adı Özdeğerlendirme Komitesi Sorumlu KiĢi Telefon

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

ĠZMĠR KÂTĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠNTÖRN DOKTORLUK EĞĠTĠMĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

ĠZMĠR KÂTĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠNTÖRN DOKTORLUK EĞĠTĠMĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 ĠZMĠR KÂTĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠNTÖRN DOKTORLUK EĞĠTĠMĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu usul ve esaslar Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Stratejik Planlama Çalışma Grubu Toplantıları. BİLGİ PAYLAŞIM RAPORU Sayı:4. Strateji Geliştirme Başkanlığı. Örnek Paydaş Analizi Çalışması

Stratejik Planlama Çalışma Grubu Toplantıları. BİLGİ PAYLAŞIM RAPORU Sayı:4. Strateji Geliştirme Başkanlığı. Örnek Paydaş Analizi Çalışması T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışma Grubu Toplantıları BİLGİ PAYLAŞIM RAPORU Sayı:4 Strateji Geliştirme Başkanlığı Örnek Paydaş Analizi Çalışması 14 ARALIK 2006

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Gündem Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı Stratejik Planlama Süreci Stratejik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) ARALIK 2012 Trabzon YÖNETİCİ SUNUŞU KTÜ Tıp Fakültesi kurulduğu günden bugüne eğitim ve sağlık hizmetlerini çağın gerekleri doğrultusunda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖZDEĞERLENDĠRME EK RAPORU

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖZDEĞERLENDĠRME EK RAPORU KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖZDEĞERLENDĠRME EK RAPORU Mayıs 2013 Üniversitenin Adı Rektörün Adı Fakültenin Adı Dekanın Adı Özdeğerlendirme Komitesi A.GENEL TANITIM Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN ĠSTANBUL, Kırım SavaĢı sırasında F.Nightingale in Üsküdar Selimiye KıĢlasında verdiği hizmetlerle, hemģirelik mesleğinin doğuģuna

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO 25.05. 617 9 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1- Prof. Dr. Mevlüt TÜRK

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2016-2020 STRATEJİK PLANI VİZYON Eğitim ve sağlık hizmetlerinde örnek alınan, bilime yön veren, vakıf kültürünü yaşatan öncü sağlık üniversitesi olmaktır MİSYON Modern bilim ve teknolojiyi medeniyet değerlerimiz

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YILI STRATEJİK PLANI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YILI STRATEJİK PLANI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Öncelikli Alanlar BİLİMSEL FAALİYETLER Birinci Öncelikli İkinci Öncelikli Üçüncü Öncelikli Gerekçe 1. Araştırma projelerinin nicelik ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Ġ s t a n b u l T ı p F a k ü l t e s i D e k a n l ı ğ ı. GENĠġLETĠLMĠġ ANABĠLĠM DALI BAġKANLARI TOPLANTISI 17 KASIM 2011

Ġ s t a n b u l T ı p F a k ü l t e s i D e k a n l ı ğ ı. GENĠġLETĠLMĠġ ANABĠLĠM DALI BAġKANLARI TOPLANTISI 17 KASIM 2011 Ġ s t a n b u l T ı p F a k ü l t e s i D e k a n l ı ğ ı GENĠġLETĠLMĠġ ANABĠLĠM DALI BAġKANLARI TOPLANTISI 17 KASIM 2011 KATILIM: Bölüm, Anabilim ve Bilim Dalı BaĢkanları, BaĢhekim ve Yardımcılar 17 KASIM

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ Sayfa No 1 / 7 ABANT İZZET BAYSAL (Senatonun 08/10/2015tarih ve 2015/155sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Ön lisans

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLANI ( )

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLANI ( ) EGE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLANI (2008-2012) BĠRĠMĠ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN ADI: AHMET ACAR ĠMZA: TESLĠM TARĠHĠ: 30.03.2007 TanımlanmıĢ

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJĠK 1 PLANI MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 21.05.2013 ÜNİVERSİTELER VE STRATEJİK PLAN 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR Öğr. Gör. Dr. Abdullah Can Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Türkiye de eğitim alanının uygulamalı bir bilim olarak yapılanma sürecinin geçmiģten günümüze

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 163 Toplantı Tarihi: 14.10.2014 Salı Toplantı Saati: 11.30 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1 SUNUM AKIŞI Tarihçe Misyon Vizyon Çalışma Alanları Anabilim Dalları Programa Kabul ve Kayıt Şartları Yurtiçi/Yurtdışı Eğitim İmkanları Lisansüstü ve Uzaktan

Detaylı

TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI. Karar Sayısı : 4 Karar Tarihi : 03/02/2010

TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI. Karar Sayısı : 4 Karar Tarihi : 03/02/2010 ġubat 2010-2629 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 101 TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı : 4 Karar Tarihi : 03/02/2010 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ (TEMMUZ 2014 ) SAMİ AKPINAR UZMAN Evde Sağlık Hizmetinin Sunumu:10.03.2005 Tarih ve 25751 sayılı resmi gazetede yayınlanan usul

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

GÖREV TANIMLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

GÖREV TANIMLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI GÖREV TANIMLARI DEKAN BĠRĠMĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ALT BĠRĠMĠ DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERĠ KADRO UNVANI PROFESÖR Ġġ UNVANI DEKAN BAĞLI OLDUĞU MAKAM REKTÖR EMĠR ALACAĞI MAKAM REKTÖR TEMEL GÖREVLERĠ Fakülte

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı

Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı Prof.Dr.Fulya Çakalağaoğlu İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EYLEM PLANI KISA DÖNEM (0 6 AY) A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 Bina projesinin tamamlanması Prof.Dr. Nuran ÖĞÜLENER a, b, Yapı

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEġMELĠ PERSONEL) ALIM ĠLANI Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karģılanmak üzere) 657 sayılı

Detaylı