ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir?"

Transkript

1 KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? A) Zaç yağı B) Kıbrıs taşı C) Tuz ruhu D) Civa E) Kalsiyum 2. I. Değersiz metalleri altın metaline dönüştürmeye çalışmışlardır. II. Bilimsel metodlar kullanılmıştır. III. Amaç ölümsüzlüğe ve sonsuz zenginliğe ulaşmaktır. Yukarıda verilenlerden hangileri Simya ve Simyacılar için doğru değildir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 3. I. Fosfor, sodyum, oksijen gibi elementler keşfedilmiştir. II. Ateş bulunmuştur. III. Simya ile ilgili uğraşlar (maddeyi saflaştırma, altına çevirme ve ölümsüzlük iksiri vb.) yaygınlaşmıştır. Kimyanın gelişim süreci ile ilgili olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III B) II, III, I C) III, I, II D) III, II, I E) I, III, II 5. Gün lük ha yat ta kar şı laş tı ğı mız aşa ğı da ki olay lar dan han gi sin de yalnız fi zik sel de ğiş me olmuştur? A) Açık ha va da de mi rin pas lan ma sı B) Kış ay la rın da yağ mur, kar ve do lu yağ ma sı C) Sü tten peynir elde edilmesi D) El madan sir ke elde edilmesi E) Yemek lerin ek şimesi 6. Ka tı hal de bu lu nan saf X maddesi ısı ala rak sıvı ha le geçer. Bu ola ya eri me de nir. Eri me ola yı için aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si yan lıştır? A) Ta ne cik ler ara sı uzak lık değişir. B) Ta ne cikler ara sı çe kim kuv ve ti azalır. C) Po tan si yel ener ji ar tar. D) Ta ne cik le rin dü zen siz liği ar tar. E) Or ta la ma ki ne tik ener ji aza lır. 7.. I. Kolonya şişesinin kapağı açıldığında kokunun her tarafa dağılması II. Kirli suyun dibinde zamanla tortu oluşması III. Suya atılan şekerin tadının her tarafa yayılması Yukarıda verilen olaylardan hangileri taneciklerin hareketleriyle açıklanır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 4.. Oda şartlarında katı, sıvı ve gaz olan X, Y, Z maddelerinden X in molar hacmi en fazla olup Y maddesi X ve Z ye göre daha düzenlidir. Buna göre, I. X maddesi gazdır. II. Y maddesi katıdır. III. Z maddesi sıvıdır. A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 8. Maddeler hal değiştirdiğinde ya da karışım oluşturduğunda düzensizliği değişir. Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin düzensizliği artar? A) Bulutlardan yağmur yağması B) Alkol ve suyun karıştırılarak kolonya elde edilmesi C) O 2 gazının suda çözünmesi D) Suyun donması E) avanın sıvılaştırılması

2 Madde ve Özellikleri I. Bakır telin ısıtılarak eritilmesi. II. Bakır telin elektriği iletmesi. III. Bakır metalinin nitrik asit çözeltisinde NO 2 gazı oluşturması. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kimyasal bir değişim meydana gelmiştir? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II 10. Aşa ğı da ki olay lar dan han gi si kim ya sal de ği şi me ör nek ola rak ve ri le bi lir? A) Al kol den ko lon ya el de edil me si B) Yo ğurt tan ay ran el de edil me si C) Zey tin ya ğın dan sa bun el de edil me si D) Kar dan su el de edil me si E) De niz su yun dan tuz el de edil me si 11. Kapalı bir kapta saf bir mad de hal de ğiş tir di ğin de başlangıca göre ; I. Mo le kül ya pı sı II. Düzensizliği III. Küt le si niceliklerinden han gi le ri de ği şmiş olur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 12. Aşağıdaki olaylardan;. I. Naftalinin süblimleşmesi II. Buharın yoğunlaşması III. Şekerin suda çözünmesi hangilerinde maddenin düzensizliği artar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III. Körfez Yayınları 14. Saf X ka tı sı aşa ğı da ve ri len denk le me gö re ısı tı lı yor ve hal de ği şi mi sağ la nı yor. X (ka tı) + ısı X (sı vı) X (sı vı) + ısı X (ga z) Bu na gö re denk lem de ki de ği şim için; I. Po tan si yel ener ji art mış tır. II. Maddenin sahip olduğu toplam ener ji art mış tır. III. Mad de nin dü zen siz li ği art mış tır. yar gı lar dan han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III. 15. X (Ka tı) X ( Sı vı ) Yu ka rı da saf bir maddenin sabit sıcaklıkta hal de ği şi mi verilmiştir. Bu değişim sırasında; I. Kinetik Enerjisi II. Fiziksel özellikleri III. Bi rim ha cim de ki ta ne cik sa yı sı ni ce lik le rin den han gi leri de ğiş mez? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III. 16. Oda koşullarında saf A maddesinin X, Y ve Z halleri sırasıyla katı,sıvı ve gazdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) Y ve Z akışkandır. B) Z nin taneciklerinde serbestlik en fazladır. C) Y ve Z için esneklik ayırt edici özelliktir. D) X ve Y nin ortalama kinetik enerjileri eşittir. E) X, Y ve Z için öz kütle ayırt edici özelliktir. 17. Aşağıdakilerin hangisinde hal değişimlerine ait ad veya ısı değişimi bilgisi yanlış verilmiştir? 13. Aşağıdakilerin hangisi saf bir X katısı için hiçbir zaman doğru değildir? A) acmi, aynı kütledeki gaz halinin hacmine eşittir. B) Tanecikleri arası uzaklık gaz halinden azdır. C) Düzensizliği sıvı halden azdır. D) al değişiminde fiziksel özellikleri değişir. E) Potansiyel enerjisi gaz halden azdır. al değişimi adı ısı değişimi A) Katıdan sıvıya erime ısı alır B) Gazdan sıvıya sıvılaşma ısı verir C) Sıvıdan gaza buharlaşma ısı alır D) Sıvıdan katıya donma ısı alır E) Gazdan katıya kırağılaşma ısı verir Test 01 CA 1.E 2.B 3.B 4.E 5.B 6.E 7.E 8.B 9.B 10.C 11.B 12.C 13.A 14.E 15.A 16.C 17.D

3 KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal Aşa ğı da ve ri len bilgilerden, I. o mo jen dir ler. II. Ay nı cins mo le kül ler den olu şur lar. III. For mül ler le gös te ri lir ler. 5. Aşağıdaki maddelere verilen örneklerden hangisi yanlıştır? Madde Örnek A) Element Mg han gi le ri bi le şik ler için doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III 2. 2 O (sıvı), 2 O (gaz) ve O 2 (gaz) maddeleri için, I. Arı maddedirler. II. Moleküllü yapıda bulunurlar. III. Fiziksel özellikleri farklıdır. IA) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III 3. Aşa ğıda ve ri len özelliklerden, I. Eri me ve kay na ma nok ta la rı sa bit tir. II. Öz küt lesi sabit tir. III. Öz ısıları sabit tir. han gileri saf (arı) mad deler için, sabit sıcaklık ve basınçta doğ rudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III B) Bileşik CO 2 C) Molekül 2 D) Karışım ava E) Atom O 2 6. I. Belirli bir molekül formüllerinin olması II. Aynı cins atomlardan oluşan tek cins moleküllerden meydana gelmesi III. Farklı cins moleküllerden, moleküllerin özelliklerini kaybetmeden ve aralarında belirli bir oran olmadan oluşması Yukarıdaki özelliklerden hangileri saf maddelere ait olabilir? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III 7. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. Şeker ile kolonya maddeleri için aşağıda verilen, I. Yalnız bir cins tanecikten oluşmuşlardır. II. omojendirler. III. Sabit bir sıcaklıkta kaynarlar. önermelerinden hangileri ortaktır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III A) Bir maddenin yakıt olarak kullanılabilmesi için yakıldığında ortama ısı vermesi gereklidir. B) Bir maddenin yangın söndürücü olabilmesi için havadan ağır ve O 2 ile reaksiyona girmemesi gerekir. C) CO 2 yangın söndürücü olarak kullanılabilir. D) 2 yanıcı bir maddedir. E) Uçan balonların doldurulmasında kullanılan gazlar hava dan ağır olmalıdır.

4 Madde ve Özellikleri Aşağıdakilerden hangisi saf (arı) bir sıvının miktarına bağlıdır? A) Öz kütle B) acim C) Öz ısı D) Donma noktası E) Kaynama noktası. 12. Aşağıda verilen özelliklerden, I. omojendirler. II. Bileşenlerin oranı tüm örneklerinde sabittir. III. Yapısında yalnız bir cins molekül vardır. hangileri bileşikler ve çözeltiler için ortaktır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve III E) II ve III. 9. Aşa ğı da ve ri len mad de ör nek le rin den; I. Toz şe ker tuz ka rı şı mı II. Etil al kol su ka rı şı mı III. Zey tin yağı su karışımı han gileri homojen dir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II. 10. Aşağıda verilenlerden hangisi bileşiklerin genel özelliklerinden değildir? A) Öz kütlesi ayırt edicidir. B) Kaynama noktaları sabittir. C) Aynı cins moleküllerden oluşurlar. D) omojendirler. E) Kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini taşırlar. Körfez Yayınları 13. Aşağıda verilen ; I. Kimyasal formül II. Öz kütle III. Elementlerin kütlece birleşme oranı özelliklerinden hangileri su ve buz için farklıdır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve III E) II ve III. 14. Aşa ğı da ki sı nıflan dır ma ve ör nek ler den han gi si yan lıştır? A) Çö zel ti : Tuz lu su B) o mo jen karışım : Al kol su C) Ele ment : Ok si jen ga zı D) Bi le şik : a va E) Saf mad de : idro jen ga zı 11. Aşa ğıda ve ri len ler den; I. Şe ker li su II. Ga zoz III. Ozon (O 3 ) ga zı han gi le ri bir cins atom ve ya mo le kül den oluş muş tur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III 15. X ve Y farklı bileşikleri X + Y Z tepkimesine göre Z bileşiğini oluşturmaktadır. Z bileşiği için; I. Aynı basınçta erime noktası sabittir. II. En az 2 tür atom içerir. III. X in içerdiği her tür atom Z nin yapısında vardır. A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III Test 02 CA 1.E 2.E 3.E 4.B 5.E 6.B 7.E 8.B 9.B 10.E 11.C 12.A 13.B 14.D 15.E

5 KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal Grafikte X maddesinin sıcaklık- Sýcaklýk ( o C) zaman grafiği verilmiştir. Başlangıçta X sıvı olduğuna göre, I. X arı maddedir. II. t 1 sıcaklığı X in erime noktasıdır. III. X sıvı - sıvı karışımıdır. yargılarından hangileri doğru olabilir? t 2 t 1 X Zaman A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III 2. Aşa ğı da 1 at mos fer ba sınç al tın da saf X, Y ve Z nin eri me ve kay na ma nok ta la rı ve ril miş tir. Mad de Eri me nok ta sı( C) Kay na ma nok ta sı( C) X 18 4 Y 8 67 Z Bu mad deler 0 C den 25 C ye kadar ısıtılır sa, han gi mad deler 1 defa hal değiş tirir? A) Yal nız X B) Yal nız Y C) Yal nız Z D) X ve Y E) Y ve Z. 3. m 2m 3m X Y Z 1V 2V 25 o C 50 o C 3V 25 o C Şekilde hacim, kütle ve sıcaklıkları verilen maddeler için hangisi doğrudur? A) X ve Y aynı maddedir. B) X ve Z aynı madde olabilir. C) Y ve Z aynı madde olabilir. D) X, Y ve Z aynı maddedir. E) Maddelerin her üçü de kesinlikle farklıdır o C de bir miktar buz parçası erimesi için boş bir kaba bırakılıyor. Erime olayı tamamlanıncaya kadar, buzun özkütlesi zaman sýcaklýk buz su zaman hacim I II III grafiklerinden hangileri yanlış olur? su buz zaman A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III 6. Madde Suda Karışımın cinsi çözünürlüğü iletkenliği I. NaCl çözünür iletir II. Şeker çözünür iletir III. Naftalin çözünmez iletmez Yukarıdaki tabloda NaCl, şeker ve naftalinin suda çözünmesi ve bu çözeltilerin iletkenliği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen maddelerin hangileri ile ilgili bilgi yanlıştır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III 7. Saf suyun +4 o C sıcaklıktaki öz kütlesi 1 g/ml dir. Bu sıcaklığın altındaki ve üstündeki sıcaklık değerlerinde öz kütle daha küçüktür. Buna göre, I. 15 o C de 250 ml saf su 250 gramdan fazladır. II. 0 o C de 100 gram suyun hacmi 100 ml den azdır. 4. Aşağıdaki işlemlerden hangisi çözünmeye bir örnektir? A) Suya buz katılması B) Suya kolonya damlatılması C) Suya kum katılması D) Suya naftalin katılması E) Suya kükürt (S (k) ) katılması III. 4 o C de suyun hacim ile kütlesinin sayısal değeri eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III

6 Buhar Basıncı (mmg) Madde ve Özellikleri Sıvı Sıcaklık Buhar basıncı( mm g ) X Y Z Sıcaklık ve buhar basınçları verilen X, Y ve Z sıvılarının aynı ortamdaki kaynama noktaları için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A) X=Y=Z B) X=Y>Z C) Y>X>Z D) Z>X>Y E)X>Y>Z 12. Bu har laş ma ısı sı, bu har ba sın cı ve uçu cu luk ile il gi li aşağıdaki yargılardan han gileri doğ rudur? I. Bu har laş ma ısı sı yük sek olan mad de ler ge nel de yüksek sı cak lık ta kay nar. II. Bu har ba sın cı saf sı vı lar için ayır de di ci bir özel lik tir. III. Uçu cu lu ğu faz la olan mad de le rin ay nı sı cak lık ta bu har ba sın cı faz la dır. A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III 9. Kay na ma nok ta sı saf sız lık ve dış ba sınç la ar tar. Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si nin kay na ma nokta sı en yüksektir? Deniz seviyesinden yükseklik Cin si A) 2000 metre %10 luk tuz lu su B) 2000 metre Saf su C) 500 metre Saf su D) 0 metre %10 luk tuz lu su E) 0 metre Saf su 10. Katı Sıvı Gaz X Y Z + + X, Y ve Z ayırt edici özelliklerdir. Bu özelliklerin katı, sıvı ve gaz hallerine göre ayırt edici olanlar (+) ile, olmayanlar ( ) ile gösterilmiştir. Buna göre; I. X : öz ısı II. Y : yoğunluk III. Z : ısı ile genleşme kat sayısı eşleştirmelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II. Körfez Yayınları 13. Saf su ya bir mik tar tuz atı lır sa, I. Bu har ba sın cı dü şer. II. Kay na ma nok ta sı dü şer. III. Don ma nok ta sı yük se lir. olaylarından han gi le ri gerçekleşir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III 14. Yan da ve ri len gra fik saf X, Y ve Z sı vı la rı nın bu har basınç la rı nın sı cak lık la de ği X Y şimini göstermektedir. Z Bu na gö re; I. Ay nı sı cak lık ta Z nin buhar ba sın cı en yük sektir. Sıcaklık ( o C) II. X in uçu cu lu ğu en faz ladır. III. Bu har ba sınç la rı ay nı ol du ğun da or ta la ma ki ne tik enerji si en faz la olan Z dir. ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 15. Özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta eşit hacimlerde X ve Y sıvıları bulunmaktadır. Bir süre sonra, şekildeki gibi X sıvısının hacminin Y den az olduğu görülüyor. Buna göre, 11. Fe elementinin oksitlenmesi sonucunda oluşan Fe 2 O 3 bileşiği için, I. Eri me nok ta sı II. Kim ya sal özel li ği III. Elekt rik ilet ken li ği ni ce lik le rin den han gi le ri Fe elementinden farklıdır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II X Y X Y I. X, Y den daha uçucudur. II. X in kaynama sıcaklığı aynı koşullarda Y den fazladır. III. X in moleküller arası çekim kuvvetleri Y den fazladır. A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III Test 03 CA 1.B 2.B 3.B 4.B 5.E 6.B 7.B 8.C 9.D 10.E 11.E 12.E 13.A 14.D 15.A

7 KİMYA Karışımlar YGS / LYS Sayısal I. Tuz ile su II. Bakır ile Kalay III. Azot gazı ile elyum gazı IV. Kurşun ile Kalay 4. Aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? I. Tek fazlı karışımlar heterojendir. II. I 2 katısı sıvı haldeki CCl 4 çözücüsünde çözünmez. III. Sis, ayran, süt homojen karışımdır. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin oda koşullarında karıştırılmasıyla çözelti elde edilir? A) Yal nız III B) I ve III C) II ve IV 2. Çözücü Çözünen Çözelti I. Sıvı Katı Tuzlu su II. Sıvı Gaz Gazoz III. Sıvı Sıvı Karbon tetraklorür - su Çözücü ve çözüneni verilen maddeler arasında oluşan IV. Polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür. V. Karışımda genellikle miktarı fazla olan madde çözücüdür. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5. Aşağıda bazı maddeler ve sınıfları belirtilmiştir. Buna göre hangisi doğru olarak verilmiştir? A) Buzlu su Bileşik omojen B) Kolonya Emülsiyon etorojen karışımlardan hangilerinde çözelti örneği doğru verilmiştir? A) Yal nız I B) Yalnız II C) I ve II C) Alçı taşı Bileşik omojen D) Süt Karışım omojen E) Zeytin yağı Bileşik eterojen 6. Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir? 3. I. Süt II. Bulut III. Alkol - su IV. Bulanık su V. Boya A) Pb-Sn alaşımı (lehim) B) Buzlu su C) Sıvılaştırılmış petrol (LPG) D) Gazoz E) Etil alkol - Su karışımı Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kolloidal karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8 Karışımlar I. Böcek ilacı II. Sis III. Su-zeytinyağı karışımı IV. Tebeşir tozu - su karışımı V. Deodorant 11. Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır? A) Temiz hava B) Gazoz C) Süt D) Likit petrol gazı (LPG) E) Kolonya Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi heterojendir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aşağıdakilerden hangisi kolloit değildir? A) Kan 8. Aşağıda verilen çözelti ve örneği hangisinde yanlış verilmiştir? Çözücü-Çözünen Örnek A) Katı - katı Lehim B) Sıvı - katı Şekerli su C) Katı - sıvı Amalgam D) Sıvı - sıvı Kolonya E) Gaz - sıvı Gazoz 9. Aşağıda verilen heterojen karışım örneklerinden hangisi yanlıştır? Süspansiyon Emülsiyon Aeresol A) Kum - Su Zeytinyağı - su Sprey Körfez Yayınları B) Talaşlı su C) Yumurta akı D) Dondurma E) Süt 13. Sabit sıcaklık ve basınçta homojen olan bir X maddesi; I. Süspansiyon II. Element III. Kolloit IV. Bileşik hangisi ya da hangileri olamaz? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) I ve III B) Çamurlu su Kloroform - su Sis C) Naftalin su Süt Tozlu hava D) Mazot su E) Tebeşir tozu - su Kum - su Su - benzin Mayonez Deodorant 14. I. Yumurta akı II. Krema III. Sabun köpüğü IV. Mayonez 10. I. Alkol - su II. Diş macunu V. Kan Yukarıdakilerden kaç tanesi kolloit karışıma örnektir? III. Jöle IV. Deodorant A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 V. Kumlu su VI. Tuzlu su VII. Mayonez VIII. Benzin Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi heterojendir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Süt, sis, kolonya, çelik, temiz hava, demir, ayran, mayonez Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen karışımlara örnek verilebilir? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Test 04 CA 1.B 2.C 3.D 4.B 5.C 6.B 7.E 8.E 9.D 10.C 11.C 12.B 13.C 14.E 15.C

9 KİMYA Karışımlar-2 YGS / LYS Sayısal Şe kil de ki kap ta CO 2 ga zı ve doygun çö zel ti si var dır. Pis ton aşa ğı ya doğ ru it i le rek 2. konu ma ge ti ril ip sa bit le ni yor. Ay nı sı cak lık ta yapılan işlem sonucunda ; I. CO 2 ga zının çö zü nür lü ğü ar tar. II. CO 2 gaz mo le küllerinin sa yı sı değişmez. III. Çözelti küt le si ar tar. yargılarından hangileri doğru olur? CO 2 gazý Su buharý CO 2 çözeltisi A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III 1 2 D) I ve II E) I ve III 2. Aşa ğı da ki ler den han gi si ka tı bir mad de nin çö zü nür lüğünü ve çö zün me hı zı nı et ki ler? A) Ka tı ila ve si B) Çö zü cü ila ve si C) Ba sınç ar tı şı D) Sı cak lık de ği şi mi E) Çö zü nen ka tı yı toz ha li ne ge tir me 3. X ka tı sı nın Y sı vı sı için de çö zün me denk le mi; X (ka tı) + Y (sı vı) + ısı X (Y de çözünmüş) şeklindedir. Buna göre, X in doy ma mış çö zel ti si ni doy muş ha le getir mek için; I. Ba sın cı ar tır mak II. Çö zel ti yi so ğut mak III. X ka tı sı ila ve et mek işlemlerinden han gileri uygulanabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III 4. X tu zu nun çözünürlüksı cak lık grafiği şe kildeki gi bi dir. D) I ve III E) II ve III K sıcaklıkta 300 Çözünürlük (X g /100 g su) gram su ile hazırlanan doymuş X çözeltisinin sıcaklığı 300K sıcak- 40 lığına düşürül dü ğün de 45 gram X tuzu çökmektedir. a Buna göre, a değeri kaçtır? Sıcaklık(K) A) 15 B) 20 C) 25 D) 28 E) Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) D noktasında çözelti doymuştur. B) Çözelti C noktasında A ya göre daha derişiktir. Çözünürlük (g/100 g su) C) C noktasında çözelti doymamıştır. C A I.Bölge B D II. Bölge D) A dan D noktasına gelen çözelti doygundur. E) B noktasında çözelti doymamıştır. 7. Saf katıların saf sıvılardaki çözünürlüğü; I. Karıştırmanın şiddetine II. Sıcaklığa III. Sıvının cinsine hangilerine bağlıdır? Sıcaklık ( C) 25 C de 50 ml su da 32,5 gram X tu zu çözü ne rek ha zır la nan çö zel ti yavaş yavaş so ğu tu lu yor. Çözünürlük (g/100 ml su) X Sýcaklýk( o C) Buna göre, çö kel me nin baş la dı ğı ilk sı cak lık kaç C dir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III 8. I. Basıncın katı maddelerin sudaki çözünürlüklerine bir etkisi yoktur. II. Çözünenin ve çözücünün cinsi maddelerin çözünürlüğünü etkiler. III. Çözeltilerin öz kütlesi karışan maddelerin oranına göre değişir. IV. Sıcak ortamda bulunan ağzı açık bir gazoz içindeki gaz miktarı zamanla azalır. V. Tuzlu su ve saf su aynı ortamda ısıtıldığında aynı sıcaklıkta kaynamaz. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10 Karışımlar X tu zu nun oda sı cak lı ğın da en fazla küt le ce % 60 lık su lu çö zel ti si ha zır la na bi lmektedir. Buna göre, ay nı sı cak lık ta X in çö zü nür lü ğü kaç g/100 g su dur? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) Çözünürlük (g/100 g su) X 20 Y 30 Sıcaklık ( C) 10. Kütlece %20 lik çözeltide 10 gram daha tuz çözününce çözelti %40 lık olmaktadır. Buna göre, çözeltinin başlangıçtaki kütlesi kaç gramdır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) Çözünürlük (g/100 g su) Sıcaklık ( C) X maddesine ait çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. B) X maddesi gaz olabilir. C) 0 C de X in çözünürlüğü 80 g/100 g su D) Sıcaklık 0 C den 10 C çıkarılırsa 20 g tuz çöker. E) 35 C de 100 g su 51 g X maddesi çözer. 12. A (k) + su Sulu A çözeltisi + ısı A katısının çözünme denklemi verilmiştir. Buna göre, doygun A çözeltisi için, I. Su ilave edilirse çözünürlüğü artar. Körfez Yayınları şer gram X ve Y nin farklı kaplarda 100 er gram saf suda 30 C de çözeltileri hazırlanıyor. Buna göre, oluşan çözeltilerle ilgili, I. Doygun çözeltilerdir II. Çözeltiler ısıtıldığında her iki çözeltide de çökelme gözlenir. III. X in çözünürlüğü sıcaklıkla ters, Y ninki ise doğru orantılıdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III X Çözünürlük Yandaki grafikte bir maddenin çözünürlüğe karşı X grafiği verilmiştir. Grafiğe göre X yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilinir? A) Ortamın basıncı B) Çözücü miktarı C) Sıcaklık D) Gaz basıncı E) Ortak iyon 15. Çözünürlük g/100 gr su X maddesi A B C Y maddesi Sıcaklık ( C) X ve Y maddeleri için çizilen çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A noktasında Y çözeltisini doygun hale getirmek için çözelti ısıtılmalı II. Isıtılırsa kütlece % derişimi azalır. III. A (k) ilave edilerse çözünürlük artar. yargılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II B) B noktasında X ve Y maddelerinin çözünürlükleri aynıdır. C) C noktasında X noktasının sıcaklığı artırılırsa çözelti kütlesi artar. (Buharlaşma ihmal edilecek.) D) Y maddesi katı olabilir. E) X in çözünmesi endotermik, Y nin çözünmesi ekzotermiktir. Test 05 CA 1.C 2.D 3.E 4.C 5.C 6.B 7.E 8.E 9.C 10.C 11.D 12.B 13.A 14.B 15.C

11 KİMYA Karışımlar-3 YGS / LYS Sayısal X - Y - Z karýþýmý Isýtýcý Termometre Isýtma kabý Su giriþi 35 o C Toplama kabý Şekildeki cam balonda oda şartlarında X, Y ve Z sıvıları bulunmaktadır. X, Y ve Z nin kaynama sıcaklıkları sırasıyla : 30 o C, 55 o C ve 90 o C dir. Isıtma kabı, 80 o C ye kadar ısıtılıyor. Toplama kabında hangi sıvılar bulunur? A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Y D) X ve Y E) Y ve Z 2. Aşağıdakilerden hangisi elektroliz edildiğinde iki tür element elde edilir? A) Oksijen B) Su C) Pirinç D) Alüminyum E) Lehim. 5. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde özütleme işleminden yararlanılmıştır? I. Tuzlu bir peynirin bir müddet suda bekletilerek tuzun bir kısmının suya geçmesini sağlamak II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Çayın demlenmesi sırasında çay içerisindeki maddelerin suya geçerek çaya renk vermesi A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II D) I, II ve III E) I ve III 6. Aşa ğı da ba zı ka rı şım lar ve ayır ma yön tem le ri ve ril miş tir. Bu yön tem ler den han gi si ile ka rı şım lar bir bi rin den ayrı la maz? Ka rı şım A) Naf ta lin su Süz me Ayır ma Yön te mi B) Tuz su Kris tal len dir me C) Al kol su Ayır ma hu ni si D) De mir to zu kum Mık na tıs lan ma E) Kum su Süz me 3. X ve Y sıvıları birbiri içinde çözünmez. X-Y karışımından X maddesini ayırmak için Y sıvısını çözen ve öz kütlesi X ten farklı olan Z sıvısı eklenerek ayırma işlemi yapılır. Bu ayırma yönteminin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüzdürme (Flotasyon) B) Aktarma (Dekantasyon) C) Özütleme (Ekstraksiyon) D) Santrifüjleme E) Ayırma hunisi 7. I. Un eleme II. Makarna süzme İşlemlerinde maddelerin hangi özellikleri farkından yararlanarak ayırma işlemi yapılır? A) Yoğunluk B) Çözünürlük C) Kaynama noktası D) Elektromagnetik özellik E) Tanecik boyutu 4. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) Tepkimesine göre, I. Kimyasal bir ayırma işlemidir. II. Elektroliz olarak adlandırılır. III. CaO ve CaCO 3 ün fiziksel özellikleri farklıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? D) I ve III E) II ve III 8. Tanecik boyutu farkından yararlanılır. Santrifüjleme ile çöktürülemeyen kolloidal tanecikler ayrılır. Gözenekli ve yarı geçirgen bir zar kullanılır. Yukarıda tanımı verilen ayırma yöntemi hangisidir? A) Diyaliz B) Eleme C) Kristallendirme D) Süzme E) Ayrımsal Damıtma

12 Karışımlar Su, zey tin ya ğı, kum ve tuz dan olu şan bir ka rı şı mı bi leşen le ri ne ayır mak için; I. Karışımı bu har laş tır mak II. Karışımı süz mek III. Karışımı ayır ma hu ni si ile ayır mak ve ri len iş lem ler han gi sı ra ile ya pıl ma lı dır? A) II, III, I B) III, I, II C) II, I, III D) I, III, II E) I, II, III. 13. Bir çö zel ti ay rım sal da mıt ma yön te miy le bi le şen le ri ne ay rılı yor. Bu bi le şen ler için; I. Yo ğun luk la rı fark lı dır. II. Kayn ama nok ta la rı fark lı dır. III. Bu har laş ma ısı la rı aynıdır. yar gı la rın dan han gi le ri kesinlikle doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 10. Süspansiyon karışımları katı-sıvı olarak ayırmak için, I. Süz me II. Santrifüjle me III. Ayırma hunisi kullanma IV. Dekantasyon (aktarma) işlemlerinden hangileri kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 11. Aşa ğı da ba zı ka rı şım lar ve ayır ma yön tem le ri ve ril miş tir. Ka rı şım I. Su şe ker Süz me II. Naf ta lin su III. Odun ta la şı de mir to zu Ayır ma Yön te mi Kris tal len dir me Mık na tıs lan ma Bu na gö re, han gi ayır ma yön tem le ri doğ ru ola rak veril miş tir? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III. Körfez Yayınları 14. Al kol, ye mek tu zu, kum ve odun ta la şı ka rı şı mı ye ter li miktar da su ile ka rış tı rı lı yor. I. Süz geç ka ğı dın dan ge çi ri li yor. II. Süz geç ka ğı dın dan ge çen mad de ler ısı tı lı yor. Bu na gö re, I. iş lem de han gi mad de ler süz geç ka ğı dından ge çer, II. iş lem de ise han gi mad de el de edi lir? I. iş lem de II. iş lem de A) Kum talaş Su al kol B) Su al kol tuz Kum talaş C) Su al kol tuz Tuz kum D) Su al kol tuz Tuz E) Su kum al kol Tuz kum 15. Aşa ğı da ve ri len ka rı şım la rdan hangisinde, çö zü nür lük ile bir lik te yo ğun luk far kın dan ya rar la na rak mad de ler ay rı la bi lir? A) Kükürt naftalin tuz B) Al kol su C) Su tuz zey tin ya ğı D) Nikel tozu de mir to zu E) Tuz kum de mir to zu 12. Su, kum, tuz, de mir to zu ve odun ta la şı ka rı şı mın dan yalnız tuzu ayır mak için; I. Isıtarak suyu buharlaştırma II. Mık na tıs la de mir to zu nu al mak III. Ayırma hunisi kullanma IV. Süz me iş lem le rinden hangileri han gi sı ra ile ya pıl ma lı dır? A) II, III, I B) IV, I C) I, II, IV D) I, IV E) III, II, IV, I 16. I. Demir tozu Kükürt karışımına mıknatıs yaklaştırılıyor. II. Demir tozu Kağıt parçaları karışımına ebonit çubuk yaklaştırılıyor. III. Demir tozu Yemek tuzu karışımı suya atılıp süzülüyor. Yukarıdaki işlemlerden hangilerinde demir tozlarını diğer maddeden ayırma yapılmış olur? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve III. Test 06 CA 1.E 2.B 3.C 4.B 5.D 6.C 7.E 8.A 9.A 10.D 11.B 12.B 13.B 14.D 15.C 16.E

13 KİMYA Bileşikler-1 YGS / LYS Sayısal 07 A. Aşağıda verilen bileşiklerde belirtilen atomların yükseltgenme basamaklarını bulunuz. C. Aşağıdaki iyonları kullanarak bileşik oluşturunuz. Mg +2, CO Li +, N 3... FeO...(Fe) Na 2 CO 3... (C) N 4 +, P 3... C 3 COO, Ca N 2 O...(N) N 3... (N) CaSO 3...(S) Na 2 Cr 2 O 7...(Cr) CaCO 3...(C) MnO 4...(Mn) Mn 2 O 7...(Mn) FePO 4...(P) NaClO...(Cl) MnO 2...(Mn) OF 2...(O) Al 2 (SO 4 ) 3... (S) ClO 3... (Cl) P 2 O 5... (P) KMnO 4... (Mn) Fe 2 O 3... (Fe) ClO... (Cl) NO 2... (N) KBrO 3... (Br) CrO 3... (Cr) B. Aşağıda verilen kök iyonlarda belirtilen atomların yükseltgenme basamaklarını bulunuz. CO (C) ClO...(Cl) AlO (Al) SCN... (C) N + 4, CO K +, NO 2... Al +3, CN 1... Al +3, PO Ca +2, C 2 O Pb +4, O 2... K +, MnO Ba +2, P 3... Na +, S 2... N 4 +, PO Sr +2, ClO 3... D. Aşağıdaki formülleri verilen iyonik bağlı bileşikleri adlandırınız. CaO... CaCO 3... NaO... AlF 3... CaC 2... BaO 2... MnO (Mn) SbO (Sb) ZnO (Zn) N (N) [Fe(CN) 6 ] 4...(Fe) ClO 3...(Cl) CrO (Cr) SO (S) Cr 2 O (Cr) C 2 O (C) CN... (C) Sr(NO 3 ) 2... ZnO... Ag 2 S... Mg 3 N 2... KNO 3... Na 2 Cr 2 O 7... Al(CN) 3... Li 2 CO 3...

14 Bileşikler-1 07 E. Aşağıda verilen bileşikleri adlandırınız. CuO... Cu 2 O... PbCl 2... PbO 2... FeO... Fe(O) 3... CrO 3... G. İsimleri verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. Baryum karbonat... Magnezyum nitrür... Kalsiyum fosfür... Alüminyum sülfit... Potasyum dikromat... Amonyum sülfat... MnO 2... Sodyum hidroksit... g 2 Cl 2... Mangan-II-klorür... CuBr 2... Baryum nitrat... Fe 2 (SO 4 ) 3... Lityum siyanür... MnS... Kurşun - II - sülfat... Azot triklorür... F. Aşağıda formülleri verilen kovalent bağlı bileşikleri adlandırınız. CO... CO 2... N 2 O... N 2 O 3... N 2 O 5... CCl 4... Cl 2 O 7... OF 2... Körfez Yayınları Diklorpentaoksit... Karbonmonoksit... Kurşun - II - sülfat... Amonyum oksit... Baryum peroksit... Potasyum peroksit... Magnezyum siyanür... Demir - II - kromat... Sodyum oksit... N 3... SiO 2... PCl 3... NO 2... P 2 O 5... CS SO 4...

15 KİMYA Bileşikler-2 YGS / LYS Sayısal Aşağıdakilerden hangisinde verilen iyonlardan ya zı labi le cek olan bileşiğin atom sa yı sı en faz ladır? A) Na + ile CO 3 2 B) Ca +2 ile CO 3 2 C) Al +3 ile SO 4 2 D) Ca +2 ile SO Aşağıdakilerden hangisinde oksijen elementinin yükseltgenme basamağı 2 değildir? A) O 2 B) Na 2 CO 3 C) 2 O D) Fe 3 O 4 E) CaO E) Ca +2 ile O 2. Aşa ğı da ve ri len bileşiklerdeki me tal ler den han gi si nin de ğer li ği di ğer le rin den fark lı dır? ( Cl : 7A, O : 6A, F : 7A gru bu ele ment le ri dir.) A) ZnCl 2 B) MgO C) FeO D) Cu 2 Cl 2 E) CaF 2 3. NaNO 3 iyo nik bi le şi ği için; I. Su lu çö zel ti sin de Na + ve NO 3 iyon la rı içe rir. II. Su lu çö zel tisi elekt ro lit tir. III. Na + ve NO 3 elekt ron la rı nı or tak laşa kullanmış tır. 6. X Y Z T 2. periyottaki X, Y, Z, T atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Z iyonik bağlı bileşik yapar. B) X üç elektron alırsa oktetini tamamlar. C) T üç bağ yaparsa oktetini tamamlar. D) X 3 elektron alırsa Y atomu ile izoelektronik olur. E) Y 8A grubu elementidir. 7. NO 3 - N 2 O 4 - N 3 - NO 2 - NO Yukarıdaki bileşikler N elementinin aldığı yüke göre büyükten küçüğe olacak şekilde sıralanmıştır. angisinin yeri yanlıştır? ( 1, 8 O ) A) NO 3 B) N 2 O 4 C) NO 2 D) N 3 E) NO ifa de le rin den han gi le ri yan lış tır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III. 8. Aşa ğı da ki bi le şik ler den han gi sin de Cl ele men ti nin yükseltgenme basamağı diğerlerinden fark lı dır? ( Na : 1A, K : 1A, Ca : 2A, Mg : 2A ) 4. Pozitif iyon Negatif iyon Bileşik I. Al +3 PO 4 3 Al(PO 4 ) 3 A) NaCl B) KCl C) KClO 3 D) CaCl 2 E) MgCl 2. II. Ca +2 SO 4 2 III. Na +1 ClO 4 CaSO 4 NaClO 4 yukarıda belirtilen iyonlar arasında oluşan bileşiklerden hangilerinin formülü yanlıştır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II 9. Ok si jen le yal nız MO ve M 2 O 3 bi le şik le ri oluş tu ra bi len M me ta li nin, bir ha lo jen olan F ele men ti ile ya pa ca ğı bi le şikler han gisinde doğru olarak verilmiştir? A) MF 2, MF 3 B) M 2 F, MF 3 C) MF, M 2 F 3 D) MF 2, MF 4 E) MF, MF 5.

16 Bileşikler (N 4 ) 2 CrO 4 ve 2 CrO 4 bi le şik le rin deki ele ment ler ve köklerin yük leri i le il gi li; I. Kromat kö kü nün yü kü 2 dir. II. Amon yum iyonunun yü kü +1 dir. III. 2 CrO 4 bi le şiğinde Krom ele men ti nin yü kü 2 dir. ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız II B) Yal nız III C) I ve II 15. Kar bon di sül für ola rak ad lan dı rı lan bi le şik için; I. For mü lü C 2 S 3 tür. II. Kar bo nun yü kseltgenme basamağı +4, sül fürün -2 dir. III. İyonik bağlı bi le şi ktir. yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur? (C = 4A, S = 6A) A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III. 11. NO 3 iyo nun da N (azot) ele men ti nin yü kü +5 dir. Bu na gö re; I. Ok si jen atom la rının her bi ri nin yü kü ( 2) dir. II. Ok si jen atom la rının her bi ri nin yü kü (+2) dir. III. Ca +2 iyo nu ile oluşturduğu bileşiğin formülü Ca 2 NO 3 tür. ifadelerin den han gileri doğ rudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve III E) II ve III 12. C 6 12 O 6, NaCl, N 4 NO 3 katılarının aynı kapta saf suda çözünmeleri sağlanıyor. Buna göre, çözeltide aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) N 4 + B) C 6 12 O 5 + C) NO 3 D) Cl E) Na CO 2 molekülü ile ilgili; I. Lewis elektron nokta gösterimi O C O şeklindedir. II. 4 çift bağlayıcı elektronu vardır. III. 8 tane ortaklanmamış elektronu vardır. A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II. Körfez Yayınları 16. Aşağıdaki bileşik okunuşlarından hangisi yanlış verilmiştir? Bileşik Adı A) CCl 4 Karbon tetraklorür B) Na 2 CO O Sodyumkarbonat pentahidrat C) go Cıva II oksit D) KMnO 4 Potasyum permanganat E) CaS Kalsiyum sülfat 17. Demir elementi bileşiklerinde +2 ve +3 değerlik alabilmektedir. Buna göre, aşağıdaki bileşik okunuşlarından hangisi yanlış verilmiştir? Bileşik Adı A) Fe 2 O 3 Demir III oksit B) FeO Demir II oksit C) FeCl 3 Demir III klorür D) FeSO 4 Demir IV sülfat E) FeN Demir III nitrür 14. Aynı cins ametal atomları arasındaki kovalent bağlar apolar kovalent bağ, Farklı cins ametal atomları arasındaki kovalent bağlar polar kovalent bağ olarak nitelenir. Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisinde apolar kovalent bağ vardır? A) Ca 2 B) CO 2 C) 2 D) BCl 3 E) C C ve O ame tal dir. Ok si je nin elekt ro ne ga tifl i ği C den faz ladır. Mo le külü doğrusal olan ve O=C=O şeklinde gösterilen kar bon di ok sit bi le şi ği için; I. C elementinin yükseltgenme basamağı +4 tür. II. Mo le kül apo lar dır. III. C=O bağı polar kovalenttir. ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II. Test 08 CA 1.C 2.D 3.C 4.A 5.A 6.C 7.D 8.C 9.A 10.C 11.A 12.B 13.E 14.C 15.B 16.E 17.D 18.E

17 KİMYA Bileşikler-3 YGS / LYS Sayısal Aşa ğı da ba zı bi le şik le re ait su lu çö zel ti ler de bu lu nan iyon lar ve ril miş tir. I. C 3 COO, + II. + 2, SO 4 III. Na +, O IV. Na +, Cl Bu çö zel ti ler den han gi le ri nin kırmızı tur nu sol boyasının ren gi ni ma vi ye çe vir me si bek le nir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III 2. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli baz çözeltileri için yanlıştır? A) Suda iyonlaşarak çözünürler. B) Sulu çözeltileri elektrolittir. C) Tadları ekşidir. D) Asitlerle nötürleşme tepkimesi verirler. E) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. 3. X, Y, Z sı vı la rı nın eşit de ri şim li çö zel ti le ri in ce len di ğin de; er üçü nün ta dı ek şi dir. 5. Z Y Pe ri yo dik tab lo da ki ele ment ler ve ok si jen li bi le şik le ri için, han gi si yan lış tır? A) Z 2 O nun baz lık kuv ve ti X 2 O 3 ten faz la dır. B) X ame tal dir. C) X 2 O 3 ün asit lik kuv ve ti Z 2 O dan faz la dır. D) Y top rak al ka li me tal dir. E) X ten Z ye doğ ru bazik özellik ar tar. 6. I, II ve III ile işa ret li üç me tal çu buk tan bir ta ne si çinko (Zn), di ğer le ri de mir (Fe) ve ni kel dir (Ni). an gi si nin Zn ol du ğu, I. Sı ray la hepsi Cl çö zel ti si ne dal dı rı lır. Tep ki me ye girme yen Zn dir. II. Sı ray la hepsi Na O çö zel ti si ne dal dı rı lır. Tep ki me veren Zn dir. III. Ön ce Cl son ra 2 SO 4 çözel tilerine atılır. Tep kime veren Zn dir. X ve Y nin elekt ri ği Z den da ha iyi ilet ti ği gö rül müş tür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X, Z den da ha kuv vet li dir. B) X ile Y tep ki me ver mez. C) X ile Z tep ki me ver mez. D) Y tur nu so l boyasını kır mı zıya çevirir. E) Z tur nusol boyasını maviye çevirir. 4. Aşağıdakilerden hangisinde verilen maddenin adı veya özelliği yanlıştır? A) NO 3 : idrojen nitrat ; asit B) Cl : idrojen monoklorür, tuz ruhu ; asit iş lem lerinden en az hangileriyle an laşılır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III. 7. X 2 O 3 bileşiği NaO çözeltisi ile tepkimeye giriyor. Buna göre X elementi için, I. Amfoter metaldir. II. Ametaldir. III. Soy gazdır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III. X C) LiO : Lityum hidroksit ; baz D) NaCl : Sodyum klorat, çamaşır sodası; tuz E) SO 2 : Kükürt dioksit ; inorganik bileşik 8. Ar, CO 2 ve CO gazlarından oluşan karışım ilk olarak baz çözeltisinden daha sonra da asit çözeltisinden geçiriliyor. Bu işlemlerden sonra reaksiyona girmeyen gazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Ar ve CO 2 B) CO ve CO 2 C) Yalnız Ar D) Ar ve CO E) Yalnız CO

18 Bileşikler C 2 5 O bileşiğinin sulu çö zel tisi için, I. Turnusol kağıdını maviye çevirir. II. Elektrik akımını iyi iletir. 13. Aşağıdaki bileşiklerin hangi sınıfa ait oldukları aşağıda verilmiştir. Buna göre, hangisi yanlıştır? III. C ve O iyonları şeklinde ayrışır. Bileşik Sınıfı ifa de le rin den han gi le ri yanlıştır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I, II ve III. A) KNO 3 Tuz B) C 2 5 O Baz C) CO 2 Oksit D) CN Asit E) N 3 Baz 10. XO oksidi su ile reaksiyona girmiyor. 11. Buna göre, I. X metaldir. II. X ametaldir. III. XO nötr oksittir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II e (g) CO 2(g) N 2 O (g) Br (g) N 3 D) I ve III E) I, II ve III. Cl I NaO Yukarıdaki gazlar I. ve II. kaptan geçirildikten sonra hangi gazlar dışarı çıkar? A) e-n 2 O B) e-br C) e II Körfez Yayınları 14. Aşağıdaki molekül formülü verilen bileşiklerden hangisinin kaba formülü doğrudur? Molekül formülü Kaba formülü A) C 6 6 C 3 3 B) C 4 8 C 4 C) C 6 12 O 6 CO D) C 2 5 O CO E) C 6 12 O 6 C 2 O 15. Molekül formülü Basit formülü I. C 6 12 O 6 C 3 6 O 3 II. N 2 O 4 NO 2 III. PbO 2 PbO 2 Yukarıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangilerinin basit formülleri doğru verilmiştir? D) N 2 O E) CO 2 -Br A) I, II ve III B) Yal nız I C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 12. NO 2 molekülü için aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ( 7 N, 8 O) A) Asit oksittir. B) Azotidoksit olarak adlandırılır. C) Yükseltgenebilir. D) Bileşikteki N un yükseltgenme basamağı +4 tür. E) Bazlar ile tepkime vermez. 16. I. FeCl 2 Fe(O) 2 II. MnO - Mn(O) 2 III. go - gcl 2 Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinde katyonların değerliği birbirine eşittir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III.. Test 09 CA 1.C 2.C 3.E 4.D 5.B 6.B 7.C 8.D 9.E 10.E 11.A 12.E 13.B 14.E 15.E 16.E

19 KİMYA Bileşikler-4 YGS / LYS Sayısal C C O 3 2 X Y Yukarıdaki bileşikte X ve Y ile gösterilen kısımlar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) X : hidrofob kısımdır 4. I. C 2 2 bir alkindir. II. Alken ve alkinlerde en az 1 tane pi bağı bulunur. III. CaCO 3 bileşiği organik bir bileşiktir. yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur? B) Y : hidrofil kısımdır C) X : apolar kısımdır D) Y : polar kısımdır E) X : Suda çözünen kısımdır 2. Aşağıda verilen bileşik ve adlandırmalardan hangisi yanlıştır? A) Bileşik B) C C C) C 3 C 2 O Adlandırma Benzen Etin Etanol A) Yal nız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir? A) C 4 B) C 3 COO C) C 6 12 O 6 D) C 6 6 E) 2 CO 3 6. C 2 2 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 1, 6 C) O D) C O O E) C 3 C O Formik asit Metanoik asit A) Özel adı Asetilendir. B) Lewis yapısı C C şeklindedir. C) Karbon atomları oktedini tamamlamıştır. D) Alken sınıfı bir bileşiktir. E) Polimerleşme tepkimesi verir. 3. Etil alkol bileşiğiyle ilgili olarak ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Suda çözündüğünde bağı oluşturur. 7. Bileşik I. C 3 C 2 O idrofob C 3 C 2 idrofil O II. C 3 C 2 COO COO C 3 C 2 B) idrofil ve hidrofob grup içerir. III. C 3 C COO N 2, COO C 3 C C) Yapısındaki atomlar oktet ve dublet kuralına uyar. N2 D) Sulu çözeltisi bazik özelliktedir. E) Organik bir bileşiktir. Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangilerinin hidrofob (suyu sevmeyen) ve hidrofil (suyu seven) grupları doğru gösterilmiştir? A) Yal nız I B) Yalnız II C) Yalnız III

20 Bileşikler Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin isim formül eşleştirilmesi yanlıştır? A) Bütan : C 4 10 B) Asetilen : C 2 4 C) Propan : C 3 8 D) Pentan : C 5 12 E) Metan : C N 2 I C COO I Yukarıda açıklık formülü verilen organik bileşik için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Özel adı glisindir. B) Amfoterdir. C) Aminoasittir. D) İnorganik bileşiktir. E) İki tanesinin birleşmesiyle peptit bağı oluşur. 9. C 4 8 formülüne sahip bir bileşik için; I. idrokarbondur. II. Alkendir. III. Bileşikte her bir karbon atomu 4 bağ yapmıştır yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III Körfez Yayınları 13. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi aromatik hidrokarbondur? A) C 4 B) C) D) O E) C Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir? A) C 4 B) C 3 O C) C 6 12 O 6 D) CaCO 3 E) C C 3 C Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi hidrofil grup içermez? A) C 3 O B) C 3 C 2 COO I. II. III. C) C 2 COO D) C 3 CC 3 I I N 2 C 3 Yukarıdaki organik bileşik örneklerinden hangileri aromatik değildir? E) C 3 C 2 C 2 OSO 3 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III Test 10 CA 1.E 2.E 3.D 4.C 5.E 6.D 7.A 8.B 9.C 10.D 11.C 12.D 13.E 14.D

21 KİMYA Kimyasal Değişimler-1 YGS / LYS Sayısal Bir kim ya sal re ak si yon da aşa ğı da ki ler den han gi si kesin lik le de ğiş mez? A) Mad de sa yı sı B) Mad de le rin fi zik sel hal le ri C) Ta ne cik sa yı sı D) Toplam pro ton sa yı sı E) Mad de le rin kim ya sal özel lik le ri 2. Sabit hacimli bir kapta, aşağıdaki denkleme göre tepkime gerçekleşmektedir. C 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) O (g) Bu na gö re, tepkime sırasında, I. Oksijen atomu sayısı II. Toplam molekül sa yı sı III. O 2 elementinin kimyasal ve fiziksel özellikleri niceliklerinden hangileri değişmez? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III 3. C 3 8(g) + 5 O 2(g) 3 CO 2(g) O (g) Tep ki me siy le il gi li ola rak; I. 1 tane C 3 8 in yeterli O 2 ile tepkimesinden 3 tane CO 2 elde edilir. II. Tepkime sırasında toplam molekül sayısı değişmez. III. o mo jen tep ki me dir X + CO 2 Li 2 CO O Denk leş miş denk le min de ki X mad de si nin for mü lü aşağı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? A) Li O B) Li 2 O C) Li 2 O 2 D) Li CO 3 E) Li 6. X + 7O 2 6CO O Denk lem de ki X in ba sit for mü lü aşa ğı da ki ler den hangi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? A) C B) C 2 O C) C 6 6 D) C 6 6 O E) C 3 O. 7. 2BiO + + X (BiO) 2 CrO 4 Denk lemin deki X ile gösterilen mad de aşağıdakilerden hangisi dir? A) CrO 4 2 B) CrO 4 C) Cr 2 O 3 D) CrO 3 +2 E) Cr 2 O 7 2 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III. 4. 3P + 5X O 3 3 PO 4 + 5NO Denk leş miş tepkimesin de ki X mad de si nin for mü lü aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? 8. C X Y O + 6O 2 4CO O Denk le şmiş tepkimesin de C X Y O bi le şi ğin de ki X ve Y sa yı la rı sırasıyla aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru olarak veril miş tir? A) (9,4) B) (4,9) C) (9,5) D) (4,10) E) (4,8) A) NO B) NO 2 C) NO 3 D) 3 NO 3 E) NO 3

22 Kimyasal Değişimler C 4 8 (O) 2 + O 2 CO O Denk le mi en kü çük tam sa yı lar la denk leş ti ri ldiğinde CO 2 ve O 2 nin kat sa yı la rı için aşa ğı da ki ler den han gi si doğ ru olur? CO 2 O 2 A) 5 4 B) 4 5,5 C) 8 11 D) 10 8 E) X + CO 2 Fe 3 O 4 + CO Yukarıda bulunan denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) FeO B) FeC C) Fe 2 O D) Fe 2 O E) Fe 2 O Si O 2 + x Na O Na 4 Si O 4 + y 2 O Denk le mi denk leş ti ril di ğin de x ve y kat sa yı la rı nın sayı sal de ğe ri aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? x y A) 4 2 B) 4 4 C) 2 4 D) 1 2 E) Al + 3 X m Al 2 (SO 4 ) Tep ki me siy le il gi li ola rak; I. X = 2 SO 4 tür. II. m = 1 dir. III. Metal - asit tepkimesidir. ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III. Körfez Yayınları 14. I. C O 2 CO O II. C 4 + O 2 CO O III. C O 2 CO O Yukarıda verilen denklemlerde CO 2 katsayıları eşit olacak şekilde denkleştirildiğinde O 2 katsayıları arasındaki ilişki hangi şıkta doğru verilmiştir? A) I > II > III B) II > I > III C) III > II > I D) II > III > I E) I > III > II 15. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde molekül sayısı korunur? A) N 2(g) + 2(g) N 3(g) B) C 4(g) + O 2(g) CO 2(g) + 2 O (s) C) 2(g) + O 2(g) 2 O (s) D) C O 2 CO O E) C 6 12 O 6 + O 2 CO O 12. Aşağıdaki tep ki melerden hangisinde açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır? A) Na + 2 O B) Zn + NaO C) Ca + Cl D) Ag + NO 3 E) Mg + 2 SO Aşağıdaki olaylardan hangisinde hem kimyasal hem de fiziksel değişme olur? A) Yoğurttan ayran eldesi B) Mumun erimesi C) Naftalinin süblimleşmesi D) Betonun kuruması E) Bakır telin elektriği iletmesi Test 11 CA 1.D 2.B 3.D 4.C 5.A 6.D 7.A 8.B 9.C 10.A 11.E 12.D 13.A 14.B 15.B 16.D

23 KİMYA Kimyasal Değişimler-2 YGS / LYS Sayısal Tepkime denklemi Tepkime türü I. Fe + S FeS Sentez 4. CuO ZnO NaO çözeltisi II. Na + Cl NaCl + 1/2 2 III. 2 NaO + 2 SO 4 Na 2 SO O Yerdeğiştirme Nötrleşme Cl çözeltisi 2 O sývýsý SO 2 Yukarıda verilen tepkime örneklerinden hangilerinin türü doğru verilmiştir? A) Yal nız I B) Yalnız II C) I ve III 2. 2X + 3SO O 2CrO 2 + 3SO O Denk leş miş denk le min de X mad de si nin for mü lü ve bu iyonda bulunan Cr atomunun yük selt gen me ba sama ğı aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve rilmiş tir? A) CrO 4, +7 B) CrO 4 2, +6 C) CrO 2, +4 D) CrO 4 2, +3 E) Cr 2 O 7, Metal Cl 2 SO 4 KO X Y + + Z + I II III Yukarıdaki kaplara oda şartlarında üzerlerindeki maddeler ilave edildiğinde hangi kaplarda reaksiyon gerçekleşir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Fe (k) + 3/2 O 2(g) Fe 2 O 3(k) + ısı Tepkimesinin türü aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Yanma tepkimesi B) Ekzotermik tepkime C) Analiz tepkimesi D) Sentez tepkimesi E) Oksitlenme 6.. CaCO 3(k) + ısı CaO (k) + CO 2(g) tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Isı alan (endotermik) tepkimedir. B) Analiz tepkimesidir. C) Toplam kütle korunmuştur. D) Oksijen elementinin değerliği (yükü) değişmiştir. E) Ca elementinin yükü değişmemiştir. Yukarıda X, Y, Z metallerinin bazı asit ve bazlarla tepkimeleri verilmiştir. Tepkime verenler (+) ile, vermeyenler ( ) ile gösterilmiştir. Buna göre, I. X, Al metalidir. II. Y, amfoter metaldir. III. Z, bir yarısoy metaldir. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yal nız I B) Yalnız II C) I ve III 7. Kapalı bir kapta sabit sıcaklık ve basınçla aşağıdaki reaksiyon gerçekleştiriliyor. 2(g) + 1/2 O 2(g) 2 O (s) Verilen bu reaksiyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) omojen tepkimedir. B) Kimyasal reaksiyondur. C) Zamanla kaptaki 2(g) miktarı azalır. D) Toplam atom sayısı korunur. E) Zamanla kaptaki gaz miktarı azalır.

24 Kimyasal Değişimler I. N 2(g) + 3 2(g) 2N 3(g) II. 2Na (k) + Cl 2(g) 2NaCl (k) III. C 4 10(g) + O 2(g) CO 2(g) + 2 O (g) Yukarıda verilen reaksiyonlar için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) I. reaksiyon sentez reaksiyonudur. 12. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde sadece yükseltgenme olmuştur? A) Fe e Fe B) N 3 N C) Zn + Cu +2 Cu + Zn+2 D) I + 6 O IO O + 6e E) MnO 4 + 5e Mn O B) III. reaksiyon en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde O 2 nin katsayısı 7/2 olur. C) II. reaksiyon heterojen reaksiyondur. D) III. reaksiyon yanma reaksiyonudur. E) II. reaksiyonun ürünü bir iyonik bileşiktir. 9. I. Yükseltgen madde elektron alır. II. Elektron veren madde indirgenir. III. İndirgenmiş madde yükseltgendir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 10. C 2 6(g) + 7/2 O 2(g) 2CO 2(g) O (s) kj/mol Kapalı kapta gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili, I. Ekzotermik reaksiyondur. II. Toplam atom sayısı değişmiştir. III. Redoks tepkimesidir. hangileri doğrudur? Körfez Yayınları 13. Fe +3 + Mn +2 Fe +2 + Mn +7 Tepkimesiyle ilgili olarak; I. 1 mol Fe +3, 1 mol elektron almıştır. II. Mn +2 yükseltgenmiştir. III. Fe +3 indirgendir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 14. Mg (k) + ZnSO 4 (suda) MgSO 4 (suda) + Zn (k) Tepkimesi için, I. Redoks tepkimesidir. II. Zn yükseltgendir. III. Yer değiştirme tepkimesidir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 15. Ag 2 CrO 4 (suda) + 2e 2Ag (k) + CrO 4 2 (suda) 11. Redoks tepkimeleri için, I. İndirgenme olayında madde elektron alır. II. Yükseltgenme olayı elektron vererek gerçekleşir. III. Aynı bileşikte hem indirgenen, hem yükseltgenen atom bulunabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Tepkimesi için, I. Yalnız indirgenme olmuştur. 2 II. CrO 4 iyonundaki Cr atomu elektron almıştır. III. Ag + indirgen özellik gösterir. D) I ve II E) I ve III Test 12 CA 1.E 2.B 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.D 11.E 12.D 13.B 14.E 15.A

25 KİMYA Kimyasal Değişimler-3 YGS / LYS Sayısal idrojen ve Oksijen gazlarının uygun şartlarda bir araya gelmesi ile su oluşuyor. Buna göre, aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tepkimesi 2(g) + 1/2 O 2(g) 2 O (s) şeklindedir. B) Yanma tepkimesidir. C) Redoks (indirgenme - yükseltgenme) tepkimesidir. D) idrojen yükseltgendir. E) Oksijen indirgenmiştir. 2. SO 2, CO, CaO, e dan oluşan bir karışımdan e u ayırmak için, 3. I. Karışımı baz çözeltiden geçirmek. II. Karışımı yakmak III. Karışımı asit çözeltiden geçirmek işlemlerinden hangileri hangi sıra ile uygulanmalıdır? A) II - I - III B) II - I C) I - III D) I - II - III E) III - I - II 1 M Cl I 1 M 2 SO 4 II 1 M NaO Yukarıdaki kaplarda sırasıyla Cl, 2 SO 4 ve NaO çözeltileri bulunmaktadır. Kaplara sırası ile Ag, Cu ve Zn metalleri daldırıldığında açığa çıkan gazların türü nedir? I II III III 4. I. Yükseltgen, yükseltgenen maddeye denir. II. Monomer, polimeri oluşturan yapıdır. III. Çöktürme, bir ayırma yöntemidir. IV. idroliz tepkimesi, polimerleşmenin tersidir. V. CaO in yaygın adı kireç taşıdır. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 5. I. Aşırı klorlu sulara AgNO 3 eklenerek suda az çözünen AgCl oluşturulması II. Mide rahatsızlığı olanların baz özellikli hap içmesi III. Suya atılan Na metalinin patlaması Yukarıda verilen reaksiyonların türlerinden hangileri doğrudur? I II III A) Redoks asit-baz redoks B) Çözünme-çökelme nötralleşme redoks C) Yerdeğiştirme çözünme çökme D) Çözünme-çökelme redoks yanma E) Asit-baz yerdeğiştirme analiz 6. 2 O 2 O + 1/2 O 2 + 2e Denklemiyle ilgili olarak; I. İndirgenme yarı tepkimesidir. II. 1 mol O iyonu 1 mol elektron verir. III. O iyonundaki oksijen yükseltgenmiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 7. MnO 4 + 5e Mn O Tepkimesiyle ilgili olarak ; A) 2(g) 2(g) 2(g) B) 2(g) 2(g) C) SO 2(g) 2(g) D) 2(g) E) 2(g) SO 2(g) I. İndirgenme yarı tepkimesidir. II. 1 mol MnO 4, 5 mol elektron vermiştir. III. Asidik ortamda gerçekleşmektedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri.

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri. KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ I. Tanecik Büyüklüğünden Yararlanarak Yapılan Ayırma İşlemler: Büyüklükleri farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1. AYIKLAMA: Fındık patozdan

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Şap ; boyacılık ve dericilikte, kükürt; kuru kayısı ve kuru üzüm gibi yiyeceklerin uzun süre saklanmasında ve kil ise seramik porselen yapımında kullanılmaktadır. 6.

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, lise hayatının başlangıcı olan 9.sınıf derslerini başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. Kimya dersinde işlediğimiz konuların tamamı sizlerde

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri Ayıklama Eleme Süzme Santrifüjleme 1) Ayıklama Tanecik şekilleri, renkleri veya boyutları farklı olan katı katı karışımları

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐMDE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ KONU: MADDE KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMA YAPRAĞI ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KİMYA ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KİMYA ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KİMYA SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri/ Fen ve

Detaylı

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır.

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. ÖMER ÇOPUR ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. Madde: Kimyanın konusunu

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Karışımlar Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları topluluğa karışım denir. İçme suyu, gazoz, limonata, meyve suyu, yemekler, salata, süt, ayran, hava, sis, çamur vb. birer

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 62 Heterojen Karışımlar 84 Karışımların Ayrılması 93

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 62 Heterojen Karışımlar 84 Karışımların Ayrılması 93 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 62 Heterojen Karışımlar 84 Karışımların Ayrılması 93 HOMOJEN KARIŞIMLAR 1. Boyutu 10 nm den daha küçük olacak şekilde dağılmış maddelerin oluşturduğu karışıma çözelti

Detaylı

10. SINIF KİMYA KONU ÖZETLİ SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KİMYA KONU ÖZETLİ SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KİMYA KONU ÖZETLİ SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ Sayfa 15 soru 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR Asit ve baz tepkimeye girdiğinde nötralleşme 1. ÜNİTE olur. Asit ve baz özelliklerini kaybederler, kimyasal değişme

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi KİMYA Maddeyi tanıyalım; Maddenin özellikleri Maddenin halleri Maddenin ölçülebilir özellikleri Maddenin değişimi Isı ve sıcaklık Saf madde ve karışımlar Su ve şeker saf

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7.SINIF MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ÜNİTESİ KARIŞIMLAR KONUSU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPRAĞI DERS SORUMLUSU: PROF. DR.İNCİ MORGİL HAZIRLAYAN:

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması KARIŞIMLAR Karışımların Ayrılması Günlük yaşamda kullandığımız eşyaların, giydiğimiz kıyafetlerin, yediğimiz yiyeceklerin, içtiğimiz suyun hepsi birer karışımdır. Nehir, göl, baraj sularını doğal haliyle

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

MADDE-BİLEŞİK-KARIŞIM

MADDE-BİLEŞİK-KARIŞIM MADDE-BİLEŞİK-KARIŞIM MADDE SAF MADDELER KARIŞIMLAR ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KAR. HETEROJEN KARIŞIM Metal Ametal Soygaz Süspansiyon Emilsiyon Adi karışım MADDE: Boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

Bileşiklerin Adlandırılması

Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin formülleriyle gösterilmesi dışında, kendilerine atanan isimleri de vardır. Bu isimler, belirgin bir sistematiğe göre kurulmasaydı, milyonlarca bileşik için milyonlarca

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir.

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir. Metaller Grup 1: Alkali metaller, doğada nispeten bol bulunurlar. Bu elementlerin bazı bileşikleri tarih öncesi yıllardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Alkali metal bileşiklerini sıradan olaylarla

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı