DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi Doç.Dr. A. Kemal ÖZDEMiR* Dt. Akın COŞKUN*** Uz. Psk. H. Deniz ÖZDEMiR ** Yrd. Doç. Dr.Ziynet ÇINAR**** ÖZET İnsanların mesleki hayatını olumsuz yönde etkileyen tükenmişlik sendromunun insanlarla ilişkileri fazla olan mesleklerde daha fazla olduğu iddia edilmektedir. Yaptığımız bu çalışmada insanlarla ilişkileri klinik çalışmaları sebebiyle daha fazla olan dişhekimliği fakültesi öğretim elemanlarıyla bu ilişkilerin sadece öğretim faaliyetleri sebebiyle daha az olduğunu düşündüğümüz iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİAF) öğretim elemanları arasındaki mesleki tükenmişlik değerlerini araştırıp karşılaştırdık. ANAHTAR KELiMELER:Dişhekimlerinde Tükenmişlik Tükenmişlik Ölçeği. GiRiŞ İşe bağlı gerginlik daha çok insanlarla yoğun ve devamlı ilişkide bulunulan mesleklerde görülmektedir. 2 Sağlık alanında çalışanlarda yoğun iş yükü, hastanın sorumluluğunu yüklenme, ağır ve ölümcül hastalara bakım verme, hasta ve yakınlarına duygusal destek vermek zorunda kalma gibi sebepler ve bunlara ek olarak sağlık hizmetinin dağılımındaki yetersizlikler, çalışma şartlarının kötülüğü, işle ilgili stres ve gerginliğe yol açar. 2,14 İşle ilgili gerginlik şartların devam etmesi halinde mesleki olarak tatminsizliğe ve daha sonra da tükenmişliğe yol açabilir. Böylece işle ilgili gerginlik, işte verimi ve üretimi düşürme, iş doyumunun azalması, işe gecikme ya da hiç gelmeme ve sonuçta deneyimli personelin kaybedilmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. 2 Stresle ilgili pek çok tanımlama yapılmış, öncelikle fizik ve mühendislik bilimlerinde yer verilen daha sonra tıp, biyoloji, psikoloji ve yönetim bilimlerine giren bu kavramla araştırıcılar insanı zorlayan bir fiziksel veya psikolojik uyarıcı karşısında kişinin geliştirdiği uyum sağlamaya dönük tepkileri vurgularlar. Burada üç basamaktan oluşan tepki üretme süreci söz konusudur: 1- Alarm (Alarm stage), 2- Direniş (Resistance stage), SUMMARY This is claimed that the bornout sendrom which is effected people carrier life in negative direction, more eftectual in occupations that is human relationships more than other. In this study, we searched and compared bornout sendrom between two carrier of people. In academictics in the dentistry faculty, Bornout sendrom more than academistics in the İ.İ.B. Faculty. Because academistics who are in the density faculty have more contact with people because of the clinical study. But academistics in the İ.İ.B. faculty have only contact with student in their lessons. KEY WORDS : Dentistry Bomout, MBI-Maslach Bornout Inventory. 3- Tükenme (Exhaustion stage). 16 Stres karşısında insan ya onunla yaşamayı öğrenecek, ya da baş edemeyerek stresin hazırladığı başka bir olumsuz durumla yüzyüze gelebilecektir. insanı fiziksel yönden tüketen çaresizlik ve ümitsizlik duyguları ile birlikte olumsuz bir benlik kavramının gelişimine ve çevresindeki insanlara karşı da olumsuz tutumlar geliştirmesine yol açan bu durum "Bornout" olarak tanımlanan bir tükenme sendromudur. 9 Tükenme sendromu, depresyon, anksiyete bozuklukları, iş doyumsuzluğu gibi durumlarda ortaya çıkabilen bulgularla karışabilecek bir özellik taşımaktadır. Bir görüşe göre tükenmişlik, bir stres denklemidir. İlerleyici bir stres sürecidir 7 Tükenmişlik (Bornout); fiziksel tükenme, kronik yorgunluk, çaresizlik ve ümitsizlik duyguları ile olumsuz bir benlik kavramının gelişmesi, yaşam ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlarla belirginleşen fiziksel, emosyonel ve mental bir tükenme sendromu olarak tanımlanmıştır. Yapılan çeşitli araştırmalarda sağlık personelinin yanında, hapishane personeli, öğretmenler, yöneticiler, avukatlar, çocuk bakıcıları, müşavirler, sosyal hizmet uzmanlarının tükenmişlik düzeyleri incelenmiş ve dikkate değer benzerlikler olduğu görülmüştür. 3,4,5,910,11 Bu meslek gruplarında tükenmişliğin sık görülmesinin sebepleri olarak; 1- hayatı tehdit eden *C.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D. Öğretim Üyesi **C.Ü. Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikoloğu ***C.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D. Araştırma Görevlisi *****C.Ü. Tıp Fakültesi Bioistatistik A.D. Öğretim Üyesi 98

2 C.Ü. DiŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi DERGiSi 1999 hastalıklarla uğraşmak, 2-hem kendisinin, hem de aile ve çevresinin kendisinden beklentilerinin yüksek olması, 3-yoğun çalışma, iş yükü ve aşırı sorumluluk, 4-yetersiz sayıda ve nitelikte yardımcılarla çalışmak, 5-geçim sorunları, 6-bu sorunlarla başa çıkmaya çalışırken kendisine ve özel hayatına zaman ayıramamak sayılmaktadır. 4 Maslach Tükenmişlik Ölçeği, işe bağlı tükenme ve duyarsızlaşmayı ölçmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçek, insanın çalışma yaşamındaki kişisel başarı, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 2,3,4,6,7,8, 11,14 Duygusal tükenme; Çalışanın duygusal yönden kendini aşırı yıpranmış hissetmesi ve bu duygudaki artış iken, duyarsızlaşma başkalarına karşı olumsuz ve alaycı tutuma sahip olmayı ifade eder. Kişisel başarı ise kişinin kendisini işinde olumsuz, başarısız olarak değerlendirmesidir. 7,11 Ergin (1992) doktor ve hemşireler arasındaki tükenmişlik değerlerini araştırdığı çalışmasında, cinsiyetin duygusal tükenme açısından önemli olduğunu kadınlarda erkeklerden daha fazla duygusal tükenme hissettiğini belirtmiştir. Medeni duruma göre, bekarlarda duygusal tükenmeyi evlilerden daha fazla gözlemiştir. Doktorlarda duygusal tükenmenin en fazla olduğu grup iş hayatında daha yeni olanlar iken hemşirelerde ise yenilerle orta grup arasında fark bulunmadığını ortaya koymuştur. 11 Aslan ve arkadaşlarının araştırmasında, gelecekle ilgili akademik çalışma ve aşama beklentileri olanlarda duygusal tükenme puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Yaş ve çalışma yılı ile duyarsızlaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir negatif ilişki bulunmuştur. Zor gelen hayat olayları arasında işi belirtenlerde tükenmişlik değerleri daha yüksek çıkmıştır. Bekarlarda duyarsızlaşma ve tükenmişlik evlilere nazaran daha yüksek bulunmuştur. 4 Ergin araştırmasında (1996), Maslach tükenmişlik ölçeğinin Türkiye sağlık personeli normlarını yayınlamıştır. Bu araştırmasında; uzman dr., pratisyen dr., dişhekimi, eczacı, hemşire, sağlık teknisyeni ve ebe meslek gruplarından değişik yerleşim bölgelerine (yüksek gelişme düzeyi, orta gelişme düzeyi, düşük gelişme düzeyine sahip illerden ) göre seçtiği deneklerden duygusal tükenme (DT), duyarsızlaşma (D), kişisel başarı (KB) değerlerini ortaya koymuştur. Buna göre toplam 1019 denekle yapılan dişhekimliği meslek grubunda bu değerler: DT:21.09 (SD: 5.63), D: 8.60 (SD: 2.93), KB: 27,65 (SD: 3.71) olarak belirtilmiştir. 12 İş doyumu ve doyumsuzluğu iş görenlerin iş CiLT:2, SAYI:1, lerinden duydukları hoşnutluk yada hoşnutsuzluktur bu iki olgu bornout için geçerli bir göstergedir ancak aynı şey demek değildir. 5 Tükenmişlik iş tatminsizliği ile aynı olmamakla birlikte, iş tatmini ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile ters yönlü; kişisel başarı ile doğrusal ve orta düzeyde ilişki göstermektedir. 11 Yüksek düzeyde iş tatmini olan bir insan, çalışmaya ve işine karşı olumlu tutumlar geliştirirken, buna zıt biçimde, işinden tatmin olmayan bir kişide çalışmaya ve işine karşı olumsuz tutumlar geliştirecek tir. 15 İş tatmininde etkili olan faktörler: 1. Çevresel Faktörler : a- İş düzeyi, b- İş içeriği, c- Yapıcı denetim, d- Ücret ve yükselme olanakları, e- Sosyal etkileşim ve çalışma grubu, 2.Kişisel ve Demografik Değişkenler: a. Yaş (yaş ilerledikçe kişilerin işlerinden daha fazla tatmin aldıkları belirlenmiştir.), b. Cinsiyet (Kadınların erkeklerden daha az iş tatmini duydukları, bu farklılığın 30 yaşın altındakiler arasında daha fazla olduğu belirtilmiştir), c. Eğitim düzeyi, d. Kültür, e. Zeka düzeyi, f.meslek (profesyonellerin ve yöneticilerin en yüksek düzeyde iş tatminine sahip oldukları, kalifiye olmayan ve ağır işlerde çalışanların en fazla iş tatminsizliğine sahip oldukları görülmüştür). 15 Yukarıda açıklanan bilgiler ışığında, insanlarla uğraşan mesleklerde sıklıkla görülen tükenmişlik sendromunun tanımlanabilmesi, değerlendirilebilmesi, giderilebilmesi ile zaman, işgücü, ve ekonomik kayıpların en aza indirileceği düşünülmektedir. 9 Bu düşünceyle sadece öğretmen-öğrenci ilişkisi içinde insanlarla uğraşan iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğretim elemanları ile hem öğretmenöğrenci ilişkisi içinde hem de hasta-hekim ilişkisi içinde insanlarla uğraşan diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları arasında bu değerleri kıyaslayarak bir fark olup olmadığını görmeyi amaçladık. MATERYAL VE METOD Bu araştırmada Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi akademik elemanlarından 43 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Yeni bir fakülte olması sebebiyle bütün akademik elemanlar çalış maya dahil edilebilmiştir. Deneklerden 1 kişi profesör, 3 kişi doçent, 6 kişi yardımcı doçent, 1 kişi uzman dr. geri kalan 32 kişi de araştırma görevlisidir. 99

3 C.Ü. DiŞHEKiMLiGi FAKÜLTESi DERGiSi 1999 CİLT: 2, SAYı: 2 Yine Cumhuriyet Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesinden eşit sayıda ve aynı akademik kariyerde kişi çalışmaya alınmıştır. Bunun dışında cinsiyet, yaş, meslekte çalışma süreleri, çalışma şartları, vs. gibi eşlemeler yapılamamıştır. Araştırmamızda mesleki tükenmişliği ölçebilmek için Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek, bireyin mesleksel "kişisel başarı", "duygusal tükenme" ve "duyarsızlaşma" düzeyini belirlemeye yönelik geliştirilmiştir. 22 maddeden oluşan ölçeğin Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması Ergin tarafından yapılmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirlik katsayıları "Duygusal tükenme" (DT) için 0.83, "Duyarsızlaşma" (D) için 0.72, "Kişisel başarı" (KB) için 0.72 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin Türkiye ye ilişkin norm çalışması da yapılmıştır. 2,3,6,11,14 Deneklerin bazı özelliklerini belirleyebilmek için de tarafımızdan bir sosyo-demografik veri toplama formu hazırlanmış ve çalışmaya katılmaya istekli kişiler tarafından bireysel olarak doldurulmuştur. Araştırmanın verileri 1999 yılında toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirme: Araştırmamız dan elde ettiğimiz veriler SPSS (7.5 ver.) programına yüklenerek verilerin değerlendirilmesinde iki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik testi, Man-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. 13 BULGULAR Tablo 1: Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ile Cumhuriyet Üniversitesi iktisadi idari Bilimler Fakültesinin Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI- Maslach Bornout Inventory) Puanlarının Karşılaştırılması Fakülte Uygusal Duyarsızlaşma Kişisel Başarı Tükenme X+SX X+SX X+SX Dişhekimliği ± 0,84 4,11 ± ±0,73 iktisadi ve idari Bilimler ± ± ݱO.78 t=0.67 t=1.42 t=0.13 SONUÇ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ile iktisadi ve idari Bilimler Fakültesindeki kişilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri karşılaştırıldığında iki fakülte arasında duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı yönünden farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05). Tablo 2 (a): Dişhekimliği Fakültesinin Akademik Ünvana Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı 100 Akademik Unvan Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başarı X± SX Alaştırma Görevlisi ± ± ± 1.03 Yrd. Doçent ± ± ±1.49 Doçent 8.83 ± ± ± 1.78 Profesör 7.00 ± ± ± 0.00 SONUÇ Kw=3.88 Kw=I.66 Kw=1.82 Tablo 2(b): İktisadi idari Bilimler Fakültesinin Akademik Ünvana Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı Akademik Unvan Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başarı Araştırma Görevlisi 12.81± ± ±0.83 Yrd. Doçent işlem yapılmıyor Doçent 13.83± ± ±2.40 Profesör 10.66± ± ±2.33 SONUÇ KW=3.83 KW =2.46 KW=1.09 P>.005 P>O.05 P>O.05 C.Ü. Dişhekimliği ve iktisadi idari Bilimler Fakültesinin görev yapan bireylerin akademik ünvanları göre duyarsızlaşma, kişisel başarı ve duygusal tükenme puanları karşılaştırıldığında farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur(p>0.05). Tablo 3(a): Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Elemanlarının Mesleğini Değiştirme isteğine Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı Mesleğini Duygusal Duyarsızlaşma Kişisel Başarı Değiştirme Tükenme İsteği Hayır ±0, ± 0, ± 0.69 Evet 17.18± ± ±1.79 P=0.001 P=0.014 P=0.010 SONUÇ P<0.05 P<0.05 P<0.05 Tablo 3(b): iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanlarının Mesleğini Değiştirme isteğine Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı Mesleğini Değiştirme Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başarı İsteği (iktisat) X+ SX X+SX X+SX Hayır Evet SONUÇ P=0.006 P=0.345 P=0.219 P<0.05 P>0.05 P>0.05 Mesleğinizi değiştirmek mümkün olsa değiştirir miydiniz sorusuna dişhekimliği fakültesi öğretim elemanlarının verdiği cevap incelendiğinde duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Mesleğimi değiştirmem mümkün olsaydı değiştirirdim diyenlerde duygusal tükenme, duyarsızlaşma değerleri yüksek, kişisel başarı puanları değiştirmem diyenlerden belirgin oranda düşük bulunmuştur. iktisadi ve idari bilimler

4 C.Ü. DİŞHEKiMLiĞİ FAKÜLTESi DERGiSi 1999 fakültesi öğretim elemanlarında aynı soruya verilen cevaplar incelendiğinde sadece duygusal tükenme yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Mesleğimi değiştirmem mümkün olsaydı değiştirirdim diyenlerde duygusal tükenme puanı değiştirmem diyenlere göre belirgin oranda yüksek bulunmuştur. Tablo 4: Dişhekimliği Fakültesinin Çalışma Süresine Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı Meslekle Çalışma uygusal Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başan Süresi X+ SX X+SX X+SX 2>- 4 yıl ± ± ± >- 8 yıl 12.53± ± ± >-12yıl ± ± ± >y'l 6.66 ± ± ± 0.66 SONUÇ KW= 4.24 KW= 2.96 KW=2.22 P> 0.05 P>0.05 P>0.05 Meslekte toplam çalışma süresi yönünden dişhekimliği fakültesindeki öğretim elemanlarının duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları karşılaştırıldığında farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (P>0.05). Tablo 5: Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Elemanlarının Cinsiyete Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı Cinsiyet Kişisel Başarı Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma X+±SX Kadın 15.00± ± ±4.19 Erkek 11.61± ± ±0.69 SONUÇ P=O.438 P P Dişhekimliği fakültesi öğretim elemanlarından kadın ve erkek bireylerdeki duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı yönünden farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05) Tablo 6: Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Elemanlarının Medeni Duruma Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı Medeni Durumu Kişisel Başarı Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma Bekar 13.55± ± ±2.14 Evli 11.50± ± ±0.75 SONUÇ P=0.353 P P Dişhekimliği fakültesi öğretim elemanlarının medeni duruma göre Maslach Tükenmişlik Envanteri puanı incelendiğinde evli veya bekar olmak mesleki tükenmişlik alt testleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemiştir (p>0.05). Araştırma grubumuzda evli ya da bekar olmak mes leki tükenmişlik düzeyinde anlamlı bir etki yaratmamaktadır CiLT:2, SAYI: 2 Tablo 7: C.Ü. Dişhekimliği Fakültesi ve İ.İ.B.F. Öğretim Elemanlarının Belirttikleri Zor Yaşam Olaylarına Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı Zor Yaşam Kişisel Başarı Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma X+SX X+SX : İş 17.42± ± ± 1.20 Geçim 11.43± ± ±0.85 Eğitim 12.75± ± ±1.40 Aile 10.88± ± ± 1.54 Sağlık 10.40± ± ±1.58 Diğer 6.71± ± ±0.89 SONUÇ Kw=24.48 Kw=7.42 Kw =0.603 P<0.05 P>0.05 P>0.05 Zor yaşam olayları yönünden grubumuz incelendiğinde sadece duygusal tükenme açısından istatistiksel olarak farklılık anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bu sonuca göre kendilerine en zor gelen yaşam olayını işi olarak ifade edenlerde duygusal tükenme düzeyi eğitim, geçim, aile, sağlık ve di. ğer faktörler diye belirtenlerin duygusal tükenme düzeyinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 8(a): Dişhekimliği Fakültesi Mesleğini Süre Olarak Ne Kadar Yapmak isteklerine Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başarı Süre Olarak Meslekle Çalışma İsteği İlk Fırsatta Mesleği Bırakma isteği 15.75± ± ±4.49 Birkaç Yıl İçinde Mesleği Bırakma İsteği 6.00± ± ±0.50 Oluncaya Kadar Emekli Meslekte Çalışma İsteği 13.16± ± ±1.14 Emeklilikten Sonrada Meslekte Çalışma İsteği 10.57± ± SONUÇ Kw =5.32 Kw =6.12 Kw=1.89 Tablo 8(b): iktisadi ve idari Bilimler Fakültesı Mesleğini Süre Olarak Ne Kadar Yapmak isteklerine Göre Maslach Tükenmişlik Envanteri Puanı Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma KişiseI Başarı Süre olarak Meslekle X+SX X+SX Çalışma İsteği İlk Fırsatta Mesleği Bırakma İsteği 21.00± ± ±2.40 Birkaç Yıl İçinde Mesleği Bırakana İsteği İşlem yapılamıyor Emekli Oluncaya Kadar Meslekle Çalışma İsteği 13.52± ± ±1.27 Emeklilikten Sonrada Meslek'e Çalışma İsteği ± ± ±0.82 SONUÇ Kw=12.08 Kw=5.19 Kw=4.23 P<0.05 P>0.05 P>O.05 Mesleğinizi ne kadar süre yapmayı düşünürsünüz sorusuna verilen cevapları her iki fakülte için değerlendirdiğimizde; Dişhekimliği fakültesi açısından duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları karşılaştırıldığında farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur(p>0.05). İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarında mesleğinizi ne kadar yapmayı düşünüyorsunuz 101

5 C.Ü. DiŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi DERGiSi 1999 cevabı ile duygusal tükenmişlik yönünden farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). İlk fırsatta bırakmayı düşünüyorum cevabı verenlerin duygusal tükenme puanları emekli oluncaya kadar çalışacağım ve emekli olduktan sonra da mesleğimi yapacağım diyenlere kıyasla yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya alınan bireylerin alkol ve sigara kullanıp kullanmama ve bunların dereceleri ile duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). TARTIŞMA Tablo 1 de görüldüğü gibi Maslach Tükenmişlik Envanteri göre Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi duygusal tükenme alt boyutu puanlarının ortalaması 11.93±0.84, duyarsızlaşma alt boyutu puanlarının ortalaması ve kişisel başarı alt boyutu puanlarının ortalaması ise olarak bulunmuştur. Bu sonuçların özellikle duyarsızlaşma ve duygusal tükenme alt boyutlarını diğer araştırmalardaki 2,4,7 ortalamalardan daha düşük bulunmuştur, bunun nedeni ise araştırmanın akademik personel üzerinde olması, bu kişilerinde krizle başa çıkma, sorun çözme becerilerinin yüksek olması, yeterli düzeyde kişiler arası ilişki kurabilmeleri olabileceği gibi daha önce yapılan araştırmaların hemşire ve hekimler üzerinde yapılmış olması ve bu gruptaki hasta yükünün ve iş yükünün bizim araştırma grubumuzdan daha yüksek olması nedeniyle duyarsızlaşma ve duygusal tükenme alt boyutlarını ortalamaları araştırma grubumuzdan daha yüksek olabileceği düşünülmektedir. Tablo 1 de açıklandığı gibi, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ile iktisadi ve idari Bilimler Fakültesindeki kişilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri karşılaştırıldığında iki fakülte arasında duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı yönünden farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Başlangıçta bu oranların insan ilişkilerinin daha yoğun olması sebebiyle dişhekimliği fakültesinde daha yüksek olması beklenirken farkın anlamsız olması, bizce dişhekimliği fakültesinin daha yeni bir fakülte olması, idari ilişkilerin farklılığı, hekimlerin yaptı kları tedavilerden daha somut olarak sonuçlar almaları, bu sayede mesleklerini pratikte daha etkin olarak uygulayabilmeleri ve bunların mesleki tatmine katkıda bulunmasının etkili olduğunu düşündürmektedir. Bu araştırmanın başka dişhekimliği fakülteleri ile kıyaslanarak daha geçerli sonuçlar alınması mümkün olabilecektir. CiLT:2,SAYI: 2 Aslan ve arkadaşlarının araştırmasında (1996), gelecekle ilgili akademik çalışma ve aşama beklentileri olanlarda duygusal tükenme puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur(4). Bizim araştırmamızda da bu değerlerin diğer araştır maların 2,4,5,9,11 verilerine göre düşük çıkmasını aynı sebebe bağlamamız mümkündür. Ergin'in araştırmasında (1996), dişhekimleri için bulduğu değerler duygusal tükenme ve duyarsızlaşma için bizim araştırmamıza göre daha yüksektir. Bunda çalışmanın yapıldığı illerdeki yaşam koşullarının farklılığı yanısıra meslekte akademik aşama beklentisinin olmamasının etkili olduğunu düşünüyoruz. 12 Bu araştırmada Sivas ilinin de dahil edildiği düşük gelişme düzeyindeki illerden seçilen dişhekimliği meslek grubunun denek sayısı toplam dişhekimi denek sayısının % 3.8 ini oluşturmaktadır. Tablo 2 a ve b de görüldüğü gibi; C.Ü. Dişhekimliği ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin görev yapan bireylerin akademik ünvanlara göre duyarsızlaşma, kişisel başarı ve duygusal tükenme puanları karşılaştırıldığında farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Bu durum tablo 1 deki sonuçları doğrulamaktadır. Diğer araştırmalarda da belirtildiği gibi mesleki kariyer ilerledikçe bu değerlerin düştüğü sonucu 15 bizim araştırmamızda da doğrulanmaktadır. Ancak bu oranın yardımcı doçent seviyesinde yüksek olmasını; mesleği ile ilgili aşama beklentisi olmayan kişilerde gerginliğin daha yoğun yaşandığı bilgisi ile uyumlu bulunmuştur. 3 Doçentliğe geçiş için gerekli barajların yüksekliğine bunun yarattığı sıkıntıya ayrıca doktorayı tamamlayan araştırma görevlisinin hemen sonra yardımcı doçentlik ünvanı alması sebebiyle sorumluluklarının artmasına bağlamak uygun olabilir. Ayrıca araştırmaya dahil edilen doçent ve profesör sayısının mevcut öğretim üyesi sayısının azlığı sebebiyle sınırlı sayıda olmasının da sonuçları etkilediği düşünülmektedir. Sosyo-demografik anket formunda mesleğinizi değiştirmeniz mümkün olsa değiştirir miydiniz sorusuna verilen cevaplarla duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları arasındaki ilişki incelenmesi tablo 3 a ve b de görülmektedir. Açıklanan sonuçlara göre Mesleğinizi değiştirmek mümkün olsa değiştirir miydiniz sorusuna dişhekimliği fakültesi öğretim elemanlarının verdiği cevap incelendiğinde duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Mesleğimi değiştirmem mümkün olsaydı değiştirirdim diyenlerde duygusal tükenme, duyarsızlaşma puanları yüksek, kişisel başarı puanları değiştirmem diyenlerden belirgin oranda düşük bulunmuştur. İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğretim elemanlarında aynı soruya verilen cevaplar incelendi. 102

6 C.Ü. DiŞHEKİMLiĞi FAKÜLTESİ DERGiSi 1999 ğinde sadece duygusal tükenme yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Mesleğimi değiştirmem mümkün olsaydı değiştirirdim diyenlerde duygusal tükenme puanı değiştirmem diyenlere göre belirgin oranda yüksek bulunmuştur. Dişhekimliği fakültesinde her üç alt test grubundaki sonuçların da anlamlı olması yoğun hasta yüküne bağlamak mümkün olacaktır. Bu sonuçlar yapılan diğer araştırmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir. 3 Şimdi meslek seçme olanağı olsa yine kendi mesleklerini seçeceğini belirtenlerde duygusal tükenme, duyarsızlaşma puanlarının düşük, kişisel başarı puanlarının yüksek olması işyetenek uyumuyla ile açılanabilir; kendini işinde yeterli ve işi ile uyumlu bulan kişi işiyle ilgili daha az gerginlik duymaktadır Sosyo-demografik anket formunda meslekte toplam çalışma süresi bakımından sonuçlar incelendiğinde sonuçlar tablo 4 görülmektedir. Meslekte toplam çalışma süresi yönünden diş hekimliği fakültesindeki öğretim elemanlarının duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları karşılaştırıldığında farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (P>0.05). Aslan ve arkadaşlarının araştırmasında,4 Yaş ve çalışma yılıyla duyarsızlaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir negatif ilişki bulunmuştur. Bizim araştırmamızda da ise çalışma süresi artıkça duygusal tükenme düzeyine azalma olduğu görülmüştür. Bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte literatür bilgileri ile uyumlu bulunmuş, sonuçların denek sayısının azlığından etkilendiği düşünülmüştür. Sonraki araştırmalarda daha geniş örneklem üzerinde çalışılmasının durumuna anlamlılık katacağı görüşündeyiz. Tablo 5'e bakıldığında diş hekimliği fakültesi öğretim elemanlarından kadın ve erkek bireylerdeki duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı yönünden farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05). Bu bulgular literatür bilgileri ile uyumlu bulunmamıştır, sonuçlarımızın denek sayısının azlığından etkilendiği düşüncesindeyiz. Sonraki araştırmalarda daha geniş örneklem üzerinde çalışılmasını durumunda farklı sonuçların Çıkacağı görüşündeyiz.. Tablo 6 incelendiğinde diş hekimliği fakültesi öğretim elemanlarının medeni duruma göre Maslach Tükenmişlik Envanteri puanı incelendiğinde; araştırma grubumuzda evli ya da bekar olmak mesleki tükenmişlik düzeyinde anlamlı bir etki yaratmamaktadır. Araştırmayı yaptığınız yerin nisbeten küçük bir çevre olması bu nedenle bekarlarında yakın duygusal ilişkiler ve yeterli oranda kişiler arası etkileşim, toplumsal destek alıyor olmaları ile açıklanabilir. Bu nedenle evlilerle evli olmayanlar arasındaki diğer yaşam koşullarını araştırılmasının ve örneklen sayısının artırılmasının gerekli olduğu CiLT: 2, SAYI: 2 düşüncesindeyiz. Tablo 7 incelendiğinde zor yaşam olayları yönünden grubumuz incelendiğinde sadece duygusal tükenme açısından istatistiksel olarak farklılık anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bu sonuca göre kendilerine en zor gelen yaşam olayını işi olarak ifade edenlerde duygusal tükenme düzeyi eğitim, geçim, aile, sağlık ve diğer faktörler diye belirtenierin duygusal tükenme düzeyinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Aslan ve arkadaşlarının çalışmasında 3,4 zor gelen hayat olayları arasında işi belirtenlerde tükenmişlik değerleri daha yüksek çıkmıştır. Araştırmamızda çalışma hayatında zorluklarla karşılaşan kişilerin diğer gruplara göre duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin yüksek, kişisel başarı puanlarının düşük çıkması bize araştırma grubumuzdaki tükenme ile iş koşulları arasında ilişki olduğu gösterir. Tablo 8 incelendiğinde mesleğinizi ne kadar süre yapmayı düşünürsünüz sorusuna verilen cevapları her iki fakülte için değerlendirdiğimizde; diş hekimliği fakültesi açısından duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları karşılaştırıldığında farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğretim elemanlarında mesleğinizi ne kadar yapmayı düşünüyorsunuz cevabı ile duygusal tükenmişlik yönünden farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). ilk fırsatta bırakmayı düşünüyorum cevabı verenlerin duygusal tükenme puanları emekli oluncaya kadar çalışacağım ve emekli olduktan sonra da mesleğimi yapacağım diyenlere kıyasla yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya alınan bireylerin alkol ve sigara kullanıp kullanmama ve bunların dereceleri ile duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu bulgu ise literatür ile uyumlu bulunmuştur(4). Bu durumun deneklerin kişisel sebeplerle (sağlık, ailesel, dini vs.) alkol ve sigara kullanmama alışkanlıklarına bağlamak mümkün olabilir. SONUÇ Araştırmanın sonuçları her tablonun altında ayrı ayrı verilmiştir. Verilerimiz diğer araştırma sonuçlarına göre farklı çıkmıştır. Araştırmamızda dişhekimliği fakültesi ya da İ.İ.B. fakültesi akademik elemanı olmak, kadın ya da erkek olmak, evli ya da bekar olmak, akademik ünvanlarının farklı olması, meslekte top. lam çalışma süresi sigara ya da alkol kullanmak ve dereceleri maslach tükenmişlik envanteri alt testleri açısından anlam- 103

7 ~ C.Ü. DiŞHEKiMLiGi FAKÜLTESi DERGiSi 1999 ri açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. Zor yaşam olaylarında işini zor yaşam olayı olarak belirtenlerde duygusal tükenme düzeyi diğer zor yaşam olaylarından (geçim, eğitim, aile, sağlık ve diğer) belirgin derecede yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu ise araştırmamızın temel konusu ile uygunluk göstermektedir. Mesleğini değiştirmek isteği olanlarda dişhekimliği fakültesi için duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum da literatürdeki diğer çalışmalarla uygunluk göstermektedir. Sonuçları değerlendirirken dişhekimliği fakültesinin yeni bir fakülte olmasını, İ.İ.B. fakültesi akademik eleman sayısının da dişhekimliği fakültesi ile eşlenmesi için eşit tutulduğunu bu sebeple akademik eleman sayısının az olması ve geniş bir çalışmaya imkan tanımaması durumunu da göz önünde tutmak gerekir. Daha geniş çapta ve benzer diğer fakülteleri de içine alacak bir çalışmanın daha gerçekçi sonuçlar vereceğini düşünmekteyiz. CiLT: 2, SAYI: 2 KAYNAKLAR 1- ARIK, A,: Psikolojide Bilimsel Yöntem, İstanbul: i. Ü. Basın ve Yayınevi, No:2353, ASLAN H., ALPARSLAN Z. N., ASLAN R. O., KE- SEPARA C., ÜNAL M.: işe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin Sağlık Alanında Çalışanlarda Geçerlilik ve Güvenilirliği, Düşünen Adam, 11 (2): 4-8, ASLAN H., GÜRKAN S. B., GiRGiNER H. U., ÜNAL M.: işe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin Bir Hemşire Örnekleminde Geçerlilik ve Güvenilirliği, 3P Dergisi; 4(4): ASLAN H, GÜRKAN S. B., ALPARSLAN Z. N. ÜNAL M.: Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlere Tükenme Düzeyleri, Türk Psikiyatri Dergisi, 7(1): 39-45, ATASOY S,.: ilkokul Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu Incelemesi, ızmir: Ege Universitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi, CANSEVER. G.: Psikolojik Testler, Ankara: Tarih Kurumu Basımevi, ÇAM O.: Tükenmişlik Envanterinin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması, Ankara: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi 1992 Hacettepe Üniversitesi, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, DAĞ i.: Türkiyede Kullanılan Psikolojik Ölçekler, Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, ek (2):58, DEMiR A.: Hemşirelerin Tükenmişlik (Burnout) Düzeyleri ve Tükenmişliği Etkileyen Bazı Faktörlerin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas, DOLU G.: Onkolojide Çalışan Hekimlerde Tıbbi Sosyal Çalışma Açısından Tükenmişlik (Burnout) Sendromunun Araştırılması, Istanbul: I. U. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji ve Eğitim Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ERGiN C.: Doktor ve Hemşirelerdeki Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması, Ankara: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel çalışmaları, s , Türk Psikologlar Derneği Yayınl, ERGiN C.: Maslach tükenmişlik ölçeğinin Türkiye sağlık personeli normları, 3P dergisi, 4:11, 28-33, HAYS W.: Temel istatistik, Konya: (Çev:Yılmaz Özakpınar) Selçuk Üniversitesi Yayını, no:79, HAYS W.: Temel istatistik, Konya: (Çev:Yılmaz Özakpınar) Selçuk Üniversitesi Yayını, no:79, MASLACH C.: Burnbut., Human Behavior, 5,s.16-22, SiLAH, M.: iş tatmini, C.Ü.i.i.B.F. Dergisi, 1,1, ( ), TORUN A.: Stres ve Tükenmişlik, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Ankara: Türk Psikologlar Derneği, 43-51, 2. Baskı, Yazışma adresi: Doç. Dr. A. Kemal ÖZDEMiR C.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Protetik diş tedavisi Anabilim Dalı SİVAS 104

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI Neşe Bayraktar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi SUNUM PLANI

Detaylı

Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay*

Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay* Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay* *Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD **Dokuz Eylül Üniversitesi, Muzaffer Kayhan Onkoloji Enstitüsü, Prevantif Onkoloji AD

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN ÜÇ YILLIK ARAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN ÜÇ YILLIK ARAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN ÜÇ YILLIK ARAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr.Ali Kemal ÖZDEMİR* Uz.Psikolog Deniz ÖZDEMİR** Prof.Dr.Haldun SÜMER**

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Ahmet Tevfik Sünter 1, Sevgi Canbaz 1, Şennur Dabak 1, Hatice Öz 2, Yıldız Pekşen 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Kriz Dergisi 5 (2): 71-77 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Işık SAYIL* Seda HARAN" Şenay ÖLMEZ"* Halise Devrimci ÖZGÜVEN"" ÖZET Tükenmişlik insanlarla

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: A0049 NATURAL AND APPLIED SCIENCES STATISTICS Received: July 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ *

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim ergisi 465-484 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÜZEYLERİNİN FARKLI EĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ * Necati CEMALOĞLU Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları Araştırma/Research Article Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları Mehmet Kaya*, Sarp Üner, Emine Karanfil, Reyhan Uluyol, Fatih Yüksel, Murat Yüksel Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers ÖZET Yard. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ KIRILMAZ Araş. Gör. Ümit ÇELEN

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Dr. Alparslan CANSIZ BRSHH,İstanbul Dr. Tevfik Kalelioğlu BRSHH Dr. Akif Taşdemir

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

MESLEĞİN GENEL TANITIMI

MESLEĞİN GENEL TANITIMI MESLEK TANITIMLARI HUKUK MESLEĞİN GENEL TANITIMI Bu bölümde toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

MEME KANSERLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

MEME KANSERLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ MEME KANSERLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Aytül Yüntem Uzm. Hem.Nermin Güdüloğlu Uzm. Hem.Ayşegül İnce Uzm.Hem.Elif Akbal Prof. Dr.Haluk Onat Prof. Dr. Necdet

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ (AAMDAdaptive Behavior Scale, Public School Version, 1974) BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* Yrd. Doç. Dr. Handan Asude BAŞAL** Gelişim bir bütündür. Fiziksel,

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Ünal Türkçarpar Özet: Bu araştırmanın amacı, Kayseri ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda beden eğitimi

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER 2, Ceren DEMĐRKIRAN 3 1 OndokuzMayıs

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Başvuru süresi

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

DİŞ HEKİMİ A- GÖREVLER

DİŞ HEKİMİ A- GÖREVLER TANIM Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle

Detaylı

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi K. Zerrin, E. Doğru GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde iş yaşamında ortaya çıkan değişiklikler, insana verilen değeri artırarak motivasyon

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇESİ GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU ARAŞTIRMASI *

KEÇİÖREN İLÇESİ GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU ARAŞTIRMASI * Ayşe Birsen Dolunay ANKARA N VERS TES TIP FAK LTES MECMUASI Cilt 55, Say 1, 2002 51-62 KEÇİÖREN İLÇESİ GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU ARAŞTIRMASI

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI

DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI Dişhekimliği Eğitiminde Mevcut Durum Ve Sorunlar TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Marmara Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği nin ilgili maddelerine ve Başkent Üniversitesi

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNE GİRESUN İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNE GİRESUN İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNE GİRESUN İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Ali DERAN * Beyhan BELLER ** ÖZ İnsanların çalışma hayatlarında yaşadıkları olaylardan etkilenmesi

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI VE HEMŞİRELERİ İŞ ORTAMINDA ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİNİN TANIMLANMASI

Detaylı

Banka Çalışanlarının Mesleki Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi

Banka Çalışanlarının Mesleki Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 59-76 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 59-76 Banka Çalışanlarının Mesleki Stres ve Tükenmişlik

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 4B0001 LIFE SCIENCES Received: February 2009 Accepted: September 2009 Series : 4B ISSN : 1308-7347 2009

Detaylı

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ Nilüfer TOK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

DİŞHEKİMLERİNİN MESLEKİ DOYUM, SOSYAL DURUM VE HİZMETİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 2015

DİŞHEKİMLERİNİN MESLEKİ DOYUM, SOSYAL DURUM VE HİZMETİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 2015 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI Araştırma Dizisi: 8 DİŞHEKİMLERİNİN MESLEKİ DOYUM, SOSYAL DURUM VE HİZMETİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 2015 Nisan 2015 ÖNSÖZ Türk Dişhekimleri Birliği ağız ve diş sağlığı

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu. Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.tr Tanım Etik danışmanlık (konsültasyon) tıbbi konsültasyonun bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel ÖZGEÇMİŞ GENEL Adı : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 27.08.1954 Konumu ve Ünvanları Alanı Eğitim Medeni Hali : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı