Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI"

Transkript

1 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) ÖĞRETİM PROGRAMI 2017

2 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun görüş, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Başka bir amaçla kullanılamaz. Öğretim programlarının nihai hali değildir.

3 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GİRİŞ Peygamberler insanlığın başlangıcından itibaren yüce Allah tarafından hidayet rehberi olarak gönderilmiş seçkin kullardır. İlk insan Hz. Adem (a.s.) ile başlayan peygamberlik süreci Hz. Muhammed (s.a.v) ile tamamlanmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) kıyamete kadar insanlık için hidayet rehberidir. Son elçinin insanlığa yol göstericiliğinin iyi kavranması ise onun doğru şekilde tanınması, insanlara tanıtılması, daha sonra da bütün bir hayat için örnek alınması ile mümkün olacaktır. Kur an-ı Kerim de Peygamberimiz e (s.a.v.) itaat edilmesi, onun herkesten çok sevilmesi ve örnek alınması emredilmektedir. Bunun yanı sıra Peygamberimiz in (s.a.v.) âlemlere rahmet ve güzel ahlâk üzere gönderildiği, son peygamber olduğu bildirilmekte ve onun ilâhî emir ve yasakları tebliğ edip fertleri ve toplumları arındırma, onlara kitap ve hikmeti öğretmekle görevlendirildiği vurgulanmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) herkes için hayatın tamamını kuşatan ideal bir örnektir. Onun, her insanın yapabileceği yalın ve yaşanabilir hayat örnekliği vardır. Çünkü O, Kur an-ı Kerim in esaslarını bizzat yaşamış ve bu yönüyle de insanlara uygulanabilir güzel bir model olmuştur. Peygamberimiz in Hayatı Dersi Öğretim Programı (9-12) geliştirilirken Kur an-ı Kerim, hadis, siyer ve tarih kaynakları esas alınmıştır. Öğretim programı, Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatını bir bütün olarak vermek amacıyla hem kronolojik hem de tematik yaklaşımlar kullanılarak hazırlanmıştır. 1. PROGRAMIN AMAÇLARI Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ne uygun olarak öğrencilerin; 1. Peygamberimiz i (s.a.v.) tanıması ve sevmesi, 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini tanıması, 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) beşeri ve nebevi yönünü fark etmesi, 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) örnek kişiliğinin bireysel ve toplumsal yönünü kavraması, 5. Sahabilerin örnek hayatını tanıması, 6. Hadis ve sünnetle ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklaması, 7. İslam medeniyetinin temel değerlerinin Peygamberimiz in (s.a.v.) örnek hayatını fark etmesi, 8. Kültür ve medeniyetimizdeki peygamber sevgisinin tezahürlerini fark etmesi, 9. Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatını bütüncül bir yaklaşımla tanıması amaçlanmaktadır. 3

4 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2. PROGRAMIN VİZYONU Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programının Vizyonu; İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını içselleştiren, Hz. Muhammed i (s.a.v.) model alan, araştıran, sorgulayan ve edindiği bilgiler ışığında aklını kullanarak problemlere çözüm üretebilen, ibadetlerle ilgili uygulama becerisine sahip olan, dünya ahiret dengesini kurabilen, İslam ın temel kaynaklarını tanıyan, toplumu din konusunda aydınlatan ve onların dini bilgilerle ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmektir. 3. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI Günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişme, bireylerin ve toplumların karşılaştığı çeşitli sorunlar, insanlar arası ilişkiler, ahlaki ve dinî değerlerin öğretiminde yeni yaklaşımların benimsenmesi ve eğitim öğretime uygulanması açısından önem taşımaktadır. Son yıllarda öğrenmenin bilişsel ve duyuşsal boyutları olan zihinsel bir süreç olduğu düşüncesini vurgulayan yeni kuramlar ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde öğretim programlarında öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme esas alınmıştır. Buna göre öğretim programları, kazanımlar ve açıklamalar hazırlanırken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, bireysel ihtiyaçları, öğrenme stilleri göz önünde bulundurulmuş, araştırma ve sorgulamayı esas alan, öğrencilerin yeni öğrendikleri ile geçmiş yaşantılarında kazandıkları bilgileri bütünleştirmelerine ve öğrendikleri ile günlük yaşam arasında bağ kurmalarına olanak sağlayan bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımlarla hazırlanan öğretim programları; öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Derslerin işlenişinde öğretmenler tartışma, münazara, simülasyonlar, proje-tabanlı öğrenme ve rol oynama gibi aktif stratejiler kullanarak öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini ve derse katılımlarını teşvik edecektir. Öğretmen, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri diğer disiplinlerle ve okul dışındaki yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerine olanak sağlayan çalışmalar ve görevler vererek öğrencileri hayat boyu öğrenenler olmaları konusunda teşvik etmelidir. Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı hazırlanırken öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme yaklaşımını esas alan aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur. 1. Her öğrenci özgün bir birey olarak kabul edilmiştir. 2. Peygamberimiz in hayatını ve ahlaki özelliklerini bilmenin Kur an-ı Kerim ve sünnetin doğru anlaşılmasındaki önemi vurgulanmıştır. 3. Peygamberimiz in hayatını ve ahlaki özelliklerini bilmenin dini doğru anlama ve yorumlamadaki önemi vurgulanmıştır. 4

5 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4. Raşit Halifelerin ve bazı sahabenin hayatını ve ahlaki özelliklerini bilmenin ahlaki gelişimdeki önemi vurgulanmıştır. 5. Dinî ve ahlaki kavramların doğru anlaşılması, değer oluşturma ve beceri geliştirme ön planda tutulmuştur. 6. Öğrenci başarısını artırmak için öğrenme-öğretme yöntemlerinde çeşitliliğe vurgu yapılmıştır. 7. Öğrencilerin düşünme, soru sorma, fikir üretme, görüş alışverişinde bulunma ve gerektiğinde işbirliği yapabilmeye özendirilmesi öngörülmüştür. 8. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin, öğrenme sürecinde etkinliklere katılmasının sağlanması amaçlanmıştır. 9. Geleneğe saygı yanında, onu akıl, bilim ekseninde sorgulama ve güncel meseleleri çözümleme özendirilmiştir. 4. PROGRAMIN YAPISI Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı, Üniteler, Konular, Kazanımlar, Açıklamalar, Beceri ve Değerler şeklinde yapılandırılmıştır. Programda, Peygamber Efendimiz in ve Raşit Halifelerin Hayatı hem kronolojik hem de tematik olarak öğrenme alanları içerisinde dört yıla yayılmıştır. Böylece her bir sınıf seviyesinde öğrencilerin hem kronolojik hem de tematik olarak Peygamber Efendimiz in Hayatından belli dönemleri ve konuları öğrenmeleri hedeflenmiştir Öğrenme Alanları Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programının bir bütünlük oluşturması amacıyla önce temel öğrenme alanları belirlenmiş, daha sonra üniteler ve kazanımlar oluşturulmuştur. Alanlar; Ana Hatlarıyla Peygamberimizi n Hayatı, Sosyal Hayatta Peygamberimiz, Peygamberimiz in Nebevî Yönü, Peygamberimiz in Örnekliği, Peygamberimiz in Ashabı, Kültür ve Medeniyetimizde Peygamberimiz şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenme alanları belirlenirken, ilgili dersin bilgi, beceri, ahlaki tutum ve değer kazandırıcı nitelikleri göz önünde bulundurulmuştur Üniteler Üniteler dersin içeriği, öğrenme alanlarının kapsamı ve diğer derslerle ilgisi ve öğretim hedefleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Yeni öğrenme yaklaşımlarında esas olarak öğretimin içeriğini kazanımlar belirlemektedir. 5

6 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4.3. Konular Konular, öğretmenlerimizin programı daha kolay uygulayabilmelerine yardımcı olmak için ünitenin ve temanın özelliğine göre, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko motor gelişimleri göz önünde bulundurularak onlara peygamber sevgisini kazandıracak, dini ve ahlaki gelişimlerini katkı sağlayacak, temel düzeyde hadis ve sünnet kültürü kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır Kazanımlar Kazanımlar, eğitim süreci sonucunda öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve değerleri ifade etmekte olup öğrenme alanlarının özellikleri, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve konuların muhtevası dikkate alınarak hazırlanmıştır. Programların en önemli unsuru kazanımlardır. Öğrencilerin öğrenme başarıları, kazanımların edinilmesine bağlıdır. Öğretmenin görevi de bu kazanımların gerçekleşmesinde öğrencilere gerekli ortam ve imkânları sunarak rehberlik etmesidir. Kazanımlar sıralanırken; Bu ünite sonunda öğrenciler, tanır., açıklar., karşılaştırır., örnekler verir., fark eder., gibi ifadeler kullanılarak konuların işlenişinde öğrenciden beklenen davranışlara işaret edilmiştir. Kazanımlar belirlenirken konu bütünlüğü yanında kavramlar, değerler ve beceriler dikkate alınmıştır. Programda yer alan kazanımlar öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla elde edilecektir Açıklamalar Açıklamalar kısmında ise, ünite içinde özellikle vurgulanması veya sınırlandırılması gereken konulara, diğer ders veya ünitelerle ilişkilendirmelere işaret edilmiştir. 5. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İLKE VE AÇIKLAMALAR 1. Ünite, konu ve kazanımlar, Peygamberimiz in Hayatı Dersi (9-12) Öğretim Programının genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. 2. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitelerin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir. 3. Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) öğretim programı beceri temelli olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede kazanımların işlenilmesinde öğretim programında yer alan temel becerileri kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmelidir. 6

7 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yöntem, teknik ve stratejileri kullanılır. 5. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde sevgi temelli bir yaklaşımla, öğrenci düzeyine, eğitim ortamına, genel kültür ve dinî bilgi seviyelerine, çevre faktörlerine göre öğrencileri aktif kılan yöntem, teknik ve stratejiler kullanılmalıdır. 6. Ünite konuları ayet, hadis ve temel kaynaklar esas alınarak işlenmelidir. 7. Ünite sonlarında yer alan Hadisten Hayata konuları işlenirken ilgili ünitenin konu bütünlüğüne uygun olan ve sıhhati üzerinde tartışma bulunmayan hadisler seçilmelidir. Hadislerin sadece Türkçe anlamları verilmeli, gerekli yerlerde hadislerle ilgili kısa açıklama ve anekdotlara yer verilmelidir. Hadislerin işlenmesinde hadislerin anlamlarının ve verdiği mesajların kavranması esastır. Öğrenciler hadislerin anlamlarını ezberlemeye teşvik edilebilir ancak bu konuda zorlanmamalıdır. 8. Üniteler ele alınırken konular günlük hayatla ilişkilendirilmelidir. 9. Ana Hatlarıyla Asr-ı Saadet ve Raşit Halifeler öğrenme alanı başlığında; 9. sınıfta Mekke den Medine ye Peygamberimiz ünitesinde Peygamberliğin Medine Dönemi, 10. sınıfta Peygamberliğin Medine Dönemi ünitesinde Peygamberliğin Mekke Dönemi ana hatlarıyla ayrıntıya girilmeden işlenecektir. 6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Eğitimde, programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği, amaçlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, öğrencilerin hedeflenen kazanımları elde edip etmediği öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediği, ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Peygamberimiz in Hayatı dersine (9-12) yönelik ölçme ve değerlendirme faaliyetleri süreç odaklı olarak yürütülmelidir. Öğretmen sürecin değerlendirmesini yaparken ortama, ilgi ve ihtiyaçlara uygun ölçme yöntem ve teknikleri geliştirebilir. Peygamberimiz in Hayatı dersinde ölçme ve değerlendirme süreci, öğrenci merkezli ele alınır. Öğrencilerin gelişim süreci, edindiği kazanımların birbirinden farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalı süreç ve sonuçtaki düzeylerinin farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) kullanılacak ölçme değerlendirme etkinlikleri; 1. Amaç ve kazanımlarla uyumlu olmalıdır. 2. Öğrenme-öğretme sureciyle bütünlük (süreci değerlendirme) arz etmelidir. 3. Öğrenim süreci sonunda kazanılması planlanan yeterlikler; bilgi, beceri ve tutumları ölçmelidir. 7

8 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4. Öz değerlendirmeye imkân tanımalıdır. 5. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini izleyebilecek (dereceli puanlama anahtarı (rubric), kontrol listesi, öz ve akran değerlendirme formları ve gözlem formu gibi) uygun ölçme araçları kullanılmalı ve mümkün olduğunca ölçme araçlarında çeşitlilik sağlanmalıdır. 6. Peygamberimiz in Hayatı dersinde ölçme ve değerlendirme yapılırken her bir öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 7. BECERİLER Beceri, öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir. Bunlar Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programında, öğrencilerin gelişimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da 12. sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel becerilerdir. Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı Öğretim Programı, içerdiği kazanımlarla öğrencilerde bu temel becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu beceriler Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı öğrenme alanları ve kazanımları göz önünde bulundurularak diğer derslerle beraber öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerdir. şunlardır: Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programıyla ulaşılması beklenen temel beceriler 7.1. Araştırma ve Sorgulama Becerisi Araştırma ve sorgulama becerisi; doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama, problemi çözmek amacıyla neyi ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili araştırma planlaması yapma, sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları kestirebilme, sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsar. Bireyin kendi kendine yetebilmesi bu becerilerini geliştirme düzeyine bağlıdır. Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programının öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı temel becerilerden biri de araştırma ve sorgulama becerisidir. Dinî ve ahlaki alanla ilgili konularda öğrencilerin kendilerinin bilgiyi araştırması ve yapılandırması derslerin en önemli amaçlarındandır. Bu programda araştırma ve sorgulama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacak aşağıdaki alt becerileri kazandıracak etkinlik ve çalışmalar yapmalıdır. Anahtar sözcükleri, ciltlerdeki rakam ve harfleri, indeksi ve referansları kullanma, Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma (Konunun ana fikrini çıkarma, özet hazırlama, not alma, bilgiyi kaydetme, dipnot kullanma, rapor yazma), 8

9 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Güncel gelişmeleri takip etme. Kitabın farklı bölümlerini kullanma (Dizin, içindekiler ) Okuduğu kaynağı yorumlama, Sorular sorma ve delile-dayalı sonuç çıkarma, Uygun bilgi kaynağı kullanma, Yararlandığı kaynakları Kaynakça da titizlikle gösterme, 7.2. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi; bilginin araştırılması, bulunması, işlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesinde teknolojiyi kullanabilmeyi kapsar. Her alanda olduğu gibi Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) de öğrencilerde geliştirmeyi amaçlanan temel becerilerden biri de bilgi teknolojilerini kullanma becerisidir. Hem dinî ve ahlaki alanla ilgili bilgilere ulaşma hem de bunları en uygun şekilde kullanabilme açısından önemlidir. Bu derste öğretmenler, bilgi teknolojilerini kullanma becerisini kazandırmaya yönelik aşağıdaki alt becerileri destekleyecek etkinlik ve çalışmalar yapmalıdır. Bilgi teknolojilerini kullanma konusunda doğru karar verme ve planlama, Farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi bilgisayar ortamında kaydetme, biçimlendirme, tekrar kullanma ve sunma, Metin, grafik, renk ve ses efektleri kullanarak çoklu ortamda rapor hazırlama, İnternet tabanlı servislere erişme, araştırma ve kullanma, Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yenilik/buluşu desteklemek için bilgi çağı teknolojilerini kullanma, Bilgi çağı teknolojilerini kültürel, sosyal ve mesleki amaçlarla kullanma, Sosyal medyada yer alan bilgilerin geçerliliğini ve güvenilirliğini sorgulama Bireysel Farkındalık Becerisi Bireysel farkındalık becerisi; sosyal ilişkilerde, iletişimde ve benzeri alanlarda gerekli ve etkili davranışları uygun bir şekilde ve uygun zamanda ortaya koymak ve hizmeti daha iyi yerine getirebilmek için gerekli olan becerilerdir. 9

10 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bireyin kişisel özelliklerini geliştirmesi, farkındalıklarının artması, ikna gücünün yükselmesi, plan yapma, empati kurma ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine kaynak oluşturur. Bireyin içinde bulunduğu sınıf, okul ve aile ortamında fark ettiği sorunların üzerine giderek, çözüm için sorumluluk alması, belli imkânları fırsatlara dönüştürmesi toplum için önemlidir. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, bireysel farkındalık becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Eğitim, rehberlik, danışmanlık fırsatlarını araştırma, Empati kurma, Engel ya da değişikliklerle baş edebilme, Gerek duyduğunda nasihat ve bilgi alma, Kendi öğrenme stratejilerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanıma ve değerlendirme, Kendi öğrenmesini düzenleme, kendi çalışmasını değerlendirme, Kendisini motive etme ve kendisine güven duyma, Öğrendiklerini çeşitli yaşam durumlarında uygulama, Öğrenmenin amacı hakkında eleştirel düşünme, Önceki öğrenmelerinden ve deneyimlerinden yararlanma, Öz-disiplin ve bağımsız çalışma becerileri edinme, Plan yapma, planlarını uygulayabilme, Stresten ve çatışmalardan kaçınma, Zamanı doğru yönetme Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi İslam dininin doğru anlaşılması için ayet ve hadislerin sağlıklı bir şekilde yorumlanması gereklidir. Kur an-ı Kerim ayetlerini ve hadisleri anlama ve yorumlama bireyin hayatını anlamlandıracak ve ona rehberlik yapacak ilke ve değerler üretme açısından önemlidir. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, dini metinleri anlama ve yorumlama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 10

11 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ayet ve hadislerden ilke ve değerler çıkarabilme, Ayet ve hadisleri anlama ve yorumlayabilme, Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma, Kur an-ı Kerim deki ayet mealleri arasında ilişki kurabilme, Siyer, metinlerini yorumlama İletişim Becerisi İletişim becerisi, konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi becerileri etkili kullanmadır. İletişim becerisi birtakım alt beceriler içerir. Bu alt beceriler iletişim eğitiminin omurgasını oluşturur. Öğretmenlerin bu becerileri geliştirmeye yönelik hazırlayacağı etkinlikler, öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde öğrencilerde geliştirmesi gereken en önemli becerilerden biri de iletişim becerisidir. Çünkü dersin genel amaçları ve kazanımları incelendiği zaman görülecektir ki; din, insanın hem kendi hem evren hem de Yaratıcısıyla olumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmasını amaçlamaktadır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) öğretmenler aşağıdaki alt becerileri kazandırarak öğrencilerde iletişim becerisini geliştirebilmelidir. Bulunduğu ortama uygun üslup belirleyebilme, Dinî terim ve kavramların yazım ve telaffuzunu doğru kullanabilme, Dinleme, Empati kurabilme, Farklı perspektiften bakabilme, Görüşlerini gerekçelendirebilme, İletişim sırasında karşısındakinin beden dilini anlayabilme, Kabul ve saygıyı iletebilme, Olumlu ve olumsuz duygularını ben dili kullanarak ifade edebilme, Öfkeyi kontrol edebilme, Selamlaşma, 11

12 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Sözlü ya da yazılı olarak kendini ifade edebilme, Tanışma, Tartışma Kültürel Farkındalık Becerisi Kültürlerarası farkındalık becerisi; kendi kültürünü tanıma, benimseme, diğer kültürden olan kişilerle empati kurma, o kişilerin davranış ve düşüncelerini eleştirmeden anlamaya çalışma, kişileri farklılıkları ve benzerlikleri ile kabul etmeyi içerir. Bir diğer ifade ile empatiyi merkeze alarak açık bir dünya görüşüne sahip olmayı ve farklı kültürlerden kişilerle iletişim kurmada başarılı olmayı işaret etmektedir. Peygamberimiz in Hayatı (9-12) dersinde öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, bu becerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Coğrafi ve kültürel farklılıkların dini anlama ve yaşama biçimleri üzerinde etkilerini irdeleme, Diğer toplum ve kültürle ilgili temel kavramların farkında olma, Dinî ve millî değerlerin yaşatılmasına yönelik bir dünya görüşüne sahip olma Dinin, milli kültürü oluşturan unsurların başında geldiğinin bilincinde olma Farklı din ve inanç gruplarının bir arada yaşama tecrübelerini örneklendirme, Milli kültürel kimliğini özümseme ve diğer kültürlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu kavrama Sosyal ilişkileri güçlendirmede ve barış kültürünü yaygınlaştırmada sorumluluklar üstlenme, Toplumsal gelenekleri, kültürel öğeleri ve dil çeşitliliğini tanıma Yerel, ulusal ve uluslarası kültürel mirasın farkında olma Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi Dinî ve mesleki alanla ilgili konuların iyi anlaşılabilmesi, yorumlanabilmesi ve değerlendirebilmesi için öğrencinin mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin gelişmesi gerekir. Zaman ve mekânı doğru anlamak, hem bilimsel hem de dinî açıdan önem arz etmektedir. Öğrencilerde bu becerinin gelişmesi diğer becerilerin de olumlu gelişmesini ve kullanılmasını sağlayacaktır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 12

13 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bazı mekân ve zamanların niçin önemli olduğunu algılama, Harita, plan, kroki, grafik ve diyagram yorumlayabilma, İslamiyet te önemli sayılan zaman ve mekânların değerini kavrama, Kronolojik sıralama yapabilme, Takvim bilgisi edinme, Zaman ifadelerini doğru kullanma, Zaman ve mekân farklılıklarının dini anlama ve yaşama üzerindeki etkilerini yorumlama. 7.8 Problem Çözme Becerisi Problem çözme becerisi, öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmek ve hayat boyu kullanabilecekleri problem çözme yeteneğini kazandırmaktır. Problem çözme becerisiyle öğrencilerin din ve ahlak konularını üst düzeyde öğrenmeleri ve hayatlarında karşılaştıkları dinî ve ahlaki alanla ilgili problemleri üst düzey bilişsel fonksiyonlarını kullanarak kendilerinin çözmeleri amaçlanır. Problem çözme yeteneği yaşanılan deneyimler, alıştırmalarla geliştirilebilir. Peygamberimiz in Hayatı (9-12) dersinde bazı etkinlikler aracılığıyla öğrencilere problemi hissettirme, buldurma ve çözüm üretme alışkanlığı kazandırılabilir. Akıl yürütme sürecini takip edebilme ve değerlendirme, Dinî ve ahlaki meselelerde sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak çıkarımlarda bulunma, Karşılaştığı problemlerin çözümünde Peygamber Efendimiz in örnek hayatından yararlanma, Problemi fark edebilme, Problemle uygun çözüm önerileri sunma, Toplumu ilgilendiren problemlerin çözümü ile ilgilenme Sosyal Beceri Sosyal beceri; başkaları ile iletişimi mümkün kılacak, sosyal açıdan kabul edilebilir ve öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir. Kişi sosyal ilişkilere kurarak çevresiyle etkileşim içinde bulunur. Bu etkileşim sürecinde sağlıklı ilişkiler kurabilmek ancak yeterli sosyal becerileri kazanmakla gerçekleşebilir. Bireyin aile okul ve iş yaşamındaki başarısında da sosyal beceriler önemli bir etkendir. 13

14 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Eğitimin en önemli amaçlarından biri kendisine, çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, yaşadığı toplumun ve dünyanın bir parçası olarak kendisine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip bireyler yetiştirmektir. Dinin amaçlarından biri de bireyin çevresiyle olumlu ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesidir. Öğrenciler, toplumsal olaylara ilgi duymalı, sorunların farkında olmalı, gerektiğinde hem kendisi hem de başkalarının iyiliği için harekete geçebilmelidir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, sosyal katılımı etkileyen faktörlerdir. Öğrenci, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmalı ve çözümüne yönelik sürece katılımda istekli olmalıdır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) bazı etkinlikler aracılığıyla öğrencilere sosyal becerilerini geliştirebilecekleri bazı alt beceriler kazandırılabilir. Bilgi ve tecrübe paylaşımının gerekliliğine inanma, Bireylerin inanma ve inancına uygun yaşama özgürlüğüne ilişkin bilinç kazanma, Dinî ve ahlaki değerler ışığında çevre bilincine sahip olma Dini ve ahlaki değerleri benimseme, İşbirliği yapma, uyumlu olma, kararlı ve dürüst olma katılma, Millî ve dinî değer taşıyan kurumlarımızın ve eserlerimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılma, Önyargıların üstesinden gelme, uzlaşmacı bir tutum sergileme, Sosyal sorumluluk bilincini geliştirme, Toplumda millî, dinî ve ahlaki değerlerin kalıcılığı için projeler üretme, Toplumsal ilişkilerde ve komşuluk ilişkilerinde yapıcı katılım sağlama Temel Dini Kaynakları Tanıma ve Kullanma Kur an-ı Kerim, bazı hadis, siyer kaynakları öğrencinin bu derste Peygamberimiz in hayatını ve örnek ahlakını öğrenmek için kullanabileceği kaynaklardır. Bu nedenle, öğrencilerin Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) öğrencilerimizin başta Kur an-ı Kerim meali olmak üzere anılan kaynakları tanıma ve kullanmalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler yapılmalıdır. Hadis kaynaklarını tanıma vekullanabilme, Temel kaynaklarının özelliklerini kavrama, 14

15 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Kur an-ı Kerim mealini kullanma, Siyer tanıma ve kullanma, Tematik olarak ayetler ve hadisler çerçevesinde bir konuyu inceleme, Değişim ve Sürekliliği Algılama Din evrenseldir ancak dinin yorumları tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve diğer sebeplere göre farklılaşabilmektedir. Bu nedenle öğrencinin dinî alanla ilgili konularda değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanması önemlidir. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) değişim ve sürekliliği geçmişteki ve günümüzdeki farklı örneklerle öğrencilerin karşılaştırmalarına imkan sağlayan örnek olay incelemeleri, metin (mektuplar, gazete haberleri, biyografiler vb.), görsel (fotoğraf, film, resim vb.) analizleri gibi etkinlikler ile değişim ve sürekliliği algılama becerisi ve aşağıdaki alt becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Benzerlik ve farklılıkları bulma, Dinin sabiteleri ile değişken unsurlarını birbirinden ayırt edebilme, Geçmişteki problemlerin neden- sonuç ilişkisini tanıma, Tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme, Zamanla oluşan değişimi algılama. DEĞERLER Adalet İlim sevgisi Allah sevgisi İstişare Cesaret Kanaatkârlık Cihad Kardeşlik Cömertlik Peygamber sevgisi Doğruluk Sabır Dostluk Sadakat Edep Sahabe sevgisi Fedakârlık Sorumluluk Güvenilirlik Şükür Hayâ Vefa İhlas Yardımlaşma ve dayanışma 15

16 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 16

17 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI ANA HATLARIYLA ASR-I SAADET VE RAŞİT HALİFELER HADİS VE SÜNNET PEYGAMBERİMİZ İN ÖRNEKLİĞİ MEDİNE DEN MEDENİYETE ÜNİTELER 9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF MEKKE DEN MEDİNE YE PEYGAMBERİMİZ DİNİN KAYNAĞI OLARAK HADİS VE SÜNNET EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU PEYGAMBERLİĞİN MEDİNE YILLARI HADİS İLMİNİN TEMEL KAVRAMLARI EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ RAŞİT HALİFELER HADİS TARİHİ İSLAM MEDENİYETİNİN ESASLARI EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ MEDENİYETİMİZDE İDEAL İNSAN VE TOPLUM RAŞİT HALİFELER HADİSLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ KÜLTÜR VE MEDENİYETİMİZDE PEYGAMBERİMİZ 17

18 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 9. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI DERS SAATİ 1. Mekke den Medine ye Peygamberimiz Dinin Kaynağı Olarak Hadis ve Sünnet En Güzel Örnek Peygamberimiz İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 14 TOPLAM

19 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 9. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV DİNİN KAYNAĞI OLARAK EN GÜZEL ÖRNEK HADİS VE SÜNNET PEYGAMBERİMİZ MEKKE DEN MEDİNE YE PEYGAMBERİMİZ 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. İslam Öncesi Arap Yarımadasına Genel Bakış 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) Soyu, Ailesi ve Çocukluğu 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) Gençliği 5. Peygamberimiz in (s.a.v.) Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu 6. Hirâ da İnzivaya Çekilmesi 7. İlk Vahiy 8. İslâm ı Kabul Edenlerin Genel Özellikleri 9. Habeşistan a Hicret 10. Müslümanlara Yönelik Baskılar ve Ambargo 11. Taif Yolculuğu 12. İsrâ ve Mîrac 13. Akabe Biatları 14. Yesrib e Hicret 15. Peygamberliğin Medine Dönemi 1. Hadis ve Sünnet Kavramları 2. Müslüman ın Hayatında Sünnetin Yeri 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Aişe 4. Hadisten Hayata 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Tevekkülü 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatında Namaz 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) Samimiyeti ve İhlâsı 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) İş ve Meslek Ahlakı 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Mus ab b. Ümeyr 6. Hadisten Hayata İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1. Medeniyetimizin Kurucu Lideri Hz. Peygamber 2. Medeniyetimizde Öncü Kurumlar 2.1. Daru l-erkam 2.2. Suffe 2.3. Mescid-i Nebi 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Zeyd b. Sabit 4. Hadisten Hayata 19

20 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: ANA HATLARIYLA ASR-I SAADET VE RAŞİT HALİFELER 9. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE I MEKKE DEN MEDİNE YE PEYGAMBERİMİZ 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. İslam Öncesi Arap Yarımadasına Genel Bakış 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) Soyu, Ailesi ve Çocukluğu 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) Gençliği 5. Peygamberimiz in (s.a.v.) Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu 6. Hirâ da İnzivaya Çekilmesi 7. İlk Vahiy 8. İslâm ı Kabul Edenlerin Genel Özellikleri 9. Habeşistan a Hicret 10. Müslümanlara Yönelik Baskılar ve Ambargo 11. Taif Yolculuğu 12. İsrâ ve Mîrac 13. Akabe Biatları 14. Yesrib e Hicret 15. Peygamberliğin Medine Dönemi Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. İslam ı anlama ve yaşamada Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatını öğrenmenin önemini kavrar. 2. İslam öncesi Arap yarımadasını genel özellikleri ile tanır. 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) soyunu, ailesini ve çocukluk dönemini tanır. 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) gençlik dönemini açıklar. 5. Peygamberimiz in (s.a.v.) nübüvvet öncesi erdemli davranışlarından örnekler verir. 6. Peygamberimiz in (s.a.v.) inzivaya çekilme nedenlerini değerlendirir. 7. İlk vahiy ve sonrasında gelişen olayları açıklar. 8. Habeşistan a hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 9. Kureyşli Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları değerlendirir. 10. Peygamberimiz in (s.a.v.) Taif yolculuğunu sebep ve sonuçlarıyla değerlendirir. 11. İsrâ ve Mîrac ın Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder. 12. Akâbe biatlarının Yesrib de İslam ın yayılışı açısından önemini kavrar. 13. Hicret olgusunu ve hicretin sebeplerini açıklar. 14. Peygamberimiz in (s.a.v.) Medine dönemini ana hatlarıyla açıklar. 2.kazanım işlenirken Arap yarımadasının dinî, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafi yapısı ile dünyanın dinî durumuna kısaca değinilecektir. 3. kazanım işlenirken Peygamberimiz in (s.a.v.) çocukluk döneminde, annesi, sütannesi, dedesi ve amcası ile geçen yıllar öne çıkarılacaktır 7. kazanım işlenirken, ilk vahiy, gizli ve açık davet dönemleri ve İslam ı ilk kabul edenler verilecektir. Ayrıca Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer in (r.a.) müslüman olmalarının Müslümanların güçlenmelerine olan etkisine değinilecektir. 9. kazanım işlenirken İslam davetine yapılan ilk tepkiler, ilk şehitler ile Peygamberimiz i (s.a.v.) yalnız-laştırmak amacıyla Kureyşli müşriklerin Haşimoğulllarına uyguladıkları amborgoya vurgu yapılacaktır. 10.kazanım işlenirken Hz. Hatice ve Ebu Talib in vefatlarının Peygamberimiz ve Müslümanlar üzerinde bıraktığı tesire de değinilecektir. 11. kazanım işlenirken konu ayet ve sahih hadisler ışığında ele alınacaktır. 13.kazanım işlenirken Kuba Mescidi ve ilk Cuma namazına da değinilecektir Beceriler: Araştırma Sorgulama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Değerler: Peygamber sevgisi, sadakat, cesaret, sabır, şehitlik, yardımlaşma ve dayanışma, kanaatkarlık, kardeşlik. 20

21 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: HADİS VE SÜNNET 9. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II DİNİN KAYNAĞI OLARAK HADİS VE SÜNNET 1. Kur an-ı Kerim de Peygamberimiz 1.1. Kur an-ı Kerim de Peygamberimiz in Şahsiyeti 1.2. Kur an-ı Kerim de Peygamberimiz in Görevleri 2. Hadis ve Sünnet Kavramları 3. Müslüman ın Hayatında Sünnetin Yeri 4. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Aişe 5. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in şahsiyetini ayetlerle açıklar. 2. Peygamberimiz in görevlerini ayetlerle açıklar. 3. Hadis ve sünnet kavramlarını açıklar. 4. Müslümanın hayatında sünnetin yerini kavrar. 5. Hz. Aişe nin kişiliğini ve hadis ilmine katkılarını açıklar. 6. Hadis ve sünnetin önemi ile ilgili hadisi yorumlar. 1. kazanım işlenirken Peygamberimiz in şahsiyetinin müslümanlara örnekliği ayet ve hadislerle işlenecek. 4.kazanım işlenirken Kur an-ı Kerim in anlaşılması, Peygamberimiz in (s.a.v.) örnekliği vurgulanacak-tır. Ayrıca sünnetin bağlayıcılığı konusu, Bakara ; Ali imran 31,164; Nisa 59, 65,105; Araf ; Ahzab 36 ve Cuma 2. ayetlerinden yararlanarak açıklanacaktır. 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, sahabe sevgisi, ilim sevgisi. 21

22 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: PEYGAMBERİMİZ İN ÖRNEKLİĞİ 9. SINIF ÜNİTE III EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Tevekkülü 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatında Namaz 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) İhlâsı 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) İş ve Meslek Ahlakı 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Mus ab b. Ümeyr 6. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) tevekkül anlayışını örneklerle açıklar. 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatında namazın yerini fark eder. 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) iletişimde samimiyeti ve Rabbine karşı ihlâsını örneklerle açıklar. 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) iş ve meslek ahlakı ile ilgili ilkelerini benimser. 5. Mus ab b. Ümeyr in kişiliğini ve islam davası uğruna gösterdiği fedakarlıkları açıklar. 6. Salih amel ile ilgili hadisi yorumlar. 4.kazanım işlenirken kültürümüzdeki ahilik müessesinin de ilham kaynağının Peygamberimiz in (s.a.v.) iş hayatı ile ilgili ilkeleri olduğuna da değinilecektir 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Bireysel Farkındalık Becerisi Dini Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Sosyal Beceri Değerler: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, cömertlik, doğruluk, ihlas 22

23 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: MEDİNE DEN MEDENİYETE 9. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE IV İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1. Medeniyetimiz ve Hz. Peygamber 2. Medeniyetimizde Öncü Kurumlar 2.1. Daru l-erkam 2.2. Suffe 2.3. Mescid-i Nebi 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Zeyd b. Sabit 4. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. İslam medeniyetinin teşekkülünde Peygamberimiz in (s.a.v.) yerini fark eder. 2. Asr-ı saadette oluşturulan kurumların İslam medeniyetinin kurulmasındaki rolünü yorumlar. 3. Zeyd b. Sabit in kişiliğini ve ilmî yönünü tanır. 4. İlim ile ilgili hadisi yorumlar. 1.kazanım işlenirken Peygamberimiz in (s.a.v.) ilme teşviki, adaleti, istişareye önem vermesi, emaneti ehline vermede yaş, cinsiyet, hür, köle, azatlı ayrımı yapmaması, hakta sebatı, batıla karşı mücadelede istikrarı, çözüm odaklı yaklaşımı, tutarlılığı, Müslüman kimliği oluşturma çabası gibi konuların İslam medeniyetinin oluşmasındaki etkisine vurgu yapılacaktır. 3.kazanım işlenirken Zeyd b. Sabit in vahiy kâtipliği konusuna da değinilecektir. 4. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Değişim ve Sürekliliği Algılama Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, istişare, sorumluluk, adalet.. 23

24 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 10. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI DERS SAATİ 1. Peygamberliğin Medine Yılları Hadis İlminin Temel Kavramları En Güzel Örnek Peygamberimiz İslam Medeniyetinin Esasları 4 16 TOPLAM

25 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 25 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 10. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV PEYGAMBERLİĞİN MEDİNE YILLARI HADİS İLMİ VE TEMEL KAVRAMLARI EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ İSLAM MEDENİYETİNİN ESASLARI 1. Peygamberliğin Mekke Dönemi 1. Hadis İlmi 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Takvası 1. Medeniyetimizin Özü: Tevhid 2. Medine de İslâm Toplumunun Oluşumu 2.1. Muhacir-Ensar Kardeşliği 2.2. Mescid-i Nebevî nin İnşası 2.3. Ashâb-ı Suffe 2.4. Namaza Davet: Ezan 2.5. Medine Sözleşmesi 2.6. Medine Pazarının Kurulması 2.7. Kıblenin Değişmesi 3. Müşriklerle Münasebetler 3.1. Bedir Gazvesi 3.2. Uhud Gazvesi 3.3. Hendek Gazvesi 3.4. Hudeybiye Antlaşması 3.5. Mekke nin Fethi 3.6. Huneyn Gazvesi 4. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler 5. İslam a Davet Mektupları 6. Veda Haccı ve Veda Hutbesi 7. Hz. Muhammed in Vefatı 1.1. Hadis 1.2. Sünnet 1.3. Ravi ve Rivayet 1.4. Sened ve Metin 2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Hureyre (r.a.) 3. Hadisten Hayata 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatında Dua 3. Peygamberimiz ve Kardeşlik Hukuku 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) Eğitim Metodu 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Muaz b. Cebel 6. Hadisten Hayata 2. İslam Medeniyetinin Temeli: Adalet 3. İslam Medeniyetinin Gücü: İlim 4. İslam Medeniyetinin Farkı: Özgünlük 5. İslam Medeniyetinin Dünyaya Bakışı: Sulh 6. Ortak Akıl: İstişare 7. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mesud 8. Hadisten Hayata

26 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: ANA HATLARIYLA ASR-I SAADET VE RAŞİT HALİFELER 10. SINIF ÜNİTE I PEYGAMBERLİĞİN MEDİNE YILLARI Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar 1. Peygamberliğin Mekke Dönemi 2. Medine de İslâm Toplumunun Oluşumu 2.1. Muhacir-Ensar Kardeşliği 2.2. Mescid-i Nebevî nin İnşası 2.3. Ashâb-ı Suffe 2.4. Namaza Davet: Ezan 2.5. Medine Sözleşmesi 2.6. Medine Pazarının Kurulması 2.7. Kıblenin Değişmesi 3. Müşriklerle Münasebetler 3.1. Bedir Gazvesi 3.2. Uhud Gazvesi 3.3. Hendek Gazvesi 3.4. Hudeybiye Antlaşması 3.5. Mekke nin Fethi 3.6. Huneyn Gazvesi 4. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler 5. İslam a Davet Mektupları 6. Veda Haccı ve Veda Hutbesi 7. Hz. Muhammed in Vefatı Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberliğin Mekke dönemini ana hatlarıyla açıklar. 2. Hicretten sonra oluşan İslam toplumunun özelliklerini açıklar. 3. Müşriklerle münasebetleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri kavrar. 5. Peygamberimiz in (s.a.v.) tebliğinde İslam a davet mektuplarının rolünü açıklar. 6. Veda Haccının önemini ve Veda Hutbesindeki evrensel mesajları yorumlar. 3. kazanım işlenirken cihadın önemi vurgulanacak, Uhud savaşı bağlamında nifak ve münafık kavramlarına, Peygamberimiz in (s.a.v.) münafıklarla mücadele metoduna değinilecektir. 4. kazanım işlenirken Yahudi ve Hristiyan topluluklar ile Müslümanlar arasındaki ilişkilere, Hayber in fethine, Necran heyetine, Mute ve Tebük savaşlarına değinilecektir. 5. kazanım işlenirken İslam a davet için gönderilen elçilerin özelliklerine ve elçi gönderilen devletlerin konumuna da değinilecektir. Ayrıca Medine ye gelen heyetlerle yapılan görüşmelerin İslam davetine katkıları vurgulanacaktır. Beceriler: Araştırma Sorgulama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Değerler: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, sahabe sevgisi, cihad, şehitlik, istişare, kardeşlik, fedakârlık, vefa, yardımlaşma ve dayanışma,. 26

27 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: HADİS VE SÜNNET 10. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II HADİS İLMİ VE TEMEL KAVRAMLARI 1. Hadis İlmi 1.1. Hadis 1.2. Sünnet 1.3. Ravi ve Rivayet 1.4. Sened ve Metin 2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Hureyre (r.a.) 3. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Hadis ilmi ile ilgili bazı kavramları açıklar. 2. Hadis ile sünnet arasındaki farkı ayırt eder. 3. Ebu Hureyre nin kişiliği ve hadis ilmine katkılarını açıklar. 4. Sünnetin bağlayıcılığı ile ilgili hadisi yorumlar. 1. kazanım işlenirken Hadis ve sünnetin Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatını tamamlayan unsurlar olduğu, bunlar bilinmeksizin Peygamberimiz in (s.a.v.) anlaşılmasının tam olarak mümkün olamayacağı vurgulanacaktır. Ayrıca hadislerin yazımı aşamasında gösterilen hassasiyet ve disipline de değinilecektir. 4. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dini Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, doğruluk, güvenilirlik. 27

28 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: PEYGAMBERİMİZ İN ÖRNEKLİĞİ 10. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE III EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Takvası 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatında Dua 3. Peygamberimiz ve Kardeşlik Hukuku 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) Eğitim Metodu 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Muaz b. Cebel 6. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) takvasını örneklerle açıklar. 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatından örneklerle duanın Müslüman hayatındaki yerini fark eder. 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) öğrettiği İslam kardeşliğinin kişilerin ahlaki gelişimine, toplumsal huzur ve kaynaşmaya katkısını fark eder. 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) eğitim ilkelerini açıklar. 5. Muaz b. Cebel in örnek kişiliğini tanır. 6. Kul hakkı ile ilgili hadisi yorumlar. 1. kazanım işlenirken Takva kavramı Bakara suresinin 177. ayeti ışığında açıklanacak ve Hucurat suresi 13. ayete atıf yapılacaktır. 2. kazanım işlenirken Peygamberimiz in günlük hayatında sıkça yaptığı dualardan örnekler de verilecektir. 5. kazanım işlenirken Muaz b. Cebel in idarecilik özelliklerine ve fıkhi konulardaki yetkinliğine değinilecektir. 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Değerler: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, kardeşlik, ihlas. 28

29 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: MEDİNE DEN MEDENİYETE 10. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE IV İSLAM MEDENİYETİNİN ESASLARI 1. Medeniyetimizin Özü: Tevhid 2. İslam Medeniyetinin Temeli: Adalet 3. İslam Medeniyetinin Gücü: İlim 4. İslam Medeniyetinin Farkı: Özgünlük 5. İslam Medeniyetinin Dünyaya Bakışı: Sulh 6. Ortak Akıl: İstişare 7. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mesud 8. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. İslam medeniyetinin temel esaslarını kavrar. 2. İslam medeniyetinin temel esaslarının yaşatılmasında sorumluluk duyar. 3. Abdullah b. Mesud un örnek kişiliğini tanır. 4. Adalet ile ilgili hadisi yorumlar. 1. kazanım işlenirken tevhid inancının medeniyetimizi oluşturan ilim, sanat, düşünce konularına etkileri örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca medeniyetimizin temel esasları ile ilgili değerler İslam tarihinden örnekler verilerek işlenecektir. 3.kazanım işlenirken Abdullah b. Mesud un ilmi yönüne ve özellikle fıkıh ilmine yaptığı katkılara vurgu yapılacaktır. 4. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Değişim ve Sürekliliği Algılama Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Kültürel Farkındalık Becerisi Değerler: Adalet, ilim sevgisi, istişare. 29

30 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 11. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI DERS SAATİ 1. Raşit Halifeler Hadis Tarihi En Güzel Örnek Peygamberimiz Medeniyetimizde İdeal İnsan ve Toplum 4 14 TOPLAM

31 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 11. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI 1.1. Soyu ve Ailesi 1.2. Peygamberimiz in Sadık Dostu 1.3. Halife Seçilmesi 1.4. Halifeliği Döneminde Öne Çıkan Olaylar 2. Hz. Ömer 2.1. Soyu ve Ailesi 2.2. Hak ile Batılı Ayırmada Sarsılmaz İrade 2.3. Halife Seçilmesi 2.4. Halifeliği Döneminde Öne Çıkan Olaylar Hadisler 1.1. İlk Dönem 1.2. Hadislerin Derlenmesi 2. Temel Hadis Kaynakları ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV RAŞİT HALİFELER HADİS TARİHİ EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ MEDENİYETİMİZDE İDEAL İNSAN VE TOPLUM 1. Hz. Ebû Bekir 1. Peygamberimizden Günümüze 1. Peygamberimiz in Davasına Sadaka- 1. İslam Medeniyetinin Hedeflediği ti 2. Peygamberimiz in Hayatında Oruç 3. Peygamberimiz in Hamd ve Şükrü 1.3. Hadislerin Sınıflandırılması 4. Peygamberimiz ve Toplumsal Dayanışma İnsan Modeli 2. İslam Toplumunu Bazı Yönlendiren İlkeler 2.1. Güven 2.2. Kardeşlik 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Selman-ı Farisi 2.3. Yardımlaşma ve Dayanışma 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Amr b. el-as (r.a) 2.4. İyiliği Emir Kötülükten Sakındırma 4. Hadisten Hayata 6. Hadisten Hayata 2.5. Hak ve Adaleti Gözetme 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Enes b. Malik 4. Hadisten Hayata 31

32 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: ANA HATLARIYLA ASR-I SAADET VE RAŞİT HALİFELER 11. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE I RAŞİT HALİFELER 1. Hz. Ebû Bekir 1.1. Soyu ve Ailesi 1.2. Peygamberimiz in Sadık Dostu 1.3. Halife Seçilmesi 1.4. Halifeliği Döneminde Öne Çıkan Olaylar 2. Hz. Ömer 2.1 Soyu ve Ailesi 2.2. Hak ile Batılı Ayırmada Sarsılmaz İrade 2.3. Halife Seçilmesi 2.4. Halifeliği Döneminde Öne Çıkan Olaylar Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Hz. Ebu Bekir in soyu ve ailesini tanır. 2. Hz. Ebu Bekir in Peygamberimiz in sadık dostu oluşuna ve cömertliğine örnekler verir. 3. Hz. Ebu Bekir in halifeliği döneminde öne çıkan olayları kavrar. 4. Hz. Ömer in soyu ve ailesini tanır. 5. Hz. Ömer in adaletini ve hakkı batıldan ayırmasını örneklerle açıklar. 6. Hz. Ömer in halifeliği döneminde öne çıkan olayları kavrar. Ünite genelinde konular temel kaynaklar baz alınarak sahih rivayetler ışığında işlenecektir 3.kazanım işlenirken Kur an-ı Kerim e karşı yaptığı hizmetler vurgulanacak, Ridde olaylarının sebeplerine ve Arap Yarımadası nın dışında gerçekleştirilen fetihlerine de kısaca değinilecektir. 5.kazanım işlenirken Hz. Ömer in Müslüman oluşuna da değinilecektir. 6.kazanım işlenirken Kur an-ı Kerim e karşı yaptığı hizmetler vurgulanacak, Hz. Ömer in halife olarak izlediği yönetim tarzını, bu dönemde gerçekleştirilen fetihleri ve devlet organlarının kurumsallaşmaya başlamasına da kısaca değinilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Değerler: Cömertlik, adalet, dostluk, doğruluk, cesaret. 32

33 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: HADİS VE SÜNNET 11. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II HADİS TARİHİ 1. Peygamberimizden Günümüze Hadisler 1.5. İlk Dönem 1.6. Hadislerin Derlenmesi 1.7. Hadislerin Sınıflandırılması 2. Temel Hadis Kaynakları 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Amr b. el-as (r.a) 4. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in döneminde hadislerin korunmasına yönelik yapılan çalışmaları açıklar. 2. Sahabenin hadis rivayetindeki rolünü ve hassasiyetini fark eder. 3. Hadislerin derlenmesi ve toplanması sürecini açıklar. 4. Temel hadis kaynaklarını tanır. 5. Abdullah b. Amr b. el-as ın ilmi yönünü ve örnek kişiliğini açıklar. 6. Hadis aktarımını teşvik eden hadisi yorumlar. 1, 2 ve 3. kazanımlar işlenirken tarihi süreç ayrıntı girilmeden özet halinde verilecektir. 4.kazanım işlenirken hadis kitaplarının Kur an-ı Kerim i anlamadaki bütünleyici önemi vurgulanacak, hadis kaynaklarının sınıflandırılmasına girilmeyecek ve sadece en temel kaynaklara yer verile-cektir. 5. kazanım işlenirken Abdullah b. Amr b. el-as ın zühd ve takvası ile kendisine hadis yazma konusunda izin verilmesine vurgu yapılacaktır. 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Temel Dini Kaynakları Tanıma ve Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, ilim sevgisi. 33

34 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: PEYGAMBERİMİZ İN ÖRNEKLİĞİ 11. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE III EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ 1. Peygamberimiz in Davasına Sadakati 2. Peygamberimiz in Hayatında Oruç 3. Peygamberimiz in Hamd ve Şükrü 4. Peygamberimiz ve Toplumsal Dayanışma 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Selman-ı Farisi 6. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in yaşadığı her durumda davasına olan sadakatini örneklerle açıklar. 2. Peygamberimiz in hayatından örneklerle orucun Müslüman hayatındaki yerini fark eder. 3. Peygamberimiz in başına gelen her güzelliği Rabbinden bilmesi ve şükretmesini kendisine örnek alır. 4. Peygamberimiz in toplumsal dayanışmaya verdiği önemi fark eder. 2. kazanım işlenirken Peygamberimiz in farz ve nafile oruçlarına da yer verilecektir. 5. kazanım işlenirken Selman-ı Farisi nin rolüne de değinecektir. 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir.. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, sabır, istişare, şükür, yardımlaşma ve dayanışma 5. Selman-ı Farisi nin örnek kişiliğini tanır. 6. Oruç ile ilgili hadisi yorumlar. 34

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI:137 TARİH:27.08.2012 ÖNCEKİ KARARIN SAYI:

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI Genel Amaçlar Programın genel amacı çocuklarda trafik güvenliği bilinci ni oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANININ TANIMI VE AMACI

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA ANKARA - 2008 ÖĞRENME-ÖĞRETME ARACI

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Bölümü) İlgi yazınızla istenen,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ PERDE HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ PERDE HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ PERDE HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı