c. Dernek gelir-gider durumlafl, Uye saytlafl ve krdemlitik durumlan da dikkate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "c. Dernek gelir-gider durumlafl, Uye saytlafl ve krdemlitik durumlan da dikkate"

Transkript

1 1 Havg Kuwefleri KomutantrOr yardrmta$ma DerneOi yr rk Otagan cenel Kurul Toplantrsr 28 Nisan 2014 pazartesi giinii saat 14.00'da HJru iruu"tr"ri Karargahr Arbay Salim ILKUQAN Konferans satonundi23s tiyenin l"tir,r, iru g"rq"krliristir. 2. YOnetim Kurulu Uyesi BUlent Sadullah. KORT-un gundemi takdim edigini ve saygr durugunu lakiben gundemin 3 rincu maddesi geregince-genel Xriui "9,fr9 konrgr"j,ii yapmak ttzere Hava Kuwefleri Komutantrgrl(urmay Bagkanr Korgeneraf M"fimet gnfrfvii; e soz verilmigtir. Korgenerat [.4ehmet $ANVER tara]rndan; a. Hava Kuwefleri Komutanllgr yardrmlagma Dernegrnin 63 yrlltk bir dernek oldugu, Hava Kuwefleri personelini kucaktiyan ve her konuda-otoror'gili,,biz Bir Aileyiz; sloganrmrza temer tegkir eden dernegimizin her gegen g..in irxrn? iaoitiyetterini artrrogr, faaliyetlerini diizenli bir gekitde yirruterek Ornek t;9[il ett-rginj, b. Derneoimiz tarafrndan emeklilikte yaprlan yardrm da gdz onitne alrndtgrnda kendi :11?,i1i.l?.k ll*91"11 g:l.:lquoi, ancak bu kapsimda oern"egimizin esas amacrnr soz arot eoerek, konuya emeklilikte ne kadar gok para alabiliriz dijgijncesine veya planina oturtmantn yanltg olacagt, c. Dernek gelir-gider durumlafl, Uye saytlafl ve krdemlitik durumlan da dikkate alrnarak, ytllara sari olarak yaptlan hesap kriterleri ile belirlenen bu yarorm miktarlan, mevcut ve gelecekteki dernek ijyelerine hak maoduriyetine meydan vermeyecek gekilde olmasr. gerektigi, ay zamanda dernek Liyelerinin 'bu konuyu takip ecierken'buyiti beklentilere girmemesi gerektiei, dernegin mari yaprsrna jarai verecek istekrerde DUrunmaktan Kagtnttmast daha uygun olacagt, Biraz sonra ayflnttlafl agrklanacak olan dernek giderleri konusunda bazt tedbirlerin ahnmasrnrn sdz konusu orduou, deoerri iiyererimizin -bu konudaki destekrerinin dernegin uzun vadede varltotnt srlrdurmesi ve bizden lonra gelenlere intikali agtstndan son derece Onem arzettioi, -_,-, 9. Dig", y"ldan, mevcut riye sayrstnr artrrma ydnijnde tum arkadaglaflmrzrn tegvik edrcr ve yaptct ydnlendirmeleri, millet olarak en dnemli hasleflerlmizden oian yardlmljgma ve paylagma duygusunu daha da griglendireceoini,.... e ytr Genel Kurul Toplantrsrnr yapmakta olan derneoimizin tuzijorjnde be-lirlenen. amacr dogrurtusunda uyererinin katkrran ire daha gugrj orarak nice yeni hizmet yrllanna ulagacaor genel kurula anlatrlmtgttr. 3. Genel Kurul agrlrg konugmalannr takiben Divan BagkanIgr segimine gegilerek divan bagkanlrgrna Emin MERT, divan baqkan vekilliklerine Yrldrray BE$LI ve Ramazan patlr, yazman oa lbrahim GUR ve gahin LALECi genet kurula katrlan r.iyelerin oy birlioi ile segilmiglerdir. -1-

2 1;..,,9lyll-?l!llntrErnrn yerterini atmatanndan sonra divan bagkanr rmrn MERT genel :T:l_yI-:Err.: t"$"kkltr ederek gltndemrn 5 inci maddesi uyarrnca ycinetim Kurutu Fa;tiyet Kaporunun okunmasr igin, Dernek ydnetim Kurulu Bagkant Atilla VURffA$,a s<ii verilmigtir. Hava Kuvvefleri Komutant16t.yardtmlagma Derneginin ytlr Faaliyeflerini igeren J:::lT..Iyj:ll^f?,1ril3! 1,n9., v,inetrm k,.r,-aa!i"i, eriir"'vlnrrag tarar,ndan; rap an yardlmtar rte iloili faalivefler, 2013 ytlt mali durumu ve Sonug baglrklan alinda Genel Kurula takdim edilmi$tir. 4.. Divan Bagkanr Emin N4ERT gundemin 6 ncr maddesi geregince Denefleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasrna oegrleceojni belirterek, V"rO"_i"jr" Dernegi Denefleme Kurulu Bagkanr Gdksel GENQ e sd; vermr$trr. Hava Kuvvefleri Komutanlrqt yardrmla$ma DerneOinin 20j3 ytlr faaliyeflerine ait Denetleme Raporu cokset GENQ 6rafrnOan Oenet X*rf"i"tjh.Olri,Stir. 5- Divan Bagkanr Emin MERT tarafrndan Gener Kurura hitaben, yonetim ve Denetim Kurullanna ait faariyet raporra, sizrere takdim edrtmigtir. Gtinoemini nci maddesi geregince takdim editen faaliyet raportan hakkrnda gdri]g Uitiiirmet tsgyen vaimrf OiyerJt, ienet Kurul tiyelerinden bu konu hakktndan sriz almali isteyen otup, oimaarl] sorutmustur. "-^^.,:.:: :,T11^,..-,:yen -[]ye grkmadrgr antagrtrnca, yonetim ve Denetim Kurutu Faatiyet ::!ol"nl,l rbrasrna ge9iteceoi belirtilerek genel kurul ijyelerine soruldu. yrinetim uenetrm ve Kurutu Faatiyet Raportaflnr ibra EDENLER, i'grn eft\,4eyenller oytama sonucunda Faaliyet Raporlaflnrn uyelerce oy birlioi ile ibra edildigi Genel agrklanarak, Genel Kurul adrna yaptrklafl (urula gairgmalsrdan aofry,- yon"ti, ve denetim kurullafl na te$ekki.tr edilmigtir. 6-. Giindemin 8 inci maddesi geregince, Divan Bagkant tarafrndan, Hava Kuwefleri ll".i1l:i, gi,_y"lolttasma Derne0i.AktLteryal Denetim Rapor., ii" irsii; orarak senet kurut uyete,ne bttgt ventmesi amactyla yc,netim Kurulu Bagkan yardrmcrir georettin- OZGUR; stiz verilmistir. Bedrettin ozcur tarafrndan Hizmet -Sunucusunun iemet yiikumlulukleri Konusunda; -^^^-.:. ^?:::91": r.iyelere_ yaprtan yardrmtar nedeniyte 4632 sayrtr Bireyset Emektitik rasarut ve yatrflm sjstemi Kanununun gegici 'f inci maddesine 03 riaziran io12 tarihinde eklenen ek ftkra uyannca Hazine Mristegirtig rn rn aktueryal denetimine tabi otougu, - b. 562 konusu denetimin, Emeklilioe yonetik TaahhUtte bulunan kuruluglann, Aktileryal Denetimi hakkrnda yonetmelik hukijmlerine gore yaprlmakta oldugu, c. Uyelere ve galrganlara sunulan faydalara, varltk ve yilkrimlijluklere, hesaplafln ay.gtrnlmasrna, aktileryar hesapramararda ku[anrran ycintem ve varsayrmrara irigkin birgiteri igeren ve aktuer tarafrndan hazrrlanrp imzalandlgt,...9 Hizmet sunucusunun Uyeleri veya galrganlarr ile vefaflan halinde bunlafln hak sahiplerine; Emekririk' Erken aynrma, vefat veya maruriyet ha[erinde yapmayr taahhut ettioi odemelere iligkin esas ve teamu erin butirnr.jnri ifade ettidini, ^.. d _ Uyglg.ril-e veya galrganlaflna emeklitioe yonelik taahhiltte bulunan; Dernek, Vakrf, Sandrk, TUzel kigili0i haiz meslek kurulugu veya sair ticaret girketini ifade ettioini,

3 .,.e. Emeklilik taahhllt plant kapsamtnda rjyelerjne ve galtganlaflna sundugu emeklilioe yonelik taahhritrer nedeniyre oru$an yukrimrriukrerine'taigrtrt< yeter[ tutarda varrrk bulundurmak. Oni.lnde bulundurarak emeklilik taahhitt planrnda teminen duzenli olarak var[k-yukiimliluk d'engesini g Her bir taahhude iriskin katkrrar ire yukumr,rrikrerin bugiinku deoerinin ay, ay' takip editmesini sagtayan srivenirir "rtr.ry"i,j"ri'"iiy";;;,;; ;;i;;";a, kayrt sistemine sahip olmak,. 0. Katkrrar ire.uye veya garrganrara ydnerik emekrilik taahhuflerine iriikin birikimrerin, yatrflm riskleri gozetilerek uygun yatrflm araglanna ydntendiritmesini sigtamax,,-^-.- j, - UI?Pjl" veya galgantafln haklannr tehlikeye sokabitecek uygulamalardan KaQrnmak gerekttgt anlaltlmtsttr Yrlr Aktiterya Raporu Genel Durumu Hakkrnda;. a. Aktiierya Raporunun Adendum Firmasr taraftndan 3.1 Aralk tarihi esas ahnarak haztrlandtgtnt,,^,". 1^^?"Jl:_S]1 lriktirme karsayrsr otan.t.1b,de degigiktik yaprtmasr ve bu katsayrnrn Karorfl rmasr hattnde teknik agtgtntn degerlendirildigi, c Dernek birikimrerinin tamamen risksiz, ancak en yliksek stopajrn 6dendigi banka mevduatlannda degerlendirildigi,...9. Bireylerin ise katkr paylaflnt dernege yatrrarak herhangi bir vergi avantajrndan faydalanamadtklafl, d. Tiim faktorlerin dikkate a ndrornda, 4632 sayrlt Kanuna eklenen gegici 1,inci maddeden yararlanrlarak birikimlerin Bireysel Emeklilii< sistemine akianmrnrn incelenmesi gerektigi sonucu grkafl ldror, Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajlarr Konusunda; a. Aktaflm sonrastnda ddeyecegi aidaflara yo25 oranrnda devlet katktst alacagt, b. Aktafln sonrast aktafllan varltklafl bireysel emeklilik sisteminde stopajstz olarak yaltnma yonleneceoi ve bu durumda potansiyel olarak yattnmlarrnrn reel getirisinin artaca0t, c.. Dernekaracrlrgr ile bireysel emeklilik sistemine daha diigtik gider kesintileri odeyerek dahil olabilecegi, 9. Hayat sigortast ve benzeri ek faydalan ktsmen veya tamamen bedelsiz olarak alabileceoi, d. Emeklilikte esnek emeklilik ve uzun yagama d6nemi agin sjgorta sisteminden dmiir boyu maag alabirecektir. Reer getirinin daha yuksek ormasr, -duglik kesinti ve %2s devlet katktsr ile bu tutafln goreceli olarak daha yirksek olacagr.

4 _,..e- Birikrmlerin geffaf bir gekilde guntl]k otarak takip edrlebileceoi, birden fazla Emektlttk yatrflm fonlafl igeristnde kendi risk_getiri tercrhine goie yattflm tercihrnde bulunabilecegi anlattlmtstrr. Dernek Agtslndan,. a...hayat Sigortatafl ile itgili risklerin krsmen veya tamamen emeklilik girketine devredilebilecegi,, b. Dernek var[klaflnrn yatrflma ydnlendirilmesi ile ortaya grkan stopaj yr.ikiinun azalacagt, aynt miktar varllklafln benzer yatrflm kogullarrnia 'yatrrrm getirisinin artmrg olacagr, c. Kurgulanacak ek emeklilik sistemi ile Ltyelere daha fazla katkrda bulunma, iiyelerin.eg ve 18 yagtn rizerindeki gocuklanna dernek igin tasartanan uygun kogullarda B-ES'e girme olanagr sunulacak, bu durumda aa Oernegin ytinienjirici ve ko ektif pazarlrk gucti dn plana 9tkacaor,.. 9, Aktarma irigkin gener bir karar arrnmasrndan sonra, aktarrmrn detayrandrrrrmasr, aktanm sonrast mevzuattn hazrrlanmasr, aktanm ile irgiti i9 pianiannrn olugturulmasr, aktanm ile ilgila girkeflerin ve Uyeterin bitgitendiritmesi diee; ;; ifade ite dernegin hizmetlerinin ve bunlara iligkin mevzuatrntn gozoen gegiritme"si y.ni y"p,y, uyumtu hale getirilmesi gerekeceoi, d. Aktaflm sonrast dernek taraftndan y6netilen varltklar a zalacaktr. Toptan tasfiye Halinde gayrimenkullerin sattlmasrntn gerekeiegi, e. Dernek faaliyeflerinin ve hizmeflerinin yaprsrnrn deoigmesr igin iyi bir iletigim shatejisi olulturulmasr gerektigi anlatrlmtsttr. Sonug olarak;, a. Mecburi hizmetin 15 yrrdan 1o yrra inmesi nedeniyre geqen vrr emekri oran/istifa elen. personelin fazlafugr ve gegmil.to yr rk dcinemdj aidjtrnr atmadan Hava Kuwetlerinden aynlan personele yaprlan odemeier nedeniyte gioeiteijl artrg otougu,.. b.. Dernek yatrnmlan ile ilgili 2OO9 yrtrnda 5 yrl sonra yeniden degerlendirilmek Uzere. getirilen 1,18'lik katsayr oranr.nda yeniden diizenleme yaprldrgi ve yeni Uye girigi artr.ldrgr takdirde dernegin toparranma ve yeniden uiiyume Jrirecini girecelinin de0erlendirildigi,...c. Aktiteryal rapor uyaflnca tedbiralnarak63 yrllrk dernegin bizden sonrakalere intikallnin saglanmasrnrn gerektigi, g. Yeni Uye giriginin artralmasr,6zellikle astsubay, sozlegmeli subay/astsubay, uzman erbag ve memurlafln bu konuda uyelerimiz tarafindan tegvik edilmesi gerextigi, d. Bireyser Emekririk sisteminin aragtr.rmasr agin ydnetim Kururuna gorev verirmesi ve gelecek yrl yaprlacak genel kurulda bu konuda bir deoerlendirme y"piima",nrn uygun olacagr anlattlmrgttr.

5 7. Giindemin g'uncu maddesi gereoince ydnetim Kurulu ve Genel Kurul Uyelerince; Hava.Kuvvetreri Kom.,tanrror yardrmragma oernegi narirnoi o-n-erge vermer rsteyen ijyelerin 6nergererini Divan Baskanrrgrna getirmere-ri istenmiq ve oi-van Bagtantrgrrica. Genel Kurur iiyereri tarafrndan viritec6r onirgeteri, c"""i iririii"nunda burunan riye sayrstnrn 'll'10' undan az olmamak ve Uyeler taraftndan imzalt olarak verilebilecj!i hatrrlattlmt$ttr. a. Bu kapsamda, Dernek yonetim Kurulu taraftndan verilen.hava KuvveUeri,^".,,5:[,:lT,]g.l-I1:dln?lla.Dernegi Gener Kurutu tarafrndan atrnan karar seresince zuuv yit Ntsan ayrndan rtrbaren riyelere yaptlan yardtmlara ilave edilen 1..lg katsivrsrirn s yurk surentn sona ermesi ve Aktijerya Raporu uyannca Genel Kurul Uyeleri taiafrnjan yeniden degerrendirirmesi." konuru.nerge Gener Kurutoa outunan tyet6r tarafrndan oy goklugu ile reddedilmigtir. b Yine Dernek ydnetim Kururu tarafrndan veriren "Bireyser Emekririk sisteminin aragtrflrmasr igin Yonetim Kururuna gorev verirmesi ve getecek yit'yapriacak cener Kururda bu konunun arz edilmesi.,, Konulu cinerge Cenet Xuirioa Ouiunli',iy"r", tarafrndan oy goklugu ite kabut editerek, dernek y_dnelim furutuna gorev ;eiitrif u" onumit.oet iyrt yaprlacak oran gener kurura konu ire irgiri gerekri aragtrr"manin yiprialak gunaem maooesi olarak getirilmesi istenmigtir. c. Hava Kuvve,eri Komutantrgr yardrmlagma Derneoi Genel Kurul Uyeleri tarafrndan '2009 yr, Nisan ayrnda alrnan karar gereoince o tarihten itib'aren tiyeleie yaprtan yardrmlara ilave edilen 1,'18 katsayrsrnrn kardrrrrmasi, deoi$trrirmesi uey" u"tiiri l-ir-tarinte gegerririoinin srnrrlandrfllmasr hususunda dernek ydnetim kurulu tarafrndin incelme yaprtarak ZOtS yrtr Ola0an. Genel Kurulunda Uyelere takdim yaprlmasr ve un,l"n g;n"ilrrrfoa bu hususun f:::ibt]"i1f:i [?"y!!.01"'s: Genet (urutda burunan uye"rer rarafrndan 2 red oyuna Kar$ tk oy Qol(tugu ile kabul edilerek. dernek ydnetim kuruluna gdrev verilmig ve 6nUmitzdekiyrl yaprlacak olan genel kurula gundem maddesi olarak getiriimesi istenmiitir. _ 9 Genel Kurul Uyeleri tarafrndan,,,hava Kuvvefleri Komutanltgt yardtmlagma Dernedi.Tarafrndan yaprracak yardrmrarn usur ve Esasrarrnrn re"pit,r," oiir von"treiigin 4.f.119d"."jn9" butunan Qocuk Vefat yardrmrnrn,,qocuf vefat yjijrmr uyenin bakmakta yukumlu oldulu qocuklanntn vefattnda yaprlr. yarcirm OetgetenOirmek gartryla; a. Erkek Qocuklarda evlenmemig ve sosyal gitvencesi olmamasr hainde 25 yagina iadar, b. Krz qocuklan ile bedensel ve zihinsel eng ll gocuklarda evlenmemig veya evlenmig boganmrg ve sosyal guvencesi olmamasr halinde yaprtrr.', geklindeki onerge denel KurutOa Outunan tiyeler. taraftndan 7 red oyuna kargrhk oy goklueu ile kabul edile;k, dernek ydnetmeliginde gereklj dilzeltmenin yaprlmasrna karar verilmi$tii. d. Dernek riyesi [i]uzaffer TANoGLU tarafrndan verilen "Dernek irye aidatrnrn yrlrk enflasyon maag artrgtna uygun olarak +2 pus6 artttfllmast.,,teklifi Genel Kurulda bulunan ilyeler taraftndan oy birligi ile reddedllmigtir. e. Dernek riyesi Muzaffer TANOGLU taraftndan verilen.,dernek riyesi iken herhangi bir nedenle i]yelikten aynlan personel btr defaya mahsus rlyeliee geri donebilirler. Ancak r.iyelikten ayfl kardrklan sure aidaflann (10) on taksitte,j 9i-roit i aidat iizerinden hesaplanarak yatrrmak gartr ire riyerioe geri ddnebirirrer." tekrifi 'Gener Kururda burunan Uyeler taraftndan oy goklugu ile reddedilmigtir.

6 - e. Dernek uyesi Muzaffer TANoGLU tarafrndan veriren "Emekririk hakkrnr kazanan X"^31I l:_9:9:rl-r$ her riye istedioi..takdirde emekti ormug giji oernerten ayfltabitir. uerne(re DrflKen parasrnr emekli olmug gibi alabilir." teklifi Genel kurul salonunda'bulunan Uye sayrstnln '1l10' undan az olmast nedeniyle grlndeme altnmamtgttr. f. Dernek ijyesi Muzaffer TANOGLU tarafrndan verilen,yardrmlagma DerneOi olaoan toplantrsrnrn hafta sonlanna alrnmasr (Cumartesi Ojf"Oe,n "ono i3.3o,da.,,teklifi Genel Kurul Salonunda bulunan rive sayrstntn.l/.10, unoan!z oimasr nedeniyle gi.lndeme ainmamtgttr.. g. Dernek oyesi Muzaffer TANOGLU tarafrndan veriten,,dernek Uyesi iken herhangi bir nedenre Lryerikten ay.ran personere iiye otaugu iy go, o-;unde burundururarak Ril::lrln i3d: editmesi (yaprtan masraflar Qrkantdrktin so-nr"1.,, tektifi cenet Kurut Datonunoa outunan rtye sayrsrnrn 1/10, undan az olmast nedeniyle gundeme altnmamtgttr. 8. Divan Ba$kanr Emin MERT tarafrndan grtndemin 1O uncu maddesi uya,nca,,.2014 yrlr Tahmini fitgesinin gdrugi.jrerek oyranmasrni gegireceoi oiroirerei cener Kurura arz ediren zu t4 ylll tanmrnt But9est kapsamrnda oylama yaptlmast konusu, Divan Bagkant taraftndan c"l gl.iy.rrl" sorutmugtur. Bu kapsamda Genet kurut tarafrndan iol4 yrtr iahmini BUtgesi oy birligi ile kabul editmigtir. 9 Divan Bagkanr Emin \4ERT tarafrndan g,ndem maddererinin tamamrandror birdirirerek, gortirulen tum konurar hakkrnda s6z armak isteyen orup, ormadrer soruimugtur. cener Kurur li:.trj9: r.",-11ll1k lst:y9n.erklagror sorurince sundemin io uniu maddesi uyannca Hava Kuvveflen Komulanlt0r yardtmla$ma Dernegrnin 2013 yrlt Olaqan Genel Kuiulunun kapantltntn yaprlacagt Genel Kurul Uyelerine agrklanmrgtrr,..^ ^.,tr-i:i:9i9a;, Divan Bagkanr Emin MERT tarafrndan,,genet Kurulun Deoerli uyeren, Hava Kuvvefleri Komutanlt0t yardtmlagma DerneOi TijzridUniln g inci madiesi do0rultusunda 2013 yrh OlaOan cenel Kurui Toplantrsinr t-"rjriums bulunuyoruz, Dernek TrizUgU gereoi Genel Kurul.Toptantrtaflnrn her yrt NiSAN ayr igerlstnoe yapitmaii gerekmektedir, gerecek Gener Kurur roprantrsrnrn 2015 yrrr NisAN ayr'igerisinde Vonetim Kururunun berirreyeceoi bir tarihte yaprracagr, bu toprantrda arinan tum kararrarn uyelerimize hayrr ormasrnr direrim." temennisi die getirirerek toprantr tamamranmrgtrr. $ahin LALECI Yazman.t\ t-'-d-- Rdhazi4 enyr'- Divan Bagkan Vekili ibra h im GUR Yazman irj,r"y'eegli Divan Bagkan Vekili Divan Bagkanr

2. Yonetim Kurulu Uyesi Bllent Sadullah KORT,un giindemi takdim edigini ve saygr

2. Yonetim Kurulu Uyesi Bllent Sadullah KORT,un giindemi takdim edigini ve saygr 1. Hava Kuwe eri KomutantrOr yardrmlaima Derneoi yrllrk OtaOan Genel Kurul Toplantrsr 28 Nisan 2014 pazartesi gunir saat 14.OO,da flir" (rrrutf"ri Karargahr Albay salim ILKUQAN Konferans satonundi233 oyenin

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

. ^ , (Belediye ve Meclis Bagkantmrz Kamil SARAQOGLU Belediye Meclisimizin almrg olduou karar ile

. ^ , (Belediye ve Meclis Bagkantmrz Kamil SARAQOGLU Belediye Meclisimizin almrg olduou karar ile Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki gy1_d-e1n- maldeterini gorijgmek uzere 1. donem 6. olagan toplantrsr 1 birlegim, 1. oturumunu 081101201.4 QAR$AMBA

Detaylı

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtl.

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtl. Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden a$aordaki gundem maddelerini gorugmek Uzere 2. donem 4.olaoan toplantlsl l.birle$im,'1. ve 2. oturumunu Meclis Ba$kanl Kamil

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

"r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur

r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur Belediye Meclisimiz, 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagldaki gundem maddele;i;i g6rugmet< Uzere 2. donem 8. ola$in toplantlsl 1.birle9im, 1. oturumunu M-eclis Baqkanr Kamil SnneqOeurj

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

- Belediye Meclisince 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 24. Maddesine gore olusturulan ihtisas komisyonlarrnrn gorevleri,

- Belediye Meclisince 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 24. Maddesine gore olusturulan ihtisas komisyonlarrnrn gorevleri, Belediye Meclisimiz; 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agaordaki gundem maddelerini gorugmek ozere 2. donem 7. olaoan toplantrsr 1.birle9im, 1. oturumunu Meclis Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Sayı : 26941 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE VE YILLIK GELİR SİGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik. Yayınlanan Resmin Gazete: 27156

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik. Yayınlanan Resmin Gazete: 27156 Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayınlanan Resmin Gazete: 27156 Yayınlanan Tarih: 1.3.2009 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayınlayan Kurum: Başbakanlık

Detaylı

EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLARIN AKTÜERYAL DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLARIN AKTÜERYAL DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 1 Mart 2009 Sayı : 27156 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLARIN AKTÜERYAL DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtt.

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtt. Belediye Meclisimiz 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagtdaki gundem maddelerini gttrulmek ozere 2. donem 2.olagan toplantrsr l.birlegim l.oturumunu Meclis Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26941 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor BAKIŞ MEVZUAT KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor SAYI: 2012/80 ÖZET: 6327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bireysel

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC serizirubi oainp Esas No :201gl2\gg : 1_ Turk DermatolojiDernegi 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik Vekilleri Cerrahi Derne$i :Av. Ziynet OZgelirc Tunus Cad. No:2113 Davalr hy Vekilleri Kavaklrdere/ANKARA

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 Sayı: 2012/168 Ref:4/168 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ

Detaylı

T.C. MERSiN valiliginn. :MERSiN :ERDEMLI. :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN 18. MADDnsi UyIRINCA 2or3 YILI ionni vn M,q.

T.C. MERSiN valiliginn. :MERSiN :ERDEMLI. :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN 18. MADDnsi UyIRINCA 2or3 YILI ionni vn M,q. T.C. MERSiN valiliginn SULAMA sirliklnri urnpriu naporu ili :MERSiN irqrsi :ERDEMLI DENETLENEN girlir :ERDEMLi_rocanAsANLr sulama niru,igi onnnriprn rani KoNULAR :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN

Detaylı

- Herhangi bir ig Makinesinin de bulunmadrg tarafimrzca tespit edilmiqtir. r-cinis. s-sirlix r\.{nclisi ii,n tr-cii,i is vb isr,rnrnn. ,{) $fi c.

- Herhangi bir ig Makinesinin de bulunmadrg tarafimrzca tespit edilmiqtir. r-cinis. s-sirlix r\.{nclisi ii,n tr-cii,i is vb isr,rnrnn. ,{) $fi c. T.C. MERSiN var,ir,ici SULAMA sirlikrbri ornbrilr RApoRU ir,i :MERSiN ILCESI :sirirtc DENETLENEN BiRLiK :wsir,crqir sulama BiRLiGi onnrriprp TABi KoNULAR :6172 sayili s{.rlama ninr,irg,bni KANUNUNUN rt.

Detaylı

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi :

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi : BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No. 4697 Kabul Tarihi : 28.6.2001 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun degisik 21 inci maddesinden sonra gelmek

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr ADABANK ANoNiM $irketi'nin 26.03.2013 r,q.ritrindn varilan 2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr Adabank Anonim $irketi'nin 2012 yilrna ait Olalan Genel Kurul Toplantrsr 26.03.2013 tarihinde,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

PHI[IPS Philips Healthcare

PHI[IPS Philips Healthcare Saha Giivenlili Uyansr PHI[IPS BIU IXR -114- FSN: MA-FCO72200248 03 Ey1til 2014 xcr603-1400227 AC L - Saha Giiventi$i Uyarrsr Allura Xper Systems Ayak galteri pedallannrn e!ilmesi cani Floroskopi giiriintiilemesi

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

Tiirkiye Cumhuriyeti. 5infeil'nin 4l6l2OLS tarihinde yaprlan 2014 yrli. ri:l. onruer. kararrnrn aynrsr oldufiunu onaylartm. (Dort Ha 04l06lzoLs .

Tiirkiye Cumhuriyeti. 5infeil'nin 4l6l2OLS tarihinde yaprlan 2014 yrli. ri:l. onruer. kararrnrn aynrsr oldufiunu onaylartm. (Dort Ha 04l06lzoLs . Tiirkiye Cumhuriyeti T.C. BEYOGLU 35. NoTERLG onruer BEYOGLU 35. NOTER YA$AR GEMici Bu ornefiin, ibraz edilen Beyoflu 35. Noterli[inden 28lL2l2OL2 tarih ve 65003 yevmiye numarast ile tasdik edilmis EREN

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

AVIIIi\T. izmir Barosu Sayrn Ba$kanltgtna. ,\ t./ Y,q l\ (.,,/,t\,qr\ Sn.meslektaglaflm, umudum ve heyecantm bitmigtir. Saygrlaflmla, Av.

AVIIIi\T. izmir Barosu Sayrn Ba$kanltgtna. ,\ t./ Y,q l\ (.,,/,t\,qr\ Sn.meslektaglaflm, umudum ve heyecantm bitmigtir. Saygrlaflmla, Av. AVIIIi\T r-,.r,1rr A,r/ i l,\ t./ Y,q l\ (.,,/,t\,qr\ 17 02 2012, laks ile. izmir Barosu Sayrn Ba$kanltgtna Sn.Bagkan Av.Sema PekdaS ve Ydnetim Kurulunun Saytn Uyelerinin Dikkatine Sn.meslektaglaflm, izmir

Detaylı

T.C. MERSiN VALiTiGiNp. :MERSiN. :sir,irxn. :coxsu SULAMa sirligi. :6172 sayili sulama niru-,ixl,rni KANUNUNUN 18.

T.C. MERSiN VALiTiGiNp. :MERSiN. :sir,irxn. :coxsu SULAMa sirligi. :6172 sayili sulama niru-,ixl,rni KANUNUNUN 18. I'( T.C. MERSiN VALiTiGiNp sulama ninr,iru,nni DENETiTu naporu ir,i :MERSiN ilqnsi :sir,irxn DENETLENEN niru,ix :coxsu SULAMa sirligi DENETiTUB rani KONULAR :6172 sayili sulama niru-,ixl,rni KANUNUNUN

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 Đstanbul, 20 Temmuz 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 KONU : Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya Đsabet

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin TURK T caret KANUNU 419.MADDE KApsAMTNDA GENEL KURUL'uN CALTSMA usul ve EsAsLARtNA irisriru Y0ruencr EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin iq vonerge sirinci

Detaylı

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan EK: 5 iq v0nnncn onnngi DERMAN MOBILYA slnlyi TiCARET ve TAAHHUT Anonim girketi Genel Kurulunun Qahgma Esas ve Usulleri Haklanda ig yiinerge BiRiNCi BdLtiM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam

Detaylı

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir, ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri 1.000- (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi 2.300.000,00

Detaylı

olarak planlanmasr, pl6n ve projelerinin uygulanarak gimlendirilip, bitkilendirilerek

olarak planlanmasr, pl6n ve projelerinin uygulanarak gimlendirilip, bitkilendirilerek Qevre Diizenlemesi : Gegerli imar planrnda "yeqil alan" ve "park alanl" olarak ayrtlan kamuya ait her tijrrl;j arazi veya arazi pargalanntn peyzaj mimarisi prensiplerine uygun olarak planlanmasr, pl6n

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

1. E99.p.E[B.Fl_go_qygQ 8- MUSTAFAAyDtN, e- FArMA GUr_, ro- iunxnr,r Vrln/lp]

1. E99.p.E[B.Fl_go_qygQ 8- MUSTAFAAyDtN, e- FArMA GUr_, ro- iunxnr,r Vrln/lp] Belediye Meclisimiz 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden a9a!rdaki g.iil""i[.^d9gllini.gdrugmek uz?r: 2 d6nem 1 otagan toptantrsr l.oturumunu Mectis -Bagkanr Darayr Mec S satonunoa, uyeterden:

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

^^ew. /" /,.'1 '/' z< i.--'' \:f< L>< "1,. (UDAkA.": -n C. _.)a. 7. KALKINMA KURUTU KARARLARI VE SONUC BiLDiRGES (17-18 SUBAT 2011)

^^ew. / /,.'1 '/' z< i.--'' \:f< L>< 1,. (UDAkA.: -n C. _.)a. 7. KALKINMA KURUTU KARARLARI VE SONUC BiLDiRGES (17-18 SUBAT 2011) KUZEYDOGU ANADOI-U KALKINM AIANSI KALKINMA KURULU KARARLARIVE SONUC BiLDiRGESi ^$N*t'"'n"- -n C. _.)a L>< "1,. (UDAkA.": '.Lb0,*d.du. 7. KALKINMA KURUTU KARARLARI VE SONUC BiLDiRGES (17-18 SUBAT 2011)

Detaylı

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder.

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder. Tanrmlar Madde 4- Bu yonetme Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel r personeli. ifade eder. E) ilan ve Santral Birimi. Belediye iginde birimler ve bu birimlerde galrqan

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

LOJ. : 115O- rll7. KONU : lhale Edilen 19.

LOJ. : 115O- rll7. KONU : lhale Edilen 19. LOJ. : 115O- rll7-1s/tuk Mlz.igl' KONU : lhale Edilen 19. SANAYI VE TICARET ODASI BA$KANLIGINA ilgi :Kastamonu J. Blg. K.lrlrnrn 04 Aoustos 2015 tarihli, LoJ:1 150-1 1642-1s/lhl. Kom ' 89k 650367 sayrlr

Detaylı

Bu birim de$er esas altnarak deler tespitine iligkin yaprlan hesaplamalar agalrder

Bu birim de$er esas altnarak deler tespitine iligkin yaprlan hesaplamalar agalrder yaprlan tespitler r5{rnda deferleme konusur gayrimenkullerin D-130 Karayoluna (Izmit- Yolu) yakrn konumu, btiytiklii[i.i, ytik vinglerirre sahip olmasr ve yaprsal ozellikleri dikkate. 23215 No'lu parselde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/202-1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 92 No lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; - 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i I'OKAT BELEDiYESi 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i b) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taqrtlarrnrn personel ve ol

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr.

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr. T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. ;AiMAN ;6LGE DEVLET HASTANESI 12.08.2014 Sayr : B.10.4.ISM.4.72'00'201 "" Konu :Teklife Davet Saytn :...'..' Kurumumuzun ihtiyacr olan Tevfik

Detaylı

EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ

EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehber, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri)

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri) T.C. D A N r$ TA Y ALTINCI DAIRE -i.t. 02-o6 %l\ Temviz Eden (Davahlar) Vekili Vekili :1- istanbul Biiytikgehir Belediye Bagkanh{r ISTANBUL :Av. $ugle Krnrk (Aynr Yerde) 2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2013 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi

t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi KocAELi Uruivensiresi oevler KoNSERvATUVARI t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi BiRiNci86LUM Amag, Kapsam ve Tanrmlar Amag ve Kapsam MADDE 1 - Kocaeli Universitesi Devlet Konservatuvarr

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiGi

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiGi ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiGi THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN www.aesob.org.tr SAYı : 20 12-MlO 1-48-307 TARİH: 16.04.2012 KONU : Şoförlerin Sigortalılığı ODALARA 2012/48 SAYILI

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 14/08/2008

Hazine Müsteşarlığından: 14/08/2008 Hazine Müsteşarlığından: 14/08/2008 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN AKTARIMLARDA KULLANILACAK BELGE VE FORMLAR İLE ÜYE VE ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLME ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2008/24) Bu

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA SUNULACAK BİLGİ, BELGE VE FORMLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/21) Bu genelge 09/04/2008 tarihli

Detaylı

AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr. ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA. isslnllgi pnororolo

AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr. ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA. isslnllgi pnororolo AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA isslnllgi pnororolo Akdeniz Llniversitesi I Ekim, 2016 AKDENIZ ONiVERSITESI ITE ANTATYA SANAYiCI VE ISADAMLARI DERNEGI

Detaylı