Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD"

Transkript

1 Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

2 Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük bir sadeliðe eþlik eden kullaným konforundan yararlandýracaktýr. þlemler Tuþ takýmý Ahizeyi kaldýrýnýz. Sayýsal tuþ takýmý. Ahizeyi yerine koymak. Bir iþlemin veya bir durumun tanýmý. Ses tuþlarý Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Hoparlör. Ekran Yilmaz Ahmet Ekranýn kýsmi görünüþü. 'Eksi' ayarý. 'Artý' ayarý. Programlanabilir tuþlar ve LED'ler Arama tuþu. þlev devrede. Önceden programlanmýþ tuþ (simge ile gösterilen iþlev). DiÐer sabit tuþlar Sabit tuþ. MENU tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem sýrasýna diðer alternatifler. Önemli bilgiler. Bu sembollere küçük simgeler veya metinler eklenebilir. Bütün standart veya kiþiselleþtirilmiþ kodlar ekteki kodlar tablosunda gösterilmiþtir. 2

3 çindekiler Toc Telefonunuzu tanýyýnýz lk adýmlar Telefon numaranýzýn öðrenilmesi. Bir çaðrýnýn yapýlmasý ve alýnmasý için. Sesli posta kutusunu aktif etmek. Sesli mesajlarýnýzý dinlemek. Telefonunuzu ayarlayýnýz: zil ve parlaklýk. DoÐrudan arama tuþlarýnýn programlanmasý. Programlanabilir tuþlarýn etiketlerinin yerleþtirilmesi. 2. Telefon kullanýmý Arama yapma. Kiþisel rehberden aramak. Tekrar arama. ç hat üzerinde konuþmak istediðinizi kiþinin meþgul olmasý halinde otomatik arama istemek. 3. Görüþme sýrasýndaki özellikler DTMF sinyali gönderme. kinci bir kiþinin aranmasý. kinci bir çaðrýnýn alýnmasý. ki arama arasýnda gidip gelmek. Bir çaðrýnýn aktarýlmasý. Üçlü konferans. 4. Telefonunuz ihtiyaçlarýnýza uyum saðlýyor Kiþisel rehberin programlanmasý. Sesli karþýlama anonsunun özelleþtirilmesi. Kiþisel asistan: size ulaþmak için yalnýzca bir tek numara. ifrenizin deðiþtirilmesi. 5. Temasta kalýnýz ÇaÐrýlarýn sesli posta kutusuna veya baþka bir numaraya yönlendirilmesi. Mesajlarýn kontrol edilmesi. Kiþisel asistanýn devreye sokulmasý/devreden çýkarýlmasý. 6. irket ruhu Bir çaðrýnýn alýnmasý. Genel zile cevap verilmesi. Bir sesli mesajýn kopyasýnýn gönderilmesi. Garanti ve þartlarý

4 Telefonunuzu tanýyýnýz Ekran konuþtuðunuz kiþi veya süren görüþme hakkýnda bilgiler veren birçok sayfa içerir. Programlanabilir tuþlar ve LED'ler Bu tuþlar iletiþim LED'lerine baðlý çaðrý tuþlarý ve iþlev tuþlarý olarak daðýlmýþlardýr. letiþim simgeleri letiþim devam ediyor. Bir çaðrýnýn alýnmasý (yanýp sönme). Geri (yanýp sönme). Görüþme beklemede (yanýp sönme). þlev simgeleri þlev devrede. i Bazý iþlev tuþlarý önceden programlanmýþtýr: ÇaÐrýlarý baþka bir aboneye yönlendirmek. Çeþitli mesaj hizmetlerine eriþmek. Kiþisel rehbere eriþmek. En son aranan numaranýn otomatik olarak tekrar aranmasý. Bir ekran sayfasýndan diðerine geçmek. Bir baþka telefona çaðrý aktarmak. Hat kesme tuþu Bir çaðrýyý veya bir programlamayý sona erdirmek için. Mesaj varlýðýný veya arama isteðini gösteren kaz lambasý. hoparlörün veya ahizenin sesini kýsmak için Ses tuþlarý Hoparlör (HP): bir konuþmaya katýlmak için hoparlörün veya ahizenin sesini arttýrmak için Bu rehberi okuduktan sonra daha fazla bilgi istiyorsanýz WEB sitemizi ziyaret edin: 4

5 1 lk adýmlar Other 1.1 Telefon numaranýzýn öðrenilmesi Bu tuþa iki defa basýnýz. 1.2 Bir çaðrýnýn yapýlmasý ve alýnmasý için Bir arama yapmak için: ahizeyi kaldýrýnýz dýþ hat için Cevap vermek için: aradýðýnýz kiþinin telefon numarasýný çeviriniz ahizeyi kaldýrýnýz 1.3 Sesli posta kutusunu aktif etmek ikaz lambasý yanýp söner þifrenizi giriniz ve isminizi sesli kýlavuzun talimatlarýna göre kaydediniz ifre sesli mesaj sistemine girmeniz ve telefonunuzu kilitlemeniz için kullanýlýr. 5

6 1 1.4 Sesli mesajlarýnýzý dinlemek arayan numaranýn gösterilmesi ve mesajlarýn yayýnlanmasý þifre bir mesajýn seçilmesi mesajlarý tekrar dinlemek 1.5 Telefonunuzu ayarlayýnýz: zil ve parlaklýk zil parlaklýk zil için ardýþýk olarak üzerine basýnýz zil seçimi ses þiddetinin seçimi parlaklýk için ardýþýk olarak üzerine basýnýz parlaklýk seçimi 6

7 1 1.6 DoÐrudan arama tuþlarýnýn programlanmasý programlanmýþ bir tuþa basýnýz 0_ seçilen tuþun güncel deðeri numarayý giriniz lk adýmlar 1.7 Programlanabilir tuþlarýn etiketlerinin yerleþtirilmesi Programlanabilir tuþlarýn altýna yerleþtirilecek etiketler telefon ile birlikte temin edilir. 1. Alt kýsma hafifçe bastýrýnýz. 2. PlastiÐi dýþarý doðru çekiniz. 3. Etiket kaðýdýný yerleþtiriniz. 4. PlastiÐi tekrar yerine takýnýz. 7

8 2 Telefon kullanýmý Other 2.1 Arama yapma ahizeyi kaldýrýnýz programlanmýþ arama tuþu doðrudan numarayý çeviriniz Dýþ hat için numaranýzdan önce '0' çeviriniz. Santral için '9' çeviriniz. 2.2 Kiþisel rehberden aramak rehber rehber numarasý (0 9) 2.3 Tekrar arama tekrar arama aranan numara ç hat üzerinde konuþmak istediðinizi kiþinin meþgul 2.4 olmasý halinde otomatik arama istemek aranan dahili numara meþgul iþlev kodu 'Meþgul telefona otomatik arama' 8

9 3 Görüþme sýrasýndaki özellikler Other Görüþme esnasýnda, ikinci bir kiþiyi aramak, veya bir kiþiyi diðerine aktarmak gibi deðiþik iþlemler gerçekleþtirebilirsiniz. 3.1 DTMF sinyali gönderme Görüþme esnasýnda bazen sesli servis saðlayýcý veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanýlmasý halinde ses frekans kodlarý vermek zorunda kalabilirsiniz. þlev görüþmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur. görüþme halindesiniz programlanmýþ tuþ veya iþlev kodu 'DTMF i þlev kodu' iptal etmek için ayný tuþ 3.2 kinci bir kiþinin aranmasý Görüþme esnasýnda ikinci bir kiþinin aranmasý için. ilk görüþme beklemeye alýnýr numarayý çeviriniz arama tuþu 3.3 kinci bir çaðrýnýn alýnmasý Görüþme esnasýnda ikinci bir kiþi size ulaþmaya çalýþýyor. Yilmaz Ahmet ilk görüþme beklemeye alýnýr arayanýn isminin veya numarasýnýn 3 saniye boyunca yanýp sönmesi LED'i yanýp sönen arama tuþu 9

10 3 3.4 ki arama arasýnda gidip gelmek Görüþme sýrasýnda ikinci arama beklemededir. Onu tekrar almak için: ilk görüþme beklemeye alýnýr LED'i yanýp sönen arama tuþu 3.5 Bir çaðrýnýn aktarýlmasý Görüþme esnasýnda bir çaðrýyý bir baþka telefona aktarmak için. aranan telefonun numarasý aktarma 3.6 Üçlü konferans Bir kiþi ile görüþme devam ederken bir diðeri beklemededir. ilk konuþmacý ile yeniden görüþmedesiniz iþlev kodu 'Konferans' iptal etmek için ayný kod bütün konuþmacýlarla hattý kesmek 10

11 4 Telefonunuz ihtiyaçlarýnýza uyum saðlýyor Other 4.1 Kiþisel rehberin programlanmasý Bu rehber sayýsal tuþ takýmýnýn 10 tuþundan oluþur (0'dan 9'a kadar). Isim : rehber numarasý (0-9) güncel deðer görünür yeni ismi giriniz güncel numara gösterilir kaydedilecek dahili veya harici numara 4.2 Sesli karþýlama anonsunun özelleþtirilmesi Standart karþýlama anonsunu size özel bir anons ile deðiþtirebilirsiniz. Kaydet... sesli posta kutusu kayýt devam ediyor Eminmisiniz? kaydýn sonu standart anonsa geri dönmek için 11

12 4 4.3 Kiþisel asistan: size ulaþmak için yalnýzca bir tek numara kiþisel asistan yönlendirme bir meslektaþýn veya türünün seçilmesi asistanýnýzýn veya baþka bir numaranýn girilmesi bir dýþ numaranýn girilmesi DECT telefonunuzun veya cep telefonunuzun numarasýnýn girilmesi santrale aktarmanýn devreye sokulmasý/ devreden çýkarýlmasý 4.4 ifrenizin deðiþtirilmesi ifre sesli mesaj sistemine girmeniz ve telefonunuzu kilitlemeniz için kullanýlýr. Sesli posta kutusu sistemi baþlatýlmadýðý sürece þifre 1515'tir. opsiyonlar þifre eski kod (4 rakam) yeni kod (4 rakam) 12

13 5 Temasta kalýnýz Other Sizin tarafýnýzdan bir iþlem yapýlmadýðý sürece, Alcatel OmniPCX Office çaðrýlarýnýzý sesli posta kutunuza yönlendirir. 5.1 ÇaÐrýlarýn sesli posta kutusuna veya baþka bir numaraya yönlendirilmesi 5.2 Mesajlarýn kontrol edilmesi kaz lambasý mesaj varlýðýný gösterir. mesajlarýn yayýnlanmasý 5.3 þifre aranan telefonun numarasý eski ve yeni mesaj sayýsýnýn gösterilmesi '1': mesajý tekrar dinlemek '2: mesajý silmek '3: mesaj býrakanýn aranmasý '4' ve '5': bir mesaj seçiniz '6': mesajý kopyalayýnýz '1''den'6''ya kadar tuþlar Kiþisel asistanýn devreye sokulmasý/devreden çýkarýlmasý kiþisel asistan kiþisel asistanýn durumunun gösterilmesi kiþisel asistaný devreye sokmak için kiþisel asistaný devreden çýkarmak için 13

14 6 irket ruhu Other 6.1 Bir çaðrýnýn alýnmasý iþlev kodu 'ÇaÐrýnýn alýnmasý' çalan telefonun numarasý 6.2 Genel zile cevap verilmesi Operatör olmadýðý zaman santrale gelen dýþ hat aramalarýný cevaplamak için: genel zil iþlev kodu 'Genel zile cevap' 6.3 Bir sesli mesajýn kopyasýnýn gönderilmesi eski ve yeni mesaj sayýsýnýn gösterilmesi þifre kopyalanacak mesajýn seçilmesi mesajýn kopyalanmasý aranan telefonun numarasý bir aranan eklemek bir yorumun kaydedilmesi mesajýn gönderilmesi 14

15 Garanti ve þartlarý howtoc Fatura tarihinden itibaren bu cihaz, kapsamýnda olduðu yasal garantiden baðýmsýz olarak yedek parça ve iþçiliði içerecek þekilde bir yýl boyunca garantidedir. Dolayýsý ile yalnýzca ülkenizdeki yasal garanti süresinin bir yýlý aþmasý halinde yasal garanti uygulanabilir. Garanti uygulamalarý için faturanýn gösterilmesi zorunludur. Ancak bu garanti aþaðýdakilere uygulanmaz: bu kullanýcý kýlavuzunda verilen talimatlara uygun olmayan kullaným, doðal aþýnmadan kaynaklanan arýza ve bozulmalar, cihaz dýþý bir nedenden kaynaklanan arýzalar (örneðin: darbe, düþme, bir nem kaynaðýnýn etkisi altýnda kalma vesaire...) uygun olmayan kurulum veya üretici veya satýcý tarafýndan onaylanmamýþ kiþilerce yapýlmýþ deðiþiklikler veya onarýmlar yapýlmasý durumunda. Uygunluk bildirgesi Biz, Alcatel Business Systems Alcatel Easy Reflexes adlý ürünümüzün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1999/5/CE YönetmeliÐinin temel zorunluluklarýna uygun olduðunu beyan ederiz. Ürün üzerinde izinsiz yapýlan her deðiþiklik bu uygunluk belgesini iptal eder. Uygunluk belgesinin bir kopyasý aþaðýdaki adresten mektupla istenebilir: Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care 1, route du Dr. Albert Schweitzer - F Illkirch Cedex - France CE sembolü bu ürünün aþaðýdaki yönetmeliklere uygun olduðunu belirtir: - 89/336/CEE (elektromanyetik uygunluk) - 73/23/CEE (düþük gerilim) /5/CE (R&TTE) Telefonunuzun bazý iþlevleri bir yazýlým anahtarý altýndadýr veya cihazýnýzý kuran servis tarafýndan programlandýktan sonra eriþilebilir. Bu rehberi okuduktan sonra daha fazla bilgi istiyorsanýz WEB sitemizi ziyaret edin: Copyright Alcatel Business Systems Bütün haklarý saklýdýr. Alcatel Business Systems müþterilerinin yararýna önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F Colombes Cedex R.C. Paris EH DCAA Ed.01 15

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 RADIONAV ÖZELLİĞİNE SAHİP ARACINIZ İÇİN WINDOWS MOBILE -SİSTEMİNE DAYANAN YENİLİKÇİ TELEMATİK ÇÖZÜM BLUETOOTH WIRELESS TEKNOLOJİSİNE

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 blue me linea.qxp 23.05.2007 10:53 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Parçanýn çalýnmasý...

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Blue&Me PUNTO EVO 603.95.651 TR 29.11.2011 11:04 Sayfa 1 Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 SERBEST KONUÞMA TERTİBATI... 3 MESAJ OKUYUCU...

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 604_39_206_DOBLO_BLUE_GB_1ed 28.10.2009 15:37 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu...

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı