Ülkü Evleri'ne dualý açýlýþ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkü Evleri'ne dualý açýlýþ"

Transkript

1 Silahlý çatýþma 1 ölü, 2 yaralý Çorum da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. Ýki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yara- * HABERÝ 7 DE Kalbiyle defnedildi Muðla'da, üç gün önce trafik kazasý geçirdikten sonra sevk edildiði Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleþen, ailesi tarafýndan böbrek, karaciðer ve pankreasý baðýþlanan kalbi ise sevdiði kýza ait denilerek baðýþlanmayan gencin cenazesi Osmancýk Çampýnar da topraða verildi. Çorum daki sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerine Sivil Savunma KBRN Farkýndalýk Eðitimi ver- Çorum da saldýrý tedbirleri * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 7 DE Ahmet Berger ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:514) 19 EYLÜL 2013 PERÞEMBE ÇORUM Ülkü Evleri'ne dualý açýlýþ Çorum'da üniversite öðrencilerinin barýnma ve sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik oluþturulan Ülkü Evleri, Gazi Caddesi'nde hizmete açýldý. Esenyurt Belediyesi'nin sponsorluðunu yaptýðý Dost Eli Yardýmlaþma Derneði öðrencilerle buluþ- Öðrencilere DOST Eli uzandý * HABERÝ 16 DA BBP Çorum da toplanýyor Büyük Birlik Partisi Geniþletilmiþ Divan Toplantýsý Çorum da gerçekleþtirilecek. * HABERÝ 7 DE Esenyurt Belediyesi'nin sponsorluðunu yaptýðý Dost Eli Yardýmlaþma Derneði, 'Bir Defter Bir Kalem' kampanyasý kapsamýnda Çorumlu öðrencilerle buluþtu. * HABERÝ 5 DE Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Üyelerinin de katýldýðý açýlýþta Türklük gurur ve þuuru, Ýslam ahlak ve fazileti ile donanmýþ, vatansever gençlere katkýda bulunulmasýnýn önemine iþaret edildi. ABD den öðretim elemanlarý geldi Mustafa Destici Erdal Özkan Þehit ve gazilerimiz için neler yapýldý? * HABERÝ 4 DE Fikret Zaman göreve baþladý ABD den 4 öðretim elemaný Hitit Üniversitesi nde göreve baþladý. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 8 DE Kafkas, Baþbakan la Bilkent Þehir Hastanesi temelini attý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþen Bilkent Þehir Hastanesi'nin temel atma törenine katýldý. ABD den 4 öðretim elemaný Hitit Üniversitesi nde göreve baþladý. * HABERÝ 5 DE Karataþ a tam not Peugeot Bölge Satýþ Müdürü Aydýn Yýldýrým dün Karataþ Otomotiv i ziyaret etti. Ziyarette konuþan Aydýn Yýldýrým, Peugeot markasýný Çorum ve bölgesinde baþarýyla temsil eden Karataþ Otomotiv yönetici ve çalýþanlarýný kutluyorum dedi. Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Kararnamesiy le Çorum Vali Yardýmcýlýðýn a atanan Fikret Zaman görevine baþladý. Fikret Zaman Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Bilkent Þehir Hastanesi nin temelini attý. Peugeot yetkili bayii Karataþ Otomotiv i ziyaret eden Bölge Satýþ Müdürü Aydýn Yýldýrým, satýþ ekibini kut- * HABERÝ 10 DA Kutsal topraklara giden Çorumlu hacýlar, Medine de ziyaretlerini sürdürüyor. Çorumlu hacýlar kutsal topraklarda * HABERÝ 10 DA

2 2 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 KÖYDES Komisyonu'na itiraz V ali Sabri Baþköy'ün baþkanlýðýnda toplanan KÖYDES Tahsisat Komisyonu'nda Çorum'da içme suyu olmayan köy kalmadýðý açýklandý. Hakimiyet'te 'Susuz köyümüz yok' baþlýðýnda yer alan habere merkeze baðlý Daðkarapýnar ile Tarhankozlu köyünden itiraz geldi. Yaklaþýk 80 hanenin yaþadýðý Daðkarapýnar köyüne devlet þebeke suyu getirmiþ. Lâkin o kadar fazla su kesintisi yaþanýyormuþ ki, köy sakinleri canýndan bezmiþ metre ötede bulunan çeþmeler sürekli akarken evlere su gelmiyormuþ. Sorup soruþturmuþlar; köyün içme suyu ihtiyacýný karþýlayan depoya su gelmediði söyleniyormuþ. Daðkarapýnarlýlar sorunun hal çaresine bakýlmasýný istiyor. Bir diðer þikayet yine merkeze baðlý Tarhankozlu köyünden geldi. Devlet onlarýn evlerine de þebekeyi getirmiþ. Ancak Ýçme suyu bulmakta güçlük çekiyorlarmýþ. SAAT ÇEÞÝTLERÝ ÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplanmýþtý. OSB de parsel tahsisi baþladý orum Organize açýklamada, OSB de ilave alanda Yönetmeliðine göre Bölgesi nde yatýrým ÇSanayi Bölgesi imar planlarý bulunan, yaklaþýk Çorum OSB yapacak geniþleme alanýnda onaylanarak m² Yönetim Kurulu nca müteþebbisler, ilave sanayi parsellerinin parselasyon planlarý büyüklüðündeki tahsisine alanda yapýlaþma tahsisine baþlandý. tamamlanan sanayi sanayi parsellerinin baþlandýðýný bildirdi. Emsal = 0,70 olarak parsellerinin 4562 sayýlý OSB Vali Sabri Çorum istifade edecek. yaklaþýk 215 Ha. Kanunu ve OSB Baþköy, yaptýðý Organize Sanayi büyüklüðündeki Uygulama Millet deðerlerinden asla taviz vermedi Vali Sabri Baþköy, Gaziler Günü nedeniyle mesaj gönderdi. ZÝHKÝR HÝTÝT KOLYE ÇORUM UN EN DONANIMLI KUYUMCU TAMÝR ATÖLYESÝ AÇILDI Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks: aziler Günü Gnedeniyle mesaj gönderen Vali Sabri Baþköy, Baþta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaþlarýný, aziz þehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve þükranla anýyorum. dedi. Vali Baþköy, mesajýnýn devamýnda þunlarý dile getirdi; Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimiz, þartlar ne olursa olsun, caný pahasýna da olsa baðýmsýzlýðýndan, vatanýn bölünmez bütünlüðünden, bayrak sevgisinden, milli ve manevi deðerlerinden asla ödün vermemiþtir. Aziz milletimiz, kutsal saydýðý bu deðerler uðruna bir an bile tereddüt etmeden canlarýný ortaya koyarak þehit ve gazi olmuþtur. Vatanýný canýndan aziz bilen, ülkenin her köþesinde huzur ve güvenliðin saðlanmasý için hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayan bir milletin evlatlarý olarak gazilerimizin ve þehit ailelerimizin her zaman yanlarýnda olmak ve hak ettikleri saygýyý onlara göstermek vazifemizdir. (Ç.HAK:2522) Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu nun bahçesinde yýkýlan eski okulun enkazýndan çýkan demir çubuklar öðrenciler için tehlike oluþturuyor. Okul yolunda enkaz tehlikesi zel Ýdare'den dün bir açýklama geldi. Gü- Mahallesi sýnýrlarý içinde yer alan Ölabibey Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu'na yeni bina yapýldý, eski okul binasýnýn yýkým iþlemleri tamamlandý. Yýkýlan binanýn yerine ana okulu ve spor salonu yapýlacak, ihale hazýrlýklarý sürüyor. Haberin yayýnlandýðý gün ayný bölgede ikamet eden mahalle sakinlerinden de bir bilgi (Ç.HAK:2629) notu geldi. Mevzu Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu. Ancak onlarýn bir þikâyeti var. Ýþte o not: "Burasý Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu'nun bahçesi. Okulun ilk gününde öðrenciler yýkýlan binanýn enkazýnýn içinden geçiyor. Enkaz içinde ve az ilerisinde hafriyattan kalan demir çubuklar var. Tehlikeli olduðunu söylesek bile çocuklar oraya oynamaya gidiyorlar. Tedbir alýnmasý lazým." Vali Sabri Baþköy, Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi, Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman'a iade-i ziyaretlerde bulundu. Kazasýz bir sezon temennisi Mustafa Demirer ali Sabri Baþköy, Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi, Þeker-Ýþ VÞube Baþkaný Sefer Kahraman'a iade-i ziyaretlerde bulundu. Þeker pancarýnýn alým ve þeker üretim kampanyasýnýn açýlýþ töreninin akabinde sendikaya iadei ziyarette bulunan Vali Baþköy, fabrika çalýþanlarýnýn kazasýz bir sezon geçirmelerini temenni ederek, yapýlan çalýþmalar hakkýnda Þube Baþkaný Kahraman'dan bilgi aldý. KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri hijyenik ortamda Taret Et Kombinasý nda yapýlacaktýr. ALBAYRAK KASABI Tel: Gsm: Karakeçili Mh. Albayrak Cd. No: 13/A ÇORUM

3 PERÞEMBE 19 EYLÜL (Ç.HAK:2653) (Ç.HAK:2654)

4 4 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 Þehit ve gazilerimiz için neler yapýldý? Mustafa Demirer Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Ami- Salim Uslu, 19 Eylül Gaziler Günü nede- AKri niyle yaptýðý açýklamada, TBMM'de þehit yakýnlarý ve gaziler için yapýlan düzenlemeler hakkýnda detaylý bilgi verdi. Þehitlik ve gaziliðin vatan sevgisini, milli ve manevi deðerlerini her þeyden üstün tutan Türk milleti için ulaþýlabilecek en yüce makam olduðunu belirten Uslu, gönderdiði mesajda, "Gazilerimiz, vatanýn bölünmez bütünlüðü, milletimizin huzuru, güvenliði ve esenliði için canlarý pahasýna görev yaparak, gazilik mertebesine ulaþmýþlardýr. Bugün þehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlýklarý sayesinde huzur içinde yaþýyor, geleceðe güvenle bakýyoruz. Ecdadýmýz gibi, vatanýn bölünmez bütünlüðü, halkýmýzýn huzuru, güvenliði ve esenliði için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaþan kahramanlarýmýz gurur kaynaðýmýzdýr. Bu anlamlý günde, Atatürk ve silah arkadaþlarýný, þehitlerimizi ve aramýzdan ayrýlan gazilerimizi minnet ve rahmetle anýyor, tüm gazilerimize þükranlarýmý sunuyorum. þeklinde konuþtu. Uslu, ayrýca þehit yakýnlarý ve gazilere iliþkin TBMM'de yapýlan düzenlemeler hakkýnda þu bilgileri verdi; Ýstihdam Hakký Kapsamýnýn Geniþletilmesi; tarihinde ilk olarak terörle mücadele kapsamýnda þehit yakýný ve gazilerimize bir istihdam hakký verilmiþ olup tarihinde ise Terörle Mücadele Kanunu kapsamýndaki þehit yakýnlarýna iki, terör eylemlerinin ortaya çýkarýlmasý, etkilerinin azaltýlmasý veya bertaraf edilmesinde etkin rolünden ötürü hayatýný kaybettiði veya engelli hale geldiði belirlenen sivil vatandaþlarýmýza ise bir istihdam hakký verilerek kapsam geniþletilmiþtir. TBMM'de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen kanun ile; Vazife ve harp malullüðü kapsamýndaki Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna iki, malul olanlara bir istihdam hakký saðlanmýþtýr. Vazife malullüðü kapsamýnda bulunan diðer kamu görevlilerinden hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna ve malul olanlara bir istihdam hakký saðlanmýþtýr. Terör maðduru sivil vatandaþlardan terör eylemleri nedeniyle hayatýný kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakký getirilmiþtir. Kanun ile kiþinin istihdam hakkýndan faydalanabileceði öngörülmektedir. Terör Maðduru Sivil Vatandaþlara Ýstihdam Hakký ve Þartsýz Aylýk Baðlanmasý; 17/7/2004 tarih ve 5233 sayýlý Terör Ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararlarýn Karþýlanmasý Hakkýnda Kanun ile terörden maðdur olan sivil vatandaþlarýmýza tazminat hakký verilmiþ Devletin koruyucu, kapsayýcý çatýsý altýnda yer aldýðýnýn gösterilmesi amaçlanmýþtýr. 4/7/2012 tarihinde maaþ hakký getirilmiþtir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatý gereði Kurumdan herhangi bir maaþ alanlar bu haktan yararlanamamaktaydýlar. TBMM de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen Kanun ile; Terör maðduru sivil vatandaþlardan hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna veya engelli hale gelenlere Sosyal Güvenlik Kurumundan baþka bir maaþ alýp almadýðýna bakýlmaksýzýn aylýk baðlanabilme imkâný getirilmiþtir. Terör maðduru sivil vatandaþlardan terör eylemleri nedeni ile hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna veya engelli hale gelenlere kamuda bir istihdam hakký saðlanmýþtýr. Faizsiz Konut Kredisi Kapsamýnýn Geniþletilmesi; tarihinde þehit yakýnlarý ve terörle mücadele kapsamýnda gazi olanlara faizsiz konut kredisinden yararlanma hakký verilmiþ olup TBMM de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen Kanun ile; Vazife ve harp malulü kapsamýnda olup faizsiz konut kredisinden yararlanamayan þehit yakýný ve gazilerimizin de bu haktan yararlandýrýlmasý saðlanmýþtýr. Bu çerçevede hak sahipleri TLyirmi yýl vadeli faizsiz konut kredisi kullanabileceklerdir. Vazife Malullerinde Derece Kademe Ýlerlemesi Yapýlmasý; 2012 yýlý öncesi er ve erbaþ ile kamu görevlisi vazife malulleri hariç diðer þehit yakýný ve gazilerimize uygulanan derece kademe ilerlemesi geniþletilerek 2012 yýlýnda er ve erbaþlar dâhil edilmiþ olup TBMM de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen Kanun ile; Vazife malulü kamu görevlilerine de derece kademe ilerlemesi yapýlarak aylýklarýnda artýþ saðlanmýþ ve diðerleriyle arasýndaki uygulama farklýlýklarý giderilmiþtir. Ek Ödeme ve Eðitim - Öðretim Yardýmý Kapsamýnýn Geniþletilmesi; TBMM de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen Kanun ile; vazife malullüðü kapsamýnda ek ödeme ile eðitim-öðretim yardýmý alamayanlarýn da bu imkândan faydalanmasý saðlanmýþtýr. Özel eðitim okullarýnda okumak zorunluluðunda olan engelli çocuklarýmýzýn da bu haktan yararlanmasý saðlanmýþtýr. Ücretsiz Seyahat Ýle Su ve Elektrik Ücret Ýndirimi Kapsamýnýn Geniþletilmesi; tarihinde istiklal madalyasý bulunan vatandaþlarýmýza yönelik ücretsiz seyahat, tarihinde yönetmelikle elektrik indirimi, tarihinde ise su indirimi uygulamasý baþlatýlmýþ olup TBMM de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen Kanun ile; Vazife ve harp malullüðü kapsamýnda su ve elektrik ücretlerinde indirim imkânýndan yararlanamayanlarýn tamamý bu haktan yararlanma imkâný getirilmiþtir.. Ayrýca gazilerimizin ücretsiz seyahat hakký bulunmayan 25 yaþýndan küçük çocuklarý ile anne ve babalarýna da ücretsiz seyahat hakký saðlanmýþtýr. Anne ve Babaya Aylýk Baðlamada Muhtaçlýk Þartýnýn Kaldýrýlmasý; 2012 yýlýnda yapýlan düzenleme ile þehit olan erbaþ ve erlerin anne ve babalarýnda aranan malullük ve muhtaçlýk þartý kaldýrýlarak ödenen maaþa asgari bir sýnýr (asgari ücretin net tutarý kadar) getirilerek þehit erbaþ ve erlerin anne ve babalarýnýn maaþlarýnda artýþ saðlanmýþ olup TBMM de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen Kanun ile; Görevin etkisi ve tesiriyle hayatýný kaybeden kamu görevlilerinin anne ve babalarý için de aylýk baðlamada aranan muhtaçlýk þartý kaldýrýlarak aylýk alamayan anne ve babalara da aylýk baðlanma imkâný saðlanmýþtýr. Patlayýcý Maddeler ile ilgili Düzenleme; Yapýlan düzenleme öncesinde patlayýcý maddelerinin incelenmesi, muhafazasý, nakli, imha edilmesi ve zararsýz hale getirilmesi iþlemleri sebebiyle hayatýný kaybedenler veya malul olanlar 5510 sayýlý Kanunun 47 nci maddesi uyarýnca vazife malullüðü kapsamýndaki haklardan yararlanmakta iken, TBMM de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen Kanun ile; Patlayýcý maddelerinin incelenmesi, muhafazasý, nakli, imha edilmesi ve zararsýz hale getirilmesi iþlemleri sebebiyle hayatýný kaybedenler veya malul olanlarýn, 2330 sayýlý Kanun kapsamýna alýnarak haklarý geniþletilmiþtir. (Aylýklarýnda artýþ, iki istihdam hakký, tazminat ). (Afyon Patlamasý) Aylýk Miktarýnýn Artýrýlmasý ve Malullerin Çalýþmasý Durumunda Maluliyet Aylýðýnýn Kesilmemesi; TBMM de tarihinde kabul edilen Kanun ile 2330 sayýlý Kanun, harp malulü kapsamýndakiler ile tüm er ve erbaþlarýn aylýklarýnda artýþ saðlanmýþtýr. Çalýþmaya devam eden malullerin maluliyet aylýðý kesilmeyerek iki aylýðý birden alma ve sonraki çalýþmalarýndan dolayý emekli olabilme imkâný getirilmiþtir. Þehit ve gazilerimiz onur abidelerimiz Ercan Daþdan Yüksel Basar M illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Gaziler Günü nedeniyle gönderdiði mesajýnda, þahitlerimizi rahmetle anýp, gazilerimize þükranlarýný bildirdi. Daþdan, mesajýnda; Her bir askerimiz bu onura ve yüce rütbeye kavuþmak gayesiyle vataný, milleti, bayraðý, dini kýsacasý bütün kutsal deðerleri için gerektiðinde canýný gözünü kýrpmadan feda eder. Ülkemizin birliði, bütünlüðü ve dirliði için en deðerli varlýðý olan canýný vermekten çekinmeyen gazi ve þehitlerimize çok þey borçluyuz. Tarihimiz 'kahramanlýk zaferleriyle' doludur. Ýþte bu zaferleri þehit ve gazilerimize borçluyuz. Düðüne gider gibi askere giden gençlerimizin; 'ölürsek þehit, kalýrsak gazi' düsturuyla yarattýðý destanlar dünyaya örnek olmuþtur. Destanlar yaratan þehit ve gazilerimizin her biri tek tek onur abidemizdir. Terörle mücadelede kahramanca savaþmýþ, canýný ortaya koymuþ o kahramanlarý saygýyla yad ediyoruz. Milletimizin özgürlüðü için canlarýný seve seve ortaya koyan bu kahramanlarla ne kadar övünsek azdýr. Bu topraklar üzerinde huzurla yaþayabilmemizi, geleceðe güvenle bakabilmemizi saðlayan þehit ve gazilerimize saygý duymalý, onlara layýk olduklarý kýymeti devlet ve millet olarak vermeliyiz. Þehitlerimizi rahmetle anýyor, gazilerimize þükranlarýmýzý sunuyorum. ifadelerine yer verdi. Þehit ve gaziliðin onuru ayrý Özgür Arzoðlu ustafa Kemal MAtatürk'e Gazi ünvanýnýn veriliþinin 92. yýldönümü ve Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayýnlayan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Aziz vatanýmýzýn baðýmsýzlýðý ve bölünmez bütünlüðünü korumak için canlarý pahasýna cepheden cepheye koþan, bu uðurda þehit olmayý göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarý iftiharý, vatanseverliðin ve kahramanlýðýn yaþayan abideleridir. dedi. Tarih boyunca hür ve baðýmsýz yaþamýþ Türk milleti, iþgal ve esarete alýþýk olmayan asil ve büyük bir millettir. diyen Yýldýrým, Salim Uslu Muzaffer Yýldýrým mesajýnda þunlarý kaydetti, Bu nedenle tarihinde bu uðurda çok savaþ yapmýþ, birçok insaný þehit ve gazi vermiþtir. Türk tarihinde Ýslam öncesi ve sonrasýnda þehitlik ve gaziliðin ayrý bir onuru vardýr. En deðerli varlýklarýný, canlarýný bu aziz vatan için feda eden kahraman þehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine, bölünmez bütünlüðümüzden ve birliðimizden ödün vermeden sahip çýkmak mecburiyetindeyiz. Bu anlamlý günde Gaziler Günü'nü kutluyor, tüm þehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmetle anýyor, hayatta olan gazilerimizi minnet ve þükranla anýyor, deðerli ailelerine ve yüce ulusumuza saygýlar sunuyorum. Sessiz Dil Projesi baþladý Mustafa Demirer aðlýk Müdürü Dr. SÝsmail Yücel, Sessiz Dil Projesi kapsamýnda iþaret dili eðitiminin baþlamasý nedeni ile açýklama yaptý. OKA Dezavantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme Mali Destek Programý kapsamýnda desteklenmeye hak kazanan, Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði'nin ortaðý olduðu Sessiz Dil Projesi-Ýþaret Dili Eðitimi nin baþladýðýný belirten Yücel, açýklamasýnýn devamýnda þu bilgileri verdi; Ýþaret dili eðitimi ile katýlýmcýlar ile birlikte farklý bir dünyaya girecek, Sessiz Dil Projesi kapsamýnda iþaret dili eðitimi baþladý. farklý tecrübeler edineceðiz. Toplumda önemli yeri olan Ýþitme Engelli Bireylerin toplumsal fýrsatlara kolay eriþmeleri ve günlük yaþantýda karþýlaþacaklarý sorunlarý en aza indirmek için, kamu kurumu personelleri arasýndan seçilen katýlmalarla bu proje anlam kazanacakdýr. Katýlýmcýlar alýnan iþaret dili eðitimi ile iþitme engelli bireylere kendi kurumlarýnda tercümanlýk yapacak, hayatlarýný kolaylaþtýracak ve sosyal bir bütünleþme saðlanacaktýr. Ýþitme engelliler derneði üyeleri eþ ve yakýnlarýndan iþaret dili bilmeyen 10 kiþi de bu eðitimde yer alacak ve öðrenirken de kaynaþma saðlanacaktýr. Projemizde 20'þer kiþilik üç grup oluþturduk. Her grup 4 hafta boyunca haftada 5 gün ve Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel günde 6 saat toplam 120'þer saat teorik ve uygulamalý olarak Türk Ýþaret Dili Eðitimi alacak ve 120 saati tamamlayan ve baþarýlý olan katýlýmcýlara eðitim sonunda sertifika verilecektir. Bu projede Kamu Danýþmanlýk Firmasý yüklenici firma olarak görev almýþ eðitim salonu ve eðitimci talebini karþýlamýþtýr. Firma yetkilileri Bekir Özsaçmacý ve Eþref Özsaçmacý eðitimin Eðitimci Ömer Albayrak proje kapsamýnda 3 ay boyunca 3 gruba eðitim verecek. huzurlu ve verimli geçmesi için büyük özen göstereceklerini belirtmiþlerdir. Eðitimcimiz Ömer Albayrak ise, proje kapsamýnda 3 ay boyunca 3 gruba eðitim verecek ve bizlerle olacaktýr. Kýrýkkale'den gelmektedir, Anne ve Babasýnýn iþitme engelli olmasý, iþaret dili tercümanlýðý sertifikasý ve katýlým belgeleri sahibi olmasý ile gerek teorik gerekse pratik anlamda baþarýlý bir eðitim Gazimiz Kýbrýs ta Çorum u temsil edecek Hurþit Bozkurt uzey Kýbrýs KTürk Cumhuriyeti nde düzenlenecek olan 19 Eylül Gaziler Günü kutlamasýna Çorum da Kýbrýs Gazisi Kazým Bektaþ katýlacak. Her ilden bir Kýbrýs Gazisi nin davetli olduðu kutlamaya, Muharip Gaziler Derneði üyesi Çorumlu Kýbrýs Gazisi Kazým Bektaþ, kutlamalarda Çorum u temsil edecek. Dernek Baþkaný Muharrem Gül ün yolcu ettiði Kazým Bektaþ, Gazilik ünvaný kazandýðý topraklara ilk kez gidecek olmanýn heyecan ve gururunu yaþadýðýný dile getirdi.

5 Kafkas, Baþbakan la Bilkent Þehir Hastanesi temelini attý Mustafa Demirer aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Baþbakan Recep STayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþen Bilkent Þehir Hastanesi'nin temel atma törenine katýldý. Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Türkiye nin AK Parti iktidarýnda önceki dönemle kýyaslanamayacak bir noktaya ulaþmakla kalmadýðýný, gerçekleþtirdiði saðlýk yatýrýmlarý sayesinde dünya çapýnda adýndan söz ettirdiðini söyledi. Bu baðlamda ciddi bir saðlýk yatýrýmý olan þehir hastaneleri için düðmeye basýldýðýný belirten Kafkas, 14 Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Bilkent Þehir Hastanesi nin temelini attý. ildeki 15 þehir hastanesi projesinin imza töreninin 12 Eylül tarihinde gerçekleþtirildiðini, Ankara da inþa edilecek Bilkent Þehir Hastanesi nin de bu projeler arasýnda yer aldýðýný hatýrlattý. Kafkas'ýn verdiði bilgiye göre, 3 bin 662 yatak kapasitesi ile Avrupa'nýn en büyük þehir hastanesi olmasý planlanan Bilkent Þehir Temel atma törenine bazý bakanlar katýldý. aþlý nüfus sosyal Yortama çekilecek. Çalýþmalarý süren pakete göre torununu sinemaya ve tiyatroya götüren dedenin biletini devlet karþýlayacak, çocuðunu bakýcý yerine kayýnvalidesine býrakana destek saðlanacak. Çalýþan kadýna çok çocuk destek paketinin ardýndan, yaþlý nüfusa teþvik paketi de hazýrlanýyor. Yaþlý nüfusu sosyal ortama çekmeyi ve aile baðlarýný güçlendirmeyi amaçlayan destek paketi ile dede ve nineler daha aktif hale gelecek. Star'ýn haberine göre; Torununu sinema ve tiyatroya götüren dedenin biletinin devlet tarafýndan karþýlanmasý gibi yöntemler üzerinde çalýþýlýyor. Kalkýnma Bakanlýðý'nýn koordinasyonunda yürütülen çalýþmalarda üzerinde durulan bir baþka model ise aile Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Baþbakan Erdoðan ile birlikte temel atma töreninde hazýr bulundu. baðlarýnýn da güçlendirilmesi. Örneðin çocuðunu bakýcýsýna deðil de kayýnvalidesine býrakana destek saðlanmasý gibi bir model geliþtirilecek. Bu kapsamda farklý ülke modelleri de incelenecek. 10. Kalkýnma Planý'nda yer alan çalýþma kapsamýnda yaþlýlarla ilgili özel ihtisas komisyonu kurulmasý öngörülüyor. Söz konusu destek modelleri komisyonun çalýþmasýnýn ardýndan kesinlik kazanacak. Tecrübeden yararlanýlmalý Yaþlý nüfusunu daha üretken dinamik hale getirmenin önemli olduðunun altýný çizen Kalkýnma Bakaný Kalkýnma Bakaný Hastanesi'nin temeli bugün Baþbakan Erdoðan'ýn katýlýmýyla atýldý. Toplam 1 milyon 204 bin 713 metrekare yerleþim alanýna sahip hastane 13 bloktan oluþacak. 119 ameliyathane salonunun yer alacaðý hastanede kapalý ve açýk otoparklar ile helikopter pisti de bulunacak. Törene, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Ali Þahin ve Mevlüt Çavuþoðlu, AK Parti Genel Sekreteri Haluk Ýpek, AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, Baþbakanlýk Müsteþarý Efkan Ala ve Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Görsel bir þölene dönüþen törene Ankaralý lar yoðun ilgi gösterdi. Acil hastalar için artýk mazeret yok aðlýk Bakanlýðý SMüsteþarý Nihat Tosun tarafýndan valiliklere gönderilen genelgede, acil olarak kamu ve özel hastanelere baþvuran hastalarýn saðlýk güvencesine ve ödeme gücüne bakýlmaksýzýn tedavi edilmesi gerektiði belirtildi ve Saðlýk kuruluþu, acil olarak gelen hastalara yeterli porsoneli veya donanýmý olmadýðý, ilgili birimi veya boþ yataðý bulunmadýðý, hastanýn saðlýk güvencesi olmadýðý ve benzeri sebepler ile acil saðlýk hizmetini sunmaktan kaçýnamaz denildi. Genelgede acil saðlýk halleri, ani geliþen hastalýk, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayýn meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde týbbi müdahale gerektiren haller olarak Bu proje de yaþlýlar için Yaþlý nüfus sosyal ortama çekilecek. tanýmlandý. Acil saðlýk hali tanýmlandý Genelgede, baþka hastanelere sevkin hayati risk doðuracaðý hallerin de aci olduðu belirtildi. SGK nýn konuyla ilgili saðlýk uygulama tebliðine göre, acil durumu sona eren hastaya ücret ödeyeceði ile ilgili bilgi verilmesi zorunluluðu bulunduðuna iþaret edilen genelgede, müteakip iþlemler için para ödemesi gereken hastalara mutlaka belge imzalatýlmasý gerektiði kaydedildi. Genelgede, acile yapýlan baþvurular neticesinde Acil Halin Sona Ermesine Ýliþkin Bilgilendirme Formu imzatýlan hasta veya yakýnlarýna, SGK saðlýk uygulama tebliðinin, Ýlave Ücret Alýnmayacak Saðlýk Hizmetleri baþlýklý maddesindeki saðlýk hizmetleri ile ilgili bilgi verilmesi, ücret alanýcak hastalara da ilave ücretlerle ilgili ayrýntýlý bilgilendirme yapýlmasý istendi. Genelgenin uygulanmasýyla, hastaneden çýkýþ iþlemlerini yaptýran hastanýn ödeme sürprizi ile karþýlaþmamasý, sadece kabul ettiði paralý hizmeti almasý hedefleniyor. (Milliyet) Cevdet Yýlmaz "Yaþ 70 iþ bitmiþ anlayýþýný deðiþtirmek lazým. Yaþlý nüfusa bakýþ açýsýný da deðiþtirmek lazým. Yaþlýlarýmýz daha üretken olmalý" dedi. Yaþlý nüfusun yük olarak görülmemesi gerektiðine dikkat çeken Kalkýnma Bakaný Yýlmaz, Türkiye'de ortalama yaþam süresinin arttýðýna dikkat çekti. "Yaþlý nüfusumuzun aile baðlarýný güçlendirmek lazým, nesiller arasýnda iþ ortamý olarak bilgi toplumunu kullanarak daha üretken hale getirmek lazým" tespitini yapan Bakan Cevdet Yýlmaz, bu kiþilerin tecrübelerinden yararlanýlmasý gerektiðine dikkat çekti. PERÞEMBE 19 EYLÜL Esenyurt Belediyesi'nin sponsorluðunu yaptýðý Dost Eli Yardýmlaþma Derneði öðrencilerle buluþtu. Öðrencilere DOST Eli uzandý Erol Taþkan E senyurt Belediyesi'nin sponsorluðunu yaptýðý Dost Eli Yardýmlaþma Derneði, 'Bir Defter Bir Kalem' kampanyasý kapsamýnda Çorumlu öðrencilerle buluþtu. Dumlupýnar Ýlkokulu'nda düzenlenen hediye töreninde, 400 öðrenciye çantadan, kýrtasiye malzemesine, çoraptan ayakkabýya kadar çok sayýda giysi ve kýrtasiye malzemesi daðýtýldý. Okul bahçesinde düzenlenen törene Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, Okul Müdürü Mustafa Bacý, Dost Eli Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Sakine Tükek, öðrenciler, öðretmenler ve veliler katýldý. Dernek Baþkaný Sakine Tükek ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin kýsa bir selamlama konuþmasý yaptý. Girgin, öðrencilere dost eli uzandýðýný belirterek, yapýlan katkýlar nedeniyle Dost Eli Dernek Baþkaný Sakine Tükek'e teþekkür plaketi verdi. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra, öðrencilere hediyeleri verildi. Dumlupýnar Ýlkokulu'nda hediye töreni düzenlendi. Aytekin Girgin, Dost Eli Dernek Baþkaný Sakine Tükek'e teþekkür plaketi verdi. 'Bir Defter Bir Kalem' kampanyasý kapsamýnda Çorumlu öðrencilerle buluþtu. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra, öðrencilere hediyeleri verildi. 400 öðrenciye çantadan, kýrtasiye malzemesine, çoraptan ayakkabýya kadar çok sayýda giysi ve kýrtasiye malzemesi daðýtýldý.

6 6 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 ABD den öðretim elemanlarý geldi A Mustafa Demirer BD den 4 öðretim elemaný Hitit Üniversitesi nde göreve baþladý. Yabancý dil öðretimi ve uluslararasý iliþkilerin geliþtirilmesine büyük önem veren Hitit Üniversitesi, Amerika Birleþik Devletleri nden gelen dört öðretim elemaný ile daha da güçlendi. Sözleþmeli öðretim elemaný olarak göreve baþlayan Joseph Antony Wheeler ve Stacy Dawn ile Fulbright Ýngilizce Öðretim Asistanlýðý (ETA) Programý kapsamýnda göreve baþlayan Victoria Sun ve Kayla Rose, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda, ABD den 4 öðretim elemaný Hitit Üniversitesi nde göreve baþladý. Hitit Üniversitesi bünyesinde çalýþacak olmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getiren ABD li öðretim elemanlarý, Hitit e ne þekilde en verimli katkýyý saðlayabilecekle- rine dair önerilerde bulundular. Yabancý uyruklu öðrencilerin üniversitede olmasýndan duyduðu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan da, Bir Dünya Üniversitesi olma yolunda emin adýmlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi nin, yabancý uyruklu öðretim elemanlarla yoluna daha da güçlü bir þekilde devam edeceðini belirtti. Yabancý uyruklu öðretim elemanlar, üniversitez birimlerinde yürütülen yabancý dil derslerine katýlarak öðrencilerin pratik konuþma becerilerine katkýda bulunacaklar. Ayný zamanda HÝTÝTSEM bünyesinde açýlacak kurslarda Ýngilizce eðitimi verebilecekler. Dersler dýþýnda kalan zamanlarýný Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Birimi nde geçirecek yabancý uyruklu öðretim elemanlarý Ýngilizce yazýlan makaleleri dil bilgisi ve yazým hatalarý yönünden kontrol etme görevlerini de üstlenecekler. Ünvanda yükselenlere cübbe H Mustafa Demirer itit Üniversitesi nde atamasý yapýlan ve unvanda yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Cerrahi Týp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalýna atamasý yapýlan Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mete Dolapçý, Profesör unvanýna yükselen Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çanlý ve Doçent unvanýna yükselen Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kazým Savaþ Bahçeci ye cübbeleri Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi. Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi camiasýna katýlan ve unvaný yükselen öðretim üyelerini tebrik ederek baþarý dileklerini iletti. Hitit Üniversitesi nde atamasý yapýlan ve unvanda yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi. Saatçi, Menderes ve yol arkadaþlarýný andý M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Eylül 1961 de asýlarak idam edilen Adnan Menderes ve bir gün önce idam edilen çalýþma arkadaþlarý Hasan Polatkan ile Fatin Rüþtü Zorlu yu andý. Bugün demokrasinin ve halk iradesinin idam edildiði tarihin yýldönümü. diyen Saatçi, Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi olan 17 Eylül 1961, Türkiye nin demokrasisinin kesintiye uðratýlmakla kalmayýp baþbakanýný ve bakanlarýný idam ettiði hazin bir tarihin yýl dönümü. Türkiye'nin demokrasi yolculuðuna sekte vurulan darbelerin ilk adýmýnýn atýldýðý gün. dedi. Demokrasiyi hazmedemeyen zihniyetin her zaman olduðunu ve olacaðýný belirten Saatçi, þunlarý söyledi; 1950'li yýllar Türkiye'nin demokratikleþme yolundaki adýmlarý attýðý çok partili hayata geçiþ aþamalarýnýn ilk evreleriydi. Demokrat Parti, 1950 seçimlerinden büyük bir zaferle çýkmýþ ve tek baþýna iktidara gelmiþ, 1954 ve 1957 seçimlerinde de milletten büyük bir teveccüh görmüþtü. Herþey demokrasiyi hazmedemeyen zihniyetin kirli planlarýný hayata geçirmek için düðmeye basmasýyla baþladý. Baþbakan Adnan Menderes ve arkadaþlarý Yassýada'ya gönderildi. Demokrasiden ve halkýn tercihlerinden rahatsýz olanlarýn hazýrladýðý kirli plan dahilinde baþbakan ve bakanlar hakkýnda açýlan davanýn sonucu baþýndan belliydi. Sanýk sandalyesinde oturan baþbakan ve arkadaþlarýna Mahkeme Baþkaný, Sizi buraya týkan kuvvet böyle istiyor diyerek kararý belli olduðunu açýkça söylemiþti. Hukuk kurallarý çiðnenerek peþin hüküm, uydurma belge ve bilgilerle faaliyet gösteren bu mahkeme, 14 Aðustos 1961 tarihine kadar süren sözde yargýlamalarý sonucunda Celal Bayar ve Adnan Menderes in de dâhil olduðu 15 kiþiyi ölüm, 32 kiþiyi de ömür boyu hapis cezasýna çarptýrdý. Baþbakan Adnan Menderes 17 Eylül 1961 de, çalýþma arkadaþlarý Hasan Polatkan ve Fatin Rüþtü Zorlu ise bir gün önce Ýmralý Adasý nda asýlarak idam edildi. Bugün demokrasinin ve halk iradesinin idam edildiði tarihin yýl dönümü. Bu tür cinayetlerin ve demokrasi ayýplarýnýn tekrar yaþanmamasý için sivil ve özgürlükçü bir anayasa kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Bu vesileyle ülkesine ve milletine büyük hizmetler eden deðerli devlet adamý merhum Adnan Menderes ile dava arkadaþlarý Fatin Rüþtü Zorlu ve Hasan Polatkan ý saygý ve rahmetle anýyor, darbecileri bir kez daha lanetliyoruz. Darbecileri bu millet asla unutmayacak ve vicdanlarda ebediyen mahkum kalacaklardýr. Ahmet Saatçi Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi camiasýna katýlan ve unvaný yükselen öðretim üyelerini tebrik ederek baþarý dileklerini iletti. Çalýþtay Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde yapýldý. Tarih turu yaptýlar H itit Üniversitesi nin ev sahipliðinde yapýlan ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaþým Çalýþtayý sona erdi. Elektronik Kaynaklarýn Paylaþýmý : Haklar ve Kýsýtlar temasýyla gerçekleþtirilen bu yýl üçüncüsü düzenlenen Çalýþtaya, çeþitli üniversitelerden 150 den fazla katýlýmcý oldu. Kütüphane bütçe ve dermelerinde oldukça önemli bir payý olan e-kaynaklarýn kütüphaneler arasý kaynak paylaþýmý iþlemlerinin nasýl yürütüldüðü/yürütüleceði, lisans anlaþmalarýnda bu konuya nasýl yer verildiði, haklar ve kýsýtlarýn ne olduðu ve mevcut uygulamalar konusunu gündeme getirildi ve ortak çözüm önerileri üretildi. Yayýncý temsilcilerinin katýlýmý ile de E-kaynaklarýn Paylaþýmý: Yayýncýlar Cephesinde Durum baþlýklý, konu tüm yönleriyle konuþularak tartýþýldý. Panelin yaný sýra katýlýmcýlarýn deneyim, görüþ ve düþüncelerini etkili bir þekilde aktarabilecekleri "Fikrim Var: Yýldýrým Konuþmalar" isimli özel oturumlar yer aldý. Ayrýca ülkede akademik kütüphanelerin Kütüphanelerarasý Ödünç Yayýn Alma faaliyetlerinin elektronik ortamda gerçekleþtirilmesini saðlayan; ANKOS Ýþbirliði Araþtýrma Grubu tarafýndan 2008 yýlýnda "Pilot Proje" olarak baþlatýlmasý- Konuk kütüphaneciler Hitit medeniyetini tanýdý. ANKOS Ulusal Akademik Kaynak Paylaþým Çalýþtayý sona erdi. Çalýþtayda çeþitli üniversitelerden 150 katýlýmcý yer aldý. nýn ardýndan, 2009 yýlýnýn ilk aylarýnda kalýcý hale dönüþen KITS (Kütüphanelerarasý Ýþbirliði Takip Sistemi) uygulamasý ile ilgili geliþmeler ve yeniliklere iliþkin bilgiler verilmiþ ve atölye çalýþmalarý yapýldý. Çalýþtay, sosyal program kapsamýnda Boðazkale ve Alacahöyük ören yerlerine yapýlan gezinin ardýndan sona erdi. Cübbeler Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi. T ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktör sayýsý artýþ oranýnda Ardahan ýn birinci, Tunceli nin ikinci sýrada yer aldýðýný bildirerek, 2004 Aralýk ayý sonu-2013 Temmuz sonu döneminde Ardahan da traktör sayýsý yüzde 178.4, Tunceli de yüzde 103.9, Iðdýr da yüzde 95.1 arttý. Bu illeri, artýþ oranýnda yüzde 92.8 ile Artvin, yüzde 89.9 ile Kilis, yüzde 84.9 ile Yalova izledi dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2004 Aralýk sonu ile 2013 Temmuz ayý sonu arasýnda Ardahan da traktör sayýsýnýn 2 bin 651 den 7 bin 381 adede, Tunceli de 593 den 1209 a, Iðdýr da 1739 dan 3 bin 393, Artvin de 515 den 993 e, Kilis te 2 bin 298 den 4 bin 365 e, Yalova da 1178 den 2 bin 178 e çýktýðýný bildirdi. Traktör sayýsýnýn bu dönemde Mardin de yüzde 77,1 artýþla 4 bin 931 den 8 bin 731 e, Kars ta yüzde 72,4 artýþla 9 bin 80 den 15 bin 655 e, Van da yüzde 67 artýþla 4 bin 391 den 7 bin 333 e, Erzurum da yüzde 64,9 artýþla 8 bin Traktör sayýsý arttý 763 den 14 bin 446 ya yükseldiðini belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: Bu dönemde Siirt te yüzde 61,8, Muþ ta yüzde 58,2, Þanlýurfa da yüzde 57,7, Bitlis te yüzde 54,4, Gaziantep te yüzde 54, Aðrý da yüzde 53 artýþ oldu. Siirt te traktör sayýsý 1228 den 1987 ye, Muþ ta 5 bin 608 den 8 bin 870 e, Þanlýurfa da 19 bin 632 den 30 bin 967 ye, Bitlis te 1756 dan 2 bin 711 e, Gaziantep te 15 bin 970 den 24 bin 595 e, Aðrý da 4 bin 709 dan 7 bin 203 e çýktý. MANÝSA DA YÜZDE 26,7, KONYA DA YÜZDE 29,9 ARTIÞ GÖRÜLDÜ Traktör sayýsýnda 74 bin 966 adetle birinci olan Manisa da, bu dönemde yüzde 26,7, 72 bin 146 ile ikinci olan Konya da yüzde 29,9 artýþ görüldü. Manisa da traktör sayýsý bu dönem- de 59 bin 169 dan 74 bin 966 ya, Konya da 55 bin 529 dan 72 bin 146 ya yükseldi. Traktör sayýsýnda önde gelen illerden Balýkesir de traktör sayýsý yüzde 22,7 artýþla 44 bin 557 den 54 bin 685 e, Bursa da yüzde 16,5 artýþla 46 bin 199 dan 53 bin 834 e, Ankara da yüzde 15,5 artýþla 39 bin 725 den 45 bin 874 e, Samsun da yüzde 18,9 artýþla 38 bin 559 dan 45 bin 848 e, Adana da yüzde 19,2 artýþla 37 bin 614 den 44 bin 849 a, Ýzmir de yüzde 23,3 artýþla 43 bin 630 dan yüzde 53 bin 793 e, Denizli de yüzde 26,1 artýþla 32 bin 580 den 41 bin 96 ya, Antalya da yüzde 21,6 artýþla 33 bin 453 den 40 bin 663 e çýktý. Bayraktar, traktör sayýsý artýþ oranýnda ilk 3 ve ilk 10 ilin 6 sýnýn Doðu Anadolu Bölgesin- de yer almasý dikkat çekici olduðunu, ilk 3 te yer alan Ardahan, Tunceli ve Iðdýr ile 8., 9. ve 10. sýrada yer alan Kars, Van ve Erzurum un Doðu Anadolu Bölgesi illeri olduðunu belirtti. 8 YIL 7 AYDA RÝZE DE TRAKTÖR SAYISI 4, TRABZON DA 18 ADET ARTTI Bu dönemde traktör sayýsýnda en az artýþýn yüzde 5,2 ile Zonguldak, yüzde 11,4 ile Rize, yüzde 11,6 ile Trabzon olduðunu bildiren Bayraktar, Zonguldak ta traktör sayýsýnýn 8 bin 311 den 8 bin 745 e, Rize de 35 den 39 a, Trabzon da 155 den 173 e çýktýðýný, Rize de sadece 4, Trabzon da 18 traktör artýþý olduðunu vurguladý. Bayraktar, Zonguldak, Rize ve Trabzon un dýþýnda, Batman, Aydýn, Tokat, Adana, Eskiþehir, Çankýrý, Samsun, Sakarya, Ordu, Gümüþhane, Kýrklareli, Çorum, Edirne, Bolu, Bursa, Tekirdað, Ankara, Nevþehir illerinde bu dönemde traktör sayýsý artýþ oranýnýn yüzde 20 nin altýnda kaldýðýný belirtti.(ýha)

7 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 BBP Çorum da toplanýyor B Mustafa Demirer üyük Birlik Partisi Geniþletilmiþ Divan Toplantýsý Çorum da gerçekleþtirilecek. BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan ýn verdiði bilgiye göre, yerel seçimler öncesi deðerlendirmelerin yapýlacaðý divan toplantýsýna BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, genel baþkan yardýmcýlarý, Türkiye geneli il baþkanlarý, MKYK Üyeleri Mustafa Destici Erdal Özkan katýlacak. BBP Genel Baþkaný Destici nin baþkanlýðýnda yarýn öðleden sonra Anitta Otel de baþlayacak istiþare toplantýsý 22 Eylül 2013 Pazar günü sona erecek. BBP Genel Baþkaný Destici nin, partisinin divan toplantýsý öncesinde Vali Sabri Baþköy, bazý manevi þahsiyetler ile esnaf ziyaretinde bulunmasý bekleniyor. Kalbiyle gömüldü Silahlý çatýþma Ýki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. M uðla'da, üç gün önce trafik kazasý geçirdikten sonra sevk edildiði Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleþen, ailesi tarafýndan böbrek, karaciðer ve pankreasý baðýþlanan kalbi ise sevdiði kýza ait denilerek baðýþlanmayan gencin cenazesi morgtan alýndý. 19 yaþýndaki Ahmet Berger, Bodrum da geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralanmýþ ve helikopterle sevk edildiði Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde (AÜ) dün beyin ölümü gerçekleþmiþti. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoðlu Organ Nakli Enstitüsü Koordinatörü Ayþe Özkan Ç Ahmet Berger Kumru, aileyle görüþerek organ baðýþýna ikna etmiþ pankreas, böbrekler ve karaciðer alýnmýþtý. Gencin kalbi sevdiðinin kendisine ait olduðunu belirterek, baðýþlanmasýný istemedi. Ahmet Berger in baðýþ- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleþen Çorumlu fenç Osmancýk ýn Çampýnar köyüne getirildi. lanan organlarý nakil bekleyen hastalara nakledildi. Bu sabah gencin cenazesi anne Fatma ve babasý Bayram Berger tarafýndan alýndý. Acýlý aile kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere tepki gösterdi. Morg çýkýþýnda fenalaþan ve bayýlan anne Fat- ma Berger, yakýnlarý tarafýndan tekerlekli sandalyeye alýndý. Ahmet Berger in cenazesi Çorum un Osmancýk ilçesine götürüldü.(ýha) Kaçak akaryakýt operasyonu Ç orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý tarafýndan düzenlenen operasyonda 15 bin litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Ýstihbarat Þube Müdürlüðü ekipleri, Osmancýk ilçesinde bir akaryakýt istasyonunda kaçak akaryakýt satýþý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Yoðun araç trafiðinin yaþandýðý akaryakýt istasyonunu takibe alan ekipler tarafýndan düzenlenen operasyonda yer altýna gizlenmiþ bir tank ile 15 bin litre akaryakýt ele geçirilirken, 3 kiþi de gözaltýna alýndý. Ele geçirilen 15 bin litre akaryakýt ise Ýl Özel Ýdare ekiplerine teslim edildi. Zanlýlar, Ýl Jandarma Alay Komutanlýðýnda ifadeleri alýndýktan sonra çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuklanarak cezaevine Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý tarafýndan operasyon düzenlendi. Oynarken yaralandý ir ilköðretim okulunun bahçesinde oynabyan öðrenci düþüp yaralandý. M.Ü. isimli 8 yaþýndaki çocuk okul bahçesinde oynarken kafasýný kapýya çarptý. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý. Olaylar sanayiyi olumsuz etkiledi 15 bin litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. 1 ölü, 2 yaralý orum da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde, E.Y., S.Ç. ve B.U. ile kimliði belirlenemeyen kiþiler arasýnda tartýþma çýktý. Kýsa sürede kavgaya dönüþen tartýþmada taraflar birbirine ateþ etmeye baþladý. Kafasýna kurþun isabet eden B.U. ile E.Y. ve S.Ç. yaralandý. Durumu aðýr olan B.U., olay yerine çaðrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý ancak yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olay yerine sevk edilen çok sayýda polis ekibi Bahar Caddesi ni trafiðe kapatýrken, yapýlan incelemede çok sayýda kovan olduðu görüldü. Polis olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýrken, kavgaya karýþan diðer kiþilerin yakalanmasý için baþlatýlan çalýþmalar sürüyor.(ýha) Olay Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi nde yaþandý. Polis olay yerinde çok sayýda boþ kovan buldu. Polis olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlattý. Parti Malatya MilletAK vekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay- li olan birlik ve beraberliði saðlamaktýr dedi. Fýndýklý þunlarý söyledi, naklar, Bilgi ve Teknoloji Ko Bizim belimizi kýran rahmetmisyonu Baþkaný Mücahit li Hamido olaylarý ile baþlayan Fýndýklý, Malatya, Sivas, Kahbir göç dalgasýdýr. Biz hem yeramanmaraþ ve Çorum un tiþmiþ eþrafýmýzý kaybettik ve geçmiþte yaþadýðý siyasi olayhem de onlarla birlikte yetiþlar nedeniyle sermaye birikimiþ insan kaynaðýmýzý kaybetmini kaybettiðini ve sanayileþtik ve hem de þehir olarak sermenin bu bölgelerde gecikmemayemizi kaybettik. Dikkat li olarak geliþtiðini söyledi. ederseniz, Malatya nýn ÝstanAK Parti Malatya Milbul da temsil noktasýnda çok letvekili Fýndýklý, beraberinde- Mücahit Fýndýklý, Çorum olaylarýnýn kenting eliþimini olumsuz etkilediðini belirtti. güçlüdür. Diyorlar ki Herkes ki partili yöneticiler ile MÜSÝburada. Biz herkesi kaçýrdýkta AD ý ziyaret ederek, burada Þube Baþkaný Mehmet Balin ve Yönetim Kurulu onun için burada. Mersin tarafýna gidiyorsunuz, Ehlibeyt olan birçok arkadaüyeleri ile bir süre görüþtü. þýmýz Malatya dan göçerek o tarafý gittiler. Orada da çok etkililer, Darendeliler Adana ya gittiler. Yani insanlar þöyle düþündü, Burada huzur kalmadý. Bu MÜSÝAD Þube Baþkaný Mehmet Balin, MÜSÝAD olarak 2013 hedefi çocuklarýn geleceði ne olacak? Gideyim, hiç olmazsa çocuklarýmýn geleceðiiçin Malatya da yapýlacak çalýþmalar için bir dizi araþtýrma içinde bulundukni kurtarayým. Bu Çorum içinde böyle, bu Malatya içinde böyle, bu Sivas içinlarýný, bu nedenle de Kayseri deki sanayi bölgelerinde inceleme yaptýklarýný de böyle, bu Kahramanmaraþ içinde böyle. Bunlar yeni baþtan toparlanýyorve Gaziantep te bazý incelemelerde bulunacaklarýný söyledi. Balin, sektörel lar. Benim oda baþkanlýðý döneminde yaþadýðým en büyük problemlerden biçalýþmalarda yürüttüklerini ifade ederek, bu konuda Malatya Belediyesi ile bir risi buydu. Yani yeni baþtan biz þehir olarak sermaye biriktirmeye baþladýk, çalýþma yürüttüklerini, ikici çalýþmanýn ise Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müçünkü sermaye olmadan bir þey yapamýyorsun. Dýþarýdaki adam gelip buraya dürlüðü ile olacaðýný kaydetti. yatýrým yapmaz. Ya maden olur yada baþka bir þey. Siz içerde sermaye birikmilletvekili Fýndýklý, Malatya için önümüzde iki tane örnek var, buntireceksiniz ki kendi adamýnýz yatýrým yapsýn ki otursun. Böyle bir yapýyý þu lardan bir tanesi Kayseri, diðeri ise Gazinatep dir. Biz her ikisini de çok yadurumda kýrdýk. O dönem geride kaldý. Yeni nesiller yetiþti. Sýrt sýrta veriyokýndan takip ettik þimdiye kadar dedi. ruz. Eskiden yalvar yakar bir kiþiye Organize sanayi Bölgesi nde yer vermek Sanayicilerin þehir ile kendi güçlerini bir arada tutma ve muhafaza etiçin çaba gösteriyorduk. Þimdi 500 kiþi müracaat ediyor, içinden 50 kiþi seçimesi gerektiðini söyleyen Fýndýklý, Ýnsanlarý ve kurumlarý bir birinin fotokoyoruz. Demek ki bir yol almýþýz. Yeter mi, yetmez. Daha çok gayret göstermepisi olarak çoðaltamazsýnýz. Neticede hepimiz Malatya da çalýþýyoruz. Önemmiz gerekiyor ifadelerini kullandý.(ýha) Olay yerine sevk edilen çok sayýda polis ekibi Bahar Caddesi ni trafiðe kapattý. 7

8 8 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 Fikret Zaman göreve baþladý Enise Aðbal K aymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Kararnamesiyle Çorum Vali Yardýmcýlýðýna atanan Fikret Zaman görevine baþladý. Aksaray Vali Yardýmcýsý iken tarih ve 2013/463 nolu Müþterek Kararname ile Çorum Vali Yardýmcýlýðý görevine atanan Fikret Zaman, 9 Eylül 2013 tarihinde Çorum daki görevine baþladý. Çorum'a tayin olduðu için mutluluk duyduðunu ifade eden Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, yaptýðý açýklamada, Çorum uygarlýklara ev sahipliði yapmýþ bir ilimiz. Kamu görevlileri olarak bizlerin amacý halkýmýza en iyi þekilde hizmet etmektir. Bizlerde Sayýn Valimiz Sabri Baþköy önderliðinde elimizden geldiðince halkýmýza en iyi þekilde hizmet edeceðiz. Bu vesileyle tüm Çorumlu hemþehrilerimize sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. ifadelerini kullandý. Fikret Zaman Fikret Zaman kimdir? Zaman, 1968 yýlýnda Kars'ta doðdu. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Kars'ta tamamladý yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu yýlýnda Ordu Kaymakam Adayý olarak Mülki Ýdare Amirliði görevine baþladý. Gülyalý (Ordu), Ýyidere (Rize) ve Uluborlu (Isparta) ilçelerinde Kaymakam Vekilliklerinde bulundu yýlýnda Salisbury de (Ýngiltere) eðitim ve mesleki incelemelerde bulundu. Ýnhisar (Bilecik), Çaðlayancerit (Kahramanmaraþ) ve Keçiborlu (Isparta) Kaymakamlýklarýndan sonra 2003'de Bingöl Vali Yardýmcýsý olarak atandý. Akabinde Trabzon un Tonya ve Vakfýkebir ilçelerinde Kaymakamlýk görevi yaptý yýlýnda Aksaray Vali Yardýmcýlýðý görevine atandý. Bu dönemde 1,5 ay Amerika Birleþik Devletlerinde eðitim ve inceleme gezisinde bulundu. Mesleki yaþamý boyunca Ýçiþleri Bakanlýðý ve diðer Bakanlýklarýn düzenlediði birçok kurs ve seminerlere katýldý. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalýnda Yüksek Lisans yaptý. Çorum Vali Yardýmcýsý olarak görev yapan Fikret Zaman, Ýngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasýdýr. Doðalgaz 5 bin 720 aboneyle gelecek Enise Aðbal skilip te devam eden Ýdoðalgaz abone çalýþmalarýnda halka abonelik için bütün kolaylýklar düþünülüyor. Ýskilipliler artýk taksitle doðalgaz abonesi olabilecekler. Yapýlan açýklamaya göre, 29 Ekim'e kadar 5720 abonenin tamamlanmasý için büyük çaba harcayan Ýskilip Belediyesi, ruhsatsýz binalara abone olma imkaný tanýmasýndan sonra lkollü içkilerin Aperakende veya açýk olarak satýþýnýn yapýldýðý yerler ile örgün eðitim kurumlarý ve dershaneler, öðrenci yurtlarý ve ibadethaneler arasýnda kapýdan kapýya en az yüz metre mesafe olacak. Alkol ile ilgili yeni düzenlemeler içeren Tütün Mamulleri ve Alkollü Ýçkilerin satýþýna ve Sunumuna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik yürürlüðe girdi. Yapýlan yasa deðiþikliði ile alkollü içkilerin perakende veya açýk olarak satýþýnýn yapýldýðý yerler ile örgün eðitim kurumlarý ve dershaneler, öðrenci yurtlarý ve ibadethaneler arasýnda kapýdan kapýya en az yüz metre mesafenin bulunmasý zorunlu olacak. Ayrýca alkollü içkilerde her türlü reklam ve tanýtým yasaklanýyor. Bu ürünlerin kullanýlmasýný ve satýþýný özendiren veya teþvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapýlamayacak. Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun hazýrladýðý Tütün Mamulleri ve Alkollü Ýçkilerin satýþýna ve Sunumuna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna þimdi de doðalgaz aboneliðini taksitlendirme imkanýný Ýskilip halkýna sundu. Bundan böyle doðalgaza abone olmak isteyen Ýskilipliler Ýskilip'te þubesi bulunan bankalarýn kredi kartlarýna 5 taksitle doðalgaza abone olabilecek. 335 lira olan doðalgaz abonelik bedelinin 5 taksitle ödenmesine imkan tanýyan Ýskilip Belediye Baþkanlýðý, bütün Ýskilip halkýný doðalgaz abone olmaya Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayýmlarak yürürlüðe girdi. Yönetmelikte yapýlan deðiþiklikle iþyerinde, tütün mamulleri ve alkollü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere onsekiz yaþýný doldurmamýþ kiþilere satýlýp sunulmasý yasaklandý. Yaþ konusunda tereddüde düþülmesi halinde satýcý, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi talep edebilecek. Onsekiz yaþýný doldurmamýþ kiþiler, tütün ürünü iþletmelerinde, pazarlanmasýnda ve satýþýnda istihdam edilemeyecek. Ayrýca bu kiþiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasýnda, satýþýnda ve açýk sunumunda da çalýþamayacak. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 çaðýrdý. Hangi banakalarýn kartlarý geçerli? Ýskilip Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden konuyla ilgili yapýlan açýklamada, Ýskilip için sunulan doðalgaz fýrsatýnýn kaçýrýlmamasý gerektiði ve hýzla abone olunmasý gerektiði belirtildi. Halen abone olmayan vatandaþ ve esnafýn Ýskilip'te þubesi bulunan Halk Bankasý, Ziraat Bankasý, Vakýfbank, Ýþ Bankasý satýþýnýn yapýldýðý alanlara sýnýrlama getirildi. saatleri arasýnda perakende olarak satýlamayacak. Ýþyerlerinde bulunan otomatik satýþ makinelerinde tütün mamulü bulundurulmayacak. Tütün mamulleri, her nevi oyun makineleri ile veya farklý yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemeyecek. Tesislerde satýþ yasak Meskûn mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarýndaki yapý ve tesislerde alkollü içki satýþýna ve tüketimine izin verilmeyecek. Öðrenci yurtlarý, saðlýk hizmeti verilen yerler, spor müsabakasý yapýlan stadyum ve kapalý spor salonlarý, her türlü eðitim ve öðretim kurumlarý, ve Yapý Kredi bankasý tarafýndan verilen kredi kartlarýyla Ýskilip belediyesi tahsilat birimine gelerek taksitle abone olabilecekleri ifade edildiði açýklamada, peþin abone olmak isteyenlerin ise Halk Bankasý Ýskilip Þubesi'ndeki doðalgaz hesabýna 335 lira yatýrýp abone olabilecekleri vurgulandý abone sayýsý tamamlandýðýnda doðalgaz gelecek Enerji ve Tabii kahvehane, kýraathane, pastane, bezik ve briç salonlarý ile akaryakýt istasyonlarýnda faaliyet gösteren iþyerlerinde alkollü içki satýþ ve sunumu yapýlamayacak. Alkollü içkilerin perakende veya açýk olarak satýþýnýn yapýldýðý yerler ile örgün eðitim kurumlarý ve dershaneler, öðrenci yurtlarý ve ibadethaneler arasýnda kapýdan kapýya en az yüz metre mesafenin bulunmasý zorunlu olacak. Mesafe þartý, satýþ belgesinin verildiði tarih itibariyle aranacak. Ancak 11 Haziran 2013 tarihinden önce iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý ve satýþ belgesi almýþ iþletmeler için bu þart aranmayacak. Bu iþletme sahipleri iþletmelerini birinci ve Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan nüfusu 10 bin ve üstünde olan ilçelere doðalgaz getirme projesi kapsamýnda yürütülen abonelik çalýþmalarýnda her ilçeden beli sayýda abonelik sayýsý isteniyor. Bu baðlamda Ýskilip'ten de 5720 abone isteniyor. Bu sayý tamamlandýðý taktirde doðalgaz hattý döþeme çalýþmalarý baþlayacak. Tamamlanamadýðýnda ise çalýþma durdurulacak ve Ýskilip tarihi bir fýrsatý kaçýrmýþ olacak. Cami ve okul yakýnlarýnda içki satýþý yasak Alkollü içkilerin perakende veya açýk olarak ikinci derece kan hýsýmlarýna devredebilecek. Mesafe þartý turizm belgeli iþletmeler için uygulanmayacak. Alkollü içkiler, Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan açýk alkollü içki satýþ belgesi düzenlenmek suretiyle alkollü içki sunum izni verilen yerlerde açýk olarak tüketime sunulabilecek. Ancak bu yerlerde tesis sýnýrlarý dýþýnda tüketilmek üzere alkollü içki satýþý veya sunumu yapýlamayacak. Ruhsat veya diðer izin belgelerini düzenlemeye yetkili merci tarafýndan iþyerinin faaliyetine izin verilen alanlar iþyeri sýnýrlarý içi kabul edilecek. Alkollü içkilerin adýný veya markasýný içeren alan/alt alan adý kullanýlmak suretiyle bu ürünlerin reklam ve tanýtýmýna yönelik olarak internet sitesi açýlamayacak. Ancak Türkiye'de faaliyette bulunan alkollü içki üreticisi firmalar ihracat amacýyla, ülke içinden eriþimini engellemeleri koþuluyla, ürettikleri ürünlerin yurt dýþýna yönelik reklam ve tanýtýmýný internet siteleri vasýtasýyla yapabilecek.(cýhan) Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu'nun yeni binasý tamamlandý. Ýskilip HEM yeni binasýnda Enise Aðbal skilip Metin Alkan ÝHalk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu'nun yeni binasý tamamlandý. Binanýn tamamlanmasýyla birlikte Halk Eðitim Merkezi yeni binasýna taþýndý. Geçtiðimiz yýl inþaatýna baþlanan 5 katlý ana bina ve ek bina ile atölyeler önceki gün tamamlandý. Ýnþaatýn tamamlanmasýyla birlikte mevcut binadaki eþyalar yeni binaya aktarýldý yýlýnýn Kasým ayýnda Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihalesi yapýlan binanýn inþaatýna 2012 yýlýnda baþlanmýþtý. Ana binanýn yaný sýra mobilya ve diðer atölyeler için bir de ek bina yapýlan Halk Eðitim Merkezi'nin yeni atölyelerinde çalýþmalar yaklaþýk bir aydýr devam ediyordu. Ana binanýn inþaatýnýn da tamamlanmasýnýn ardýndan yeni binaya taþýnma iþlemleri bu hafta içerisinde gerçekleþti. Bina içerisinde düzenleme ve temizlik çalýþmalarý yapan Halk Eðitim Merkezi personeli ve idarecileri önümüzdeki haftadan itibaren yeni binada tam zamanlý çalýþmalarýna devam edecekler. 5 kattan oluþan ana hizmet binasýnda Halk Eðitim Merkezi çalýþanlarý için herþey düþünülmüþ. Binanýn her katýnda personele hizmet vermek üzere kantin, yönetim birimleri ve tuvalet bulunuyor. Binada ayrýca ürünlerin sergileneceði odalar, kurs salonlarý ve çok amaçlý salon düzenlenerek hazýr hale getirildi. Türkiye'nin en büyük Halk Eðitim Merkezi olan Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi, yýllýk 5 milyon TL cirosuyla birçok büyük þirketi geride býrakýyordu. Yeni binaya taþýnýlmasýyla birlikte daha geniþ alanda çalýþacak olan Halk Eðitim Merkezi'nin cirosunu yükseltmesi bekleniyor. Ana binasý, atölyeleri ve bahçesiyle birlikte yaklaþýk 10 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan Halk Eðitim Merkezi binasý 5.4 milyon TL'ye mal oldu. 5 katlý ana bina ve ek bina ile atölyeler tamamlandý yýlýnýn Kasým ayýnda Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihalesi yapýlan binanýn inþaatýna 2012 yýlýnda baþlanmýþtý. 5 kattan oluþan ana hizmet binasýnda Halk Eðitim Merkezi çalýþanlarý için herþey düþünülmüþ. Ýskilip HEM Türkiye'nin en büyük merkezleri arasýnda. 10 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan Halk Eðitim Merkezi binasý 5.4 milyon TL'ye mal oldu.

9 Kaymakam ýn eðitim duyarlýlýðý Enise Aðbal smancýk ta Ýlköð- Haftasý kut- Oretim lamalarý Akþemseddin Ýlkokulu nun koordinatörlüðünde gerçekleþtirildi. Osmancýk Hükümet Konaðý bahçesinde bulunan Atatürk Anýtý na Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok un öðrenci ve öðretmenler eþliðinde çelenk koyma merasimini takiben yoðun yaðmur yaðýþý nedeni ile Akþemseddin Ýlkokulu bahçesinde yapýlmasý gereken kutlama Kaymakam Üçüncü anlamlý tavrý ile ilçe halkýnýn takdirini kazandý. Osmancýk ta Ýlköðretim Haftasý kutlamalarý Akþemseddin Ýlkokulu nun koordinatörlüðünde gerçekleþtirildi. programý, Belediye Kültür Merkezi nde gerçekleþtirildi. Akþemseddin Ýlkokulu Anasýnýfý Öðretmeni Selma Karakaþ ýn sunumunu yaptýðý programa, göreve yeni baþlayan Kaymakam Sezgin Üçüncü de katýldý. Kaymakam ýn yoðun iþ temposuna raðmen programa katýlmasý ve protokol konuþmalarýnda yer almasý veliler tarafýndan takdirle karþýlandý. Okul Müdürü Lütfü Gökgöz ün açýþ konuþmasýný yapmasýnýn ardýndan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve Kaymakam Sezgin Üçüncü birer konuþmasý yaptýlar. Ýlköðretim Haftasý ve eðitim ile ilgili þiirlerin okunduðu programa yoðun ilgi gösteren öðrenci velileri de öðrencilerle birlikte Ýlköðretim Haftasý coþkusunu yaþadýlar. 4. sýnýf öðrencilerinin, anasýnýfý ve birinci sýnýf öðrencilerine hoþ geldiniz çiçeði vermesi ile birlikte program sona erdi. Kaymakam Üçüncü, program sonrasýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok ve Belediye baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte Akþemseddin Ýlkokulu nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Geçtiðimiz öðretim yýlýnda öðretime açýlan anasýnýfýný da ziyaret eden Kaymakam Üçüncü, anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ tan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Göreve yeni baþlamasýna raðmen Ýlköðretim Haftasý kutlamalarýnda yerini alan ve okul ziyaretinde bulunarak ilk günden itibaren eðitimin içerisinde olacaðý sinyalini veren Kaymakam Üçüncü bu anlamlý tavrý ile ilçe halkýnýn takdirinikazandý. Boþ kontenjanlara yerleþtirme illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), sýnavla öðrenci Malan ortaöðretim kurumlarýna boþ kalan kontenjanlarýn ve yedek listeden kayýt hakký kazanan öðrencileri e-okul sistemi üzerinden açýkladý. 64 bin 215 boþ kontenjana 177 bin 927 öðrencinin baþvuruda bulunduðu belirten Bakanlýk yetkilileri, "43 bin 308 öðrencimiz Eylül 2013 tarihleri arasýnda saat 17.00'ye kadar asýl olarak kayýt hakký kazanmýþtýr. 18 Eylül 2013 Çarþamba günü saat 21.00'de kayýtlar sonrasýnda boþ kalan kontenjanlar ve yedek listeden kayýt hakký kazanan öðrenciler e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek olup yedek listeden kayýt hakký kazanan öðrencilerin kayýtlarý ise 20 Eylül 2013 Cuma günü saat 17:00'ye kadar devam edecek." açýklamasýnda bulundu. Milli Eðitim Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkilen Müþavirliði, 'Sýnavla Öðrenci Alan Ortaöðretim Kurumlarýnda Boþ Kalan Kontenjanlara' iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Sýnavla öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme iþlemleri için yapýlan 9 Eylül 2013 tarihinde baþlayan yeni kayýt döneminde tercih yaparak asýl ve yedek olarak kayýt hakký kazanan öðrencilerin 16 Eylül 2013 Pazartesi günü saat itibariyle açýklandýðýný belirtilen açýklamada, "29 Aðustos 2013 tarihinde sonlanan 1. yerleþtirme sonucu toplam 662 bin 119 kontenjana (özel okullar hariç) asýl ve yedek kayýt döneminde 597 bin 904 öðrenci kayýt yaptýrmýþ olup 64 bin 215 adet boþ kontenjan kaldýðý görülmüþtür." denildi. Kontenjanlarýn dolmasý amacýyla 7 Eylül 2013 tarihinde bakanlýkça ilan edilen ek yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklandýðý vurgulanan açýklamada "Buna göre yeni ek yerleþtirme döneminde 177 bin 927 öðrenci tarafýndan tercih baþvurusu gerçekleþmiþ olup 43 bin 308 öðrencimiz Eylül 2013 tarihleri arasýnda saat 17:00'ye kadar asýl olarak kayýt hakký kazanmýþtýr. Söz konusu öðrencilerimizden 21 bin 080'i daha önce herhangi bir okula kaydý olmayan, 22 bin 228'i daha önceki yerleþtirmeler sonucu bir okulda kaydý olan öðrencilerimizdir. 18 Eylül 2013 Çarþamba günü saat 21.00'de kayýtlar sonrasýnda boþ kalan kontenjanlar ve yedek listeden kayýt hakký kazanan öðrenciler e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek olup yedek listeden kayýt hakký kazanan öðrencilerin kayýtlarý ise 20 Eylül 2013 Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir." ifadelerine yer verildi. AÖF te kayýtlar baþladý nadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakülte- öðrenim gören öðrenciler, baþlayan ka- Asi'nde yýt yenileme iþlemlerinin telaþýna düþtü. Yaklaþýk 1,5 milyon öðrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açýköðretim Fakültesi'nde (AÖF) öðrenim gören öðrenciler, yeni kayýtlarýn ardýndan baþlayan kayýt yenileme iþlemlerinin telaþýna düþtü.türkiye'nin her ilinde bulunan AÖF bürolarýna giden öðrenciler, geçtiðimiz pazartesi günü baþlayan güz dönemi kayýt yenileme iþlemlerini görevliler eþliðinde gerçekleþtiriyor. Ýlk olarak internet üzerinden ders seçimini yapan öðrenciler, harçlarýný bankalara yatýrdýktan sonra AÖF bürolarýna giderek hem kayýt iþlemlerini tamamlýyorlar hem de kitaplarýný alýyorlar. 25 Eylül'de sona erecek kayýt yenileme iþlemlerini yerinde incelemek için Eskiþehir'deki AÖF bürosunu ziyaret eden Açýköðretim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Kerim Banar, öðrencilerle sohbet ederek, eðitim hayatlarýnda baþarýlar diledi. ÝHA'ya açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Banar, 2 Eylül itibariyle baþlayan ve dün sona eren yeni kayýt iþlemleri sonrasý sisteme 160 bin öðrencinin sistemde yerini aldýðýný belirterek, pazartesi günü baþlayan kayýt yenileme iþlemlerinin ise üç hafta süreceðini bildirdi. Kayýt yenileme iþlemlerin ardýndan ikinci üniversite kayýtlarýnýn baþlayacaðýný aktaran Banar, Yeni kayýt ve kayýt yenileme iþlemlerinden sonra ise 25 Ekim'e kadar sürecek olan süreçte ikinci üniversite, dikey geçiþ, çoklu kayýt sistemi devam edecek ve 25 Ekim tarihi itibariyle de biz kayýt iþlemlerini tamamlamýþ olacaðýz. Burada önemli olan noktalardan birisi de ikinci üniversite kayýtlarýdýr. Ýkinci üniversite kayýtlarýmýz 30 Eylül tarihinde baþlayacak ve 25 Ekim tarihinde bitecek. Yine bilindiði gibi ikinci üniversite de, herhangi bir yükseköðretim kurumunda okuyan veya mezun olan bir öðrenci Anadolu Üniversite Açýköðretim sisteminde ikinci üniversite öðrencisi olarak öðrenimine devam edebilir. Kendilerini farklý alanlarda yetiþtirmek isteyen öðrencilerimizi de Anadolu Üniversitesi'ne bekliyoruz dedi. (ÝHA) TUS sonuçlarý açýklandý ýpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) Tile Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (DUS) sonbahar dönemi sonuçlarý açýklandý. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 2013-TUS sonbahar dönemi, Týp Doktorluðu Alanýnda Yurtdýþý Yükseköðretim Diploma Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý, DUS sonbahar dönemi ile Diþ Hekimliði Alanýnda Yurtdýþý Yükseköðretim Diploma Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý deðerlendirme iþlemleri tamamlandý. Adaylar sonuçlarýný ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifreleriyle öðrenebilecek. Sýnav sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeye- PERÞEMBE 19 EYLÜL At yarýþlarý ve güreþler Ekim de Minik eller taç yaptý O Osmancýk'ta geleneksel Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 1-6 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. smancýk Akþemsedin Ýlkokulu Çiçekler Anasýnýfý öðrencileri, Ýlköðretim Haftasý nedeni ile tanýtým taçlarý yaptýlar. Öðretmenleri Selma Karakaþ eþliðinde renk renk fon kartonlarýna hayat veren minikler, daha sonra taçlarý takýnarak okulu ziyarete gelen öðrenci velilerine kendilerini tanýttýlar. Konu ile ilgili olarak öðrenci velilerine bilgilendirme yapan anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ, bu tür etkinliklerin sosyal ve duygusal geliþim açýsýndan çok önemli olduðunu ifade etti. Festival de müzik eðlenceler iptal edildi.. smancýk'ta geleneksel Pirinç Kültür ve Sanat OFestivali 1-6 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, festival kapsamýnda Ýslam dünyasýnda, Mýsýr, Suriye ve Doðu Türkistan'da yaþanan olaylar nedeniyle konser ve müzikli eðlence etkinliklerinin iptal edildiðini, sadece güreþ ve at yarýþlarýnýn yapýlacaðýný açýkladý. Osmancýk'ta geleneksel hale gelen Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 1-6 Ekim tarihleri arsýnda yapýlacak. Festival komitesi Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý baþkanlýðýnda toplanarak programý açýkladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, her yýl coþku ile yapýlan festival programýnda bu yýl Ýslam dünyasýnda, Mýsýr'da, Suriye'de ve Doðu Türkistan'da yaþananlar nedeniyle müzikli eðlence ve konserlerin iptal edildiðini açýkladý. Baþkan Yazýcý, "Geleneksel festivalimizi bu yýl da gerçekleþtireceðiz. Ýslam dünyasýnda yaþananlar nedeniyle genel merkezimizin gösterdiði duyarlýlýk kapsamýn da biz de eðlence programlarýný iptal ettik" dedi. Her yýl büyük ilgi gören güreþlerin 5 Ekim Cumartesi, at yarýþlarýnýn ise 6 Ekim Pazar günü yapýlacaðýný belirterek tüm vatandaþlarý programlara davet eden Baþkan Yazýcý, ayrýca Tuhafiye Pazarý alanýnda yine çok sayýda esnafýn tezgah açacaðýný ve eski panayýr geleneðinin de yine yaþatýlacaðýný, satýþ yapmak isteyen esnafý için de parsel satýþ sürecinin devam ettiðini duyurdu. Öðrenciler okulu ziyarete gelen öðrenci velilerine kendilerini tanýttýlar. Osmancýk Akþemsedin Ýlkokulu Çiçekler Anasýnýfý öðrencileri, Ýlköðretim Haftasý nedeni ile tanýtým taçlarý yaptýlar

10 10 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 Karataþ a tam not P Recep Mebet eugeot Bölge Satýþ Müdürü Aydýn Yýldýrým dün Karataþ Otomotiv i ziyaret etti. Karataþ Otomotiv Genel Müdürü Özcan Eriþen in evsahipliðindeki ziyarette Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Satýþ Danýþmanlarý Ýsmail Karabýyýk ve Ýlker Aksungur da hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Aydýn Yýldýrým, Peugeot markasýný Çorum ve bölgesinde baþarýyla temsil eden Karataþ Otomotiv yönetici ve çalýþanlarýný kutluyorum dedi. Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv in satýþ rakamlarý ve müþteri memnuniyeti alanýnda ilk sýralarda yer aldýðýna dikkat çeken Yýldýrým, baþarýlý çalýþmalarýn devamýný diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Özcan Eriþen ise 2013 yýlýný da zirvede tamamlamayý hedeflediklerini vurgulayarak baþarýda emeði geçen Karataþ Otomotiv çalýþanlarýna teþekkür etti. Yeni Peugeot lar göz kamaþtýrýyor Peugeot yetkili bayii Karataþ Otomotiv i ziyaret eden Bölge Satýþ Müdürü Aydýn Yýldýrým, satýþ ekibini kutladý. Recep Mebet ile baþarýlý þekilde baþlatýlan ürün ataðý dinamiði eugeot nun yeni içinde yer alýyor. Yeni Pemodelleri Karataþ ugeot 2008, 1.2L VTi 82hp, Otomotiv de yerini aldý. 1.6L HDi 92hp ve 1.6L VTi Peugeot 301 ve 120hp olmak üzere 3 motor 208 in ardýndan Karataþ seçeneði, manuel ve otomaplaza da görücüye çýkan tik versiyonlar ve cazip fiyeni Peugeot 2008, üsyatlarý ile Türk tüketicisinin tün özellikleri ile dikkat beðenisine sunuluyor. Ayrýçekiyor. ca 2013 yýlý sonunda pazara Þimdi, þehre bir sunulacak olan e-vti motor daha bak sloganýyla taseçeneði ile benzinli motonýtýlan yeni Peugeot ru tercih eden müþterilerin 2008 hakkýnda bilgi vede Stop & Start teknolojisiren Karataþ Otomotiv nin düþük yakýt tüketimi, Satýþ Müdürü Ufuk Özotomatik motor stop sistedemir, SUV grubunda mi, gürültüsüz ve titreþimbenzersiz bir modelimisiz neredeyse anýnda yenizi Çorum halkýnýn beðeden çalýþtýrma ve kullaným nisine sunuyoruz dedi. keyfi gibi avantajlarýndan yararlanma imkaný olacak. Yýl sonuna kadar pek çok ön sipariþ alan Þehirli SUV olarak tanýtýlan yeni Peugeot 2008 e ilginin büyük olduðu belirtildi. Peugeot, kullanýmý kopeugeot 2008 in otomalay, heyecan veren ve bentik park asist, grip konzersiz bir sürüþ deneyimi trol çekiþ sistemi ve düsunan ilk kompakt þehir þük yakýt tüketimiyle SUV modeli ile birçok yenibüyük ilgi gördüðünü liði hayata geçiriyor. Maranlatan Ufuk Özdemir, kanýn yenilikçi bir sürüþ Yeni 2008, heyecan vemahalli stratejisini teyit rici bir sürüþ keyfi sunueden küçük direksiyon simiyor diye konuþtu. di ve göz hizasýna konumlandýrýlan gösterge paneli Tasarým ve teknik dikkat çekiyor. Park manevözellikleriyle dikkat çeralarýný otomatik hale getiken yeni 2008 hakkýnda ren Park Assist donanýmý açýklamalarýný sürdüren þehir içindeki yolculuklarý Özdemir, þunlarý söylekolaylaþtýrmak için 2008'in di: kompaktlýðýndan yararlaný Kompakt þehirli yor. Peugeot'nun yürüyen SUV sýnýfýnda benzersiz aksam konusunda genel kabir sürüþ deneyimi suufuk Özdemir, Yeni Peugeot 208 hakkýnda da bilgiler verdi. bul gören uzmanlýðý ile ganan yeni 2008 i Çorumranti edilen keyifle eþ anlular la buluþturmanýn lamlý dinamik sürüþ özelliði sunuluyor. Yol tutuþ özellikleri, korumutluluðunu yaþýyoruz. ma aksamlarý ve Grip Control çekiþ sistemi sayesinde bildik yollaryeni Peugeot 2008, B segmentinde yepyeni bir otomobil arzý dan çýkma özgürlüðü yaþatýyor. oluþturuyor. Türkiye pazarýnda satýþa sunulan bu yeni model, 208 P Kutsal topraklara giden Çorumlu hacýlar, Medine de ziyaretlerini sürdürüyor. Çorumlu hacýlar kutsal topraklarda H Recep Mebet ac farizasýný yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden Çorumlu hacýlar, Medine de ziyaretlerini sürdürüyor. Aybike Turizm aracýlýðýyla kutsal topraklara giden 156 kiþilik hac kafilesi, Suudi Arabistan a ulaþtý. Cidde Havalimaný na inen Çorumlu hacýlar, konaklayacaklarý otellere yerleþtikten sonra Medine deki kutsal mekanlarý ziyaret etmeye baþladýlar. Bayat Müftüsü Mukadder Arif Yüksel in baþkanlýðýndaki kafilenin ziyaretleri hakkýnda bilgi veren Aybike Turizm Hac ve Umre Koordinatörü Yasir Küçük, Çorumlu hacýlarýn milyonlarca müslümanla birlikte kutsal beldede ibadetlerini sürdürdüðünü söyledi. Hacýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðunu belirten Yasir Küçük, Medine deki ziyaretlerin ardýndan Mekke ye geçeceklerini kaydetti. Küçük, Çorumlu hacýlarýn 23 Ekim 2013 tarihinden itibaren yurda döneceðini hatýrlattý. Aybike Turizm yetkililerinden Yasir Küçük, Medine den bildirdi. Ahmet Baran ýn 3 aylýk oðlu Ýbrahim, kafilede yer alan en küçük hacý adayý. Hz. Peygamber in hayatýnýn geçtiði beldelere misafir olan Çorumlu hacýlar duygulandý. Çorumlu hacýlar, Medine deki ziyaretlerin ardýndan Mekke ye geçecek. YENÝ MODELLERÝMÝZÝ ve FIRSATLARI YAKINDAN GÖRÜN Peugeot nun yeni modelleri Karataþ Otomotiv de yerini aldý. Yeni Peugeot 208, 1.0 VTÝ düþük yakýt tüketimi ve düþük emisyon oranlarý ile dikkat çekiyor. Hafif ticari segmentin kuvvetli oyuncularýndan Peugeot Partner Tepee ise opsiyon olarak sunulan navigasyon ile mükemmel sürüþ keyfi yaþatýyor. KOBÝ lere ve çiftçilere, Partner Tepee ve Bipper Tepee gibi hafif ticari modellerimizde uyguladýðýmýz özel indirimlerimiz devam ediyor. Yeni modellerimizi yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataþ Peugeot Plaza ya bekliyoruz. Kutsal topraklardaki Çorumlu hacýlar, gazetemiz aracýlýðýyla yakýnlarýna selam gönderdi.

11 PERÞEMBE 19 EYLÜL Çorum da olasý saldýrý tedbirleri AFAD dan STK lara sivil savunma eðitimi Recep Mebet aþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþ- Türkiye ye yönelik savaþ senaryolarýna Bkanlýðý, karþý harekete geçti. Suriye den gelebilecek olasý saldýrýlara karþý Çorum da da bazý tedbirler alýndý. Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüðü, hazýrlanan tedbir programý kapsamýnda Sivil Savunma KBRN Farkýndalýk Eðitimi çalýþmalarýna baþladý. Emniyet Müdürlüðü Eðitim Salonu nda düzenlenen programýn dünki bölümüne Çorum daki sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý Eylül 2013 tarihleri arasýnda sürmesi planlanan eðitimde görev alan AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Efkan Erkurt, Telekonferans yöntemiyle gerçekleþen seminerlerde katýlýmcýlara kitle imha silahlarý, biyolojik silahlar, radyolojik riskler ve nükleer silahlar ile bu silahlarýn etkilerinden korunma anla- AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Efkan Erkurt, seminerle ilgili açýklama yaptý. mýna gelen KBRN yöntemleri hakkýnda bilgiler veriliyor dedi. Öte yandan konuyla ilgili yapýlan açýklamada þu bilgilere yer verildi: Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, 81 ildeki sivil toplum kuruluþu temsilcilerine telekonferans sistemi üzerinden KBRN eðitimi vermeye baþladý. Ýl Emniyet Müdürlüklerine ait 'Akýllý Sýnýflar'da 25'er kiþilik gruplara 4'er saat üzerinden sivil savunma arama kurtarma birlik uzmanlarý tarafýndan KBRN eðitimi veriliyor Eylül tarihlerine kadar kamu görevlilerine nükleer, kimyasal ve biyolojik saldýrýlardan korunma, saldýrý anýnda alýnacak tedbirler, saldýrýya maruz kalanlara uygulanacak tedavi yöntemleri, müdahaleler gibi konular anlatýlýyor. Ayrýca katýlýmcýlar, KBRN saldýrý anýnda koruyucu maske takma ve koruyucu kýyafetleri giyinme eðitimi de alýyor. Telekonferans yöntemiyle gerçekleþen seminerlerde katýlýmcýlara bilgiler verildi. AFAD tarafýndan 81 il Valiliklerine gönderilen Çok ivedi ibareli yazýda; Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yaþanan olaylar nedeniyle meydana gelebilecek tehdit ve tehlikelere karþý KBRN ile ilgili sivil savunma tedbirlerinin yeterince alýnabilmesi amacýyla Baþbakanlýk AFAD Baþkanlýðý tarafýndan Emniyet Genel Müdürlüðü'nün telekonferans sistemi aracýlýðýyla 81 il emniyet müdürlüðünde bulunan 'akýllý sýnýflarda' baþkanlýkça belirtilen kurum ve kuruluþlar Eylül günleri arasýnda 'farkýndalýk' eðitimi verilecektir denildi. Söz konusu eðitimler kapsamýnda Çorum Emniyet Müdürlüðü Eðitim Salonu'nda da sivil toplum kuruluþlarýna yönelik KBRN eðitim seminerleri düzenleniyor. Düzenlenen seminerde kitle imha silahlarýnýn tehlikeleri anlatýldý. AFAD tarafýndan düzenlenen seminerde tehlikelerden korunma yöntemleri vurgulandý. KBRN yöntemleri hakkýnda bilgiler verildi. Çorum daki sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerine Sivil Savunma KBRN Farkýndalýk Eðitimi verildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyetitarafýndan düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini arýyor. Sedat Simavi Ödülleri için baþvurular sürüyor Recep Mebet ürkiye Gazeteciler TCemiyeti (TGC) tarafýndan düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri baþvurularý sürüyor. TGC nin kurucu baþkaný Sedat Simavi adýna 37 yýldýr düzenlenen ve 9 dalda verilen ödüllere baþvurular için geri sayým baþladý. TGC 2013 Sedat Simavi Ödülleri için baþvurular, 30 Eylül 2013 Pazartesi akþamý saat de sona erecek. TGC Sedat Simavi Ödülleri nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Saðlýk Bilimleri, Görsel Sanatlar ve Spor olmak üzere 9 dalda ödül veriliyor. Ödül dallarýnýn sayýsý, parasal ödül tutarý ve Seçici Kurul üyeleri, her yýl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafýndan belirleniyor. Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterliði tarafýndan 2.500'den fazla öðretim kurumu ve kuruluþa mektup yazýlýp ödüller için adaylarý varsa bildirmeleri isteniyor. Sedat Simavi Ödülleri ne aday olabilmek için çeþitli þartlar aranýyor. Bu koþullar arasýndaki bazý maddeler þöyle: Adaylar, bir dalda ve bir eserle baþvurabilir. Kolektif çalýþmalar, ödül yönetmeliðindeki ilgili maddeye uyulmak koþuluyla aday olabilir. Gazetecilik, Radyo ve Televizyon dallarýnda, aday kiþinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ndeki maddelere aykýrý olmamasý dikkate alýnýr. Klasik ders kitaplarý, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalý makaleler, daha önce ulusal yarýþma ve ödüllendirmelere katýlmýþ eserler, derece almýþ olsun veya olmasýn aday olamaz. Fen ve Saðlýk Bilimleri dallarýnda eserin son 5 yýl içinde (1 Ekim Eylül 2013, diðer dallarda ise, son bir yýl içinde (1 Ekim Eylül 2013) yayýnlanmýþ, gerçekleþtirilmiþ ve sergilenmiþ olmasý gerekiyor. Fen ve Saðlýk Bilimleri dallarýnda yabancý dille yayýnlanmýþ eserlerle de baþvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalýþmayý tam olarak anlatmak kaydýyla en az 2, en fazla 5 sayfalýk Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor ÞAHSEN DE BAÞVURULABÝLÝR Ödüller için baþvurular, 30 Eylül tarihine kadar kabul ediliyor. Kuruluþlar ve öðretim kurumlarý tarafýndan gösterilen adaylar, adaylýk için þahsen baþvuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce oluþturulan Ön Araþtýrma Kurullarýnca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul deðerlendirmesine sunuluyor. Ekim ayýnýn ilk günlerinde ödül adaylarýna ait çalýþmalar ve belgeler Seçici Kurul üyelerine gönderiliyor. Ekim ayýnýn ikinci yarýsýndan Aralýk ayýna kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde uygun gördükleri sayýda toplantýlar yapýyor ve kazananlarý belirleyip 1 Aralýk tarihine kadar Ödül Sekreterliði'ne bildiriyorlar. Herhangi bir dalda ödül verilmediði takdirde, o dala ait ödül tutarý, bir sonraki ödül tutarýna ekleniyor ve dallar arasýnda eþit olarak paylaþtýrýlýyor. ÖDÜLLER ARALIK AYINDA TÖRENLE DAÐITILACAK Ödüller, her yýl Aralýk ayýnda törenle daðýtýlýyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluþunda öncü olan Sedat Simavi'nin ölüm yýl dönümünde ödül kazananlarýn isimleri, basýn, radyo ve televizyon yolu ile açýklanýyor. Ödül kazananlara parasal ödüllerle birlikte merhum Sedat Simavi'nin küçük bir heykeli ve Ödül Belgesi veriliyor. AYRINTILI BÝLGÝ 1977 yýlýndan Sedat Simavi adýna 37 yýldýr yarýþma düzenleniyor. beri verilen ödüllerle ile ilgili ayrýntýlý baþvuru koþullarýna internet sitesinin sað üst köþesindeki Sedat Simavi Ödülleri sayfasýnýn Yönetmelik bölümünden ulaþýlabilir. Merak edilen sorular için de Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliði nin isimli elektronik posta adresi üzerinden ya da numaralý telefonunu arayarak da bilgi alýnabilir. SEDAT SÝMAVÝ KÝMDÝR? Öncü çalýþmalarý ile adýný yayýn tarihine yazdýran Sedat Simavi, 1896 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Babasý Hamdi Simavi Bey, annesi Abdulhamit sadrazamlarýndan Saffet Paþa nýn torunu Aliye Haným dýr. Sedat Simavi, babasýnýn görevli olduðu Samsun'da ilk Fransýzca derslerini aldý. Kadýköy Saint-Joseph Fransýz Okulu'nda baþladýðý öðrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladý (1912), Okul sýralarýnda ilk karikatürleri yayýnlanmaya baþlandý. 1.Dünya Savaþý patlak verince Hadýmköy'deki birliðine katýldý. 1916'da Ramazan Bayramý'nýn birinci günü "Hande" adýndaki haftalýk dergiyle yayýn hayatýna atýldý. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adýna ilk defa konulu bir film çevirdi. Pençe, Casus ve Alemdar Vakasý filmleri böyle doðdu. Ýstanbul un çeþitli semtlerinde baþarý ile oynadý. Diken ve Ýnci dergilerini de bu arada yayýmlamýþtý. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920'de Dersaadet ile kavuþtu. Gazete, Sevr Muahedesi'nin yarattýðý karamsarlýða karþý yapýcý bir ruh aþýlýyordu. Onu Payitaht, Güleryüz izledi. 15 Mart 1933'te yayýn hayatýna atýlan haftalýk Yedigün ile 18 yýl en çok satan dergiyi çýkarma baþarýsýna sahip oldu. Gazetecilerin dayanýþmalarýný ve baðýmsýzlýklarýný saðlamak amacýyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nin kurulmasýnda öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralý Þeref Rozeti ni taþýdý ve ilk baþkanlýða seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayýs 1948'te Hürriyet i yayýmlamaya baþladý. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný iken Üniversitede Gazetecilik Kürsüsü nün kurulmasý için de ilk yazýlý baþvuruyu yaptý. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatý 11 Aralýk 1953'te son buldu. TGC nin düzenlediði Sedat Simavi Ödülleri ne baþvurular sürüyor.

12 12 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 Çorum un trafik sorunu da belki çözülür T ürkiye ulaþýmda teknoloji çaðýna geçiyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn uzun süredir üzerinde çalýþarak hazýrladýð planýa göre artýk her þehrin trafiðinde akýllý ulaþým sistemleri devreye girecek. Eylem planý kapsamýnda trafiði rahatlatacak yeni projeler þöyle sýralanýyor: Iþýkta beklemek yok - Trafik ýþýklarý, yoðunluða göre hareket ederek araç geçiþlerini saðlayacak. Büyükþehirlerde, normal seyir Ý evlet, mucize ilaç Dtanýtýmýyla vatandaþý kandýran hatta ölümüne yol açan bitkisel ürün satýcýlarýna karþý topyekün mücadele baþlattý. Bitkisel ürünleri her derde deva ilaç gibi pazarlayanlara 200 bin TL para ve hapis cezasý önerildii. Devletin üst düzey kurumlarý bir araya gelerek bitkisel umut tacirlerine 200 bin TL para cezasý ve hapis cezasý verilmesini önerdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ev sahipliðinde, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Rek- Türkiye ulaþýmda teknoloji çaðýna geçiyor. hýzýnda giden bir aracýn denk gelmesini saðlayan - Yollara dijital yön bir kez yeþil ýþýkta geçtikten sonra yeþil ýþýða gulanacak. Kamera sistemi 'green line' sistemi uy- tabelalarý koyulacak. yaygýn- nce düþünmek, ayrýntýlara takýlmak insaný yoruyor. Ýnce düþünen kiþilerin özellikleri sýralayan uzmanlar uyarýyor: Yrd. Doç. Dr. Yelda Yenilmez, "Ýnce düþünen kiþiler, eðlenceye, sosyal aktiviteye çok zaman ayýramazlar, sürekli çalýþýrlar. Kýsa sürede bitirebilecekleri bir iþi ayrýntýcý olduklarý için uzun sürede bitirirler. Bu yüzden vakitlerinin çoðunu çalýþmaya harcarlar" dedi. Yenilmez, ince düþünen insanlarýn düþüncelerinin geri planýnda hep hata yapma korkusunun bulunduðunu belirterek, mükemmeliyetçi olduklarýný söyledi. Bu tip insanlarýn detaylarla çok fazla uðraþtýðýný ifade eden Yenilmez, "Çok titiz düþünürler, ayrýntýlara çok takýlýrlar. Halk arasýnda 'kýlý kýrk yaran' insanlardýr. Yaptýklarý iþin ayrýntýlarýyla uðraþmaktan dolayý iþlerini zamanýnda bitiremezler, bu da onlarda ayrýca sýkýntý yaratýr" diye konuþtu. Yenilmez, bu insanlarýn duygularýyla hareket etmediðini, her zaman mantýklarýyla hareket ettiklerine dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Ýletiþimleri çevreyle oldukça kýsýtlýdýr. Hataya karþý toleranslarý çok düþük olduðu için çevredeki insanlarýn kendileri gibi olmalarýný beklerler. Genelde kendileri gibi insanlarla çalýþmak isterler. Büyük kararlar verirken her zaman bu kararý ertelerler. Bu kiþilik yapýsýný kadýnlara oranla erkeklerde 2 kat daha fazla görüyoruz. Ýnce düþünen insanlar çok çalýþkandýr. Ýnce düþünen kiþiler, eðlenceye, sosyal aktiviteye çok zaman ayýrmazlar, sürekli çalýþýrlar. Kýsa sürede bitirebilecekleri bir iþi ayrýntýcý olduklarý için uzun sürede lam Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu, Ýçiþleri Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý ve Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu Baþkanlýðý, Ekonomi Bakanlýðý Ürün Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürlüðü üst düzey yöneticileri önceki gün bir araya geldi. Toplantýda, piyasada satýlan bitkisel ilaçlar masaya yatýrýldý. RTÜK Baþkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoðlu'nun, kurumun son 2.5 yýl içerisinde radyo ve televizyonlar hakkýnda, gýda takviyelerini ilaç Ýnce düþünmek, ayrýntýlara takýlmak insaný yoruyor. bitirirler. Bu yüzden vakitlerinin çoðunu çalýþmaya harcarlar." Yenilmez, bu tip insanlarýn çevresindeki insanlarýn da kendisi gibi detaycý ve ayrýntýcý olmasýný istediðini dile getirerek, "Bu insanlar, ahlaki deðerlere çok baðlýdýrlar. Çok tutucu gibi tanýttýklarý, gizli reklam yaptýklarý veya tüketiciyi yanýlttýklarý gerekçesiyle 2 bine yakýn müeyyide kararý verdiðini, bunlarýn yüzde 77'sinin gýda takviyelerinin yanýltýcý ve gizli reklamlarýna iliþkin olduðunu açýkladý. Fendoðlu, laþacak. - Güneþ enerjisi ile çalýþan akýllý duraklar olacak. Bu duraklarda kaç numaralý otobüsün kaç dakika sonra geleceðini gösteren, dokunmatik ekranýndan otobüs saatleri ve güzergâhlarý ile ilgili bilgi alýnabilecek - Ýlkokul çocuklarýnýn servislerine yönelik akýllý durak sisteminde, her bir çocuðun üzerindeki verici duraktaki verici ile iletiþime geçecek. Diðer sürücüler için uyarý ýþýklarý yanacak. (Star) Ýnce düþünce hasta ediyor insanlardýr. Bu insanlar, hata yapma konusunda yoðun korku yaþýyorlar. Yaptýklarý iþe dönüp dönüp bakarlar. Uzunca bir terapi sürecine almak gerekiyor. Bu kiþilerin terapisi de doktorlar için zor bir süreç çünkü her þeyi kontrol etmek isterler" þeklinde konuþtu. Her derde deva ilaç satanlara hapis cezasý Bitkisel ürünleri her derde deva ilaç gibi pazarlayanlara 200 bin TL para ve hapis cezasý önerildii. "RTÜK, televizyon ekranlarýný yabani ot, pýtrak gibi saran, halký yanýltýcý bitkisel ürün reklamlarýna karþý adeta yoðun bir zirai mücadele yürütmektedir" dedi. Fendoðlu, toplantýda yapýlacak görüþmeler ve saðlanacak mutabakat çerçevesinde; sürekli iþbirliði ve ortak çalýþma grubu kurulabileceðini ve mevzuat deðiþikliðinin gündeme gelebileceðini bildirdi. Toplantýda sunum yapan Üst Kurul Üyesi Nurullah Öztürk ise kurum yetkililerine gýda takviyesi satýþý yapan bir þirket yöneticisinin bu iþten yýlda 100 milyon dolar kazandýðýný anlattýðý, bir video paylaþým sitesindeki görüntülerini izletti.(haber7.com) Her yýl 3.2 milyon insan hareketsizlikten ölüyor areketsizlik nede- her yýl 3.2 Hniyle milyon kiþinin hayatýný kaybettiði öðrenildi Dünyada fiziksel hareketsizlik nedeniyle her yýl 3,2 milyon kiþinin hayatýný kaybettiði belirtildi. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Halk Saðlýðý Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hilal Özcebe, Türkiye'de 2001 yýlýndan bu yana 3-9 Eylül tarihlerinin Halk Saðlýðý Haftasýolarak kutlandýðý söyledi. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan bu yýlýn konusunun "Saðlýk için hareket edelim" olarak belirlendiðini ifade eden Özcebe, fiziksel aktivitenin, vücudun enerji harcamasý gerektiren hareketleri olarak tanýmlandýðýný bildirdi. Özcebe, "dünyada fiziksel hareketsizlik nedeniyle her yýl 3,2 milyon kiþinin yaþamýný kaybettiðini" vurgulayarak, yürümek, bisiklete binmek, spor yapmak gibi düzenli aktivitenin insan saðlýðý açýsýndan çok yararlý olduðunu, Hareket etmenin, kalp ve damar hastalýklarý, þeker hastalýðý, baðýrsak ve meme kanseri ile depresyon görülme riskini de düþürdüðünü ayrýca kemik kýrýklarý ve vücut aðýrlýðýnýn artmasýný da önlediðine iþaret etti. Hareket etmenin yüksek tansiyon riskini de önemli ölçüde azalttýðýnýn altýný çizen Özcebe, bu nedenle düzenli fiziksel aktivite yapýlmasý gerektiðine dikkat çekmek için farkýndalýðýn artýrýlmasý gerektiðini dile getirdi. Çýrak Ailesi nin mutlu günü S Mehmet Kürþad ile Aslý ile dünya evine girdi. arým Ýl Müdürlüðü nden emekli Yüksek TZiraat Mühendisleri Zemzem ve Mehmet Nusret Çýrak ýn Vodafone'da çalýþan Bilgisayar Mühendisi oðlu Mehmet Kürþad, Saniye ve Mehmet Ali Bürhan ýn Türk Telekom'da Bilgisayar Mühendisi olarak çalýþan kýzý Aslý ile dünya evine girdi. Geçtiðimiz Cuma akþamý Ankara daki Sayýþtay Gölbaþý Tesisleri nde düzenlenen düðün töreninde genç çift, Prof. Dr. Ümit Özdað ve Prof. Dr. Bedri Kandemir in nikâh þahitliðinde hayatlarýný birleþtirdi. Nikâh þahitlerinden Özdað ýn, damat Mehmet Kürþad Çýrak a bayrak, gelin Aslý Çýrak a da Kur'an-ý Kerim hediye etmesi anlamlý bulundu. Müzikli eðlence ve horon gösterisiyle devam eden düðün töreni, pasta kesilmesi ve ikramlarýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Mehmet Kürþad ve Aslý Çýrak çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. Bakanlýk þeker cihazlarýný analiz edecek T ürk Kýzýlayý, vekaletle kurban kesim kampanyasýný baþlattý.18 Eylül 2013 Çarþamba 14:12yazýyý büyütyazýyý küçült Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, Genel Merkezde düzenlediði basýn toplantýsýnda, 2007'den beri vekaletle kurban kesim kampanyasý düzenlediklerini anýmsattý. Kýzýlay modeli sayesinde hayýrseverlerin kurban ibadetlerini, amacýna ve kuralýna uygun yerine getirebileceklerini dile getiren Akar, "Kurban bir ibadettir, baðýþ deðildir. Parasýný verip, isterseniz kesin istemezseniz kesmeyin, kesmiyorsanýz satýn denecek bir materyal deðildir. Kurban kesilmelidir, kaný akýtýlmalýdýr, kesilirken Allah'ýn adý anýlmalýdýr. Allah rýzasý için kesilmelidir ve hasýl olan etler fakir fukaraya daðýtýlmalýdýr. Kurbanda amaç budur" diye konuþtu. Akar, kurban kesilirken Ýslami ve insani birtakým ku- Glukometrelerin ölçüm güvenilirliðinin saptanmasý amacýyla isteyen firmalarýn cihazlarý analiz edilecek. aðlýk Bakanlýðý diyabetlilerin kan þekerini takip için kullandýklarý glukometrelerin ölçüm güvenilirliðinin saptanmasý amacýyla isteyen firmalarýn cihazlarýný analiz edecek. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Týbbi Cihaz Kontrol Laboratuvarý Daire Baþkanlýðýnca oluþturulan bilimsel komisyon þeker hastalarý baþta olmak üzere bir çok metabolik ve kronik hastalýk için büyük önem taþýyan kan þekerinin takibinde kullanýlan glukometrelerin ölçüm performanslarýný deðerlendirmek üzere standartlar belirledi. Diyabetli hastalarýn kullandýðý glukometrelerin, doðruluk ve tekrarlanabilirlik çalýþmalarýyla ölçüm güvenilirliðinin saptanmasý amacýyla isteyen firmalarýn cihazlarý analiz edilecek. Bu analizleri yaptýrmak isteyen ithalatçý veya üreticiler, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumuna baþvuracak. rallara uyulmasý gerektiðini söyledi. Kurban bedelleri "Sivil toplum örgütleri ve kurban vekaleti kabul eden kuruluþlar olarak bu iþi amacý ve kurallarýna uygun sadece Türk Kýzýlayý yapmaktadýr" diyen Akar, yurt içi kurban bedelinin bir hisse baþýna 575 lira, yurt dýþý kurban bedelinin ise hisse baþýna 300 lira olduðunu bildirdi. 4 bin lira karþýlýðýnda yapýlacak doðruluk çalýþmasý sýrasýnda hem tip-1 ve tip-2 diyabeti olanlarýn hem de diyabeti olmayanlarýn kanlarý analiz edilecek.(aa) Kýzýlay vekaletle kurban kesiyor Akar, hayýrseverlerin Somali, Cibuti, Etiyopya, Kenya, Pakistan, Bangladeþ, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Karadað ve Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahipleri için Türk Kýzýlayýna kurban vekaletlerini verebileceðini belirtti. Ödemesini kredi kartý aracýlýðýyla gerçekleþtirecek vekalet sahiplerinin, 4 taksit imkanýndan da yararlanabileceklerini vurgulayan Akar, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn bu konuda dinen sakýnca olmadýðý yönünde görüþ bildirdiðini söyledi.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 13 - Zil-Ka de: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:6 Eylül 1429 Hýzýr: EYLÜL Üç gün geçince arkadaþýnýzý arayýnýz! Hasta ise ziyaret ediniz! Eðer bir iþle meþgûl ise, yardýmda bulununuz! Atâ bin Ebû Rebâh Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM VEFAT EDENLER 1 - Ýl Özel Ýdaresi çalýþaný Tansel KÜÇÜKER'in babasý, Eski ÇESOB Baskaný; Mehmet KÜÇÜKER. 2- Özgür, Ahmet ve Ergül ÇOKSOY'un babasý, Hasan ÇOK- SOY'un amcasý, Çorum Saðlýk Müdürlüðü'nden emekli; Þahin ÇOKSOY. 3- Çamlýca Beldesi' nden, Minibüsçü Esnafýndan; Yaþar ÇA- TAL. 4- Merhum Ýsmail ÝBÝLÝ'nin oðlu, Ender ÝBÝLÝ'nin babasý; Enver ÝBÝLÝ. 5- Kýlýçören Köyü'nden gelme, Sanayi Ticaret Müdürlüðü'nden emekli; Doðan ÖZTÜRK. 6- Merhum Cemal HAS'ýn eþi, Adil ve Hüseyin HAS'ýn annesi; Fikren HAS. 7- Ahmet ve Arif BALCI'nýn babasý, Ayakkabýcý Esnafýndan; Osman BALCI. 8- Kýnýk Köyü' nden, Merhum Esat IÞITAN'ýn eþi, Hikmet, Cavit, Elvan, Mustafa, Ahmet, Hacý ve Raþit IÞITAN'ýn annesi;mevlüde IÞITAN. 9- Cumhuriyet ve Özel Pýnar Ýlköðretim Okulu'ndan emekli Öðretmen; Dursun ORDU Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. H. Karaman lý Ensar Vakfý kahvaltýsý Eðitim Kültür Penceresi H. Mustafa AKTAÞ Uzun zamandýr okuyucularýmýzla hasbihal yapamýyoruz. Tam anlamýyla angarya iþlerle uðraþmaktan kültürel ve ilmi faaliyetlere vakit ayýramaz olduk. Geçen hafta baþý Ensar Vakfý Çorum Þubesi Prof. Dr.Hayrettin Karaman ýn onuruna bir kahvaltý verdi, bizi de nezaketen oraya çaðýrdýlar, kýsa süreliðine de olsa katýldýk. Ýlgililere teþekkür ederiz. Hayrettin hocamýz çok hoþ sohbet biri. Fýkýh-Ýslam hukuku alanýnda dünya çapýnda bir üne sahip olan hocamýz Çorum un medar-ý iftiharý. Vakfa ulaþtýðýmda kahvaltý öncesi tanýþma faslý baþlamýþtý bile. Herkes adýný, unvanýný ve görev mahallini söylüyordu. Sýra bana gelince bende ayný þekilde kendimi tanýtýp görev yerimi söylediðimde on larca kez duyduðum tebessümle karýþýk dikkat et ha... dedi. Ben de sayýn hocam odanýn kapýsýnda hâlâ eski isim var, hedef sapmasý olabilir dedim. Muhabbet insaný hocamýz kendisinin hedef saptýrma projesini izhar etti ve þöyle anlattý: 60 yaþýna geldiðimde Türkiye þartlarýnda normal insan ömrünün 80 yaþ olduðunu hesaba katarak kendime 20 yýllýk bir program yaptým. Busene 80 yaþýma girdim. Baktým iþ ciddi. Þimdi de yukarýya bakýp 10 yýla daha ihtiyacýmýn olduðu anlamýnda 10 yýllýk bir çalýþma baþlattým. Ya ben tamamlarým ya da torunlarýma kalýr dedim. Hoca nýn 10 yýllýk çalýþmasýnýn 100 Müceddid in Hayatý olduðunu sonradan öðreniyoruz. Zaten bu çalýþmasýný Gerçek Hayat dergisinde makale olarak okuyucularla paylaþýyor, mümkün olduðu kadar ben oradan okumaya çalýþýyorum. Hocamýzýn bu muhabbetine uyanýk bir adamýn Azrail le pazarlýðýný konu alan hikayesini anlatarak tekrar müdahil olmak istedim. Edebim müsaade etmedi, sohbetin bu mecrada daha fazla sürmesini gereksiz gördüm. Ama siz okuyucularla kendimize ve sizlere hayýrlý ve bereketli uzun ömür temennisiyle bu hikayeyi paylaþmak isterim. Adamýn biri iþ aramak üzere yola çýkar. Giderken bir yerde tebdil-i kýyafet yapmýþ Azrail ile karþýlaþýr. Azrail iþ arayan bu adama eskilerin sýhýye dediði saðlýk memurluðu görevini teklif eder ve eline içinde ilaçlarýn ve iðne vurma aparatýnýn bulunduðu bir çanta verir. Arkasýndan da bir hastanýn baþýnda ben de bulunursam; hastanýn hangi tarafýnda olduðuma dikkat et. Mesela ayak ucunda isem korkma, baþ tarafýnda isem iðne ilaç vereceðim diye uðraþma der. Adam iþi ilerletir bölgenin tanýnmýþ doktoru gibi üne sahip olur. Zaman zaman Azrail ile karþýlaþýrlar dediðini aynen yapar ve sonuç alýr. Bir zaman sonra çok hafif, nezle gibi hastalýðý olan bir hastanýn baþýnda yine karþý karþýya gelirler. Adam hastayý muayene etmez ve benim yapacaðým bir þey yok der. Çok geçmeden de hasta vefat eder. Hasta yakýný ile sýhýye arasýnda bundan sonra olanlarý tahmin edebilirsiniz. Adamcaðýzýn kendisine iþ bulanýn Azrail olduðunu anlamasý uzun sürmez. Her þeyinin dört dörtlük, iþlerinin týkýrýnda olduðu ve evde keyifle oturduðu bir anda Azrail çýka gelir. Ve sýra sende der. Ortam buz keser. Adamýn bu kadar dostluðumuz var sýrasý mý þimdi demesi üzerine her nasýlsa ona 10 yýl daha musaade eder ve çýkar gider. Ne yazýk ki göz açýp kapayýncaya kadar bu 10 yýl da biter. Tekrar Azrail kapýyý çalar. Adam yine þaþýrýr. Bana bir yýl daha müsaade et isteðinde bulunsa da Azrail olmaz der. Bir ay, bir gün, bir saat ýsrarýna da olmaz cevabý alan adam, hiç olmazsa bir Kevser okuyacak kadar müsaade et der. Azrail de tamam der. Adam: Ýnna atayna ke l Kevser, fesalli lirabbike venhar þeklinde okur ve býrakýr, arkasýný 10 yýl sonra okuyacaðým der.. Azrail in yapacaðý bir þey yok, çeker gider ama pusuya da yatar. Azrail i kandýrmanýn sarhoþluðuyla dört köþe olan adam o gün akþam namazýna gider. Akþam namazýnda hocanýn tam arkasýna durur. Tesadüfe bakýn ki imam namazda Kevser suresini Ýnna atayna ke l Kevser, fesalli lirabbike venhar a kadar okur, devamýný bir türlü getiremez. Adam imamýn arkasýnda olduðu için surenin devamýný pat diye söyler. Azrail de gelip canýný alýr. ** Hocaya yabancý dil eðitimin Türkiye þartlarýnda yeterince öðrenilip öðrenilmediðini sordum. O da usul hatalarý yüzünden öðrenilemediðini söyledi. Hafýzam beni yanýltmazsa Dekart ýn þüpheciliði yerdiðini anlatýrken þöyle dediðini aktardý. Bir adam daðda yolunu kaybetse önünde iki ihtimal olacaktýr. 1. Bu yoldan gidersem kýsa zamanda menzile ulaþýrým. 2. Yok o yol doðru deðil þuradan menzile ulaþýrým deyip acaba hangi yola girsem diye þüpheye düþerse menzile varmasý zor olur. Ama yolun birine karar verip devam ederse en kötü ihtimal uzun da olsa menzile vasýl olur. Yüksek öðretimde kaliteyi artýrmak üzerine konuþurken de hoca; üniversitelerde ya da fakültelerde branþlaþma olmalý, bir Ýlahiyat Fakültesi Tefsir dalýnda iyi ise diðer biri baþka dalda iyi olmalý. Üniversiteler de böyle. Mesela Sosyoloji de bir Üniversite temayüz edebilir. Avrupa da, ABD de bu böyle dedi. Kýsa süreliðine bulunduðum kahvaltý notlarým bu þekilde. Bu notlarý ayný akþam yazmama raðmen bir haftayý aþkýn zaman sonra siz okuyuculara ulaþtýrma fýrsatý buldum. Pek tabii Hocanýn konferansýný da takip ettim. O daha çok geneldi ve konuþmasý basýnda mümkün olduðunca yer aldý. Bizim deðerlendirmemize gerek kalmadý. H.Karaman hocamýz memleketimiz için büyük bir deðer. Mevla kendisine hizmet noktasýnda daha nice hayýrlý ve uzun ömür versin. Açýkçasý kafamda Çorum un maddi ve manevi dinamikleri içerikli biyografik bir ser düþünüyorum. Hoca doðal olarak ilk sýralarda yer alacak. Mevla bu niyetimizi inþallah gerçekleþtirme imkan ve fýrsatý verir. Rabbimiz, hayýrlý iþleri tamamlamayý ve baþarmayý nasip eylesin.(amin) Anne sütüne en yakýn süt Uzmanlar, keçi sütünün faydalarýný saymakla bitiremiyor. Keçi sütü, protein benzerliði bakýmýndan anne sütüne en yakýn süt olarak biliniyor. Organik keçi sütü üretimi teþviklerle arttýrýlmaya çalýþýlýrken, süte olan talep gün geçtikçe artýyor. Uzmanlar, keçi sütünün faydalarýný saymakla bitiremiyor Ýþte uzmanlarýn aðzýndan keçi sütünün faydalarý " Anne sütünden sonra en faydalý süt, keçi sütü. Demir içeriði inek sütünden daha iyidir. Özellikle de akciðer kanseri yönünden koruyucu bir maddedir. Kalsiyum oraný anne sütünde bulunan kalsiyum miktarýndan 4 kat daha fazladýr. Keçi sütünün geliþim açýsýndan inek sütünden daha deðerli olmasýnýn sebabi sütün içindeki minareller... Keçi sütünün deðerli minarellere sahip olmasýnýn nedeni ise her çeþit otu yemesi Türkiye'de üretilen 15 milyon ton sütün yalnýzca yüzde 5'i keçi sütü. Keçi sütüne giderek artan talebin karþýlanmasý amacýyla bakanlýk keçi sütü üreticisini destekliyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, çiftçiye litrede 20 kuruþ teþvik veriyor. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: EYLÜL 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Seyit Çökmez 4 Bizler ise aramýzdaki ihlas ve sadakati kuvvetleþtir- Tefekkür Dünyamýz memiz gerekiyor. Ýþte yýllar. Ýþte Seyit kardeþim. Ne yaparsýn. Hayat böyle. Sen Dünyanýn gam ve kasafetinden kurtuldun. Raþit Yücel Deðil ölüm, corumhakimiyet. net Bizi bizden hibir þey ayýramaz. Zira " Bizler öyle bir hakikate hayatýmýzý vakfetmiþizki cennet gibi güzel, güneþ gibi parlak ve saadeti ebediye gibi þirindir " Öyle bildik, öyle inandýk. Bizler ise bu hakikatlerin sevdalýsý olarak, ondan istifade ediyoruz. Gerisi hep angaryadýr. Ýstikamettir, Ýhlastýr, metanettir, Sadakattir, Feragattir, Celadettir. Ölüm ise baþka bir alemin kapýsýdýr. Bir yok oluþ deðildir. Be vesile ile, tüm kardeþlerime, yenge hanýma, akrabalarýna ve oðullarýna baþ saðlýðý diliyorum. Allah Rahmet eylesin. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 84,42 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) PERÞEMBE 19 EYLÜL NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF GAZÝ CAD. 11/B BELEDÝYE KARÞISI SEVDA BAHABEY CAD. 35/A (ÖZ- DOÐANLAR SÝNEMASI YANI) SATIÞ 85,19 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 Görevde Yükselme Yönetmeliði ne dava Enise Aðbal adaylar arasýnda puan eþitliði olmasý durumunda atamada dikkate alýnan hizmet süresi, daha üst öðrenimi bitir- ürk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, yap- yazýlý basýn açýklamasýnda Görevde Yükselmemiþ olma, üst öðrenim mezuniyet notu gibi kriterler de Ttýðý ye Dair Genel Yönetmelik te adam kayýrmacýlýðýn önünün açýldýðýný, yönetmelikle liyakat yerine torpil sisteyasi iradeye býrakýlmýþtýr. kaldýrýlarak, müdürlük kadrolarýna atamalar tamamen siminin esas alýndýðýný iddia etti. Yazýlý sýnavda aranan en az 70 puan alma þartý da Türkiye Kamu-Sen olarak, bu hususta mücadeleyi kaldýrýlmýþtýr. Yazýlý sýnavda aranacak baþarý puanýnýn alt her platformda sürdüreceklerini belirten Çam, Adaletten, hakkaniyetten ve liyakattan uzak olan Görevde ve üniversiteler dýþýndaki kurumlarýn görevde yükselme sýnýrý kurumlarca belirlenecektir. Ayrýca mahalli idareler Yükselme Yönetmeliði ne dava açacaðýz. dedi. sýnavlarýný kendilerinin yapabilmelerine imkân saðlanmýþ, merkezi sýnav þartý kaldýrýlmýþtýr. Böylece sýnavlar Çam, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý kurumlarýn keyfiyetine býrakýlmýþtýr. kaydetti; Baþarý puaný için sözlü sýnavýn esas alýnmasý büyük bir oyunun göstergesidir Bilindiði üzere 31 Aðustos 2013 tarihli Resmi Sami Çam Gazete 'de yayýmlanarak yürürlüðe giren kamu kurum ve kuruluþlarýnda Görevde Yükselmeye Dair Genel Yönetmelik hazýrlanýrken Avrupa Birliði Uyum Yasalarý çerçevesinde düzenlenen kaldýrýlýrken, sözlü sýnavda 70 barajý aranacaktýr. Sözlü sýnavda 70 Yeni düzenleme ile yazýlý sýnavda 70 puan barajý Mevzuat Hazýrlama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 6/2. puan aranmasýnýn objektif olmayacaðý, burada da keyfiyetin oluþacaðý açýkça ortadadýr. Sözlü sýnavlarla kiþilerin baþarýlý olup olmayaca- maddesi yok sayýlmýþ, yapýlan çalýþmalar sendikalar ve konfederasyonlarla istiþare edilmemiþtir. Kamuda adam kayýrmacýlýðýnýn önü ðý tamamen sübjektif bir durumdur. Müdürlük için yazýlý sýnavda alýnan not yalnýzca sözlü sýnava girebilmek için bir kriter olarak kulla- iyice açýlmýþ, liyakat yerine torpil sistemini esas alan yönetmelikle, ülkeyi yönetenlerin hak ve adalet anlayýþý bir kez daha gözler önüne nýlacak, baþarý puaný olarak sözlü sýnav sonuçlarý esas alýnacaktýr. serilmiþtir. Yapýlan deðiþikliðe göre; Ayrýca, þube müdürü, merkez müdürü ve müdür gibi kadrolara açýlan yazýlý sýnavlardan sonra, sözlü sýnavla atanacak kadro sayýsýnýn 5 Sýnavsýz atama yapýlacak kadrolar geniþletilmiþtir katý adayýn çaðýrýlacak olmasý kamuda ayrýmcýlýðýn ve kayýrmacýlýðýn boyutlarýnýn daha da derinleþerek ilerleyeceðinin ispatýdýr. Bir önceki yönetmelikle ilçe müdürleri için getirilen istisnalar geniþletilmiþ ve ilçe idare þube baþkanlýklarý ile bunlarla ayný seviyedeki görevlere yapýlacak atamalar da görevde yükselme sýnavýnýn Kamuda birlikte çalýþan ve sözlü sýnava çaðýrýlan her 5 kiþiden 1'i sýnavý kazanacak ve atamasý yapýlacaktýr. Sözlü sýnava girip elenecek olan her 4 kiþi ise eski görevlerinde kalacaklardýr. Bu durum, kapsamý dýþýna çýkarýlmýþtýr. Böylece kamuda birçok kadro ve pozisyona sübjektif deðerlendirmelerle sýnavsýz olarak atama yapýlmasýnýn önü açýlmýþtýr. kamuda büyük bir kargaþa ve huzursuzluða neden olacaktýr. Kamu düzeni ve yararý zarar görecektir. Ayrýca çalýþma barýþý bozulacak, Bilindiði gibi geçtiðimiz yýl ( tarih ve sayýlý vatandaþlarýmýzýn kamudan nitelikli hizmet almasý engellenmiþ olacaktýr. Tüm kamu kurumlarýnda sözlüye çaðýrýlýp, atananlarýn tama- Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Görevde Yükselmeye Dair Genel Yönetmelik) yapýlan deðiþiklikle 'sosyal güvenlik mý hak etmeden, torpille atanmýþ olarak görülecek, sözlü sýnav sonrasý atanmayan binlerce çalýþan ise haksýzlýða uðradýðýný, hakkýnýn merkezi müdürü', 'gençlik merkezi müdürü' ile 'ilçe müdürü' kadrolarýna yapýlacak atamalarda aranýlan sýnav þartý kaldýrýlmýþtý. Bu nedenle de bu kadrolarýn görevde yükselme sýnavýndan muaf tutulma- kamuda, kaosa neden olacaktýr. yendiðini düþünecek ve idareye kýrgýnlýk gösterecektir. Bu durumda larýna dair düzenlemeye karþý Türk Büro-Sen olarak dava açmýþtýk. Ünvana göre farklý uygulama Anayasa nýn eþitlik ilkesine aykýrýdýr Söz konusu davada, Danýþtay tarihli ve 2012/4710 E. sayýlý kararýyla, yazýlý sýnavsýz müdür atamasýna dair Özellikle avukatlýktan, hukuk müþavirliðine geçiþ gibi ünvanlar düzenlemeyi kariyer ve liyakat ilkeleri ile hukuka ve mevzuata açýkça aykýrý bularak yürütmesinin durdurulmasýna karar vermiþti. An- için yazýlý sýnav þartýnýn kaldýrýlmasý, baþarý için sözlü puanýn esas alýnmasý da kabul edilebilir bir durum deðildir. Kamuda mevcut çalýþan memurlarýn sadece sözlü sýnava tabi tutularak bir üst kadrolara cak hükümet yapýlan yanlýþlardan ders çýkarmak yerine, 657 sayýlý yasanýn kariyer ve liyakat ilkeleri ile Danýþtay kararlarýna aykýrý keyfi uygulamalarýný ýsrarla sürdürmüþtür. Mahkeme kararlarýný tanýma- atanmasý þaibelere yol açacak, ayrýca bu durum Anayasa'nýn eþitlik ilkesine de aykýrý olacaktýr. Çünkü bazý ünvanlar için yazýlý ve sözlü yarak, hukuku hiçe saymýþtýr. sýnav, bazý ünvanlar içinse sadece sözlü sýnav þartý çifte standarttýr. Kariyer ve liyakat ilkesi çiðnenmiþtir Bu nedenledir ki, hem kamuya personel alýmlarýnda ve hem de kurum içi yükselme sýnavlarýnda sözlü sýnav uygulamasý anlayýþýndan Yapýlan son Görevde Yükselmeye Dair Genel Yönetmelik'ten önce, görevde yükselme niteliðindeki kadrolara atama yapýlabilmesi biran evvel vazgeçilmelidir. için hem belirli bir süre kurumda çalýþmýþ olmak, hem de bu sürenin Bu düzenlemeyle Milli Eðitim Bakanlýðý'nda yaþanan kaos en az 2 yýlýnýn o kurumda geçmiþ olmasý þartý aranmakta iken yapýlan deðiþiklikle; tüm kamu kurumlarýnda yaþanacaktýr Bu yýl Milli Eðitim Bakanlýðý'nda uygulamaya konulan, okul Kamuda belirli bir süre çalýþmýþ olma þartý bu defa zorunluluk müdürlerinin sözlü sýnavlarla atanmasý büyük bir adaletsizlik ve hukuksuzluða yol açmýþtýr. Okullarýmýzýn yeni açýldýðý þu günlerde, olmaktan çýkarýlmýþ kuruma býrakýlmýþtýr. Ancak kurum isterse, bu þartý koyacaktýr. Kurumda en az 2 yýl çalýþmýþ olma þartý ise tamamen kaldýrýlmýþtýr. Milli Eðitim camiasý büyük bir kargaþa içerisindedir. Müdürlük kadrolarýný hak etmeyen, birikimsiz, liyakatsýz, kariyersiz, binlerce iktidar yandaþý öðretmen, yapýlan uydurma sözlü sýnavlarla müdürlük Sözlü sýnavla kayýrmacýlýðýn ve yandaþlýðýn zemini saðlamlaþtýrýlmýþtýr kadrolarýna atanmaktadýr. Ayný kaosun, önümüzdeki günlerde 200'ü Sendikamýzýn Görevde Yükselme sýnavýnda sözlü sýnavý öngören düzenlemenin iptali için Danýþtay 5. nezdinde açýlan dasuzluk, adaletsizlik ve kargaþa tüm kamu kurumlarýna sirayet etme- aþkýn kamu kurumunda da yaþanacaðý aþikardýr. Uyarýyoruz; Huzurva sonucunda verilen iptal kararý görmezden gelinmiþ ve þube müdürü ve müdürlük kadrolarýna ek olarak sözlü sýnav þartý getirilmiþ- edilmelidir. Siyasi iktidar, yandaþ memur ve yandaþ yönetici anlayýden söz konusu Atama Yükselme Yönetmeliði ile ilgili KHK iptal tir. þýndan biran önce vazgeçmeli, bütün devlet memurlarýný kucaklamalýdýr. Sendika olarak, bu anlayýþý kabul etmemiz mümkün deðildir. Bu düzenleme ile liyakat, birikim, tecrübe, hizmet süresi gibi çalýþma hayatýnýn olmazsa olmaz öncelikleri yok sayýlmýþ, ayrýca Bakanlýk eksik kitaplarý tamamlayacak ers kitabý eksik olan Döðrencilerin ihtiyaçlarýnýn zamanýnda karþýlanabilmesi ve kitap eksiðine meydan verilmemesi için gerekli her türlü tedbir il veya ilçe milli eðitim müdürlüklerince alýnacak. Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Birol Ekici tarafýndan ücretsiz ders kitaplarý ile ilgili yayýmlanan yazýda, eðitim öðretim yýlýnda resmi ilköðretim ve ortaöðretim kurumlarýnýn ihtiyaç duyduðu ders kitaplarýnýn, daðýtým noktasý olarak belirlenen 350 il ve ilçe milli eðitim müdürlüðüne teslim edildiði bildirildi. Ancak, ders kitabý ihtiyaçlarýnýn Kitap Seçim Modülü'ne girilmemesi veya eksik girilmesi, ihtiyaç tespitinden sonra yeni Ders kitabý eksik olan öðrencilerin ihtiyaçlarýnýn zamanýnda karþýlanmasý saðlanacak. okul açýlmasý, okullarýn statü deðiþikliði ve benzeri nedenlerle ilave kitaba ihtiyaç duyulduðu kaydedildi. Sözlü ve yazýlý ilave kitap taleplerinin deðerlendirilmeye alýnmayacaðý uyarýsýnýn yapýldýðý yazýda, ihtiyaçlarýn il milli eðitim müdürlüklerince Kitap Seçim Modülü'ne girileceði belirtildi. Tedbir alýnacak Kitap Seçim Modülü'ne ihtiyaca iliþkin veri giriþi, 23 Eylül 2013 Pazartesi günü açýlacak, 4 Ekim 2013 Cuma günü sona erecek. 10 kitabýn altýndaki ihtiyaç ve fazla kitaplar sisteme girilmeyecek, girilenler deðerlendirmeye alýnmayacak. Girilen veriler deðerlendirilerek, fazla olan kitaplar, ilave ihtiyaç olan illere gönderilecek. Ýl içi nakil yaptýran öðrencilerin kitaplarý ayrýldýklarý okul müdürlüklerince, il dýþý nakil yaptýran öðrencilerin kitaplarý ise naklen gittikleri okul müdürlüklerince karþýlanacak. Bu eðitim öðretim yýlýnda yeni açýlan ilköðretim ve ortaöðretim kurumlarýnýn kitap ihtiyaçlarý ise ildeki fazlalýklardan karþýlanacak. Aksi durumda ilave ihtiyaç kitap olarak bildirilecek. Kitabý eksik olabilecek öðrencilerin ihtiyaçlarýnýn zamanýnda karþýlanabilmesine ve kitap eksiði veya fazlalýðýna meydan verilmemesine yönelik her türlü tedbir il veya ilçe milli eðitim müdürlüklerince alýnacak.(aa) Ergen iletiþimi seminerine ilgi 'Ergen Ýletiþimi' konulu seminer dün Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. rgen Ýletiþimi' 'Ekonulu seminer dün Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Uzman psikolojik danýþman ve aile terapisti Banu Özdil Yücel'in konuþmacý olarak katýldýðý semineri çok sayýda kadýn izledi. 'Ergen-Aile Ýletiþimi' Uzman psikolojik danýþman ve aile terapisti Banu Özdil Yücel. Semineri çok sayýda kadýn izledi. Seminer hanýmlarýn sorularý ile sona erdi. konusunda bilgiler veren Yücel, ilk önce Velipaþa Konaðý'nýn salonunu dolduran hanýmlara terapi yaptý. Yücel, terapi sýrasýnda katýlýmcýlarý geçmiþe götürerek soru-cevap þeklinde sunusuna devam etti. Seminer hanýmlarýn sorularý ile sona erdi. Altýn ödüllü kitap okuma yarýþmasý Enise Aðbal ren Er Dershanesi E eðitim ve öðretim yýlýnda öðrencileri kitap okumaya yönlendirmek amacýyla bir yarýþma düzenliyor. 4 ve 5. sýnýf öðrencileri minikler, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri ise yýldýzlar olarak adlandýrýlýyor. Düzenlenecek olan yarýþmaya belirtilen sýnýflardaki bütün öðrenciler katýlabilecek. Baþvuru ve yarýþma þartlarýný öðrenmek için öðrenciler Eren Er Dershanesi ne baþvurabilir. Okuyarak kazanýn 23 Eylül Pazartesi tarihinde baþlayacak olan yarýþma 23 Ekim Çarþamba günü sona erecek. Her kitap bitiminde öðrencilerin baþvuruda dershaneden temin edecekleri kitap okuma formunu doldurup teslim etmeleri gerekiyor. Yarýþma sonrasýnda öðrencilerin doldurduðu formlar dershane Türkçe Öðretmeni Hasan Bayatlý baþkanlýðýnda oluþturulan heyet tarafýndan deðerlendirilip yeterli kritere uygun öðrenciler sýnava tabi tutulacak. Minikler ve Yýldýzlar kategorisinde yapýlacak olan deðerlendirme sýnavý sonucunda ödül olarak birincilere çeyrek altýn verilecek. Minikler ve Yýldýzlar kategorisinde yapýlacak olan deðerlendirme sýnavý sonucunda ödül olarak birincilere çeyrek altýn verilecek.

15 PERÞEMBE 19 EYLÜL Þehit nurlanmýþ, gazi onurlanmýþ askerdir Ç orum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, þehitlerin nurlanmýþ, gazilerin ise onurlanmýþ asker olduðunu söyledi. 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayýnlayan Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, Milli baðýmsýzlýðýmýzý, vatanýn millet ile bölünmez bütünlüðünü muhafaza etmek maksadýyla vatanýmýzýn her karýþ topraðýna kanlarýný akýtan, Türk tarihine altýn sayfalar yazdýran Gazilerimi- zin, can veren Þehitlerimizin hatýralarýný yüceltmek, onlara olan minnet ve þükranlarýmýzý ifade etmek ulusumuzun milli görevidir dedi. Vatanýn kurtuluþunda düþmanla amansýz mücadele eden malul veya gazi olarak hayat mücadelesi veren bu deðerli þahýslara sahip çýkmanýn, saygýlý olmanýn Türk milletinin tarihine ve mazisine baðlýlýðýnýn ifadesi olduðunu dile getiren Dilmen, Milletimizi birbirine baðlayan deðerlerin baþýnda tarih sayfalarýna altýn harf- Zeki Dilmen lerle yazýlan kahramanlýklar, toprak, bayrak ve vatan uðruna verilen canlar gelmektedir. Biz Gaziler olarak; akýttýðýmýz kanýmýz, feda ettiðimiz kolumuz, bacaðýmýz, gözümüzle bu deðer- leri yaþayan gurur abideleriyiz. Dünyanýn en hassas ve elde bulundurulmasý en zor bölgelerin birinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti; Laik ve demokratik yapýsýyla, bölgesinde bir istikrar unsuru ve uluslar arasý toplumun saygýn ve örnek bir üyesi olarak, birlik ve beraberliðini bütün tehditlere raðmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda baðýmsýz, onurlu yaþayabiliyor ise bunu aziz þehitlerimize ve gazilerimize borçludur. Türk toplumunun yüksek ahlaki deðerlerini oluþturan deðer- lerin baþýnda þüphesiz ki vefa duygusu gelmektedir. Bu duygu, ayný zamanda Türk Silahlý Kuvvetleri nin sahip olduðu deðiþmez deðerlerin merkezinde yer almaktadýr. Bu bilinçle, þundan emin olunuz ki, sahip olduðumuz en önemli deðerlerimiz olan birlik ve beraberliðimizin yaþayan sembolleri olarak daima gönüllerde de yaþayacaksýnýz. Yüce Türk ulusunun biz Gazilere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaðýný umuyorum diye konuþtu. (ÝHA) AK Parti bölge toplantýsý baþarýlý geçti AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Parti Samsun Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Avrupalý Türk Demokratlar Birliði (UETD) Teþkilatlanma Baþkan Yardýmcýsý Uður Demir, AK Parti Samsun Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret ederek Ýl Baþkan Yardýmcýsý Alaattin Bayrak'la bir araya geldiler. Bir dizi ziyaret kapsamýnda Samsun'a gelen AK Parti Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk ve UETD Teþkilatlanma Baþkan Yardýmcýsý Uður Demir, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bayrak'tan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldýlar. Düzenlenen ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Baþkan Yardýmcýsý Alaattin Bayrak, "Samsun teþkilatlarý olarak geçtiðimiz pazar günü ev sahipliðini yaptýðýmýz Sinop, Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat illerimizin de katýlýmý ile düzenlediðimiz Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkanlýðý 12. Bölge Toplantý- AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Parti Samsun Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. mýzý Genel Baþkan Yardýmcýmýz Mehmet Ali Þahin bey ve diðer konuklarýmýz ile çok baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirdik. Katýlýmýn çok yüksek olduðu toplantýmýz verimli ve bereketli geçti. Samsun teþkilatlarý olarak verilen her görevi büyük bir baþarý ile gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþamaktayýz dedi. Düzenlenen ziyarette Ýl Sosyal Ýþler Baþkaný Orhan Tozlu da hazýr bulundu. (ÝHA) Kargý da kan baðýþý kampanyasý T ürk Kýzýlayý Ankara Kan Merkezi tarafýndan Çorum un Kargý ilçesinde düzenlenen kan baðýþý kampanyasý kapsamýnda 74 ünite kan toplandý. "Kan ver, Hayat Kurtar" sloganý ile düzenlenen ve Kýzýlay Kargý Þubesi nin de destek verdiði kampanyaya halk tarafýndan yoðun ilgi gösterildi. Türk Kýzýlayý Ankara Kan Merkezi doktorlarýndan Ýlhami Þenol, kan vermenin bir kahramanlýk olduðunu söyledi. Dünyada en ya- rarlý ve hayýrlý saðlýk iþlevinin kan baðýþý olduðunu dile getiuren Dr. Þenal, Kan baðýþlayan tüm insanlara kahraman diyoruz. Gelip hiç bir çýkar gözetmeksizin gönüllü olarak hastalarýmýza, yaralýlarýmýza kan baðýþý yapmaktadýrlar, onlara kurtardýklarý hayatlar adýna teþekkür ediyoruz dedi. Kadýnlarýnda kan verme konusunda daha etkin olmasý gerektiðini belirten Þenol, kanveren kadýnlarýn sayýsýnýn oldukça düþük olduðunu kaydetti. (ÝHA) Çarþamba Pazarý dün yine hareketli günlerinden birini yaþadý. Fiyatlar yükseliþe geçti Ç arþamba Pazarý dün yine hareketli günlerinden birini yaþad. Tüketicilerden bazýlarý ürünlerin fiyatlarýndan memnun olduðunu söylerken bazýlarý da pahalý olduðuna deðindi. Esnaf geçen seneye göre ürün satýþlarýnda düþüþ olduðunu ve fiyatlarýn arttýðýný belirtti. Ürün azlýðýndan dolayý sebze ve meyve fiyatlarý yükseliþe geçtiðini anlatan bazý satýcýlar domatesin fiyatýnýn 4 liraya kadar týrmandýðýný kaydetti. Biberin pahalýlýðýndan dert yanan bazý tüketiciler ise sebzelerin cep yaktýðýna dikkat çektiler. Çarþamba Pazarý nda sonbahar hareketliliði yaþanýyor. Tüketiciler haftalýk sezbe ve meyve ihtiyaçlarýný karþýladý. Ýnternet cafeler için yeni proje A ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, ülke genelindeki 22 bin internet kafenin uygunsuz kullanýmýnýn önüne geçmek için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Projeyle; televizyon yayýnlarýnda uygulanan akýllý iþaretlere benzer bir sistem kullanýlarak hangi yaþ grubunun hangi digital oyunu oynayacaðý belirlenecek. Çalýþma kapsamýnda her gün 5 milyon kiþinin faydalandýðý internet kafelerin çocuklar ve gençlerin nitelikli zaman geçirdiði bir mekan olmasý nedeniyle birer dijital kültür merkezi haline getirilmesi amaçlanýyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, internet kafelerle ilgili önemli bir çalýþmayý hayata geçiriyor. Bakanlýk, Türkiye genelinde faaliyet gösteren internet kafelerin fiziki özellikleri ve kullaným durumunu inceledi. Yapýlan inceleme sonucunda 81 ilde 22 bin internet kafenin faaliyet gösterdiði ve günlük 4 ila 5 milyon insanýn faydalandýðý tespit edildi. Yaz aylarýnda internet kafeleri kullanma oranýnýn 6 milyonlara kadar yükseldiði tespit edilen incelemeye göre bu kafelerden en çok çocuklar ve gençler faydalanýyor. Ýnternet kafeler daha çok; oyun oynama, ödev yapma ve sohbet etme amacýyla kullanýlýyor. Bu tespitlerin ardýndan 2013 yýlý þubat ayýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý internet kafe çalýþmasý baþlattý. Bu kapsamda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme, Adalet ve Ýçiþleri, Gençlik ve Spor Bakanlýklarý, konu ile ilgili sivil toplum kuruluþlarý ve internet kafe odalarýyla görüþmeler yapýldý. Ýnternet kafelerin çocuklar ve gençlerin nitelikli zaman geçirdiði bir mekan olmasý ve bu alanlarýn birer dijital kültür merkezi haline getirilmesi amaçlanýyor. Çalýþma sonucunda 20 maddelik bir eylem planý hazýrdý. Ýlgili kamu kurum ve kuruluþlarý ve internet kafe odalarý ile birlikte eylem planýnýn tek tek faaliyete geçirilme sürecine geçildi. Eylem planýna göre ilk etapta internet kafelere gelecek çocuklarýn yaþýný belirlemek için yanýnda kimliðini bulundurmasý þartý getirilecek. Ya- þýný belirleyen kimliði yanýnda bulunmayanlar internet kafelerden faydalanamayacak. Dijital oyunlar kriterleri ve yaþ gruplarýna göre sýnýflandýrýlacak. Her internet kafede görme engellilerin kullandýðý uygun yazýlým ve donaným bulundurulacak. Ayrýca internet kafe sahipleri ve sorumlu müdürleri eðitimlerden geçirilecek. Türkiye'de hangi oyunun hangi yaþ grubu tarafýndan oynanmasý gerektiði ile ilgili bir çalýþma bulunmuyor. Bununla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu ile ortak bir çalýþma yürütülecek. Çalýþma kapsamýnda dijital oyunlar sýnýflandýrýlacak. Ýnternet kafeye gelindiðinde hangi oyunun hangi yaþ grubu tarafýndan oynanabileceði belirlenecek. Uygulamada televizyon yayýnlarýnda kullanýlan akýllý iþaretlere benzer bir sistem kullanýlacak ve oyun klasörleri þifrelenecek. Ýnternet kafelerde bulunan oyunlarýn yaný sýra çocuklarýna satýn alacaklarý oyunlarýn üzerinde içeriði, hangi yaþ grubuna hitap ettiði, oyunun içeriðinde cinsel ve þiddet içerikli unsurlarýn bulunup bulunmadýðý bilgileri yer alacak. Aileler bu bilgilere göre çocuklarýna uygun oyunlarý seçebilecek. Bu sayede çocuklarýn psiko-sosyal geliþimi üzerindeki oyunlarýn zararlarý en aza indirilecek. Dijital oyunlara bir yaþ derecelendirilmesi gelecek. Bakanlýk, bu kapsamda baþta Amerika olmak üzere Avrupa'da bu konuda uygulanan sistemleri inceledi. Amerika ve Avrupa'da dijital oyunlarla ilgili yaþ grubu derecelendirilme sistemi Türkiye'de de uygulanacak. Eylem planý kapsamýnda internet kafe sahipleri ve sorumlu müdürleri eðitimden geçecek. Ýnternet kafe odalarý tarafýndan talep edilen bu eðitimler kapsamýnda ergen psikolojisi, internet kafelerde iletiþim gibi dersler verilecek. Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Eðitim Bakanlýklarý ile Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý bir eðitim planlamasý hazýrlayacak.(cýhan) Esnaf geçen seneye göre ürün satýþlarýnda düþüþ olduðunu ve fiyatlarýn arttýðýný belirtti. Gaziler Günü kutlamasý Þ eker-ýþ Çorum Þube Baþkaný dakârlýklar göstererek, caný, kaný pahasefer Kahraman, 19 Eylül Gasýna ölümüne göðsünü siper etmiþ ve ziler Günü nü kutladý. bunun niþanýný gururla taþýyan Kahraman Gazilerimizin önünde saygý ve Bugünün güçlü ve saygýn þükranla eðiliyorum. Türkiyesinin temelinde kahraman gazilerimizin önemli bir payý buunutulmamalýdýr ki Türkiye Cumlunmaktadýr. diyen Kahraman, huriyeti büyük yurt sevgisi ile yaþamý mesajýnda þunlarý kaydetti, Yok ülkesine adayan þehitlerimizin ve gaziedilmek istenen bir milleti, kanlarý lerimizin bizlere birer emanetidir. ve canlarý ile dirilten, Türk'ün bir Bu vesile ile vatan ve Cumhuriyeti tarih olduðunu ve yok edilemeyekorumak ve yaþatmak uðruna Gazilik ceðini tüm dünyaya ilan ederek, vaonurunu taþýyan kahraman gazilerimitan topraklarý üzerinde bayrak dalsefer Kahraman zin gününü kutluyor, ebediyete intikal galandýrmamýzý þehit ve gazilerimieden gazilerimizi rahmetle hayatta olan gazilerize borçluyuz. Yurdumuzun bölünmez bütünlüðü, mizi minnet ve þükranla anýyorum. ulusumuzun birlik ve beraberliði için üstün fe-

16 16 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 Ülkü Evleri'ne dualý açýlýþ Ç Açýlýþta konuþan Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Vahit Demiran bir konuþma yaptý. Mustafa Demirer orum'da üniversite öðrencilerinin barýnma ve sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik oluþturulan Ülkü Evleri, Gazi Caddesi'nde hizmete açýldý. Ülkü Evleri açýlýþýna MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal, Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Üyeleri, Ülkü Ocaklarý yöneticileri, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile partililer katýldý. Açýlýþta konuþan Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Vahit Demiran, Ülkü Evleri'nin amacýnýn üniversitede eðitim-öðretim gören öðrencilere hizmet etmek olduðunu söyledi. Demiran, "Ülkü Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Üyelerinin de katýldýðý açýlýþta Türklük gurur ve þuuru, Ýslam ahlak ve fazileti ile donanmýþ, vatansever gençlere katkýda bulunulmasýnýn önemine iþaret edildi. Evleri'nin hedefi devletimizin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü- ðüne inanmýþ Türklük gurur ve þuuru, Ýslam ahlak ve fazileti ile do- Gerginlik imaj zedeliyor Açýlýþa MHP yöneticileri katýldý. D MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, bu tür hizmetlerin önemine dikkat çekti. ýþ görünüþ kiþinin vermek istediði mesajý güçlendirdiði gibi zayýflatabiliyor da. Bu nedenle kiþideki gerginlik hali aktýrýlmak istenen mesaj dahi kiþinin iliþkilerini birçok yönden olumsuz etkileyebiliyor. Gerginliði, saðlýk, iletiþim ve öðrenmenin baþ düþmaný olarak tanýmlayan Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Özkan, bedenin herhangi bir yerindeki gerginliðin kiþinin imajýný zedeleyebildiðinin altýný çiziyor, gerginliði önlemenin püf noktalarýný açýklýyor. Dýþ görünüþün kiþinin vermek istediði mesajý güçlendirebildiði gibi zayýflattýðýný söyleyen Özkan, sakin kalabilmenin imajý güçlendirdiðini, gerginliðin bulaþýcý olduðunu kaydediyor. Gerginlik bulaþýcý mý? Ülkü Evleri Gazi Caddesi Sultan Lahmacun yanýnda hizmete açýldý. "Hareket etmeden durabilmek, kendi içinde ve dýþ dünyada sakin kalabilmek, hareket edilecekse bunun bir sebebinin olmasý ve derinden rahat nefes alabilmek imajý güçlendirir. Gerginlik, saðlýðýn, iletiþimin ve öðrenmenin baþ düþmanýdýr ve bulaþýcýdýr. Bedenin herhangi bir yerindeki gerginlik sese yansýyarak kiþinin imajýný zedeler. Bu sebeple olumlu bir imaj sergilemek isteyen kimse gerginliði býrakmak zorundadýr. Gerginlik bilinç dýþý oluþuyor; ama insan bilinçli olarak gevþeyebiliyor. Gerginlik enerjiyi bitirir. Her türlü gerginlik ýsýya sebep olur ve enerji tüketir." Gerginliði önlemenin mümkün olduðunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Özkan bunun için ise þu ipuçlarýný Açýlýþa MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek katýldý. Google yerel haber verecek G oogle, beðenilen kiþisel asistan servisi Google Now ýn yerellik özelliklerini bir adým daha ileriye taþýyor. Google Now bilindiði gibi kullanýcýlarýn ihtiyacý olabileceði bilgileri sunan bir kiþisel asistan. Kullanýcýlarýn iþine yarayabileceði bilgileri daha kullanýcý sormadan önüne getiren uygulama hava durumu, trafik, seyahat önerileri, özel gün hatýrlatmalarý gibi birçok servis sunuyor. Google þimdi bu servislere bir de lokal haberler kartý eklemek için çalýþmalar yapýyor. Kiþinin ilgi alanlarýna, günün saati ve bulunan yere göre kiþiye özel bilgiler sunan kiþisel asistan lokal haber kartý ile kiþinin yakýn çevresindeki olaylarý da haber verecek. Quartz'ýn haberine göre, bu özellikle kiþiler mahallesindeki, semtindeki son haberlere hemen ulaþabilecek. Android akýllý telefonlar ve iphone'daki Google Search uygulamasýndan ulaþýlabilecek lokal haberler özelliði Google'ýn açýkladýðýna göre þu an henüz test aþamasýnda. Þu an için geliþtirilen prototip uygulama için geri dönüþ toplamak- la uðraþan teknoloji devi, bu özelliði Google Now'a ekleyerek kiþisel asistanýn becerilerini arttýrmayý ve daha çok kullanýcýya ulaþmayý planlýyor. Google'ýn bu hizmetini tüm kullanýcýlarýna açýp açmayacaðý ise henüz belli deðil. Ancak hizmet hayata geçer ve Google Now'un mevcut kartlarýna eklenirsekullanýcýlarýn çoðunlukla atlanýlan ve bahsedilmeyen lokal son dakika haberlerinden oldukça yararlanacaðý ve bunun da kiþisel asistaný bir adým ileriye götüreceði kesin. ýcaklarýn artmasýyla yaygýnlaþan klima kullanýmýnýn yüz felci, bel, boyun ve sýrt fýtýklarýna yol açabileceði ifade ediliyor. Silopi Devlet Hastanesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Uzmaný Doktor Hasan Kerem Alptekin, Ramazan ayýnda artan klima kullanýmý hakkýnda vatandaþlarý bilgilendirerek uyarýlarda bulundu. Alptekin, aþýrý soðuk çalýþan klimalarýn kulak seviyesindeki etkileri sonucu yüzdeki sinirlerin etkilenmesiyle yüz felcinin oluþabileceðini söyledi. Ramazan ayýnýn baþlamasý ve hava sýcaklýklarýnýn yüksek seyretmesi nedeniyle klima kullanýmýnda büyük artýþ kaydettiðini belirten Doktor Alptekin, buna baðlý olarak çeþitli kas spazmlarý geliþebileceðini ifade etti. Alptekin, þöyle devam etti: "Bu spazmlar özellikle sýcak havadan terleyerek içeri giren kiþilerin doðrudan klimayla temasý sonrasý oluþur. Bu klimayla temasta klimanýn en soðuk deðerlerde olmasý da etkili olmaktadýr. Bu nedenle klima sýcaklýk seviyelerinin oda sýcaklýðý seviyesinde tutulmasý ve kiþinin üzerine doðrudan deðil de havayý dolaylý olarak soðutmasý önemlidir. Klimaya baðlý yaþanan kas tutulmalarý en sýk boyun, sýrt, bel bölgelerinde izlenmektedir. Bu bölgelerdeki aðrýlar boyun, bel fýtýðý, skolyoz, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi hastalýklarla da karýþabilir. Öncelikle bu þika- hareket binlerce yýldýr var olduðu gibi dünya oldukça da var olacak- týr." dedi. MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem veriyor. Gerginliði önlemek için ne yapýlmalý? "Gerginliði önlemek için ayaklar omuz hizasýnda açýlmalý, eller doðal þekilde býrakýlmalý ve beden aðýrlýðý eþit olarak daðýtýlmalý. Kiþi çeþitli yerlerden itildiðinde düþmeyecek þekilde durabilmeli ve bunun için de omurga dik hale getirilmeli. Omurga dik ise vücut en az enerji tüketir. Vücut dik deðilse bir yerlerinde gerginlik oluþur ve bu gerginlik enerjiyi alýp götürür. Vücut dik durmuyorsa ve eðikse bu gerginlik demektir ve enerji kaybýna sebep olur... Enerjinin rahat akabilmesi için de dizler yumuþak tutulmalý." Günlük hayat içinde stresin hangi sebeple olursa olsun kiþinin bedenini yorduðunu vurgulayan Özkan, kiþiye olaylarýndan ziyade yaþanan o olaylara verdiði tepkilerin zarar verdiðini belirtiyor. Özkan kontrol dýþý geliþen olaylara karþý da uyarýlarda bulunuyor. Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý giriþinde minibüsle otomobil çarpýþtý. TOKÝ giriþinde kaza A Erol Taþkan kkent Mahallesi TOKÝ konutlarý giriþinde meydana gelen trafik kazasýnda iki kiþi yaralandý. Dün saat sýralarýnda 19 KV 409 plakalý otomobille 19 DL 747 plakalý minibüs çarpýþtý. Kazada her iki aracýn sürücüsü yaralandý. Yaralýlar ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kontrol dýþý geliþen olaylar sizi üzmesin! "Bize acý çektiren, olaylar ve insanlardan çok onlarla ilgili duygularýmýz ve yorumlarýmýzdýr. Bu sebeple olaylar sebebiyle kimseyi ayýplamamalý ve kimseyi suçlamamalýyýz. Olaylarý ve insanlarý gerçekte olduklarý gibi görmeliyiz. Onlarý kendi kafamýzdaki hayaller ve düþüncelerle deðil, olduklarý gibi görme alýþkanlýðý kazanmalýyýz. Olaylar kendi kurallarýna göre ortaya çýkarlar. Kontrolümüz dýþýndaki olaylardan dolayý üzülmeye endiþelenmeye gerek yoktur." Klima yüz felci yapabilir S nanmýþ, vatansever gençlerimize katkýda bulunmaktýr. Ülkücü yetlerle gelen hastalarda diðer hastalýklar tamamen dýþlandýktan sonra miyalji dediðimiz kas tutulmasý tedavisi yapýlabilir. Ayrýca aþýrý soðuk çalýþan klimalarýn kulak seviyesindeki etkileri sonucu yüzdeki sinirlerin etkilenmesiyle yüz felci de oluþabilir. Bu rahatsýzlýk da uzun sürede ve ciddi yoðun tedaviyle çözülebildiði için en doðru yol hastalýða sebep verecek durumlardan korunmaktýr. Özellikle arabayla uzun yol yapan ve klimayý sürekli kullanan kiþilerin de dikkat etmesi gerekir." Klimalar hem aþýrý kullanýma baðlý olarak hem de içlerinde barýndýrdýklarý mikroorganizmalar yoluyla hasta edebiliyor. Bu zararlardan kaçýnabilmek için klima kullanýrken þunlara dikkat edilmesi gerekiyor: - Klimanýn ayarýný aniden en soðuk konuma getirmek yerine dereceli olarak düþürün. Böylelikle vücudun ýsý deðiþikliðine adaptasyonu daha kolay olur. - Klimanýn ayarýný derecenin altýna düþürmeyin. - Klima açýkken uyumayýn, odanýzý serinletip gece yatmadan önce klimayý kapatýn. - Klimanýn düzenli olarak bakým ve temizliðini yaptýrýn.(cýhan) Kazada her iki aracýn sürücüsü yaralandý. Vekil memurlara izin hakký H emþirelik, ebelik, köy öðretmenliði, imam-hatiplik gibi kadrolara açýktan vekil atanabilen memurlar, ücretli izin hakkýna kavuþtu. Önceki gün Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan imzalanan torba yasa ile pek çok kesime önemli haklar geldi. Bunlardan biri de vekil memurlar. Daha önce açýktan vekil olarak atananlarýn ücretli izin hakký bulunmuyordu. Torba yasa ile bu durumdaki personele ayda 2 gün olmak üzere yýlda yirmi güne kadar izin hakký tanýndý. Torba ile doðum yapan memurlar lehine de düzenleme yapýldý. Doðum yapan memura bir yýl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyasý görevi verilmemekteyken, bu süre iki yýla çýkartýldý. Ayrýca KÝT lerde çalýþan sözleþmeli personelin her türlü izin haklarý memurlarla paralel hale getirildi. Torba yasa ile 100 bin sözleþmeli memur kadroya geçerken, aday memur olarak görev yapmaktayken kýlýk kýyafet kurallarýna aykýrý davrandýðý gerekçesiyle disiplin cezasý alarak görevlerine son verilen memurlara da yeniden atanma hakký getirildi. Yasa ile vekil Kur an kursu öðreticisi olarak görev yapanlarla 4 Mayýs 2005 ile 30 Haziran 2013 arasýnda en az 3 ay süreyle bu görevde bulunanlar kadroya geçirilecek. Yasa ile kamuya 2 bin 827 kadro ihdas edildi. Köy korucularýndan 55 yaþýný doldurduðu için görevleriyle iliþikleri kesilenlere ödenen maaþlar, 384 liradan 653 liraya yükselecek. En yüksek aylýk miktarý ise 614 liradan 883 liraya çýkacak. Muhtarlarýn aldýðý 460 liralýk maaþ da 875 lira olacak. Yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu nda yönetici olarak görev yapan doktor, diþ hekimi ve eczacýlar 4 bin 900 lira ek ödeme alacak. Bu düzenlemeyle SGK da görev yapan saðlýk personelinin kurumdan kaçýþýnýn önlenmesi hedefleniyor. Torba yasa ile pek çok alanda deðiþiklik geldi. Yasa ile iþyerlerinin iþ saðlýðý ve güvenliði ile iþyeri hekimi çalýþtýrma þartý 6 ay ertelendi. Buna göre 50 den az çalýþaný olan tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfýndaki 600 bin iþyeri, 1 Ocak 2014 tarihi itibarýyla iþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmaný çalýþtýrmak zorunda olacak. Düzenleme ile iþ güvenliði uzmaný tanýmý geniþletildi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, SGK ve Ýþkur daki müfettiþler ile þehir plancýsý, peyzaj mimarý, iç mimar ve biyologlar da iþ güvenliði uzmaný olabilecek. Çalýþma Bakanlýðý, torba yasaya kendi çalýþanlarý için de önemli düzenlemeler koydu. Buna göre Çalýþma Bakanlýðý nda yurtdýþý görev kapsamý geniþletildi. Daha önce genel müdür ve üstü personel yurtdýþý sürekli göreve atanabiliyorken yeni düzenlemeyle bu kapsama daire baþkaný ve üstü personel de girdi. Ayrýca Çalýþma Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu nda merkez teþkilâtýndaki müfettiþler de yeterliklerini aldýktan sonra 7 yýl çalýþmýþ olmalarý þartýyla yurtdýþý göreve atanabilecek.

17 PERÞEMBE 19 EYLÜL Çocuklarýmýzýn saðlýklý beslenmesi, büyüme ve geliþmeleriyle birlikte okul baþarýsý içinde çok önemlidir. Okul çaðý döneminde, öðrencilerin bedensel ve zihinsel geliþimlerini en iyi þekilde tamamlamalarýna ve ileriki yaþlarda saðlýklý beslenme alýþkanlýklarý kazanmalarýna destek olmak gerekir. Yapýlan çalýþmalarda, yetersiz ve dengesiz beslenen öðrencilerin dikkat sürelerinin kýsaldýðý, algýlamalarýnýn azaldýðý, öðrenmede güçlük ve davranýþ bozukluklarý çektikleri, okulda devamsýzlýk sürelerinin uzadýðý ve okul baþarýlarýnýn düþük olduðu ortaya konmuþtur. Çocuðun beslenmesinde amaç; normal, saðlýklý büyüme ve geliþme ile olumlu beslenme alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasýný saðlamaktýr. Ancak, çocuðun toplum yaþamýna ilk kez bilinçli olarak girdiði okul çaðý dönemde, genellikle okulda ve okul dýþýnda tek baþýna kalan çocukta yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý sýkça görülmektedir. Çocuðun ne miktarda ve hangi tür besinlere ihtiyacý olduðunu bilmemesi, düzensiz besin alýmý, yanlýþ besin seçimi, besinlerin hazýrlanmasý, piþirilmesi ve saklanmasýndaki hatalý uygulamalar, okullarda verilen ve yenilen besinlerin uygun olmayýþý beslenme sorunlarýna neden olmaktadýr. Ýlköðretim ve ortaöðretimin baþladýðý þu günlerde çocuklarýn zihinsel, fiziksel ve duygusal geliþimlerine olumlu katkýda bulunmak için çocuklara yönelik saðlýklý yaþam ve beslenme önerileri aþaðýda belirtilmiþtir. " Çocuklarýn saðlýklý beslenmesi için dört besin grubunda bulunan çeþitli besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli bir þekilde tüketmeleri gerekmektedir. Süt grubunda yer alan süt, yoðurt, peynir; et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta; kuru baklagiller; sebze ve meyve grubu ve tahýl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. besinlerin her öðünde yeterli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir. Saðlýklý Beslenme Zeka Geliþiminde Büyük Öneme Sahip " Çocuklarýn özellikle kemik ve diþ geliþimi için günde 2-3 su bardaðý kadar süt veya yoðurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmeleri önemlidir. " Hastalýklara karþý daha dirençli olmalarý, göz, cilt ve sindirim sistemlerinin saðlýklý olmasý için her gün mevsimine göre 5 porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri önerilmektedir. (1 küçük boy elma, 1 orta boy portakal, 1 büyük boy mandalina, 15 iri tane üzüm, 5 adet erik, 1 orta boy havuç vb.) " Öðrenciler için en önemli öðün kahvaltýdýr. Bütün gece süren açlýktan sonra, vücudumuz ve beynimiz güne baþlamak için enerjiye gereksinim duymaktadýr. Kahvaltý yapýlmadýðý takdirde, dikkat daðýnýklýðý, yorgunluk, baþ aðrýsý ve zihinsel performansta azalma olmaktadýr. Bu nedenle, güne yeterli ve dengeli yapýlan bir kahvaltý ile baþlamak öðrencilerin okul baþarýsýnýn artmasýnda son derece önemlidir. Çocuklarýn her sabah düzenli olarak kahvaltý yapma alýþkanlýðý kazanmalarýna özen gösterilmelidir. Peynir, haþlanmýþ yumurta, taze meyve suyu, birkaç dilim ekmek veya 1 bardak süt, poðaça, meyve çocuklar için yeterli ve dengeli bir kahvaltý örneðidir. " Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansýn en üst düzeyde tutulabilmesi, düzenli olarak ara ve ana öðünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, öðün atlanmamalýdýr. Günlük tüketilecek besinlerin 3 ana, 2 ara öðünde alýnmasý en uygun olanýdýr. " Okulda veya evde dinlenirken ve ders çalýþýrken açlýk hissedildiðinde tüketilen besinlere dikkat edilmelidir. Örneðin, þeker ve þekerli besinler, çikolata, cips, gazlý içecekler yerine süt, yoðurt, sütlü tatlýlar, ekmek arasý peynir, taze sýkýlmýþ meyve sularý ve kuru meyvelerin tüketiminin tercih edilmesi çocuklarýn saðlýklý beslenmeleri açýsýndan daha yararlýdýr. " Açýkta satýlan besinler, yeterince güvenilir ve temiz deðildir. Ayrýca, uygun koþullarda muhafaza edilmedikleri için çabuk bozulma riski taþýrlar. Bu nedenle, özellikle okul çevresinde açýkta satýlan besinlerin kesinlikle satýn alýnmamasý gerekmektedir. " Vücudun düzenli çalýþmasý, tüketilen besinlerin vücuda yararlýlýðýnýn artýrýlmasý, çocuklarýn fiziksel, zihinsel ve duygusal geliþimlerine olumlu katký saðlamalarý açýsýndan fiziksel aktivitenin artýrýlmasýna da önem verilmelidir. Bu nedenle, çocuklarýn gerek okul yönetimi gerekse de ebeveynleri tarafýndan sevdikleri herhangi bir spor dalý ile ilgilenmeleri teþvik edilmelidir. " Saðlýklý yaþam için çocuklara el yýkama ve diþ fýrçalama alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý çok önemlidir. Kirli eller, basit bir soðuk algýnlýðýndan ölümcül hastane enfeksiyonlarýna kadar pek çok hastalýðýn nedeni olabilmektedir. Bu nedenle çocuklara, özellikle yemek yemeden önce ve sonra, tuvalete girdikten sonra, dýþarýda oyun oynadýktan sonra, dýþarýdan eve gelince ellerini, ýlýk akan su altýnda sabun ile iyice ovuþturarak yýkamalarý konusunda alýþkanlýk kazandýrýlmasý gerekmektedir. " Çocuklarýn okul kantinleri, büfe gibi yerlerden satýn aldýklarý besinlerin seçiminde de dikkatli olmalarý gerekmektedir. Süt, ayran gibi ambalajlý besinleri satýn alýrken etiket bilgisinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýndan üretim izninin bulunmasýna ve son kullaným tarihinin geçmemiþ olmasýna, ambalajsýz satýlan tost, simit, poðaça gibi yiyeceklerin de temiz ve güvenilir þekilde hazýrlanmýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Ýlköðretim Okullarý için Beslenme Programý PAZARTESÝ Börek veya Poðaça Ayran Meyve(yandaki kutuda yer alan Besinlerden bir tanesi) Meyve (mevsimine göre) " 1 küçük boy elma " 1 orta boy portakal " 1 büyük boy mandalina " 1 salkým üzüm (15 iri tane) " 5 adet erik vb. SALI Haþlanmýþ yumurtalý sandviç 5 adet zeytin Meyve suyu ÇARÞAMBA Peynirli tost veya sandviç Ayran Çið Sebze (yandaki kutuda yer alan Besinlerden bir tanesi) Çið Sebze (mevsimine göre) " 1 küçük boy domates " 4-5 orta boy yeþilbiber " 1 orta boy havuç " 5-6 yaprak marul vb. PERÞEMBE Kek (tercihen meyveli) Süt Meyve(yandaki kutuda yer alan Besinlerden bir tanesi) Meyve (mevsimine göre) " 1 küçük boy elma " 1 orta boy portakal " 1 büyük boy mandalina " 1 salkým üzüm (15 iri tane) " 5 adet erik vb. CUMA 1 kibrit kutusu peynir 5 adet zeytin Tam Buðday Ekmek Süt Çið Sebze (yandaki kutuda yer alanbesinlerden bir tanesi) Çið Sebze (mevsimine göre) " 1 küçük boy domates " 4-5 orta boy yeþilbiber " 1 orta boy havuç " 5-6 yaprak marul vb. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 19 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez Çepni Mahallesi, 4025 ada no, tarla konumunda olan arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Düvenci Beldesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3664 ada no, Bahçelievler Mah/Mevkii, arsa baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,80 Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Teknokent binasý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3704 ada no, 117 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 56 ton sobalýk ithal kömür ile 56 ton kaloriferlik ithal kömür satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Boðazkale ilçesi park yapým iþi. Yer: Çorum Beleidyesi Hizmet BÝnasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 644 ada no, 1 parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: EKÝM Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Yavruturna Mah. Esnafevleri 1. Sokak No: 6 adresindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 4. Ýcra 19 A156 plakalý, 2011 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi Yer: Yedieminli Otoparký Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 19 FL141 plakalý, 2011 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi Yer: Yedieminli Otoparký Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 19 CS 363 plakalý, 2004 model, Volvo marka aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra 19 AH 300 plakalý, 1992 model, BMC marka, tipli aracýn satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Km Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 4. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 4114 ada no, 21 parsel no, Gülabibey Mah. Mahalle/Mevkii, 172,73 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 2641 ada no, 42 parsel no, Bahçelievler Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra 19 ZA419 plakalý, 2010 model, Folkvan marka, MJK-01 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TZ 388 plakalý, 2011 model, Ford marka, Transit Connect tipli kahverengi kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Mecitözü ilçesinde satýlmasýna karar verilen muhtelif yer ve kýymetlerde 11 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi nde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Ýskilip Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum ili Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, 3. kat 9 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 3 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 2004 ada, 1 parsel no, Ýbrahim Çayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mahallesinde ada 3720, parse 3 deki 363,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1474 ada no, 32 parsel no, Çepni Mahalle/Mevkiide taþýnmaz malýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1230 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Fitne mevki köyünde 18 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1500 ada no, 15 parsel no, Gülabibey Mah. Kapaklý Aliki Yolu mevkii Mahalle / Mevkiinde 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 112 ada no, 105 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat:

18 18 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 Sandýklý Selim Özer e teslim Ç Tekvando ya þölenli kapanýþ Vali Sabri Baþköy ün isteði üzerine yaz döneminde Tevfik Kýþ Spor Salonu ve TOKÝ de HE Müdürlüðü ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen Tekvando çalýþmalarý hafta sonu düzenlenen þölenle sona erdi. Çalýþmalara katýlan tüm sporcular müsabaka yaptýlar ve maçlar sonunda madalyalar daðýtýldý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý çalýþmalarýn son derece verimli geçtiiðini istek olduðunu bu nedenle çalýþmalarýn kýþýnda devam edeceðini söyledi. V ali Sabri Baþköy ün isteði üzerine Tevfik Kýþ Spor Salonu ve TOKÝ de Halk Eðitim Müdürlüðü ile Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Tekvando kursu þölenle tamamlandý. 100 ü aþkýn sporcunun katýlýmý ile yapýlan çalýþmalarda Ýl Spor Merkezi antrenörleri Arif Atak, Ýbrahim Tufan, Burcu Balcý, Zafer Sönmez ile HE Kurs antrenörü Semiha Aþkýn görev yaptý. Yaz boyunca devam eden çalýþmalar geçtiðimiz hafta sonu düzenlenen bir þölenle kapandý. Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen þenliðe çalýþmalara katýlan sporcular ve velileride büyük ilgi gösterdiler. Þölenin açýþ konuþmasýný yapan Merkez Halk Eðitim Müdürü Fatih Þanlý, çok sevdiði ve sporcu olarak hizmet verdiði Tekvando branþýnda düzenlenen bu etkinliðe katýlan tüm sporculara ve katkýda bulunan antrenörlere teþekkür etti. Vali Sabri Baþköy ün direktifleri ile TOKÝ ve Ýkbal Kent te açtýklarý kurslara Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü nün büyük destek verdiðini belirten Þanlý Kendi bünyesindeki dört antrenörü görevlendirdi. Bu çalýþmalara katýlan öðrenci velilerinden gelen yoðun istek üzerine kýþ döneminde de bu çalýþmalarýmýz devam M HE Müdürü Fatih Þanlý minik sporculara madalyalarýný verirken onlarla sohbet etti edecek. Gençlerimizi zararlý Hem spor yaptýlar, hem sýnavda baþarýlý oldular orum Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan sporcular salondaki baþarýlarýný sýnavlardada gösterdiler ve 32 sporcu deðiþik okullarý kazanmayý baþardýlar öðretim yýlýnda SBS sýnavýna giren öðrencilerin tamamýna yakýný gösterdikleri performansla deðiþik okullarda kayýt yaptýrmaya hak kazandýlar. Fenerbahça Basketbol Okulu sporcularýnýn bu baþarýsý sportif faaliyetlere katýlanlarýn derslerine engel olmadýðýnýn en güzel göstergesi olarak belirtildi. Çorum Fen Lisesi ni kazanan Ýsmail Göktepe, hem sportif faaliyetlere katýldýðý hemde derslerinde baþarýlý olduðunu belirterek Bu okulu kazanmamda sporun olumlu etkisini gördüm. Çünki arkadaþ grubumun iyi olmasýný saðladý, doðru alýþkanlýklar kazandýk, ekip çalýþmasý yaparak hem spor yapýp zinde kaldý hemde birlikte ders çalýþarak bu baþarýya ulaþtýk. Arkadaþlarýmdan isteðim hocalarýný iyi dinlesinlen ders tekrarý yapsýnlar, bol bol okusundan ve tabiki sporuda kesin- Sandýklý Selim Özer ile devam edecek SELÝM ÖZER KÝMDÝR? Trabzonspor'un eski futbolcularýndan olan ve özellikle Bursaspor'da oynadýðý dönemden dolayý hafýzalar da kalan Özer, 1991 yýlýnda Uzunköprüspor'da profesyonel kariyerine baþladý. Özer, 2008 yýlýnda Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü'nde aktif futbol yaþantýsýný noktaladý. Beþ kere Milli formayý giyen, Bursaspor'da oynadýðý dönemde 7 kere Türkiye Milli Takýmý'na çaðrýlan Özer, 2008 yýlýndan itibaren Sivasspor ve Anadolu Üsküdar da 2. antrenörlük görevinde bulundu. Bozüyükspor, Giresunspor gibi takýmlarýný da çalýþtýran Selim Özer, son olarak 3. Lig ekiplerinden Anadolu Üsküdar 1908 takýmýný çalýþtýrmýþtý. Manavgat, Düzyurt u gözüne kestirdi Yapýlan þölen sonunda tüm sporculara Halk Eðitim tarafýndan madalyalarý verildi Ç orum Belediyespor un mücadele ettiði 2. grup takýmlarýndan Elibol Sandýklýspor, üst üste aldýðý maðlubiyetlerin ardýndan Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca ile yollarýný ayýrdý. Karaca'dan boþalan Teknik Direktörlük görevine Selim Özer getirildi. 3. Lig de ilk üç haftada oynadýðý maçlarda aldýðý kötü skorlarla hayal kýrýklýðý doðuran ve son oynadýðý maçta Kýzýlcabölükspor a maðlup olarak Ziraat Türkiye Kupasý na da veda eden Elibol Sandýklýspor da fatura Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca'ya kesildi. Kulüp onursal Baþkaný Ýsmail Elibol, teknik heyetin görevden alýnmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, konunun bu aþamaya geldiði için üzgün olduðunu dile getirdi. Takýmý Bölgesel Amatör Lig den 3.Lige çýkaran Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca ya bu süreçte kulübe yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etmeyi de ihmal etmeyen Baþkan Elibol, Ligin ilk maçlarýnda çok zorlu takýmlarla oynadýk. Bir anlamda fikstür dezavantajý yaþadýk. Hiç gol atamadan 3 maçta sadece bir puan alýnca kan deðiþikliðine ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle Hakan Karaca nýn yerine teknik direktörlük görevine Selim Özer i getirdik. Bugün kendisi ile anlaþmayý saðladýk. Bundan sonra takým Özer e emanet. Sandýklýspor un zirve iddiasý devam ediyor. Selim Özer nezaretinde Elibol Sandýklýspor u yeni bir maraton bekliyor. Selim Özer in Ýddialý bir teknik adam olarak Elibol Sandýklýspor u layýk olduðu yere taþýyacaðýna inanýyorum dedi. likle býrakmasýnlar dedi. Ýrem Milað Ankara Fen Lisesi, Azra Ayyýldýz, Ýsmail Göktepe Fen Lisesi, Ufuk Ozunu, Gökberk Demiran, Zeynep Yýlmaz, Oytun Gül, M. Serdar Deliküçük, Ufuk Ozulu Atatürk Anadolu Lisesi, Mert Koç, Talha Yücel, Beyza Beylan Mantý, Beyzanur Akçakaya, Zeynep Akpýnar, Buðra Deðirmenci, Ata Anýl Nergiz Çorum Anadolu Lisesi, Osman Can Tokatlý Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi, Öykü Ýlkem Ýnce, Yusuf Yazýcý Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Gülþah Özkaya, Ayþe Önal Ýnönü Anadolu Lisesi, Ýbrahim Eroðlu Samanyolu Fen Lisesi, Mustafa Külcü Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Garipcan Bayýr. Rumeysa Türker Çorum Saðlýk Meslek Lisesi,, Y. Selim Gündoðdu Fatih Anadolu Lisesi, K. Kerim Tanrýkulu Bafra Fen Lisesi, Kübra Lafçý Amasya Saðlýk Meslek Lisesi, Daðlar Has Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi, Zehra Alagöz, Furkan Can Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Buse Bülbül Platin Saðlýk Meslek Lisesi. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu nda spor yapan ve sýnavda baþarýlý olan öðrenciler antrenörleriyle toplu halde alýþkanlýklardan sporla uzak tutarak ailelerin okulun verdiði eðitime kurumlar ve spor eðitmenleride destekleyerek müreffeh bir toplum hayal etmekteyiz. Bu organizede emeði geçen Gençlik Hizletleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne antrenörlerimizi ve velilerimizi kutluyorum dedi. Konuþmanýn ardýndan ise yaz boyunca tekvando çalýþmalarýna katýlan sporcular þölen havasýnda yaptýklarý maçlarla edindikleri teknikleri burada yapma ve görme imkaný buldular. Yapýlan müsabakalar sonunda düzenlenen törenle katýlan sporculara madalyalarý verildi. anavgat Evrensekispor Teknik Direktörü Kamil Atalay, Düzyurtspor ile yapacaklarý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdüklerini belirterek maça galibiyet için çýkacaklarýný söyledi. Takýmda kart cezalýsý futbolcu bulunmadýðýný kaydeden Atalay, sezon öncesi kampýnda sakatlanan Kemal ve Onur un sakatlýklarýnýn sürdüðünü sakatlýðý geçen Zafer takýmdan ayrý olarak çalýþmalara baþladýðýný söyledi. Manavgat Evrensekispor Baþkaný Musa Þehirli ise hafta sonu deplasmanda oynayacaklarý Düzcesspor ma- çýna galibiyet için çýkacaklarýný söyledi. Þehirli, Ayný puanda olduðumuz ve averajla lider olan Düzyurtspor u yenerek lider olacaðýz. Tüm futbolcularýmýzýn moral motivasyonu çok iyi. Oyuncularýmýzýn gösterdiði performanstan memnunuz dedi Geçtiðimiz hafta sonu oynadýklarý Elazýð Belediyespor maçýnda güzel bir oyun ve 5 golle galibiyeti seyirciye armaðan ettiklerini kaydeden Þehirli, Elazýð Belediyespor maçýnda oyuncularýmýz çok güzel bir performans sergiledi. Gösterdikleri güzel performans ve güzel oyun dolayýsýyla tüm oyuncularýmýzý kutluyoruz diye konuþtu. Wushu da kurul ar oluþturuldu Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat, yeni dönemde görev yapacak Ýl Hakem Komitesi ve Tertip Komitelerini oluþturduklarýný ve faaliyet raporlarýný belirlediklerdini açýkladý. Bolat, öncelikli hedeflerinin Wushu nun yapýlmadýðý okul kalmasýn projesi olduðunu bu doðrultuda ziyaret ve görüþmelere baþlayacaklarýný söyledi. W ushu branþýnda komiteler ve yeni sezon faaliyetleri belirlendi. Geçtiðimiz aylarda Wushu Ýl Temsilciliði görevine atanan Bekir Bolat baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda, faaliyet programý, Ýl Hakem Komitesi ve Tertip Kurullarý için seçimler yapýldý. Atatürk Spor Salonu nda yapýlan toplantý Bekir Bolat ýn baþkanlýðýnda yapýldý ve Rýza Kayar, Ayfer Sucu, Zuhal Eraslan, Özlem Doðan, Yüksel Özer, Fatma Karaoðlan, Þahin Güler, Aydýn Fýrat ve Ömer Özgür katýldýlar. Yapýlan görüþmeler sonunda Ýl Hakem Komitesi Rýza Kayar ýn baþkanlýðýnda oluþurken Zuhal Eraslan baþkan yardýmcýsý, sekreter Yüksel Özer ve üyeler Özlem Doðan ve Recep Yazýcý yedek üyeler ise Fatma Karaoðlan ve Ayfer Sucu dan oluþtu. Tertip Kurulu üyeliklerine ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel, HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz, Gençlik Çepnispor Baþkaný Selim Cebeci, Çorum Anadolu Gençlik Kültürspor Baþkaný Ömer Özgür, Çorum Anadolu Yýldýzlarý Gençlik Eðitim Kültür ve Spor Kulübü Baþkaný Ýsmail Yýldýrým, Gençlik Çepnispor Kulübü yönetim kurulu üyesi Recep Yücel seçildiler. Yapýlan toplantýda yeni seonda yapýlacak faaliyetlerde belirlendi. Buna göre minikler ve yýldýzlar, Gençler ve Büyükler il birinciliði, Kulüplerarasý Wushu Ýl þampiyonasý, Ýller arasý Wushu Gençlik Kupasý turnuvasý, Karadeniz Ýlleri arasý Bölge Þampiyonasý, Hitit Kupasý Ýllerarasý Wushu Þampiyonasý, Valilik Kupasý Wushu Þampiyonasý ve Ýl Spor Merkezleri çalýþmalarý yapýlacak. Toplantý sonunda açýklamada bulunan Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat, bu yýl içinde düzenleyecekleri faaliyetler için 87 bin lira ödenek talebilre bulun- duklarýný öncelikli hedeflerinin ise camiada birlik ve beraberliði saðlamak, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek olduðunu söyledi. Hakemlerin bilgilerinin güncellenmesi için seminer ve terfi kurslarý açacaklarýný belirten Bolat, ayrýca hakemlerin bilgilerini tazelemeleri ayda iki kez hakem kurulu tarafýndan toplantýlar yapý- lacaðýný belirterek Wushu sporunun yapýlmadýðý okul kalmasýn sloganý ile baþlatacaklarý çalýþma için önümüzdeki günlerde bir dizi ziyarette bulanacaðýz. Bizim bu çalýþmalarýmýzda her zaman yanýmýzda olan ve desteðini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer baþta olmak üzere tüm Çorum spor kamuoyuna teþekkür ederiz dedi. Wushu branþýnda Ýl Hakem Komitesi ve Tertip Komitesi nde görev alan isimler toplantý sonunda toplu halde

19 PERÞEMBE 19 EYLÜL HER TÜRLÜ KURBANLIK BULUNUR Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:2639) Malatya Ýnönü Üniversitesi (Ý.Ü)Týp Fakültesi Çocuk Bölümü öðretim üyesi Prof.Dr. Cengiz Yakýncý, "Hastane enfeksiyonlarýndan korunmada anahtar kelime el yýkamadýr" dedi. El yýkamanýn önemine temas eden Prof.Dr. Cengiz Yakýncý, "Hastaneler en güçlü mikroorganizmalarýn bulunduðu yerlerdir. Zaten bu nedenle hastaneden kapýlan mikroplarla meydana gelen hastane enfeksiyonlarý öldürücü olabilmekte, en iyi ihtimalle bu enfeksiyonlara maruz kalan insanlarda sakatlýklar oluþmaktadýr. Hastane enfeksiyonlarýndan korunmada anahtar kelime el yýkamadýr. Çoðu kiþinin bilinçsiz olduðu bu konuda çalýþmalar yapan, hastane enfeksiyonlarýný dert edinen bir dernek var ülkemizde. Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði. Hastane enfeksiyonlarýna karþý bilinçlenmek amacýyla kurulmuþ olan bu derneðin ambleminde, doðal olarak enfeksiyonlara karþý bizleri koruyacak bir görsel olarak el yýkama resmi kullanýlmýþ" diye konuþtu. Bu konuda eðitimin önemine deðinen Yakýncý þunlarý söyledi: "Eðitimde en önemli hedef grubun okul öncesi dönem olduðu artýk çok iyi bilinen bir gerçek. Bir örnek üzerinden bu durum daha da net anlaþýlacaktýr. Diþ fýrçalamayan eriþkinlere yapýlan eðitim sonrasý baþarý oraný yüzde 20 olarak tespit edilmiþken YÝTÝK Çorum Vergi nde nolu vergi mükellefiyim arasý 5 cilt fatura, arasý 4 cilt fatura, arasý 1 cilt taþýma irsaliyesi, arasý 1 cilt taþýma irsaliyesi, arasý 1 cilt taþýma irsaliyelerimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmet AKTAÞ T.C.No: (Ç.HAK:2662) YÝTÝK Gazi Üniversitesi Mesleki Eðitim Fakültesi Ticaret Eðitimi Büro Yönetimi Öðretmenliði bölümünden almýþ olduðum diploma ve transkriptimi kaybettim. Hükümsüzdür. Leyla AKDOÐAN Ramazan kýzý 1962 Çeltik Doðumlu (Ç.HAK:2658) Yaz meyveleri saðlýk için birebir Uzmanlar, yaþlanmanýn belirtisi olan cilt kýrýþmasý, hareketsizlik, güçsüzlük ve bellek zayýflamasýnýn sorumlusunun, vücuttaki antioksidan etkili bazý kimyasal maddelerin yetersizliði olduðunu ifade etti. Yaz meyvelerinin vücuttaki bu problemleri çözmeye birebir olduðunu kaydeden uzmanlar, þu önerilerde bulundu: - Karpuz: Hem likopen, hem de vitamin ve mineral açýsýndan zengin, antioksidan kapasitesi yüksek bir yaz meyvesidir. - Erik: Yüksek antioksidan kapasitesi yanýnda detoks yapýcý gücüyle de önemli bir anti-aging besindir. - Þeftali ve kayýsý: Potasyum deposu besinlerdir. Ayrýca C vitamini ve çok sayýda flavonoid ihtiva eder, zengin lif ve betakaroten içerikleriyle çok yararlý yaz meyveleridir. - Çilek, kiraz, viþne gibi antosiyanin zengini meyveler. Bu meyvelere kuþburnu ve kuþ üzümü de eklenebilir. - Brokoli ve Brüksel lahanasý: Ýhtiva ettiði sulforafan ile antiaging yiyecekleri arasýndaki yerini üst sýralarda yaz aylarýnda da (Ç.HAK:2656) (Ç.HAK:2631) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu otocad proðramý kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2621) MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Bir Avrasya Tarým Orta Anadolu Tarým Organize Sanayi Bölgesi ELEMAN ARANIYOR Halý Yýkama Fabrikasý nda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. En az lise mezunu ve sürücü belgesi olmasý öncelikli tercih nedenidir. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:2624) ayný eðitim okul öncesi çaðdaki çocuklara yapýldýðýnda baþarý oranlarý yüzde 80-90'a kadar yükselmiþ. Bu sonuçlar da eðitimin küçük yaþlarda verilmesi gerektiðini gösteren en açýk örneklerden biri. Eðitimde bir þeylerin yanlýþ yapýldýðý ortada ancak sanýyorum bu konuda insanlarý doðru yönlendirebilecek, etkisi altýna alabilecek yayýnlar da yeterli sayýda deðil. Güzel olan yayýnlara insanlar bir þekilde ulaþýp faydalanmaya çalýþýyorlar. Ýþte bu noktada size güzel bir örnek vereceðim. Dünyada en çok ziyaret edilen ilk on site arasýnda yer alan Youtube'da arama motoruna 'el yýkama' yazdýðýnýzda ilk sýrada karþýnýza çýkan ve en çok izlenen video hangisi biliyor musunuz? Bilmeyenler için hemen söyleyeyim, Pediyatri Okulunun hazýrladýðý bir el yýkama videosu. Yani güzel hazýrlanýrsa insanlarý doðru þekilde yönlendirirse mutlaka çalýþmalar amacýna ulaþýyor".(ýha) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu askerliðini yapmýþ elektrik-elektronik iþ deneyimi olan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖZBEK TELEFON Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:2533) (Ç.HAK:1993) YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK KESÝM YAPILIR KESÝM ÜCRETSÝZDÝR Ýkbal Konutlarý Yaný Tel: Devren Satýlýk Lokanta Halen faal durumda bulunan lokanta saðlýk sorunlarý sebebiyle devren satýlýktýr. Tel: (Ç.HAK:2651) No: 9/D Afra Düðün Salonu Yaný Bay Ön Muhasebe Elemaný Alýnacaktýr Þirketimizde muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere logo-paket programý bilen, tecrübeli, askerlikle iliþkisi olmayan, B sýnýfý ehliyeti olan, uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen üniversite mezunu (iþletme-iktisat) sigara kullanmayan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. Yuva Makina Adres: K.S.S. 77. Sk. ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2633) Çepni Mah. Demirciler Sok. No: 4/A (Otel Pithana karþýsý) muhafaza etmektedir. Brokoli, ayrýca C vitamini, betakaroten, glutatyon ve lutein gibi antioksidanlarla da týka basa doludur - Üzüm: Özellikle çok güçlü antioksidanlar olan oligomerik poantosiyanidin'lerin güvenilir kaynaðýdýr. Üzümün kabuðu, içeriði ve çekirdeðinin ortalama 20 civarýnda deðiþik antioksidan madde ihtiva ettiði belirtilmektedir. Özellikle siyah üzümden yararlanýn. - Domates: Yaþlýlarýn bedensel ve zihinsel saðlýðýný korumada son derece etkili bir antioksidan olan likopenin en zengin kaynaðýdýr. Likopen kanser riskini azaltýr, damarlarýnýzý korur, cildinizi ve belleðinizi destekler. - Avokado: Çok güçlü bir antioksidan olan glutatyonun en iyi kaynaklarýndan biridir. Yað bakýmýndan zengin olmasý bir kusur gibi görülse de aslýnda avokado yaðýnýn önemli bir kýsmý tekli doymamýþ zararsýz yaðlardýr. - Soðan: Özellikle kýrmýzý soðan güçlü bir saðlýk koruyucusudur. Kansere karþý önemli bir koruma saðlayan antioksidan etkili quarcetin açýsýndan en zengin besinlerden biridir. Soðanýn enfeksiyonlardan koruma gücü de vardýr. Enfeksiyona çare el yýkamak ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý ve Montajcý elemanlar alýnacaktýr. Alkur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9 Tel: (Ç.HAK:2657) KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:2661) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No: 116 da 246 m2 asma katlý içerisinde yazýhanesi mevcut dükkan satýlýktýr. (Ç.HAK:2586) (Ç.HAK:2617) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Maðazalarýmýzda ve üretim departmanýmýzda görevlendirilmek üzere BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programý kullanabilen tercihen kýrtasiye sektöründe çalýþmýþ, askerliðini yapmýþ ve sürücü ehliyeti olan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Alaybey Sokak No: 14 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Otelimizin temizlik iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. OBA OTEL Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) (Ç.HAK:2628) (Ç.HAK:2655) (Ç.HAK:2643) SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi nde Sevgi Evleri karþýsý, Ýktisat Fakültesi yanýnda, kombili, laminantlý, duþakabinli, doðu-güney-batý cepheli, 3. kat, (Ç.HAK:2355) YAPI MALZEME Firmamýzda görevlendirilmek üzere Muhasebe Departmaný * Ön muhasebe tutacak * Lks go vb. programlar kullanmýþ * Askerliðini yapmýþ * Ýnþaat malzemeleri bilgi ve tecrübesi olan BAY ELEMAN Satýþ Departmaný * Ýnþaat malzemeleri bilgisi olan * Tecrübeli * Diksiyonu düzgün * Askerlik vazifesini yapmýþ BAY ELEMAN Depo Elemaný * Forklift kullanabilen * E sýnýfý ehliyeti olan * Askerliðini yapmýþ * Yapý malzemeleri tecrübesi olan * Düzgün ve temiz iþ yapan BAY ELEMAN ALINACAKTIR. * Uzun vadeli çalýþma elemanlarý alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Tekstil imalatýnda yetiþtirilmek üzere bay-bayan vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Yemek+Sigorta+Maaþ Ýmka Tek Kullanýmlýk Tekstil Ýmalat Ltd. Þti. Çepni Mah. Ýskilip 12. Sok. No: 12 (Hýdýrlýk civarý Ünlü Tel Örgü yaný) Tel: ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanabilen bayan eleman alýnacaktýr. Can Oto Kurtarma Çepni Mah. Feh Lisesi Karþýsý BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Tuðçe Kundura Zafer Çarþýsý No: (Ç.HAK:2659) 120 m2, 3+1 daire satýlýktýr. Mür. Tel:

20 PERÞEMBE 19 EYLÜL 2013 Ciddi bir hazýrlýk maçý olacak Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ziraat Türkiye Kupasý 2. turunda konuk edecekleri Çorum Belediyespor maçýnýn ciddi bir hazýrlýk maçý olacaðýný söyledi. Uygun hedeflerinin kupada gruplara kalmak olduðunu belirterek, Belediyespor u bir kardeþ kulüp olarak burada konuk etmekten mutluluk duyacaklarýný söyledi. iraat Türkiye Kupasý 2. turunda Ço- Belediyespor ile eþleþen Gazi- söyledi, Kupada ilk rakibimiz Çorum açýkladý. Uygun açýklamasýnda þunlarý Zrum antepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bu karþýlaþmanýn ciddi bir hazýrlýk bir hazýrlýk maçý gibi olacak. Biz kupa- Belediyespor ve bu maç bir nevi ciddi maçý olacaðýný ve hedeflerinin gruplara da gruplara kalma hedefi ile hareket etmek istiyoruz. O sürecin bitiminde de kalmak olduðunu söyledi. Bülent Uygun haftalýk olarak düzenlediði basýn toplantýsýnda ligde son celikle rakibimizi burada aðýrlamaktan, tekrar yeni bir hedef belirleyeceðiz. Ön- oynadýklarý Çaykur Rizespor maçýnýn onlarý bir kardeþ kulüp olarak burada deðerlendirmesini yaptý ve son olarakta sevgimizi sunmaktan mutluluk duyacaðýz þeklinde Türkiye Kupasý ile ilgili düþüncelerini konuþtu. Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Furkan Taha yý Ankaraspor kaptý PTT Gençlikspor da futbola baþlayan dört sezondur Çorumspor formasýný giyen Furkan Taha Üzgün ü Ankaraspor kaptý. Genç futbolcu dün Ankara dan gelen Ankaraspor sorumlularý tarafýndan belgeleri alýndý ve hafta sonu Ankaraspor takýmýnda forma giyecek. orumspor a oluþturulan alt Çyapýdan öne çýkan isimler birer birer yuvadan uçmaya devam ediyorlar. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn içinde bulunduðu durum nedeniyle yararlanamadýðý genç yetenekler taliplileri tarafýndan alýnmaya devam ediyor. Son olarakta Furkan Taha Üzgün Ankaraspor a transfer oldu doðumlu Furkan Taha Üzgün 2007 yýlýnda PTT Gençlikspor da futbola baþladý. Ýki yýl süreyle PTT takýmýnda forma giyen Furkan Taha Üzgün tüm takým olarak Çorumspor a geçtikleri 2009 yýlýndan buyana kýrmýzý siyahlý takýmýn Akademi Liglerinde devamlý forma giydi. Bu maçlarda gösterdiði performansla dikkat çeken Furkan Taha Üzgün için dün Ankaraspor Alt Yapý Menejer Yardýmcýsý Alaattin Gözübüyük Çorum a geldi. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ile görüþen Ankaraspor alt yapý sorumlusu genç futbolcunun evraklarýný aldý. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak hiç bir futbolcunun önünü kapatmak gibi bir düþüncelerinin olmadýðýný belirterek Ankaraspor un kulübe belli miktarda bir katkýda bulunacaðýný umduðunu söyledi. Ankaraspor sorumlusu Alaattin Gözübüyük de Furkan Taha nýn baþarýlý olacaðýna inandýðýný belirterek kendisine lisansýn bugün çýkartýlarak hafta sonu maçýnda forma giyeceðini söyledi. Özbað dan revizyon sinyali Kývanç ve Okan ýn oynamalarý zor orum Belediyes- cumartesi Çpor da günü oynanacak Balçova Belediyespor maçýnda Kývanç ve Kývanç ýn Balçova maçýnda forma giymesi zor Oktay ýn oynamalarýnýn zor olduðu belirtildi. Teknik Direktör Sedat Özbað geçen hafta belindeki rahatsýzlýk nedeniyle bir hafta istirahat verilen Okan ýn çalýþmalara katýlamadýðýný ve hafta sonu oynamayacaðýný söyledi. Özbað, önceki günki çalýþmada dizine aldýðý darbe sonucunda sakatlanan Kývanç ýn ise tedavisinin devam ettiðini þu anki görüntüsüyle forma giymesinin zor olduðunu ancak son kararý yarýnki antrenmandan sonra vereceklerini belirtti. Hacettepe maçýnda sakatlanan Ýmam ile hasta olan Osman Bodur un ise Balçova Belediyespor maçýnda forma giyme þanslarý ise oldukça yüksek olduðu açýklandý. Amatör futbol hafta sonu baþlayacak orum Amatör Futbolunda Ç2014 futbol sezonu bu hafta sonu U 17 ve u 15 kategorilerinde oynanacak maçlarla baþlayacak. Amatör futbolda sezonun ilk düdüðü cumartesi günü Ýskilip Belediyespor - Ulukavakspor U 17 maçýnda çalacak. U 17 ve U 15 liglerinde iki grupta oynanacak tek devreli lig statüsünde oynanacak ve ilk iki sýrayý alan takýmlar final grubuna yükselecek. Amatör Futbolda sezonun ilk hafta maç programý þöyle: 21 Eylül Cumartesi: U 17 LÝGÝ 1 Nolu Saha: Saat Ýskilip Belediyespor - Ulukavakspor. Saat Çorum Belediyespor da Hacettepespor maçýndaki kötü futbolun ardýndan Teknik Direktör Sedat Özbað kadroda revizyon sinyalini verdi. Dün yapýlan taktik çift kalede A. Buðra ve Oðuzhan Yalçýn ý yedek takýmda oynatan Özbað diðer mevkiler içinde arayýþ içinde olduðunu yaptýðý deðiþiklikle gösterdi. Takýmdaki beþ kontenjan futbolcusunun form durumlarý Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor. Saat Çorumspor - Çorum Belediyespor. 2 Nolu Saha: Saat Çimentospor - Osmancýk Belediyespor. 22 Eylül Pazar: U 15 Ligi: 1 nolu saha: Saat Çimentospor - Mimar Sinan Gençlikspor. Saat Osmancýkgücüspor Gençlikspor. Saat HE Kültürspor - Ýl Özel Ýdare Gençlik. 2 Nolu Saha: Saat Osmancýkspor - Çorum Belediyespor. Saat Çorumspor - Bayat Belediyespor. Saat Alaca Belediyespor - Gençlerbirliði. Düzyurtspor, Evrenseki önünde liderliði korumak istiyor orum Belediyespor un grubunda li- durumda bulunan Düzyurtspor Çder Teknik Direktörü Ömer Ortakudaþ Manavgat Evrenseki maçýný kazanarak liderliðini sürdürmek istediklerini söyledi Ortakudaþ, yaptýðý açýklamada, Sakaryaspor'u deplasmanda 4-0 maðlup ederek liderliðe yükseldiklerini ifade ederek, "Ligde yenilgisi bulunmayan Manavgat Evrensekispor'u sahamýzda yenerek eli boþ göndereceðiz" dedi. Karþýlaþmaya iyi hazýrlandýklarýný ifade eden Ortakudaþ, "Biz lige bu sezon öncelikle alýþmak ve tanýþmak niyetiyle baþlamýþtýk. Bunu da kýsa sürede baþardýk. Oyuncularým kalitelerini gün geçtikçe daha iyi ispatlamaya baþladýlar. Yapmýþ olduðumuz transferler yerinde oldu. Bu karþýlaþmada Manavgat Evrensekispor da galibiyet arayacaktýr. Zorlu bir rakip ve zorlu bir maç olacak. Fakat sahadan galip ayrýlan taraf biz olacaðýz" dedi. Düzyurtspor'da cezalarý bulunan Erdinç Gedikli ve Halil Ýbrahim'in Manavgat Evrensekispor maçýnda forma giyemeyeceði öðrenildi. Çorumspor aradýðý stoperi Tarsus da buldu 23 yaþýndaki Erkan Metin dün yeni takýmýyla ilk antrenmanýna çýktý. Metin amacýnýn Çorumspor da göstereceði performansla yeniden üst liglerde forma giymek olduðunu söyledi. orumspor aradýðý stoperi Tarsus ÇÝdman Yurdu nda buldu. Teknik Direktör Sunay Güneþ in kadroya bir stoper bir kaleci isteði üzerine arayýþa geçen kýrmýzý siyahlý kulüp yönetimi Tarsus Ýdman Yurdu ndan Erkan Metin ile anlaþtý doðumlu Erkan Metin 2008 yýlýnda Tarsus Ýdman Yurdu takýmýnda profesyonel olarak imza attýktan sonra bir sezon kiralýk olarak Yimpaþ Yozgatspor formasýný giydi. Geçen sezon Tarsus Ýdman Yurdu na dönen Erkan forma þansý bulamayýnca Tarsus Yýldýrýmspor takýmýnda amatör olarak forma giydi. Dün sabah yapýlan çalýþmaya katýlan Erkan Metin, Çorumspor u isminin önemli olduðunu burada göstereceði performansla üst liglerde kendisine yer bulmak istediðini söyledi. Çorumspor Yönetimi kaleci arayýþlarýný ise aralýksýz olarak sürdürüyor. Çorumspor un yeni transferi Erkan Metin Çorumspor Ýskilip Belediyespor a bileniyor nedeniyle Özbað ýn bu isimlere uyarý yaptýðý öðrenildi. orum Belediyespor çabuk kuvvet hareketleri haya sürmeyi düþündüðü takýmda Ahmet Buð- çift kalesinde Teknik Di- Belediyespor un Çcumartesi günü yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda evinde oynayacaðý Balçova Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çabukluk ve taktik çalýþmasý ile sürdürdü. Teknik Direktör Sedat Özbað ýn taktik çift kale sýrasýnda Hacettepespor maçýndaki kötü futbolun ardýndan onbirde köklü revizyon yapacaðýnýn sinyallerini verdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptýðý antrenmana hasta olan Osman Bodur ve belinde sahanýn biçimi tamamlanýnca taktik antrenmana geçen Belediyespor da Teknik Direktör Sedat Özbað ýn ilk on birde deðiþiklikler planladýðý gözlendi. Balçova Belediyespor maçýnda onbirde sara ve Oðuzhan Yalçýn a forma vermeyen Özbað, forvet ve orta saha içinde arayýþ içinde olduðu gözlendi. Taktik çift kale sýrasýnda sýk sýk oyuncu deðiþikliði yapan Özbað ýn arayýþ içinde olduðu gözlendi. rektör Özbað forvette zaman zaman Ýbrahim Selen ve Emir i yanyana oynattý ve bu bölümde Ýbrahim Selen attýðý iki golle Teknik Heyetin yüzünü güldürdü. Teknik Patron taktik çalýþma sýrasýnda sýk sýk futbolculara uyarýlarda bulundu. Çorum Belediyespor, Balçova Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat de Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile sürdürecek. aðrý olan Okan Avcý dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Hacettepespor maçýnda sakatlanan Ýmam ve dizinde aðrýsý olan Kývanç takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Çalýþma saatinde u hafta sonu oyna- maçlarla baþ- çim biçilmediði için Bnacak Teknik Direktör Sedat layacak Bölgesel Amatör Özbað ilk bölümünde kale arkasýnda kurduðu istasyon aletleri arasýnda Lig 6. grupta müca- dele edecek olan Çorumspor hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmda öðrencilerin Teknik Direktör Sedat Özbað kadroda revizyona planlýyor fazla olmasý nedeniyle okul durumlarýna göre belirlenen dünki çalýþma saat de 1 nolu sentetik çim sahada yapýldý. Teknik Direktör Sunay Güneþ ve antrenör Gökhan Karakuþ yönetiminde yapýlan çalýþmaya okullarý olduðu için Ömer Faruk, Mustafa, Recep, Þakir ve kaleci Bekir katýlmadý. Diðer tüm futbolcularýn katýldýðý antrenman ýsýnma hareketleri ile baþladý. Daha sonra kýsa mesafeli tempolu koþu yaptýran Teknik Direktör Sunay Güneþ futbolculardan tempoyu devamlý yükseltmelerini istedi. Tempolu koþularýn ardýndan taktik çalýþma yaptýran Güneþ, futbolcularda orta alanda baský yapmalarýný ve rakibe boþ alan býrakmamalarý konusunda uyardý. Dar alanda pas çalýþmasý sýrasýnda futbolculardan ayaklarýnda top tutmamalarýný isteyen Güneþ antrenmaný yarý sahadaki taktik çift kale ile tamamladý. Çorumspor, Ýskilip Belediyespor maçýnýn provasýný bugün yapacaðý taktik çift kalede yapacak.

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

En çok cemevi AK Parti iktidarýnda açýlmýþ ikinci sýrada ise Çorum var

En çok cemevi AK Parti iktidarýnda açýlmýþ ikinci sýrada ise Çorum var TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kafkas, Bilkent Þehir Hastanesi temel atma törenine katýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Baþbakan Recep Tayyip

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE TANINAN YENİ HAKLAR

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE TANINAN YENİ HAKLAR ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE TANINAN YENİ HAKLAR 17.04.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı