c. Dernek gelir-gider durumlafl, Uye saytlafl ve krdemlitik durumlan da dikkate

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "c. Dernek gelir-gider durumlafl, Uye saytlafl ve krdemlitik durumlan da dikkate"

Transkript

1 1 Havg Kuwefleri KomutantrOr yardrmta$ma DerneOi yr rk Otagan cenel Kurul Toplantrsr 28 Nisan 2014 pazartesi giinii saat 14.00'da HJru iruu"tr"ri Karargahr Arbay Salim ILKUQAN Konferans satonundi23s tiyenin l"tir,r, iru g"rq"krliristir. 2. YOnetim Kurulu Uyesi BUlent Sadullah. KORT-un gundemi takdim edigini ve saygr durugunu lakiben gundemin 3 rincu maddesi geregince-genel Xriui "9,fr9 konrgr"j,ii yapmak ttzere Hava Kuwefleri Komutantrgrl(urmay Bagkanr Korgeneraf M"fimet gnfrfvii; e soz verilmigtir. Korgenerat [.4ehmet $ANVER tara]rndan; a. Hava Kuwefleri Komutanllgr yardrmlagma Dernegrnin 63 yrlltk bir dernek oldugu, Hava Kuwefleri personelini kucaktiyan ve her konuda-otoror'gili,,biz Bir Aileyiz; sloganrmrza temer tegkir eden dernegimizin her gegen g..in irxrn? iaoitiyetterini artrrogr, faaliyetlerini diizenli bir gekitde yirruterek Ornek t;9[il ett-rginj, b. Derneoimiz tarafrndan emeklilikte yaprlan yardrm da gdz onitne alrndtgrnda kendi :11?,i1i.l?.k ll*91"11 g:l.:lquoi, ancak bu kapsimda oern"egimizin esas amacrnr soz arot eoerek, konuya emeklilikte ne kadar gok para alabiliriz dijgijncesine veya planina oturtmantn yanltg olacagt, c. Dernek gelir-gider durumlafl, Uye saytlafl ve krdemlitik durumlan da dikkate alrnarak, ytllara sari olarak yaptlan hesap kriterleri ile belirlenen bu yarorm miktarlan, mevcut ve gelecekteki dernek ijyelerine hak maoduriyetine meydan vermeyecek gekilde olmasr. gerektigi, ay zamanda dernek Liyelerinin 'bu konuyu takip ecierken'buyiti beklentilere girmemesi gerektiei, dernegin mari yaprsrna jarai verecek istekrerde DUrunmaktan Kagtnttmast daha uygun olacagt, Biraz sonra ayflnttlafl agrklanacak olan dernek giderleri konusunda bazt tedbirlerin ahnmasrnrn sdz konusu orduou, deoerri iiyererimizin -bu konudaki destekrerinin dernegin uzun vadede varltotnt srlrdurmesi ve bizden lonra gelenlere intikali agtstndan son derece Onem arzettioi, -_,-, 9. Dig", y"ldan, mevcut riye sayrstnr artrrma ydnijnde tum arkadaglaflmrzrn tegvik edrcr ve yaptct ydnlendirmeleri, millet olarak en dnemli hasleflerlmizden oian yardlmljgma ve paylagma duygusunu daha da griglendireceoini,.... e ytr Genel Kurul Toplantrsrnr yapmakta olan derneoimizin tuzijorjnde be-lirlenen. amacr dogrurtusunda uyererinin katkrran ire daha gugrj orarak nice yeni hizmet yrllanna ulagacaor genel kurula anlatrlmtgttr. 3. Genel Kurul agrlrg konugmalannr takiben Divan BagkanIgr segimine gegilerek divan bagkanlrgrna Emin MERT, divan baqkan vekilliklerine Yrldrray BE$LI ve Ramazan patlr, yazman oa lbrahim GUR ve gahin LALECi genet kurula katrlan r.iyelerin oy birlioi ile segilmiglerdir. -1-

2 1;..,,9lyll-?l!llntrErnrn yerterini atmatanndan sonra divan bagkanr rmrn MERT genel :T:l_yI-:Err.: t"$"kkltr ederek gltndemrn 5 inci maddesi uyarrnca ycinetim Kurutu Fa;tiyet Kaporunun okunmasr igin, Dernek ydnetim Kurulu Bagkant Atilla VURffA$,a s<ii verilmigtir. Hava Kuvvefleri Komutant16t.yardtmlagma Derneginin ytlr Faaliyeflerini igeren J:::lT..Iyj:ll^f?,1ril3! 1,n9., v,inetrm k,.r,-aa!i"i, eriir"'vlnrrag tarar,ndan; rap an yardlmtar rte iloili faalivefler, 2013 ytlt mali durumu ve Sonug baglrklan alinda Genel Kurula takdim edilmi$tir. 4.. Divan Bagkanr Emin N4ERT gundemin 6 ncr maddesi geregince Denefleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasrna oegrleceojni belirterek, V"rO"_i"jr" Dernegi Denefleme Kurulu Bagkanr Gdksel GENQ e sd; vermr$trr. Hava Kuvvefleri Komutanlrqt yardrmla$ma DerneOinin 20j3 ytlr faaliyeflerine ait Denetleme Raporu cokset GENQ 6rafrnOan Oenet X*rf"i"tjh.Olri,Stir. 5- Divan Bagkanr Emin MERT tarafrndan Gener Kurura hitaben, yonetim ve Denetim Kurullanna ait faariyet raporra, sizrere takdim edrtmigtir. Gtinoemini nci maddesi geregince takdim editen faaliyet raportan hakkrnda gdri]g Uitiiirmet tsgyen vaimrf OiyerJt, ienet Kurul tiyelerinden bu konu hakktndan sriz almali isteyen otup, oimaarl] sorutmustur. "-^^.,:.:: :,T11^,..-,:yen -[]ye grkmadrgr antagrtrnca, yonetim ve Denetim Kurutu Faatiyet ::!ol"nl,l rbrasrna ge9iteceoi belirtilerek genel kurul ijyelerine soruldu. yrinetim uenetrm ve Kurutu Faatiyet Raportaflnr ibra EDENLER, i'grn eft\,4eyenller oytama sonucunda Faaliyet Raporlaflnrn uyelerce oy birlioi ile ibra edildigi Genel agrklanarak, Genel Kurul adrna yaptrklafl (urula gairgmalsrdan aofry,- yon"ti, ve denetim kurullafl na te$ekki.tr edilmigtir. 6-. Giindemin 8 inci maddesi geregince, Divan Bagkant tarafrndan, Hava Kuwefleri ll".i1l:i, gi,_y"lolttasma Derne0i.AktLteryal Denetim Rapor., ii" irsii; orarak senet kurut uyete,ne bttgt ventmesi amactyla yc,netim Kurulu Bagkan yardrmcrir georettin- OZGUR; stiz verilmistir. Bedrettin ozcur tarafrndan Hizmet -Sunucusunun iemet yiikumlulukleri Konusunda; -^^^-.:. ^?:::91": r.iyelere_ yaprtan yardrmtar nedeniyte 4632 sayrtr Bireyset Emektitik rasarut ve yatrflm sjstemi Kanununun gegici 'f inci maddesine 03 riaziran io12 tarihinde eklenen ek ftkra uyannca Hazine Mristegirtig rn rn aktueryal denetimine tabi otougu, - b. 562 konusu denetimin, Emeklilioe yonetik TaahhUtte bulunan kuruluglann, Aktileryal Denetimi hakkrnda yonetmelik hukijmlerine gore yaprlmakta oldugu, c. Uyelere ve galrganlara sunulan faydalara, varltk ve yilkrimlijluklere, hesaplafln ay.gtrnlmasrna, aktileryar hesapramararda ku[anrran ycintem ve varsayrmrara irigkin birgiteri igeren ve aktuer tarafrndan hazrrlanrp imzalandlgt,...9 Hizmet sunucusunun Uyeleri veya galrganlarr ile vefaflan halinde bunlafln hak sahiplerine; Emekririk' Erken aynrma, vefat veya maruriyet ha[erinde yapmayr taahhut ettioi odemelere iligkin esas ve teamu erin butirnr.jnri ifade ettidini, ^.. d _ Uyglg.ril-e veya galrganlaflna emeklitioe yonelik taahhiltte bulunan; Dernek, Vakrf, Sandrk, TUzel kigili0i haiz meslek kurulugu veya sair ticaret girketini ifade ettioini,

3 .,.e. Emeklilik taahhllt plant kapsamtnda rjyelerjne ve galtganlaflna sundugu emeklilioe yonelik taahhritrer nedeniyre oru$an yukrimrriukrerine'taigrtrt< yeter[ tutarda varrrk bulundurmak. Oni.lnde bulundurarak emeklilik taahhitt planrnda teminen duzenli olarak var[k-yukiimliluk d'engesini g Her bir taahhude iriskin katkrrar ire yukumr,rrikrerin bugiinku deoerinin ay, ay' takip editmesini sagtayan srivenirir "rtr.ry"i,j"ri'"iiy";;;,;; ;;i;;";a, kayrt sistemine sahip olmak,. 0. Katkrrar ire.uye veya garrganrara ydnerik emekrilik taahhuflerine iriikin birikimrerin, yatrflm riskleri gozetilerek uygun yatrflm araglanna ydntendiritmesini sigtamax,,-^-.- j, - UI?Pjl" veya galgantafln haklannr tehlikeye sokabitecek uygulamalardan KaQrnmak gerekttgt anlaltlmtsttr Yrlr Aktiterya Raporu Genel Durumu Hakkrnda;. a. Aktiierya Raporunun Adendum Firmasr taraftndan 3.1 Aralk tarihi esas ahnarak haztrlandtgtnt,,^,". 1^^?"Jl:_S]1 lriktirme karsayrsr otan.t.1b,de degigiktik yaprtmasr ve bu katsayrnrn Karorfl rmasr hattnde teknik agtgtntn degerlendirildigi, c Dernek birikimrerinin tamamen risksiz, ancak en yliksek stopajrn 6dendigi banka mevduatlannda degerlendirildigi,...9. Bireylerin ise katkr paylaflnt dernege yatrrarak herhangi bir vergi avantajrndan faydalanamadtklafl, d. Tiim faktorlerin dikkate a ndrornda, 4632 sayrlt Kanuna eklenen gegici 1,inci maddeden yararlanrlarak birikimlerin Bireysel Emeklilii< sistemine akianmrnrn incelenmesi gerektigi sonucu grkafl ldror, Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajlarr Konusunda; a. Aktaflm sonrastnda ddeyecegi aidaflara yo25 oranrnda devlet katktst alacagt, b. Aktafln sonrast aktafllan varltklafl bireysel emeklilik sisteminde stopajstz olarak yaltnma yonleneceoi ve bu durumda potansiyel olarak yattnmlarrnrn reel getirisinin artaca0t, c.. Dernekaracrlrgr ile bireysel emeklilik sistemine daha diigtik gider kesintileri odeyerek dahil olabilecegi, 9. Hayat sigortast ve benzeri ek faydalan ktsmen veya tamamen bedelsiz olarak alabileceoi, d. Emeklilikte esnek emeklilik ve uzun yagama d6nemi agin sjgorta sisteminden dmiir boyu maag alabirecektir. Reer getirinin daha yuksek ormasr, -duglik kesinti ve %2s devlet katktsr ile bu tutafln goreceli olarak daha yirksek olacagr.

4 _,..e- Birikrmlerin geffaf bir gekilde guntl]k otarak takip edrlebileceoi, birden fazla Emektlttk yatrflm fonlafl igeristnde kendi risk_getiri tercrhine goie yattflm tercihrnde bulunabilecegi anlattlmtstrr. Dernek Agtslndan,. a...hayat Sigortatafl ile itgili risklerin krsmen veya tamamen emeklilik girketine devredilebilecegi,, b. Dernek var[klaflnrn yatrflma ydnlendirilmesi ile ortaya grkan stopaj yr.ikiinun azalacagt, aynt miktar varllklafln benzer yatrflm kogullarrnia 'yatrrrm getirisinin artmrg olacagr, c. Kurgulanacak ek emeklilik sistemi ile Ltyelere daha fazla katkrda bulunma, iiyelerin.eg ve 18 yagtn rizerindeki gocuklanna dernek igin tasartanan uygun kogullarda B-ES'e girme olanagr sunulacak, bu durumda aa Oernegin ytinienjirici ve ko ektif pazarlrk gucti dn plana 9tkacaor,.. 9, Aktarma irigkin gener bir karar arrnmasrndan sonra, aktarrmrn detayrandrrrrmasr, aktanm sonrast mevzuattn hazrrlanmasr, aktanm ile irgiti i9 pianiannrn olugturulmasr, aktanm ile ilgila girkeflerin ve Uyeterin bitgitendiritmesi diee; ;; ifade ite dernegin hizmetlerinin ve bunlara iligkin mevzuatrntn gozoen gegiritme"si y.ni y"p,y, uyumtu hale getirilmesi gerekeceoi, d. Aktaflm sonrast dernek taraftndan y6netilen varltklar a zalacaktr. Toptan tasfiye Halinde gayrimenkullerin sattlmasrntn gerekeiegi, e. Dernek faaliyeflerinin ve hizmeflerinin yaprsrnrn deoigmesr igin iyi bir iletigim shatejisi olulturulmasr gerektigi anlatrlmtsttr. Sonug olarak;, a. Mecburi hizmetin 15 yrrdan 1o yrra inmesi nedeniyre geqen vrr emekri oran/istifa elen. personelin fazlafugr ve gegmil.to yr rk dcinemdj aidjtrnr atmadan Hava Kuwetlerinden aynlan personele yaprlan odemeier nedeniyte gioeiteijl artrg otougu,.. b.. Dernek yatrnmlan ile ilgili 2OO9 yrtrnda 5 yrl sonra yeniden degerlendirilmek Uzere. getirilen 1,18'lik katsayr oranr.nda yeniden diizenleme yaprldrgi ve yeni Uye girigi artr.ldrgr takdirde dernegin toparranma ve yeniden uiiyume Jrirecini girecelinin de0erlendirildigi,...c. Aktiteryal rapor uyaflnca tedbiralnarak63 yrllrk dernegin bizden sonrakalere intikallnin saglanmasrnrn gerektigi, g. Yeni Uye giriginin artralmasr,6zellikle astsubay, sozlegmeli subay/astsubay, uzman erbag ve memurlafln bu konuda uyelerimiz tarafindan tegvik edilmesi gerextigi, d. Bireyser Emekririk sisteminin aragtr.rmasr agin ydnetim Kururuna gorev verirmesi ve gelecek yrl yaprlacak genel kurulda bu konuda bir deoerlendirme y"piima",nrn uygun olacagr anlattlmrgttr.

5 7. Giindemin g'uncu maddesi gereoince ydnetim Kurulu ve Genel Kurul Uyelerince; Hava.Kuvvetreri Kom.,tanrror yardrmragma oernegi narirnoi o-n-erge vermer rsteyen ijyelerin 6nergererini Divan Baskanrrgrna getirmere-ri istenmiq ve oi-van Bagtantrgrrica. Genel Kurur iiyereri tarafrndan viritec6r onirgeteri, c"""i iririii"nunda burunan riye sayrstnrn 'll'10' undan az olmamak ve Uyeler taraftndan imzalt olarak verilebilecj!i hatrrlattlmt$ttr. a. Bu kapsamda, Dernek yonetim Kurulu taraftndan verilen.hava KuvveUeri,^".,,5:[,:lT,]g.l-I1:dln?lla.Dernegi Gener Kurutu tarafrndan atrnan karar seresince zuuv yit Ntsan ayrndan rtrbaren riyelere yaptlan yardtmlara ilave edilen 1..lg katsivrsrirn s yurk surentn sona ermesi ve Aktijerya Raporu uyannca Genel Kurul Uyeleri taiafrnjan yeniden degerrendirirmesi." konuru.nerge Gener Kurutoa outunan tyet6r tarafrndan oy goklugu ile reddedilmigtir. b Yine Dernek ydnetim Kururu tarafrndan veriren "Bireyser Emekririk sisteminin aragtrflrmasr igin Yonetim Kururuna gorev verirmesi ve getecek yit'yapriacak cener Kururda bu konunun arz edilmesi.,, Konulu cinerge Cenet Xuirioa Ouiunli',iy"r", tarafrndan oy goklugu ite kabut editerek, dernek y_dnelim furutuna gorev ;eiitrif u" onumit.oet iyrt yaprlacak oran gener kurura konu ire irgiri gerekri aragtrr"manin yiprialak gunaem maooesi olarak getirilmesi istenmigtir. c. Hava Kuvve,eri Komutantrgr yardrmlagma Derneoi Genel Kurul Uyeleri tarafrndan '2009 yr, Nisan ayrnda alrnan karar gereoince o tarihten itib'aren tiyeleie yaprtan yardrmlara ilave edilen 1,'18 katsayrsrnrn kardrrrrmasi, deoi$trrirmesi uey" u"tiiri l-ir-tarinte gegerririoinin srnrrlandrfllmasr hususunda dernek ydnetim kurulu tarafrndin incelme yaprtarak ZOtS yrtr Ola0an. Genel Kurulunda Uyelere takdim yaprlmasr ve un,l"n g;n"ilrrrfoa bu hususun f:::ibt]"i1f:i [?"y!!.01"'s: Genet (urutda burunan uye"rer rarafrndan 2 red oyuna Kar$ tk oy Qol(tugu ile kabul edilerek. dernek ydnetim kuruluna gdrev verilmig ve 6nUmitzdekiyrl yaprlacak olan genel kurula gundem maddesi olarak getiriimesi istenmiitir. _ 9 Genel Kurul Uyeleri tarafrndan,,,hava Kuvvefleri Komutanltgt yardtmlagma Dernedi.Tarafrndan yaprracak yardrmrarn usur ve Esasrarrnrn re"pit,r," oiir von"treiigin 4.f.119d"."jn9" butunan Qocuk Vefat yardrmrnrn,,qocuf vefat yjijrmr uyenin bakmakta yukumlu oldulu qocuklanntn vefattnda yaprlr. yarcirm OetgetenOirmek gartryla; a. Erkek Qocuklarda evlenmemig ve sosyal gitvencesi olmamasr hainde 25 yagina iadar, b. Krz qocuklan ile bedensel ve zihinsel eng ll gocuklarda evlenmemig veya evlenmig boganmrg ve sosyal guvencesi olmamasr halinde yaprtrr.', geklindeki onerge denel KurutOa Outunan tiyeler. taraftndan 7 red oyuna kargrhk oy goklueu ile kabul edile;k, dernek ydnetmeliginde gereklj dilzeltmenin yaprlmasrna karar verilmi$tii. d. Dernek riyesi [i]uzaffer TANoGLU tarafrndan verilen "Dernek irye aidatrnrn yrlrk enflasyon maag artrgtna uygun olarak +2 pus6 artttfllmast.,,teklifi Genel Kurulda bulunan ilyeler taraftndan oy birligi ile reddedllmigtir. e. Dernek riyesi Muzaffer TANOGLU taraftndan verilen.,dernek riyesi iken herhangi bir nedenle i]yelikten aynlan personel btr defaya mahsus rlyeliee geri donebilirler. Ancak r.iyelikten ayfl kardrklan sure aidaflann (10) on taksitte,j 9i-roit i aidat iizerinden hesaplanarak yatrrmak gartr ire riyerioe geri ddnebirirrer." tekrifi 'Gener Kururda burunan Uyeler taraftndan oy goklugu ile reddedilmigtir.

6 - e. Dernek uyesi Muzaffer TANoGLU tarafrndan veriren "Emekririk hakkrnr kazanan X"^31I l:_9:9:rl-r$ her riye istedioi..takdirde emekti ormug giji oernerten ayfltabitir. uerne(re DrflKen parasrnr emekli olmug gibi alabilir." teklifi Genel kurul salonunda'bulunan Uye sayrstnln '1l10' undan az olmast nedeniyle grlndeme altnmamtgttr. f. Dernek ijyesi Muzaffer TANOGLU tarafrndan verilen,yardrmlagma DerneOi olaoan toplantrsrnrn hafta sonlanna alrnmasr (Cumartesi Ojf"Oe,n "ono i3.3o,da.,,teklifi Genel Kurul Salonunda bulunan rive sayrstntn.l/.10, unoan!z oimasr nedeniyle gi.lndeme ainmamtgttr.. g. Dernek oyesi Muzaffer TANOGLU tarafrndan veriten,,dernek Uyesi iken herhangi bir nedenre Lryerikten ay.ran personere iiye otaugu iy go, o-;unde burundururarak Ril::lrln i3d: editmesi (yaprtan masraflar Qrkantdrktin so-nr"1.,, tektifi cenet Kurut Datonunoa outunan rtye sayrsrnrn 1/10, undan az olmast nedeniyle gundeme altnmamtgttr. 8. Divan Ba$kanr Emin MERT tarafrndan grtndemin 1O uncu maddesi uya,nca,,.2014 yrlr Tahmini fitgesinin gdrugi.jrerek oyranmasrni gegireceoi oiroirerei cener Kurura arz ediren zu t4 ylll tanmrnt But9est kapsamrnda oylama yaptlmast konusu, Divan Bagkant taraftndan c"l gl.iy.rrl" sorutmugtur. Bu kapsamda Genet kurut tarafrndan iol4 yrtr iahmini BUtgesi oy birligi ile kabul editmigtir. 9 Divan Bagkanr Emin \4ERT tarafrndan g,ndem maddererinin tamamrandror birdirirerek, gortirulen tum konurar hakkrnda s6z armak isteyen orup, ormadrer soruimugtur. cener Kurur li:.trj9: r.",-11ll1k lst:y9n.erklagror sorurince sundemin io uniu maddesi uyannca Hava Kuvveflen Komulanlt0r yardtmla$ma Dernegrnin 2013 yrlt Olaqan Genel Kuiulunun kapantltntn yaprlacagt Genel Kurul Uyelerine agrklanmrgtrr,..^ ^.,tr-i:i:9i9a;, Divan Bagkanr Emin MERT tarafrndan,,genet Kurulun Deoerli uyeren, Hava Kuvvefleri Komutanlt0t yardtmlagma DerneOi TijzridUniln g inci madiesi do0rultusunda 2013 yrh OlaOan cenel Kurui Toplantrsinr t-"rjriums bulunuyoruz, Dernek TrizUgU gereoi Genel Kurul.Toptantrtaflnrn her yrt NiSAN ayr igerlstnoe yapitmaii gerekmektedir, gerecek Gener Kurur roprantrsrnrn 2015 yrrr NisAN ayr'igerisinde Vonetim Kururunun berirreyeceoi bir tarihte yaprracagr, bu toprantrda arinan tum kararrarn uyelerimize hayrr ormasrnr direrim." temennisi die getirirerek toprantr tamamranmrgtrr. $ahin LALECI Yazman.t\ t-'-d-- Rdhazi4 enyr'- Divan Bagkan Vekili ibra h im GUR Yazman irj,r"y'eegli Divan Bagkan Vekili Divan Bagkanr

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i YEMiN r-i MnLi prugnvinlir 6zrl AMA9LT DENrriM RAPoRU MESAM runriye Musiri rsrrlrni snnipleni MESLET einli6i ARALIK-2013 istanbuf, 25.O2.2Ot4 SAYI: YMM:oO7lzot4-Oa OZEI AMACTI DENETIM RAPORU Ti.irkiye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : 8.02.2.THY.0.43.03.00t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl.

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TARAFINDAN YAPILACAK YARDIMLARIN USUL VE ESASLARININ TESPİTİNE DÂİR YÖNETMELİK

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TARAFINDAN YAPILACAK YARDIMLARIN USUL VE ESASLARININ TESPİTİNE DÂİR YÖNETMELİK HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TARAFINDAN YAPILACAK YARDIMLARIN USUL VE ESASLARININ TESPİTİNE DÂİR YÖNETMELİK AMAÇ Madde 1- Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olarak görev yapan subay,

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı?

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? YUNUS ORUÇ Eski Hesap Uzman Yardımcısı Özet 6327 sayılı Kanun 1 öncesinde uygulanmakta olan

Detaylı

26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA

26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA 26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA Konu: imkb Kotasyon Y6netmelid nin 13. f4addesinin (h) ve (k) rryglrranma aanranna iliskin 11.06.2010 ta.h ve 334 sayrt Kotasyon tltjddrligd gene!esl

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı