Ýnsanlýk kýyýya vurdu'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýnsanlýk kýyýya vurdu'"
  • Oz Hoca
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Düðün konvoyunda kaza, ölü, 9 yaralý Çorum da kýna gecesine giden düðün konvoyundaki otomobilin karþý þeride geçen baþka bir otomobille çarpýþmasý sonucu kiþi hayatýný kaybederken, biri çocuk 9 kiþi yaralandý. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýskilip e yatýrým yapýlmadýðý eleþtirilerine Ýskilip den cevap verdi. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýskilip te çalýþmalarý inceledi Ýskilip yine en güzel cevabý verecek * HABERÝ 5 DE Feci kazada bir kiþi olay yerinde, bir kiþi de kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. * HABERÝ 6 DA TECRÜBELÝ ÝÇÝNÝZDEN BÝRÝ ÇORUM Dr. Fatih TUNCEL Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ AK PARTÝ Çorum Milletvekili Aday Adayý (Ç.HAK:) 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ Ýnsanlýk kýyýya vurdu' Mültecilere 8 adet Kur an-ý Kerim hediye eden Ýnsani Deðerler Platformu Sözcüsü Yakut Bozdoðan, dünyanýn seyirci kaldýðý mültecilere dikkat çekerek, "Ýnsanlýk kýyýya vurdu. Bu çocuklarýn ahý, sizlerin sahtekarlýðýný kahretmeyecek mi sanýyorsunuz?" dedi. * HABERÝ DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, park çalýþmalarýný yerinde inceledi. Akþemseddin Camii yanýna park Mülteci ailelere 8 adet Kur an-ý Kerim hediye eden Ýnsan Deðerler Platformu üyeleri, Amdeniz de yaþanan mülteci ölümlerine dikkat çekti. Bozulan köy yollarý Trafik Dede mercek altýna alýnacak Trafik Dede olarak anýlan Galip Baran Çorum da Bilgi gani, bilinç hani? Sürücü ve yayalara yönelik gerçekleþtirdiði bilinçlendirici faaliyetler nedeniyle kamuoyunda Trafik Dede olarak anýlan Galip Baran (8) Çorum a geldi. Türkiye nin dört bir yanýnda trafik konulu aktiviteler düzenleyen Baran, Bilgi gani, bilinç hani? sözüyle bireysel ve toplumsal anlamda en büyük yaralarýmýzdan birine parmak basýyor. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Madencilik ve hafriyat nakliyatý nedeniyle bozulan köy yollarý, Ýl Genel Meclisi tarafýndan mercek altýna alýnacak. * HABERÝ DA Çorum un sembolü Akþemseddin Camii nin yanýnda park yapým çalýþmalarý baþladý. * HABERÝ DE yýldýr yapýlan güzel iþlerin devamý için istikrara oy verin AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Uzm. Dr. Fatih Tuncel, Çorumlu nun istikrarý oylayacaðýný söyledi. Meclis üyeleri gündem maddelerini karara baðladý. * HABERÝ 7 DE Dr. Fatih Tuncel Otomobil fiyatýna kurbanlýk boða Ýskilip in dünü ve bugünü bu kitapta Çorum da, Þahin adý verilen iki ton aðýrlýðýndaki kurbanlýk boða, 65 bin liralýk fiyatýyla alýcýsýný bekliyor. * HABERÝ DE Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan bastýrýlan Ýlim ve Hilm Kenti Ýskilip adlý kitap çýktý. Alaca da yetiþtirilen simmental" cinsi boða, hem fiyatý hem de aðýrlýðýyla dikkati çekiyor. * HABERÝ DA

2 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Ýnsanlýk kýyýya vurdu' BURAK YALÇIN Bir þiir de bu tabloya yazýlýr mý? Ya da "Çocuklara kýymayýn efendiler Bulutlar adam öldürmesin " dizeleri bu gün için mi yazýlmýþtý. Bir metre kare yer bulamadýn mý? ey koskoca ümmet! bu iki çocuða demezler mi bize? Sormazlar mý bunun hesabýný? Göbeðini þiþirmek için doldurduðun kilerini bu çocuklar için boþaltamaz mýydýn ey ümmet. Sen sabah, bal ve kaymaðýný sýcak çayýnýn eþliðinde yudumlarken, buz gibi suda genzini ap acý tuzun yaktýðý ufacýk bedenlerin yaþlý ve açýk kalmýþ gözlerinin içine nasýl bakacaðýnýn hesabýný iyi hazýrla ey büyük ümmet. Vicdanlarýmýzý rahatlatmak için batýyý suçlamakta artýk kapatmayacaktýr günahlarýmýzýn ve suçlarýmýzýn üstünü Ne oldu bize, hesap gününün gelip çatmayacaðýný mý sanýyoruz. O gözlerin dehþetten yerinden fýrlayacaðý günün, Silkelen ey ümmet, kendine gel, benliðine dön. Ve hiç umursamayanlar, duymayanlar, görmeyenler, konuþmayanlar, rahatsýz olanlar. Ülkelerini terk etmeselerdi diyenler. Sýnýr kapýlarýna bile sýðdýramayanlar. Evlerinin kömürlüklerini, ahýrlarýný çok çok yüksek bedelle kiraya veren fýrsatçýlar. Her türlü çalýþma sahasýnda yevmiyelerimizi düþürdünüz diye bu çocuklarýn babalarýna dayak atanlar. Babalarýný, analarýný hatta bu yavrucaðýzlarý köle niyetine çalýþtýran iþverenler. Yapýlan yardýmlarý kýskanan fitneciler. Rahat mýsýnýz þimdi? Eserinizi, resimlere konu olan bu tabloyu takarsýnýz artýk yaldýzlý köþklerinizin en nadide baþ köþesine. Ve daha çok petrol, daha çok maden, daha çok para, daha çok toprak için uygarlýk-medeniyet-demokrasi ve özgürlük maskesi takmýþ ABD-Ýsrail-Çin-Rusya-Avrupa ve bunlarýn yardakçýlarý-iþbirlikçileri."ýnsanca yaþatmak isteyenler" artýk meydanlarda ve kol kola. Büyüyerek, geliþerek, yeni bir dünya için kalktýlar dua ve kýyama. Bu dua ve kýyam, mülteci doðuran coðrafyalarda uygarlýk dediðimiz vahþi yaratýðýn sömürgelerini bitirecek. Bu dua ve kýyam, önce size bu gidiþ nereye diyecek ve akabinde biz de dünya da 5'ten büyüktür diyecek. Bu dua ve kýyam, çocuðunu yaþatabilmek için onu ölüme sürüklemek zorunda kalan denizlerimizin yeni hayaletleri ile yüzleþtirecek sizleri. Bu çocuklarýn ahý, sizlerin sahtekarlýðýný kahretmeyecek mi sanýyorsunuz. FE Eyne Tezhebun Çok deðerli dua ve kýyam ehli arkadaþlarýmýz, STK temsilcileri; bu gün burada hem insanlýðýn kýyýya vurduðu aný protesto etmek hem de Çorum da yaþayan, yaþamak zorunda kalan muhacir kardeþlerimize KurGül-Der Baþkaný Yakut Bozdoðan aný'ý Kerim daðýtmak için toplanmýþ bulunuyoruz. Yüce kitabýmýzýn temininde bizlere destek veren ve bu çalýþmayý yapmamýzda büyük emeði olan Ýl Müftülüðümüz yetkilileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýza teþekkürlerimiz bildirmek istiyoruz. Yine, Burada toplanmýþ Dua ve Kýyam ehli kardeþlerimiz ve STK temsilcilerimiz; malum önümüzde Kurban Bayramý vardýr. Bu bayramý en iyi þekilde deðerlendirmek adýna Kurbanlarýmýzý muhacir kardeþlerimizle paylaþmanýzý ve paylaþtýrmanýzý sizlerden istirham ediyoruz. Bu konuda ilgili derneklerimiz ve Platformumuzla irtibata gekur an-ý Kerimler, mülteci ailelere tek tek hediye edildi. çebilirsiniz. Hepinize katýlýmlarýnýzdan ötürü Ýnsani Deðerler Platformu adýna teþekkürlerimizi sunuyorum." Mülteci Gönüllüsü Mahmut Temel ise, Hepimizin çevresinde artýk mülteciler var. Kurban Bayramý geliyor. Çalýn kapýlarýný et verin, harçlýk verin. Bu memlekette bu insanlar yaþýyorsa, bizde kendimize muhafazakâr diyorsak, bu yardýmlarý yapmalýyýz. Aksi takdirde Allah bunun hesabýný bize sorar. dedi. Program mültecilere Kur an ý Kerim hediye edilmesi ile sona erdi. Ýnsani Deðerler Platformu 8 mülteciye Kur'an hediye etti. Ýnönü Caddesi Yunus Emre Otoparký arkasýndaki Demiral Elektrik yanýnda mülteciler için yardým deposu olarak kullanýlan iþyeri önünde basýn açýklamasý yapan platform, son günlerde yaþanan ve vicdaný olan herkesi üzen Akdeniz'de mülteci ölümleri konusunda basýn açýklamasý yaptý. Platform adýna basýn açýklamasýný yapan Gül-Der Baþkaný Yakut Bozdoðan, dünyanýn seyirci kaldýðý mültecilere dikkat çekerek, "Ýnsanlýk kýyýya vurdu. Bu çocuklarýn ahý, sizlerin sahtekarlýðýný kahretmeyecek mi sanýyorsunuz?" diye sordu. Bozdoðan, açýklamasýnda þöyle dedi: Tarih /9/5. Güneþin batýþý belki de en güzel burada seyrediliyordu þarký ve gitar eþliðinde. Umursamazlýk ve zevk-ü sefa içerisinde karanlýða batan bir gecenin sabahýnda bu sefer güneþ bize o koskoca karanlýðýmýzý verdi sahilin eli ile. Kahkahalar eþliðinde, Güneþ - Sahil - Çocuk þiirlerimiz vardý bizim. Bu gün ise Güneþ bize karanlýðý getirmiþti. Sahil ise çocuklarý. Çocuklar ise ölümü. Bu ölen o sahildeki çocuk muydu! yoksa insanlýðýmýz, merhametimiz, vicdanýmýz ya da ümmet miydi bilinmez. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 6 Alo Paket: Mülteci ailelere 8 adet Kur an-ý Kerim hediye eden Ýnsan Deðerler Platformu üyeleri, Amdeniz de yaþanan mülteci ölümlerine dikkat çekti. Akþemseddin Camii yanýna park MUSTAFA DEMÝRER Çorum un sembolü Akþemseddin Camii nin yanýnda park yapým çalýþmalarý baþladý. Kent merkezinde bina, araç ve yaya yoðunluðunun giderek arttýðý Akþemseddin Camii çevresi imar planýnda meydan olarak iþaretlendi. Hayýrseverler ve Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla tamamlanan Akþemseddin Camii nin çevre düzenleme ve park yapým çalýþmalarý baþlatýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal medya hesabýndan yaptýðý duyuruda, Çorum un siluetini deðiþtiren Akþemseddin Camii nin etrafýnda park ve çevre düzenleme çalýþmalarý baþladý. ifadelerine yer verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, park çalýþmalarýný yerinde inceledi. Külcü, çalýþmalarý sosyal medya hesabýndan duyurdu,. VELÝDEDEOÐLU NDAN SON DAKÝKA. KURULUÞ YILDÖNÜMÜ FIRSATLARI EYLÜL ÝTÝBARÝYLE BAÞLADI Tüm kimyasal ürünlerde ALANA BEDAVA Üstelik % indirimle VELÝDEDEOÐLU KÝMYA TEMÝZLÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No:89 Tel:( 6) 65 5 Fax: ( 6) 5 5 * Kampanya tarihleri arasýnda geçerlidir. *Antres grubu ekonomik ürünlerde % luk indirim geçerli deðildir.

3 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Otomobil fiyatýna kurbanlýk boða Alaca da yetiþtirilen simmental" cinsi boða, hem fiyatý hem de aðýrlýðýyla dikkati çekiyor. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, çiftlik sahibini ziyaret etti. ton kiloya ulaþan Þahin adý verilen boða, 65 bin TL fiyatla satýþa sunuldu. Milletvekili Salim Uslu nun ziyaretinde kurbanlýklarýn heybeti, görenlere Maþallah dedirtti. besliyoruz. Þahine 65 bin lira istiyorum. Alýcýsý var. Keçiören Ovacýk ta satacaðým. Müþterisi hazýr oraya gelecek diye konuþtu. ÝTHAL HAYVAN GETÝRÝLMESÝN Gürses, þimdi bir boða daha olduðunu belirterek "Þahinin rekorunu onunla kýracaðým. Hedefim bin kilo. Allah izin verirse gelecek yýl bunu göstereceðiz ifadelerini kullandý. Besiciliðin baba mesleði olduðunu ve mesleðini sevdiðini vurgulayan Gürses, yetiþtirdiði boðalarý Türkiye ye tanýtmaktan CAFE-BÝSTRO RESTAURANT OTEL - YEMEKHANE - OKUL KANTÝNLERÝ VE PASTANELER TEDARÝK VE DAÐITIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. Gülabibey Mah. Ata Caddesi No:7 - ÇORUM Tel: Faks: 6 99 web: (Ç.HAK:8) ev dýþý tüketim lider firma Çorum da, Þahin adý verilen iki ton aðýrlýðýndaki kurbanlýk boða, 65 bin liralýk fiyatýyla alýcýsýný bekliyor. Alaca ilçesinde besicilik yapan Müfit Gürses tarafýndan yetiþtirilen simmental" cinsi boða, hem fiyatý hem de aðýrlýðýyla dikkati çekiyor. Kurban bayramýna sayýlý günler kala ton kiloya ulaþan Þahin adý verilen boða, 65 bin TL fiyatla satýþa sunuldu. Çiftlikte boðalýk adý verilen bir bölümde kalan Þahin'le çiftlik çalýþanlarý özel olarak ilgileniyor. Bir otomobil fiyatýna satýþa sunulan dev kurbanlýk, Çorum un ardýndan önümüzdeki günlerde Ankara nýn Keçiören ilçesindeki Ovacýk kurban pazarýnda görücüye çýkacak. Her yýl yetiþtirdiði kurbanlýk hayvanlarla Türkiye de ün yapan Müfit Gürses, Bir dönem bin 6 kilo aðýrlýðýnda Kral adlý kurbanlýðýmýz vardý. Sonra bin 85 kilo aðýrlýðýnda Tufaný yetiþtirdik. Þimdi ton kilo aðýrlýðýndaki Þahin'le pazara geldik" dedi. Þahin'le birlikte geçen yýl kýrdýklarý rekoru yine kendilerinin egale ettiðini dile getiren Gürses, Þahin in Türkiye nin en büyük boðalarýndan biri olduðunu dile getirdi. Çiftlikte Þahin ile özel ilgilenen Gürses, Þahini yonca, yulaf, arpa, slaj ve fenni yem gibi bitkilerle gurur duyduðunu kaydetti. Devletten beklentileri hakkýnda açýklamalarda bulunan Gürses, Özellikle tarým bakanýmýzdan isteðimiz ithal hayvan getirmesinler. Çünkü bizim hayvanlarýmýz yeterli. Bir hayvaný liraya satýyoruz, vatandaþlar liraya alýyorsa bu bizim suçumuz deðil. Et Balýk Kurumlarýnýn olmamasý bizi olumsuz etkiliyor. Biz liraya danayý satamýyoruz. Buna önlem almalarý lazým. Girdilerimiz pahalý. Yem çok pahalý. Arpaya her besicinin gücü yetmiyor. Bir an önce girdilerin aþaðý çekilmesini ve Et Balýk kurumlarýnýn açýlmasýný istiyoruz. Ýthal bizi korkutuyor. Elimizde hayvanlarýmýz var kestiremiyoruz þeklinde konuþtu. HIRÇIN TAVIRLARI KORKUTTU AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Gürses in besi çiftliðini ziyaret etti. Çiftlikte incelemelerde bulunan Uslu ve beraberindekiler daha sonra dev boðayla ilgili sahibinden bilgi aldý. Þahinin sergilediði hýrçýn tavýrlar çiftlikte bulunanlarýn kýsa süreli paniklemesine neden oldu. Çorumlu besici Müfit Gürses in yetiþtirdiði kurbanlýklarla artýk marka olduðunu dile getiren Uslu, Çorum ve Alaca yý Türkiye ye tanýttýðý için Gürses le gurur duyduklarýný söyledi. Gürses de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek hayvancýlýða verilen destekten dolayý milletvekili Uslu ya

4 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Ankara Kalesi nde Çorumlu rüzgarý Ankara'yý 'Marka Kent' yapma yolunda önemli bir adým niteliði taþýyan Ankara Alýþveriþ Festivali (Ankara Shopping Fest-ASF) kapsamýnda, Ankara Kalesi nde dünyaca ünlü modacý Ahmet Özceyhan 'Bir Anadolu Rüzgarý' isimli defilesini Ankaralýlar a tanýttý. Ankara'yý 'Marka Kent' yapma yolunda önemli bir adým niteliði taþýyan Ankara Shopping Fest kapsamýnda, Ankara Kalesi nde dünyaca ünlü modacý Ahmet Özceyhan 'Bir Anadolu Rüzgarý' isimli defilesini Ankaralýlara tanýttý. Defile öncesi TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu teþekkür plaketi alan Ankara Shopping Fest Ýcra Kurulu Baþkaný Yüksel Tavþan, son günlerde yaþanan terör olaylarýný hatýrlatarak, festivalde eðlenceye yönelik aktivitelerin iptal edildiðini söyledi. "Teröre prim vermemek adýna sokaða çýkmalýyýz" diyen Tavþan, "Festivallerle hem ticarete hem kente renk ve hýz gelecek. Ankaramýzda deniz yok Hemþehrimiz Ahmet Özceyhan ýn defilesi büyük ilgi gördü. ancak Ankara Kalesi gibi tarihi mekanlarýmýz oldukça fazla. Kalemiz dünya turizminden pay almayý fazlasýyla hak ediyor. Buralar cývýl cývýl olmalý" þeklinde konuþtu. "BÝRLÝK VE BERABERLÝK ÇALIÞMA AZMÝMÝ KAMÇILADI" Defilenin sonunda, gecede ve Ankara Alýþveriþ Festivali'nde emeði geçenlere teþekkür eden ünlü modacý Ahmet Özceyhan, "Ýçinde bulunduðumuz þu günlerde en önemli þey birlik ve beraberliktir. Bugün buradaki birlik ve beraberliði gördüm. Bu da benim çalýþma azmimi fazlasýyla kamçýladý" dedi. YILLIK KAFTAN GÖRÜCÜYE ÇIKTI Defile hakkýnda genel bilgi veren Özceyhan, "Bugün manken 66 ayrý parça tanýttý. Bu kýyafetlerin hepsi geçmiþten günümüze izler taþýyor. Tamamý El emeði göz nuru dedi. Koleksiyonda el iþi nakýþ ve oyalarýn kullanýldýðý terletmeyen özel ipek kumaþtan yapýlan bir gelinlik ve yýllýk bir kaftan olduðundan bahseden Özceyhan, "Buradaki coþkulu kalabalýk çok güzel. Birlikte bu ülke için daha güzel iþler yapacaðýz" dedi. AY YILDIZLI KIYAFET AYAKTA ALKIÞLANDI Defilenin sonunda ünlü manken Ece Uslu kýrmýzý renkteki üzerinde ay yýldýz bulunan giysiyi ile podyuma çýktý. "Bir baþkadýr benim memleketim" parçasý eþliðinde tanýtýlan kýyafet izleyiciler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Gecenin sonunda defileye katýlan ASF Komisyon Baþkaný Yüksel Tavþan, Ankara Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve defilenin kreatörü Ahmet Özceyhan hatýra AB yi Öðreniyorum da ödüller sahiplerini buldu AB'yi Öðreniyorum Projesi kapsamýnda Çorum'da düzenlenen kýsa öykü, resim ve slogan yarýþmalarý ödül töreni Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nde düzenlendi. AB'yi Öðreniyorum Projesi 8 ilde 7, 8 ve 9. sýnýf öðrencilerine yönelik olarak Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan kýsa öykü, resim ve slogan yarýþmalarý düzenlendi. -8 yaþ aralýðýnda bulunan öðrencilerin Avrupa Birliði'nin deðerleri, politikalarý ve temel haklara yönelik uygulamalarý konusundaki bilgi düzeyini eðitim faaliyetleri yolu ile artýrmayý amaçlayan proje Çorum'da da hayata geçirildi. Proje kapsamýnda Çorum'da düzenlenen kýsa öykü, resim ve slogan yarýþmalarýnýn sonucu, jüri üyelerinin deðerlendirmesiyle belirlendi. Yapýlan açýklamaya göre, slogan Milli Eðitim Müdürü Sayit Ali Büyük ün de katýldýðý törenle yarýþmaya katýlan öðrencilere ödülleri teslim edildi. yarýþmasýnda Mimar Sinan Ortaokulu 8. sýnýf öðrencisi Beyza Nur Biber birinci, Nisan Ortaokulu 8. sýnýf öðrencileri Berkay Demir ikinci, Özge Doðan ise üçüncü oldu. Resim yarýþmasýnda da Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu 7. sýnýf öðrencisi Mustafa Arslan birinci, Nisan Ortaokulu 7 sýnýf öðrencileri Baþak Kazançlý ikinci ve Gökçe Sarýoðlu ise üçüncü oldu. Kýsa öykü yarýþmasýnda da Çorum Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencisi Nurinnisa Yücesoy birinci, Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencisi Ýbrahim Çeri ikinci ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencisi Sýla Dinçer ise üçüncü oldu. Yarýþmalarda derece giren öðrencilere, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafýndan hediyeleri verildi. Hayrettin Karaman Ýlahiyat fakültelerinin vesayete ihtiyacý yoktur Bugün ilahiyat fakültelerinin sayýsý yüze yaklaþmýþ, öðretim üye sayýsý da bini aþmýþtýr. Bu binlerce öðretim üyesinin çoðu dalýnda iyi yetiþmiþ, mesleðinde tecrübe kazanmýþ, iyi niyetli, dava sahibi insanlardýr. Müslümanlarýn her iþi aralarýnda danýþma ile yürütülmelidir. Ýlahiyat fakültelerinde eðitimöðretim, dolayýsýyla okutulacak dersler, bunlarýn miktarý ve yýllara daðýlýmý gibi konular da bu binlerce öðretim üyesine býrakýlmalý, onlar kendi aralarýnda yapacaklarý iþbirliði ve düzenli toplantýlarla danýþarak kararlar almalý, alýnan kararlar uygulanmalý, uygulama sonuçlarý deðerlendirilmeli, gerekli ikmaller yapýlmalýdýr. Esasýnda ilgili kanun da bunu amirdir. Ama gel gör ki, YÖK'te görevli bir iki þahýs ikide birde yetkisini aþmakta, kanuna aykýrý kararlar alýnmasýna sebep olmakta, bu da Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyelerinin infiâline sebep olmakta, birlik, beraberlik, kardeþlik, huzur ve baþarýyý olumsuz etkilemeketdir. Þimdi YÖK'ün son kararý ile bunun sebep olduðu tepkiyi ilgililerin dilinden aktarayým da okuyanlar kararý kendileri versinler: YÖK YÜRÜTME KURULU'nun.7.5 tarihli kararý: ) Arap Dili ve Belagati, Tefsir, Hadis ve Fýkýh (Ýslam Hukuku) derslerinin en az altý yarýyýla yayýlarak okutulmasýna, ) Kur'an-i Kerim Okuma ve Tecvid derslerinin, hali hazýrda olduðu üzere, her yarýyýla yayýlarak okutulmasýna karar verilmistir. Bu karara ilk tepki Uludað Üniversitesi ilâhiyat fakültesi öðretim üyelerinden þu bildiri ile gelmiþtir: YÖK YÜRÜTME KURULU.7.5 tarihli Dersler konulu yazýsýnda bazý Ýlahiyat Fakültelerinde Arapça hazýrlýk sýnýfýnýn zorunlu olmaktan çýkarýlmasýndan hareketle bütün fakülteleri kapsayan bir karar almýþtýr. Bu kararýn yýlýnda alýnan kararýn devamý olduðu açýkça bellidir. Hatýrlanacaðý üzere YÖK GENELKURULU tarihinde bir eðitim programý hazýrlamýþ, ancak akademik camia ve kamuoyundan gelen tepkiler sonucu kararýný geri çekmiþtir. Bu durum YÖK'ün web sayfasýnda kamuoyuna þu þekilde duyurulmuþtur: Genel Kurulumuz 5.8. tarihli toplantýsýnda alýnan Ýlahiyat fakültelerinin isimlerine ve müfredatýna iliþkin kararlarýn yürürlükten kaldýrýlmasýna karar vermiþtir. Bundan sonraki çalýþmalar 57 sayýlý Kanun ve ilgili mevzuata göre, yükseköðretim yeterlilikler çerçevesi de dikkate alýnarak yetkili kurum ve kurullar marifetiyle yürütülecektir. 57 sayýlý Kanun'un 7. maddesinde YÖK'ün görevi Yüksek öðretim kurumlarýnda eðitim öðretim programlarýnýn asgari ders saatlerini ve süresini belirler, hükmü ile açýk biçimde sýnýrlandýrýlmýþtýr. Fakültelerin eðitim-öðretim programýný hazýrlama görevi adý geçen kanunun 7. maddesi ile fakülte kurullarýna, bu programý karara baðlama görevi ise ayný kanunun. maddesi ile üniversite senatolarýna verilmiþtir. (Yani YÖK, bir fakülte veya bölümden mezun olabilmek için toplam kaç saat (kredi) ders okunmasý gerektiðini belirler, dersleri, her bir dersin saatini, yýllara daðýlýmýný ise üniversitelerin ilgili kurullarý tespit eder. H.K.) YÖK GENELKURULU yýlýnda eðitim programýna müdahale ederek kanunun dýþýna çýkmýþ, ancak daha sonra bu konudaki yetkinin ilgili kurullarda olduðunu kamuoyuna duyurmuþken 5 yýlýnda programlarýn düzenlenmesine iliþkin, bu kez YÜRÜTME KURULU yeni bir karar almýþtýr. Böylelikle YÖKbir kez daha kanunun dýþýna çýkmýþ; fakülteleri ve senatolarý tekrar iþlevsiz hale getirmiþtir. Akademik etik ve özerkliðe, ayrýca hukuka aykýrý bu uygulamanýn iki sene içinde tekrar gündeme gelmesi Ýlahiyat camiasýnda ciddi kaygýlara neden olmaktadýr. Talebimiz, diðer fakültelerde olduðu gibi Ýlahiyat fakültelerinde de program iþinin, mevzuata uygun olarak fakülte kurullarýna ve üniversite senatolarýna býrakýlmasý, lehte veya aleyhte ayrýcalýklý bir tasarrufta bulunulmamasýdýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. Bu bildiriyi hazýrlayanlardan öðr. Üyesi Vecdi Bilgin, YÖK adýna yapýlan problemli bir bildiriye karþý þu önemli açýklamayý yapýyor: Ýnternette YÖK'ÜN DEKLARASYONU baþlýðý altýnda birtakým bilgi ve kanaatleri içeren bir site açýlmýþtýr. Bu sitenin U.Ü.Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyelerinin yayýnladýðý bildiriye bir cevap niteliðinde olup olmadýðýna dair sorular gelmektedir.. YÖK Yürütme Kurulu'nun aldýðý kararýn içeriðine dair olan bu açýklamanýn Fakültemiz öðretim üyelerinin bildirisiyle bir ilgisi yoktur. Zira U.Ü. Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyelerinin bildirisi YÖK Yürütme Kurulu kararýnýn içeriðine deðil, þekline karþýdýr. Ýçerik ayrý bir tartýþma konusu olup bildiri, YÖK'ün 57 sayýlý Kanun'un 7. Maddesinde belirtilen yetkisinin dýþýna çýkýp mezkur kanunla Fakülte Kurullarýna ve Üniversite senatolarýna býrakýlan eðitim programýný hazýrlama görevine doðrudan müdahil olmasýný eleþtirmektedir.. Bu açýdan konu sadece Ýlahiyat Fakültelerini ilgilendirmemektedir. Bugün bir fakültenin eðitim programýna doðrudan müdahale etme yetkisini kendisinde gören YÖK'ün yarýn diðer fakültelere müdahale etmeyeceðinin garantisi olamaz. Bundan dolayý internet ortamýndaki genel bildiriye Ýlahiyatçý olmayan pek çok bilim insaný da imza atmýþtýr.. Web sitesinde YÖK'ün Deklarasyonu baþlýðýyla yayýnlanan açýklama Temel Ýslam Bilimleri dýþýndaki öðretim üyelerinin, Kur'an, Arapça, Tefsir, Hadis, Fýkýh derslerine karþý olduðu þeklinde bir düþünce empoze etmektedir. Oysa söz konusu bildiriye imza atanlarýn bu derslerin kredisinin artmasýna veya yayýlmasýna yönelik bir eleþtirileri olmadýðý, resmi web sayfamýzda bizzat Fakültemizin Sayýn Dekan'ýnýn açýklamasýnda ifade edilmiþtir. Kaldý ki, söz konusu bildiriye imza atanlar içinde Temel Ýslam Bilimleri Bölüm Baþkaný, ilgili ana bilim dalý baþkanlarý ve pek çok Temel Ýslam Bilimi (Arapça, Kur'an, Tefsir, Hadis, Fýkýh) öðretim üyesi bulunmaktadýr. Hasýlý ilahiyat fakültelerinin vesayete ihtiyacý yoktur.

5 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Düðün konvoyunda kaza, ölü, 9 yaralý Feci kazada bir kiþi olay yerinde, bir kiþi de kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Yaralýlar hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaþanan kaza nedeniyle Alaca yolu kýsa bir süreliðine trafiðe kapandý. Çorum da kýna gecesine giden düðün konvoyundaki otomobilin karþý þeride geçen baþka bir otomobille çarpýþmasý sonucu kiþi hayatýný kaybederken, biri çocuk 9 kiþi yaralandý. Kaza, Çorum-Alaca karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Ýddialara göre, Haydar Þ. () yönetimindeki 9 UF 79 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak karþý þeride geçti. Araç, o sýrada karþý þeritte seyir halinde olan düðün konvoyunda Salih T. (5) idaresindeki 9 AR 57 plakalý otomobille çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle savrulan otomobillerde bulunan Salih T. ve Seda Nur Þ. hayatýný kaybetti. Nazife (), Merve (), Açelya D. (), Yasemin (), Ýsmail Þ. (9), Zeynep Þ. (8), Þemsi G. (66) ile Sadýk G. (7) yaralandý. Yaralýlar, olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Kazada hayatýný kaybedenlerin, akrabalarý olan Murat Þ.'nin kýna gecesi töreni için Alaca ilçesine baðlý Çakýr köyüne gittikleri öðrenildi. Kazanýn ardýndan hastaneye gelen damat Murat Þ. ile yakýnlarý sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Çorum-Alaca karayolu bir süre araç trafiðine kapatýldý. Polis ve jandarma ekiplerinin çalýþmalarýný tamamlanmasýnýn ardýndan yol kontrollü olarak tekrar araç trafiðine açýldý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Sungurlu da otomobil takla attý, yaralý Kazada i aðýr olmak üzere kiþi yaralandý. Sungurlu da bir otomobilin takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 'i aðýr kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun. kilometresinde meydana geldi. Çorum istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Aydýn Yapar idaresindeki AD 58 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak þarampole devrildi. Ýskilip yakýnlarýnda meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Ýskilip'ten Çorum istikametine gitmekte olan M.D. () yönetimindeki 9 HP 9 plakalý otomobil, Sanayi yolu Kýzanlýk mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çýktý. Orta refüje çarpan araç takla atarak ters döndü. Araç sürücü M.D. yoldan geçen vatandaþlarýn yardýmý ile otomobilden çýkartýlarak Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne götürüldü. Hafif yaralý olan sürücü yapýlan müdahale- (Ç.HAK:7) rafýndan 9 Eylül Çarþamba günü izleyici ile buluþturuluyor. Osmancýk Kültür Merkezi nde 9 Eylül Çarþamba günü saat 9, da sbahnelenecek oyunun ücretsiz olarak izlenebileceði duyuruldu. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:99) Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin içerisinde sýkýþan sürücü Aydýn Yapar ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan kiþi kaza yeri- ne gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafýndan sýkýþtýklarý yerden çýkartýldý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Sun- gurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor.(ýha) nin ardýndan taburcu edildi. Kaza nedeniyle tek þeridi ulaþýma kapa- nan Çorum-Ýskilip karayolu, kaza yapan aracýn çekici ile kaldýrýlmasýndan sonra trafiðe açýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Ýskilip te trafik kazasý, yaralý Büyük Deha Osmancýk ta sahnelenecek Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn hayatýnýn anlatýldýðý Ülkem Üzerine Doðan Güneþ Büyük Deha" isimli tiyatro oyunu, Osmancýk ta sahnelenecek. Yusuf Kutlucan ýn yazýp yönettiði tiyatro oyunu, Osmancýk Belediyesi ta- 5

6 6 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýskilip te çalýþmalarý inceledi Ýskilip yine en güzel cevabý verecek AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýskilip te bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Baðcý nýn Ýskilip turuna Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat ile bazý parti yöneticileri eþlik etti. ÝLÇE BATIYA BAÐLANIYOR Ankara'dan Ýskilip'e gelirken yol þantiyesine uðrayan Baðcý, Þantiye þefinden bilgi aldý. Baðcý, iþin hayýrlý ve kazasýz bitirilmesi dileðinde bulunarak, "Yaz kýþ çalýþarak Oðuzlar, Ýskilip ve Bayat ilçelerimizi Ankara ve batý illerimize baðlayan Çankýrý yolunu yýl içinde tamamlamayý istiyoruz. Kesinlikle ödenek sorunu yaþamayacaksýnýz. dedi. ÝSKÝLÝP E YATIRIM BÝLGÝSÝ Cuma namazýný Ýskilip Ulu Camii nde kýlan Baðcý, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye ve Ýl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte hemþehrileri ile sohbet ederek yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Doðalgazýn ihale sürecinin tamamlanmasý nedeniyle teþekkür eden Ýskilipliler, ne zaman baþlanacaðý konusunda bilgi aldýlar. DOÐALGAZ HATLARI DÖÞENECEK Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip ziyaretinde vatandaþlarla da görüþtü. Baðcý, Kasým da Ýskilip in sandýkta yeni AK Parti diyeceðini söyledi. Doðalgaz konusunda bilgi veren Baðcý "Yapým ihalesi sonuçlandý. ÇorumSungurlu-Ankara ana hattan Ýskilip e hat yapýmýna önümüzdeki günlerde baþlanacaktýr. Ayný zamanda þehir içi hatlarýn döþemesi için EPDK tarafýndan ÇorumGaz a yetki verilmesi teklifi EPDK ya sunuldu. Yetki onayý alýnýr alýnmaz önümüzdeki ay çalýþmalara baþlanacak. Size daha kaliteli bir yaþam sunmak için çalýþýp çabalýyoruz. Biraz daha sabýr ve anlayýþ diyoruz. Ýskilip in yeraltý altyapýsý tamamen yenilendi. Ýçme suyu, kanalizasyon yaðmur suyu hatlarý yenilenirken çamur ve toz nedeniyle çok sýkýntý çektiniz. Gösterdiðiniz sabýr ve anlayýþ için teþekkür ediyoruz"" dedi. ANLAYIÞ VE ELBÝRLÝÐÝ ÞART Milletvekili Baðcý, daha sonra Ýskilip Kaymakamý Þuayp Gürsoy'u makamýnda ziyaret etti. Çalýþmalar ve yatýrýmlar konusunda karþýlýklý iþbirliðinin önemine deðinen Baðcý, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy'a "Ýskilip manevi atmosferi ile herkesi kuþatýyor. Kaymakamlarýmýzýn Ýskilip'e büyük emek ve katkýlarý var. Siz de gelir gelmez samimiyetle büyük bir gayret içindesiniz. Özellikle tanýtým çalýþmalarý ve restorasyon projeleri konusundaki ürettiðiniz projeleri önemsiyoruz ve destek sunmak için bizde çalýþýyoruz. Anlayýþ ve elbirliði son derece önemli. Bu frekansý yakaladýðýmýz zaman iþ yapma süresi daha da kýsalmaktadýr ve hizmetler daha erken tamamlanmaktadýr. Bizler ek ödenek temin AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýskilip e yatýrým yapýlmadýðý eleþtirilerine Ýskilip den cevap verdi. ediyoruz. Sizlerde encümen üyelerimizle köylere hizmet götürme birliði aracýlýðý ile kýrsalda hemþehrilerimizin yaþamýna projelerle katký sunuyorsunuz. Çalýþmalarýnýzda kolaylýklar ve baþarýlar dileriz" dedi. Kaymakam Þuayip Gürsoy ise, Baðcý nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Ýlçede eðitim yatýrýmlarý, talepler ve ihtiyaçlar konusunda bilgi verdi ve özellikle kamu yatýrýmlarýnda arsa sorunu yaþandýðýný söyledi. Belediye Baþkaný Çatma ise, bu soruna çözüm üretmek için imar planý düzenlemesi içinde olduklarý bilgisini verdi. HASTANE YIL SONUNA BÝTECEK Baðcý ziyaret sonrasý Kaymakam Gürsoy, Bekiroðlu ve Çatma ile Atýf Hoca Devlet Hastanesi inþaatýný ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldý. Ýskilip hastanesindeki gecikme nedeniyle daha fazla zaman kaybý yaþamak istemediklerini belirten Baðcý, hastanenin yýl sonuna tamamlanmasýný hedeflediklerini söyledi. Hastane yetkililerinin diyaliz ünitesinin geniþletilmesi ihtiyacýnýn olduðunu ve bu konunun bakanlýða yazýldýðýnýn ifade etmesi üzerine Baðcý, Bakanlýk Yatýrým ni arayarak proje tadilatýna onay verilmesini istedi. Bu konuda olumlu cevap alan Baðcý, Diyaliz ünitesinin ayný anda hastaya hizmet verecek þekilde düzenleneceði bilgisini verdi. YENÝ BÝR YÜKSEK OKUL ÝNÞA EDÝLECEK Milletvekili Baðcý, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti. Okulda öðrenci sayýsýnýn 'e yaklaþmasý nedeniyle yeni derslik ve yurt sorunu yaþandýðýný ifade eden Ýskilip Belediye Baþkaný Çatma, mülkiyeti belediyeye ait otobüs garajýna Meslek Yüksel Okulu yapýlmak üzere üniversiteye devredildiðini belirtti. Baðcý yüksek okul inþaatýnýn yatýrým programýna alýnmasý için Kalkýnma Bakanlýðý ile görüþeceðini söyledi, ÝSKÝLÝP CEZAEVÝ PROJESÝ HAZIRLANMAYA BAÞLANDI Milletvekili Baðcý, son olarak yeni cezaevi yapýlmak üzere Adalet Bakanlýðý na devredilen arazide incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Çatma'dan söz konusu bölgenin içme suyu ve yol gibi altyapýsýnýn yapýldýðýný ve imar planýnda 7 metrelik yol ayrýldýðý bilgisini alan Baðcý, Cezaevinde teknik proje yapýmýna baþlandý. Ýnþallah önümüzdeki yýl inþaatýnýn yapýmýna baþlanmasý planlanmaktadýr. Son derece önemli bir yatýrým olup yakýn takibimizdedir" dedi. Milletvekili Baðcý yaptýðý deðerlendirmede þöyle dedi: ÝSKÝLÝP ÞANTÝYE GÝBÝ Bugün tüm teþkilatlarýmýzla Ýskilip'te güzel bir çalýþma ziyaretimiz oldu. Hemþerilerimizi yatýrýmlarla ilgili bilgilendirdik, geliþmeler ve yeni yatýrým kararlarýmýz hakkýnda bilgiler verdik, görüþlerini dinledik. Her zaman olduðu gibi Ýskilipli hemþehrilerimizin teveccühü bizlere moral ve doping oldu. Ýskilip'e bir þey yapýlmadý diyenlere en iyi cevabý yine Ýskilipli Kasým da verecek. Ýskilip'te söz verip vaatte bulunup yapmadýðýmýz bir iþimiz yoktur. Hodri meydan. Yeni hastane, adliye, halk eðitim, yurtlar, rýhtým, dere ýslahý ve taþkýn koruma projeleri, temiz içme suyu, kanalizasyon ve yaðmursuyu hatlarý, enerji þebekesi yenilendi. Þimdi doðalgazý da ekleyecek ve altyapý sorunu kökten çözecek, kaldýrýmlarý, yollarý, asfaltý ve kilit taþ sokaklarý ile modern bir Ýskilip inþa edeceðiz. Hepsinin üstüne yeni bir meslek yüksek okulu ve yarý açýk cezaevi yapacak, bu yatýrýmlar ile Ýskilip'e AK Parti nin mührünü vuracaðýz. Milletimiz son yýldýr Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen düþmanlarýmýza karþý AK Parti nin sürdürdüðü mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Biz ülkemizin huzuru istikrarý ve güvenini korumak için sonuna kadar mücadele edeceðiz. Son 5 aydýr yaþananlarý, olup biten her þeyi kriz ve kaos tüccarlarýný, sorumluk almaktan ve ülkeyi yönetmekten kaçanlarý, sadece konuþan ve eleþtirenleri, AK Parti ve Tayyip Erdoðan karþýtlýðý adýna kurulan kirli karanlýk ittifaklarý milletimiz çok iyi gördü ve anladý. Bunun hesabýný sandýkta soracaktýr. Biz ülkenin huzurunu korumak adýna hainlerle, bölücü ve paralelle, çetelerle, yasadýþý örgütlerle ve Türkiye düþmanlarý ile iþbirliði yapanlarla mücadele edecek ve asla teslim olmayacaðýz. Milletin emanetini koruduk ve korumaya devam edeceðiz. Ülkemizin birliðini ve bütünlüðünü koruyacak ve bölücülere fýrsat vermeyeceðiz. Her gün emniyet ve güvenlik güçlerimize kalleþçe ve alçakça plan yapanlarýn cezasýný vereceðiz. Türkiye eðilmeyecektir. Millet bizimledir. Daha dün TBMM'de hükümete karþý CHP, MHP ve HDP ittifakýný millet ibret ve dehþetle ekranlarý baþýnda izlemiþtir. AK Parti karþýtlýðýnda birleþen tüm muhalefetin bu ülkeye verebileceði bir þey yok, olsa olsa yeni krizler ve kaosdur. Millet 'i unutmadý ve asla unutmayacaktýr. Terör Türkiye'yi güçsüz düþürme projesidir. Parlamentoyu kilitleme çabasýna girenlere millet hesabýný mutlaka soracaktýr. Millet huzurun, güvenin ve istikrarýn önemini son 5 ayda çok daha iyi anladý. Bu seçim ülkenin yeniden kendine geliþinin miladý olacaktýr. Bütünlüðümüzü ve iç barýþýmýzý koruma sorumluluðu ile seçimlere gideceðiz. Milletvekili Kurt boþ durmuyor AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Norveç in Ankara Büyükelçisi Janis Björn Kanavin i büyükelçilik binasýnda ziyaret etti. Görüþmede Çorum da yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji yatýrýmlarý ve elçilik nezdinde sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda kadýn ve gençlere yönelik projelere ev sahipliði yapabileceði gündeme geldi. Kurt, Norveçli yatýrýmcýlarýn Çorum ile tanýþtýrýlmasý noktasýnda Büyükelçi Janis Björn e temennilerini iletti. Milletvekili Kurt, Norveç in Ankara Büyükelçisi Janis Björn Kanavin i ziyaret etti.

7 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 7 PKK bölgenin çocuklarýný aldatýp daða kaçýrýyor Siirt'teki STK ve kanaat önderleriyle yaptýklarý görüþmeyi anlatan eski AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, daðdaki terör örgütünün elbise deðiþtirerek indiði þehirde, çocuklarýn ahlakýný bozmak üzere bu bölgede getirilip arkadaþlýk kurmak ve daha sonra daða göndermek suretiyle çocuklarý aldattýðýný söyledi. Ýncelemelere bulunmak üzere Siirt'e gelen AK Parti Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Niðde Milletvekili Erdoðan Özegen, Erzurum milletvekili Zehra Ateþ Kesenlioðlu, Malatya Milletvekili Nurettin Yaþar ve Batman Gençlik Kollarý Baþkaný Emrullah Bardakçý'dan oluþan heyet basýn toplantýsý yaptý. Parti binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan eski Milletvekili Murat Yýldýrým, terör örgütünün tekrar eskiden yaptýðý gibi yollarý kesip baraj yapýmýný engellediðini söyledi. Yýldýrým, "Cumhurbaþkanýmýz 'baldýran zehri içerim' diyerek baþlattýðý çözüm sürecini maalesef karþý taraf baltaladý. Çözüm süreci bir cümleyle; terör örgütünün silahý býrakmasýydý. Maalesef terör örgütü silahlarý býrakmadýðý gibi kendisine sanki bir avantaj saðlamýþçasýna algýyý farklý bir yöne çevirdi. Ve hemen seçime girildi. Kazanýlýr veya kaybedilir. Bize oy verin barajý geçelim denildi. Bu bölgenin insanýna ve Türkiye genelinde oyunu artýrmasýna raðmen silahlarý býrakmasý gerekirken, konuþulmasý gerekirken maalesef silahlarý býrakmadýðý gibi tehdit etmeye baþladý. Bu olaylar milleti huzursuz ve tehdit etmeye baþladý. Bununla birlikte yetmedi daðdakiler elbise deðiþtirmek suretiyle þehre indiler. Þehirde milleti daha farklý çalýþmalar içerisine girerek þehirde milleti sýkýntý içerisine soktular. Hatta birçok evlere, 'evlerinizi kapatmayýn biz terör yapsak da bizi saklayýn, sýðýndýrýn' þeklinde gelen ve gördüðümüz ifadeler var" diye konuþtu. Terörün ahlak dýþý yöntemlere de baþvurduðunu aktaran Yýldýrým, "Hatta bazen bu bölgede dýþarýdan çocuklarýn ahlakýný bozmak üzere bu bölgede getirilip arkadaþlýk kurmak ve daha sonra daða göndermek suretiyle çocuklarý aldattýlar. Bu bilgi halktan, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerinden aldýðýmýz bilgilerdir. PKK terör örgütü ile birlikte paralel yapý ve DAÝÞ birleþerek Türkiye'yi kaosa sürüklediler. Þuan bir huzur operasyonu baþlatýldý. Bu operasyonlar ki bir terör örgütü kalmayýncaya kadar sürdürecektir. Çünkü bunu halkýmýz istiyor" dedi. "HER ADIM ATILSIN, BU ÖRGÜT SÝLAH BIRAKMAYACAK" PKK'nýn bir proje olduðunu ve en büyük destekçilerinin içerde paralel yapý, dýþarýda ise çeþitli güçlerin AK Parti Milletvekili Aday Adayý Murat Yýldýrým, Siirt te düzenlediði toplantýda, STK temsilcileri bir araya geldi. olduðunu aktaran Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ise, terör örgütünün Kürt halkýnýn hakkýný savunmakla bir ilgisinin bulunmadýðýný aktardý. Atalay, "çözüm sürecinin baþladýðý tarihinin bir ay evvelinin istatistik sonuçlarýna bakýlýrsa,5 veya yýla çarpýn, bugün eðer bu topraklarda þarkta veya garpta kýþlada veya daðda fark etmiyor bu memleketin çocuklarýndan 5 bine yakýný hayatta ise bu çözüm sürecinin getirisidir. Bir Kürt olarak bir birey olarak bu tarihin bir tanýðý olarak örgütün, Kürtlerin hak ve hürriyetleriyle zerre kadar bir alakasý yok. Bakýn geriye ne kaldýðý sorusunun cevabýný verelim. Anadilde eðitim dahi beklenen her adým atýlsýn bu örgüt silah býrakmayacak" dedi. Atalay, Siirt'e gelen CHP heyetinin içerisinde yer alan milletvekillerinin 'Kürt sorununu ancak bizler çözebiliriz' yönündeki gazetecilerin sorununa ise, mecburi iskan kanunundan þark ýslahat programýna varýncaya kadar bu sorunun tohumlarýný da eken, gövdesini büyüten dallarýný ve meyvelerini koruma altýnda büyüte büyüte çekilmez bir hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi olduðu cevabýný verdi. Bu tarih ve yaþanmýþlýklar ortada iken CHP'nin bir kere Kürt sorununu çözme iradesini ortaya koymayý kendisini inkar etmek olduðunu dile getiren Atalay, CHP'nin kendi kimliðini kendi tabelasýný, adýný deðiþtirmeden Kürt sorununu çözemeyeceðini, çünkü sorunun müsebbibi ve var edicisinin bizzat CHP'nin ta kendisi olduðunu söyledi. Toplantý daha sonra parti yöneticilerinin katýlýmýyla basýna kapalý devam etti. (ÝHA) AK Parti den milletvekili aday adayý olan Dr. Fatih Tuncel, gazetemizi ziyaret etti. yýldýr yapýlan güzel iþlerin devamý için istikrara oy verin AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Uzm. Dr. Fatih Tuncel, Çorumlu nun istikrarý oylayacaðýný söyledi. Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulunan Tuncel, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e kýsa bir deðerlendirmede bulundu. AK Parti nin sloganýnýn istikrara oy verin olduðunu hatýrlatan Tuncel, Siyasette tecrübeli ve aðabey konumundayým. Beþinci kez siyasette görev almak istedim. Ýstikrarýn ispatý için aday adayý oldum. Gençlerin enerjisi tecrübeyle birleþince güzel bir kadro oluþur. Allah nasip ederse Çorum ve Türkiye ye hizmet ederiz. Türkiye nin üç aydýr yaþadýðý istikrarsýzlýk ortada. Daha ciddi problemler yaþamamak adýna halkýmýzýn saðduyulu davranacaðýný düþünüyoruz. yýldýr yapýlan güzel iþlerin devam etmesi için istikrara oy verilmeli. dedi. AK Parti yöneticileri Rota AVM yi ziyaret etti AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Rota Alýþveriþ Merkezi'ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rota AVM Eþref Hoca Caddesi Binevler Kavþaðý'nda geçtiðimiz cuma günü hizmete açýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yagbat ile birlikte Ýsmail ve Osman Yýlmaz'ýn sahibi olduðu Rota Alýþveriþ Merkezi'ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.. Bekiroðlu, Rota Alýþveriþ Mer- kezi'nin sahipleri Ýsmail Yýlmaz ve Osman Yýlmaz ile bir süre görüþerek, alýþveriþ merkezi- nin bol kazanç dilediklerini iletti. Rota AVM sahipleri Ýsmail ve Osman Yýlmaz da, iþyerini ziyaret eden AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yag- BAÞSAÐLIÐI Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Zeki Gül ün muhterem annesi Hacý Sündüs Gül ün (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:65) vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhumeye Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. Ahmet Duran Eðitim Merkezi adýna Kurucu Ahmet Duran

8 8 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Soðan üreticilerinin sorunlarýný dinledi AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, soðan üreticilerinin sorunlarýný dinledi. Partiden yapýlan açýklamaya göre, merkeze baðlý Bozboða köyünde yapýlan Soðan Tarlasý Günü programýna ka- týlan Anaç, üreticilerin sorun ve talepleri, soðan üretiminde bulunduðu konum hakkýnda bilgi aldý. Tarla Günü'ne Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Vekili Yusuf Þahinbaþ, Merkez Ýlçe Teþkilat Baþkaný Yasin Özü- bek, Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiriciliði Birliði Baþkaný Þevket Avcu, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özpolat ve Oktay Yýldýrým ile Tarým Müdürlüðü görevlisi Arzu Özkader de katýldý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, soðan üreticileri ile bir araya geldi. Etkinlik sýrasýnda deneme amaçlý ekilen buðdaylar incelenerek, üreticilere ekim, sulama ve hasat konularýnda bilgilendirme yapýldý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, çiftçinin üretimden daha fazla verim ve emeðinin karþýlýðýný almasý, taleplerinin yerine getirilmesi, sorunlarýnýn çözülmesi için çaba gösterdiklerini, yaþanan sorun ve talepleri yetkili mercilere ilettiklerini, çiftçiye yol gösterdiklerini ve gereken her konuda yardýmcý olduklarýný anlatarak, AK Parti hükümetlerinin tarým ve hayvancýlýk alanýnda yaptýðý çalýþmalar, geliþtirilen projeler ve destekler hakkýnda bilgiler verdi. PARALELELE RAÐMEN! Kasým'da yapýlacak seçimlerle ilgili de çiftçilerle görüþ alýþveriþinde bulunan Anaç, yeni Türkiye yolunda bir kez daha teröre raðmen, paralel yapýlanmalara raðmen, ülkeyi zalimlere ve hainlere karþý yönetmeye çalýþanlarýn karþýsýnda zaferle çýkacaklarýna yürekten inandýðýný vurguladý. Birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulunan Anaç, çiftçiye hayýrlý ve bol kazançlar diledi. Anaç, Beþir ve Deniz Feneri ni ziyaret etti Üreticiler, sorunlarý hakkýnda bilgi verdi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve yönetim kurulu üyeleri Beþir Derneði Çorum Þube Baþkaný Murat Beþikcioðlu ve Deniz Feneri Derneði Ço- rum Þube Baþkaný Yasemin Eyvazlý'yý ziyaret etti. BEÞÝKÇÝOÐLU'NA BAÞSAÐLIÐI Geçtiðimiz günler- de babasýný kaybeden Beþir Derneði Çorum Baþkaný Murat Beþikcioðlu'na taziyede bulunan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Beþikcioðlu'nun acýsýný AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve beraberindekiler, Beþir Derneði ni ziyaret etti. Anaç dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. STK ziyareti Deniz Feneri Derneði ile devam etti. paylaþtýklarýný belirterek, baþsaðlýðý dileklerini iletti. Ziyaretlerde Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Boyraz, Ertuðrul Eren, Ayþe Erdemirci, Ebru Kayýkçý, Ebru Þen, Rabia Buyruk, Ayhan Hallý, Ahmet Uysa ve Karakeçili Mahallesi Baþkaný Name Pak da hazýr bulundu. Her iki kurumda da çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, STK çalýþmalarýnýn önemine deðinerek, her iki kuruluþun çalýþmalarýný beðeni ve takdirle takip ettiklerini belirterek, þunlarý ifade etti; "Yeryüzünde ve özellikle bölgemizde yaþanan sýkýntýlar, ülkemizde yaþayan insanýmýzý, STK'larýmýzý rahatsýz ettiði gibi ülkeyi yöneten siyasal iktidarý, yani hükümetimizi de rahatsýz etmektedir. Bunun için insani bir duruþ sergilemek gerekliliðine inanýyor ve ona göre de hareket ediyoruz. Her fýrsatta özgürlük ve insan haklarý konusunda söz söyleyen Batý'da bugün hakim olan bir sessizlik mevcut. Buna raðmen ülkemiz, tarihin her evresinde Anadolu ismine münhasýr ev sahipliði, sýcaklýðý ve insanlýðý bugün de devam etmektedir. Gerek hükümetimizin çalýþmalarý gerekse sivil toplum kuruluþlarýmýzýn desteði bizi mutlu etmektedir. Özellikle þehrimizde ihtiyaç sahibi insanlara yardýmlarýndan dolayý, ülkemizin ilk iyilik hareketlerinden olan Deniz Feneri'ni ve Beþir Derneði'ni tebrik ediyor çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz." (Haber Merkezi) Çorimder den Suheybi Rumi Ýmam Hatip Okulu na ziyaret Çorum Ýmam Hatip Mezun ve Mensuplarý Derneði (Çorimder), yeni açýlan Ýmam Hatip Okullarý ný ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Ýlim Yayma Cemiyeti arkasýnda bulunan Suheybi Rumi Ýmam Hatip Okulu'nu ziyaret eden Çorimder Baþkaný Ayhan Boyraz, Okul Kurucu Müdürü Davut Demirbaþ'a hayýrlý olsun dileklerini aktararak, ilk kaydýn yapýlmasýnda hazýr bulundu. Yeni açýlan Süheybi Rumi Ýmam Hatip Ortaokulu'na ilk kayýt yapýldý. Muhammed Mustafa Atak isimli öðrencinin kayýt iþlemleri Okul Müdürü Davut Demirbaþ tarafýndan yapýldý. Kaydolmaya dedesi ile birlikte gelen öðrenciye Çorimder tarafýndan kitap ve Hayrettin Karaman'ýn imam hatip mensubiyetini anlatan bir yazýsý hediye edildi. Çorimden yöneticileri Suheybi Rumi Ýmam Hatip Okulu nu ziyaret ederek, bina hakkýnda bilgi aldý. SÜHEYBÝ RUMÝ ÝHO'YA TAM NOT Okullarýn açýlmasýna kýsa zaman kala tamamlanan ve yeni eðitim öðretim yýlýnda faaliyete girecek olan ÝHO 'ara bir yenisi daha eklendiðini ve çalýþmalarýn sonuna gelindiðini aktaran Ayhan Boyraz, "Aslýnda ziyaretimiz hayýrlý olsun yanýnda kolay gelsin ziyaretidir. Okulu ziyaretimiz esnasýnda çalýþmalarý yerinde inceledik ve donatýlarý, sýnýflarý ve imkanlarý ile muhteþem bir yapýya sahip olduðunu gördük. Davut Demirbaþ müdürümüzün gayretleri ile beraber bu imkanlarý bir arada düþününce okuyacak öðrencilerimize baþarýdan baþka bir þey kalmýyor. Sýnýflarýn düzenlenmesi ve öðrencilerimize kusursuz bir okul hazýrlayan Müdürümüz Davut demirbaþý özverili çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyor ve camiamýza böyle bir okul kazandýran baþta Milli Eðitim Müdürlüðümüz olmak üzere herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz." dedi. Dernek Baþkaný Ayhan Boyraz, ilk kayýt yaptýran öðrenciye çeþitli hediyeler verdi. Çorimder yöneticileri, okulun fiziki durumuna tam not verdi.

9 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 9 Trafik Dede Çorum da Bilgi gani, bilinç hani? Sürücü ve yayalara yönelik gerçekleþtirdiði bilinçlendirici faaliyetler nedeniyle kamuoyunda Trafik Dede olarak anýlan Galip Baran (8), hayata geçirdiði sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Özel Bilinç Sürücü Kursu sahibi Ýsmet Seyhan ýn daveti üzerine Çorum a gelen Galip Baran, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen i de makamýnda ziyaret etti. Trafik kurallarýna dikkat çekmek amacýyla Çorum da bazý etkinlikler düzenlemeyi planladýklarýný anlatan Baran, Çorumlu dostu Ýsmet Seyhan la birlikte yeni bir proje üzerinde çalýþtýklarýný söyledi. Yýllar önce de Çorum da bazý aktiviteler gerçekleþtirdiðini hatýrlatan Baran, 99 lý yýllardan bu yana yürüttüðü çalýþmalarýn yerel idareciler ve halk tarafýndan kabul gördüðünü ve desteklendiðini kaydetti. BÝLGÝ GANÝ, BÝLÝNÇ HANÝ? Türkiye nin dört bir yanýnda trafik konulu aktiviteler düzenleyen Galip Baran, Bilgi gani, bilinç hani? sözüyle bireysel ve toplumsal anlamda en büyük yaralarýmýzdan birine parmak basýyor. Trafikte yaþanan problemlerin neden olduðu kazalarýn Türkiye nin en önemli meseleleri arasýn- da yer aldýðýna iþaret eden Baran, Kýrmýzýda duralým, kurallara uyalým sloganýyla hem sürücülere hem de yayalara sesleniyor. Kýrmýzý þapkasýný takýp elinde taþýdýðý uyarýcý dövizlerle soluðu kavþaklarda alan Baran, ilerleyen yaþýna raðmen bu ülke ve millet için yapabileceði daha çok þey olduðuna inanýyor. Kendisini Bilinçolog olarak nitelendiren ve çalýþma ofisine de Bilinçhane adýný veren Baran, Kiþisel bilinçlenme doðrultusunda Allah ýn istediði gibi bir insan olmaya çalýþýyorum diyerek þu mesajlarý veriyor: Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. BARAN DAN DÝÐERKAMLIK ANDI En büyük sorunumuz bencillik, çözüm ise sencillik yani diðerkamlýk. Ben bu hususta diðerkamlýk andý diye bir yazý kaleme aldým. Allah a verilen söz niteliðinde gördüðüm bu and metninde Aþýrý tüketmeyeceðime, vergi kaçýrmayacaðýma, çevreyi kirletmeyeceðime, milli servete zarar vermeyeceðime, trafik kurallarýný ihlal etmeyeceðime, rüþvet almayacaðýma ve vermeyeceðime, imar yasasýna aykýrý iþler yapmayacaðýma, saðlýða aykýrý alýþkanlýklar edinmeyeceðime, iþ ahlakýna (Ahilik ilkelerine) saygý göstereceðime, herþeyi devletten bekleme alýþkanlýðýný terkedeceðime, yolsuzluk yapmayacaðýma ve yapanlarý da sosyal yaptýrým yöntemiyle uyaracaðýma, özetle iyiyi, güzeli ve doðruyu destekleyeceðime ve kötüyü, çirkini ve yanlýþý engelleyeceðime söz veriyorum ifadelerine yer verdim. Trafik gerçekten de bir kültür iþi ve bu hususta en büyük unsur insan. Bu temadan yola çýkarak yurdun dört bir yanýnda dostlarýmýn da desteðiyle bilinçlendirici aktiviteler gerçekleþtirdim. Çorum da da bu konuda çeþitli etkinlikler düzenlemeyi arzu ediyorum. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen C-Elysee Fiat Doblo.9 JTD 5 Fiat Doblo. Fiat Fiorino. Multijet C Fiat Siena. S Ford Escort.6 CLX 996 Ford Fiesta. TDCi Comf 6 Ford Focus.6 TDCi Titan 9 Ford T. Connect.8 TDCi Hyundai Accent.5 GLS 999 Mazda 66. Opel Corsa. GLS Opel Corsa. Comfort Opel Corsa.i Twinport E Renault Broadway. GTE99 Renault Clio.5 DCi Auth 6 Renault Fluence.5 DCIEx Renault Kangoo.5 DCI E 6 Renault Kangoo.5 DCI M Renault Megane.6 RXi 998 Renault Megane. RXT Renault Toros STW. 998 Skoda Favorit GLX 99 Fiyatý (TL) 8 bin 8 bin 6 bin 8 bin bin bin 6 bin 6 bin bin 5 bin bin 8 bin 5 bin 7 bin bin 5 bin bin 6 bin bin 6 bin 8 bin bin 8 bin Tofaþ Þahin.6 99 Tofaþ Doðan SLX.6 99 Toyota Corolla.6 XEÝ 997 Toyota Corolla.6 Terra Toyota Corolla.6 Sol Toyota Corolla.6 Elegant 7 Toyota Yaris. Terra 6 Volkswagen Caddy.9TDI 7 Volkswagen Caddy.6TDI Volkswagen Golf.6 Comf Volkswagen Passat. 6 Volkswagen Polo bin bin 9 bin 6 bin bin bin 6 bin 6 bin 6 bin 5 bin bin 6 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit V bin Ford Transit + 6 bin Ford Transit + bin Ford Transit + 8 bin Ford Transit 55 bin Hyundai H 6 bin 5 Hyundai Starex 7 bin Kia Pregio Panelvan bin Volkswagen Transporter 996 bin Volkswagen LT bin Volkswagen Transporter.55 7 bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Bozulan köy yollarý mercek altýna alýnacak RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Eylül Ayý Toplantýlarý önceki gün gerçekleþen oturumla sona erdi. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde ve sergilenmesi hususunda da Meclis in bilgilendirilmesini istedi. Önerge teklifi, yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere oy birliðiyle Turizm Komisyonu na havale edildi. gerçekleþen BOZULAN KÖY toplantýda katip üyeler Aziz Saryüce ve Erhan Akar da hazýr bulundu. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak YOLLARI ÝNCELENE- CEK Madencilik ve hafriyat nakliyatý nedeniyle bozulan köy yollarý, Ýl Genel Meclisi tarafýndan mercek altýna alýnacak. Ýktidar ve muhalefet partili Meclis Üyeleri nin özeti okundu. Meclis tamamýnýn katýlýmýyla üyelerinin verdiði yazýlý gündeme gelen mesele ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi doðrultusunda Çorum ile devam eden toplantýda bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý okunup oylandý. HATTUÞA KAZI- LARI ARAÞTIRILSIN AK Parti Boðazkale Ýl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Meteoðlu, bir asrý aþkýn süredir devam eden Hattuþa kazýlarýnda gelinen durumun araþtýrýlmasý hususunda önerge teklifi verdi. merkeze baðlý Kýnýk, Mislerovacýðý, Kavacýk ve Kazýklýkaya Köyleri, Osmancýk a baðlý Tekmen Köyü, Ýskilip e baðlý Çukurköy ve Çomu Köyleri, Alaca ya baðlý Boðaziçi Köyü, Dodurga ya baðlý Çiftlik, Alpagut ve Tutuþ Köyleri ile Boðazkale ye baðlý Evci Köyü yolundaki tahribatýn incelenmesi istendi. Aðýr tonajlý nakliye araçlarýnýn tahrip ettiði Önerge hakkýnda yollarýn tespiti ve çözüm açýklama yapan Abdullah Meteoðlu, kazýlarýn yöre halkýna ve Çorum a katkýlarýnýn daha iyi anlaþýlmasý amacýyla böyle bir teklifte bulunduðunu söyledi. yollarýnýn araþtýrýlmasýný konu alan önerge teklifi, yapýlan görüþmelerin ardýndan oy birliðiyle Ar- Ge Komisyonu na havale edildi. TEÞEKKÜR ve Meteoðlu, Kazýlarda çýkarýlan eserlerin bakýmý TALEP AK Parti Dodurga Ýl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Tatlýsu, yörelerinde çilek üretiminin geliþtirilmesine yönelik verilen destek nedeniyle emeði geçenlere teþekkür etti. Gündem dýþý söz alarak Meclis Üyelerine hitap eden Mehmet Tatlýsu, Çorum artýk leblebisinin yaný sýra çileðiyle de anýlan bir þehir olacak dedi. Tatlýsu ayrýca Laçin, Dodurga, Oðuzlar, Osmancýk ve Kargý ilçelerine ulaþýmý saðlayan Kýrkdilim mevkiinde yaþanan heyelana dikkat çekerek gerekli tedbirlerin alýnmasýný istedi. ALEMBEYLÝ, GÜ- NEÞTEN ENERJÝ ÜRE- TECEK Sungurlu ya baðlý Alembeyli Köyü nde kurulmasý planlanan Güneþ Enerjisine Dayalý Enerji Üretim Alaný ile ilgili imar planý deðiþikliði, yapýlan görüþmelerin ardýndan oylanarak incelenmek üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu na havale edildi. Toplantý Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Meclis üyeleri gündem maddelerini karara baðladý. Mehmet Tatlýsu AKAR DAN ÝKÝ AYRI AÇIKLAMA Ýskilip e baðlý Kuzköy de bulunan meyve bahçesi vasýflý alanda yapýlmasý planlanan imar deðiþikliði teklifi hakkýnda hazýrlanan raporu açýklayan Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Baþkaný Erhan Akar, Meclis e sunulan dosyadaki eksikliklere dikkat çekerek, Konunun tekrar görüþülebilmesi için söz konusu eksikliklerin giderilmesi hususunda dosyanýn Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü ne iadesine komisyonumuzca karar verildi dedi. Mecitözü ilçesini Merzifon a baðlayan yolda düzenleme yapýlmasý talebini içeren konuyla ilgili hazýrlanan rapordan da bahseden Erhan Akar, Sonuç olarak söz konusu yoldaki virajlarýn kaldýrýlarak doðrudan baðlanmasý, baðlanma imkaný yoksa kazalara davetiye çýkaran bu virajlarýn geniþletilerek trafiðe uygun hale getirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüþtür diye konuþtu. KADINLARA DESTEÐÝ TÝSVA DE- ÐÝL ÖZEL ÝDARE VE- RECEK Ýl Genel Meclisi Araþtýrma ve Geliþtirme Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, muhtaç durumda yaþayan kadýnlarýn üretken hale getirilmesi ve yoksullukla mücadele amacýyla Türkiye Ýsrafý Önleme Vakfý nca yürütülen mikro kredi uygulama faaliyetlerine Özel Ýdare ce mali destek olunmamasý kararý aldýklarýný açýkladý. Konuyla ilgili hazýrlanan raporu Meclis üyelerinin bilgisine sunan Yurdanur Özzehinli, söz konusu mikro kredi desteðinin bizzat Özel Ýdare aracýlýðýyla yürütülmesine de karar verdiklerini kaydetti. Kadýnlara sunulacak imkanlardan bahseden Özzehinli, detaylý bilginin Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðü nden alýnabileceðini sözlerine ekledi. SU DEPOLARI ÝN- CELENDÝ Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, köylerde bulunan su depolarýnda yapýlan incelemeler sonucunda hazýrlanan raporu açýkladý. Özel Ýdare tarafýndan yaptýrýlarak köylülerin kullanýmýna sunulan depolarda hasar tespiti çalýþmalarýnýn yapýldýðýný anlatan Mustafa Alagöz, teknik elemanlarca gerçekleþtirilen temizlik ve bakým hizmetleriyle ilgili de bilgiler verdi. Alagöz, yapýlan incelemeler sonucunda köyde içmesuyu deposu yapýmý ve tadilat çalýþmasý yapýlmasý hususunun 6 yýlý programýna alýnmasýnýn teklif edildiðini kaydetti. Alagöz, talep ve ihtiyaçlar doðrultusunda su depolarýyla ilgili çalýþmalarýn devam edeceðini de ifade etti. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, 5 Ekim 5 Pazartesi günü saat. da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Mustafa Alagöz Yurdanur Özzehinli Erhan Akar Abdullah Meteoðlu Ýskilip Kaymakamlýðý ndan önemli eser Ýskilip in dünü ve bugünü bu kitapta Kaymakam Þuayib Gürsoy RECEP MEBET Çorum Valiliði Basýn ve Halkla Ýliþkiler Þefi Þenay Akcan, Osmancýklý iþadamý Ünsal Aksan ile hayatýný birleþtirdi. Ulviye-Hikmet Akcan çiftinin kýzý Þenay, Kadiriye-Mesut Aksan çiftinin oðlu Ünsal ile dünyaevine girdi. Önceki gün Osmancýk ÝBD Park Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Akcan ve Aksan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Þenay-Ünsal Aksan çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Ýl Genel Meclisi Eylül ayý toplantýlarýný tamamladý. RECEP MEBET Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan bastýrýlan Ýlim ve Hilm Kenti Ýskilip adlý kitap çýktý. Tarihi belgeler ýþýðýnda Osmanlý dan günümüze Ýskilip in anlatýldýðý kitap, Kaymakam Þuayib Gürsoy un direktifleri doðrultusunda hazýrlandý. Ýlçenin tanýtýmýna katký amacýyla bastýrýlan kitabýn metin yazarlýðýný Nurettin Tanay üstlenirken Durmuþ Akbulut, Ahmet Bilen ve Bayram Gökbulut yayýna hazýrlýk kurulunda görev aldý. Ýskilip Belediyesi arþivinden de yararlanýlarak hazýrlanan kitapta Þaban Balcý, Sinan Güleç, Ömer Erdoðan, Osman Top, Kadir Tahtacý, Tuncay Mumcu ve Burak Ýzzet Karaca nýn fotoðraflarý kullanýldý. VALÝ KARA DAN TAM NOT Ýlçenin tarihi, coðrafyasý, idari yapýsý, ekonomik yapýsý, eðitimi, gelenek ve görenekleri, ünlüleri, þair ve yazarlarý, þehitleri, gazileri, yemeklerine dair dikkat çeken bilgilerin yer aldýðý kitap için önsöz kaleme alan Çorum Valisi Ahmet Kara, eserin hazýrlanmasýnda emeði geçenleri kutladý. Vali Kara, Ýlçemiz Akþemseddin Hazretleri, Ebussuud Hazretleri, Ýskilipli Atýf Hoca ve adýný burada sayamadýðýmýz bir çok önemli þahsiyetiyle ilim ve bilim kenti olma unvanýný ne kadar hak ettiðini bizlere kanýtlamaktadýr. Ýskilip Kaymakamlýðýmýzca hazýrlanan Ýlim ve Hilm Kenti Ýskilip adlý bu eserde ilçemizin tarihini, kültürel deðerlerini, el sanatlarýný, doðal güzelliklerini, coðrafi ve tarýmsal özelliklerini, önemli þahsiyetlerini, geleneksel lezzetlerini, hatta daha fazlasýný bulabilirsiniz. Ancak daha da fazlasýna ulaþabilmek, lezzetleri tadabilmek için ilçemizi ziyaret etmenizi temenni ediyor, bu kitabýn hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. GÜRSOY: TARÝHE NOT DÜÞÜYORUZ Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy kitabýn sunuþ yazýsýnda kentin tarihinden ve turistik alanlarýndan bahsederek, tarihe not düþme sorumluluklarýný yerine getirdiklerine vurgu yaptý. Gürsoy, Baþta Ýskilip Dolmasý olmak üzere kendine has yemek kültürü, gelenek görenekleri, cevizi, elmasý, çatalkara üzümü, karadutu, kirazý, çileði gibi flora zenginliði Bu zenginlikleri sebebiyledir ki sadece 5 gün zaman geçirdiði Ýskilip i unutamamýþ Bedri Rahmi Eyüboðlu, aðabeyine Ýskilip i anlatýrken Ýskilip e derhal vurulmamaya imkan yok cümlesini kurmuþ ve en ünlü eserini burada kaleme almýþ cümlelerini kullandý. Gürsoy, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: El sanatlarý ve insanýn zanaata yatkýnlýðý bir baþka deðeridir Ýskilip in. Arastalarýnda gezerken el emeðine, göz nuruna þahitlik edersiniz her bir adýmýnýzda. Ýþte bu özeliklileridir tarih boyunca Ýskilip i bir ticaret merkezi, kültür merkezi ve sanat merkezi yapan. Belki de en güzel tanýmlamayý Evliya Çelebi yapmýþtýr ünlü Seyahatnamesi nde Ýskilip e dair. Bir ilim ve hilm beldesidir Ýskilip diyerek. Bu hususiyetler yöneltti bu kitabý hazýrlamaya bizi. Tarihe not düþme sorumluluðumuzu yerine getirdik biz de. Kitabýn hazýrlanmasýnda emeði geçenlere baþta Nurettin Tanay hocam olmak üzere þükranlarýmý sunuyorum. Þimdi Ýskilip sizleri bekliyor Akcan ve Aksan Aileleri nin mutlu günü Þenay ile Ünsal evlendi

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý. 6. Zil-Ka de 6 Hicri Þemsi:9 Rûmi:5 Aðustos Hýzýr:5 5 7 EYLÜL Allahü teâlânýn beðendiði iþleri yaparken mütevazý ve alçak gönüllü olun!avn bin Abdullah Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ.7 6. AKÞAM YATSI 9.8. Aydýn'ýn kurtuluþu (9) - Koç ayýrma zamaný - Kanûnî Sultan Süleyman Hânýn vefâtý (566) Göçmen Kuþlarý.. Ýnsanlarýn dünyaya ilk geliþ yerleri Arafat ta idi.. Tefekkür Adem ile Havva Dünyamýz Ondan sonra yavaþ yavaþ dünya kalabalýklaþmaða baþladý.. Ýnsanlarýn sosyal hayatta yaþayabilmeleri için her bir Peygambere ayrý bir meslek verdi Cenabý Hak. Terziler Ýdris Aleyhisselamý.. Týpçýlar Ýsa Aleyhisselamý, Demirciler Davut Raþit Yücel Aleyhisselamý.. Süleyman Aleyhisselamýn corumhakimiyet. net cinlerle irtibatý. Saymakla bitmez.. Her bir peygamber bir meslekte pirimiz oldu.. Böylece sosyal hayat canlanmaða baþladý.. Asýrlar ve çaðlar boyunca insanlýk dünyaya yayýldý. Her bir kavme Cenabý Hak bir Peygamber gönderdi. Ülkemizin onda üçü Türk kökenli. Ecdadýmýz asýrlar boyu mekan ve ülkeler deðiþtirmiþ. Son Suriye, Irak, Afganistan gibi yerlerden hayat endiþesi ile yurtlarýný terk eden insanlar,hayatlarýný devam ettirecek yerlere gitmek için çeþitli yollara baþvuruyorlar. Bir kýsmý ise bu vesile ile hayatlarýndan oluyorlar.. Türkiye de iki milyona yakýn göçmen var.. Bunlar ülkemizin her tarafýna yayýlmýþ durumda.. Bir çok zorluklar ile karþý karþýyalar. Her ilde göçmen ve periþan insanlar. Ülkeleri þu an kan gölüne dönmüþ durumda. Her gün sayýsýz insan hayatlarýný kaybediyor.. Cehalet, zaruret ve ayrýlýklarýn sürüklediði düþmanlýklar ile hayatlarýný devam ettiriyorlar. Yabancý devletler, Asya münafýklarý bu petrol zengini insanlarý periþan hale getirmiþtir. Ne olacak? Bu insanlar huzur yüzü göremeyecekler mi? Elbette görecekler.. Çünkü musibet mükafatýn baþlangýcýdýr.. Yaþadýklarý olaylarda hatalarýn neticesidir.. Nasýl bir günahtan sonra bu hale geldiklerini bilemiyoruz.. Ama acý ve hicranlý bir dönemden geçiyorlar.. Neticesi iyi olur inþallah. NÖBETÇÝ ECZANELER ÜNALDI ECZANESÝ GÖKHAN ÜNALDI (TEL: 7 8) ULUKAVAK MH. BUHARA CD.NO:8/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI Gram,55,55 ALIÞ METEOROLOJÝ 8, UYSAL ECZANESÝ SEDAT UYSAL (TEL: 79) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:5 - ATA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI,5, SATIÞ 8,7 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Üç þey geri gelmez. Söylenen söz, atýlan ok, geçen zaman. Zaman çok kýymetlidir. Ama maalesef ekseri çoðunluðumuz bunun kadri kýymetini pek bilmeyiz veya en verimli zamanlarýmýzý, boþu boþuna harcarýz da haberimiz bile olmaz. Bazýlarýmýz zamaný geçiremeyip onu öldürmek için çalýþýrken, bazýlarýmýza da zaman yetmez. Planlanan programlarýn, etkinliklerin tam vaktinde baþlamayýp ta gecikmeli baþlayanlarýna öðrencilik yýllarýndan beri kýzarým. Hele birde tam baþlayacak derken ses sisteminde, bilgisayarda aksamalar olmasýna veya belirlenen saatten sonra, üçlü priz, ara kablo vb. aranmasýna tabiri caizse fýttýrýrým. Bu nedenle olsa gerek; beni tanýyanlar bilir, bana baðlý olarak planlanan programlara öðrenci, öðretmen, idareci de olsa önce gelene nezaketsizlik yapmýþ olmamak adýna en az beþ on dakika önceden orada hazýr bulunmaya çalýþýrým. Geçmiþ yýllarda tüm ilçelerde, okul idarecilerine seminer verirken hep erken gittim ve çoðunlukla ben katýlýmcýlarý bekledim. En son Sungurlu ilçemiz kalmýþtý. Nasýl olsa bu katýlýmcýlarda geç gelir diye ona da ben gecikmeli katýldým. Birde ne göreyim ilçe milli eðitim þube müdürümüz ve tüm katýlýmcýlar on dakika önce salonu doldurmuþ ve programýn baþlamasýný bekliyorlar. Tabi böyle bir durumda bana düþen baþka yerde geciken programlarý bahane etmeden samimi bir özür dilemek. Bende onu yaptým. Kendi kendime ''bir yerde görülen aksaklýk her tarafta geçerli olmuyormuþ '' diye kýzdým. Birçok kitabý bulunan, kitaplarýnda genelde Avrupa'dan örnekler veren ünlü bir yazar konferans vermek üzere yýllar önce Osmancýða gelmiþ ve salon tamamen dolmuþtu. Yazar kürsüye çýkýp konuþmaya baþladý. Bu arada kamera çekimi için yan tarafta bir görevli hazýrlýk yapýyordu. Program öncesi salona uðramamýþ olacak ki, bu hazýrlýk fiþiydi, ara kablosuydu derken bir türlü bitmedi ve yarým saati buldu. Bu durum hem konuþmacýnýn hem de dinleyicilerin dikkatini daðýtýyordu. Yazar dayanamadý ve sonunda bakýn arkadaþlar; ''Ben Türkiye dýþýnda da konferanslara katýlýyorum. Arkadaþýmýz yarým saattir kamerasýný ayarlayamadý. Hâlbuki çekim yapýlacaksa, görevli arkadaþýmýz konuþmacý kürsüye çýkmadan hazýrlýklarýný bitirmiþ olmalýydý. Avrupa ile aramýzdaki en basit fark bu iþte '' demiþti. Gazetede, dergide, kitapta Japonlarla ilgili ne görsem, mutlaka okumaya çalýþýr ve ayný zamanda ilgimi çeken hususlarý unutmayayým diye ajandama hemen not alýrým. Ýþte bunlardan bir tanesini sizlerle paylaþmak istiyorum. Japonya'dan bir mühendis bir vesile ile Çomar barajýnýn bulunduðu yere gelir. Öðle saatlerine doðru yanýndaki Türk arkadaþýna yemek kaçta diye sorar. Arkadaþý saat.' da der. Japon mühendis o halde þehre ne kadar zamanda gideriz der. Arkadaþý 5- dakika da diye cevap verir. Japon mühendis: '' Olmaz en fazla bir dakika verebilirim. Çünkü beþ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:6 Sayý: 79 5 EYLÜL 5 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Zaman israfý Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 ile on dakika arasýnda yüzde yüz fark var!'' der. Bize göre beþ on dakika hatta yarým saate kadar normal sayýlýr itiraz dahi etmeyiz. Bazen bir araca binmeden þoföre 'ne zaman hareket edeceksiniz?' diye, bazen de bir öðrenci veya vatandaþ olarak iþimizi sýkýntýmýzý hastalýðýmýzý arz etmek için kapýsýnda beklediðimiz yetkilinin dýþarý çýktýðýný görünce 'ne zaman geri geleceksiniz?' sorusunu yöneltir ve cevap olarak 'hemen' kelimesini alýrýz. Sonra bir bakarýz ki hemenler dakikalar sürüverir. O zaman sorarýz kendimize hemen acaba kaç dakika eder? Bazen konferans, sosyal etkinlik, veli toplantýsý veya düðün, sünnet için davetiye gelir. Eðer siz bu konularda hassas birisi iseniz en az beþ dakika önce gider yerinize oturursunuz. Saða sola bakarsýnýz salonun büyük çoðunluðu boþ veya katýlmasý beklenenler henüz iþtirak etmemiþtir. Veya ekseri çoðunluðumuz nasýl olsa salonun dolmasý beklenir ve program on on beþ dakika sonra baþlar düþüncesiyle gecikmeli iþtirak eder. Bu arada program sorumlularý baþlatsa salonda beklenen kalabalýk yok konu bölünecek baþlatmazsa davetiyede belirtilen saate göre gelenlere nezaketsizlik olacak velhasýl iki arada bir derede kalýr. Veya çoðunlukla hepimizin muzdarip olduðu bir hususta evinize usta gelecek, servis gelecek yarýn sabah diye anlaþýr programýnýzý ona göre ayarlarsýnýz ama pencerede bekler durursunuz. Bazen birkaç defa telefon etmek zorunda kalýrsýnýz. Olmadý kýzýp yaptýrmaktan vaz geçersiniz. Hz Peygamber Efendimiz ''Söz vermek borçlanmaktýr'' diyor. Bu uyarýnýn üzerine söz verip te yerine getiremediðimiz þeyler için isterseniz kendimizi birazcýk hesaba çekelim. Netice olarak dünden ders alýp yarýný iyi planlamak ve mevcut zamanýmýzý en verimli þekilde ve israf etmeden kullanmak adýna bu çerçevede þöyle bir kamuoyu oluþmasýnýn zamaný geldi de geçiyor diye düþünüyorum. Konferans, sosyal etkinlik, açýlýþ, gezi, veli toplantýsý, düðün vb. faaliyetler olduðunda katýlýmcý az veya çok olsun mutlaka belirtilen saatte baþlamalý. Eðer bende o programa katýlacaksam nasýl olsa baþkalarý da geç gelir veya gecikmeli baþlar fikrinden uzaklaþýp vaktinde orada hazýr bulunmalýyým. Ýnanýyorum ki, insanlar bunu kýsa sürede benimseyecek, katýlacaðý programlara vaktinde iþtirak etmek için titizlik gösterecektir. Ýnanmazsanýz bir deneyin. Gezi programý düzenliyorsunuz katýlýmcýlara duyurduðunuz saatte hiç beklemeden aracý hareket ettirin. Geç kalan bir iki kiþi katýlamasýn. Bu da çevrede duyulsun. Bir baþka programda tüm katýlýmcýlar vaktinden önce orada bulunur. Kimse kimseyi beklemek durumunda kalmaz. Sevdiðim söz: ''Büyük iþleri baþarmak, küçük iþleri ciddiye almakla baþlar!'' (yazarý öneri- eleþtiri için: ) Grip aþýsý ne zaman yapýlmalý? Sonbaharda etkisi artan grip virüsünün önlenmesi amacýyla yaptýrýlan grip aþýlarýnýn, deðiþen hava koþullarý nedeniyle ekim ayý sonlarýna doðru yapýlmasý öneriliyor. Saðlýk Bakanlýðý Grip Danýþma Komisyonu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalýklarý Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, grip virüsünün yüzlerce farklý tipi olduðunu ancak bunlarýn her dönem belli türlerinin dünyada problem oluþturduðunu söyledi. Grip aþýlarýnýn içeriðinin her yýl deðiþtiðine dikkati çeken Ceyhan, Dünya Saðlýk Örgütü'nün bu yýl uygulanacak aþýlarda, geçen grip mevsimi boyunca etkili olan izole edilmiþ virüslerden en sýk görülenleri firmalara bildirdiðini, firmalarýn da buna göre aþý ürettiðini anlattý. Grip aþýsýnýn uygulanma zamanlarýna iliþkin bilgi veren Ceyhan, þöyle konuþtu: "Grip mevsimi yýldan yýla bazý deðiþiklikler gösterebiliyor. Aslýnda en sýk görüldüðü dönem, sonbaharýn ortalarýndan baþlýyor, ilkbaharýn ortalarýna kadar. Bu dönem grip mevsimi havalardaki deðiþiklikler nedeniyle biraz geriye kaydý. Eskiden eylülde 'aþý yapýn' demeye baþlýyorduk, þimdi biraz daha geç, ekimin sonlarýna doðru yapýlmasýný öneriyoruz. Çünkü bu aþýlar 6 ay koruyor. Eskiden grip vakalarý nisan ayýnýn ortalarýnda biterdi, þimdi Mayýs ayýnýn ortalarýnda azalýyor." Her yýl grip aþýlarý konusunda farklý görüþlerin ortaya çýktýðýný anlatan Ceyhan, "(Grip aþýsý yaptýrmayýn) demek yanlýþ. Bunu diyenler, ilginç görünsünler, haberleri medyada yer alsýn diye yapýyorlar. Hiç kimse zaten 'herkes grip aþýsý olsun' demedi zaten ben de demiyorum, hiçbir bilim adamý da demez. Dünyada grip aþýsýný herkese yaptýran tek ülke ABD. Bunun dýþýndaki bütün ülkeler bizim gibi risk gruplarýna uyguluyor" ifadelerini kullandý., 5 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : : Yurt Dýþý: Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 6 : Euro Tel: (pbx) - Faks: 5 Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: / Baský Ceyhan, kronik akciðer hastalarý, dalaðý alýnanlar, þeker ve kronik böbrek hastalarý, 65 yaþýn üzerindekiler, kreþe giden çocuklar ve saðlýk personelinin risk grubu içerisinde yer aldýðýný ifade etti. - "Halk gribi yanlýþ biliyor" "Þöyle bir yanlýþ anlaþýlma da var; grip aþýsý kýzamýk aþýsý gibi yüzde korumuyor. Grip aþýsýnda birincil hedefimiz hastalýðýn þiddetini azaltmak ve ölümü engellemek" diyen Ceyhan, þöyle devam etti: "Risk grubundaki hastalar gribe yakalandýðý zaman yüzde ila oranýnda ölebiliyorlar. Buradaki kritik nokta þu; halk gribi küçümsüyor çünkü gribi yanlýþ biliyor. Halk gribi nezleyle karýþtýrýyor. Nezle hafif bir hastalýk ama hafif burnu akan, ateþi olan birine sorsanýz, 'grip olmuþum' diyor. Halbuki o grip deðil, grip mutlaka yataða düþüren, þiddetli baþ ve genel vücut aðrýsý, kýrýklýk, öksürükle kendini gösteren, üzerine pnömoni eklenirse solunum sýkýntýsý yaþatan aðýr bir hastalýktýr. Yüzde ila oranýnda da ölüme neden olur." - "Aþý gribi yüzde 5 önlüyor" Risk grubunun mutlaka aþýlanmasý gerektiðini, geri kalan gruplarda da aile ya da kiþinin kendisi isteði doðrultusunda aþýlanmasý gerektiðini aktaran Ceyhan, "Aþý gribi yüzde 5 önlüyor, geriye alan yüzde 5'de de hastalýðýn aðýrlaþmasýný engelliyor, daha hafif seyretmesini saðlýyor ve ölümü önlüyor" deðerlendirmesinde bulundu. AA 'Diþ çürüðü ve diþ eti hastalýklarý' için uyarý Prof. Dr. Yücel, florlu diþ macunlarýnýn, diþlerin aðýzda saðlýklý olarak kalmalarýnda ve çürüklerden korunmasýnda önemli rol oynadýðýný ifade etti. Türk Diþ Hekimleri Birliði (TDB) Baþkaný Prof. Dr. Taner Yücel ve Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Ýmrek, sokakta satýlan diþ macunlarýnýn aðýz saðlýðý ve genel saðlýk üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarýlarda bulundu. Yücel, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, florlu diþ macunlarýnýn, diþlerin aðýzda saðlýklý olarak kalmalarýnda ve çürüklerden korunmasýnda önemli rol oynadýðýný ifade etti. Diþ çürüðü ve diþ eti hastalýklarýnýn, dünyanýn birçok ülkesinde olduðu gibi Türkiye'de de en yaygýn hastalýklarýn baþýnda geldiðini söyleyen Yücel, diþ çürüðü ve diþ eti hastalýklarýndan korunmanýn en etkili ve ekonomik yolunun, sabah ve akþam olmak üzere günde iki kez, ortalama iki dakika boyunca florlu diþ macunu ile diþleri fýrçalamadan geçtiðini anlattý. Yücel, florlu diþ macunlarýnýn içerisinde bulunan sodyum florür, sodyum monoflorofosfat, kalay florür gibi bileþiklerin, diþ minesinin "apatit kristal" yapýsýný güçlendirdiklerinin yapýlan bilimsel çalýþmalarla kanýtlandýðýný belirterek þunlarý söyledi: "Diþ minesinin güçlenmesinde diþ macunu içerisindeki florürün etkili olabilmesi için diþ macunlarý içerisinde bulunmasý gereken florür miktarýnýn bin ile bin 5 ppm konsantrasyonunda olmasý gerekmektedir. Eriþkinler için geçerli olan bu florür konsantrasyonu, 6 yaþýna kadar olan çocuk diþ macunlarýnda 5 ile 5 ppm arasýndadýr. Bu yüzden diþ macunlarýnýn içeriði önemlidir ve satýlan diþ macunlarýnýn paketlerinin üzerinde içerdiði florür konsantrasyonu belirtilmiþ olmalýdýr." "Ýçeriði belli olmayan macunlar, diþ eti dokularýný öldürebilir" Yücel, içerdiði maddeler yazýlý olarak belirtilmeyen diþ macunlarýnýn, aðýz ve diþ saðlýðý açýsýndan çeþitli riskler taþýyabildiðini belirterek, þu deðerlendirmede bulundu: "Bunlarýn baþýnda, diþ sert dokularýnýn aþýnmasý ve diþ etlerinin tahriþ olmasý gelir. Bu nedenle, ürün içeriði belli olmayan, üretiminin nerede yapýldýðý belirtilmemiþ, çok ucuz fiyatla kaldýrým üzerinde kurulu stantlarda satýlan diþ macunlarýnýn, aðýz ve diþ saðlýðýna zararlarýnýn yaný sýra genel saðlýðý da olumsuz yönde etkileyebilir. Ýçeriði belli olmayan diþ macunlarýnýn sürekli kullanýmý, içinde olabilecek aðýr metaller nedeniyle ciddi saðlýk sorunlarýna neden olabilir, beyazlatýcý özelliði ön plana çýkartýlarak satýlanlarýn ise mukoza ve diþ eti gibi dokularý nekroze etme (öldürücü) etkisinin yaný sýra diþ dokularýnda kýsa zamanda çok ciddi aþýndýrýcý ve hassasiyet oluþturucu etkileri bulunmaktadýr." "Merdiven altý üretilen diþ macunlarý" Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet Ýmrek de diþ macunu içeriðinin yalnýzca renk iþaretiyle tanýmlanmasýnýn bazý sakýncalar içerdiðini dile getirerek, "Özellikle merdiven altý üretimi yapan bazý firmalarýn uyanýklýk yaparak renk iþaretini neredeyse ambalaj tasarýmýndan kaynaklanan hata nedeniyle ince bir þekilde göstermesi tüketicilerin yanýlmasýna, aldatýlmasýna ve sömürülmesine sebep olmaktadýr. Bakanlýkça yapýlacak düzenlemeyle, renkli iþaret tanýmý yerine kabartma, okunabilir ve görülebilir þekilde yazýlý iþaret tanýmý zorunlu hale getirilmelidir" diye konuþtu. KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: 66 55

12 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Bayat ta yol çalýþmalarýna devam Bayat ta Þahinler Sokak ve Hatýplar Sokaðý nda yaya kaldýrýmlarýný düzenleme çalýþmalarý devam ediyor. Bayat Belediyesi, ilçenin en eski sokaklarýndan Þahinler Sokak ve Hatýplar Sokaðý nda yaya kaldýrýmlarýný düzenlemek ve caddeleri kullanýþlý bir hale getirmek için bordür ve kilitli parke taþý döþeme çalýþmalarýna devam ediyor. Bayat Belediyesi nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Tepebayat Mahallesi Þahinler Sokak ta geçtiðimiz ay hummalý bir çalýþma baþlatan belediye ekipleri, 5 metre geniþliðinde 65 metre uzunluðunda parke taþý döþeme çalýþmalarýný tamamlamýþtý. Yatukcu Mahallesi Hatýplar Sokak üzerinde bulunan yaya kaldýrým ve kilitli parke taþ döþeme çalýþmalarý ve istinat duvar çalýþmalarý ise devam ediyor. Yatukcu Mahallesinde devam eden bordür ve kilitli parke taþý döþeme çalýþmalarýný yerinde inceleyerek bilgi alan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Yatukcu Mahallesi cadde ve sokaklarýn su isale hattý kazma çalýþmalarý sýrasýnda bozulan yol, esnaf ve vatandaþlarýmýza büyük sýkýntý yaþatýyordu. Yeni su isale hattý kazma çalýþmalarýnýn bitimi itibariyle belirlenen plan ve program çerçevesinde yol çalýþmasýný öncelikli hizmetler arasýna aldýk. Yatukcu Mahallesinde hummalý bir þekilde devam çalýþmalar plan ve program dahilinde bitecek. dedi. Hayal Tur, hizmete girdi Hayal Tur, 6 yýldýr SER-KOOP Baþkanlýðýný baþarýyla yürüten Erdal Budak ile Murat Karaçam ortaklýðýnda hizmete girdi. Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:75 adresinde faaliyetine baþlayan Hayal Tur, Çorum'da 'ye yakýn servis otobüsüyle personel taþýmacýlýðýna yeni bir boyut getirecek. Yýllarýn verdiði deneyim ve tecrübeyle hizmet vereceklerini aktaran Hayal Tur ortaklarýndan Erdal Budak, tüm araçlarýn servis bakýmlý olduðu gibi þoförlerinde deneyimli olduðunu dile getirdi. Servis araçlarýnýn kalkýþ saatlerinden 5 dakika önce kalkýþ yerlerinde hazýr bulunacaðýný ifade eden Budak, ayrýca firmalarýnýn servis aracýnýn arýza yapmasý, tamir ve bakým gibi sebeplerle servis hizmetini aksatmasý halinde baþka bir servis aracýný en kýsa zamanda temin edeceðini söyledi. Servis aracýnda meydana gelebilecek arýzalar (kalorifer-havalandýrma) servis hizmetini aksatmayacak þekilde zamanýnda ve eksiksiz olarak firmalarý tarafýndan giderileceðini vurgulayan Budak, "Firmalar, servis araçlarýnýn cinsini, sayýsýný, güzergahýný, servis saat- Hayal Tur Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:75 adresinde hizmete girdi. lerini istediði gibi deðiþtirme hakkýna sahiptir. Firmamýz bu istekleri 5 iþ günü içinde yapmakla yükümlüdür. Firmalar, herhangi bir sebep göstermeksizin servis aracýný ve þoförün deðiþtirilmesini talep edebilir. Firmamýz bu talebi iþ günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. D belgeli, klimalý, ferdi kaza sigortalý, rahat ve konforlu araç filomuzla personel taþýmacýlýðýnýn yaný sýra gezi ve tur organizasyonu, düðün-niþan törenleri, havaalaný transferleri, þehir içi ve þehirlerarasý toplu taþýma hizmetleri ile faaliyetteyiz" dedi. Kendileri için paradan çok müþteri memnuniyetinin önemli olduðunu dile getiren Erdal Budak, tüm Çorumlu firmalarýn güvenli taþýmacýlýðýný yapabilecek güç ve donanýmda olduklarýný da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) Ülkü Ocaðý nýn yaz kampý devam ediyor Ülkü Ocaðý tarafýndan düzenlenen eðitim kampýnýn. etabý baþladý. Ülkü Ocaðý tarafýndan sürdürülen Þehit Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu Eðitim Kamplarý nda yaz eðitimleri devam ediyor. Ülkü Ocaðý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini, eðitim kampýnýn. etabýnýn baþladýðýný duyurdu. Ahmet Hattab Ýmal yaptýðý yazýlý açýklamada, kitap okuma seanslarý, Kuran-Kerim öðrenme ve okuma saatleri, Ýlmihal dersleri, sosyal etkinlikler, kiþisel geliþim proðramlarý, belgesel izlemeleri gibi programlarla devam eden. etap eðitim kampýnda, öðrencileri Türk'lük gurur ve þuuru, Ýslam ahlak ve fazileti ile yetiþtirdiklerini anlatarak, Çocuklarýmýz memleketin kaderini deðiþtirecektir. Liderimiz, Türkmen beyi sayýn Dr. Devlet Bahçeli ve Genel Baþkanýmýz Sayýn Olcay Kýlavuz 'un gösterdiði hedefler doðrultusunda kadrolarýmýzý lider ülkesi Türkiye 'ye hazýrlýyoruz. Gelecek biziz biz geleceðiz. dedi. (Haber Merkezi) Eðitim kampýna, ortaokul ve lise öðrencileri katýlýyor. Çorum da Ebe baþýna düþen doðurgan kadýn sayýsý 68 Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Türkiye de illere göre ebe baþýna düþen doðurgan kadýn sayýsýný açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, 5 Mayýs Dünya Ebeler Günü nde Türkiye nin ebe istatistiklerini açýkladý. Uras ýn açýkladýðý verilere göre, Türkiye de saðlýk istatistikleri verilerine göre 5 bin 7 ebe görev yaparken, Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) sonuçlarýna göre doðurgan kadýn nüfusunu ifade eden 5-9 yaþ grubunda ise milyon 79 bin 75 kiþi bulunuyor. Türkiye de ebe baþýna düþen 5-9 yaþ grubundan oluþan doðurgan kadýn sayýsý ise 8 olarak açýklandý. Uras bölgelerine baðlý Þanlýurfa da 66, Diyarbakýr da 89 ebe görev yaptýðýný, ADNKS verilerine göre Þanlýurfa da 7 bin 77, Diyarbakýr da ise 9 bin 7 doðurgan kadýn nüfusu olduðunu söyledi. Uras, Þanlýurfa nýn 678 oranýyla. sýrada, Diyarbakýr ýn ise 7 ile. sýrada yer aldýðýný söyledi. Ýllere göre ebe baþýna düþen doðurgan kadýn sayýsý ile en düþük Tunceli, 7 ile en fazla Ýstanbul oldu. Ýllere göre ebe baþýna düþen 5-9 yaþ grubundaki doðurgan kadýn sayýsý þöyle: "Ýstanbul 7, Hakkari 7, Þanlýurfa 678, Þýrnak 585, Van 58, Batman 59, Mardin 5, Siirt 5, Aðrý 5, Gaziantep 5, Muþ 5, Diyarbakýr 7, Hatay 69, Ankara, Düzce 6, Bitlis, Kocaeli, Adana 8, Ýzmir, Bursa 98, Tekirdað 9, Konya 7, Yalova 67, Sakarya 67, Kahramanmaraþ 55, Antalya 5, Erzurum 8, Aksaray, Kayseri, Adýyaman 8, Gümüþhane, Iðdýr 7, Zonguldak 6, Samsun 8, Kütahya 7, Afyon 5, Manisa, Karaman, Nevþehir 99, Bilecik 97, Mersin 96, Bartýn 9, Kastamonu 9, Eskiþehir 9, Bingöl 8, Sivas 8, Ardahan 8, Çankýrý 8, Elazýð 79, Bolu 79, Osmaniye 75, Trabzon 7, Niðde 7, Erzincan 7, Kilis 7, Rize 69, Çorum 68, Bayburt 6, Aydýn 6, Kýrýkkale 6, Tokat 6, Kýrklareli 58, Ordu 58, Yozgat 7, Muðla, Karabük, Malatya, Denizli, Sinop, Kars, Edirne, Amasya, Kýrþehir 8, Balýkesir, Artvin 5, Çanakkale 99, Giresun 9, Isparta 7, Uþak 69, Burdur 58, Tunceli."(ÝHA)

13 Fatih Özcan istifa etti PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Fatih Özcan, Kasým da yapýlacak milletvekili seçimleri için Milliyetçi Hareket Partesi nden aday adayý olarak baþvurduktan sonra kulüpteki görevinden istifa etti. Özcan, bu siyasi süreçte kendisinin ve kulübünün zarar görmemesi için böyle bir karar aldýðýný belirterek bundan sonrada elinden gelen desteði vereceðini belirterek kendisine bu görev süresince destek veren herkese teþekkür etti. Muharrem hoca eþini kaybetti Çorum Eðitim ve spor camiasýnýn sevilen ismi Muharrem Bilgin eþini kaybetti. Halen Ýmam Hatip Lisesi nde Meslek Dersi öðretmeni olarak görev yapan Mimar Sinan Gençlikspor da antrenör olarak hizmet vermiþ olan Muharrem Bilgin in eþi Hayriye Bilgin (9) uzun süren tedavisinin ardýndan önceki gece kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayatýný kaybetti. Merhumenin cenazesi dün öðle namazýnýn ardýndan Ulu Cami de kýlýnýn cenaza namazý sonrasýnda Ulu Mezar da topraða verildi. Cenaze törenine eðitim ve spor camiasýndan çok sayýda isimile merhumenin yakýnlarý katýl- dýlar. Muharrem Bilgin eþinin rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýldýðý günlerde yakýn ilgi gördüðü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tüm çalýþanlarýna teþekkür etti. Çorum HAKÝMÝYET merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hayriye Bilgin Külcü den kötü futbola sitem Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den kötü futbola sitem. Bu sezon kýrmýzý siyahlý takýmýn kendi sahasýnda oynadýðý iki maçýda izleyen ilk hafta Dersimspor maçýnda sahaya giren taraftar ve yaþanan çirkinlikler üzerine maçýn sonunu beklemeden ayrýlan Baþkan Külcü, Tavþanlý maçýnýn tamamýný izledi. Tavþanlý Kulüp Baþkaný ve TSO Baþkaný ile birlikte maçý izleyen Baþkan Külcü nün maç boyunca ortaya konulan futboldan tüm taraftarlar gibi memnun olmadý- Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Fatih Özcan görevinden istifa etti. Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi nden milletvekili aday adayý olmasý nedeniyle bu siyasi süreçte Çorum Belediyespor un zarar görmesinin önüne geçmek ve bir takým art niyetli düþüncelerin önüne geçmek için böyle bir karar aldýðýný söyledi. Özcan, yaptýðý basýn açýklamasýnda,,5 yýldýr görev yaptýðý Çorum Belediyespor un baþarýsý için bugüne kadar üzerine düþeni yapmanýn gayreti içinde olduðunu belirterek Bu süre zarfýnda bir aile gibi gördüðüm yönetim kurulu üyesi olarak bu büyük aileye þampiyonluk hediye edememiþ olmak en büyük üzüntümdür. Gelinen noktada kendi adýma siyasi anlamda da bir takým faaliyetler içine girme kararý aldým ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adaylýk baþvurumu yaptým. Umarým bu benim ve þahsým adýna hayýrlý olur. Bu nedenle benim için siyaset üstü bir kurum olan ve gönül baðý ile baðlý bulunduðum Çorum Belediyespor Yönetim kurulu üyeleðinden istifa ediyorum. Bu istifada en temel unsur hem þahsýmýn hemde çok sevdiðim kulübümün böyle bir siyasi süreçte zarar görmesinin önüne geçmek ve bir takým art niyetli düþüncelere zemin hazýrlamamaktýr. Yönetim deki görev sürem boyunca bana bir baba þefkati ile yaklaþýn ve bu camianýn bir parçasý olmamda emeði bulunan Onursal Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ve kulüp baþkan ýmýz Zeki Gül ile yönetim kurulunda omuz omuza kader birliði yaptýðým tüm arkadaþlarýna teþekkür ediyorum. Görev sürem içinde yaz kýþ demeden ceplerindeki son kuruþ paralarýný feda ederek takýmýmýzý destekleyen taraftarlarýmýzýn gönlümdeki yeri çok ayrý. Çorumspor tribünlerinden gelen biri olarak onlarýn bu takýma verdiklerinin ne kadar deðerli olduðunu, yönetici olarak görev yapmaya baþladýktan sonra daha iyi anlama þansým oldu. Ve benim için hayatýmýn en zor yol ayrýmlarýndan ðý yüzünden okunuyordu. Maçýn bitiminin ardýndan stad dýþýnda ortaya konulan futbola sitem ettiði öðrenildi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ün de maç sonunda Genel Kaptan Hamit Iþýk ile takýmýn ortaya koyduðu kötü performans üzerine bir görüþme yaptýðý ve takýmýn toparlanmasý için neler yapýlmasý gerektiði konusunda görüþ aldýðý öðrenildi. Þükür secdesi Çorum Belediyespor sezonun ilk galibiyetini Tavþanlý Linyitspor u - yenerek aldý. Sezonun ilk iki maçýndan maðlubiyetle ayrýlan kýrmýzý siyahlý takým evinde Tavþanlý Linyitspor önünde hayli zorlandý. Rakibi önünde pozisyon üretemeyen Çorum Belediyespor 8. dakikada kazanýlan penaltý atýþýný Turgay gole çevirdi ve bu golle maçý - kazanmayý baþardý. Bu sezon ilk golünü atan Turgay penaltý vuruþunun ardýndan saha içinde þükür secdesini arkadaþlarý ile birlikte yaptý. Turgay ýn þükür secdesine Muhammet Fatih, Emrah ve HakanYaðmurkaya eþlik etti. Futbolcular daha sonrada sevinçlerini tribündeki taraftarlarý ve yedek kulübesi ile paylaþtýlar. biriyle karþý karþýyayým. Þu çok iyi bilinsin ki; siyasi yada dünya görüþüm ne olursa olsun Çorum Belediyespor için bundan önce olduðu gibi bundan sonra da elimden gelenin fazlasýný yapmak için çalýþacaðým. Belki bir yönetim kurulu üyesi olarak içerisinde bulunamayacaðým ancak maddi-manevi tüm benliðim ve dualarýmla her zaman bu büyük camiaya hizmet edeceðimin bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle bende emeði bulunan herkese teþekkür ederken, haklarýný da helal etmelerini istiyorum. Benim zerre hakkým varsa sonuna kadar helal olsun. Çorum Belediyespor umuzu önce Allah a, sonra bu þehrin güzel insanlarýna emanet ediyorum. Golü attý hocaya koþtu Eray ýn kaþý açýldý Çorum Belediyespor a sezonun ilk galibiyetini getiren golü atan Turgay An ve arkadaþlarý gol sonrasýnda sevinçlerini Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ile paylaþtýlar. Penaltý golünden sonra önce saha içinde þükür secdesi yapan futbolcular daha sonra hep birlikte yedek kulübesine doðru koþarak burada Teknik Direktör Fahrettin Sayhan a sarýldýlar ve üç puanýn sevincini onunla birlikte yaþadýlar. Tavþanlý maçýnda Eray ýn kaþý açýldý. Maçýn ilk dakikalarýnda rakibi ile girdiði ikili mücadelede aldýðý darbe sonucunda kaþý açýldý. Oyun devam ederken bunun farkýna varan Eray saha kenarýna geldi. Masör Ali Köseer hemen ilk müdaheleyi yaptý ve açýlan kaþýný diken Köseer daha sonra sargý yaparak Eray a sahaya geri gönderdi. Eray kalan bölümde baþý Kulübe tartýþmasý Çorum Belediyespor - Tavþanlý Linyitspor maçý öncesinde kulübe tartýþmasý yaþandý. Çorum Belediyespor her zaman olduðu gibi sað taraftaki kulübeye oturdu. Konuk Tavþanlý kenar yönetimi ise kulübe seçiminin konuk takýmda olduðunu belirterek sað taraftaki kulübeyi almak istedi. Kulüplerin bu sorunu çözmek için Belediyespor Kulüp Müdürü ile Tavþanlý kenar yönetimi maçýn temsilcisi ile bir araya geldiler. Yapýlan görüþme sonunda konuk takým istediði kulübeye oturdu. Son dakikalar kulübe Tavþanlý maçýnýn son dakikalarýnda Çorum Belediyespor kulübesinde oldukça heyecanlý dakikalar yaþandý. Sezonun ilk galibiyetine çok yaklaþtýklarý dakikalarda Çorum belediyespor yedek kulübesindeki isimler ve oyundan çýkan futbolcular maçýn bitiþ düdüðünü heyecanla beklediler. Son dakikalarda konuk takýmýn girdiði pozisyonlarda büyük heyecan yaþayan kýrmýzý siyahlý camia hakemin bitiþ düdüðünün ardýndan derin bir oh çektiler. Kenarda bekleyen futbolcular daha sonra saha içine girerek arkadaþlarýyla sezonun ilk galibiyet sevincini hep birlikte yaþadýlar.

14 PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Memurlar kurban kesemez hale geldi (Ç.HAK:7) Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Necati Gül, TÜÝK tarafýndan yayýnlanan Aðustos ayý verileri üzerinden yaptýðý deðerlendirmesinde, ekonomik krizin memurun üzerindeki yükü sürekli artýrdýðýný, memurlarýn Kurban Bayramý'nda kurban kesemez duruma geldiklerini söyledi. Kamu Sen tarafýndan hazýrlanan 5 Aðustos ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarýný örnek gösteren Necati Gül, açýklamasýnda þöyle dedi; "Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezimizin her ay düzenli olarak açýkladýðý asgari geçim endeksi Aðustos ayý sonuçlarý, Türk memuru ve toplumun diðer kesimlerinin enflasyon karþýsýnda belinin biraz daha büküldüðü sonucunu ortaya koymuþtur. Özellikle geçtiðimiz yýlýn ayný ayý ile kýyaslandýðýnda bir yýlda kiþilik bir ailenin zorunlu harcamalarýnýn 8 TLyükseldiði ortaya çýkmaktadýr. Döviz kurlarýndaki artýþ, altýn fiyatlarýndaki yükseliþ, sebze meyve fiyatlarýna gelen zamlar nedense cebimize yansýyor ama TÜÝK'in enflasyon hesabýna yansýmýyor. Vatandaþýmýzýn mutfak enflasyonunun bu olmadýðý apaçýk ortada. Ýçinde bulunduðumuz Eylül ayýnýn okullarýn açýlacaðý ve Kurban bayramýný içinde barýndýrmasý münasebetiyle gelecek ay asgari geçim tablosunun biraz daha aðýrlaþmýþ þekilde karþýmýza çýkacaðý bugünden bellidir. Geride býraktýðýmýz toplu sözleþme görüþmelerinde atýlan imzalar daha kurumadan memur maaþlarýndaki erime ve geçim zorluðu bir kat daha artmýþtýr. Söz verilmesine raðmen memur emeklileri hala TL ek zammýný alamamýþtýr. Bayram öncesinde ihtiyaçlarýn arttýðý, harcamalarýn hat safhaya çýktýðý bu dönemde bütün memur emeklilerimiz yetersiz olmasýna raðmen bu TL'yi umutla beklemektedir. Türk memuru ve emeklisi kuruþa muhtaç hale getirilmiþtir. Kurban kesenlerin zengin sýnýfýnda sayýldýðý günümüzde, memurlarýmýz kurban ibadetini dahi yerine getirecek bütçeye sahip deðildir. Biz toplu sözleþme görüþmelerinde dini bayramlarda memur ve emeklilere 6 TL bayram ikramiyesi talebimizi dile getirmiþtik. Her bayram yaþanan maðduriyeti, memurlarýn, emeklilerin ve çocuklarýn gözlerindeki hüznü gördüðümüzde bu talebimizin ne derece haklý gerekçelere dayandýðýný bir kez daha anlýyoruz. Bu þekilde her geçen gün artan ekonomik krizin etkilerinin memurlarýn omuzlarýna biraz daha yük bindirdiðini görüyor ve enflasyon temelli maaþ artýþlarýnýn memurun ve emeklinin yaralarýna merhem olmadýðýný bir kez daha ifade ediyoruz." (Haber Merkezi) T.C. ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ 5/8 ESAS Örnek No: 5* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %5'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %5'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. /9/5.Ýhale Tarihi : 7//5 günü, saat : -: arasý..ýhale Tarihi : //5 günü, saat : -: arasý. Ýhale Yeri : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CAD. NO:7/B ÇORUM No Takdir Edilen. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL 87., % Mermer imalatýnda Kullanýlan Sanayi Makinalarý Adet - Mermer Yarma Makinasý - Öztekin Marka, model, sarý Renkli, Takriben 6 m. uzunluðunda 5 Adet- Mermer Baþkesme Makinasý - ESMAÞ marka, takriben m. geniþlik, m. yüksekliðinde Adet - Este Makinasý ve Kumanda Panolarý - si ESMAÞ markalý Ahmet oðlu markalý i markasýz Adet- Tirmik Ebatlama Makinasý- model, KONMAK marka Adet - Pakh Makinasý - ÖZMAKSAN marka, sarý renkli, takriben,5 m. boyunda Adet - Ayaklý Vinç - Tonluk, san ve siyah renklerde, üzerinde Gramer Mermer yazýlý Adet - Arýtma Tanký - markasýz, 'si yeþil renkli ve huni þekilli, Tisi mavi renkli ve silindir þeklinde Adet - Tesisattý TRAFO - Üzerinde AKTÝF ELEKTRÝK yazýlý, Gri renkli, Anma Akýný 6 A Adet - Mermer Taþýma Vagonu - markasýz (ÝÝKm./,/) : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 6'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de Necati Gül (Basýn: 967) (Ç.HAK:) DEVREN KiRALIK BENZiNLiK OSMANCIK YOLU GÖLÜNYAZI MEVKÝÝNDE FAAL DURUMDA BULUNAN BENZÝNLÝK DEVREN KÝRALIKTIR. (ÞANTÝYEYE UYGUNDUR) DÖNÜM ÜZERÝNE KURULU OLAN BENZÝNLÝKTE MARKET, PARK, HAVUZ VE OTURMA ALANI MEVCUTTUR. ÝRTÝBAT TEL: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ÇORUM 9 EYLÜL Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 5/6 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat:. EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Antifriz ve gres yaðý alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat:. 7 EYLÜL Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý adat basýlý yabancý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Merkez Kütüphane Birimi (Fen Edb. Fak. Yerleþkesi) Saat:. 8 EYLÜL T.C. Çorum. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 6 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65. Mezat Salonu Saat:.-. 9 EYLÜL T.C. Çorum. Ýcra 7 adet (çift) muhtelif marka, model, numara ve renklerde bayan ayakkabýlarýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7. Yer: Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy. Cad. No: Çorum Saat: EYLÜL Çorum. Ýcra TN 9 plakalý, model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 6 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 6/A Çorum Saat:.-. 6 EKÝM T.C. Çorum. Ýcra 9 UD 8 plakalý, Newhollant marka T8 tipinde mavi renk model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel:. Mezat Salonu Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 85 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.5, Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 86 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Mezta Salonu Saat: SATILIK BÜYÜKBAÞ ve KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ 5 8 (Ç.HAK:9) FATÝH CANLI HAYVANCILIK HIDIR YILMAZ ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 9 EKÝM T.C.. Ýcra Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 5. Sokak numara B6/ adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 57. Mezat Salonu Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 75 Ada No, 8 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.7., Mezat Salonu Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 6 ada no, 9 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 9. Müzayede Salonu Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 8 Ada, 6 Parsel sayýlý.8,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.8.697,5 Müzayede Salonu Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 76 ada, parselde bodrum kat nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Ýhale Salonu Saat:.-.5 KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 7 ada, 9 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9. Ýhale Salonu Saat:.-.5 KASIM T.C. Çorum. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, ada no, parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan, m imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.9, Mezat Salonu Saat:.-. KASIM T.C. Çorum. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, 5 ada no, 6 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel:. Mezat Salonu Saat:.-.

15 (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:6) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:8 Merkez - ÇORUM 6 HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:) * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:9) Adaklýk Kurbanlýk Koyun 5 TL den baþlayan fiyatlarla ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: 5 5 Satýlýk veya Kiralýk Pansiyon Gülabibey Mah. 7. Beytepe sokakta bulunan, kiþilik 7 daireden oluþan 6 katlý pansiyon sahibinden satýlýk veya kiralýktýr. Melek Özturan Pansiyonu (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:7) Adres: Gülabibey Mah. 7. Beytepe Sok. No: Tel: DEVREN SATILIK Düðünler için masa, sandalye, tabldot yemek takýmý ve parçalý yemek takýmý, çatal, kaþýk vs. devren satýlýktýr. AYRICA Paþa Hamamý karþýsýnda 8 m depo YÝTÝK 9 Mayýs Üniversitesi Havza Yüksek Meslek Okulu ndan almýþ olduðum öðrenci kimlik belgeseni kaybettim. Hükümsüzdür. Seval ERDEMÝR Ömer kýzý Dodurga Doðumlu (Ç.HAK:6) sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yasin KOÞA Bekir oðlu 996 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:) KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim Yapýlýr Köprüalan Köyü (Gürcü) (Ç.HAK:76) (Ç.HAK:87) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde 5 m eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 6 m evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:7) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi *.5 metrelik 5x,,5 *,5 pleymut,8 metrelik x *,5 metrelik ve,8 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü 5 6 Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 5 9 Devren Satýlýk Çorbacý Dükkaný Halen faal durumda bulunan Ýnönü Caddesi üzerindeki çorbacý dükkaný askerlik nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:) müsait tarla sahibinden satýlýktýr ÞAHÝN BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:9) Satýlýk Villa Arsasý Buharaevler 5. cadde civarý, imarda önü yeþil alan iþaretli köþe baþý m villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:8) Sýnav Lisesi Alis Düðün Salonu Karþýsý ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 5 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC. A. Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:8) FAX : ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM Eleman Aranýyor 5-5 yaþ arasý çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tektaþ Ýnþaat (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:78) HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:5) Organize San. Bölgesi 6. Cad. No: Mür. Tel: 5 95 Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:55) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 5 ÇORUM Tel: Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRMAK ÜZERE KAYNAKÇI, FREZE, TORNA, CNC OPARETÖRÜ VE YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE ÇIRAKLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ERA ÖZEL CÝVATA VE MAKÝNE SAN. TÝC LTD ÞTÝ. KSS 67. SOK NO: ÇORUM (6) 86 Baþvurular için müracaat tlf: (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:75) (Ç.HAK:87) PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 5 Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : 8 5 ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: ELEMANLAR ALINACAKTIR Derneðimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere seyahate engeli olmayan vasýflý vasýfsýz bay ve bayan elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücret dolgundur. SSK+Yol Gsm: (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:) DEVREN SATILIK DÜRÜM VE FAST-FOOD SAAT KULESÝ CÝVARINDA HAZIR MÜÞTERÝ POTANSÝYELÝNE SAHÝP DÜRÜM VE FAST FOOD (Ç.HAK:) (Ç.HAK:5) Devren Satýlýk Çay Ocaðý Müþteri potansiyeline sahip çay ocaðý devren satýlýktýr. (Ç.HAK:9) Bütün iþçilik bizden. Tonu TL dir. DÜKKANIMIZ DEVREN SATILIKTIR ELEMAN ARANIYOR Benzin istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere ön satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevre yolu Bulvarý No: 7 Tel: BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: Tel: 99

16 Ýlk galibiyet sevinci Sezona kötü bir baþlangýç yapan Çorum Belediyespor ilk iki haftada aldýðý maðlubiyetlerin ardýndan Tavþanlý önünde tek golle üç puaný alarak moral buldu. Evinde Dersimspor a yenilen ardýndan Manavgat deplasmanýndan - maðlup dönen Çorum Belediyespor üçüncü hafta sahasýnda konuk ettiði Tavþanlýspor önünde kelimenin tam anlamýyla öldü öldü dirildi. Rakibi önünde gol yollarýnda varlýk gösteremeyen Belediyespor son bölümde kazandýðý penaltý golüylede olsa üç puan alarak ilk kez galibiyet sevincini yaþadý. Maç so- Kupa mesaisi baþladý Çorum Belediyespor çarþamba günü Ziraat Türkiye Kupasý. turunda Gölbaþýspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Cumartesi günü ligin üçüncü hafta maçýnda Tavþanlý Linyitspor u - yenerek ilk galibiyetini alan Çorum Belediyespor dün saat 6. da yaptýðý antrenmanla çarþamba günü Ziraat Türkiye Kupasý maçýnda evinde oynayacaðý Gölbaþýspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve antrenör Alptuð Urgancý nýn Ýstanbul a gitmesi nedeniyle katýlmadýðý bu antrenman antrenör Haydar nunda ise futbolcular ve az sayýdaki taraftar galibiyet sevincini birlikte yaþadýlar. Kupa maçý 5 de Çorum Belediyespor un Ziraat Türkiye Kupasý. turunda oynayacaðý Gölbaþýspor maçý saat 5. de baþlayacak. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 9 Eylül çarþamba günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Çorum Belediyespor ile Gölbaþýspor arasýndaki maç saat 5. de baþlayacak. Özdemir yönetiminde Mehmet Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana Gökhan ve Hakan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Toplu olarak yapýlan ýsýnma koþusunun ardýndan Tavþanlý maçýnda forma giyen futbolcular kültür fizik hareketleri ile antrenmaný tamamladýlar. Oynamayan futbolcular ise dar alanda pas ve son bölümde yarý sahada çift kale maç yaparak antrenmaný tamamladýlar. Çorum Belediyespor Gölbaþýspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetiminde yapacaklarý çalýþma ile sürdürecek. PAZARTESÝ 7 EYLÜL 5 Býçaðý kemikten hakem kurtardý Çorum Belediyespor ligin üçüncü hafta maçýnda sahasýnda Tavþanlýspor önünde yine beklenen performansý gösteremezken 8. dakikada tartýþmalý bir penaltý kararý sonrasý Turgay ýn ayaðýndan gelen golle - galip ayrýlarak sezonun ilk üç puanýný aldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda mutlu eden tek þey kazanýlan üç puan olurken futbol TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: 8 ÇORUM - Tel: 6 99 Türkiye Spor Toto. Lig. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor - TKÝ Tavþanlý : - Batman Petrolspor - Çine Madranspor Van Büyükþehir Belediye - Sandýklýspor Erzincanspor - Manavgatspor Bayburtspor - Dersimspor : - Niðde Belediyespor - Beylerbeyispor Kastamonuspor Dardanelspor Bergama Belediyespor - Çatalcaspor : - Gölcükspor - Körfez Ýskenderunspor : - : - : - : - : - ; - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR Bergama Bele. Batman Petrol Kastamonuspor Bayburt Grup Van B. Þehir Dersimspor Niðde Belediye Beylerbeyispor Dardanelspor Çatalcaspor Manavgatspor Gölcükspor Darýca Gençler Erzincanspor Çorum Belediye Tavþanlý Linyit K. Ýskenderun Çine Madran Sandýklýspor O G B M Gelecek hafta A Y Eylül Pazar : Çanakkale Dardanel - Çorum Belediyespor. Körfez Ýskenderun - Niðde Belediyespor. Dersimspor - Gölcükspor. Manavgat - Bayburtspor. TKÝ Tavþanlý Linyitspor- Erzincanspor. Çatalcaspor- Van B. Þehir Belediye. Çine Madranspor - Bergama Belediye. Beylerbeyi- Darýca Gençlerbirliði. Sandýklýspor - Kastamonuspor. P Çorum Belediyespor futbol olarak yine saç baþ yoldurduðu maçta ilk galibiyet sevincini Tavþanlý Linyitspor u 8. dakikada Turgay ýn penaltý golüyle kazandý. Ýlk iki haftada evinde Dersimspor a ikinci hafta ise Manavgatspor deplasmanýndan - lik maðlubiyetlerle dönen Çorum Belediyespor cumartesi günü evinde konuk ettiði Tavþanlý Linyitspor karþýsýnda yine futbol adýna olumlu bir görüntü vermedi. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan savunma ve orta alanda deðiþiklik yapmazken sað kanatta Zafer forvet arkasýnda ise Oðuzhan a forma verdi. Maçýn ilk dakikalarýndan itibaren yine hücumda üretkenlik adýna hiç bir þey ortaya koyamayan pres yaparak yýkmayý planladýðý Tavþanlý nýn presi karþýsýnda bocaladý. Maçýn ilk yarýsýnda rakip kalede ilk tehlikeli ataðýný 6. dakikada Hakan ile bulan Çorum Belediyespor soyunma odasýna giderken akýllarda kalan baþka bir pozisyon üretemedi. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda konuk takým iki kez etkili geldi bu ataklarda kaleci Fatih yerinde müdahelelerle gole izin vermedi. Ýki takýmýnda gol þansýnýn düþük olduðu maçta 8. dakikada ikili bir mücadelede maçýn hakeminin verdiði penaltý kararý Çorum Belediyespor u se- ÇORUM BELEDÝYE Fatih...6 Eray...5 Akýn... Uður...5 Eþref Korkmaz...5 Emre...6 Eþref Koçak... (55. dak. Turgay...) Oðuzhan... (8. dak. Furkan...) Zafer... (6. dak. Emrah...) Hakan Yaðmurkaya... M. Fatih... TAVÞANLÝ LÝNYÝT Ali...5 Veli... M. Serdar...5 Egecan...6 (86. dak. Fatih...) Onur... Ümit... (75. dak. Kemal...) Batuhan... Deniz...5 Kadir...5 Hasan...5 Berkay... (68. dak. Savaþ...) STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Akýn, Oðuzhan (Çorum Belediyespor), Veli, M. Serdar, Egecan, Batuhan, Kadir (Tavþanlý). GOL : 8. (penaltýdan) dak. Turgay (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Burak Cem Tahiroðlu, Ýrfan Genç, Fahri Dere vindirirken konuk takýmý ise kahretti. Tartýþmaya çok açýk bir pozisyonda verilen penaltý kararýnýn ardýndan Turgay ýn vuruþunda gelen galibiyet golü Çorum Belediyespor açýsýndan büyük moral oldu. Ýlk üç haftanýn özellikle sahasýnda oynadýðý iki maçtaki futbola bakýnca camiada büyük bir umutsuzluk hakim. Kýrmýzý Siyahlý takýmda bu sezon kanatlar için alýnan üç yeni bir eski isim bekle- nen performanslarýndan çok uzak bir görüntü sergiliyor. Cumartesi günü olmasý nedeniyle maça ilgi hayli azdý. kadar taraftar ile birlikte maçý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal izledi. MAÇTAN DAKÝKALAR: 9. dakikada sol kanattan Batuhan topla hareketlendi ceza sahasý yan çizgisinden ortaya çýkardýðý topa altý pasta bom boþ durumda Egecan hamle yaptý ancak topa dokunamayýnca Belediyespor kalesi mutlak bir golden kurtuldu. 6. dakikada orta alandan Eþref Koçak ýn savunma arkasýna sað kanattan hareketlenen Hakan Yaðmurkaya ya güzel bir pas attý çaprazda kaleciyle karþý karþýya kalan bu futbolcunun vuruþunda kaleci Ali nin ayaklarýndan dönen topu savunma uzaklaþtýrdý.. dakikada geliþen konuk takým ataðýnda Egecan ceza sahasý dýþýnda topla buluþtu sýrtý dönük pozisyonda olmasýna raðmen dönerek sert vurdu top direði sýyýrarak az farkla auta gitti. Ýlk yarý golsüz berabere bitti. 5. dakikada sol kanattan geliþen Tavþanlý ataðýnda ceza sahasý sol çaprazýnda Berkan topla buluþtu döndüðü anda köþeye direk dibine çok sert vurdu kaleci Fatih topa iki hamlede sahip olarak gole izin vermedi. 6. dakikada yine etkili gelen konuk takým Tavþanlý bu kez Onur ile etkili oldu. Ceza sahasý çizgisi üzerinde buluþtuðu anda sert vuran bu futbolcunun þutunu kaleci Fatih köþeden zorlukla kornere çelerek kalesinde üst üste ikinci golü önleyen isim oldu. 8. dakikada ise Çorum Belediyespor penaltý kazandý. Bu dakikada sað kanattan Hakan Yaðmurkaya nýn ortasýnda savunmadan seken top kale çizgisine paralel olarak giderken Oðuzhan takip etti topu aldý arkasýndan gelen rakibi Veli nin itmesine maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Tavþanlýspor futbolcularý bu karara uzun süre itiraz ettiler ancak sonuç deðiþmedi. Atýþý kullanan Turgay topu ve kaleciyi ayrý köþelere göndererek sezonun ilk üç puanýný getiren golü attý.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

High Performance Cylinder Head

High Performance Cylinder Head High Performance Cylinder Head www.menzilkapak.net High Performance Cylinder Head Hakkımızda 194 Yılında Silindir Kapak Yenileme atölyesinde mesleki hayatına başlangıç yapan Menzil Silindir Kapak Yenilemenin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Kargý nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan Saltanat gibi muhtarlýk * HABERÝ 16 DA 7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Muğla OBM de Yeni Atamalar

Muğla OBM de Yeni Atamalar Muğla OBM de Yeni Atamalar Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde boş İşletme Müdür Yardımcıları kadrolarına atamalar yapıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki atamlar Orman Genel Müdürlüğünce münhal bulunan İşletme

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Belediye sýnýfta kaldý

Belediye sýnýfta kaldý Osmancýk-Çorum Yolu ihale ediliyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum-Osmancýk yolu ihalesinin 30 Mart 2015 tarihinde ihale

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı