KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ...4 I- GENEL BĠLGĠLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi...32 D. Diğer Hususlar...32 II- AMAÇ VE HEDEFLER...33 A. Amaç ve Hedefler...33 B. Temel Politikalar ve Öncelikler...33 C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER...34 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar

3 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar...51 C. Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

4 SUNUġ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi nin 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile resmi olarak kuruluģuyla, fen ve mühendislik alanlarında lisansüstü eğitim vermek amacıyla 2547 sayılı kanun esas alınarak 1 Kasım 1993 tarihinde faaliyete geçirilmiģtir yılı itibariyle Üniversitemizin Umuttepe YerleĢkesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; 10 Anabilim dalında 61 Yüksek Lisans ve 39 Doktora öğrencisi ile baģladığı faaliyetlerine, Mühendislik, Mimarlık, Fen-Edebiyat, Teknik Eğitim ve Eğitim alanlarında 33 anabilim dalında I.Öğretim ve II.Öğretim olmak üzere toplam 791 yüksek lisans ve 324 doktora öğrencisi ile devam etmektedir. Ülkemizin lisansüstü eğitimine 2011 yılı faaliyet döneminde toplam 109 yüksek lisans ve 29 doktora mezuniyeti vermiģtir. Fen Bilimleri Enstitüsü, gelecek yıllar için hedeflerini; sürekli ilerleme ve geliģmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak bulunduğu yerden daha ileri seviyelere ulaģmak, çağdaģ bilimin öncü kuruluģlarından biri olmak, Türkiye nin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmak olarak belirlemiģtir. Ufuk YILDIZ Prof. Dr. 4

5 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu, Anabilim Dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin, mesleklerini (öğretim üyesi, araģtırmacı ve diğer endüstriyel alanlar içinde) en iyi Ģekilde icra etmeleri için evrensel standartlarda yetiģtirilmelerini sağlamaktır. Anabilim Dalları tarafından oluģturulan ölçütlerle çeģitli kaynaklardan, yüksek niteliklerde öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını ve kalite standartlarıyla sıkça denetlenen bir öğretim sistemini ve inovatif ve patent alabilen tez çalıģmalarını destekler. Ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyecek, topluma ve ülkeye fayda sağlayacak, ülke ve dünya bilim ve teknoloji politikaları doğrultusundaki üst düzey projelerinin sayısını arttırmaya çalıģır ve bunlara destek verir. Kocaeli ilinin Türkiye nin katma bütçesine en çok desteği veren illerin baģında gelmesi sebebiyle, üretilen lisansüstü tezler ile kamu ve özel sektör problemlerinin çözümüne ve bilime katkıda bulunmayı hedefler. Gelecekteki amaçlarından biri olarak yurtdıģından öğrenci kabulünü ve yurtdıģı enstitülerle iģbirliğini geliģtirmeyi seçmiģtir. Vizyon Toplum için üstün nitelikli ve araģtırma yetenekleri geliģmiģ, yaratıcı, giriģimci, takım çalıģmasına yatkın profesyoneller ile araģtırmacıları evrensel standartlarda yetiģtirmeyi ve bunun gereği olan, lisansüstü eğitim alan bireylerin analitik ve inovatif düģünce yeteneklerinin geliģtirilmesiyle beraber bilimsel ve teknolojik geliģim için bilgiye ulaģmayı, bilimsel ve pratik üretkenliğin artırılmasını ve öncelikli olarak, ülkemizin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı sağlayacak araģtırmaların yapılmasını hedefler. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Enstitümüz aģağıda açıklanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 19.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleģtirir. a. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. b. Enstitü müdürü,üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boģalması hallerinde yapılacak iģlem, dekanlarda olduğu gibidir. 5

6 Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiģ olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. c. Enstitü kurulu, müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluģturan ana bilim dalı baģkanlarından oluģur. d. Enstitü yönetim kurulu, müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluģur. e. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiģ görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı YerleĢke Adı Kocaeli Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer (m 2 ) Açıklama 6

7 Kocaeli Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) YerleĢke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri (m 2 ) 7

8 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Dersliklerin payı (%) 0-50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik 251-Üzeri KiĢilik 1.2- Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya 8

9 Misafirhaneler Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Öğrenci Evi Konuk Evi Öğrenci Yurtları Oda BaĢına Yatak Sayısı Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek 2 KiĢilik 3-4 KiĢilik Lojmanlar Sayısı/Adet Kapasitesi Kapalı alanı/ m 2 Dolu BoĢ Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri 9

10 Kapasitesi Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu 0-50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m Mezun Öğrenci Derneği Dernek Adı Kapalı Alanı/ m 2 10

11 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) ÇalıĢma Odası 2 30, İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) Servis 2 57,50 7 ÇalıĢma Odası Ambar Alanları Ambar Sayısı: Adet Ambar Alanı: m Arşiv Alanları ArĢiv Sayısı: 2 Adet ArĢiv Alanı: 20,00 m Atölyeler Atölye Sayısı: Adet 11

12 Atölye Alanı: m Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Poliklinikler Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Nükleer Tıp Sterilizasyon Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Diğer ve Ortak Alanlar 12

13 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler 13

14 Kargo Kamyonları Pick-uplar Diğer Yük Taşıma Araçları 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 14

15 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler 15

16 2- Örgüt Yapısı 16

17 Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Sayısı Tez Nota CD DVD Simülasyon Programları 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Yazılım Masa Üstü Bilgisayarlar TaĢınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular Kütüphane Kaynakları Basılı ve Görsel Koleksiyon Periyodik Yayın Tıp Fen Sosyal Diğerleri 17

18 Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon 5 5 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 1 Faks 1 1 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler 18

19 Dolu BoĢ Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Unvan Akademik Personel Kadro Durumları Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici

20 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 20

21 4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Unvan KiĢi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı 21

22 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde (%) 79,20 20, İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Doluluk Oranı % Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı 4 4 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora KiĢi Sayısı Yüzde (%)

23 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ üzeri Yüzde (%)

24 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 24

25 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/ öğrenci sayısı*100) 25

26 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Çevre Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Hab. Müh Endüstri Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Metalurji ve Malz.Müh Bilgisayar Müh Mekatronik Müh Jeodezi ve Jeoinf.Müh Elektro-Optik Sis. Müh. 4 4 Elektrik Eğitimi Elektronik Bilg.Eğtm Makine Eğitimi Fizik Kimya Matematik Biyoloji Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Fizik Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Matematik Öğrt. Mimarlık Mühendislik Yönetimi (Ġ.Ö.) Ġ.Ö

27 Otomotiv Mühendisliği (Ġ.Ö.) Ġ.Ö Ġlköğretim Fen Bilgisi Öğrt Ġlköğretim Matematik Öğrt. 6 6 Polimer Bilimi ve Teknolojisi Biyomedikal Mühendisliği 2-2 Enerji Mühendisliği BiliĢim Teknolojileri Mühendisliği 3 3 Otomotiv Mühendisliği ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği

28 Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum DıĢı Gelen Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları

29 5.2- Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Labaratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı 5.3- İdari Hizmetler Bu kısımda idarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. 29

30 5.4- Diğer Hizmetler Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde TeĢvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta TeĢvik Ödülü Ödül Türü AraĢtırma BaĢarı Ödülü(Grup) Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen KiĢi Sayısı Destek Verilen Tutar (TL) Genel (TL)

31 Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir Gider Tablosu GELĠRLER GĠDERLER Birim Tahakkuk Eden Gelir (Cari) TAHAKKUKLAR 2010 Yılı Devir Alacaklar Kesinti Tutarı Tahakkuk Eden Gelir Tahsil Edilen Gelir TAHSĠLATLAR 2009 Yılı Devir Banka Mevcudu Banka Tahakkuk Eden Gider (Cari) 2010 Yılı Devir Ödeme Tahakkuk Eden Gider 31

32 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Enstitümüzün harcama yetki alanına kırtasiye ve büro sarf malzemeleri alımı girmektedir. Bunun dıģında ihale gerektirecek bir satın alma yetkimiz bulunmamaktadır. D. Diğer Hususlar Enstitümüze verilen 50/d araģtırma görevlisi kadrolarının, web sayfamızda yayınlanan kriterler doğrultusunda Anabilim Dallarına dağıtımı yapılmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Enstitümüz rutin olarak toplanmaktadır. Öğrenci bilgi sistemi programının lisansüstü öğrencilerine yönelik eksikliklerinin düzeltilmesi yönünde ve ortak alanlarda çalıģmalar düzenlenmektedir. 32

33 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri (Bu kısım birimler tarafından doldurulmayacaktır.) B. Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe giderleri ı 1.1. Bütçe Giderleri 2011 Bütçesi BaĢlangıç Ödeneği 2011 Bütçesi GerçekleĢme Durumu GerçekleĢme Oranı (%) 01 Personel Giderleri , ,- % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 522,900,- 495,645,- %94,78 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,912,- %83,30 05 Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri , ,- %99,21 - Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 33

34 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu baģlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine iliģkin değiģimler ile bunlara iliģkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 3- Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dıģ mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karģı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak iģlemlere bu baģlık altında yer verilir.) 4- Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri baģlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara iliģkin değerlendirmelere yer verilir. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu baģlık altında, faaliyet raporunun iliģkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliģkin detaylı açıklamalara yer verilecektir. 34

35 1.1- Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre Konfrerans Panel Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan KiĢi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda BaĢına KiĢi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci 35

36 1.2- Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Sayısı Uluslar Arası Makale 180 Ulusal Makale 88 Uluslar Arası Bildiri 244 Ulusal Bildiri 288 Kitap Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da Ġndekslenen Tüm Dokümanlar Ġndeksleme Yılına Göre 36

37 1.3- Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) No Üniversite Adı Ülke Adı Geçerlilik Süresi Fakülte/Bölüm 1.4- Proje Bilgileri Projeler Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje 2011 Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Ödenek TL DPT ,000,000 TUBĠTAK ,027,699 A.B. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ ,424,785 DĠĞER ,556, ,008,484 37

38 1.4.2 Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi Yıllar DPT 110,600 1,370,000 TÜBĠTAK 355,520 1,369, ,557 3,351,162 A.B. DĠĞER 59,600 1,748, ,271 2,973,279 DÖSE PAYI TOPLAM 525,720 4,487,850 1,371,828 6,324, Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Bu kısım Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından oluģturulacaktır. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Biriminize ait Stratejik hedef ile iliģkilendirilen 2011 yılı performans hedeflerinize ait gerçekleģmeler ile aģağıdaki tabloda belirtilen ilgili sütunlar doldurulacaktır. 38

39 Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 1.1: Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiģtir. Hedef 1.2: Eğitim, öğretim ve sağlık Amaç 1: Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluģturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiģtir. Hedef 1.3: Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili iģlevlerinin geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 1.4: Mezunlarımızın iģ bulmasını kolaylaģtırıcı ve ülkemizin gereksinimlerine karģılık verecek nitelikte yeni önlisans ve lisans programlarının planlanması hedeflenmiģtir. Hedef 1.5: Disiplinler arası ve Yörede üretim yapan sektörün gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte yeni lisansüstü programların açılması hedeflenmiģtir. Hedef 1.6: Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitimöğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiģtir. 39

40 Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 1.7: Bölge ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluģturulması hedeflenmiģtir. Hedef 1.8: Üniversitemizin Ģu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düģürülmesi hedeflenmiģtir. Amaç 1: Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi Hedef 1.9: Öğrenci iliģkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleģtirilerek geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 1.10: Tüm öğretim elemanlarının ve idari personelin eğitim ve iletiģim tekniklerinin geliģtirilmesi için profesyonel anlamda eğitim alması hedeflenmiģtir. Hedef 1.11: Ulusal ve uluslararası yeni değiģim programlarının oluģturulması mevcut değiģim programlarındaki değiģim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiģtir. Hedef 1.12: Sürekli ve uzaktan eğitim merkezinin (SEM) bölge gereksinimleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve eğitim programlarının geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 1.13: Uzaktan eğitim hizmeti verecek yeni bir meslek yüksekokulunun açılması hedeflenmiģtir. 40

41 Amaç 2: Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 2.1: Ġleri disiplinler arası endüstriyel araģtırma-geliģtirme laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni araģtırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiģtir. Hedef 2.2: Üniversitemizde var olan ve bilimsel araģtırmalara yönelik donanım parkının envanterinin bir araya getirilerek kullanımı ve %20 lik verim artıģı sağlanması hedeflenmiģtir. Hedef 2.3: Üniversitemizin araģtırma birimleri, merkezleri ve laboratuvarları ile teknoparklarda ve diğer sanayi kuruluģları arasındaki iģbirliğini kuvvetlendirmek ve her yıl en az 2 adet Ģirket ortaklı proje yürütmek hedeflenmiģtir. Hedef 2.4: Yurt içi ve yurtdıģından alanında uzman kiģi ve kiģilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiģtir. Hedef 2.5: Her yıl ocak ayında Ar-Ge proje pazarı düzenlenmesi hedeflenmiģtir. Hedef 2.6: Nümerik hesaplama ve modelleme çalıģmalarının gerçekleģtirilebileceği geliģmiģ bir bilgisayar sisteminin kurulması hedeflenmiģtir. 41

42 Amaç 2: Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 2.7: Bilimsel araģtırma olanaklarının ve araģtırma sonuçlarının ilgili kurumlara tanıtımının gerçekleģtirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 2.8: AraĢtırma-geliĢtirmeye yönelik teknolojik transfer ve destek biriminin kurulması hedeflenmiģtir. Hedef 2.9: AraĢtırma-geliĢtirme çalıģmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiģtir. Hedef 2.10: Kök hücre ve genetik alanındaki bilimsel çalıģma sonuçlarının klinik uygulamalara yansıtılması için ilk aģama olarak kemik iliği transplantasyonu altyapısının kurulması hedeflenmiģtir. Hedef 2.11: Mekatronik alanında araģtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 2.12: BiliĢim teknolojileri alanlarının araģtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiģtir. 42

43 Amaç 2: Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 2.13: Bölgenin gereksinimleri doğrultusunda çevre ve halk sağlığı konusunda yapılan araģtırma çalıģmalarının arttırılması hedeflenmiģtir. Hedef 2.14: Ġleri malzemeler ve iģleme alanında araģtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilerek verimli duruma getirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 2.15: Onkolojik bilimler alanında araģtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 2.16: Elektronik haberleģme alanında araģtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 2.17: Her yıl bağıģ olarak verilen AB fonlarından her yıl en az 3 yeni proje ile yararlanılması hedeflenilmiģtir. Hedef 2.18: Moleküler teknoloji ve biyoteknoloji alanında araģtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiģtir. 43

44 Amaç 3: Ġnsan Kaynaklarını GeliĢtirmek, ÇalıĢanların Kurum Ġçi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını arttırmak. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 3.1: Ġdari çalıģanların meslek olanaklarının geliģtirilmesi, görevde yükselme sınavları gibi motivasyon artırılmasına yönelik çalıģmaların gerçekleģtirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 3.2: Her yıl genelağ (internet) ortamında Kocaeli Üniversitesi çalıģanlarına yönelik memnuniyet anketi yapılması hedeflenmiģtir. Hedef 3.3: Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluģturularak, akademik çalıģan seçiminde aday havuzlarının oluģturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iģ analizleri, oluģturulacak görev tanımları ve iģ gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiģtir. 44

45 Amaç 4:Üniversitemiz YerleĢkelerinin Altyapı ve Fiziksel Alanlarının GeliĢtirilmesi ve Etkin Kullanımın Sağlanması Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 4.1: Üniversitemizin tüm birimlerine ait giriģlerde akıllı kart geçiģ, sabit detektör ve kameralı güvenlik sistemlerinin kurulması, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 4.2: Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuvarların oluģturulması hedeflenmiģtir. Hedef 4.3: Rekreasyon alanının, toplam yerleģke alanının %65 ine çıkarılması, bu amaçla mevcut alanlara ek olarak m2 spor ve rekreasyon alanının planlanması ve böylece öğrenci baģına 0,30 m2 olan spor ve rekreasyon alanlarının 1 m2 ye çıkarılması hedeflenmiģtir. Hedef 4.4: Öğrenci baģına 0,25 m2 olan yemekhane alanının 0,30m2 ye çıkarılması için m2 ek yemekhane alanı ve m2 toplam kantin alanının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiģtir. Hedef 4.5: Kablosuz genelağ (internet) sisteminin yerleģkelerde yaygınlaģtırılarak yerleģkelerin tamamını kapsaması hedeflenmiģtir. Hedef 4.6: Üniversite içinde Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Kültür ve Kongre Merkezinde telekonferans sisteminin kurularak kullanıma açılması hedeflenmiģtir. 45

46 Amaç 4:Üniversitemiz YerleĢkelerinin Altyapı ve Fiziksel Alanlarının GeliĢtirilmesi ve Etkin Kullanımın Sağlanması Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 4.7: YerleĢkeler arası telefon ve faks iletiģimleri için genelağ (internet) altyapısının oluģturulması hedeflenmiģtir. Hedef 4.8: Fen-Edebiyat Fakültesi nin fen ve edebiyat fakülteleri olarak ayrılması, edebiyat fakültesi için yeni bina yapılması ve donanım sağlanması hedeflenmiģtir. Hedef 4.9: Üniversitemizin enstitülerine ait binalarının yapılması hedeflenmiģtir. Hedef 4.10: YerleĢkelere, diğer birimlere ve yapımı düģünülen yeni binalara ait yol, kaldırım, yağmur suyu akıtımı, aydınlatma, ısıtma ve otopark ortak kullanım alanlarının projelendirilmesi ve yapılması hedeflenmiģtir. Hedef 4.11: Mühendislik Fakültesi ne ait binalarının yapımının tamamlanması hedeflenmiģtir. Hedef 4.12: Umuttepe yerleģkesinde hasta ve yakınları ile ulusal ve uluslararası bilim, sanat, kültür ve spor etkinliklerine katılan ziyaretçilere yönelik eğitim ve hizmet uygulama otelinin yapılması hedeflenmiģtir. Hedef 4.13: DiĢ hekimliği fakültesinin çalıģma, eğitim ve öğretime baģlaması hedeflenmiģtir. 46

47 Amaç 5: Tüm PaydaĢlarla ĠliĢkileri GeliĢtirmek ve Güçlendirmek. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 5.1: Üniversite genelinde her türlü öğrenci dilek ve Ģikâyetlerinin düzenli ve sürekli olarak toplandığı ve değerlendirildiği bir yazılım internet ortamında geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 5.2: Öğrencilerin, mezunların, akademik ve idari çalıģanların birlikte katılımını sağlayacak sosyal etkinlikler, kültür ve spor etkinlikleri düzenlenmesi, bu tür etkinliklerin özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli düzenlemeler yapılması hedeflenmiģtir. Hedef 5.3: Öğrencilerin ve mezun öğrenci bilgi bankasının internet ortamında oluģturulması sağlanacak en uygun iģ fırsatları için kılavuzluk, iģe yerleģtirme, staj gibi konularında hizmet verecek kariyer birimi kurulması hedeflenmiģtir. Hedef 5.4: Öğrenci konseyinin daha etkin çalıģabilmesi için, konseyin ayrı bir mekanda konumlandırılması ve kurumsallaģtırılması, öğrencilerin üniversitemiz birimlerinin karar alma sürecine daha etkin katılımının sağlanması hedeflenmiģtir. 47

48 Amaç 5: Tüm PaydaĢlarla ĠliĢkileri GeliĢtirmek ve Güçlendirmek. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Hedef 5.5: Yerel, ulusal ve uluslararası alanda baģarı elde eden öğrencilere yönelik bir ödül sisteminin geliģtirilmesi ve öğrenci baģarılarının üniversite geneline etkin olarak duyurulması hedeflenmiģtir. Hedef 5.6: Akademik ve idari çalıģanların beklentilerini ölçen memnuniyet anket sonuçları ile dilek, öneri ve yakınma baģvurularının izlendiği bir sistemin internet ortamında geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Hedef 5.7: Her yıl düzenli olarak meslek odaları ya da birlik temsilcilerinin katılımı ile iģ dünyası üniversite iģbirliği ve iletiģim toplantıları nın kariyer birimi tarafından düzenlenmesi hedeflenmiģtir. 48

49 ve başarıyla uygulanması Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen GerçekleĢme Durumu (%) Açıklama Amaç 6: İç denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi Hedef 6.1: Denetim çalıģma planlarıyla denetlenen faaliyetlere iliģkin risklerin tanımlanması ve risk analizlerinin yapılması, mevcut iç kontrollerin değerlendirilmesi ve risklerin giderilmesine yönelik çözüm yollarının geliģtirilmesi hedeflenmiģtir.. Hedef 6.2: Denetim faaliyetleri, denetlenen birimlerde yapılacak anketlerle iç denetim etkinliğinin arttırılması hedeflenmiģtir. Hedef 6.3: Ġç Denetimce düzenlenen raporlar doğrultusunda ve (Stratejik Amaç 1.10) daki hizmet içi eğitim programlarını yönlendirilip, geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 5- Diğer Hususlar. 49

50 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bu bölümde Birimin, teģkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir. Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalıģmalarında kuruluģ içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler. A. Üstünlükler - Yönetim Kurulu toplantıları her hafta yapıldığından öğrencilerle ilgili kararlar çok hızlı bir Ģekilde alınmaktadır. - Enstitü Yönetim Kuruluna girmeyecek öğrenci talepleri ise aynı anda elektronik posta veya yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. - Enstitüde görevli akademik ve idari personel mesai saatleri dıģında dahi özveriyle birimin iģlerini yürütmektedir. - Doktora öğrencilerimize Bilimsel AraĢtırma Projeler Birimin den TL ye kadar destek verilmektedir. - Hedef kitlemiz olan lisansüstü öğrencilerimiz ile dialoglar ve verilen hizmet hassasiyetle yürütülmektedir. B. Zayıflıklar - Öğrenci Bilgi Sisteminin lisansüstü öğrencilere yönelik giderilmeye çalıģılan eksiklikleri. - Yurtiçi geçici görev yolluklarının Enstitümüz için gerekli olan miktarda olmaması. C. Değerlendirme - Enstitümüz 50/d araģtırma görevlisi kadrolarının adil dağitılması sağlanmaktadır yüksek lisans ve 29 doktora öğrencisi mezun edilmiģtir. - Enstitüde dinamik bir yapı oluģturulmuģtur. - Enstitümüz için baģarılı bir yıl tamamlanmıģtır. 50

51 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER - KurumsallaĢma anlamında atılan adımların tamamlanması ve devamının sağlanması için iyi bir takip gerekmektedir. - Lisansüstü tezlerin kalitesini iyileģtirmeye yönelik, özellikle sanayi iģbirliği içinde yürütülecek SAN-TEZ projelerinin arttırılması gerekmektedir. - Yakın çevremizdeki AR-GE birimleri ile iģbirliği oluģturulması ve proje geliģtirilmesi gerekmektedir - Enstitünün bölgede daha iyi tanıtılması ve araģtırmalar için ilgi odağı oluģturulması için gerekli tanıtım broģürü ve kitapçıkları çıkarılmalıdır. - Özellikle tezlerin yayına dönüģtürülmesindeki teģviklerin artırılması. Ek 3: Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mail kararla ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. [7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [8] (Yer-Tarih) Prof. Dr. Ufuk YILDIZ Enstitü Müdürü [6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [7] Yıl içinde harcama yetkilisi değiģmiģse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıģ olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 51

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...6

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C.

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C. İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 I.B. Teşkilat Yapısı... 3 I.C. Fiziksel Yapı... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan Handan HACIAHMETOĞLU Fakülte Sekreteri 2014 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A-

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon...2 B. Yetki, Görev

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU SUNUŞ... 6 I GENEL BİLGİLER... 8 A - Misyon ve Vizyon... 8 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 10 C - Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 11 1 - Fiziksel Yapı...

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Gölcük Meslek Yüksekokulu; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı