ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir?"

Transkript

1 KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? A) Zaç yağı B) Kıbrıs taşı C) Tuz ruhu D) Civa E) Kalsiyum 2. I. Değersiz metalleri altın metaline dönüştürmeye çalışmışlardır. II. Bilimsel metodlar kullanılmıştır. III. Amaç ölümsüzlüğe ve sonsuz zenginliğe ulaşmaktır. Yukarıda verilenlerden hangileri Simya ve Simyacılar için doğru değildir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 3. I. Fosfor, sodyum, oksijen gibi elementler keşfedilmiştir. II. Ateş bulunmuştur. III. Simya ile ilgili uğraşlar (maddeyi saflaştırma, altına çevirme ve ölümsüzlük iksiri vb.) yaygınlaşmıştır. Kimyanın gelişim süreci ile ilgili olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III B) II, III, I C) III, I, II D) III, II, I E) I, III, II 5. Gün lük ha yat ta kar şı laş tı ğı mız aşa ğı da ki olay lar dan han gi sin de yalnız fi zik sel de ğiş me olmuştur? A) Açık ha va da de mi rin pas lan ma sı B) Kış ay la rın da yağ mur, kar ve do lu yağ ma sı C) Sü tten peynir elde edilmesi D) El madan sir ke elde edilmesi E) Yemek lerin ek şimesi 6. Ka tı hal de bu lu nan saf X maddesi ısı ala rak sıvı ha le geçer. Bu ola ya eri me de nir. Eri me ola yı için aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si yan lıştır? A) Ta ne cik ler ara sı uzak lık değişir. B) Ta ne cikler ara sı çe kim kuv ve ti azalır. C) Po tan si yel ener ji ar tar. D) Ta ne cik le rin dü zen siz liği ar tar. E) Or ta la ma ki ne tik ener ji aza lır. 7.. I. Kolonya şişesinin kapağı açıldığında kokunun her tarafa dağılması II. Kirli suyun dibinde zamanla tortu oluşması III. Suya atılan şekerin tadının her tarafa yayılması Yukarıda verilen olaylardan hangileri taneciklerin hareketleriyle açıklanır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 4.. Oda şartlarında katı, sıvı ve gaz olan X, Y, Z maddelerinden X in molar hacmi en fazla olup Y maddesi X ve Z ye göre daha düzenlidir. Buna göre, I. X maddesi gazdır. II. Y maddesi katıdır. III. Z maddesi sıvıdır. A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 8. Maddeler hal değiştirdiğinde ya da karışım oluşturduğunda düzensizliği değişir. Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin düzensizliği artar? A) Bulutlardan yağmur yağması B) Alkol ve suyun karıştırılarak kolonya elde edilmesi C) O 2 gazının suda çözünmesi D) Suyun donması E) avanın sıvılaştırılması

2 Madde ve Özellikleri I. Bakır telin ısıtılarak eritilmesi. II. Bakır telin elektriği iletmesi. III. Bakır metalinin nitrik asit çözeltisinde NO 2 gazı oluşturması. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kimyasal bir değişim meydana gelmiştir? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II 10. Aşa ğı da ki olay lar dan han gi si kim ya sal de ği şi me ör nek ola rak ve ri le bi lir? A) Al kol den ko lon ya el de edil me si B) Yo ğurt tan ay ran el de edil me si C) Zey tin ya ğın dan sa bun el de edil me si D) Kar dan su el de edil me si E) De niz su yun dan tuz el de edil me si 11. Kapalı bir kapta saf bir mad de hal de ğiş tir di ğin de başlangıca göre ; I. Mo le kül ya pı sı II. Düzensizliği III. Küt le si niceliklerinden han gi le ri de ği şmiş olur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 12. Aşağıdaki olaylardan;. I. Naftalinin süblimleşmesi II. Buharın yoğunlaşması III. Şekerin suda çözünmesi hangilerinde maddenin düzensizliği artar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III. Körfez Yayınları 14. Saf X ka tı sı aşa ğı da ve ri len denk le me gö re ısı tı lı yor ve hal de ği şi mi sağ la nı yor. X (ka tı) + ısı X (sı vı) X (sı vı) + ısı X (ga z) Bu na gö re denk lem de ki de ği şim için; I. Po tan si yel ener ji art mış tır. II. Maddenin sahip olduğu toplam ener ji art mış tır. III. Mad de nin dü zen siz li ği art mış tır. yar gı lar dan han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III. 15. X (Ka tı) X ( Sı vı ) Yu ka rı da saf bir maddenin sabit sıcaklıkta hal de ği şi mi verilmiştir. Bu değişim sırasında; I. Kinetik Enerjisi II. Fiziksel özellikleri III. Bi rim ha cim de ki ta ne cik sa yı sı ni ce lik le rin den han gi leri de ğiş mez? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III. 16. Oda koşullarında saf A maddesinin X, Y ve Z halleri sırasıyla katı,sıvı ve gazdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) Y ve Z akışkandır. B) Z nin taneciklerinde serbestlik en fazladır. C) Y ve Z için esneklik ayırt edici özelliktir. D) X ve Y nin ortalama kinetik enerjileri eşittir. E) X, Y ve Z için öz kütle ayırt edici özelliktir. 17. Aşağıdakilerin hangisinde hal değişimlerine ait ad veya ısı değişimi bilgisi yanlış verilmiştir? 13. Aşağıdakilerin hangisi saf bir X katısı için hiçbir zaman doğru değildir? A) acmi, aynı kütledeki gaz halinin hacmine eşittir. B) Tanecikleri arası uzaklık gaz halinden azdır. C) Düzensizliği sıvı halden azdır. D) al değişiminde fiziksel özellikleri değişir. E) Potansiyel enerjisi gaz halden azdır. al değişimi adı ısı değişimi A) Katıdan sıvıya erime ısı alır B) Gazdan sıvıya sıvılaşma ısı verir C) Sıvıdan gaza buharlaşma ısı alır D) Sıvıdan katıya donma ısı alır E) Gazdan katıya kırağılaşma ısı verir Test 01 CA 1.E 2.B 3.B 4.E 5.B 6.E 7.E 8.B 9.B 10.C 11.B 12.C 13.A 14.E 15.A 16.C 17.D

3 KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal Aşa ğı da ve ri len bilgilerden, I. o mo jen dir ler. II. Ay nı cins mo le kül ler den olu şur lar. III. For mül ler le gös te ri lir ler. 5. Aşağıdaki maddelere verilen örneklerden hangisi yanlıştır? Madde Örnek A) Element Mg han gi le ri bi le şik ler için doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III 2. 2 O (sıvı), 2 O (gaz) ve O 2 (gaz) maddeleri için, I. Arı maddedirler. II. Moleküllü yapıda bulunurlar. III. Fiziksel özellikleri farklıdır. IA) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III 3. Aşa ğıda ve ri len özelliklerden, I. Eri me ve kay na ma nok ta la rı sa bit tir. II. Öz küt lesi sabit tir. III. Öz ısıları sabit tir. han gileri saf (arı) mad deler için, sabit sıcaklık ve basınçta doğ rudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III B) Bileşik CO 2 C) Molekül 2 D) Karışım ava E) Atom O 2 6. I. Belirli bir molekül formüllerinin olması II. Aynı cins atomlardan oluşan tek cins moleküllerden meydana gelmesi III. Farklı cins moleküllerden, moleküllerin özelliklerini kaybetmeden ve aralarında belirli bir oran olmadan oluşması Yukarıdaki özelliklerden hangileri saf maddelere ait olabilir? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III 7. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. Şeker ile kolonya maddeleri için aşağıda verilen, I. Yalnız bir cins tanecikten oluşmuşlardır. II. omojendirler. III. Sabit bir sıcaklıkta kaynarlar. önermelerinden hangileri ortaktır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III A) Bir maddenin yakıt olarak kullanılabilmesi için yakıldığında ortama ısı vermesi gereklidir. B) Bir maddenin yangın söndürücü olabilmesi için havadan ağır ve O 2 ile reaksiyona girmemesi gerekir. C) CO 2 yangın söndürücü olarak kullanılabilir. D) 2 yanıcı bir maddedir. E) Uçan balonların doldurulmasında kullanılan gazlar hava dan ağır olmalıdır.

4 Madde ve Özellikleri Aşağıdakilerden hangisi saf (arı) bir sıvının miktarına bağlıdır? A) Öz kütle B) acim C) Öz ısı D) Donma noktası E) Kaynama noktası. 12. Aşağıda verilen özelliklerden, I. omojendirler. II. Bileşenlerin oranı tüm örneklerinde sabittir. III. Yapısında yalnız bir cins molekül vardır. hangileri bileşikler ve çözeltiler için ortaktır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve III E) II ve III. 9. Aşa ğı da ve ri len mad de ör nek le rin den; I. Toz şe ker tuz ka rı şı mı II. Etil al kol su ka rı şı mı III. Zey tin yağı su karışımı han gileri homojen dir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II. 10. Aşağıda verilenlerden hangisi bileşiklerin genel özelliklerinden değildir? A) Öz kütlesi ayırt edicidir. B) Kaynama noktaları sabittir. C) Aynı cins moleküllerden oluşurlar. D) omojendirler. E) Kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini taşırlar. Körfez Yayınları 13. Aşağıda verilen ; I. Kimyasal formül II. Öz kütle III. Elementlerin kütlece birleşme oranı özelliklerinden hangileri su ve buz için farklıdır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve III E) II ve III. 14. Aşa ğı da ki sı nıflan dır ma ve ör nek ler den han gi si yan lıştır? A) Çö zel ti : Tuz lu su B) o mo jen karışım : Al kol su C) Ele ment : Ok si jen ga zı D) Bi le şik : a va E) Saf mad de : idro jen ga zı 11. Aşa ğıda ve ri len ler den; I. Şe ker li su II. Ga zoz III. Ozon (O 3 ) ga zı han gi le ri bir cins atom ve ya mo le kül den oluş muş tur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III 15. X ve Y farklı bileşikleri X + Y Z tepkimesine göre Z bileşiğini oluşturmaktadır. Z bileşiği için; I. Aynı basınçta erime noktası sabittir. II. En az 2 tür atom içerir. III. X in içerdiği her tür atom Z nin yapısında vardır. A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III Test 02 CA 1.E 2.E 3.E 4.B 5.E 6.B 7.E 8.B 9.B 10.E 11.C 12.A 13.B 14.D 15.E

5 KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal Grafikte X maddesinin sıcaklık- Sýcaklýk ( o C) zaman grafiği verilmiştir. Başlangıçta X sıvı olduğuna göre, I. X arı maddedir. II. t 1 sıcaklığı X in erime noktasıdır. III. X sıvı - sıvı karışımıdır. yargılarından hangileri doğru olabilir? t 2 t 1 X Zaman A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III 2. Aşa ğı da 1 at mos fer ba sınç al tın da saf X, Y ve Z nin eri me ve kay na ma nok ta la rı ve ril miş tir. Mad de Eri me nok ta sı( C) Kay na ma nok ta sı( C) X 18 4 Y 8 67 Z Bu mad deler 0 C den 25 C ye kadar ısıtılır sa, han gi mad deler 1 defa hal değiş tirir? A) Yal nız X B) Yal nız Y C) Yal nız Z D) X ve Y E) Y ve Z. 3. m 2m 3m X Y Z 1V 2V 25 o C 50 o C 3V 25 o C Şekilde hacim, kütle ve sıcaklıkları verilen maddeler için hangisi doğrudur? A) X ve Y aynı maddedir. B) X ve Z aynı madde olabilir. C) Y ve Z aynı madde olabilir. D) X, Y ve Z aynı maddedir. E) Maddelerin her üçü de kesinlikle farklıdır o C de bir miktar buz parçası erimesi için boş bir kaba bırakılıyor. Erime olayı tamamlanıncaya kadar, buzun özkütlesi zaman sýcaklýk buz su zaman hacim I II III grafiklerinden hangileri yanlış olur? su buz zaman A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III 6. Madde Suda Karışımın cinsi çözünürlüğü iletkenliği I. NaCl çözünür iletir II. Şeker çözünür iletir III. Naftalin çözünmez iletmez Yukarıdaki tabloda NaCl, şeker ve naftalinin suda çözünmesi ve bu çözeltilerin iletkenliği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen maddelerin hangileri ile ilgili bilgi yanlıştır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III 7. Saf suyun +4 o C sıcaklıktaki öz kütlesi 1 g/ml dir. Bu sıcaklığın altındaki ve üstündeki sıcaklık değerlerinde öz kütle daha küçüktür. Buna göre, I. 15 o C de 250 ml saf su 250 gramdan fazladır. II. 0 o C de 100 gram suyun hacmi 100 ml den azdır. 4. Aşağıdaki işlemlerden hangisi çözünmeye bir örnektir? A) Suya buz katılması B) Suya kolonya damlatılması C) Suya kum katılması D) Suya naftalin katılması E) Suya kükürt (S (k) ) katılması III. 4 o C de suyun hacim ile kütlesinin sayısal değeri eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III

6 Buhar Basıncı (mmg) Madde ve Özellikleri Sıvı Sıcaklık Buhar basıncı( mm g ) X Y Z Sıcaklık ve buhar basınçları verilen X, Y ve Z sıvılarının aynı ortamdaki kaynama noktaları için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A) X=Y=Z B) X=Y>Z C) Y>X>Z D) Z>X>Y E)X>Y>Z 12. Bu har laş ma ısı sı, bu har ba sın cı ve uçu cu luk ile il gi li aşağıdaki yargılardan han gileri doğ rudur? I. Bu har laş ma ısı sı yük sek olan mad de ler ge nel de yüksek sı cak lık ta kay nar. II. Bu har ba sın cı saf sı vı lar için ayır de di ci bir özel lik tir. III. Uçu cu lu ğu faz la olan mad de le rin ay nı sı cak lık ta bu har ba sın cı faz la dır. A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III 9. Kay na ma nok ta sı saf sız lık ve dış ba sınç la ar tar. Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si nin kay na ma nokta sı en yüksektir? Deniz seviyesinden yükseklik Cin si A) 2000 metre %10 luk tuz lu su B) 2000 metre Saf su C) 500 metre Saf su D) 0 metre %10 luk tuz lu su E) 0 metre Saf su 10. Katı Sıvı Gaz X Y Z + + X, Y ve Z ayırt edici özelliklerdir. Bu özelliklerin katı, sıvı ve gaz hallerine göre ayırt edici olanlar (+) ile, olmayanlar ( ) ile gösterilmiştir. Buna göre; I. X : öz ısı II. Y : yoğunluk III. Z : ısı ile genleşme kat sayısı eşleştirmelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II. Körfez Yayınları 13. Saf su ya bir mik tar tuz atı lır sa, I. Bu har ba sın cı dü şer. II. Kay na ma nok ta sı dü şer. III. Don ma nok ta sı yük se lir. olaylarından han gi le ri gerçekleşir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III 14. Yan da ve ri len gra fik saf X, Y ve Z sı vı la rı nın bu har basınç la rı nın sı cak lık la de ği X Y şimini göstermektedir. Z Bu na gö re; I. Ay nı sı cak lık ta Z nin buhar ba sın cı en yük sektir. Sıcaklık ( o C) II. X in uçu cu lu ğu en faz ladır. III. Bu har ba sınç la rı ay nı ol du ğun da or ta la ma ki ne tik enerji si en faz la olan Z dir. ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 15. Özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta eşit hacimlerde X ve Y sıvıları bulunmaktadır. Bir süre sonra, şekildeki gibi X sıvısının hacminin Y den az olduğu görülüyor. Buna göre, 11. Fe elementinin oksitlenmesi sonucunda oluşan Fe 2 O 3 bileşiği için, I. Eri me nok ta sı II. Kim ya sal özel li ği III. Elekt rik ilet ken li ği ni ce lik le rin den han gi le ri Fe elementinden farklıdır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II X Y X Y I. X, Y den daha uçucudur. II. X in kaynama sıcaklığı aynı koşullarda Y den fazladır. III. X in moleküller arası çekim kuvvetleri Y den fazladır. A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III Test 03 CA 1.B 2.B 3.B 4.B 5.E 6.B 7.B 8.C 9.D 10.E 11.E 12.E 13.A 14.D 15.A

7 KİMYA Karışımlar YGS / LYS Sayısal I. Tuz ile su II. Bakır ile Kalay III. Azot gazı ile elyum gazı IV. Kurşun ile Kalay 4. Aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? I. Tek fazlı karışımlar heterojendir. II. I 2 katısı sıvı haldeki CCl 4 çözücüsünde çözünmez. III. Sis, ayran, süt homojen karışımdır. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin oda koşullarında karıştırılmasıyla çözelti elde edilir? A) Yal nız III B) I ve III C) II ve IV 2. Çözücü Çözünen Çözelti I. Sıvı Katı Tuzlu su II. Sıvı Gaz Gazoz III. Sıvı Sıvı Karbon tetraklorür - su Çözücü ve çözüneni verilen maddeler arasında oluşan IV. Polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür. V. Karışımda genellikle miktarı fazla olan madde çözücüdür. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5. Aşağıda bazı maddeler ve sınıfları belirtilmiştir. Buna göre hangisi doğru olarak verilmiştir? A) Buzlu su Bileşik omojen B) Kolonya Emülsiyon etorojen karışımlardan hangilerinde çözelti örneği doğru verilmiştir? A) Yal nız I B) Yalnız II C) I ve II C) Alçı taşı Bileşik omojen D) Süt Karışım omojen E) Zeytin yağı Bileşik eterojen 6. Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir? 3. I. Süt II. Bulut III. Alkol - su IV. Bulanık su V. Boya A) Pb-Sn alaşımı (lehim) B) Buzlu su C) Sıvılaştırılmış petrol (LPG) D) Gazoz E) Etil alkol - Su karışımı Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kolloidal karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8 Karışımlar I. Böcek ilacı II. Sis III. Su-zeytinyağı karışımı IV. Tebeşir tozu - su karışımı V. Deodorant 11. Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır? A) Temiz hava B) Gazoz C) Süt D) Likit petrol gazı (LPG) E) Kolonya Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi heterojendir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aşağıdakilerden hangisi kolloit değildir? A) Kan 8. Aşağıda verilen çözelti ve örneği hangisinde yanlış verilmiştir? Çözücü-Çözünen Örnek A) Katı - katı Lehim B) Sıvı - katı Şekerli su C) Katı - sıvı Amalgam D) Sıvı - sıvı Kolonya E) Gaz - sıvı Gazoz 9. Aşağıda verilen heterojen karışım örneklerinden hangisi yanlıştır? Süspansiyon Emülsiyon Aeresol A) Kum - Su Zeytinyağı - su Sprey Körfez Yayınları B) Talaşlı su C) Yumurta akı D) Dondurma E) Süt 13. Sabit sıcaklık ve basınçta homojen olan bir X maddesi; I. Süspansiyon II. Element III. Kolloit IV. Bileşik hangisi ya da hangileri olamaz? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) I ve III B) Çamurlu su Kloroform - su Sis C) Naftalin su Süt Tozlu hava D) Mazot su E) Tebeşir tozu - su Kum - su Su - benzin Mayonez Deodorant 14. I. Yumurta akı II. Krema III. Sabun köpüğü IV. Mayonez 10. I. Alkol - su II. Diş macunu V. Kan Yukarıdakilerden kaç tanesi kolloit karışıma örnektir? III. Jöle IV. Deodorant A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 V. Kumlu su VI. Tuzlu su VII. Mayonez VIII. Benzin Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi heterojendir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Süt, sis, kolonya, çelik, temiz hava, demir, ayran, mayonez Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen karışımlara örnek verilebilir? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Test 04 CA 1.B 2.C 3.D 4.B 5.C 6.B 7.E 8.E 9.D 10.C 11.C 12.B 13.C 14.E 15.C

9 KİMYA Karışımlar-2 YGS / LYS Sayısal Şe kil de ki kap ta CO 2 ga zı ve doygun çö zel ti si var dır. Pis ton aşa ğı ya doğ ru it i le rek 2. konu ma ge ti ril ip sa bit le ni yor. Ay nı sı cak lık ta yapılan işlem sonucunda ; I. CO 2 ga zının çö zü nür lü ğü ar tar. II. CO 2 gaz mo le küllerinin sa yı sı değişmez. III. Çözelti küt le si ar tar. yargılarından hangileri doğru olur? CO 2 gazý Su buharý CO 2 çözeltisi A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III 1 2 D) I ve II E) I ve III 2. Aşa ğı da ki ler den han gi si ka tı bir mad de nin çö zü nür lüğünü ve çö zün me hı zı nı et ki ler? A) Ka tı ila ve si B) Çö zü cü ila ve si C) Ba sınç ar tı şı D) Sı cak lık de ği şi mi E) Çö zü nen ka tı yı toz ha li ne ge tir me 3. X ka tı sı nın Y sı vı sı için de çö zün me denk le mi; X (ka tı) + Y (sı vı) + ısı X (Y de çözünmüş) şeklindedir. Buna göre, X in doy ma mış çö zel ti si ni doy muş ha le getir mek için; I. Ba sın cı ar tır mak II. Çö zel ti yi so ğut mak III. X ka tı sı ila ve et mek işlemlerinden han gileri uygulanabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III 4. X tu zu nun çözünürlüksı cak lık grafiği şe kildeki gi bi dir. D) I ve III E) II ve III K sıcaklıkta 300 Çözünürlük (X g /100 g su) gram su ile hazırlanan doymuş X çözeltisinin sıcaklığı 300K sıcak- 40 lığına düşürül dü ğün de 45 gram X tuzu çökmektedir. a Buna göre, a değeri kaçtır? Sıcaklık(K) A) 15 B) 20 C) 25 D) 28 E) Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) D noktasında çözelti doymuştur. B) Çözelti C noktasında A ya göre daha derişiktir. Çözünürlük (g/100 g su) C) C noktasında çözelti doymamıştır. C A I.Bölge B D II. Bölge D) A dan D noktasına gelen çözelti doygundur. E) B noktasında çözelti doymamıştır. 7. Saf katıların saf sıvılardaki çözünürlüğü; I. Karıştırmanın şiddetine II. Sıcaklığa III. Sıvının cinsine hangilerine bağlıdır? Sıcaklık ( C) 25 C de 50 ml su da 32,5 gram X tu zu çözü ne rek ha zır la nan çö zel ti yavaş yavaş so ğu tu lu yor. Çözünürlük (g/100 ml su) X Sýcaklýk( o C) Buna göre, çö kel me nin baş la dı ğı ilk sı cak lık kaç C dir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III 8. I. Basıncın katı maddelerin sudaki çözünürlüklerine bir etkisi yoktur. II. Çözünenin ve çözücünün cinsi maddelerin çözünürlüğünü etkiler. III. Çözeltilerin öz kütlesi karışan maddelerin oranına göre değişir. IV. Sıcak ortamda bulunan ağzı açık bir gazoz içindeki gaz miktarı zamanla azalır. V. Tuzlu su ve saf su aynı ortamda ısıtıldığında aynı sıcaklıkta kaynamaz. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10 Karışımlar X tu zu nun oda sı cak lı ğın da en fazla küt le ce % 60 lık su lu çö zel ti si ha zır la na bi lmektedir. Buna göre, ay nı sı cak lık ta X in çö zü nür lü ğü kaç g/100 g su dur? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) Çözünürlük (g/100 g su) X 20 Y 30 Sıcaklık ( C) 10. Kütlece %20 lik çözeltide 10 gram daha tuz çözününce çözelti %40 lık olmaktadır. Buna göre, çözeltinin başlangıçtaki kütlesi kaç gramdır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) Çözünürlük (g/100 g su) Sıcaklık ( C) X maddesine ait çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. B) X maddesi gaz olabilir. C) 0 C de X in çözünürlüğü 80 g/100 g su D) Sıcaklık 0 C den 10 C çıkarılırsa 20 g tuz çöker. E) 35 C de 100 g su 51 g X maddesi çözer. 12. A (k) + su Sulu A çözeltisi + ısı A katısının çözünme denklemi verilmiştir. Buna göre, doygun A çözeltisi için, I. Su ilave edilirse çözünürlüğü artar. Körfez Yayınları şer gram X ve Y nin farklı kaplarda 100 er gram saf suda 30 C de çözeltileri hazırlanıyor. Buna göre, oluşan çözeltilerle ilgili, I. Doygun çözeltilerdir II. Çözeltiler ısıtıldığında her iki çözeltide de çökelme gözlenir. III. X in çözünürlüğü sıcaklıkla ters, Y ninki ise doğru orantılıdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III X Çözünürlük Yandaki grafikte bir maddenin çözünürlüğe karşı X grafiği verilmiştir. Grafiğe göre X yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilinir? A) Ortamın basıncı B) Çözücü miktarı C) Sıcaklık D) Gaz basıncı E) Ortak iyon 15. Çözünürlük g/100 gr su X maddesi A B C Y maddesi Sıcaklık ( C) X ve Y maddeleri için çizilen çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A noktasında Y çözeltisini doygun hale getirmek için çözelti ısıtılmalı II. Isıtılırsa kütlece % derişimi azalır. III. A (k) ilave edilerse çözünürlük artar. yargılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II B) B noktasında X ve Y maddelerinin çözünürlükleri aynıdır. C) C noktasında X noktasının sıcaklığı artırılırsa çözelti kütlesi artar. (Buharlaşma ihmal edilecek.) D) Y maddesi katı olabilir. E) X in çözünmesi endotermik, Y nin çözünmesi ekzotermiktir. Test 05 CA 1.C 2.D 3.E 4.C 5.C 6.B 7.E 8.E 9.C 10.C 11.D 12.B 13.A 14.B 15.C

11 KİMYA Karışımlar-3 YGS / LYS Sayısal X - Y - Z karýþýmý Isýtýcý Termometre Isýtma kabý Su giriþi 35 o C Toplama kabý Şekildeki cam balonda oda şartlarında X, Y ve Z sıvıları bulunmaktadır. X, Y ve Z nin kaynama sıcaklıkları sırasıyla : 30 o C, 55 o C ve 90 o C dir. Isıtma kabı, 80 o C ye kadar ısıtılıyor. Toplama kabında hangi sıvılar bulunur? A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Y D) X ve Y E) Y ve Z 2. Aşağıdakilerden hangisi elektroliz edildiğinde iki tür element elde edilir? A) Oksijen B) Su C) Pirinç D) Alüminyum E) Lehim. 5. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde özütleme işleminden yararlanılmıştır? I. Tuzlu bir peynirin bir müddet suda bekletilerek tuzun bir kısmının suya geçmesini sağlamak II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Çayın demlenmesi sırasında çay içerisindeki maddelerin suya geçerek çaya renk vermesi A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II D) I, II ve III E) I ve III 6. Aşa ğı da ba zı ka rı şım lar ve ayır ma yön tem le ri ve ril miş tir. Bu yön tem ler den han gi si ile ka rı şım lar bir bi rin den ayrı la maz? Ka rı şım A) Naf ta lin su Süz me Ayır ma Yön te mi B) Tuz su Kris tal len dir me C) Al kol su Ayır ma hu ni si D) De mir to zu kum Mık na tıs lan ma E) Kum su Süz me 3. X ve Y sıvıları birbiri içinde çözünmez. X-Y karışımından X maddesini ayırmak için Y sıvısını çözen ve öz kütlesi X ten farklı olan Z sıvısı eklenerek ayırma işlemi yapılır. Bu ayırma yönteminin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüzdürme (Flotasyon) B) Aktarma (Dekantasyon) C) Özütleme (Ekstraksiyon) D) Santrifüjleme E) Ayırma hunisi 7. I. Un eleme II. Makarna süzme İşlemlerinde maddelerin hangi özellikleri farkından yararlanarak ayırma işlemi yapılır? A) Yoğunluk B) Çözünürlük C) Kaynama noktası D) Elektromagnetik özellik E) Tanecik boyutu 4. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) Tepkimesine göre, I. Kimyasal bir ayırma işlemidir. II. Elektroliz olarak adlandırılır. III. CaO ve CaCO 3 ün fiziksel özellikleri farklıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? D) I ve III E) II ve III 8. Tanecik boyutu farkından yararlanılır. Santrifüjleme ile çöktürülemeyen kolloidal tanecikler ayrılır. Gözenekli ve yarı geçirgen bir zar kullanılır. Yukarıda tanımı verilen ayırma yöntemi hangisidir? A) Diyaliz B) Eleme C) Kristallendirme D) Süzme E) Ayrımsal Damıtma

12 Karışımlar Su, zey tin ya ğı, kum ve tuz dan olu şan bir ka rı şı mı bi leşen le ri ne ayır mak için; I. Karışımı bu har laş tır mak II. Karışımı süz mek III. Karışımı ayır ma hu ni si ile ayır mak ve ri len iş lem ler han gi sı ra ile ya pıl ma lı dır? A) II, III, I B) III, I, II C) II, I, III D) I, III, II E) I, II, III. 13. Bir çö zel ti ay rım sal da mıt ma yön te miy le bi le şen le ri ne ay rılı yor. Bu bi le şen ler için; I. Yo ğun luk la rı fark lı dır. II. Kayn ama nok ta la rı fark lı dır. III. Bu har laş ma ısı la rı aynıdır. yar gı la rın dan han gi le ri kesinlikle doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 10. Süspansiyon karışımları katı-sıvı olarak ayırmak için, I. Süz me II. Santrifüjle me III. Ayırma hunisi kullanma IV. Dekantasyon (aktarma) işlemlerinden hangileri kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 11. Aşa ğı da ba zı ka rı şım lar ve ayır ma yön tem le ri ve ril miş tir. Ka rı şım I. Su şe ker Süz me II. Naf ta lin su III. Odun ta la şı de mir to zu Ayır ma Yön te mi Kris tal len dir me Mık na tıs lan ma Bu na gö re, han gi ayır ma yön tem le ri doğ ru ola rak veril miş tir? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III. Körfez Yayınları 14. Al kol, ye mek tu zu, kum ve odun ta la şı ka rı şı mı ye ter li miktar da su ile ka rış tı rı lı yor. I. Süz geç ka ğı dın dan ge çi ri li yor. II. Süz geç ka ğı dın dan ge çen mad de ler ısı tı lı yor. Bu na gö re, I. iş lem de han gi mad de ler süz geç ka ğı dından ge çer, II. iş lem de ise han gi mad de el de edi lir? I. iş lem de II. iş lem de A) Kum talaş Su al kol B) Su al kol tuz Kum talaş C) Su al kol tuz Tuz kum D) Su al kol tuz Tuz E) Su kum al kol Tuz kum 15. Aşa ğı da ve ri len ka rı şım la rdan hangisinde, çö zü nür lük ile bir lik te yo ğun luk far kın dan ya rar la na rak mad de ler ay rı la bi lir? A) Kükürt naftalin tuz B) Al kol su C) Su tuz zey tin ya ğı D) Nikel tozu de mir to zu E) Tuz kum de mir to zu 12. Su, kum, tuz, de mir to zu ve odun ta la şı ka rı şı mın dan yalnız tuzu ayır mak için; I. Isıtarak suyu buharlaştırma II. Mık na tıs la de mir to zu nu al mak III. Ayırma hunisi kullanma IV. Süz me iş lem le rinden hangileri han gi sı ra ile ya pıl ma lı dır? A) II, III, I B) IV, I C) I, II, IV D) I, IV E) III, II, IV, I 16. I. Demir tozu Kükürt karışımına mıknatıs yaklaştırılıyor. II. Demir tozu Kağıt parçaları karışımına ebonit çubuk yaklaştırılıyor. III. Demir tozu Yemek tuzu karışımı suya atılıp süzülüyor. Yukarıdaki işlemlerden hangilerinde demir tozlarını diğer maddeden ayırma yapılmış olur? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III. Test 06 CA 1.E 2.B 3.C 4.B 5.D 6.C 7.E 8.A 9.A 10.D 11.B 12.B 13.B 14.D 15.C 16.E

13 KİMYA Bileşikler-1 YGS / LYS Sayısal 07 A. Aşağıda verilen bileşiklerde belirtilen atomların yükseltgenme basamaklarını bulunuz. C. Aşağıdaki iyonları kullanarak bileşik oluşturunuz. Mg +2, CO Li +, N 3... FeO...(Fe) Na 2 CO 3... (C) N 4 +, P 3... C 3 COO, Ca N 2 O...(N) N 3... (N) CaSO 3...(S) Na 2 Cr 2 O 7...(Cr) CaCO 3...(C) MnO 4...(Mn) Mn 2 O 7...(Mn) FePO 4...(P) NaClO...(Cl) MnO 2...(Mn) OF 2...(O) Al 2 (SO 4 ) 3... (S) ClO 3... (Cl) P 2 O 5... (P) KMnO 4... (Mn) Fe 2 O 3... (Fe) ClO... (Cl) NO 2... (N) KBrO 3... (Br) CrO 3... (Cr) B. Aşağıda verilen kök iyonlarda belirtilen atomların yükseltgenme basamaklarını bulunuz. CO (C) ClO...(Cl) AlO (Al) SCN... (C) N + 4, CO K +, NO 2... Al +3, CN 1... Al +3, PO Ca +2, C 2 O Pb +4, O 2... K +, MnO Ba +2, P 3... Na +, S 2... N 4 +, PO Sr +2, ClO 3... D. Aşağıdaki formülleri verilen iyonik bağlı bileşikleri adlandırınız. CaO... CaCO 3... NaO... AlF 3... CaC 2... BaO 2... MnO (Mn) SbO (Sb) ZnO (Zn) N (N) [Fe(CN) 6 ] 4...(Fe) ClO 3...(Cl) CrO (Cr) SO (S) Cr 2 O (Cr) C 2 O (C) CN... (C) Sr(NO 3 ) 2... ZnO... Ag 2 S... Mg 3 N 2... KNO 3... Na 2 Cr 2 O 7... Al(CN) 3... Li 2 CO 3...

14 Bileşikler-1 07 E. Aşağıda verilen bileşikleri adlandırınız. CuO... Cu 2 O... PbCl 2... PbO 2... FeO... Fe(O) 3... CrO 3... G. İsimleri verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. Baryum karbonat... Magnezyum nitrür... Kalsiyum fosfür... Alüminyum sülfit... Potasyum dikromat... Amonyum sülfat... MnO 2... Sodyum hidroksit... g 2 Cl 2... Mangan-II-klorür... CuBr 2... Baryum nitrat... Fe 2 (SO 4 ) 3... Lityum siyanür... MnS... Kurşun - II - sülfat... Azot triklorür... F. Aşağıda formülleri verilen kovalent bağlı bileşikleri adlandırınız. CO... CO 2... N 2 O... N 2 O 3... N 2 O 5... CCl 4... Cl 2 O 7... OF 2... Körfez Yayınları Diklorpentaoksit... Karbonmonoksit... Kurşun - II - sülfat... Amonyum oksit... Baryum peroksit... Potasyum peroksit... Magnezyum siyanür... Demir - II - kromat... Sodyum oksit... N 3... SiO 2... PCl 3... NO 2... P 2 O 5... CS SO 4...

15 KİMYA Bileşikler-2 YGS / LYS Sayısal Aşağıdakilerden hangisinde verilen iyonlardan ya zı labi le cek olan bileşiğin atom sa yı sı en faz ladır? A) Na + ile CO 3 2 B) Ca +2 ile CO 3 2 C) Al +3 ile SO 4 2 D) Ca +2 ile SO Aşağıdakilerden hangisinde oksijen elementinin yükseltgenme basamağı 2 değildir? A) O 2 B) Na 2 CO 3 C) 2 O D) Fe 3 O 4 E) CaO E) Ca +2 ile O 2. Aşa ğı da ve ri len bileşiklerdeki me tal ler den han gi si nin de ğer li ği di ğer le rin den fark lı dır? ( Cl : 7A, O : 6A, F : 7A gru bu ele ment le ri dir.) A) ZnCl 2 B) MgO C) FeO D) Cu 2 Cl 2 E) CaF 2 3. NaNO 3 iyo nik bi le şi ği için; I. Su lu çö zel ti sin de Na + ve NO 3 iyon la rı içe rir. II. Su lu çö zel tisi elekt ro lit tir. III. Na + ve NO 3 elekt ron la rı nı or tak laşa kullanmış tır. 6. X Y Z T 2. periyottaki X, Y, Z, T atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Z iyonik bağlı bileşik yapar. B) X üç elektron alırsa oktetini tamamlar. C) T üç bağ yaparsa oktetini tamamlar. D) X 3 elektron alırsa Y atomu ile izoelektronik olur. E) Y 8A grubu elementidir. 7. NO 3 - N 2 O 4 - N 3 - NO 2 - NO Yukarıdaki bileşikler N elementinin aldığı yüke göre büyükten küçüğe olacak şekilde sıralanmıştır. angisinin yeri yanlıştır? ( 1, 8 O ) A) NO 3 B) N 2 O 4 C) NO 2 D) N 3 E) NO ifa de le rin den han gi le ri yan lış tır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III. 8. Aşa ğı da ki bi le şik ler den han gi sin de Cl ele men ti nin yükseltgenme basamağı diğerlerinden fark lı dır? ( Na : 1A, K : 1A, Ca : 2A, Mg : 2A ) 4. Pozitif iyon Negatif iyon Bileşik I. Al +3 PO 4 3 Al(PO 4 ) 3 A) NaCl B) KCl C) KClO 3 D) CaCl 2 E) MgCl 2. II. Ca +2 SO 4 2 III. Na +1 ClO 4 CaSO 4 NaClO 4 yukarıda belirtilen iyonlar arasında oluşan bileşiklerden hangilerinin formülü yanlıştır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 9. Ok si jen le yal nız MO ve M 2 O 3 bi le şik le ri oluş tu ra bi len M me ta li nin, bir ha lo jen olan F ele men ti ile ya pa ca ğı bi le şikler han gisinde doğru olarak verilmiştir? A) MF 2, MF 3 B) M 2 F, MF 3 C) MF, M 2 F 3 D) MF 2, MF 4 E) MF, MF 5.

16 Bileşikler (N 4 ) 2 CrO 4 ve 2 CrO 4 bi le şik le rin deki ele ment ler ve köklerin yük leri i le il gi li; I. Kromat kö kü nün yü kü 2 dir. II. Amon yum iyonunun yü kü +1 dir. III. 2 CrO 4 bi le şiğinde Krom ele men ti nin yü kü 2 dir. ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız II B) Yal nız III C) I ve II 15. Kar bon di sül für ola rak ad lan dı rı lan bi le şik için; I. For mü lü C 2 S 3 tür. II. Kar bo nun yü kseltgenme basamağı +4, sül fürün -2 dir. III. İyonik bağlı bi le şi ktir. yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur? (C = 4A, S = 6A) A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III. 11. NO 3 iyo nun da N (azot) ele men ti nin yü kü +5 dir. Bu na gö re; I. Ok si jen atom la rının her bi ri nin yü kü ( 2) dir. II. Ok si jen atom la rının her bi ri nin yü kü (+2) dir. III. Ca +2 iyo nu ile oluşturduğu bileşiğin formülü Ca 2 NO 3 tür. ifadelerin den han gileri doğ rudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve III E) II ve III 12. C 6 12 O 6, NaCl, N 4 NO 3 katılarının aynı kapta saf suda çözünmeleri sağlanıyor. Buna göre, çözeltide aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) N 4 + B) C 6 12 O 5 + C) NO 3 D) Cl E) Na CO 2 molekülü ile ilgili; I. Lewis elektron nokta gösterimi O C O şeklindedir. II. 4 çift bağlayıcı elektronu vardır. III. 8 tane ortaklanmamış elektronu vardır. A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II. Körfez Yayınları 16. Aşağıdaki bileşik okunuşlarından hangisi yanlış verilmiştir? Bileşik Adı A) CCl 4 Karbon tetraklorür B) Na 2 CO O Sodyumkarbonat pentahidrat C) go Cıva II oksit D) KMnO 4 Potasyum permanganat E) CaS Kalsiyum sülfat 17. Demir elementi bileşiklerinde +2 ve +3 değerlik alabilmektedir. Buna göre, aşağıdaki bileşik okunuşlarından hangisi yanlış verilmiştir? Bileşik Adı A) Fe 2 O 3 Demir III oksit B) FeO Demir II oksit C) FeCl 3 Demir III klorür D) FeSO 4 Demir IV sülfat E) FeN Demir III nitrür 14. Aynı cins ametal atomları arasındaki kovalent bağlar apolar kovalent bağ, Farklı cins ametal atomları arasındaki kovalent bağlar polar kovalent bağ olarak nitelenir. Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisinde apolar kovalent bağ vardır? A) Ca 2 B) CO 2 C) 2 D) BCl 3 E) C C ve O ame tal dir. Ok si je nin elekt ro ne ga tifl i ği C den faz ladır. Mo le külü doğrusal olan ve O=C=O şeklinde gösterilen kar bon di ok sit bi le şi ği için; I. C elementinin yükseltgenme basamağı +4 tür. II. Mo le kül apo lar dır. III. C=O bağı polar kovalenttir. ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II. Test 08 CA 1.C 2.D 3.C 4.A 5.A 6.C 7.D 8.C 9.A 10.C 11.A 12.B 13.E 14.C 15.B 16.E 17.D 18.E

17 KİMYA Bileşikler-3 YGS / LYS Sayısal Aşa ğı da ba zı bi le şik le re ait su lu çö zel ti ler de bu lu nan iyon lar ve ril miş tir. I. C 3 COO, + II. + 2, SO 4 III. Na +, O IV. Na +, Cl Bu çö zel ti ler den han gi le ri nin kırmızı tur nu sol boyasının ren gi ni ma vi ye çe vir me si bek le nir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III 2. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli baz çözeltileri için yanlıştır? A) Suda iyonlaşarak çözünürler. B) Sulu çözeltileri elektrolittir. C) Tadları ekşidir. D) Asitlerle nötürleşme tepkimesi verirler. E) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. 3. X, Y, Z sı vı la rı nın eşit de ri şim li çö zel ti le ri in ce len di ğin de; er üçü nün ta dı ek şi dir. 5. Z Y Pe ri yo dik tab lo da ki ele ment ler ve ok si jen li bi le şik le ri için, han gi si yan lış tır? A) Z 2 O nun baz lık kuv ve ti X 2 O 3 ten faz la dır. B) X ame tal dir. C) X 2 O 3 ün asit lik kuv ve ti Z 2 O dan faz la dır. D) Y top rak al ka li me tal dir. E) X ten Z ye doğ ru bazik özellik ar tar. 6. I, II ve III ile işa ret li üç me tal çu buk tan bir ta ne si çinko (Zn), di ğer le ri de mir (Fe) ve ni kel dir (Ni). an gi si nin Zn ol du ğu, I. Sı ray la hepsi Cl çö zel ti si ne dal dı rı lır. Tep ki me ye girme yen Zn dir. II. Sı ray la hepsi Na O çö zel ti si ne dal dı rı lır. Tep ki me veren Zn dir. III. Ön ce Cl son ra 2 SO 4 çözel tilerine atılır. Tep kime veren Zn dir. X ve Y nin elekt ri ği Z den da ha iyi ilet ti ği gö rül müş tür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X, Z den da ha kuv vet li dir. B) X ile Y tep ki me ver mez. C) X ile Z tep ki me ver mez. D) Y tur nu so l boyasını kır mı zıya çevirir. E) Z tur nusol boyasını maviye çevirir. 4. Aşağıdakilerden hangisinde verilen maddenin adı veya özelliği yanlıştır? A) NO 3 : idrojen nitrat ; asit B) Cl : idrojen monoklorür, tuz ruhu ; asit iş lem lerinden en az hangileriyle an laşılır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III. 7. X 2 O 3 bileşiği NaO çözeltisi ile tepkimeye giriyor. Buna göre X elementi için, I. Amfoter metaldir. II. Ametaldir. III. Soy gazdır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III. X C) LiO : Lityum hidroksit ; baz D) NaCl : Sodyum klorat, çamaşır sodası; tuz E) SO 2 : Kükürt dioksit ; inorganik bileşik 8. Ar, CO 2 ve CO gazlarından oluşan karışım ilk olarak baz çözeltisinden daha sonra da asit çözeltisinden geçiriliyor. Bu işlemlerden sonra reaksiyona girmeyen gazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Ar ve CO 2 B) CO ve CO 2 C) Yalnız Ar D) Ar ve CO E) Yalnız CO

18 Bileşikler C 2 5 O bileşiğinin sulu çö zel tisi için, I. Turnusol kağıdını maviye çevirir. II. Elektrik akımını iyi iletir. 13. Aşağıdaki bileşiklerin hangi sınıfa ait oldukları aşağıda verilmiştir. Buna göre, hangisi yanlıştır? III. C ve O iyonları şeklinde ayrışır. Bileşik Sınıfı ifa de le rin den han gi le ri yanlıştır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III. A) KNO 3 Tuz B) C 2 5 O Baz C) CO 2 Oksit D) CN Asit E) N 3 Baz 10. XO oksidi su ile reaksiyona girmiyor. 11. Buna göre, I. X metaldir. II. X ametaldir. III. XO nötr oksittir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II e (g) CO 2(g) N 2 O (g) Br (g) N 3 D) I ve III E) I, II ve III. Cl I NaO Yukarıdaki gazlar I. ve II. kaptan geçirildikten sonra hangi gazlar dışarı çıkar? A) e-n 2 O B) e-br C) e II Körfez Yayınları 14. Aşağıdaki molekül formülü verilen bileşiklerden hangisinin kaba formülü doğrudur? Molekül formülü Kaba formülü A) C 6 6 C 3 3 B) C 4 8 C 4 C) C 6 12 O 6 CO D) C 2 5 O CO E) C 6 12 O 6 C 2 O 15. Molekül formülü Basit formülü I. C 6 12 O 6 C 3 6 O 3 II. N 2 O 4 NO 2 III. PbO 2 PbO 2 Yukarıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangilerinin basit formülleri doğru verilmiştir? D) N 2 O E) CO 2 -Br A) I, II ve III B) Yal nız I C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 12. NO 2 molekülü için aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ( 7 N, 8 O) A) Asit oksittir. B) Azotidoksit olarak adlandırılır. C) Yükseltgenebilir. D) Bileşikteki N un yükseltgenme basamağı +4 tür. E) Bazlar ile tepkime vermez. 16. I. FeCl 2 Fe(O) 2 II. MnO - Mn(O) 2 III. go - gcl 2 Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinde katyonların değerliği birbirine eşittir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III.. Test 09 CA 1.C 2.C 3.E 4.D 5.B 6.B 7.C 8.D 9.E 10.E 11.A 12.E 13.B 14.E 15.E 16.E

19 KİMYA Bileşikler-4 YGS / LYS Sayısal C C O 3 2 X Y Yukarıdaki bileşikte X ve Y ile gösterilen kısımlar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) X : hidrofob kısımdır 4. I. C 2 2 bir alkindir. II. Alken ve alkinlerde en az 1 tane pi bağı bulunur. III. CaCO 3 bileşiği organik bir bileşiktir. yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur? B) Y : hidrofil kısımdır C) X : apolar kısımdır D) Y : polar kısımdır E) X : Suda çözünen kısımdır 2. Aşağıda verilen bileşik ve adlandırmalardan hangisi yanlıştır? A) Bileşik B) C C C) C 3 C 2 O Adlandırma Benzen Etin Etanol A) Yal nız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir? A) C 4 B) C 3 COO C) C 6 12 O 6 D) C 6 6 E) 2 CO 3 6. C 2 2 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 1, 6 C) O D) C O O E) C 3 C O Formik asit Metanoik asit A) Özel adı Asetilendir. B) Lewis yapısı C C şeklindedir. C) Karbon atomları oktedini tamamlamıştır. D) Alken sınıfı bir bileşiktir. E) Polimerleşme tepkimesi verir. 3. Etil alkol bileşiğiyle ilgili olarak ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Suda çözündüğünde bağı oluşturur. 7. Bileşik I. C 3 C 2 O idrofob C 3 C 2 idrofil O II. C 3 C 2 COO COO C 3 C 2 B) idrofil ve hidrofob grup içerir. III. C 3 C COO N 2, COO C 3 C C) Yapısındaki atomlar oktet ve dublet kuralına uyar. N2 D) Sulu çözeltisi bazik özelliktedir. E) Organik bir bileşiktir. Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangilerinin hidrofob (suyu sevmeyen) ve hidrofil (suyu seven) grupları doğru gösterilmiştir? A) Yal nız I B) Yalnız II C) Yalnız III

20 Bileşikler Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin isim formül eşleştirilmesi yanlıştır? A) Bütan : C 4 10 B) Asetilen : C 2 4 C) Propan : C 3 8 D) Pentan : C 5 12 E) Metan : C N 2 I C COO I Yukarıda açıklık formülü verilen organik bileşik için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Özel adı glisindir. B) Amfoterdir. C) Aminoasittir. D) İnorganik bileşiktir. E) İki tanesinin birleşmesiyle peptit bağı oluşur. 9. C 4 8 formülüne sahip bir bileşik için; I. idrokarbondur. II. Alkendir. III. Bileşikte her bir karbon atomu 4 bağ yapmıştır yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III Körfez Yayınları 13. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi aromatik hidrokarbondur? A) C 4 B) C) D) O E) C Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir? A) C 4 B) C 3 O C) C 6 12 O 6 D) CaCO 3 E) C C 3 C Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi hidrofil grup içermez? A) C 3 O B) C 3 C 2 COO I. II. III. C) C 2 COO D) C 3 CC 3 I I N 2 C 3 Yukarıdaki organik bileşik örneklerinden hangileri aromatik değildir? E) C 3 C 2 C 2 OSO 3 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III Test 10 CA 1.E 2.E 3.D 4.C 5.E 6.D 7.A 8.B 9.C 10.D 11.C 12.D 13.E 14.D

21 KİMYA Kimyasal Değişimler-1 YGS / LYS Sayısal Bir kim ya sal re ak si yon da aşa ğı da ki ler den han gi si kesin lik le de ğiş mez? A) Mad de sa yı sı B) Mad de le rin fi zik sel hal le ri C) Ta ne cik sa yı sı D) Toplam pro ton sa yı sı E) Mad de le rin kim ya sal özel lik le ri 2. Sabit hacimli bir kapta, aşağıdaki denkleme göre tepkime gerçekleşmektedir. C 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) O (g) Bu na gö re, tepkime sırasında, I. Oksijen atomu sayısı II. Toplam molekül sa yı sı III. O 2 elementinin kimyasal ve fiziksel özellikleri niceliklerinden hangileri değişmez? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III 3. C 3 8(g) + 5 O 2(g) 3 CO 2(g) O (g) Tep ki me siy le il gi li ola rak; I. 1 tane C 3 8 in yeterli O 2 ile tepkimesinden 3 tane CO 2 elde edilir. II. Tepkime sırasında toplam molekül sayısı değişmez. III. o mo jen tep ki me dir X + CO 2 Li 2 CO O Denk leş miş denk le min de ki X mad de si nin for mü lü aşağı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? A) Li O B) Li 2 O C) Li 2 O 2 D) Li CO 3 E) Li 6. X + 7O 2 6CO O Denk lem de ki X in ba sit for mü lü aşa ğı da ki ler den hangi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? A) C B) C 2 O C) C 6 6 D) C 6 6 O E) C 3 O. 7. 2BiO + + X (BiO) 2 CrO 4 Denk lemin deki X ile gösterilen mad de aşağıdakilerden hangisi dir? A) CrO 4 2 B) CrO 4 C) Cr 2 O 3 D) CrO 3 +2 E) Cr 2 O 7 2 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III. 4. 3P + 5X O 3 3 PO 4 + 5NO Denk leş miş tepkimesin de ki X mad de si nin for mü lü aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? 8. C X Y O + 6O 2 4CO O Denk le şmiş tepkimesin de C X Y O bi le şi ğin de ki X ve Y sa yı la rı sırasıyla aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru olarak veril miş tir? A) (9,4) B) (4,9) C) (9,5) D) (4,10) E) (4,8) A) NO B) NO 2 C) NO 3 D) 3 NO 3 E) NO 3

22 Kimyasal Değişimler C 4 8 (O) 2 + O 2 CO O Denk le mi en kü çük tam sa yı lar la denk leş ti ri ldiğinde CO 2 ve O 2 nin kat sa yı la rı için aşa ğı da ki ler den han gi si doğ ru olur? CO 2 O 2 A) 5 4 B) 4 5,5 C) 8 11 D) 10 8 E) X + CO 2 Fe 3 O 4 + CO Yukarıda bulunan denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) FeO B) FeC C) Fe 2 O D) Fe 2 O E) Fe 2 O Si O 2 + x Na O Na 4 Si O 4 + y 2 O Denk le mi denk leş ti ril di ğin de x ve y kat sa yı la rı nın sayı sal de ğe ri aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? x y A) 4 2 B) 4 4 C) 2 4 D) 1 2 E) Al + 3 X m Al 2 (SO 4 ) Tep ki me siy le il gi li ola rak; I. X = 2 SO 4 tür. II. m = 1 dir. III. Metal - asit tepkimesidir. ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III. Körfez Yayınları 14. I. C O 2 CO O II. C 4 + O 2 CO O III. C O 2 CO O Yukarıda verilen denklemlerde CO 2 katsayıları eşit olacak şekilde denkleştirildiğinde O 2 katsayıları arasındaki ilişki hangi şıkta doğru verilmiştir? A) I > II > III B) II > I > III C) III > II > I D) II > III > I E) I > III > II 15. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde molekül sayısı korunur? A) N 2(g) + 2(g) N 3(g) B) C 4(g) + O 2(g) CO 2(g) + 2 O (s) C) 2(g) + O 2(g) 2 O (s) D) C O 2 CO O E) C 6 12 O 6 + O 2 CO O 12. Aşağıdaki tep ki melerden hangisinde açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır? A) Na + 2 O B) Zn + NaO C) Ca + Cl D) Ag + NO 3 E) Mg + 2 SO Aşağıdaki olaylardan hangisinde hem kimyasal hem de fiziksel değişme olur? A) Yoğurttan ayran eldesi B) Mumun erimesi C) Naftalinin süblimleşmesi D) Betonun kuruması E) Bakır telin elektriği iletmesi Test 11 CA 1.D 2.B 3.D 4.C 5.A 6.D 7.A 8.B 9.C 10.A 11.E 12.D 13.A 14.B 15.B 16.D

23 KİMYA Kimyasal Değişimler-2 YGS / LYS Sayısal Tepkime denklemi Tepkime türü I. Fe + S FeS Sentez 4. CuO ZnO NaO çözeltisi II. Na + Cl NaCl + 1/2 2 III. 2 NaO + 2 SO 4 Na 2 SO O Yerdeğiştirme Nötrleşme Cl çözeltisi 2 O sývýsý SO 2 Yukarıda verilen tepkime örneklerinden hangilerinin türü doğru verilmiştir? A) Yal nız I B) Yalnız II C) I ve III 2. 2X + 3SO O 2CrO 2 + 3SO O Denk leş miş denk le min de X mad de si nin for mü lü ve bu iyonda bulunan Cr atomunun yük selt gen me ba sama ğı aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve rilmiş tir? A) CrO 4, +7 B) CrO 4 2, +6 C) CrO 2, +4 D) CrO 4 2, +3 E) Cr 2 O 7, Metal Cl 2 SO 4 KO X Y + + Z + I II III Yukarıdaki kaplara oda şartlarında üzerlerindeki maddeler ilave edildiğinde hangi kaplarda reaksiyon gerçekleşir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Fe (k) + 3/2 O 2(g) Fe 2 O 3(k) + ısı Tepkimesinin türü aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Yanma tepkimesi B) Ekzotermik tepkime C) Analiz tepkimesi D) Sentez tepkimesi E) Oksitlenme 6.. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Isı alan (endotermik) tepkimedir. B) Analiz tepkimesidir. C) Toplam kütle korunmuştur. D) Oksijen elementinin değerliği (yükü) değişmiştir. E) Ca elementinin yükü değişmemiştir. Yukarıda X, Y, Z metallerinin bazı asit ve bazlarla tepkimeleri verilmiştir. Tepkime verenler (+) ile, vermeyenler ( ) ile gösterilmiştir. Buna göre, I. X, Al metalidir. II. Y, amfoter metaldir. III. Z, bir yarısoy metaldir. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yal nız I B) Yalnız II C) I ve III 7. Kapalı bir kapta sabit sıcaklık ve basınçla aşağıdaki reaksiyon gerçekleştiriliyor. 2(g) + 1/2 O 2(g) 2 O (s) Verilen bu reaksiyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) omojen tepkimedir. B) Kimyasal reaksiyondur. C) Zamanla kaptaki 2(g) miktarı azalır. D) Toplam atom sayısı korunur. E) Zamanla kaptaki gaz miktarı azalır.

24 Kimyasal Değişimler I. N 2(g) + 3 2(g) 2N 3(g) II. 2Na (k) + Cl 2(g) 2NaCl (k) III. C 4 10(g) + O 2(g) CO 2(g) + 2 O (g) Yukarıda verilen reaksiyonlar için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) I. reaksiyon sentez reaksiyonudur. 12. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde sadece yükseltgenme olmuştur? A) Fe e Fe B) N 3 N C) Zn + Cu +2 Cu + Zn+2 D) I + 6 O IO O + 6e E) MnO 4 + 5e Mn O B) III. reaksiyon en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde O 2 nin katsayısı 7/2 olur. C) II. reaksiyon heterojen reaksiyondur. D) III. reaksiyon yanma reaksiyonudur. E) II. reaksiyonun ürünü bir iyonik bileşiktir. 9. I. Yükseltgen madde elektron alır. II. Elektron veren madde indirgenir. III. İndirgenmiş madde yükseltgendir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 10. C 2 6(g) + 7/2 O 2(g) 2CO 2(g) O (s) kj/mol Kapalı kapta gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili, I. Ekzotermik reaksiyondur. II. Toplam atom sayısı değişmiştir. III. Redoks tepkimesidir. hangileri doğrudur? Körfez Yayınları 13. Fe +3 + Mn +2 Fe +2 + Mn +7 Tepkimesiyle ilgili olarak; I. 1 mol Fe +3, 1 mol elektron almıştır. II. Mn +2 yükseltgenmiştir. III. Fe +3 indirgendir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 14. Mg (k) + ZnSO 4 (suda) MgSO 4 (suda) + Zn (k) Tepkimesi için, I. Redoks tepkimesidir. II. Zn yükseltgendir. III. Yer değiştirme tepkimesidir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 15. Ag 2 CrO 4 (suda) + 2e 2Ag (k) + CrO 4 2 (suda) 11. Redoks tepkimeleri için, I. İndirgenme olayında madde elektron alır. II. Yükseltgenme olayı elektron vererek gerçekleşir. III. Aynı bileşikte hem indirgenen, hem yükseltgenen atom bulunabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Tepkimesi için, I. Yalnız indirgenme olmuştur. 2 II. CrO 4 iyonundaki Cr atomu elektron almıştır. III. Ag + indirgen özellik gösterir. D) I ve II E) I ve III Test 12 CA 1.E 2.B 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.D 11.E 12.D 13.B 14.E 15.A

25 KİMYA Kimyasal Değişimler-3 YGS / LYS Sayısal idrojen ve Oksijen gazlarının uygun şartlarda bir araya gelmesi ile su oluşuyor. Buna göre, aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tepkimesi 2(g) + 1/2 O 2(g) 2 O (s) şeklindedir. B) Yanma tepkimesidir. C) Redoks (indirgenme - yükseltgenme) tepkimesidir. D) idrojen yükseltgendir. E) Oksijen indirgenmiştir. 2. SO 2, CO, CaO, e dan oluşan bir karışımdan e u ayırmak için, 3. I. Karışımı baz çözeltiden geçirmek. II. Karışımı yakmak III. Karışımı asit çözeltiden geçirmek işlemlerinden hangileri hangi sıra ile uygulanmalıdır? A) II - I - III B) II - I C) I - III D) I - II - III E) III - I - II 1 M Cl I 1 M 2 SO 4 II 1 M NaO Yukarıdaki kaplarda sırasıyla Cl, 2 SO 4 ve NaO çözeltileri bulunmaktadır. Kaplara sırası ile Ag, Cu ve Zn metalleri daldırıldığında açığa çıkan gazların türü nedir? I II III III 4. I. Yükseltgen, yükseltgenen maddeye denir. II. Monomer, polimeri oluşturan yapıdır. III. Çöktürme, bir ayırma yöntemidir. IV. idroliz tepkimesi, polimerleşmenin tersidir. V. CaO in yaygın adı kireç taşıdır. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 5. I. Aşırı klorlu sulara AgNO 3 eklenerek suda az çözünen AgCl oluşturulması II. Mide rahatsızlığı olanların baz özellikli hap içmesi III. Suya atılan Na metalinin patlaması Yukarıda verilen reaksiyonların türlerinden hangileri doğrudur? I II III A) Redoks asit-baz redoks B) Çözünme-çökelme nötralleşme redoks C) Yerdeğiştirme çözünme çökme D) Çözünme-çökelme redoks yanma E) Asit-baz yerdeğiştirme analiz 6. 2 O 2 O + 1/2 O 2 + 2e Denklemiyle ilgili olarak; I. İndirgenme yarı tepkimesidir. II. 1 mol O iyonu 1 mol elektron verir. III. O iyonundaki oksijen yükseltgenmiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 7. MnO 4 + 5e Mn O Tepkimesiyle ilgili olarak ; A) 2(g) 2(g) 2(g) B) 2(g) 2(g) C) SO 2(g) 2(g) D) 2(g) E) 2(g) SO 2(g) I. İndirgenme yarı tepkimesidir. II. 1 mol MnO 4, 5 mol elektron vermiştir. III. Asidik ortamda gerçekleşmektedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 KARIŞIMLAR ÇÖZÜCÜLER ve ÇÖZELTĠLER Bir maddenin, başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, her yerinde aynı özelliği taşıyan karışım oluşturması olayına çözünme

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKLERİ

LABORATUVAR TEKNİKLERİ Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu LABORATUVAR TEKNİKLERİ Öğr.Gör.Dr.Haydar GÖKSU Şubat 2014 1 Değerli öğrenciler, Genel kimya laboratuarı, genel kimya dersinde görmüş olduğunuz teorik bilgi

Detaylı

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 ÜNİTE 4 v Ünite 4 Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 233 MADDENİN HALLERİ ÜNİTE 4 MADDENİN HALLERİ 1A H 2A 8A 3A 4A 5A 6A 7A He N O F Ne Cl Ar Kr Xe Rn 25

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

www.esenyayinlari.com.tr

www.esenyayinlari.com.tr Genel Müdür Temel Ateş Genel Koordinatör Akın Ateş Eğitim Koordinatörü Nevzat Asma Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Görsel Tasarım Muhteber Bozbaş Bu kitabın tüm hakları yazarına ve Esen Basın

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır.

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. ÖMER ÇOPUR ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. Madde: Kimyanın konusunu

Detaylı

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir.

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir. HAYATIMIZDAKİ KİMYA TEMİZLİK MALZEMELERİ İnsanlar eski çağlarda sabunu bulana kadar çeşitli malzemeleri temizlik maddesi olarak kullanmışlardır. Fenikeliler sabundan önce temizlik amacıyla süt, bitki özleri,

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

ORGANİK KİMYA LABORATUARI M.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA LABORATUARI Doç. Dr. Zafer ODABAŞ Dr. Selçuk ALTUN İstanbul-2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ 1.1. Balonlar... 5 1.2. Soğutucular... 5 1.3. Huniler...

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı