T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel TALİMATNAM E ÇARŞAMBA SAYI: 4035

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 TALİMATNAM E ÇARŞAMBA SAYI: 4035"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ÇARŞAMBA SAYI: 4035 TALİMATNAM E Maliye Vekâletinden : Muhasebe kontrolörleri ile muhasebe kontrol memurlarının vazifelerini gösterir Talimatname Vazife ve salâhiyet 1 Muhasebe kontrolörleri (Muhasebat Umum 'Müdürlüğünün vereceği direktif ve göstereceği lüzum üzerine merkez ve vilâyet ve kaza malsandıkları ve muvazenei umumiye dahilinde bulunan bilûmum askerî ve mülkî müessesat ile mütedavil ve sabit sermaye ile idare edilen müessesat muhasebelerinin hesaplarını tedkik ve murakabe ile mükelleftirler. 2 Kontrolörler malsandıklarile askerî ve mülkî müessesat ve mütedavil ve sabit sermaye ile idare edilen müessesat muhasebelerindeki kuyudatın yani esas defteri ve tasnif yevmiyesile bilûmum defatiri muavenenin, hazinenin usulü hesabiyesine dair talimatnamei umumî ve müzeyyelâtı ve bu talimatname ahkâmına tevfikan yapılan ve şimdiden sonra yapılacak olan tebligatı umumiyelerle sabit ve mütedavil sermaye hesaplan hakkındaki talimatnameler mucibince tutulup tutulmadığını tedkik ile mükellef olup, tutulmadığını veya noksan tutulduğunu veya muamelede teahhur bulunduğunu gördükleri takdirde şifahen tarifat ve tatbikat icrası suretile muhasipleri tenvir etmekle beraber kuyudu esasiye ve muavenede görülecek müterakim muamelâtı ikmal ettireceklerdir. ibu müterakim muamelelerin ikmali zamana mütevakkıf ise muhasiplere tenbihatı lâzimede bulunmakla beraber hususatı mezkûreyi raporlarına da dercedeceklerdir. 3 Kontrolörler bir malsandığı veya müessese hesaplarını tedkik ederek diğer bir malsandığı ve müessese muhasebesine hareketleninde keyfiyetten telgrafla Muhasebat Umum Müdürlüğünü haberdar etmekle beraber o malsandığı ve müessese hesaplarında gördükleri noksanlar müstacelen ikmali zarurî bir hal arzediyor ise hususu mezkûr hakkındaki müşahede ve mütalealarını derhal ve bunun haricinde kalan hususatı bir ay içinde tanzim edecekleri raporla Muhasebat Umum Müdürlüğüne bildireceklerdir. 4 Kontrolörler hesaplarını ted'kik ve murakabe ettikleri malsandığı ve müessesat muhasebelerinde yaptıkları tedkilkat neticesinde ihtilas ve suiistimal gibi bir halin vukuunu anladıkları takdirde keyfiyetten derhal Muhasebat Umum Müdürlüğünü kısaca bir telgraf veya tahriratla haberdar etmekle beraber bu yolsuzlukta daire âmirinin medhaldar olmadığına kanaat hasıl ettikleri takdirde keyfiyetten tedkikatını yaptığı sandığın muhasebecisini, muhasebe müd'ürü veya malmüdürüraü de haberdar edecekler ve merkezden emir almadıkça tahkikat yapmayacaklardır. 5 Kontrolörler tedkikatını ifa ettikleri kaza, vilâyet ve müessedeki muhasebe memur ve âmirlerinin mesai saatleri zarfında vazifeleri başına gelip gelmediklerini ve geldikleri halde devamlı bir şekilde çalışıp çalışmadıklarını kontrol edecekleri gibi devama aid olmak üzere tutulması lâzım gelen imza defterlerini de kontrol ederek alacakları neticeleri raporlarına dercedeceklerdir. 6 Kontrolörler günlük mesailerini gösterir merbut numune veçhile bir defter tutarak bu deftere her günkü mesailerini muhtasaran kayıd edecekler ve ay nihayetinde bir aylık mesai notunun kopyasını çıkararak Muhasebat Umum Müdürlüğüne vereceklerdir. 7 Kontrolörler gerek tedkikatını ifa ettikleri vilâyet ve kaza malsandıkları vesair müesseselerdeki memurlarla gerek bu muhasebelerde işi olanlarla hususiyet /peyda etmiyecekleri gibi bulundukları mahalde ahlâk bakımından iyi tanınmamış kimselerle de görüşmiyeceklerdir. 8 Kontrolörler bu talimatnamenin tanziminden sonra merkez ve mülhakat maliye memurlarına tebliğ edilecek kanun, nizamname, talimatname, tebligatı umumiyeleri takib edip malsandıklarile müessesat muhasebelerinin muamelâtına taallûk eden hükümlerinin tatbik edilip edilmediğini araştırmakla beraber bu talimatname haricinde gerek Vekâlet makamından ve gerek Muhasebat Umum Müdürlüğünden verilecek emir ve direktif üzerine kendilerine tevdi olunacak her türlü işleri ifa edeceklerdir. 9 Maliye Vekâleti teşkilâtının vazifelerini gösterir nizamnamenin 62 nci maddesinde vazifeleri tadad edilen vilâyet muhasebe kontrol memurları da defterdarların verecekleri direktif dairesinde ve yalnız defterdarlığa bağlı merkez ve mülhakat malsandıkları, muhasebe

2 Sayıfa: ( Resmî Gazete) İ2 TEŞRİNİEVVEL 1938 servisleri üzerinde bu talimatname esası dahilinde tedkikat ifasile mükelleftirler. Bu memurlar da (6) numaralı fıkrada yazılı mesai defterini tutmağa mecbur olup her ay başında geçen aya aid mesai notlarının birer suretini çıkararak bağlı bulundukları defterdarlığa gönderirler. Tedkikat 10 Esas defteri ve tasnif yevmiyesi: Muhasebe kontrolörleri kaza ve müesseseye vardıklarında vezne umuru bankaya muhavvel olmayan yerlerde veznedeki, vezne umuru bankaya muhavvel olan yerlerde mutemed kasasındaki para ile alelûmum pul, kıymetli evrak ve ayniyatı tadad ederek birer zabıt varakasile tesbit ettikten, o günkü vaziyet cetveli bankadan gelmiş ise vaziyet cetvelinden, gelmemiş ise bankadan mevcudu anladıktan sonra Hazinenin usulü hesabiyesine dair talimatnamei umumî ve müzeyyelâtı veya sabit ve mütedavil sermaye ile idare edilen müessesatın hesap usulleri hakkındaki talimatnameler mucibince küşade bulunması lâzım gelen defatiri esasiye ve muaveneyi gözden geçirip en son muamele tarihlerine birer işaret koyacaklar ve müteakiben esas defteri ve tasnif yevmiyesini ele alarak mevcud hesaplarda muvazenet ve bu hesaplarla defatiri muavene arasında mutabakat olup olmadığını birer birer tedkik edeceklerdir. Kontrolörlerin muavin defterler ve kayıdlar üzerinde yapacakları tedki'katın taallûk ettiği hususat aşağıda gösterilmiştir. 11 Vezne defteri veya mutemed kasa defteri: (vezne umuru bankaya muhavvel olup olmadığına göre) Bu defterin muntazaman ve bu babdaki tebligatı umumiye dairesinde hâk ve silintiden âri olarak tutulup tutulmadığı; Muhasebei U- mumiye ve Kefalet Kanununları mucibince on beş günü geçmemek üzere kontrol edilip edilmediği; vezne umuru bankaya muhavvel ise yapılan tahsilatın umumî, tebligat hükümlerine muvafık zamanlarda bankaya teslim edilip edilmediği; yapılan sarfiyata aid evrakı müsbitenhı günü gününe tasnif yevmiyesine işlenip işlenmediği; vezne veya mutemed makbuzlarile (vezne umuru bankaya muhavvel olmıyan yerlerde) muvakkat makbuz dip koçanlarının muntazam bir şekilde hıfzedilip edilmediği; vezne umuru bankaya muhavvel olan yerlerde tayin edilen hadden fazla avans alınıp alınmadığı; mütekaidin ve eytam, eramil maaşlarının temini tesviyesi için alınan avansların ihtiyaçtan fazla olup olmadığı; (gümüş ve 'bronz paralar avansı muvakkat bir zamana inhisar ettiği için bu talimatnamede zikredilmemiştir). 12 Varidat muavin defteri: A - Tahakkuka! Varidat muavin defterinin tahakkukatında görünen miktardan geçen seneden müdevver Lahakkukat bakiyesinin doğru nakledilip edilmediği; senei haliye ve sinini sabıkaya aid olarak verilen tahakkukat bordrolarının kayıtlara muntazaman işlenip işlenmediği; bunlara aid tahakkuk bordrolarının muntazaman hıfzedilip edilmediği; tahakkuku tahsiline tâbi olan tahakkukatın ay nihayetlerinde 'tahsilata göre tahakkukat tablolarına geçirilip geçirilmediği; tenzil ve terkin edilen tahakkukatın kayıtlardan muntazaman düşülüp düşülmediği; defterin bütçedeki varidat fasıl ve maddeleri sırasile tanzim edilip edilmediği; kazanç vergisi tahaıkkukatından ayrılması lâzım gelen belediye ve tapu harcından ayrılması lâzım gelen vilâyet, kazanç ve askerlik mükellefiyeti ile 1937 malî yılı sonuna kadar hayvanlar vergisinden ayrılması lâzım gelen tayyare hisseleri tahakkukat ve tahsilatının doğru olarak ayrılıp ayrılmadığı ve bu vergilerin hisseler de dahil olduğu halde asıllarının varidat müfredat defterlerinin mülâhazat hanesinde gösterilip gösterilmediği ve ayrılan bu hisselerden tayyare hissesinin varidat, vilâyet ve belediye hisselerinin de nâzım varidat muavin defterinde aid olduğu partilere kaydedilip edilmediği; B - Tahsilat: Senei cariyede haliye ve sinini sabıkadan vuku bulan tahsilatın hesap taliraatnamesindeki tarifat dairesinde haliye ve sabıka günlük yekûnları icmal hanesine nakledilmek suretile muntazam bir şekilde işlenip işlenmediği; kanunu mahsusları mucibince tahsilattan ayrılması lâzım gelen hisselerin ay nihayetlerinde ve mabetleri dairesinde tefrik edilerek nâzım varidat ve aid olduğu vergilere nakledilip edilmediği; varidat muavin defterinde gösterilen tahsilat yekûnunun tasnif yevmiyesindeki tahsilat yekûnuna müsavi olup olmadığı; tahsilat yekûnlarının doğru yapılıp yapılmadığı; muavin defteri sahife numaralarının tasnif yevmiyesinin mülâhazat hanelerine doğru konulup konulmadığı; 13 Sarfiyat müfredat defteri: Bu defterlerin daire itibarile ve bütçedeki fasıl ve madde numaraları sırasile tutulup tutulmadığı; gelen tediye emirlerinin ve yapılan tenkislerin muntazaman işlenip eşlenmediği; taahhüdat ve sarfiyatın muntazam bir şekilde sütunu mahsuslarına geçirilip geçirilmediği; sarfiyat müfredat defterlerinin sarfiyat yekûnlarının tasnif yevmiyesindeki bütçe sarfiyatı yekûnuna müsavi olup olmadığı; verilen avansların tahsisatından mevkuf tutulup tutulmadığı; tediye emri haricinde sarfiyat yapılıp yapılmadığı; 14 Hazine ve şuabatından mehuzat, hazine ve şuabatma irsalât defteri; Nakten ve mahsuben hazine ve diğer malsandıklarından gelen, her hangi bir malsandığı namına tahsil edilen, mahsuben ve nakten hazine ve diğer malsandıklarına gönderilecek tasnif yevmiyesine kaydolunan mebaliğin bu deftere sıra ile kaydedilip edilmediği; mukaıbilinde alınan makb'.'.z veya mahsub ilmühaberleri tarih ve numaralarının işlenip işlenmediği; bu hesaplar için tebligat dairesinde merkeze gönderilmesi lâzım gelen cetvel ve bordroların muntazaman gönderilip gönderilmediği; 15 Bank hesabı cari defteri: Vezne umuru bankaya muhavvel olmıyan mahallerde veznelerde ihtiyaçtan fazla olan mevcudların bankaya tevdi edilip edilmediği; defterin mazbut ve muntazam bir şekilde tutulup tutulmadığı; 16 Büçte emanatı muavin defteri; Bu defterin makbuzat sahifesinde mukayyed mebaliğin tasnif yevmiyesinde bütçe emanatı tahsilâtına ve metfuat sahifesinde mukayyed mebaliğin de bütçe emanatı reddiyatma muvafık olup olmadığı; reddiyat kısmında kayıdlı mebaliğin makbuzat sahifesindeki tahsilatı karşısına kaydedilip edilmediği; irad ve reddiyatın numaralarla yekdiğerine bağlanıp bağlanmadığı; reddiyat meyanında beş senelik müruru zamana uğramış mebaliğ olup olmadığı ve bilhassa senei haliye muavin defterine sinini sabıkadan müdevver bakayanın alelmüfredat ve tasnif kaydına muvafık bir şekilde devredilip edilmediği; 17 Emanat muavin defteri: Bu defterin partilerinde mukayyed tahsilat ve reddiyatın tasnif yevmiyesinde mukayyed tahsilat ve reddiyata muvafık olup olmadığı; sinini sabıkadan müdevver bakayanın parti itibarile ve alelmüfredat devredilip edilmediği; reddiyatın makbuzat sahifesindeki tahsilat kaydı karşısına işlenip işlenmediği; irad ve reddiyatın numarlarla yekdiğerine bağlanıp bağlanmadığı; pansiyon emanatı, kefalet sandığı aidatı gibi mebaliğin muayyen zamanlarda mahallerine gönderilip gönderilmediği;

3 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ( Resmî Gazete) Sayıfa : vergi borçlarına mahsuben tahsil edilip emvali umumiyeye irad kaydı lâzım gelen mebaliğ olup olmadığı; varsa muamelei mahsuliyesini ifa edilmemesi sebebleri; muhallefat akçesi varsa ashabı istihkaka verilmemesi sebebleri; bütçe emanatına aid olduğu halde emanet hesabına alınmış mebaliğ varsa bunların bütçe emanat hesabına nakledilmemesi sebebleri. 18 Sarfiyatı muvakkate muavin defteri: Bu defterin her daire ve mutemetleri namına parti itibarile tutulup tutulmadığı; eski senelerden müdevver bakayanın senei haliye muavin defterine alelmüfredat devredilip edilmediği; tediyat ve istirdatta mukayyed mebaliğin tasnif yevmiyesindeki tediyat ve istirdada muvafık olup olmadığı; bunlardan tediye tarihlerine nazaran kanunla tayin edilen üç aylık müddet hitam bulduğu halde mahsub veya istirdat edilmemiş mebaliğ varsa sebebleri; Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesile tayin ve 27/1/1926 tarih ve 25457/261 numaralı tahriratı umumiye ile tahdid edilen miktardan fazla avans verilip verilmediği; devrei mahsubiye geçtiği halde mahsub edilmiyen avansların eşhas zimemi hesabına nakledilip edilmediği ve miadında mahsubunu icra ettirmiyen mutemetler hakkında lâzım gelen takibatın yapılıp yapılmadığı; kanunla tayin edilen miktardan fazla avans verilmiş olduğu takdirde bunlar için alınmış olan bir emir veya karar mevcud olup olmadığı; aile harcırahı için verilen avanslardan muayyen müddet zarfında mahsub edilmiyenler hakkında harcırah kararnamesinin 31 inci maddesi ahkâmının tatbik edilip edilmediği; sarfiyatı muvakkate mahiyetinde olan ve yalnız izmir Deniz Filoları Muhasebeciliği hesapları meyanmda mevcud bulunan sefain hesabı carisi muavin defterinin de buna aid tebligatı umumiye dairesinde tutulup tutulmadığı. 19 Eşhas zimemi muavin defteri: Bu defterin makbuzat (tahakkukat) ve tahsilat (istirdat) sütunlarında muharrer mebaliğin tasnif yevmiyesine mütenazır olup olmadığı; eski seneden müdevver bakayanın senei haliye.muavin defterine alelmüfredat ve geçen sene muavin defterinde gösterilen bilûmum reahp.tı cami olarak devredilip edilmediği; bunların takib edilip edilmediği her kalem için takibat dosyaları tutulup tutulmadığı; tahakkukat meyanmda takibsizlik yüzünden müruru zamana uğramış mebaliğ olup olmadığı; varsa müsebbiplerinin kimler olduğu; dosyası mevcut olmıyanlar ve takibat yapılmıyanlar mevcut olduğu takdirde sebepleri. 20 Jandarma hesabı carisi muavene defteri: Bu defterin makbuzat ve medfuat sahifesinde kayıdlı mebaliğin tasnif yevmiyesi kaydine muvafık olup olmadığı; geçen senelerden müdevver bakaya varsa alelmüfredat devredilip edilmediği ve bakaya kalması sebepleri; jandarma efradının maaş ve iaşe bedellerile hayvan yem bedelleri haricinde başka fasıllardan verilmiş avanslardan bu hesaba kayıd edilmiş mebaliğ olup olmadığı.; bu hesapta kayıdlı paraların bu babdaki tebligatı umumiye ile tayin edilen müddet zarfında mahsub edilip edilmediği ve edilmemiş ise sebepleri; bu hesaba kaydile verilen mebaliğ bir tahakkuka müsteniden verilmiş olduğuna göre hini mahsubunda da verilen avansın bir kalemde tamamen mahsubu lâzım geldiğinden alınan avanstan kısmen mahsub edilmemiş mebaliğ varsa sebepleri. 21 Nâzım varidat ve sarfiyat hesabına aid muavene defteri: Bu defterin her partisinin tahakkukat tablosunun sinini sabıka sütununda kayıdlı bulunan mebaliğin geçen seneden müdevver tahakkukat bakiyesine müsavi olup olmadığı; senei haliyede verilen tahakkukatın aid olduğu partilere muntazaman kayıd edilip edilmediği; tahsilattan fazla sarfiyat yapılıp yapılmadığı; memur ve müstahdemin kazanç vergilerinden merkezce tefrik edilen belediye hisselerine mukabil gönderilen tediye emirlerine müsteniden bütçeye masraf ve nâzım varidata irad ve aynı zamanda tahakkukat kayıd edilip edilmediği. 22 Muhasebe ayniyat ve tahvilât defteri: Bu, defterin muntazaman tutulup tutulmadığı; bu defterde kayıdlı ve kaza ve müessesede kalması lüzumsuz altın, gümüş meskukât ve eşya mevcutsa bunların hazineye gönderilmemesi sebepleri; depozito ve teminat mukabilinde alınmış tahviller varsa bunların aded ve miktarlarile üzerinde bulunan kuponlarının kayıdlara işlenip işlenmediği; bu hesapta kayıdlı kıymetlerin iadesinde ashabından istirdat edilmiş olan makbuzların ayniyat makbuz dip koçanlarına raptedilip edilmediği; tahvilât ve eşyanın iadesinde tamamen aldıklarına dair ashabına an yed İmzalarının yaptırılıp yaptırılmadığı. 23 Pul idhalât ve ihracat defterile pul satış ve zimmet defterleri: Bu defterlerin pul ve kıymetli evrak talimatnamesi tarifatı dairesinde tutulup tutulmadığı; satış defterlerindeki hasılatın haftada bir defa teslimi sandık edilip edilmediği; bayi ve bey memurlarına talimatname ile muayyen hadden noksan veya fazla pul verilip verilmediği. 24 Maaş defteri: Bilûmum memur ve müstahdemlerin maaş kayidlarının işlenip işlenmediği; infisal, tahvil, tayin, terfi, tenzili sınıf, kat'ı maaş vukuatının kayıdlara işlenip işlenmediği; tediye olunan maaşatın hanei mahsuslarına tarihi tediyeleri sırasile geçirilip geçirilmediği; tebliğ olunan kadrolara nazaran muhassas kadro ile memurun almakta bulr.ıduğu maaşların ve kadrolarda vaki tahavvülâtın gösterilip gösterilmediği. 25 Zat maaşları : 2996 numaralı Teşkilât Kanununun tatbikine dair nizamnamenin 62 nci maddesinde de izah edildiği üzere mütekaidin, eytam ve eramil maaşlarına aid yoklama ilmühaberlerinin muntazam bir şekilde ve sıra ile muhafaza edilip edilmediği; merkezden gönderilen resmî senedlere ve nakil evrakına ve yoklama ilmühaberlerine nazaran maaş kayidlarının muntazam işlenip işlenmediği; bordroların kayde uygun olarak tanzim edilip edilmediği; gerek müterakim maaş ve gerekse üç aylık maaşların maaş defterlerine muntazaman işlenip işlenmediği; ve bunlara aid vukuat ilmühaberlerinin kayıdlara muntazaman geçirilip geçirilmediği; vukuat cetvellerinin merkeze gönderilip gönderilmediği; maaşlarını her hangi bir sebeple bizzat almıyanlar tarafından bir diğerini mutemet veya vekil tayin ettiklerine dair verilen arzuhal veya noter senedlerin'in muntazam bir şekilde hıfz ve kayıdlara işaret edilip edilmediği; yoklama ilmühaberlerine nazaran ıskatı hak ettiği veya 1932 senesi bütçe, maaş, teadü! ve tekaüd kanunları hükümleri dairesinde maaşlarının nısfı veya tamamı kat edilmek lâzım gelenlere aid vukuatın maaş kayıdlarına işlenip işlenmediği; fazla mehuzlarm senesi içerisinde olduğuna göre ilişikli deftere ve senesi geçmiş ise eşhas zimemi hesabına alınarak takib edilip edilmediği, mütekaidin, eytam ve eramilin gerek devairin iş'arı ve gerek resmî senetlerine verilen meşruhat mucibince tahakkuk eden borçlarının kanunî hükümler dairesinde tevkif edilip edilmediği; tevkif edilenlerin mahsup muamelelerinin muntazam yapılıp yapılmadığı; Muntazam Borçlar Umum Müdürlüğünden gönderilip ashabının ademi müracaatları dolayısile halen kayitlere intikal ettirilmemiş resmî senedatla, iki senede bir defa tebdili mukarrer olan cüzdanlardan henüz sahiplerine verilmiyenlerin muntazam hıfzedilip edilmediği; ve bunların sahiplerini bulmak için gösterilen ikametgâhlarında soruşturma yapılıp yapılmadığı; maaş tediyesinde ve müterakim istihkaklarla perakende tediyatta intizam olup olmadığı ve hak sahiplerine suhulet gösterilip gösterilmediği; zat maaşları hakkında yazılmış olan tebligatı umumiyeler hükümlerinin lâyikile tatbik edilip edilmediği, alınan avans ve yapılan tevziata nazaran bakiye kalması lâzım gelen mebaliğin tevzi memuru ve mutemetler nezdindd mevcud olup olmadığı. 26 Adliye tevkifat defteri: Bu defterin numunesinde gösterilen izahat dairesinde muntazam

4 Savıfa ( Resmî Gazete ) 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 bir şekilde tutulup tutulmadığı; borç bakiyelerinin yeni seneye alelmüfredat devredilip edilmediği;maaş ücret ve istihkaklardan tevkif edilen mebaliğin miktar ve ita emirleri numaraları gösterilmek suretile deftere muntazam işlenip işlenmediği. ayniyat hesaplarının muntazam bir şekilde tutulup tutulmadığı; ayniyata aid cetvellerin merkeze gönderilip gönderilmediği; talimatname ve müzeyyelâtı ile bu işe aid tebligatı umumiyelerin muntazam bir şekilde hıfzolunup olunmadığı. 27 Düyun defteri: Tahakkuk ettiği halde senesi zarfında her ne sebeble olursa olsun tediye edilmiyen ve bütçe emanetine de ahnmıyarak ertesi seneye devreden borçlar mukabilinde daire itibarile tutulması lâzım gelen düyun defterinin muntazam bir şekilde tutulup tutulmadığı; umumî tebliğler mucibince tanzim olunan düyun ilmühaberlerinin hini tasdikinde tahakkuk idarelerinden celb ve tetkiki lâzım gelen tahakkuk evrakının muntazaman hıfzedilip edilmediği; eski seneler zarfında düyun ilmühaberi gönderildiği halde tahsisatın olmamasından veya her hangi bir sebepten tediye emirleri gelmiyen düyun kayıdlarının senei haliye defterine müfredat itibarile devredilip edilmediği; gelen tediye emirlerinin bu defterin hanei mahsuslarına işlenip işlenmediği; 28 îta emri defteri: Bir senei maliyenin iptidasından müddeti mahsubiye nihayetine kadar birden başlıyarak bir sıra numarası takib etmek «uretile tutulması lâzım gelen ita emri defterinin muntazam bir şekilde tutulup tutulmadığı; bu deftere kayıd olunduğu halde her hangi bir noksanından dolayı tediye edilmiyerek iade olunan ita emirlerinin kayıdları hizasına ve mülâhazat hanelerine muhtasaran iadesi sebeplerinin tarih gösterilmek suretile yazılıp yazılmadığı. 29 Dava defterî: Hazinenin usulü hesabiyesine dair talimatnamenin 81 inci maddesi mucibince tutulması lâzım gelen defterin tutulup tutulmadığı. 30 Mukavelât defteri: Herhangi bir daire ve müessese tarafından alım ve satım için tanzim edilmiş olan mukavelenamelerin muntazaman kayıd edilip edilmediği ve bunların birer nüshasının hazineye gönderilip gönderilmediği ilişikli muavin defteri : Fazla veya gayri kanunî verildiğine gerek mııhasib tarafından ıttıla hasıl edilen gerek hazine ve devair muhasebelerile Divanı Muhasebattan vaki istizah üzerine tahakkuk eden mebaliğin 4/1/1933 ve 15/8/1935 tarih ve ve 66/10375 numaralı umumî tebliğler dairesinde işbu deftere kayıd ve takib edilip edilmediği; ilâmı tebliğ olunan senelere aid olup mezkûr defterde kayıdlı olduğu halde ilâmda dahil olmıyan zimematın eşhas zimemi hesabına intikal ettirilip ettirilmediği. 32 İlâma müstenit zimmetlere aid ilişikli muavin defteri: Divanı Muhasebat ilâmlarının tebliği müteakib mezkûr deftere kayıd edilip edilmediği; bunlardan kesbi kat'iyet ettiği halde tasnif yevmiyesine ve binnetice eşhas zimemi hesabına intikal ettirilmemiş olanların mevcut olup olmadığı; eşhas zimemi hesabına intikal ettirilen kısmın mukabilinin tasnîf yevmiyesinde takibata tâbi zimemat hesabına alınıp alınmadığı; zimem'a'tı mezkûrenin muntazaman takib olunup olunmadığı. 33 Ayniyat talimatnamesi mucibince tutulması lâzım gelen def atir: Ayniyat talimatnamesi mucibince tutulması lâzım gelen ayniyat mutemet kayitlerinin tutulup tutulmadığı; sarfiyat müfredat defterlerinin tetkiki neticesinde mefruşat, tenvir, teshin ve müteferrika vesair fasıllardan alındığı anlaşılan veya vilâyet ve merkezden gönderlmiş bulunan demirbaş eşyanın kayitlere geçirilip geçilmediği; müstakil ay-> niyat muhasebesi olan müessesatta ayniyat talimatnamesi dairesinde Müteferrik hususat Aşağıda yazılı hususat da muhasebe kontrolörlerinin vazifeleri cümlesindendir. 34 Evrakı varide ve sadıra defterleri: Muhasebece tutulması lâzım gelen evrakı varide ve sadıra defterlerinin tam bir intizam dahilinde tutulup tutulmadığını; kayıdlara nazaran tesisi lâzım gelen dosyaların mazbut olup olmadığı; sinini sabıkaya aid evrakı varide ve sadıra defterlerile dosyaların muntazam hıfzedilip edilmediğini kontrol etmek. 35 Hali malî cetvelleri: Muhasebelerce ay nihayetlerinde veya ay ortalarında gerek Vekâlete gerek diğer vekâlet ve müdüriyeti umumiyelerle merbut bulundukları defterdarlıklara verilmesi lâzım gelen hali malî cetvellerile hesab ve istatistik malûmatını havi cetvellerinin miadında ve doğru olarak verilip verilmediğini tetkik etmek. 36 İdare hesabına aid cetveller: Muhasebei Umumiye ve Divanı Muhasebat Kanunları mucibince nihayet kânunuevvel gayesine kadar verilmesi lâzım gelen zamanı idare hesaplarına aid cetvellerin Divanı Muhasebata ve bu cetvellerden 1, 2, 3 numaralı cetvellerin birer nüshasının Vekâlete gönderilip gönderilmediğini araştırmak. 37 Teftiş lâyihaları dosyası: Maliye Müfettişleri tarafından malsandığına tevdi edilecek teftiş lâyihası suretlerinin ve lâyihanın aslı üzerine alâkadar memur tarafından verilen cevablarla mafevk memurların mütaleasını havi suretlerin muntazaman hıfzedilip edilmediğini; müfettiş tarafından görülen noksanlar üzerine Vekâletçe tayin olunan muktezaya göre noksan olan muamele ve kayıdların ıslah ve ikmal edilip edilmediğini araştırmak. 38 Geçmiş senelere aid defatiri esasiye ve muavene ile tasnif yevmiyesi ve esas defteri asıllarının, aylık hülâsai hesabiye kopyalarile idare hesabına aid cetvel nüshai saniyelerinin mazbut ve muntazam bir şekilde hıfzedilip edilmediğini tetkik etmek. 39 Halef selef arasında teati edilmesi lâzım gelen devirlerin yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise usulüne tevfikan tanzim olunup olunmadığını ve bunlardan bir nüshasının hazineye gönderilip gönderilmediğini tetkik etmek. 40 Evrakı matbua kavanin, nizamat ve tahriratı umumiyelerin muntazam hıfzedilip edilmediğini; seleften halefe devrolunup olunmadığını; sandık tahsildaran, tahsil şubelerine aid makbuzların muntazaman hıfzedilip edilmediğini; mutemet, tahsildar ve tahsil şubeleri yedinde ihtiyaçtan fazla makbuz bulunup bulunmadığını kontrol etmek. 41 Kaza ve vilâyet dahilinde mevcud ve hususî, mülhak bütçe ile idare olunan bilûmum devair ve müessesatın memurin ve müstahdemin maaşlarından tevkif ve malsandıklarına teslimi muktazi vergilerin muntazam bir şekilde teslim edilip edilmediğini; ve 2871 numaralı kanun mucibince emlâk arazi vergilerinin hususî idareye devri dolayısile mezkûr vergiler tahsilatından tefrik edilen tayyare resimlerinin miadı kanunisi zarfında malsandıklarına teslim edilip edilmediğini malsandıkları kayıdları üzerinden tetkikile, edilmiyenler hakkında ne gibi takibatta bulunulduğunu araştırmak.

5 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ( Resmî Gazete ) Sayıfa : Muhasebe kontrolörleri ve Kontrol nıeraıırihrı mesai defteri Mesai müddeti Yapılan işler hakkında verilen rapor ve yazılan Tarihi İş gördüğü Yaptığı işin hulâsası Başlangıç Bitim tahrirat ve telgrafların yer S. D. S. D. Tarihi M YttZ'ldıgı tndhal Nev'i Hulâsası TAMİMLE R Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden : ÖZÜ: No Manifestoda yazılı olup denize düştüğü iddia edilen eşyalar hakkında. Manifestoda yazılı eşyadan noksan olupda geminin yolda bulunduğu sırada bir kaza veya fırtına dolayısile denize düştüğü iddia edilenler hakkında gümrüklerimize ibraz edilen vesikaların veya Türkiye limanlarına gelen herhangi bir gemiden tahliye esnasında denize düşen eşya için ibraz olunan zabıt varakalarının tanzim ve tasdik şekillerinde ihtilâfa düşüldüğü ve gümrüklerin bu husustaki tatbikatı birbirine uymadığı cereyan eden muhaberelerden anlaşılmaktadır. Bu işin esaslı surette tanzimini teminen aşağıdaki izahatın dercine lüzum görülmüştür. Geminin manifestosunda kayıdlı oiduğu halde mevrid limanında noksan zuhur eden eşyanın, geminin yolda bulunduğu sırada kaza veya fırtına dolayısile denize düşmesinde veya bilmecburiye denize atılmış olmasından ileri geldiği yolunda vuku bulacak iddiaların 1440 sayılı ve 13/5/1929 tarihli Deniz Ticaret Kanunu mucibince tevsik edilmesi lâzım gelir. Bu kanunun 1061 inci maddesi icabınca bu kabil hadiselerin gemi jurnalına kaydedilmiş bulunması iktiza etmekle beraber 1063, 1065, 1066 ncı maddelerin tatbikini istilzam eden hallerde bu hususta alâkalılar tarafından bir rapor tanzim ve salahiyetli mahkemeye verilmiş olması lâzım oilup mahkemece bu rapor üzerine tanzim olunacak zabıt ile hadise tevsik edilmiş olacağından gümrükçe noksan çıkan eşyanın manifesto kayıdları, ancak salahiyetli mahkeme zabtının tasdikli bir örneğine istinaden kapatılır. 2 Geminin limana muvasalatında yükünü boşaltırken eşyanın kazaen denize düştüğü yolunda vukubulacak iddianın gemi süvarisinin veya yerine kaim olan kaptanın ve mevcut ise gümrük muhafaza memuru ile liman işletme ve acente memurlarının Ve hadiseye şahit olmuş diğer nakili vasıtaları reislerinin imzalarının ve geminin mührünü havi bir zabıt varakası ile tesbiti muktazidir. Ancak gemide muhafaza memuru bulunmadığı takdirde tanzim ve imza edilmiş olan zabıt varakası üzerine tahkikat yapmak ve neticede hasıl olacak kanaata göre bir şerh yazıp tasdik etmek üzere hadisenin vukuu anında alâkalıların hemen muhafaza teşkilâtını haberdar etmeleri lâzımdır. Kazaen denize düştüğü bu suretle sabit olan eşyanın ilgili gümrüğe verilmesi rcab eden bu zabıt varakasına istinaden manifesto kaydı kapatılır. 3 İskele veya rıhtıma çıkarılmak veya bekçi mahalline gönderilmek üzere gemilerden mavna, kayık gibi nakil vasıtalarına yüklenen eşyadan havanın muhalefetinden vesair sebeplerden dolayı denize düşenleri için tanzimi lâzım gelen zabıt varakalarının nakliye vasıtalarını idare edenler tarafından yapılması ve keyfiyetin cereyanı şekli hakkında muhafaza teşkilâtınca da tetkikat ve tahkikat yapılarak elde edilecek neticenin verdiği kanaata göre zaptın altına bir şerh yazılıp imza edilmesi gerektir. Ancak manifesto kayıdlarının kapatılması bu zapta bağlı tutulamaz. Gemi kaptan veya acentesinin manifesto -bakımından mes'uliyetleri eşyanın tahliye vasıtalarına teslimine kadar devam eder ve teslim ettiğini isbat etmekle bu mes'ul'iyet kalkar tahliye vasıtalarının vukuuna mahal verdikleri kaza ve hasardan dolayı gümrük idaresine ve mal sahibine karşı olan mes'uliyetlerile geminin manifestodan doğan mes'uliyetleri birbirine karıştırılmamalıdır. Tahliye vasıtalarındaki zayiattan doğacak mes'uliyetin gemiye bulaşması rıhtım veya ambara kadar tahliye ve teslimin - navul mukavelesi icabı olarak - geminin mes'uliyeti altında cereyan etmesi halinde mümkün ve mevzubahs olabilir. Bundan sonra bu yolda iş görülmesini bildiririm. 1/10/1938 ÖZÜ: No Cins ve nev'i aynı olan eşyanın küşada tesadüf etmiyen kapları hakkında. Gümrüğe ibraz olunan bir beyanname, meselâ aynı cins ve nevi ve aynı tarife numarasını havi üç kap eşyayı muhtevi olduğu takdirde lâalettayin bir kabı açılıp muayene edilmekte, muhteviyatı beyana uygun

6 Sayıfa: < Resmî Gazete l 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 görüslürse diğer kapların açılmasına lüzum göriilmeksizin resmi alınıp geçirilmektedir. Kezali'k sahibi tarafından verilen beyannamede malın cins ve nevi beyan olunmakla beraber hizasında daha yüksek bir tarife numarası gösterilmekte 'olduğu ve bu eşyaya aid kaplardan kiişad işaretli olanın muhteviyatı cins. nev'i ve mikdar itibarile beyana muvafık görüldüğü surette muayene heyeti yüksek resme tekabül eden bu tarife numarasının gösterilmesini sahibinin yanlışlığına atfederek doğrusunu yazmakla beraber bu yolda tahakkukunu yapmaktadır. Halbuki bu işde bazı mal sahiplerinin yanlışlığı olduğu kadar fena niyetle hareket etmiş olanları da ihtimal dahilindedir. Çünkü sandıkların birinde dûn diğer ikisinde nev'inden dolayı yüksek resme tâbi eşya bulunduğu halde bunların nevinin doğru beyan edilmemesi ve az resme tâbi olan sandık muhteviyatına da, nevi itibarile resim haddi yüksek olanların tarife numarasının gösterilmesi buna delildir. Bundan maksadın, sandıklardan küşada isabet etmiyenlerin muhteviyatı küşad edilene nisbeten nevi itibarile yüksek tarifeye tâbi olduğu için küşadm bu sandıklara tesadüf etmediği surette resim farkından istifade etmek, tesadüf ettiği takdirde de zaten nevine göre resim haddi beyan edilmiş olmasından dolayı cezadan kurtulmak esasına müstenid' olduğu aşikârdır. Netekim Haydarpaşa Gümrüğüne üç sandık için verilen bir beyannamede malın cins ve nev'i (Pirinçle mürettep duy) yazılarak tarifenin 564 D. numarası gösterilmiş, küşada tesadüf eden sandığın muayenesinde eşyanın cins ve nev'i beyana uygun görülmüş ise de tarife numarası 488 A. olmak lâzım geleceğinden dolayı muayene heyeti resim haddini bu yolda düzelterek tahakkukunu yapmıştır. Sandıkların^ gümrükten çıkacağı sırada ikinci muavenesi yapılarak küşad işaretli sandık muhtevivatı muvafık görülmüş ve fakat küşada tesadüf etrniyen sandıklarda tarifenin 564 D. numarasına dahil (porselenle mürettep duy) bulunduğu tezahür ederek hazine hakkı temin edilmiştir. Bu vaziyet, muayenelerde beyan ile eşya arasında her hangi şekilde bir hile yapılmaması için çok uyanık ve hassas davranılmasını istilzam etmektedir. Binaenaleyh beyan ile muayene neticesi arasında eşyanın cins ve nev'i ile mikdarmda mutabakat bulunmakla beraber resim haddi gösterilmiş olduğu surette küşade tesadüf etrniyen ayni cins eşyaya aid kapların da açılıp muayene edilmesi ve taayyün edecek neticeye göre resimlerinin tahakkuk ve tahsil edilmesi gerektir. Bu yolda iş görülerek hazine zayiatına katiyen imkân verilmemesinin teminini bildiririm. 1/10/1938 Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden: No ÖZÜ: Rodos ve Iskenderuna uğrayan millî gemilerle yapılacak nakliyat hakkında. 2681/2203 sayılı ve 20/5/1938 tarihli genel yazıya ektir: Rodos ve Iskenderuna uğrayan Denizyolları işletmesi vapurlarile nakledilen eşya ve yolcular ve bagajları hakkında tatbik edilecek muamele şekline dair olan talimatnameye aşağıda yazılı hükümler ilâve edilmiştir. 1 Talimatın 4 üncü maddesine ilâve : (Kadın yolcuların muayenesini yapmak üzere gemide bulunan muayene memuruna behemehal bir kadın kolcu terfik edilecektir). 2 Talimatın 5 inci maddesinin ikinci bendine (gümrük memuru) kelimelerinden sonra (Rodos veya iskenderun limanlarına gelinmeden önce vapurun taksimatına göre yolcuların giriş ve çıkışlarını gümrük bakımından mazbutiyet altına alacak yerleri kaptanla konuşarak tayin ve tesbit eyleyecektir). Ve aynı maddenin sonuna (bir yolcunun muayenesi bitmeden diğer yolcunun muayenesine başlanmıyacaktır. Şayet yolcunun muayenesi her hangi bir sebeple noksan kalır veya muayene memurunun bu volen hakkında şüphesi devam ederse yolcunun çıkacağı iskeledeki gümrükte tekrar muayeneye tâbi tutulması icab eder. Ancak, hu muayene keyfiyeti gayet mahrem şekilde temin olunacaktır) üncü maddeye ilâve (Vapurun büyük küçük mürettelbatından hiç kimsenin henüz muayeneleri yapılmamış yolcular arasında girip çıkmalarına kaptanlar müsaade etmiyecekler ve gemideki gümrük memurları da bu gibi hareketlere mani olacaklardır). 4 izmir Fuarı münasebetile veya buna benzer başka sebeplerle yolcuların arttığı seferlere mahsus olmak ve muayene işlerini kolaylaştırmak ü/.^re İzmir ve Mersin gümrükleri, mevcut kadrolarında muvakkalen birer muavene memuru daha ilâve edeceklerdir. 5 Gemilerde bulundurulan muayene memurlarına işlerinde lüzumu olan terazi, kurşun sıkma makinesi, kurşun pul ve sicimleri, tebeşir vesaire gibi malzeme vaktinde verilecektir. 6 Talimatın 10 uncu maddesinin softuna (gümrük memuru, eşyanın muayenesinde kemmiyetten ziyade keyfiyete ehemmiyet vererek buna göre muayeneyi yapacak ve zat ve ev eşyalarına ne suretle muafiyet tatbik edileceğini gösteren tebliğleri daima göz önünde tutulacaktır. Talimatın tatbiki sırasında talimata ilâvesine lüzum göreceği hükümler ve tedbirleri mafevkine mütalea şeklinde bildirecektir). Talimatın tatbikinde yukarıdaki hükümlerin de nazara alınarak iş görülmesini bildiririm. 1/10/1938 İLÂNLA R Adliye Vekâletinden: 1 Vekâlet, Temyiz Mahkemesi, Tıbbı Adlî, ve bilûmum mahkemelerle Adliye daireleri ve tabibi adliliklerin senelerine aid iş ve mahiyet cetvellerile grafikleri şartnameleri mucibince iki kitap halinde tabettirilmeleri açık eksiltmeye konmuştur. 2 Tahmin olunan bedel 3500 liradır. Muvakkat teminat 262,5 liradır. 3 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şartları ve ehliyetleri haiz bulunmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartname Ankarada Vekâlet Levazım ve Daire Müdürlüğünden ve Istanbulda İstanbul Adliye Levazım Memurluğundan her zaman parasız olarak alınabilir. 5 Eksiltme 20/10/1938 perşembe günü saat 15 de Ankarada Yenişehirde Bakanlıklar Mahallesinde Vekâlet Levazım ve Daire Müdürlüğü odasında toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 6 Eksiltme komisyonu nakid ve nakid mahiyetinde tahvili aynen teminat olarak alamayacağından eksiltmeye gireceklerin teminat olarak banka mektubu veyahut teminatın mal sandığına yatırılarak makbuzunu ibraz etmeleri icabeder. 7 isteklilerin tayin edilen gün ve saatte teminatlarile birlik*'" Komisyon huzurunda- bulunmaları. 683/4-3

7 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : Muhammen bedeli lira olan 5 aded Lokomotif Lâvaj tesisatına lüzumlu malzeme 21/11/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 698/4-4 Ankara istasyonunda yapılacak demir çatı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 1 Bu işin keşif bedeli 6374,70 liradır. 2 İstekliler şartname vesair evrakı D. D. Yollarının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 32 kuruş mukabilinde alabilirler. 3 Eksiltme 22/10/1938 tarihinde cumartesi günü saat 12 de Ankarada D. D. Yolları Yol Dairesinde Merkez 1 inci Komisyonunca yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 11 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları lâzımdır. a) 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun 479 liralık muvakkat teminat; b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar; c) İsteklilerin bu gibi demir inşaatı nerelerde yaptığına dair beyanname vermesi lâzımdır. 710/4-3 Muhammen bedeli lira olan 3000 ton çimento 25/10/1938 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 3875 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 711/4-2 Beherinin muhammen bedeli 320 kuruş olan 1600 aded kayın ağaç 27/10/1938 perşembe günü saat de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 384 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, izmir ve Eskişehir mağazalarından dağıtılacaktır. 713/4-2 Muhammen bedeli lira olan alev ve duman boruları ve teferruatı bagalık borular 28/11/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 995 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 723/4-1 1 (2) adet posta vagonu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. liradır. 2 Muhammen bedel ( ) lira, muvakkat teminat ( ) 3 Eksiltme 29/11/1938 tarihine müsadif salı günü saat (15) de Ankarada P. T. T. Umumî Müdürlüğü binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 4 isteklilerin, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ve kanunî vesaikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını mezkûr gün saat (14) e kadar o komisyona vermeleri. 5 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve istanbul Beyoğlunda P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden 2 lira 18 kuruş mukabilinde verilir. 719/4-1 M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 1 Beher adedine tahmin edilen fiatı (330) üç yüz otuz kuruş olan ilâ yirmi bin ilâ otuz bin aded kilim kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. 2 İhalesi 15 birinci teşrin 1938 cuma günü saat 11 on birdedir. 3 İlk teminatı (6200) altı bin iki yüz liradır. 4 Evsaf ve şartnamesi (495) kuruş mukabilinde M. M. V. Satın Alma Komisyonundan alınır. 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 647/44 1 Beher adedine tahmin edilen fiatı 350 üçyüz elli kuruş olan 15,000 on beş bin ilâ 20,000 yirmi bin aded kilim kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. 2 İhalesi 17/10/1938 pazartesi günü saat 11 dedir. 3 İlk teminatı 4750 dört bin yedi yüz elli liradır. 4 Evsaf ve şartnamesi 350 üç yüz elli kuruş mukabilinde M. M. V. Satın Alma Komisyonundan alınır. 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 648/4-4 1 Beher metresine tahmin edilen fiatı seksen kuruş olan 1,500,000 bir milyon beş yüz bin: ilâ 2,355,000 iki milyon üç yüz elli beş bin metre portati çadır bezi kapalı zarf usulile münakaşaya konmuştur. 2 İhalesi 14/11/1938 pazartesi günü saat on birdedir. 3 İlk teminatı yetmiş bin iki yüz yetmiş liradır. 4 Evsaf ve şartnamesi elli lira mukabilinde Millî Müdafaa Vekâleti Satın Alma Komisyonundan alınır. 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale tarihinden en az bir saat evvel Millî Müdafaa Vekâleti Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 649/4-2 1 Yerli fabrikalar mamulâtmdan ve beher adedine tahmin edilen fiatı 180 kuruş olan on bin tane bardaklı ve kılıflı matra kapalı zarf usulile satın alınacaktır. aleminyum

8 Sayıfa: ( Resmî Gazete) 12 TEŞRİNİEVVEL Eksiltme 20 birinci teşrin 1938 perşembe günü saat 11,30 da Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İlk teminat 1350 lira olup şartname ve numunesi her gün öğleden sonra M. M. V. Satın Alma Komisyonunda görülür. 4 Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonu Reisliğine vermeleri. 676/4-3 Raber Eksport Kampininin Türkiye Umumî Vekili bu defa müracaatla Villiam Jackson Perkinsi Şube Müdürü sıfatüle hareket etmek ve mezkûr şirketi her nevi devair ve makamat nezdinde ve mahkemelerin her nevi ve derecesinde davacı, dava olunan ve üçüncü şahıs sıfatlarile temsile mezun olmak üzere vekil tayin etmiştir. Mumaileyhin haiz olduğu bu salâhiyetler Türkiyeden gaybubeti müddetine münhasır olup ticarî mahiyette olan muamelâta şamil değildir. Keyfiyet tetkik edilerek kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. 725 Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret Memurluğundan: 1 Eskişehir Tayyare Alayından Eskişehir Fabrikasına iki saç hangarın nakli kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (30362) lira (19) kuruştur. İlk teminatı 2277 lira 15 kuruştur. 2 Eksiltmesi 24/10/1938 pazartesi günü saat 15 de Vekâlet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınabilir. 4 Eksiltmeye gireceklerin kanunda yazılı vesikalarile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. 708/4-2 1 Hepsine tahmin edilen fiatı elli akı bin lira olan 20 tane seyyar isterlizasyon takımı kapalı zarfla satın alınacaktır. 2 Eksiltme 1 birinci kânun 1938 perşembe günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İlk teminat 4050 lira olup şartnamesi 280 kuruşa M. M. V. Satın Alma Komisyonundan alınır. 4 Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar M. M. V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 722/4-1 Balya Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Müddei Değirmendere köyünden Cuma kızı Sinemin kocası Susurluğun Ömer köy Nahiyesine bağlı Gökçe Ören köyünden İsmail oğlu Hüseyin aleyhine terk sebebile açtığı boşanma davasının gıyabında yapılan muhakemesi neticesinde: Müddeaaleyh Hüseyinin tebligata rağmen bulunamadığından Kanunu Medeninin 132 nci maddesine tevfikan iki tarafın terk sebebile boşanmalarına 12/9/1938 tarihinde karar verilmiş olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 724 tktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin verilen ecnebi şirketlerinden Di Gudyir Tayr End Ankara Vilâyetinde Doğanbey Mahallesinde Taşdöşeme sokağında 45 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından olup Ankarada Taşdöşeme Semtinde 45 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek terzilik ticaretile iştigal eden ve Ticaret Odasının 2480 sicil numarasında mukayyed bulunan Yerçanikin unvanı ticareti Yerçanik Barındır olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci maddesi mucibince dairece 7/10/1938 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 718 Ankara Vilâyetinde Mimar Sinan Caddesinde Güven Apr. «1» numaralı evde oturan ve T. C. tabaasından olup Ankarada Postaihane Caddesi Naci Apartmanı altında bilâ. numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek yağ ve nebatî yağ, sabun vesaire ticaretile iştigal eden ve Ticaret Odasının 2590 sicil numarasında mukayyed bulunan Sabrinin unvanı ticareti Sabri Çolpan olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci maddesi mucibince dairece 10/10/1938 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 727 Ankara Vilâyetinde Baklacı Mahallesinde Zafer Caddesinde 41 numaralı evde oturan ve T. C. tabaasından olup Ankarada Zafer Caddesinde 1/2 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek Bakkaliye ticaretile iştigal eden ye Ticaret Odasının 2088 sicil numarasında mukayyed bulunan Hikmetin unvanı ticareti Hikmet Balkaner olarak tescil edildiği gib bu unvanın imza şekli dahi Ticaret Kanununun 42 nci maddesi mucibince 10/10/1938 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 728 Beypazarı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Beypazarının Gür Söğüt Köyünde mukim iken 27/8/1938 tarihinde vefat eden mütekaid Mehmed Cemilin terekesi ihtiyaten deftere geçirilmiştir. Müteveffanın bir kısım mirasçısı malûm ise de başka varisi mevcut olup olmadığı bilinmk üzere keyfiyetin ilânı muvafık görülmüş olduğundan alâkadarların ilân tarihinden itibaren üç ay zarfında sıfatlarını beyan etmek üzere vesikalarile müracaat eylemeleri bu müddet içinde hiç bir müracaat vaki olmazsa müteveffanın menkul emvali mevcut mirasçılara tevdi edileceği Kanunu Medeninin 534 üncü maddesi" 0 tevfikan ilân olunur. ' 712 A B O N E Ş A R T L A R I İ L A N Ş A R T L A R I Abone seneliktir. Abone bedeli. Ankara için : 7j5 lira Vilâyetler t> : 9» Ecnebi memleketler için 15 lira B. M. M- nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabı' Ceridesi ile birlikte abone kaydolunduğu surette abone bedeli iki misline iblâğ olunur. Kesmî ilânların satırından 5 kuruş Hususî»» 10» ücret alınır. Nüshası 2,5 kuruştur. 100 kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk makbuz puluna tabidir.

9 12 Teşrinievvel 1938 RESMİ GAZETE Sayı:4035 İÇİNDEKİLER Sayfa Talimatname Muhasebe Kontrolörleri ile Muhasebe Kontrol Memurlarının Vazifelerini Gösterir Talimatname 1 Tamimler Manifestoda Yazılı Olup Denize Düştüğü İddia Edilen Eşyalar Hakkında Tamim 5 Cins ve Nev'i Aynı Olan Eşyanın Küşada Tesadüf Etmiyen Kapları Hakkında Tamim 5 Rodos ve İskenderuna Uğrayan Millî Gemilerle Yapılacak Nakliyat Hakkında Tamim 6 İlanlar 6

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015 TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI Bu gün Noterliğine teftiş yapılmak üzere gelindi. Noter (veya vekili) hazır bulunmakla teftişe başlandı. Kasaya ve maliye makbuzlarının sayımına geçildi. Kasada toplam

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun -825-1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 13/VI/1933 - Sayı

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KARARNAMELER SALI

T.C. Resmî Gazete KARARNAMELER SALI T.C. Resmî Gazete r İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 7 TEMMUZ 1936 SALI SAYI : 3349 J KARARNAMELER Kararname No : 4903 2996

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR :

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : İçindekiler D Ö R D Ü N C Ü K İ T A P KIYMETLİ EVRAK Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : Sahife 301. Şekil serbestisi prensipi 1 :i02. Vazıı kanunca istenilen şekil 1 303. Akitte mahfuz kalan şekil 2 304. Fikir

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

BUĞDAY İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME

BUĞDAY İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME 349 BUĞDAY İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/1/1940, No: 2/12698 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1705 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 29/1/1940,

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419)

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) - 752 - Mevduatı koruma kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) No. Kabul tarihi 2243 30 - V - 1933 BİR İNCİ MADDE Türk kanunlarına tevfikan teşekkül etmiş olup elyevnı faaliyette

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 25.12.2015/169-1 459 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 25.12.2015/169-1 459 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 25.12.2015/169-1 459 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna ilişkin limitin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

MALİYE VEKALETİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ (1) HAKKINDA NİZAMNAME

MALİYE VEKALETİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ (1) HAKKINDA NİZAMNAME 245 MALİYE VEKALETİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ (1) HAKKINDA NİZAMNAME Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.6.1936, No : 2/4903 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29.5.1936, No : 2996 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 8 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T M

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK Damga Vergisi Oranları 01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ

KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ 173 KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.1.1935, No: 2/1894 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.6.1934, No: 2489 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 3.2.1935, No: 2920 Yayımlandığı

Detaylı

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ EK 1 ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğünün Kişilerden Alacaklar başlıklı sıra no:16 nolu Genel tebliğinin ek 2 si olan ve örneği aşağıda gösterilen senet düzenlendiği tarihe göre gerekli değişiklikler

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

İdare heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/71)

İdare heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/71) S. Sayısı: 77 İdare heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (/7) T.B.M.M. îdare Amirliği - IV - 98 No. 706/406 " ı Yüksek Reisliğe 8 - VI - 94 tarih ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 4114

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 4114 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 18 KÂNUNUSANİ 1939 ÇARŞAMBA SAYI: 4114 1 J KANUNLAR

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2)

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) 1691 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 3653 Kabul Tarihi : 26/6/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/7/1939 Sayı : 4249 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 4090

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 4090 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 21 KÂNUNUEVVEL 1938 ÇARŞAMBA SAYI: 4090 KANUNLAR

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 01.01.2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası dir. (61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli personele Sakarya İlinin Büyükşehir Belediyesi olması ve İl Müdürlüğü ile bazı ilçelerin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı