Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojilerinin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojilerinin"

Transkript

1 ~--~ ~~ ~----- Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımda Yaşanan Sorunlar: Konya KaymakamlıkIarıÖrneği Ali Şahin * Özet: Kamu kurumları açısındanhizmette verimlilik ve etkinliği beraberinde getiren bilgi teknolojileri kullanımı, vatandaş memnuniyeti için olduğu kadar dünyayla bütünleşmek ve rekabet olanakkırını artırmak için de büyük önem taşımaktadır. Ancak bilgiteknoloji/erinin karmaşık bir iş yapısına sahip okın kqmu kurumlarına uyarlanması, beraberinde bürokratik, hukuksal, teknik ve mali somnlar ile birlikte eğitimli personel ihtiyacını da gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın genel amacı, kamu kurumlarında bi/gi teknoloji/erinin kullanım düzeylerini ve kullanım sürecinde karşılaşılan sorunları ortaya koymaktır. Bu.bağıamda da Konya il merkezindeki ve ilçelerdeki kaymakamlıklarda bir anketçalışması yapılarak değerlendiri/miştir. Anahtar Sözctikler: Bilgiteknolojileri, kamu hizmeti, bürokratik ve teknik engeller. Utilization Status ofinformation Technölogies in Public Institutions and The Problems Faced in The Digitalization Process: AResearch in District Governates ofkonya Province Abstracl: The utilization ofinfonnation technologies in public services,whichprovides efficiency and productivity, is essenlial no! only forensuring citizen satisfaction,but alsofor integrating with the world and enhancing competitiveness. However;adapting information technologies to public institutions, which have a complicated operating structure, carries bureaucratic, legal, technical andfinancial issues. as well as the need for trained staff. The primary objective ofthis study is to. examine the level ofinformation technology utilization in public institutions and to identify the problems elicountered during the utilizafian process. In this context, a survey was coiıducted in the District Governates ofth~ Konya Province.. Keywords: Information technologies, public services, bureaitcratic and technica! handicaps Giriş İnsanlık tarihi; ortaya çıktıkları zamanın şartlarınagöre insanlık medeniyetine, farklı boyutlarda farklı zenginlikler katan yazı devrimi, tanmdevrinii, sanayi devrimi ve bilgi devrimine tanıklık etmiştir (İzci ve Arslan, 2004: 32). Her bir devrim, bir önceki toplumsal aşamanın mevcut kııral ve ilkelerinin geçerliliğini kaybettiği yada. toplumsalyaşamın gereksinimlerini karşılama noktasında yetersiz kaldığı temel düşüncesi üzerine kurulmuştur. Bu açıdan bakıldığında, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversite~i İİBF. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41 Sayı 1 Mart 2008, S

2 /~ / )50 Ainme İdaresiVergisi bi1şictç),~1"nıu,csapl!}fi:,qjesitbpl~nı,yepos~ft'ıqgern Jopı\l~'plarak'da+a4~andll"Jlan ve 21. yüzyıla damgasmı vuran~j}u yeni top}umsaly~p}da ~abulediliı:ıesigere.. ken realite;sözüedilen toplumsalaşamanın kendine.özgü kurüm ~e ilk~lerini beraberinde getirdiği,eslqku.ralvei{k(!lerin geçerliliğini kaypettiğidir. Bi1gitoplumunagi'çişlebirilkt~ dtiny~ıiırı her yeriıid.e15aşfaöief~sekiôr ol~ ınak Uze1:elüm devletlerlhükümetler ve bireyler yaptıkları işlemlerde etkinliği Veverimli1iği artırıcı yenifırsatlarlakarşı karşıyakalmışlardıf. Ancak etkinliğin veveriınliliğinkaçınılma~öıı k~ş~luörgütselkararlarındoğfu...bilgilere dayann1asıdıi\btıçağın'~bjlgj toplu~uıi11n)belkideen önemli'özelliği'bilgininen etkiligi,i~j~ynağı ()ımıı.sıdlr. Bilgıyikontrol eden veyqi1etenler ayııuamanda gücude kontroleder halege1nıişlerdir. Öyle ki bı,ıgün gelinen noktada ülkelerin ekouomik gelişmişlik farkı bile, "sermaye açığı" yerine "bilgi açığı" olgusu ile aç1klantrıal<:tadır (Kara,han,2QQ4: J). Çünküsanayitqplumıından,' bilgrtoplumu..' na geçişlebirlikte geı~meksel ekon<;mıilerdekj.hammaçlde.t)in.ve d.ığer.ttemel. ijre~ tiı:hfaktörkrinin(toprak,emek, sermayevb.) yerinibilgialmaktadıf. Başka hir ifadeyle bilgiçağı ile bidikte yaygınlaşanbilgi.tabanh ekonomide bilgi; küresel ve. ulus4.l",boyutta rel~abetteavantajsağlayan'ne. üretimve',yönetil'din.,enönemli vevazg~çi!rnez bit;fa;ktörüolmq,ştw (Akgü,uve Keskill,~g03~: ı 7?). "Sanayidevriıni İle birlikte, doğrubilgininelde,eclilmesi,,;değerlendirilmesi gereken verilerin hacim olarakbüyümesi ve karar süreçlerindedoğrulukladar hızmdagfiemkaza.nnıası"bünı;ııa.nlanıaldnelerden.. yari!flagrnafikrini 'yay gmla:ş-.: tınnışne,~cj9.yüzyihsonlanncla.bu\amaçla,yapı1anmakineler, kullanı:hııaya baş~ tanınıştır. BU' doğrultudageliştirilenc.teknolojik.ürürılerin başında' bilgisayarlar geııtıekte~it(pôratoğlu, T994:. 6; Bulut, 1977: $1---52). Eldeettikleri bilgileri etkin, verinili ve mantıklı bir şekildekullanar've konttoledebilerfülkeıer, örgut 'lel"vebiteyleriçii"ı:de'bulunduğuçağa ". ayakuyôurrrtilda'zorluk. çeimieyecekleri gibiher. alandai1erlemeka.ydetme1eride mümkünolabilecektir. Bu bağlamda "bilginin edinimi, depolanması, dağıtılması,yof\.unlarıması ve> uygulanması"... (J\kgünveKeskin,~2003; ı 81 ) ayrı.bir önem taşın1akt~dıi, Bu süreçl~rde tekpo~ '. 'lojiönemli bir rolüstfenmekte~lir. Dolayısıyla teknolojinin sözü edilen bilgiyönetiınisürednde etkin ve verimli kuhanımı, teknolojinin gelişimikadarönem arzetmektedir. Çünkü sanayi devrimindengünümüze kadargeçen süredetelrnoloji,' ülkelerinekonomik büyümelerinde, sosyal, kültürel ve politik'açılardaric:ge~ 'llşinelefıne' önemlhkatkılansağladığı.gibi.gelecekte de,'b.ı;ı" alanlard;:{;önemlibir faktör olmaya: devam edecektir (GÜmüşöğluveDoğan,1994:;S1). Buı:ealiıenin +ratkıudaol::tivbiteyler,ku.ruin1ar. vedevletler;kurumlanndaki bilgive;ilefişim.;' telqıqlojüeninibir araya. getirmek, onlanm,yetenekled.ndeiı"yejm~arıtaı:ından ya-. "rarla.ri,ına.kt,başka hilghkayaklaiııta.erişmek~irıternet.;gibrx:ve böylecebilgiyi," ve bunun. yanında.c; Qrtak donanım birimlerini kullanarak, kısıtlıı;aınanı eıdylşekildedeğerlendirebilmenin en güvenli,hızlı, doğru ve ucuzyollarını araştırma çabası içersinegirmişlerdir (Alabacakve Güneş,ı9~'Z~,;~Q3): Jluçal?aljlr netice

3 i Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 15 ı sinde bilgi ve iletişim teknolojileri, kamu yönetimindeki yeniden yapılanma ve modernleşme çabalannı besleyerek e-döilüşüm noktasında devletin dijitalleşme (e-devlet süreci) sürecinin de en önemli araçları haline gelmiştir. Bilgi Teknolojileri Kavramı ve Kamu Kurumlarında Kullanılan Bilgi Teknolojileri Bilgi teknolojileri, sesli, resinıli, yazılı ve sayılı verilerin toplanarak işlenmesi, saklanması ve dağıtımını sağlayan elektroniğe dayalı hesaplama ve iletişim teknolojilerini içermektedir. Bu bağlamda bilgi teknolojileri kavramı, bilgisayar sistemleriyle uyumlu bilgi sistemlerini ifade etmektedir (Yüksel, 2005: 248). Genelolarak bakıldığında bilgi teknolojileri ile ilgili olarak yapılan tanımların birbirindenpek de farklı olmadıkları görülmektedir. Ancak teknolojiler, fiziksel özellikleri ve kullanım amaçları açısından kısmen farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Başka bir ifadeyle, dar anlainda bilgi teknolojlıeri, bilgisayarların yazılım ve donanımı ile sınırlı olup daha çok bilgi teknolojisinin fiziksel özellikleri ile ilgilidir. Genelanlamda yapılan tanımlamalar ise bilgi teknolojilerinin kullanım amacıyla ilgilidir. Bilgi teknolojileri, bilginin oluşturulması, elde e dilmesi, saklanması, çoğaltılması, gerektiğinde tekrar ulaşılıp kullanılmasında ve başka şekil ve bilgilere dönüştürülmesinde kullanılan teknolojilerin tümünü. ifade etmektedir (İzci ve Arslan, 2003: 33). Yönetsel boyutta ise bilgi teknolojileri, örgütsel bilgi işleme kapasitesini geliştirerek, yöneticilere karar verme sürecinde yardımcı olacak verilerin toplanması, işlemriesi ve verilerin bilgiye dönüştürülerek iletilmesini sağlamak amacıyla kullanılan teknik donanım ve yazılımlarşeklinde tanımlanmaktadır (Arbak, 1995: 73). Bilgi teknolojileri genel olarak bilgisayarlar, bilgi ve iletişim sistemleri ile yerel ve genel. ağları kapsamaktadır (Tekin, 2000). Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, bilgi teknolojilerinin gelişiminde dönüm noktası olmuştur (Yüksel, 2005: 249). Bilgisayarlar sayesinde çok büyük miktarda bilgiye çok kolay ve hızlı bir şekilde erişilebildiği gibi bilgilerin sistemli olarak düzenlenmesi, saklanması, işlenmesi, dağıtılması ve gerektiğinde etkili ve verimli bir şekilde yeniden ulaşılıp kullanılması da mümkün hale gelmiştir (www.dptgov.tr. 2007). İlk fonksiyonel elektronik bilgisayar; 1946 yılında geliştirilmiş ve ilk ticari bilgisayar da 1950;lerin başında ABD'de yapılmıştır (Bulut, 1977: 52). Türkiye' de ise yol ve köprü hesaplarının yapılması amacıyla 1960 yılında bilgisayarı ilk kullanan kuruluş Karayolları Genel Müdürlüğüdür (Polatoğlu, 1994: 72). Bilgisayarların kullanımı konularında araştırma, inceleme, yayın ve ulusal toplantılar, dönemlerinde başlatılmış ancak bilgisayar kullanımının bütün yönleriyle birlikte elealındığı ilk ulusal toplantı "LUIusal Bilişim Kongresi" adı altında 1976 yılında yapılmıştır. Bunlann dışında Türk kamu örgütlerinde bilgisayarların hangi alanlarda kullanı~dığına dair çeşitli araştırmalar ya

4 IS2 AmmejdaresiDergisi ';pı1~~tıı..1971'. ~ılına~l'?yapııan "bir a.raştırmadatürldye~d~;gbilgisayarklin~fıım ve. sigorta'ibord,1'li>ıll1'~tı1n' hazırlanması~(~12,8);.geneljstatistik (%11;3);st6k;kontrol.(%.8~4~.,Jişc:. letme muhasebesi (%8,2), fatura - hesap pusıılasıhazırlanması (%7,6).Türkiye'de yapılanbir başka araştiriii~d'a ise (Polatçğlu,1994: 76)k;aiQu;kııruluşlannın %71~inde ücret bordrolarının hazırlanmasında'bilgisayadaniı kullanıldığı cs0114c1jhaiujaşılrnıştıı:ı~;:a'yrü.araştırnıaya; göre,kaınu""leı.ı.tuh..l.şlarının.%34'sirrde qlıl!basebe.işıemleni, %30'unda. per~onelcişlemleri,.o/ô20';siııde.. stok konffolü,.%j f)tsjnda,bütçe.işlernleri bilgisaya1"~aracıltğıylayapllj:mtktil.dır. Ayrıcakuruluş,. ların" o/612'.si,.ö:r:gütsel kararların verilmesinde;bilgisayarlann. kullanıldığını' belirtmişlerdit; SÖz.konusubü ataşt:ırmalaı:ın son~çlanile.. bilgi teknolojileridaha' çok.gelirve tahsihit, hütç.eleme,.illuhai.cs~b~';cdıersonel 'J9ı:ıetiınirvergi veha.rç~aljn,takibi.vetödemne&i, abonehizrnederi.i\(b,işl~jillerdekuhad!ımaktadır ('I'aI:)~ aoern, ;: " ~amü..kurürnl~l'da)aahil 'olmak~üzere;;örgütlerde -kun~iiılaıı bir diğeicbilgi.. " tekii6iojisi',bilgisistemleı:idir>bilgisayar'destekjibilgi.sisfeırilerii-kamu kurumlarının planlan:ia ve karar vernıesüreçlerinde'öneırili rolleroyna.yabilmektedir. İşlemsel~tizey(fe(operationaııevel) karar aşaitıasılunoluşmasıveörgütselfaa-. liyeherl. i~leınek"'için,yöi1etki1eri kar<u'verme ihtiyaeıkoıııısundauyarma-aına, 'cı.yhı,>bilgisayar1arörgütferde faydalı Hjrşekilde kullanılinalctadır (Kraem~r ve "Dedi'İcek; 1977:. 105:); El ile yapılanişlemlerin otomati}(;sistemebağlanmasıöla C 'rakda'tanım1anan'bilgisayar... desteklibilgi' sistemleri;cdeğişikkanal1ardan'elde edilenverileri işleyerek analizetmekte ve;yeni bilgilerüretmektedir (Tecim, 1999: 2-'c3))'YöneticilerindÖğı'u. ve yerindekararlar verebilrrielen,kendilerine ". ulaşan bilgilerinde doğru, eksiksiz ve anlaşıhfolniasınıgerektinnektedir: Bu noktadabllgi sistemjeri {Arbak, 1993:$3};.."i' 'BiıgiIeri'a.'U2e!Ili; birşekilde zartıa.i1indasağlarrı<t/" 'Blreylerfnıd.rarvermesürecinde sınırlı olanbilgi ~dinıi1e vei'işıeıne' kapasitesinigeliştirm(!kamacıyla örgütsel problemlere i1işkil1g~niş kapş~mı).j)il,gi sağlalllil:, ligi~k~raflaralın~bilmesine yardıid'cı olmais,.içtn.,ıjşj( onınını,az;q:lt.ma.'. veçeşitllç;,ö'~ii~;altematiflerigel\şt,lrme işievl~~~biy~ljnegetirmej.çtedir ',:ıtilgi si:stemlexi(yörıetiınbilgi sistemı~~i,hı;man. sistemleri, karar destek.sistemleri,iislcdüzeybilgi sistemleri,grupkararcıestek sistemlerind~noluşmaktadır (Tecinı., 1999: 4; Teciın;.20Q7::142). Sözkon.usıı bilgi sistemleri, kamu yönetiminıie19.işlevierine.görejiçeaynlmaktacl1l Bunlar (B.rowl1e,,1986::177);.>kı!m,w:YQnetimiÖı;~il:tlerinin iç yönetim i,şj!!vlerini destekleyicibilgi sistejiı.leri,...kajtı~,hiz;l1)etleri!1inyönetimişlevle~ifl.i destekleyici bilgjşistenıleriveplaıı1ama T;.y;~ iya.sa gluştultilfl;yicıyarayan.bilgisisterilleridir '

5 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 153 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin karar vermesi içingerekli bilgiyi doğru,olarak ve zamanında sağlayan, yöneticiyi faaliyetlerinde destekleyen bir sistemdir (Satıcı, 1992: ). Kamu kurumlarında ve diğer örgütlerde kullanılan otomasyon sistemleri ise özellikle orta kademe yöneticiler ile diğer çalışanların iş yükünü azaltmak ve örgütsel verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmıştır. 0 tomasyon iş süreçlerinde bireyin değil makinelerin denetimini öngörmekte ve kamu yönetiminde genelolarak kırtasiyecilik gerektiren işlemler ve konularda kullanılmaktadır (Polatoğlu, 1994: 69-70). Bu işlemlerin başında dilekçeler, formlar ve benzeri belgeler üzerinden gerçekleştirilen. hizmetler gelmektedir. Ofis otomasyon sistemi; bu hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlamaktadır (İnce, 2007). Kamu yönetiminde kullanılan bilgi sistemlerinden birisi olan karar destek sistemleri, kamu yöneticilerine ve kamu yönetiminde planlama yapan plancılara sorumlulukalanları içerisinde yapacakları planlama, yönetim kontrol gibi yönetsel faaliyetlerde destek Qlansistemlerdir sağlayanofis otomas Kısaca kamu kurumlarındagerek kurum içi iletişimi yonu, gerekse yöneticiye destek sağlayacak yönetim bilgi ve karar destek sistemleri; kamu hizmetlerinin daha iyi verilmesi, kamu yatırımlarının doğru yerlere kanalize edilmesi gibi planlama ve yönetim amaçlı faaliyetlerde kullanılmaktadır (Tecim, 2002: )..' Kamu yönetiminde kullanılan yerel ve genel ağların başında intranet,' extranet ve internet gelmektedir. İntranet sadece kamukurumu içerisindeki bilgilerin paylaşımını sağlayan bir sistemdir. Extranet ise kamu kurum ve kuruluşları arasında bilgi alış -verişini sağlamaktadır. Kamu bilgi ve hizmetlerinin extranetten daha geniş bir coğrafi alana (ülkeler ve şehirlerarası) yayılması ise internet aracılığıyla gerçekleşmektedir (Tecim, 2002: 148). / Kamu kurumlarında yoğun olarak kullanılan iletişim sistemleri ise elektronik posta hizmeti, bilgisayar destekli proje yönetimi, telekonferans sistemleri (Browne, 1986: ), faks, yazıcı, çevirim içi hizmetler ve telefonlardır.. Kamu Kurumları Açısından Bilgi Teknolojilerinin Önemi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bütün insanlık için heyecan verici bir noktaya uiaşmıştır~ Her türlü bilginin elektronik ortamda saniyeler içerisinde dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yerine nakledilmesi kendi başına bir devrim olduğu gibi diğer devrimlere de ivme kazandırabilecek ve insanlık hayatının herboyutunu hızla değiştirebilecek bir potansiyele sahip olmasıyla da ayrı bir öpem taşımaktadır (Sitembölükbaşı, 2003: 193). Bu bağlamda bilgi ve iletişimteknolojilerinin ba'şta ev ortamı olmak üzere iş ve toplumsal hayatın her alanında mevcut olan işleyiş normları üzerinde büyük bir etki oluşturduğu ve oluşturmayadevam edeceği ileri sürülmektedir (Dawes, 2007: 159). Örgütsel ve toplumsal değişimin en güçlü aracı ~lan bilgi ve iletişim teknolojileri; işlerin yapılma süreci, karar alma,

6 154 Amme İdclfiesi Dergisi, örgütseı,y,a~flarıb',011;lşturuırnasıv~jnsarl;liaı:~a.rası. etkiıeşi,nıinböyıitıillu)'eniden. şekilh~j1dlrmekfeaiı:~(kraemet,v'e.'dedrick,c1997: l0n:+l01)... A)'fcıea karriuhiz'o. metleri ileözelsektör hizmetlerininüretimi vesıioj;lmu, devletile kumırtlar, işktmelerve'ôlğer kamlf'kurumlanarasındakiilişkileri geliştirmek ve basitieş.tirmelv.içiiıdebil.give.iletişim.teknoloj.ilerindenyaradamlmaktadı!:. Küresel rekabeu:irtaminda'15ııgi:ve. Hetişimtekriölojİ1erinde meydana gel n 'enson gelişmeleri takipetine ve uygun birşekildekullaııınakonusunaa.,özel sekter, kamuyönetimiörgütlerine oratıla sonderede haşarılı olmuş ve yeni tek Ilölöjikgtmşınelere aünya ileaynı anda ca:yak.uydürabii111işlerdit (Tecim, 2002: 142).Bilgi ve iletişim tekriolöjlletinin özel sektörde-başa.nh bir'oiçimde uygu ve gelişıneler lamasınabağhülarakelektronik ticarette pozitifyönde başarılar yaşanmaj{ta.dtr;özelsektörkunıliışlaı'ldlllsuriduğı.ı tüm hizmet ve OlanaIdam bilgi \'e~'fietişim;tektift10j iıerisa.yesinde.daha'tahatveköıay ulaşına'yabaşlayan vatandaşlar, aynı4(ul1anım ve~ıiıaşıınranatlığijıı kal11udıizmetlerinden 'de bekler ve ~talepeder'hale gelmi lerdir (Torresvd., 200$:~1;.Yıldız, 2003: 308). Bu gelişmelerehçıglıcdlar;ık. kamu.yönetimi,;bir taraftanvatandaşların yeni taleplerini. karşı1aıı.ı.aya dim\ht~raftan da. hantallaşandevlet yapısll1.ın.. küçültültnesi ve vel~imlilik ",".etkinlikilkeleri. bağlamında maj.iyetlerde ve:persot1elsa~lsında kısıtlama yapmaya zorlanmaktadır. Bu gelişmelerson yıllarda,kamu yönetiminin Jıizmet,peı1ormans,stratı;ıj,i ve modernleşme açı14arım.kaıııııına yoluolarak e.devlettij1;jjtal devlet).-kavraınıtllll,evrenselbi:r.pheri()1ı:ı.rıtlc0rtay~ çıkmas1i1aı:ıe~ ;d~nqıniuştur(b~y.kervd., 2004: S03).'.. -;Qerçektetı.de.1990'hyılların sonunc:ia.biigive j1etişimt~knolojilerialanında.-ya:şanaa~devriın,,bir yandankamu'hizniel1eü* internetüzerindenulaşabilme olanağı-vefirken,diğ~r.taraftan;dahükümetletinfonkşiyqnlaı:ında"temel ve hızlı bir döıtqşüınö:l1görıne~t~dir(8 halifi ye.za.rei,.2qq4: 3J;Bupağlamda e~devlete '8~çiş, yönejitnd~ reformstrateji ve'~pqhtikalarınınbir parç<!:sı olarak kabuledilmekt~ğir Dünyagq.e:-de:vle.t uygulamasına geçişiezoıııiliu kılannedeıller sözkonusu bu temel duşünceyi destekler niteliktedir. Bu nedyuler şu şekilcie özetlene~ bilir(clark,2003r31t ~ 378}:'...,~.. Bilgifpı51umuua',geçişin bifsonucu olarak,:'hüküm:etlerin "bilgiekonomişi"n:ig~liştiı:ınek için_gerekli altyapıyıül uşturmakzorul1aaolması, 'rı~kümetlt!ril1"e-:iş" stire~lerini.kendilerine 9i:h'ekalarakgellştirrrieshve yeni tekı1ô1ojileri Ve elektronikaraçları ' yaygüılaştırm:ası,. "., ' -.-'.--", -. Kamti.Iıizmetlerinin çevirim içiolması içinhükümetlere. yönefik baskı T~rm artm,ası.. Özellik1e vatandaşlarınmüşterı (!:nlayışıyıakaınu hizınet I~BneYÖn~lik,..beklentil~rD.. -e E~devletin, artajirekabetçiekonominiaaııahtar faktöriiolarakgöriilme

7 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 155 E-devlet, genelolarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve özellikle de internetin "daha iyibiryönetime ulaşma" aracı olarak kullanılması (TolTes vd., 2005: 218) şeklinde tanımlanmaktadır. E-devlet, devlet - vatandaş, devlet - özel sektör ve devlet - sivil toplum kuruluları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde daha az sorun yaşanmasını hedeflemektedir. Başka bir ifadeyle, bilgi ve iletişim teknolojileri; toplum, vatandaş, özel sektör, vatandaş grupları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında işbirliği ve etkile"' şimi sağlamak için hükümet faaliyetlerini etkileyip şekillendirmekte ve sorunlara çözüm alternatifleri sunabilmektedir (Wimmer, 2007: 1). Bilgi iletişim teknolojileri sadece yenilik ve rekabetçiliği getirmiyor. İnsanların ve toplumların iletişim ve yaşam tarzlarını da değiştüiyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği Komisyonu, "bilgi toplumu 2007 yıllık raporunda" bilgi ve iletişim teknolojilerinin yukarıda belirtilen önemi ve işlevlerini vurgulayan bir tanıma yer vermiştir. Bu. tanıma göre, bilgi ve iletişim teknolojileri, "insanların hayat kalitesini aıtıran ve kamu - özel sektör yönetim modellerini dönüştüren yeniliği sağlayıcı araçlar" (Informational Society Report, 2007: 4) olarak ifade edilmektedir. E-devlet, kamu yönetiminde verimlilik başta olmak üzere yönetsel etkinlik ve maliyetlerden tasarruf etmenin en güçlü aracı olarak görülmektedir (Adamali vd., 2006: 97). Başka bir ifadeyle e-devlet, elektronik bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin, şeffaf bir biçimde vatandaşlara, özel sektör kuruluşlarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınadüşük maliyette sunulmasını ifade etmektedir. Bu beklentilerin gerçekleşebilmesi başka bir ifadeyle e-devlet uygulamasının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi; bürokratik süreçlerde reform yapılmasını, kamu kurumlarında bilgisayarlaşma ve ağ yapılarının oluşturulmasını ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin birlikte işlemesi için bu alanda standaıtlar geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin izlediği stratejiler birbirinden farklılık arz etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler; mevcut bürohatik sürçlerdeki reforma yoğunlaşarak, e-devletin amaçlarını ortaya koyabilmek ya da e-devletin toplum tarafından algılanabilmesi için kamu kurumlaı ı ağ yapılarının kapasitesini genişletmeçabası içerisindedirler. Gelişmiş ülkeler ise elektronik sistemlerin bütünleşme sorununu gideren ve birlikte işlerliği kolaylaştıran bilgi teknolojileri standartlarını düzene koymanın önemine işaret etmektedirler (Adamali vd., 2006: 97). Avrupa Birliği üyesi ülkelerde e-devlet geçme sürecinde yaşanan gelişmeler bu duruma güzel bir örnektir. Avrupa Komisyonu Aralık 1999'da, Avrupa'yı dünyadaki en dinamik ve rekabet gücü en yüksek pazar haline getirmek amacıyla "e-avrupa Girişimi"ni kabul etmiştir. E-Avrupa 2002 eylem planının temel politikası, temel kamu hizmetlerine "çevirim içi ulaşabilme yüzdesi iken; e-avrupa 2005 eylem planında tam olarak ulaşılabilen temelkamu hizmetlerinin sayısı" ifadesi yer almaktadır. Ayrıca e-avrupa 2002 eylem planında e-devletin gelişim göstergesi

8 ;Ainmejd,ClresiDergisi.dörttern~Ua,ş(lIi1aY3;Gfuit~i;,etkileşim,. işlem ve.clönji.~ij.m) a:~p.la.ı'akiflcelenirken; "çevirimiçitam erişipjjaiolgıaması" ve. "ge virimiçi,t~jl1oerişi~};'ş.e:klinqe.iki te1nel gösterge;qıtaya"'~ı:üilllştım{e:ııropean C(jrrunissiQIı,..:4Q(j)6?~t-SJ. ~-:Avrupa 20l0 ~y lem.piaı;ıı :içirı 't\l3'uy~si ülkelerde özmlik1ei~t-şağl1kala:nıflda,gqzlegörüıürgelişmeler.;y,!şandığı.ifacl~ edil1nekte-.. dir. 2006:dıı~:f.e~sağılJ<:.. portalı başlatılmış ve,tti.m ];jirlil~ ii.~eshij'~kelerin. b tı doğrultuda e-sağl;ırstrat~jilerini.ctamamladığıbeliıtilmektediy (Informafton SoCietyRepoı1,. 2007: 7). AyncaAvrlJpa'da yapılan bir araştırma, e-devl.etaillayışlıı1nabülkelerinın ekonoii1ilerineveab.. vatandaşlanna zaman,.flız,nw]i.,. yet;esne.klik gibi birçok. boyuttakatk:ı1atsağıa,4iğlllloftaya koymaktadır (Aydın,.200$:300-,301). "~üfesel. bilgi sistemleri ve iletişimteknolojilerinin gelişimi, kamukunınıla' rlffdicacşikhk ve.şeffaflığı sağlaınakiçin bürokratik sistemdedeğişimiöligör" mekteve'ktiresekbaskıcuygubmakta,dır. Bu baskflaı\ 'kamli'kurun;ılatının.vatandaşıarakıı.ı:şp's:ôrufrilütlığunı:ı.artirmayıda.. amaç lamaktadtrçbü,açıdan bakıldı~ ğında somwuiu}çcsadece' ulusaldüzeyde vatandaş.ve'kamukütunilarıarasına.. değiıa)cnıza.n;u!l'ld~.u1ı1slaraı'ası'boyutta daönemar~,eden.birkqnıı.olarakort<ıya. çıkıııaklaq;ll'. Wjlgi.;Y'e, İ!etişim teknol ojilerinietkinfme/veriıxılibirş.ekilde.kul-., lanan,ba.şka; bircifadey;le,e-devlet.. uygulamasına geçen,1<amuccktıftinılan;. vatan-. d~şlarla,etkileşim imkanını artırarak. vatandaş gruplarının tercihlerine daha du-. yarllolarak kurumun sorumluluk düzeyini de geliştinnektedirler. Kamu'.kurum7. larıl1<:ı:aaçıkhk ise etkileşim veş,erfafhk.f:aktörlerininişleviolarak tanımlanınaktadlf,.aytıca yüksek düzeyde.et.ıqleşimve şeffaflık kamu kutumlannda.djişük/. du~eyde.yönetselkontroıüngqstergesi.olatak.kabul görmektedir (WeIch ve W(\)l1g,:2QOL ),.. KaııiuKıt..ıııtJl~Wl11da»ilgr l'eknolojiierfkııtl1jmmı $üf~cinc!~~ıır,ş!i~şilansqrtırilar... Dünya'da 've1'ünkiye;de\l;lızla gelişmekte olane"d~ylet,haıabitçok engelle ' karşı sitesinin tasarlann:ıa;uygıılama.vegünceileştiı-me;aşama;lartncilaibir"takınt zorluklar.ortaya. bazıları,'fj:ııa,nsıı:ra;nrpliınlama,politikamaçlar ve vatandaşlarıl1. ;kahüllenme ya.da Hgieksik1iğiolarak görülmektedir.i:.jnpan (BM KamuYÖnetimi ve:mali yesiçevirimiçiağkuruluşu)"bu sorunlarrkurümsal zayıflıklar, insankaynak~ hm, cl t\zenlemelerinfinansmanı, yerel veteknolojik çevre olmak üzere beş (Evans:vcYenı 2005> 7}>Amerika, da yayınlanaqbir.ra poı::ı::ia.jsc.e, söz konusu sorunlarşuişekild~slraı,ınmaktadır (Alderich vd., 2002: 3S0;}yager ve Thompson, 2003: 389): Üst düzey yönetici liderin desteği,kişi~el gizliliğin korunma~ı, uygun güyenıik~{)ntrollerinin. uygulanması, elektronik.kayıtlannko~jjnınası,;.ş.cığlaın:teknikalt.. yapının konınrna.sı."l;>i1gitew-ıol oj ileri beşeri sermayesiy~hjı'lk.ateks:tandartta.hizmetsağlav;ıa;

9 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 157 OECD de kamu kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojilerin kullanılması sürecinde e-devleti algılama ve kavramayı zorlaştıran engelleri; yasal ve düzenleyici engeller, mali (finansal) engeller, teknolojik engeller, sayısal uçurum, vizyon ve plan eksikliği ile amaçların belirlenme sürecinde ortak hareket edilmemesi olarak sıralamaktadır (OECD, 2003: 47-69). E-devlet uygulamalarında öncü ve lider kabul edilen ABD ve gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de, gizlilik (mahremiyet), güvenlik, sayısal uçurum, ekonomik eşitsizlik, eğitim, erişilebilirlik, öncelikleri belirleme, vatandaş bilinci ve güveni,yasal, teknik ve bürokratik eğilim, siyasi destek (liderlik), bant genişliği, teknolojik personel eksikliği, koordinasyon, oıtak strateji ve standart eksikliği, kurum ihtiyaçlarının karmaşıklığı (homojen olmaması) ve yerel ve genel ağ yapılarının eksikliği genelolarak e devlet uygulamalarının karşısındaki sorunlar olarak kabul edilmektedir (Çoban, 1996: 4; Yıldız, 2003: ; Aydın, 2005: ; OECD, 2003: 47-69; Tecim, 2002: ; Adaınali vd., 2006: 98-99). Başarılı bir e-devlet uygulaması başka bir ifadeyle kamu kurumlarının dijitalleşmesi sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için bu sorunların giderilmesi ya da sorunların en asgari düzeye indirgenmesi gerekmektedir.. Güvenlik 1960'lardan beri dünya genelinde vatandaşların devlete ve dolayısıyla kamu kurumlarına duydukları güvende bir azalma eğilirni olduğu ileri sürülmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar, vatandaşların beklentileri ve hükümet performansını algılama arasındaki farklar başta olmak üzere hükümetlerin ekonomik performanslarının kötü olması, medyanın rolü, politik skandallar, sosyalsermaye ve kültürel değişim, politik başarısızlıklar gibi çeşitli faktörlerin vatandaşların kamu kurumlarına duydukları güveni azaltıcı etki yaptığını ortaya koymaktadır (We1ch, Rinnant ve Moon, 2004: 371). Son zamanlarda Türkiye'de yapılan kamuoyu araştırmaları da benzer şekilde vatandaşların kamu kurumlarına, kamu çalışanlarına ve bu bağlamda da kamu kurumlarının yönetim süreçlerine yönelik güvenlerinin azaldığını göstermektedir. Yukarıda belirtilen genel faktörlere ilave olarak günümüz bilgi toplumunda vatandaş ve kamu yönetimi arasındaki algılama farkı ve bilgi açığı, vatandaşların kamu kurumlarına duydukları güvenin azalmasında önemli bir roloynamaktadır. İşte bu noktada e-devlet, devlet-vatandaş, devlet-özel sektör ve devlet-sivil toplumkuruluşları başta olmak üzere diğerkurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerdedaha az sorun yaşanmasınıhedeflemektedir. Başka bir ifadeyle e-devlet, klasik bürokratik süreçleri a zaltarak;. vatandaş ve kamu kurumları arasındaki kopukluğuve bürokratik süreçlerden kaynaklanan güvensizliği oıtadan kaldırarak kamu hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

10 158 Amme İdaresi Dergisi Her ilişkinin temelindegüven yer almaktadır. E-devlet, vatandaşlar başta olmak üzerediğer tüzel kişilerve kurumlararasında yeni bir etkileşim biçimi öngörmektedir. Bu bağlamdabilgi iletişim teknolojilerindenuygun bir şekilde yararlanıldığıtakdirde vatandaşların kamukui"umlarından memnun i yerdüzey lerinin artacağı ifade edilmektedir. Daha iyi ve daha uygun hizmetler, hızlı erişim, tam ve güvenilir bilgi, vatandaşile kamukurumlarıarasındaki yeni ve gelişmiş iletişim kanallarının bilgi açığını gidermesi vb.vatandaşlarmkamu kurumlarına yönelikgüvenini artırabilir. Kamu kurumlarınayönelik güveni artnınada yönetimhakkında daha fazla ve güvenilir bilgisağlanması gerekli ama tek başına yeterli değildir. Sibermekanda (cyberspace) güveni sağlamak zordur (We1ch, HinnantveMoon, 2004: 371~375). Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yaralanan vatandaşların kişiselbilgilerinin güvenliği de bir o kadar önemlidir. Vatandaşlarıhkişiselbilgileridikkatle ve özenleele alınarakgüvenle korunmalıdır. Çünkü vatandaşlargizlilik ve güvenlik garantisi olmadan e-devlet hizmetlerinden yararlanmaya pek fazla istekli değildirler. Bu sebeple bireylerin mahremiyetinikoruma konusunda yaşanacak zorluk, e-devlet uygulamasının önündehen enerniiengellerden birisi olarak ore taya çıkmaktadır (OECD, 2003: 51). Altınok(2003: 519) tarafından Türkiye'de yapılan bir araştırma bu savı doğrulamaktadır. Söz konusu araştırmada. örneklem kapsamına alınan vatandaşların %39'u "kamu sitelerinde neye öncelik verilmelidir?" sorusuna "güvenlik" şeklindeyanıt vermişlerdir. Aynı araştırmada örneklemkapsamına alınan vatandaşlar, e-devletin önündeki en büyük engelin "güvenlik" olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumda bütün kamu kurumlarında öncelikli olarak yapılması gereken şey,e-devletgirişimlerirtde güvenliğiartırıcı vegizliliğikoruyacak güçlü yapıların oluşturulınasınısağlamaktıl". E-devlet uygulamasından beklenenfaydaların kamu kurumlarının güven ve sürülmektedir. Çünkü e-devlet hesap verebilir, eri güvenilirliğini aı1ıratağı İleri şilebilir, şeffaf, sorumlu, katılımcı, etkin ve verimli bir kamu yönetimi anlayışına vurgu yapmaktadır. Bu durum vatandaşınkamu kurumlarına yönelikbürok~ ratiksüreçlerden kaynaklanan negatif algısınıpozitif yönde geliştirecektir. Böy-. lece vatandaş kolay erişebileceği ve gerektiğinde e-devlet sayesinde denetleyebileceği ve kişisel bilgilerini de güvence altınaalan bir idari sisteme karşı güven duyma konusunda istekli olacaktır. Gizlilik (Mahremiyet) Mahremiyet en hızlı büyüyen uluslararasısorunlardan birisidir. Bilgilerin mahremiyeti devletin sorumluluğundadır. Böyle bir sistemde bilgilerin yüzlerce veyabinlerce bilgisayarda bulunması mümkündür. Tüm bu kişisel bilgilerin başka bireylertarafından kullanılacağı ve mahremiyetlerinin zarargöreceğini düşünenbireyler, İnternet üzerindenişlemyapmaktan uzak durmaya çalışacak lardır.

11 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 159 E-devlet uygulayıcıları ve koordine edicilednin karşılaştığı ya da yüz yüze geldiği temel sorun, internet ve diğer teknolojileri kullanarak vatandaşlara hizmet sunumuesnasında kabul edilmiş gizlilik ilkelerine saygı duyup duymayacaklarıdır. Hükümet ya dalqtmu kurumları güvenlik ve gizliliği koruyan bir kültürün geliştirilmesi ve yerleştirilmesinde sorumlulukbilinci,içerisinde olmalıdır. Bu bağlamda söz konusu edilen kültürün toplumsal düzeyde yerleşmesi için sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, vatandaşlar, özel sektör kuruluşları ve diğer organizasyonlarla işbirliği içerisinde hareket edilmelidir (OECD, 2003: 50-51). Haris ve West'in (2004) tarafından yapılan bir araştırmada; internet kullanıcılarının %81' i ve internet üzerinden mal ve hizmet satın alan internet kullanıcılarının ise %79'u bu işlemler esnasında kişisel mahremiyetlerinin tehdit edilmesinden endişe duymaktadırlar (Haris ve West: 2004). Marmara Üniversitesiöğrencileı; üzerinde yapılan. araştırmada da "kişisel mahr~miyetin ihlal ediliyor olması" en önemli sorunlardan bid olarak görülmektedir (Değirmenci ve Yozgat, 2003: 383 ~ 384). Sayısal Uçurum E-devlete erişebilmeve kullanma açığı, sayısal uçurum olarak tanımlanan bir sorundur. Ulusal ve bölgesel bilgi ağı ve alt yapısından kaynaklanan farklılıklar başta olmak üzere, "yaş", "gelir düzeyi", "eğitim seviyesi", "dil" ve "teknoloji kullanma yetersizliği" sayısal uçuruma yol açmaktadır (Jeager, 2003: 325). Sayısal uçurum internete erişim olanakları ile ilgili bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da bilgi teknolojileri alt yapısının ulusal, uluslararası ve bölgeselolarak eşitsiz dağılımını ifade etmektedir. Buna karşın e-devletin daha geniş alandaki temel hizmetleri geliştirmek için bir potansiyeli bulunmaktadır. E-devleti gerçekleştirme çabaları tek taraflı olarak devam etmezse, sayısal uçurumun mevcut tehlikeleri derinleşmeyecektir. E-devlet çabalarının ulusal düzeyde etkili olması, gerekli teknolojik alt yapının hazır olması ve vatandaşların kamu hizmetlerine erişebilir bir konumda olmasıyla yakındanilgilidir (Jeager ve Thompson, 2003: 390). İnsan Kaynaklan Türk kamu yönetimi sisteminin en kronik ve yaygın sorunlarından birisi nitelikli, ehliyetli ve liyakat sahibi personelin istihdam edilememesidir. Bu sorun dikkate alındığında kamu kurumlarında bilişim konusunda uzman, kendini yetiştirmiş, yeni gelişmeleri yakından takip edecek nitelikli personel istihdamı mümkün olmamaktadır (Tecim, 2002: 144). Türkiye'de 1970'li ve 1990'lı yıllarda yapılan araştırmalar, kamu kuruluşlarında bilgi ve iletişim teknolojiled konusunda uzman personel istihdamı sıkıntısı yaşandığını göstermektedir. Hatta bu araştırmalaragöre, kamu kuruluşlarının %64'ü bilgi işlem merkezlerinde bile nitelikli personel istihdamı sorunu yaşamaktadır (Polatoğlu, 1994: 78).

12 160 Anı111lljdqresiDeigisi E~devlet uygulamala:nmrti'inüıideki en~büyükengenen;leiıd)iriside hilgi. ve iletişimteknolojilerieğitirı:iia1rnıştecı'übelrve uzmanjşgücü. eksikiiğidir.. Dola~ yısıykı,.e-devıetinen öncelikliöğelerindembiriteknolojikvizyona... sahip,tekno~ löjikbeşeri.~sel'hlayeolarak. daifa6e edi3lennitelikliinsanghcüdüi",:bilgiveileti şinı teknolojileritıin gerek i'izel' ve gereksekamukurumlannda kullanılmasıbu alanlarda. personel eğitimine gereksitıimi..d6bera:berinde getirmektedir. personel hiı)'eni sistemioiytöğrenemeıse, eski;çalışma usuherine.. geı-i dönmek. isteyecek tit;teknqıüjik.alfy'apıyı. sağlamak vedevam. ettiı'mek, bilgi teknolojileri.tecrü~ besine s~hip/işgücüniil1...istilıdaın.ttdilmesi.ile. gerçek1eşebi1ir., Devlet,bilgi tek.. nolojileri.konusunciauzmanve,.teçrübeli:personeli.elinde. tl,ltmakiçingerekli.po. litik.aları,ı.lygıı1a}.llayakoymalhlır...;....8 ütç~'erig{!ıieri.hükiirııe!jer.oldukça.. sınırl~.olan l~aynaklardanoıuşanbütç~lerinioptiınal.bir biçimdekullanabilmek için bazı projeleri diğerlerinin önüne geçirmek durumundadır. Özellikle Türki ye gibi ekonomik kriz içerisinde olan ülkeler önceliklerihie~devlet uygulaması dışında hemen sonuçaiabilecekleriprojelereyöhelt.jıı~kt('ldir~eı;.ömeğiill'iirkiye'de bilgi teknolojilerine.ayrılan Xatırımpdeneği 2QQ4 yılında.2.81 nıilyoıı dqlariken, 2005yılıyat1rımprogrammda %9,6'hk bir artışla308milyoflcdohıra.yükseltilmiştir.bu rakamlarabülkeleriylekıyaslandığındatürkiye'.qekibilgi teknolojileri harcamalarınıngayrisafiyurt İçi HasılajçiIlcl~ld.payı,ABiiyeleriny()ranla. olduk~adüşüktül (Aydın, 2005:, ~) E-clexlettebaşanyı. sağ1ııy.abilmeninen çnemn.~mı:htarlan~danbil"isi de, vatand;ışiı;rrındevlete kolay ve.güvel1li birbiçimde ulaşabilmesine destek.. Qlacak teknikbiralt.. yapıy.ıplanlamı:ı.kve.oluşturmaktır.. E-devlet bilgi teknqloj ilerinin kullanıı1'llüzeril1elcuruludur..polayısıyla,... teknqloj ik al Cyapıkonusunda. ciddi yatırımların yapılması zorunludur. Bu aşamadaise,bölgelerveşe~irlerarasmdakialt yapı farklılıkları dikkate-alınarak geniş bant teknolojileri ile ülkenin tüm bölgelerine uyduüzerindenerişimi sağlayacakalt yapılar olüştünhmalıdır.l\ynqcyerel,bölges~lve ulusıııa~knolojik alt yapılarbelirli bir standartdtizeyinde koordineedjlmelicl~r Gwww.cdt~9rgLıQ06)... IIlfkııkiSistem. -' - - ~ -: ' -.. ;Yenhtel<ııolojiler daimalıukuks.al.ve.. politik.sqrunıandabe~'aı:>erindj~.getir -miştir.,h..devletl,lygulamal<inıjlilbaşanlı olmasıistertiyqrsq,.yasa koyucl..ilar kısa döneın çqzijmlediçiıluyanılcolmak durumundadır. Aynıeşekilde optimaluygu~ lamajani), kampüyu. desteği ilesağlamlaştırılması. için yasa koyucıılarproaktif adımlaratn;ıı:ı.lıdır.(www.cdtorg,2006). Çünkü tek-.duraklı.. bir. yönetimin (edevlet) gerçekleşmesi güçlü bir biçimde devletin ve ilgiliülkenin anayasal sis

13 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkleın 161 temine bağlıdır. E-devlet anlayışının uygulanması, birbirinden fonksiyonel olarak oldukça kopuk görünümlü dünyadaki tüm kamu örgütlerinde, büyük örgütsel sorumluluk ve görev değişikliğini ifade etmektedir (Wimmer, 2002: 93). Bu nedenle ilgili ülkenin hukuk sistemi, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerine eşlik edebilecek bir biçimde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, e-devletle ilgilenen diğer ülke ve uluslararası kuruluşların bu alanda yaptığı çalışmalar yakından izlenerek gerekli yasal düzenlemeler hızla gerçekleştirilmelidir (Baleı, 2003: 274). Liderlik E-dönüşüm projelerinin başarısı sadece var olan işlem ve etkinsizliklerin 0 tomasyona aktarılmasından ibaret değildir. Söz konusu değişimi yönetebilmek için tüm yönetim kademelerinde teknolojiyi ve teknoloji politikalarının hedeflerini bilen ve algılayabilen liderlere gereksinim duyulmaktadır. Başka bir ifadeyle, gerek politik liderlik ve gerekse üst düzey bürokrasi kararlı bir biçimde e devlet politika ve projelerine sahip çıkmalıdır. Çünkü politik liderler, e-devlet vizyonunun yayılmasına hizmet ederek, ona toplumsal düzeyde aıtı değer vermektedir. Her alanda olduğu gibi e-dönüşüm projesinin de siyasi destek bulunmadan başanya ulaşması şansı oldukça sınırlıdır. Bunun en güzel örneği MERNİs projesidir. Siyasi destek bulamayan söz konusu proje, ancak 30 yıl sonra uygulamaya geçebilmiştir (Aydın, 2005: ). Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojilerinin Kullanım Durumu ve Dijitalleşme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Araştırma Araştırmanın Anıacı Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini artırmak için tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanma yoluna gidilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojileri sayesinde haftanın 7 günü 24 saat sınırsız kamu hizmeti sunumu hedeflenmekte ve bu konuda gerek insan kaynakları ve gerekse teknik alt yapı ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına önem verildiği görülmektedir. Bu sayede "sabah S-akşam 5" mesai anlayışı, yerini "sınırsız mesai" kavramına bırakmaktadır. Bilgi teknolojilerinden istenilen seviyede yararlanabilmek için teknik, insan kaynakları ve hukuksal ve mali alt yapı gibi bir takım sorunların halledilmesi gerekmektedir. Seviyesi yüksek bilgi teknolojilerinin yanı sıra bilgisayar ya da teknoloji okuryazarlık oranının da yüksek olması temel şartların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, kamu kurumlarında bilgi teknolojilerinin kullanım durumunu, teknik seviyesini, teknolojik okuryazarlık oranı ve karşılaşılan sorunların neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda Konya iline bağlı kayma

14 162 AmmejdaresiDergisi kamhklardaa:raştırma yapılmış veqiigi teknolojilerinin kullanım düzeyleri ve.şılmıştır. AraştırmaıılllY'öntemi.ve GüvenlIlrlikAnalizi Araştırmadaanket yöntemi uygıılanınıştır..ankette yeralan sorularının hazırlanmasındaa1tınok (2003), BakI(2003), OECD (2003), Jeager vearkadaşları (2003) ilearifoğlu ve arkadaşlarının (2002) çalışmalarından yararlanılmıştır. Anket formunda, kamu kurumlarındaki bilgi teknolojilerinin kullanım alanları, e-devlete geçiş sürecinde karşılaşılan sorunlar ile e-devlet ve e-devletten beklentilerin nelerolduğuna dair sorulara yer verilmiştir. Anketformlan,Konya Valiliğinin. resmi yazısı ve İJ Planlama Müdürlüğünün.koordinatörlüğünde kaymakanılıklaragönderilmiştir. Kaymakamhklar tarafından doldurulan anketler, resmi yazı ile Valilik iipianlama Müdürlüğüne göııderilmiştir. Araştirma içinhazırlanananketlerin güvenilirliğiniölçmek içinfarklıkamu kurumlarında yöneticilikyapan 8 denek üzerinde ön uygulama yapılmış ve anket sorularına son şekil bu aşamadan sonra verilmiştir. Anket formundaki soruların büyükbir çoğunluğu Likertölçeği dikkate alınarak hazırlartmıştır. Anket verileriningüveniiirliği ölçülmüş ve Alpha katsayısl0,86 olarak saptanmıştır.. Bu değer 1:,OO'a yakın bir değer olduğu için anket sonuçlarının güvenilir olduğu kabul edilerek değerlendirmeyealınmıştır. Kaymqkamhklardan gönderilen anketler SPSS 11.ÜOprQgraımndan yararlanılarak.yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesindı'! güvenilirlik testi, frekans dağilımı, yüzde oranları ve yoğunluk ağırlığı gibi istatistiki yöntemler kullanıımıştır. Araştırmada EldeEdilenBulgular ve Tartışma ÇizelgeL. ToplamBilgisayar Sayısı Bilgisayarsayısı Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde ,2 24,2 24,2 2 LO 30,3 30,3 54, ,2 L8,2 72, ,1 9,1 81, ,0 3,0 84, ;1 12,1 97, ,0 3,0 100,0 Toplam: ,0 100,0 Araştırma. kapsamına alınan kaymakamhklarda toplambilgisayar sayısı 96' dır. Bir tanebilgisayarları bulunduğunubildiren kaymakamlık sayısı 8 iken, iki tane bilgisayara sahip.olduklarını bildirenlerinsayısı ı O' dur. Çizelge ı' den dijitalleşme konusunda karşılaşılan.sorunlarınneler olduğu tespitedilmeye çalı

15 ,- i ij! Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 163 de anlaşılacağı üzere 3 tane bilgisayarı olan kaymakamlık sayısı 6, 4 tanebilgi'" sayan olan kaymakamlık sayısı 3, 5 tane bilgisayarı olan kaymakamlık sayısı 1,6 tane bilgisayarı olan kaymakamlık sayısı 4'tür. EnfazIa bilgisayara sahip olan (9 tane) kaymakamlık sayısı ise 1 'dir. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi Konya iline bağlı kaymakamlık birimlerinin büyük çoğunluğunun kullandığı bilgisayar sayısı yeterli değildir. ilgili kurumlarda çalışan sayısının toplamı 136'dır. Çalışanher birey için bir tane bilgisayarın bulunmasının bu kurumlar tarafından sunulan kamu hizmetlednin etkinliğini ve hızını aıtıracağı düşünülebilir. Çizelge 2. İnternete Bağlı Bilgisayar Sayısı İnternete bağlı Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Küriıülatif Yüzde bilgisayar ,5 56,7 56, ,2 16,7 73, ,2 16,7 90, ,0 3,3 93, ,0 3,3 96, ,0 3,3 100,0 Toplam: ,9, 100,0 Cevapsız 3 9,1 Toplam ,0 Çizel ge 2'den de anlaşılacağı üzere araştırma kapsamına alınan kaymakamlıkların 30'unda internete bağlı bilgisayarların bulunduğu görülmektedir. Ancak, tüm kurumlardaki bilgisayarların yaklaşık %65'i internete bağlı durumdadır. Başka bir ifadeyleilgili kurumlardaki bilgisayarlardan 60 tanesi internet hizmeti vermektedir. Çizelge 3. Bilgisayarlarm TeknolojiSeviyesi Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde Yeterli 12 36,4 36,4 36,4 Yetersiz 5 15,2 15,2 51,5 Iram yeterli değil 16 48,5 48,5 100,0 Toplam ,0 100,0 Araştırm'! kapsamına alınan kurumlardaki bilgisayarların teknolojik seviyesinin yeterli olmadığı görülmektedir. Bilgisayarlarının teknolojik seviyesini yeterli bulan kaymakamlıkların oranı sadece %36,4'tür. Konya Türkiye'ninen gelişmiş illerinden bidsidir. Dolayısıyla Konya iline bağlı kaymakamlıklarda kullanılan bilgi teknolojilerinin seviyesinin de yeterli olması beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında kalkınmada öncelikli bölgelerde bu seviyenin daha da düşük olabileceği ileri sürülebilir.

16 164. Ammeİdaresipe~g.!1i~ Çiı~lge.4;BH&isa~cil:IJSayılarınl~yeTe~~C)loji nüzey:!l1ina,rttırılmastiçiilyeterli <.'...,.Öc:l,~r,~lv~~f}!iior mu! :y üi,te. " Kı'aşl:ırınakap~~riııha'ajtnan'kaYı1ı~tkanilıkıard~'biIgi 'tekiıolojilehnin' düzeyi:-.. ulartırmclk içinyeterli ödeneğin olmadığı görülmektedir." Bilgi teknolojilerini' etkin ve verimli kullanabilmekiçin teknik seviyelerininyüksek olmasıvebu koi1jj.da gereldialtya,pıyatınnılarına y,ı cla.ar~ge çalişmalarmilayrılan kaynak:': lanndayeterli olması gen~kmektedir. OECD ve AB ülkeleri ile kıyasjı;ı.ndığında 2 93 yıiiitibariyle Türkiye; bilgi teknolojilerineenaz kaynak ayıranülkelerin ba.şında g~lrpektedir. Buna göre Ar-Ge harcamalarınınosyiıf içinde14 payı ' da %2.98, Kore'de %2,9, Çin' de %J,~,İspanya'da% 0,97, Po1611ya:.da % 0.65, Türkjye'de ise % O,64'tür (Yetiş, ). Çizelge 4'teki.sonuçlarda bunu.doğrulamaktadır. i Çizelge 5. Kurum İçerisinde Bilgisııyar KullananSayısi. Bilgisayar KullananSayısı Frekans Yuzde Geçerli % Kümülatif %.. ': 3. ' ,3 28.,1 28, I., 24,2 7 21,2 21,9 '15,0 5 15,2 15,6 90;6 5 3,0 3,1 93,S Toplam: 85 ı,''!. J;,.:'. 3;0 ı ~."".;"'. ~3iL. ı.. 96,9.. 1 ~,Q i ,1 100, ;0 100,0 Cevapsız 1 3',0.... ~~~~~~~--~+---~-4--~~"'~'~;~ ~~'~"~~~"... Toplam ,0..'......, AraşlU'11la, :kapsafıufra. 'alınan.' kllfu m1 ardabiigisayar ;'kullana~ların'sayısı 8S'tir.. BaşKa'; bif ifadeyle bu'ku:rurnlardi"çalışan personelirt:%'6b'übhgisayclr kullarimaı<la:dfr..

17 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 165 Çizelge 6. Bilgisayar Kullanma KonusundaUzman (Eğitimli) " Elemanınız Var mı? Frekans Yüzde Geçerli % Kümülatif % Evet 6 18,2 18,2 18,2 Hayır 27 81,8 81,8 100,0 Toplam ,0 100,0, Bilgi teknolojilerinin kullanımının teknik bilgi ve beceri gerektirmesi nedeniyle uzman eleman yetersizliği, kamukurumlarında ortaya çıkan önemli bir boşluktur. Araştırma kapsamınaalınan kurumlarda bilgisayar kullanma, konusunda uzman olan eleman sayısının da yetersiz olduğu görülmektedir. İlgili kurumlarda bilgisayar kullanan personel çoğunlukta (%63) olmasına rağmen, Çizelge 6'daki sonuçlar bilgisayar kullananpersonelinhepsinin bilgi teknolojileri konusunda uzman olmadıklarını göstermektedir. Çizelge 7. Bilgisayar ve internet Kullanımı Konusunda Hizmet içi Frekans Kurslarınız Var mı? Yüzde Geçerli % Kümülatif % Evet 1 3,0 3,0 3,0 Hayır 32 97,0 97,0 100,0 Toplam ,0 100,0 Bilgisayar ve internet kullanımı konusunda hizmet içi eğitim kurslarının olmadığı görülmektedir. Uzman eleman eksiği olan kaymakamlıkların hizmet içi eğitim kurslarının olmaması düşündürücüdür. Bu durumun yeterli ödenek olmamasından kaynaklandığı Çizelge 4'teki bilgilerden anlaşılmaktadır. Bilgi teknolojilerinden istenilen seviyede yararlanabilmek ve dijitalleşme neticesinde karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelebilmek ya da dijitalleşme sürecini hızlandırabilmek için bu konuda uzman olan insan kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çizelge 8. internet Üzerinden Yapılan MüracaatIar (Dilekçeler) Daha Sonra Yazılı Olarak isteniyor mu? Frekans % Geçerli % Kümülatif % Evet 6 18,2 33,3 33,3 Hayır 12 36,4 66,7 100,0 Toplam 18 54,5 100,0 Cevapsız ı5 45,5 Toplam ,0

18 ı 66~ Ammejddl'esi.Dergisi "İnternetüzeritıfJeı:ı;o/apılanmüracaatıar;~dilekçeleF)tôaııa.s()Ilra yazılıohu'ak isteniyor mu?" şek.lindeki soruyaarl(ştıı'r.t:ıa';}(apsaınınaa.1ıriankaymakam1ıkl;:ı.nu %18,2'sİ evet,%36;~mü:ise.hayır.. cevab~nıyermişlerdi~~ BJı.soruya cevap vermeyenlerinqra,lüise % 45,5'lit:. ÇWielge9; Elektronik Ortl'uııdaYapılan MiiracathırmDalia Sonra YazılıOlarak İstenme Nedenleri i' i FrekaJis'..~% Küınülatif% -Ya alhöşluk.~" ' "' ~.. <. Yı;ı 11,L A'lt'yttpIyetersii1l:ğ:t 22,2: c" " ,4 Müracaatiıic1Cldi olup. 3 6,1 i ' 22,2 olmadığını tespitetme 5 9;1 "33,3. 77,8 ~,O". Diğer 2 '6,1 100,0" 'ToplIım... ıoo,()i>.' Çizelge8?deki soruya evel<::eva:bını vererıkiifumlar böyle. bituygulamanın nedenlerirıiçizelge 9'da belfrtmektedir. İlgilikurumlara bu soruda birden fazla seçenek işaretlemeimkanı verilrnişt:ir:"neden yazılı belge İsteniyor?"sorusuna verilen. cevaplar liir ardarndabilgi' reknolojileri vedijiıalleşrrıe konusundaki mevcut~uygulamayıvekarşılaşılan sorui11an:da' ortaya koyma~tadlf;buna.göre, "kayıt altınaalma", "müracaatın.ciddiolupolmadığını tespit etme", "ya.sal boşluk",.alt yapıyet~rsizliği", milracaatlarıntekraryaz41holarak istenmesimedenieri afasmdag()s.t~rilmektedir. I(a)'ıtaltına alma uedenim'eberyenbüroj.qasinin. tem~l itlzeliiği olara.kmtşıımzaçıkj.'iu!.ktadır~bu.duruii14adglnıukurunıla.rıt1d!;l..k1sm~n,~(! olsa k~a. ik.bül'{)kratik. alışka,phidann. deyain-~uiğk;görülmektedir.di~. ğ~rh!:j1aftan kayıtıamn~(.üddioıup. o11l1adığlo1naraştırılma~ı,kamukururnlartjıe" vatandaşa.ras1.l1da,bit güven sorununun varlığına.da iş.aret etmektedir. ÇizelgelO. KuruıtıunuzunDijitalleşmesiKonlısunda Ne'Gibi' Eksikliklerini1:inOlduğunu Düşünüyorsunuz? F..e~a!lS % (;e-çerli% Kümülatif%. Xa.~a.FaltyapIYetersı'il~~li;;...]... 9,1';11";1 Lİ;~L:. Gizlilik ve güvene~s.ikliğı. 't 3,0 'İ'ekflölojiyetersiz11gi'." 16 ;. 39,4. >48,1 59,3 Hemkul1anıilların hem de kurunıçali- 129,1 11,170,4 şanlannınbukqi1udaki bilgieksikliği portıılyetersizliği 3 3,0 ~,7 74,1.tJ~man:.elemaneksikliğL " 6,1..:-. 1,4 8J,5 Y~rt<t.ıı.ğ,yetersizliğ!..' ;iu <:tı ". 7,{ 88,9 Mı:\I.i;yet17 9,1'> ll,r 100,0. Toplam 33 lqo;o i

19 --i KamuKurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıklan 167. Araştırma kapsamına alınan kuruluşlarda dijitalleşme konusunda bir takım eksikliklerin olduğu görülmektedir. Bu eksikliklerin başında teknoloji yetersizliği, hem kullanıcıların hem de vatandaşların bilgi teknolojileri konusundaki bilgi eksikliği/yetersizliği, yasal alt yapı yetersizliği, maliyet, uzman yetersizliği, yerel ağ yetersizliği, gizlilik ve güven eksikliği ile portal yetersizliği gelmektedir. Çizelge 10' da sıralanan eksiklikler ile diğer tablolarda yeralan sonuçlar arasında mantıklı ve nedensel bir ilişkinin mevcut olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle anket sorularına verilencevaplar arasında bir tutarlılık söz konusudur. Bununla beraber Türkiye'de e-devlet kültürünün yerleşrriemiş olması, kamu hizmetinin sunulduğu vatandaşların bilgisayar okuryazarlığı konusundaki yetersizliği, kamukurumlarında mahremiyetin değer verilen bir konu olmasıda ö nemli eksikliklerarasındadır.. Çizelge ıl. İnternet Kullanıcılarına Verilerin Gönderilmesinde ve Alınmasında Kurumunuzca bir Şifre (Elektronik İmza) Uygulanmakta mıdır? Frekans % Geçerli % Kümülatif % Evet 5 15,2 16,1 16,1 Hayır 26 78,8 83,9 100,0 Toplam 31 93,9 100,0 Cevapsız 2 6,1 Toplam ,0 Dijitalleşmeye geçişi hızlandıran ve uygulamayı kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi de elektronik imza ile ilgili yasal düzenlernelerin varlığı ve bu düzenlemelerin fiilen uygulanma seviyesidir. Ancak yasal düzenlernelerin gerçekleştirilmiş olması her zaman yeterli değildir. Önemli olan bunların uygulamaya aktarılabilmesi ve gerekli şartların oluşmasıdır. Bu konuda en önemli eksiklikler fiziki altyapı (bilgisayar sayısı, iletişim altyapısı, vs.), kamu kurumları arasında koordinasyonsuzluk, maliyetlerin yüksek oluşu, güncel ve düzenli bilgi eksikliğidir. Elektronik imza ile iigili yasal düzenlemeler Türkiye'de yapılmış durumdadır. Ancak uygulamanın yeterli düzeydeolmadığı Tablo II 'deki sonuçlardan rahatlıkla anlaşılmaktadır. Sonuç ve Değerlendirme Kamusal hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanımı, kamu kurumları için hız, kalite, verimlilik, etkinlik, şeffaflık; demokratiklik, hesap verebiliriik ve denetim gibi avantajlar sağlamakla beraber, Türk kamu bürokrasisinin Weberyen yapısından kaynaklanan bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir.

20 HiS Amiııejdar:esüDergisi... Çalışİlladaaraşttt'Q1a'kapsamıJl;;lJılıBan;~un.ılllşlarda~karşrlaşılaıip~oblemlerin başlnda~jekn:olojiyetersizligi,.utıfuıii.ejerruhieksikliğii(bılgi,tekngıojileri konu.,. sutıdaki.. bil gi~eksj;kliği/yetersiili ği),'yasal,alt yaplyetersizliği',rtıaliyetlerin fazla oluşu ve ödenek yetersizuği, y:erel ağyetersizliği;gizlilik vergüven eksikliğule poıtal yt?teı'siz1iğhgeln.ıektedir:;bununla>oorııber, 'füriqye;:'ôe e+devıe.kckültürü..' nünyeuleşıneıniş olımı.sı,.. vatandaşlarınbiıgisayarömryazaı-ilğı k()nusundaki yet~rsizliği, kamukurumlaı-mın dışa. kapalı yapısl.da..önemllpi"oblemler. arasındadjr; Yine e~devlet'egeç:işsürecini.tren önemli.adımlarındanbiri olanyasal düzenlemeler yapı1mas1tıa rağrtıenbudüzenlemelerin fiilenuygularuna seviyesi çok düşj:il~,tl;iı'. 13U4\lr~\lrlwyolM~neni:ineıplL;PfolJleml~~4i.ziki. al~ya.pı(bilgisayar,sa,yısı,. iletişiın aıtyapısı,.ys.) eksikliği,kamuc./(u,rumlanarasında koordinasyonsıızluk, maliyetlerinf<ızla oluşu,. düzenlivc:.güncel bilgi eksikliğidil.]3u problemlerinhizmet-sürecini geciktirici etkileri oima~~lilwr. AJ:aştnmaşonu:çla,... l'ından.~~;:il;l"lla,şııac;~ğtcüz(!re. ö~.~llikleva.ta.nq[şjarmbü~leksikli~tııelt"tn.ve. va. tand.aşa duyulapguven -eksikli~indenka.ynakıana.rtsöiuniar hiz1j1f!t sununı sürecinde hem b;ilgij~folojilerinin hem de,geleneksel sistemineşzamanlı kullanımını zonıiillu l6.1a.iak.maliyeıleridaha da.artlrimıktabunabağlı olarak zaman kaybınan~d~n olma.kta.(l1r. -. Kaynakça Adamali,:j\:ref; Caffey4.0liver ands~fdar;zaid(2(,)061, ''Tretı~sin.Nati~rlal'g Strategres: A -Revkwof 40 Countı;i~s", In!ormaı{onand C~mmunicatic/nsfor DevelopmentGlobal TrendsandPolicies, World Bank;Washington;s Ak:gün; AliE.VeKeskin,HaHt(2003),';'Sôs~ırl Bir EtkHeşim SüredOlarak BilgiYÖnetihıive~CBi1giYörtetimSüreci";\G.Ü,jJRF. Dergisi; CiltS, Sayı 1,s; 175-'-188. Aıabacai<~mımetve6ufteş,Musfa.ta(1997),"Y7~reFBilgisayaf~~ıru l.vebivuygula" 'ma", D.E. ü:li.!ı'f. Dergisi; Cilt 12, Sayı 1, s Aldrich, Dunc~rt;gerton, J:Carlo and McClure, CharıesR. (2002); "E-gqyernmenf: Initiahvei;:,DeVelbpınel1ts andissne",. Govehinıent In!onnatiohQuarterly,'Volume. 19, Iss:ıı~;4, s; $.. c.. Altinok,RamaZ..ıtl(2003),"Kafiteli HizrrııitSı1~umun'Brr'Arac; Ola.l"akE-DeyleP',"KamuYönetiminde Kalite 3. Ultisal Kongresi, TODAfE'Yayın Nw319,Ankara,s Arbak, Ya..$etnin.{ 1995),"ÖrgütlerdeBilgisayarD~stekliBiıgkŞişt~mini'1Jrıçelenmeşh> neyönelik Kuramsal Bir Ya.klaşım",Verimlilik Dergisi; Say~:1995/ı: s. 71-'90.. Aiifo~Iu,. ~1i yediğerleri(2002j, e-devlelyolunda 7'Ürkiye,TürkiyeBHişimDerneği Yayınları, Ankara. ' 'i Aydın,. MeRilietDevrıili\z002),."eAkupa +vej)iikiye:birgi't~knoıojiıerraıanında....'. Avrupa Bitliği KriterlerineUyum", HÜ.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 23; Sayıl, s. 287"-311.

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

Anket Sonuçları: Yabancı Ülke Yöneticileri

Anket Sonuçları: Yabancı Ülke Yöneticileri sıdır Anket Sonuçları: Yabancı Ülke Yöneticileri 1. Farklı ülkeden gelen CEO / Ülke Yöneticiniz nereden geliyor? Yabancı ülke yöneticilerinin %42'si Batı Avrupa veya Birleşik Devletlerden, %58'i ise gelişmekte

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı E-Devlet Üstyapısı Çalışma aşamaları: Aşama 1: e-devlet üstyapısının ana görev ve faaliyetleri neler olmalı ve bu faaliyet ve görevler hangi paydaşlarla nasıl yerine getirilmeli?

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Projeyi neden yürütmek istiyoruz?

Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım sağlayan bir bilgi havuzudur. Dev bir bilgisayar ağı ve bunun sonucu

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YÖNETİŞİM Ahmet PEKEL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bilişim Güvenliği ve Kalite Denetimi Müdürü TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICI

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak 2013, Ankara BİLDİRİ İÇERİĞİ 1. Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Oluşumu 2. İşbirliği Süreci 3. Yaşanan Sıkıntılar 4. İşbirliğinin / Projenin Çıktıları 5. Deneyimden Öğrenilenler 6. Başarı İçin Öneriler ORDU - ÜNİVERSİTE

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ Internet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim; im; Elektronik Tezler Mehmet BOZ TUBİTAK - ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Referans Kütüphanecisi 6-8 Şubat Selçuk Üniversitesi, Konya / TÜRKİYE İçindekiler

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler. Serkan UĞUR, Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler. Serkan UĞUR, Dr. Mustafa Kemal TOPCU Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler İçerik Araştırma Konusu: Birleşmiş Milletler ve başarılı ülke örnekleri ışığında Türkiye için bütüncül devlet yaklaşımının

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı