Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojilerinin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojilerinin"

Transkript

1 ~--~ ~~ ~----- Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımda Yaşanan Sorunlar: Konya KaymakamlıkIarıÖrneği Ali Şahin * Özet: Kamu kurumları açısındanhizmette verimlilik ve etkinliği beraberinde getiren bilgi teknolojileri kullanımı, vatandaş memnuniyeti için olduğu kadar dünyayla bütünleşmek ve rekabet olanakkırını artırmak için de büyük önem taşımaktadır. Ancak bilgiteknoloji/erinin karmaşık bir iş yapısına sahip okın kqmu kurumlarına uyarlanması, beraberinde bürokratik, hukuksal, teknik ve mali somnlar ile birlikte eğitimli personel ihtiyacını da gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın genel amacı, kamu kurumlarında bi/gi teknoloji/erinin kullanım düzeylerini ve kullanım sürecinde karşılaşılan sorunları ortaya koymaktır. Bu.bağıamda da Konya il merkezindeki ve ilçelerdeki kaymakamlıklarda bir anketçalışması yapılarak değerlendiri/miştir. Anahtar Sözctikler: Bilgiteknolojileri, kamu hizmeti, bürokratik ve teknik engeller. Utilization Status ofinformation Technölogies in Public Institutions and The Problems Faced in The Digitalization Process: AResearch in District Governates ofkonya Province Abstracl: The utilization ofinfonnation technologies in public services,whichprovides efficiency and productivity, is essenlial no! only forensuring citizen satisfaction,but alsofor integrating with the world and enhancing competitiveness. However;adapting information technologies to public institutions, which have a complicated operating structure, carries bureaucratic, legal, technical andfinancial issues. as well as the need for trained staff. The primary objective ofthis study is to. examine the level ofinformation technology utilization in public institutions and to identify the problems elicountered during the utilizafian process. In this context, a survey was coiıducted in the District Governates ofth~ Konya Province.. Keywords: Information technologies, public services, bureaitcratic and technica! handicaps Giriş İnsanlık tarihi; ortaya çıktıkları zamanın şartlarınagöre insanlık medeniyetine, farklı boyutlarda farklı zenginlikler katan yazı devrimi, tanmdevrinii, sanayi devrimi ve bilgi devrimine tanıklık etmiştir (İzci ve Arslan, 2004: 32). Her bir devrim, bir önceki toplumsal aşamanın mevcut kııral ve ilkelerinin geçerliliğini kaybettiği yada. toplumsalyaşamın gereksinimlerini karşılama noktasında yetersiz kaldığı temel düşüncesi üzerine kurulmuştur. Bu açıdan bakıldığında, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversite~i İİBF. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41 Sayı 1 Mart 2008, S

2 /~ / )50 Ainme İdaresiVergisi bi1şictç),~1"nıu,csapl!}fi:,qjesitbpl~nı,yepos~ft'ıqgern Jopı\l~'plarak'da+a4~andll"Jlan ve 21. yüzyıla damgasmı vuran~j}u yeni top}umsaly~p}da ~abulediliı:ıesigere.. ken realite;sözüedilen toplumsalaşamanın kendine.özgü kurüm ~e ilk~lerini beraberinde getirdiği,eslqku.ralvei{k(!lerin geçerliliğini kaypettiğidir. Bi1gitoplumunagi'çişlebirilkt~ dtiny~ıiırı her yeriıid.e15aşfaöief~sekiôr ol~ ınak Uze1:elüm devletlerlhükümetler ve bireyler yaptıkları işlemlerde etkinliği Veverimli1iği artırıcı yenifırsatlarlakarşı karşıyakalmışlardıf. Ancak etkinliğin veveriınliliğinkaçınılma~öıı k~ş~luörgütselkararlarındoğfu...bilgilere dayann1asıdıi\btıçağın'~bjlgj toplu~uıi11n)belkideen önemli'özelliği'bilgininen etkiligi,i~j~ynağı ()ımıı.sıdlr. Bilgıyikontrol eden veyqi1etenler ayııuamanda gücude kontroleder halege1nıişlerdir. Öyle ki bı,ıgün gelinen noktada ülkelerin ekouomik gelişmişlik farkı bile, "sermaye açığı" yerine "bilgi açığı" olgusu ile aç1klantrıal<:tadır (Kara,han,2QQ4: J). Çünküsanayitqplumıından,' bilgrtoplumu..' na geçişlebirlikte geı~meksel ekon<;mıilerdekj.hammaçlde.t)in.ve d.ığer.ttemel. ijre~ tiı:hfaktörkrinin(toprak,emek, sermayevb.) yerinibilgialmaktadıf. Başka hir ifadeyle bilgiçağı ile bidikte yaygınlaşanbilgi.tabanh ekonomide bilgi; küresel ve. ulus4.l",boyutta rel~abetteavantajsağlayan'ne. üretimve',yönetil'din.,enönemli vevazg~çi!rnez bit;fa;ktörüolmq,ştw (Akgü,uve Keskill,~g03~: ı 7?). "Sanayidevriıni İle birlikte, doğrubilgininelde,eclilmesi,,;değerlendirilmesi gereken verilerin hacim olarakbüyümesi ve karar süreçlerindedoğrulukladar hızmdagfiemkaza.nnıası"bünı;ııa.nlanıaldnelerden.. yari!flagrnafikrini 'yay gmla:ş-.: tınnışne,~cj9.yüzyihsonlanncla.bu\amaçla,yapı1anmakineler, kullanı:hııaya baş~ tanınıştır. BU' doğrultudageliştirilenc.teknolojik.ürürılerin başında' bilgisayarlar geııtıekte~it(pôratoğlu, T994:. 6; Bulut, 1977: $1---52). Eldeettikleri bilgileri etkin, verinili ve mantıklı bir şekildekullanar've konttoledebilerfülkeıer, örgut 'lel"vebiteyleriçii"ı:de'bulunduğuçağa ". ayakuyôurrrtilda'zorluk. çeimieyecekleri gibiher. alandai1erlemeka.ydetme1eride mümkünolabilecektir. Bu bağlamda "bilginin edinimi, depolanması, dağıtılması,yof\.unlarıması ve> uygulanması"... (J\kgünveKeskin,~2003; ı 81 ) ayrı.bir önem taşın1akt~dıi, Bu süreçl~rde tekpo~ '. 'lojiönemli bir rolüstfenmekte~lir. Dolayısıyla teknolojinin sözü edilen bilgiyönetiınisürednde etkin ve verimli kuhanımı, teknolojinin gelişimikadarönem arzetmektedir. Çünkü sanayi devrimindengünümüze kadargeçen süredetelrnoloji,' ülkelerinekonomik büyümelerinde, sosyal, kültürel ve politik'açılardaric:ge~ 'llşinelefıne' önemlhkatkılansağladığı.gibi.gelecekte de,'b.ı;ı" alanlard;:{;önemlibir faktör olmaya: devam edecektir (GÜmüşöğluveDoğan,1994:;S1). Buı:ealiıenin +ratkıudaol::tivbiteyler,ku.ruin1ar. vedevletler;kurumlanndaki bilgive;ilefişim.;' telqıqlojüeninibir araya. getirmek, onlanm,yetenekled.ndeiı"yejm~arıtaı:ından ya-. "rarla.ri,ına.kt,başka hilghkayaklaiııta.erişmek~irıternet.;gibrx:ve böylecebilgiyi," ve bunun. yanında.c; Qrtak donanım birimlerini kullanarak, kısıtlıı;aınanı eıdylşekildedeğerlendirebilmenin en güvenli,hızlı, doğru ve ucuzyollarını araştırma çabası içersinegirmişlerdir (Alabacakve Güneş,ı9~'Z~,;~Q3): Jluçal?aljlr netice

3 i Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 15 ı sinde bilgi ve iletişim teknolojileri, kamu yönetimindeki yeniden yapılanma ve modernleşme çabalannı besleyerek e-döilüşüm noktasında devletin dijitalleşme (e-devlet süreci) sürecinin de en önemli araçları haline gelmiştir. Bilgi Teknolojileri Kavramı ve Kamu Kurumlarında Kullanılan Bilgi Teknolojileri Bilgi teknolojileri, sesli, resinıli, yazılı ve sayılı verilerin toplanarak işlenmesi, saklanması ve dağıtımını sağlayan elektroniğe dayalı hesaplama ve iletişim teknolojilerini içermektedir. Bu bağlamda bilgi teknolojileri kavramı, bilgisayar sistemleriyle uyumlu bilgi sistemlerini ifade etmektedir (Yüksel, 2005: 248). Genelolarak bakıldığında bilgi teknolojileri ile ilgili olarak yapılan tanımların birbirindenpek de farklı olmadıkları görülmektedir. Ancak teknolojiler, fiziksel özellikleri ve kullanım amaçları açısından kısmen farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Başka bir ifadeyle, dar anlainda bilgi teknolojlıeri, bilgisayarların yazılım ve donanımı ile sınırlı olup daha çok bilgi teknolojisinin fiziksel özellikleri ile ilgilidir. Genelanlamda yapılan tanımlamalar ise bilgi teknolojilerinin kullanım amacıyla ilgilidir. Bilgi teknolojileri, bilginin oluşturulması, elde e dilmesi, saklanması, çoğaltılması, gerektiğinde tekrar ulaşılıp kullanılmasında ve başka şekil ve bilgilere dönüştürülmesinde kullanılan teknolojilerin tümünü. ifade etmektedir (İzci ve Arslan, 2003: 33). Yönetsel boyutta ise bilgi teknolojileri, örgütsel bilgi işleme kapasitesini geliştirerek, yöneticilere karar verme sürecinde yardımcı olacak verilerin toplanması, işlemriesi ve verilerin bilgiye dönüştürülerek iletilmesini sağlamak amacıyla kullanılan teknik donanım ve yazılımlarşeklinde tanımlanmaktadır (Arbak, 1995: 73). Bilgi teknolojileri genel olarak bilgisayarlar, bilgi ve iletişim sistemleri ile yerel ve genel. ağları kapsamaktadır (Tekin, 2000). Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, bilgi teknolojilerinin gelişiminde dönüm noktası olmuştur (Yüksel, 2005: 249). Bilgisayarlar sayesinde çok büyük miktarda bilgiye çok kolay ve hızlı bir şekilde erişilebildiği gibi bilgilerin sistemli olarak düzenlenmesi, saklanması, işlenmesi, dağıtılması ve gerektiğinde etkili ve verimli bir şekilde yeniden ulaşılıp kullanılması da mümkün hale gelmiştir (www.dptgov.tr. 2007). İlk fonksiyonel elektronik bilgisayar; 1946 yılında geliştirilmiş ve ilk ticari bilgisayar da 1950;lerin başında ABD'de yapılmıştır (Bulut, 1977: 52). Türkiye' de ise yol ve köprü hesaplarının yapılması amacıyla 1960 yılında bilgisayarı ilk kullanan kuruluş Karayolları Genel Müdürlüğüdür (Polatoğlu, 1994: 72). Bilgisayarların kullanımı konularında araştırma, inceleme, yayın ve ulusal toplantılar, dönemlerinde başlatılmış ancak bilgisayar kullanımının bütün yönleriyle birlikte elealındığı ilk ulusal toplantı "LUIusal Bilişim Kongresi" adı altında 1976 yılında yapılmıştır. Bunlann dışında Türk kamu örgütlerinde bilgisayarların hangi alanlarda kullanı~dığına dair çeşitli araştırmalar ya

4 IS2 AmmejdaresiDergisi ';pı1~~tıı..1971'. ~ılına~l'?yapııan "bir a.raştırmadatürldye~d~;gbilgisayarklin~fıım ve. sigorta'ibord,1'li>ıll1'~tı1n' hazırlanması~(~12,8);.geneljstatistik (%11;3);st6k;kontrol.(%.8~4~.,Jişc:. letme muhasebesi (%8,2), fatura - hesap pusıılasıhazırlanması (%7,6).Türkiye'de yapılanbir başka araştiriii~d'a ise (Polatçğlu,1994: 76)k;aiQu;kııruluşlannın %71~inde ücret bordrolarının hazırlanmasında'bilgisayadaniı kullanıldığı cs0114c1jhaiujaşılrnıştıı:ı~;:a'yrü.araştırnıaya; göre,kaınu""leı.ı.tuh..l.şlarının.%34'sirrde qlıl!basebe.işıemleni, %30'unda. per~onelcişlemleri,.o/ô20';siııde.. stok konffolü,.%j f)tsjnda,bütçe.işlernleri bilgisaya1"~aracıltğıylayapllj:mtktil.dır. Ayrıcakuruluş,. ların" o/612'.si,.ö:r:gütsel kararların verilmesinde;bilgisayarlann. kullanıldığını' belirtmişlerdit; SÖz.konusubü ataşt:ırmalaı:ın son~çlanile.. bilgi teknolojileridaha' çok.gelirve tahsihit, hütç.eleme,.illuhai.cs~b~';cdıersonel 'J9ı:ıetiınirvergi veha.rç~aljn,takibi.vetödemne&i, abonehizrnederi.i\(b,işl~jillerdekuhad!ımaktadır ('I'aI:)~ aoern, ;: " ~amü..kurürnl~l'da)aahil 'olmak~üzere;;örgütlerde -kun~iiılaıı bir diğeicbilgi.. " tekii6iojisi',bilgisistemleı:idir>bilgisayar'destekjibilgi.sisfeırilerii-kamu kurumlarının planlan:ia ve karar vernıesüreçlerinde'öneırili rolleroyna.yabilmektedir. İşlemsel~tizey(fe(operationaııevel) karar aşaitıasılunoluşmasıveörgütselfaa-. liyeherl. i~leınek"'için,yöi1etki1eri kar<u'verme ihtiyaeıkoıııısundauyarma-aına, 'cı.yhı,>bilgisayar1arörgütferde faydalı Hjrşekilde kullanılinalctadır (Kraem~r ve "Dedi'İcek; 1977:. 105:); El ile yapılanişlemlerin otomati}(;sistemebağlanmasıöla C 'rakda'tanım1anan'bilgisayar... desteklibilgi' sistemleri;cdeğişikkanal1ardan'elde edilenverileri işleyerek analizetmekte ve;yeni bilgilerüretmektedir (Tecim, 1999: 2-'c3))'YöneticilerindÖğı'u. ve yerindekararlar verebilrrielen,kendilerine ". ulaşan bilgilerinde doğru, eksiksiz ve anlaşıhfolniasınıgerektinnektedir: Bu noktadabllgi sistemjeri {Arbak, 1993:$3};.."i' 'BiıgiIeri'a.'U2e!Ili; birşekilde zartıa.i1indasağlarrı<t/" 'Blreylerfnıd.rarvermesürecinde sınırlı olanbilgi ~dinıi1e vei'işıeıne' kapasitesinigeliştirm(!kamacıyla örgütsel problemlere i1işkil1g~niş kapş~mı).j)il,gi sağlalllil:, ligi~k~raflaralın~bilmesine yardıid'cı olmais,.içtn.,ıjşj( onınını,az;q:lt.ma.'. veçeşitllç;,ö'~ii~;altematiflerigel\şt,lrme işievl~~~biy~ljnegetirmej.çtedir ',:ıtilgi si:stemlexi(yörıetiınbilgi sistemı~~i,hı;man. sistemleri, karar destek.sistemleri,iislcdüzeybilgi sistemleri,grupkararcıestek sistemlerind~noluşmaktadır (Tecinı., 1999: 4; Teciın;.20Q7::142). Sözkon.usıı bilgi sistemleri, kamu yönetiminıie19.işlevierine.görejiçeaynlmaktacl1l Bunlar (B.rowl1e,,1986::177);.>kı!m,w:YQnetimiÖı;~il:tlerinin iç yönetim i,şj!!vlerini destekleyicibilgi sistejiı.leri,...kajtı~,hiz;l1)etleri!1inyönetimişlevle~ifl.i destekleyici bilgjşistenıleriveplaıı1ama T;.y;~ iya.sa gluştultilfl;yicıyarayan.bilgisisterilleridir '

5 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 153 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin karar vermesi içingerekli bilgiyi doğru,olarak ve zamanında sağlayan, yöneticiyi faaliyetlerinde destekleyen bir sistemdir (Satıcı, 1992: ). Kamu kurumlarında ve diğer örgütlerde kullanılan otomasyon sistemleri ise özellikle orta kademe yöneticiler ile diğer çalışanların iş yükünü azaltmak ve örgütsel verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmıştır. 0 tomasyon iş süreçlerinde bireyin değil makinelerin denetimini öngörmekte ve kamu yönetiminde genelolarak kırtasiyecilik gerektiren işlemler ve konularda kullanılmaktadır (Polatoğlu, 1994: 69-70). Bu işlemlerin başında dilekçeler, formlar ve benzeri belgeler üzerinden gerçekleştirilen. hizmetler gelmektedir. Ofis otomasyon sistemi; bu hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlamaktadır (İnce, 2007). Kamu yönetiminde kullanılan bilgi sistemlerinden birisi olan karar destek sistemleri, kamu yöneticilerine ve kamu yönetiminde planlama yapan plancılara sorumlulukalanları içerisinde yapacakları planlama, yönetim kontrol gibi yönetsel faaliyetlerde destek Qlansistemlerdir sağlayanofis otomas Kısaca kamu kurumlarındagerek kurum içi iletişimi yonu, gerekse yöneticiye destek sağlayacak yönetim bilgi ve karar destek sistemleri; kamu hizmetlerinin daha iyi verilmesi, kamu yatırımlarının doğru yerlere kanalize edilmesi gibi planlama ve yönetim amaçlı faaliyetlerde kullanılmaktadır (Tecim, 2002: )..' Kamu yönetiminde kullanılan yerel ve genel ağların başında intranet,' extranet ve internet gelmektedir. İntranet sadece kamukurumu içerisindeki bilgilerin paylaşımını sağlayan bir sistemdir. Extranet ise kamu kurum ve kuruluşları arasında bilgi alış -verişini sağlamaktadır. Kamu bilgi ve hizmetlerinin extranetten daha geniş bir coğrafi alana (ülkeler ve şehirlerarası) yayılması ise internet aracılığıyla gerçekleşmektedir (Tecim, 2002: 148). / Kamu kurumlarında yoğun olarak kullanılan iletişim sistemleri ise elektronik posta hizmeti, bilgisayar destekli proje yönetimi, telekonferans sistemleri (Browne, 1986: ), faks, yazıcı, çevirim içi hizmetler ve telefonlardır.. Kamu Kurumları Açısından Bilgi Teknolojilerinin Önemi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bütün insanlık için heyecan verici bir noktaya uiaşmıştır~ Her türlü bilginin elektronik ortamda saniyeler içerisinde dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yerine nakledilmesi kendi başına bir devrim olduğu gibi diğer devrimlere de ivme kazandırabilecek ve insanlık hayatının herboyutunu hızla değiştirebilecek bir potansiyele sahip olmasıyla da ayrı bir öpem taşımaktadır (Sitembölükbaşı, 2003: 193). Bu bağlamda bilgi ve iletişimteknolojilerinin ba'şta ev ortamı olmak üzere iş ve toplumsal hayatın her alanında mevcut olan işleyiş normları üzerinde büyük bir etki oluşturduğu ve oluşturmayadevam edeceği ileri sürülmektedir (Dawes, 2007: 159). Örgütsel ve toplumsal değişimin en güçlü aracı ~lan bilgi ve iletişim teknolojileri; işlerin yapılma süreci, karar alma,

6 154 Amme İdclfiesi Dergisi, örgütseı,y,a~flarıb',011;lşturuırnasıv~jnsarl;liaı:~a.rası. etkiıeşi,nıinböyıitıillu)'eniden. şekilh~j1dlrmekfeaiı:~(kraemet,v'e.'dedrick,c1997: l0n:+l01)... A)'fcıea karriuhiz'o. metleri ileözelsektör hizmetlerininüretimi vesıioj;lmu, devletile kumırtlar, işktmelerve'ôlğer kamlf'kurumlanarasındakiilişkileri geliştirmek ve basitieş.tirmelv.içiiıdebil.give.iletişim.teknoloj.ilerindenyaradamlmaktadı!:. Küresel rekabeu:irtaminda'15ııgi:ve. Hetişimtekriölojİ1erinde meydana gel n 'enson gelişmeleri takipetine ve uygun birşekildekullaııınakonusunaa.,özel sekter, kamuyönetimiörgütlerine oratıla sonderede haşarılı olmuş ve yeni tek Ilölöjikgtmşınelere aünya ileaynı anda ca:yak.uydürabii111işlerdit (Tecim, 2002: 142).Bilgi ve iletişim tekriolöjlletinin özel sektörde-başa.nh bir'oiçimde uygu ve gelişıneler lamasınabağhülarakelektronik ticarette pozitifyönde başarılar yaşanmaj{ta.dtr;özelsektörkunıliışlaı'ldlllsuriduğı.ı tüm hizmet ve OlanaIdam bilgi \'e~'fietişim;tektift10j iıerisa.yesinde.daha'tahatveköıay ulaşına'yabaşlayan vatandaşlar, aynı4(ul1anım ve~ıiıaşıınranatlığijıı kal11udıizmetlerinden 'de bekler ve ~talepeder'hale gelmi lerdir (Torresvd., 200$:~1;.Yıldız, 2003: 308). Bu gelişmelerehçıglıcdlar;ık. kamu.yönetimi,;bir taraftanvatandaşların yeni taleplerini. karşı1aıı.ı.aya dim\ht~raftan da. hantallaşandevlet yapısll1.ın.. küçültültnesi ve vel~imlilik ",".etkinlikilkeleri. bağlamında maj.iyetlerde ve:persot1elsa~lsında kısıtlama yapmaya zorlanmaktadır. Bu gelişmelerson yıllarda,kamu yönetiminin Jıizmet,peı1ormans,stratı;ıj,i ve modernleşme açı14arım.kaıııııına yoluolarak e.devlettij1;jjtal devlet).-kavraınıtllll,evrenselbi:r.pheri()1ı:ı.rıtlc0rtay~ çıkmas1i1aı:ıe~ ;d~nqıniuştur(b~y.kervd., 2004: S03).'.. -;Qerçektetı.de.1990'hyılların sonunc:ia.biigive j1etişimt~knolojilerialanında.-ya:şanaa~devriın,,bir yandankamu'hizniel1eü* internetüzerindenulaşabilme olanağı-vefirken,diğ~r.taraftan;dahükümetletinfonkşiyqnlaı:ında"temel ve hızlı bir döıtqşüınö:l1görıne~t~dir(8 halifi ye.za.rei,.2qq4: 3J;Bupağlamda e~devlete '8~çiş, yönejitnd~ reformstrateji ve'~pqhtikalarınınbir parç<!:sı olarak kabuledilmekt~ğir Dünyagq.e:-de:vle.t uygulamasına geçişiezoıııiliu kılannedeıller sözkonusu bu temel duşünceyi destekler niteliktedir. Bu nedyuler şu şekilcie özetlene~ bilir(clark,2003r31t ~ 378}:'...,~.. Bilgifpı51umuua',geçişin bifsonucu olarak,:'hüküm:etlerin "bilgiekonomişi"n:ig~liştiı:ınek için_gerekli altyapıyıül uşturmakzorul1aaolması, 'rı~kümetlt!ril1"e-:iş" stire~lerini.kendilerine 9i:h'ekalarakgellştirrrieshve yeni tekı1ô1ojileri Ve elektronikaraçları ' yaygüılaştırm:ası,. "., ' -.-'.--", -. Kamti.Iıizmetlerinin çevirim içiolması içinhükümetlere. yönefik baskı T~rm artm,ası.. Özellik1e vatandaşlarınmüşterı (!:nlayışıyıakaınu hizınet I~BneYÖn~lik,..beklentil~rD.. -e E~devletin, artajirekabetçiekonominiaaııahtar faktöriiolarakgöriilme

7 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 155 E-devlet, genelolarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve özellikle de internetin "daha iyibiryönetime ulaşma" aracı olarak kullanılması (TolTes vd., 2005: 218) şeklinde tanımlanmaktadır. E-devlet, devlet - vatandaş, devlet - özel sektör ve devlet - sivil toplum kuruluları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde daha az sorun yaşanmasını hedeflemektedir. Başka bir ifadeyle, bilgi ve iletişim teknolojileri; toplum, vatandaş, özel sektör, vatandaş grupları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında işbirliği ve etkile"' şimi sağlamak için hükümet faaliyetlerini etkileyip şekillendirmekte ve sorunlara çözüm alternatifleri sunabilmektedir (Wimmer, 2007: 1). Bilgi iletişim teknolojileri sadece yenilik ve rekabetçiliği getirmiyor. İnsanların ve toplumların iletişim ve yaşam tarzlarını da değiştüiyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği Komisyonu, "bilgi toplumu 2007 yıllık raporunda" bilgi ve iletişim teknolojilerinin yukarıda belirtilen önemi ve işlevlerini vurgulayan bir tanıma yer vermiştir. Bu. tanıma göre, bilgi ve iletişim teknolojileri, "insanların hayat kalitesini aıtıran ve kamu - özel sektör yönetim modellerini dönüştüren yeniliği sağlayıcı araçlar" (Informational Society Report, 2007: 4) olarak ifade edilmektedir. E-devlet, kamu yönetiminde verimlilik başta olmak üzere yönetsel etkinlik ve maliyetlerden tasarruf etmenin en güçlü aracı olarak görülmektedir (Adamali vd., 2006: 97). Başka bir ifadeyle e-devlet, elektronik bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin, şeffaf bir biçimde vatandaşlara, özel sektör kuruluşlarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınadüşük maliyette sunulmasını ifade etmektedir. Bu beklentilerin gerçekleşebilmesi başka bir ifadeyle e-devlet uygulamasının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi; bürokratik süreçlerde reform yapılmasını, kamu kurumlarında bilgisayarlaşma ve ağ yapılarının oluşturulmasını ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin birlikte işlemesi için bu alanda standaıtlar geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin izlediği stratejiler birbirinden farklılık arz etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler; mevcut bürohatik sürçlerdeki reforma yoğunlaşarak, e-devletin amaçlarını ortaya koyabilmek ya da e-devletin toplum tarafından algılanabilmesi için kamu kurumlaı ı ağ yapılarının kapasitesini genişletmeçabası içerisindedirler. Gelişmiş ülkeler ise elektronik sistemlerin bütünleşme sorununu gideren ve birlikte işlerliği kolaylaştıran bilgi teknolojileri standartlarını düzene koymanın önemine işaret etmektedirler (Adamali vd., 2006: 97). Avrupa Birliği üyesi ülkelerde e-devlet geçme sürecinde yaşanan gelişmeler bu duruma güzel bir örnektir. Avrupa Komisyonu Aralık 1999'da, Avrupa'yı dünyadaki en dinamik ve rekabet gücü en yüksek pazar haline getirmek amacıyla "e-avrupa Girişimi"ni kabul etmiştir. E-Avrupa 2002 eylem planının temel politikası, temel kamu hizmetlerine "çevirim içi ulaşabilme yüzdesi iken; e-avrupa 2005 eylem planında tam olarak ulaşılabilen temelkamu hizmetlerinin sayısı" ifadesi yer almaktadır. Ayrıca e-avrupa 2002 eylem planında e-devletin gelişim göstergesi

8 ;Ainmejd,ClresiDergisi.dörttern~Ua,ş(lIi1aY3;Gfuit~i;,etkileşim,. işlem ve.clönji.~ij.m) a:~p.la.ı'akiflcelenirken; "çevirimiçitam erişipjjaiolgıaması" ve. "ge virimiçi,t~jl1oerişi~};'ş.e:klinqe.iki te1nel gösterge;qıtaya"'~ı:üilllştım{e:ııropean C(jrrunissiQIı,..:4Q(j)6?~t-SJ. ~-:Avrupa 20l0 ~y lem.piaı;ıı :içirı 't\l3'uy~si ülkelerde özmlik1ei~t-şağl1kala:nıflda,gqzlegörüıürgelişmeler.;y,!şandığı.ifacl~ edil1nekte-.. dir. 2006:dıı~:f.e~sağılJ<:.. portalı başlatılmış ve,tti.m ];jirlil~ ii.~eshij'~kelerin. b tı doğrultuda e-sağl;ırstrat~jilerini.ctamamladığıbeliıtilmektediy (Informafton SoCietyRepoı1,. 2007: 7). AyncaAvrlJpa'da yapılan bir araştırma, e-devl.etaillayışlıı1nabülkelerinın ekonoii1ilerineveab.. vatandaşlanna zaman,.flız,nw]i.,. yet;esne.klik gibi birçok. boyuttakatk:ı1atsağıa,4iğlllloftaya koymaktadır (Aydın,.200$:300-,301). "~üfesel. bilgi sistemleri ve iletişimteknolojilerinin gelişimi, kamukunınıla' rlffdicacşikhk ve.şeffaflığı sağlaınakiçin bürokratik sistemdedeğişimiöligör" mekteve'ktiresekbaskıcuygubmakta,dır. Bu baskflaı\ 'kamli'kurun;ılatının.vatandaşıarakıı.ı:şp's:ôrufrilütlığunı:ı.artirmayıda.. amaç lamaktadtrçbü,açıdan bakıldı~ ğında somwuiu}çcsadece' ulusaldüzeyde vatandaş.ve'kamukütunilarıarasına.. değiıa)cnıza.n;u!l'ld~.u1ı1slaraı'ası'boyutta daönemar~,eden.birkqnıı.olarakort<ıya. çıkıııaklaq;ll'. Wjlgi.;Y'e, İ!etişim teknol ojilerinietkinfme/veriıxılibirş.ekilde.kul-., lanan,ba.şka; bircifadey;le,e-devlet.. uygulamasına geçen,1<amuccktıftinılan;. vatan-. d~şlarla,etkileşim imkanını artırarak. vatandaş gruplarının tercihlerine daha du-. yarllolarak kurumun sorumluluk düzeyini de geliştinnektedirler. Kamu'.kurum7. larıl1<:ı:aaçıkhk ise etkileşim veş,erfafhk.f:aktörlerininişleviolarak tanımlanınaktadlf,.aytıca yüksek düzeyde.et.ıqleşimve şeffaflık kamu kutumlannda.djişük/. du~eyde.yönetselkontroıüngqstergesi.olatak.kabul görmektedir (WeIch ve W(\)l1g,:2QOL ),.. KaııiuKıt..ıııtJl~Wl11da»ilgr l'eknolojiierfkııtl1jmmı $üf~cinc!~~ıır,ş!i~şilansqrtırilar... Dünya'da 've1'ünkiye;de\l;lızla gelişmekte olane"d~ylet,haıabitçok engelle ' karşı sitesinin tasarlann:ıa;uygıılama.vegünceileştiı-me;aşama;lartncilaibir"takınt zorluklar.ortaya. bazıları,'fj:ııa,nsıı:ra;nrpliınlama,politikamaçlar ve vatandaşlarıl1. ;kahüllenme ya.da Hgieksik1iğiolarak görülmektedir.i:.jnpan (BM KamuYÖnetimi ve:mali yesiçevirimiçiağkuruluşu)"bu sorunlarrkurümsal zayıflıklar, insankaynak~ hm, cl t\zenlemelerinfinansmanı, yerel veteknolojik çevre olmak üzere beş (Evans:vcYenı 2005> 7}>Amerika, da yayınlanaqbir.ra poı::ı::ia.jsc.e, söz konusu sorunlarşuişekild~slraı,ınmaktadır (Alderich vd., 2002: 3S0;}yager ve Thompson, 2003: 389): Üst düzey yönetici liderin desteği,kişi~el gizliliğin korunma~ı, uygun güyenıik~{)ntrollerinin. uygulanması, elektronik.kayıtlannko~jjnınası,;.ş.cığlaın:teknikalt.. yapının konınrna.sı."l;>i1gitew-ıol oj ileri beşeri sermayesiy~hjı'lk.ateks:tandartta.hizmetsağlav;ıa;

9 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 157 OECD de kamu kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojilerin kullanılması sürecinde e-devleti algılama ve kavramayı zorlaştıran engelleri; yasal ve düzenleyici engeller, mali (finansal) engeller, teknolojik engeller, sayısal uçurum, vizyon ve plan eksikliği ile amaçların belirlenme sürecinde ortak hareket edilmemesi olarak sıralamaktadır (OECD, 2003: 47-69). E-devlet uygulamalarında öncü ve lider kabul edilen ABD ve gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de, gizlilik (mahremiyet), güvenlik, sayısal uçurum, ekonomik eşitsizlik, eğitim, erişilebilirlik, öncelikleri belirleme, vatandaş bilinci ve güveni,yasal, teknik ve bürokratik eğilim, siyasi destek (liderlik), bant genişliği, teknolojik personel eksikliği, koordinasyon, oıtak strateji ve standart eksikliği, kurum ihtiyaçlarının karmaşıklığı (homojen olmaması) ve yerel ve genel ağ yapılarının eksikliği genelolarak e devlet uygulamalarının karşısındaki sorunlar olarak kabul edilmektedir (Çoban, 1996: 4; Yıldız, 2003: ; Aydın, 2005: ; OECD, 2003: 47-69; Tecim, 2002: ; Adaınali vd., 2006: 98-99). Başarılı bir e-devlet uygulaması başka bir ifadeyle kamu kurumlarının dijitalleşmesi sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için bu sorunların giderilmesi ya da sorunların en asgari düzeye indirgenmesi gerekmektedir.. Güvenlik 1960'lardan beri dünya genelinde vatandaşların devlete ve dolayısıyla kamu kurumlarına duydukları güvende bir azalma eğilirni olduğu ileri sürülmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar, vatandaşların beklentileri ve hükümet performansını algılama arasındaki farklar başta olmak üzere hükümetlerin ekonomik performanslarının kötü olması, medyanın rolü, politik skandallar, sosyalsermaye ve kültürel değişim, politik başarısızlıklar gibi çeşitli faktörlerin vatandaşların kamu kurumlarına duydukları güveni azaltıcı etki yaptığını ortaya koymaktadır (We1ch, Rinnant ve Moon, 2004: 371). Son zamanlarda Türkiye'de yapılan kamuoyu araştırmaları da benzer şekilde vatandaşların kamu kurumlarına, kamu çalışanlarına ve bu bağlamda da kamu kurumlarının yönetim süreçlerine yönelik güvenlerinin azaldığını göstermektedir. Yukarıda belirtilen genel faktörlere ilave olarak günümüz bilgi toplumunda vatandaş ve kamu yönetimi arasındaki algılama farkı ve bilgi açığı, vatandaşların kamu kurumlarına duydukları güvenin azalmasında önemli bir roloynamaktadır. İşte bu noktada e-devlet, devlet-vatandaş, devlet-özel sektör ve devlet-sivil toplumkuruluşları başta olmak üzere diğerkurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerdedaha az sorun yaşanmasınıhedeflemektedir. Başka bir ifadeyle e-devlet, klasik bürokratik süreçleri a zaltarak;. vatandaş ve kamu kurumları arasındaki kopukluğuve bürokratik süreçlerden kaynaklanan güvensizliği oıtadan kaldırarak kamu hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

10 158 Amme İdaresi Dergisi Her ilişkinin temelindegüven yer almaktadır. E-devlet, vatandaşlar başta olmak üzerediğer tüzel kişilerve kurumlararasında yeni bir etkileşim biçimi öngörmektedir. Bu bağlamdabilgi iletişim teknolojilerindenuygun bir şekilde yararlanıldığıtakdirde vatandaşların kamukui"umlarından memnun i yerdüzey lerinin artacağı ifade edilmektedir. Daha iyi ve daha uygun hizmetler, hızlı erişim, tam ve güvenilir bilgi, vatandaşile kamukurumlarıarasındaki yeni ve gelişmiş iletişim kanallarının bilgi açığını gidermesi vb.vatandaşlarmkamu kurumlarına yönelikgüvenini artırabilir. Kamu kurumlarınayönelik güveni artnınada yönetimhakkında daha fazla ve güvenilir bilgisağlanması gerekli ama tek başına yeterli değildir. Sibermekanda (cyberspace) güveni sağlamak zordur (We1ch, HinnantveMoon, 2004: 371~375). Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yaralanan vatandaşların kişiselbilgilerinin güvenliği de bir o kadar önemlidir. Vatandaşlarıhkişiselbilgileridikkatle ve özenleele alınarakgüvenle korunmalıdır. Çünkü vatandaşlargizlilik ve güvenlik garantisi olmadan e-devlet hizmetlerinden yararlanmaya pek fazla istekli değildirler. Bu sebeple bireylerin mahremiyetinikoruma konusunda yaşanacak zorluk, e-devlet uygulamasının önündehen enerniiengellerden birisi olarak ore taya çıkmaktadır (OECD, 2003: 51). Altınok(2003: 519) tarafından Türkiye'de yapılan bir araştırma bu savı doğrulamaktadır. Söz konusu araştırmada. örneklem kapsamına alınan vatandaşların %39'u "kamu sitelerinde neye öncelik verilmelidir?" sorusuna "güvenlik" şeklindeyanıt vermişlerdir. Aynı araştırmada örneklemkapsamına alınan vatandaşlar, e-devletin önündeki en büyük engelin "güvenlik" olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumda bütün kamu kurumlarında öncelikli olarak yapılması gereken şey,e-devletgirişimlerirtde güvenliğiartırıcı vegizliliğikoruyacak güçlü yapıların oluşturulınasınısağlamaktıl". E-devlet uygulamasından beklenenfaydaların kamu kurumlarının güven ve sürülmektedir. Çünkü e-devlet hesap verebilir, eri güvenilirliğini aı1ıratağı İleri şilebilir, şeffaf, sorumlu, katılımcı, etkin ve verimli bir kamu yönetimi anlayışına vurgu yapmaktadır. Bu durum vatandaşınkamu kurumlarına yönelikbürok~ ratiksüreçlerden kaynaklanan negatif algısınıpozitif yönde geliştirecektir. Böy-. lece vatandaş kolay erişebileceği ve gerektiğinde e-devlet sayesinde denetleyebileceği ve kişisel bilgilerini de güvence altınaalan bir idari sisteme karşı güven duyma konusunda istekli olacaktır. Gizlilik (Mahremiyet) Mahremiyet en hızlı büyüyen uluslararasısorunlardan birisidir. Bilgilerin mahremiyeti devletin sorumluluğundadır. Böyle bir sistemde bilgilerin yüzlerce veyabinlerce bilgisayarda bulunması mümkündür. Tüm bu kişisel bilgilerin başka bireylertarafından kullanılacağı ve mahremiyetlerinin zarargöreceğini düşünenbireyler, İnternet üzerindenişlemyapmaktan uzak durmaya çalışacak lardır.

11 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 159 E-devlet uygulayıcıları ve koordine edicilednin karşılaştığı ya da yüz yüze geldiği temel sorun, internet ve diğer teknolojileri kullanarak vatandaşlara hizmet sunumuesnasında kabul edilmiş gizlilik ilkelerine saygı duyup duymayacaklarıdır. Hükümet ya dalqtmu kurumları güvenlik ve gizliliği koruyan bir kültürün geliştirilmesi ve yerleştirilmesinde sorumlulukbilinci,içerisinde olmalıdır. Bu bağlamda söz konusu edilen kültürün toplumsal düzeyde yerleşmesi için sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, vatandaşlar, özel sektör kuruluşları ve diğer organizasyonlarla işbirliği içerisinde hareket edilmelidir (OECD, 2003: 50-51). Haris ve West'in (2004) tarafından yapılan bir araştırmada; internet kullanıcılarının %81' i ve internet üzerinden mal ve hizmet satın alan internet kullanıcılarının ise %79'u bu işlemler esnasında kişisel mahremiyetlerinin tehdit edilmesinden endişe duymaktadırlar (Haris ve West: 2004). Marmara Üniversitesiöğrencileı; üzerinde yapılan. araştırmada da "kişisel mahr~miyetin ihlal ediliyor olması" en önemli sorunlardan bid olarak görülmektedir (Değirmenci ve Yozgat, 2003: 383 ~ 384). Sayısal Uçurum E-devlete erişebilmeve kullanma açığı, sayısal uçurum olarak tanımlanan bir sorundur. Ulusal ve bölgesel bilgi ağı ve alt yapısından kaynaklanan farklılıklar başta olmak üzere, "yaş", "gelir düzeyi", "eğitim seviyesi", "dil" ve "teknoloji kullanma yetersizliği" sayısal uçuruma yol açmaktadır (Jeager, 2003: 325). Sayısal uçurum internete erişim olanakları ile ilgili bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da bilgi teknolojileri alt yapısının ulusal, uluslararası ve bölgeselolarak eşitsiz dağılımını ifade etmektedir. Buna karşın e-devletin daha geniş alandaki temel hizmetleri geliştirmek için bir potansiyeli bulunmaktadır. E-devleti gerçekleştirme çabaları tek taraflı olarak devam etmezse, sayısal uçurumun mevcut tehlikeleri derinleşmeyecektir. E-devlet çabalarının ulusal düzeyde etkili olması, gerekli teknolojik alt yapının hazır olması ve vatandaşların kamu hizmetlerine erişebilir bir konumda olmasıyla yakındanilgilidir (Jeager ve Thompson, 2003: 390). İnsan Kaynaklan Türk kamu yönetimi sisteminin en kronik ve yaygın sorunlarından birisi nitelikli, ehliyetli ve liyakat sahibi personelin istihdam edilememesidir. Bu sorun dikkate alındığında kamu kurumlarında bilişim konusunda uzman, kendini yetiştirmiş, yeni gelişmeleri yakından takip edecek nitelikli personel istihdamı mümkün olmamaktadır (Tecim, 2002: 144). Türkiye'de 1970'li ve 1990'lı yıllarda yapılan araştırmalar, kamu kuruluşlarında bilgi ve iletişim teknolojiled konusunda uzman personel istihdamı sıkıntısı yaşandığını göstermektedir. Hatta bu araştırmalaragöre, kamu kuruluşlarının %64'ü bilgi işlem merkezlerinde bile nitelikli personel istihdamı sorunu yaşamaktadır (Polatoğlu, 1994: 78).

12 160 Anı111lljdqresiDeigisi E~devlet uygulamala:nmrti'inüıideki en~büyükengenen;leiıd)iriside hilgi. ve iletişimteknolojilerieğitirı:iia1rnıştecı'übelrve uzmanjşgücü. eksikiiğidir.. Dola~ yısıykı,.e-devıetinen öncelikliöğelerindembiriteknolojikvizyona... sahip,tekno~ löjikbeşeri.~sel'hlayeolarak. daifa6e edi3lennitelikliinsanghcüdüi",:bilgiveileti şinı teknolojileritıin gerek i'izel' ve gereksekamukurumlannda kullanılmasıbu alanlarda. personel eğitimine gereksitıimi..d6bera:berinde getirmektedir. personel hiı)'eni sistemioiytöğrenemeıse, eski;çalışma usuherine.. geı-i dönmek. isteyecek tit;teknqıüjik.alfy'apıyı. sağlamak vedevam. ettiı'mek, bilgi teknolojileri.tecrü~ besine s~hip/işgücüniil1...istilıdaın.ttdilmesi.ile. gerçek1eşebi1ir., Devlet,bilgi tek.. nolojileri.konusunciauzmanve,.teçrübeli:personeli.elinde. tl,ltmakiçingerekli.po. litik.aları,ı.lygıı1a}.llayakoymalhlır...;....8 ütç~'erig{!ıieri.hükiirııe!jer.oldukça.. sınırl~.olan l~aynaklardanoıuşanbütç~lerinioptiınal.bir biçimdekullanabilmek için bazı projeleri diğerlerinin önüne geçirmek durumundadır. Özellikle Türki ye gibi ekonomik kriz içerisinde olan ülkeler önceliklerihie~devlet uygulaması dışında hemen sonuçaiabilecekleriprojelereyöhelt.jıı~kt('ldir~eı;.ömeğiill'iirkiye'de bilgi teknolojilerine.ayrılan Xatırımpdeneği 2QQ4 yılında.2.81 nıilyoıı dqlariken, 2005yılıyat1rımprogrammda %9,6'hk bir artışla308milyoflcdohıra.yükseltilmiştir.bu rakamlarabülkeleriylekıyaslandığındatürkiye'.qekibilgi teknolojileri harcamalarınıngayrisafiyurt İçi HasılajçiIlcl~ld.payı,ABiiyeleriny()ranla. olduk~adüşüktül (Aydın, 2005:, ~) E-clexlettebaşanyı. sağ1ııy.abilmeninen çnemn.~mı:htarlan~danbil"isi de, vatand;ışiı;rrındevlete kolay ve.güvel1li birbiçimde ulaşabilmesine destek.. Qlacak teknikbiralt.. yapıy.ıplanlamı:ı.kve.oluşturmaktır.. E-devlet bilgi teknqloj ilerinin kullanıı1'llüzeril1elcuruludur..polayısıyla,... teknqloj ik al Cyapıkonusunda. ciddi yatırımların yapılması zorunludur. Bu aşamadaise,bölgelerveşe~irlerarasmdakialt yapı farklılıkları dikkate-alınarak geniş bant teknolojileri ile ülkenin tüm bölgelerine uyduüzerindenerişimi sağlayacakalt yapılar olüştünhmalıdır.l\ynqcyerel,bölges~lve ulusıııa~knolojik alt yapılarbelirli bir standartdtizeyinde koordineedjlmelicl~r Gwww.cdt~9rgLıQ06)... IIlfkııkiSistem. -' - - ~ -: ' -.. ;Yenhtel<ııolojiler daimalıukuks.al.ve.. politik.sqrunıandabe~'aı:>erindj~.getir -miştir.,h..devletl,lygulamal<inıjlilbaşanlı olmasıistertiyqrsq,.yasa koyucl..ilar kısa döneın çqzijmlediçiıluyanılcolmak durumundadır. Aynıeşekilde optimaluygu~ lamajani), kampüyu. desteği ilesağlamlaştırılması. için yasa koyucıılarproaktif adımlaratn;ıı:ı.lıdır.(www.cdtorg,2006). Çünkü tek-.duraklı.. bir. yönetimin (edevlet) gerçekleşmesi güçlü bir biçimde devletin ve ilgiliülkenin anayasal sis

13 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkleın 161 temine bağlıdır. E-devlet anlayışının uygulanması, birbirinden fonksiyonel olarak oldukça kopuk görünümlü dünyadaki tüm kamu örgütlerinde, büyük örgütsel sorumluluk ve görev değişikliğini ifade etmektedir (Wimmer, 2002: 93). Bu nedenle ilgili ülkenin hukuk sistemi, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerine eşlik edebilecek bir biçimde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, e-devletle ilgilenen diğer ülke ve uluslararası kuruluşların bu alanda yaptığı çalışmalar yakından izlenerek gerekli yasal düzenlemeler hızla gerçekleştirilmelidir (Baleı, 2003: 274). Liderlik E-dönüşüm projelerinin başarısı sadece var olan işlem ve etkinsizliklerin 0 tomasyona aktarılmasından ibaret değildir. Söz konusu değişimi yönetebilmek için tüm yönetim kademelerinde teknolojiyi ve teknoloji politikalarının hedeflerini bilen ve algılayabilen liderlere gereksinim duyulmaktadır. Başka bir ifadeyle, gerek politik liderlik ve gerekse üst düzey bürokrasi kararlı bir biçimde e devlet politika ve projelerine sahip çıkmalıdır. Çünkü politik liderler, e-devlet vizyonunun yayılmasına hizmet ederek, ona toplumsal düzeyde aıtı değer vermektedir. Her alanda olduğu gibi e-dönüşüm projesinin de siyasi destek bulunmadan başanya ulaşması şansı oldukça sınırlıdır. Bunun en güzel örneği MERNİs projesidir. Siyasi destek bulamayan söz konusu proje, ancak 30 yıl sonra uygulamaya geçebilmiştir (Aydın, 2005: ). Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojilerinin Kullanım Durumu ve Dijitalleşme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Araştırma Araştırmanın Anıacı Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini artırmak için tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanma yoluna gidilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojileri sayesinde haftanın 7 günü 24 saat sınırsız kamu hizmeti sunumu hedeflenmekte ve bu konuda gerek insan kaynakları ve gerekse teknik alt yapı ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına önem verildiği görülmektedir. Bu sayede "sabah S-akşam 5" mesai anlayışı, yerini "sınırsız mesai" kavramına bırakmaktadır. Bilgi teknolojilerinden istenilen seviyede yararlanabilmek için teknik, insan kaynakları ve hukuksal ve mali alt yapı gibi bir takım sorunların halledilmesi gerekmektedir. Seviyesi yüksek bilgi teknolojilerinin yanı sıra bilgisayar ya da teknoloji okuryazarlık oranının da yüksek olması temel şartların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, kamu kurumlarında bilgi teknolojilerinin kullanım durumunu, teknik seviyesini, teknolojik okuryazarlık oranı ve karşılaşılan sorunların neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda Konya iline bağlı kayma

14 162 AmmejdaresiDergisi kamhklardaa:raştırma yapılmış veqiigi teknolojilerinin kullanım düzeyleri ve.şılmıştır. AraştırmaıılllY'öntemi.ve GüvenlIlrlikAnalizi Araştırmadaanket yöntemi uygıılanınıştır..ankette yeralan sorularının hazırlanmasındaa1tınok (2003), BakI(2003), OECD (2003), Jeager vearkadaşları (2003) ilearifoğlu ve arkadaşlarının (2002) çalışmalarından yararlanılmıştır. Anket formunda, kamu kurumlarındaki bilgi teknolojilerinin kullanım alanları, e-devlete geçiş sürecinde karşılaşılan sorunlar ile e-devlet ve e-devletten beklentilerin nelerolduğuna dair sorulara yer verilmiştir. Anketformlan,Konya Valiliğinin. resmi yazısı ve İJ Planlama Müdürlüğünün.koordinatörlüğünde kaymakanılıklaragönderilmiştir. Kaymakamhklar tarafından doldurulan anketler, resmi yazı ile Valilik iipianlama Müdürlüğüne göııderilmiştir. Araştirma içinhazırlanananketlerin güvenilirliğiniölçmek içinfarklıkamu kurumlarında yöneticilikyapan 8 denek üzerinde ön uygulama yapılmış ve anket sorularına son şekil bu aşamadan sonra verilmiştir. Anket formundaki soruların büyükbir çoğunluğu Likertölçeği dikkate alınarak hazırlartmıştır. Anket verileriningüveniiirliği ölçülmüş ve Alpha katsayısl0,86 olarak saptanmıştır.. Bu değer 1:,OO'a yakın bir değer olduğu için anket sonuçlarının güvenilir olduğu kabul edilerek değerlendirmeyealınmıştır. Kaymqkamhklardan gönderilen anketler SPSS 11.ÜOprQgraımndan yararlanılarak.yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesindı'! güvenilirlik testi, frekans dağilımı, yüzde oranları ve yoğunluk ağırlığı gibi istatistiki yöntemler kullanıımıştır. Araştırmada EldeEdilenBulgular ve Tartışma ÇizelgeL. ToplamBilgisayar Sayısı Bilgisayarsayısı Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde ,2 24,2 24,2 2 LO 30,3 30,3 54, ,2 L8,2 72, ,1 9,1 81, ,0 3,0 84, ;1 12,1 97, ,0 3,0 100,0 Toplam: ,0 100,0 Araştırma. kapsamına alınan kaymakamhklarda toplambilgisayar sayısı 96' dır. Bir tanebilgisayarları bulunduğunubildiren kaymakamlık sayısı 8 iken, iki tane bilgisayara sahip.olduklarını bildirenlerinsayısı ı O' dur. Çizelge ı' den dijitalleşme konusunda karşılaşılan.sorunlarınneler olduğu tespitedilmeye çalı

15 ,- i ij! Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 163 de anlaşılacağı üzere 3 tane bilgisayarı olan kaymakamlık sayısı 6, 4 tanebilgi'" sayan olan kaymakamlık sayısı 3, 5 tane bilgisayarı olan kaymakamlık sayısı 1,6 tane bilgisayarı olan kaymakamlık sayısı 4'tür. EnfazIa bilgisayara sahip olan (9 tane) kaymakamlık sayısı ise 1 'dir. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi Konya iline bağlı kaymakamlık birimlerinin büyük çoğunluğunun kullandığı bilgisayar sayısı yeterli değildir. ilgili kurumlarda çalışan sayısının toplamı 136'dır. Çalışanher birey için bir tane bilgisayarın bulunmasının bu kurumlar tarafından sunulan kamu hizmetlednin etkinliğini ve hızını aıtıracağı düşünülebilir. Çizelge 2. İnternete Bağlı Bilgisayar Sayısı İnternete bağlı Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Küriıülatif Yüzde bilgisayar ,5 56,7 56, ,2 16,7 73, ,2 16,7 90, ,0 3,3 93, ,0 3,3 96, ,0 3,3 100,0 Toplam: ,9, 100,0 Cevapsız 3 9,1 Toplam ,0 Çizel ge 2'den de anlaşılacağı üzere araştırma kapsamına alınan kaymakamlıkların 30'unda internete bağlı bilgisayarların bulunduğu görülmektedir. Ancak, tüm kurumlardaki bilgisayarların yaklaşık %65'i internete bağlı durumdadır. Başka bir ifadeyleilgili kurumlardaki bilgisayarlardan 60 tanesi internet hizmeti vermektedir. Çizelge 3. Bilgisayarlarm TeknolojiSeviyesi Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde Yeterli 12 36,4 36,4 36,4 Yetersiz 5 15,2 15,2 51,5 Iram yeterli değil 16 48,5 48,5 100,0 Toplam ,0 100,0 Araştırm'! kapsamına alınan kurumlardaki bilgisayarların teknolojik seviyesinin yeterli olmadığı görülmektedir. Bilgisayarlarının teknolojik seviyesini yeterli bulan kaymakamlıkların oranı sadece %36,4'tür. Konya Türkiye'ninen gelişmiş illerinden bidsidir. Dolayısıyla Konya iline bağlı kaymakamlıklarda kullanılan bilgi teknolojilerinin seviyesinin de yeterli olması beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında kalkınmada öncelikli bölgelerde bu seviyenin daha da düşük olabileceği ileri sürülebilir.

16 164. Ammeİdaresipe~g.!1i~ Çiı~lge.4;BH&isa~cil:IJSayılarınl~yeTe~~C)loji nüzey:!l1ina,rttırılmastiçiilyeterli <.'...,.Öc:l,~r,~lv~~f}!iior mu! :y üi,te. " Kı'aşl:ırınakap~~riııha'ajtnan'kaYı1ı~tkanilıkıard~'biIgi 'tekiıolojilehnin' düzeyi:-.. ulartırmclk içinyeterli ödeneğin olmadığı görülmektedir." Bilgi teknolojilerini' etkin ve verimli kullanabilmekiçin teknik seviyelerininyüksek olmasıvebu koi1jj.da gereldialtya,pıyatınnılarına y,ı cla.ar~ge çalişmalarmilayrılan kaynak:': lanndayeterli olması gen~kmektedir. OECD ve AB ülkeleri ile kıyasjı;ı.ndığında 2 93 yıiiitibariyle Türkiye; bilgi teknolojilerineenaz kaynak ayıranülkelerin ba.şında g~lrpektedir. Buna göre Ar-Ge harcamalarınınosyiıf içinde14 payı ' da %2.98, Kore'de %2,9, Çin' de %J,~,İspanya'da% 0,97, Po1611ya:.da % 0.65, Türkjye'de ise % O,64'tür (Yetiş, ). Çizelge 4'teki.sonuçlarda bunu.doğrulamaktadır. i Çizelge 5. Kurum İçerisinde Bilgisııyar KullananSayısi. Bilgisayar KullananSayısı Frekans Yuzde Geçerli % Kümülatif %.. ': 3. ' ,3 28.,1 28, I., 24,2 7 21,2 21,9 '15,0 5 15,2 15,6 90;6 5 3,0 3,1 93,S Toplam: 85 ı,''!. J;,.:'. 3;0 ı ~."".;"'. ~3iL. ı.. 96,9.. 1 ~,Q i ,1 100, ;0 100,0 Cevapsız 1 3',0.... ~~~~~~~--~+---~-4--~~"'~'~;~ ~~'~"~~~"... Toplam ,0..'......, AraşlU'11la, :kapsafıufra. 'alınan.' kllfu m1 ardabiigisayar ;'kullana~ların'sayısı 8S'tir.. BaşKa'; bif ifadeyle bu'ku:rurnlardi"çalışan personelirt:%'6b'übhgisayclr kullarimaı<la:dfr..

17 Kamu Kurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıkları 165 Çizelge 6. Bilgisayar Kullanma KonusundaUzman (Eğitimli) " Elemanınız Var mı? Frekans Yüzde Geçerli % Kümülatif % Evet 6 18,2 18,2 18,2 Hayır 27 81,8 81,8 100,0 Toplam ,0 100,0, Bilgi teknolojilerinin kullanımının teknik bilgi ve beceri gerektirmesi nedeniyle uzman eleman yetersizliği, kamukurumlarında ortaya çıkan önemli bir boşluktur. Araştırma kapsamınaalınan kurumlarda bilgisayar kullanma, konusunda uzman olan eleman sayısının da yetersiz olduğu görülmektedir. İlgili kurumlarda bilgisayar kullanan personel çoğunlukta (%63) olmasına rağmen, Çizelge 6'daki sonuçlar bilgisayar kullananpersonelinhepsinin bilgi teknolojileri konusunda uzman olmadıklarını göstermektedir. Çizelge 7. Bilgisayar ve internet Kullanımı Konusunda Hizmet içi Frekans Kurslarınız Var mı? Yüzde Geçerli % Kümülatif % Evet 1 3,0 3,0 3,0 Hayır 32 97,0 97,0 100,0 Toplam ,0 100,0 Bilgisayar ve internet kullanımı konusunda hizmet içi eğitim kurslarının olmadığı görülmektedir. Uzman eleman eksiği olan kaymakamlıkların hizmet içi eğitim kurslarının olmaması düşündürücüdür. Bu durumun yeterli ödenek olmamasından kaynaklandığı Çizelge 4'teki bilgilerden anlaşılmaktadır. Bilgi teknolojilerinden istenilen seviyede yararlanabilmek ve dijitalleşme neticesinde karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelebilmek ya da dijitalleşme sürecini hızlandırabilmek için bu konuda uzman olan insan kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çizelge 8. internet Üzerinden Yapılan MüracaatIar (Dilekçeler) Daha Sonra Yazılı Olarak isteniyor mu? Frekans % Geçerli % Kümülatif % Evet 6 18,2 33,3 33,3 Hayır 12 36,4 66,7 100,0 Toplam 18 54,5 100,0 Cevapsız ı5 45,5 Toplam ,0

18 ı 66~ Ammejddl'esi.Dergisi "İnternetüzeritıfJeı:ı;o/apılanmüracaatıar;~dilekçeleF)tôaııa.s()Ilra yazılıohu'ak isteniyor mu?" şek.lindeki soruyaarl(ştıı'r.t:ıa';}(apsaınınaa.1ıriankaymakam1ıkl;:ı.nu %18,2'sİ evet,%36;~mü:ise.hayır.. cevab~nıyermişlerdi~~ BJı.soruya cevap vermeyenlerinqra,lüise % 45,5'lit:. ÇWielge9; Elektronik Ortl'uııdaYapılan MiiracathırmDalia Sonra YazılıOlarak İstenme Nedenleri i' i FrekaJis'..~% Küınülatif% -Ya alhöşluk.~" ' "' ~.. <. Yı;ı 11,L A'lt'yttpIyetersii1l:ğ:t 22,2: c" " ,4 Müracaatiıic1Cldi olup. 3 6,1 i ' 22,2 olmadığını tespitetme 5 9;1 "33,3. 77,8 ~,O". Diğer 2 '6,1 100,0" 'ToplIım... ıoo,()i>.' Çizelge8?deki soruya evel<::eva:bını vererıkiifumlar böyle. bituygulamanın nedenlerirıiçizelge 9'da belfrtmektedir. İlgilikurumlara bu soruda birden fazla seçenek işaretlemeimkanı verilrnişt:ir:"neden yazılı belge İsteniyor?"sorusuna verilen. cevaplar liir ardarndabilgi' reknolojileri vedijiıalleşrrıe konusundaki mevcut~uygulamayıvekarşılaşılan sorui11an:da' ortaya koyma~tadlf;buna.göre, "kayıt altınaalma", "müracaatın.ciddiolupolmadığını tespit etme", "ya.sal boşluk",.alt yapıyet~rsizliği", milracaatlarıntekraryaz41holarak istenmesimedenieri afasmdag()s.t~rilmektedir. I(a)'ıtaltına alma uedenim'eberyenbüroj.qasinin. tem~l itlzeliiği olara.kmtşıımzaçıkj.'iu!.ktadır~bu.duruii14adglnıukurunıla.rıt1d!;l..k1sm~n,~(! olsa k~a. ik.bül'{)kratik. alışka,phidann. deyain-~uiğk;görülmektedir.di~. ğ~rh!:j1aftan kayıtıamn~(.üddioıup. o11l1adığlo1naraştırılma~ı,kamukururnlartjıe" vatandaşa.ras1.l1da,bit güven sorununun varlığına.da iş.aret etmektedir. ÇizelgelO. KuruıtıunuzunDijitalleşmesiKonlısunda Ne'Gibi' Eksikliklerini1:inOlduğunu Düşünüyorsunuz? F..e~a!lS % (;e-çerli% Kümülatif%. Xa.~a.FaltyapIYetersı'il~~li;;...]... 9,1';11";1 Lİ;~L:. Gizlilik ve güvene~s.ikliğı. 't 3,0 'İ'ekflölojiyetersiz11gi'." 16 ;. 39,4. >48,1 59,3 Hemkul1anıilların hem de kurunıçali- 129,1 11,170,4 şanlannınbukqi1udaki bilgieksikliği portıılyetersizliği 3 3,0 ~,7 74,1.tJ~man:.elemaneksikliğL " 6,1..:-. 1,4 8J,5 Y~rt<t.ıı.ğ,yetersizliğ!..' ;iu <:tı ". 7,{ 88,9 Mı:\I.i;yet17 9,1'> ll,r 100,0. Toplam 33 lqo;o i

19 --i KamuKurumlarında Bilgi Teknolojileri: Konya Kaymakamlıklan 167. Araştırma kapsamına alınan kuruluşlarda dijitalleşme konusunda bir takım eksikliklerin olduğu görülmektedir. Bu eksikliklerin başında teknoloji yetersizliği, hem kullanıcıların hem de vatandaşların bilgi teknolojileri konusundaki bilgi eksikliği/yetersizliği, yasal alt yapı yetersizliği, maliyet, uzman yetersizliği, yerel ağ yetersizliği, gizlilik ve güven eksikliği ile portal yetersizliği gelmektedir. Çizelge 10' da sıralanan eksiklikler ile diğer tablolarda yeralan sonuçlar arasında mantıklı ve nedensel bir ilişkinin mevcut olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle anket sorularına verilencevaplar arasında bir tutarlılık söz konusudur. Bununla beraber Türkiye'de e-devlet kültürünün yerleşrriemiş olması, kamu hizmetinin sunulduğu vatandaşların bilgisayar okuryazarlığı konusundaki yetersizliği, kamukurumlarında mahremiyetin değer verilen bir konu olmasıda ö nemli eksikliklerarasındadır.. Çizelge ıl. İnternet Kullanıcılarına Verilerin Gönderilmesinde ve Alınmasında Kurumunuzca bir Şifre (Elektronik İmza) Uygulanmakta mıdır? Frekans % Geçerli % Kümülatif % Evet 5 15,2 16,1 16,1 Hayır 26 78,8 83,9 100,0 Toplam 31 93,9 100,0 Cevapsız 2 6,1 Toplam ,0 Dijitalleşmeye geçişi hızlandıran ve uygulamayı kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi de elektronik imza ile ilgili yasal düzenlernelerin varlığı ve bu düzenlemelerin fiilen uygulanma seviyesidir. Ancak yasal düzenlernelerin gerçekleştirilmiş olması her zaman yeterli değildir. Önemli olan bunların uygulamaya aktarılabilmesi ve gerekli şartların oluşmasıdır. Bu konuda en önemli eksiklikler fiziki altyapı (bilgisayar sayısı, iletişim altyapısı, vs.), kamu kurumları arasında koordinasyonsuzluk, maliyetlerin yüksek oluşu, güncel ve düzenli bilgi eksikliğidir. Elektronik imza ile iigili yasal düzenlemeler Türkiye'de yapılmış durumdadır. Ancak uygulamanın yeterli düzeydeolmadığı Tablo II 'deki sonuçlardan rahatlıkla anlaşılmaktadır. Sonuç ve Değerlendirme Kamusal hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanımı, kamu kurumları için hız, kalite, verimlilik, etkinlik, şeffaflık; demokratiklik, hesap verebiliriik ve denetim gibi avantajlar sağlamakla beraber, Türk kamu bürokrasisinin Weberyen yapısından kaynaklanan bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir.

Yrd.Doç.Dr. İsmail SEVİNÇ 1 Doç.Dr. Ali ŞAHİN 2

Yrd.Doç.Dr. İsmail SEVİNÇ 1 Doç.Dr. Ali ŞAHİN 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.2, s.197-212. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ **

TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ ** ÖZET TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ ** Bu araştırma, Türkiye deki E-Devlet uygulamalarında yaşanan sorunları Kars taki Kamu Kurumları örneğinden

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alisahin@selcuk.edu.tr Arş. Gör. Handan Temizel

Detaylı

Yeni Ekonomide Devletin Yönü : E-Devlet

Yeni Ekonomide Devletin Yönü : E-Devlet Yeni Ekonomide Devletin Yönü : E-Devlet Hasan AYKIN 1 I- GİRİŞ Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ekonomik ve toplumsal yaşamı çok yönlü olarak etkilemektedir. Değişimin

Detaylı

Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi

Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.203-222 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.203-222 Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi Mustafa KOCAOĞLU

Detaylı

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Uğur YILDIRIM, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, uyildirim@excite.com Şerif

Detaylı

E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ Hazırlayan Mahmut Özbek İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI *

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * The Usage of Information and Communication Technologies at Municipal

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK DEVLET MODELİ VE İŞLETMELERİN VERGİ TAHSİLATLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA UYGULANMASI:

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

KOBİ lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

KOBİ lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma KOBİ lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Oğuzhan Aytar 1 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Karaman oguzhanaytar@kmu.edu.tr Özet: Küçük ve Orta

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI KALKINMA BAKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 20 Eylül 2012 İhale Kayıt Numarası 2012/135022 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...3 1.1. Genel Bilgiler...3 1.2.

Detaylı

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 414 ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERGİLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECT OF TAXATION ON INFORMATION TECHNOLOGIES

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERGİLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECT OF TAXATION ON INFORMATION TECHNOLOGIES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERGİLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECT OF TAXATION ON INFORMATION TECHNOLOGIES Öğr. Gör. Metin ALLAHVERDİ* Öz Günümüz küresel rekabet ortamında ortaya çıkan teknolojideki sayısız

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ Serdar ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Uğur ÇİÇEK

KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ Serdar ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Uğur ÇİÇEK KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ Serdar ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Uğur ÇİÇEK ÖZET Bilgi ve iletişim teknolojileri birçok alan yanında kamu yönetimi alanında modernleşmeyi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Nuri ÖMÜRBEK * Fatma Gül ALTIN **

Yrd.Doç.Dr.Nuri ÖMÜRBEK * Fatma Gül ALTIN ** Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.3 s.105-127. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

AİLE İŞLETME E-DEVLET YAPILANMASI EKSENİNDE KAMUSAL ENFORMASYON VE İLETİŞİM TEKNOLOJİ PROJELERİNİN ÖNÜNDEKİ İTİCİ VE KISITLAYICI ETKENLER

AİLE İŞLETME E-DEVLET YAPILANMASI EKSENİNDE KAMUSAL ENFORMASYON VE İLETİŞİM TEKNOLOJİ PROJELERİNİN ÖNÜNDEKİ İTİCİ VE KISITLAYICI ETKENLER Aile İşletme E-Devlet Yapılanması Ekseninde Kamusal Enformasyon 385 ve İletişim Teknoloji Projelerinin Önündeki İtici ve Kısıtlayıcı Etkenler AİLE İŞLETME E-DEVLET YAPILANMASI EKSENİNDE KAMUSAL ENFORMASYON

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA E-DEVLETLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER: TÜMLEŞİK E-DEVLET SİSTEMLERİNE DOĞRU. Serhat BAŞTAN * Ramazan GÖKBUNAR **

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA E-DEVLETLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER: TÜMLEŞİK E-DEVLET SİSTEMLERİNE DOĞRU. Serhat BAŞTAN * Ramazan GÖKBUNAR ** D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:71-89 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA E-DEVLETLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER: TÜMLEŞİK E-DEVLET SİSTEMLERİNE DOĞRU Serhat BAŞTAN * Ramazan GÖKBUNAR ** ÖZET İnternet,

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI Şule YILMAZ Amaç ve Kapsam Bu araştırma, hızla gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte elektronik

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI E-FINANCIAL APPLICATIONS IN TURKISH TAX SYSTEM

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI E-FINANCIAL APPLICATIONS IN TURKISH TAX SYSTEM Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.67-92. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı