HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER"

Transkript

1 2011/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 20 Kasım 2011-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: (AC) A.Ş.nin aktifinde kayıtlı bulunan ada.. parselde kayıtlı gayrimenkulü ile içinde bulunan makine, teçhizatlar ve demirbaşlarının tarihli bölünme bilançosundaki mukayyet değerleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddeleri hükümleri doğrultusunda kısmi bölünme yoluyla (X) A.Ş.'ye ayni sermaye olarak konulması halinde, söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak yapılan teslimlerin Katma Değer Vergisi ile düzenlenen Kısmi Bölünme Sözleşmesinin Noterlikçe tasdik işleminin Harçlar ve düzenlenen kağıtların Damga Vergisi karşısındaki durumunu açıklayınız. SORU 2: Geceleme hizmeti sunulan otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde yüklenilen katma değer vergisinin indirimi ve iadesinin hesaplanması konusunda yapılan özel düzenlemeleri açıklayınız. SORU 3: a) Uluslar arası taşımacılık istisnasının kapsamını, b) (Y) A.Ş. sadece kara uluslar arası taşımacılık faaliyeti ile iştigal etmektedir. Üstlendiği TL tutarındaki uluslar arası taşımacılık hizmetinin TL lık kısmı başka firma tarafından yerine getirilmiştir. Söz konusu taşımacılık hizmeti dolayısıyla (Y) A. nin çekici, römork gibi kara taşıma araçlarının satın alınması esnasında ödenen katma değer vergileri de dikkate alınmak suretiyle yüklendiği katma değer vergilerinin indirimi ve iadesini talep edeceği KDV tutarını bir örnekle açıklayınız. SORU 4: a) İhale kararlarında Damga Vergisi uygulama hallerini açıklayınız. b) Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihinde ihale bedeli TL olan bir bina yapım işi için ihale kararı alınmıştır. Söz konusu ihale ile ilgili olarak 2 nüsha olarak düzenlenen sözleşme (Damga Vergisi oranı %0 8,25) tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme dolayısıyla ödenmesi gereken damga vergisi miktarını ve ödeme usulünü belirtiniz. SORU 5: a)türk vatandaşı olmayan kişilere veraset yoluyla bankalarda bulunan para intikal etmesi, b)derneklere gayrimenkul bağışlanması hallerinde Veraset ve İntikal Vergisi uygulamasını açıklayınız.

2 CEVAPLAR CEVAP 1: (AC) A.Ş.nin aktifinde kayıtlı bulunan ada.. parselde kayıtlı gayrimenkulü ile içinde bulunan makine, teçhizatlar ve demirbaşlarının tarihli bölünme bilançosundaki mukayyet değerleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddeleri hükümleri doğrultusunda kısmi bölünme yoluyla (X) A.Ş.'ye ayni sermaye olarak konulması halinde, söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak yapılan işlemlerin Katma Değer Vergisi ile düzenlenen Kısmi Bölünme Sözleşmesinin Noterlikçe tasdik işleminin Harçlar ve düzenlenen kağıtların Damga Vergisi karşısındaki durumu aşağıda belirtilmiştir sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19/3. (b) bendinde, "b) Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmeleri nin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre, kısmi bölünme işlemine taşınmazlar, iştirak hisseleri, üretim veya hizmet işletmeleri konu edilebilmektedir. 1-DEVROLAN VARLIKLARA AİT KDV NİN DURUMU KDV Kanunu nun 17/4-c maddesinde; Kurumlar Vergisi Kanunu na göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanunu nun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) hükmünü amirdir. KDV Kanunu nun 17/4. maddesinin (c) bendine göre, Kurumlar Vergisi Kanunu na göre yapılan bölünme işlemleri KDV den istisna edilmiştir. Bölünme işlemi sonucunda yeni şirkete konulan varlıklar KDV mevzuatı yönünden teslim sayıldığı halde, bu teslim işlemi vergi dışında tutulmak suretiyle bölünme işlemi teşvik edilmektedir. Öte yandan kısmi bölünme yoluyla devredilen varlıklarla ilgili olup eski şirkette indirim konusu edilemeyen KDV yeni şirkette mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır. DAMGA VERGİSİ BAKIMINDAN 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı Tablonun "IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 17 numaralı fıkrasında ise, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

3 HARÇLAR BAKIMINDAN 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır. Yukarda yapılan açıklamalar çerçevesinde, (AC) A.Ş. inin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulü ile içinde bulunan makine, teçhizatlar ve demirbaşlarının kısmi bölünme yolu ile (X) A.Ş.'ye devri işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun söz konusu hükümleri doğrultusunda yapılması durumunda, yapılan teslimler Katma Değer Vergisinden ve devir işlemi nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden, noterlikçe tasdiki işleminin harçtan istisna tutulması gerekmektedir. CEVAP 2: Geceleme hizmeti sunulan otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde yüklenilen katma değer vergisinin indirimi ve iadesi konusunda Bakanlar Kurulu tarafından iki ayrı düzenleme yapılmıştır. 1-İndirimli oran uygulanan hizmet işletmelerinde alkollü içecekler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun YETKİ başlıklı 36. Bakanlar Kurulu indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye yetkilidir. Hükmünü amirdir. Kanunun 36. maddesi ile vergi indirim hakkını; - Kısmen veya tamamen kaldırmaya, - Yeniden koymaya, - Bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye Bakanlar Kurulunu yetkili kılınmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu nun 28. Ve 36. Maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu nun Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair tarih ve sayılı Kararına ekli II sayılı listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 25. sırası hükmü aşağıda kaydedilmiştir. 25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.), 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B-25.sırasının vergi indirimi esası göz önüne alınarak incelenmesi sonucunda aşağıdaki hükümleri ihtiva ettiği görülür Sırada yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacaktır. 2-Geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli

4 3- Otellerde her şey dahil fiyat uygulaması kapsamında kalan müşterilere alkollü içkilerde bedelsiz olarak verilmektedir. Ancak bu kapsamda verilen alkollü içkiler için yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacağından, bu vergiler gider hesaplarına atılacaktır. 4-Konaklama tesislerinde verilen alkollü içki hizmetleri geceleme hizmetinden yararlanmayanlara veya geceleme hizmetinden yararlanmakla birlikte ayrıca belgelendirilen diğer hizmetler kapsamında verilen alkollü içki hizmeti %18 oranında KDV ye tabi olduğundan, alkollü içkiler için verilen hizmetler dolayısıyla yüklenilen vergiler indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak geceleme bedeli içerisinde verilen alkollü hizmetler dolayısıyla yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Konaklama hizmetlerinde verilen alkollü içki hizmetlerinin bir bölümü %18 oranında KDV ye tabi bulunmakta, diğer bölümü ise, konaklama bedeli içinde tahsil edildiğinden %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır. %8 Oranında vergiye tabi tutulmak suretiyle verilen alkollü içki hizmeti için yüklenilen KDV indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair tarih ve 2008/13234 sayılı Kararname ile yukarıda yazılı 25.sırada değişiklik yapılmakla birlikte alkollü içkiler için vergi indirimi konusunda öngörülen kısıtlama hükmü aynen korunmuştur. 2- İndirimli Oranda İşlem Yapan Konaklama Tesislerinde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesi Katma Değer Vergisi Kanunu nun 29. Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu nun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2008/13903 sayılı Kararına ekli kararnamede, MADDE 1 - (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 25 inci sırasında sayılan konaklama tesislerini işleten mükelleflerin, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, söz konusu sıra kapsamındaki indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergisi dahil edilmez. Hükmü yer almaktadır. Kararname hükmü uyarınca otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini işleten mükellefler, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu sıra kapsamındaki indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, ATİK dolayısıyla yüklendikleri KDV yi dahil etmemeleri gerekmektedir. Katma Değer Vergisinde prensip olarak KDV mükelleflerinin yüklendikleri vergileri indirim yoluyla telafi etmeleri, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin sonraki dönemlere devredilmesi ve iade edilmemesi esastır. Ancak indirimli orana tabi mal ve hizmetler ile tam istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla indirimle giderilmeyen vergilerin belirli usuller çerçevesinde iade edilmesi söz konusudur. 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen hüküm uyarınca söz konusu mükelleflerin indirimli orana tabi mal ve hizmetlerle ilgili olarak amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklendiği vergilerin indirilmesi konusunda herhangi bir sınırlanmaya gidilmemiş, sadece indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin iadesi konusunda yasa ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde bir sınırlama getirilmiştir. Kararname hükmü uyarınca, indirimli oranda vergilendirilen geceleme hizmetleri dolayısıyla tesis sahiplerinin iade hesaplarında, konaklama tesislerinin inşası veya satın alınması veya bu tesislerde kullanılan diğer amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait KDV, dikkate alınmayacaktır.

5 CEVAP 3: a) Uluslar Arası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası hükmü uyarınca, Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır. Hükmünü amirdir. Bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu 84/8889 sayılı Kararı ile, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri, taşımacılığın; -Türkiye de başlayıp yabancı bir ülkede sona ermesi, -Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye de sona ermesi, -Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye den geçerek yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri vergiden istisna edilmiştir. Öte yandan, -Uluslar arası taşımacılığa ait bilet satış komisyonları, -Taşıma araçlarının tahliye işlemlerinin gecikmesi nedeniyle alınan ek ödemeler, - Taşımacılık faaliyetlerinin erken bitirilmesi sebebiyle alınan ek primler, - Seyahat acentalarına uygulanan teşvik primleri, - Organizasyon ve aracılık faaliyetleri Uluslar arası taşımacılık istisnası kapsamında kabul edilmektedir. İstisnadan yararlanmak için taşıma bedelinin döviz olarak Yurda getirilmesi şart değildir. Taşıma bedelinin döviz olarak getirilmesi zorunluluğunun bulunmaması, mükelleflere kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak, taşımacılık işini üstlenilmeksizin diğer bir ifade ile sadece uluslar arası taşımacılıkla ilgili olarak araca yük bulma ya da yüke araç bulma şeklinde verilen aracılık hizmeti ile bu faaliyet dolayısıyla alınan komisyonlar, uluslararası taşımacılık hizmeti olarak değerlendirilemeyeceğinden genel oranda KDV ne tabi olacaktır. b) Uluslar Arası Taşımacılık İşinde İade Talep Edilecek KDV Tutarının Hesaplanması Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlemlerinde, mükellefler bu hizmetleri kapsamında düzenleyecekleri faturalarda hizmet bedeli üzerinden katma değer vergisini hesaplamayacaklar ve bu kapsamdaki işlemlerine ilişkin olarak satın alınan mal ve hizmetlere ait KDV söz konusu Kanunun 29 ve 32. maddeleri hükmüne göre vergiye tabi faaliyetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilecek, indirimin mümkün olmaması halinde iade edilecektir. 1- Uluslar arası Taşımacılıkta Yüklenilen KDV nin İndirimi Uluslara arası taşımacılık hizmetinde KDV indirimi konusunda herhangi bir özel düzenlemem bulunmamaktadır. Bu konuda tamamen genel hükümler uygulanmaktadır. 2- Uluslar Arası Taşımacılık Hizmeti Dolayısıyla Yüklenilen KDV nin İadesi a)iade Kapsamına Giren Harcamalar İade kapsamına, uluslar arası taşımacılık faaliyeti ile ilgilendirilebilen ve gelir veya kurumlar vergisi uygulamalarında gider olarak kabul edilebilen her türlü mal ve hizmet alışı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergileri dahildir. Buna göre;

6 -Taşımacılık işi nedeniyle yapılan doğrudan giderler, motorin, yağ, tamir, lastik, parça, araç takip sistemleri ve bunun gibi direk giderler, - Genel giderler, -Amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen KDV iade kapsamına dahildir. Uluslar arası taşımacılık işinde kullanılan tır çekici gibi taşıtların alımı sırasında yüklenilen KDV uluslar arası taşımacılığın gerçekleştiği dönem için istenecek iade tutarının %18 i aşmayacak şekilde yüklenilen diğer vergiler ile birlikte iadesi istenebilecektir. b) Taşıma Araçları İçin Yüklenilen KDV nin İadesi Uluslar arası taşımacılık faaliyetlerinde vergi indirimi konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu olmamasına karşılık, iade edilecek KDV tutarı ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için iadesi talep edilecek azami KDV miktarı konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Uluslar arası taşımacılık faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınan çekici,römork gibi kara taşıma araçlarının satın alınması esnasında ödenen KDV nin iade işlemi, söz konusu taşıtların uluslar arası taşımacılık faaliyetinde kullanıldığı dönemlerde yapılabilir. İlgili dönemde uluslar arası taşımacılıkta kullanılmayan çekici, yarı römork ve frigofirik yarı römorka ait ödenen vergilerin bu dönemde iadesi talep edilemez. 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E-1 bölümünde yer alan açıklamaya göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin ATİK için ödedikleri vergilerin iadesi mümkün bulunmaktadır. İade hakkı doğuran işlemler KDV Kanunu nun 32. maddesinde sayılan istisnalar ile değişik 29/2. maddesinde belirtilen işlemlerdir. Bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler, indirimin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebilmektedir. İade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve ATİK için ödenen vergiler de dahildir. Ancak, bir vergilendirme döneminde iade edilecek vergi, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin % 18 i olarak hesaplanan miktardan fazla olamayacaktır. Bu itibarla, münhasıran uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin, iade hakkı doğuran işlemlere ait olup önceki dönemlerden devreden KDV nin, genel esaslar çerçevesinde iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek vergi, iade talep edilen dönemde yapılan uluslararası nakliyat faaliyeti nedeniyle elde edilen hasılat tutarının genel vergi oranıyla çarpımı suretiyle bulunacak miktardan fazla olmaması gerekmektedir. İktisap edilen oto taşıyıcılarla uluslar arası taşımacılık faaliyetinin yapıldığı dönemlerde bu işlem nedeniyle yüklenilen KDV ile genel giderler ve oto taşıyıcı (ATİK) alımı nedeniyle yüklenilen vergilerden 24,26 ve 36 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanan esaslar çerçevesinde verilecek pay iade konusu yapılabilecek olup iadesi talep edilen KDV nin o dönemdeki iade hakkı doğuran söz konusu işleme ait bedelin genel vergi oranından (18) fazla olmayacağı tabiidir. Faaliyetleri münhasıran uluslar arası taşımacılıktan ibaret olan mükelleflere KDV Kanunu nun vergi indirimine ilişkin hükümleri göz önünde tutularak yüklendikleri vergileri, iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin %18 olarak hesaplanan miktarla sınırlı olmak şartıyla iade edilmesi mümkündür. Uluslar arası taşımacılık işi nedeniyle herhangi bir dönemde iade edilecek KDV miktarı söz konusu dönemde yapılan uluslar arası taşımacılık nedeniyle düzenlenen fatura tutarının genel vergi oranı olan %18 i geçemez. Bu bir tavandır. Mutlaka bu tutarda KDV nin iade edileceği sonucuna varılmamalıdır. Asıl olan uluslar arası taşımacılık nedeniyle yüklenilen vergilerin gerçek miktarının tespit edilmesidir.

7 3- Uluslar Arası Taşımacılık İşinde Kullanılan Kiralık Araçlara İlişkin İade Edilecek KDV Miktarının Hesaplanması Uluslar arası taşıma işinde kullanılan nakil vasıtalarının tamamının işi üstlenilen taşıyıcıya ait olması zorunlu değildir. Başka bir deyimle uluslar arası taşımacılık işinde kullanılan kiralık araçlarda istisnadan faydalanabilir. İstisna kapsamındaki taşıma faaliyetinin bir kısmının başka taşımacılara yaptırılması durumunda gerek taşıma işini yaptıran kişiye karşı muhatap olarak işi üstlenen firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyeti istisna kapsamına girdiğinden her iki faaliyette vergiye tabi olmayacaktır. KDV iadesi uygulamasında ulusla arası taşımacılık işini yapan mükellef sadece kendine ait araçlara isabet eden iadeyi talep edebilmekte, kiralık araçlara ait iade ise, kiralık araç sahiplerine yapılmaktadır. Hesaplama yöntemi her iki mükellef içinde aynıdır. Vergi Dairesi kiralık araç sahiplerine iade yaparken yaptığı iadeye isabet eden iadenin alınmadığına ve alınamayacağına ilişkin taşımacılık firmasından taahhütname alarak vergi dairesine vermesi gerekmektedir. Kiralık araç sahiplerinin istisna kapsamında fatura kesebilmesi için kendilerine ait araçlara ilişkin olup tüm gider ve aracın işletmesinin kendilerine ait olması gerekmektedir. Aracın hiçbir giderine ve işletmesine karışılmadan sadece kira fatura düzenlenmesi durumun da istisna doğmayacaktır. Bu durumda faturada KDV nin hesaplanması gerekmektedir. 4-Uluslar arası Taşımacılık Kapsamında Yapılan Hizmete Ait KDV nin İadesi Uluslar arası taşımacılık hizmetinde KDV iadesinin söz konusu olabilmesi için aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir: 1.İlgili dönemde uluslararası taşımacılık hizmeti yapılmış olmalıdır. 2.Mükellefin uluslar arası taşımacılık faaliyeti dolayısıyla indirimle gideremediği devreden KDV si bulunmalıdır. 3. ATİK lerin alımından dolayı yüklenilen KDV nin iade konusu yapılması için taşıtların uluslararası taşımacılık hizmetinde fiilen kullanılmış olması gerekmektedir. 4- İade edilebilecek KDV iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin % 18 i olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz. 5- Uluslararası taşımacılık işinin bir kısmının başka firmalara yaptırılması halinde iade hakkı doğuracak işlem bedeline başka firmalara yaptırılan kısım dahil edilmemelidir. Ör: (Y) A.Ş nin Ocak 2011 yılında üstlendiği TL lık uluslar arası taşımacılık hizmetinin TL sini taşaron firmaya, TL tutarındaki kısmın kendisi tarafından yapıldığını varsayalım. (Y) AŞ tarafından taşarona yaptırılan TL lık istisna dolayısıyla KDV talep etmesi mümkün değildir.bu taşımaya ait KDV iadesi talep hakkı taşarona aittir. Bu taşmacılık işi nedeniyle (Y) A.Ş. nin talep edebileceği azami KDV miktarı ( x %18 =) TL dir. Bu dönemde taşıma işini yapan firmanın indirilebilir KDV si TL olduğunu varsayalım. Bundan sonra mükellefin halen indirebileceği ( =) TL lik kısım firmanın varsa bu işte kullanılan taşıma araçları için yüklenip indirim konusu yapamadığı KDV olarak iade edilecektir. Bu uygulamaya ATİK in alımında ödenen miktara ulaşıncaya kadar devam edilir.

8 Dönem Hasılatı Hasılatın yüzde 18 i Yüklenilen ATİK Hariç KDV Yüklenilen ATİK KDV si Yüklenilen Toplam KDV İadeye Konu Olabilecek KDV TL TL TL TL TL TL Devreden KDV TL İade edilemeyen TL lik tutarın ise; sonraki dönemlerde bu çerçevede iadeye konu edilebilecektir. Firmanın yaptığı uluslararası taşıma işi dolayısıyla aldığı bedelin genel vergi oranı olan % 18 nispetindeki kısmı taşımacıya yapılması mümkün olan azami iade miktarıdır. Ancak bu miktarın taşımacıya doğrudan doğruya iadesi söz konusu değildir. Anılan firmanın bu taşıma işi nedeniyle yüklenip indiremediği KDV miktarı tespit edilir ve azami miktarı aşmamak kaydıyla bu tutar iadeye esas alınır. İade edilecek tutar, örneğin nakil vasıtasının satın alınması nedeniyle daha yüksek miktarda indiremediği KDV olsa bile azami miktarı aşan kısmının iadesi mümkün değildir. CEVAP 4: a) İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulama Halleri İhale kararlarında Damga Vergisi uygulama halleri ihaleyi yapacak kuruluşun statüsüne göre değişmektedir. Şöyle ki; 1-İhaleyi Yapacak Kurumun Resmi Daire veya Kamu Tüzel kişiliğini Haiz Kurum Olması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelerle bu ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın resmi daire veya kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar tarafından yapılan ihaleler nedeniyle aşağıdaki hallerde Damga Vergisi uygulaması söz konusu olabilmektedir. 1- İhale yapılması halinde, söz konusu ihale sonucu düzenlenen ihale kararları, (1) sayılı tabloya ekli II Kararlar ve Mazbatalar Bölümünün 2.fıkrası gereğince 4,95, 2- İhale sonucunda İhale kararlarının uygulamasına ilişkin olarak bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmenin de belli parayı ihtiva etmesi halinde de (1) sayılı tabloya ekli I Akitlerle İlgili Kağıtlar Bölümünün A-1 fıkrası gereğince 8,25, 3- Yapılan satın almalar veya yapım işleri gibi ihale kararları ile ilgili olarak verilen hizmetler karşılığında müteahhitlere yapılan hak ediş ödemelerinden de, Damga Vergisi Kanunu na ekli (1) sayılı tabloya ekli IV.Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar Bölümünün 1-a fıkrası gereğince 8, 25 nispetinde Damga Vergisi ne tabidir. Resmi daireler tarafından yapılan her nevi mal ve hizmetin alım, yapım, kiralama gibi işlemlerine ilişkin ihale kararlarında, yukarıda sayılan üç çeşit damga vergisi uygulaması ayrı ayrı söz konusu olmaktadır. Satım işlerinde ise, yukarda sayılan ilk iki konuda damga vergisi uygulanmaktadır.

9 2-İhaleyi Yapacak Kurumun Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Bir Şirket Olması Resmi daireler dışında kalan ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar dışında kalan ve genellikle özel sektöre ait kuruluşlar tarafından mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için açılacak ihalelerde ancak sözleşme düzenlenmesi halinde DV uygulaması ortaya çıkmaktadır. b) Sözleşmeler Dolayısıyla Ödenecek Damga Vergisi Tutarının Hesaplanması ve Verginin Ödenmesi 1- Sözleşmeler Dolayısıyla Ödenmesi Gereken Damga Vergisi Tutarı Damga Vergisi Kanunu nun 14. Maddesi hükmü uyarınca, her bir kağıt için hesaplanacak vergi miktarı 54 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılan belirlemelere göre den itibaren ,40 TL yi aşamaz. Buna göre, ihale bedeli TL olan bir yapım işine ait tarihinde imzalanan sözleşme dolayısıyla ödenecek DV tutarı ( x %0 8,25 =) TL olduğu halde mükellef, sözleşme için Kanunu nun yukarıya alınan hükmü uyarınca ,40 TL ödeyecektir. 2-Nüshalardan Alınacak Azami Damga Vergisi Tutarı Ancak söz konusu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Bu duruma göre sadece ,40 TL sı mi ödenecek, yoksa her nüsha için ,40 TL ayrı ayrı mı ödenecektir sorusu ile uygulamada karşılaşılmaktadır. Birden fazla nüsha olarak düzenlenen kağıttan alınacak azami damga vergisi miktarı konusu tartışmalıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Danıştay farklı görüşlere sahiptir. Gelir İdaresi nin görüşüne göre, 14. madde metninde belirtilen sınır her bir kağıt için hesaplanacak ve ödenecek en yüksek vergi tutarı na ilişkindir. Dolayısıyla, azami sınırın tespitinde her bir kağıt ayrı ayrı ele alınacaktır. Öte yandan, Damga Vergisi Kanunu nun 5. maddesi hükmüne göre, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her bir nüshası aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olacağından, ,40 TL tutarındaki üst sınır her bir nüsha için ayrı ayrı aranacaktır. Zira, Damga Vergisi Kanunu açısından nüsha, aslı ile ayni hüküm ve kuvvete sahip kağıtları ifade etmektedir. Bu kağıtların her biri müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyettedirler. Sözleşme 2 nüsha olarak düzenlendiğine göre 2 defa ,40 TL nin aranılması gerekir. Danıştay ın aksi görüşteki kararları bulunmaktadır. Danıştay, muhtelif kararlarında 5. madde hükmü ile 14. maddesi düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde; damga vergisine tabi kâğıtların her nüshasının diğerinden ayrı olarak vergilendirileceği; ancak, tüm nüshalar için hesaplanan toplam verginin, 14. maddede yazılı azami haddi aşamayacağı sonucuna varılmaktadır. Denilmektedir. 3-Genel Bütçeye Dahil Daireler Tarafından Alınan İhale Kararları Dolayısıyla Düzenlenen Sözleşmeler İlişkin Damga Vergisinin Ödenmesi Usulü Resmi Daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisini kişiler öder. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genel bütçeye dahil bir kuruluştur. Başka bir deyişle resmi dairedir.genel bütçeli kuruluşlar ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisinin ödenmesi usulü 44 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait Damga Vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin

10 olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir. Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir. Denilmektedir. CEVAP 5: a)türk vatandaşı olmayan kişilere veraset yoluyla bankalarda bulunan para intikal etmesi halinde veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekir sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 inci maddesinin (b) bendinde de "mal" tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları ifade ettiği hükme bağlanmıştır sayılı Türk Medeni Kanununun 575 ve 599 uncu maddelerinde ise mirasın miras bırakanın ölümüyle açılacağı, mirasçıların miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kazanacakları, Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçıların, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanacakları belirlenmiştir. Bu hükümlere göre, veraset yoluyla veya ivazsız olarak herhangi bir şekilde vukuu bulacak mal intikallerinin veraset ve intikal vergisinin konusuna girebilmesi için, muris veya tasarrufu yapan (bir başkası lehine bağışta bulunan) kişinin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunması ya da intikal konusu malların Türkiye'de bulunması şarttır. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan menkul malların Türk vatandaşı olmayan kişilere veraset yoluyla intikal etmesi halinde veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Diğer taraftan, veraset ve intikal vergisi artan oranlı bir vergi olup, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre intikal eden menkul ve gayrimenkul mallar toplamından evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden (2011 yılı için) TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin TL) istisna düşüldükten sonra aynı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci grubunda yazılı olanlar (veraset yoluyla intikaller) için yüzde 1-10 arasında değişen oranların uygulanması suretiyle vergilendirme yapılmaktadır. Öte yandan, 7338 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra dairelerinde veraset ve intikal vergisinin konusuna giren para ve senedi bulunan istihkak sahiplerinin, söz konusu para ve senetlere isabet eden veraset ve intikal vergisinin ödenmiş olduğuna dair belge ibraz etmeleri halinde herhangi bir kesinti yapılmadan ödeme yapılacaktır. Ancak, ilgili kuruluşlara (bankalar v.b.gibi) belge ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından veraset yoluyla intikallerde %5 oranında vergiye karşılık kesinti yapıldıktan sonra kalan tutarlar hak sahiplerine ödenecektir. b)derneklere gayrimenkul bağışlanmasında Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa

11 olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (d) fıkrasında da ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği hususları düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların, (b) fıkrasında da yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacağı ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra söz konusu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahısların beyanname vermeyecekleri düzenlenmiştir sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3. Maddesinin (b) bendinde belirtilen kuruluşların muafiyetten yararlanabilmeleri umumun menfaatine hizmet maksadıyla kurulmuş olmalar gerekmektedir. Bu amaçla kurulmamış teşekküller bu hükümden istifade edemezler. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3. Maddesinin (b) bendinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kurulan derneklerin bu nitelikleri devam ettiği sürece yapılacak bağış ve yardımlar Veraset ve İntikal Vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, herhangi bir yapılan gayrimenkul bağışlanması işleminin Veraset ve İntikal Vergisi karşısındaki durumunu belirlemek için derneğin statüsüne ve kuruluş amaçlarına bakmak gerekir. 1-Kamu yararına hizmet veren derneklere 2-Kamu yararına hizmet veren dernek statüsünde olmamakla birlikte, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan derneklere, yapılan bağışlar veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulacaktır. Örneğin dernek tüzüğünde, derneğin amacının; ortaöğretim ve yüksek okullarda örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yahut kurslarında okuyan öğrencileri barındırmak, onların eğitim, yeme, içme, ısınma, hastane ve tedavi masraflarına yardımcı olmak gibi hususlar olması halinde, umumun istifadesi için eğitim, hayır gibi konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş derneğin bu niteliği devam ettiği sürece, bağış yoluyla intikal eden gayrimenkul mallar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması ve veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmemesi gerekmektedir.

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Mart 2015-Pazartesi 18:00 SORULAR Soru 1: Soru: 1- Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a) Kayıtlı Değer (492

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

64 NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

64 NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 15.08.2012/147-1 64 NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu sirkülere göre, 14/2/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 Konu: OTEL, MOTEL, PANSİYON, TATİL KÖYÜ VE BENZERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE SUNULAN İNDİRİMLİ ORANA TABİ GECELEME VE KONAKLAMA HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/18 İstanbul, 07 Şubat 2005 KONU : Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

FAALİYETİNE SON VEREN KURUMLARDA DEVREDEN KDV

FAALİYETİNE SON VEREN KURUMLARDA DEVREDEN KDV FAALİYETİNE SON VEREN KURUMLARDA DEVREDEN KDV İbrahim ERCAN* 55 ÖZ Katma değer vergisinin en önemli özelliği, indirim müessesine sahip olmasıdır. Mükellefler mal veya hizmet alışları nedeniyle yüklendikleri

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Faaliyetini Sonlandıran Mükelleflerin Devren KDV si

Faaliyetini Sonlandıran Mükelleflerin Devren KDV si Faaliyetini Sonlandıran Mükelleflerin Devren KDV si Faaliyetini Sonlandıran Mükelleflerin Devren KDV si I- GİRİŞ Katma değer vergisinin en önemli özelliği indirim müessesesidir. Bunun yanında verginin

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA 61 NO LU KDV SİRKÜLERİ YAYINLANDI

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA 61 NO LU KDV SİRKÜLERİ YAYINLANDI Sirküler Rapor 07.03.2012/65-1 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA 61 NO LU KDV SİRKÜLERİ YAYINLANDI ÖZET : Bu Sirküler ile

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1 Yurt dışında yabancı bir firma tarafından yapılmakta olan inşaat işinde çalışmak amacıyla yurt dışına personel gönderilmesi işleminden elde edilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/14-1 2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır:

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır: 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ 24.04.2006 / 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler,

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI Değerli üyemiz, 02/07/2007 Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işlerinde 10/Ocak/1996 Tarihinden

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 SİRKÜLER İstanbul, 10.04.2012 Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 Konu: YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER İLE SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN EK 7 İNCİ MADDESİNE GÖRE YÜKSEK PLANLAMA

Detaylı

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği nde yer alan iade konusu yapılacak KDV tutarının tespiti ne dair düzenlemeler. Özet: 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi

Detaylı

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ?

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) Özet KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Limited ve anonim şirketlerin aktifine kayıtlı olan malların mevcut veya yeni kurulacak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 13.10.2016 Sirküler No : 2016/27 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER Bilindiği üzere 09.08.2016 tarihli ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 26/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/152 6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/007 03.02.2017 Konu: Konutlarda KDV Oranlarını Değiştiren ve Bazı Beyaz Eşyaların ÖTV Oranını Sıfırlayan BKK Yayımlandı. 03.02.2017 Tarih ve 29968 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2017/9759 Sayılı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com Konut

Detaylı

Sayı: 2016/21. Yayımlandı. Konu: Harçlar Kanunu Uygulamasında Yapılan Yeniliklere İlişkin Tebliğ

Sayı: 2016/21. Yayımlandı. Konu: Harçlar Kanunu Uygulamasında Yapılan Yeniliklere İlişkin Tebliğ Sayı: 2016/21 Konu: Harçlar Kanunu Uygulamasında Yapılan Yeniliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 6728 sayılı Kanunun 30. Maddesiyle; Harçlar Kanununun 38. Maddesinin birinci fıkrasına yapılan ekleme ile

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır:

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır: Sayı : 2017 009 İstanbul, 2017 Konu : Vergi mevzuatında değişiklikler içeren 6770 sayılı Kanun Resmi Gazete de yayımlandı. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ OLUP YILI İÇİNDE MAHSUBEN İADE TALEP EDİLMEYEN VERGİNİN İZLEYEN YILDA İADESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Suat ÇİÇEK Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Yayınlandığı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

KONU: ATİK KDV SİNİN İADE HESABINDAKİ YERİ;

KONU: ATİK KDV SİNİN İADE HESABINDAKİ YERİ; Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1815 Sirküler Tarihi: 18.03.2016

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Madde 13- d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2016/98 Tarih: 28.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN VERGİ AVANTAJLARI Yukarıdaki damga vergisi oranlarının güncel olduğu dikkate alındığında uyarınca

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

Sirküler No: 2017/09 Tarih:

Sirküler No: 2017/09 Tarih: Sirküler No: 2017/09 Tarih: 30.01.2017 Konu: VERGİ MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN 6770 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI. 2 Özet: 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6770 sayılı Kanun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.12.2016 Sayı: 2016/224 Ref: 4/224 Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 295 Seri Numaralı

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI 14.07.2008/110 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI ÖZET : Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 56 seri No lu Harçlar Genel Tebliği ile 5766 sayılı Yasa ile Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/24

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/24 15.02.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/24 KONU: 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı. 11

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı