T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Haziran 1982 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu Kararı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 17 Haziran 1982 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu Kararı"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 17 Haziran 1982 PERŞEMBE Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 8/4464 B. ULUSU Başbakan Bakanlar Kurulu Kararı Tabancı memleketlerde öğrenim, ihtisas ve doktora yapmakta olan öğrencilere 1982 Hali yılında ödenecek aylık, ek ödenek ve yollukların ekli cetveller İle bu cetvellere bağlı «Esaslar» a göre tesbiti; Maliye Bakanlığının olumlu görüsüne dayanan Milli Eğitim Bakanlığının 11/3/1982 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 25/3/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı Z. BAYKARA T. ÖZAL Prof. Dr. i. ÖZTRAK M. OZGÜNEŞ Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. M- N- ÖZDAŞ C. MENTEŞ Z. BAYKARA S. CETİNER Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V. içişleri Bakanı 1. TÜRKMEN K. ERDEM H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. A. BOZER Prof. Dr. M. AYSAN Ticaret Bakanı Safi. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakam Prof. Dr. 8. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi GazeteFihristi 64. Sayfadadı

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı : Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Lisans, Lisansüstü ve Doktora öğrenimi Tapan Öğrencilerin 1882 Mali Yılı ödenekleri İle İlgili Esaslar 1. Yurtdışına, lisans öğrenimi için gönderilen resmi - burslu ve özel dövizli öğrencilere ekil (I) numaralı cetvel, Yükseköğrenimini tamamlayıp master, doktora veya ihtisas öğrenimi için gönderilen öğrencilere de ekli (II) numaralı cetvel üzerinden aylık ödeme yapılır. Yabancı ülkelerde öğrenimde bulunan ve lisansüstü öğrenime devam edecek olan öğrencilere, lisans öğrenimini bitirdikleri tarihi izleyen aybaşından İtibaren ekli (II) numaralı cetvel üzerinden aylık,ödeme yapılır. (IV) 2. Ek ödenekler ekli (III) numaralı cetvel üzerinden ödenir. Yolluklar ekli numaralı cetvel üzerinden, damga resmi dışında bir kesinti yapılmaksızın ödenir ve mahsuba tabi tutulmaz. Ayrıca ödenecek «Dış Seyahat Harcamaları Vergisi» kurumlarca karşılanır ve alınacak onaydaki banka cetvelinde gösterilir (Lisans ve lisansüstü öğrenimi dahil.) ilgili 3. öğrenci aylıkları (I) ve (II) numaralı cetvellerde yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Maaş hesaplanırken tesbit edilen mahalli para, o günkü kurla çarpılarak bordroya ve tahakkuk evrakına Türk Lirası olarak yazılır. ödenir. İ. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M Ft. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 4. Yurtdışına yeni gönderilen öğrencilerin yollukları ve İlk iki aylığı peşin 5. Öğrenim süresi uzatılan öğrencilerin, kesilmiş bulunan aylıkları, süreleri uzatıldıktan sonra tekrar tahakkuk ettirildiğinde, geçen bu süre zarfında yaftana para kuru değiştiği takdirde, geçmiş aylıklarına ait kur farkları da öğrencilere kurumları tarafından ödenir. 6. Kur değişikliklerinden doğan farklar, yıl İçinde Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere 2 defada tahakkuk ettirilir sayılı Devlet Memurları Kanununun 78, 79 ve 218 inci maddelerine ve çeşitli kuruluşların kendi kanunlarına göre {yabancı ülkelere gönderilenlerin yurtdışı aylıkları, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları, kurumlarınca gönderilenlerin transfer edilen maaş karşılıkları, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve p uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının yarısından az ise, aradaki fark Kurumlarınca kendilerine ödenir. Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır. 8. Bakanlıklar ve Kurumlar adına öğrenimde bulunan resmi - burslu öğrencilerin hastalık nedeniyle yurtdışında ve yurtiçinde tedavi edilmeleri halinde muayene ve tedavi masrafları, hastaneye yatırılmış olanların her türlü hastane masrafları, ölüm halinde cenazesinin Türkiye'ye nakil masrafları, bağlı bulunduğu kurumun öğrenci giderleri ödeneğinden ödenir. Ancak acil vakalar hariç resmi sağlık kurumları ve üniversite hastaneleri bulunan ülkelerde özel klinik masrafları öğrencilerin S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı ödenmez. sağlık sigortasının ve mahalli ödemelerin dışında kalan tedavi ücretleri öğrencinin bağlı bulunduğu kurumca ödenir, öğrencilerin hastanede yatarak tedavisinin üç aydan fazla uzayacağının tesbit edilmesi halinde hastane yetkililerinin onayı alınarak Türkiye'de tedavisi cihetine gidilir. Tedavi için yurda gelmesi uygun görülen öğrencilerin Türkiye'deki İkamet veya tedavi yerlerine kadar geliş ve tedaviyi müteakiben öğrenim yerine gidiş vasıta ücreti ile zaruri hallerde, hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol (giderleri öğrencilerin bağlı bulunduğu kurumca ödenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 17 Haziran 1982 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 3 öğrenimlerini ve stajlarım bitirip kanuni adresi olan iki ay içinde yurda dönerek mecburi hizmet karşılığı bir göreve atanmasını talep edenlerden, atanmaları yapılıncaya kadar hastalık nedeni ile tedavisi gerekenlerin tedavi giderleri de kurumlarınca ödenir. Ancak muayene ve tedavisinin resmi sağlık kurumlarında yaptırılması mecburidir. 9. Türkiye'ye tedavi edilmek, tez çalışmalarında bulunmak veya izin kullanmak üzere, Öğrenci Müfettişliğinin müsaadesi ile gelen öğrencilerin ilk iki aylıkları bulundukları yabancı ülke baremi üzerinden transfer edilir veya karşılığı Türk Parası olarak ödenir. Öğrencinin yurtta mali yıl içinde İki aydan fazla kalması halinde ise bir numaralı cetvel üzerinden aylık alanlara lira, (II) numaralı cetvel üzerinden aylık alanlara lira aylık olarak kurumlarınca ödenir. 10. Doktora öğrenimi yapanların (resmi - burslu öğrencilerin) tez konusu, Türkiye ile ilgili olan veya gerekli dokümanların mutlaka Türkiye'den şahsen temini için yurda gelmesinin mecburi olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülenlere, bir defaya mahsus olmak üzere; Avrupa'da okuyan öğrencilere yurda geliş - dönüş ikinci mevki tren bilet ücreti; Amerika, Avustralya ve Japonya'da okuyan öğrencilere tercihen dolmuş veya tenzilatlı uçak bileti ücreti ödenir. Yurtta tezle ilgili çalışma yapan öğrencilerin çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye'deki belgelendirilmiş ulaştırma ve zorunlu malzeme ücretlerinin ençok liraya kadar olan kısmı bağlı bulunduğu kurumca ödenir. 11. Yurtdışında öğrenimde bulunan öğrencilerin okul, laboratuvar ve tez (tezlerin ilk ve son müsveddelerinin daktilo ücreti ve tezle ilgili diğer zorunlu giderler) gibi öğrenimleri ile ilgili her türlü masrafları, öğrencinin bağlı bulunduğu kurumca ödenir. Ancak, master tez masrafı öğrencinin bir aylığı, doktora tez masrafı ise öğrencinin iki aylığı tutarım geçemez. öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olma ve kullanılmalarında okullarınca mecburiyet bulunduğu bildirilen malzemeler (öğrenimlerinin gereği olarak kendilerini koruyucu nitelikte olan) ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin alınması, öğrenci Müfettişliğinin teklifi üzerine ilgili kurumun ve Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatimi bağlıdır. 12. Yurt dışında MUli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar hesabına resmi burslu statüde öğrenimlerini tamamlıyan öğrencilerin yurda dönüşünü geciktirmemek maksadıyla, yurda dönüş uçak veya tren bileti öğrenci Müfettişliği tarafından öğrenim giderleri harcama kaleminden karşılanabilir, öğrenci bu masrafla ilgili belgeyi öğrenci Müfettişliğine vermek zorundadır. 13. Dış ülkelerde okuyan öğrencilerin bilet masrafı (IV) numaralı cetvelde belirtilen miktarı aşıyor ise aradaki fark kurumunca ödenir. 14. öğrenimlerini ve stajlarım bitirip kanuni süre olan iki ay içinde yurda dönerek mecburi hizmet karşılığı bir göreve atanmasını talep edenlere 1416 sayılı Kanunun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ve kanuni süre içinde (dilekçenin öğrencinin kurumuna intikal ettiği tarih esas alınarak, atama kararnamesinin onay tarihine kadar ve üç ayı geçmemek üzere) yurtdışında iken I numaralı cetvel üzerinden aylık almış olanlara lira ve II numaralı cetvel üzerinden aylık almış olanlara da lira aylık ödenir. 15. Her ne sebeple olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen ve yurda dönme olanağı bulunmayan, son süre uzatımları dövizli veya dövizsiz statüde yapılan, öğrenimlerini tamamladıktan sonra herhangi bir sebeple iki ay içinde yurda dönemiyen resmi - burslu öğrencilere Türkiye'ye dönebilmeleri İçin, talep etmeleri halinde Amerika, Japonya ve Avustralya'da bulunan öğrencilere uçak bileti, diğer ülkelerdeki öğrencilere İse 2. mevki tren bileti bedeli kurumlarınca ödenir. Bu meblağ öğrencinin borcuna eklenir. Bu durumdaki öğrencilere tez masrafı Ödenmez. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa - 3

4 Sayla: 4 RESMİ GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı: öğrenci Müfettişliğinden İzin almadan yurda dönen resmi - burslu öğrencilerin aylık ödenekleri derhal kesilir, izinsiz yurtta bulundukları süredeki aylıkları kendilerine ödenmez. 17. Bu esaslar gelecek imali yıla ait Bakanlar Kurulu kararı çıkıncaya kadar uygulanır. Ancak, yeni Bakanlar Kurulu kararı çıktığı zaman tesbit edilen ödenekler arasındaki fark, 1 Ocak tarihinden itibaren ilgililere ödenir. YURT DIŞINDA LİSANS, LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA ÖĞRENİMİ YAPMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN AYLIK ÖDENEKLERİ (1 MART 1982'DEN - 1 OCAK 1983 TARİHİNE KADAR) I NUMARALI CETVEL II NUMARALI CETVEL Lisans öğrenimi Sonuna Lisans üstü ve Sonrası kadar ödenecek aylık öğrenim Yapanlara ödenecek ödenek Aylık ödenek ÜLKELER (Yabancı Para) (Yabancı Para) Almanya 950, D. M 1.050,-- D.M. Amerika 445, Dolar 625,-- Dolar Avusturya 6.825, A. Ş ,-- AŞ. Avustralya 420, Dolar 475,-- Dolar Belçika , B. Fr ,-- B. Fr. Danimarka 2.100, D. Kr D. Kr. Fransa 1.785, F. Fr ,-- F. Fr. Hollanda 950, H Fİ H Fİ. İngiltere 210, Sterlin 263,-- Sterlin İsviçre 1.160, S. Fr ,-- S. Fr. İsveç 2.000, Ks K S. İtalya , 1. Lt ,-- t Lt Norveç 2.520, N. Kr ,-- N. Kr. Kanada 420, Dolar 525, Dolar Japonya 450, Dolar 525, Dolar Diğer Ülkeler 420, Dolar 475, Dolar IH. NUMARALI CETVEL YURT DIŞINDA LİSANS, LİSANS ÜSTÜ VE DOKTORA ÖĞRENİMİ YAPMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERE 1 MART 1982 TARİHİNDEN 1 OCAK 1983 TARİHİNE KADAR VERİLECEK EK ÖDENEKLER ÜLKELER YABANCI PARA OLARAK AÇIKLAMA Almanya 300,- - D. M I ve n numaralı cetvellerde gösteri Amerika 200,- - Dolar len aylık ödeneklerden başka Mart Fransa 1.000,-- F. Fr. ve Eylül aylarında Olmak üzere iki İngiltere 100, - SterUn defa (Kitap, defter,, kalem ve kırta İsviçre 400,- - S. Fr. siye gibi masraflar İçin) ayrıca yan Diğer Ülkeler 200,- - Dolar da gösterilen miktarlar kadar öğrencilere EK İÖDENEK verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 17 Haziran 1982 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 5 IV NUMARALI CETVEL YURT DIŞINDA LİSANS, LİSANS ÜSTÜ VE DOKTORA, İHTİSAS ÖÖRENİMI YAPMAK İÇİN GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERLE, ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYARAK YURDA DÖNECEK OLANLARA 1 MART 1982 TARİHİNDEN,1 OCAK 1983 TARİHİNE KADAR VERİLECEK GİDİŞ DÖNÜŞ YOLLUKLARINI GÖSTERİR CETVEL GİDİŞ YOLLUĞU DÖNÜŞ YOLLUĞU Dövize Dövize TL. Olarak Çevrilecek TL. Olarak Çevrilecek ÜLKELER Tutan Miktar Tutarı Miktar Almanya , 100, D. M , 200, D. M. Amerika (Doğu B.) , 50, Dolar , 500, Dolar Amerika (Orta B.) , 50, Dolar , Dolar Amerika Batı B.) , 50, Dolar , 500, Dolar Avusturya , 500, A.Ş , 1.000, A.Ş. Avustralya , 50, Dolar , 150, Dolar Belgika , 1.000, B. Fr , 3.000, B. Fr. Danimarka , 150, D.Kr , 450, D. Kr. Fransa , 150, F. Fr , 450, F. Fr. Hollanda , 100, H. Fİ , 300 H. Fİ. İngiltere , 50, Sterlin , Tamamı. İsviçre , 100, S. Fr , 200, S.Fr. İsveç , 100 K. S , 300, K S. İtalya , , t Lt , , t u. Kanada (Doğu B.) , 50,- Dolar , 500, Dolar Kanada (Orta B.) , 50, Dolar , 600, Dolar Norveç , 100, N.Kr , 300, N.Kr. Japonya , 50, Dolar , 500, Dolar Diğer ülkeler , 50, Dolar Tamamı Atama Kararları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ek göstergeli Eskişehir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne İstanbul Şile Hükümet Tabibi Dr. Avni ÖZDEMÜR'ln 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 8/6/1982 B. ULUSU Başbakan Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Bakam Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa 6 RESMİ GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı: Tarım ve Orman Bakanlığından : Karar Sayısı: Hatay 11 Teknik Ziraat Müdürü Nuri Ergün RİFAHİOĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2 Bu suretle boşalan 2. derece kadrolu ek göstergeli Hatay 11 Teknik Ziraat Müdürlüğüne, Aydın-Söke İlçesi Ziraat Mühendisliği Şube Başkanı İsmet KIZILYAR'ın atanması 667 sayılı Kanunun 71, 76. maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 3 Bu kararı Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 8/6/1982 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkam B. ULUSU Prof. Dr. S. ÖZBEK Başbakan Tarım ve Orman Bakam Karar Sayısı: Açık bulunan, 2. derece kadrolu ek göstergeli Mardin il Ziraat Müdürlüğüne, Muğla Teknik Ziraat Müdürlüğünde Başmühendis olarak çalışan M. Ali ÇETlNER'in atanması 657 sayılı Kanunun 68/A, 71 ve 76. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Tarım ve Orman Bakam yürütür. 8/6/1982 B. ULUSU Prof. Dr. S. ÖZBEK Başbakan Tarım ve Orman Bakam Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkam Karar Sayısı: Açık bulunan 1. derece kadrolu ek göstergeli Edirne 11 Ziraat Müdürlüğüne, Tekirdağ Teknik Ziraat Müdürlüğünde (Başmühendis olarak çalışan Muammer ÇEKER'ln atanması 657 sayılı Kanunun 68/A, 71, 76. maddeleri gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Tarım ve Orman Bakam yürütür. 8/6/1982 B. ULUSU Prof. Dr. S. ÖZBEK Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : Tarım ve Orman Bakanı 9 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkam Karar Sayısı: Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Ve Yönetim Kurulu Üyesi Şefik TOKAT'ın bu görevlerinden alınarak Bakanlığımızda açık bulunan 1 İnci derece kadrolu ek (göstergeli Müşavir Müfettişliğe, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6

7 17 Haziran 1982 Sayı : RESMÎ GAZETE Sarfa: 7 Adı geçenden boşalan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Bakanlığımız Müşavir Müfettişi Attila YüCE'nin, 440 sayılı Kanunun 8 ve 10 uncu maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi uyarınca tayinleri uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 8/6/1982 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkam B. ULUSU M. TURGUT Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Köy İşleri ive Kooperatifler Bakanlığından : Karar Sayısı: Bakanlığımız Milli Kooperatifçilik Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkam Alpaslan YELÇO'nun, başka bir göreve atanmak üzere bu 'görevden alınması, Bu suretle boşalan 1, derece kadrolu ek göstergeli Milli Kooperatifçilik Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanlığına TOPRAKSU Genel Müdürlüğünde Proje Uzmanı Ragıp BOYACInın; 657 sayılı Kanunun değişik 71. ve 76. maddeleri gereğince atanması, Uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Köy işleri ve \Kooperatifler Bakam yürütür. 8/6/1982 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkam B. ULUSU M. R. GÜNEY Başbakan Köy İşleri ve Koop. Bakanı Karar Sayısı: Kayseri Kooperatifler 9. Bölge Müdürü Şaban YAVUZ'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı yürütür. 8/6/1982 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı B. ULUSU M. R. GÜNEY Başbakan Köy İşleri ve Koop. Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığı Müşavir Müfettişliğine, aynı Kurul 2 nci derece kadrolu Müşavir Müfettişi Tuncer DÖNMEZ'in, 657 sayılı Kanunun 2595 sayılı Kanunla değiştirilen 68 nci mad- Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı: desinin (B) bendi Ve aynı kanunun değişik 76 ncı maddesi İle 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 8/6/1982 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı B. ULUSU S. SİDE Başbakan Sosyal Güvenlik Bakam Karar Sayısı: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 2 nci derece kadrolu ek göstergeli Uşak Bölge Müdürlüğüne, aynı kurum Çorum Şube Müdürü Erol KINIK'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince naklen ve terfian atanması uygun (görülmüştür. 2 Bu kararı Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 8/6/1982 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı B. ULUSU S. SİDE Başbakan Sosyal Güvenlik Bakanı Yönetmelikler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : İnsan Cesedi üzerinde Bilimsel Araştırma Yapılmasına ilişkin yönetmelik AMAÇ : Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 21A/1982 gün ve 2594 sayılı Kanunla değiştirilen ve bir fıkra İlave edilen 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması' ve Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinin son fıkrasına göre ha zırlanmış olup, sağlığında vücudunu ölümünden sonra İnceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanmak üzere vasiyet edenlerle, kimsenin sahip çıkmadığı ve adil kovuşturma ile ilgisi bulunmayan cesetlerin. Yükseköğretim Kurumlarına bilimsel araştırmalarda faydalanılmak üzere gönderilmesi, muhafazası, defin ruhsatı dahil, tâbi olacakları İşlemleri belirlemektir. KAPSAM : Madde 2 Bu Yönetmelik, üzerinde bilimsel araştırma yapılabilecek cesetlerle, bu cesetlerin tabi olacağı İşlemleri ifa edecek kurum ve kuruluşların yetki, görev ve sorumluluklarım kapsar. TANIMLAR : Madde 3 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında: a) «Kimsenin sahip çıkmadığı ceset» deyiminden, Yataklı Tedavi Kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen, adli kovuşturma ile ilgili olmayan, vücudunun bilimsel faaliyetlerde kullanılmasını engelleyen bir vasiyeti bulunmayan ve yakınlarınca alınmayan ceset; b) «Yükseköğretim Kurumları» deyiminden, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri, Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 8

9 17 Haziran 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 c) «Vasiyet edilen ceset» deyiminden, sağlığında, ölümünden sonra İnceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vücûdunu bağışlayan kimselere ait ceset, d) «İstasyon» deyiminden, kimsenin sahip çıkmadığı cesetlerle, vasiyet edilen cesetlerin, bilimsel araştırma için kullanılmak üzere yükseköğretim Kurumlarına gönderilinceye kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edildikleri cesetlerin İlaçlama ve Muhafaza etme İstasyonları, anlaşılır. CESETLERİ İLAÇLAMA VE MUHAFAZA ETME İSTASYONLARI VE GÖ REVLERİ : Madde 4 Birden fazla Yükseköğretim Kurumu bulunan ve gerek görülen diğer illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının İzni ile Yükseköğretim Kurumlarınca «Cesetleri İlaçlama ve Muhafaza etme İstasyonları» kurulur. a) Yataklı Tedavi Kurumlarında bulunan kimsenin sahip çıkmadığı cesetlerle vasiyet edilen cesetleri istasyona getirerek muhafazası için gerekli önlemleri almak, b) İstasyona getirilen cesetler ile belirli bir yükseköğretim kurumu belirtilerek vasiyet edilen cesetlerin doğrudan o kuruma gitmesi halinde oraca gönderilecek cesede ait bilgi ve belgeler ile kişinin künyesi ve ölüm tarihinden define kadar tüm kayıtları özel bir deftere geçirmek, belgeleri muhafaza etmek ve cesetlerin karışmaması için her türlü tedbiri almak, c) Kimsenin sahip çıkmadığı cesetleri ölüm tarihinden itibaren üzerinde hiçbir bilimsel araştırma yapılmaksızın 45 gün bekletmek, yalanları tarafından istendiğinde gerekli işlemlerin yapılarak cesedin yakınlarına verilmesini sağlamak, d) Vasiyet edilen cesetlere öncelik vermek ve vasiyet edenin isteğine uymak suretiyle, yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma kapasitesi, uygulama yapan öğrenci sayısı, bilimsel araştırmaya hazır ceset sayısı, İstem tarihi vb. gibi faktörleri gözönüne alarak cesetlerin dağıtımım yapmak, BİLİMSEL ARAŞTIRMA: Madde 5 Yükseköğretim kurumlarınca bilimsel araştırma, vasiyet edilen cesetler üzerinde cesedin kuruma intikal ettiği tarihten itibaren; kimsenin sahip çıkmadığı cesetler üzerinde ise ölüm tarihinden itibaren 45 gün süre ile İstasyonlarda bekletildikten ve bu istasyonlar tarafından yükseköğretim kurumlarına gönderildikten sonra yapılabilir. Bilimsel araştırmalar öncelikle vasiyet edilen cesetler üzerinde yapılır. Birinci fıkrada sözü edilen cesetler üzerinde bilimsel araştırma süresi ölüm tarihinden itibaren altı aydır. YÜKÜMLÜLÜK : Madde 6 Yataklı tedavi kurumlarının baştabip veya hastane müdürleri, kurumlarında ölen veya morglarına getirilen ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre Kurumunda muhafaza etmesi gerektiği süre sonunda ilgili istasyon veya istasyonlara kimsenin sahip çıkmadığı ceset bulunduğunu veya vasiyet yolu ile vücudunu bilimsel araştırmaya bırakılan cesedin mevcut olduğunu hemen bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim tarihinden itibaren en kısa süre içerisinde İstasyonca alınmayan cesetler hakkında İşletme yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli işlem yapılır. İstasyonlar tarafından alman cesetlere ait bilgi ve belgeleri İlgili yataklı tedavi kurumu istasyona cesetle birlikte vermek zorundadır. Yataklı Tedavi Kurumlarının hangi istasyona bildirimde bulunmak yükümlü olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ilgili ükseköğretim kurumlarının görüşüde alınarak önceden tespit olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 9

10 Sayfa: 10 RB3MI GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı: CESEDE SAYGI: Madde 7 Maddi menfaat karşılığı vücut vasiyet edilemez ve ceset sağlanamaz. Kimsenin sahip çıkmadığı cesetlerle, vasiyet edilen cesetler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sırasında, bir ölüye gösterilmesi gereken azami saygı gösterilir. Çalışmayı yapan yükseköğretim kurumu ve Belediyenin işbirliği İle defin dini ödevlere uygun olarak yapılır. Defin esnasında Belediyeler ve din görevlilerince her türlü kolaylık gösterilir. Defin yerleri, ceset üzerinde araştırma yapan yükseköğretim kurumunca kaydedilir ve İlgili istasyonlardaki sicil kütüğüne işlenmek üzere gönderilir. Geçici Madde İstasyonlar kuruluncaya kadar Tip Fakültelerinin Anatomi birimleri bu görevi yürütür. Bu birimler istasyonların görev, yetki ve sorumluluklarım haizdir. İstasyonlar kurulduğunda anatomi birimleri sicil kütüklerini ve belgeleri aynen devrederler. YÜRÜRLÜK: Madde 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME: Madde 9 Bu Yönetmelik Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri Bakanlığınca yürütülür. Vakıflar Genel Müdürlüğünden : Vakıflar Genel Müdürlüğü Memurlarının İkâmetine Tahsis Edilecek Konut Vasfını Haiz Taşınmazların Tahsis Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 1 KAYNAK : Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin İkametine tahsis olunan konutlara ilişkin bu yönetmelik, 8760 sayılı yasanın 16 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiş; bu düzenlemede 4626 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları ile 6126 ve 2420 sayılı Yasalar hükümleri gözönünde bulundurulmuştur. Madde 2 KONUTLARIN BELİRLENMESİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin ikameti amacıyla ayrılacak konutlar Başbakanlığın (Yetkili 'kılınan Devlet Bakanının) onayı ile belirlenir. Madde 3 KONUTLARDAN YARARLANACAKLAR : Konutlardan, 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına göre alınan kadrolarda çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğü memurları yararlanır. Her konut Ur memura verilir. Madde 4 KONUTLARDAN YARARLANAMAYACAKLAR : a Asaleti onaylanmamış personel, b Başka bir kuruluş tarafından eşine veya birlikte oturdukları evli olmayan çocuğuna konut tahsis edilmiş personel, e Konutun bulunduğu şehirdeki Belediye hudutları İçinde kendisinin, eşinin veya birlikte oturdukları evli olmayan çocuklarının konutu veya normal ölçülerdeki bir konutun kira bedelini karşılayabilecek tutarda taşınmaz mal geliri olan personel, d Müfettişler veya Müfettişler gibi sürekli yevmiye alan personel, e Kadrosu Vakıflar Genel Müdürlüğünde olduğu halde, geçici izinli olarak diğer kuruluşlarda görev alan personel, f Yalnız yaşayan bekar, tek başına yasayan dul veya boşanmış personel, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

11 17 Haziran 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 g İş Tasasına tabi personel İle, Sözleşmede özel hüküm bulunmadığı takdirde sözleşme ile çalıştırılan personel, (Şoförler İle madde 8'in fıkrası (1) ve (2) de sayılan personel hariç) daha önce ko h Yönetmelik hükümlerine uyumsuz davranışları nedeniyle nuttan çıkarılmış personel, j Aynı şehirde 5 yıllık oturma süresini tamamladıktan sonra konutu boşaltan personel aradan 10 yıl geçmedikçe, Konutlardan yararlanamaz. Madde S KONUT DAĞITIM KOMİSYONU : Konut Dağıtım Komisyonları; a Merkezde.- 1 Emlâk Dairesi Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı (Başkan), 2 Emlak Dairesi Başkam, 3 Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkam, 4 1. Hukuk Müşaviri, 5 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanından; b İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde: 1 Başmüdür veya görevlendireceği bir Yardımcı (Başkan), 2 Muhakemat Müdürü, 3 Onarım Müdürü, 4 Emlâk ve Gelirler Müdürü, 5 Personel Biriminin Başkanından; c Bölge ve il Müdürlüklerinde : 1 Bölge ve il Müdürü (Başkan), 2 Kadrolu Avukat (Var ise), 3 Sayman, 4 Emlâk Memurundan; d Gureba Hastanesinden : 1 Baştabib veya Yardımcısı (Başkan), 2 Hastane İdare Müdürü, 3 Başmüdürlük Emlâk ve Gelirler Müdüründen; Oluşur. Sayılan görevlerin vekaletle idare edilmeleri halinde, komisyonlara vekiller katılır. Madde 6 KOMİSYONLARIN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI: a Komisyonlar, konut boşaldıkça, konutların yönetiminden sorumlu olan birimin durumu yazı İle bildirmesi üzerine Başkan tarafından toplantıya çağrılır. b Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. o Raportörlüğü, Emlâk işleriyle ilgili birimin temsilcisi yapar. d Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Çift sayılı üyesi olan komisyonlarda, eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. e Kararlar, sayfa numaralı ve her sayfası mühürlü, son sayfası onanmış (Genel Müdür Başmüdür Bölge veya il Müdürünce) karar defterine toplantı tarihi ve sayısı belirtilerek yazılır. f Karara karşı olanlar, karşı olma nedenlerini açıkça yazarlar ve altım imzalarlar. g Komisyonların kararları Genel Müdürün onayı ile kesinlik kazanır. Madde 7 KONUTLARIN TAKSİMİ: a Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilâtı bulunan yerde konut statüsüne alınmış ve alınacak taşınmazlardan göreve tahsisli olanlar dışında kalanların % 10 u. Yardımcı hizmetler Sınıfı personeline ayrılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 11

12 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı: Hangi konutların Yardıma Hizmetler Sınıfı personeline ayrılacağını Konut Dağıtım Komisyonları kararlaştırır. Mahalli b İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi personeli İle ayrılacak konut sayısı 25'i geçemez. c Ankara Bölge Müdürlüğü personeli için hangi semtte ve ne miktarda konut ayrılacağını 5 inci maddenin a fıkrasında belirtilen komisyon saptar; dağıtım, aynı maddenin c fıkrasında belirtilen komisyon taralından gerçekleştirilir. d Yurt binaları bünyesinde bulunan konutlar ancak Yurt Müdürüne veya vekiline verilebilir. Madde 8 KONUTLARIN DAĞITIMI: a Görevin önemi ve sorumluluğu : Konutların dağıtımında, görevlerinin önemi ve sorumluluğu nedeniyle, aşağıda sayılan kadroları İşgal eden personel puan sıralamasına tabi tutulmaz. 1 Merkezde: İdare Meclisi Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, L Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Abide, Onarım, Yapı Şubeleri Müdürleri, Sivil Savunma Uzmanı, Genel Müdür Makam Otomobil Şoförü, Acil Hizmet Daimi Şoförü. (Bu görev unvanlarına hangi konutların ayrılacağı Genel Müdürce belirlenir ve dağıtım öncelikle yapılır.) 2 Diğer yerlerde : Başmüdür, Başmüdür Yardımcıları, Baştabib, Bölge veya 11 Müdürü, İşletme Müdürü, Yurt Müdürü, İstanbul ve Ankara'da çalışanlar dışındaki Avukat, Emlak Müdürü, Emlak şefi veya Emlâk Memuru. (Bu görev ünvanlarına hangi konutların ayrılacağı Mahalli Dağıtım Komisyonunca belirlenir ve dağıtım öncelikle yapılır. 3 Konut sayısı yeterli olmayan taşra birimlerinde işgal ettiği kadroya göre öncelik sırası; a Bölge Müdürü veya il Müdürü, b Saymanlar, c Avukatlar, d Emlâk Şefi veya Emlâk Memuru, e Tapu, Kadastro Fen Elemanları, f Yurt Müdürü, Olarak uygulanır, b Puan sırası : Mahalli Dağıtım Komisyonunun belirlediği konutların ayırımı Genel Müdürlüğün onayı İle kesinlik kazanır.) Bu maddenin a fıkrası (l) ve (2) bendierde belirtilenler dışında, Merkezde veya diğer yerlerde görev yapan Fon, Ayniyat ve Nakit Saymanlarına, Tapu-Kadastro Fen Elemanlarına, Başuzmana, Başmühendise, Başmimara da görevin önem ve sorumluluğu nedeniyle, imkan ölçüsünde puan sıralamasına dahil edilmeksizin konut verilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan personele, esasları 10 uncu maddede belirtilen puan sırasına göre konut dağıtılır. Merkezde ve taşrada, görev tahsisli konutlarda oturmak istemeyen hak sahipleri yerine bu konutlar, listede en fazla puana sahip memurlara, kendilerinden taahhüt alınmak suretiyle verilebilir. Yardımcı hizmetler sınıfına giren personel için ayrılacak konutların dağıtım, bu personel arasında yapılacak puan karşılaştırmasına göre gerçekleştirilir. Madde 9 KONUT İSTEME ŞEKLİ : a Konut isteme hakkı, asaletin onaylanmasından sonra doğar, b Gerek görevin önemi ve sorumluluğu nedeniyle puan sırasına bakılmaksızın, gerek puanlamaya girmek suretiyle konut tahsisini isteyenler; Merkezde iseler Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

13 17 Haziran 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına, taşrada iseler personel isleriyle uğrasan birime bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye «Konut İstek Formu» eklenmesi zorunludur. Birim başkanı, gerekli kontrolü yaptıktan sonra dilekçeyi ve formu, özel defterine kaydetmek suretiyle konut dağıtım komisyonu raportörlüğüne gönderir; kayıt tarihi ile numarasını ilgilisine verir. c Raportörlük; 1 Görevin önemi ve sorumluluğundan doğan istekle ilgili dilekçe ile formu doğrudan, 2 Puan sırasından yararlanacak İstekle ilgili dilekçeyi ve formu ise formdaki bilgiler ışığından puan değerlendirmesini gerçekleştirdikten sonra, Yetkili Konut Dağıtım Komisyonuna iletir. d Formdaki bilgilerin doğruluğundan beyan sahibi sorumludur. e Durumunda değişiklik olan personel, değişikliği izleyen ay İçerisinde yeni form doldurarak bu formu, (b) fıkrasında belirtilen şekilde işlem yapılmak üzere ilgili birime verir. f Formu kasten eksik veya yanlış doldurduğu anlaşılan memurun isteği, henüz konut tahsis edilmemişse dikkate alınmaz. Durum tahsisten sonra anlaşılırsa tahsis iptal edilir ve her iki halde personel hakkında kanuni kovuşturma yapılır. Madde 10 PUAN SİSTEMİ VE HESABI: a Konut isteminde bulunan memurun puanı, aşağıdaki şekilde saptanır: 1 Devlet Memurluğunda geçirdiği sürenin konutta oturmadığı her yıl İçin 1 puan, 2 Bakmakla yükümlü olduğu ve devamlı yanında bulunan her şahıs (Çocuklar hariç) İçin puan, 3 Bakmakla yükümlü olduğu her çocuk için 2 puan, 4. Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden hiç geliri olmayanlar İçin (Taşınmazmal geliri, aylık gibi) 2 puan verilir. 5 Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam puandan konutta oturulan her yıl için 1 puan düşülür. Bir şehirden diğer bir şehire naklen atananlar, eski görev yerlerinde iken konuttan yararlandıkları her yıl için toplam puanlardan 1 puan indirilmek suretiyle yeni görev yerlerindeki konut listesine dahil olunurlar. (Görevin Önemi ve sorumluluğundan dolayı tahsis yapılanlar için bu hüküm uygulanmaz.) b Konuttan yararlanma süresi, maaş nakil İlmühaberinde açılacak bir sütunda gösterilir. Bu kaydın konulmasından personel biriminin görevlileri sorumludur. o Eşit puana sahip memura konut verilmesinde, daha önce hiç konutta oturmamış olana, böyle bir durum yoksa memuriyete girişi eski olana öncelik tanınır. Memuriyete giriş tarihi de aynı olduğu takdirde, İlgililer önünde ad çekilir. d Taşra birimlerinin en üst yöneticilerince, memurların puan durumu her yılın ARALIK aynıda düzenlenecek ve işyerinin uygun bir yerine asılacak liste ile personele duyurulur. Bu görev merkezde, Emlak Dairesi Başkanlığına aittir. Madde 11 DAĞITIMIN BİLDİRİLMESİ: Komisyonların konut dağıtımına ilişkin kararları Genel Müdürün onayı ile kesinlik kazandıktan sonra. Raportörlük derhal hak sahibi memura yazılı duyuruda bulunur. Madde 12 KONUTLARIN TESLİMİ: Dağıtılan konutlar, yönetim sorumlusu birimler tarafından düzenlenecek iki nüsha tutanakla ve son paragraf hükmü uyarınca memurlara teslim edilir. Bu tutanaklardan biri dosyasında saklanır, diğer konutu kullanacak olana verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı: Konut verilenler, kendilerine bildirim yapıldığı tarihi izleyen günden başlamak Üzere kira ödemek zorundadırlar. Konutun anahtarı, ilk aylık kiranın ay sonuna kadar olan kısmının tahsili ve teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra konutu kullanacak olan memura verilir. Madde 13 KONUTLARIN YÖNETİMİ : a Konutlar, Genel Müdürlük adına Ankarada Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da Başmüdürlük, diğer yerlerde Bölge ve il Müdürlüklerince yönetilir. b Tümü konut statüsündeki dairelerden oluşan binalarda Kat Mülkiyet Kanunu hükümleri gereğince, daireleri kullananlar arasında bir yönetim kadrosu oluşturulur. Şahıs mülkiyeti ile müşterek olan binalarda ise, konut statüsündeki dairelerde oturanlar genel yönetime katılabilirler. Ayrıca, oturma süresi bakımından en kıdemli personel, yönetimden sorumlu Müdürlükle işbirliğini sağlar. c Konuta giren memur, elektrik, havagazı ve su ile ilgili güvence paralarını kendisi yatırır. Ancak, Belediye İdaresinin elektrik, havagazı ve su abonesinin mal sahibi adına (İdare) olmasını şart koşması halinde elektrik, havagazı ve su abonesi idare adına yaptırılacak ve her personelden Belediye İdaresince öngörülen miktarda az olmamak üzere güvence parası alınacaktır. d Boşaltılan konutlar teslim alınırken iki nüsha çıkış tutanağı düzenlenir. Bu tutanakların birisi dosyasında saklanır, diğer konuttan çıkana verilir. Boşaltılan konutun anahtarı yetkili birimce teslim alınır. Madde 14 KONUTTA OTURMA SÜRESİ: Konutta oturma süresi, binanın personele teslim tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre her vilâyet için kendi İçerisinde değerlendirilir ve hiç bir surette uzatılamaz. Karı ve koca olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görevli personelden birine yapılan tahsis diğer içinde yapılmış sayılır. Bu durum ileri sürülerek ikinci bir beş yıllık tahsis İsteminde bulunulamaz. Ancak, görev ünvanları nedeniyle konut tahsis edilen personel bu görev Unvanlarını koruduktan sürece konuttan yararlanırlar. Madde 15 KONUTLARDA BİRLİKTE OTURABİLECEKLER: Konutlarda oturanlar; ancak kendisinin veya eşinin usul ve füruu ile 3. dereceye (3. derece dahil) kadar hısımlarının, örf - adet ve ahlâk kuralları gereği korumak ve bakmakla ödevli bulundukları kimseleri, karşılığında kira almamak şartıyla yanlarında barındırabilirler. Madde 16 KONUTLARDA OTURANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: a Teslim tutanağına nazaran kötü kullanma, dikkatsizlik ve ihmal neticesinde meydana gelen her türlü tahrip, hasar ve kayıplar konutu kullanana tanzim ettirilir. b > Onarım ve bakım gerektiren durumlar derhal konutların İdaresinden sorumlu Müdürlüğe bildirilir. c Konutlarda yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulamaz, sakıncalı kişiler barındırılamaz. d Konutlarda oturanlar bahçeleri iyi kullanır, çim, çiçek ve ağaçlan tahrip etmezler; kedi, köpek ve benzerleri İle kümes hayvanlarını konut içinde besleyemezler. e Komşuların rahatım bozacak her türlü hal ve hareketlerden sakınılır, f Konutların idaresi ile ilgili olarak bildirilen emir ve talimata riayet şarttır. g Konutlarda mahalli örf, adet, ahlak ve ananelere aykırı davranışlarda bulunulamaz. h Çocukların oyun, davranış ve hareketlerinden aileler sorumludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 17 Haziran 1982 Sayı : RESMİ GAZETE Madde 17 KİRA BEDELLERİ: Bu yönetmeliğe tabi konutlardan: a Betonarme, kargir ve benzeri konutlardan : Sayfa: 15 1 il ve İlçe Belediye hudutları dışındakilerden kalorifersizlerin beher m2 sinden 5, TL, kaloriferlilerin beher m2 sinden 25, TL, 2 11 ve İlçe Belediye hudutları Içindekilerden kalorifersizlerin beher m2 sinden 15, TL, kaloriferlilerin beher m2 sinden 35, TL, b Ahşap, kerpiç baraka konutlardan : 1 11 ve İlçe Belediye hudutları dışındakilerden kalorifersizlerin beher m2 sinden 2, TL, kaloriferlilerin beher m2 sinden 22, TL, 2 11 ve İlçe Belediye hudutları Içindekilerden kalorifersizlerin beher m2 sinden 7. TL, kaloriferlilerin beher m2 sinden 27. TL, Aylık kira alınır. o Metrekareden maksat; apartmanlarda, dairenin, müstakil tek katlı evlerde, balkonlar dahil yapının oturduğu bürüt sahadır, ölçüler dışarıdan alınır. Beraberce kullanılan teraslar, daire dışında kalan merdiven boşlukları hesaba katılmaz. Metrekarenin kesirleri tam metrekareye çıkarılır. Bahçe ve avlular metrekarenin hesabına katılmaz. Bir kattan fazla yapıda olan konutların her katı ayrı ayrı ölçülür. Bir bina 150 metrekareden fazla olsa dahi aylık kirası 150 m2 üzerinden hesaplanır. d Bodrum katların kira bedellerinde % 50 indirme yapılır. (Bina zemine 70 santimden fazla gömülü ise bodrum sayılır.) e Yakıt bedeli kiracıya ait olmak koşuluyla kiralanmış konutlar ile Vakıflar İdaresinin kat mülkiyeti kanununa göre sahip olduğu konutlarda oturan Memurlardan kalorifersiz olarak hesaplanacak kira bedeli alınır. Yakıt ve benzeri genel giderler, konut tahsis edilen memur tarafından apartman yöneticisi veya mal sahibine ödenir. f Sayaç tesisatı müstakil olan konutlarda oturanların su, elektrik ve havagazı giderleri kendilerine aittir. Konutların müstakil sayaçları yok ise, birlikte sarf olunan su, elektrik ve havagazı bedelleri yekûnu, oturan personel adedine bölünerek her konuta isabet eden meblağ hesap ve tahsil olunur. g Sıcak su verilen konutlarda ayrıca, ayda 200, TL alınır. Haftada bir defada fazla sıcak su verilmez. Madde 18 KİRANIN TAHSİLİ : Kiralar, memurun aylığının ödenmesi sırasında kesilmek suretiyle peşin olarak tahsil olunur. Bunun için kendilerine konut verilen memurun kimliğini, unvanım, kirasının tutarım gösterir belge, emlâk birimince personel işleriyle ilgili birime ve saymanlığa gönderilir. Kira bedelinin tahakkuk ettirilmesinden Tahakkuk Memuru, tahakkuk ettirilmiş kira bedelinin kesilmesinden sayman sorumludur. Madde 19 VERGİ RESİM VE HARÇLAR : Konutların tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harcı Vakıflar İdaresince ödenir. Fakat temizleme ve aydınlatma harcı, oturanlardan, bilâhare İdarece tahsil edilir. Madde 20 BAKIM, ONARIM VE KİRACILARIN GÖREVLERİ : a Konutların normal kullanımından doğan (cam, priz, musluk, kapı kolu gibi) küçük onarımları ve iç badanaları kiracı tarafından, İdarece lüzum görülen esaslı onarımları İdare tarafından yapılır. Yaratma ve İdare Bölümü Sayfa: 15

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı: olunacak tarih b Binanın dış badanası ile doğrama yağlı boyaları, tesbit lerde İdare tarafından yapılır. o Bacalar, her yıl uygun bir dönemde ilgili birimce itfaiye teşkilâtına temizlettirilir. d Kiracılar, onarımların yapılmasına engel olamazlar, e Kiracılar, İdareye ait onarımları kendileri yaptıkları takdirde, İdare bu masrafları ödemez, Proje ve tesel f Konutta oturanlar binada hiç bir değişiklik yapamazlar. lüm tutanağındaki durumun aynen korunması esastır. Madde 21 KONUTLARIN BOŞALTILMASI: a Görevden çekilen, emekliye ayrılan, işten çıkarılan, umumi ve hususi hükümlere göre memurluktan çıkarılması kesinleşen. Vakıflar Genel Müdürlüğünden başka kurumlara naklolan, kadrosu Vakıflar Genel Müdürlüğünde olup da başka bir kamu kuruluşunda görev alan, konutun bulunduğu Bölge ve 11 dışına atanan, kısa dönem hariç askerlik nedeniyle ayrılan personel, kurumla ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 60 gün İçinde, b, Taşıdıkları memuriyet Unvanları sebebiyle konut tahsis edilmiş olupda sonradan bu unvanı kaybeden personel, bu değişikliğin kesinleştiği tarihten itibaren 60 gün içinde, c Konutta oturmakta İken sonradan 4 üncü maddenin c fıkrasına uyan duruma girenler, bu değişikliği takip eden 30 gün içinde; kendi konutunun inşaasını bekleyenler inşaatın bitimi ve iskan müsaadesinin alınışını takip eden 30 gün İçinde, d Oturma hakkı olmadığı halde kasten yanlış bilgi vererek konuta giren personel, bu durumun anlaşılarak kendisine tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde, e Konutta oturanların yerine getirmeye mecbur oldukları yükümlülüklere uymayan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri sabit olanlara, İlgili birim tarafından sebep ve gerekçeleri ile yapılan yazılı ihtara rağmen bu tutumlarında İsrar edenler hakkında düzenlenecek zabıtla birlikte konunun Konut Tahsis Komisyonuna intikali üzerine, ilgilinin savunması da alınarak komisyonca verilecek kararın Genel Müdür tarafından uygun görülmesi halinde istenilen hususlara uymayan bu personel, ilgili birim tarafından kendisine yapılacak tebligattan İtibaren 30 gün içinde, f Kendisine konut tahsis edilen memurun Ölümü halinde, aile bireyleri ölüm tarihini izleyen aybaşından itibaren 3 ay İçinde, g Puan sırasına göre konut verilenler 5 yıllık sürenin sonunda, Oturduğu konutu boşaltmak zorundadırlar. Madde 22 ZORUNLU BOŞALTMA -. Bu yönetmelikte yazılı nitelikleri taşımadığı veya tahsis kararı olmadığı halde konutları işgal edenler, 21 inci maddeye göre konutu tahliyesi gerekenler İlgili birimlerin başvurusu üzerine. Vali ve Kaymakamlarca 6126 Sayılı Yasa Hükümleri uygulanarak tahliye edilir. Madde 23 İŞGAL TAZMİNATI: Konutu, tahsis edilmeden İşgal edenlerle, 21 inci maddede sayılan süreler içinde boşaltmayanlardan, 22 inci maddede belirtilen şekilde tahliye gerçekleştirilinceye kadar geçen her gün için 200, TL İşgal tazminatı alınır. Madde 24 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ : Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak duraksamaların ve anlaşmazlıkların sonuca bağlanmasında 5 inci maddenin a fıkrasında belirtilen komisyon yetkilidir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 15

17 17 Haziran 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Madde 25 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA: «Vakıflar Umum Müdürlüğü Memurlarının İkâmetine Tahsis Edilecek Mesken Vasfına haiz Vakıf Gayrimenkullerin Sureti Tahsisleri Hakkındaki Talimatname», ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 Konut isteminde bulunanlar tarafından bu yönetmeliğin yayımı tarihine kadar verilmiş olan (beyannameler hükümsüzdür. GEÇİCİ MADDE 2 Kullanılacağı belirtildiği takdirde unvana tahsis edilen konutlarda halen oturmakta olanlar, oturma sürelerine bakılmaksızın, yasal hiç bir karara gerek kalmadan ve hiç bir hak talep etmeden, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kendilerine yapılacak tebligattan itibaren 2 aylık sürede konutu boşaltarak İdareye teslim ederler. Aksi halde, haklarında 6126 sayılı yasa hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE 3 Tahsis yapılan konutu Unvanlı kişi kullanmıyacağını bildirdiği takdirde ve halen konutu kullanan henüz 5 yılını tamamlamamış ise, kendisinden, gerektiğinde boşaltılacağına ilişkin bir taahhütname alınmak suretiyle konutta oturmasının devamına izin verilir. halde çık bakılmak GEÇİCİ MADDE 4 Tahsis yapılan konutta 5 yılı doldurmadığı mak zorunda kalanlara, boşalacak konutlardan, genel puan sıralamasına sızın tercihan tahsis yapılır. Madde 26 YÜRÜRLÜK TARİHİ: Bu yönetmelik {Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 27 YÜRÜTME MAKAMI: Bu yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür. T. C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT TAHSİS İSTEME FORMU 1 Adı ve Soyadı : 2 Görev Unvanı 3 İşyeri Adresi ve Telefonu : 4 Sicil No : 5 Devlet Memurluğuna Giriş T. 6 Şimdiki Görevine Başlama T. : 7 Aylığı (Yan ödemeler Dahil) :Bürüt-Net 8 önceki Görev Yeri ve Unvanı 9 Konut isteminde Bulunduğu Yerde Konutu Olup Olmadığı 10 Daha önce Konuttan Yararlandı İse Tahsisin Kime Yapıldığı ve Süresi : 11 Kendisinin, ' Eşinin, Ya da Birlikte oturanlardan Birinin, Türkiye'nin Herhangi Bir Yerinde Konut Veya Akarı Olup Olmadığı, Varsa Aldığı Gelir Miktarı örnek : 1 ı Yürütme ve İdara Bölümü Sayfa: 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı: Kanunen Bakmakla Yükümlü 'Bulunduğu ve Yanında Oturması Gerekil Olan Aile Fertlerinin Adı ve Soyadı D. Teri ve Tarihi Aylık Geliri (Em. Maaşı Dahil) Yakınlığı 13 Daha Once Konutta Oturmuş ise Konutun Bulunduğu 11 ve İlçe Girdiği Tarih Çıktığı Tarih Süresi Bu formun tarafımdan düzenlendin, içindeki bilgilerin doğru olduğunu, yanlışlıktan doğacak sorumluluğu kabul ve beyan ederim. Tarihi Adı ve Soyadı İmza Yönetmeüğln Maddesi PUANLAMA TABLOSU Aldığı Puan 10/1'e göre 10/2-ye göre 10/3'e göre 10/4'e göre Toplam 10/5'e göre düşülecek puan Tahsise Esas Puan T. C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI Kiralayan Adı :... : Memurluk unvanı Memurun Konuttan Çıkış Tarihi Kiralanan Konutun ÖRNEK : 2 : Vilâyeti : Kazası Mahallesi Sokağı :.. Konut No. su Daire No. su Kiralanan konutla beraber tesellüm olunan demirbaş eşyanın cinsi, nev*i Kiralanan konutun ve demirbaş eşyanın şimdiki durumu : Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 18

19 11 Haziran 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Kiralanan kısmın veya demirbaş eşyanın (3) nolu örneğin 2 nci maddesinde yazılı ilâ bilirkişi tarafından tesbit olunan noksanlığı ve bunların para tutarı olarak karşılığı : Yukarda yer ve numarası yazılı konutun mahsus hanesinde gösterilen hali ile Vakıf Taşınmazın tesellüm edildiğini gösterir tutanaktır. Vakıflar Müdür veya Şefi Konutu geri veren memur NOT : Konutta herhangi bir eksiklik veya zarar görüldüğü takdirde bu tutanak imzalanmadan önce (3) nolu örneğin 2 nci maddesinde yazılı (2) bilirkişi getirilerek noksan ve zarar ile para olarak tutarları bir tutanakla tesbit ettirilir ve o maddeye göre İşlem yapılır. 1. Kiraladığım konutu, iyi şekilde kullanmayı ve memur konutlarının kullanış şekline dair olan Yönetmeliğe riayet etmeği, 2. Kiraladığım konutu boşaltmak ödevinde kaldığım takdirde tesellüm ettiğim şekil ve nitelikte Yönetmelikte yazılı memurlara teslim ve mevcut demirbaş eşyayı aldığım gibi geri vermeyi ve eksiklerini tamamlamayı ve konutun teferruat ve mütemmim cüzüleri zayi olur veya mutad üzere kullanmaktan mütevellit noksan haricinde kıymetlerinde eksiklik olursa bunları değerleriyle tazmin etmeyi ve İdare isterse eski hale getirmeyi aksi halde Vakıflar İdaresinden (1'i Emlâk İşleri ile İlgili birimden) görevlendirilecek İki bilirkişi tarafından tesbit edilecek zarar karşılığını hükme hacet kalmaksızın maaşımdan kesilmek suretiyle ödemeye şimdiden muvafakatim olduğunu, 3. Konutu, Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince, geri vermeden terk ettiğim takdirde veya konutta oturduğum müddetçe yaptığım zarar ve hasar hakkında da yukarıdaki madde hükmünün uygulanmasını, 4. Konutun içinde ve dışında konutun asli şeklini değiştirmemeyi, 5. Sarfedeceğim elektriğin, havagazının ve suyun parasının bana ait olduğunu, 6. tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konan Vakıflar Genel Müdürlüğü konut yönetmeliği bükümlerine tamamen riayet etmeyi. Taahhüt ve yukarıda yazık hükümleri aynen kabul eylediğimi şimdiden beyan ederim. Memurun Adı, Memurluk Unvanı ve İmzası Yukarıdaki imzanın adı ve memurluk unvanı yazılı, Dairemiz ait olduğu tasdik olunur. Daire Amiri memurlarından Hinin İlçesinin Mahallesinin sokağında kâin numaralı konutun ( numaralı dairesinin) yukarıda yazık nitelikleriyle / / tarihinde teslim edildiğini ve imzasının yukarıya alınarak Dairesi amirine tasdik ettirildiğini gösteren tutanaktır. Vakıflar Müdürü Memurun mensup olduğu İdarenin Bu İşe nezaret eden memurun Teslim Alan Memur İmzası Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

20 Sayfa: 30 RESMİ GAZETE 17 Haziran 1982 Sayı: T. C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kiralayan Memurun MEMUR KONUTLARI GİRİŞ TUTANAĞI Örnek : 3 Adı Memurluk "Unvanı Konuta giriş tarihi Kiralanan Konutun tu ilçesi Mahallesi Sokağı Konut No : Daire No: Tespit olunan aylık Kirası Kiralanan Konutla Beraber Teslun Olunan Demirbaş Eşyanın cinsi, Nev'i Kiralanan Konutun ve Demirbaş Eşyanın Şimdiki Vasiyeti: Kiralanan Kısımda Veya Demirbaş Eşyada Mevcut Noksanlıklar: Yukarıda mahalle, sokak, konut ve daire sayısı yazılı konutu yukarıda yazılı nitelikleri ve aşağıda yazık şartlarla tesellüm ettim. Tarım ve Orman Bakanlığından: Tebliğ SINIR TESPİT TUTANAĞI Ankara ili, Polatlı İlçesi, Sazılar Köyü sınırları içerisinde kalan eski Porsuk nehri yatağında su ürünleri yetiştiriciliği yapılması amacıyla 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu'nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca oluşturulan heyetimiz, adı gecen yere 16/3/1982 tarihinde giderek gerekli incelemelerde bulunmuş, aşağıdaki hususları tesbit etmiştir: 1 Sözkonusu sahaya alt kroki ektedir. Ek krokiden de anlaşılacağı Üzere, su ürünleri üretim sahası için ele alınan arazi 23 dönüm ( m 2 ) olup,: Kuzeyi tarla yolu, güneyi 743, doğusu 701, 704, 705, 706, 707 ve 1184, batısı 722 ve 723 parsel numaralı şahıs arazileri İle çevrilidir. YürütmeveİdareBölümüSayfa :20)

21 17 Haziran 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 21 2 Su Ürünleri üretim, sahası olarak ele alınan eski Porsuk nehri yatağı halen Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında olduğu ve herhangi (bir şekilde özel veya. tüzel kişinin mülkiyetinde, kullanımında ya da kirasında bulunmadığı anlaşılmıştır, 3 Sözkonusu alanda projeye dayalı olarak su ürünleri yetiştiriciliği yapılabileceği, ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacağı ve bu sahanın üretim yeri olarak belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılarak İşbu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza olundu. fjçm'ifklihı Ut~r b^uvtf ş*f>,u*k >U**;U~ *»<"+4*J m Ticaret Bakanlığından: Sirküler İthalat: (izmir Enternasyonal Fuarı (82/25) Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete'nin 31/1/1981 gün ve sayılı mükerrer nüshasında yayınlanan 141 Seri No. lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği; 16/6/ 1981 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İşletme Vergisinin Tahsilinde Makinalı Kasaların İşletilmesi ve Perakende Satış Vesikalarının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmelikteki değişiklikleri belirlemek üzere 16/5/1982 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II Seri No. lu İşletme Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara uymak kaydıyla; piyasa ihtiyacını karşılamak üzere, G.T.l.P.'lu kaydedici kasaların, 1982 yılı 51. İzmir Enternasyonal Fuarı yolu ile ithali mümkün bulunmaktadır. İşbu Sirküler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa:21

28 Haziran 2011 tarih ve 56/4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

28 Haziran 2011 tarih ve 56/4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. 28 Haziran 2011 tarih ve 56/4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Giresun

Detaylı

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN KANUN ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2238 Kabul Tarihi : 29.05.1979 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03.06.1979 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 16655 I.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ 19.11.2009 tarih ve 2009/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak: Madde 1: Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına tahsis edilen konutların personele tahsisine ve boşaltılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönerge 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesi ile 16.07.1984 tarih ve 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Kapsam MADDE 2- Bu esaslar, Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı kamu konutlarını kapsar.

Kapsam MADDE 2- Bu esaslar, Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı kamu konutlarını kapsar. I MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KAMU KONUTLARI TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak MADDE1- Bu esasların amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarihli Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince, Mustafa

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ Madde 1: Bu Yönergenin amacı Uludağ Üniversitesi konutlarının kurum personeline tahsis şekli, oturma süresi, v.b. konulara

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1-Bu yönergenin amacı 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile buna dayalı olarak çıkarılan Kamu Konutları yönetmeliğinde belirlenen personele

Detaylı

TURKCELL, TÜRK EĞİTİM VAKFI VE FORD OTOSAN TARAFINDAN YAPTIRILAN VE VAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN KONUTLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ

TURKCELL, TÜRK EĞİTİM VAKFI VE FORD OTOSAN TARAFINDAN YAPTIRILAN VE VAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN KONUTLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ TURKCELL, TÜRK EĞİTİM VAKFI VE FORD OTOSAN TARAFINDAN YAPTIRILAN VE VAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN KONUTLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Türkcell, Türk

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler HARRAN ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Harran Üniversitesi konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversitede çalışan

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

18.08.2009*0 2 6 0 4 3

18.08.2009*0 2 6 0 4 3 B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Doktora Sonrası Araştırma İnceleme Hk. Y Ü K S E K Ö GR E T İMJK U R UI, U BAŞKANLIĞI 18.08.2009*0 2 6 0 4 3 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Konut Türleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Konut Türleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Konut Türleri Amaç Madde 1- Bu Yönerge; Atatürk Üniversitesi ne ait kamu konutlarına başvuru, tahsis şekli,

Detaylı

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personelinin

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009 / 28 KONU Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 1- Bakanlar Kurulu Kararı ve Pratik Sonuçları Sirkülere ekli 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010 KONU Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/114

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart D U Y U R U Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 5 Nisan 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26484 BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

KAMU KONUTLARI KANUNU

KAMU KONUTLARI KANUNU 6227 KAMU KONUTLARI KANUNU Kanun Numarası : 2946 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 866 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb.

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb. MİLDİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 267'ye 1 nci Ek Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapabilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27512 Karar Sayısı : 2010/114 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ / /2006 YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONUT YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı,2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile ilgili bu kanuna bağlı olarak

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Bu yönergenin amacı Düzce Üniversitesi mülkiyetinde olan ya da üniversiteye tahsis edilmiş olan konutların üniversite

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm Page 1 of 5 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ [(4.3.1998 R.G. 23 A.E. 103 Sayılı Tüzüğün), (25.9.1998 R.G.101 A.E. 517), (25.3.2002 R.G.35 A.E. 166), (8.6.2009 R.G. 98 A.E. 419), (28.1.2015 R.G. 16 A.E.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS VE YÖNETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi...VALİLİĞİNE (Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/4 Bilindiği üzere; 04.05.1990 tarih ve 20508

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan yüz binlerce insanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sisteme dâhil

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS ESASLARI Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı