HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER"

Transkript

1 2011/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 20 Kasım 2011-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: (AC) A.Ş.nin aktifinde kayıtlı bulunan ada.. parselde kayıtlı gayrimenkulü ile içinde bulunan makine, teçhizatlar ve demirbaşlarının tarihli bölünme bilançosundaki mukayyet değerleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddeleri hükümleri doğrultusunda kısmi bölünme yoluyla (X) A.Ş.'ye ayni sermaye olarak konulması halinde, söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak yapılan teslimlerin Katma Değer Vergisi ile düzenlenen Kısmi Bölünme Sözleşmesinin Noterlikçe tasdik işleminin Harçlar ve düzenlenen kağıtların Damga Vergisi karşısındaki durumunu açıklayınız. SORU 2: Geceleme hizmeti sunulan otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde yüklenilen katma değer vergisinin indirimi ve iadesinin hesaplanması konusunda yapılan özel düzenlemeleri açıklayınız. SORU 3: a) Uluslar arası taşımacılık istisnasının kapsamını, b) (Y) A.Ş. sadece kara uluslar arası taşımacılık faaliyeti ile iştigal etmektedir. Üstlendiği TL tutarındaki uluslar arası taşımacılık hizmetinin TL lık kısmı başka firma tarafından yerine getirilmiştir. Söz konusu taşımacılık hizmeti dolayısıyla (Y) A. nin çekici, römork gibi kara taşıma araçlarının satın alınması esnasında ödenen katma değer vergileri de dikkate alınmak suretiyle yüklendiği katma değer vergilerinin indirimi ve iadesini talep edeceği KDV tutarını bir örnekle açıklayınız. SORU 4: a) İhale kararlarında Damga Vergisi uygulama hallerini açıklayınız. b) Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihinde ihale bedeli TL olan bir bina yapım işi için ihale kararı alınmıştır. Söz konusu ihale ile ilgili olarak 2 nüsha olarak düzenlenen sözleşme (Damga Vergisi oranı %0 8,25) tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme dolayısıyla ödenmesi gereken damga vergisi miktarını ve ödeme usulünü belirtiniz. SORU 5: a)türk vatandaşı olmayan kişilere veraset yoluyla bankalarda bulunan para intikal etmesi, b)derneklere gayrimenkul bağışlanması hallerinde Veraset ve İntikal Vergisi uygulamasını açıklayınız.

2 CEVAPLAR CEVAP 1: (AC) A.Ş.nin aktifinde kayıtlı bulunan ada.. parselde kayıtlı gayrimenkulü ile içinde bulunan makine, teçhizatlar ve demirbaşlarının tarihli bölünme bilançosundaki mukayyet değerleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddeleri hükümleri doğrultusunda kısmi bölünme yoluyla (X) A.Ş.'ye ayni sermaye olarak konulması halinde, söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak yapılan işlemlerin Katma Değer Vergisi ile düzenlenen Kısmi Bölünme Sözleşmesinin Noterlikçe tasdik işleminin Harçlar ve düzenlenen kağıtların Damga Vergisi karşısındaki durumu aşağıda belirtilmiştir sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19/3. (b) bendinde, "b) Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmeleri nin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre, kısmi bölünme işlemine taşınmazlar, iştirak hisseleri, üretim veya hizmet işletmeleri konu edilebilmektedir. 1-DEVROLAN VARLIKLARA AİT KDV NİN DURUMU KDV Kanunu nun 17/4-c maddesinde; Kurumlar Vergisi Kanunu na göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanunu nun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) hükmünü amirdir. KDV Kanunu nun 17/4. maddesinin (c) bendine göre, Kurumlar Vergisi Kanunu na göre yapılan bölünme işlemleri KDV den istisna edilmiştir. Bölünme işlemi sonucunda yeni şirkete konulan varlıklar KDV mevzuatı yönünden teslim sayıldığı halde, bu teslim işlemi vergi dışında tutulmak suretiyle bölünme işlemi teşvik edilmektedir. Öte yandan kısmi bölünme yoluyla devredilen varlıklarla ilgili olup eski şirkette indirim konusu edilemeyen KDV yeni şirkette mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır. DAMGA VERGİSİ BAKIMINDAN 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı Tablonun "IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 17 numaralı fıkrasında ise, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

3 HARÇLAR BAKIMINDAN 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır. Yukarda yapılan açıklamalar çerçevesinde, (AC) A.Ş. inin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulü ile içinde bulunan makine, teçhizatlar ve demirbaşlarının kısmi bölünme yolu ile (X) A.Ş.'ye devri işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun söz konusu hükümleri doğrultusunda yapılması durumunda, yapılan teslimler Katma Değer Vergisinden ve devir işlemi nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden, noterlikçe tasdiki işleminin harçtan istisna tutulması gerekmektedir. CEVAP 2: Geceleme hizmeti sunulan otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde yüklenilen katma değer vergisinin indirimi ve iadesi konusunda Bakanlar Kurulu tarafından iki ayrı düzenleme yapılmıştır. 1-İndirimli oran uygulanan hizmet işletmelerinde alkollü içecekler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun YETKİ başlıklı 36. Bakanlar Kurulu indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye yetkilidir. Hükmünü amirdir. Kanunun 36. maddesi ile vergi indirim hakkını; - Kısmen veya tamamen kaldırmaya, - Yeniden koymaya, - Bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye Bakanlar Kurulunu yetkili kılınmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu nun 28. Ve 36. Maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu nun Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair tarih ve sayılı Kararına ekli II sayılı listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 25. sırası hükmü aşağıda kaydedilmiştir. 25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.), 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B-25.sırasının vergi indirimi esası göz önüne alınarak incelenmesi sonucunda aşağıdaki hükümleri ihtiva ettiği görülür Sırada yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacaktır. 2-Geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli

4 3- Otellerde her şey dahil fiyat uygulaması kapsamında kalan müşterilere alkollü içkilerde bedelsiz olarak verilmektedir. Ancak bu kapsamda verilen alkollü içkiler için yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacağından, bu vergiler gider hesaplarına atılacaktır. 4-Konaklama tesislerinde verilen alkollü içki hizmetleri geceleme hizmetinden yararlanmayanlara veya geceleme hizmetinden yararlanmakla birlikte ayrıca belgelendirilen diğer hizmetler kapsamında verilen alkollü içki hizmeti %18 oranında KDV ye tabi olduğundan, alkollü içkiler için verilen hizmetler dolayısıyla yüklenilen vergiler indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak geceleme bedeli içerisinde verilen alkollü hizmetler dolayısıyla yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Konaklama hizmetlerinde verilen alkollü içki hizmetlerinin bir bölümü %18 oranında KDV ye tabi bulunmakta, diğer bölümü ise, konaklama bedeli içinde tahsil edildiğinden %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır. %8 Oranında vergiye tabi tutulmak suretiyle verilen alkollü içki hizmeti için yüklenilen KDV indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair tarih ve 2008/13234 sayılı Kararname ile yukarıda yazılı 25.sırada değişiklik yapılmakla birlikte alkollü içkiler için vergi indirimi konusunda öngörülen kısıtlama hükmü aynen korunmuştur. 2- İndirimli Oranda İşlem Yapan Konaklama Tesislerinde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesi Katma Değer Vergisi Kanunu nun 29. Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu nun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2008/13903 sayılı Kararına ekli kararnamede, MADDE 1 - (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 25 inci sırasında sayılan konaklama tesislerini işleten mükelleflerin, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, söz konusu sıra kapsamındaki indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergisi dahil edilmez. Hükmü yer almaktadır. Kararname hükmü uyarınca otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini işleten mükellefler, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu sıra kapsamındaki indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, ATİK dolayısıyla yüklendikleri KDV yi dahil etmemeleri gerekmektedir. Katma Değer Vergisinde prensip olarak KDV mükelleflerinin yüklendikleri vergileri indirim yoluyla telafi etmeleri, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin sonraki dönemlere devredilmesi ve iade edilmemesi esastır. Ancak indirimli orana tabi mal ve hizmetler ile tam istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla indirimle giderilmeyen vergilerin belirli usuller çerçevesinde iade edilmesi söz konusudur. 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen hüküm uyarınca söz konusu mükelleflerin indirimli orana tabi mal ve hizmetlerle ilgili olarak amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklendiği vergilerin indirilmesi konusunda herhangi bir sınırlanmaya gidilmemiş, sadece indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin iadesi konusunda yasa ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde bir sınırlama getirilmiştir. Kararname hükmü uyarınca, indirimli oranda vergilendirilen geceleme hizmetleri dolayısıyla tesis sahiplerinin iade hesaplarında, konaklama tesislerinin inşası veya satın alınması veya bu tesislerde kullanılan diğer amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait KDV, dikkate alınmayacaktır.

5 CEVAP 3: a) Uluslar Arası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası hükmü uyarınca, Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır. Hükmünü amirdir. Bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu 84/8889 sayılı Kararı ile, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri, taşımacılığın; -Türkiye de başlayıp yabancı bir ülkede sona ermesi, -Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye de sona ermesi, -Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye den geçerek yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri vergiden istisna edilmiştir. Öte yandan, -Uluslar arası taşımacılığa ait bilet satış komisyonları, -Taşıma araçlarının tahliye işlemlerinin gecikmesi nedeniyle alınan ek ödemeler, - Taşımacılık faaliyetlerinin erken bitirilmesi sebebiyle alınan ek primler, - Seyahat acentalarına uygulanan teşvik primleri, - Organizasyon ve aracılık faaliyetleri Uluslar arası taşımacılık istisnası kapsamında kabul edilmektedir. İstisnadan yararlanmak için taşıma bedelinin döviz olarak Yurda getirilmesi şart değildir. Taşıma bedelinin döviz olarak getirilmesi zorunluluğunun bulunmaması, mükelleflere kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak, taşımacılık işini üstlenilmeksizin diğer bir ifade ile sadece uluslar arası taşımacılıkla ilgili olarak araca yük bulma ya da yüke araç bulma şeklinde verilen aracılık hizmeti ile bu faaliyet dolayısıyla alınan komisyonlar, uluslararası taşımacılık hizmeti olarak değerlendirilemeyeceğinden genel oranda KDV ne tabi olacaktır. b) Uluslar Arası Taşımacılık İşinde İade Talep Edilecek KDV Tutarının Hesaplanması Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlemlerinde, mükellefler bu hizmetleri kapsamında düzenleyecekleri faturalarda hizmet bedeli üzerinden katma değer vergisini hesaplamayacaklar ve bu kapsamdaki işlemlerine ilişkin olarak satın alınan mal ve hizmetlere ait KDV söz konusu Kanunun 29 ve 32. maddeleri hükmüne göre vergiye tabi faaliyetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilecek, indirimin mümkün olmaması halinde iade edilecektir. 1- Uluslar arası Taşımacılıkta Yüklenilen KDV nin İndirimi Uluslara arası taşımacılık hizmetinde KDV indirimi konusunda herhangi bir özel düzenlemem bulunmamaktadır. Bu konuda tamamen genel hükümler uygulanmaktadır. 2- Uluslar Arası Taşımacılık Hizmeti Dolayısıyla Yüklenilen KDV nin İadesi a)iade Kapsamına Giren Harcamalar İade kapsamına, uluslar arası taşımacılık faaliyeti ile ilgilendirilebilen ve gelir veya kurumlar vergisi uygulamalarında gider olarak kabul edilebilen her türlü mal ve hizmet alışı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergileri dahildir. Buna göre;

6 -Taşımacılık işi nedeniyle yapılan doğrudan giderler, motorin, yağ, tamir, lastik, parça, araç takip sistemleri ve bunun gibi direk giderler, - Genel giderler, -Amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen KDV iade kapsamına dahildir. Uluslar arası taşımacılık işinde kullanılan tır çekici gibi taşıtların alımı sırasında yüklenilen KDV uluslar arası taşımacılığın gerçekleştiği dönem için istenecek iade tutarının %18 i aşmayacak şekilde yüklenilen diğer vergiler ile birlikte iadesi istenebilecektir. b) Taşıma Araçları İçin Yüklenilen KDV nin İadesi Uluslar arası taşımacılık faaliyetlerinde vergi indirimi konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu olmamasına karşılık, iade edilecek KDV tutarı ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için iadesi talep edilecek azami KDV miktarı konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Uluslar arası taşımacılık faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınan çekici,römork gibi kara taşıma araçlarının satın alınması esnasında ödenen KDV nin iade işlemi, söz konusu taşıtların uluslar arası taşımacılık faaliyetinde kullanıldığı dönemlerde yapılabilir. İlgili dönemde uluslar arası taşımacılıkta kullanılmayan çekici, yarı römork ve frigofirik yarı römorka ait ödenen vergilerin bu dönemde iadesi talep edilemez. 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E-1 bölümünde yer alan açıklamaya göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin ATİK için ödedikleri vergilerin iadesi mümkün bulunmaktadır. İade hakkı doğuran işlemler KDV Kanunu nun 32. maddesinde sayılan istisnalar ile değişik 29/2. maddesinde belirtilen işlemlerdir. Bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler, indirimin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebilmektedir. İade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve ATİK için ödenen vergiler de dahildir. Ancak, bir vergilendirme döneminde iade edilecek vergi, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin % 18 i olarak hesaplanan miktardan fazla olamayacaktır. Bu itibarla, münhasıran uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin, iade hakkı doğuran işlemlere ait olup önceki dönemlerden devreden KDV nin, genel esaslar çerçevesinde iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek vergi, iade talep edilen dönemde yapılan uluslararası nakliyat faaliyeti nedeniyle elde edilen hasılat tutarının genel vergi oranıyla çarpımı suretiyle bulunacak miktardan fazla olmaması gerekmektedir. İktisap edilen oto taşıyıcılarla uluslar arası taşımacılık faaliyetinin yapıldığı dönemlerde bu işlem nedeniyle yüklenilen KDV ile genel giderler ve oto taşıyıcı (ATİK) alımı nedeniyle yüklenilen vergilerden 24,26 ve 36 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanan esaslar çerçevesinde verilecek pay iade konusu yapılabilecek olup iadesi talep edilen KDV nin o dönemdeki iade hakkı doğuran söz konusu işleme ait bedelin genel vergi oranından (18) fazla olmayacağı tabiidir. Faaliyetleri münhasıran uluslar arası taşımacılıktan ibaret olan mükelleflere KDV Kanunu nun vergi indirimine ilişkin hükümleri göz önünde tutularak yüklendikleri vergileri, iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin %18 olarak hesaplanan miktarla sınırlı olmak şartıyla iade edilmesi mümkündür. Uluslar arası taşımacılık işi nedeniyle herhangi bir dönemde iade edilecek KDV miktarı söz konusu dönemde yapılan uluslar arası taşımacılık nedeniyle düzenlenen fatura tutarının genel vergi oranı olan %18 i geçemez. Bu bir tavandır. Mutlaka bu tutarda KDV nin iade edileceği sonucuna varılmamalıdır. Asıl olan uluslar arası taşımacılık nedeniyle yüklenilen vergilerin gerçek miktarının tespit edilmesidir.

7 3- Uluslar Arası Taşımacılık İşinde Kullanılan Kiralık Araçlara İlişkin İade Edilecek KDV Miktarının Hesaplanması Uluslar arası taşıma işinde kullanılan nakil vasıtalarının tamamının işi üstlenilen taşıyıcıya ait olması zorunlu değildir. Başka bir deyimle uluslar arası taşımacılık işinde kullanılan kiralık araçlarda istisnadan faydalanabilir. İstisna kapsamındaki taşıma faaliyetinin bir kısmının başka taşımacılara yaptırılması durumunda gerek taşıma işini yaptıran kişiye karşı muhatap olarak işi üstlenen firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyeti istisna kapsamına girdiğinden her iki faaliyette vergiye tabi olmayacaktır. KDV iadesi uygulamasında ulusla arası taşımacılık işini yapan mükellef sadece kendine ait araçlara isabet eden iadeyi talep edebilmekte, kiralık araçlara ait iade ise, kiralık araç sahiplerine yapılmaktadır. Hesaplama yöntemi her iki mükellef içinde aynıdır. Vergi Dairesi kiralık araç sahiplerine iade yaparken yaptığı iadeye isabet eden iadenin alınmadığına ve alınamayacağına ilişkin taşımacılık firmasından taahhütname alarak vergi dairesine vermesi gerekmektedir. Kiralık araç sahiplerinin istisna kapsamında fatura kesebilmesi için kendilerine ait araçlara ilişkin olup tüm gider ve aracın işletmesinin kendilerine ait olması gerekmektedir. Aracın hiçbir giderine ve işletmesine karışılmadan sadece kira fatura düzenlenmesi durumun da istisna doğmayacaktır. Bu durumda faturada KDV nin hesaplanması gerekmektedir. 4-Uluslar arası Taşımacılık Kapsamında Yapılan Hizmete Ait KDV nin İadesi Uluslar arası taşımacılık hizmetinde KDV iadesinin söz konusu olabilmesi için aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir: 1.İlgili dönemde uluslararası taşımacılık hizmeti yapılmış olmalıdır. 2.Mükellefin uluslar arası taşımacılık faaliyeti dolayısıyla indirimle gideremediği devreden KDV si bulunmalıdır. 3. ATİK lerin alımından dolayı yüklenilen KDV nin iade konusu yapılması için taşıtların uluslararası taşımacılık hizmetinde fiilen kullanılmış olması gerekmektedir. 4- İade edilebilecek KDV iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin % 18 i olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz. 5- Uluslararası taşımacılık işinin bir kısmının başka firmalara yaptırılması halinde iade hakkı doğuracak işlem bedeline başka firmalara yaptırılan kısım dahil edilmemelidir. Ör: (Y) A.Ş nin Ocak 2011 yılında üstlendiği TL lık uluslar arası taşımacılık hizmetinin TL sini taşaron firmaya, TL tutarındaki kısmın kendisi tarafından yapıldığını varsayalım. (Y) AŞ tarafından taşarona yaptırılan TL lık istisna dolayısıyla KDV talep etmesi mümkün değildir.bu taşımaya ait KDV iadesi talep hakkı taşarona aittir. Bu taşmacılık işi nedeniyle (Y) A.Ş. nin talep edebileceği azami KDV miktarı ( x %18 =) TL dir. Bu dönemde taşıma işini yapan firmanın indirilebilir KDV si TL olduğunu varsayalım. Bundan sonra mükellefin halen indirebileceği ( =) TL lik kısım firmanın varsa bu işte kullanılan taşıma araçları için yüklenip indirim konusu yapamadığı KDV olarak iade edilecektir. Bu uygulamaya ATİK in alımında ödenen miktara ulaşıncaya kadar devam edilir.

8 Dönem Hasılatı Hasılatın yüzde 18 i Yüklenilen ATİK Hariç KDV Yüklenilen ATİK KDV si Yüklenilen Toplam KDV İadeye Konu Olabilecek KDV TL TL TL TL TL TL Devreden KDV TL İade edilemeyen TL lik tutarın ise; sonraki dönemlerde bu çerçevede iadeye konu edilebilecektir. Firmanın yaptığı uluslararası taşıma işi dolayısıyla aldığı bedelin genel vergi oranı olan % 18 nispetindeki kısmı taşımacıya yapılması mümkün olan azami iade miktarıdır. Ancak bu miktarın taşımacıya doğrudan doğruya iadesi söz konusu değildir. Anılan firmanın bu taşıma işi nedeniyle yüklenip indiremediği KDV miktarı tespit edilir ve azami miktarı aşmamak kaydıyla bu tutar iadeye esas alınır. İade edilecek tutar, örneğin nakil vasıtasının satın alınması nedeniyle daha yüksek miktarda indiremediği KDV olsa bile azami miktarı aşan kısmının iadesi mümkün değildir. CEVAP 4: a) İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulama Halleri İhale kararlarında Damga Vergisi uygulama halleri ihaleyi yapacak kuruluşun statüsüne göre değişmektedir. Şöyle ki; 1-İhaleyi Yapacak Kurumun Resmi Daire veya Kamu Tüzel kişiliğini Haiz Kurum Olması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelerle bu ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın resmi daire veya kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar tarafından yapılan ihaleler nedeniyle aşağıdaki hallerde Damga Vergisi uygulaması söz konusu olabilmektedir. 1- İhale yapılması halinde, söz konusu ihale sonucu düzenlenen ihale kararları, (1) sayılı tabloya ekli II Kararlar ve Mazbatalar Bölümünün 2.fıkrası gereğince 4,95, 2- İhale sonucunda İhale kararlarının uygulamasına ilişkin olarak bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmenin de belli parayı ihtiva etmesi halinde de (1) sayılı tabloya ekli I Akitlerle İlgili Kağıtlar Bölümünün A-1 fıkrası gereğince 8,25, 3- Yapılan satın almalar veya yapım işleri gibi ihale kararları ile ilgili olarak verilen hizmetler karşılığında müteahhitlere yapılan hak ediş ödemelerinden de, Damga Vergisi Kanunu na ekli (1) sayılı tabloya ekli IV.Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar Bölümünün 1-a fıkrası gereğince 8, 25 nispetinde Damga Vergisi ne tabidir. Resmi daireler tarafından yapılan her nevi mal ve hizmetin alım, yapım, kiralama gibi işlemlerine ilişkin ihale kararlarında, yukarıda sayılan üç çeşit damga vergisi uygulaması ayrı ayrı söz konusu olmaktadır. Satım işlerinde ise, yukarda sayılan ilk iki konuda damga vergisi uygulanmaktadır.

9 2-İhaleyi Yapacak Kurumun Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Bir Şirket Olması Resmi daireler dışında kalan ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar dışında kalan ve genellikle özel sektöre ait kuruluşlar tarafından mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için açılacak ihalelerde ancak sözleşme düzenlenmesi halinde DV uygulaması ortaya çıkmaktadır. b) Sözleşmeler Dolayısıyla Ödenecek Damga Vergisi Tutarının Hesaplanması ve Verginin Ödenmesi 1- Sözleşmeler Dolayısıyla Ödenmesi Gereken Damga Vergisi Tutarı Damga Vergisi Kanunu nun 14. Maddesi hükmü uyarınca, her bir kağıt için hesaplanacak vergi miktarı 54 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılan belirlemelere göre den itibaren ,40 TL yi aşamaz. Buna göre, ihale bedeli TL olan bir yapım işine ait tarihinde imzalanan sözleşme dolayısıyla ödenecek DV tutarı ( x %0 8,25 =) TL olduğu halde mükellef, sözleşme için Kanunu nun yukarıya alınan hükmü uyarınca ,40 TL ödeyecektir. 2-Nüshalardan Alınacak Azami Damga Vergisi Tutarı Ancak söz konusu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Bu duruma göre sadece ,40 TL sı mi ödenecek, yoksa her nüsha için ,40 TL ayrı ayrı mı ödenecektir sorusu ile uygulamada karşılaşılmaktadır. Birden fazla nüsha olarak düzenlenen kağıttan alınacak azami damga vergisi miktarı konusu tartışmalıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Danıştay farklı görüşlere sahiptir. Gelir İdaresi nin görüşüne göre, 14. madde metninde belirtilen sınır her bir kağıt için hesaplanacak ve ödenecek en yüksek vergi tutarı na ilişkindir. Dolayısıyla, azami sınırın tespitinde her bir kağıt ayrı ayrı ele alınacaktır. Öte yandan, Damga Vergisi Kanunu nun 5. maddesi hükmüne göre, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her bir nüshası aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olacağından, ,40 TL tutarındaki üst sınır her bir nüsha için ayrı ayrı aranacaktır. Zira, Damga Vergisi Kanunu açısından nüsha, aslı ile ayni hüküm ve kuvvete sahip kağıtları ifade etmektedir. Bu kağıtların her biri müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyettedirler. Sözleşme 2 nüsha olarak düzenlendiğine göre 2 defa ,40 TL nin aranılması gerekir. Danıştay ın aksi görüşteki kararları bulunmaktadır. Danıştay, muhtelif kararlarında 5. madde hükmü ile 14. maddesi düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde; damga vergisine tabi kâğıtların her nüshasının diğerinden ayrı olarak vergilendirileceği; ancak, tüm nüshalar için hesaplanan toplam verginin, 14. maddede yazılı azami haddi aşamayacağı sonucuna varılmaktadır. Denilmektedir. 3-Genel Bütçeye Dahil Daireler Tarafından Alınan İhale Kararları Dolayısıyla Düzenlenen Sözleşmeler İlişkin Damga Vergisinin Ödenmesi Usulü Resmi Daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisini kişiler öder. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genel bütçeye dahil bir kuruluştur. Başka bir deyişle resmi dairedir.genel bütçeli kuruluşlar ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisinin ödenmesi usulü 44 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait Damga Vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin

10 olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir. Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir. Denilmektedir. CEVAP 5: a)türk vatandaşı olmayan kişilere veraset yoluyla bankalarda bulunan para intikal etmesi halinde veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekir sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 inci maddesinin (b) bendinde de "mal" tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları ifade ettiği hükme bağlanmıştır sayılı Türk Medeni Kanununun 575 ve 599 uncu maddelerinde ise mirasın miras bırakanın ölümüyle açılacağı, mirasçıların miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kazanacakları, Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçıların, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanacakları belirlenmiştir. Bu hükümlere göre, veraset yoluyla veya ivazsız olarak herhangi bir şekilde vukuu bulacak mal intikallerinin veraset ve intikal vergisinin konusuna girebilmesi için, muris veya tasarrufu yapan (bir başkası lehine bağışta bulunan) kişinin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunması ya da intikal konusu malların Türkiye'de bulunması şarttır. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan menkul malların Türk vatandaşı olmayan kişilere veraset yoluyla intikal etmesi halinde veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Diğer taraftan, veraset ve intikal vergisi artan oranlı bir vergi olup, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre intikal eden menkul ve gayrimenkul mallar toplamından evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden (2011 yılı için) TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin TL) istisna düşüldükten sonra aynı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci grubunda yazılı olanlar (veraset yoluyla intikaller) için yüzde 1-10 arasında değişen oranların uygulanması suretiyle vergilendirme yapılmaktadır. Öte yandan, 7338 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra dairelerinde veraset ve intikal vergisinin konusuna giren para ve senedi bulunan istihkak sahiplerinin, söz konusu para ve senetlere isabet eden veraset ve intikal vergisinin ödenmiş olduğuna dair belge ibraz etmeleri halinde herhangi bir kesinti yapılmadan ödeme yapılacaktır. Ancak, ilgili kuruluşlara (bankalar v.b.gibi) belge ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından veraset yoluyla intikallerde %5 oranında vergiye karşılık kesinti yapıldıktan sonra kalan tutarlar hak sahiplerine ödenecektir. b)derneklere gayrimenkul bağışlanmasında Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa

11 olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (d) fıkrasında da ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği hususları düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların, (b) fıkrasında da yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacağı ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra söz konusu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahısların beyanname vermeyecekleri düzenlenmiştir sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3. Maddesinin (b) bendinde belirtilen kuruluşların muafiyetten yararlanabilmeleri umumun menfaatine hizmet maksadıyla kurulmuş olmalar gerekmektedir. Bu amaçla kurulmamış teşekküller bu hükümden istifade edemezler. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3. Maddesinin (b) bendinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kurulan derneklerin bu nitelikleri devam ettiği sürece yapılacak bağış ve yardımlar Veraset ve İntikal Vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, herhangi bir yapılan gayrimenkul bağışlanması işleminin Veraset ve İntikal Vergisi karşısındaki durumunu belirlemek için derneğin statüsüne ve kuruluş amaçlarına bakmak gerekir. 1-Kamu yararına hizmet veren derneklere 2-Kamu yararına hizmet veren dernek statüsünde olmamakla birlikte, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan derneklere, yapılan bağışlar veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulacaktır. Örneğin dernek tüzüğünde, derneğin amacının; ortaöğretim ve yüksek okullarda örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yahut kurslarında okuyan öğrencileri barındırmak, onların eğitim, yeme, içme, ısınma, hastane ve tedavi masraflarına yardımcı olmak gibi hususlar olması halinde, umumun istifadesi için eğitim, hayır gibi konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş derneğin bu niteliği devam ettiği sürece, bağış yoluyla intikal eden gayrimenkul mallar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması ve veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmemesi gerekmektedir.

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 Konu: OTEL, MOTEL, PANSİYON, TATİL KÖYÜ VE BENZERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE SUNULAN İNDİRİMLİ ORANA TABİ GECELEME VE KONAKLAMA HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN

Detaylı

64 NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

64 NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 15.08.2012/147-1 64 NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu sirkülere göre, 14/2/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği nde yer alan iade konusu yapılacak KDV tutarının tespiti ne dair düzenlemeler. Özet: 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 77)

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 77) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 77) Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Kanunu nun Geçici 23. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir;

01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Kanunu nun Geçici 23. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir; EĞİTİME %100 DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA KDV İSTİSNASI Hayrettin Başar AKSAKAL SENA YMM - DENETÇİ 1- GİRİŞ Türk Eğitim Sisteminin niteliksel ve niceliksel sorunlarının çözümü için Eğitime %100 Destek Projesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 11.07.2008 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/71 11.07.2008 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00 SORULAR SORU 1: Katma Değer Vergisi tevkifat uygulaması

Detaylı

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 30 Eylül 2013-Pazartesi 18:00 SORULAR SORU 1) 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine göre,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ 23 BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ Genel Açıklama: Bölünme ve hisse değişimi uygulaması mevzuatımıza 2001

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI 16 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 8 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : a) 05/11/2013 tarih ve 80258768-663.04-46227502/667-6865 sayılı yazı. b) 07/10/2013 tarih ve 87 nolu yazı. c) Teftiş Kurulu Başkanlığının 07/05/2013 tarih ve 9 sayılı

Detaylı

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Turgay AZAK* 29 Mustafa BİZİMYER 30 ** ÖZ 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, DVK ya

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı

"Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 85 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun[1] 17 nci maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI Ertunç AKSÜMER* 25 ÖZ Taşımacılık İstisnası 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili yasal

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2004/02 KAYSERİ Konu : 5035 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 06.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5035

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2013/242-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 25 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 2 OCAK 2004 TARİH VE 25334 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN GIDA BANKACILIĞI NI İHTİVA EDEN VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı