T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel TALİMATNAM E ÇARŞAMBA SAYI: 4035

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 TALİMATNAM E ÇARŞAMBA SAYI: 4035"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ÇARŞAMBA SAYI: 4035 TALİMATNAM E Maliye Vekâletinden : Muhasebe kontrolörleri ile muhasebe kontrol memurlarının vazifelerini gösterir Talimatname Vazife ve salâhiyet 1 Muhasebe kontrolörleri (Muhasebat Umum 'Müdürlüğünün vereceği direktif ve göstereceği lüzum üzerine merkez ve vilâyet ve kaza malsandıkları ve muvazenei umumiye dahilinde bulunan bilûmum askerî ve mülkî müessesat ile mütedavil ve sabit sermaye ile idare edilen müessesat muhasebelerinin hesaplarını tedkik ve murakabe ile mükelleftirler. 2 Kontrolörler malsandıklarile askerî ve mülkî müessesat ve mütedavil ve sabit sermaye ile idare edilen müessesat muhasebelerindeki kuyudatın yani esas defteri ve tasnif yevmiyesile bilûmum defatiri muavenenin, hazinenin usulü hesabiyesine dair talimatnamei umumî ve müzeyyelâtı ve bu talimatname ahkâmına tevfikan yapılan ve şimdiden sonra yapılacak olan tebligatı umumiyelerle sabit ve mütedavil sermaye hesaplan hakkındaki talimatnameler mucibince tutulup tutulmadığını tedkik ile mükellef olup, tutulmadığını veya noksan tutulduğunu veya muamelede teahhur bulunduğunu gördükleri takdirde şifahen tarifat ve tatbikat icrası suretile muhasipleri tenvir etmekle beraber kuyudu esasiye ve muavenede görülecek müterakim muamelâtı ikmal ettireceklerdir. ibu müterakim muamelelerin ikmali zamana mütevakkıf ise muhasiplere tenbihatı lâzimede bulunmakla beraber hususatı mezkûreyi raporlarına da dercedeceklerdir. 3 Kontrolörler bir malsandığı veya müessese hesaplarını tedkik ederek diğer bir malsandığı ve müessese muhasebesine hareketleninde keyfiyetten telgrafla Muhasebat Umum Müdürlüğünü haberdar etmekle beraber o malsandığı ve müessese hesaplarında gördükleri noksanlar müstacelen ikmali zarurî bir hal arzediyor ise hususu mezkûr hakkındaki müşahede ve mütalealarını derhal ve bunun haricinde kalan hususatı bir ay içinde tanzim edecekleri raporla Muhasebat Umum Müdürlüğüne bildireceklerdir. 4 Kontrolörler hesaplarını ted'kik ve murakabe ettikleri malsandığı ve müessesat muhasebelerinde yaptıkları tedkilkat neticesinde ihtilas ve suiistimal gibi bir halin vukuunu anladıkları takdirde keyfiyetten derhal Muhasebat Umum Müdürlüğünü kısaca bir telgraf veya tahriratla haberdar etmekle beraber bu yolsuzlukta daire âmirinin medhaldar olmadığına kanaat hasıl ettikleri takdirde keyfiyetten tedkikatını yaptığı sandığın muhasebecisini, muhasebe müd'ürü veya malmüdürüraü de haberdar edecekler ve merkezden emir almadıkça tahkikat yapmayacaklardır. 5 Kontrolörler tedkikatını ifa ettikleri kaza, vilâyet ve müessedeki muhasebe memur ve âmirlerinin mesai saatleri zarfında vazifeleri başına gelip gelmediklerini ve geldikleri halde devamlı bir şekilde çalışıp çalışmadıklarını kontrol edecekleri gibi devama aid olmak üzere tutulması lâzım gelen imza defterlerini de kontrol ederek alacakları neticeleri raporlarına dercedeceklerdir. 6 Kontrolörler günlük mesailerini gösterir merbut numune veçhile bir defter tutarak bu deftere her günkü mesailerini muhtasaran kayıd edecekler ve ay nihayetinde bir aylık mesai notunun kopyasını çıkararak Muhasebat Umum Müdürlüğüne vereceklerdir. 7 Kontrolörler gerek tedkikatını ifa ettikleri vilâyet ve kaza malsandıkları vesair müesseselerdeki memurlarla gerek bu muhasebelerde işi olanlarla hususiyet /peyda etmiyecekleri gibi bulundukları mahalde ahlâk bakımından iyi tanınmamış kimselerle de görüşmiyeceklerdir. 8 Kontrolörler bu talimatnamenin tanziminden sonra merkez ve mülhakat maliye memurlarına tebliğ edilecek kanun, nizamname, talimatname, tebligatı umumiyeleri takib edip malsandıklarile müessesat muhasebelerinin muamelâtına taallûk eden hükümlerinin tatbik edilip edilmediğini araştırmakla beraber bu talimatname haricinde gerek Vekâlet makamından ve gerek Muhasebat Umum Müdürlüğünden verilecek emir ve direktif üzerine kendilerine tevdi olunacak her türlü işleri ifa edeceklerdir. 9 Maliye Vekâleti teşkilâtının vazifelerini gösterir nizamnamenin 62 nci maddesinde vazifeleri tadad edilen vilâyet muhasebe kontrol memurları da defterdarların verecekleri direktif dairesinde ve yalnız defterdarlığa bağlı merkez ve mülhakat malsandıkları, muhasebe

2 Sayıfa: ( Resmî Gazete) İ2 TEŞRİNİEVVEL 1938 servisleri üzerinde bu talimatname esası dahilinde tedkikat ifasile mükelleftirler. Bu memurlar da (6) numaralı fıkrada yazılı mesai defterini tutmağa mecbur olup her ay başında geçen aya aid mesai notlarının birer suretini çıkararak bağlı bulundukları defterdarlığa gönderirler. Tedkikat 10 Esas defteri ve tasnif yevmiyesi: Muhasebe kontrolörleri kaza ve müesseseye vardıklarında vezne umuru bankaya muhavvel olmayan yerlerde veznedeki, vezne umuru bankaya muhavvel olan yerlerde mutemed kasasındaki para ile alelûmum pul, kıymetli evrak ve ayniyatı tadad ederek birer zabıt varakasile tesbit ettikten, o günkü vaziyet cetveli bankadan gelmiş ise vaziyet cetvelinden, gelmemiş ise bankadan mevcudu anladıktan sonra Hazinenin usulü hesabiyesine dair talimatnamei umumî ve müzeyyelâtı veya sabit ve mütedavil sermaye ile idare edilen müessesatın hesap usulleri hakkındaki talimatnameler mucibince küşade bulunması lâzım gelen defatiri esasiye ve muaveneyi gözden geçirip en son muamele tarihlerine birer işaret koyacaklar ve müteakiben esas defteri ve tasnif yevmiyesini ele alarak mevcud hesaplarda muvazenet ve bu hesaplarla defatiri muavene arasında mutabakat olup olmadığını birer birer tedkik edeceklerdir. Kontrolörlerin muavin defterler ve kayıdlar üzerinde yapacakları tedki'katın taallûk ettiği hususat aşağıda gösterilmiştir. 11 Vezne defteri veya mutemed kasa defteri: (vezne umuru bankaya muhavvel olup olmadığına göre) Bu defterin muntazaman ve bu babdaki tebligatı umumiye dairesinde hâk ve silintiden âri olarak tutulup tutulmadığı; Muhasebei U- mumiye ve Kefalet Kanununları mucibince on beş günü geçmemek üzere kontrol edilip edilmediği; vezne umuru bankaya muhavvel ise yapılan tahsilatın umumî, tebligat hükümlerine muvafık zamanlarda bankaya teslim edilip edilmediği; yapılan sarfiyata aid evrakı müsbitenhı günü gününe tasnif yevmiyesine işlenip işlenmediği; vezne veya mutemed makbuzlarile (vezne umuru bankaya muhavvel olmıyan yerlerde) muvakkat makbuz dip koçanlarının muntazam bir şekilde hıfzedilip edilmediği; vezne umuru bankaya muhavvel olan yerlerde tayin edilen hadden fazla avans alınıp alınmadığı; mütekaidin ve eytam, eramil maaşlarının temini tesviyesi için alınan avansların ihtiyaçtan fazla olup olmadığı; (gümüş ve 'bronz paralar avansı muvakkat bir zamana inhisar ettiği için bu talimatnamede zikredilmemiştir). 12 Varidat muavin defteri: A - Tahakkuka! Varidat muavin defterinin tahakkukatında görünen miktardan geçen seneden müdevver Lahakkukat bakiyesinin doğru nakledilip edilmediği; senei haliye ve sinini sabıkaya aid olarak verilen tahakkukat bordrolarının kayıtlara muntazaman işlenip işlenmediği; bunlara aid tahakkuk bordrolarının muntazaman hıfzedilip edilmediği; tahakkuku tahsiline tâbi olan tahakkukatın ay nihayetlerinde 'tahsilata göre tahakkukat tablolarına geçirilip geçirilmediği; tenzil ve terkin edilen tahakkukatın kayıtlardan muntazaman düşülüp düşülmediği; defterin bütçedeki varidat fasıl ve maddeleri sırasile tanzim edilip edilmediği; kazanç vergisi tahaıkkukatından ayrılması lâzım gelen belediye ve tapu harcından ayrılması lâzım gelen vilâyet, kazanç ve askerlik mükellefiyeti ile 1937 malî yılı sonuna kadar hayvanlar vergisinden ayrılması lâzım gelen tayyare hisseleri tahakkukat ve tahsilatının doğru olarak ayrılıp ayrılmadığı ve bu vergilerin hisseler de dahil olduğu halde asıllarının varidat müfredat defterlerinin mülâhazat hanesinde gösterilip gösterilmediği ve ayrılan bu hisselerden tayyare hissesinin varidat, vilâyet ve belediye hisselerinin de nâzım varidat muavin defterinde aid olduğu partilere kaydedilip edilmediği; B - Tahsilat: Senei cariyede haliye ve sinini sabıkadan vuku bulan tahsilatın hesap taliraatnamesindeki tarifat dairesinde haliye ve sabıka günlük yekûnları icmal hanesine nakledilmek suretile muntazam bir şekilde işlenip işlenmediği; kanunu mahsusları mucibince tahsilattan ayrılması lâzım gelen hisselerin ay nihayetlerinde ve mabetleri dairesinde tefrik edilerek nâzım varidat ve aid olduğu vergilere nakledilip edilmediği; varidat muavin defterinde gösterilen tahsilat yekûnunun tasnif yevmiyesindeki tahsilat yekûnuna müsavi olup olmadığı; tahsilat yekûnlarının doğru yapılıp yapılmadığı; muavin defteri sahife numaralarının tasnif yevmiyesinin mülâhazat hanelerine doğru konulup konulmadığı; 13 Sarfiyat müfredat defteri: Bu defterlerin daire itibarile ve bütçedeki fasıl ve madde numaraları sırasile tutulup tutulmadığı; gelen tediye emirlerinin ve yapılan tenkislerin muntazaman işlenip eşlenmediği; taahhüdat ve sarfiyatın muntazam bir şekilde sütunu mahsuslarına geçirilip geçirilmediği; sarfiyat müfredat defterlerinin sarfiyat yekûnlarının tasnif yevmiyesindeki bütçe sarfiyatı yekûnuna müsavi olup olmadığı; verilen avansların tahsisatından mevkuf tutulup tutulmadığı; tediye emri haricinde sarfiyat yapılıp yapılmadığı; 14 Hazine ve şuabatından mehuzat, hazine ve şuabatma irsalât defteri; Nakten ve mahsuben hazine ve diğer malsandıklarından gelen, her hangi bir malsandığı namına tahsil edilen, mahsuben ve nakten hazine ve diğer malsandıklarına gönderilecek tasnif yevmiyesine kaydolunan mebaliğin bu deftere sıra ile kaydedilip edilmediği; mukaıbilinde alınan makb'.'.z veya mahsub ilmühaberleri tarih ve numaralarının işlenip işlenmediği; bu hesaplar için tebligat dairesinde merkeze gönderilmesi lâzım gelen cetvel ve bordroların muntazaman gönderilip gönderilmediği; 15 Bank hesabı cari defteri: Vezne umuru bankaya muhavvel olmıyan mahallerde veznelerde ihtiyaçtan fazla olan mevcudların bankaya tevdi edilip edilmediği; defterin mazbut ve muntazam bir şekilde tutulup tutulmadığı; 16 Büçte emanatı muavin defteri; Bu defterin makbuzat sahifesinde mukayyed mebaliğin tasnif yevmiyesinde bütçe emanatı tahsilâtına ve metfuat sahifesinde mukayyed mebaliğin de bütçe emanatı reddiyatma muvafık olup olmadığı; reddiyat kısmında kayıdlı mebaliğin makbuzat sahifesindeki tahsilatı karşısına kaydedilip edilmediği; irad ve reddiyatın numaralarla yekdiğerine bağlanıp bağlanmadığı; reddiyat meyanında beş senelik müruru zamana uğramış mebaliğ olup olmadığı ve bilhassa senei haliye muavin defterine sinini sabıkadan müdevver bakayanın alelmüfredat ve tasnif kaydına muvafık bir şekilde devredilip edilmediği; 17 Emanat muavin defteri: Bu defterin partilerinde mukayyed tahsilat ve reddiyatın tasnif yevmiyesinde mukayyed tahsilat ve reddiyata muvafık olup olmadığı; sinini sabıkadan müdevver bakayanın parti itibarile ve alelmüfredat devredilip edilmediği; reddiyatın makbuzat sahifesindeki tahsilat kaydı karşısına işlenip işlenmediği; irad ve reddiyatın numarlarla yekdiğerine bağlanıp bağlanmadığı; pansiyon emanatı, kefalet sandığı aidatı gibi mebaliğin muayyen zamanlarda mahallerine gönderilip gönderilmediği;

3 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ( Resmî Gazete) Sayıfa : vergi borçlarına mahsuben tahsil edilip emvali umumiyeye irad kaydı lâzım gelen mebaliğ olup olmadığı; varsa muamelei mahsuliyesini ifa edilmemesi sebebleri; muhallefat akçesi varsa ashabı istihkaka verilmemesi sebebleri; bütçe emanatına aid olduğu halde emanet hesabına alınmış mebaliğ varsa bunların bütçe emanat hesabına nakledilmemesi sebebleri. 18 Sarfiyatı muvakkate muavin defteri: Bu defterin her daire ve mutemetleri namına parti itibarile tutulup tutulmadığı; eski senelerden müdevver bakayanın senei haliye muavin defterine alelmüfredat devredilip edilmediği; tediyat ve istirdatta mukayyed mebaliğin tasnif yevmiyesindeki tediyat ve istirdada muvafık olup olmadığı; bunlardan tediye tarihlerine nazaran kanunla tayin edilen üç aylık müddet hitam bulduğu halde mahsub veya istirdat edilmemiş mebaliğ varsa sebebleri; Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesile tayin ve 27/1/1926 tarih ve 25457/261 numaralı tahriratı umumiye ile tahdid edilen miktardan fazla avans verilip verilmediği; devrei mahsubiye geçtiği halde mahsub edilmiyen avansların eşhas zimemi hesabına nakledilip edilmediği ve miadında mahsubunu icra ettirmiyen mutemetler hakkında lâzım gelen takibatın yapılıp yapılmadığı; kanunla tayin edilen miktardan fazla avans verilmiş olduğu takdirde bunlar için alınmış olan bir emir veya karar mevcud olup olmadığı; aile harcırahı için verilen avanslardan muayyen müddet zarfında mahsub edilmiyenler hakkında harcırah kararnamesinin 31 inci maddesi ahkâmının tatbik edilip edilmediği; sarfiyatı muvakkate mahiyetinde olan ve yalnız izmir Deniz Filoları Muhasebeciliği hesapları meyanmda mevcud bulunan sefain hesabı carisi muavin defterinin de buna aid tebligatı umumiye dairesinde tutulup tutulmadığı. 19 Eşhas zimemi muavin defteri: Bu defterin makbuzat (tahakkukat) ve tahsilat (istirdat) sütunlarında muharrer mebaliğin tasnif yevmiyesine mütenazır olup olmadığı; eski seneden müdevver bakayanın senei haliye.muavin defterine alelmüfredat ve geçen sene muavin defterinde gösterilen bilûmum reahp.tı cami olarak devredilip edilmediği; bunların takib edilip edilmediği her kalem için takibat dosyaları tutulup tutulmadığı; tahakkukat meyanmda takibsizlik yüzünden müruru zamana uğramış mebaliğ olup olmadığı; varsa müsebbiplerinin kimler olduğu; dosyası mevcut olmıyanlar ve takibat yapılmıyanlar mevcut olduğu takdirde sebepleri. 20 Jandarma hesabı carisi muavene defteri: Bu defterin makbuzat ve medfuat sahifesinde kayıdlı mebaliğin tasnif yevmiyesi kaydine muvafık olup olmadığı; geçen senelerden müdevver bakaya varsa alelmüfredat devredilip edilmediği ve bakaya kalması sebepleri; jandarma efradının maaş ve iaşe bedellerile hayvan yem bedelleri haricinde başka fasıllardan verilmiş avanslardan bu hesaba kayıd edilmiş mebaliğ olup olmadığı.; bu hesapta kayıdlı paraların bu babdaki tebligatı umumiye ile tayin edilen müddet zarfında mahsub edilip edilmediği ve edilmemiş ise sebepleri; bu hesaba kaydile verilen mebaliğ bir tahakkuka müsteniden verilmiş olduğuna göre hini mahsubunda da verilen avansın bir kalemde tamamen mahsubu lâzım geldiğinden alınan avanstan kısmen mahsub edilmemiş mebaliğ varsa sebepleri. 21 Nâzım varidat ve sarfiyat hesabına aid muavene defteri: Bu defterin her partisinin tahakkukat tablosunun sinini sabıka sütununda kayıdlı bulunan mebaliğin geçen seneden müdevver tahakkukat bakiyesine müsavi olup olmadığı; senei haliyede verilen tahakkukatın aid olduğu partilere muntazaman kayıd edilip edilmediği; tahsilattan fazla sarfiyat yapılıp yapılmadığı; memur ve müstahdemin kazanç vergilerinden merkezce tefrik edilen belediye hisselerine mukabil gönderilen tediye emirlerine müsteniden bütçeye masraf ve nâzım varidata irad ve aynı zamanda tahakkukat kayıd edilip edilmediği. 22 Muhasebe ayniyat ve tahvilât defteri: Bu, defterin muntazaman tutulup tutulmadığı; bu defterde kayıdlı ve kaza ve müessesede kalması lüzumsuz altın, gümüş meskukât ve eşya mevcutsa bunların hazineye gönderilmemesi sebepleri; depozito ve teminat mukabilinde alınmış tahviller varsa bunların aded ve miktarlarile üzerinde bulunan kuponlarının kayıdlara işlenip işlenmediği; bu hesapta kayıdlı kıymetlerin iadesinde ashabından istirdat edilmiş olan makbuzların ayniyat makbuz dip koçanlarına raptedilip edilmediği; tahvilât ve eşyanın iadesinde tamamen aldıklarına dair ashabına an yed İmzalarının yaptırılıp yaptırılmadığı. 23 Pul idhalât ve ihracat defterile pul satış ve zimmet defterleri: Bu defterlerin pul ve kıymetli evrak talimatnamesi tarifatı dairesinde tutulup tutulmadığı; satış defterlerindeki hasılatın haftada bir defa teslimi sandık edilip edilmediği; bayi ve bey memurlarına talimatname ile muayyen hadden noksan veya fazla pul verilip verilmediği. 24 Maaş defteri: Bilûmum memur ve müstahdemlerin maaş kayidlarının işlenip işlenmediği; infisal, tahvil, tayin, terfi, tenzili sınıf, kat'ı maaş vukuatının kayıdlara işlenip işlenmediği; tediye olunan maaşatın hanei mahsuslarına tarihi tediyeleri sırasile geçirilip geçirilmediği; tebliğ olunan kadrolara nazaran muhassas kadro ile memurun almakta bulr.ıduğu maaşların ve kadrolarda vaki tahavvülâtın gösterilip gösterilmediği. 25 Zat maaşları : 2996 numaralı Teşkilât Kanununun tatbikine dair nizamnamenin 62 nci maddesinde de izah edildiği üzere mütekaidin, eytam ve eramil maaşlarına aid yoklama ilmühaberlerinin muntazam bir şekilde ve sıra ile muhafaza edilip edilmediği; merkezden gönderilen resmî senedlere ve nakil evrakına ve yoklama ilmühaberlerine nazaran maaş kayidlarının muntazam işlenip işlenmediği; bordroların kayde uygun olarak tanzim edilip edilmediği; gerek müterakim maaş ve gerekse üç aylık maaşların maaş defterlerine muntazaman işlenip işlenmediği; ve bunlara aid vukuat ilmühaberlerinin kayıdlara muntazaman geçirilip geçirilmediği; vukuat cetvellerinin merkeze gönderilip gönderilmediği; maaşlarını her hangi bir sebeple bizzat almıyanlar tarafından bir diğerini mutemet veya vekil tayin ettiklerine dair verilen arzuhal veya noter senedlerin'in muntazam bir şekilde hıfz ve kayıdlara işaret edilip edilmediği; yoklama ilmühaberlerine nazaran ıskatı hak ettiği veya 1932 senesi bütçe, maaş, teadü! ve tekaüd kanunları hükümleri dairesinde maaşlarının nısfı veya tamamı kat edilmek lâzım gelenlere aid vukuatın maaş kayıdlarına işlenip işlenmediği; fazla mehuzlarm senesi içerisinde olduğuna göre ilişikli deftere ve senesi geçmiş ise eşhas zimemi hesabına alınarak takib edilip edilmediği, mütekaidin, eytam ve eramilin gerek devairin iş'arı ve gerek resmî senetlerine verilen meşruhat mucibince tahakkuk eden borçlarının kanunî hükümler dairesinde tevkif edilip edilmediği; tevkif edilenlerin mahsup muamelelerinin muntazam yapılıp yapılmadığı; Muntazam Borçlar Umum Müdürlüğünden gönderilip ashabının ademi müracaatları dolayısile halen kayitlere intikal ettirilmemiş resmî senedatla, iki senede bir defa tebdili mukarrer olan cüzdanlardan henüz sahiplerine verilmiyenlerin muntazam hıfzedilip edilmediği; ve bunların sahiplerini bulmak için gösterilen ikametgâhlarında soruşturma yapılıp yapılmadığı; maaş tediyesinde ve müterakim istihkaklarla perakende tediyatta intizam olup olmadığı ve hak sahiplerine suhulet gösterilip gösterilmediği; zat maaşları hakkında yazılmış olan tebligatı umumiyeler hükümlerinin lâyikile tatbik edilip edilmediği, alınan avans ve yapılan tevziata nazaran bakiye kalması lâzım gelen mebaliğin tevzi memuru ve mutemetler nezdindd mevcud olup olmadığı. 26 Adliye tevkifat defteri: Bu defterin numunesinde gösterilen izahat dairesinde muntazam

4 Savıfa ( Resmî Gazete ) 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 bir şekilde tutulup tutulmadığı; borç bakiyelerinin yeni seneye alelmüfredat devredilip edilmediği;maaş ücret ve istihkaklardan tevkif edilen mebaliğin miktar ve ita emirleri numaraları gösterilmek suretile deftere muntazam işlenip işlenmediği. ayniyat hesaplarının muntazam bir şekilde tutulup tutulmadığı; ayniyata aid cetvellerin merkeze gönderilip gönderilmediği; talimatname ve müzeyyelâtı ile bu işe aid tebligatı umumiyelerin muntazam bir şekilde hıfzolunup olunmadığı. 27 Düyun defteri: Tahakkuk ettiği halde senesi zarfında her ne sebeble olursa olsun tediye edilmiyen ve bütçe emanetine de ahnmıyarak ertesi seneye devreden borçlar mukabilinde daire itibarile tutulması lâzım gelen düyun defterinin muntazam bir şekilde tutulup tutulmadığı; umumî tebliğler mucibince tanzim olunan düyun ilmühaberlerinin hini tasdikinde tahakkuk idarelerinden celb ve tetkiki lâzım gelen tahakkuk evrakının muntazaman hıfzedilip edilmediği; eski seneler zarfında düyun ilmühaberi gönderildiği halde tahsisatın olmamasından veya her hangi bir sebepten tediye emirleri gelmiyen düyun kayıdlarının senei haliye defterine müfredat itibarile devredilip edilmediği; gelen tediye emirlerinin bu defterin hanei mahsuslarına işlenip işlenmediği; 28 îta emri defteri: Bir senei maliyenin iptidasından müddeti mahsubiye nihayetine kadar birden başlıyarak bir sıra numarası takib etmek «uretile tutulması lâzım gelen ita emri defterinin muntazam bir şekilde tutulup tutulmadığı; bu deftere kayıd olunduğu halde her hangi bir noksanından dolayı tediye edilmiyerek iade olunan ita emirlerinin kayıdları hizasına ve mülâhazat hanelerine muhtasaran iadesi sebeplerinin tarih gösterilmek suretile yazılıp yazılmadığı. 29 Dava defterî: Hazinenin usulü hesabiyesine dair talimatnamenin 81 inci maddesi mucibince tutulması lâzım gelen defterin tutulup tutulmadığı. 30 Mukavelât defteri: Herhangi bir daire ve müessese tarafından alım ve satım için tanzim edilmiş olan mukavelenamelerin muntazaman kayıd edilip edilmediği ve bunların birer nüshasının hazineye gönderilip gönderilmediği ilişikli muavin defteri : Fazla veya gayri kanunî verildiğine gerek mııhasib tarafından ıttıla hasıl edilen gerek hazine ve devair muhasebelerile Divanı Muhasebattan vaki istizah üzerine tahakkuk eden mebaliğin 4/1/1933 ve 15/8/1935 tarih ve ve 66/10375 numaralı umumî tebliğler dairesinde işbu deftere kayıd ve takib edilip edilmediği; ilâmı tebliğ olunan senelere aid olup mezkûr defterde kayıdlı olduğu halde ilâmda dahil olmıyan zimematın eşhas zimemi hesabına intikal ettirilip ettirilmediği. 32 İlâma müstenit zimmetlere aid ilişikli muavin defteri: Divanı Muhasebat ilâmlarının tebliği müteakib mezkûr deftere kayıd edilip edilmediği; bunlardan kesbi kat'iyet ettiği halde tasnif yevmiyesine ve binnetice eşhas zimemi hesabına intikal ettirilmemiş olanların mevcut olup olmadığı; eşhas zimemi hesabına intikal ettirilen kısmın mukabilinin tasnîf yevmiyesinde takibata tâbi zimemat hesabına alınıp alınmadığı; zimem'a'tı mezkûrenin muntazaman takib olunup olunmadığı. 33 Ayniyat talimatnamesi mucibince tutulması lâzım gelen def atir: Ayniyat talimatnamesi mucibince tutulması lâzım gelen ayniyat mutemet kayitlerinin tutulup tutulmadığı; sarfiyat müfredat defterlerinin tetkiki neticesinde mefruşat, tenvir, teshin ve müteferrika vesair fasıllardan alındığı anlaşılan veya vilâyet ve merkezden gönderlmiş bulunan demirbaş eşyanın kayitlere geçirilip geçilmediği; müstakil ay-> niyat muhasebesi olan müessesatta ayniyat talimatnamesi dairesinde Müteferrik hususat Aşağıda yazılı hususat da muhasebe kontrolörlerinin vazifeleri cümlesindendir. 34 Evrakı varide ve sadıra defterleri: Muhasebece tutulması lâzım gelen evrakı varide ve sadıra defterlerinin tam bir intizam dahilinde tutulup tutulmadığını; kayıdlara nazaran tesisi lâzım gelen dosyaların mazbut olup olmadığı; sinini sabıkaya aid evrakı varide ve sadıra defterlerile dosyaların muntazam hıfzedilip edilmediğini kontrol etmek. 35 Hali malî cetvelleri: Muhasebelerce ay nihayetlerinde veya ay ortalarında gerek Vekâlete gerek diğer vekâlet ve müdüriyeti umumiyelerle merbut bulundukları defterdarlıklara verilmesi lâzım gelen hali malî cetvellerile hesab ve istatistik malûmatını havi cetvellerinin miadında ve doğru olarak verilip verilmediğini tetkik etmek. 36 İdare hesabına aid cetveller: Muhasebei Umumiye ve Divanı Muhasebat Kanunları mucibince nihayet kânunuevvel gayesine kadar verilmesi lâzım gelen zamanı idare hesaplarına aid cetvellerin Divanı Muhasebata ve bu cetvellerden 1, 2, 3 numaralı cetvellerin birer nüshasının Vekâlete gönderilip gönderilmediğini araştırmak. 37 Teftiş lâyihaları dosyası: Maliye Müfettişleri tarafından malsandığına tevdi edilecek teftiş lâyihası suretlerinin ve lâyihanın aslı üzerine alâkadar memur tarafından verilen cevablarla mafevk memurların mütaleasını havi suretlerin muntazaman hıfzedilip edilmediğini; müfettiş tarafından görülen noksanlar üzerine Vekâletçe tayin olunan muktezaya göre noksan olan muamele ve kayıdların ıslah ve ikmal edilip edilmediğini araştırmak. 38 Geçmiş senelere aid defatiri esasiye ve muavene ile tasnif yevmiyesi ve esas defteri asıllarının, aylık hülâsai hesabiye kopyalarile idare hesabına aid cetvel nüshai saniyelerinin mazbut ve muntazam bir şekilde hıfzedilip edilmediğini tetkik etmek. 39 Halef selef arasında teati edilmesi lâzım gelen devirlerin yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise usulüne tevfikan tanzim olunup olunmadığını ve bunlardan bir nüshasının hazineye gönderilip gönderilmediğini tetkik etmek. 40 Evrakı matbua kavanin, nizamat ve tahriratı umumiyelerin muntazam hıfzedilip edilmediğini; seleften halefe devrolunup olunmadığını; sandık tahsildaran, tahsil şubelerine aid makbuzların muntazaman hıfzedilip edilmediğini; mutemet, tahsildar ve tahsil şubeleri yedinde ihtiyaçtan fazla makbuz bulunup bulunmadığını kontrol etmek. 41 Kaza ve vilâyet dahilinde mevcud ve hususî, mülhak bütçe ile idare olunan bilûmum devair ve müessesatın memurin ve müstahdemin maaşlarından tevkif ve malsandıklarına teslimi muktazi vergilerin muntazam bir şekilde teslim edilip edilmediğini; ve 2871 numaralı kanun mucibince emlâk arazi vergilerinin hususî idareye devri dolayısile mezkûr vergiler tahsilatından tefrik edilen tayyare resimlerinin miadı kanunisi zarfında malsandıklarına teslim edilip edilmediğini malsandıkları kayıdları üzerinden tetkikile, edilmiyenler hakkında ne gibi takibatta bulunulduğunu araştırmak.

5 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ( Resmî Gazete ) Sayıfa : Muhasebe kontrolörleri ve Kontrol nıeraıırihrı mesai defteri Mesai müddeti Yapılan işler hakkında verilen rapor ve yazılan Tarihi İş gördüğü Yaptığı işin hulâsası Başlangıç Bitim tahrirat ve telgrafların yer S. D. S. D. Tarihi M YttZ'ldıgı tndhal Nev'i Hulâsası TAMİMLE R Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden : ÖZÜ: No Manifestoda yazılı olup denize düştüğü iddia edilen eşyalar hakkında. Manifestoda yazılı eşyadan noksan olupda geminin yolda bulunduğu sırada bir kaza veya fırtına dolayısile denize düştüğü iddia edilenler hakkında gümrüklerimize ibraz edilen vesikaların veya Türkiye limanlarına gelen herhangi bir gemiden tahliye esnasında denize düşen eşya için ibraz olunan zabıt varakalarının tanzim ve tasdik şekillerinde ihtilâfa düşüldüğü ve gümrüklerin bu husustaki tatbikatı birbirine uymadığı cereyan eden muhaberelerden anlaşılmaktadır. Bu işin esaslı surette tanzimini teminen aşağıdaki izahatın dercine lüzum görülmüştür. Geminin manifestosunda kayıdlı oiduğu halde mevrid limanında noksan zuhur eden eşyanın, geminin yolda bulunduğu sırada kaza veya fırtına dolayısile denize düşmesinde veya bilmecburiye denize atılmış olmasından ileri geldiği yolunda vuku bulacak iddiaların 1440 sayılı ve 13/5/1929 tarihli Deniz Ticaret Kanunu mucibince tevsik edilmesi lâzım gelir. Bu kanunun 1061 inci maddesi icabınca bu kabil hadiselerin gemi jurnalına kaydedilmiş bulunması iktiza etmekle beraber 1063, 1065, 1066 ncı maddelerin tatbikini istilzam eden hallerde bu hususta alâkalılar tarafından bir rapor tanzim ve salahiyetli mahkemeye verilmiş olması lâzım oilup mahkemece bu rapor üzerine tanzim olunacak zabıt ile hadise tevsik edilmiş olacağından gümrükçe noksan çıkan eşyanın manifesto kayıdları, ancak salahiyetli mahkeme zabtının tasdikli bir örneğine istinaden kapatılır. 2 Geminin limana muvasalatında yükünü boşaltırken eşyanın kazaen denize düştüğü yolunda vukubulacak iddianın gemi süvarisinin veya yerine kaim olan kaptanın ve mevcut ise gümrük muhafaza memuru ile liman işletme ve acente memurlarının Ve hadiseye şahit olmuş diğer nakili vasıtaları reislerinin imzalarının ve geminin mührünü havi bir zabıt varakası ile tesbiti muktazidir. Ancak gemide muhafaza memuru bulunmadığı takdirde tanzim ve imza edilmiş olan zabıt varakası üzerine tahkikat yapmak ve neticede hasıl olacak kanaata göre bir şerh yazıp tasdik etmek üzere hadisenin vukuu anında alâkalıların hemen muhafaza teşkilâtını haberdar etmeleri lâzımdır. Kazaen denize düştüğü bu suretle sabit olan eşyanın ilgili gümrüğe verilmesi rcab eden bu zabıt varakasına istinaden manifesto kaydı kapatılır. 3 İskele veya rıhtıma çıkarılmak veya bekçi mahalline gönderilmek üzere gemilerden mavna, kayık gibi nakil vasıtalarına yüklenen eşyadan havanın muhalefetinden vesair sebeplerden dolayı denize düşenleri için tanzimi lâzım gelen zabıt varakalarının nakliye vasıtalarını idare edenler tarafından yapılması ve keyfiyetin cereyanı şekli hakkında muhafaza teşkilâtınca da tetkikat ve tahkikat yapılarak elde edilecek neticenin verdiği kanaata göre zaptın altına bir şerh yazılıp imza edilmesi gerektir. Ancak manifesto kayıdlarının kapatılması bu zapta bağlı tutulamaz. Gemi kaptan veya acentesinin manifesto -bakımından mes'uliyetleri eşyanın tahliye vasıtalarına teslimine kadar devam eder ve teslim ettiğini isbat etmekle bu mes'ul'iyet kalkar tahliye vasıtalarının vukuuna mahal verdikleri kaza ve hasardan dolayı gümrük idaresine ve mal sahibine karşı olan mes'uliyetlerile geminin manifestodan doğan mes'uliyetleri birbirine karıştırılmamalıdır. Tahliye vasıtalarındaki zayiattan doğacak mes'uliyetin gemiye bulaşması rıhtım veya ambara kadar tahliye ve teslimin - navul mukavelesi icabı olarak - geminin mes'uliyeti altında cereyan etmesi halinde mümkün ve mevzubahs olabilir. Bundan sonra bu yolda iş görülmesini bildiririm. 1/10/1938 ÖZÜ: No Cins ve nev'i aynı olan eşyanın küşada tesadüf etmiyen kapları hakkında. Gümrüğe ibraz olunan bir beyanname, meselâ aynı cins ve nevi ve aynı tarife numarasını havi üç kap eşyayı muhtevi olduğu takdirde lâalettayin bir kabı açılıp muayene edilmekte, muhteviyatı beyana uygun

6 Sayıfa: < Resmî Gazete l 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 görüslürse diğer kapların açılmasına lüzum göriilmeksizin resmi alınıp geçirilmektedir. Kezali'k sahibi tarafından verilen beyannamede malın cins ve nevi beyan olunmakla beraber hizasında daha yüksek bir tarife numarası gösterilmekte 'olduğu ve bu eşyaya aid kaplardan kiişad işaretli olanın muhteviyatı cins. nev'i ve mikdar itibarile beyana muvafık görüldüğü surette muayene heyeti yüksek resme tekabül eden bu tarife numarasının gösterilmesini sahibinin yanlışlığına atfederek doğrusunu yazmakla beraber bu yolda tahakkukunu yapmaktadır. Halbuki bu işde bazı mal sahiplerinin yanlışlığı olduğu kadar fena niyetle hareket etmiş olanları da ihtimal dahilindedir. Çünkü sandıkların birinde dûn diğer ikisinde nev'inden dolayı yüksek resme tâbi eşya bulunduğu halde bunların nevinin doğru beyan edilmemesi ve az resme tâbi olan sandık muhteviyatına da, nevi itibarile resim haddi yüksek olanların tarife numarasının gösterilmesi buna delildir. Bundan maksadın, sandıklardan küşada isabet etmiyenlerin muhteviyatı küşad edilene nisbeten nevi itibarile yüksek tarifeye tâbi olduğu için küşadm bu sandıklara tesadüf etmediği surette resim farkından istifade etmek, tesadüf ettiği takdirde de zaten nevine göre resim haddi beyan edilmiş olmasından dolayı cezadan kurtulmak esasına müstenid' olduğu aşikârdır. Netekim Haydarpaşa Gümrüğüne üç sandık için verilen bir beyannamede malın cins ve nev'i (Pirinçle mürettep duy) yazılarak tarifenin 564 D. numarası gösterilmiş, küşada tesadüf eden sandığın muayenesinde eşyanın cins ve nev'i beyana uygun görülmüş ise de tarife numarası 488 A. olmak lâzım geleceğinden dolayı muayene heyeti resim haddini bu yolda düzelterek tahakkukunu yapmıştır. Sandıkların^ gümrükten çıkacağı sırada ikinci muavenesi yapılarak küşad işaretli sandık muhtevivatı muvafık görülmüş ve fakat küşada tesadüf etrniyen sandıklarda tarifenin 564 D. numarasına dahil (porselenle mürettep duy) bulunduğu tezahür ederek hazine hakkı temin edilmiştir. Bu vaziyet, muayenelerde beyan ile eşya arasında her hangi şekilde bir hile yapılmaması için çok uyanık ve hassas davranılmasını istilzam etmektedir. Binaenaleyh beyan ile muayene neticesi arasında eşyanın cins ve nev'i ile mikdarmda mutabakat bulunmakla beraber resim haddi gösterilmiş olduğu surette küşade tesadüf etrniyen ayni cins eşyaya aid kapların da açılıp muayene edilmesi ve taayyün edecek neticeye göre resimlerinin tahakkuk ve tahsil edilmesi gerektir. Bu yolda iş görülerek hazine zayiatına katiyen imkân verilmemesinin teminini bildiririm. 1/10/1938 Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden: No ÖZÜ: Rodos ve Iskenderuna uğrayan millî gemilerle yapılacak nakliyat hakkında. 2681/2203 sayılı ve 20/5/1938 tarihli genel yazıya ektir: Rodos ve Iskenderuna uğrayan Denizyolları işletmesi vapurlarile nakledilen eşya ve yolcular ve bagajları hakkında tatbik edilecek muamele şekline dair olan talimatnameye aşağıda yazılı hükümler ilâve edilmiştir. 1 Talimatın 4 üncü maddesine ilâve : (Kadın yolcuların muayenesini yapmak üzere gemide bulunan muayene memuruna behemehal bir kadın kolcu terfik edilecektir). 2 Talimatın 5 inci maddesinin ikinci bendine (gümrük memuru) kelimelerinden sonra (Rodos veya iskenderun limanlarına gelinmeden önce vapurun taksimatına göre yolcuların giriş ve çıkışlarını gümrük bakımından mazbutiyet altına alacak yerleri kaptanla konuşarak tayin ve tesbit eyleyecektir). Ve aynı maddenin sonuna (bir yolcunun muayenesi bitmeden diğer yolcunun muayenesine başlanmıyacaktır. Şayet yolcunun muayenesi her hangi bir sebeple noksan kalır veya muayene memurunun bu volen hakkında şüphesi devam ederse yolcunun çıkacağı iskeledeki gümrükte tekrar muayeneye tâbi tutulması icab eder. Ancak, hu muayene keyfiyeti gayet mahrem şekilde temin olunacaktır) üncü maddeye ilâve (Vapurun büyük küçük mürettelbatından hiç kimsenin henüz muayeneleri yapılmamış yolcular arasında girip çıkmalarına kaptanlar müsaade etmiyecekler ve gemideki gümrük memurları da bu gibi hareketlere mani olacaklardır). 4 izmir Fuarı münasebetile veya buna benzer başka sebeplerle yolcuların arttığı seferlere mahsus olmak ve muayene işlerini kolaylaştırmak ü/.^re İzmir ve Mersin gümrükleri, mevcut kadrolarında muvakkalen birer muavene memuru daha ilâve edeceklerdir. 5 Gemilerde bulundurulan muayene memurlarına işlerinde lüzumu olan terazi, kurşun sıkma makinesi, kurşun pul ve sicimleri, tebeşir vesaire gibi malzeme vaktinde verilecektir. 6 Talimatın 10 uncu maddesinin softuna (gümrük memuru, eşyanın muayenesinde kemmiyetten ziyade keyfiyete ehemmiyet vererek buna göre muayeneyi yapacak ve zat ve ev eşyalarına ne suretle muafiyet tatbik edileceğini gösteren tebliğleri daima göz önünde tutulacaktır. Talimatın tatbiki sırasında talimata ilâvesine lüzum göreceği hükümler ve tedbirleri mafevkine mütalea şeklinde bildirecektir). Talimatın tatbikinde yukarıdaki hükümlerin de nazara alınarak iş görülmesini bildiririm. 1/10/1938 İLÂNLA R Adliye Vekâletinden: 1 Vekâlet, Temyiz Mahkemesi, Tıbbı Adlî, ve bilûmum mahkemelerle Adliye daireleri ve tabibi adliliklerin senelerine aid iş ve mahiyet cetvellerile grafikleri şartnameleri mucibince iki kitap halinde tabettirilmeleri açık eksiltmeye konmuştur. 2 Tahmin olunan bedel 3500 liradır. Muvakkat teminat 262,5 liradır. 3 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şartları ve ehliyetleri haiz bulunmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartname Ankarada Vekâlet Levazım ve Daire Müdürlüğünden ve Istanbulda İstanbul Adliye Levazım Memurluğundan her zaman parasız olarak alınabilir. 5 Eksiltme 20/10/1938 perşembe günü saat 15 de Ankarada Yenişehirde Bakanlıklar Mahallesinde Vekâlet Levazım ve Daire Müdürlüğü odasında toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 6 Eksiltme komisyonu nakid ve nakid mahiyetinde tahvili aynen teminat olarak alamayacağından eksiltmeye gireceklerin teminat olarak banka mektubu veyahut teminatın mal sandığına yatırılarak makbuzunu ibraz etmeleri icabeder. 7 isteklilerin tayin edilen gün ve saatte teminatlarile birlik*'" Komisyon huzurunda- bulunmaları. 683/4-3

7 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : Muhammen bedeli lira olan 5 aded Lokomotif Lâvaj tesisatına lüzumlu malzeme 21/11/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 698/4-4 Ankara istasyonunda yapılacak demir çatı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 1 Bu işin keşif bedeli 6374,70 liradır. 2 İstekliler şartname vesair evrakı D. D. Yollarının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 32 kuruş mukabilinde alabilirler. 3 Eksiltme 22/10/1938 tarihinde cumartesi günü saat 12 de Ankarada D. D. Yolları Yol Dairesinde Merkez 1 inci Komisyonunca yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 11 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları lâzımdır. a) 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun 479 liralık muvakkat teminat; b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar; c) İsteklilerin bu gibi demir inşaatı nerelerde yaptığına dair beyanname vermesi lâzımdır. 710/4-3 Muhammen bedeli lira olan 3000 ton çimento 25/10/1938 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 3875 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 711/4-2 Beherinin muhammen bedeli 320 kuruş olan 1600 aded kayın ağaç 27/10/1938 perşembe günü saat de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 384 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, izmir ve Eskişehir mağazalarından dağıtılacaktır. 713/4-2 Muhammen bedeli lira olan alev ve duman boruları ve teferruatı bagalık borular 28/11/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 995 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 723/4-1 1 (2) adet posta vagonu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. liradır. 2 Muhammen bedel ( ) lira, muvakkat teminat ( ) 3 Eksiltme 29/11/1938 tarihine müsadif salı günü saat (15) de Ankarada P. T. T. Umumî Müdürlüğü binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 4 isteklilerin, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ve kanunî vesaikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını mezkûr gün saat (14) e kadar o komisyona vermeleri. 5 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve istanbul Beyoğlunda P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden 2 lira 18 kuruş mukabilinde verilir. 719/4-1 M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 1 Beher adedine tahmin edilen fiatı (330) üç yüz otuz kuruş olan ilâ yirmi bin ilâ otuz bin aded kilim kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. 2 İhalesi 15 birinci teşrin 1938 cuma günü saat 11 on birdedir. 3 İlk teminatı (6200) altı bin iki yüz liradır. 4 Evsaf ve şartnamesi (495) kuruş mukabilinde M. M. V. Satın Alma Komisyonundan alınır. 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 647/44 1 Beher adedine tahmin edilen fiatı 350 üçyüz elli kuruş olan 15,000 on beş bin ilâ 20,000 yirmi bin aded kilim kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. 2 İhalesi 17/10/1938 pazartesi günü saat 11 dedir. 3 İlk teminatı 4750 dört bin yedi yüz elli liradır. 4 Evsaf ve şartnamesi 350 üç yüz elli kuruş mukabilinde M. M. V. Satın Alma Komisyonundan alınır. 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 648/4-4 1 Beher metresine tahmin edilen fiatı seksen kuruş olan 1,500,000 bir milyon beş yüz bin: ilâ 2,355,000 iki milyon üç yüz elli beş bin metre portati çadır bezi kapalı zarf usulile münakaşaya konmuştur. 2 İhalesi 14/11/1938 pazartesi günü saat on birdedir. 3 İlk teminatı yetmiş bin iki yüz yetmiş liradır. 4 Evsaf ve şartnamesi elli lira mukabilinde Millî Müdafaa Vekâleti Satın Alma Komisyonundan alınır. 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale tarihinden en az bir saat evvel Millî Müdafaa Vekâleti Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 649/4-2 1 Yerli fabrikalar mamulâtmdan ve beher adedine tahmin edilen fiatı 180 kuruş olan on bin tane bardaklı ve kılıflı matra kapalı zarf usulile satın alınacaktır. aleminyum

8 Sayıfa: ( Resmî Gazete) 12 TEŞRİNİEVVEL Eksiltme 20 birinci teşrin 1938 perşembe günü saat 11,30 da Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İlk teminat 1350 lira olup şartname ve numunesi her gün öğleden sonra M. M. V. Satın Alma Komisyonunda görülür. 4 Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonu Reisliğine vermeleri. 676/4-3 Raber Eksport Kampininin Türkiye Umumî Vekili bu defa müracaatla Villiam Jackson Perkinsi Şube Müdürü sıfatüle hareket etmek ve mezkûr şirketi her nevi devair ve makamat nezdinde ve mahkemelerin her nevi ve derecesinde davacı, dava olunan ve üçüncü şahıs sıfatlarile temsile mezun olmak üzere vekil tayin etmiştir. Mumaileyhin haiz olduğu bu salâhiyetler Türkiyeden gaybubeti müddetine münhasır olup ticarî mahiyette olan muamelâta şamil değildir. Keyfiyet tetkik edilerek kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. 725 Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret Memurluğundan: 1 Eskişehir Tayyare Alayından Eskişehir Fabrikasına iki saç hangarın nakli kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (30362) lira (19) kuruştur. İlk teminatı 2277 lira 15 kuruştur. 2 Eksiltmesi 24/10/1938 pazartesi günü saat 15 de Vekâlet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınabilir. 4 Eksiltmeye gireceklerin kanunda yazılı vesikalarile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. 708/4-2 1 Hepsine tahmin edilen fiatı elli akı bin lira olan 20 tane seyyar isterlizasyon takımı kapalı zarfla satın alınacaktır. 2 Eksiltme 1 birinci kânun 1938 perşembe günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İlk teminat 4050 lira olup şartnamesi 280 kuruşa M. M. V. Satın Alma Komisyonundan alınır. 4 Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar M. M. V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 722/4-1 Balya Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Müddei Değirmendere köyünden Cuma kızı Sinemin kocası Susurluğun Ömer köy Nahiyesine bağlı Gökçe Ören köyünden İsmail oğlu Hüseyin aleyhine terk sebebile açtığı boşanma davasının gıyabında yapılan muhakemesi neticesinde: Müddeaaleyh Hüseyinin tebligata rağmen bulunamadığından Kanunu Medeninin 132 nci maddesine tevfikan iki tarafın terk sebebile boşanmalarına 12/9/1938 tarihinde karar verilmiş olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 724 tktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin verilen ecnebi şirketlerinden Di Gudyir Tayr End Ankara Vilâyetinde Doğanbey Mahallesinde Taşdöşeme sokağında 45 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından olup Ankarada Taşdöşeme Semtinde 45 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek terzilik ticaretile iştigal eden ve Ticaret Odasının 2480 sicil numarasında mukayyed bulunan Yerçanikin unvanı ticareti Yerçanik Barındır olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci maddesi mucibince dairece 7/10/1938 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 718 Ankara Vilâyetinde Mimar Sinan Caddesinde Güven Apr. «1» numaralı evde oturan ve T. C. tabaasından olup Ankarada Postaihane Caddesi Naci Apartmanı altında bilâ. numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek yağ ve nebatî yağ, sabun vesaire ticaretile iştigal eden ve Ticaret Odasının 2590 sicil numarasında mukayyed bulunan Sabrinin unvanı ticareti Sabri Çolpan olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci maddesi mucibince dairece 10/10/1938 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 727 Ankara Vilâyetinde Baklacı Mahallesinde Zafer Caddesinde 41 numaralı evde oturan ve T. C. tabaasından olup Ankarada Zafer Caddesinde 1/2 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek Bakkaliye ticaretile iştigal eden ye Ticaret Odasının 2088 sicil numarasında mukayyed bulunan Hikmetin unvanı ticareti Hikmet Balkaner olarak tescil edildiği gib bu unvanın imza şekli dahi Ticaret Kanununun 42 nci maddesi mucibince 10/10/1938 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 728 Beypazarı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Beypazarının Gür Söğüt Köyünde mukim iken 27/8/1938 tarihinde vefat eden mütekaid Mehmed Cemilin terekesi ihtiyaten deftere geçirilmiştir. Müteveffanın bir kısım mirasçısı malûm ise de başka varisi mevcut olup olmadığı bilinmk üzere keyfiyetin ilânı muvafık görülmüş olduğundan alâkadarların ilân tarihinden itibaren üç ay zarfında sıfatlarını beyan etmek üzere vesikalarile müracaat eylemeleri bu müddet içinde hiç bir müracaat vaki olmazsa müteveffanın menkul emvali mevcut mirasçılara tevdi edileceği Kanunu Medeninin 534 üncü maddesi" 0 tevfikan ilân olunur. ' 712 A B O N E Ş A R T L A R I İ L A N Ş A R T L A R I Abone seneliktir. Abone bedeli. Ankara için : 7j5 lira Vilâyetler t> : 9» Ecnebi memleketler için 15 lira B. M. M- nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabı' Ceridesi ile birlikte abone kaydolunduğu surette abone bedeli iki misline iblâğ olunur. Kesmî ilânların satırından 5 kuruş Hususî»» 10» ücret alınır. Nüshası 2,5 kuruştur. 100 kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk makbuz puluna tabidir.

9 12 Teşrinievvel 1938 RESMİ GAZETE Sayı:4035 İÇİNDEKİLER Sayfa Talimatname Muhasebe Kontrolörleri ile Muhasebe Kontrol Memurlarının Vazifelerini Gösterir Talimatname 1 Tamimler Manifestoda Yazılı Olup Denize Düştüğü İddia Edilen Eşyalar Hakkında Tamim 5 Cins ve Nev'i Aynı Olan Eşyanın Küşada Tesadüf Etmiyen Kapları Hakkında Tamim 5 Rodos ve İskenderuna Uğrayan Millî Gemilerle Yapılacak Nakliyat Hakkında Tamim 6 İlanlar 6

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580 Kabul Tarihi : 3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 Sayı :1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 80 BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

Detaylı

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler S. Sayısı: 135 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası :1580 Kabul Tarihi :3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 S:1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayf80 Bu kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler

Detaylı

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 1918 Kabul Tarihi: 7.1.1932 Resmi Gazete: 12.1.1932 Düstur:3 tertip:13 Cilt:75;57 (Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. KANUNLARr PERŞEMBE SAYI: 3537. Devlet ormanları. sdfsdfsdfsdfsdfssfddsds İKİNCİ KISIM. Umumi hükümler

T.C. Resmî Gazete. KANUNLARr PERŞEMBE SAYI: 3537. Devlet ormanları. sdfsdfsdfsdfsdfssfddsds İKİNCİ KISIM. Umumi hükümler T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüneaa müracaat olunur. 18 ŞUBAT 1937 PERŞEMBE SAYI: 3537 KANUNLARr sdfsdfsdfsdfsdsdfsdfg Orman

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 02.11.1956, No: 4/8232 Dayandığı Kanunun Tarihi: 02.06.1934, No: 2489 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 28.11.1956, No:

Detaylı

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 1930-05-06 Resmi Gazete Sayisi: 1489 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Kabul Tarihi : 24/4/1930 (1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat

Detaylı

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ 935 PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.11.1954, No: 4/4083 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.6.1934, No: 2489 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1955, No: 8901 Yayımlandığı

Detaylı

GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ

GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 31.12.1956, No : 4/8520 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29.6.1956, No : 6762 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 4.2.1957, No : 9526 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 1658

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1)

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1) UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1) Kanun Numarası : 1593 Kabul Tarihi : 24/4/1930 Yayımlandığı R.Gazete : 6/5/1930 Sayı : 1489 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN www.tugramalimusavirlik.com 1 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanunun şümulü (kapsamı) :M.1 Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine

Detaylı

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 ve 1954 ŞİRKETLER KANUNU GEREĞİNCE SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM MAHDUT MESULİYETLİ

Detaylı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat BİRİNCİ FASIL Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi Merciler Madde 1 - Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün

Detaylı

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem 569 BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 818 Kabul Tarihi : 22/4/1926 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/5/1926 Sayı : 366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1)

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) 1723 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.7.1965, No : 6/5100 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.2.1926, No : 743 Yayımlandığı

Detaylı

Madde 2 - Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur.

Madde 2 - Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERĐ KANUNU Kanun Numarası: 1086 Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02, 03, 04/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 622, 623, 624 BĐRĐNCĐ BAP : UMUMĐ

Detaylı

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur. KANUN NO: 818 BORÇLAR KANUNU (*) Kabul Tarihi: 22 Nisan 1926 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mayıs 1926 - Sayı: 366 3.t. Düstur, c.7 - s.763 (*) 4.2.2011 tarih 27836 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.1.2011

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TĐCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBĐK SAHASI: I - TĐCARĐ HÜKÜMLER:

Detaylı