VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU"

Transkript

1 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU, İSTANBUL Aralık 2013 VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU M. Berke Gür 1 1 Bahçeşehir Üiversitesi, Beşiktaş, İstabul, Türkiye Tel: , e-posta: ÖZET Bu bildiride, akustik vektör sesörlerde oluşa kısa doğrusal diziler içi geliştirile çıkarmalı hüzme oluşturucu taıtılmkta ve bu yötemi performas aalizi suulmaktadır. Öerile doğrusal dizi işaret işleyicisi, dalgaboyua göre kısa aralıklarla yerleştirilmiş algılayıcılarda ölçüle partikül hızı değerleride, solu fark metodu uygulaarak elde edile uzaysal gradyaları kullaılarak, alaı yüksek yösellikte akustik modlarıı çıkartılması ve işlemesie dayalıdır. Elde edilebilecek mod sayısı, dizide yer ala algılayıcı sayısı ile sıırlıdır. Suula yötem, iskele-sacak ayrımı, frekas ve yöledirme doğrultusuda bağımsız hüzme örütüsü, uzayda ve zamada ilitili gürültülü ortamlarda çalışabilme gibi ek bazı performas avatajları da sağlamaktadır. Öerile yötemi sağladığı boyutsal avatajlar, bu yöteme dayalı dizileri işitme cihazlarıda ve otoom sulatı platformlarıda kullaıma uygu kılmaktadır. Aahtar Kelimeler: akustik vektör sesör, dizi işaret işleme, çıkarmalı hüzme oluşturma. ACOUSTIC MODE BEAMFORMER FOR VECTOR SENSOR ARRAYS ABSTRACT I this paper, a subtractive beamformig algorithm for short liear arrays of acoustic vector sesors is described. The proposed array processor is liear ad relies o etractig the highly directioal acoustic modes from the spatial gradiets of the particle velocity field measured at closely spaced (relative to the wavelegth) sesors alog the array. The umber of modes that ca be etracted is show to be limited by the umber of sesors available. The acoustic mode beamformer possesses capabilities such as left-right discrimiatio, frequecy ad steer directio idepedet respose, ad robustess to correlated ambiet oise. Small iter-sesor spacig that results i very compact apertures makes the proposed beamformer suitable for space costraied applicatios such as hearig aids ad short towed arrays for autoomous uderwater platforms. Keywords: acoustic vector sesor; array processig; subtractive beamformig.

2 1. GİRİŞ Ala ve diğer akustik değişkeler e doğru şekilde akustik şiddet ile ifade edilmektedir. Akustik şiddet ise skaler akustik basıç ve vektörel akustik partikül hareketi değişkelerie bağlıdır. Partikül hareketi, yösellik içere bir değişke olması sebebi ile akustik ala hakkıda basıca göre daha fazla bilgi içermektedir ve geellikle akustik partikül hızı ciside ifade edilir. Acak pek çok akustik dizi uygulaması, ölçümü stadart mikrofo veya hidrofolar ile kolaylıkla yapılabile akustik basıç üzerie kurulmuştur. Bu dizilerde basıç algılayıcıları arasıdaki mesafe, yüksek yösellik sağlamak amacı ile dalga boyuu yarısıa sabitlemektedir. Algılayıcılarda ölçüle basıç alaları, eklemeli olarak işleerek hüzme oluşturulmaktadır. Dizi ve diğer akustik uygulamalarda partikül hızı, ölçümüü zor olması sebebi ile geellikle göz ardı edilmiştir. So yıllarda, özellikle tek kristalli yei esil seramik ve MEMS algılayıcı tekolojiside gerçekleşe ilerlemeler soucu, basıç ve partikül hareketi ölçümüü bir arada yapabile ve akustik vektör sesör (AVS) olarak taımlaa algılayıcılar geliştirilmeye başlamıştır. Yazarı daha öceki yayııda, kovasiyoel dizilerdekie göre çok daha sık aralıklarla yerleştirilmiş AVS lerde oluşa bir dizi yapısı içi geliştirile, ölçüle akustik ala değişkelerii çıkarmalı olarak işlediği yei bir hüzme oluşturma yötemi taıtılmıştır [1]. Bu bildiride ise, öerile hüzme oluşturucusuu performası detaylı olarak irdelemekte, performas aalizi soucu elde edile yei bulgular ve souçlar açıklamaktadır. Çıkarmalı hüzme oluşturucular, özellikle oda akustiği uygulamalarıda yarım yüzyılda beri kullaılmaktadır [2]. Acak bu hüzme oluşturma yötemii teorik altyapısıa so yıllarda öemli katkılar yapılmış ve bu yötemler daha yaygı kullaılmaya başlamıştır [3], [4]. Acak literatür yer ala hüzme oluşturucular, mikrofo dizilerie uygulaacak şekilde tasarlamıştır. Oda akustiğide yer ala yötemlere bezer bir yötem su altı akustiği uygulamarı içi de geliştirilmiştir [5]. Bu yayılarda, çıkarmalı dizilerle elde edile yösellik performasıı, bu dizilere kıyasla acak kat daha uzu eklemeli dizilerle elde edilebileceği gösterilmiştir. Bua göre eklemeli ve çıkarmalı dizilerde ayı sayıda algılayıcı kullaılmakta, dizi uzulukları arasıdaki fark, çıkarmalı dizilerde algılayıcılar arasıdaki mesafei çok daha kısa olmasıda kayaklamaktadır. Acak gerek oda akustiği, gerekse su altı akustiği içi geliştirile bu dizileri e öemli dezavatajı, (dizilerde eş-yölü mikrofo veya hidrofoları kullaılması sebebi ile) bu dizileri sadece baş/kıç yöleride iyi yöselliğe sahip olmaları, diğer yölere yöledirilememeleridir. Bu sebeple, literatürde yer ala çıkarmalı dizileri uygulama alaları sıırlı kalmaktadır. AVS ler ile kardioid şeklide hüzme örgüsü oluşturularak yösellikte eş-yölü mikrofolara göre 4.8 db kazaım sağlamaktadır. İskele-sacak ayrımıda feragat edilirse, süperkardioid hüzme örgüsü oluşturularak eş-yölü basıç algılayıcılarıa göre basıç algılayıcılarıa göre 6 db daha yösel bir hüzme örütüsü elde edilmektedir. Bu yösellik avatajlarıda dolayı, akustik alaı yöselliğii kestirimii içere doğrusal dizilim uygulamalarıda, AVS dizilimleri mikrofo/hidrofo dizilimlerie göre performas ve/veya boyutsal avatajlar sağlamaktadır [6]. Literatürde yer ala doğrusal AVS dizileride temel yaklaşım, kovasiyoel eklemeli hüzme oluşturma yötemleridir [6], [7]. Bu bildiride, doğrusal AVS ler içi geliştirile yei bir dizilim hüzme oluşturma ve işaret işleme yötemi açıklamaktadır. Bu yötem, geleeksel yötemleri aksie, AVS lerde ölçüle siyalleri birbirleride çıkarılması ile elde edile uzaysal gradyaları kullaılarak, akustik alaı yöselliği yüksek akustik modlarıı çıkartılması ve işlemesie dayalıdır. Geliştirile bu yötem, boyutsal avatajlarıı yaı sıra, geiş batta çalışabilme, iskele-

3 sacak ayrımı yapabilme gibi basıç algılayıclarıda oluşa kovasiyoel dizilimlerde olmaya ek özelliklere sahiptir. Boyutsal ve performas avatajlarıda dolayı bu yötemi işitme cihazları, mobil telekoferas sistemleri ve sualtı isasız araçları içi kısa çekili dizilimler gibi pek çok uygulama alaı bulması ögörülmektedir. 2. AKUSTİK MOD DOĞRUSAL DİZİLİM TEORİSİ Bu bölümde, bildiride öerile akustik mod hüzme oluşturucusuu teorisi özetlemiştir. Akustik ala değişkeleri ve bu değişkeleri gradyaları, gradyaları solu fark yötemi ile kestirimi ve hüzme oluşturucusu hakkıda daha detaylı açıklamalara yazarı daha öceki bir yayıda yer almaktadır [1]. Eşit aralıklar ile yerleştirilmiş AVS lerde oluşa doğrusal bir dizilim boyuca (dizilimi kartezye kordiat sistemide -eksei boyuca uzadığı varsayılmaktadır, Şekil 1) düzlemsel, zama-harmoik dalgalarda kayaklı iki boyutlu akustik basıç ( p ) ve () v partikül hızı ala değişkeleri p( ) = P ep( jk cos ψ ), v ( ) = V cosψ ep( jk cos ψ), v ( ) = V siψ ep( jk cos ψ) y (1) deklemleri ile verilir [zama değişkeii içere ep( jωt) terimi ihmal edilmiştir]. Bu deklemlerde j = 1, P ve V basıç ve partikül hızı geliğii, ψ akustik dalgaı geliş (azimut) açısıı, k dalga umarasıı ifade etmektedir. AVS Düzlemsel Dalga Cephesi Tek Gradyalar içi Dizilim Merkezi AVS ψ y - eksei Çift Gradyalar içi Dizilim Merkezi - eksei Şekil 1. Altı AVS de oluşa kısa dizilimi kartezye kordiat ekseie göre koumu. Deklem (1) de verile akustik partikül hızı ala değişkelerii -eksei boyuca. derecede uzaysal gradyalarıı = 0 oktasıdaki değerleri

4 + 1 v (0) = V ( jk) (cos ψ ), v (0) = V ( jk) si ψ(cos ψ) y (2) olarak hesaplaır. Deklem (2) de verile ve akustik partikül hızı gradyalarıı dizii merkezideki değerlerii, dizi üzerideki AVS lerde yapıla ölçümlerde kestirimi içi, l ( 1) v [ ξ + ( l 2) d ] l= 0 l g[ v( ξ )] = (3) d solu fark operatörü kullaılmaktadır. Bu deklemde v( ξ ) akustik partikül hızı değişkeii = ξ kordiatıdaki değerii, d ölçüm yapıla AVS ler arasıdaki mesafeyi ifade etmektedir. Deklem (3) te yer ala iki terimli (biom) katsayıları,! = l l!( l)! (4) eşitliği ile elde edilmektedir. AVS ler arasıdaki mesafei dalgaboyua göre çok daha az olduğu durumlarda ( kd 1),. derecede solu fark operatörü g(), akustik ala değişkelerii dizilimi merkezideki. derecede uzaysal gradyalarıı kestirimide kullaılabilir (öreği, v(0) g[ v(0)] ). Tablo 1 de, 5. dereceye kadar ola gradyaları kestirimide g() operatörü ile birlikte kullaıla AVS leri pozisyoları ve bu AVS leri ağırlık katsayıları verilmiştir. Tablo 1. Beşici dereceye kadar gradya çıkarımı içi ölçüm oktaları ve katsayılar. Uzaysal Gradya Derecesi () Ölçüm Noktaları [ξ = 0, (l /2) d] İki Terimli (Biom) Katsayıları ( 1) ( l) [!/(l! ( l)!)] d/2, d/2 1, 1 2 +d, 0, d 1, 2, d/2, +d/2, d/2, 3d/2 1, 3, 3, d, +d, 0, d, 2d 1, 4, 6, 4, d/2, +3d/2, +d/2, d/2, 3d/2, 5d/2 1, 5, 10, 10, 5, 1 Deklem (2) de görülebileceği üzere, partikül hızıı - ve y-eksei doğrultusudaki. 1 derecede ala gradyaları, sırası ile (cos ψ ) + ve si ψ(cos ψ ) terimlerii içermektedir. Chebyshev poliomlarıı özellikleride faydalaılarak, -eksei doğrultusudaki uzaysal gradyalar,

5 cos[( 2l 1) ψ ], çift l= 0 l v (0) = ( jk) ( 1) 2 (5) cos[( 2l+ 1) ψ ] +, tek, l= 0 l 2 ( + 1) 2 C y-eksei doğrultusudaki uzaysal gradyalar ise, 1 2 1!( 2l1) si[( 2 l 1) ], çift 2 l 0 l!( l 1)! vy (0) ( jk) (6) ( 1) 2 1!( 2l 1) si[( 2 l 1) ], tek, 2 l0 l!( l1)! ifadelerie idirgeebilir. Deklem (5) te yer ala cos[( 2l+ 1) ψ ] terimleri akustik alaı cosiüs modları, deklem (6) daki si[( 2l+ 1) ψ ] terimleri ise siüs modlarıdır. Bu modları, gradya derecesi ile arta yüksek yösellik özellikleri bulumaktadır. Tablo 1 de de görülebileceği üzere, tek ve çift gradyaları kestirimide kullaılması gereke AVS leri koumları örtüşmemektedir. Acak, çift dereceli gradya kestirimii içi dizilimi merkezii pozitif -eksei doğrultusuda d 2 kadar kaydırılması ile çift ve tek gradya kestirimide kullaıla AVS leri ötüşmesi sağalaabilir (Şekil 1). Bu durumda, N. dereceye kadar ola gradyaları kestirimide d aralıklarla yerleştirilmiş M = N + 1 AVS yeterli olacaktır. Solu fark yötemi ile elde edile akustik modları yapıcı bir şekilde toplaması ve dizilimi istee istikamete yöledirilmesi içi - ve y-eksei gradyalarıa uygulaması gereke filtre katsayıları w ve w, y A w b, = A w = b y y y (7) eşitlikleride e küçük kareler yötemi ile elde edilir. Deklem (7) de A matrisi ( N1) ( N 1) boyutlarıdadır ve matrisi a (, l ) katsayısı. gradyadaki (1 N) cos( lψ ) terimii katsayısıa karşılık gelmektedir. Bezer şekilde, A y matrisi ( N1) ( N 1) boyutlarıdadır ve matrisi ay (, l ) katsayısı. gradyadaki si( lψ ) terimii katsayısıa karşılık gelmektedir. Bu katsayılar deklem (5) ve deklem (6) da hesaplamaktadır. Ayrıca, deklem (7) de yer ala b ve b vektörleri, y

6 b cosψs siψs cos 2ψ s si 2ψ s =, by = cos[( N + 1) ψs] si[( N + 1) ψs] (8) şeklide taımlamaktadır ve dizilimi yöledirilmesi istee istikameti azimut açı bilgisii içerir. Deklem (5) te görüleceği üzere, -eksei doğrultusudaki uzaysal gradyalar, cos[( 2l+ 1) ψ ] ile ifade edile akustik cosiüs modlarıı yaı sıra, C 1 ile ifade edile bir ek sapmaya ede olmaktadır. Sapma dizilimi merkezie yerleştirile bağımsız bir mikrofo veya çift gradya merkezide bulua AVS i basıç ölçümleride faydalaılarak düzeltilebilir. Düzeltilmiş dizilimi tepkisi, N + 1 [ s ] (9) r( ψ ) = cos ( ψ ψ ) s = 0 halii alır. Deklem (9) da partikül hızı geliği V = 1 olarak kabul edilmiştir ve geliği değişik değerler alması soucu değiştirmemektedir. Deklem (9) de elde edile dizilim tepkisi e yüksek değerie akustik dalgaı geliş ve dizilimi yöledirilme azimut açılarıı uyuştuğu ( ψ = ψ s ) durumda ulaşır. Dizii hüzme örütüsü, dizi tepki geliğii karesi 2 alıarak buluur B( ψθ, ) = r( ψθ, ). Beş ve daha az AVS te oluşa dizileri hüzme örütüleri Şekil 2 de gösterilmiştir. Bu şekilde de görüleceği üzere, tek AVS i hüzme örütüsü, stadard kardioid şeklidedir. Tek sayıda AVS te oluşa dizilerde tam iskelesacak ayrımı sağlaabilirke, çift AVS li dizilerde bu ayrım azalmaktadır. M = 2 algılyıcıda oluşa diziler içi 10 db iskele-sacak ayrımı elde edilir ve AVS sayısı arttıkça bu ayrım oraı iyileşmektedir. Altı adet AVS te oluşa bir dizilimi, değişik yöledirme durumlarıda tepkisie göre elde edile teorik hüzme örütüleri Şekil 3 te gösterilmiştir. Bu şekillerde görüleceği üzere AVS diziide iskele-sacak belirsizliği oluşmamaktadır. Yie kovasiyeel dizilimlerde farklı olarak dizi bordada baş ya da kıç tarafıa yöledirildiğide, hüzme pateride öemli bozulmalar gözlememektedir. Ayı şekil üzeride, 0.1 m aralıklarla yerleştirilmiş altı adet 2-B AVS te oluşa (dizi uzuluğu 0.5 m) bir çekili dizii 0.5 khz lik bir işaret ve 10 db işaret-gürültü oraı varsayılarak bezetim yolu ile elde edile hüzme örütüsü gösterilmiştir. Bezetimlerde 3-B eş-yölü gürültü varsayılmıştır. 3. PERFORMANS ANALİZİ VE SAYISAL BENZETİMLER Pasif bir dizi içi yösellik foksiyou, dizii tepki foksiyou ciside r( ψ ) D( ψ ) = (10) r( ψ ) ma olarak ifade edilebilir. Bu deklemde ψ ma e yüksek tepkii olduğu yödeki azimuth açısıdır. Çıkarımları kolaylaşması içi ses dalgasıı dizie ψ = 0 açısı ile geldiğii ve dizii de bu yöe doğru yöledirildiği varsayımı yapıldığıda, Lagrage açılımıda faydalaılarak dizii yösellik foksiyou

7 Şekil 2. Altı AVS de oluşa kısa dizilimi kartezye kordiat ekseie göre koumu. 1 si[( M + 1 2) ψ ] D( ψ ) = + 2( M + 1) 2( M + 1) si( ψ 2) (11) olarak belirleir. Deklem 13 de verile yösellik foksiyoua bağlı olarak oluşa yarım güç aa hüzme geişlik açısı ψ 3 db = 155 M olarak hesaplamıştır. Karşılaştırma yapılabilmesi içi, λ 2 aralıkla yerleştirilmiş eş-yölü algılayıcılarda oluşa, kovasiyoel zama geciktirmesie dayalı hüzme oluşturucusu kullaıla bir dizii yösellik foksiyou si( Mπ / 2cos ψ) Da ( ψ ) = M si( π / 2cos ψ) (12) ile ifade edilir. Kovasiyoel diziler içi yarım güç aa hüzme geişlik açısı ψ 3 db = 102 ( M 1) olarak çıkarılabilir. Dizi kazaımı (DK), dizii tek bir eş-yölü bir algılayıcıya göre sağladığı işaret-gürültü oraıdaki iyileşme olarak taımlaır ve 2π π 2 dψ F( ψθ, )cosθdθ 0 π 2 DK =, 2π π 2 dψ B( ψθ, ) F( ψθ, )cosθdθ 0 π 2 (13) deklemi ile elde hesaplaır. Bu deklemde θ dizii yer aldığı yatay düzlemde yukarı yöde pozitif olarak ölçüle yükseklik açısı, F ise gürültü alaıı şiddet yösellik foksiyoudur. İki boyutlu eş-yösellikte gürültü alaları içi gürültü alaı şiddet yösellik foksiyou F( ψθ, ) = δθ ( ) olarak ifade edilir. Bu gürültü alalarıda dizi kazaımı DK 2 π ( M + 1) 2( M + 1) = = dψ M + 2 2D 2π M 2 cos( ψ) 0 = (14)

8 (a) (b) (c) Şekil 3. Altı AVS de oluşa kısa dizilimi değişik yöledirme açılılarıdaki teorik (-) ve sayısal bezetimler (-.) ile elde edile hüzme örütüsü. eşitliğie idirgeir. Üç boyutlu eş-yösellikte gürültü alaları içi (, ) 1 F ψθ = olur. Öerile yötem içi deklem (13) te verile itegrali (2-B gürültü alalarıda olduğu gibi) 3-B gürültü alaları içi deklemsel soucu buluamamıştır; acak bu itegrali sayısal çözümleri yapılmıştır. 2-B ve 3-B eş-yösellikteki gürültü alaları içi elde edile dizi kazaımları Şekil 4 te gösterilmiştir. Şekil 4 te verile yösellik değerleri, AVS ler arası mesafei dalga boyua kıyasla çok küçük olduğu varsayımı ile çıkarılmıştır. Belli bir algılayıcı arası mesafe (d)

9 içi frekas arttıkça bu varsayım geçersiz hale gelmeye ve dizii yösellik değerleri bozulmaya başlamaktadır. Bu durum, dizi kazaımıı frekasa göre değişimii göstere Şekil 5 te açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde de görüleceği üzere, özellikle düşük frekaslarda dizii yöselliği frekasla çok fazla değişmemektedir B 3-B log 10 (DK) AVS Sayisi ( M ) Şekil 4. 2-B ve 3-B eş-yösellikteki gürültü alalarıda dizi kazaımıı (DK) dizideki AVS sayısıa göre değişimi M = 6 M = 5 10log 10 (DK) M = 4 M = 3 9 M = Frekas [khz] Şekil 5. Değişik sayıda AVS te oluşa dizileri dizi kazaımlarıı frekasa bağlı değişimi.

10 SONUÇ Bu bildiride, akustik basıcı ve partikül hızıı ayı ada ölçebile AVS lerde oluşa doğrusal diziler içi geliştirile yei bir hüzme oluşturma yötemi suulmaktadır. Suula bu yötemi temelide, ölçüle partikül hızı işaretlerii, birbirleride çıkarılmasıı içere solu fark yötemi ile uzaysal gradyaları kestirimi yer almaktadır. Bu gradyalarda elde edile ve yüksek yöselliğe sahip ola akustik modlarıı çıkarmalı olarak işlemesi ile yöselliği yüksek, istee istikamete yöledirilebile dizi hüzme örütüleri elde edilebilmektedir. Geliştirile yötemi kullaa AVS dizilimleri, eşit miktarda basıç algılayıcıda oluşa kovasiyoel dizilere eşdeğer yösellik performasıı %70-%85 daha kısa dizi boyları ile sağlamaktadır. Buu yaı sıra, dizii AVS lerde oluşması sebebi ile iskele-sacak ayrımı sağlamakta, değişik frekaslarda ve yöledirme açılarıda hüzme yapısıı korumakta, uzaysal ilitili gürültüye karşı düşük hassasiyet göstermektedir. Akustik mod hüzme oluşturucusuu ilk uygulama alaı olarak işitme cihazları ve sualtı isasız araçlarıda çekilmek içi tasarlaa kısa çekili dizilimler olması ögörülmektedir. KAYNAKLAR [1] Gur, M. B. Doğrusal Vektör Algılayıcı Dizilimler içi Partikül Hızı Gradyaıa Dayalı Akustik Mod Hüzme Oluşturucu, 21. SIU Kof., pp. 1-4, [2] Olso, H. Gradiet Microphoes, J. Acoust. Soc. Am., 17(3), pp , [3] Elko, G. W. Microphoe Array Systems for Hads Free Telecommuicatios, Speech Commu., 20, pp , [4] Elko, G. W. Differetial Microphoe Arrays, Audio Sigal Processig for Net- Geeratio Multimedia Commuicatio Systems, editör Y. Huag ve J. Beesty, Kluwer, New York, pp , [5] Frakli, J. B. Superdirective Receivig Arrays for Uderwater Acoustic Applicatio, DREA Cotractor Report 97/444, P.O. Bo 1012, Dartmouth, Nova Scotia, Caada B2Y 3Z7. 44 pp, [6] Cray, B. A. ad Nuttall, A. H. Directivity Factors for Liear Arrays of Velocity Sesors, J. Acoust. Soc. Am., 110(1), pp , [7] Smith, K. B. ad va Leije, A. V. Steerig vector sesor array elemets with liear cardioids ad oliear hippioids, J. Acoust. Soc. Am., 122(1), pp , 2007.

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

HYDROFLOWN: MEMS SUALTI AKUSTİK VEKTÖR ALGILAYICISI

HYDROFLOWN: MEMS SUALTI AKUSTİK VEKTÖR ALGILAYICISI 9.Ulusal Akustik Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 26-27 Mayıs 211 HYDROFLOWN: MEMS SUALTI AKUSTİK VEKTÖR ALGILAYICISI M. Berke Gür 1, Tuncay Akal 2, Hans-Elias de Bree 3 1 Bahçeşehir Üniversitesi,

Detaylı

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA DAYAIKLI SAYISAL DAMGALAMA Chasa CHOUSE Sogül ALBAYRAK, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 80750, Beşiktaş, İstabul e-posta: chasac@yahoo.com e-posta:

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Akara. GRACE Çözümlerie Dayalı Zama Değişkeli Gravite Aalizi Nevi Betül Avşar 1,*, Aydı Üstü

Detaylı

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Ceriye GENCER 1 Emel Kızılkaya AYDOĞAN 2 Serca KOCABAŞ 3 ÖZET Bu çalışmada isasız haa araçlarıı rota plalaması içi bir karar destek

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı

Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı itüdergisi/d mühedislik Cilt:4, Sayı:1, 43-49 Şubat 005 Evre kaydırımlı mikroşerit yama ate dizili Ku bad alıcı tasarımı Bület YAĞCI, Osma PALAMUTÇUOĞLU, Selçuk PAKER İTÜ Elektrik-Elektroik Fakültesi,

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ T.C. ERCİYES ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ Tezi Hazırlaya Muhammet uri SEYMA Tezi Yöete Prof.Dr.ecmi TAŞPIAR Eletroi Mühedisliği

Detaylı