2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret"

Transkript

1 Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu açýkladý.uslu yaptýðý açýklamada, "Baþbakanýmýz hafta sonu yapýlan törende saðlýkta devrim niteliðinde bizlere müjde vermiþtir. 7 DE 22 OCAK 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ "Bir yýlda çöpe atýlan ekmeklerle 500 okul inþa edilir" Yasemin Aðca 7 DE Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret 2014'te 16 bin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan adayý Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette hafta sonu yapýlacak olan 5. Olaðan Ýl Kongresi ile ilgili istiþarede bulunuldu. Sayfa 7 DE Rektör Alkan, Ýlim Yayma yönetimini kutladý Çorum'da kentsel dönüþüme ilgi arttý Anadolu Kentsel Dönüþüm Mühendislik Müþavirlik Þirket Müdürü Ýnþaat Mühendisi Çetin Özdaþ Çorum'da kentsel dönüþüme ilginin arttýðýný söyledi.2012 yýlý sonlarýnda öncelikle Ýstanbul'da baþlayan Kentsel Dönüþüm yasa çalýþmalarýnýn yoðunluðunun 2014'te Anadolu illerine kaydýðýný dile getiren Çetin Özdaþ, "Anadolu illeri içerisinde de Ankara ve Çorum'da kentsel dönüþüm çalýþmalarý yoðunluk kazandý. 3 De 220 ünite kan verdik MHP'de baþkan adaylarýndan Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi'nde 2014 yýlýnda gönüllü kan baðýþý sayýsý 16 bin 220 ülke genelinde 1milyon 860 bin 256 üniteye ulaþtý. Kan baðýþlarý Türk Kýzýlayý arayýcýlýðý ile ihtiyaç sahiplerine hayat oldu. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer yaptýðý açýklamada, "2015 yýlýnda ülke genelinde gönüllü kan baðýþý hedefimiz 2 milyon 032 bin ünitedir. 5 DE birlik beraberlik mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ýlim Yayma Cemiyetini ziyaret ederek yeniden baþkanlýða seçilen Av. Mehmet Karadað ve yönetimini tebrik etti.yeni yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan...s 3 DE Çetin Özdaþ CHP'li kadýnlardan Huzurevi ve Sevgi Evlerine ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi'nin 25 Ocak Pazar günü yapýlacak olan 11. Olaðan Kongresi öncesi Ýl Baþkanlýðýna aday olan Av. Bekir Çetin, Ahmet Kurtbaþ ve Bekir Özsaçmacý bir araya gelerek birlik beraberlik mesajýnda bulundular.ýl Baþkan Vekili Av. Özgür Öztekin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Ýmal'in de katýlýmýyla parti binasýnda bir araya gelen Ýl Baþkan adaylarý... 5 DE Yabancý yardým kuruluþlarý Kimse Yok Mu'yla yardým ulaþtýrýyor 4 DE Güney Afrika Jamiatul Ulema Derneði Türkiye'de bulunan Suriyeliler için çadýr, battaniye, gýda kolisi ve süt gibi temel ihtiyaçlarý karþýlamak için toplam 550 bin 602 dolar yardýmda bulundu. 6 DA Kalfalýk eðitimini tamamladýlar 2 DE Ziraat Odasý genel kurulu 2 Þubat'ta 2 DE

2 HABER 2 Kalfalýk eðitimini tamamladýlar AJANDA Ýskilip Mesleki Eðitim Merkez Müdürlüðünde, Kalfalýk eðitimi alan çýrak öðrencilerin öðretim yýlý I. dönem eðitimleri tamamlandý. Ýþ piyasasý içerisin de deðiþik alanlarda hem fiilen çalýþan, ayný zamanda Mesleki Eðitim Merkezine de devam ederek teorik eðitim alan çýrak öðrenciler, Ustalýk yolunda bir adým daha attýlar.merkez Müdürlüðü tarafýndan, dönemi baþarý ile tamamlayan Kalfa adayý öðrencilere yönelik bir program düzenlendi. Yapýlan programda konuþan Merkez Müdürü Fatih Þanlý, verimli ve huzurlu bir dönem geçirdiklerini belirterek özverili çalýþmalarýndan dolayý merkez idareci ve öðretmenlerine teþekkür etti. Merkez Müdürü Fatih Þanlý, öðrencilere yaptýðý konuþmada, "Her biriniz yarýnýn ustalarý, iþletme yetkilisi, sektör temsilcileri olacaksýnýz, mesleðinizi en güzel þekilde öðrenmenin gayretinde olun, mesleðinizle ilgili geliþmeleri yakýndan takip edin, kendinizi en donanýmlý þekilde geliþtirin, mesleðinizde kalifiye bir usta olduðunuzda, unutmayýn aranýlan, tercih edilen eleman olacaksýnýz. Mesleðinizle ilgili kendinizi geliþtirmenize paralel olarak toplum tarafýndan kabul gören, milli ve manevi deðerlere sahip çýkan ve bunlarý davranýþ haline getiren bireyler olmanýz sizlerin iþ piyasasýnda yükselmenize de önemli katký saðlayacaktýr" dedi. Ýmsâk : 05:21 Güneþ : 06:51 Öðle : 11:59 Ýkindi : 14:29 Akþam : 16:54 Yatsý : 18: Ýstanbul'da son 50 yýlýn en þiddetli kýþý (2004) - Yavuz Sultan Selim Hânýn Ridaniye Zaferi (1517) Bir söze sabredemeyen çok söz iþitir. Ahmed bin Kays "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Yabancý Þehir AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: "Akýl Oyunlarý"na Albayrak Ýlkokulu damgasý Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan "Akýl Oyunlarý" yarýþmalarýna 3 ayrý dalda 9 öðrenci ile katýlan Albayrak Ýlkokulu 5 kupa aldý. Turnuva sonucunda 3/F sýnýfý öðrencisi Ömer Faruk Özler T- Tangram Oyununda Ýl Birincisi, 3/F sýnýfý öðrencisi Ahmet Utku Þahiner Mangala Oyunu il ikincisi, 3/A sýnýfý öðrencisi Merve Naz Yücel Haneo Kulesi oyunu il birincisi, 3/F sýnýfý öðrencisi Dilferah Aybir ise Haneo Kulesi oyunu il ikincisi ve 3/F sýnýfý öðrencisi Talha Algül de Haneo Kulesi oyununda il üçüncüsü oldular. Haber Servisi Eczacý Odasý'ndan Ömer Sobacý'ya kutlama Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Koca ve üyeler, Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreterliðine atanan Uzm.Dr. Ömer Sobacý'yý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler.ömer Sobacý'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Eczacý Odasý yönetimine teþekkür etti. Ziraat Odasý genel kurulu 2 Þubat'ta Ziraat Odasý Meclisi yaptýðý toplantý da genel kurulu tarihini belirledi. Ziraat Odasýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre genel kurul 7 Þubat 2015 Cumartesi günü Afra 2 Düðün Salonunda yapýlacak. Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Nasýlda üzüyor insaný Yürüyüþ, yabancý bir þehirde Çatýlarý ayýn parlattýðý Öylece uyuklayan sessiz gecede Kule ve tepelerin üzerinden Bulutlarýn imrenilen gidiþi Vatansýz, ama vatanýný arayan Güçlü ve sessiz bir ruh gibi Fakat sen iradesizce, aniden Teslim oluyorsun bu acýlý sihre Ve býrakýp mendilini elinden Acý acý aðlýyorsun uzun süre Hermann Hesse HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3410 2,3414 EUR 2,7238 2,7250 STERLiN 3,5386 3,5403 JPY YENi 1,9957 1,9962 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI SEVDA ECZANESÝ TEL: ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum'da kentsel dönüþüme ilgi arttý Çetin Özdaþ Anadolu Kentsel Dönüþüm Mühendislik Müþavirlik Þirket Müdürü Ýnþaat Mühendisi Çetin Özdaþ Çorum'da kentsel dönüþüme ilginin arttýðýný söyledi.2012 yýlý sonlarýnda öncelikle Ýstanbul'da baþlayan Kentsel Dönüþüm yasa çalýþmalarýnýn yoðunluðunun 2014'te Anadolu illerine kaydýðýný dile getiren Çetin Özdaþ, "Anadolu illeri içerisinde de Ankara ve Çorum'da kentsel dönüþüm çalýþmalarý yoðunluk kazandý. Çorum'da riskli yapý müracaatý yaklaþýk 800 adete ulaþmýþtýr. Bu müracaat sayýsýna göre Çorum kentsel dönüþümde Türkiye 7.'si olmuþtur. Bu baþarýda Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðünün, Kentsel Dönüþüm Þube Müdürlüðünün kentsel dönüþüme olan ilgisi katkýsý baþarýlý çalýþmalarý en büyük etkendir. Baþarýda lisanslý kuruluþlarýn katkýsýnýn da önemsenmesi gerekir, bu anlamda firmamýzýn öncü çalýþmalarýnýn da baþarýda önemli payý olduðunu düþünüyoruz. 2012'de Ýstanbul'daki yoðun kentsel dönüþüm çalýþmalarýna Türkiye'nin ilk firmalarýndan biri olarak katýlan Anadolu Kentsel Dönüþüm firmamýz Ankara'da da Keçiören, Altýndað ve Mamak'ta 3 ofisle yoðun kentsel dönüþüm çalýþmalarýna katkýda bulunmaktadýr. Ankara'nýn gecekondu bölgeleri, hýzla modern kentsel yenilenme alanlarýna dönüþmektedir. Ülke genelinde pek çok ilde özellikle de Ýstanbul ve Ankara da tanýnan, yoðun kentsel dönüþüm faaliyetinde bulunan Anadolu Kentsel Dönüþüm firmasý olarak Çorum merkezli öncü kentsel dönüþüm firmasý olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrýca kentsel dönüþümün finansmanýna katký saðlamak için de 2014 yýlýnda Ýþ Bankasý Genel Müdürlüðüyle protokol yaptýk" dedi. Ankara'da ve Ýstanbul'da kentsel dönüþüm riskli yapý tespit çalýþmalarýna sorunlara ve çözümlere üniversite ve belediyeler önemli destekler verdiðini dile getiren Özdaþ, "Bu anlamda Çorum'da da belediyeden, üniversiteden ilgi beklenilmektedir. Ýlimizde kentsel dönüþüme ilgi giderek artmaktadýr, özellikle kýrsal kesimde yoðunlaþmýþtýr. Çorum'da halkýn ilgisi yoðunlaþmýþtýr ancak bürokraside gereksiz sorunlarla karþýlaþýlmaktadýr. Devletimiz, ülkemizdeki eski deprem riskli binalarýn yýkýlarak kentlerin ve köylerin yenilenmesi için önemli finansal destekler ( her bir konut için 10 bin lirayý aþkýn kira yardýmý, 100 bin liraya kadar kredi vb destekler) sunarken, halkýmýzda buna ilgi gösterirken, kentsel dönüþümün önemini algýlayamayan bazý bürokratlarýn sorun kaynaðý olmasý halkýmýzý üzmektedir. Sorunlarýn giderilmesi için görüþmeler yapýlmakta, bu görüþmelerde bazý sorunlar çözümlenmektedir ancak hala devam eden gereksiz sorunlar vardýr. Kentsel dönüþümün önündeki bürokratik sorunlarýn çözülmemesi durumunda konuyu üst makamlara, gerekirse bakanlýða, baþbakanlýða da taþýmayý düþünüyoruz, ancak halen sorunlarýn yerelde çözülebileceðini ümit ediyoruz. Kentsel dönüþüme il yöneticilerinin de ilgi ve alakasý gerekmektedir. Sayýn Valimiz, Sayýn Belediye Baþkanýmýz ve hatta Hitit Üniversitemizin Rektörünün de sorunlara ve çözümlere alakasý Çorum'umuzu daha hýzlý bir þekilde dönüþtürecek ve geliþtirecektir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Hatti Fotoðraf Topluluðu'ndan Kapadokya'da foto safari Çorum Hatti Fotoðraf Topluluðu Kapadokya'da foto safari düzenledi. 18 Ocak, Pazar günü günübirlik gerçekleþen Kapadokya foto safarisi için Hatti Fotoðraf üyelerinin katýlýmýyla yapýldý. Kapadokya bölgesini içerisine alan Göreme, Zelve, Avanos ve Ürgüp rotasý izlenerek bölgenin kýþ ve kar ortamýnda doðal ve tarihi dokusu, balonlar fotoðraf karelerine yansýtýldý. Topluluktan 19 kiþinin katýldýðý ve gün boyunca devam eden fotoðraf çekimleri Altan Özeskici ve Hakan Nergisli'nin organizesi ile gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ýlim Yayma Cemiyetini ziyaret ederek yeniden baþkanlýða seçilen Av. Mehmet Karadað ve yönetimini tebrik etti.yeni yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yeni yönetime baþarýlar diledi.ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesinin yeni açýlan þube merkezinin de hayýrlý olmasýný dileyen Alkan, Hitit Üniversitesi'nin faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Ýlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamýnýn hazýr bulunduðu ziyarette Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað ise Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Rektör Alkan, Ýlim Yayma yönetimini kutladý Buhara Kültür Merkezi açýlmadan ödül getirdi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal projelerinden dolayý Buhara Medya Grubu tarafýndan "Yýlýn Belediye Baþkaný" seçildi. Her sene çeþitli konularda yýlýn 'En Ýyi'lerini seçen Buhara Medya Gurubu, bu sene 5.'sini düzenlediði Medya Ödül töreninde sanat, siyaset ve iþ dünyasýndan halk oylamasýyla seçilen baþarýlý isimleri ödüllendirdi. Ankara Rixos Otel'de düzenlenen törende, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Yýlýn Belediye Baþkaný" ödülünü aldý. Buharaevler Mahallesi'nde yapýlan ve sosyal belediyeciliðin en güzel örneklerinden biri olan Buhara Kültür Merkezi, kadýn, erkek, genç, engelli ve yaþlý gibi bütün kesime hitap eden bir proje olmasý nedeniyle Baþkan Külcü'ye yýlýn belediye baþkaný ödülünü getirdi. Ünlü sunucular Vatan Þaþmaz ve Çiðdem Tunç'un sunduðu ödül töreninde ayrýca Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Öznur Çalýk, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Elazýð Milletvekili Sermin Hitit MTAL öðrencilerine tecrübe paylaþýmý söyleþisi Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans salonunda, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alaný öðrencilerine yönelik Anitta Oteli Önbüro Müdürü Mustafa Büget tarafýndan, sektörün özelliði, sektör çalýþanlarýnda aranýlan özellikler, sektörün çalýþanlardan beklentileri, iþ baþvurularý konularýnda söyleþi yapýldý.mustafa Büget, yaptýðý konuþmada, "Turizm sektörü hizmet sektörü olarak emek-yoðun iþletmeler, 7/24 hizmet verdiðinden, insani iliþkiler önemlidir. Ýnsan ve insani bakýþ diðer sektörlere göre daha öne çýkmaktadýr. Bundan dolayý turizm sektöründe çalýþacak personel, sorun çözme yeteneðine sahip, kendine güvenen, ikna kabiliyeti olan, samimi, iþini seven, güler yüzlü, yeterli derecede bilgi ve birikim sahibi, en az bir yabancý Balýk, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuþoðlu, MHP Antalya Milletvekili Yusuf Ziya Ýrbeç, Ankara Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak ödül aldýlar. Baþkan Külcü'ye ödülünü veren Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, "Ben de belediye baþkanlýðý yaptým. Belediye Baþkaný'ný gözünün içine bakýnca anlarým. Çorum Belediye Baþkanýmýzý iyi tanýyorum. Çorum'a da gittim. Yaptýðý çalýþmalarý yerinde gördüm. Baþarýlý ve vizyonu olan bir kardeþimiz. Bu ödül isabetli bir ödül olmuþ" dedi. Gecede "Yýlýn Milletvekili" seçilen AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da ödülünü Buhara Medya Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Burçin Öztürk'ten aldý. Törenin ardýndan ödüle layýk görülenlerle beraber Buhara Dergisi'nin 5. yýl pastasý kesildi ve Volkan Arýkanoðlu'nun hazýrlamýþ olduðu defile ile sona erdi. Törene Çorum'dan Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ve Turhan Candan, Meclis üyeleri Ahmet Özler, Ekrem Demirten, Abdülaziz Layýk ve Mehmet Döngel de katýldý. dili bilen ve diðer personelle koordineli çalýþabilme yeteneðine sahip olmalýdýr. Turizm sektöründe baþarýlý olmanýn yolu iþini sevmek, iþine önem vermekten geçmektedir. Çalýþanlar ve hatta sizler þimdiden kariyer planlamanýzý isabetli yaparsanýz hedeflerinize ulaþýrsýnýz. Mevcutla yetinmek yerine her zaman daha iyisini yapabilmek için araþtýrýcý, kendini yenileyen olmalýsýnýz. Turizm eðitimi veren ortaöðretim kurumlarýnda yetiþen sizler sektör açýsýndan uygulamalý eðitim gördüðünüzden yüksekokula göre daha avantajlýsýnýz. Çünkü derslerinizi uygulamalý görmeniz ve yaz boyunca Antalya da ve ilimizde yer alan beþ yýldýzlý otellerde 5 ay boyunca çalýþmanýz sizi avantajlý kýlmaktadýr" dedi.

4 HABER 4 Milli Eðitim'de tayin sistemi deðiþmeli Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak pazartesi günü sonuçlanan öðretmenlerin özür grubu tayinleri ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Mevcut yer deðiþtirme yönetmeliði ile sorunlarýn çözülmeyeceðini ve öðretmenlerin ailesinden ayrý yaþamak zorunda býrakýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu ifade eden Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Bakanlýk tarafýndan özür grubu yer deðiþtirme iþlemlerine ait sayýsal veriler açýklanmamýþ olsa da tarafýmýza gelen bilgiler maalesef öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmediði yönündedir. Mevcut yönetmelik artýk öðretmenlerin yer deðiþtirme taleplerini karþýlayamamaktadýr. Yeni politikalar hayata geçirilmediði takdirde öðretmenlerimiz bulunduklarý okulda çakýlý kalmaya, eþler farklý þehirlerde yaþamaya devam edecektir. -"ÝL-ÝLÇE EMRÝ UYGULANMALI"- Özür grubu atamalarýnda il-ilçe emri uygulanmamýþ ve aralarýnda binlerce kilometre mesafe bulunan eþler birbirlerine kavuþamamýþtýr. Toplumun temel taþý olan ailenin bütünlüðünün saðlanmasý devletin asli görevlerinden birisidir. Öðretmen eþlerin farklý þehirlerde çalýþmak zorunda býrakýlmasýnýn hiçbir þekilde mazereti olamaz. Ýkinci dönem baþlamadan bu durumdaki öðretmenler il-ilçe emrine atanmalý ve yerel yöneticiler tarafýndan adalet ilkesinden taviz verilmeden ihtiyaç bulunan kurumlarda deðerlendirilmelidir. Bu þartlar altýnda çalýþan bir öðretmenden verimlilik beklemek gerçekçi deðildir. -"FARKLI ÜCRET POLÝTÝKASI ÝZLENMELÝ"- Atama taban puanlarýna baktýðýmýzda özellikle sýnýf öðretmenleri için artýk yer deðiþtirmenin bir hayal olduðunu söyleyebiliriz. Ýl içinde tayin bekleyen öðretmenler için sonuç hüsran olmuþtur. Sadece hizmet puaný üstünlüðünü esas alan yer deðiþtirme yönetmeliði artýk ihtiyaçlarý karþýlayamamaktadýr. Tayin sistemi iflas etmiþtir. Bir an önce gerçekçi çözüm üreten bir tayin sistemi geliþtirilmelidir. Yetkililerin bahane olarak öne sürdükleri bütün öðretmenler merkezi yerlerde, belli baþlý þehirlerde yaþamak istiyorlar gerçeðini kabul ediyoruz. Ancak bu istek insani bir taleptir. Herkes daha iyi þartlarda daha fazla imkanlarý bulunan þehirlerde yaþamak, daha donanýmlý okullarda çalýþmak ister. Bu durumu problem olmaktan çýkarmak için bakanlýðýn bir an önce teþvik sistemi geliþtirmesi gerekmektedir. Hizmet bölgelerine, okullarýn bulunduðu yerleþim yerlerinin özelliklerine göre farklý ücret politikasý izlenmelidir. Bu ücret ek ders ücretlerinde olduðu gibi komik rakamlar olmamalý, öðretmenleri bu bölgelerde çalýþmaya istekli hale getirecek miktarda olmalýdýr. Öðretmenlere kendi aralarýnda yer deðiþtirme imkaný saðlandýðý takdirde sadece kurumdaki kiþiler deðiþecektir, yürütülen hizmette herhangi bir aksama olmayacaktýr. Kiþiler arasýnda gerçekleþirken suistimal yaþanabilir endiþesi kolaylýkla halledilebilir. Bakanlýk tarafýndan elektronik ortamda kurulacak bir sistemle birçok öðretmenimizin sorunu çözülebilir. Þehir merkezi dýþýndan köylerde çalýþan öðretmenlerin ceplerinden karþýlamak zorunda olduklarý yol ve yemek ücretleri bakanlýk tarafýndan ödenmelidir. Kýsýtlý imkanlarla eðitim öðretimin devam ettiði okullarýmýzda üstüne bir de ekstra masraf ederek çalýþmak öðretmenler arasýnda adaletsizliðe yol açmaktadýr. Þehir merkezlerinde oluþan öðretmen yýðýlmasýnýn azalmasý ve uzun süre köy okullarýndan görev yapmanýn saðlanmasý için bu uygulamanýn acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ýl içinde yapýlan objektif kriterlere dayanmayan görevlendirmeler eðitim sisteminin kanayan yarasýdýr. Eþ, dost, akraba, sendika iliþkilerine baðlý görevlendirmeler orta çað deðerlerine ait uygulamalardýr. Bazý sendikalar kendi adamlarýmýzýn sorunlarýný nasýl olsa bir þekilde çözüyoruz mantýðý ile genel sorunu görmezden gelmektedirler. Hatta tayin istismarlarýnýn Ýbrahim Býçak yapýldýðýný, görevlendirme yaptýrýrýz vaatleriyle öðretmenleri kendi sendikalarýna üye yapmaya çalýþtýklarýný bile duymaktayýz. Öðretmenlerimizi kiþisel, ufacýk menfaatleri uðruna büyük sorunlarýn çözümünde rol oynamayan sendikalardan desteklerini çekmeye davet ediyoruz. Her konuda olduðu gibi öðretmen tayinlerindeki sorunlarý da en üst perdeden dile getirmeye devam edeceðiz. -"HEDEFLERE MUTLU ÖÐRETMENLER ULAÞILABÝLÝR"- Mevcut durum genç, dinamik öðretmenlerimizi onlarca yýl dezavantajlý bölgelerde ve köylerde çalýþmaya mecbur býrakmaktadýr. Bu aðýr ve zor þartlar, büyük özveri ile çalýþan öðretmenlerimizde mesleki tükenmiþliðe yol açmaktadýr. Türkiye eðer 2023, 2071 hedeflerine ulaþmak istiyorsa bunu ancak eðitim sayesinde gerçekleþtirebilir. Eðitimde kalitenin artmasý da mutlu öðretmenlere baðlýdýr. Küstürülmüþ, mesleki tükenmiþliðin içerisine itilmiþ, ailesinden ayrý yaþayan öðretmenlerle bu hedeflere ulaþmak hayal olmaktan bir adým ileriye gidemez. Mahir ODABAÞI GÜZEL ÖRNEKLER -1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ölüm, dünya da inkârý olmayan ve her canlýnýn baþýna gelecek olan acý bir olaydýr. 'Acýlar paylaþtýkça azalýr, sevinçler paylaþtýkça çoðalýr' sýrrýnca böyle günlerde insanlar eþ, dost, tanýdýklarýný yanýnda görmek isterler. Hatta dostluklarýn pekiþmesi, varsa hafif kýrgýnlýklarýn giderilmesi için de en kolay vesiledir. Sizi sevmeyen veya kýrgýn olan insanlarýn böyle özel günlerine iþtirak edin sizin hakkýnýzda ki düþünceleri kesinlikle deðiþecektir. Bu nedenle bu özel günleri deðerlendirmek lazýmdýr. Yýllar önce Mustafa Demir Bey Osmancýk Ýlçe milli eðitim müdürü olarak görev yapmaktadýr. Mahiyetinde çalýþan memurlarýndan Kadriye hanýmýn eþi bayram öncesi genç yaþta hayatýný kaybeder. Anadolu'da eþin gitmesi dünyanýn yarýsýnýn bitmesi olarak algýlanýr. Bu baðlamda ilçe müdürü Mustafa Bey, þube müdürü Erhan beyi odasýna çaðýrýr. Erhan Bey : 'Çoluk çocuk bu bayram sabahý bizim memurun evinde olacaðýz. Ýlk bayramda acýlarýna hemhal olalým' der. Bayram sabahý hiçbir yere gitmeden doðru memurun evine giderler Netice olarak Mustafa Demir Osmancýk'tan ayrýlarý sene geçmiþtir ama bu güzel örnek yýllar geçmesine raðmen unutulmamýþtýr. Aile sohbetlerinde zaman zaman sözü açýlýnca anlatýlýr. Yýllar sonra bizim gibi biri de çýkar gazete köþelerine güzel örnekler olarak yazar. Atalarýmýz ''bir iyilik bir de kötülük unutulmaz'' diye boþuna dememiþlerdir. Gelecekte iyi olarak ta kötü olarak ta yâd edilmek galiba birazcýk bizlerin elindedir. Dünden bugüne böyle güzel örneklerin yanýnda mahiyetinde çalýþan personelinin cenazesine katýlamamasýna raðmen telefonla bile bir baþsaðlýðý dileyemeyen amirlerin olduðunu biliyorum. *FERAGAT EDEBÝLME Yýllar önce bir kurumda bir þeflik bir de saymanlýk kadrosu açýlýr. Birbirinden habersiz olarak iki arkadaþ ayný saymanlýk kadrosuna talip olurlar. Taliplilerden bir tanesi tek maaþlý diðeri ise çift maaþlýdýr. Ama çift maaþlý olanýn iþi olacaktýr. Bunu öðrenen arkadaþ 'ben çift maaþlýyým, o arkadaþ tek maaþlý onun daha çok ihtiyacý var. Ben saymanlýk talebimden feragat ediyor, þefliðe razýyým' der. Niyet iyi olursa Allah'ta yardým eder. Akýlda olmayan bir kapý açar hesabý yeni bir müdürlük kadrosu gelir ve o arkadaþ ta müdür olarak atanýr. *''Kötü kimselerle arkadaþlýk etme, sonra haberin olmadan senin huyun, onlarýn huyundan çalar ve sende kötü oluverirsin!'' (Eflatun) *Ayný yolda yürümek kolaydýr. Lakin þu kavþaklar olmasa. Çünkü dostlarla yollar hep kavþaklarda ayrýlýr. Ayrýlmadan kavþaðý geçebilirseniz dostluðunuz bakidir. Korkmayýn torunlara bile ayný þekilde sirayet eder *''Ýyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulurlar.'' (Balzac) *''Ne olursan ol ama ne olur kavþaklarda terk etmeyecek gerçek dostum ol'' *(yazara öneri: ) CHP'li kadýnlardan Huzurevi ve Sevgi Evlerine ziyaret CHP Ýl ve Ýlçe Kadýn Kollarý, çeþitli kurum ve kuruluþlara ziyaretler gerçekleþtirdiler. CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ile üyeler ilk olarak Kamile - Hacý Ahmet Akdað Yaþam Evi'ni ziyaret ettiler. Burada kurum yetkilileri ile bir süre görüþen CHP'li kadýnlar, daha sonra burada kalan yaþlý vatandaþlarý ziyaret ederek sohbet ettiler. Daha sonra Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu'nu da ziyaret eden CHP'li kadýnlar burada kurum yetkilileri ile bir süre sohbet ederek kurum hakkýnda bilgiler aldýlar. Burada kalan öðrencilerle de sohbet etme fýrsatý bulan CHP'li kadýnlar geleceðin teminatý olan gençler ile yaþlý vatandaþlara iyi bir yaþam saðlamanýn önemine vurgu yaptýlar.bu iki kurumu ziyaret etmekten bir hayli mutlu olduklarýný kaydeden CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, "Hem yaþlý vatandaþlarýmýzý hem de geleceðim olan gençleri ziyaret etmekten çok mutlu olduk. Yaþlýsýna, gencine sahip çýkmayan bir toplum yýkýlmaya mahkumdur. Bizler Türk milleti olarak aile baðlarý güçlü bir toplumuz. Güçsüze yardým elini uzatmak bizim binlerce yýllýk genlerimizde var. Türk aile yapýsý Cumhuriyet'in kurulmasýyla birlikte daha geliþmiþ ve güçlenmiþtir. Kadýn kollarý olarak geleceðimiz olan gençleri ziyaret etmekten çok mutlu olduk. Yine huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaþlýlarýmýzla da sohbet etmek bizleri çok duygulandýrdý. Geçmiþini bilmeyen, anlamayan geleceðini kuramaz. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecektir" dediler. Siyer-i Nebi Projesi öðretmenlere anlatýldý Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan geçtiðimiz hafta uygulamaya konulan "Kutlu Doðum Siyer-i Nebi Projesi"nde süreç baþladý. Proje ile ilgili olarak Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde ortaokullar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmenlerine yönelik proje bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü Din Eðitiminden Sorumlu Þube Müdürü Medet Sezgen'in de katýldýðý toplantýda Anadolu Ýmam Hatip lisesi Müdürü Ýdris Makineci katýlýmcýlara süreç hakkýnda bilgiler verdi.osmancýk ilçesi merkez ve köy ortaokullarýnda görev yapan 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeninin katýldýðý toplantýda proje materyali olarak kullanýlan ve Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi mezunlarýndan Türkiye Kömür Ýþletmeleri Genel Müdürü Mustafa Aktaþ'ýn sponsorluðunu yaptýðý ve Bin adet olarak daðýtýmý tamamlanan "Peygamberimiz Çocuklarla" adlý kitap hakkýnda açýklamalar yapýldý. Ülkü Ocaklarý Bakü þehitlerini andý Ülkü Ocaklarý Çorum Þubesi Ocak 1990 Bakü Katliamýný nedeniyle anma programý düzenledi.program geçtiðimiz günlerde kaza sonucu yaþamýný yitiren Beyþehir Ülkü Ocaklarý Baþkaný ve Bakü katliamýnda þehadete kavuþanlar için Kur'a-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Daha sonra Eðitim Birimi Baþkaný Alperen Uluer Ocak 1990 Bakü katliamý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi.

5 "Yaptýðýmýz her iþte mutlaka teþkilatlarýmýzýn görüþünü alýrýz" HABER 5 Olaðan kongre sonrasýnda AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen Yaþar Anaç ve yönetim kurulu, mahalle temsilcileri ile birlikte Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya iade-i ziyarette bulundular. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya iade-i ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve partililere teþekkür etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, teþkilatlarýn en çok önemsedikleri kurum olduðunu söyledi. Kaya, "Yaptýðýmýz her iþte mutlaka teþkilatlarýmýzýn görüþünü almýþýzdýr alamaya da devam edeceðiz. Görevinizin zor olduðunu biliyorum bundan sonra ki süreçte Ýl Genel Baþkaný olarak ve meclis olarak sizlerin yanýndayýz. Hep beraber bir güç oluþturacaðýz. Hep birlikte güzel iþler yapacaðýz. Çorum'da ki her köy bizim meclisimizle birlik ve beraberlik içerisinde. Bu Çorum için güzel bir tablodur bundan sonra inþallah tablo bozulmaz" dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ise "Meclis çalýþmalarýný yakýnen takip ediyoruz. Biz sizlere çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Tüm Çorumlu hemþerilerimizi 25 Ocak da ki kongremize davet ediyorum" dedi. Yasin YÜCEL 2014'te 16 bin 220 ünite kan verdik AK Parti Merkez Ýlçe'den Baþkan Külcü'ye iade-i ziyaret Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi'nde 2014 yýlýnda gönüllü kan baðýþý sayýsý 16 bin 220 ülke genelinde 1milyon 860 bin 256 üniteye ulaþtý. Kan baðýþlarý Türk Kýzýlayý arayýcýlýðý ile ihtiyaç sahiplerine hayat oldu. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer yaptýðý açýklamada, "2015 yýlýnda ülke genelinde gönüllü kan baðýþý hedefimiz 2 milyon 032 bin ünitedir. Kýþ mevsiminden kaynaklanan olumsuz hava koþullarý sebebiyle kan baðýþý sayýlarýnda büyük bir azalma olmuþtur. Bu durum saðlýk kuruluþlarýnda tedavi gören hastalarýn kan ve kan ürünü ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda sorunlar ve gecikmelere neden olmaktýr yaþ arasý, 50 kg üzerindeki tüm vatandaþlarýmýzý T.C. kimlik numarasý yazýlý olan resmi kimlik belgeleri ile birlikte saðlýk kuruluþlarýnda tedavi gören hastalarýn, kan ve kan ürünü ihtiyaçlarýnýn sorun yaþanmadan karþýlanabilmesi için Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezimize ve gezici kan baðýþý ekiplerimize kan baðýþýnda bulunmaya davet ediyoruz. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezimizle iletiþime geçerek çalýþma saatlerimiz hakkýnda bilgi alabilirsiniz. Kurumunuzda kan baðýþý kampanyasý gerçekleþtirmek istiyorsanýz bizimle iletiþime geçiniz" dedi. Haber Servisi AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve yönetim kurulu, mahalle temsilcileri ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye iade-i ziyarette bulundu. Kongre sonrasý göreve gelen AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve yönetim kurulu üyeleri iade-i ziyaretlere baþladý. Dün ilk olarak Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret eden Yaþar Anaç ve yönetiminin bir sonraki duraðý Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü oldu. Ziyarette konuþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, görev yapacaklarý 3 yýllýk sürede tüm teþkilatlarla birlik ve beraberlik içinde çalýþacaklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini dile getiren Anaç bir dergi tarafýndan yýlýn belediye baþkaný seçilmesi dolayýsýyla da Külcü'yü kutladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise yeni göreve gelen AK Parti Merkez Ýlçe teþkilatýný tebrik etti. Seçilmiþ olmanýn insana ayrý bir haz verdiðini dile getiren Külcü, "Biz inancýmýz gereði bu tür görevleri tatmin olmak için deðil hizmet kapýsý olarak görürüz ve etrafýmýz da ki insanlarýnda böyle olmasýndan memnunuz. Sizlere yaptýðýnýz ve yapacaðýz çalýþmalarda baþarýlar diliyorum. Tüm çalýþmalarýnýzda yanýnýzda olacaðýz. Seçim baþarýlarý tüm teþkilat çalýþanlarýnýn baþarýsýdýr" dedi.fatih AKBAÞ Ünlü'den Týmarlý Sulama Projesi teþekkürü Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü yaptýðý açýklamada ilçenin yýllardýr özlemini çektiði ve hayal olarak nitelendirilen Týmarlý (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin ihalesinin yapýlmasýndan dolayý memnuniyetini dile getirerek bu projenin yapýlmasýyla topraðýn suyla buluþacaðýný belirtti. Týmarlý (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen baþta Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu olmak üzere, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz Prof. Dr. Lütfi Akça'ya Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve ekibine Bayat halký adýna teþekkür eden Ünlü, "Görev süremizce biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Sadece milletimizin hayýr duasýna talip oluyoruz. Bunun için yegâne þiarýmýz ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Ekrem Ünlü Milliyetçi Hareket Partisi'nin 25 Ocak Pazar günü yapýlacak olan 11. Olaðan Kongresi öncesi Ýl Baþkanlýðýna aday olan Av. Bekir Çetin, Ahmet Kurtbaþ ve Bekir Özsaçmacý bir araya gelerek birlik beraberlik mesajýnda bulundular.ýl Baþkan Vekili Av. Özgür Öztekin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Ýmal'in de katýlýmýyla parti binasýnda bir araya gelen Ýl Baþkan adaylarý Av. Bekir Çetin, Ahmet Kurtbaþ ve Bekir Özsaçmacý, yapýlacak MHP'de baþkan adaylarýndan birlik beraberlik mesajý olan kongre ile ilgili deðerlendirmelerde bulunarak, kongrenin Milliyetçi Harekete ve Çorum'a hayýrlara vesile olmasýný dilediler. 25 Ocak Pazar günü yapýlacak olan 11. Olaðan Kongrenin Milliyetçi Hareketin iktidar yürüyüþüne vesile olacaðýný vurgulayan Ýl Baþkan Adaylarý Av. Bekir Çetin, Ahmet Kurtbaþ ve Bekir Özsaçmacý, Kongrenin Milliyetçi ve Ülkücü Harekete yakýþýr þekilde bayram havasýnda gerçekleþeceðini sözlerine eklediler.

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ EMEP'ten "Laiklik, Demokrasi Mücadelesi ve Seçimler" paneli Ercan Geçmez Emek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Örgütü, "Laiklik, Demokrasi Mücadelesi ve Seçimler" konulu panel düzenliyor.24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'de Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'nde gerçekleþtirilecek olan panelde Evrensel Gazetesi Baþyazarý Ýhsan Çaralan ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez, birer konuþma yapacak. Ýhsan Çaralan Þahin Otomotiv baþarýyý ödüllendirdi AK Sigorta, Çorum Þahin Otomotiv Citroen Bayii personellerinden Görsem Sigorta Yetkilisi Ýlkay Özçakýr'ý plaketle ödüllendirdi. Ýlkay Özçakýr'a ödülü ise Þahin Otomotiv Yetkilisi Serdar Görücü tarafýndan takdim edildi. Üretim bazýnda çalýþkanlýðý ve azminden dolayý ödüle layýk görülen Özçakýr, kendisini bu ödüle layýk gören AK Sigorta'ya ve plaketi kendisine takdim eden Serdar Görücü'ye teþekkür etti. Çorum'un otomotiv sektörünün köklü firmalarýndan Þahin Otomotiv Citroen Bayii, Rent A Car hizmetinde bölgesinde öncü olmakla beraber Türkiye'de ise sayýlý firmalar arasýnda yer alýyor. Þahin Otomotiv Yetkilisi Serdar Görücü, Rent A Car hizmetinde Türkiye'de 2. firma olduklarýný söyledi. Ankara baþta olmak üzere çevre illerde ki resmi kurumlara araç kiraladýklarýný ifade eden Görücü, araç adedi ve çeþitliliði olarak da Türkiye'de ki sayýlý firmalar arasýnda yer almanýn gururunu yaþadýklarýný kaydetti. Þahin Otomotiv Citroen Bayii ayrýca geride býraktýðýmýz 2014 yýlýnda da büyük baþarýlara imza attý. Þahin Otomotiv olarak bölge bazýnda 2014 yýlýnda satýþ adedi rekoru kýrdýklarýný belirten Þahin Görücü, 2014 yýlýný birinci tamamladýklarýný, 2015 yýlýnda da ayný satýþ adedini yakalamak istediklerini dile getirdi. Görücü ayrýca, Þahin Otomotiv olarak servis, yedek parça, sigorta ve 2. el otomotiv hizmetlerini müþteri memnuniyetinden taviz vermeden sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Yabancý yardým kuruluþlarý Kimse Yok Mu'yla yardým ulaþtýrýyor Güney Afrika Jamiatul Ulema Derneði Türkiye'de bulunan Suriyeliler için çadýr, battaniye, gýda kolisi ve süt gibi temel ihtiyaçlarý karþýlamak için toplam 550 bin 602 dolar yardýmda bulundu. Yardým 2014 yýlý içerinde ihtiyaç sahiplerine Kimse Yok Mu aracýlýðýyla ulaþtýrýldý. Bir baþka ülke Singapur'dan As Sýddýg, Symply Ýslam, Arab Network, NagshibandiSing ve AMD yardým kuruluþlarý Suriyeliler için yardýmlarýný Kimse Yok Mu üzerinden ulaþtýrmayý tercih etti. Yine Singapurlu RahmetenLilAlemin Derneði de Filistin'deki mazlum, maðdur ve kimsesiz insanlara ulaþtýrýlmak üzer dolarlýk yardýmýn daðýtýlmasý için Kimse Yok Mu'yu tercih etti. Son olarak da Singapurlu Qiswah adlý yardým kuruluþunun yardýmlarý Kimse Yok Mu derneði aracýlýðýyla, Kahramanmaraþ'ta Suriyelilerin yoðun olarak yaþadýðý bölgelerde ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaþtýrýldý. SingaporeunQiswah Derneði içinde gýda maddeleri bulunan 100 koliyi Suriyelilere daðýtýlmasý için Kimse Yok Mu, Kahramanmaraþ þubesine teslim etti. Yardýmlar Kimse Yok Mu Derneði Kahramanmaraþ Þubesi önünde ve Karacaoðlan mahallesinde ihtiyaç sahibi Suriyelilere daðýtýldý. Daðýtýma Oiswah Derneði yetkilileri de katýldý. Soðuk günlerde özellikle kenar mahallelerdeki saðlýksýz evlerde kalan Suriyelilere içerisinde un, þeker, mercimek, nohut, pirinç, salça, yað, tuz, makarna, þehriye, reçel ve bulgur bulunan gýda kolileri ile kýþlýk giysi ve battaniye yardýmý yapýldý.

7 HABER 7 Çorum'a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu açýkladý.uslu yaptýðý açýklamada, "Baþbakanýmýz hafta sonu yapýlan törende saðlýkta devrim niteliðinde bizlere müjde vermiþtir. Sadece 13 ülkede olan gece uçuþ kapasitesine sahip Ambulans Helikopterimizin olmasý bizi son derece gururlandýrmýþtýr. Bu ülke nerden nerelere geldi. Hayal bile edilmesi mümkün olmayan hedeflere ulaþtýk. Helikopter Ambulanslar ve gece görüþlü Ambulans hepimizin hizmetinde. Çorum'da da vatandaþlarýmýz bu hizmetten faydalandý. Allah kimseye muhtaç etmesin ama ihtiyaç olduðunda da yokluðunu vermesin. Saðlýk hepimiz için büyük ihtiyaç. 800 yatak kapasiteli Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanemizin yapýmý hýzla devam ediyor. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanemizin Ýkmal Ýhalesini TOKÝ 6 Ocak'ta gerçekleþtirdi. Bir sorun olmaz ise önümüzdeki ay inþaat yeniden baþlayacaktýr. Alaca Toplum Saðlýðý ve 2 adet Aile Saðlýðý Merkezleri tamamlandý. Önümüzdeki günlerde hizmete açacaðýz. Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanemizin mart sonuna doðru bitirilmesi planlanýyor. Bayat Devlet Hastanemiz devam ediyor. Hafta sonu yapýlan törendeki saðlýk filosuna katýlan Ambulanslardan 8'i ilimize veriliyor. Ýki hafta içerisinde teslim edilecek yýlýnda ambulans sayýmýz 5 iken yeni geleceklerle 60 Ambulansýmýz oluyor. Hayýrlý uðurlu olsun. Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu'na ve Saðlýk Bakanýmýz Mehmet Müezzinoðlu'na katký ve desteklerinden dolayý Çorum adýna teþekkür ederiz" dedi. Haber Servisi Tasarrufa dikkat çektiler "Bir yýlda çöpe atýlan ekmeklerle 500 okul inþa edilir" Yasemin Aðca Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi "Tasarruf Haftasý" kapsamýnda "Küçük Dokunuþlarla Büyük Tasarruflar" adlý seminer düzenlediler. Devlet Tiyatrosu Salonunda yapýlan seminere konuþmacý olarak Çevre Mühendisi Yasemin Aðca katýldý ve "Küçük Dokunuþlarla Büyük Tasarruflar" konusunda konuþtu. Aðca, enerji tasarrufunun, üretimde, konforda ve iþ gücünde her hangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak ve israf etmemek olduðunu söyledi. Aðca, "Enerji tasarrufu, enerji ihtiyacýnýn azaltýlmasý veya kýsýtlanmasý þeklinde düþünülmemelidir. Bir günde 6 milyon ekmeði çöpe atýyoruz. Ülkemizde bir yýlda çöpe atýlan 2,1 milyar adet ekmeðin parasal deðeri 1,5 milyar TL bu parayla 80 hastane, 500 okul inþa edilebilir. Yine ülkemizde bir yýlda israf edilen ekmek ile 500 km yol yapýlabilir. Ekmek gibi su da çok önemlidir bizim için dünya nüfusunun %40'ýný barýndýran 80 ülke þimdiden su sýkýntýsý çekmektedir. Her yýl 250 milyon insan kirli sularla bulaþan hastalýklara yakalandýðý için yaklaþýk 5 milyon kiþi yaþamýný kaybetmektedir. 1 litre atýk su, 8 litre tatlý suyu kirletmektedir. Yer yüzünde ki kirletilmiþ su miktarý kilometreküptür ve bu miktar dünyanýn en büyük on nehrinde bulunan tatlý su miktarýndan daha fazladýr. Su kirliliðinin nüfus artýþ hýzýyla birlikte artmasý durumunda, 2050 yýlýna kadar dünya çapýnda 18 bin kilometre küplük tatlý su kaybedilmiþ olacaktýr. Türkiye son kýrk yýl içerisinde üç Van gölü büyüklüðünde denk gelen hektarlýk sulak alanýný kaybetmiþtir. Nil nehrinin %84'ünü barýndýran Etiyopya 12 milyon kiþinin açlýk çektiði, suya muhtaç bir ülkedir. Gana'da yaþayan bir kiþinin yýllýk su tüketimi, Amerika'da yaþayan bir kiþinin yýllýk su tüketiminden 300 kat azdýr. Dünya nüfusu geçtiðimiz yüzyýlda üç kat artmýþtýr. Ayný dönemde su kullanýmý ise altý katýna çýkmýþtýr. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kiþi baþýna düþen yýllýk ortalama su miktarýnýn en az metreküp olmasý gerekir. Türkiye, kiþi baþýna düþen yýllýk ortalama metreküp su ile su yoksulu bir ülkedir. Dünyadaki tüm tatlý sularýn oraný %3'tür. Bu tatlý suyun %80'i buzul olarak kutuplardadýr. Ülkemiz su açýsýndan zengin bir ülke deðildir. Ülkemizde kiþi baþýna tüketilen günlük su miktarý yaklaþýk litre civarýndadýr. Dünya ortalamasý 150 litredir. Afrika ülkeleri ortalamasý ise 67 litredir. Evdeki tükettiðimiz su miktarý banyo ve lavabo da %40, mutfakta %12, çamaþýr yýkamada %13, tuvalette %25, temizlik ve diðerleri %10 gibidir" dedi. Yasin YÜCEL Þoför Odalarýndan Ankara'ya çýkarma Çorum'daki Þoför ve Nakliyeci odalarýnýn temsilcileri Ankara'ya giderek TESK Baþkaný Bendevi Palandöken ve TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn ile görüþtüler. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Mecitözü Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Halil Piroðlu, Kargý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Orhan Camcý, Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Karatað ile Sungurlu Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Hacý Karatekin Ankara'ya giderek bazý temaslarda bulundu. Çorumlu Þoför ve Nakliyeci esnafýnýn temsilcileri, ilk olarak Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn'ý ziyaret etti. Ayný zamanda TESK Baþkanvekili olan Fevzi Apaydýn ile bir süre görüþen Çorum heyeti, daha sonra da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken'i ziyaret ederek bir görüþme gerçekleþtirdi. Görüþme sýrasýnda Çorum heyeti, þoför ve nakliyeci esnafý baþta olmak üzere esnaf ve sanatkârlarý ilgilendiren çeþitli konularda TESK Baþkaný Bendevi Palandöken'e brifing verdi. Ziyaret sýrasýnda odalarýn yaþadýðý bazý sorunlarda dile getirildi. TESK Baþkaný Bendevi Palandöken, Çorumlu þoför ve nakliyeci esnafýnýn temsilcileri ile bir araya gelmekten son derece memnun olduðunu belirterek, her zaman destek ve katký sunacaklarýný dile getirdi. Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi "Tasarruf Haftasý" kapsamýnda "Küçük Dokunuþlarla Büyük Tasarruflar", "Tasarruf Mahkemesi" ve "Enerjimiz Geleceðe Kalsýn" konulu programlar düzenledi. Programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve davetliler katýldý. Program ilk "Küçük Dokunuþlarla Büyük Tasarruflar" adlý seminer ile baþladý daha sonra Çorum Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafýndan hazýrlanan "Tasarruf Mahkemesi" adlý tiyatro oyunu ile devam etti. Programa renk katan tiyatro oyunu davetlilerin beðenisini topladý. Tiyatro oyununun ardýndan. Tasarruf konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren çocuklara ödüller verildi. "Enerjimiz Geleceðe Kalsýn" konulu kompozisyon yarýþmasýnda 1. Nisa Yaren Yýldýz, 2. Rukiye Akþat, 3. Þeyda Tatarlý oldu. Dereceye giren çocuklara ödüllerini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan verdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan yarýþmada ödül verirken kýsa bir konuþma yaptý. Candan, "Çorum Belediyesi tasarrufla ilgili bir çok çalýþmalarý var. Gecen yýl 20 ton bitkisel yað topladýk. Tasarrufla ilgili almamýz gerek çok yol var. Sizlerden özellikle istediðim atýklarýnýzý lütfen alo 153'ü arayarak bilgi vermenizdir. Alo 153 hatta zabýta hattýdir. Atýklarýnýzý dökmek veya atmak yerine bize haber verirseniz biz atýklarýnýzý çevreye geri kazandýrýrýz. Bu güzel programlarda emeði geçen herkese teþekkür ederim" þeklinde konuþtu Yasin YÜCEL Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan adayý Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette hafta sonu yapýlacak olan 5. Olaðan Ýl Kongresi ile ilgili istiþarede bulunuldu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, " Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun verdiði istikamette Ýl Baþkan adayýmýz Rumi Bekiroðlu oldu. Tekrar tebrik ediyorum. Hafta sonu birlik ve beraberlik içerisinde bir kongre gerçekleþtireceðiz. Kongremize; Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Lütfü Elvan, AK Parti Genel Sekreterimiz Haluk Ýpek, AK Parti Grup Baþkan Vekilimiz Naci Bostancý ve milletvekili arkadaþlarýmýz katýlacaklardýr. Kongremizin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyorum" dedi.

8 Yazýcý Adamýn biri bakmýþ yazýcý silik bir þekilde basýyor, hemen teknik servisi arayýp durumu anlatmýþ.. Görevli bunun üzerine : "Yazýcýnýzýn temizlenmesi gerekiyor olabilir efendim" demiþ.. "Aslýnda bunu kullanma kýlavuzunu okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz, çünkü biz Kelime Avý bu iþlem için 50 milyon alýyoruz " Adam bu duyduðuna hem çok sevinmiþ hem de þaþýrmýþ.."patronunuz bu þekilde iþe sekte vurduðunuzu biliyor mu?" diye sormuþ.. Görevli : "Bu zaten patronun fikri" demiþ.."insanlar bize getirmeden önce kendileri tamir etmeye kalktýklarý zaman daha iyi para kazanýyoruz" Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü YAÞAM Yarýyýl tatili, bademcik ameliyatlarý için en uygun zaman Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Saðun, çocukluk çaðýnda yapýsal olarak dar olan hava yolunun bademcik ve geniz etine baðlý olarak týkanmasý nedeniyle sorun yaþayan çocuklarýn ameliyat olmasý için en uygun zamanýn sömestr tatili olduðunu söyledi. Konuyla ilgili açýklama yapan Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Saðun, bademciklerin vücudun baðýþýklýk sisteminde rol oynayan lenf sisteminin boðazda yerleþmiþ dokularýndan biri olduðunu dile getirdi. Bademciklerin özellikle üst solunum yollarýndan giren mikroplarý tanýyarak vücudu savunmaya hazýrladýðýný aktaran Saðun, "Halk arasýnda geniz eti denilen 'adenoid' dokusu da aslýnda ayný bademcik gibi lenf yapýsýndadýr ve üst solunum yolunun savunmasýnda rol oynar. Bademcik gibi geniz eti de çocuklarda yapýsal olarak zaten dar olan hava yolunu týkar. Ve bu týkanmaya baðlý enfeksiyon þikayetleri meydana gelir. Bademcik dokusu yaþla beraber giderek küçülen bir dokudur. Bu nedenle yirmili yaþlardan sonra bademcik enfeksiyonlarýnda azalma görülmektedir. Ergenlikten sonra ise bademcik ve geniz etinin bir fonksiyonu kalmaz. Bademcik ve geniz eti sorunlarý en sýk çocukluk döneminde görülür. Görülme sýklýðý çocuklarýn anaokulu, kreþ ya da ilkokul gibi toplu yerlerde bulunduklarý dönemlerde artýþ göstermektedir." þeklinde konuþtu. BADEMCÝKLER NE ZAMAN ALINMALI? Bademcik ve geniz eti ameliyatlarýnýn çok sýk yapýldýðýný belirten Saðun, "Ýlaç tedavisinden fayda görülmediðinde geniz eti ve bademciklerin cerrahi olarak alýnmasý yöntemine baþvurulur. Bu ameliyata karar vermek için öncelikli olarak yapýlmasý gereken kesin ve göreceli olarak ameliyatýn gerekliliðini belirlemektir. Eðer üst solunum yollarý, bademcik ve geniz eti büyüklüðüne baðlý olarak sýk sýk týkanýyorsa, bademcik etrafýnda apse oluþuyorsa, kötü huylu tümör þüphesi varsa, çene yapýsýný bozan geniz eti ve bademcik büyümesi görülüyorsa, konuþma bozukluðuna sebep oluyorsa, uyku apnesine yol açýyorsa ameliyat kaçýnýlmaz bir durum olarak karþýmýza çýkýyor." diye konuþtu. Göreceli kriterlerin en baþýnda sýk tekrar eden bademcik enfeksiyonlarýnýn geldiðini ifade eden Saðun, þunlarý aktardý: "Bademcik ameliyatlarýnýn yüzde 40'ý sýk tekrar eden enfeksiyonlardan dolayý yapýlýyor. Son bir yýlda 7 defa veya son 2 yýlda yýl baþýna 5 defa veya son 3 yýlda yýl baþýna 5 defa ya da daha sýk ateþli bademcik iltihaplanmasý geçirilmesi, hastanýn difteri (kuþpalazý) mikrobu taþýyýcýsý olmasý, hastada kalp kapak bozukluðu olmasý, bademcik ve geniz eti iltihaplanmasýna baðlý olarak sýk orta kulak iltihabý geçirilmesi durumlarýnda göreceli kriterler doðrultusunda hekim cerrahi müdahalede bulunabilir. Çocuðunuz bu tür problemler yaþýyorsa, hemen bir uzmana baþvurmanýz gerekmektedir. Aksi takdirde, çocuklarda horlama, huzursuz uyku, gece terlemeleri gibi belirtileri beraberinde getiren bademcik ve geniz eti, büyüme ve geliþmede geri kalmaya, saldýrganlýk, huysuzluk gibi kiþilik deðiþikliklerine, öðrenme güçlüklerine sebebiyet verebilir." "BADEMCÝK SADECE ÇOCUKLUK ÇAÐI SORUNU DEÐÝL" Bademcik hastalýklarý ve geniz eti problemleri çocuk yaþ grubu sorunu olarak bilinse de eriþkinler için de ayný kurallar geçerli. Saðun, "Ameliyata engel oluþturacak herhangi bir saðlýk problemi olmayan eriþkinlerde de bademcik ameliyatlarý uygulanýyor. Solunum sýkýntýsýna sebep olan iri bademcik ve ileri derecede büyümüþ geniz eti durumlarýnda çocuklarda 6'ncý aydan itibaren ameliyat yapýlabilir. Yaþ bir engel oluþturmaz. Okul çaðý çocuklarýnýn derslerinden geri kalmamalarý için sömestr tatili ameliyat için en uygun zaman olarak belirlenebilir." (CÝHAN) 19:55 20:00 19:45 8 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Eðlence Seksenler Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Sinema Çýlgýn Joe Joey Jones, Afganistan'da kendi biriminin bir top atýþýyla paramparça olmasýna tanýk olduðundan beri Londra sokaklarýnda yaþamaktadýr. Bir yandan geçmiþini unutmaya, bir yandan da yeni problemlerden uzak durmaya çalýþmaktadýr. Acýmasýz bir çeteden kaçarken Covent Garden'da zengin bir adamýn dairesine girer ve üst sýnýf kimliðine bürünür. Joey arkadaþý ve sponsoru Rahibe Cristina ile günah çýkarmaya giderken, hamile kýz arkadaþý bir nehirde ölü bulunur. Yönetmen : Steven Knight Adile Naþit Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naþit'in babasý komedyen Komik-i Þehir Naþit, annesi de Türkiye Ermenisi tiyatro oyuncusu Amelya Haným'dýr. Aðabeyi Selim Naþit ve 1950'de evlendiði eþi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçýsýdýr. Adile Naþit eþi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal Ýnce ile gizlice evlendi. Sinema dünyasýnda, Rýfat Ilgaz'ýn ünlü eseri Hababam Sýnýfý'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduðu kadar, Münir Özkul ile karþýlýklý oynadýðý filmlerdeki "Anne" rolleriyle de ünlenen Adile Naþit 11 Aralýk 1987'de doðduðu þehir olan Ýstanbul'da 57 yaþýndayken baðýrsak kanseri sonucu yaþamýný yitirmiþtir. Cenaze töreni 13 Aralýk 1987 tarihinde Þiþli Camii'nde düzenlendi. Öðleyin kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karacaahmet Mezarlýðýna defnedilmiþtir.[3] Ýstanbul Karacaahmet mezarlýðýnda ilk eþi Ziya Keskiner ve oðlu Ahmet Keskiner ( ) ile birlikte yatmaktadýr.oyunlarýnda ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslûbu ve kahkahasý onu Türk Sinemasýnýn unutulmaz isimleri arasýna yerleþtirmiþtir. Adile Naþit canlandýrdýðý anne karakterleri nedeniyle 1985 yýlýnda Yýlýn Annesi seçilmiþtir.babasý öldükten sonra okulunu býrakan Adile Naþit 14 yaþýnda Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý, Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Piþkin'in grubunda "Herþeyden Biraz" oyunu ile Ýstanbul turnesine çýkan Adile Naþit sonradan Muammer Karaca'nýn tiyatrosuna girdi arasýnda komedyen Aziz Basmacý ve Vahi Öz ile birlikte kurduklarý toplulukta çalýþtý. ÇÝFTLÝK OMLET Malzemeler 2 Orta Boy Patates 1 Demet Maydanoz 1 Demet Taze Soðan 4 Dilim Jambon (veya füme et, salam) 10 Yumurta 4 Çorba Kaþýðý Sývýyað 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Patateslerin kabuklarýný soyun. 5 dakika tuzlu suda bekleterek süzün ve ufak küpler halinde kesin. Maydanoz ve taze soðanlarýn yeþil yapraklarýný çok ince kýyýn. Jambonu iri kibrit þeklinde doðrayýn. Tavada kýzdýrýlmýþ sývýyaðda önce patatesleri hafifçe pembeleþtirin. Jambonlarý ve taze soðaný ekleyip 1-2 dakika çevirin. Kiþinin deðeri nedir? - Aradýðý þeydir! Hz.Mevlana Geniþ bir tavada tereyaðýný eritin. Bir kasede yumurtalarý hafifçe çýrpýp tuz, biber ve kavrulan malzemeyi ekleyin. Omlet malzemesini kýzdýrýlmýþ tereyaðýna ilave edip kýsýk ateþte en az 8-10 dakika piþirin. Omletin her tarafý piþince düz tabak yardýmýyle diðer tarafýný çevirin. Üzerine kýyýlmýþ maydanoz ve yeþil soðan serperek sýcak olarak servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Çýlgýn Joe 21:30 Solomon Kane 23:30 Milletin Abisi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Tarzan Rýfký 21:50 Haber Saati 22:50 Açlýk Oyunlarý 02:30 Bu Tarz Benim 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Seksenler 23:00 Duman Olmadan 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:05 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Maceracý

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı