ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aralýk 2013 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4382 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aralýk 2013 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4382 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 CTP Milletvekili Arif Albayrak için herkesin gözü yollarda kaldý... Daha önceki elektrik zammýnda Albayrak meclise eþeðin sýrtýnda gelmiþti... Þimdi de katýrla gelir belki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: Aralýk 01 Pazartesi YIL: 1 SAYI: 8 FÝYATI:.0 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝFADE GÖNÜLLÜ ALINMADIÐINA GÖRE, POLÝS SUÇSUZ OLUR MU?. sayfada Girne Aðýr Ceza Mahkemesi'nin karakolda iþkence davasýnda verdiði karar, çeliþkileri ile dikkati çekiyor! Ýddia makamýnýn tanýklarýnýn 'gönüllü ifade' ile ilgili þahadetlerine itibar etmeyen mahkeme heyeti, dövülerek ifade alýndýðýný kabul etmekle birlikte polisler hakkýnda tahkikat emri vermedi! Gönüllü ifade yoksa... Iþkenceci kim? Telefon dökümlerinden Baþmüfettiþ Turgül Tomgüsehan ile Tarkan Kýzýltuð'un 18 Mayýs 011 tarihinde Boðaz Piknik Alaný'nda bulunmadýðý kanaatine varan mahkeme, buna karþýn ayný tarihte tutuklu Deniz Ramadan'ýn dövülmüþ olduðuna bulgu yaptý... Mahkeme kararýnda, "Sanýðýn ifadesinin dövülerek alýnmadýðý yönündeki iddia makamýnýn tanýklarýnýn þahadetlerine itibar etmedik" denildi... Baþkan Bahar Saner, Kýdemli Yargýç Nüvit Gazi ve Yargýç Musa Avcýoðlu'ndan oluþan mahkeme heyeti, "Hiç kimsenin polis tarafýndan, özellikle nezaret altýndayken darp edilmesi, iþkence görmesi ne insan onuruna yaraþýr bir davranýþtýr, ne de yasalara uygundur" dediði halde, haklarýnda iþkence iddiasý bulunan polisler hakkýnda soruþturma emri vermedi... Þener LEVENT yazýyor,. sayfada 'AÇI' sütununda Ýki yakada iki toplumlu þenlik Lefkoþa'ya danslarla hayat verdiler. sayfada POLÝTÝKACILAR Selma Bolayýr BÜYÜK RÝSK! Ali Kiþmir Sezan Artun YENÝ PLAN... Yalçýn Okut 6. sayfada 8. sayfada HIRSIZIN GÜNAHI OLMAZ! 6. sayfada 1. sayfada TRAKAYAD UYARDI "Trafikte sistem yok, durum vahim, seferberliðe ihtiyaç var" 10. sayfada

2 HASPOLAT'TA ÝNTÝHAR Haspolat yakýnlarýnda intihar giriþiminde bulunan Naim Yavuz Alp isimli kiþi, fark edilerek hastahaneye kaldýrýldý; ancak 1 yaþýndaki Alp kurtarýlamayarak öldü. Polis Basýn Subayý Ömer Uçurum'dan alýnan bilgiye göre, Naim Yavuz Alp, saat 1.0 sýralarýnda bir ambar içerisinde kendini asarak intihar giriþiminde bulundu. Fark edilerek hastahaneye götürülen Alp, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý ve 16.0 sýralarýnda hayatýný kaybetti. Polis, olayla ilgili soruþturmasýný sürdürüyor. ÝKÝ KÝÞÝ EVLERÝNDE YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Polis önceki gün iki kiþinin evlerinde yaþamýný yitirdiðini bildirdi. Gazimaðusa'da saat 08:00'de Irmak Beyler (E-) evinde rahatsýzlanýp yaþama veda etti Gazimaðusa Devlet Hastahanesinde yapýlan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin kalp krizi olduðu tespit edildi. Boðaztepe'de Christine Serenli ise (K-6) saat 07.0 sýralarýnda yatak odasýnda yaþamýný yitirdi. ÖKSE ÝLE KANUNSUZ AVLANMA Kuruova'da Laça diye bilinen mevkiide, kanunsuz olarak ökse kurup, 7 adet av kuþunu avlayan H.B. (E-) hakkýnda ise yasal iþlem baþlatýldý. Olay önceki gün saat 16:00'da meydana geldi. HIRSIZLIK Taþpýnar'da Mustafa Derin'e ait patates tarlasýnda bulunan 1 adet fýskiye 1-1 Aralýk tarihleri arasýnda çalýndý. EV YANGINI Gazimaðusa'da Sakine Keser'e ait ikametgahýn yatak odasýnda, elektrikli battaniyenin kýsa devre yapmasý sonucunda bir yangýn çýktý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucunda yatak odasýnda bulunan eþyalar tamamen yandý. TÜRKÝYE TRAFÝK KAZASINDA 11 ÖLÜ Kayseri'nin Hacýlar ilçesindeki trafik kazasýnda ölü sayýsý 11'e, yaralý sayýsý 0'a yükseldi. Erciyes Üniversitesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, dünkü kazanýn olay yerinde yaralýlara müdahale ederken baþka bir aracýn çarpmasý sonucu aðýr yaralanan ambulans þoförü Ýbrahim Soydaþ ile öðrenciler Enes Dalkýran, Mahmut Müjde ve Yaðmur Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduðu bildirildi. IRAK 7 ÖLÜ, 9 YARALI Irak'ýn çeþitli kentlerinde düzenlenen saldýrýlarda 7 kiþinin öldüðü, 9 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Güvenlik kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, El-Enbar kentinde, polis memuru uðradýklarý silahlý saldýrýda hayatýný kaybetti. Saldýrganlardan 'sinin tutuklandýðý belirtildi. Kerkük kentinin Et-Tarikiye köyündeki bazý evlere kimliði henüz belirlenemeyen kiþiler tarafýndan baskýn düzenlendi. Saldýrganlarýn, evden zorla çýkardýðý 6 kiþiyi infaz ettiði, kurbanlarýn, El Kaide'ye karþý polis birlikleriyle mücadele eden halk milisleri üyeleri olduðu ileri sürüldü. Þener LEVENT Açý Diyelim tutuklusunuz... Polis bir suçlama ile sizi gözaltýna aldý, mahkemeye çýkardý, hakkýnýzda tutukluluk emri verildi ve sizi içeri týktýlar... Ama siz bu suçlamayý reddediyorsunuz... "Ben öyle bir þey yapmadým" diyorsunuz. Polis ise ýsrarlý... "Sen yaptýn" diyor... Yine kabul etmiyorsunuz... Ve bu kez sizi dövmeye baþlýyorlar... Dayanabildiðiniz kadar dayanýyorsunuz dayaða... Siz direndikçe dayakçýlar daha da ileri gidiyorlar... Kabul etmezseniz kurtuluþ yok... Ýlle de size itirafý imzalatacaklar... Allahýn olmadýðý bir hücrede dayakçý polislerinizle baþbaþasýnýz... Hiçbir þahidiniz yok kör duvarlardan baþka... Mahkemeye çýkarsýnýz... "Bana iþkence yaptýlar" dersiniz... Þikayetçi olursunuz... Yargýç size inanmaz... Hastanedeki doktordan getirdiðiniz rapor da pek iþe yaramaz... Vuracaðý yeri iyi bilen eðitimli polisler kolay kolay öyle derin izler býrakmaz... Vücudunuzdaki birkaç morluk da iddianýz için geçerli sayýlmaz... Ýþlemediðiniz suçu size kabul ettirmek için bu kez polisler baþka bir yönteme baþvururlar... Bir geceyarýsý sizi hücrenizden alýp daðlara götürürler... Bir piknik alanýna... Zifiri karanlýkta... Bir aðaca asarlar... Sonra vurmaya baþlarlar... Hatta elektrik de verirler vücudunuza direncinizi kýrmak için... E, siz de etten kemikten bir insansýnýz sonuçta... Ne kadar dayanacaksýnýz... Pes edersiniz... "Verin imzalayým" dersiniz... Hiçbir þahidiniz yok... Aðaçlar konuþmaz... Daðlar konuþmaz... Böyle bir olayla karþý karþýya kaldýk iþte burada... Hýrsýzlýkla suçlanan, ancak bu suçlamayý reddeden gencimiz Deniz Ramadan, yukarýda anlattýðýmýz gibi bir iþkence görmüþ poliste... Kendisinden gönüllü ifade alamamýþlar... Ýþkenceyle almýþlar... Ýþkenceyle itirafa zorlamýþlar... Mahkemede muhterem yargýçlara da anlatmýþ tüm bunlarý... Nasýl iþkence gördüðünü... Piknik alanýna nasýl götürüldüðünü... Aðaca nasýl asýldýðýný... Nasýl dövüldüðünü... Yargýçlar ona inanmamýþlar! Neden? Göz þahidi yok! Delili yok! Aðaç konuþmaz... Daðlar konuþmaz... Bir tutuklu bu durumda nasýl ispat edecek mahkemeye iþkence gördüðünü? Var mý bir yolu? Ýþkenceci polisler mahkeme huzuruna çýkarlar, Kuran'a el basarlar, "Biz yapmadýk" derler... Siz "yaptýlar" dersiniz... Yargýçlar polislere inanýr... Size inanmaz... Bir insan çok yalan söyleyebilir kendini kurtarmak için... Ama yalan da yalan olmalý! Yok da Deniz'inki gibi... Deniz'in piknik alaný iþkencesine inanmamak için bir sebep mi var? ÝFADE GÖNÜLLÜ ALINMADIÐINA GÖRE, POLÝS SUÇSUZ OLUR MU? Ýþkence için neden öyle bir hikaye uydursun ki? Polisler tarafýndan Boðaz piknik alanýna götürülmese orada polisin iþkence yaptýðýný nerden bilebilir ki? Toplumumuzda kimse bilmez bunu... Bunca yýllýk gazeteciyim de ben bile bilmem... Ýsterseniz çýkýp sokaða sorun... Kimsenin aklýna gelmez... Ben, Deniz Ramadan anlattýktan sonra öðrendim ancak bunu... Ve doðrusu donup kaldým... Toplumumuzdaki siyasi parti, örgüt ve insan haklarý dernekleri de donup kalmalý ve bu olayýn üstüne gitmeliydi... Ancak insan haklarý karnemiz o kadar zayýf ki, kimseden ses çýkmadý... Toplumda hiç kimsenin aklýna bile gelmeyen bir hikaye Deniz'in nasýl aklýna gelmiþ olabilir ki, muhterem mahkeme heyeti itibar etmedi buna? Þaþarým... Mahkeme polislere inanýr da sanýða neden inanmaz? Girne Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan geçtiðimiz hafta verilen bu kararý hayretle okudum. Duruþma içinde yapýlan duruþmanýn kararý... Ýþkence var mý, yok mu? Deniz Ramadan'ýn ifadesi gönüllü mü, deðil mi? Okunan karar bununla ilgili... Bakýn ne deniliyor kararda: "Sanýðýn iþkence iddialarýný, 17//011 tarihinde Çatalköy Piknik alanýna, 18//011 tarihinde Boðaz Piknik alanýna ve Baþmüfettiþ Turgül Tomgüsehan ile Tarkan Kýzýltuð'a birlikte hasretmiþ bulunduðunu görmekteyiz. Tüm yukarýda belirttiklerimiz ve kararýmýzýn içeriðinde, Baþmüfettiþ Turgül Tomgüsehan'ýn telefon dökümlerinden 18// 011 tarihinde Boðaz Piknik alanýnda bulunmadýðý ve dolayýsýyle Tarkan Kýzýltuð'un da Turgül Tomgüsehan ile belirtilen yerde bulunamayacaðý sonucuna varmýþtýk. Tüm bu hususlar dikkate alýndýðýnda ise, sanýðýn iddia ettiði þekilde, iddia edilen yerlerde ve iddia edilen kiþiler tarafýndan iþkenceye tabi tutulduðunu ortaya koyamadýðý görülmektedir." Mahkeme piknik alanlarýndaki iþkence iddialarýna bir 'telefon dökümü' dolayýsýyla itibar etmemekle birlikte yine de Deniz Ramadan'ýn polis tarafýndan alýnan ifadesinin gönüllü bir ifade olmadýðý kanaatine vardý... Þöyle dedi: "Sanýðýn tutukluluðu süresi içerisinde temin edilen emare ve raporlar, 18//011 tarihli emare rapordan sonra 0//011 tarihinde temin edilen emare rapordaki bulgulardaki fazlalýklar ve yukarýda kararýmýzýn içeriðinde belirttiðimiz üzere Ýddia Makamý tarafýndan bunlarýn izahatýnýn yapýlamamýþ olmasý, sanýðýn ifadesinin alýndýðý 18/ /011 tarihinde dövüldüðü yönündeki iddiasýný destekler mahiyette olduðu kanaatimiz ýþýðýnda ifadesinin dövülerek alýnmadýðý yönündeki Ýddia Makamý tanýklarýnýn þahadetlerine itibar etmedik." Anlamayanlar için anlatayým... Mahkeme Deniz'in dövülerek ifadesinin alýndýðý ve bu ifadenin gönüllü olmadýðý görüþünde... Savcýnýn, Deniz'in dövülmediðini ispat etmek için mahkemeye getirdiði tanýklara yargýçlar inanmadý... Ki tanýklýk yapanlar arasýnda Deniz'i dövdüðü iddia edilen polisler de var... Deniz'in 18//011 tarihinde Boðaz piknik alanýnda dövüldüðü iddiasý ile, mahkemenin yine ayný tarihte Deniz'in dövüldüðü þeklindeki bulgusu çakýþýyor... Yani en azýndan dövülme tarihi ayný... Buna karþýn mahkeme yine de piknik alaný iddialarýný reddediyor... Yani Deniz dövülmeye dövüldü... Ama nerde? Mahkeme kararýnda yok... Ayrýca birileri dövmüþ, ama kim dövmüþ, o da belli deðil... Madem ki mahkeme dövme olayýnýn gerçekleþtiðine ve ifadenin gönüllü olmadýðýna karar verdi, o halde döven polislerin belirlenmesi için neden bir tahkikat emri vermedi? Ne yaman bir çeliþki bu... Mahkeme Baþkaný Bahar Saner, Kýdemli Yargýç Nüvit Gazi ve Yargýç Musa Avcýoðlu'ndan oluþan mahkeme heyeti þu satýrlarla baðlamýþ kararýný: "Belirtmek isteriz ki, hiç kimsenin, polis tarafýndan, özellikle nezaret altýnda iken darp edilmesi, iþkence görmesi ne insan onuruna yaraþýr bir davranýþtýr, ne de yasalara uygundur. Böylesi davranýþlar karþýsýnda mahkemelerin kayýtsýz kalmasý düþünülemez. Ancak, huzurumuzdaki meselede sanýðýn yukarýda da belirtildiði üzere iþkence iddialarýný hasretmiþ olduðu kiþiler ile ilgili iddialarýný ortaya koyamadýðý görüþümüzden hareketle, sorumluluk hakkýnda soruþturma için bir emir vermemeyi uygun gördük." Gönüllü olmadýðý saptanan bir ifade varken, son söz bu mu olmalýydý?

3 AFRÝKA dan mektup... ÝYÝ DÝLEKLER VADÝSÝ YENÝ YILA HAZIR Her yer dondu dünyada... Kýbrýs ise baharý yaþýyor hala... Günlük güneþlik... Yaðmur yok... Çamur yok... Millet sokaklara fýrlamýþ... Dansediyor... Þarký söylüyor... Ýyi de bu kuraklýk hiç de hayra alamet deðil... Bu mevsimde tarlalar yeþerir, kýrlar çiçeklenirdi... Þimdi ise hala bundan eser yok... Ocak'ta da yaðmazsa, buradaki cemaat yaðmur duasýna çýkar herhalde... * 'Cemaat' sözü çok yaygýn bugünlerde... Nereye baksak cemaat fýþkýrýyor her yerden... Türkiye'deki kavga ErdoðanCemaat kavgasýymýþ... Cemaat kim? Böyle bir parti falan var mý? Yok! O halde ne? Görünmeyen bir düþmanla mý çarpýþýyor hazret? Eðer öyleyse, bu çarpýþma Donkiþot'unkinden beter... Donkiþot nereye kýlýç salladýðýný biliyordu hiç olmazsa... * Yýldýrým Beyazýt ile Aksak Timur için bir hikaye anlatýlýr... Timur Ankara Meydan Savaþý'ný kazanýp da Yýldýrým Beyazýt'ý esir alýnca bir kafese koymuþ onu... Ve öylece yola çýkmýþ... Yolda giderken birdenbire bir gülme tutmuþ Timur'u... Beyazýt sormuþ: -Ne gülersin ya bre Timur? Timur þöyle demiþ: -Halimize gülerim... Dünya senin gibi bir kör ile benim gibi bir topala kaldýðý için! * Türkiye'nin haline ne kadar da benziyor deðil mi? Koskoca Türkiye bir Tayyip ile bir Fethullah'a kalmýþ! Bir megalomana ve çýlgýn bir hocaya! Fethullah'ýn internetteki videosunu gördünüz mü? Görmedinizse görün muýtlaka... O ne feveran... O ne beddua... O ne haykýrýþ öyle... Tam bir cihat çaðrýsý... Yakýnda Türkiye içinde tekbir getiren ve cennete gireceði kesin olan intihar komandolarý görürseniz sakýn þaþmayýn... * Çözümsüz geçen bir yýlý daha geride býrakýyoruz Kýbrýs'ta... Son hafta... Rum tarafý Noel þenlikleri içinde... Nereye gitsek bir Noel Baba... Bir yýlbaþý aðaççýðý... Yine çözüm ve barýþ dilekleri ile vuracak saat onikiyi deðil mi? Ýyi dilekler vadisi burasý 'ten sonra 0 yýl, 197'ten sonra da 0 yýl geçti... Ölenler burada gerçek bir barýþý göremeden öldü... Umutlarýmýzý hep bir yýldan baþka bir yýla aktardýk... Umut fakirin ekmeði dediler... Ne bitip tükenmez bir ekmek bu... Büyük Han Önü, Arasta Meydaný ve Phaneromeni Kilisesi yanýnda dans etkinliði düzenlendi Severis Vakfý Lefkoþa'yý danslarla þenlendirdi (Mustafa ERKAN)- " Baþkentimizin insanlarýna hep birlikte neþe ve mutluluk sunabilmek için gelin bizlere katýlýn" sloganýyla yola çýkan Costas ve Rita Severis Vakfý 1 Aralýk Cumartesi günü öðleden sonra Lefkoþa sokaklarýnda bir dizi etkinlik düzenledi. Saat 1:00'de Büyük Han'da, öðleden sonra 1:00'de Lokmacý Meydaný' nda ve öðleden sonra 1:'te Ledra Caddesi'nde, saat 16:00'da ise Debenhams yakýnlarýnda katýlýmcýlarla buluþarak öðleden sonra da 17:1'de Phaneromeni Kilisesi'nin yanýnda bu etkinliklere devam etti. 190'larýn, 190'lerin, 1960'larýn ve bugünün eðlencesini hatýrlamak için organize edilen iki topluma yönelik etkinlikte Kýbrýslý Türk ve Rumlar, diðer ülke vatandaþlarý Vals, Çiziktir di Çiziktirdi Tango,Twist gibi klasikleþmiþ oyunlarla Lefkoþa'yý þenlendirdiler. Severis Vakfý yöneticileri, iki topluma da "Gelin sizlerle birlikte gençliðimizi hatýrlayalým, güçlüklerle baþa çýkabilme kabiliyetimizi ortaya koyalým ve eðlenelim, Enrique Jorrín, Josephine Baker, Elvis, Chubby Checker ve daha birçoðunu hep birlikte geri getirelim" diye seslendi. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ'NDEN KANAL T'DEKÝ YAYINA TEPKÝ n ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ: "ÝNSANLARIMIZIN ZAAFLARINDAN YARARLANILARAK MÝZAH KONUSU OLARAK KULLANILMASI KABUL EDÝLEMEZ" Ortopedik Özürlüler Derneði, zihinsel olarak zaaflarý bulunan ve yönlendirilmesi, istismar edilmesi kolay olan insanlarýn, televizyon canlý yayýnýnda "özellikle kullanýlmasýnýn" insanlýk dýþý bir olay olduðunu belirterek "Ýnsanlarýmýzýn zaaflarýndan yararlanýlarak mizah konusu olarak kullanýlmasý, istismar ve rencide edilmesi asla kabul edilebilir bir þey deðildir" dedi. Bundan dolayý Kanal T'deki bir yayýný eleþtiren ve bunu gerçekleþtireni protesto eden Dernek Baþkaný Orkun Bozkurt, yazýlý açýklamasýnda, ayrýmcýlýklarýn karþýsýnda ve mücadeleyi sonuna dek sürdürmeye kararlý olduklarýný dile getirerek, Kanal T yönetiminden, Yayýn Etik Kurulu'ndan gerekli yaptýrýmlarýn uygulandýðýný görmek istediklerini belirtti.

4 Yüksek gerilim hatlarýnda arýza olmuþ A KAY A L A ÝL DÝRÝF Sevsinler sizin arýzalarýnýzý, inananýn da Her gece yüksek gerilimde arýza mý olurmuþ? Sakýn olmasýn bu arýza sizin kafanýzda Kalay 1. MAAÞLAR ÞÝMDÝ DAHA DA ZOR Yýlýn son haftasýna girdik... 01'ü de uðurluyoruz hayýrlýsýyla... Hayýrlý mý? Hayýrlý diyen kimse yok... Geride býraktýðýmýz haftalar ve aylar da boþ geçti... Havanda su dövmekle... Ve sýrtýmýza yüklenen aðýr zamlarla dayandýk son haftaya... Son haftanýn konusu ne? Her yýl sonu neyse, bu yýl da öyle... Maaþlar... Ve de 1. maaþ... Durum ne? Ödenecek mi zamanýnda ödenmeyecek mi? Belli deðil... 1'leri Türkiye'den istemek daha da cesaret ister bu yýl... Erdoðan'ýn keyfi bozuk... Kendi bakanlarýný tokatlamadýysa ne ala...þimdi bir de bir Kýbrýslýyý görmek ister mi karþýsýnda? Ka l a y c ý AliOSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent HER GECE ARIZA MI OLUR? KAYBETTÝK Geçtiðimiz hafta Türkiye bir anda karýþtý... Beklenendi... Kimileri þok oldu, kimilerinin dili damaðý kurudu... Adý üstünde yolsuzluk ve rüþvet... Buralara da uzanýr mý diyerekten... Þimdi KKTC'nin ayrý devlet olduðunu söyleyenler aslýnda et ve týrnakçýydýlar, operasyonlarýn baþlamasýndan az önce! Detaylý deðil, dürbünden görülenlerdir okkanýn altýnda. Þimdilik buradaki acentalar rahat edebilirler desem de ben, içlerindeki kurt onlarý rahat býrakmaz ki... Uykularý kaçacak bir süre daha... Yeni acentalýklara baþvurabilirler mesela... Kimbilir belki yarýn, belki yarýndan da yakýn... "Maraþ bütünlüklü çözümün parçasýdýr" derlerdi ya, "yeni Türk belgesi"nden sonra sus pus oldular. Amerika'nýn Ankara Büyükelçisi CHP Genel Baþkaný'yla görüþmek istedi. Görüþtüler de... Basýna kapalý... Tayyip, Abdullah Gül'le görüþtü... O da basýna kapalý... Sýzýntý yok þimdilik... Tayyipsiz AKP veya CHP mi var sýrada? Irak, Libya, Fas, Tunus, Mýsýr ve diðer ülkelerde "Arap bahar"larý yaþandý... Emperyalizmin masasýndan geçti bunlar... Ýþtahla yedi sömürgenler... Yemekten sonra tatlý gelmez mi masaya... Amerika Türkiye'yi en sona sakladý... Tatlý niyetine... Bunlar aylar öncesinden söylenenlerdi, yazýlanlardý... "Hilal tamamlanacak" diyenin kim olduðunu hatýrlamam ama hilalin son parçasýdýr Türkiye... Sabah gazetesi ve ATV satýlmýþ bu har gür içinde! Bize ne demeyin... Sabah ve ATV'yi alan þirket "Kalyon Ltd." tarihinde Gaziantep'te kurulmuþ... Çeþitli iþler yapmýþ ve Aðustos 01 tarihinde Ýstanbul Ticaret Odasý'na kaydý yapýlan Zirve Holding'e katýlmýþ... Bu holding de Sabah ve ATV'yi satýn almýþ... Kalyon Ýnþaat'ýn projeleri arasýnda KKTC'de Askýlý Sistem Deniz Geçiþi projesi de var... Alacaklarý, verecekleri ne bilemem... Bizle ilgisi su projesinin ona ait olmasý... Denizde Kalyon Ýnþaat ise karada kim var diye merak etmiyor musunuz? Ben ediyorum doðrusu... Mesela bu iþler sýrasýnda Çamlýbel arazileri istimlak edilmiþ... Hayvancýlarýn, çiftçilikle geçimlerini saðlayanlarýn ellerindeki araziler baraj inþaatý nedeniyle alýnmýþ ama karþýlýðýnda tazmin edilmemiþler. Býrakýn tazminatý, taraflarýna bakan, yüzlerine "püf" deyen de olmamýþ... Türkiye nereye gidiyor... Su gelmeyecek mi? Baraj boþuna mý yapýldý? Borularýn döþenmesi havaya mý gitti? Elektrik yalanýný yutmayýz artýk... Kendisi elektrik sorununu çözemeyen Türkiye bize elektrik mi verebilir? ABD Elçisi'ne "çek git Türkiye'den" denildi, sonra bu söz geri alýndý. Haftayý öyle kapattýk... Türkiye'deki olaylar "Zamlar geri alýnsýn" sýzlanmalarýmýzý bastýrdý. Sesimizi yükseltip Türkiye'deki olaylarý ikinci plana atmalýydýk... Atamadýk, kaybettik... Deneyimli gazetecilerden habercilik dersleri Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýletiþim Fakültesi öðrenci uygulama gazetesi "Gündem", gazeteci adaylarýna yönelik "haber atölyesi" çalýþmasý düzenledi. Habercilik etiði, haber araþtýrma, röportaj teknikleri, haber fotoðrafçýlýðý ve haber yazýmý konularýný kapsayan haftalýk çalýþmaya deneyimli gazeteciler ve akademisyenler eðitimci olarak katýldý. Atölye çalýþmasýnda, DAÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný ve Medya Etik Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Süleyman Ýrvan'ýn verdiði habercilik etiði konulu konferansýn ardýndan, Kýbrýs Gazetesi Haber Müdürü Ali Baturay haber araþtýrma, Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) Görüntü Þube Amiri Nezire Gürkan röportaj teknikleri, TAK Ýç Haberle Editörü Özgül Gürkut Mutluyakalý haber yazýmý konularýnda öðrencilerle deneyimlerini paylaþtýlar. Atölye çalýþmasý kapsamýnda DAÜ Ýletiþim Fakültesi araþtýrma görevlilerinden Mert Yusuf Özlük de haber fotoðrafçýlýðý üzerine bir konuþma yaptý. ÝRVAN Prof. Dr. Süleyman Ýrvan, atölye çalýþmasýnda, medya etiðini, gazetecilerin mesleklerini icra ederken uymak zorunda olduklarý mesleki kurallar ve ilkeler bütünü olarak tanýmlayarak, gazetecilikte etik ilkelere özen göstermenin gerekli olduðunu ifade etti. BATURAY Haber araþtýrma konusundaki deneyimlerini DAÜ Ýletiþim Fakültesi öðrencileriyle paylaþan Kýbrýs Gazetesi Haber Müdürü Ali Baturay ise, "Araþtýrmacý gazetecilik zamana karþý koþabilmektir" diye konuþtu. Habercinin kaynaðýný korumasý gerektiðini söyleyen Baturay, "haber kaynaklarýyla iliþkilerde gebe kalýnmamasý" gerektiðine de vurgu yaptý. Haberciliðin doðru soru sorma mesleði olduðunu söyleyen Baturay, "yansýtýcý gazetecilik" olarak nitelendirdiði habercilik yaklaþýmýný da eleþtirdi. GÜRKAN TAK Görüntü Þube Amiri Nezire Gürkan da, röportaj teknikleri konusunda verdiði konferansta, gazeteciliði "gaddar bir iþ" olarak niteledi. Röportajýn iþlenen konuya derinlik kattýðýný söyleyen Gürkan, iyi bir röportajcýnýn karþýsýndakine güven vermesi gerektiðini kaydetti. Röportajlarýnda ses kaydý kullanmadýðýný belirten Gürkan, iyi bir röportajcýda bulunmasý gereken özellikleri ise "duyarlýlýk, farkýndalýk ve insana odaklýlýk" olarak niteledi. MUTLUYAKALI Gündem Haber Atölyesi'nde haber yazma konusunda öðrencilere deneyimlerini aktaran TAK Editörlerinden Özgül Gürkut Mutluyakalý, konuþmasýnda, haber yazýmýnda dikkat edilmesi gereken esaslarý ele aldý. "Yüklemlere dikkat edin" diyen Mutluyakalý, haber yazýmýnda uzun ve anlaþýlmaz cümlelerden kaçýnýlmasý gerektiðini vurguladý. Mutluyakalý, öðrencilere haber kaynaklarýný doðru kullanmalarý ve internetten kaynak kullanýrken doðruluðunu iyi araþtýrmalarý yönünde öðütlerde bulunarak, Kýbrýs gazetelerinde yapýlmýþ olan haber yazým Ahatalarýndan örnekler verdi. 0 Aralýk Cuma gecesiydi. Geceyarýsýna dakikalar kala... Tam yattým... Elektrikler gitti! Umursamadým fazla... Nasýlsa bu saatten sonra elektriðe ihtiyacýmýz yok, sabaha gelir diye düþündüm. Pancuru aralayýp dýþarýya baktým. Her taraf zifiri karanlýk... Yaprak kýmýldamýyor... Rüzgâr yok... Yaðmur yok... Dolunay iyice yükselmiþ... Gökyüzü yýldýz yýldýz... Kýþ gecesi olduðuna bin þahit ister... Demek yalnýz rüzgârlý, yaðmurlu, soðuk gecelerde gitmiyor elektrikler... Böyle gecelerde de gidebiliyormuþ! Bu da KKTC'nin nev-i þahsýna münhasýr bir meziyeti olsa gerek! Ve Cumartesi... Sabah saat Yakýndaki marketin jeneratörünün gecenin sessizliðini yýrtan homurdanmasý sürüyor! Elektrik hâlâ gelmedi. Kalktým, el yordamýyla merdiven korkuluðuna tutuna tutuna aþaðýya indim, küçük el fenerciðine ulaþtýktan sonra ancak bastýðým yeri görmeye baþladým. Cezvede su ýsýtýp o yarý karanlýkta suratýmý doðramamaya mümkün olduðu kadar dikkat ederek traþýmý oldum. Ama çektiðim stres, Cumertesi gününe kötü bir baþlangýç oldu. Cumertesi gecesi elektriklerin yine kesileceðini biliyormuþum gibi biraz daha tedbirli yattým. El fenerini, mumu, kibriti, aldýðým küçük ýþýldaðý baþucuma koydum. Yanýlmamýþým... Pazar sabahý saat 0.00 gibi bir fasýl uyandýðýmda elektrik yoktu! 06.00'da kalkýp mumu yakmaya hazýrlanýrken geldi. Ýlk gün yaþadýðým sýkýntýlarý yaþamaktan kurtulmuþ oldum. Dün gazetelerde çýkan hükümet açýklamasýna göre, ilk kesinti, yüksek gerilim hatlarýnda meydana gelen bir arýzadan kaynaklanmýþ ve "yaklaþýk saat" sürmüþ! Bunun gerçekle bir alâkasý yok. Olayý birebir yaþayanlardan biri olarak kesinlikle söyleyebilirim ki, geceyarýsý baþlayan kesinti iki kez oldu ve Cumartesi sabahý saat 07.00'ye kadar toplam 7 saat sürdü! Sennaroðlu'nun dediði gibi "yaklaþýk saat" deðil! Yüksek gerilim hatlarýnda arýza açýklamasýna gelince... Pazar gününün çok erken saatlerinde yaþanan - saatlik kesintiden sonra, bunun doðru olmadýðý, kendiliðinden ortaya çýkmýþ oluyor! Dün bir dostum anlattý. Þöyle demiþ bir Kýb-Tek çalýþaný kendisine... "Arýza marýza yok... Tasarruf guzzum tasarruf!" Artýk her gece kibriti ve mumu, el fenerciðinizi baþucunuza koyarak uyuyun... Ben öyle yapýyorum... Tasarrufçularýn ne yapacaðý belli olmaz! Özkan Yorgancýoðlu ne demiþti elektrik zammýný savunurken? "Zam yapmazsak karanlýkta kalabiliriz." (!) Zammýn Allahýný yaptýnýz iþte... Ama her gece þalterleri indirip halký karanlýða mahkûm etmeye devam ediyorsunuz! Yüksek gerilim hatlarýnda arýzaymýþ... Hade ordan be!.. Sevsinler sizin arýzalarýnýzý! Her gece arýza mý olur? Hayatýnýzda bir kez olsun bu halka doðruyu söylemeyecek misiniz siz?

5 Aralýk 01 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Doðrularý ve gerçekleri dile getiren birçok insanýmýz var. Ve fakat doðrularý ve gerçekleri sevmediðimiz için kulak týkamaktayýz. Önder beyin hýyarý ile ilgilenen olmadý MÝÞ-MIÞLAR *.6 büyüme beklenirken,. büyümüþüz. - Boyuna geliþeceðimize, enine açýlýyoruz anlaþýlan.. * Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs sorunu mektuplarla çözülemez, demiþ. - Hele adressiz ve pulsuz mektuplarla hiç çözülmez. * Rumlar bizi adam yerine koymuyormuþ. - Yine bizden esinlendiler Biz de güven bunalýmýna girdik, kendimizi adamdan saymýyoruz.. Karþýlýklý muameleye baksanýza * Halkýn %1.7'si kumar baðýmlýsýymýþ. - Aslýnda rakam %100'dür. Ama gerisi çözüm olacak mý, olmayacak mý bahsine tutuþuyor sadece * Tüp gaz zammýna soruþturma açýlmýþ. - Sonucu açýklýyorum. Masum ve iyi niyetli bir zamcýktýr. * Kýbrýs sorunu 0 yaþýna basmýþ. - Hapy Birth Day tuuuuuuuuuuuu yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! * Egemen Baðýþ yolsuzlukla mücadeleye devam edecekmiþ. - Maþallah Katýr gibi inatçý. Yolunu bulmaya devam edecek demektir bu açýklama. * Rumlar Kýbrýs'ýn tümünü istiyormuþ. - Adamlar hem haklý, hem akýllý... Baktýlar biz yarýsýný bile idare edemiyoruz, onlar alýcý çýktý. Sevgili arkadaþlar lütfen donunuza buz atmayýn Ben denedim, faydasý olmuyor! Bir anda karanlýkta kaldýk. Alýþkýnýz Kýzmadýk, sinirlenmedik, kimseye de küfretmedik. Mumu yaktýk, vurduk kelleyi yattýk! Sabah kalktýðýmýzda, gelmemiþti daha! Gün içinde, alýþkýn olmadýðýmýz bir geliþme yaþadýk Gýda Tarým ve Enerji Bakanlýðý, elektrik kesintisi ile ilgili açýklama yaptý. Bize yaþattýklarý sýkýntý için özür bile dilediler. Gözlerim açýldý. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Hükümetim beni insan yerine koymuþ, açýklama yapmýþ az þey mi?! Yürekten kutlar, teþekkür ederim. Amma Günün haberi, elektrik kesintisi deðil, Önder beyin, bir gecede iki kat büyüyen hýyarý idi. Biliyorsunuz. Haberi Afrika'da okudunuz. Öner Konuloðlu'nun çarþýdan aldýðý hýyar, buzdolabýna girdikten sonra, 1 santimden santime çýktý. Ýki kat büyüdü yani. Bu nasýl bir mucize yarabbi? Var mý bilen? Var mý araþtýran? Var mý bunun nedenini açýklayacak birileri? Gün boyu bunu bekledim. Gece Þener Levent'e sordum. - Nerde hýyar? - Buzlukta. BÖYLE BÝR ANDI - Büyümeye devam ediyor mu daha? Güldü. Hiç arayan soran olmamýþ. Kimsecikler ilgilenmemiþ. Ben umar ve beklerdim ki; Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý'ndan birileri gelsin ilgilensin, hýyarý alsýn, incelesin, nasýl bir mucize ile karþý karþýya olduðumuzu açýklasýn, bizi rahatlatsýn.. Halk saðlýðý bunu gerektirir. Üzgünüm. Kimse kendine görev çýkarmamýþ bu konuda. Kulaklarýný kapadýlar yattýlar. Yazýk..! Elektrik kesintisi ile ilgili açýklamayý duyunca "Ne güzel, eski köye yeni adetler geliyor" diye sevinmiþtim. Nerdeeeee? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun HIRSIZIN GÜNAHI OLMAZ! GÜNLÜK Þimdiki politikacýlarýmýz çok þanslý. "Bizim" dediklerim, Kýbrýs'ýn Kuzey'inde ve Türkiye'dekiler. Günümüzde, bu iki toprak parçasý üzerinde politika yapmak kadar kolay bir iþ yoktur!. Destiyi boþ da götürseler, dolu da taþýsalar, iþleri týkýrýnda yürür. Yolsuzluklara, rüþvetlere, kayýrmalara, yakýnlarýna çýkar saðlamada, bataða ne kadar batsalar Hangi skandala karýþýrlarsa karýþsýnlar, aklanmýþ ve daha güçlü olarak sýyrýlmayý baþarýrlar. Özellikle yolsuzluk yaptýklarýnda daha da güçlenirler. Naslý mý? Çok basit. Bu yolsuzluk ve suistimali lehlerine çevirmekte o kadar ustadýrlar ki Onlarý yetiþtiren okul, böyle sýkýþýklýktan kurtulma ve olayý lehe döndürme yollarýný sindire sindire belletmiþ onlara. Yenen haltlar, ayyuka çýksa bile öyle piþkin hareket ederler ki Doðrudan Selma Bolayýr Neden durmadan bu politikacýlarla uðraþýlýr sanki? Uðraþýlýr çünkü kiþiler; kendilerinin istediklerini yapsýnlar diye seçmiþlerdir onlarý... Bir yerde yaþamlarýnýn kalitesini artýrsýnlar.. Bizim gibi "ne olacaðý belirsiz" toplumlarda da kaderini belirlesinler diye seçilirler... Onlar da zaten seçilirken, ya da daha doðru bir deyiþle seçilinceye kadar... Seçmenin istediklerini yapacaðý sözünü verirler... Seçildikten sonra da "yeri göðü yaratan Tanrý" onlarmýþ gibi davranýrlar.. Amaç artýk seçilmeden önce verilen sözleri yerine getirmek deðil.. O koltuklarda nasýl daha fazla kalabilirim tutkusudur... Herakleitos'a göre; yaþam ya da zaman kimini kral yapar kimini de köle... Ekranlarda her gün "beþ vakit" boy gösterenler... Seneler geçtiði halde hiç deðiþmeyen söylemleri ile çevresindekiler ve de deðiþen dünyadan habersiz kaybolmuþ gibi duran yüzler... Tutkularý uðruna ruhlarýný satan kölelerdir... Öyle olmasa neden? Neden kýrk senedir savunduklarý politikalardan... Nedenine hiç bir açýklama getirme gereðini duymadan ve de utanmadan dönsünler... Ve neden? Yüz ifadelerinden de saklayamadýklarý gibi... "Metozori" kendilerine "buyurulaný" yapsýnlar, itaatkar köleler gibi... Siddin senedir konuþulacak her ne varsa Kýbrýs konusunda fazlasýyla konuþuldu... "Mümkün olan" da "imkansýz Milleti, "haksýzlýða" uðradýklarýna inandýrýrlar. Olaylarý çarpýtýp, mazlumu oynamayý bunlardan daha iyi baþaran olmaz. Rezil olacak yerde, kârlý çýkarlar. Millet de o kadar saf ki Anýnda inanýr, kýsa süre sonra "hiç olmamýþ" gibi unutur. Allah razý olsun "komplo" sözcüðünden. Rezalet istediði kadar sýrýtsýn. Besledikleri kalem ve medyayla, "uðradýklarý komployu(!)" milletin beynine kabul ettirmekte sýkýntý çekmezler. Millet de zaten, yediði kazýðý görmek istemeden unutmaya dünden hazýr. Baþka ülkelerde olmaz mý böylesine yolsuzluk ve hýrsýzlýklar? Mesela Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da Hali ile olur. Belki de daha büyük çapta. Ancak arada bir fark var Oralarda ayaðýn kayýp foyan meydana çýktýðý zaman, adaletin pençesinden Cumhurbaþkaný dahi olsan kurtulamazsýn. Hesabýný, bedelini ödersin. Hem sadece senin, doðrudan sebep olduðun skandallar için POLÝTÝKACILAR olan" da konuþuldu barýþ masalarýnda... Bu süreç aslýnda çözümün; evrensel ölçütler içinde, nasýl olacaðýný belirleyen bir süreçtir... Adada gerçekten çözüm isteyenlerin de ne istediklerine; çoktan karar vermiþ olmalarý gerekirdi... Aklýn yolu birdir... Eðer bu ülkede federasyon olacaksa... Tek egemenlik; federasyonun olmazsa olmazýdýr... Ama halen kelimelerle oynayarak bu konuda þaþýrtma yapanlar... Hatýrlamalýdýr belki de... Yapýlan yanlýþtan dönmek ve bunu kabul etmek bir erdemdir... Ýstifa diye "namus kurtarýcý" bir kavram olduðu da hatýrlanabilir. Bilgelik bir yana, erdemli olmanýn deðiþmeyen ölçütlerinden olan yiðitlikle de baðdaþmaz tüm yapýlan ve söylenenler... Politik hayatlarý boyunca adil olduklarý söylenebilir mi? Kaç politikacý var "General çizmeyi aþtý" deme yürekliliðini gösterecek? Çünkü bu söz generali; adil, ve ölçülü olmaya davet ederken... Adalet ve ölçülülükten söz eden kiþinin yürekliliðinin göstergesidir... Bugün "Ülkemizin efendisi olmak "yerine iktidar tutkularýnýn kölesi olmuþ, "idare eden" politikacýlarýn marifeti ile döne döne getirildiðimiz nokta... Beslemeler seviyesinde yokoluþa gidiþtir... Eðer bir anlaþma imzalanmazsa.. Ki bir anlaþma; barýþseverler için özlenen olsa da.. Bu kadronun atacaklarý imzalar, onlarýn baþarýsý deðil, bunca senedir yaptýklarý yanlýþlarýn bir göstergesi olarak tarihe geçecektir... deðil. Maiyetinde çalýþtýrdýklarýnýn, ailenin bedelini de sen ödersin. Japonya'da bu bedel ödeme daha da aðýr olur. Herhangi bir yolsuzluða veya ihmale adý karýþan müdürmüsteþar Ýþten kývýrma yönüne gidemez. O yüz karasý leke ile yaþayamaz toplum içinde. Harakiri yapar. (Kendi kendini öldürür) Hoþ Kývýrma yönüne tevessül edecek olsa bile, ona inanacak bir toplum da yok zaten. Toplum, yöneticiyi her zaman kontrol altýnda tutar. Yönetici toplumun baþýnda deðil, toplum yöneticinin baþýnda asýlý kýlýçtýr. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük para götürme skandalý ortaya çýktý. Adeta hükümet edenlerin nezaretinde milyarlar hortumlandý. Dört bakanýn bire bir yakýnýn adý, 100 milyarlarca dolar ve euroya varan hortumlamalara karýþtý. Torbalarda saman taþýr gibi milyarlar taþýndý, alýndý-verildi Verilen ve alýnan rüþvetlerin belgeleri gazetelere yansýdý. Bakanlarýn çocuklarý, banka müdürleri, anlý þanlý iþ adamlarý tutuklandý, sorgulandý. Hesap vermeleri ve kendilerini temize çýkarmakla mükellef olanalar, "komploya" uðrama edebiyatý yapýyor ve koltuklarýný koruyorlar. Olayý, olduðundan farklý alana çekmeye çalýþýyorlar. Üstüne üstlük bu pislikleri temize çýkartacak olanlarý, onlar tayin ediyor. Görevlerini yapan kamu görevlileri görevden alýnýyor. Görevini yapan emniyet mensuplarý cezalandýrýlýyor. Zanlýnýn atadýðý yeni soruþturmacýlarýn, iþi nasýl takip edecekleri merak konusu. Bir toplumda, yöneticilerin neden olduðu yolsuzluklarda toplum fertlerinin de sorumluluðu vardýr. Politikacý veya fýrsatçýlar, toplumun tavrýndan cüret alarak iþ yaparlar. Örnek aldýðýmýz "muasýr medeniyet" toplumlarýnda meydana gelmeyen olaylar Bizde meydana geliyorsa, düþünce ve deðer yargýlarýmýzýn eksikliðinden, yozlaþmýþ olduðundan meydana geliyor. Toplumsal düþünce ve deðer yargýlarýmýzýn bir Japon, bir Amerikalý olamayýþýndan kaynaklanýyor. Politikacýlar ile "açýkgözler" de bunu fýrsat bilip yararlanýrlar. Belki 00 yýl sonra bizde de böyle bir "halkýn kontrolu" bakýsý oluþur ve politikacýlar ile çevreleri, istedikleri gibi at koþturtamaz meydanda. Bir baþbakan, yolsuzluk ve hukuksuzluklar karþýsýnda, yolsuzluðu yapanlardan deðil, ortaya çýkarandan hesap sorarsa Yolsuzluklarý soruþturacak olanlarý, yolsuzlukla suçlananlar belirlerse Ýnsanlýk ve uygarlýk yolunda kat etmemiz gereken çok yol Yememiz gereken yüzlerce fýrýn ekmek vardýr. Çaðdaþ demokrasi anlayýþýnýn ve hukukun üstün olduðu "hukuk devletlerinde" yolsuzluðu yapan bedelini öderken Geri kalmýþ ve hukusuzluklarýn diz boyu olduðu ülkelerde bedeli Yolsuzluðu ortaya çýkaranlar öder. Hýrsýz cezalandýrýlacaðýna, evi soyulan suçlanýr. Hýrsýzýn hiç günahý olmaz!... VEREMEYECEÐÝ HÝÇBÝR HESAP YOKMUÞ! Hakkýnda birçok yolsuzluk dosyasý çýkan ve oðlu tutuklanan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, hiçbir kanunsuz iþleri olmadýðýný iddia etti. Operasyonlar kapsamýnda oðlu tutuklanan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, dün twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada: "Sevgili hemþehrilerim, itimadýnýz için çok teþekkürler. Hiçbir kanunsuz iþimiz olamaz. Veremeyeceðimiz hiçbir hesap da yoktur. Önümüzdeki günlerde herþey açýða çýkacaktýr. Hepinize saygýlar ve sevgiler sunuyorum" dedi. Tutuklamalardan sonra yapýlan sorgulamalarda oðlu ile yaptýðý telefon kayýtlarý da ele geçen Muammer Güler'in bakanlýktan istifa etmek yerine böyle piþkince atýp tutmasý, iktidarýn rüþvet ve yolsuzluðu örtbas etmek için ne kadar kararlý olduðunun bir iþareti sayýlýyor... Oðlu rüþvet ve yolsuzluktan içerde, babasý ise bakan... Anlat anlatabilirsen Japona! TÜRK OLMAK Mýsýr'daki gösterilerden sonra tutuklanan gençler serbest býrakýlýyor... Ukrayna'daki gösterilerde tutuklananlar da serbest. Bir tek Gezi Parký'nda Ýstanbul'da tutuklanan gençler içeride... Türk olmak baþka bir þeye benzemez herhalde... ÝSMET AKÝM Elektrik Kurumu'nun baþýna getirilen CTP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmet Akim, "Kurumla ilgili pek bilgi sahibi deðilim" dedi... Zararý yok... Ahmet Derya uçaklarý çok mu bilirdi? TOKYO VALÝSÝ Japonya'daki Tokyo valisi rüþvet söylentileri üzerine istifa etmiþ... Tayyip Erdoðan ile neden kýyaslýyorsunuz onu? Sonuçta o bir Japon, Erdoðan ise Türk! DEFEDÝN GÝTSÝN Kurumlarda yeni yýl kutlamalarý erken baþlamýþ... Herkes eski yýlý uðurlamaktan çok memnun demek... Defedin gitsin, bir daha da gözümüze görünmesin! KATIR Arif Albayrak daha önceki elektrik zammýnda meclise eþekle gelmiþti... Þimdi de katýrla gelir belki... Týrnak... "Tarih, siyaset ve hukuk inadýnda ýsrar ederek taraflarý tek bir egemenliði birlikte icra etmeye davet ediyor. Ne var ki, bu tarihi gerçekliði bir mutabakat metnine dökmek bir türlü mümkün olmuyor. Olmuyor, çünkü siyasi elitlerden beklenen erdem, gerçekçilik, haddini bilmek, cesaret, vizyon sahibi olmak gibi özellikler bu ülkenin siyasi kültür haritasýnda yok!" Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen) "Türk Lirasý'nýn her geri adýmý, bizi de olumsuz etkiliyor... Hatta bizi bekleyen sýkýntýlarýn, Türkiye'yi bekleyenden daha büyük olduðunu söylersek sanýrým yanlýþ deðerlendirme yapmýþ olmayýz... Taksitlerimizin, borçlarýmýzýn, harçlarýmýzýn tümünü dövizle ödediðimiz bu 'garip' devlette, Allah korusun ama tam iflasa doðru gideceðiz gibime geliyor..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Devlet dairelerindeki bu 'parti' furyasýnýn Pazartesi gününden itibaren önüne geçsin... Ýsteyen kurtlarýný gitsin mesai bitiminden sonra arkadaþlarýyla istediði yerde döksün.. Ama devlet dairelerinde deðil..." Ali TEKMAN (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný REZA ZARRAB Bugünlerde medyada adý en çok geçen isim Reza Zarrab... Ancak Türk vatandaþlýðýna geçtikten sonra Rýza Sarraf olmuþ adý... Azeri asýllý Ýranlý... Türkiye'deki yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun baþ aktörü... Henüz 9 yaþýnda... 8 milyar dolarla birlikte anýlýyor adý... Ebru Gündeþ'in kocasý... Paha biçilmez hediyelere boðmuþ Ebru Haným'ý... Operasyondan sonra tutuklandý... Ýbrahim Tatlýses dün ona "dostum" diyerek destek attý... Tatlýses'in söylediði doðruysa, Zarrab kanser imiþ... Sakallý fotoðrafý zihinlerde kalan Zarrab önümüzdeki günlerde de baþ figürlerden biri olmaya aday...

7 Aralýk 01 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DEMOKRASÝLERDE ANI YAÞAMAK (Ýstanbul)- Çýkýp deniz kenarýna gitmek Kuytu bir yer bulmak. Bir kaya üstüne oturmak ve ayaklarý denize doðru uzatmak... Kollarý yanlara açýp uzaklara bakmak Enginlere dalýp esen rüzgârýn savurduðu dalgalarla bütünleþmek O anda hiçbir þey düþünmemek. Ve aný yaþamak Hayal ettiðim þeylerden biri de budur. Balýkçý olmayý bundan ötürü bir ara düþünmüþtüm. Sandal sahibi olacaksýn, aðlarýn, oltalarýn sandalýnda yer alacak. Açýlacaksýn engine. Savuracaksýn aðlarý derine. Ve rastgele diyeceksin kendi kendine. Sesini kimse duymayacak. Baðýracaksýn. Sesleneceksin sevdiklerine. Ve varsa aþkýn, adýný fýsýldamadan özgürce haykýracaksýn Bu nedir derseniz Sanýrým özgürce baðýramadýðýmýz dünyada özgürlüðün diðer adý. Bunu bir kere daðlarda yaþamýþtým. Beþparmak Daðlarý'nda. Kimseler yoktu. Bir ben vardým yolda, bir de yol. Yol dediðimi patika. Keçilerin bile geçmekte zorlanacaklarý bir geçit. Etrafta ne bir ses, ne de bir gölge. Ben ve doða. Aç kollarýný yanlara Mesarya ovasýna doðru ve ne dersen de. Aþaðýdakiler birbirlerini yiyorlardý o anda. Kurultaylarýn hesaplarý yapýlýyor belki de. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalýþýyor... Ve koltuk için biat nasýl yapýlýr dersleri alýnýyor olabilir Böyle bir karmaþa içerisinde esintilerin çýkardýðý yaprak sesinden baþka bir gürültü olmadan orada durup aþaðýla bakmak. Tuhaf ki ne tuhaf bir durum Aþaðýdakiler bunun farkýnda bile deðiller. Birileri masa baþýnda ay sonu cebine girecek maaþý hesaplarken, diðerleri akþama eve götüreceði ekmeðin her gün azaldýðýný düþünüp kahroluyor. Birileri, daha çok gelsin, maaþlar eksilmesin diye her bir þeye zam peþindeyken Diðeri çocuðun mamasýnýn peþinde koþuyor. Oysa eskiden böyle deðildik. Doðaldý her þey. Arabalarýn vitesleri dümendeydi El freni düze doðru çekmeliydi. Tekerlekler ince, farlar tamponlara monteydi. Yoktu bu kadar trafik cezalarý. Yoktu bu kadar uyarý levhalarý. Ýnsanlar kaza yapmazlardý. Ve saygýlýydýlar birbirlerine. Gün gelecek kapitalizm daha çok sömürecek, daha çok kaynak tüketecek ve bunun üstüne sendikalar ayaklanacak, greve gidecekler derken O gün geldi çattý Ve þu anda içinde bulunduðumuz an, yaþamanýn giderek zorlaþtýðý an. Ýþte tam o an Bir deniz kenarýna gidip ayaklarýmý uzatmak isterdim. Uzatmak ve enginlere doðru sevgilinin adýný fýsýldamak yerine, var gücümle haykýrmak Ayvasýl (Türkeli) þehitleri anýldý Ayvasýl (Türkeli) þehitleri anýldý. Türkeli'de, Ayvasýl (Türkeli) Þehitler Anýtý önünde dün saat 09.0'da baþlayan törende protokol sýrasýna göre Anýta çelenkler konuldu. Saygý marþý, saygý duruþu, saygý atýþý ve ardýndan Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle devam eden törende, 9. Mekanize Piyade Tümen Komutanlýðý Topçu Alay Komutanlýðý'ndan Topçu Teðmen Oðuz Gökdere ile Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði Genel Sekreteri, þehit kýzý Seyhan Cambaz konuþma yaptý. Tören, Alayköy Ýlkokulu'ndan Esat Kemal Giðner'in "Þehitlere Aðýt" isimli þiiri okumasý ve þehitliði ziyaretle tamamlandý. Topçu Teðmen Oðuz Gökdere, törende yaptýðý konuþmada, Türk topraðýnýn vatan yapýlmasý uðrunda þehit olanlarýn önünde saygýyla eðildiklerini ifade ederek, "Mukavemetçi büyüklerimizin verdiði onurlu mücadeleyi dünya durdukça unutmayacaðýz" dedi. CAMBAZ Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði Genel Sekreteri ve þehit kýzý HARMANCI: Hükümetin somut programý yok Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Mehmet Harmancý, hükümetin 100 günlük icraatýnda; somut program ve projeden yoksun olduðunun açýkça görüldüðünü savundu. TDP milletvekillerinin 01 bütçe görüþmelerinde yapýcý uyarýlarda bulunduklarýný ifade eden Harmancý, "Bütçe görüþmeleri göstermiþtir ki, ne yazýk ki CTP-DP hükümeti, TC- KKTC ekonomik programýnýn revizyonu konusunda hiçbir proje ve yaklaþým geliþtirmemiþtir" ifadelerini kullandý. TDP Basýn Bürosu aracýlýðýyla yazýlý açýklama yapan TDP Genel Sekreteri Mehmet Harmancý, elektrik, akaryakýt ve tüpgaza yapýlan zammýn dar gelirli ve emeklilerde daha derin yaralar açtýðýný ifade etti. Hükümetin bir an önce, sivil toplum ve ekonomistlerle diyalog baþlatmasý gerektiðini belirten Harmancý, 01 yýlýnda uzmanlarýn uyarýlarýnýn da dikkate alýnarak dövize endeksli oluþabilecek kayýplarla ilgili çalýþma baþlatýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Bürokrat atamalarý ve görevden almalarýn da toplumu derinden etkileyen bir konu olduðunu ileri süren Harmancý, yaþananlar karþýsýnda toplumun hükümete güvenini 100 gün içerisinde kaybettiðini savundu. UBP döneminde olduðu gibi, CTP-DP döneminde de, siyasi atamalarýn devam ederek kamunun þiþirildiðini, toplum dinamikleri dikkate alýnmadan zamlarla kamu açýklarýnýn kapatýlmasý yoluna gidildiðini, ekonomik paketin aynen devam ettirildiðini iddia eden Harmancý, "Revizyon yoksa vatandaþýn aðzýna çalýnan bir parmak Seyhan Cambaz da, 1 Aralýk 196 Kanlý Noel'in Kýbrýs Türk halkýnda kapanmayacak yaralar açtýðýný söyledi. Cambaz, silahsýz ve savunmasýz insanlarýn EOKA kurþunlarýna hedef olduðunu ve ilk toplu kýyýmýn Ayvasýl'da gerçekleþtiðini belirtti. bal mýydý?" diye sordu. Hükümetin, çok önem verdiðini söylediði kamuda verimlilik yönünde henüz somut bir adým dahi atamadýðýný ileri süren Harmancý, Ýyi Ýdare Yasasý'nýn çýkmasýný olumlu bulduklarýný, Kamu Görevlileri Yasa Tasarýsý'nýn ise yeterince tartýþýlmadýðýný belirtti. Kamuda mesai saatleri içerisinde gerçekleþen yeni yýl kutlamalarýna deðinen Harmancý, kamu çalýþanlarýnýn eðlenmeye hakký olduðunu ancak, bunun vatandaþýn hizmet alabileceði saatlerde yapýlmasýnýn önüne geçilmesi gerektiðini kaydetti. Hükümetin karar ve uygulamalarýna karþýn tek alternatifin 'sokak' olduðunu savunan Harmancý, "vatandaþý daha da fakirleþtirme anlamýna gelen zamlara" karþý yapýlacak eylemlere katký koyacaklarýný açýkladý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HÝMZETLERÝN BÝRLEÞTÝRÝLMESÝ KIBRISLIYA YASAK MI? Telefonla gazetemizi arayan Salahi Ýmamoðlu isimli vatandaþýmýz 1, yýllýk çalýþmýþlýðýna raðmen 17 yýl üzerinden emekliye ayrýldýðýný ve eline 100 TL geçtiðinden þikayetçi oldu. "Ýsmim Salahi Ýmamoðlu... Yetmiþ yaþýndayým. Türkmenköy'de kalýyorum. Bu 70 yýllýk yaþamým içinde hayatým hep çalýþmakla geçti. Çalýþýrken mücahit yazýldýk. Bir süre sonra yine çalýþmaya baþladým. Güneyde çalýþmýþlýklarým vardýr, kuzeyde çalýþmýþlýklarým vardýr. 197 sonrasý kuzeye geçtikten bir süre sonra devlette iþe giridm. 17 yýl üstünden sigortadan emekliye ayrýldým. Emekli olduðum daire de Vergi Dairesi'dir. Emekli olduktan sonra DAÜ'de yýl çalýþtým. Orada teknisyen olarak görev yaptým. Elime sigorta emekliliðinden geçen para 100 TL. Yani asgari ücretin de altýnda. Bu arada 7 yýl da Ýngilizilere çalýþtýüýmýu söyleyeyim. Bu hizmetlerim müracaat etmeme raðmen birleþtirilmedi. Ben Çalýþma Bakaný'na da sordum. Türkiye'den gelenler orada çalýþmýþlýklarýný getirdiklerinde hizmetleri birleþtirilir... Ben Ýngilizlerde çalýþtým benim oradan getirdiðim hizmetlerim neden birleþtirilmez? 70 yýllýk yaþamýmda tam tamýna 1, yýl çalýþtým ama bu çalýþmýþlýklarým bana emeklilikte hiç fayda getirmedi. Kendi ülkemde yabancýdan da öte muamele gördüm. Çalýþma Bakanlýðý'ndan yanýt bekliyorum. Eðer bana yanýt vermezlerse tek baþýma eylem yapmayý düþünüyorum." ÖZKAN BEY'E SAYGILARIMLA... Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz Özkan Yorgancýoðlu'na bir hatýrlatmada bulunmak istedi. "Türkiye'deki olaylar nedeniyle döviz aldý baþýný gidiyor. KKTC'deki döviz yükselmesi Türkiye'dekinden fazla. Geçenlerde memurlarýn karþýsýna çýkýp hayat pahalýlýðý vereceðini söyleyen Baþbakan Yorgancýoðlu acaba dövizin yükseliþine göre mi yapacak bu artýþý, yoksa domatesin fiyatýndaki artýþa göre mi? Bir vatandaþ olarak ben Baþbakan Yorgancýoðlu'na þunlarý söylemek istiyorum. Haþa akýl vermek deðil niyetim. Bizler sade vatandaþlar olarak sizlerin yanýna gelebilir miyiz? Ancak belki gözden kaçtý diyerek birkaç kelime etmek isterim. El bilmem nesiyle gerdeðe girenlerin sonu hüsrandýr. Türk parasý elin parasýdýr. Kýbrýslýtürkler Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlarýdýrlar. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin para birimi de Euro'dur. Ama Kýbrýslý Türkler Türk Lirasý ödenmektedirler. KKTC hükümeti Kýbrýs Cumhuriyeti hukukuna kiralarda, borç ödemelerinde, taksit ödemelerinde uyar. Taksitler, borçlar dövizle ödenir... Ondan sonrasý Türkiye baðýmlýlýðýdýr. Çalýþmýþlýklarýnýn karþýlýðýnda da Türk Lirasý alýrlar. Özkan Bey'e bir hatýrlatayým dedim de..." BÝZÝM DUVAR HER YENÝ YIL ESKÝSÝNÝ ARATIR Bizim Mandra Hükümet, Cuma günü geceyarýsýndan sonra baþlayan ve Cumartesi sabah 07.00'ye kadar süren elektrik kesintisinin, yüksek gerilim hatlarýndaki arýzadan kaynaklandýðýný açýklayadursun, Pazar sabahý saat 0.00 ile arasýnda elektrikler yine kesilir. Böylece arýza mazeretinin hiçbir inandýrýcýlýðý olmayan bir yalan olduðu ortaya çýkarken, sokaktaki adam, "Zam yapmazsak karanlýkta kalacaðýz demiþlerdi... Aha en gazzýk zammý yaptýnýz. Ama daha beter karanlýktayýz" diye öfke ve hiddetle söylenir.

8 8 Aralýk 01 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Tiyatro CTP'ne baðlý sendikalarýn yaptýklarý sözde eylemler bir tiyatro sahnesini andýrmaktadýr. Nitekim diðer sendikalarýn güç birliði çaðrýsýna raðmen, Ahmet Kaptan'ýn kaptanlýðýndaki KTAMS Cuma günü tek baþýna 100 kiþilik bir eylem (!) gerçekleþtirdi. Hedef Hükümet ve son yapýlan zamlardý. Meclis önüne gelindiðinde Baþbakan Yorgancýoðlu ve CTP milletvekilleri eylemcilerin yanýna gelerek, onlara zamlarýn nedenlerini ve kaçýnýlmazlýðý masalýný anlattý. Akaryakýttaki zammý döviz fiyatlarýna, tüp gazdaki zammý da tüpçülere yükledi. Eylemcilere bir de müjde verdi. Asgari ücret yeniden tespit edilip 1 Ocak'tan itibaren uygulanacakmýþ. Ayrýca Aralýk sonuna kadar oluþan hayat pahalýlýðý da çalýþanlarýn maaþlarýna yansýtýlacakmýþ. Baþta kaptanlarý Ahmet Kaptan olmak üzere hiçbir eylemcinin aklýna Baþbakana sormak gelmedi. Aynen bizdeki gibi döviz ve petrol fiyatlarýna baðlý olarak otomatiðe baðlanan akaryakýt fiyatlarý bizde artýrýlýrken ayni para birimini kullandýðýmýz Türkiye'de nasýl olur da düþürüldü. Ayni þekilde tüp gaz zammý hususunda da Baþbakanýn yalan söylediðini yüzüne haykýramadýlar. Çünkü Baþbakan tüp gaza yapýlan zammý tüpçülerin yaptýðýný ve hükümetin haberi olmadýðýný söylemiþti. Halbuki likit petrol gazýný bu ülkeye sadece Kýbrýs Türk Petrolleri ithâl ediyor. Dolayýsý ile K Pet zam yapmadan tüpçüler tüp gaza zam yapmazlar. K Pet'in zammýndan sonra tüpçüler de kendilerine hükümet tarafýndan tanýnan kâr marjý oranýnda zam yaparlar. Ancak bu zammý da yapmadan önce Para ve Kambiyo Dairesi'ne zam kararýný bildirirler. Para Kambiyo Dairesi de Hükümetin tüp gazdan aldýðý fon oranýný ayarladýktan, yani fonu da zam oranýnda artýrdýktan sonra zam yürürlüðe girer. Buna raðmen Baþbakan bizim haberimiz yok, zammý tüpçüler yaptý diye açýklama yapar. Bundan vazife çýkaran Rekabet Kurulu da tek ithalâtçý K Pet'i görmezden gelerek Rekabet Yasasý'na aykýrýlýk var mý diye tüpçüleri sorgulamaya baþlar. Tüm bu gerçeklere ve birlik çaðrýlarýna raðmen KTAMS 100 kiþi ile eylem yapar. Maksat partisine karþý halkta oluþan tepkiyi düþürmek. Bunlarý yazdýðýmýz veya söylediðimiz zaman dostumuz Ahmet Kaptan bize kýzar, hatta küser de. Hükümete karþý eyleminde gerçekten samimi ise neden Kamu Sen ve Hür Ýþ'in birlikte eylem çaðrýlarýný kulak arkasý eder? Kaptan bilmez mi ki 100 kiþilik eylem yaptýðýnda ve Meclis Baþkaný tarafýndan da makamda aðýrlandýðýnda bu eylemin hiçbir etkisi olmayacak. Öyleyse, hem de Yýlbaþý arifesinde Özkardaþ'ýn gel birlikte gümrüklerde, limanlarda ve Vergi Dairesi'nde grev yapalým teklifini neden duymazdan gelir? Gümrük ve Limanlarda yapýlacak bir grev, hem ithalâtý, hem de ihracatý direkt etkileyeceði için hükümet üzerinde etkili olmayacak mý? Elbette etkili olacak ve hükümete de diz çöktürecektir. Ama Kaptan'ýn niyeti o deðil ki. O partisine zarar gelmesin diye tazyiki azaltmaya çalýþýyor Eylem adý altýnda da tiyatro yapýyor. DP-UG Lefke Kongresini yaptý Demokrat Parti Ulusal Güçler Lefke Ýlçesi IX. Olaðan Kongresi dün gerçekleþtirildi. Kongrede, Lefke Ýlçe Baþkaný, Kadýn ve Gençlik Örgütü Baþkanlarý ile yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Buna göre; Ýlçe Baþkanlýðýna tek aday olan Özkan Mavioðlu, Kadýn Örgütü Baþkanlýðýna Rahme Öðütveren, Gençlik Örgütü Baþkanlýðýna ise Nejla Uçar oy birliði ile seçildi. DP Ulusal Güçler'den verilen bilgiye göre, Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yer kongreye, DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ ve eþinin yaný sýra Genel Sekreter Bengü Þonya, Milletvekilleri Hasan Taçoy, Menteþ Gündüz, Zorlu Töre, partinin diðer yetkilileri, çok sayýda partili katýldý. Konuþmalarda bir süredir rahatsýz olan DP Ulusal Güçler Kadýn Örgütü Genel Baþkaný Esen Yalýn Aktoprak'a da geçmiþ olsun mesajlarý gönderildi. Konuþmalarda, '1- Aralýk Milli Mücadele ve Þehitler Haftasý' dolayýsýyla Kýbrýs Türk Halkýnýn varoluþ mücadelesinde gazi ve þehitlerin gösterdiði özveri ve azmin, bu günlere gelinmesinin baþlýca dayanaðý olduðunu kaydedildi. DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ kongrede yaptýðý konuþmasýnda ülke sorunlarý ve Kýbrýs sorunundaki geliþmeler hakkýnda bölge halkýna geniþ bilgi sundu. ÝSÝMLER Kongrede DP Ulusal Güçler Lefke Ýlçe Baþkanlýðýna tek aday olan Özkan Mavioðlu oybirliði seçildi. Ýlçe Yönetim Kuruluna ise Emre Baz, Emel Yýlmaz, Hamit Doðaç, Hasan Durukan, Gökhan Borhan, Mustafa Yöney, Kenan Kökoðlu, Ekrem Özuysal, Etem Tabak, Cemal Seyitler oy birliði ile getirildi. Disiplin Kuruluna Enver Öztoprak, Funda Kaþer, Yeliz Yavuz, Emin Bahçivan, Salih Öznacar oy birliðiyle seçilirken; Namýk Kemal Bayraktar, Kazým Fedekar, Uður Kaþer ise yedek üye olarak belirlendi. DP Ulusal Güçler Lefke Ýlçe Kadýn Örgütü Baþkanlýðý'na Rahme Öðütveren oy birliði ile seçilirken, yönetim kurulu ise þu isimlerden oluþtu: Nermin Þahin, Taliha Uçar, Baykan Ýlgezen, Haným Gül, Sabahat Kukural, Ülfet Karafistan, Þerife Nilgün Tahsildaroðlu, Nurþen Gençler, Özlem Köle, Güray Zaik. DP Ulusal Güçler Lefke Ýlçesi Gençlik Örgütü Baþkanlýðý'na Nejla Uçar oy birliði ile seçilirken, yönetim kurulu Esra Uçar, Özlem Elif Gün, Erhan Alýcý, Hasan Serkan Gün, Burçin Kukural, Utku Tabak, Þan Paþa, Refet Þarafat, Ümit Ümit Sezer, Cemal Saylan'dan oluþtu. Kurultay'da belirlenen yeni yönetimi DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, sahneye çýkarak teker teker tebrik etti. YENÝ YIL HEDÝYESÝ- Gazimaðusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ýkinci Bahar Yaþam Kulübü, yeni yýl kutlamasý için üyelerini ziyaret ederek hediye daðýttý. Kent genelinde yaklaþýk bin 00 üyesine çeþitli hizmetler sunan Kulüp, üyelerinin tamamýný evlerinde ziyaret ederek hem yeni yýllarýný kutluyor hem de kahve fincaný hediye ediyor. Görevliler üyelerine hediyelerle birlikte Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ýn yeni yýlla ilgili gönderdiði kutlama kartlarýný da veriyor. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BÜYÜK RÝSK! KTAMS grev kararý alýp meclise doðru yürüyüþe geçti... Bunu günler öncesinden bilen polis de tedbirini alýp týpký UBP dönemindeki gibi meclis yolunu eylemcilere kapattý... Karþýlarýnda polisi gören eylemciler ise isyan ediyor ve "UBP'den ne farkýnýz" var deyip öfkelerini ortaya koydular... Ýþte tam bu anda uzaktan görünümü ile Putin'e benzeyen bir kiþi etrafýndaki korumalar ile meclisten çýktý... Eylemcilere yaklaþtýkça bu kiþinin Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu olduðu anlaþýldý... Düþününüz, polisin korumak için set kurduðu kiþi polislerin arasýndan geçerek eylemcilerin yanýna gitti... Ve dönüp eylemcilere "beni takip ediniz" diyerek meclise giriþ yolunu açtý... Eylemciler de Yorgancýoðlu'nu takip edip Meclis Baþkaný Sibel Siber ile görüþtü... Buraya kadar her þey Yorgancýoðlu için fena gitmedi, ancak görüþme sonrasý yaþanan bir olay aslýnda onun nasýl bir risk alarak aþaðýya indiðini gösterdi... Yani Yorgancýoðlu'nun yaptýðý akýl iþi deðil... Neden mi? Bakýnýz deðerli okuyucular, polisin meclisi koruduðu falan yoktur... "Afrika Gazetesi" bu durumu zaten yýllardýr bilginize getiriyor... Ancak hani aranýzda buna inanmayan, ya da inanmak istemeyenler olabileceðini düþünerek sizlere yaþanýlan þu örneði anlatma gereði duyuyorum... Cuma günü eylemciler Meclis Baþkaný ile görüþtükten sonra meclisten ayrýlmak için hareketlenince karþýlarýnda bir kez daha polisi buldular... Bildiðiniz üzere KTAMS'ýn sendika binasý, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin biraz ilerisinde... Ve oraya gitmek için en rahat yol "Merkez Bankasý"nýn önünden geçen yol... Kýsacasý eylemcilerin bu yolu kullanmak için meclisin ön kapýsýndan çýkmasý gerekiyor... Yani elçiliðin tam karþýsýndan... Ýþte tam o anda polis eylemcilere "bu yolu kullanamazsýnýz" diyor... Hangi polis? KKTC polisi... Peki, polis eylemcilerin o yoldan gitmek istemesine neden karþý çýktý? Baþbakan, Meclis Baþkaný, bakanlar ve milletvekillerinin hepsi meclisin içinde... Ve eylemciler onlarýn bulunduðu meclisten dýþarýya çýkýyorlar... O halde polisin meclisi korumak ve güvenliðini saðlamak ile ilgili bir durumu yok... Orada bulunmalarýnýn tek amacý elçiliði korumak... Üstelik eylemciler "o yolu kullanmak istiyoruz" diye bir istekte de bulunmamýþlar... Polis direk eylemcilerin yanýna gelip "bu yolu kullanamazsýnýz" demiþ... Bunun üzerine eylemciler de inat edip "biz bu yolu kullanacaðýz" diye çýkýþmýþ... Polis tavrýný deðiþtirmeyince de oturma eylemine baþlamýþlar... Asýl ilginç nokta aslýnda tam da burada... Eylemciler meclis içerisinde baþbakandan bundan sonraki eylemlerde polis kordonunun kalkacaðý sözünü almýþlar... Ama daha, söz aldýklarý kapýyý dýþarý çýkmadan yeni bir engelle karþýlaþmýþlar... Tam bir komedi... Hani eylemciler oturma eylemine baþlamýþlar diye yazmýþtým ya... Polis yarým saat sonra pes etmiþ ve yolu açmýþ... Baþbakanýn meclisten dýþarý çýkýp yolu açmasý dakika ama polis yolu 0 dakikada açýyor!.. Sanýrým Özkan Bey o yolu açabilmek için elçiye bayaðý bir dil dökmüþ olmalý... Ýþte bu sebeple Özkan Bey çok büyük bir risk aldý diyorum... Eylemcilerin yanýna gitmek istediðinde polis ona "geçemezsiniz" diyebilirdi... Ya da polis kendisine "efendim bu yolu açamazsýnýz" da diyebilirdi... Yani tam bir rezillik yaþanýlabilirdi... Polis o anda biraz anlayýþlý davranmýþ ama ben bu olayýn bir daha tekrarlanmayacaðýný düþünüyorum... Yani polis elçilik yolunu kapatmaya devam edecek ve Özkan Bey bir daha eylemcilerin yanýna gidip o yolu açamayacak... Çünkü elçi onu bir kez zor durumda býrakmaz ancak ikincide gözünün yaþýna bakmaz... Üzülerek yazýyorum ama bu bizim gerçeðimiz... Elçinin vali, baþbakanýn da memur gibi olduðu bir devlet ne kadar devlet oluyorsa biz de o kadar devlet oluyoruz iþte...

9 Aralýk 01 Pazartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Türkiye den manzaralar Zaloðlu Rüstem'lik! 1 Eylül dönemiydi. Askeri yönetimin siyaset yasaðý koyduðu Ecevit dert yanmýþtý: "Asker siyasete girince, son derece acýmasýz olur. Çünkü askerlik mesleði, düþmanýný yok etmeye odaklanýr. Siyasete girince de, siyaseti askerce yapar, her þey mubah olur..." Peki, Erdoðan neden ancak 'düþman'a karþý güdülecek 'yumruk saymayý unutma' siyasetine tutuldu? Demokrasilerde geçerli olan siyaset tarzý, diyalog ve 'uzlaþma'lardýr. Karþýlýklý 'tahammül'dür. Çünkü demokrasilerde siyaset, mümkün olaný yapmak anlamýný taþýr. 'Yumruk saymayý unutmak' anlayýþýna gelince... Böyle bir tarzý siyaset ancak 'düþman'a karþý yapýlýr. Demokrasi mevzubahis olunca, siyasette 'yumruk'a yer olmaz. Uzlaþma noktalarý arayarak, diyalog kanallarý açmaya çalýþarak, hukukun içinde kalarak, temel hak ve özgürlükler gözetilerek yapýlýr demokrasilerde siyaset. Bir baþka deyiþle: Yumruklar deðil, fikirler konuþur. Son yýllarda Erdoðan böyle yapmýyor siyaseti. Hasan Cemal (T) DÝPNOT Ýnþasýna 1961 yýlýnda baþlanan Berlin duvarýnýn ömrü 8 yýl olmuþ ve 1989 da halk tarafýndan yýkýlmýþtý. AVRUPA ÝNSAN HAKLARI MAHKEMESÝ DE KÝM? TARÝH KASIM 01 Halen CTP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi Üyesi olan eski Sayýþtay Baþkaný Ýsmet Akim, Lefkoþa Belediyesi'nde o tarihteki 916 personelin 81'inin Haziran 006 tarihine kadar istihdam edildiðini, geriye kalan 1 personelin istihdamýnýn ise tarihleri arasýnda yapýldýðýný belirtti... Gözden kaçmayanlar... ZAMLI TARÝFE DE YETMEDÝ Elektriðe okkalý bir zam bindi, ama yine elektrik yok... Her gün saatlerce kesiliyor. Arýza falan diye açýklama yaptýlar, ama inandýrýcý olmadý... Olsa olsa tasarruf bu da... Hammadde almaya zamlý tarife de yetmedi anlaþýlan... Neden? Çünkü yine halk ödüyor hep... Ödemeyenler eskisi gibi ödemiyorlar herhalde... Ayrýca on yýllýk taksitlere baðlanan yüklü borçlularýn taksitlerini ödeyip ödemediðini de bilmiyor kimse... Haramiliðin sonu yok! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ 100 günlük hükümet olma kredimizi geçmiþin hatalarýný, yanlýþlarýný ve yangýnlarýný nasýl ortadan kaldýracaðýmýzý saðlamak, hesaplamak ve ilk adýmlarýný atmakla geçti... Artýk icraat zamaný... Serdar DENKTAÞ VÝRGÜL... BAYRAK VE ALLAH Türkiye allem gallem... Tayyip Erdoðan pes etmemiþ, yine ataða kalkmýþ... Kent kent dolaþýp nutuklar atýyor... Bir bayraða, bir de Allah'a sarýlýyor. Giresun'da yaptýðý konuþmada þiir de okudu. "Bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr/toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr" dedi. "Alçaklarýn son sýðýnaðý milliyetçilik" diyen bilgeden Erdoðan'ýn haberi yok anlaþýlan... Giresunlularýn haberi var mý acaba? "Rum tarafý toplumlararasý görüþmelerde, 'Kýbrýs iþgal altýndadýr' diyerek dýþ dünyayý kandýrmaya çalýþýyor. Oysa Türk askeri 9 yýldýr barýþý korumak için burada bulunmaktadýr." Oðuz Gökdere (Topçu Teðmen) Önce itiraf edin hele Hiç alýþýk olmadýðýmýz aðýzlardan masumiyet karinesi, soruþturmanýn gizliliði, sanýk haklarý gibi þeyler duyduðumuzda "þimdi mi aklýnýza geldi?" sorusunu mutlaka sormalýyýz ki, kalmýþsa azýcýk utanmalarý yüzleri kýzarsýn. Ancak kavganýn "çete" içi bir kavga olduðunu unutmamamýz gerek. Üstelik "siyaseten ve ahlaken bitmiþ" iki gücün kavgasý söz konusu olan. Çok hazýrlýklý olduklarý da kesin. Yoksa daha dünkü dershane kavgasý sonrasýnda, bu kadar hýzlý bir þekilde kimin görevden alýnacaðý, kimin paralarýnýn hangi kutuda olduðunu tespit edemezlerdi. Devleti, kamuyu, bizim yaþamýmýzý pay ettikleri ortaya çýktý. Eðer bir "özeleþtiri ya da itirafla" baþlamýyorsa, taraflarýn dediði hiçbir þeyin önemi yok. "Çeteden" kastým iktidarý elinde bulunduran tüm "devlet aygýtýdýr". Bakýn "Baþbakan" diye anýlan bir kiþi var ve þöyle bir cümle kurabiliyor : "Bunlarýn maden ruhsatlarý ellerinden alýnýnca bas bas baðýrýyorlar. Altýn aðalýðý yaparken iyiydi. Bunlarýn hepsini açýklayacaðým." Açýklayacaðýný zannetmem ama bu "tehdit/pazarlýk" cümlesini ne zaman ediyor? Bakanlarý suçüstü yakalanýnca! Ne zaman ve ne karþýlýðýnda verdin bu ruhsatlarý? Usulüne uygunsa, niye ellerinden alýyorsun? Bundan sonra ne derse desin önemi KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu olabilir mi? Ýþte gazetelerinin manþetleri gene komplolar gene gizemli odaklar. Komployu kuran ABD diyorsunuz, öte yandan emniyet amirlerini müdürlerini deðiþtiriyorsunuz! Ýsrail'i ima ediyorsunuz MASAK baþkan yardýmcýsýný görevden alýyorsunuz! Para balyalarý çocuklarýnýzda çýkýyor, CHP diyorsunuz! Bu çeteler en iyi bildikleri iþleri yapacak; kasetler, servis haberler, tehditler, baskýnlar, görevden almalar. Asýl önemli olan bizlerin "doðru yerden" yakalamasý bu olaylarý. Yaþananlarý yalnýzca hukuk uygulamasýndan hareketle ve "ideal hukukla" mukayese ederek yorumlamak eksik olacaktýr. "hukuk birgün herkese lazým olacaktýr" yaklaþýmý bu anlamda eksik bir yaklaþým olacaktýr. Ýþte tutuklu milletvekillerinin hali, iþte iptal edilmiþ olmasýna raðmen iki kat uygulanan tutukluluk süresi, iþte Merdan Yanardað'dan Ýlker Baþbuð'a, Gezi eylemcilerinden tutuklu avukatlara kadar zorbaca özgürlüklerinden yoksun býrakýlan yurttaþlar. Ayný þey iktidar mensuplarýnýn yolsuzluk iddialarý için de geçerli. Herkesin gündelik yaþamýnda her an gözlemlediði "þeyi" ahlak zeminine çekmeye çalýþýyorlar. Gasp boyutundaki komisyonlar, dudak uçuklatýcý servetler, baþdöndürücü hýzla zenginleþmeler, kamu kaynaklarýnýn açýkça yaðmalanmasý, sayýþtayýn devre dýþý býrakýlmasý söz konusu iken þimdi taraflar "hukuk ve ahlak" zemininde tartýþmamýzý saðlamak istiyorlar. Sonuna kadar gidilsinmiþ! Bunlar gitmeden baþlanamaz bile. El ele yaðmalarken sesleri çýkmayanlar, ortak komplolarla davalar kurgulayanlar bizi "taraftar" yapmak istiyorlar. Baþlangýçta dediðim gibi tutarsýzlýklarý, çifte standartlarý hatýrlatalým. Ama kamu gücü ve olanaklarýný bilinçli olarak baþka bir güçle paylaþarak meþruiyetini tamamen yitiren, düne kadar "sandýktan ben çýktým istediðimi öldürürüm, hesabý sandýkta veririm" diyenler, þimdilerde vites yükseltip "sandýktan ben çýktým istediðim kadar çalarým, hesabý sandýkta veririm" diyebiliyor. Taraf tutmamýzý ve destek istiyorlarsa önce itiraf, özeleþtiri... sonrasýna bakarýz... (Bu yazý Ýlhan Cihaner'in "sol"da yayýnlanan ayný baþlýklý yazýsýndan kýslatýlmýþtýr...)

10 10 Aralýk 01 Pazartesi TRAKAYAD, TRAFÝKTEKÝ SORUNLARA BÝLÝMSEL YAKLAÞIM GEREKTÝÐÝNÝ VURGULADI "Trafikte sistem yok, durum vahim" n "KAZALARI ÖNLEYÝCÝ TEDBÝRLER YERÝNE ÝLGÝSÝ OLMAYAN KONULARDA BÜYÜK VE GEREKSÝZ YATIRIMLAR YAPILIYOR" n "ANAYOLLARDA AYDINLATMANIN KAZALARI ÖNLEMEDE ETKÝSÝ YOK VE EKONOMÝK DEÐÝL... KAVÞAK, ÇEMBER VE KESKÝN VÝRAJLARDA AYDINLATMA YAPILMALI" n "TRAFÝK TOPLUM OLARAK EN ÇOK PAYLAÞTIÐIMIZ ALANDIR ANCAK HALA ÖRGÜT VE ÇAÐDAÞ BÝR TRAFÝK EÐÝTÝMÝMÝZ YOKTUR" (T.A.K. Özgül Gürkut MUTLUYAKALIFotoðraflar:Erol UYSAL) Trafik kazalarýnda 01 yýlýnda ölenlerin sayýsý 6'ya yükselirken, Trafikte Kazasýz Yaþam Derneði (TRAKAYAD) yetkilileri "Ülke trafiðinde sistem yok, durum vahim. Kazalarý önleyebilmek için bir seferberliðe ve bilimsel yaklaþýma ihtiyaç var. Mühendisliðin bir bilim olarak trafikte de uygulanmasý þart" dedi. Daha çok mühendislerin öncülüðünde 010 yýlý sonlarýnda faaliyete geçen TRAKAYAD, KKTC trafiðinin tüm unsurlarýnda sorunlar yaþandýðý görüþünde... TRAKAYAD Kurucu ve Onursal Baþkaný, Trafik Mühendisi Taner Aksu, "Çözümün ne olduðunu bilmeden uygulamaya çalýþmak dünyadaki en yanlýþ þeydir" diyerek, Kýbrýslýlarýn deðiþimi kavrayamadýðýný, hem halkýn, hem de siyasilerin bedeli ölüm olan trafikteki sorunlarý fark edemediðini söyledi ve "çözüm yerine gösteriþe para harcandýðýný" savundu. TRAKAYAD Baþkaný Hüseyin Sevay ise ülke trafiði için yapýlanlarýn büyük oranda bilim dýþý olduðu görüþünü ifade ederek "Sorunun tanýmý olmadýðý için teþhisi de düzgün konamýyor. Ne yazýk ki trafik kazalarýný önleyici önlemler yerine ilgisi olmayan konularda büyük paralar harcanýyor" ifadelerini kullandý. TRAKAYAD Eðitim Birimi üyesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr. Ayþe Zeki ise "trafikteki davranýþlarý deðiþtirmezsek, daha çok canýmýz yanacak" uyarýsýnda bulundu. TAK muhabirinin "TRAKAYAD'ýn ülkedeki trafik sorununa koyduðu teþhis ve çözüm önerileri nedir?" sorusunu yanýtlayan TRAKAYAD Baþkaný Hüseyin Sevay, Kurucu Baþkaný Taner Aksu ve Eðitim Komitesi Üyesi Ayþe Zeki, hem çalýþmalarýný, hem de trafik için önerilerini anlattý. SEVAY TRAKAYAD Baþkaný Hüseyin Sevay, veri toplamadan verilen kararlarla yanlýþ adýmlar atýldýðýný; örneðin þehirlerarasý yollarýn aydýnlatýlmasýnýn ve metal bariyerler yerine çift beton bariyerler yapýlmasýnýn israf ve KKTC'nin ekonomik koþullarýnda lüks olduðunu söyledi. Düzgün yapýlmýþ ve çizilmiþ, kedigözü olan ana yollarda ýþýklandýrmaya gerek olmadýðýný; hiçbir geliþmiþ ülkede de buna rastlanmadýðýný savunan Sevay, "Maksada hizmet etmeyecek uygulamalarla trafik kazalarý önlenemez" dedi. Sevay, trafikte E'nin (mühendislik, denetim, eðitim/engineering, enformcemenet, education) hiçbirinin düzgün iþlemediðini; sürüþ eðitiminin çaðýn gerisinde kaldýðýný; denetimin modern ve bilimsel yapýlamadýðýný belirtti. Nerede, nasýl denetim yapýlacaðýný bilmek için veri toplamak gerektiðini vurgulayan Sevay, sorunun tanýmý olmadýðý için teþhisinin de düzgün konamadýðýný, geliþigüzel uygulamalar yapýldýðýný anlattý. Hüseyin Sevay, trafikte mühendisliðin bilerek unutulduðu görüþünü ifade ederek, geliþmiþ ülkelerde trafikte "altyapý" yerine "mühendislik" sözcüðü kullanýlýrken KKTC'de mühendislikten hiç bahsedilmediðini oysa mühendislik bilimi olmadan trafikteki düzenlemelerden sonuç almanýn mümkün olmadýðýný söyledi. Hýz tespit kameralarýnýn bilinçsiz kullanýma sokulduðunu savunarak bu konuda Sayýþtay raporu da bulunduðunu ifade eden TRAKAYAD Baþkaný Hüseyin Sevay, kameralarýn nereye, neden yerleþtirildiðiyle ilgili bilimsel veri olmadýðýný, akademik düzeyde analizin þart olduðunu, üniversitelerin de devreye konulmasý gerektiðini anlattý. Sevay, mühendisliðin temelinde "en düþük maliyetle en iyi çözüm" varken KKTC'de en pahalýsýnýn yapýldýðýný, böyle bir mühendislik anlayýþý olamayacaðýný vurguladý. Doðru yapýlmýþ anayollara ýþýklandýrma gerekmediðini ancak KKTC'de trafik altyapýsýndaki hatalarýn pahalý yöntemlerle, bilimsellikten uzak giderilmeye çalýþýldýðýný anlattý. Sevay, yollara ýþýk koymakla iþin bitmediðini, çalýþtýrma ve bakým maliyeti de olduðunu ifade ederek bozulan ampullerin deðiþmesi gerektiðini, ancak uzun yýllar yaþadýðý ABD'de ve hiçbir modern ülkede, örneðin Ýsveç'te bile þehirlerarasý anayollarda ýþýklandýrma uygulamasýna rastlamadýðýný söyledi. Sevay, "Bütün kavþaklar aydýnlatýlmalýdýr. Bu yapýlmýyor ama lükse gidilerek þehirlerarasý yollar ýþýklandýrýlýyor" diye konuþtu. Beton bariyerler konusuna deðinirken bu tür bariyerlerin maliyetinin çok yüksek olduðunu, metal bariyerlerin ise ayný iþi gördüðünü ve daha ucuz olduðunu ifade eden TRAKAYAD Baþkaný Sevay, her iki uygulamanýn da artýlarý ve eksileri bulunduðunu anlattý. AKSU TRAKAYAD Kurucu ve Onursal Baþkaný Trafik Mühendisi Taner Aksu, sürekli konuþulan trafikte "lafla peynir gemisi yürütülmeye çalýþýldýðýný" kaydederek, çözüm getirecek unsurlar dýþýnda gösteriþe ve güzelliðe para harcandýðýný savundu. "Çözümün ne olduðunu bilmeden çözüm uygulamaya çalýþmak dünyadaki en yanlýþ þeydir" diyen Aksu, maksada hizmet etmeyecek uygulamalarla trafik kazalarýný önlemenin mümkün olamayacaðýný vurguladý. KKTC trafiðine, trafik mühendisliðinin bilimselliðinin gelmesi gerektiðini söyleyen Taner Aksu, eðitim ve denetimde de eksiklerin bulunduðunu belirterek, "Tüm bu eksikler her gün yüzümüze þamar gibi vuruyor. Bu þamarý göstermek zor deðil, bu sene 6. ölüyü verdik. Demek ki çok baþarýsýz bir sistemin içinde gidiyoruz" diye konuþtu. Bilinçsizlik ve istikrarsýzlýktan dolayý, çözümün ne olduðu bilinse de ortaya çýkarýlamadýðýný kaydeden Aksu, "bal yapmaz arý" benzetmesinde bulundu ve AB desteðiyle hazýrlanan 6 projenin neden uygulamaya girmediðini bilmek istediklerini vurguladý. Taner Aksu, dünyada neler yapýldýðýnýn ortada olduðunu, ancak KKTC'de her þeyin sözde kaldýðýný belirterek "Sözle tepki gösteriyoruz. Bu iþ yaygarayla olmaz. Somut çözümlerin ne olduðunu ortaya çýkarmazsak bu sorun bitmez, bir karýþ yol almayýz. Geliþigüzel çözümlerle, sorunu daha da kötü hale getiriyoruz. Problemleri çözümüyle beraber konuþmak lazým. Bilimsellik bunu gerektirir" ifadelerini kullandý. ANAYOL IÞIKLANDIRMALARI Taner Aksu, hýz tespit kameralarýnýn bilimsel bir çalýþma yapýlmadan kullanýma sokulduðu görüþünü ifade ederek, ana yollardaki ýþýklandýrmanýn da kazalarý önleyici hiçbir etkisi olmadýðýný savundu. Aksu, bu konudaki soruya þu yanýtý verdi: "Hiçbir ülke þehirlerarasý yollarý ýþýklandýrmaz. Bizim bütçemiz Amerika'nýn bütçesinin parmaðý kadar deðildir. Bizim þehirlerarasý yollara harcadýðýmýz para, trafikte çözüm getirecek unsurlara harcansa, ölümler yarýya düþecek. Þehirlerarasý yollarý aydýnlatmanýn, trafik kazalarýný önleyici hiçbir etkisi yoktur. Kavþaklar, çemberler ve gereken bazý yol giriþ-çýkýþlarý ýþýklandýrýlabilir, Yonca kavþak gibi... Aydýnlatmadan öte iþaretleme çok önemlidir. Yollar standartlara uygun yapýlýr, reflektörler de konursa kesinlikle ýþýða gerek yoktur. Iþýklandýrma güzelliktir, paraya dayanýr. Kazalarý azaltacak bir önlem deðildir. "NERDE PROBLEM VARSA KAMERA KONULUYOR" Bir yolda problem varsa, onu göstermek için yola hýz kesici týrtýklý þeritler konulmasý olumludur. Ama bizde nerede problem varsa, oraya kamera konuyor. Kameralara karþý deðiliz ancak gereksiz yerlerde ve bilinçsiz kullanýlýyorlar. Yanlýþ yapýlan yol ve kavþaklara çözüm bulunacaðýna oraya kamera yerleþtiriliyor. Sabit kameralarýn gayesi, o noktalardaki hýzý düþürmektir. Yavaþlatma, tuzak kurmakla olmaz. Amaç yavaþlatmak ve insan hayatýný korumaktýr. Týrtýklý þeritler yapýlmalý. Trafik kameralarýný tuzak olmaktan çýkarmak gerek. Ýnsanlarý uyarma, modern týrtýklý þeritler olmalý. Bizim istediðimiz insanlarý yavaþlatmaktýr, ceza almalarý deðil. Yollara bilinçli bakým yapýlýrsa, dönüþ mesafeleri, sürat sýnýrlarý bilimsel belirlenirse insanlar daha dikkatli olur. Bilimselliðin somut yansýmasý görünür. Kasislerin de standardý olmalý. Yaþam bölgelerinde trafik çýðýrýndan çýktýðý için týrtýklý þeritler trafiði yavaþlatma, yatýþtýrma için bu gibi þeyleri tüm dünya kullanýyor ancak sadece yaþam bölgelerinde, evlerin olduðu yerlerde..." TRAKAYAD Kurucu Baþkaný Aksu, KKTC'de trafiðin "vahim" olduðu görüþünü de ifade etti. Aksu, Cumhuriyet Meclisi'nde bir trafik güvenliði komitesi oluþturulmasýný da önerdi ve trafikteki hatalarýn bedelinin ölüm olduðunu; evladýný kaybeden annelerin acýsýnýn azaltýlamayacaðýný vurguladý. ZEKÝ TRAKAYAD Eðitim Birimi üyesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr. Ayþe Zeki ise, "Trafikteki davranýþlarý deðiþtirmezsek, çok canýmýz yanacak" diyerek trafikte insan davranýþlarýný deðiþtirmeye çocuklarýn eðitimiyle baþlanmasý gerektiðini söyledi. Zeki, çocuklarýn ebeveynlerinin davranýþlarýný da deðiþtirebileceðini vurguladý.

11 Aralýk 01 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kadýköy'deki müdahalede bir kiþinin kalbi durdu Dün Kadýköy'de gerçekleþen eyleme polis'in müdahalesi sonucunda biber gazýndan etkilenen 60 yaþýndaki Elif Çermik'in kalbi durdu. Çermik'in tedavisine Haydarpaþa Numune Hastanesi'nin yoðun bakým servisinde devam ediliyor. Cumhuriyet'in haberine göre Kadýköy'de polis saldýrýsýndan etkilenen 60 yaþýndaki Elif Çermik'in kalbi durduðu iddia ediliyor. Kadýköy Ýskele Meydanýnda düzenlenen Erdoðan: Halkbank kararý ABD'de alýndý! Trabzon'da konuþan Baþbakan Erdoðan, operasyonun Halkbankasý'ný yýkmak için yapýldýðýný iddia ederken, kararýn Nisan ayýnda ABD'de alýndýðýný söyledi. Trabzon'da halka hitap eden Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 17 Aralýk operasyonuna iliþkin sert eleþtirilerde bulundu. Operasyon ile Halkbank'ýn etkisiz kýlýnmak istediðini kaydeden Erdoðan, þunlarý söyledi: "Halk Bankasý'ný yýkmaya çalýþýyorlar. Bu operasyonun içinde maalesef yargý da var, yürütme de var. Biz buna evet diyebilir miyiz? Sarraf'ýn kuryesi, Erdoðan ailesinin Türgev Vakfý'na teslimat yaptý iddiasý Yolsuzluk operasyonu kapsamýnda bugün de yeni bilgiler sýzdýrýldý. Sýzdýrýlan son görüntülerde, Rýza Sarraf'ýn kuryesinin, Erdoðan'ýn oðlu, kýzý ve baþka akrabalarýnýn yönetim kurulunda olduðu Türgev'e çanta býraktýðý görülüyor. (sol - Haber Merkezi) 17 Aralýk'ta baþlatýlan yolsuzluk operasyonu kapsamýnda Savcýlýk ve polisin elindeki bilgiler düzenli olarak medyaya sýzdýrýlýyor. Son olarak ortaya atýlan iddia, Rýza Sarraf'ýn özel kuryesi Ahmet Murat Öziþ'in, 19 Temmuz 01 günü Türkiye Gençlik ve Eðitime Hizmet Vakfý (Türgev) Genel Müdürlüðüne çanta dolusu para teslimatý yaptýðý yönünde. Teknik takipte elde edilen fotoðraf ve videolarda çantalar görünüyor fakat bu çantalarýn içinde para olduðuna dair henüz herhangi bir kanýt "Ýstanbul Kent Mitingi" saat 17.00'de sona erdi. Miting sýrasýnda polis ile bazý göstericiler arasýda yaþanan gerginlikte polis gruba biber gazý ve basýnçlý su sýkarak müdahale etmiþti. Mitinge katýlan bir kadýnýn bu müdahale sýrasýnda biber gazýndan etkilenerek hastaneye kaldýrýldýðý iddia edildi. Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Elif Çermik (6) isimli kadýnýn yoðun bakým servisinde tedavisinin devam ettiði öðrenildi. Bireysel cezalar varsa bunu yaparsýnýz ama Halk Bankamýzý yýkmak için böyle bir yola baþvurmak kimsenin haddine deðildir. Bunlarýn bu milleti sevdiklerine inanmýyorum. Çünkü Nisan 01'te Amerika'da Halk Bank'a yönelik operasyonun projeleri hazýrlandý. Hatta bunu Kongre'ye getirmek istediler. Halk Bankasý'nýn uluslararasý piyasalardaki çalýþmalarýna ket vurmak istediler. Bunu engelleyince bundan rahatsýz oldular. Bu oyuna gelmedik, gelmiyoruz ve Halk Bankamýzý da yedirmeyeceðiz, kusura bakmasýnlar." yok. Türgev, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn oðlu Bilal Erdoðan, kýzý Esra Albayrak ve damadý Serhat Albayrak'ýn da aralarýnda olduðu, çok sayýda AKP çevresinden kiþinin yönetimini oluþturduðu bir vakýf. Kasulidis: Kýbrýslý Türklerin AP seçimlerine daha kolay katýlýmý için önlem alýyoruz Rum Dýþiþleri Bakaný Yannakis Kasulidis, Kýbrýslý Türklerin, Mayýs ayýnda gerçekleþtirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliði seçimlerine katýlýmýný kolaylaþtýrmak için önlemler alacaklarýný açýkladý. Haravgi gazetesinin haberine göre, AP Güney Kýbrýs bürosunun AP seçimleri sebebiyle organize ettiði bir etkinlikte konuþan Kasulidis, "Kýbrýslý Türklerin isterlerse ortak bir listeden AP üyelerini seçme hakkýna sahip olduklarýný" söyledi. Kasulidis, Kýbrýslý Türklerin AP'da gözlemci konusunu "unutmalarý gerektiðini" iddia ederek Kýbrýslý Türklere AP seçimlerinde aktif katýlým göstermeleri çaðrýsý yaptý. "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimlik kartýna sahip Kýbrýslý Türklerin sayýsý göz önüne alýndýðýnda, ortak bir listeden iki AP milletvekili çýkarabileceklerini savunan Kasulidis, Rum hükümetinin Kýbrýslý Türklerin AP seçimlerine katýlýmýný kolaylaþtýrmak için mümkün olan her þeyi yapacaðýný ve Rum Meclisinden de bu yönde bazý yasalarý geçirmesini talep edeceklerini sözlerine ekledi. 10 kilometre karelik Rum arazisi KKTC tarafýndan satýn alýndý KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu hakkýnda, bugün Rum basýnýnda yer alan bir haberde, Rumlar tarafýndan Komisyon'a yapýlan baþvurularla, yaklaþýk 10 kilometre karelik Rum arazisinin KKTC tarafýndan satýn alýndýðý iddia edildi. Fileleftheros gazetesi "Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun Türk Oyunu Ankara Kendi Aleyhindeki Kararý Nasýl Kýbrýs Sorunu Çözüm Silahýna Dönüþtürdü" baþlýklarýyla yayýmladýðý, Taþýnmaz Mal Komisyonu hakkýnda derlenen bilgilere yer verdiði haberinde, Türk tarafýnýn, Komisyon için bir çeþit meþruiyet saðlamak amacýyla, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesine (AÝHM) yönelik çalýþtýðýný, öte yandan Rumlara yönelik bir iletiþim oyunu üzerinde de sistemli þekilde çabaladýðýný öne sürdü. Komisyon'un, 006 yýlýndan bu yana sürdürdüðü 7 yýllýk iþleyiþi zarfýnda, mülkiyet meseleleri, bir diðer ifadeyle Kýbrýs sorununun en ciddi boyutlarýndan biri olan mülkiyet-toprak meselelerinin çözümüyle ilgili basit bir organa dönüþtüðünü savunan gazete, Komisyon'un, 010 yýlýnýn Mart ayý ve "Dimopulos ile diðerlerinin Türkiye aleyhindeki baþvurusundaki" kararýn ardýndan, Kýbrýs müzakere sürecinin bir parçasý haline geldiðini ileri sürdü. Komitenin iþleyiþinin döneme ayrýlabileceðini de yazan gazete, bu dönemin ilkinin , diðerinin de 010'dan bu güne kadar olan dönem olduðunu belirtti. Bu iki dönemde, hem sayýsal hem de sosyal açýdan ortada iki farklý görüntü olduðunu kaydeden gazete, Komitenin çalýþmaya baþladýðý 006 yýlýnýn Mart ayýndan 009 yýlýnýn sonuna kadar, Komisyon'a Rumlar tarafýndan toplam baþvuru yapýldýðýna dikkati çekti. Bu dönem içerisinde Komisyon'a az baþvuru yapýlmasýnýn iki unsurla alakalý olduðunu kaydeden gazete, bunlardan birincisinin Kýbrýs müzakereleri ve çözüme ulaþýlabileceði, ikincisinin de "Dimopulos" davasýnýn AÝHM'de geliþme aþamasýnda olmasýndan dolayý, Komisyon'un statüsüne yönelik henüz net bir manzara olmamasý olduðunu öne sürdü. Gazete, Komisyon ve Rumlarýn Strazburg'daki baþvurularýna iliþkin sahneye netlik kazandýracak olan AÝHM kararýnýn bekleyiþi içerisinde; 010 yýlýnýn ilk iki ayýnda, Komisyon'a yapýlan baþvurularda nispeten bir "donma" gözlemlendiðini de kaydetti. Kararýn çýkmasýyla birlikte, Rumlar tarafýndan Komisyon'a yapýlan baþvurularda ilk ciddi artýþýn görüldüðünü yazan gazete, 010 yýlýnýn sonuna kadar o zamana kadarki baþvurularýn ikiye katýna çýktýðýný ve baþvurulara 97 tane daha eklendiðini belirtti. 009 yýlý içerisinde ve AÝHM'nin "Dimopulos" davasýnda vereceði karar ýþýðýnda, Komisyon'un oldukça önemli rakamlar ödeyerek, 67 davada baþvuru sahiplerine tazminat verme yoluna gittiðini yazan gazete, bu hareketin, Strazburg'a, Komisyon'un etkili çözüm sunabilecek bir iç hukuk yolu olduðunu göstermek amacýný taþýdýðýný öne sürdü. Gazete, dolayýsýyla 009 yýlýnda, geçmiþ üç yýla oranla, verilen kararlarýn sayýsýnýn iki katýna, ödenen tazminatýn da dört katýna çýktýðýný iddia etti. Haberinin devamýnda, yýllarý arasýnda alýnan kararlara ve ödenen tazminatlara yer veren gazete, 010 yýlýnda ve AÝHM'in kararýnýn akabinde ise, Komisyon'un hem karar alma, hem de ödenen tazminatlar konusundaki yaklaþýmýnda deðiþiklik olduðunun görüldüðünü ileri sürdü. Komisyon'a baþvuruda bulunulan toplam arazi miktarýnýn 16, kilometre kare olduðunu da yazan gazete, Komisyon'a 01 yýlýnda bin 601 baþvuru, bu yýlýn 1 Aralýk tarihine kadar da bin 7 baþvuru yapýldýðýný belirtti. Kýbrýslý Türk'ün dolandýrýlmasý davasýndan devlet kasasýna 1, milyon Kýbrýslý bir Türk kadýnýn "Polemidya" (Binatlý) bölgesinde bulunan taþýnmazýnýn istimlak bedelini almasý için aracý olan ancak istimlak bedelinin tamamýný Kýbrýslý Türk kadýna vermedikleri için haklarýnda dava açýlan üç sanýktan biri hakkýnda kovuþturmayý erteleme kararý çýktý. Fileleftheros gazetesi haberinde, Kýbrýslý Türk kadýný dolandýrdýklarý suçlamasýyla haklarýnda dava açýlan kiþilerden biri olan ve istimlak parasýnýn 1 milyon 00 bin Euro'luk kýsmýný zimmetine geçirmekle suçlanan Hristos Yeranis hakkýnda, konuþturmanýn ertelenmesi kararý alýndýðýný, bu kararýn sanýðýn avukatlarýyla varýlan uzlaþý sonrasýnda ortaya çýktýðýný yazdý. Gazete "Kýbrýslý Türk'ün Dolandýrýlmasý Davasýndan Devlet Kasasýna 1, Milyon" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, Yeranis hakkýndaki delilleri inceleyen Rum Hukuk Dairesi ve polisinin, Yeranis hakkýnda yeterli delil bulunmadýðý ve cezai kovuþturmanýn ertelenmesi durumunun söz konusu olabileceði uyarýsýnda bulunmalarýnýn ardýndan Rum baþsavcýlýðýnýn harekete geçtiðini belirtti. Gazete, Rum Baþsavcýlýðýnýn, "hem paralarýn kaybedilmesi hem de Yeranis'in beraat etmesi ihtimalini göz önüne alarak" Yeranis'in avukatlarýna, söz konusu þahsýn bloke altýnda olan 1, milyon Euro'sunun blokede kalmasý karþýlýðýnda cezai kovuþturmasýnýn ertelenmesi önerisinde bulunduðunu, Yenaris'in de bu öneriyi kabul ettiðini vurguladý. Gazete, ayný davada sanýk konumunda bulunan Avukat Mamas Hacihristofi ve iþadamý Yorgos Kipris'in duruþmalarýnýn ise 1 Þubat tarihine ertelendiðini belirtti. Kültürel Miras Teknik Komitesi çalýþmalarý devam ediyor Biri Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, diðeri de Rum kesiminde bulunan iki kültürel miras projesi çalýþmasýnýn tamamlandýðý ve teslim edildikleri belirtilirken, iki diðer çalýþmanýn da 01 yýlý baþýnda teslim edilmek üzere sýrada olduðu haber verildi. Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafýndan ileriye götürülmekte olan toplam dokuz çalýþma bulunduðunu yazan Fileleftheros gazetesi, baþlangýcýn Denya Camisiyle yapýldýðýný ve bunun dört ay önce teslim edildiðini, geçtiðimiz hafta da Demirhan'daki "Panagia" kilisesinin teslim edildiðini anýmsattý. Kültürel Miras Teknik Komitesi'ndeki Rum grubun baþkaný Takis Hacýdimitriyu'ya dayanarak, 01 yýlýnýn baþýnda, Baf'daki Osmanlý Hamamý'nýn teslim edileceðini ve bunu Esentepe'deki "Panagia tis Melandrinas" kilisesinin (manastýr) izleyeceðini yazan gazete, devamla Hacýdimitriyu'nun Dipkarpaz'daki "Apostolos Andreas Manastýrý"yla ilgili söylediklerine yer verdi.

12 1 Günün Manisi Kitap Dünyasý Emine Hür Göl oldum damla damla Sabrettim yasla gamla Ýlk genç kýzlýk aþkýmla Evlendim kýrk yýl sonra Aralýk 01 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Neden Dersen... Müjdat Gezen KA KÝTAP ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Evlilik hiçbir pusulanýn iþlemediði derin bir okyanustur." Heine Akþam üzeri balkona kuruldu muydu Bacak bacak üstüne atýp cýgarayý da yaktý mýydý Þeytan diyor ki git saçlarýný dola eline Bir sille bir tarafýna bir sille öteki tarafýna Piyango vurduysa vurdu Kelleyi kulaðý düzdünüzse düzdünüz A þýrfýntý cakan kime? Metin Eloðlu "Fattiri Fitton" adlý þiirinden " 1 Aralýk - Bir Sessiz Çýðlýk " oratoryosu sahnelendi " Vapurum Borulu - Kýbrýs Türküsü Maðusa Limaný " müzik dinletilerini de içeren, Kýbrýs Türkü'nün mücadele tarihine ýþýk tutan Oratoryo izleyenlere duygu yüklü anlar yaþattý. Milli Mücadele ve Þehitler Haftasý TED Kuzey Kýbrýs Koleji'nde önceki gün düzenlenen Türkçe ve Edebiyat öðretmenlerinin öðrencilerle birlikte hazýrladýklarý yoðun bir etkinlik programýyla anýldý. TED Kuzey Kýbrýs Koleji Rauf Denktaþ Kongre Salonu'nda öðrencilerin sunuculuðunda yapýlan etkinliðe okul korosu önderliðinde saygý duruþu ve istiklal marþýnýn birlikte okunmasýyla baþlandý. Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Türegün Tunç'un milli mücadele yýllarýna atýfta bulunan konuþmasý, öðrencilerin okuduðu þiirlerle devam eden Etkinlik, Kýbrýs Türkü'nün Milli Mücadele Yýllarýnda verdiði direniþi örnekleyen, kolej öðrencilerinin hazýrladýðý " 1 Aralýk - Bir Sessiz Çýðlýk" oratoryosu sunuldu. Mücadele yýllarýna ýþýk tutan oratoryoda " Vapurum Borulu" - "Kýbrýs Türküsü" ve "Maðusa Limaný" adlý müzik dinletileri izleyenlere duygulu anlar yaþatýrken, 1 Aralýk'ýn karanlýk günlerini anlatan lirik bir dans gerçekleþtirildi. Lha Türkvizyon Þarký Yarýþmasý nda Azerbaycan birinci oldu Eskiþehir 01 Türk Dünyasý Kültür Baþkenti etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Türkvizyon Þarký Yarýþmasý'nda Azerbaycan adýna yarýþan Farid Hasanov finalde 10 puan alarak birinci oldu. Türkiye adýna yarýþan ve 187 puan toplayan Manevra Grubu beþinci oldu. Anadolu Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda dans gösterisiyle baþlayan finalde, Altay Cumhuriyeti'nden Artyr Marlujokov "Altayým menin", Azerbaycan'dan Farid Hasanov "Yaþa", Belarus'dan Gunesh Abbasova "Son Hatýralar", Bosna-Hersek'ten Emir & Frozen Camels "Ters Bosanka", Kazakistan'dan Rin'Go "Birlikpen Alða", Kýrgýzistan'dan Çoro Grubu "Kaygýrba", Kosova'dan Ergin Karahasan "Þu Prizen", Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Grup Gommalar "Havalanýyor", Özbekistan'dan Nilüfer Usmanova "Unutgin", Tataristan'dan Aline Þeripcanova "Üpkelemim", Türkiye'den Manevra Grubu "Sen, Ben ve Biz" ve Ukrayna'dan Fazile Ýbraimova "Elmalým" isimli þarkýlarýný seslendirdi. Daha sonra jürinin deðerlendirmeleri alýndýðý sýrada sanatçý Burcu Güneþ, bir þarký söyledi. Deðerlendirme sonunda, Azerbaycan adýna yarýþan Farid Hasanov 10 puanla birinci, Belarus'tan Gunesh Abbasova 0 puanla ikinci ve Ukrayna'dan Fazile Ýbraimova 00 puanla üçüncü oldu. Finalde Türkiye adýna yarýþan Manevra Grubu 187 puanla beþinci oldu. Hasanov'a, ödülü olan "Altýn Anka Kuþu"nu, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý verdi. Ýkinci olan Abbasova'ya "Gümüþ Anka Kuþu" ödülünü Eskiþehir Valisi Güngör Azim Tuna, üçüncü olan Ýbraimova da "Bronz Anka Kuþu" ödülünü Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Baþkaný ve Kamu Yönetimi Bakaný Mahir Yaðcýlar verdi. YDÜ Üniversitelerarasý Öykü Yazma Yarýþmasý ödülleri veriliyor Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), Fen-Edebiyat Fakültesi, Kýbrýs Araþtýrmalarý Merkezi (YDÜ-KAM) üniversitenin. Kuruluþ yýlý sanatsal etkinlikleri çerçevesinde Akademik Yýlý Güz Döneminde "Üniversitelerarasý Öykü Yazma Yarýþmasý" sonuçlarý belli oldu. YDÜ Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan, Yrd.Doç. Dr. Erdoðan Saracoðlu, Yrd.Doç. Dr. Þevket Öznur, Doç.Dr. Esra Karabacak ve Ali Nesim'in oluþturduðu jüri üyeleri, dün yaptýklarý deðerlendirme sonucu, yarýþmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülüne layýk görülen öðrenci ile mansiyon ödüllerini kazanan 1 öðrenciyi saptadý. Üniversitelerarasý Öykü Yarýþmasý sonuçlarý bugün YDÜ Büyük Kütüphane'nin numaralý konferans salonunda saat 1:00'da düzenlenecek olan ödül töreniyle açýklanacak. Törende birinciye 00 TL, ikinciye 00 TL, üçüncüye de 00 TL para ödülü ile birer plaket verilecek. Mansiyon ödülüne layýk görülen öðrencilere ise çeþitli kitaplar hediye edilecek.

13 Aralýk 01 Pazartesi Kalem Yalçýn Okut YENÝ PLAN... Yeni çözüm planýnda birçok soru iþaretleri var. Kim ne alacak, kim ne verecek?.. Esas sorun budur. Ve aslýnda doðrusu da bu olmak gerekir... Kýrk yýldýr yýlanlara ve çiyanlara terkedilen; ve de sadece soygunculara açýk tutulan Maraþ'ýn esas sahiplerine geri verilmesi, buna karþýlýk Maðusa limanýnýn ambargolardan arýndýrýlýp uluslararasý ticaretteki normlarda fiyatlandýrýlmasý; ayrýca, Türkiye hava ve deniz limanlarýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti uçak ve gemilerine açýlmasý adýmýnýn Kýbrýs Sorununun çözümünde çok büyük bir merhale olacaðý çok açýktýr. Maðusa limanýnýn ambargolar altýnda olmasýndan dolayý Kýbrýslýtürklerin çok yüksek bedel ödedikleri, her ithalat ve ihracatta maliyetlerinin çok yükseldiði herkesin bildiði bir gerçekliktir. Öteyandan, Türkiye'nin de hava ve deniz limanlarýný Kýbrýs Cumhuriyeti uçak ve gemilerine 7'ten beri kapalý tutmasýnýn da Kýbrýslý Rum vatandaþlarýmýza ekonomik olarak çok büyük kayýplar yaþattýðý da bariz bir gerçekliktir... Kanlý 7 savaþýndan beri süregelen bu týkanýklýk çözülür ve o açýlým saðlanýrsa yarým yüzyýllýk Kýbrýs Sorunu'nun çözümünde çok büyük bir adým atýlmýþ olur. Ve lakin, emperyalistlerin, baþta da Anglo- Amerikan emperyalistlerinin hangi küçük bir ülkeye faydasý oldu ki bize de faydasý olsun?... Buna karþýn, ABD ve Ýngiltere emperyalistlerinin Büyük Ortadoðu Projesi (BOP), özellikle de Mýsýr ve Suriye'deki onurlu direniþlerden sonra çöktüðünden dolayý, yarým yüzyýldýr ayrýlýðý ve bölünmüþlüðü körüklemekten vazgeçip yeni bir politikaya yönelmiþ olabilirler. Yeni politikalarý hayýrýmýza mý olacak, yoksa Kýbrýslýlar olarak hepimizin gazabýna mý yol açacak; göreceðiz... Çeþitli iþaretler gösteriyor ki, Anglo- Amerikan emperyalistleri Kýbrýs'a -her zaman yaptýklarý gibi- yeni bir gömlek biçiyorlar. Kýbrýs Cumhuriyeti Avrupa Birliði'ne tam üye yapýldý ya, þimdilerde sadece Anglo- Amerikan emperyalistleri deðil, ama örneðin AB'nin en büyük gücü olan Almanya da 'kader'imizle ilgili kararlar veriyor. Ve Merkel Cadýsý Alman tekelci sermayesi ile Rus tekelci sermayesi arasýndaki çeliþki ve çatýþkýlarda Kýbrýsçýðý kurban olarak kullanýyor... Tabii, Merkel Haným deðildir o kapýþmadaki baþ aktres... Batý emperyalist ülkeleri arasýndaki, özellikle de dev tekelci finans gruplarý arasýndaki kýran kýrana rekabettir esas olan. AB Troykasý'nýn Kýbrýs'taki tasarruf mevduatlarýnda ve maaþlarda 'týraþlama' yapma kararý verdiði ve her Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþýnýn ceplerine giren paralar ile banka hesaplarýndandaki paralarýnýn 'týraþlanarak' resmen çalýndýðýný herkes biliyor. Bildiðim kadarýyla, 00 yýllýk kapitalist sistem tarihinde ilk kez böyle bir uygulama yapýldý. Oysa kapitalist sistemin temel mantýðý özel mülkiyeti ve özel paralarý kusamak ve desteklemektir. Yanýlýyorsam, iktisatçý arkadaþlar beni uyarsýnlar lütfen!.. Hakkýmýzda biçilen yeni gömleðin/yeni planýn da çok matah bir plan olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Dünkü yazýda Ahmet An arkadaþýmdan aktardýðým gibi, Türk Liderliði hâlâ ayrýlýkçýk peþindedir. Saðcý politika erbabý hâlâ KKTC de KKTC diyor. Ve KKTC'yi sonsuza kadar yaþatacaklarý mavallarýný okumaya devam ediyorlar. Etsinler... Hayat ne onlarýn ham hayal dilek ve temennilerine göre yürür, ne de diðer hayalperestlerin dilek ve temennilerine göre... Yeni Plan -bütün defolarýna raðmen- yeni bir kapý açacaksa hoþ gelsin sefalar getirsin.. "ANKARA'DAN GELÝÞMELERE FREN" Downer'dan senaryo Türkiye'de son günlerden ortaya çýkan siyasi krizin, Kýbrýs sorunundaki çalýþmalarý da etkilediði ve bunun da BM'de endiþe yarattýðý ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesi "Ankara'dan Geliþmelere Fren-Türkiye'deki Kriz Kýbrýs Sorununa Da Dayandý- Ban ve Anastasiadis Ne Konuþtu" baþlýklý haberinde elde ettiði bilgilere atýfta bulunarak Türkiye'deki siyasi kriz konusunun, geçtiðimiz Çarþamba günü gerçekleþtirilen BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile Nikos Anastasiadis arasýndaki telefon görüþmesinde de ele alýndýðýný yazdý. Ayný bilgilerin, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, Anastasiadis'e "Türkiye'de ortaya çýkan kriz nedeniyle çabalarýn ve icraatlarýn zorlaþtýðýný" söylediði þeklinde olduðunu savunan gazete BM Genel Sekreteri'nin, Türkiye'de olanlar konusunda olukça düþünceli gözüktüðünü ve BM'nin Kýbrýs sorununa iliþkin icraatlarýný etkileyeceðini ima ettiðini de yazdý. Gazete iyi haber alan kaynaklarýn, Türkiye'de Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlere kadar ve de Türkiye'de daha fazla kriz nedeniyle Kýbrýs sorununda önemli geliþmelerin beklenmediði görüþünde olduðunu belirtti. Ayný zamanda TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na "yatýrým yapmaya" devam eden yabancý diplomatlarýn ise, Güney Kýbrýs'a, "Kýbrýs sorununda ilerleyebilmek için Türkiye'deki bu liderliðin mevcudiyet fýrsatýný deðerlendirmesi" þeklinde baskýcý bir þekilde yol gösterdiðini belirten gazete yabancý diplomatlarýn, Kýbrýs sorununun sadece Recep Tayyip Erdoðan liderliði altýnda çözümlenebileceði telkininde bulunduðunu da yazdý. Gazete Ankara'nýn anlaþma saðlandýðý ve yakýn zamanda görüþmelerin baþlayacaðý imajýný ortaya koyarak son dönemde bir kampanya baþlattýðýný savundu. TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun BM Genel Sekreteri'ne kadar dayanan hükümetlerin Türk propagandasý Ban'ý yanýltmýþ Kathimerini gazetesi "Ocak Ayý Yoðun Çalýþmalar Ayý" baþlýklý haberinde, "Derviþ Eroðlu'nun, ortak açýklama üzerindeki Rum tezlerini kabul etmesi baþarýsýna iliþkin olarak geçtiðimiz Pazartesi gününden itibaren Avrupalý mevkidaþlarýndan tebrik almaya baþlayan AB'deki ve diðer ülkelerdeki, Rum büyükelçilerin yeteri kadar garip hissettiðini" savundu. Gazete yanlýþ bilgilendirmenin kaynaðýnýn Türk diplomatlar olduðunu ileri sürerek Türk diplomatlarýn, Kýbrýs Türk lideri tarafýndan Downer'in önerisinin ret edilmesinin hemen ardýndan Cumartesi günü, meslektaþlarýyla iletiþime geçerek "TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun baskýsýnýn ardýndan Kýbrýslý Türklerin önerileri kabul ettiði ve anlaþamaya gidiliyor þeklinde yanlýþ mesajlar gönderdiðini" iddia etti. Gazete ayrýca BM Genel Sekreteri Ban ile Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis arasýnda geçtiðimiz Çarþamba günü gerçekleþtirilen telefon görüþmesi sýrasýnda TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun, "iyi haberleri" þahsen belirtmek için Ban'a telefon açtýðýnýn da ortaya çýktýðýný savundu. GELÝÞMELER OCAK AYINDA Gazete ayný haberinin içerisinde Türkiye'de son günlerde yaþanan geliþmelere atýfta bulunarak Kýbrýs sorununa iliþkin geliþmelerin zorunlu olarak Ocak ayýna ertelendiðini belirtti. Ortak açýklamaya iliþkin görüþmenin devam edeceðinin herkes tarafýndan da bilinmekte olduðunu yazan gazete BM Genel Sekreteri Ban'ýn Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in 1 Ocak'ta Ada'ya geleceðini, - gün kalarak bunun ardýndan Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmek için New York'a gideceðini belirtti. Habere göre BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim da New York'a giderek Ocak'ta, UNFICYP konusunda Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirecek. BM Genel Sekreteri Ban'ýn UNFICYP raporunun, 10 Ocak'tan önce Güvenlik Konseyi'ne sunulacaðýný yazan gazete diplomatik bilgilere dayanarak rapor içerisinde iyi niyet misyonuna iliþkin herhangi bir ifadenin de olmayacaðýný belirtti. Gazete ayrýca ilk belirtilerin, Ýngilizlerin, karara iliþkin korku filminden kaçýnmayacaklarý þeklinde olduðunu, Ýngilizlerin niyetinin, Kýbrýs sorununda ilerleme eksikliðine iliþkin olarak üzüntün dile getirilmesi olduðunu da yazdý. yetkililerini anlaþmaya yakýn olduðu konusunda bilgilendirdiðini ileri süren gazete arabulucularýn, istediði þeyinsürecin nasýl canlý tutulacaðý ve Türkiye'deki durum normalleþene kadar buzdolabýna konmamasý olduðunu öne sürdü. Gazete bunun ise nasýl olacaðýnýn henüz netleþmediðini de belirtti. DOWNER'ÝN SENARYOSU Fileleleftheros gazetesi, ayný haberinin içerisinde yer alan "Downer'in, Müzakerelerin Yeniden Baþlamasýna Ýliþkin Senaryosu" baþlýklý haberinde BM Genel Sekreteri Ban'ýn Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in, Avustralya'ya gitmeden önce, senaryoyu "miras" olarak býraktýðýný, bunlarý ayrýca incelemeleri ve uzlaþma saðlanmasý olasýlýðýnýn dikkatle incelemeleri için Derviþ Eroðlu ile Nikos Anastasiadis'in bilgisine de getirdiðini yazdý. BM Genel Sekreteri Ban'ýn Avustralyalý KÖPRÜ KURULAMAZ Kathimerini gazetesi yukarýdaki baþlýkla verdiði bir baþka haberinde, gazetenin çok iyi haber alan bir "Kýbrýslý Türk kaynaðýnýn", müzakerelerdeki son geliþmeleri gölgelemesi söz konusu olan anlaþmazlýklarýn köprü kurulamaz olduðundan bahsettiðini savundu. Kýbrýs Türk tarafýnýn, ayrýca Anastasiadis'in son hareketlerine iliþkin olarak yoðun hoþnutsuzluðunu dile getirdiðini yazan gazete Kýbrýs Türk liderliði üyelerinin bir adým daha ileri giderek, Anastasiadis ile yakýn çalýþma arkadaþlarýnýn, federal çözümle ilgilenmediðini savunduklarýný da belirtti. Gazete yine (gazetenin) Kýbrýslý Türk kaynaklarýna dayanarak, Kýbrýs Rum tarafýnýn geçtiðimiz hafta içerisinde tartýþma konusu olan ortak açýklamaya iliþkin kendi karþý önerisini sunduðunu, Kýbrýs Türk liderliðinin hemen bunu mercek altýna aldýðýný ve Ankara ile yoðun istiþarelerde bulunduðunu yazdý. Kýbrýs Rum tarafýnýn önerisini analiz eden Kýbrýs Türk tarafýnýn, "Kýbrýs Rum tarafýnýn nihai hedefinin, dönemi anlaþmalarý ve Anayasasýnýn yeniden revize edilmesiyle Kýbrýslý Türklerin Kýbrýs Cumhuriyeti'ne entegre etmek olduðu" sonucunu çýkardýðýný yazan gazete Kýbrýs Türk kaynaðýn "bu öneriyi kabul etmemiz söz konusu deðil, federal çözümü görüþmek için masada bulunuyoruz, bu nedenden dolayý önemli tavizler gerçekleþtirdik" ifadesini kullandýðýný belirtti. Habere göre Kýbrýs Türk tarafýnýn þu ana kadar ne çeþit tavizlerde bulunduðu ve son önerisini belirleyen temel ilkelerin ne olduðu konusunda 1 diplomatýnýn, TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'yla TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nde görüþmesinin ve protestolarýn arýndan görevinde kalýp kalmayacaðýný hiç kimsenin bilmediðini yazan gazete bununla birlikte BM adýna sunulan ve masada bulunan senaryonun þu þekilde olduðunu belirtti: "1) BM Genel Sekreteri Ban'ýn, Eroðlu ve Nikos Anastasiadis'e mektup göndermesi ve onlara, müzakereler sürecine baþlayarak kendisiyle görüþmesi için çaðrý yapmasý.bm ve BM Genel Sekreteri'nin rolünün bu olmadýðýný addeden Lefkoþa, bu senaryoya karþý çýkýyor. ) Daha küçük ölçüde açýklama yayýmlanmasý )Daha fazla ayrýntýlarla daha geniþletilmiþ bir ortak açýklama yayýmlanmasý )Müzakerelerin ortak açýklama olmaksýzýn baþlamasý". Gazete bu koþullar altýnda, çalýþýlmasý mümkün olan senaryonun ikinci senaryo olduðunu da savundu. Kýbrýslý Türk kaynak, "tek egemenlik ilkesini kabul ettik, Tüm BM üyesi ülkelerde olduðu gibi, böylelikle Federal Kýbrýs, uluslararasý arenada tek kimliðe sahip olacak. Ancak tek egemenliðin Kýbrýs Rum tarafýna, toplumumuzun iç olaylarýna karýþmasý hakkýný vermemesi gerekir. Birleþik Kýbrýs'ýn, Kýbrýs Rum tarafýnýn hegemonyasýna iliþkin yolu açmamasý gerekir. Bu nedenden dolayý egemenlik, güç (authority) ve yetkiler (jurisdiction) alanýnda bütünlüklü bir yaklaþým ve anlaþma önerdik" ifadesini kullandý. "B PLANI ZEMÝN KAZANIYOR" Alithia gazetesi ise "Kýbrýs Sorununda Ocak Ayý Kritik" baþlýklý haberinde iki toplum liderinin, ortak bir açýklamaya varmasýna iliþkin çabalarýn Ocak ayý içerisinde, BM'nin UNFICYP'in görev süresinin uzatýlmasýna iliþkin raporun yayýmlanmasýndan önce tamamlanmasý gerektiðini yazdý. Temel olarak senaryonun olduðunu yazan gazete "bunlardan ilkinin, Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'in de bu þekilde arzuladýðý, Kýbrýs sorununun yarýsýnýn çözümü olacak olan ortak açýklama konusunda anlaþmaya varýlmasý; ikincisinin, müzakerelerin yeniden baþlamasýna neden olacak kýsa ve kolay (aðrýsýz sancýsýz) bir ortak açýklama yayýmlanmasý; üçüncüsünün ise ortak bir açýklama üzerinde anlaþmaya yönelik çabalarýn mutlak þekilde baþarýsýz olmasý" yönünde olduðunu belirtti. Gazete ikinci senaryoya, bir diðer deyiþle, kýsa bir ortak açýklama yayýmlanmasýna "hepsi olmasa da -Ulusal Konsey'e katýlan hemen hemen bütün partilerin müsamaha gösterdiðini yazdý.

14 1 Aralýk 01 Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Ebru Baþay Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:6/A Califorian Yaný Dereboyu Tel:70 Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel:76181 Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No: Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel:667 Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel:81610 Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Lemar Dükkanlarý Tel:7170 BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Bir þehir halkýnýn 1 ulaþým ihtiyacýnýn, çok sayýda insan taþýmaya 1 elveriþli büyük taþýma araçlarýyla karþýlanmasýný saðlayan ulaþým sistemi (iki kelime). -Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. Beyaz cila boya. Kýrmýzý. -Ýþi, davranýþlarý kaba ve 6 yavaþ. Kuzey Atlantik Paktý Teþkilatý'nýn 7 uluslararasý kýsa yazýlýþý. -Erkeklerin ve 8 kadýnlarýn giydiði, genellikle önden 9 düðmeli, kalçayý örten kollu giysi. Hayret bildirir. 10 -Gelir. Su içinde ve 11 nemli havada metallerin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluþan madde. Bulunma hali eki. 6-Ýnce yapýlý, nazik. Bir sporda, eriþilmiþ derecelerin en üstünü. 7-Ýlaç, merhem. Rumcada "Günaydýn". 8-Ters okunuþu "Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk". Yoksul. 9-Kabýyla birlikte tartýlan bir nesnenin kabýnýn aðýrlýðý. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Ýþaret, alâmet. 10-Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanýlarak yapýlan engel. Ýyi, pek iyi. 11-Eski dilde "Toplanma, birleþim". Türkiye'ye komþu bir ülke. Dünün çözümü ELEMAN ARANIYOR SATILIK Nakliyat firmasýnda çalýþacak ehliyetli bayan elemanlar aranýyor. Tel: SATILIK ARSA Yeni anneler için Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ pompalý anne sütü saðým makinasý ve yeni doðmuþ bebek için Avrupa malý ay kullanýlmýþ lacivert renkli portbebe. Çanakkale bölgesinde þehit arsasý 0000 Stg. Tel: 0869 Tel: SATILIK ARAZÝ Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yaklaþýk olarak, aþaðý yukarý. Bizmut'un kýsaltmasý. -Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. Ramazan'ýn Ýngilizcesi. -Kalýn ve etli kökünden þeker elde edilen, vitamince zengin bir bitki. Olagelen, yürürlükte olan. -Ateþli silahlarý ateþlemek için çekilen küçük manivela. Kýbrýs Rum resmi televizyonunun kýsa yazýlýþý. -Haberci, haber veren kimse. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduðu kimselere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. 6-Bir kimseden bir þeyi yapmasýný veya yapmamasýný isteme, dileme, istek. Bir nota. Binek hayvaný. 7Beyaz. Ayný dinin içinde tasavvufa dayanan ve bazý ilkelerle birbirinden ayrýlan, Tanrý'ya ulaþma arzusuyla tutulan yollardan her biri. 8Yaþamaktan mutlu olduðunu davranýþlarýyla belli eden, sevinçli, neþeli. Eti, yaðý çok olan. 9-Dünyaya en yakýn gezegen. Sona "E" konursa "Kez, defa" olur. Namus. 10-Boða güreþçisi. Beraber. 11-Telefonu açýnca söyleriz. Eksikliði duyulmak. Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 0 bin Stg. Tel: SATILIK DÜKKAN Esnaf ve Zanaatkarlar Sitesi nde satýlýk dükkan. Tel: AYZER EMLAK MELÝ EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da +1 full eþyalý lüks daire * Metropol bölgesinde +1 beyaz eþyalý zemin kat daire * Yenikent'te +1 full eþyalý daire 800 TL * Gönyeli'de +1 full eþyalý lüks daire * Merit Otel karþýsý +1 full eþyalý daire. SATILIK Satýlýk Serdarlý yeni bölgede 10 metrekare bahçeli, garajlý müstakil ev * Aþaðý Dikmen'de +1 bahçeli dubleks yeni ev * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev * K. Kaymaklý Yaman bölgesinde metrekare. kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda +1 zemin kat daire * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Hamitköy'de içinde ev temeli bulunan hali arazi TL Lefkoþa'da +1 daire 0000 Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda +1 daire 0000 Stg

15 Aralýk 01 Pazartesi 1

16 16 Aralýk 01 Pazartesi 001'den beri thallassaemialý bebek doðmadý Thalassaemiadaki baþarý öyküsü (T.A.K. Özgül Gürkut MUTLUYAKALI) Kuzey Kýbrýs, Thalassaemia (Akdeniz anemisi) hastalýðýyla mücadelede uzun yýllardýr uyguladýðý projede büyük baþarý saðladý; ülkede Thalassaemialý bebek doðumlarý sýfýrlandý. 001 yýlýndan beri Thalassaemialý bebek doðumu olmayan KKTC'nin baþarýsý, Dünya Saðlýk Örgütü raporlarýna da girdi. Bu baþarýda, Thalassaemia Derneði'nin çabalarýyla 1980 yýlýndan beri evlenecek çiftlere taþýyýcýlýk testi yaptýrma zorunluluðu getiren Aile Yasasý'ndaki deðiþiklik en büyük etkenlerden biri olurken, doktorlarýn, genetik uzmanlarýnýn, hasta yakýnlarýnýn olaðanüstü çabalarý ve týptaki geliþmelere uygun tetkik ve tedavilerin hayata geçmesi de büyük katký saðladý. Geçtiðimiz günlerde Ýzmir'de Ege Üniversitesi Týp Fakültesi tarafýndan düzenlenen "1. Hematolojik Genetik Sempozyumu"na katýlan Meclis Baþkaný Sibel Siber de konuþmasýnda KKTC'nin Thalassaemia'yla mücadeledeki baþarýsýndan söz etti. Yeni hasta doðmasa da halen 10 civarýnda Thalassaemia hastasý bulunan KKTC'de bu hastalar için en büyük sorunlarýn baþýnda, ihtiyaç duyduklarý kaný her zaman bulamamalarý geliyor. Kan baðýþý konusunda toplumsal bilincin yetersiz kalmasýndan yakýnan Thalassaemia Derneði, devletin kan baðýþýný artýrma yolunda daha etkili inisiyatif üstlenmesini istiyor. 0'U ÝÞSÝZ Dernek kayýtlarýna göre, 10 Thalassaemialýnýn 6'i devlette, 'ü belediyelerde, 'i KÝT'lerde, 'i özel sektörde, 8'i serbest çalýþýyor. Hastalardan 7'si öðrenci, 0 kiþi iþ bekliyor, 6 da emekli var. YAÞ VE ÜZERÝNDE 79 KÝÞÝ Thalassaemialýlarýn yaþ daðýlýmý ise þöyle: "0-1 yaþ 7 kiþi; 1- yaþ 10 kiþi; - yaþ kiþi, yaþ ve üzeri 79 kiþi." Halk arasýnda "dalak" da denilen genetik bir kan hastalýðý olan ve anne babadan bebeðe de geçen Thalassaemia, "taþýyýcý", "Thalassemia minör" ve "Thalassaemia majör" olarak ayrýlýyor. AVCI Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Servisi Þefi Op. Dr. Mehmet Zeki Avcý, 1980'li yýllarda baþlayan ve hiç ödün verilmeden devam eden Thalassaemiayla mücadele projesinde, KKTC'nin övünebileceði ve dünyaya örnek olabilecek bir çalýþma ortaya konulduðunu söyledi.avcý, Akdeniz anemisinin yaygýn görüldüðü bir bölgede bulunan Kýbrýs'ta 1979'da Dr. B. Modell tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, toplumun yüzde 1'inin Thalassaemia taþýyýcýsý; evliliklerin yüzde 0'unda eþlerden birinin taþýyýcýsý, yüzde 'sinde her iki eþin de taþýyýcý, yüzde 'sinde de Thalassaemia hastasý olduðunun saptandýðýný anlatarak, önlem alýnmazsa hasta sayýsýnýn 0 yýlda bine ulaþma riskinin ortaya konulduðunu kaydetti. 1978'de, ailesinde hasta olan tüm hamilelere hemoglobin elektroforezi uygulanmaya baþlandýðýný; 1980'de evlenecek tüm çiftlere Thalassaemia taþýyýcýlýk testi yaptýrma zorunluluðu baþlatýldýðýný ve bu uygulamanýn halen sürdüðünü ifade eden Dr. Mehmet Avcý, testin artýk Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'nde evlenecek çiftlere de zorunlu olduðunu, ayrýca Türkiye'nin hastalýðýn görüldüðü güney illerinde de testin zorunlu hale getirildiðini belirtti. HASTA BEBEÐÝN TESPÝTÝ ÝÇÝN TESTLER 198 yýlýna kadar anne karnýndaki bebeðin Thalassaemia hastasý olup olmadýðýnýn tespiti için Saðlýk Kurulu kararýyla hamilelerin Ýngiltere'ye gönderildiðini; 198'te 0 haftalýk civarýnda hamilelere fetoskopi testlerinin; 1987'de ise fetoskopi eþliðinde kordosentez uygulamasýnýn baþlatýldýðýný anlatan Avcý, bebeðin hasta olduðu tespit edilirse de düþük yaptýrma veya sezaryenle bebeðin alýnmasý yoluna gidildiðini kaydetti. Avcý, 199 yýlýnda ise 11 haftalýk hamilelerde CVS yöntemine baþlandýðýný ifade ederek, böylece hastalýkla mücadelede daha etkili bir yönteme geçildiðini bildirdi arasýndaki CVS sonuçlarýna göre, toplam 61 vakada 19'ut (yüzde 6) Thalassamia majör (hasta), 8'i (yüzde 6) taþýyýcý ve 169'u (yüzde 8) normal bebeðe rastlandýðýný açýklayan Dr. Mehmet Avcý, 01 yýlýnda ise bugüne dek vaka incelendiðini ve bunlardan 1'inin taþýyýcý, 6'sýnýn majör, 'ünün normal olduðunu bildirdi. PROSEDÜR Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Servisi Þefi Dr. Mehmet Avcý'nýn verdiði bilgiye göre, Thalassaemia hastalýðýna karþý mücadelede ülkede izlenen prosedür özetle þöyle: "Evlenecek çiftler zorunlu olarak hastanedeki Thalassaemia Merkezi'nde taþýyýcý olup olmadýklarýný belirlemek üzere kan testi yaptýrmak zorunda. Ücretsiz olan test sonucu çiftlerden biri veya ikisi de taþýyýcý olmasý durumunda bile evlenmelerinde herhangi bir yasal engel yok. Eþlerin ikisinin de taþýyýcý olmasý durumunda onlarýn anne babalarýndan da kan örneði alýnarak aile çalýþmasý yapýlýyor. Bu tamamlanýnca, gebelik 11. haftaya gelince de CVS uygulanýyor. Ýki taþýyýcýnýn evlenmesi durumunda hamilelikte hasta bebek olmasý riski yüzde. CVS'le hasta bebek saptanmasý halinde ailenin de onayýyla gebeliðe kürtajla son veriliyor." YAZMAN Thalassaemia Merkezi Laboratuar Sorumlusu Mustafa Yazman da TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, "Yaptýðýmýz iþ çok hassas. Vereceðimiz haberle bir aileyi ya mutlu ediyoruz ya da çok üzücü bir haber veriyoruz" dedi. Yazman, hamilelerin ve ailelerinin psikolojisinin, Thalassaemia testlerinden çýkan olumsuz sonuçlardan çok etkilendiðini; bu konu tartýþýlýrken insan haklarý boyutunun da hep konuþulduðunu ancak hasta bebek doðmasýnýn da ne kadar doðru olacaðýnýn düþünülmesi gerektiðini anlattý. 01'DE 8 BÝN 00 KÝÞÝ TEST YAPTIRDI Thalassaemia Merkezi'nin bu anlamda ülkedeki tek merkez olduðuna iþaret eden Mustafa Yazman, 01 yýlýnda 8 bin 00 bireyin evlenmeden önce bu merkezde taþýyýcýlýk testi yaptýrdýðýný açýkladý. Merkez'de orak hücre anemisi testi de yapýldýðýný ifade eden Yazman, binde 1 oranýnda görülen bu hastalýðý olanlarýn tedavilerinin takibinin de Merkez'de yapýldýðýný anlattý. Kýbrýslý Türklerde Thalassaemia taþýyýcýlýðýnýn düþtüðünü çünkü Kýbrýslý Türkler dýþýnda evliliklerin arttýðýný ifade eden Mustafa Yazman, hasta doðumlarýn da sýfýrlandýðýný ve Kuzey Kýbrýs'ýn bu baþarýyla Dünya Saðlýk Örgütü raporlarýna giren tek ülke olduðunu söyledi öncesinde yýlda ortalama 0- Thalassaemialý bebek doðarken artýk hiç hasta bebek doðmadýðýný belirten Yazman, 1980'lerde yapýlan hesaplamalarda, eðer önlem alýnmazsa 1990'da Saðlýk Bakanlýðý'na ayrýlan; 000'de de devlet bütçesinin tümünün Thalassaemia hastalarýnýn tedavisi için kullanýlmasý gerekeceðini; uygulanan projeyle bu konuda baþarý saðlandýðýný anlattý. YILLIK TEDAVÝ 1 BÝN DOLAR Mustafa Yazman, bir Thalassaemia hastasýnýn yýllýk 1 bin dolar saðlýk harcamasý olduðunu, 1980'de 167 hasta bulunduðunu, önlem alýnmasaydý bu rakamýn daha da artacaðýný kaydetti. Hastanelerde Thalassaemialý doðumlarý sýfýrlayarak bunu baþardýklarýný ve hem devletin hem de ailelerin yükünün azaldýðýný ifade eden Yazman, toplum psikolojisinin de bu baþarýdan olumlu etkilendiðini söyledi. Yazman, bugün 10 civarýndaki Thalassaemia hastasýnýn bile zaman zaman kan bulma sorunu yaþadýðýný, sayý yüksek olsaydý sorunun da daha büyük olacaðýný belirtti. BOZKURT Thalassaemia eradikasyon projesi baþlatýldýðýnda proje sorumlusu olarak görev yapan, eski Saðlýk Bakanlarýndan Dr. Gülsen Bozkurt, geçtiðimiz günlerde Ýzmir'de Meclis Baþkaný Sibel Siber'in da katýlýmýyla düzenlenen genetikle ilgili toplantýda da sunum yaptý. Dernek Baþkaný Ahmet Varoðlu Genetik bir hastalýk olan Thalassaemiayla 1978'den beri mücadele ettiklerini anlatan Bozkurt, "Bu baþarý ekip iþidir. 1976'lardan beri Kýbrýs'ta Thalassaemia gündemdedir, 1980'den beri Aile Yasasý'nda yapýlan deðiþiklikle evlilik öncesi taþýyýcýlýk testi zorunludur" dedi. 198'te baþlayan prenatal taný, (doðum öncesi erken taný) uygulamasýnda o yýllarda hamileliðin haftasýnda anne karnýndaki bebeðin kordon kaný alýnarak test yapýldýðýný, hastalýk saptanýrsa ileri aylarda olduðu için hasta bebeði düþürmenin oldukça zor olduðunu belirten Bozkurt, 1980'lerden itibaren genetik biliminin ilerlemesi sonucu çocuðun eþinden (plasentadan) koparýp parça almakla CVS yöntemi uygulanmaya baþlandýðýný kaydetti. Gülsen Bozkurt, 1991'den beri, bebeðin DNA özelliklerine bakýlarak hasta olup olmadýðýný saptamaya baþladýklarýný, bu uygulamayý da genetik uzmaný Ayþe Sözüöz'ün yaptýðýný anlattý. "ÖRNEK GÖSTERÝLÝYORUZ" Thalassaemialý doðumlarýn, kordon kanýndan testler yapýlmaya baþlandýðýnda düþüþe geçtiðini,001'den beri hiç hasta doðum olmadýðýný ifade eden Bozkurt, "Bu konuda herkesin örnek gösterdiði çok önemli baþarý grafiðimiz var" diye konuþtu. VAROÐLU TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Thalassaemia Derneði Baþkaný Ahmet Varoðlu da, KKTC'de þu anda 10 Thalassaemia hastasý bulunduðunu, kayýtlarda görünen 0 kadar Kýbrýslý Türk hastanýn ise yurt dýþýnda yaþadýðýný söyledi. Varoðlu, derneðin "Thalassaemialýlarý Koruma Derneði" adýyla 1 Ocak 1978'de, hasta çocuklarýn ve ailelerin yaþadýðý sýkýntýlara yakýndan tanýklýk eden Dr. Nuray Yeþiladalý önderliðinde daha çok hasta yakýnlarýnýn katkýsýyla kurulduðunu; o yýllarda ülkede kadar Thalassaemialý bulunduðunu ve herkesin kendi baþýnýn çaresine bakmak zorunda kaldýðýný belirtti. Derneðin ardýndan 1988'de Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Thalassaemia Merkezi'nin kurulduðunu, hastalarýn kan ve kanýn kalp ve akciðer gibi organlarda yol açtýðý demir birikimine karþý Desferal iðne ihtiyaçlarýnýn daha düzenli karþýlanmaya baþlandýðýný anlatan Varoðlu, Dr. Gülsen Bozkurt'un da uzun yýllar bu merkezin sorumluluðunu yürüttüðünü kaydetti. Ahmet Varoðlu, 1990'lý yýllarda derneðin yönetiminde daha çok Thalassaemialý gençlerin yer aldýðýný önceleri "Thalassaemilýlarý Koruma Derneði" olan adýnýn da "Thalassaemia Derneði" olarak deðiþtirildiðini ifade ederek, tedavinin de dünyadaki tedavilere uygun þekilde düzenlendiðini, doktorlarýn eðitime gönderildiðini, merkezi Güney Kýbrýs'ta bulunan Uluslararasý Thalassaemia Federasyonu'na üye olunamasa bile iliþkilerin baþladýðýný ve önemli destek aldýklarýný anlattý. Özürlüleri Koruma ve Rehabilitasyon Yasasý'na Thalassaemialýlarýn da dahil edildiðini ve bu yasaya göre her istihdamda bir özürlü istihdam edilmesi gerektiðini ancak ne devlette ne de özel sektörde bu kurala uyulduðunu belirten Varoðlu, çalýþanlarýn da zaman zaman tedavileri için hastaneye gitmek zorunda olduklarýnda iþyerlerinde sorun çýkarýldýðýný söyledi. Varoðlu, geçmiþte toplumda Thalassaemia hastalarýna karþý önyargýlar bulunduðunu, bu yüzden evlenmelerine engel çýkarýldýðýný anlatarak, bugün ise önyargýlarýn aþýldýðýný, iyi tedavi sonucu hastalarýn yaþam sürelerinin uzadýðýný belirtti. "Ben yükseköðrenim için Türkiye'ye gitmek istedim ancak tedavimi sürdürebileceðim bir ortam bulamayacaðým için gidemedim, burada Açýk Öðretim Fakültesi'ni bitirdim. Bugün bile kendini ifade edemeyen arkadaþlarýmýz var. Aile çok önemli. Bazý aileler hasta çocuklarýný saklýyor. Bu doðru bir þey deðil" diyen Ahmet Varoðlu, son 0 yýlda Thalassaemia konusunda derneðin de katkýsýyla önemli baþarýlar saðlandýðýný, bugün iyi bir noktaya gelindiðini vurguladý. YEÞÝLADALI Thalassaemia Derneði'nin kurucusu Dr. Nuray Yeþiladalý ise "Bu baþarý tamamen derneðimizindir" ifadesini kullandý. Derneðin kuruluþu hakkýnda TAK muhabirinin sorularýný yanýtlarken karþýlaþtýðý zorluklara raðmen hasta çocuklarýn yaþadýklarýný görerek yýlmadan mücadeleye devam ettiðini anlatan Yeþiladalý, o yýllarda ülkenin en ciddi saðlýk sorunu olan Thalassaemiaya karþý önlem alýnmazsa hasta sayýsýnýn çok artacaðýndan endiþe ettiðini belirtti. Yeþiladalý, Kan Bankasý olmayan o dönemde kan toplamak için ambulans temin ettiklerini, askeri yetkililerle görüþtüklerini, köyleri dolaþarak halký kan vermeye çaðýrdýklarýný anlattý. Londra'daki fetoskopi uygulanan bir hastanede çalýþan ve ayný zamanda Dünya Saðlýk Örgütü'nün danýþmaný olan Dr. Modell'i Kýbrýs'a davet ettiklerini ve beraber köyleri dolaþýp Thalassaemia hastalarýný muayene ettiklerini belirten Dr. Nuray Yeþiladalý, devlet yetkililerinin de konuyu bir yabancý uzmandan dinleyerek ciddiyeti kavramaya baþladýðýný; Türkiye'den de bilim insanlarý davet edilerek yetkililer ve hastalarla buluþturduklarýný kaydetti.

17 Aralýk 01 Pazartesi 17

18 18 Aralýk 01 Pazartesi

19 19 Aralýk 01 Pazartesi Doðan Türk Birliði nden kurþun n Zirve yarýþýndan uzaklaþmak istemeyen iki takým birbiri ile karþýlaþtý. Her iki yarýda bulduðu birer gol ile rakibi Cihangir'i -0 maðlup eden Doðan Türk Birliði ilk yarýyý puan cetvelinin dördüncü sýrasýnda kapattý STAT:0 Temmuz. HAKEMLER:Mehmet Sezener, Ömer Doðru, Hüda Özenen. DOÐAN TÜRK BÝRLÝÐÝ:Ozan, Mehmet, Koral, Ahmet, Kenan, ThieeryAko, Raif (Mustafa Kýlýç), Emin Atabek (Behit), MiJose, Aydýn Aygýn (Onurcan), Ahmet. CÝHANGÝR: Ýlhan, Turgut, Nazým, HasanYaþinses, Sezer (Fýrat), Mete (Osman), Fýrat, Can (Ali Küçükoðlu), Kaho, Cibuzar, Mikail GOLLER: Dk: Mi-Jose, dk:6 Kenan Oshan (DTB). K-PET Süper Ligi 1'üncü haftasýnda, zirveye yakýn iki takým Doðan Türk Birliði ile Cihangir karþý karþýya geldiler. Karþýlaþmayý -0'lýk skorla ev sahibi Doðan Türk Birliði kazandý. 1.dakikada, Cihangir'in kaleye yakýn bir yerde kazandýðý serbest vuruþu Fýrat direkt kaleye kullandý. Kaleci Ozan son anda müdahale ederek topu kornere çeldi. Korner atýþýndan sonuç çýkmadý. 0. dakikada, Mete'nin Aydýn'a yaptýðý serbest atýþý paslaþarak kullan Doðan Türk Birliði futbolcularý baþarýlý olamadý.. dakikada, geliþen Cihangir ataðýnda Sezer'in uzaktan sert þutunda top az farkla dýþarý gitti.. dakikada, saðdan geliþen Doðan Türk Birliði ataðýnda Aydýn'ýn ortasýna iyi yükselen Mi-Jose kafa vuruþu ile topu ters köþeden aðlara yolladý, Doðan Türk Birliði:1 Cihangir:0. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi Doðan Türk Birliði'nin 1-0'lýk galibiyeti ile kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Doðan Türk Birliði oldu.. dakikada, Doðan Türk Birliði'nin kazandýðý serbest vuruþunu Emin Atabek kullandý, sert þutunda top barajdan döndü. 9. dakikada, Mi-Jose'nin istediði gibi vuramadýðý topa Aydýn Angýn da dokunamayýnca, Doðan Türk Birliði mutlak bir golden oldu. 6. dakikada, Cihangir defasýnýn hatasýnda topu önünde bulan Kenan Oshan sert bir vuruþla topu aðlara göndererek takýmýný rahatlattý, Doðan Türk Birliði: - Cihangir:0. 6. dakikada, ani geliþen Cihangir ataðýnda Cibuzar'ýn güzel þutunda top az farkla yandan dýþarý gitti. 7. dakikada, Aydýn Aygýn ile geliþen Doðan Türk Birliði ataðýndan sonuç çýkmadý. Geride kalan dakikalarda baþka gol olmadý ve karþýlaþmayý ev sahibi Doðan Türk Birliði -0 kazandý. Bu skorla ev sahibi takým Doðan Türk Birliði puanlarýný 'e yükseltip ilk yarýyý puan cetvelinin 'üncü sýrasýnda kapatýrken; konuk ekip Cihangir 17 puanda kaldý. Doðu bölgesi iki takýmýnýn mücadelesinde gülen taraf ev sahibi MTG oldu Kargalar uçmaya devam ediyor n Haftaya 7'nci sýrada giren Maðusa Türk Gücü, 'nci sýradaki rakibi Mormenekþe'yi Uður Naci Gök, Sami Ergazi () ve Osman Çobanoðlu'nun golleri ile -0 maðlup etti STAT:Canbulat. HAKEMLER:Ecvet Kanatlý, Ozan Kel, Ahmet Dayý. MAÐUSA TÜRK GÜCÜ:Fikri, Kadir, Mike, Mehmet Göktaþ, Reþat, Nurettin, Ayer, Sami Ergazi (Hakan), Osman, Uður Naci Gök (Hasan Göray), Conte (Hasan). MORMENEKÞE: Devrim, Hasan Mani, Yusuf, Kaan, Mehmet Fuat (Apti), Hasan Ankaralý (Serhan), Takue, Ahmet Sýtký (Burak), Sami, Cemil, Ahmet (Burak). GOLLER: Dk:1 Uður Naci Gök, dk:9 ve dk:87 Sami Ergazi, dk: Osman Çobanoðlu (MTG). K-PET Süper Ligi 1'üncü haftasýnda, doðu bölgesinin iki takýmý arasýnda oynanan karþýlaþmada Maðusa Türk Gücü (MTG) rakibi Mormenekþe'yi-0 maðlup etti. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi MTG oldu.. dakikada, geliþen MTG ataðýnda Sami Ergazi'ninplase vurulunda kaleci Fikri gole izin vermedi. 1. dakikada, Mehmet Göktaþ'ýn saðdan uzun pasýnda topla buluþan Uður Naci Gök yerden bir vuruþla topu aðlara gönderdi, MTG:1 - Mormenekþe:0.. dakikada, Mehmet Fuat'ýn uzaktan sert þutunda top az farkla üsten dýþarý gitti. 8. dakikada, MTG'nin kullandýðý köþe atýþýnda ceza alanýnýn üzerinden topa sert vuran Sami Ergazi'nin vuruþunda top üsten dýþarý gitti. 9. dakikada, MTG'den Osman'ýn ortasýnda topla arka direkte buluþan Sami Ergazi kafa vuruþuyla topu kale aðlarýna gönderdi, MTG: - Mormenekþe:0. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi MTG'nin -0'lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf bu kez konuk ekip Mormenekþe oldu.. dakikada, MTG'nýn geliþtirdiði atakta topu önünde bulan Osman Çobanoðlu, takýmýný rahatlatan golü kaydetti, MTG: Mormenekþe:0. 67.dakikada, topu orta sahada Apti'den çalan Uður Naci Gök Mormenekþe ceza sahasýna kadar indi, ancak vuruþunda kaleci Zihni gole izin vermedi. 87.dakikada, Osman Çobanoðlu'nun saðdan ceza sahasýna gönderdiði topa Mormenekþe defans oyuncularý topa dokunamadý ve arka direkte topla buluþan Sami Ergazi sol ayak içi ile topu ikinci kez aðlara göndererek karþýlaþmanýn skorunu MTG: - Mormenekþe:0 olarak ilan etti. Bu skorla ev sahibi MTG puanlarýný 1'e yükseltirken; konuk ekip Mormenekþe 18 puanda kaldý. Yýldýzlarda Þampiyon YDÜ Güreþ Federasyonu tarafýndan düzenlenen Gençler Güreþ Ligi'nden sonra Yýldýzlar Güreþ Ligi de tamamlandý. Yýldýzlar Güreþ Ligi Þampiyonu Yakýn Doðu Üniversitesi oldu. Güreþ Federasyonu tarafýndan düzenlenen Yýldýzlar Güreþ Ligi dün gerçekleþen Fikri Karayel Yýldýzlar Güreþ Yarýþmasý ile tamamlandý. Fikri Karayel Yýldýzlar Güreþ TAKIMLAR O G B M A Y P Yenicami K. Kaymaklý Lefke Doðan T.B Maðusa T.G Çetinkaya Mormenekþe Cihangir B. Baðcýl Hamitköy Serdarlý Yeni Boðaziçi Yalova G. Gücü K-Pet 1'inci Lig Puan Durumu: TAKIMLAR O 1 Gönyeli 1 L.G. Birliði 1 Lapta 1 Düzkaya 1 Binatlý 1 6 Dumlupýnar 1 7 Akýncýlar 1 8 Göçmenköy 1 9 Deðirmenlik 1 10 Türk Ocaðý L.1 11 Baf Ü. Yurdu 1 1 Esentepe 1 1 Türkmenköy 1 1 Ozanköy 1 G B M A Y P Y P K-Pet 'nci Lig Puan Durumu: Gençler Güreþ Ligi'nden sonra Yýldýzlar Güreþ Þampiyonu da tamamlandý n Güreþ Federasyonu tarafýndan düzenlenenyýldýzlar GüreþLigi dün gerçekleþen Fikri Karayel Yýldýzlar Güreþ Yarýþmasý ile tamamlandý. Yarýþmanýn ikincisi olan Yakýn Doðu Üniversitesi, Yýldýzlar Güreþ Ligi Þampiyonu oldu K-Pet Süper Lig Yarýþmasý'nýn birincisi Doðu Akdeniz Üniversitesi oldu. Yarýþmayý ikincilikle tamamlamasýna raðmen, Yýldýzlar Güreþ Ligi'nde þampiyonluðu Yakýn Doðu Üniversitesi elde etti. Güzelyurt'taki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþen yarýþmanýn hakemliklerini MertdoðanSoyalan, Kemal Bayraktar, Volkan Avcý, Ercan Köse ve Serkan Köse yaptýlar. Fikri Karayel Yýldýzlar Güreþ Yarýþmasý'nda baþarýl olanlara ödülleri yarýþmalar sonrasý düzenlene törenle verildi. Ödülleri merhumun eþi Destine Karayel ve çocuklarý Ýltaç Karayel, Sevgi Karayel ile Kývanç Kahraman birlikte verdiler. Fikri Karayel Yýldýzlar Güreþ Yarýþmasý'nda baþarýlý olup ödül alan takýmlar: 1.Doðu Akdeniz Üniversitesi (79 Puan).Yakýn Doðu Üniversitesi (69 Puan).Yükseliþ Spor Kulübü (19 Puan) TAKIMLAR 1 Geçitkale Denizli Görneç Tatlýsu Karþýyaka 6 Gaziköy 7 Çanakale 8 Vadili 9 Dipkarpaz 10 Ortaköy 11 Mehmetçik 1 Girne H.E. 1 Çayönü 1 Zümrütköy O G B 1 1 M A TOPLU SONUÇLAR K-Pet Süper Lig Yenicami - K. Kaymaklý: Y.Boðaziçi - Lefke: Gençlik Gücü - Yalova: Serdarlý - B.Baðcýl:... - Doðan T.B. - Cihangir: Maðusa T.G. - Mormenekþe: Hamitköy - Çetinkaya: K-Pet 1'inci Lig'de Türk Ocaðý L. - Düzkaya: Türkmenköy - Esentepe: Baf Ü.Y. - Binatlý: Deðirmenlik - Göçmenköy: Lapta - Ozanköy: Akýncýlar - Dumlupýnar: Gençler B. - Gönyeli: K-Pet 'nci Lig'de Girne H.E. - Çayönu:... - Görneç - Vadili: Karþýyaka - Tatlýsu:... - Çanakkale - Ortaköy: Zümrütköy - Gaziköy:... - Denizli - Mehmetçik:... - Geçitkale - Dipkarpaz:... -1

20 Doðan'dan kurþun Zirve yarýþýndan uzaklaþmak istemeyen iki takým birbirleriyle karþýlaþtý. Her iki yarýda bulduðu birer gol ile rakibi Cihangir'i -0 maðlup eden Doðan Türk Birliði ilk yarýyý puan cetvelinin dördüncü sýrasýnda kapattý (Haberi sayfa 19'da) Çetinkaya 90'da güldü Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Nurlar içinde ol Yusuf Hocam Çetinkaya'dan Cedric son dakikada attýðý kafa golü ile takýmýna puan kazandýrdý. (Fotoðraf: Necati Özsoy) STAT:Hamitköy. HAKEMLER:Serkan Þimþek, Turgay Misk, Abdullah Adem HAMÝTKÖY: Zeki, M.Özkasnak, Hamza, Kenan, Serkan(Hacý), Hasan, Hamdi, Ender, Yaðýþ (Zeka), Halil, Allen. ÇETÝNKAYA:Hasan, Tunç, Çaðakan, Taner, Doðukan(Sercan), M.Þimþek(Hakan), Musa, Ediz, H.Kayalýlar, Bathsi(Koray), Cedric. GOLLER: dk. 90+ Cedric (Çetinkaya). Hamitköy Stadý'nda oynanan K-PET Süper Ligi 1'üncü hafta maçýnda konuk Çetinkaya uzatma dakikalarýnda bulduðu golle puaný kazanan taraf oldu. Her iki takýmýn da 90 dakika boyunca defans güvenliðini hiç elden býrakmadýðý bu karþýlaþmada taraflar çok fazla gol pozisyonu da yakalayamadý. 1. dakikada bu kez topla rakip eza alaný dýþýnda buluþan Kenan'ýn sert vuruþunu kaleci Hasan önledi. 8. dakikada geliþen Hamitköy ataðýnda rakip ceza alanýna giren Ender müsait pozisyonda yavaþ bir vuruþ yapýnca Hasan yatarak bu topu yakaladý. 0. dakikada Çetinkaya'nýn sað kanattan kullandýðý köþe atýþýna ön direkte Sercan'ýn yaptýðý kafa vuruþu yan aðlarda kaldý.. dakikada atýlan uzun topu kontrol eden Cedric ceza alaný dýþýndan vuruþunu da yaptý, fakat top yandan dýþarýya gitti. 6. dakikada Kenan sol kanattan topu ceza alanýna gönderdi, Çaðakan bu topa müdahale ederek Hacý'ya gelmesini önledi. Ancak bu top Allen'in önünde kaldý, fakat bu futbolcunun vuruþu az farkla dýþarýya gitti. 66. dakikada hýzlý geliþen Çetinkaya ataðýnda topla buluþan Ediz'in vuruþunu Zeki çok güzel kurtardý. 88. dakikada Cedric'in sað kanattan yaptýðý ortaya iyi yükselen Hakan'ýn kafa vuruþunu Zeki çok güzel uzanarak aldý dakikada sað kanattan Çaðakan'ýn ceza alaný içerisine gönderdiði yüksek topa kaleciden önce kafa ile dokunan Cedric topu aðlara gönderince Çetinkaya 1-0 öne geçmiþ oldu. Maçýn geriye kalan kýsa döneminde baþka gol olmayýnca konuk ekip karþýlaþmayý 1-0 kazanarak ilk devrenin son maçýndan puanla ayrýlmýþ oldu. Bu skorla konuk ekip Çetinkaya puanlarýný 18'e yükseltirken, ev sahibi Hamitköy 16 puanda kaldý. Ülke sporu Yusuf Yönlüer için aðlýyor Uzun yýllar Kuzey Kýbrýs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü bünyesinde ülke tenisine çok büyük katkýlar saðlayan, Yusuf Yönlüer bir yýldýr mücadele ettiði hastalýða yeniik düþtü ve vefat etti. Birçok baþarýlý tenisci yetiþtiren, ülkemiz tenisinin geliþmesi için sürekli kendisini geliþtiren ve bildiklerini tüm antrenör arkadaþlarýyla paylaþan, tecrübelerini sporcularýna aktaran Yusuf Yönlüer dün vefat etti. Tenis Federasyonu'nda bugün Yusuf Hoca için cenaze töreni düzenlenecek. Yusuf Yönlüerin cenaze töreni öncesinde bugün sabah saat 10:00 Lefkoþa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Tenis Federasyonu Kortlarýnda bir anma töreni düzenlenecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Sabahýn erken saatlerinde sevgili Yusuf Yönlüer'in ölüm haberi ile sarsýldýk. Tam bir yýl önce idi. Yakalandýðý kötü hastalýk ile mücadele etmeye baþlamýþtý Yusuf Yönlüer. Onu sporla iç içe olan kiþiliði, tenis sporuna yapmýþ olduðu hizmetler ve kazandýrdýðý tenis sporcularý ile tanýmýþtýk. Duruþu ve karakteri ile bir spor hocasýnda olmasý gereken herþey vardý Yusuf Hoca'da. Centilmenlik, disiplin, sevgi, saygý, kazanma azmi. Sporcularýný da bu yolda yetiþtirmiþti. Daha genç yaþta bu ülke sporuna daha çok þey kazandýracaðý dönemde insanýn baþýna gelebilecek en kötü hastalýk geldi Yusuf Hoca'nýn baþýna ve kanser denen o illetle boðuþmaya baþladý bir yýl önce. Tedavilerinin en zor boyutlar yaþadýðý, ameliyatlarýn en aðýrlarýný geçirdiði günlerde bile sosyal medyadan müthiþ mesajlar verdi insanoðluna. Doktorlarýn umut yok. Ýmkansýz dediði günlerde bile, o "buna ben karar veririm" dedi. Yüzü hep güldü. Sevdiklerine dört elle sarýldý ve onlardan güç aldý. Bir spor maçýndaki gibi nefes aldýðý sürece "maç devam ediyor" dedi. "Daha bu maçýn uzatmalarý var" dedi. Ancak tedaviler Yusuf Hoca'yý o kadar güçsüz kýlýyordu ki mücadele etmesi imkansýzlaþýyordu. Ýþte bu durumda bile "daha maç devam ediyor" diyebiliyordu. Týpký spordaki gibi. Son anda bile maçý kazanacaðýna inanmýþtý.son bir umut Amerika'ya ameliyat için gitme planlarý vardý. Daha bir hafta önceki buluþmamýzda "Mücadeleye devam edeceðiz Hocam" demiþti. Yüzü her ne kadar gülümsüyor olsaydý bile çektiði acýyý, güçsüzlüðünü anlamak mümkündü. Yusuf Yönlüer'in insan üstü mücadelesi, sosyal medyada müthiþ bir ilgi ile takip ediliyordu. Yazdýklarý ile bizlere müthiþ dersler verdi. O temiz kiþiliði, mertliði, yaþama sevgisi ile son nefesine kadar mücadele etti. Fakat maçý kaybetti. Bu sürede insanlýða, dostluk anlayýþýmýza, sevgiye, birlikteliðe, en güzel ve en derin anlatýlan dersler vererek ayrýldý aramýzdan. Yusuf Hoca'nýn bu süreçte neler demek istediðini hayata sevgi dolu yürekle bakabilenler anlamýþtýr. Ýnsanýn sahip olduklarýna dört elle sahip çýkmasýnýn gerekli olduðuna vurgu yaptý. Yaþama sarýlmak, sevdiklerine güç verebilmek, yaþamýnýn her anýný paylaþabilmek her yiðidin harcý deðil. Ýnsanlýk, yiðit bir karakteri kaybetti. Nurlar içinde ol Yusuf Hocam. Cennetin en güzel kapýlarýnýn sana açýk olacaðýndan zerre kadar þüphem yok. Yaþama verdiðin enerji ve sonsuz güzelliklerinle ruhun her zaman bizlerle olacak. Seni asla unutmayacaðýz. Güzel ailene, sevenlerine, sevdiklerine sabýr dilerim. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:9, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: 718 Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı