2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret"

Transkript

1 Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu açýkladý.uslu yaptýðý açýklamada, "Baþbakanýmýz hafta sonu yapýlan törende saðlýkta devrim niteliðinde bizlere müjde vermiþtir. 7 DE 22 OCAK 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ "Bir yýlda çöpe atýlan ekmeklerle 500 okul inþa edilir" Yasemin Aðca 7 DE Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret 2014'te 16 bin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan adayý Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette hafta sonu yapýlacak olan 5. Olaðan Ýl Kongresi ile ilgili istiþarede bulunuldu. Sayfa 7 DE Rektör Alkan, Ýlim Yayma yönetimini kutladý Çorum'da kentsel dönüþüme ilgi arttý Anadolu Kentsel Dönüþüm Mühendislik Müþavirlik Þirket Müdürü Ýnþaat Mühendisi Çetin Özdaþ Çorum'da kentsel dönüþüme ilginin arttýðýný söyledi.2012 yýlý sonlarýnda öncelikle Ýstanbul'da baþlayan Kentsel Dönüþüm yasa çalýþmalarýnýn yoðunluðunun 2014'te Anadolu illerine kaydýðýný dile getiren Çetin Özdaþ, "Anadolu illeri içerisinde de Ankara ve Çorum'da kentsel dönüþüm çalýþmalarý yoðunluk kazandý. 3 De 220 ünite kan verdik MHP'de baþkan adaylarýndan Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi'nde 2014 yýlýnda gönüllü kan baðýþý sayýsý 16 bin 220 ülke genelinde 1milyon 860 bin 256 üniteye ulaþtý. Kan baðýþlarý Türk Kýzýlayý arayýcýlýðý ile ihtiyaç sahiplerine hayat oldu. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer yaptýðý açýklamada, "2015 yýlýnda ülke genelinde gönüllü kan baðýþý hedefimiz 2 milyon 032 bin ünitedir. 5 DE birlik beraberlik mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ýlim Yayma Cemiyetini ziyaret ederek yeniden baþkanlýða seçilen Av. Mehmet Karadað ve yönetimini tebrik etti.yeni yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan...s 3 DE Çetin Özdaþ CHP'li kadýnlardan Huzurevi ve Sevgi Evlerine ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi'nin 25 Ocak Pazar günü yapýlacak olan 11. Olaðan Kongresi öncesi Ýl Baþkanlýðýna aday olan Av. Bekir Çetin, Ahmet Kurtbaþ ve Bekir Özsaçmacý bir araya gelerek birlik beraberlik mesajýnda bulundular.ýl Baþkan Vekili Av. Özgür Öztekin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Ýmal'in de katýlýmýyla parti binasýnda bir araya gelen Ýl Baþkan adaylarý... 5 DE Yabancý yardým kuruluþlarý Kimse Yok Mu'yla yardým ulaþtýrýyor 4 DE Güney Afrika Jamiatul Ulema Derneði Türkiye'de bulunan Suriyeliler için çadýr, battaniye, gýda kolisi ve süt gibi temel ihtiyaçlarý karþýlamak için toplam 550 bin 602 dolar yardýmda bulundu. 6 DA Kalfalýk eðitimini tamamladýlar 2 DE Ziraat Odasý genel kurulu 2 Þubat'ta 2 DE

2 HABER 2 Kalfalýk eðitimini tamamladýlar AJANDA Ýskilip Mesleki Eðitim Merkez Müdürlüðünde, Kalfalýk eðitimi alan çýrak öðrencilerin öðretim yýlý I. dönem eðitimleri tamamlandý. Ýþ piyasasý içerisin de deðiþik alanlarda hem fiilen çalýþan, ayný zamanda Mesleki Eðitim Merkezine de devam ederek teorik eðitim alan çýrak öðrenciler, Ustalýk yolunda bir adým daha attýlar.merkez Müdürlüðü tarafýndan, dönemi baþarý ile tamamlayan Kalfa adayý öðrencilere yönelik bir program düzenlendi. Yapýlan programda konuþan Merkez Müdürü Fatih Þanlý, verimli ve huzurlu bir dönem geçirdiklerini belirterek özverili çalýþmalarýndan dolayý merkez idareci ve öðretmenlerine teþekkür etti. Merkez Müdürü Fatih Þanlý, öðrencilere yaptýðý konuþmada, "Her biriniz yarýnýn ustalarý, iþletme yetkilisi, sektör temsilcileri olacaksýnýz, mesleðinizi en güzel þekilde öðrenmenin gayretinde olun, mesleðinizle ilgili geliþmeleri yakýndan takip edin, kendinizi en donanýmlý þekilde geliþtirin, mesleðinizde kalifiye bir usta olduðunuzda, unutmayýn aranýlan, tercih edilen eleman olacaksýnýz. Mesleðinizle ilgili kendinizi geliþtirmenize paralel olarak toplum tarafýndan kabul gören, milli ve manevi deðerlere sahip çýkan ve bunlarý davranýþ haline getiren bireyler olmanýz sizlerin iþ piyasasýnda yükselmenize de önemli katký saðlayacaktýr" dedi. Ýmsâk : 05:21 Güneþ : 06:51 Öðle : 11:59 Ýkindi : 14:29 Akþam : 16:54 Yatsý : 18: Ýstanbul'da son 50 yýlýn en þiddetli kýþý (2004) - Yavuz Sultan Selim Hânýn Ridaniye Zaferi (1517) Bir söze sabredemeyen çok söz iþitir. Ahmed bin Kays "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Yabancý Þehir AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: "Akýl Oyunlarý"na Albayrak Ýlkokulu damgasý Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan "Akýl Oyunlarý" yarýþmalarýna 3 ayrý dalda 9 öðrenci ile katýlan Albayrak Ýlkokulu 5 kupa aldý. Turnuva sonucunda 3/F sýnýfý öðrencisi Ömer Faruk Özler T- Tangram Oyununda Ýl Birincisi, 3/F sýnýfý öðrencisi Ahmet Utku Þahiner Mangala Oyunu il ikincisi, 3/A sýnýfý öðrencisi Merve Naz Yücel Haneo Kulesi oyunu il birincisi, 3/F sýnýfý öðrencisi Dilferah Aybir ise Haneo Kulesi oyunu il ikincisi ve 3/F sýnýfý öðrencisi Talha Algül de Haneo Kulesi oyununda il üçüncüsü oldular. Haber Servisi Eczacý Odasý'ndan Ömer Sobacý'ya kutlama Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Koca ve üyeler, Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreterliðine atanan Uzm.Dr. Ömer Sobacý'yý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler.ömer Sobacý'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Eczacý Odasý yönetimine teþekkür etti. Ziraat Odasý genel kurulu 2 Þubat'ta Ziraat Odasý Meclisi yaptýðý toplantý da genel kurulu tarihini belirledi. Ziraat Odasýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre genel kurul 7 Þubat 2015 Cumartesi günü Afra 2 Düðün Salonunda yapýlacak. Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Nasýlda üzüyor insaný Yürüyüþ, yabancý bir þehirde Çatýlarý ayýn parlattýðý Öylece uyuklayan sessiz gecede Kule ve tepelerin üzerinden Bulutlarýn imrenilen gidiþi Vatansýz, ama vatanýný arayan Güçlü ve sessiz bir ruh gibi Fakat sen iradesizce, aniden Teslim oluyorsun bu acýlý sihre Ve býrakýp mendilini elinden Acý acý aðlýyorsun uzun süre Hermann Hesse HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3410 2,3414 EUR 2,7238 2,7250 STERLiN 3,5386 3,5403 JPY YENi 1,9957 1,9962 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI SEVDA ECZANESÝ TEL: ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum'da kentsel dönüþüme ilgi arttý Çetin Özdaþ Anadolu Kentsel Dönüþüm Mühendislik Müþavirlik Þirket Müdürü Ýnþaat Mühendisi Çetin Özdaþ Çorum'da kentsel dönüþüme ilginin arttýðýný söyledi.2012 yýlý sonlarýnda öncelikle Ýstanbul'da baþlayan Kentsel Dönüþüm yasa çalýþmalarýnýn yoðunluðunun 2014'te Anadolu illerine kaydýðýný dile getiren Çetin Özdaþ, "Anadolu illeri içerisinde de Ankara ve Çorum'da kentsel dönüþüm çalýþmalarý yoðunluk kazandý. Çorum'da riskli yapý müracaatý yaklaþýk 800 adete ulaþmýþtýr. Bu müracaat sayýsýna göre Çorum kentsel dönüþümde Türkiye 7.'si olmuþtur. Bu baþarýda Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðünün, Kentsel Dönüþüm Þube Müdürlüðünün kentsel dönüþüme olan ilgisi katkýsý baþarýlý çalýþmalarý en büyük etkendir. Baþarýda lisanslý kuruluþlarýn katkýsýnýn da önemsenmesi gerekir, bu anlamda firmamýzýn öncü çalýþmalarýnýn da baþarýda önemli payý olduðunu düþünüyoruz. 2012'de Ýstanbul'daki yoðun kentsel dönüþüm çalýþmalarýna Türkiye'nin ilk firmalarýndan biri olarak katýlan Anadolu Kentsel Dönüþüm firmamýz Ankara'da da Keçiören, Altýndað ve Mamak'ta 3 ofisle yoðun kentsel dönüþüm çalýþmalarýna katkýda bulunmaktadýr. Ankara'nýn gecekondu bölgeleri, hýzla modern kentsel yenilenme alanlarýna dönüþmektedir. Ülke genelinde pek çok ilde özellikle de Ýstanbul ve Ankara da tanýnan, yoðun kentsel dönüþüm faaliyetinde bulunan Anadolu Kentsel Dönüþüm firmasý olarak Çorum merkezli öncü kentsel dönüþüm firmasý olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrýca kentsel dönüþümün finansmanýna katký saðlamak için de 2014 yýlýnda Ýþ Bankasý Genel Müdürlüðüyle protokol yaptýk" dedi. Ankara'da ve Ýstanbul'da kentsel dönüþüm riskli yapý tespit çalýþmalarýna sorunlara ve çözümlere üniversite ve belediyeler önemli destekler verdiðini dile getiren Özdaþ, "Bu anlamda Çorum'da da belediyeden, üniversiteden ilgi beklenilmektedir. Ýlimizde kentsel dönüþüme ilgi giderek artmaktadýr, özellikle kýrsal kesimde yoðunlaþmýþtýr. Çorum'da halkýn ilgisi yoðunlaþmýþtýr ancak bürokraside gereksiz sorunlarla karþýlaþýlmaktadýr. Devletimiz, ülkemizdeki eski deprem riskli binalarýn yýkýlarak kentlerin ve köylerin yenilenmesi için önemli finansal destekler ( her bir konut için 10 bin lirayý aþkýn kira yardýmý, 100 bin liraya kadar kredi vb destekler) sunarken, halkýmýzda buna ilgi gösterirken, kentsel dönüþümün önemini algýlayamayan bazý bürokratlarýn sorun kaynaðý olmasý halkýmýzý üzmektedir. Sorunlarýn giderilmesi için görüþmeler yapýlmakta, bu görüþmelerde bazý sorunlar çözümlenmektedir ancak hala devam eden gereksiz sorunlar vardýr. Kentsel dönüþümün önündeki bürokratik sorunlarýn çözülmemesi durumunda konuyu üst makamlara, gerekirse bakanlýða, baþbakanlýða da taþýmayý düþünüyoruz, ancak halen sorunlarýn yerelde çözülebileceðini ümit ediyoruz. Kentsel dönüþüme il yöneticilerinin de ilgi ve alakasý gerekmektedir. Sayýn Valimiz, Sayýn Belediye Baþkanýmýz ve hatta Hitit Üniversitemizin Rektörünün de sorunlara ve çözümlere alakasý Çorum'umuzu daha hýzlý bir þekilde dönüþtürecek ve geliþtirecektir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Hatti Fotoðraf Topluluðu'ndan Kapadokya'da foto safari Çorum Hatti Fotoðraf Topluluðu Kapadokya'da foto safari düzenledi. 18 Ocak, Pazar günü günübirlik gerçekleþen Kapadokya foto safarisi için Hatti Fotoðraf üyelerinin katýlýmýyla yapýldý. Kapadokya bölgesini içerisine alan Göreme, Zelve, Avanos ve Ürgüp rotasý izlenerek bölgenin kýþ ve kar ortamýnda doðal ve tarihi dokusu, balonlar fotoðraf karelerine yansýtýldý. Topluluktan 19 kiþinin katýldýðý ve gün boyunca devam eden fotoðraf çekimleri Altan Özeskici ve Hakan Nergisli'nin organizesi ile gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ýlim Yayma Cemiyetini ziyaret ederek yeniden baþkanlýða seçilen Av. Mehmet Karadað ve yönetimini tebrik etti.yeni yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yeni yönetime baþarýlar diledi.ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesinin yeni açýlan þube merkezinin de hayýrlý olmasýný dileyen Alkan, Hitit Üniversitesi'nin faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Ýlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamýnýn hazýr bulunduðu ziyarette Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað ise Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Rektör Alkan, Ýlim Yayma yönetimini kutladý Buhara Kültür Merkezi açýlmadan ödül getirdi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal projelerinden dolayý Buhara Medya Grubu tarafýndan "Yýlýn Belediye Baþkaný" seçildi. Her sene çeþitli konularda yýlýn 'En Ýyi'lerini seçen Buhara Medya Gurubu, bu sene 5.'sini düzenlediði Medya Ödül töreninde sanat, siyaset ve iþ dünyasýndan halk oylamasýyla seçilen baþarýlý isimleri ödüllendirdi. Ankara Rixos Otel'de düzenlenen törende, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Yýlýn Belediye Baþkaný" ödülünü aldý. Buharaevler Mahallesi'nde yapýlan ve sosyal belediyeciliðin en güzel örneklerinden biri olan Buhara Kültür Merkezi, kadýn, erkek, genç, engelli ve yaþlý gibi bütün kesime hitap eden bir proje olmasý nedeniyle Baþkan Külcü'ye yýlýn belediye baþkaný ödülünü getirdi. Ünlü sunucular Vatan Þaþmaz ve Çiðdem Tunç'un sunduðu ödül töreninde ayrýca Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Öznur Çalýk, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Elazýð Milletvekili Sermin Hitit MTAL öðrencilerine tecrübe paylaþýmý söyleþisi Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans salonunda, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alaný öðrencilerine yönelik Anitta Oteli Önbüro Müdürü Mustafa Büget tarafýndan, sektörün özelliði, sektör çalýþanlarýnda aranýlan özellikler, sektörün çalýþanlardan beklentileri, iþ baþvurularý konularýnda söyleþi yapýldý.mustafa Büget, yaptýðý konuþmada, "Turizm sektörü hizmet sektörü olarak emek-yoðun iþletmeler, 7/24 hizmet verdiðinden, insani iliþkiler önemlidir. Ýnsan ve insani bakýþ diðer sektörlere göre daha öne çýkmaktadýr. Bundan dolayý turizm sektöründe çalýþacak personel, sorun çözme yeteneðine sahip, kendine güvenen, ikna kabiliyeti olan, samimi, iþini seven, güler yüzlü, yeterli derecede bilgi ve birikim sahibi, en az bir yabancý Balýk, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuþoðlu, MHP Antalya Milletvekili Yusuf Ziya Ýrbeç, Ankara Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak ödül aldýlar. Baþkan Külcü'ye ödülünü veren Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, "Ben de belediye baþkanlýðý yaptým. Belediye Baþkaný'ný gözünün içine bakýnca anlarým. Çorum Belediye Baþkanýmýzý iyi tanýyorum. Çorum'a da gittim. Yaptýðý çalýþmalarý yerinde gördüm. Baþarýlý ve vizyonu olan bir kardeþimiz. Bu ödül isabetli bir ödül olmuþ" dedi. Gecede "Yýlýn Milletvekili" seçilen AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da ödülünü Buhara Medya Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Burçin Öztürk'ten aldý. Törenin ardýndan ödüle layýk görülenlerle beraber Buhara Dergisi'nin 5. yýl pastasý kesildi ve Volkan Arýkanoðlu'nun hazýrlamýþ olduðu defile ile sona erdi. Törene Çorum'dan Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ve Turhan Candan, Meclis üyeleri Ahmet Özler, Ekrem Demirten, Abdülaziz Layýk ve Mehmet Döngel de katýldý. dili bilen ve diðer personelle koordineli çalýþabilme yeteneðine sahip olmalýdýr. Turizm sektöründe baþarýlý olmanýn yolu iþini sevmek, iþine önem vermekten geçmektedir. Çalýþanlar ve hatta sizler þimdiden kariyer planlamanýzý isabetli yaparsanýz hedeflerinize ulaþýrsýnýz. Mevcutla yetinmek yerine her zaman daha iyisini yapabilmek için araþtýrýcý, kendini yenileyen olmalýsýnýz. Turizm eðitimi veren ortaöðretim kurumlarýnda yetiþen sizler sektör açýsýndan uygulamalý eðitim gördüðünüzden yüksekokula göre daha avantajlýsýnýz. Çünkü derslerinizi uygulamalý görmeniz ve yaz boyunca Antalya da ve ilimizde yer alan beþ yýldýzlý otellerde 5 ay boyunca çalýþmanýz sizi avantajlý kýlmaktadýr" dedi.

4 HABER 4 Milli Eðitim'de tayin sistemi deðiþmeli Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak pazartesi günü sonuçlanan öðretmenlerin özür grubu tayinleri ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Mevcut yer deðiþtirme yönetmeliði ile sorunlarýn çözülmeyeceðini ve öðretmenlerin ailesinden ayrý yaþamak zorunda býrakýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu ifade eden Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Bakanlýk tarafýndan özür grubu yer deðiþtirme iþlemlerine ait sayýsal veriler açýklanmamýþ olsa da tarafýmýza gelen bilgiler maalesef öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmediði yönündedir. Mevcut yönetmelik artýk öðretmenlerin yer deðiþtirme taleplerini karþýlayamamaktadýr. Yeni politikalar hayata geçirilmediði takdirde öðretmenlerimiz bulunduklarý okulda çakýlý kalmaya, eþler farklý þehirlerde yaþamaya devam edecektir. -"ÝL-ÝLÇE EMRÝ UYGULANMALI"- Özür grubu atamalarýnda il-ilçe emri uygulanmamýþ ve aralarýnda binlerce kilometre mesafe bulunan eþler birbirlerine kavuþamamýþtýr. Toplumun temel taþý olan ailenin bütünlüðünün saðlanmasý devletin asli görevlerinden birisidir. Öðretmen eþlerin farklý þehirlerde çalýþmak zorunda býrakýlmasýnýn hiçbir þekilde mazereti olamaz. Ýkinci dönem baþlamadan bu durumdaki öðretmenler il-ilçe emrine atanmalý ve yerel yöneticiler tarafýndan adalet ilkesinden taviz verilmeden ihtiyaç bulunan kurumlarda deðerlendirilmelidir. Bu þartlar altýnda çalýþan bir öðretmenden verimlilik beklemek gerçekçi deðildir. -"FARKLI ÜCRET POLÝTÝKASI ÝZLENMELÝ"- Atama taban puanlarýna baktýðýmýzda özellikle sýnýf öðretmenleri için artýk yer deðiþtirmenin bir hayal olduðunu söyleyebiliriz. Ýl içinde tayin bekleyen öðretmenler için sonuç hüsran olmuþtur. Sadece hizmet puaný üstünlüðünü esas alan yer deðiþtirme yönetmeliði artýk ihtiyaçlarý karþýlayamamaktadýr. Tayin sistemi iflas etmiþtir. Bir an önce gerçekçi çözüm üreten bir tayin sistemi geliþtirilmelidir. Yetkililerin bahane olarak öne sürdükleri bütün öðretmenler merkezi yerlerde, belli baþlý þehirlerde yaþamak istiyorlar gerçeðini kabul ediyoruz. Ancak bu istek insani bir taleptir. Herkes daha iyi þartlarda daha fazla imkanlarý bulunan þehirlerde yaþamak, daha donanýmlý okullarda çalýþmak ister. Bu durumu problem olmaktan çýkarmak için bakanlýðýn bir an önce teþvik sistemi geliþtirmesi gerekmektedir. Hizmet bölgelerine, okullarýn bulunduðu yerleþim yerlerinin özelliklerine göre farklý ücret politikasý izlenmelidir. Bu ücret ek ders ücretlerinde olduðu gibi komik rakamlar olmamalý, öðretmenleri bu bölgelerde çalýþmaya istekli hale getirecek miktarda olmalýdýr. Öðretmenlere kendi aralarýnda yer deðiþtirme imkaný saðlandýðý takdirde sadece kurumdaki kiþiler deðiþecektir, yürütülen hizmette herhangi bir aksama olmayacaktýr. Kiþiler arasýnda gerçekleþirken suistimal yaþanabilir endiþesi kolaylýkla halledilebilir. Bakanlýk tarafýndan elektronik ortamda kurulacak bir sistemle birçok öðretmenimizin sorunu çözülebilir. Þehir merkezi dýþýndan köylerde çalýþan öðretmenlerin ceplerinden karþýlamak zorunda olduklarý yol ve yemek ücretleri bakanlýk tarafýndan ödenmelidir. Kýsýtlý imkanlarla eðitim öðretimin devam ettiði okullarýmýzda üstüne bir de ekstra masraf ederek çalýþmak öðretmenler arasýnda adaletsizliðe yol açmaktadýr. Þehir merkezlerinde oluþan öðretmen yýðýlmasýnýn azalmasý ve uzun süre köy okullarýndan görev yapmanýn saðlanmasý için bu uygulamanýn acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ýl içinde yapýlan objektif kriterlere dayanmayan görevlendirmeler eðitim sisteminin kanayan yarasýdýr. Eþ, dost, akraba, sendika iliþkilerine baðlý görevlendirmeler orta çað deðerlerine ait uygulamalardýr. Bazý sendikalar kendi adamlarýmýzýn sorunlarýný nasýl olsa bir þekilde çözüyoruz mantýðý ile genel sorunu görmezden gelmektedirler. Hatta tayin istismarlarýnýn Ýbrahim Býçak yapýldýðýný, görevlendirme yaptýrýrýz vaatleriyle öðretmenleri kendi sendikalarýna üye yapmaya çalýþtýklarýný bile duymaktayýz. Öðretmenlerimizi kiþisel, ufacýk menfaatleri uðruna büyük sorunlarýn çözümünde rol oynamayan sendikalardan desteklerini çekmeye davet ediyoruz. Her konuda olduðu gibi öðretmen tayinlerindeki sorunlarý da en üst perdeden dile getirmeye devam edeceðiz. -"HEDEFLERE MUTLU ÖÐRETMENLER ULAÞILABÝLÝR"- Mevcut durum genç, dinamik öðretmenlerimizi onlarca yýl dezavantajlý bölgelerde ve köylerde çalýþmaya mecbur býrakmaktadýr. Bu aðýr ve zor þartlar, büyük özveri ile çalýþan öðretmenlerimizde mesleki tükenmiþliðe yol açmaktadýr. Türkiye eðer 2023, 2071 hedeflerine ulaþmak istiyorsa bunu ancak eðitim sayesinde gerçekleþtirebilir. Eðitimde kalitenin artmasý da mutlu öðretmenlere baðlýdýr. Küstürülmüþ, mesleki tükenmiþliðin içerisine itilmiþ, ailesinden ayrý yaþayan öðretmenlerle bu hedeflere ulaþmak hayal olmaktan bir adým ileriye gidemez. Mahir ODABAÞI GÜZEL ÖRNEKLER -1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ölüm, dünya da inkârý olmayan ve her canlýnýn baþýna gelecek olan acý bir olaydýr. 'Acýlar paylaþtýkça azalýr, sevinçler paylaþtýkça çoðalýr' sýrrýnca böyle günlerde insanlar eþ, dost, tanýdýklarýný yanýnda görmek isterler. Hatta dostluklarýn pekiþmesi, varsa hafif kýrgýnlýklarýn giderilmesi için de en kolay vesiledir. Sizi sevmeyen veya kýrgýn olan insanlarýn böyle özel günlerine iþtirak edin sizin hakkýnýzda ki düþünceleri kesinlikle deðiþecektir. Bu nedenle bu özel günleri deðerlendirmek lazýmdýr. Yýllar önce Mustafa Demir Bey Osmancýk Ýlçe milli eðitim müdürü olarak görev yapmaktadýr. Mahiyetinde çalýþan memurlarýndan Kadriye hanýmýn eþi bayram öncesi genç yaþta hayatýný kaybeder. Anadolu'da eþin gitmesi dünyanýn yarýsýnýn bitmesi olarak algýlanýr. Bu baðlamda ilçe müdürü Mustafa Bey, þube müdürü Erhan beyi odasýna çaðýrýr. Erhan Bey : 'Çoluk çocuk bu bayram sabahý bizim memurun evinde olacaðýz. Ýlk bayramda acýlarýna hemhal olalým' der. Bayram sabahý hiçbir yere gitmeden doðru memurun evine giderler Netice olarak Mustafa Demir Osmancýk'tan ayrýlarý sene geçmiþtir ama bu güzel örnek yýllar geçmesine raðmen unutulmamýþtýr. Aile sohbetlerinde zaman zaman sözü açýlýnca anlatýlýr. Yýllar sonra bizim gibi biri de çýkar gazete köþelerine güzel örnekler olarak yazar. Atalarýmýz ''bir iyilik bir de kötülük unutulmaz'' diye boþuna dememiþlerdir. Gelecekte iyi olarak ta kötü olarak ta yâd edilmek galiba birazcýk bizlerin elindedir. Dünden bugüne böyle güzel örneklerin yanýnda mahiyetinde çalýþan personelinin cenazesine katýlamamasýna raðmen telefonla bile bir baþsaðlýðý dileyemeyen amirlerin olduðunu biliyorum. *FERAGAT EDEBÝLME Yýllar önce bir kurumda bir þeflik bir de saymanlýk kadrosu açýlýr. Birbirinden habersiz olarak iki arkadaþ ayný saymanlýk kadrosuna talip olurlar. Taliplilerden bir tanesi tek maaþlý diðeri ise çift maaþlýdýr. Ama çift maaþlý olanýn iþi olacaktýr. Bunu öðrenen arkadaþ 'ben çift maaþlýyým, o arkadaþ tek maaþlý onun daha çok ihtiyacý var. Ben saymanlýk talebimden feragat ediyor, þefliðe razýyým' der. Niyet iyi olursa Allah'ta yardým eder. Akýlda olmayan bir kapý açar hesabý yeni bir müdürlük kadrosu gelir ve o arkadaþ ta müdür olarak atanýr. *''Kötü kimselerle arkadaþlýk etme, sonra haberin olmadan senin huyun, onlarýn huyundan çalar ve sende kötü oluverirsin!'' (Eflatun) *Ayný yolda yürümek kolaydýr. Lakin þu kavþaklar olmasa. Çünkü dostlarla yollar hep kavþaklarda ayrýlýr. Ayrýlmadan kavþaðý geçebilirseniz dostluðunuz bakidir. Korkmayýn torunlara bile ayný þekilde sirayet eder *''Ýyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulurlar.'' (Balzac) *''Ne olursan ol ama ne olur kavþaklarda terk etmeyecek gerçek dostum ol'' *(yazara öneri: ) CHP'li kadýnlardan Huzurevi ve Sevgi Evlerine ziyaret CHP Ýl ve Ýlçe Kadýn Kollarý, çeþitli kurum ve kuruluþlara ziyaretler gerçekleþtirdiler. CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ile üyeler ilk olarak Kamile - Hacý Ahmet Akdað Yaþam Evi'ni ziyaret ettiler. Burada kurum yetkilileri ile bir süre görüþen CHP'li kadýnlar, daha sonra burada kalan yaþlý vatandaþlarý ziyaret ederek sohbet ettiler. Daha sonra Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu'nu da ziyaret eden CHP'li kadýnlar burada kurum yetkilileri ile bir süre sohbet ederek kurum hakkýnda bilgiler aldýlar. Burada kalan öðrencilerle de sohbet etme fýrsatý bulan CHP'li kadýnlar geleceðin teminatý olan gençler ile yaþlý vatandaþlara iyi bir yaþam saðlamanýn önemine vurgu yaptýlar.bu iki kurumu ziyaret etmekten bir hayli mutlu olduklarýný kaydeden CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, "Hem yaþlý vatandaþlarýmýzý hem de geleceðim olan gençleri ziyaret etmekten çok mutlu olduk. Yaþlýsýna, gencine sahip çýkmayan bir toplum yýkýlmaya mahkumdur. Bizler Türk milleti olarak aile baðlarý güçlü bir toplumuz. Güçsüze yardým elini uzatmak bizim binlerce yýllýk genlerimizde var. Türk aile yapýsý Cumhuriyet'in kurulmasýyla birlikte daha geliþmiþ ve güçlenmiþtir. Kadýn kollarý olarak geleceðimiz olan gençleri ziyaret etmekten çok mutlu olduk. Yine huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaþlýlarýmýzla da sohbet etmek bizleri çok duygulandýrdý. Geçmiþini bilmeyen, anlamayan geleceðini kuramaz. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecektir" dediler. Siyer-i Nebi Projesi öðretmenlere anlatýldý Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan geçtiðimiz hafta uygulamaya konulan "Kutlu Doðum Siyer-i Nebi Projesi"nde süreç baþladý. Proje ile ilgili olarak Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde ortaokullar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmenlerine yönelik proje bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü Din Eðitiminden Sorumlu Þube Müdürü Medet Sezgen'in de katýldýðý toplantýda Anadolu Ýmam Hatip lisesi Müdürü Ýdris Makineci katýlýmcýlara süreç hakkýnda bilgiler verdi.osmancýk ilçesi merkez ve köy ortaokullarýnda görev yapan 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeninin katýldýðý toplantýda proje materyali olarak kullanýlan ve Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi mezunlarýndan Türkiye Kömür Ýþletmeleri Genel Müdürü Mustafa Aktaþ'ýn sponsorluðunu yaptýðý ve Bin adet olarak daðýtýmý tamamlanan "Peygamberimiz Çocuklarla" adlý kitap hakkýnda açýklamalar yapýldý. Ülkü Ocaklarý Bakü þehitlerini andý Ülkü Ocaklarý Çorum Þubesi Ocak 1990 Bakü Katliamýný nedeniyle anma programý düzenledi.program geçtiðimiz günlerde kaza sonucu yaþamýný yitiren Beyþehir Ülkü Ocaklarý Baþkaný ve Bakü katliamýnda þehadete kavuþanlar için Kur'a-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Daha sonra Eðitim Birimi Baþkaný Alperen Uluer Ocak 1990 Bakü katliamý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi.

5 "Yaptýðýmýz her iþte mutlaka teþkilatlarýmýzýn görüþünü alýrýz" HABER 5 Olaðan kongre sonrasýnda AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen Yaþar Anaç ve yönetim kurulu, mahalle temsilcileri ile birlikte Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya iade-i ziyarette bulundular. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya iade-i ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve partililere teþekkür etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, teþkilatlarýn en çok önemsedikleri kurum olduðunu söyledi. Kaya, "Yaptýðýmýz her iþte mutlaka teþkilatlarýmýzýn görüþünü almýþýzdýr alamaya da devam edeceðiz. Görevinizin zor olduðunu biliyorum bundan sonra ki süreçte Ýl Genel Baþkaný olarak ve meclis olarak sizlerin yanýndayýz. Hep beraber bir güç oluþturacaðýz. Hep birlikte güzel iþler yapacaðýz. Çorum'da ki her köy bizim meclisimizle birlik ve beraberlik içerisinde. Bu Çorum için güzel bir tablodur bundan sonra inþallah tablo bozulmaz" dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ise "Meclis çalýþmalarýný yakýnen takip ediyoruz. Biz sizlere çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Tüm Çorumlu hemþerilerimizi 25 Ocak da ki kongremize davet ediyorum" dedi. Yasin YÜCEL 2014'te 16 bin 220 ünite kan verdik AK Parti Merkez Ýlçe'den Baþkan Külcü'ye iade-i ziyaret Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi'nde 2014 yýlýnda gönüllü kan baðýþý sayýsý 16 bin 220 ülke genelinde 1milyon 860 bin 256 üniteye ulaþtý. Kan baðýþlarý Türk Kýzýlayý arayýcýlýðý ile ihtiyaç sahiplerine hayat oldu. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer yaptýðý açýklamada, "2015 yýlýnda ülke genelinde gönüllü kan baðýþý hedefimiz 2 milyon 032 bin ünitedir. Kýþ mevsiminden kaynaklanan olumsuz hava koþullarý sebebiyle kan baðýþý sayýlarýnda büyük bir azalma olmuþtur. Bu durum saðlýk kuruluþlarýnda tedavi gören hastalarýn kan ve kan ürünü ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda sorunlar ve gecikmelere neden olmaktýr yaþ arasý, 50 kg üzerindeki tüm vatandaþlarýmýzý T.C. kimlik numarasý yazýlý olan resmi kimlik belgeleri ile birlikte saðlýk kuruluþlarýnda tedavi gören hastalarýn, kan ve kan ürünü ihtiyaçlarýnýn sorun yaþanmadan karþýlanabilmesi için Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezimize ve gezici kan baðýþý ekiplerimize kan baðýþýnda bulunmaya davet ediyoruz. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezimizle iletiþime geçerek çalýþma saatlerimiz hakkýnda bilgi alabilirsiniz. Kurumunuzda kan baðýþý kampanyasý gerçekleþtirmek istiyorsanýz bizimle iletiþime geçiniz" dedi. Haber Servisi AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve yönetim kurulu, mahalle temsilcileri ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye iade-i ziyarette bulundu. Kongre sonrasý göreve gelen AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve yönetim kurulu üyeleri iade-i ziyaretlere baþladý. Dün ilk olarak Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret eden Yaþar Anaç ve yönetiminin bir sonraki duraðý Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü oldu. Ziyarette konuþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, görev yapacaklarý 3 yýllýk sürede tüm teþkilatlarla birlik ve beraberlik içinde çalýþacaklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini dile getiren Anaç bir dergi tarafýndan yýlýn belediye baþkaný seçilmesi dolayýsýyla da Külcü'yü kutladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise yeni göreve gelen AK Parti Merkez Ýlçe teþkilatýný tebrik etti. Seçilmiþ olmanýn insana ayrý bir haz verdiðini dile getiren Külcü, "Biz inancýmýz gereði bu tür görevleri tatmin olmak için deðil hizmet kapýsý olarak görürüz ve etrafýmýz da ki insanlarýnda böyle olmasýndan memnunuz. Sizlere yaptýðýnýz ve yapacaðýz çalýþmalarda baþarýlar diliyorum. Tüm çalýþmalarýnýzda yanýnýzda olacaðýz. Seçim baþarýlarý tüm teþkilat çalýþanlarýnýn baþarýsýdýr" dedi.fatih AKBAÞ Ünlü'den Týmarlý Sulama Projesi teþekkürü Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü yaptýðý açýklamada ilçenin yýllardýr özlemini çektiði ve hayal olarak nitelendirilen Týmarlý (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin ihalesinin yapýlmasýndan dolayý memnuniyetini dile getirerek bu projenin yapýlmasýyla topraðýn suyla buluþacaðýný belirtti. Týmarlý (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen baþta Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu olmak üzere, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz Prof. Dr. Lütfi Akça'ya Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve ekibine Bayat halký adýna teþekkür eden Ünlü, "Görev süremizce biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Sadece milletimizin hayýr duasýna talip oluyoruz. Bunun için yegâne þiarýmýz ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Ekrem Ünlü Milliyetçi Hareket Partisi'nin 25 Ocak Pazar günü yapýlacak olan 11. Olaðan Kongresi öncesi Ýl Baþkanlýðýna aday olan Av. Bekir Çetin, Ahmet Kurtbaþ ve Bekir Özsaçmacý bir araya gelerek birlik beraberlik mesajýnda bulundular.ýl Baþkan Vekili Av. Özgür Öztekin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Ýmal'in de katýlýmýyla parti binasýnda bir araya gelen Ýl Baþkan adaylarý Av. Bekir Çetin, Ahmet Kurtbaþ ve Bekir Özsaçmacý, yapýlacak MHP'de baþkan adaylarýndan birlik beraberlik mesajý olan kongre ile ilgili deðerlendirmelerde bulunarak, kongrenin Milliyetçi Harekete ve Çorum'a hayýrlara vesile olmasýný dilediler. 25 Ocak Pazar günü yapýlacak olan 11. Olaðan Kongrenin Milliyetçi Hareketin iktidar yürüyüþüne vesile olacaðýný vurgulayan Ýl Baþkan Adaylarý Av. Bekir Çetin, Ahmet Kurtbaþ ve Bekir Özsaçmacý, Kongrenin Milliyetçi ve Ülkücü Harekete yakýþýr þekilde bayram havasýnda gerçekleþeceðini sözlerine eklediler.

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ EMEP'ten "Laiklik, Demokrasi Mücadelesi ve Seçimler" paneli Ercan Geçmez Emek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Örgütü, "Laiklik, Demokrasi Mücadelesi ve Seçimler" konulu panel düzenliyor.24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'de Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'nde gerçekleþtirilecek olan panelde Evrensel Gazetesi Baþyazarý Ýhsan Çaralan ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez, birer konuþma yapacak. Ýhsan Çaralan Þahin Otomotiv baþarýyý ödüllendirdi AK Sigorta, Çorum Þahin Otomotiv Citroen Bayii personellerinden Görsem Sigorta Yetkilisi Ýlkay Özçakýr'ý plaketle ödüllendirdi. Ýlkay Özçakýr'a ödülü ise Þahin Otomotiv Yetkilisi Serdar Görücü tarafýndan takdim edildi. Üretim bazýnda çalýþkanlýðý ve azminden dolayý ödüle layýk görülen Özçakýr, kendisini bu ödüle layýk gören AK Sigorta'ya ve plaketi kendisine takdim eden Serdar Görücü'ye teþekkür etti. Çorum'un otomotiv sektörünün köklü firmalarýndan Þahin Otomotiv Citroen Bayii, Rent A Car hizmetinde bölgesinde öncü olmakla beraber Türkiye'de ise sayýlý firmalar arasýnda yer alýyor. Þahin Otomotiv Yetkilisi Serdar Görücü, Rent A Car hizmetinde Türkiye'de 2. firma olduklarýný söyledi. Ankara baþta olmak üzere çevre illerde ki resmi kurumlara araç kiraladýklarýný ifade eden Görücü, araç adedi ve çeþitliliði olarak da Türkiye'de ki sayýlý firmalar arasýnda yer almanýn gururunu yaþadýklarýný kaydetti. Þahin Otomotiv Citroen Bayii ayrýca geride býraktýðýmýz 2014 yýlýnda da büyük baþarýlara imza attý. Þahin Otomotiv olarak bölge bazýnda 2014 yýlýnda satýþ adedi rekoru kýrdýklarýný belirten Þahin Görücü, 2014 yýlýný birinci tamamladýklarýný, 2015 yýlýnda da ayný satýþ adedini yakalamak istediklerini dile getirdi. Görücü ayrýca, Þahin Otomotiv olarak servis, yedek parça, sigorta ve 2. el otomotiv hizmetlerini müþteri memnuniyetinden taviz vermeden sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Yabancý yardým kuruluþlarý Kimse Yok Mu'yla yardým ulaþtýrýyor Güney Afrika Jamiatul Ulema Derneði Türkiye'de bulunan Suriyeliler için çadýr, battaniye, gýda kolisi ve süt gibi temel ihtiyaçlarý karþýlamak için toplam 550 bin 602 dolar yardýmda bulundu. Yardým 2014 yýlý içerinde ihtiyaç sahiplerine Kimse Yok Mu aracýlýðýyla ulaþtýrýldý. Bir baþka ülke Singapur'dan As Sýddýg, Symply Ýslam, Arab Network, NagshibandiSing ve AMD yardým kuruluþlarý Suriyeliler için yardýmlarýný Kimse Yok Mu üzerinden ulaþtýrmayý tercih etti. Yine Singapurlu RahmetenLilAlemin Derneði de Filistin'deki mazlum, maðdur ve kimsesiz insanlara ulaþtýrýlmak üzer dolarlýk yardýmýn daðýtýlmasý için Kimse Yok Mu'yu tercih etti. Son olarak da Singapurlu Qiswah adlý yardým kuruluþunun yardýmlarý Kimse Yok Mu derneði aracýlýðýyla, Kahramanmaraþ'ta Suriyelilerin yoðun olarak yaþadýðý bölgelerde ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaþtýrýldý. SingaporeunQiswah Derneði içinde gýda maddeleri bulunan 100 koliyi Suriyelilere daðýtýlmasý için Kimse Yok Mu, Kahramanmaraþ þubesine teslim etti. Yardýmlar Kimse Yok Mu Derneði Kahramanmaraþ Þubesi önünde ve Karacaoðlan mahallesinde ihtiyaç sahibi Suriyelilere daðýtýldý. Daðýtýma Oiswah Derneði yetkilileri de katýldý. Soðuk günlerde özellikle kenar mahallelerdeki saðlýksýz evlerde kalan Suriyelilere içerisinde un, þeker, mercimek, nohut, pirinç, salça, yað, tuz, makarna, þehriye, reçel ve bulgur bulunan gýda kolileri ile kýþlýk giysi ve battaniye yardýmý yapýldý.

7 HABER 7 Çorum'a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu açýkladý.uslu yaptýðý açýklamada, "Baþbakanýmýz hafta sonu yapýlan törende saðlýkta devrim niteliðinde bizlere müjde vermiþtir. Sadece 13 ülkede olan gece uçuþ kapasitesine sahip Ambulans Helikopterimizin olmasý bizi son derece gururlandýrmýþtýr. Bu ülke nerden nerelere geldi. Hayal bile edilmesi mümkün olmayan hedeflere ulaþtýk. Helikopter Ambulanslar ve gece görüþlü Ambulans hepimizin hizmetinde. Çorum'da da vatandaþlarýmýz bu hizmetten faydalandý. Allah kimseye muhtaç etmesin ama ihtiyaç olduðunda da yokluðunu vermesin. Saðlýk hepimiz için büyük ihtiyaç. 800 yatak kapasiteli Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanemizin yapýmý hýzla devam ediyor. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanemizin Ýkmal Ýhalesini TOKÝ 6 Ocak'ta gerçekleþtirdi. Bir sorun olmaz ise önümüzdeki ay inþaat yeniden baþlayacaktýr. Alaca Toplum Saðlýðý ve 2 adet Aile Saðlýðý Merkezleri tamamlandý. Önümüzdeki günlerde hizmete açacaðýz. Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanemizin mart sonuna doðru bitirilmesi planlanýyor. Bayat Devlet Hastanemiz devam ediyor. Hafta sonu yapýlan törendeki saðlýk filosuna katýlan Ambulanslardan 8'i ilimize veriliyor. Ýki hafta içerisinde teslim edilecek yýlýnda ambulans sayýmýz 5 iken yeni geleceklerle 60 Ambulansýmýz oluyor. Hayýrlý uðurlu olsun. Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu'na ve Saðlýk Bakanýmýz Mehmet Müezzinoðlu'na katký ve desteklerinden dolayý Çorum adýna teþekkür ederiz" dedi. Haber Servisi Tasarrufa dikkat çektiler "Bir yýlda çöpe atýlan ekmeklerle 500 okul inþa edilir" Yasemin Aðca Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi "Tasarruf Haftasý" kapsamýnda "Küçük Dokunuþlarla Büyük Tasarruflar" adlý seminer düzenlediler. Devlet Tiyatrosu Salonunda yapýlan seminere konuþmacý olarak Çevre Mühendisi Yasemin Aðca katýldý ve "Küçük Dokunuþlarla Büyük Tasarruflar" konusunda konuþtu. Aðca, enerji tasarrufunun, üretimde, konforda ve iþ gücünde her hangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak ve israf etmemek olduðunu söyledi. Aðca, "Enerji tasarrufu, enerji ihtiyacýnýn azaltýlmasý veya kýsýtlanmasý þeklinde düþünülmemelidir. Bir günde 6 milyon ekmeði çöpe atýyoruz. Ülkemizde bir yýlda çöpe atýlan 2,1 milyar adet ekmeðin parasal deðeri 1,5 milyar TL bu parayla 80 hastane, 500 okul inþa edilebilir. Yine ülkemizde bir yýlda israf edilen ekmek ile 500 km yol yapýlabilir. Ekmek gibi su da çok önemlidir bizim için dünya nüfusunun %40'ýný barýndýran 80 ülke þimdiden su sýkýntýsý çekmektedir. Her yýl 250 milyon insan kirli sularla bulaþan hastalýklara yakalandýðý için yaklaþýk 5 milyon kiþi yaþamýný kaybetmektedir. 1 litre atýk su, 8 litre tatlý suyu kirletmektedir. Yer yüzünde ki kirletilmiþ su miktarý kilometreküptür ve bu miktar dünyanýn en büyük on nehrinde bulunan tatlý su miktarýndan daha fazladýr. Su kirliliðinin nüfus artýþ hýzýyla birlikte artmasý durumunda, 2050 yýlýna kadar dünya çapýnda 18 bin kilometre küplük tatlý su kaybedilmiþ olacaktýr. Türkiye son kýrk yýl içerisinde üç Van gölü büyüklüðünde denk gelen hektarlýk sulak alanýný kaybetmiþtir. Nil nehrinin %84'ünü barýndýran Etiyopya 12 milyon kiþinin açlýk çektiði, suya muhtaç bir ülkedir. Gana'da yaþayan bir kiþinin yýllýk su tüketimi, Amerika'da yaþayan bir kiþinin yýllýk su tüketiminden 300 kat azdýr. Dünya nüfusu geçtiðimiz yüzyýlda üç kat artmýþtýr. Ayný dönemde su kullanýmý ise altý katýna çýkmýþtýr. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kiþi baþýna düþen yýllýk ortalama su miktarýnýn en az metreküp olmasý gerekir. Türkiye, kiþi baþýna düþen yýllýk ortalama metreküp su ile su yoksulu bir ülkedir. Dünyadaki tüm tatlý sularýn oraný %3'tür. Bu tatlý suyun %80'i buzul olarak kutuplardadýr. Ülkemiz su açýsýndan zengin bir ülke deðildir. Ülkemizde kiþi baþýna tüketilen günlük su miktarý yaklaþýk litre civarýndadýr. Dünya ortalamasý 150 litredir. Afrika ülkeleri ortalamasý ise 67 litredir. Evdeki tükettiðimiz su miktarý banyo ve lavabo da %40, mutfakta %12, çamaþýr yýkamada %13, tuvalette %25, temizlik ve diðerleri %10 gibidir" dedi. Yasin YÜCEL Þoför Odalarýndan Ankara'ya çýkarma Çorum'daki Þoför ve Nakliyeci odalarýnýn temsilcileri Ankara'ya giderek TESK Baþkaný Bendevi Palandöken ve TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn ile görüþtüler. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Mecitözü Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Halil Piroðlu, Kargý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Orhan Camcý, Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Karatað ile Sungurlu Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Hacý Karatekin Ankara'ya giderek bazý temaslarda bulundu. Çorumlu Þoför ve Nakliyeci esnafýnýn temsilcileri, ilk olarak Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn'ý ziyaret etti. Ayný zamanda TESK Baþkanvekili olan Fevzi Apaydýn ile bir süre görüþen Çorum heyeti, daha sonra da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken'i ziyaret ederek bir görüþme gerçekleþtirdi. Görüþme sýrasýnda Çorum heyeti, þoför ve nakliyeci esnafý baþta olmak üzere esnaf ve sanatkârlarý ilgilendiren çeþitli konularda TESK Baþkaný Bendevi Palandöken'e brifing verdi. Ziyaret sýrasýnda odalarýn yaþadýðý bazý sorunlarda dile getirildi. TESK Baþkaný Bendevi Palandöken, Çorumlu þoför ve nakliyeci esnafýnýn temsilcileri ile bir araya gelmekten son derece memnun olduðunu belirterek, her zaman destek ve katký sunacaklarýný dile getirdi. Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi "Tasarruf Haftasý" kapsamýnda "Küçük Dokunuþlarla Büyük Tasarruflar", "Tasarruf Mahkemesi" ve "Enerjimiz Geleceðe Kalsýn" konulu programlar düzenledi. Programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve davetliler katýldý. Program ilk "Küçük Dokunuþlarla Büyük Tasarruflar" adlý seminer ile baþladý daha sonra Çorum Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafýndan hazýrlanan "Tasarruf Mahkemesi" adlý tiyatro oyunu ile devam etti. Programa renk katan tiyatro oyunu davetlilerin beðenisini topladý. Tiyatro oyununun ardýndan. Tasarruf konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren çocuklara ödüller verildi. "Enerjimiz Geleceðe Kalsýn" konulu kompozisyon yarýþmasýnda 1. Nisa Yaren Yýldýz, 2. Rukiye Akþat, 3. Þeyda Tatarlý oldu. Dereceye giren çocuklara ödüllerini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan verdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan yarýþmada ödül verirken kýsa bir konuþma yaptý. Candan, "Çorum Belediyesi tasarrufla ilgili bir çok çalýþmalarý var. Gecen yýl 20 ton bitkisel yað topladýk. Tasarrufla ilgili almamýz gerek çok yol var. Sizlerden özellikle istediðim atýklarýnýzý lütfen alo 153'ü arayarak bilgi vermenizdir. Alo 153 hatta zabýta hattýdir. Atýklarýnýzý dökmek veya atmak yerine bize haber verirseniz biz atýklarýnýzý çevreye geri kazandýrýrýz. Bu güzel programlarda emeði geçen herkese teþekkür ederim" þeklinde konuþtu Yasin YÜCEL Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan adayý Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette hafta sonu yapýlacak olan 5. Olaðan Ýl Kongresi ile ilgili istiþarede bulunuldu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, " Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun verdiði istikamette Ýl Baþkan adayýmýz Rumi Bekiroðlu oldu. Tekrar tebrik ediyorum. Hafta sonu birlik ve beraberlik içerisinde bir kongre gerçekleþtireceðiz. Kongremize; Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Lütfü Elvan, AK Parti Genel Sekreterimiz Haluk Ýpek, AK Parti Grup Baþkan Vekilimiz Naci Bostancý ve milletvekili arkadaþlarýmýz katýlacaklardýr. Kongremizin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyorum" dedi.

8 Yazýcý Adamýn biri bakmýþ yazýcý silik bir þekilde basýyor, hemen teknik servisi arayýp durumu anlatmýþ.. Görevli bunun üzerine : "Yazýcýnýzýn temizlenmesi gerekiyor olabilir efendim" demiþ.. "Aslýnda bunu kullanma kýlavuzunu okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz, çünkü biz Kelime Avý bu iþlem için 50 milyon alýyoruz " Adam bu duyduðuna hem çok sevinmiþ hem de þaþýrmýþ.."patronunuz bu þekilde iþe sekte vurduðunuzu biliyor mu?" diye sormuþ.. Görevli : "Bu zaten patronun fikri" demiþ.."insanlar bize getirmeden önce kendileri tamir etmeye kalktýklarý zaman daha iyi para kazanýyoruz" Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü YAÞAM Yarýyýl tatili, bademcik ameliyatlarý için en uygun zaman Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Saðun, çocukluk çaðýnda yapýsal olarak dar olan hava yolunun bademcik ve geniz etine baðlý olarak týkanmasý nedeniyle sorun yaþayan çocuklarýn ameliyat olmasý için en uygun zamanýn sömestr tatili olduðunu söyledi. Konuyla ilgili açýklama yapan Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Saðun, bademciklerin vücudun baðýþýklýk sisteminde rol oynayan lenf sisteminin boðazda yerleþmiþ dokularýndan biri olduðunu dile getirdi. Bademciklerin özellikle üst solunum yollarýndan giren mikroplarý tanýyarak vücudu savunmaya hazýrladýðýný aktaran Saðun, "Halk arasýnda geniz eti denilen 'adenoid' dokusu da aslýnda ayný bademcik gibi lenf yapýsýndadýr ve üst solunum yolunun savunmasýnda rol oynar. Bademcik gibi geniz eti de çocuklarda yapýsal olarak zaten dar olan hava yolunu týkar. Ve bu týkanmaya baðlý enfeksiyon þikayetleri meydana gelir. Bademcik dokusu yaþla beraber giderek küçülen bir dokudur. Bu nedenle yirmili yaþlardan sonra bademcik enfeksiyonlarýnda azalma görülmektedir. Ergenlikten sonra ise bademcik ve geniz etinin bir fonksiyonu kalmaz. Bademcik ve geniz eti sorunlarý en sýk çocukluk döneminde görülür. Görülme sýklýðý çocuklarýn anaokulu, kreþ ya da ilkokul gibi toplu yerlerde bulunduklarý dönemlerde artýþ göstermektedir." þeklinde konuþtu. BADEMCÝKLER NE ZAMAN ALINMALI? Bademcik ve geniz eti ameliyatlarýnýn çok sýk yapýldýðýný belirten Saðun, "Ýlaç tedavisinden fayda görülmediðinde geniz eti ve bademciklerin cerrahi olarak alýnmasý yöntemine baþvurulur. Bu ameliyata karar vermek için öncelikli olarak yapýlmasý gereken kesin ve göreceli olarak ameliyatýn gerekliliðini belirlemektir. Eðer üst solunum yollarý, bademcik ve geniz eti büyüklüðüne baðlý olarak sýk sýk týkanýyorsa, bademcik etrafýnda apse oluþuyorsa, kötü huylu tümör þüphesi varsa, çene yapýsýný bozan geniz eti ve bademcik büyümesi görülüyorsa, konuþma bozukluðuna sebep oluyorsa, uyku apnesine yol açýyorsa ameliyat kaçýnýlmaz bir durum olarak karþýmýza çýkýyor." diye konuþtu. Göreceli kriterlerin en baþýnda sýk tekrar eden bademcik enfeksiyonlarýnýn geldiðini ifade eden Saðun, þunlarý aktardý: "Bademcik ameliyatlarýnýn yüzde 40'ý sýk tekrar eden enfeksiyonlardan dolayý yapýlýyor. Son bir yýlda 7 defa veya son 2 yýlda yýl baþýna 5 defa veya son 3 yýlda yýl baþýna 5 defa ya da daha sýk ateþli bademcik iltihaplanmasý geçirilmesi, hastanýn difteri (kuþpalazý) mikrobu taþýyýcýsý olmasý, hastada kalp kapak bozukluðu olmasý, bademcik ve geniz eti iltihaplanmasýna baðlý olarak sýk orta kulak iltihabý geçirilmesi durumlarýnda göreceli kriterler doðrultusunda hekim cerrahi müdahalede bulunabilir. Çocuðunuz bu tür problemler yaþýyorsa, hemen bir uzmana baþvurmanýz gerekmektedir. Aksi takdirde, çocuklarda horlama, huzursuz uyku, gece terlemeleri gibi belirtileri beraberinde getiren bademcik ve geniz eti, büyüme ve geliþmede geri kalmaya, saldýrganlýk, huysuzluk gibi kiþilik deðiþikliklerine, öðrenme güçlüklerine sebebiyet verebilir." "BADEMCÝK SADECE ÇOCUKLUK ÇAÐI SORUNU DEÐÝL" Bademcik hastalýklarý ve geniz eti problemleri çocuk yaþ grubu sorunu olarak bilinse de eriþkinler için de ayný kurallar geçerli. Saðun, "Ameliyata engel oluþturacak herhangi bir saðlýk problemi olmayan eriþkinlerde de bademcik ameliyatlarý uygulanýyor. Solunum sýkýntýsýna sebep olan iri bademcik ve ileri derecede büyümüþ geniz eti durumlarýnda çocuklarda 6'ncý aydan itibaren ameliyat yapýlabilir. Yaþ bir engel oluþturmaz. Okul çaðý çocuklarýnýn derslerinden geri kalmamalarý için sömestr tatili ameliyat için en uygun zaman olarak belirlenebilir." (CÝHAN) 19:55 20:00 19:45 8 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Eðlence Seksenler Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Sinema Çýlgýn Joe Joey Jones, Afganistan'da kendi biriminin bir top atýþýyla paramparça olmasýna tanýk olduðundan beri Londra sokaklarýnda yaþamaktadýr. Bir yandan geçmiþini unutmaya, bir yandan da yeni problemlerden uzak durmaya çalýþmaktadýr. Acýmasýz bir çeteden kaçarken Covent Garden'da zengin bir adamýn dairesine girer ve üst sýnýf kimliðine bürünür. Joey arkadaþý ve sponsoru Rahibe Cristina ile günah çýkarmaya giderken, hamile kýz arkadaþý bir nehirde ölü bulunur. Yönetmen : Steven Knight Adile Naþit Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naþit'in babasý komedyen Komik-i Þehir Naþit, annesi de Türkiye Ermenisi tiyatro oyuncusu Amelya Haným'dýr. Aðabeyi Selim Naþit ve 1950'de evlendiði eþi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçýsýdýr. Adile Naþit eþi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal Ýnce ile gizlice evlendi. Sinema dünyasýnda, Rýfat Ilgaz'ýn ünlü eseri Hababam Sýnýfý'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduðu kadar, Münir Özkul ile karþýlýklý oynadýðý filmlerdeki "Anne" rolleriyle de ünlenen Adile Naþit 11 Aralýk 1987'de doðduðu þehir olan Ýstanbul'da 57 yaþýndayken baðýrsak kanseri sonucu yaþamýný yitirmiþtir. Cenaze töreni 13 Aralýk 1987 tarihinde Þiþli Camii'nde düzenlendi. Öðleyin kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karacaahmet Mezarlýðýna defnedilmiþtir.[3] Ýstanbul Karacaahmet mezarlýðýnda ilk eþi Ziya Keskiner ve oðlu Ahmet Keskiner ( ) ile birlikte yatmaktadýr.oyunlarýnda ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslûbu ve kahkahasý onu Türk Sinemasýnýn unutulmaz isimleri arasýna yerleþtirmiþtir. Adile Naþit canlandýrdýðý anne karakterleri nedeniyle 1985 yýlýnda Yýlýn Annesi seçilmiþtir.babasý öldükten sonra okulunu býrakan Adile Naþit 14 yaþýnda Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý, Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Piþkin'in grubunda "Herþeyden Biraz" oyunu ile Ýstanbul turnesine çýkan Adile Naþit sonradan Muammer Karaca'nýn tiyatrosuna girdi arasýnda komedyen Aziz Basmacý ve Vahi Öz ile birlikte kurduklarý toplulukta çalýþtý. ÇÝFTLÝK OMLET Malzemeler 2 Orta Boy Patates 1 Demet Maydanoz 1 Demet Taze Soðan 4 Dilim Jambon (veya füme et, salam) 10 Yumurta 4 Çorba Kaþýðý Sývýyað 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Patateslerin kabuklarýný soyun. 5 dakika tuzlu suda bekleterek süzün ve ufak küpler halinde kesin. Maydanoz ve taze soðanlarýn yeþil yapraklarýný çok ince kýyýn. Jambonu iri kibrit þeklinde doðrayýn. Tavada kýzdýrýlmýþ sývýyaðda önce patatesleri hafifçe pembeleþtirin. Jambonlarý ve taze soðaný ekleyip 1-2 dakika çevirin. Kiþinin deðeri nedir? - Aradýðý þeydir! Hz.Mevlana Geniþ bir tavada tereyaðýný eritin. Bir kasede yumurtalarý hafifçe çýrpýp tuz, biber ve kavrulan malzemeyi ekleyin. Omlet malzemesini kýzdýrýlmýþ tereyaðýna ilave edip kýsýk ateþte en az 8-10 dakika piþirin. Omletin her tarafý piþince düz tabak yardýmýyle diðer tarafýný çevirin. Üzerine kýyýlmýþ maydanoz ve yeþil soðan serperek sýcak olarak servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Çýlgýn Joe 21:30 Solomon Kane 23:30 Milletin Abisi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Tarzan Rýfký 21:50 Haber Saati 22:50 Açlýk Oyunlarý 02:30 Bu Tarz Benim 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Seksenler 23:00 Duman Olmadan 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:05 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Maceracý

9 Uslu "yýlýn en iyi milletvekili" seçildi HABER 9 Dodurga Belediyesi iþ sezonuna hazýr 2009 yýlýnda kurulan Buhara Medya Yayýn Grubu her yýl düzenlemiþ olduðu Buhara Medya Ödül töreni yapýldý. Bu yýl 5. si düzenlenen Buhara Medya Ödül töreni siyasi, sanat ve iþ dünyasýndan birçok saygýn ismi bir araya getirdi. Vatan Þaþmaz ve Çiðdem Tunç 'un sunumuyla gerçekleþtirilen gece Buhara Medya Yönetim Kurulu Baþkaný Burçin Öztürk'un konuþmasýyla baþladý. Gecede, Yýlýn En Ýyi Bakaný dalýnda Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Yýlýn En Ýyi Milletvekili dalýnda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, En Ýyi Kadýn Milletvekili dalýnda AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Malatya Milletvekili Öznur Çalýk, AK Parti Elazýð Milletvekili Sermin Balýk, En Çalýþkan Muhalefet Vekilleri olarak CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuþçuoðlu, MHP Antalya Milletvekili Yusuf Ziya Ýrbeç, Yýlýn En Ýyi Ýl Belediye Baþkaný dalýnda Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yýlýn En Ýyi Ýlçe Belediye Baþkanlýðý dalýnda Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Gölbaþý Belediye Baþkaný Fatih Duruayve Yýlýn Bürokratý Dalýnda ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan, Yýlýn Sanatçýlarý dalýnda, Aliþan, Safiye Soyman, Yudum, Kürþat, Ankaralý Ýbocan ödüllerini aldýlar. Yýlýn En Ýyi Milletvekili seçilen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ödülünü Buhara Medya Yönetim Kurulu Baþkaný Burçin Öztürk'ten aldý. Uslu ödül töreninde yaptýðý konuþmasýnda, "Güzel bir söz var, "Ýçtenlik ile nezaket birleþmedikçe zarafet, yetenek ile çaba birleþmedikçe de marifet meydana gelmez." Bu akþam hem zarafet hem çaba bir araya gelmiþ ve ödüllendiriliyor. Yönetim Kurulu Baþkaný Burçin Öztürk kardeþimiz derginin sadece patronu deðil, ayný zamanda emekçisi. Bende eski bir Konfederasyon baþkaný olarak onun gösterdiði çabaya, emeðe saygý duymak adýna kendimi doðrusu bugün burada ödül alan deðil ödüllendirilerek görevlendirilmiþ birisi olarak görüyorum. Kendilerine teþekkür ediyor, yayýn hayatýnda baþarýlar dilerim" dedi. Ödül töreninin ardýndan Buhara Medyasý pastasý kesildi. Salim Uslu Dodurga Belediyesi'nin 2015'te yapacaðý yatýrým ve hizmetlerinde kullanacaðý malzeme ve ihtiyaçlarýný hazýrlayarak çalýþma sezonunun (mart ayý) gelmesini bekliyor. Konu ile ilgili açýklama yapan Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, "Bizim için 2015 yýlý her yönü ile Belediyemizin tam gaz çalýþacaðý, projelerini hayata geçireceði bir yýl olacak. Özellikle geçen yýl mevsimsel kuraklýklarýn yaþandýðý, içme suyu sýkýntýsý yaþandýðý ilçemizde Allah'ýn izni ile bu yýl ve sonraki yýllarda su sorunu olmayacaktýr. Sezonla birlikte Çaðlaktepe grup suyunun çalýþmalarý baþlanacak ve kýsa sürede çalýþmalar sonlandýrýlacaktýr. Ayrýca Belediye olarak Çetmeözü Deresinden çalýþmalar neticesinde saniyede 3 ila 4 litre su bulunmuþtur. Ýller Bankasý Genel Müdürümüz ile görüþülerek, 7 bin metre temiz su borusu hibe yolu ile Belediyemize alýnmýþ ve su borularý ile Çetmeözü deresi suyu ilçe merkezimize getirilecektir. Yine Ýller Bankasýndan hibe yolu ile 2 bin 500 metre yaðmur suyu borusu Belediyemize kazandýrýlmýþtýr. Beþ Evler, Yeni Çarþý Bölgesindeki sel baskýnlarýný önlemek için önlem alýnarak yaðmur sularý bertaraf edilecektir. Yaðmur suyu borularý döþendikten sonra adý geçen cadde ve sokaklara m2 kilit parke taþý döþenecek. Atatürk Anadolu Lisesi Umre yolcusu Atatürk Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenleri Umre için kutsal topraklara gittiler. Kafilede öðretmenler Veysel Uysal, Nihat Örs, Cemal Baþaran'ýn yaný sýra okul memurlarýndan Erdoðan Tezcan ve yedi öðrenci bulunuyor. Kafile diðer Otobüs terminalinden 21 Ocak'ta Merzifon Havaalaný'na uðurlandýlar. Þube Müdürlerinden Karakaþ'a tebrik Osmancýk Atatürk Ortaokulu Müdürlüðüne atanan Sakin Karakaþ'a hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri Medet Sezgen ve Adem Daðcý Sakin Karakaþ'ý makamýnda ziyaret ettiler. Karakaþ'a hayýrlý olsun temennisinde bulunan Sezgen ve Daðcý baþarý dileklerinde bulundular. Þube Müdürü Medet Sezgen, "Osmancýk Atatürk Ortaokulu ilçemizdeki en güzide eðitim kurumlarýmýzdan bu açýdan Sayýn Karakaþ'ýn tecrübeleri ile bileþiminde bu kurumda görev yapan eðitimcilerimizin üstün performanslarý ile eðitim ve öðretimde kalite söz konusu olacaktýr, kendisine baþarýlar diliyorum" dedi. Atatürk Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaþ ziyarette bulunan þube müdürlerine dolayý teþekkür ederek, "Baþarýyý paylaþmak güzeldir ve baþarý paylaþýldýkça artacak ve yükseliþ birlikte olacaktýr. Atatürk Ortaokulu baþarýlý olduðunda bu baþarý hepimizindir. Siz deðerli þube müdürlerimizin ziyareti bizleri ziyadesi ile memnun etmiþtir" ifadelerini kullandý. Uðurludað Ýlçesi'nde çeltik üretimi yapan çiftçiler, pirinçte KDV'nin yüze 1'e düþürülmesini saðlayan Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'ya teþekkür etti. Çiftçiler ve ilçe halký, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn Uðurludað ilçesinin sorunlarýyla yakýndan ilgilendiðini belirterek, yaptýðý çalýþmalardan dolayý Baðcý'ya teþekkürlerini ilettiler. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Uðurludað'dan Baðcý'ya teþekkür Milletvekili Baðcý'nýn ilçenin sorunlarýyla her zaman ilgilendiðini ve desteklerini esirgemediðini vurgulayarak, "Pirincin % 8 KDV'sinin % 1'e indirilmesi konusunda çiftçilerimizin yanýnda olan ve ilçemizin genel sorunlarýyla bizzat ilgilenen Milletvekilimiz Cahit Baðcý'ya teþekkür ediyorum" dedi. Baþkan Torun, Baðcý'nýn her zaman çiftçinin yanýnda olduðunu kaydederek, Baðcý'nýn çiftçi dostu bir kiþi olduðunu ve Uðurludað'ýn her türlü sorununda yakýndan ilgilendiðini ifade etti. Altýn Kep Aþçýlar yarýþmasýna gittiler 'Yeniden Baþlamak' 3 Þubat'ta sahnelenecek Umut Tiyatrosu, 'Yeniden Baþlamak' isimli oyunu ile tiyatro severlerle yeniden buluþuyor. Þahin Örgel'in yazýp Mustafa Taþkýran'ýn yönettiði oyun, 3 Þubat 2015 Salý günü saat 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Deniz Yýldýz ve Semra Çetinkaya'nýn rol aldýðý oyun Umut Tiyatrosu'nun 2015 sezonunda sahneleyeceði ilk gösteri olacak. Ölüm korkusu ile hayattan bunalmýþ ve yatalak bir þekilde yaþayan yaþlý bir adamýn yeniden hayata tutunmasýný konu alan oyunda Salim ile Müjgan isimli karakterler arasýnda geçen diyaloglar yer alýyor. Komedi-dram türündeki iki perdelik oyunda, bakýcýlýk yapan Müjgan'ýn huysuz bir ihtiyar olan Salim'i ikna çabalarýna dikkat çekiliyor. Yönetmen Mustafa Taþkýran oyunla ilgili yaptýðý açýklamada "Umut Tiyatrosu'nun yeni sezonda sergileyeceði ilk oyun olan 'Yeniden Baþlamak' yakýnda tiyatro severlerle buluþacak. Þahin Örgel'in yazdýðý, Deniz Yýldýz ve Semra Çetinkaya'nýn rol aldýðý oyuna tüm Çorum halkýný davet ediyoruz. Oyunun biletleri Þellale Kafe ve Gönülçelen Restoran'dan temin edilebilir " dedi. Bahçelievler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek Ýçecek Hizmetleri bölümü öðretmenleri Nuran Köse Özkurþunlu ve Sever Serim bu yýl Antalya'da düzenlenen 7. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar yarýþmasýna katýlmak üzere Antalya'ya gittiler. Yarýþma Türkiye Aþçýlar Federasyonu ve Antalya Mutfak Þefleri Birliði Derneði ANFAÞ iþbirliði ile gerçekleþtiren yarýþmada daha önceki yýllarda 1.lik ve 2.lik dereceleri alan Okul Yiyecek Ýçecek Hizmetleri bölümü bu yýl 12. sýnýf öðrencilerinden Melike Aydemir, Hasret Çalbýyýk, Hatice Ergin ve Aysuda Þafak tarafýndan temsil edilecek. Okul Müdiresi Halise Akay konu hakkýnda verdiði bilgide, "Öðretmen ve öðrencilerimizin bu yýlda baþarýlý bir sonuç alarak ilimize dönmelerini temenni ediyor öðretmen ve öðrencilerimize baþarýlar diliyoruz" dedi. Okul öðretmen ve öðrencileri yarýþmaya katýlmak üzere öðretmen ve öðrenciler tarafýndan uðurlandýlar.

10 HABER 10 Futsal'ýn Þampiyonu Cumhuriyet Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilciliði faaliyet programýnda yer alan Yýldýzlar Futsal Ýl Birinciliði, dün oynanan final müsabakasýnýn ardýndan sona erdi. Oldukça çekiþmeli geçen final maçýnýn normal süresi 0-0'lýk eþitlikle biterken, Cumhuriyet Ortaokulu, rakibi Yatýlý Bölge Ortaokulu'nu penaltýlar sonrasý 3-2 maðlup ederek birincilik kürsüsüne çýktý. Final maçýnýn öncesinde Mustafa Kemal Ortaokulu ile Mehmet Akif Ortaokulu arasýnda üçüncülük-dördüncülük maçý oynanýrken, bu karþýlaþmadan da 4-0'lýk galibiyetle ayrýlan taraf Mustafa Kemal Ortaokulu oldu ve il birinciliðini üçüncü sýrada tamamladý. Müsabakalarýn bitiminin ardýndan dereceye giren takýmlar için ödül töreni düzenlenirken, il birincisi olan Cumhuriyet Ortaokulu, þampiyonluk kupasýna kavuþtu. Mustafa Kemal üçüncü oldu Bir süredir devam eden Yýldýzlar Futsal Ýl Birinciliði dün sona ererken, final maçýnýn öncesinde de üçüncülük-dördüncülük müsabakasý oynandý. Rakibi Mehmet Akif Ortaokulu'ný 4-0 yenmeyi baþaran Mustafa Kemal Ortaokulu, il birinciliðini üçüncü sýrada tamamladý. CUMHURÝYET ORTAOKULU: 3 YBO: 2 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Tahsin Samet Avcý CUMHURÝYET ORTAOKULU: Doðukan, Sefa, Ömer, Rahman, Nuri, Emre, Kürþat YATILI BÖLGE ORTAOKULU: Arif, Emircan, Gaffar, Muhammed Emin, Onur, Osman, Semih, Serhat, Sinan, Taha, Yasin NORMAL SÜRE: 0-0 PENALTILAR: Rahman, Nuri, Sefa (Cumhuriyet Ortaokulu), Gaffar, Sinan (YBO) MUSTAFA KEMAL: 4 - MEHMET AKÝF: 0 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Tahsin Samet Avcý MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU: Eray Ünal, Eray Tatlýer, Nafican, Fazlýcan, Emrullah, Ali Ýmran, Haþimcan, Alihan, Hasan Mert, Emre, Memduh, Batuhan MEHMET AKÝF ORTAOKULU: Abdurrakip, Uður, Hakan, Oðuzhan, Yusuf, Bedirhan, Metin, Süleyman, Recep, Ýbrahim, Berkant, Emircan ÝLK YARI: 2-0 (Mustafa Kemal Ortaokulu) GOLLER: Eray Tatlýer, Nafican, Fazlýcan, Haþimcan (Mustafa Kemal Ortaokulu) (Spor servisi) Çatalcaspor bir ilke imza atacak Çatalca Ziya Altýnoðlu Stadýnda Pazar günü Tarihinin ilk profesyonel maçýný oynayacak olan Çatalcaspor'u büyük bir heyecan sardý. Ligin Þampiyonluða oynayan takýmlarýndan komþularý Ýstanbulspor'u kendi saha ve seyircileri önünde konuk edecek olan sarý-kýrmýzýlýlar, bu zorlu maçta tüm Çatalca halkýný yanlarýnda görmek istiyor. Ýlk kez Profesyonel anlamda kendi saha ve seyircileri önüne çýkacaklarý için heyecanlý olduklarýný söyleyen Kulüp Baþkaný Hasan Gökçe, "Pazar günü bizim için büyük bir milat olacaktýr. Çatalcaspor bilindiði üzere ilk devre tüm maçlarýný Tepecik ve Silivri Statlarýnda oynadý. Sahamýza ve taraftarýmýza olan hasretimizin sona ermesini sabýrla bekledik ve bu sabrýn sonunu selamet olarak görmüþ olduk. Stadýmýzýn tamamen yenilenmesi ve futbol oynamaya elveriþli hale gelmesi bizlerden çok Çatalca halkýný memnun etmiþtir. Çünkü maçlarý hep deplasmanda oynadýðýmýz için bizim takýmýmýzý görme imkaný bulamamýþlardý. Artýk takýmlarýný canlý izleyip gerekli desteði vermeleri için gün saymaya baþladýlar. 25 Ocak Pazar günü kendi sahamýzda büyük bir coþku ile çýkacaðýmýz ilk maçýmýzda tribün desteðini arkamýza alarak grubun güçlü takýmlarýndan Ýstanbulspor karþýsýnda puan mücadele vereceðiz. Ýnþallah sahaya aslanlar gibi çýkan ve maçý kazanmak için çaba gösteren oyuncularýmýzýn iyi niyetle azimli futbollarýný izleme fýrsatý buluruz. Bu fýrsatý taraftarýmýzýn desteði ile iyi deðerlendirip sezonun ikinci devresine üç puanla baþlamayý arzu ediyoruz. Takým olarak her þeyimizle lige hazýrýz ve iþ taraftarlarýmýza kaldý. Pazar günü taraftarlarýmýzdan gelip tribünleri doldurmalarýný bekliyoruz. Biz yönetim kurulu olarak taraftarlarýmýzýn tamamýný, mülki amirlerimizi, Sivil Toplum Örgütlerini ve tüm siyasileri 25 Ocak 2015 Pazar günü Çatalca Ziya Altýnoðlu Stadýnda görmek istiyoruz" þeklinde konuþtu. (Spor servisi) Judo Ýl birinciliði sona erdi 3 bayan judocu mindere çýkacak Büyükler Türkiye Judo Þampiyonasý'nda Çorum'dan üç bayan sporcumuz mücadele edecek Ocak tarihleri arasýnda Zonguldak'ta yapýlacak Büyükler Türkiye Judo Þampiyonasý'nda ilimizden Teknik Kurul üyesi olarak görev yapan Hüseyin Üstandað ve antrenör Hakan Taþtan ile birlikte sporculardan 52 Kg'da Spor Lisesinden Merve Taþ ve Sedanur Ýçaðasý ile ayný okuldan 57 Kg'da Sümeyra Aykaç madalya mücadelesi verecek. Judo Ýl Temsilcisi ve milli takým Teknik Komite üyesi Hüseyin Üstündað, büyükler kategorisine gençlerde mücadele eden üç sporcularý ile mücadele edeceklerini ve hedeflerinin bu sporcularý gençler kategorisinde çok daha tecrübeli olarak hazýrlamak olduðunu söyledi. (Spor servisi) Ulukavakspor maddi destek arýyor Okullararasý Yýldýzlar Judo il birinciliðinde erkeklerde Alaca Fatih Ortaokulu kýzlarda ise Mustafa Kemal Ortaokulu birinciliði kazandý. Yapýlan il birinciliði sonunda sýkletlerinde ilk sýrayý alan sporcular Çorum'u gruplarda temsil etmeye hak kazandýlar. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu'nda yapýlan il birinciliðine 11 okuldan toplam 28 sporcu katýldý. Yapýlan müsabakalar sonunda erkeklerde Alaca Fatih Ortaokulu birinciliði kazanýrken Alaca Ýmam Hatip Ortaokulu ikinci Merkez Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü Alaca Cumhuriyet Ortaokulu ise dördüncülüðü kazandý. Bayanlarda ise Mustafa Kemal Ortaokulu birinciliði kazanýrken Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ikinci Alaca Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü Çorum Daniþmentgazi Ortaokulu ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Ýl birinciliðinde sýkletlerinde birinci olarak Çorum'u temsil etmeye hak kazanan sporcular ve okullarý ise þöyle: Bayanlar: 36 Kg Kübra Tosun (Alaca Cumhuriyet), 40 Kg Dilara Sol (Çorum TOKÝ Þehit Þükrü Özyol), 44 Kg Hatice Ýbiþ (Mustafa Kemal Ortaokulu), 48 Kg Þeyma Hacer Yaðlý (Çorum Mustafa Kemal), 57 Kg Berfin Keleþ (Çorum Daniþmentgazi), +63 Kg Hasret Sabuncu (Çorum TOKÝ). Erkekler: 38 Kg Ýbrahim Bolat (Alaca Fatih), 42 Kg D. Kutluhan Alpaslan (Alaca Cumhuriyet), 46 Kg Mikail Pembe (Alaca Ýmam Hatip), 50 Kg Bayram Þahin (Alaca Fatih), 66 Kg Ziya Mert Þahin (Çorum Cumhuriyet), +66 Kg Emircan Sait Solak (Mustafa Kemal Ortaokulu). Müsabakalýr ardýndan düzenlenen törenle sýkletlerinde dereceye giren sporculara madalya ve baþarýlý belgesi takým sýralamasýnda dereceye giren okullara ise kupalarý verildi. (Spor servisi) Ulukavakspor Baþkaný Ömer Faruk Durukan ve Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir dün yaptýðý ziyaretlerde kulübe ekonomik destek aradýlar. Durukan ve Özdemir Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Yýldýrým Nakliyat sahiplerinden Osman Saðlam ve Mütaahit Mühendis Cemal Ersoy'u iþ yerlerlerinde ziyaret ederek ekonomik destek talebinde bulundular. Ziyaretler sonunda ekonomik sorunlarýn çözümü için kendilerine destek veren Çorumlu iþ adamlarýna teþekkür eden Durukan ve Özdemir, Ulukavakspor'un Çorum'u en güzel þekilde temsil etmesi için gereken desteði saðlamaya çalýþtýklarýný belirterek güçleri oranýnda katkýda bulunmaya davet ettiler. (Spor servisi)

11 2 AÐUS- 22 OCAK 2015 PERÞEMBE SPOR Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünün Dikkatlerine...! Tevfik Kýþ kapalý spor salonunda yapýlan okullar arasý Futsal futbol turnuvasýnda ilginç bir teday objektiflerimize takýldý. Dün oynanan okullar arasý salon futbol müsabakalarýnda masa hakemlerinin görev yaptýðý alan ile futbolcularýn taç atýþlarýný yaptýklarý çizgi ile hemen hemen sýfýr noktasýnda olmasý, ayrýca sporcularýn ikili mücadele sonrasýnda masanýn sahaya çok yakýn olmasýndan dolayý ve masaya çarpmalar ile ciddi olarak sakatlýða davetiye çýkarttýðý ve sporcularýn hayati risk taþýdýðý masa hakemlerinin sahaya çok yakýn olarak masa baþýn da görev yaptýklarý objektiflerimize takýldý. Tedbir alýnmadan önce bir insanýn(sporcunun) sakatlanmasý mý? gereklidir. Umarýz yetkililer bu sorunu bir an önce çözüme kavuþturup ciddi bir üzücü sakatlýðýn yaþanmamasýna engel olabilir. Biz haberimiz ile yetkilileri uyarýyoruz. Gençlik spor il müdürlüðünün dikkatlerine. (Spor servisi) Genel kaptan Hamit Iþýk Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Pazar günü oynayacaklarý Kýzýlcabölükspor maçýndan 3 puanla ayrýlmak istediklerini söyledi '3 puanla baþlamak istiyoruz' Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptaný Hamit Iþýk, hafta sonu kendi sahalarýnda oynayacaklarý ikinci yarýnýn ilk maçý olan Kýzýlcabölükspor maçýnda sahadan 3 puanla ayrýlmak istediklerini söyledi. Ýkinci yarý öncesi gerek Çorum'da gerek se Antalya'da sýký bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini ifade eden Iþýk, Pazar günü oynayacaklarý maçta ilk yarýnýn rövanþýný vermemek için mücadele edeceklerini söyledi. Yaptýklarý takviyelerle güçlerine güç attýklarýnýn altýný çizen Iþýk, "Ýkinci yarý öncesi gerek Çorum'da yaptýðýmýz ilk etap çalýþmasý ve gereke de Antalya kampýnda en iyi þekilde yaptýk. Geçtiðimiz Cumartesi 11 Iþýk: 3 puan ile baþlamak istiyoruz gününden bu yana da artýk ikinci yarýnýn ilk maçý olan Kýzýlcabölükspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyoruz. Futbolcularýmýzýn antrenmanlarda ortaya koyduklarý hýrslý ve istekli çalýþma tempolarý bizleri bir hayli memnun etti. Kendi sahamýzda oynayacaðýmýz bu maçý kazanmak için mücadele edeceðiz. Rakibimize ilk yarýnýn rövanþýný vermek istemiyoruz. Bunu da baþaracak güçteyiz. Yaptýðýmýz yeni transferlerimizle gücümüze güç kattýðýmýzý düþünüyoruz. Taraftarlarýmýzýn ikinci yarýda çok daha iyi bir takým izlemeleri adýna üzerimize düþenin en iyisini yapmanýn gayretindeyiz. Yeter ki onlar bize en üst seviyede destek olsun ve takýmlarýna sahip çýksýnlar. Baþarýya giden yolun birlik ve beraberlikten geçtiðinin unutulmamasýný istiyoruz. Pazar günü kendi sahamýza oynayacaðýmýz bu maça herkesi bekliyoruz" diye konuþtu. Formayý hak eden alýr Kýzýlcabölük maçýna takým olarak kenetlendiler Çorum Belediyespor Pazar günü sahasýn da konuk edeceði Kýzlcabölük maçýnýn hazýlýklarýný dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýn da yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Dün yapýlan çalýþmaya Antalya kampýn da parmaðýndan sakatlanan kaleci Utku katýlmazken, diðer tüm futbolcular çalýþmaya katýldý. Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan Kýzýlcabölük hazýrlýk çalýþmalarýnda teknik heyet, antrenman da taktik ve tenik aðýrlýklý bir çalýþma programý uyguladý. Ýlk olarak antrenman öncesinde teknik direktör Yavuz Ýnceda,l Pazar günü konuk edecekleri Kýzýlcabölük maçýnda futbolcularýn ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçýnda saha ve seyirci avantajýný kullanarak galip gelmek isteklerini futbolcularýna anlatarak ; Artýk ligde telefasi olmayan maçlar oynayacaklarýný bu maçlarda, antrenmanlarda futbolcularýn takým olarak her zaman çalýþma çýtasýný yükseltmelerini" antrenman öncesi yaptýðý toplantý da futbolcularýna anlattý. Daha sonara futbolcular yarý alanda ikiþerli gruplar halinde yarý alanda pas ve gol çalýþmasý yaptý. Antrenman da teknik direktör Yavuz Ýncedal, rakibe karþý rakip alanda pres, oyun kurdurmama ve gol yollarýnda forvet oyuncularýn gol bölgelerinde olmalarý yönünde çalýþma yaptýrdý. Çalýþmanýn son bölümünde ise, kanat organizyonlarý ile rakip ceza alanýna etkili ortala ile gol vuruþlarý üzerinde çalýþma yapan kýrmýzý siyahlýlar antrenmaný tamamladýlar. Teknik direktör Yavuz Ýncedal, antrenman sonunda yaptýðý kýsa açýklamada" Her geçen gün daha iyi bir havaya giren bir futbol takýmý gözlemlediðini ve antrenmanlar da futbolcularýnýn istekli, arzulu olmalarý kendisini memnun ettiðini Pazar günü Kýzýlcabölük karþýsýnda skordan ziyade daha önemli olanýn puan ile maçý noktalamak istediðini" söyledi. (Spor servisi) Batman Petrolspor Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, en çok çalýþan futbolcunun formayý kapacaðýný söyledi. Alpaslan: "Takýmda istek ve arzu her geçen gün artýyor. Kazanma arzusunun olduðu yerde de baþarý gelir. Formayý hak eden alýr" dedi. "ÝYÝ HAZIRLANDIK" Takýmýný ligin ikinci yarýsýna hazýrlayan Petrolspor Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Yeni transferlerin her geçen gün idman eksiðini giderdiðini belirten Alpaslan, eski ve yeni futbolcu demeden en çok çalýþan futbolcunun formayý giyeceðini kaydetti. Takýmda birlik ve beraberliðin üst seviyede olduðuna da dikkat çeken Alpaslan: "Takým olarak baþarýya odaklandýk. Birlik ve beraberlik bizim için her þeyden önemli. Forma asýlý. Gerek idmanda gerekse de maçlarda formanýn hakkýný veren ilk 11'de yer bulur. Takým disiplinine uymayan da varsa gereken yapýlýr" dedi. "NOKTA TRANSFERLER ÖNEMLÝ" Çok transfer yapmaktan çok nokta transferleri önemsediklerini belirten Alpaslan, þöyle devam etti: "Taraftarýmýz sabýrlý olsun. Onlar tribünde bizi desteklemeye devam etsin. Ýkinci yarýda güzel günler bizi bekliyor. Takýmýmýzda kazanma arzusu arttý. Futbolcularým iyi çalýþýyor. Çok transfer yapmaktan çok eksik gördüðümüz mevkilere tecrübeli isimleri katmak önemli. Play-off'a inanan bir ekibimiz var. Bunu baþarmak içinde taraftarýmýz ve basýnýmýzla birlikte el ele verip Petrolspor'u hak ettiði yere taþýyacaðýz" dedi. (Spor servisi) Kýzýlcabölük tam kadro çalýþyor Van'dan stoper geldi Zonguldak Kömürspor Kulübü, uzun zamandýr takýmla idmanlara çýkan 23 yaþýndaki stoper Semih Oðuz'un iþini bitirdi. Van Büyükþehir Belediyespor'dan transfer edilen Oðuz'un bonservis sorununu çözen Lacivert-Kýrmýzýlýlar, lisans iþlemlerini hafta sonuna kadar halledecek. 3. Lig 1. Grup da þampiyonluk hedefleyen Zonguldak Kömürspor, kadrosunu güçlendiriyor. Daha önce Kartalspor'dan forvet oyuncusu Emrah Bedir'i alan Lacivert-Kýrmýzýlý takým, uzun zamandýr takýmla idmanlara çýkan 23 yaþýndaki stoper Semih Oðuz'un transferini de bitirdi. Ligin ilk yarýsýnda 3. Lig takýmlarýndan Van Büyükþehir Belediyespor formasý giyen Semih Oðuz, devre arasýyla birlikte Zonguldak Kömürspor'dan gelen transfer teklifine "evet" diyerek Lacivert-Kýrmýzýlý takýma katýldý. Kulüp yönetimi, takýmla idmanlarýný sürdüren fakat bonservis sorunu olduðu için uzun süre ismini saklý tuttuðu genç futbolcunun transferinin kesinleþtiðini dün açýkladý. Semih Oðuz, Van Büyükþehir Belediyespor formasýyla ligin ilk yarýsýnda tüm maçlarda 90 dakika olmak üzere 17 maçta toplam bin 530 dakika süre alarak istikrarlý bir grafik çizdi. Zonguldak Kömürspor'un savunma oyuncusu Kadir, sakatlýk dönemini atlatarak takýmla çalýþmalara baþladý. Takýmýn Antalya'da yaptýðý devre arasý hazýrlýk kampýnda adale problemi yaþayan ve 17 gündür yoðun tedavi gören Kadir, takýma dahil oldu. Dün Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nda takýmdan ayrý düz koþu yapan baþarýlý savunma elemaný, ilk yarýdaki formunu yakalayýp formasýna kavuþmak istiyor. (Spor servisi) Spor Toto 3.Lig 1.Grup da ikinci yarýnýn ilk maçý ve 18.Hafta da Pazar günü deplasmanda Çorum Belediyespor' la karþýlaþacak Kýzýlcabölükspor, bu maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Mekik lig maçýnýn çalýþmalarýna tam kadro devam ediyor.teknik Direktör Hasan Þermet ve kurmaylarý nezaretinde Þirinköy Stadý' nda gerçekleþen antrenman yaklaþýk 1.5 saat sürdü. Düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan antrenman çift kale maçla sona erdi. Oyuncularýn hýrslý ve istekli futbollarý teknik heyetten tam not aldý. Çift kale maçta Fatih Yiðen, Emircan Sayar, Hüseyin Çelik, Semih Ceylan ve Özkan Taþtemur dikkat çeken isimler oldu. Hafif sakatlýklarý bulunan Sedat Yahþi ve Çaðlayan Ýrece antrenmaný düz koþuyla tamamladý. Antrenmaný Baþkan Osman Duran' da yakýndan takip etti. (Spor servisi)

12 22 OCAK 2015 PERÞEMBE Mehmet Çetin takýmýn durumundan memnun Kýrýkhanspor teknik direktörü Mehmet Çetin Antalya kampýnýn çok verimli geçtiðini belirtti. Kýrýkhanspor Antalya kampýný tamamlayarak Kýrýkhan'a döndü. Ekip haftasonunda Ankara'da oynanacak Tutap Þekerspor maçýný günde çift idman yaparak hazýrlanýyor. "Futbolcularým özveriyle çalýþýyor hepsinden çok memnunum" diyen Kýrýkhanspor teknik direktörü Mehmet Çetin; "Ýnþallah Ankara'dan puan ve puanlarla döneceðiz. 3. Lig 1.Grup'ta iddialý bir takým olduðumuzu göstereceðiz. Bize bu süreçte destek olan taraftarlarýmýza ve Kýrýkhan halkýna teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. (Spor servisi)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Uslu ve Külcü ye ödül

Uslu ve Külcü ye ödül Kentsel Dönüþüm Projesi bürokrasiye takýlmamalý Anadolu Kentsel Dönüþüm Mühendislik Müþavirlik Þirket Müdürü Ýnþaat Mühendisi Çetin Özdaþ, Çorum'da Kentsel Dönüþüm'e ilginin arttýðýný bildirdi. Çetin Özdaþ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ceylan'ýn Sungurlu eleþtirilerine MHP'den cevap

Ceylan'ýn Sungurlu eleþtirilerine MHP'den cevap Halit Yýldýrým "Keþke" dedi birinci oldu Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile Edebiyat çevrelerinin takdirini kazanan ve Ankara'dan yayýn yapan Birharf e-dergisinin düzenlediði 6. nesir yarýþmasý sonuçlarý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜ ile Putra Üniversitesi arasında 'Mevlana Değişim Programı' İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı